PENGERTIAN MAKKIYAH

Posted by anatomi-alquran Labels: Abdussalam 4322 / Comments: (0)

PENGERTIAN MAKKIYAH & MADANIYAH DAN PERKARA BERKAITAN DENGANNYA
Cara menentukan Makki dan Madani para ulama bersandar pada dua cara utama .Manhaj sima`i naqli ( metode pendengaran seperti apa adanya ) dan Manhaj qiyasi ijtihadi ( menganalogikan dan ijtihad ). Cara sima'i naqli ialah didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat dan menyaksikan turunnya wahyu atau dari para tabi`in yag menerima dan mendengar dari para sahabat, dimana dan peristiwa apa yang berkaitan dengan turunnya wahyu itu. Sebahagian besar penentuan makki dan madani itu didasarkan pada cara pertama.Antara contoh-contohnya adalah bukti paling baik baginya. Penjelasan tentang penentuan tersebut telah memenuhi kitab-kitab tafsir bil ma`tsur. Kitab asbabun Nuzul dan pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Qur`an. Cara qiysi ijtihadi iaitu yang kedua didasarkan pada ciri-ciri makki dan madani. Apabila dalam surah makki terdapat suatu ayat yang mengandung ayat madani atau mengandungi persitiwa madani, maka dikatakan bahawa ayat itu adalah madani dan sebaliknya. Bila dalam satu surah terdapat ciri-ciri makki, maka surah itu dinamakan surah makki. Juga sebaliknya. Inilah yang disebut qiyas ijtihadi.

Perbezaan Makki dan Madani
Para ulama mempunyai tiga cara pandangan yang masing-masing mempunyai dasarnya sendiri. Pertama, dari segi waktu turun sesuatu ayat. Makki adalah yang diturunkan sebelum hijrah meskipun bukan dimekkah. Madani adalah yang turun selepas hijrah meskipun bukan di madinah yang diturunkan selepas hijrah sekalipun dimekkah atau Arafah adalah madani Kedua, dari segi tempat turunnya. Makki adalah yang turun di mekkah dan sekitarnya. Seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah. Dan Madani ialah yang turun di madinah dan sekitarnya. Seperti Uhud, Quba` dan Sil`. Pendapat ini mengakibatkan tidak ada pembahagian secara konkrit yang mendua. Sebab yang turun dalam perjalanan, di

Setiap surah yang mengandung lafaz ` kalla` berarti makki.Tabukh atau di Baitul Maqdis tidak termasuk kedalam salah satu bagiannya. Setiap surah yang didalamnya mengandung `sajdah` maka surah itu makki. tetapi didalamnya terdapat ayat makki. sehingga ia tidak dinamakan makki ataupun madani. dan ketentuan demikian pun tidak konsisten. Lafaz ini hanya terdapat dalam separuh terakhir dari Qur`an dan di sebutkan sebanyak tiga puluh tiga kali dalam lima belas surah. sedang ayat yang mengandung seruan yaa ayyu halladziina aamanuu ( wahai orang-orang yang beriman ) adalah madani. nampak bagi kita bahwa kebanyakan surah Qur`an tidak selalu dibuka dengan salah satu seruan itu. Melalui ini mereka dapat menghasilkan kaedah-kaedah dengan ciri-ciri tersebut. Setiap surah yang mengandungi yaa ayyuhan naas dan tidak mengandungi yaa ayyuhal ladzinaa amanuu. Kecuali surah al-Hajj yang pada akhir surah terdapat ayat yaa ayyuhal ladziina amanuur ka`u wasjudu. Berdasarkan pendapat ini. . kecuali surah baqarah. para pendukungnya menyatakan bahwa ayat Qur`an yang mengandung seruan yaa ayyuhannas ( wahai manusia ) adalah makki. KETENTUAN & CIRI-CIRI KHAS MAKKI DAN MADANI Para ulama telah meneliti surah-surah makki dan madani. berarti makki. Ketiga ialah dari segi pembicaraan. Setiap surah yang menngandung kisah para nabi umat terdahulu adalah makki. Namaun demikian sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat tersebut adalah makki. Namun melalui pengamatan cermat. Juga mengakibatkan bahwa yang diturunkan dimakkah sesudah hijrah disebut makki. menyimpulkan beberapa ketentuan analogis bagi keduanya yang menerangkan ciri-ciri khas gaya bahasa dan persoalan-persoalan yang dibicarakannya. Misalnya surah baqarah itu madani. Makki adalah yang seruannya ditujukan kepada penduduk mekkah dan madani ditujukan kepada penduduk madinah. 1) Ketentuan Surah Makkiyah .

2) Tema & Gaya Bahasa Surah Makkiyah Dari segi ciri tema dan gaya bahasa. dan penyingkapan dosa orang musyrik dalam penumpahan darah. dan sebagai hiburan buat Rasulullah SAW sehingga ia tabah dalam mengadapi gangguan dari mereka dan yakin akan menang. ditelinga terasa menembus dan terdengar sangat keras. memakan harta anak yatim secara zalim. b) Peletakan dasar-dasar umum bagi perundang-undangan dan ahlak mulia yang menjadi dasar terbentuknya suatu masyarakat. pernyataannya singkat. kecuali surah al-ankabut adalah makki. neraka dan siksanya. kecuali surat baqarah. d) Suku katanya pendek-pendek disertai kata-kata yang mengesankan sekali. 3) Ketentuan Surah Madani a) Setiap surah yang berisi kewajiban atai had ( sanksi ) adalah madani. sedang surah Ra`ad masih diperselisihkan. Penguburan hidup-hidup bayi perempuan dan tradisi buruk lainnya. alif lam ra. pembuktian mengenai risalah. seperti surah-surah yang pendek-pendek dan perkecualiannya hanya sedikit. argumentasi dengan orang musyrik dengan menggunkan bukti-bukti rasional dan ayat-ayat kauniah. c) Menyebutkan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu sebagai pelaran bagi mereka sehingga megetahui nasib orang yang mendustakan sebelum mereka. Menggetarkan hati. c) Setiap surah yang didalamnya terdapat dialog dengan ahli kitab adalah madani 4) Tema dan Gaya Bahasa surat Madaniyah . kebangkitan dan hari pembalasan. adalah makki. setiap surah yang dibuka dengan huruf-huruf singkatan seperti alif lam mim. ha mim dll. hari kiamat dan kengeriannya.Setiap surah yang mengandung kisah Adam dan iblis adalah makki. dan maknanya pun meyakinkan dengan diperkuat lafal-lafal sumpah. surga dan nikmatnya. ayat makky dapatlah diringkas sebagai berikut : a) Ajakan kepada tauhid dan beribadah hanya kepada Allah. Kecuali surah baqarah dan ali-imran. b) Setiap surah yang didalamnya disebutkan orang-orang munafik adalah madani.

Hujrat 12. An-Nasr Dan ada perbezaan pendapat pada 12 surah tersebut: 1. d) Suku kata dan ayat-ayatnya panjang-panjang dan dengan gaya bahasa yang memantapkan syariat serta menjelaskan tujuan dan sasarannya. Al-Rahman 4. permusuhan mereka terhadap kebenaran. An-Nur 8. terhadap kitab-kitab Allah. menganalisi kejiwaannya. Al-Mumtahinah 16. hubungan internasiaonal baik diwaktu damai maupun perang. Al-Fath 11.Dari segi ciri khas. Al-Hadid 13. Dan ajakan kepada mereka untuk masuk Islam. Al-Bayyinah 9. An-Nisa' 4. dan perselisihan mereka setelah ilmu datang kepada mereka karena rasa dengki diantara sesama mereka. tema dan gaya bahasa. Al-Tagabun 6. Muhammad 10. Al-Ikhlas 11. Al-Baqarah 2. Al-Rad 3.surah makiyah dan madaniah yang sah ada 20 surah : 1. Al-Mujadilah 14. Al –Ahzab 9. had. penjelasan mengenai penyimpangan mereka. Al-Talaq 19. membuka kedoknya dan menjelaskan bahwa ia berbahaya bagi agama. Ali 'Imran 3. Al. c) Menyingkap perilaku orang munafik. Al-Anfal 6. At-Tahrim 20. At-Taubah 7. kekeluargaan. warisan. dapatlah diringkaskan sebagai berikut : a) Menjelaskan ibadah. Al-Zalzalah 10. dari kalangan yahudi dn nasrani. Al-Jumuah 17. Al-Hashr 15. Al-Ma'idah 5. Surah. Al-Fatihah 2. Al-Falaq . b) Seruan terhadap ahli kitab. Al-Munafiqun 18. Al-Qadar 8. jihad. kaidah hukum dan masalah perundang-undangan. Al-Mutaffifin 7. muamalah. Al-saff 5. hubungan sosial.

Mereka membuat takrifan tersebut biasanya berdasarkan aspek tempat dan juga masa diturunkan ayat tersebut. # Bagi mereka yang merujuk kepada soal masa akan mengistilahkan ayat-ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diturunkan sebelum baginda berhijrah ke Madinah sama ada diturunkan di Mekah. # Bagi golongan yang mementingkan tempat mereka mengistilahkan ayat Makki sebagai ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s..a. March 30. Untuk mengetahui mana satu ayat yang awal dan yang akhir secara berturutan seseorang itu perlilah mengetahui dan memahami dengan tepat persoalan ayat Makki dan ayat Madani. Arafah dan Hudaibiyah walaupun sesudah hijrah.” Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan khusus untuk penduduk Madinah dengan dimulakan ayat yang menyebut “Wahai orang-orang yang beriman…”.w di Mdinah dan kawasan sekitarnya seperti ayat yang turun di Badar dan juga di Uhud. Antara sebab lain ialah kerana kelembutan alQuran dalam menangani persoalan dan masalah mereka. Perlu diketahui bagaimanakah ayat-ayat al-Quran begitu mampu mengubah unat Jahiliah kepada umat yang bertamadun dalam jangka masa yang singkat selain dengan sebab ia merupakan kitab mukjizat. .w bermula sejak baginda berada di Mekah hinggalah baginda berpindah ke Madinah. Al-Quran berperingkatperingkat mengubah perangai dan tabiat buruk mereka hingga akhirnya mereka meninggalkannya semua sekali dengan rela.a. # Ada juga yang melihat dari aspek ayat yang diturunkan itu sendiri.w semasa baginda berada di Mekah dan kawasan sekiyarnya seperti Mina. 2010 Labels: Hafiz 4524 / Comments: (0) PENDAHULUAN Wahyu-wahyu yang diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad s. Kerana itu wujudlah ayat-ayat al-Quran yang membatalkan ayat yang awal turunnya dan sebaliknya. Ayat-ayat al-Quran tersebut telah menyentuh pelbagai masalah dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam.12. sekitarnya atau di tempat lain selain dari Mekah. Sementara ayat-ayat Madani ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrahnya Nabi ke Madinah walaupun diturunkan di Mekah. PENGERTIAN AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI . Sementara ayat Madani ialah ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad s. Ayat-ayat al-Quran juga telah mengubah tabiat buruk umat Arab menjadi baik dan membentuk mereka menjadi umat yang terpuji dalam jangka masa yang amat singkat.a. Bagi mereka ayat-ayat Makki ialah ayat-ayat yang diturunkan untuk penduduk Mekah yang dikenali dengan permulaan ayatnya yang menyebut “Wahai sekalian manusia” dan “Wahai Bani Adam. Al-Nas AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI Posted by anatomi-alquran on Tuesday.Terdapat perselisihan ulama dalam mentakrifkan apakah ayat Makki dan ayat Madani.

# Dari ketiga-tiga pentakrifan di atas takrifan pertama dan kedua mempunyai kelemahan yang amat nyata dan sukar untuk membuat kajian mengenai al-Quran. mengapakah engkau haramkan sesuatu yang telah dihalalkan Oleh Allah kepada kamu kerana mahu memenuhi kehendak isteri-isteri Kamu. (Surah an-Nisa’: 58) SURAH-SURAH AL-QURAN YANG DISEBUT SEBAGAI MAKKI DAN MADANI # Para ulama telah sependapat membahagikan 114 surah dalam al-Quran kepada surah-surah Makki dan Madani seperti berikut: Surah-surah Makki -Termasuk di dalam surah Makki sebanyak 82 surah iaitu surah : 1) al-A’raf 2)al-A’la 3)al-A’diyat 4)al-Ahqaf 5)al-A’laq 6)al-An’am 7)al-Anbiya’ 8)an-Nisa’ 9)al-Ankabut 10)al-‘Asyr 11)al-Balad 12)al-Buruj 13)ad-Dhuha 14)ad-Dukhan 15)al-Fajr 16)al-Fathir 17)al-Fill 18)al-Furqan . Contohnya ayat yang ditujukan khas kepada Nabi Muhammad s. Maksudnya : Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu supaya menunaikan Amanah kepada yang empunya dan apabila kamu menghukum di antara Manusia hendaklah kamu menghukumnya dengan adil. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan lagi Amat Maha Melihat. Sesungguhnya Allah Adalah sebaikbaik Pemberi Ingat\nasihat kepada kamu. sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Mha Penyayang. (Surah az-Zukhruf: 45) 2) Sulit untuk menentukan ayat-ayat yang tidak mempunyai kitab atau kata tuju dalam ayat yang telah dinyatakan di atas.w sendiri. Ini adalah kerana sebab-sebab yang berikut: 1) Sukar untuk menentukan ayat yang tidak diturunkan di kedua-dua tempat tersebut misalnya ayat yang diturunkan di Baitul Maqdis seperti ayat: Maksudnya : Tanyakanlah kepada orang (Rasul) yang telah kami utuskan sebelum Engkau di antara Rasul-Rasul Kami. orang-orang kafir dan juga ayatayat yang hanya mengandungi kisah-kisah para Nabi dan Rasul terdahulu.a. (Surah atTahrim: 1) 3) Begitu juga firman Allah dalam ayat yang berikut adalah dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang turun di Madinah kerana turun selapas hijrah walaupun tempat turunnya di Mekah iaitu sewaktu pembukaan Mekah. Adakah kami adakan beberapa Tuhan Yang mereka sembah selain dari ar-Rahman. Ini terdapat dalam ayat berikut : Maksudnya: Wahai Nabi. kepada orang munafik.

19)al-Ghasyiyah 20)al-Hajj 21)as-Sajdah 22)al-Haqqah 23)al-Hijr 24)Hud 25)al-Humazah 26)Ibrahim 27)al-Infitar 28)al-Insyirah 29)al-Insyiqaq 30)al-Isyraq 31)al-Jathiyah 32)al-Jin 33)al-Kafirun 34)al-Kahfi 35)al-Kauthar 36)al-Lahab 37)al-Laili 38)Luqman 39)al-Maarij 40)al-Ma’un 41)Maryam 42)al-Muddathir 43)al-Mukmin 44)al-Mukminun 45)AL-Mulk 46)al-Mursalat 47)al-Muthaffifin 48)al-Muzammil 49)an-Naba’ 50)an-Najm 51)an-Nahl 52)an-Naml 53)an-Naziat 54)Nuh 55)Qaff 56)al-Qalam 57)al-Qamar 58)al-Qariah 59)al-Qasas 60)al-Qiyamah 61)Quraisy 62)ar-Rumm 63)as-Saba’ 64)Shad 65)as-Soffat 66)a-Syam 67)as-Syua’rak 68)as-Syura .

Oleh itu ia dimasukkan ke dalam ayat Makki tetapi dihukumkan sebagai hukum Madani. . AYAT-AYAT YANG DIHUKUM MAKKI DAN MADANI # Selain dari itu terdapat juga ayat-ayat yang diturunkan di Mekah tetapi dihukumkan Madani dan diturunkan di Madinah tetapai dihukumkan Makki.Iaitu ayat 13 dalam surah AL-Hujurat yang diturunka di Mekah semasa pembukaan Mekah iaitu selepas hijrah maka ia dihukumkan Madani. Begitu juga surah al-Hajj adalah surah Makki tetapi ayat 19 diturunkan di Madinah.Termasuk di dalam surah-surah Madani sebanyak 20 surah iaitu: 1)al-Baqarah 2)Ali Imran 3)an-Nisa’ 4)al-Maidah 5)al-Anfal 6)at-Taubah 7)an-Nur 8)al-Ahzab 9)Muhammad 10)al-Fathu 11)al-Hujurat 12)al-Hadid 13)al-Mujadalah 14)al-Hasyr 15)al-Mumtahanah 16)al-Jumu’ah 17)al-Munafiqun 18)at-Thalaq 19)atTahrim 20)an-Nashr . Sementara ayat yang ke-64 diturunkan kepada Nabi selepas Saidina Umar al-Khattab memeluk agama Islam. b) Ayat turunkan di Madinah dihukumkan Makki .Iaitu ayat-ayat di dalam surah al-Mumtahanah yang diturunkan di Madinah.Terdapat 12 surah yang ulama tidak sependapat untuk memasukkannya sebagai surah Madani iaitu surah: 1)al-Fatihah 2)ar-Ra’du 3)ar-Rahman 4)as-Soff 5)at-Thaghabun 6)al-Muthaffifin 7)alQadr 8)al-Baiyinah 9)al-Zilzalah 10)al-Ikhlas 11)al-Falaq 12)an-Nass . ayat 30 diturunkan kepada Nabi menerangkan tujuan orang Musyrikin yang hendak membunuh Nabi dan Nabi diperintahkan berhijrah ke Madinah. Contohnya dalam surah al-Anfal sebagai surah Madani tetapi terdapat ayat yang diturunkan di Mekah iaitu ayat yang ke-30 begitu juga ayat yang ke-64. Khitab yang dibawa adalah untuk orang Musyrikin. Khitab yang dibawa adalah umum yang menyebabkan ia tidak boleh dikatakan sebagai Makki atau Madani.Terdapat juga surah-surah yang mempunyai pengecualian iaitu ia dimasukkan ke dalam surah Madaniyah tetapi terdapat di dalamnya ayat-ayat Madani. Begitu juga ayat-ayat pada permulaan .69)at-Takathur 70)at-Takwir 71)Taha 72)at-Thariq 73)at-Thur 74)at-Tin 75)al-Waqiah 76)Yassin 77)Yunus 78)az-Zariyat 79)az-Zukhruf 80)az-Zumar 81)al-Insan 82) Fussilat -Surah-surah Madani . Ayat-ayat itu dihukumkan demikian kerana melihat dan meneliti kandungan dan tajuk yang dibawa oleh ayat-ayat tersebut misalnya: a) Ayat turun di Mekah dihukumkan Madani .Begitu juga sebaliknya dalam surah Makkiyah terdapat ayat-ayat Madani seperti surah al-An’am yang dimasukkan ke dalam surah-surah Makki kecuali ayat 101-153 diturunkan di Madinah.

Ciri-ciri Surah Madani 1) Setiap surahnya mengandungi keizinan dari Allah untuk berjihad dan meherangkan hukum-hukum mengenainya. Namun begitu tentulah mustahil sama sekali untuk kita mengulangi kembali perkara yang telah berlaku. Keenam-enam ciri di atas mmerupakan suatu kaedah yang agak tepat dalam penentuan tersebut. 2) Setiap ayat yang mempunyai kalimah kalla (‫)كل‬ 3) Setiap ayat yang mengandungi perkataan (‫ )ياايهاالناس‬dan tidak mengandungi perkataan ( ‫)ياايهاالذينءامنوا‬ 4)Setiap ayat yang mengandungi kisah para Nabi dan Rasul yang terdahulu melainkan surah al-Baqarah. ringkas dan mempunyai kata-kata yang bertenaga. 1) Ayat dan surahnya berbentuk pendek. Walaupun begitu tanda-tanda berikut merupakan tanda yang dapat mentarjihkan lagi iaitu. meneliti dan membuat kajian terhadap ayat-ayat al-Quran berdasarkan perbahasan di atas. ayat-ayat tersebut dikatakan sebagai ayat Madani tetapi hukumnya Makki. 6) Setiap ayat dan surah yang dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah seperti (‫ )حم‬dan ( ‫ )الم‬di pangkal surah kecuali surah al-Baqarah dan Ali Imran. . Untuk mengetahui dengan pasti tentang apakah itu ayagt Makki atau Madani sudah pasti kita perlu hadir di dalam masa penurunan wahyu tersebut. Begitulah seterusnya dalam hal-hal yang tertentu yang kita telah bincangkan di atas. Sekiranya ia mempumyai khitab yang lebih membicarakan orang Musyrikin maka kita mengenalinya sebagai ayat Makki dan sekiranya ayat tersebut membicarakan tentang kes atau tindakan maka kita akan memasukkan ke dalam ayat Madani. ulama telah sependapat bahawa pada hari ini sekiranya kita ingin mengetahui ayat Makki dan Madani hanya dengan dua cara sahaja iaitu: 1) Cara mendengar dari dalil-dalil Naqli Iaitu mendengar dalil-dalil Naqli yang disandarkan kepada riwayat yang sahih dari para Sahabat yang hidup semasa wahyu itu diturunkan atau riwayat yang sahih para tabiin yang bertemu dengan sahabat yang menyaksikan turunnya wahyu 2) Cara kias ijtihad Iaitu dengan cara melihat. 4) Ayat dan surahnya mengandungi celaan terhadap perbuatan kaum Musyrikin dan pemimpin-pemimpin mereka. 5) Ayat dan surahnya mengandungi sumpah-sumpah selaras dengan tabiat orang Arab yang suka bersumpah. berapi serta sebutan yang sama. 5) Ayat-ayat yang mengandungi kisah Nabi Adam dan Hawa kecuali di dalam surah al-Baqarah. B. Ciri-ciri pengenalan Ayat-Ayat Makki dan Madani # Berikut merupakan beberapa cirri umum yang dapat membantu kita mengenali sama ada sesuatu ayat itu Makki atau Madani A-Ciri-ciri Ayat Makki 1) Setiap surah yang di dalamnya mengandungi ayat sajadah. Cara-cara untuk mengenal ayat-ayat Makki dan Madani # Untuk mengetahui sesuatu perkara yang sebenarnya secara pasti tentulah kita sendiri perlu melihat atau menyaksikan perkara tersebut begitu juga dengan al-Quran.surah al-Baqarah. Oleh yang demikian. 3) Ayat dan surahnya mengandungi seruan agar manusia memperbaiki akhlak dan berakhlak dengan akhlak yang mulia serta memperbanyakkan amalan kebajikan. 2) Ayat dan surahnya mengandungi seruan beriman kepada Allah dan galas an hari Akhirat (syurga dan neraka). Oleh itu.

PENGETAHUAN TENTANG TURUNNYA AYAT YANG PERTAMA DAN TERAKHIR Gambaran tentang turunnya al-Qur’an kepada Rasulullah s. Pengetahuan mengenai sejarah perundangan Islam daripada sumber pertamanya iaitu al-Qur’an akan memberikan kepada kita sesuatu ilmu tentang tahapnya dalam hukum dan hubungkaitannya dengan keadaan tempat di mana hukum itu diturunkan tanpa menimbulkan perselisihan antara yang terdahulu dengan yang akan datang. Ini menunjukkan bahawa ia telah diturunkan daripada tempat yang lebih tinggi. Ciri tersebut ditambahi lagi dengan perkara-perkara berikut yang lebih mengukuhkannya iaitu: 1) Kebanyakan ayat dan surahnya panjang-panjang dan meleret-leret dengan perbicaraan yang tenang. Para ulama’ mempunyai banyak pengalaman dalam perkara yang mula-mula diturunkan dan apa yang terakhir.w.w.a.t. 3) Pengetahuan mengenainya akan membolehkan kita menentukan ayat-ayat Nasih dan Mansuh. Kesemua ciri di atas adalah sebagai ciri-ciri umum yang membezakannya dengan ayat-ayat Makki. Ini akan menambah keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah s. dunia dan akhirat. menghubungkan langit dengan bumi. soal-soal hak. 4) Kepastian mengetahui bab ini akan menambah keyakinan kepada al-Quran dan agama Islam itu sendiri kerana ketelitian umatnya demi kesejahteraan umat seluruhnya. Ini membantu kita dalam menentukan seuatu hukum.t. menuntut adanya perbahasan mengenai segala hukum-hakam Islam seperti makanan. 2) Dengan pengetahuan tersebut membolehkan kita mengenali dan memahami secara pasti sejarah perundangan Islam dari awal hingga akhir. Maka betapa tingginya kedudukan al-qur’an dan betapa besarnya ajaran-ajarannya yang dapat mengubah perjalanan hidup manusia. 2) Setiap hujah dan dalil mengenai hakikat Islam dan Iman dibicarakan secara lebih terperinci. . Dan kajian seperti itu juga. HIKMAT DAN KEPENTINGAN MENGETAHUI AYAT-AYAT MAKKI DAN MADANI # Mengetahui ilmu ayat-ayat Makki dan Madani mempunyai faedah yang besar bagi umat Islam antaranya: 1) Pengetahuan mengenainya memudahkan seseorang itu membuat tafsiran ke atas satu-satu ayat secara tepat dan pasti. 3) Setiap ayat dan surah membicarakan tentang hukum-hukum faraid. peperangan dan lain-lain. Di sini saya akan paparkan dengan ringkas. kemudian saya dedahkan pandangan yang paling benar. social dan kenegaraan. Masalah seperti ini memerlukan sesuatu kajian mengenai apa yang pertama sekali turun dan apa yang terakhir.2) Setiap ayat dan surah yang membicarakan tentang kaum Munafiqun kecuali surah al-Ankabut. 4) Setiap ayat dan surah yang mengandungi perdebatan dengan ahli kitab dan seruan terhadap mereka supaya tidak keterlaluan dalam agama. Sekiranya tidak maka kemungkinan besar ia akan membuat suatu tafsiran yang tidak tepat atau mungkin salah dan tidak memenuhi kehendak Allah s.w seperti adanya suatu kekuatan yang turun dari tempat yang tinggi dan diterima oleh seseorang. undang-undang awam. minuman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful