Kompozitni materijali (“Kompoziti”

)

Školska god. 2009./10.

Zdravko Schauperl

Sadržaj:
Definicija Svojstva Podjela Mjesta i karakteristike primjene Proizvodnja Konstrukcije

Kompozitni materijali

1

Uvod
Kompozitni materijali ili kompoziti su dobiveni umjetnim spajanjem dvaju ili više kemijski različitih materijala s jasnom granicom izmeñu njih.

Heterogeni materijali koji se sastoje od više materijala a s ciljem dobivanja materijala takvih svojstava kakva ne posjeduje niti jedna komponenta sama za sebe.
Kompozitni materijali

Zašto kompoziti?
Prednosti nad “tradicionalnim” konstrukcijskim materijalima:
Mehanička svojstva (specifična čvrstoća, krutost) Otpornost na koroziju Održavanje Vijek trajanja “Dizajniranje” svojstava

Kompozitni materijali

2

Stanje na tržištu SAD
2001. godine 2008. godine

Izvor: SPI Composites Institute Izvor: SPI Composites Institute

Kompozitni materijali

Kompozitni materijali

3

Uvod

+
Matrica Ojačalo

=
Kompozit

Opeke, beton, tvrdi metal
Kompozitni materijali

Uloga matrice:
– Povezuje vlakna – Prenosi opterećenje na vlakna – Zaštićuje vlakna od okolnih utjecaja i oštećenja

Zahtjevi na matricu: – Otpornost na koroziju – Poboljšana svojstva u poprečnom smjeru – Poboljšavanje žilavosti cijele konstrukcije – Ne smije kemijski reagirati s vlaknom – Mora prianjati uz vlakna
Kompozitni materijali

4

Uloga ojačala:
– Visoka čvrstoća – Visok modul elastičnosti - krutost – Ostala zahtjevana svojstva (toplinska vodljivost, otpornost na trošenje…)

Ukupno ponašanje kompozita ovisi o:
– – – – – svojstvima matrice i ojačala, veličini i rasporedu (raspodjeli) konstituenata, volumnom udjelu konstituenata, obliku konstituenata, prirodi i jakosti veze meñu konstituentima.
Kompozitni materijali

Kompozitni materijali

5

Podjela kompozita Materijal matrice Oblik ojačala
Čestice Vlakna

Metalna Keramička Polimerna (Ugljik)

ugljik-ugljik kompoziti (do 1700 °C, a kratkotrajno do 2700 °C).

Kompozitni materijali

Kompoziti ojačani s česticama
Disperzije (promjer do 0,1µm) Velike čestice (promjer od 0,1µm)
Al2O3, SiC, BN, ZrO2, TiC, ThO2, SiO2, WC, B4C

Veličina čestica Volumni udio Razmak izmeñu čestica
Cu kompozit ojačan dispergiranim česticama B4C Kompozitni materijali

6

Kompoziti s česticama
Disperzije (do 0,1µm)
Sustav Ag-CdO Al-Al2O3 Be-BeO Co-ThO2, Y2O3 Ni-20 %Cr-ThO2 Pb-PbO Pt-ThO2 W-ThO2, ZrO2 Primjena Električni kontakti Nuklearni reaktori Svemirska tehnika i nuklearni reaktori Magnetski materijali postojani puzanju Dijelovi turbina Ploče akumulatora Električne komponente Grijači

Velike čestice: tvrdi metali, abrazivne ploče, električni kontakti (W+Ag)
Kompozitni materijali

Kompoziti ojačani s vlaknima
Viskeri Vlakna Žice

TiB viskeri

Viskeri: monokristali, veliki omjer duljina/promjer, pravilna graña, Rm, najčvršći poznati materijal, cijena (grafit (ugljik), silicijev karbid, silicijev nitrid, aluminijev oksid) Vlakna: polimerna i / ili keramička, polikristalna ili amorfna Žica: čelik, Mo, W, relativno veliki promjer, aut. gume, cijevi,

7

Materijal

Vlaknima ojačani kompoziti
Viskeri Grafit Silicijev nitrid (Si3N4) Aluminijev oksid (Al2O3) Silicijev karbid (SiC) Vlakna Aluminijev oksid Aramid (Kevlar 49) Ugljik a E-staklo Bor Silicijev karbid PE-UHMW (Spectra 900) Metalne žice Visokočvrsti čelik Žica: čelik, Mo, Molibden Volfram 3950 1440 1780...215 0 2580 2570 3000 970 1380 3600...4100 1500...4800 3450 3600 3900 2600 0,35 2,5...2,85 0,70...2,70 1,34 1,40 1,30 2,68 2200 3200 4000 3200 20700 5000...7000 10000...20000 20000 9,1 1,56…2,2 2,5…5,0 6,25

Gustoća, kg/m3

Vlačna čvrstoća, N/mm2

Specifična čvrstoća, (x106m2/s)

Modul elastičnost i kN/mm2 700 350...380 700...1500 480 379 131 228...724 72,5 400 400 117

Specifični modul, (x103m2/s)

318 109...118 175...375 150 96 91 106...407 28 156 133 121 26,6 31,8 21,1

7900 2390 210 W, relativno veliki promjer,0,30 gume, cijevi, aut. 10200 19300 2200 2890 0,22 0,15 324 407

Karakteristike vlaknima ojačanih kompoziti
Omjer duljina promjer Volumni udio vlakana Usmjerenost (raspored) vlakana Svojstva vlakana Svojstva matrice

Kompozitni materijali

8

Kompozitni materijali

Usmjerenost (orijentacija)

Raspored ojačavala (a) kontinuirana jednosmjerna vlakna, (c) ortogonalno rasporeñena vlakna,

(b) slučajno usmjerena diskontinuirana vlakna, (d) višesmjerno usmjerena vlakna

Kompozitni materijali

9

Ponašanje jednosmjerno ojačanog polimera s vlaknima

Kompozitni materijali

Vrste vlakna
STAKLENA ARAMIDNA UGLJIČNA
KERAMIČKA POLYETHYLENE NYLON POLYPROPYLENE POLYESTER

Specifični modul, specifična čvrstoća, žilavost, radna temperatura…

Kompozitni materijali

10

Staklena vlakna
90% svih vlakana kod PK Promjer: 3-20µm, Jeftina proizvodnja, relativno dobra specifična čvrstoća, kemijska postojanost A-staklo (visoko alkalno, dobra kemijska otpornost, slaba el. svojstva) C-staklo (specijalan sastav za izuzetno agresivne kemikalije) E-staklo (>50% svih stakl.ojačala, dobra čvrstoća, otpornost na utjecaj morske vode-brodogradnja) S-staklo (čvrstoća 30% veća od E-stakla, bolja Rd, 3-4x skuplje od E-stakla) D-staklo (niska dielektrična konstanta, loša meh svojstva) T-staklo (do 1050oC, viša Rm i E)

Kompozitni materijali

Kompozitni materijali

11

Kompozitni materijali

Aramidna vlakna
1965. god – DuPont, (aromatski PA) 1970. god – komercijalna primjena Kevlar 49 (29, 149...), Twaron Različite vrste – različita svojstva ali svi visok Rm – preko 3000N/mm2 ρ=1,44g/cm3; Rd, žilavost. Otpornost na abraziju, dobra kemijska i toplinska postojanost. Degradacija (spora) kod UV zračenja Tlačna čvrstoća lošija od staklenih i ugljičnih vlakana, slaba adhezija sa matricom, higroskopan, skuplji od stakl. vlakana Nije krhak – tkanine aramid+fenolne smole

Kompozitni materijali

12

Balistika

13

Kablovi od optičkih vlakana
Twaron preña kao zaštita optičkih vlakana od mehaničkog opterećenja

Gumeni proizvodi
• Visoka čvrstoća i dinamička izdržljivost • Temperaturna postojanost • Kemijska postojanost

14

Zrakoplovstvo

– Airbus (fairings) – Boeing (ducts,radomes) – Eurocopter (Tiger) – MD (Apache) – LD3 (KLM, SAS,……) – Engine containment belts

KOMPONENTE

15

Zaštita od potresa/obnova zgrada

Ugljična vlakna
1958. god - Union Carbide Parma Technical Center, Cleveland, Ohio 1970. god – komercijalna primjena (85% C atoma) Promjer niti 5-10µm - uglavnom C-atomi, relativno pravilno složeni u kristalnoj rešetci

Kompozitni materijali

16

Ugljična vlakna
1958. god - Union Carbide Parma Technical Center, Cleveland, Ohio 1970. god – komercijalna primjena (85% C atoma) Promjer niti 5-10µm - uglavnom C-atomi, relativno pravilno složeni u kristalnoj rešetci

Kompozitni materijali

Ugljična vlakna
Toplinska piroliza POLYACRYLONITRIL (PAN), polimer baziran na ACRYLONITRILU

Rm= 5.600 N/mm2

E= 530.000 N/mm2

17

Ugljična vlakna
Usporedba mehaničkih svojstva standardnih ugljičnih vlakna s čelikom povišene čvrstoće Vlačna čvrstoća (GPa) 3.5 1.3 Modul elastičnosti (GPa) 230.0 210.0 Specifična čvrstoća (GPa) 2.00 0.17

Materijal

Gustoća (g/cm3)

Ugljična vlakna (Standard Grade) Čelik povišene čvrstoće standardni modul (220GPa) srednji modul (240GPa) visoki modul (300GPa) ultravisoki modul (>500GPa)

1.75 7.87

Toplinska vodljivost značajno bolja nego kod Cu + odgovarajuća matrica = najbolja korozijska postojanost Žilavost slabija nego kod staklenih ili aramidnih vlakana Najveći specifični modul i visoka specifična čvrstoća

18

SPORT

19

Keramička vlakna
Za kompozite otporne na visoke temperature (preko 1000 oC) Za izradu MMC Neoksidna keramika - na osnovi SiC, Al (Al2O3, AlSi…) Oksidna keramika - yttrium aluminium garnet (YAG) (Y3Al5O12)

W – jezgra, a oko nje SiC (CVD)

SVOJSTVA VLAKANA

20

SVOJSTVA KOMPOZITA

Hibridni kompoziti
Ugljik / Aramid Dobra žilavost+vlačna čvrstoća od aramida Tlačna i vlačna čvrstoća od ugljičnih vlakana Nisko gustoća ali relativno visoka cijena Aramid / Staklo Mala gustoća, žilavost, vlačna čvrstoća od aramida. Tlačna i vlačna čvrstoća od stakla Niska cijena!! Ugljik / Ştaklo Tlačna i vlačna čvrstoća, krutost, gustoća - ugljik Dobra svojstva, cijena - staklo Niska cijena!!
Kompozitni materijali

21

Tvornička ojačala Proizvodnja spojenih dugih C, S, A vlakana s ciljem proizvodnje jednoslojnih ili višeslojnih ploča (tkanina)

Jednosmjerna (unidirekcijski) Pletiva

Kompozitni materijali

Sendvič konstrukcije
“Strukturni kompoziti”: Ne ovise o svojstvima matrice i ojačala već i o geometrijskom rasporedu elemenata konstrukcije Savojna čvrstoća grede – E*I3

a

I = b a3 /12,

(b je dubina).

Relativna krutost Relativna čvrstoća Relativna masa

Tanka kora–jezgra preuzima tlačna opterećenja! – meh. Svojstva jezgre!

22

Paneli u brodogradnji npr. jezgra– saće; izvana Al lim (folija) = krut,
čvrst, lagan konstrukcijski materijal

Kompozitni materijali

Jezgra
Pjene (PVC, PS, PU, PEI polieterimid, akrilne pjene) U primjeni gustoće od 40-200kg/m3 Debljine od 5-50mm Saće (Al, Nomex – aramid, ABS, Polikarbonat, PP, PE) Al – najbolja specifična čcrstoća, opasnost od galvanske korozije Nomex – otpornost na požare (avioni) Plastomeri – mogućnost recikliranja Drvo (Balza, cedar)

Kompozitni materijali

23

Predviñanje svojstava
Vlak (vlačna čvrstoća ojačala) Tlak (adhezija, krutost matrice)

Smik (matrica prenosi naprezanje kroz kompozit, adhezija, krutost matrice)

Savijanje (kombinacija vlak, tlak, smik)

Kompozitni materijali

Zakon miješanja:

ρ c = ρ v ⋅Vv + ρ m ⋅Vm
Opterećenje paralelno sa vlaknima (iso-strain):

Ec = Ev ⋅Vv + Em ⋅Vm
Opterećenje okomito na vlakna (iso-stress):

Ec =

Em ⋅ E f E f ⋅Vm + E m ⋅V f
Kompozitni materijali

24

Poliesterska smola ojačana je sa staklenim vlaknima čiji je volumni udio 60%. Izračunajte modul elastičnosti kompozita u smjeru vlakana. Em = 6,9 x 103MPa Est.vl. =72,4 x 103MPa (rezultat: Ec. =46,2 x 103MPa)

Kompozitni materijali

Proizvodnja kompozitnih dijelova
– – – – – – Ručno polaganje Oblikovanje naštrcavanjem Pultrudiranje Ubrizgavanje smole u kalup (RTM - resin transfer moulding) Namatanje (filament winding) Prepreg

25

Ručno polaganje
Vlakna povezana u tkanja različitog oblika stavljaju se u kalup. Na njih se nanosi smola koja se impregnira u ojačanja pomoću valjaka ili kistova. Do skrućivanja dolazi pri atmosferskim uvjetima.

Prednosti: vrlo jednostavan postupak koji se primjenjuje već dulje vrijeme, malen trošak izrade alata, veliki izbor vrste materijala i dobavljača, udio vlakana je veći i vlakna su dulja nego u slučaju polaganja naštrcavanjem.

Nedostaci: kvaliteta postupka u velikoj mjeri ovisi o umješnosti radnika. Teško proizvesti kompozite s malim udjelom smole bez pukotina. Koriste se smole male viskoznosti što znatno utječe na svojstva.

26

Naštrcavanje
Vlakno ulazi u ručni pištolj u kojem se sječe na manje komadiće i dodaje u struju zraka i tekuće smole. Takva se mješavina naštrcava u kalup gdje se i skrućuje u atmosferskim uvjetima. Kao materijal matrice se uglavnom koriste poliesteri, dok se za ojačanje koriste isključivo staklena vlakna.

27

Prednosti: široka primjena postupka već niz godina, vrlo jeftin način taloženja vlakna i smole, mali trošak izrade alata.

Nedostaci: sadrže nešto veću količinu smole tako da imaju veću masu, za ojačanja se koriste samo kratka i sječena vlakna, tako da konačni proizvod ima ograničena mehanička svojstva, smola moraju imati malu viskoznost kako bi se mogle naštrcavati, a to najčešće ide na štetu mehaničkih i toplinskih svojstava,

Kalupi za ručno polaganje / naštrcavanje

28

Pultrudiranje

Osnovne karakteristike: Ujednačen presjek Kontinuirana dužina Anizotropnost Mogući komplicirani oblici profila Hibridna ojačala

Pultrudiranje
Prednosti: brz, ekonomičan postupak homogen materijal i svojstva komplicirani profili

Nedostaci: anizotropnost visoka cijena alata

29

pultrudirani profili od polimernih kompozita u graditeljstvu

30

Ubrizgavanje smole u kalup (Resin transfer moulding - RTM)
Predoblik od vlakana se postavlja u kalup (mogu se stvoriti različiti oblici koji se drže vezivom). Kalup zatvara te se u njega ubrizgava smola (može se koristiti i vakuum). Nakon što je kalup popunjen zatvaraju se mjesta na kojima je ubrizgana smola i dolazi do skrućivanja na povišenim ili sobnim temperaturama. Mogu se koristiti gotovo sve vrste matrica i vlakana.

Prednosti: proizvodnja kompozita s visokim udjelom vlakana i s niskim udjelom pukotina u materijalu, budući da je smola zatvorena u kalup, ne predstavlja opasnost za okolinu, puno bolji izgled površine. Nedostaci: skup i težak alat, proizvodnja je ograničena na manje komade, mogu se pojaviti mjesta na proizvodu koja nisu popunjena smolom, što zahtjeva dodatnu kontrolu i potencijalni otpad.

31

DRUGI PROCESI UBRIZGAVANJA – SCRIMP, RIFT, VARM itd. Tkanja se polažu u kalup a na njih se stavlja površinski pokrov i pletivo. Pomoću vakuum pumpe se uklanja zrak, a zatim slijedi ubrizgavanje smole. Pletivo olakšava protok smole i vlanje ojačanja. Matrice: epoksidne smole, poliesteri i vinil esteri. Kao ojačanja mogu poslužiti sve vrste vlakana.

Prednosti: mnogo manji trošak izrade alat, budući da kao gornji dio kalupa služi pokrov iz kojeg se isisava zrak, moguća je proizvodnja dijelova velikih dimenzija, moguće je i korištenje alata koji se inače primjenjuju u postupku ručnog polaganja.

Nedostaci: izvoñenje procesa je relativno složeno, moraju se koristiti smole male viskoznosti, moguća je pojava lokaliteta u koje nije impregnirana smola (otpad).

32

33

Namatanje (filament winding)

34

Prednosti: vrlo brza i ekonomična metoda, može se regulirati udio smole na vlaknima, troškovi su manji zbog toga što se rabe pojedinačna vlakna, a ne tkanja mogu se dobiti odlična mehanička svojstva kompozita ako se vlakna poslažu u smjeru djelovanja opterećenja.

Nedostaci: oblici proizvoda koji se dobivaju su ograničeni (konveksni), smještaj vlakana na različite oblike nije uvijek lagan (npr uzdužno) , troškovi dijela na koju se namotava mogu biti visoki u slučaju izrade velikih dijelova, vanjska površina proizvoda nije uvijek estetski prihvatljiva.

Namatanje (filament winding)

35

Namatanje (filament winding)

Spremnik od polimernog kompozita proizveden namatanjem

36

Prepreg
Različita vlakna ili tkanja se predimpregniraju sa smolom. Tako dobiveni oblici se najčešće zamrzavaju kako bi se mogli skladištiti dulje vrijeme. Smola koji se koristi nije potpuno u krutom stanju tako da je prepreg na dodir malo ljepljiv. Nakon toga se preprezi strojno polažu u kalup, vakuumski se pakiraju i zagrijavaju na temperaturu 120-180°C. Uz kemijske dodatke moguće je sniziti temepraturu skrućivanja na 60-100°C. Ako je za stvaranje kompozita potreban nešto viši tlak sve se to stavlja u autoklavu kojom je moguće postići tlakove do 5 atmosfera. Matrice: epoksidne smole, poliesteri, fenoli i visokotemperaturni plastomeri kao što su npr. poliimidi.

Prednosti: moguće je vrlo precizno podešavanje udjela vlakana i smole, materijali su potpuno ekološki prihvatljivi, moguće je impregniranje i smola visoke viskoznost čime se značajno utječe na mehanička i toplinska svojstva kompozita, moguća je automatizacija cijelog procesa.

Nedostaci: troškovi materijala su veći, materijal se skrućuje u autoklavama koje su prilično skupe i ograničenih su dimenzija, proces se odvija na povišenim temperaturama tako da i to treba uzeti u obzir prilikom izbora materijala alata.

37

METALNI KOMPOZITI (MMC – Metal Matrix Composites)
Matrice: superlegure, legure aluminija, magnezija, titana i bakra Ojačala: - čestice - kontinuirana vlakna (ugljik, silicijev karbid, bor, aluminij i tvrdi metali) - diskontinuiranih vlakana i viskera (silicijeva karbida, sjeckana vlakna od ugljika i aluminija i čestice aluminija i karbida,dijamanti)

Prednosti: vrlo visoka čvrstoća i krutost uz vrlo malu gustoću, visoka toplinska i električna vodljivost i niska toplinska rastezljivost, vrlo dobra otpornost na trošenje, vrlo dobra svojstva na visokim temperaturama. Nedostaci: komplicirana proizvodnja, vrlo visoka cijena - cijena će padati sa širenjem primjene, nedovoljno podataka o svojstvima materijala, još uvijek nema dovoljno smjernica za konstruiranje s ovom vrstom materijala, loša recikličnost.

38

Vlakno

Matrica

Volumni udio vlakna, %
41

Gustoća, kg/m3

Modul E, kN/mm2

Rm, N/mm2

Ugljično vlakno Vlakno bora SiC Al2O3 Ugljično vlakno “Borsic” Al-legura 380.0 Mg-legura AZ31 Titan Al-legura 6061

2440 2930 1830 3680

320 207 230 120 300 220

620 1515 1480 340 510 1270

48 50 24 38 45

Označivanje: A / B / Xp – I matrica ojačalo udio vrsta

Al 6061 / Al2O3 / 20p / T6 Al / Nextel 610 / 45f (Re = 1200 MPa)

39

Kompoziti s Al-matricom
-najveći udio na tržištu

Utjecaj čestica TiB2 na mehanička svojstva
MATERIJAL 6061+0 %TiB2 6061+6 %TiB2 6061+12 %TiB2 2618+0 %TiB2 2618+8 %TiB2 E, GPa 70 90 96 74 89 Rp0,2 ,MPa 79 189 220 101 211 Rm ,MPa 220 346 390 343 410 A5 ,% 48 27 16 43 18

Kompoziti s Al-matricom
Klipnjača napravljena od Al-legure ojačane s Al2O3 česticama. Ona ima puno bolja mehanička svojstva i otpornost na umor od čelične klipnjače, a uz sve to ima i 42 % manju masu

Profili od Al-legure ojačane s grafitnim vlaknima. Imaju jednaku krutost kao i čelik, a masu manju od aluminija

Ventili automobilskog motora napravljeni od kompozita s Ti-matricom koja je ojačana SiC česticama

40

Zamašnjak napravljen od kompozita s Al-matricom i vlaknastih Al2O3 ojačanja

Hondin blok motora napravljen od kompozita s Al-matricom i Saffil kratkih Al2O3 vlakana

Klip od kompozita Al-legura + Saffil vlakna

Dio konstrukcije Space Shuttle-a napravljen od B/Al kompozita kojim se postigla ušteda u masi od 45 % u odnosu na Al legure

Al/SiC cilindar koji je ugrañen u bolide Formule 1

Umeci mjenjačke kutije koji služe za lokalno ojačanje, a napravljeni su od Mg-legure ojačane ugljičnim vlaknima

41

Space Shuttle: nosači (cijevi) u prostoru za teret 243 cijevi, d = 25-92 mm l = 0,6-2,3 m 6061/B/50f - 145 kg manja masa po letjelici (u usporedbi sa Al)

Hubble teleskop (4.3 cm x 8.6 cm x 2 m ): 6061/C/40f 40 % manja masa (u odnosu na Al) (dimenzijska stabilnost – α)

42

KERAMIČKI KOMPOZITI (CMC – Ceramic Matrix Composites)
stabilnost na ekstremno visokim temperaturama, otpornost na toplinski šok, iznimna otpornost na koroziju, velika tvrdoća, mala masa.

Mana - sklonost krhkom lomu. Rješenje: keramička matrica + keramička ojačanja.

CMC sa SiC matricom ojačanog s kontinuiranim SiC vlaknima

Gustoća, kg/m3 Tlačna čvrstoća, MPa Vlačna čvrstoća, MPa Smična čvrstoća, MPa Modul elastičnosti, GPa Toplinska vodljivost, 10-6/K

2100 450 262 34 96 2,7 1,32

Toplinska rastezljivost, W/mK

43

Al2O3 matrica Al2O3 vlakna Al2O3 matrica C vlakna + Ni sloj

Al2O3 matrica SiC (3µm) čestice

Rezni alati napravljeni od kompozita s Al2O3 matricom i SiC viskerima

Glave izmjenjivača topline napravljene od kompozita s Al2O3 matricom koji je ojačan kontinuiranim vlaknima

Kočni diskovi Porsche-a 911 Turbo napravljeni od kompozita sa SiC matricom koji je ojačan ugljičnim vlaknima

44

45

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful