KEMENTERIAN KEWANGAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2004

PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN

Kandungan: 1. Panduan Penggunaan Penjenisan Kod Hasil Dan Perbelanjaan 2. Jadual Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan

(PP Bil. 5 Tahun 2004)

Lampiran 1

1.

Panduan Penggunaan Penjenisan Kod Hasil Dan Perbelanjaan

1.

PANDUAN PENGGUNAAN PENJENISAN KOD HASIL DAN PERBELANJAAN

PANDUAN AM • Secara am senarai kod mempunyai lima angka yang menggariskan lebih banyak Objek Lanjut supaya memberi maklumat yang lebih terperinci. Terdapat empat peringkat kod iaitu Objek Am, Objek Sebagai, Objek Kumpulan Lanjut dan Objek Lanjut. Tafsiran-tafsiran mengenai Objek-objek tersebut boleh dirujuk di dalam lampiran kepada jadual kod. • Untuk tujuan pekeliling ini, kakitangan perkhidmatan awam telah dibahagikan kepada empat golongan yang berikut:• Kakitangan Awam (termasuk Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri). • Pasukan Keselamatan yang terdiri daripada:• • • Pasukan Polis yang berpakaian seragam Pasukan Tentera yang berpakaian seragam

Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang terdiri daripada Jemaah Menteri, Setiausaha Parlimen, Setiausaha Politik, Ahli-ahli Parlimen dan Ahli-ahli Majlis yang ditubuhkan oleh Kerajaan;

1

Pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa yang diambil bekerja sama ada di dalam atau di luar negeri yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap.

Dalam konteks pekeliling ini kakitangan penjara dan bomba adalah ditafsirkan sebagai kakitangan awam.

Untuk tujuan pekeliling ini, jawatan-jawatan tetap (established post) adalah ditafsirkan sebagai jawatan-jawatan yang disenaraikan di dalam Senarai Perjawatan Persekutuan. Kakitangan yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap adalah ditafsirkan sebagai menyandang “nonestablished post”.

Salah satu daripada tujuan pekeliling ini ialah untuk mengenal pasti dan mengasingkan kos-kos berkenaan dengan kakitangan perkhidmatan awam dan seboleh-bolehnya membezakan di antara perbelanjaan untuk jawatan-jawatan tetap dengan yang lain dan oleh yang demikian perubahan besar dalam pekeliling ialah:• 10000 Emolumen dihadkan hanya untuk jawatan-jawatan tetap sahaja. • 29300 Bayaran kepada pekerja-pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa yang tidak menyandang jawatanjawatan tetap sahaja. • 21000 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup dihadkan untuk perbelanjaan bagi kakitangan perkhidmatan awam sahaja. (tidak termasuk pengangkutan orang awam).

2

22000 Pengangkutan

Barang-barang dihadkan untuk

perbelanjaan bagi kakitangan perkhidmatan awam dan jabatan-jabatan Kerajaan sahaja (tidak termasuk pengangkutan barang orang awam). 10000 • EMOLUMEN

Objek Am ini hanya boleh digunakan untuk merekod bayaran-bayaran kepada kakitangan yang memegang jawatan-jawatan tetap (established post) sahaja seperti berikut:11000 • Gaji Dan Upahan

Objek Sebagai ini hendaklah digunakan untuk merekod elaun yang dibayar sebagai ganti gaji seperti elaun memangku, elaun tanggungan kerja dan seumpamanya.

12000 •

Elaun/Imbuhan Tetap

Tujuan Objek Sebagai ini ialah untuk merekod semua bayaran dalam bentuk elaun/imbuhan tetap yang dibayar secara bulanan mengikut senarai elaun/imbuhan yang diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia dari masa ke semasa.

Elaun-elaun yang tidak termasuk di bawah Objek Sebagai ini ialah:i) Elaun yang dibayar secara bulanan sebagai gaji misalnya elaun memangku, elaun tanggung kerja dan sebagainya yang

3

hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 11000 – Gaji dan Upahan. ii) Elaun-elaun yang tercatit di dalam Perintah Am Bab B (kecuali elaun di para (i) di atas) yang tidak dianggap sebagai elaun/imbuhan tetap termasuk yang berikut:• • Elaun-elaun perjalanan kerana bertugas yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 21000. Elaun-elaun kerana bertukar/berpindah rumah yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 21000 dan 22000 mengikut mana yang berkenaan. • Elaun-elaun bertugas di Seberang Laut yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 21000 dan 15000 mengikut mana yang berkenaan. • Elaun-elaun kerana berkursus. (Sila rujuk ke Lampiran A) iii) Bayaran lebih masa yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 14000. • ‘Elaun/Imbuhan Tetap Yang Lain’ adalah elaun/imbuhan yang dibayar hanya untuk keadaan-keadaan istimewa atau keadaan tertentu. Senarai elaun-elaun/imbuhan-imbuhan ini boleh didapati Kewangan. daripada Bahagian Pentadbiran, Kementerian

4

Bagi Badan-badan Berkanun, elaun-elaun/imbuhan-imbuhan tetap yang dibayar kepada ahli-ahli Lembaga Pengarah boleh direkodkan di bawah Objek Kumpulan Lanjut tambahan iaitu Objek Kumpulan Lanjut 12400 – Elaun/Imbuhan Tetap Kakitangan Lain dan Objek Kumpulan Lanjut 12900 – Tunggakan Elaun/Imbuhan Tetap Kakitangan Lain.

13000 •

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan

Tajuk Objek Sebagai ini telah diubah daripada ‘Tambahan Kos Kakitangan’ kepada ‘Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan’ tetapi tujuan Objek Sebagai ini tidak diubahkan.

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan semua bayaran yang kena dibuat untuk faedah Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen mengikut Undang-undang Pekerja seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Insurans dan sumbangan-sumbangan lain.

Objek Sebagai ini termasuk bayaran-bayaran pencen dan ganjaran untuk kakitangan yang meninggal perkhidmatan awam yang hendaklah dijeniskan di bawah Objek Sebagai 46000 – Pencen dan Objek Sebagai 47000 – Ganjaran.

14000 •

Bayaran Lebih Masa

Objek Sebagai ini hendaklah digunakan untuk merekod bayaranbayaran berkenaan dengan kerja yang dilakukan di luar waktu pejabat.

15000 •

Faedah-faedah Kewangan Yang Lain

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran selain daripada gaji atau upahan, elaun tetap, sumbangan berkanun dan elaun lebih masa

5

untuk faedah kakitangan, misalnya bayaran-bayaran balik dan bantuanbantuan yang dibenarkan oleh Perbendaharaan. • Termasuk dalam kategori ini ialah bayaran-bayaran balik bil-bil utiliti dan perhubungan (seperti air, elektrik dan telefon) paspot, lesen memandu, yuran badan profesional. • Juga termasuk ialah elaun perkakas, elaun pakaian, elaun dobi, bayaran bonus, bayaran yuran persekolahan anak-anak pegawai dan bayaran-bayaran balik yang lain berkenaan dengan kursus yang lain. (Sila rujuk ke Lampiran A).

INGATAN - Bayaran-bayaran seumpama untuk gaji dan upahan, elaun-elaun tetap, sumbangan berkanun, elaun lebih masa dan faedah-faedah kewangan yang lain untuk Pekerja-pekerja Kontrak, Sambilan dan Separuh Masa yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap hendaklah direkodkan di bawah Objek Kumpulan Lanjut 29300. 20000 • PERKHIDMATAN DAN BEKALAN

Objek Am ini bertujuan merekodkan semua perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan yang dibeli termasuk bayaran-bayaran kepada penyandang ‘nonestablised posts’. 21000 • Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup

Objek Sebagai ini adalah untuk merekodkan tuntutan perbelanjaan untuk perjalanan dan sara hidup yang dibuat oleh semua kakitangan dalam Perkhidmatan Awam sama ada untuk menjalankan tugas-tugas rasmi ataupun mengikuti latihan. (termasuk tuntutan oleh pekerja6

pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa yang hendaklah direkodkan di bawah kategori untuk tuntutan Kakitangan Awam). • Tafsiran perbelanjaan perjalanan dan sara hidup di luar negeri adalah termasuk semua perbelanjaan berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri dan di dalam luar negeri. Misalnya tuntutan untuk perbelanjaan perjalanan termasuk sara hidup oleh seorang pegawai dari Malaysia ke Jepun dan tuntutan seumpama oleh seorang pegawai yang ditempatkan di Osaka, Jepun untuk perjalanannya dari Osaka ke Tokyo, kedua-duanya hendaklah direkodkan sebagai perjalanan di luar negeri. • Untuk perbelanjaan perjalanan dan sara hidup untuk tujuan kursus/latihan, sila rujuk ke Lampiran A. • Perbelanjaan kos perjalanan untuk para jemputan hendaklah

direkodkan di bawah Objek Lanjut 29401 dan 29402 mengikut mana yang berkenaan. 22000 • Pengangkutan Barang-barang

Tujuan Objek Sebagai ini adalah untuk merekod kos perbelanjaan pengangkutan barang-barang yang dimiliki oleh jabatan-jabatan kerajaan dan pengangkutan barang-barang semasa berkursus, bertukar/berpindah rumah untuk semua kakitangan perkhidmatan awam (termasuk pekerja-pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap yang hendaklah direkodkan bayarannya di bawah kategori kakitangan awam).

7

Objek Sebagai ini tidak termasuk pengangkutan barang untuk orang jemputan yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 29403 sebagai hospitaliti. Sila rujuk ke Lampiran A untuk pengangkutan barang-barang bagi tujuan kursus/latihan.

Tafsiran perbelanjaan pengangkutan barang-barang di luar negeri adalah sama tafsirannya dengan Objek Sebagai 21000 – Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup, yang termasuk pengangkutan barang di dalam luar negeri dan ke luar negeri. Misalnya perbelanjaan pengangkutan barang-barang untuk seorang pegawai yang bertukar dari Malaysia ke pejabat kerajaan di London atau perbelanjaan pengangkutan barang-barang pegawai yang ditempatkan di London, untuk mengangkat barang-barangnya dari London ke Tokyo, Jepun hendaklah direkodkan sebagai pengangkutan di luar negeri.

Elaun pemberian pindahan juga adalah termasuk di bawah Objek Sebagai ini.

23000 •

Perhubungan Dan Utiliti

Bayaran-bayaran yang boleh direkodkan di bawah Objek Sebagai ini adalah seperti berikut:• 23100 Perhubungan

Semua bayaran berkenaan dengan pos (tidak termasuk pos bungkusan yang dikenakan di bawah Objek Sebagai 22000), telefon, teleks, telegraf, kabel dan sebagainya bagi tujuan perhubungan. Juga termasuk ialah sewaan dan kos pemasangan alat-alat perhubungan dan juga caj kabel bagi bayaran-bayaran berkaitan dengan pinjaman luar negeri.

8

23200

Utiliti

Semua bayaran-bayaran bagi air, elektrik dan gas. Pembelian gas diberi kod yang berasingan yang harus digunakan untuk gas kegunaan memasak atau memanas. • Semua bayaran-bayaran balik bil-bil perhubungan dan utiliti bagi kakitangan yang layak hendaklah dijeniskan di bawah Objek Sebagai 15000. 24000 • sewaan Sewaan atau pajakan tetapi tanah, bangunan, kemudahan atau dan alat alat

Objek Sebagai ini merekodkan semua bayaran berkenaan dengan kelengkapan tidak termasuk sewaan pajakan

perhubungan yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Kumpulan Lanjut 23100 – Perhubungan. • Termasuk di bawah sewaan kenderaan ialah sewaan kenderaan untuk pengangkutan orang dan barang-barang di mana bayaran sekaligus dibuat kepada penyewa tanpa apa-apa kos tambahan berhubung dengan perkhidmatan lain yang berkaitan dengan pengangkutan seperti insurans, bayaran kos buruh dan sebagainya. • Sewaan kenderaan tidak termasuk pengangkutan orang dan barang yang dituntut di bawah Objek Sebagai 21000 dan 22000 dan juga sewaan kenderaan untuk pengangkutan orang jemputan dan barangbarangnya yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 29400.

9

25000 •

Bahan-bahan Makanan dan Minuman

Tujuan Objek Sebagai ini adalah untuk mengetahui perbelanjaan yang dibuat atas pembelian tahunan bahan-bahan makanan dan minuman.

Objek Lanjut 25403 makanan bermasak hendaklah digunakan untuk merekod perbelanjaan bekalan makanan bermasak untuk kegunaan pejabat sahaja contohnya bekalan makanan bermasak yang dibayar oleh Kementerian Kesihatan untuk pesakit-pesakit di hospital. Kod ini tidak termasuk bekalan makanan untuk tujuan keraian pejabat ataupun para jemputan yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Kumpulan Lanjut 29400 – Keraian, Hospitaliti dan Honorarium.

Apabila makanan dan minuman disediakan oleh pihak luar sebagai satu perkhidmatan misalnya ‘catering’ maka semua kos yang terlibat hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 29126 – Perkhidmatan Persediaan Makanan.

26000

Bekalan

Bahan

Mentah

Dan

Bahan-bahan

Untuk

Penyelenggaraan dan Pembaikan • Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan perbelanjaan untuk dua jenis bekalan iaitu:• Bekalan Bahan Mentah termasuk getah, kayu, logam, galian bukan logam, bahan kimia dan sebagainya, dan • Bekalan Bahan-bahan Penyelenggaraan dan Pembaikan

termasuk alat-alat ganti, petroleum, baja, racun serangga dan racun tumbuhan, alat kecil pertanian, makanan ternakan dan

10

sebagainya untuk tujuan penyelenggaraan dan pembaikan yang dibuat oleh jabatan sendiri. • Objek Sebagai ini tidak termasuk apa jua perbelanjaan penyelenggaraan dan pembaikan yang dibuat oleh pihak luar di mana semua kos yang terlibat hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 28000 – Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli. 27000 • Bekalan Dan Bahan-bahan Lain

Objek Sebagai ini merekodkan perbelanjaan semua bekalan dan bahan-bahan selain daripada bekalan bahan-bahan makanan dan minuman, bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan sendiri yang disenaraikan di bawah Objek Sebagai 25000 dan 26000.

Walau bagaimanapun peraturan-peraturan di bawah mesti diikuti untuk merekod sesuatu perbelanjaan di bawah Objek Sebagai ini iaitu:• Barang-barang Luak (expendable items) Semua pembelian barang-barang luak yang disenaraikan tanpa mengambil kira harga setiap unit. • Barang-barang Tak Luak (non-expendable items) i) Hanya pembelian barang-barang tak luak yang berharga kurang daripada RM500 setiap unit atau;

11

ii)

Berharga RM500 atau lebih setiap unit tetapi tidak disenaraikan sebagai harta modal di bawah Objek Sebagai 34000 atau 35000

Contoh untuk (i) – Alat muzik yang berharga kurang daripada RM500 hendaklah direkod di bawah Objek Lanjut 27303 dan jika lebih daripada RM500 di bawah Objek Lanjut 35503. Contoh untuk (ii) – Pakaian yang berharga lebih daripada RM500 tetapi oleh kerana ia tidak disenaraikan di bawah Objek Sebagai 34000 atau 35000 maka ia hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 27605. 28000 Penyelenggaraan Dibeli • Objek Sebagai ini bertujuan merekod semua kos kerja kontrak atau bukan berkontrak yang dibeli untuk menjaga bangunan, kemudahan dan alat-alat kelengkapan supaya berada dalam keadaan baik. Semua penyelenggaraan dan pembaikan kecil yang direkodkan di sini mestilah merupakan kerja yang dibuat oleh pihak swasta atau jabatan lain dan bukan jabatan sendiri. Kos yang terlibat adalah termasuk bayaran mencuci, ‘servicing’, alat-alat ganti dan bahan-bahan lain yang dibawa sendiri dan digunakan oleh pihak luar untuk penyelenggaraan aset. Penyelenggaraan dan pembaikan yang dibuat oleh jabatan sendiri hendaklah direkodkan di bawah kod-kod berikut:Dan Pembaikan Kecil Yang

12

Objek Sebagai 10000 atau Objek Lanjut 29300 untuk bayaran-bayaran kepada kakitangan.

Objek

Sebagai

26000

-

Bekalan

bahan-bahan

penyelenggaraan dan pembaikan. • Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil bermakna kerjakerja yang tidak akan menaikkan nilai sesuatu aset tetapi hanya mengekalkan ia dalam keadaan baik. 29000 Perkhidmatan Iktisas Dan Lain-lain Perkhidmatan Yang • dilaksanakan Dibeli Dan Hospitaliti oleh pihak luar tetapi tidak termasuk

Objek Sebagai ini merekodkan semua jenis perkhidmatan yang penyelenggaraan dan pembaikan (yang direkodkan di bawah Objek Sebagai 28000 untuk pembaikan kecil atau Objek Sebagai 30000 untuk pembaikan besar sebagai tambahan kepada aset). Bayaran kepada pekerja-pekerja kontrak, sambilan dan separuh masa yang tidak menyandang jawatan tetap juga direkodkan di bawah Objek Sebagai ini.

Jenis perkhidmatan yang disenaraikan adalah seperti berikut:-

29100 •

Perkhidmatan Yang Dibeli

Objek Lanjut ini merekodkan semua jenis perkhidmatan yang dibeli dari pihak luar kecuali perkhidmatan percetakan yang telah diberi kod berasingan.

13

Kod-kod tambahan selain daripada yang disenaraikan ialah:Objek Lanjut 29131 – Bayaran Pengusiran Warganegara Asing. Objek Lanjut 29132 – Bayaran kepada Saksi-saksi di Mahkamah yang termasuk bayaran untuk kehilangan pendapatannya.

29200

Perkhidmatan Dibeli

Percetakan

Dan

Menjilid

Yang

Objek Lanjut ini merekodkan semua kos berkenaan dengan perkhidmatan percetakan, fotografik, fotostatik, filem mikro, menjilid dan sebagainya yang dibuat oleh pihak luar misalnya oleh Percetakan Nasional Malaysia Berhad atau pihak swasta.

Percetakan yang dibuat oleh jabatan sendiri hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 27100 untuk bekalan percetakan, Objek Sebagai 24000 untuk sewaan alat mencetak atau Objek Sebagai 35000 untuk pembelian alat mencetak.

29300

Bayaran Kepada Pekerja Kontrak, Sambilan Dan Separuh Masa Yang Tidak Menyandang Jawatanjawatan Tetap

Kod ini merekodkan pelbagai jenis bayaran dalam bentuk emolumen seperti gaji dan upah, elaun, sumbangan berkanun dan sebagainya khusus kepada pekerja-pekerja yang menyandang ‘non-established post’ sahaja.

14

Tuntutan perjalanan dan sebagainya bagi pekerja-pekerja sedemikian hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 21000 dan 22000.

29400 •

Keraian, Hospitaliti dan Honorarium

Kod ini merekodkan semua perbelanjaan untuk keraian, hospitalliti dan honorarium untuk semua pihak termasuk jabatan sendiri dan pihak luar.

Keraian

dan

hospitaliti

dalam

bentuk

pengangkutan,

penginapan, makanan dan minuman dibiayai oleh kerajaan untuk tujuan meraikan dan memberi hospitaliti kepada para jemputan termasuk pakar-pakar dan pegawai-pegawai pihak swasta yang dijemput untuk memberi taklimat, ceramah atau seminar, hendaklah direkodkan di bawah kod ini. • Keraian pejabat adalah termasuk minuman ringan dalam pejabat untuk mesyuarat kakitangan, perbincangan dengan pertubuhan dan agensi kerajaan yang lain. • Honorarium, sagu hati dan hadiah adalah termasuk

perbelanjaan untuk memberi ‘token’ untuk pegawai-pegawai yang bersara, kalungan bunga dan juga bayaran sagu hati untuk tetamu dan pensyarah yang dijemput oleh jabatan kerajaan.

30000 •

ASET

Objek Am ini merekodkan semua perbelanjaan untuk mendapat semua jenis aset termasuk harta modal, pelaburan, binatang untuk tujuan ternakan dan keselamatan, pokok dan benih untuk tujuan tanaman. 15

Objek Am ini juga merekodkan pebelanjaan pembaikan besar ke atas hartaharta modal. Definisi pembaikan besar adalah sesuatu pindaan, sama ada secara struktural atau tidak serta sesuatu tambahan atau pembaharuan yang dibuat kepada aset yang sedia ada yang menambahkan nilai dan mutunya. Contoh-contoh pembaikan besar ialah ‘extensions and renovations of buildings’ dan ‘overhauling of cars’.

31000 •

Tanah dan Pembaikan Tanah

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan kos mendapatkan tanah termasuk faedah ke atas tanah, kebebasan lalu lintas dan semua kos yang bersangkutan dengan mendapatkan tanah seperti bayaran ukur, bayaran cukai, yuran pendaftaran dan sebagainya.

Juga termasuk ialah kos pembaikan besar ke atas tanah. Bangunan Dan Pembaikan Bangunan

32000 •

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan kos bangunan, sama ada dibina di bawah kontrak atau dibeli terus, pembaikan besar ke atasnya dan semua kos berkaitan dengan mendapatkan bangunan misalnya bayaran ukur.

Sekiranya bangunan itu dibeli bersama-sama dengan tanahnya dan kos untuk bangunan dan tanah tidak dapat diasingkan maka semua kos hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai ini.

Sekiranya sebuah bangunan digunakan untuk beberapa tujuan misalnya pejabat dan kilang maka kos bangunan hendaklah dibahagikan mengikut jenisjenis kegunaan bangunan berdasarkan seboleh-bolehnya atas kos sebenar untuk tiap-tiap jenis ataupun atas luas tiap-tiap jenis kegunaan.

16

33000 •

Kemudahan Dan Pembaikan Kemudahan

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan kos kemudahan (selain daripada bangunan) sama ada yang dibina di bawah kontrak atau dibeli terus, kos pembaikan besar, dan kos-kos yang berkaitan termasuk bayaran ukur, pemusnahan dan yuran pendaftaran.

Juga termasuk ialah kos alat kelengkapan untuk kemudahan itu di mana alat kelengkapan itu dipasangkan kepada bangunan atau ia merupakan sebahagian daripada bangunan itu. Misalnya, satu sistem pusat hawa dingin harus dianggap sebagai kos kemudahan dan direkodkan di bawah Objek Sebagai ini . Sebaliknya pembelian unit hawa dingin individu untuk sesebuah bilik tidak boleh didefinisikan sebagai kemudahan dan hendaklah dikodkan di bawah Objek Lanjut 35301.

34000 •

Kenderaan Dan Jentera

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan perbelanjaan untuk mendapatkan kenderaan dan jentera di samping pembaikan besar ke atasnya.

Juga termasuk ialah kos pemasangan dan alat-alat tambahan seperti alat hawa dingin untuk kenderaan dan ‘other accessories’.

35000 •

Harta Modal-Harta Modal Yang Lain

Objek Sebagai ini bertujuan merekodkan perbelanjaan untuk mendapatkan harta-harta modal termasuk pembaikan besar ke atasnya. Harta-harta modal ini mestilah selain daripada tanah, bangunan, kemudahan, kenderaan dan jentera.

17

Juga termasuk ialah kos pemasangan dan kos alat-alat tambahan untuk harta modal yang berkenaan.

Buku-buku teks dan bahan-bahan penerbitan yang lain untuk rujukan juga telah diberikan kod khusus 35104 yang hendaklah digunakan untuk merekod kos buku-buku dan bahan-bahan penerbitan yang lain untuk perpustakaan sahaja. Ini adalah berbeza daripada Objek Lanjut 27101 yang bertujuan merekod bekalan majalah-majalah, buku-buku dan bahan-bahan penerbitan yang lain untuk tujuan bacaan kakitangan di pejabat sendiri sahaja.

36000 •

Binatang, Pokok Dan Benih

Objek Sebagai ini merekodkan kos mendapatkan binatang-binatang, pokok dan benih untuk tujuan disimpan dan dipelihara untuk tujuan jangka masa panjang.

Kos-kos yang termasuk ialah kos mendapatkan binatang-binatang untuk tujuan ternakan seperti lembu, kambing, ayam, itik dan sebagainya dan binatang-binatang untuk tujuan keselamatan seperti anjing Jabatan Kastam, kuda dan sebagainya.

Pokok dan benih yang dibeli untuk tujuan pertanian juga adalah termasuk di bawah Objek Sebagai ini.

Perbelanjaan untuk mendapatkan binatang, pokok dan benih untuk tujuan penyelidikan hendaklah direkodkan di bawah Objek Kumpulan Lanjut 27700 – Bekalan dan Bahan-bahan Penyelidikan.

18

37000 •

Pinjaman

Objek Sebagai ini merekodkan wang yang dipinjamkan kepada individu, kerajaan negeri, perusahaan, badan-badan berkanun, persatuan-persatuan dan pertubuhan-pertubuhan, kerajaan asing, Kumpulan Wang Amanah Kerajaan dan sebagainya.

Objek Lanjut 37101 – Pinjaman kepada Individu tidak termasuk pinjaman perumahan dan pinjaman pendahuluan kepada Kakitangan Awam yang diberi di bawah satu kumpulan wang pusingan.

38000 •

Pelaburan

Objek Sebagai ini merekodkan semua wang yang dilaburkan di dalam perusahaan kewangan dan perusahaan bukan kewangan dan sebagainya sama ada di dalam atau di luar negeri.

40000 •

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP

Objek Am ini merekodkan semua perbelanjaan dalam bentuk pemberian atau bantuan, bayaran berkenaan dengan hutang negara, pencen dan ganjaran kakitangan dan tuntutan insurans dan pampasan.

41000 •

Biasiswa, Dermasiswa Dan Bantuan Pelajaran

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran kepada individu-individu sahaja dalam bentuk biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran yang lain.

Objek Sebagai ini hanya boleh digunakan untuk merekod bayaran-bayaran daripada peruntukan di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam.

Sila rujuk ke Lampiran A. 19

42000 •

Pemberian Dalam Negeri

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran dalam bentuk pemberian, bantuan, caruman dan subsidi yang ditujukan untuk mana-mana pihak dalam negeri.

43000 •

Pemberian Luar Negeri

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran dalam bentuk pemberian, bantuan, caruman dan sebagainya yang ditujukan untuk pihak-pihak luar negeri seperti negara asing dan pertubuhan antarabangsa.

44000 •

Tuntutan Insurans Dan Pampasan

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran tuntutan dan pampasan sebagai ganti rugi atas kerosakan, kemusnahan atau kehilangan harta benda, atau kecederaan atau kematian orang yang diakibatkan oleh tindakantindakan kakitangan perkhidmatan awam.

45000

Faedah, Dividen Dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain hutang

Objek Sebagai ini merekodkan semua bayaran-bayaran berkenaan dengan negara termasuk yang berikut:45100 – Faedah Atas Wang Pinjaman 45200 – Kos Pengeluaran Pinjaman 45300 – Kos Perkhidmatan Pinjaman 45400 – Bayaran Balik Pinjaman 45900 – Bayaran-bayaran Lain

20

46000 •

Pencen

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran pencen kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen atau waris mereka sama ada di dalam atau di luar negeri.

47000 •

Ganjaran

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran ganjaran kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen, Pekerja Kontrak dan Orang-orang lain atau waris mereka sama ada di dalam atau di luar negeri.

48000 •

Gantian Cuti Rehat

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran gantian cuti rehat kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka.

50000 •

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN

Objek Sebagai ini merekodkan bayaran-bayaran selain daripada emolumen, perkhidmatan dan bekalan, perolehan aset, pemberian dan kenaan bayaran tetap.

Bayaran-bayaran yang boleh direkodkan di bawah Objek Sebagai ini ialah:51100 Pulangan Balik 51200 Hapus Kira 52100 Yuran 52900 Cukai dan Pelbagai

21

60000 •

HASIL CUKAI

Objek Am ini merekodkan semua kutipan hasil berdasarkan Akta-akta Parlimen termasuk cukai yang dikenakan ke atas harta, pendapatan, jualan, impot, ekspot dan sebagainya.

61000 •

Cukai Langsung

Objek Sebagai ini merekodkan semua cukai atau duti yang dipungut secara langsung daripada orang yang dikenakan cukai atau duti itu.

Kutipan di bawah Objek Sebagai ini termasuk pelbagai cukai pendapatan dan cukai langsung yang lain seperti duti setem, cukai pemindahan syer dan sebagainya.

62000 •

Cukai Tidak Langsung

Objek Sebagai ini merekodkan semua cukai atau duti yang dikutip/pungut daripada pihak lain dan bukan mereka yang dikenakan cukai atau duti itu.

Pungutan cukai atau duti di bawah Objek Sebagai ini termasuk yang berikut:• 62100 Duti Kastam – Ekspot

Merekodkan pungutan duti-duti yang dikenakan atas pelbagai jenis barang-barang yang diekspot. • 62200 Duti Kastam – Impot

Merekodkan pungutan duti-duti yang dikenakan atas pelbagai jenis barang-barang yang diimpot termasuk cukai tokok dan duti-duti yang dipungut dari penumpang-penumpang yang membawa barang-barang masuk ke dalam Malaysia.

22

62300

Duti Eksais

Merekodkan pungutan duti-duti yang dikenakan ke atas pelbagai barang-barang yang dikilangkan. • 62400 Cukai Jualan Atas Barang-barang Perkilangan Dalam Negeri Merekodkan pungutan cukai-cukai yang dikenakan atas jualan barangbarang perkilangan dalam negeri. • 62500 yang diimpot. • 62600 Merekodkan perkhidmatan. • 62700 Levi Cukai Perkhidmatan pungutan cukai yang dikenakan ke atas jualan Cukai Jualan Ke Atas Impot

Merekodkan pungutan cukai yang dikenakan atas jualan barang-barang

Merekodkan Pungutan Levi • 62800 import • 62900 Pelbagai Cukai Tidak Langsung Duti Eksais Terhadap Barangan Import

Merekod Pungutan duti-duti eksais yang dikenakan atas barangan

Merekodkan pungutan cukai tidak langsung selain daripada Objekobjek Kumpulan Lanjut yang disenaraikan di atas. 23

70000 •

HASIL BUKAN CUKAI

Objek Am ini merekodkan terimaan hasil-hasil bukan cukai. 71000 • Lesen, Bayaran Pendaftaran Dan Permit

Objek Sebagai ini merekodkan semua terimaan berkenaan dengan lesen-lesen, pendaftaran dan permit-permit pelbagai.

• • • •

71211 – Bayaran bagi Lesen Radio Komunikasi. 71212 – Bayaran bagi Lesen Telekom. 71213 – Bayaran bagi Lesen Syarikat Telekom Malaysia. 71901– Bayaran-bayaran Memeriksa Jentera tidak termasuk terimaan seumpama daripada agensi-agensi kerajaan yang hendaklah direkodkan di bawah Objek Lanjut 82101.

Tiada kod khusus diberi untuk terimaan bagi lesen kasino dan semua terimaan sedemikian hendaklah direkod di bawah Objek Lanjut 71999.

72000 •

Perkhidmatan Dan Bayaran Perkhidmatan

Objek Sebagai ini merekodkan semua terimaan berkenaan dengan perkhidmatan yang diberi oleh kerajaan, termasuk perkhidmatan iktisas, pengiklanan, utiliti dan sebagainya.

72102 – Pengukuran Tanah dan Lombong (tidak termasuk terimaan seumpama daripada agensi-agensi kerajaan yang hendaklah direkod di bawah Objek Lanjut 82103.) 24

72430 – Bayaran Perkhidmatan Telekomunikasi. Perolehan Dari Jualan Barang-barang

73000 •

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan daripada jualan harta benda fizikal (tidak termasuk pelaburan) yang dimiliki oleh kerajaan termasuk barang-barang cetak, barang-barang stor, harta modal dan sebagainya.

74000 •

Sewaan

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan daripada menyewa atau memajak harta-harta kerajaan termasuk tanah, bayaran, kenderaan, jentera, alat-alat kelengkapan dan sebagainya.

75000 •

Faedah Dan Perolehan Dari Pelaburan

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan berkaitan dengan pelaburan termasuk terimaan dalam bentuk-bentuk berikut:• • • • • • faedah atas pelaburan dalam bon; dividen atas pelaburan dalam saham; faedah atas pinjaman yang diberi oleh kerajaan; hasil atas jualan pelaburan; keuntungan bersih dari kadar-kadar pertukaran asing; faedah atas wang simpanan dan sebagainya. Denda Dan Hukuman

76000 •

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan kerajaan dalam bentuk denda, rampasan dan hukuman yang dikenakan kepada mana-mana pihak kerana perlanggaran undang-undang atau kegagalan memenuhi tanggungan kontrak.

25

77000

Sumbangan Dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri Dan Sumbangan Tempatan

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan sumbangan kewangan, derma, pemberian dan bayaran ganti untuk perkhidmatan daripada kerajaan-kerajaan asing dan agensi-agensi antarabangsa dan juga sumbangan kewangan dan derma daripada pihak-pihak tempatan.

80000 •

PELBAGAI TERIMAAN

Objek Am ini merekodkan terimaan pulangan balik perbelanjaan dan terimaan daripada agensi-agensi kerajaan. 81000 • Pulangan Balik Perbelanjaan

Objek Sebagai ini merekodkan terimaan pulangan balik perbelanjaan bagi tahun-tahun lalu dan dapatan balik Kerajaan di bawah Arahan Perbendaharaan 86.

82000 •

Terimaan Daripada Agensi-agensi Kerajaan

Objek Sebagai ini merekodkan semua terimaan daripada mana-mana agensi Kerajaan.

90000 •

HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN

Objek Am ini merekodkan semua jenis hasil yang dipungut oleh atau bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan sahaja termasuk Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.

Pungutan-pungutan oleh atau bagi pihak selain daripada Wilayah Persekutuan tidak boleh direkodkan di sini tetapi harus direkodkan di bawah Objek Am 60000, 70000 atau 80000 mengikut mana yang berkenaan.

26

Pungutan-pungutan yang boleh direkodkan di bawah Objek Am ini termasuk:91000 Hasil Cukai Wilayah-wilayah Persekutuan Merekodkan hasil cukai langsung dan cukai tidak langsung yang dipungut oleh atau bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan. 92000 Hasil Bukan Cukai Wilayah-wilayah Persekutuan Merekodkan pungutan-pungutan hasil bukan cukai oleh atau bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan.

INGATAN - Semua definisi pengkodan di Panduan Penggunaan ini hendaklah diberi perhatian supaya kod-kod yang betul digunakan semasa merekod perbelanjaan dan hasil.

27

(PP Bil.

LAMPIRAN A
Tahun 2004)

PERBELANJAAN KAKITANGAN • Kursus Biasiswa

BERKENAAN

DENGAN

KURSUS/LATIHAN

Semua bayaran-bayaran berkenaan dengan kursus yang dibiayai oleh biasiswa, dermasiswa atau bantuan-bantuan lain yang diluluskan oleh kerajaan di mana peruntukannya adalah di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Awam hendaklah direkodkan di bawah Objek Sebagai 41000. Bayaran-bayaran yang boleh direkodkan di bawah Objek Sebagai 41000 termasuk yang berikut:• • • • • • • • • Biasiswa atau Dermasiswa Perbelanjaan perjalanan dan pengangkutan barang Elaun sara hidup Bayaran-bayaran masuk dan pendaftaran Bayaran pengajaran dan peperiksaan Bantuan membeli buku dan perkakas Insurans perubatan atau bayaran perubatan Elaun pakaian

Kursus/Latihan Kakitangan Anjuran Jabatan Sendiri Bayaran-bayaran berkenaan dengan kursus/latihan kakitangan yang dianjurkan oleh jabatan sendiri hendaklah direkodkan di bawah kod-kod berikut mengikut mana yang berkenaan:-

28

21000

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup (tuntutan perjalanan ke/dari tempat kursus/latihan dan tuntutan elaun sara hidup)

22000

Pengangkutan Barang-barang (pengangkutan barang-barang ke/dari tempat kursus/latihan)

24000

Sewaan (bangunan/kenderaan/alat kelengkapan)

25000

Bahan-bahan Makanan Dan Minuman (makanan dan minuman untuk peserta-peserta kursus)

27100

Bekalan Pejabat (buku/alat tulis/bahan-bahan penerbitan)

29107

Perkhidmatan Latihan Kakitangan Termasuk Perkhidmatan Pensyarah (perkhidmatan latihan yang dibeli)

29126

Perkhidmatan Persediaan Makanan (makanan dan minuman disediakan untuk peserta-peserta kursus/latihan secara ‘catering’)

29401

Makanan Dan Minuman (untuk orang jemputan)

29402

Penginapan 29

(untuk orang jemputan) • 29403 Pengangkutan (pengangkutan orang dan barang-barang orang jemputan) • 29404 Honorarium Sagu Hati Dan Hadiah (untuk pensyarah dan tetamu khas) • 29412 Honorarium, Sagu Hati Dan Hadiah Untuk Kakitangan Pejabat (sagu hati/hadiah kepada kakitangan jabatan sendiri yang membantu mengendalikan kursus/latihan) • Kursus/Latihan Kakitangan Anjuran Jabatan Lain/Pihak Swasta Bayaran-bayaran berkenaan dengan kursus/latihan di mana kakitangan dari sesuatu jabatan mengikuti kursus/latihan yang dianjurkan oleh jabatan lain atau pihak swasta hendaklah direkodkan di bawah kod-kod berikut mengikut mana yang berkenaan:• 21000 Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup (Tuntutan perbelanjaan perjalanan dan sara hidup untuk tujuan kursus/latihan) • 22000 Pengangkutan Barang-barang (Pengangkutan barang-barang untuk tujuan kursus/latihan) • 24000 Sewaan (kenderaan untuk mengangkut kakitangan jabatan ke/dari tempat kursus/latihan)

30

29107

Perkhidmatan Latihan Kakitangan Termasuk Perkhidmatan Pensyarah (bayaran dan bayaran balik masuk dan pendaftaran bayaran pengajaran dan bayaran peperiksaan)

Latihan-latihan Lain Untuk Kakitangan Bayaran-bayaran berkenaan dengan latihan-latihan lain untuk kakitangan termasuk penyelidikan misalnya cuti sebatikal hendaklah direkodkan di bawah kod-kod berikut mengikut mana yang berkenaan:-

15000

Faedah Kewangan Yang Lain (termasuk elaun buku, elaun perkakas dan elaun latihan amali)

• •

21000 22000

Perbelanjaan Perjalanan Dan Sara Hidup Pengangkutan Barang-barang

31

(PP Bil. 5 Tahun 2004)

Lampiran 2

2.

Jadual Penjenisan Kod Bagi Hasil Dan Perbelanjaan

2.

JADUAL PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN

1.

Definisi istilah adalah diberi di dalam lampiran kepada jadual ini.

2.

Senarai Penjenisan Kod Perbelanjaan adalah seperti berikut:

10000

EMOLUMEN

Tujuan - merekodkan bayaran-bayaran gaji, elaun dan faedah kewangan yang lain kepada Kakitangan-kakitangan Kerajaan yang menyandang jawatan-jawatan tetap, Kakitangan-kakitangan Kerajaan sementara yang menyandang jawatanjawatan tetap dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. Bayaran-bayaran seumpama bagi pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak

menyandang jawatan-jawatan tetap hendaklah direkodkan di bawah Kod 29300.

11000

Gaji dan Upahan Tujuan - merekodkan bayaran kasar (sebelum ditolak cukai dan potongan-potongan lain) untuk gaji, upahan dan tunggakan gaji Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota

Pentadbiran dan Parlimen. Termasuk: 1

11100

Gaji Kakitangan Awam 11101 11102 Gaji Biasa Kakitangan Awam Gaji Kakitangan Awam Tempatan Luar Negeri 11103 Pendahuluan Pelarasan Gaji Kakitangan Awam Ambilan

11200

Gaji Pasukan Keselamatan 11201 11203 Gaji Biasa Pasukan Keselamatan Pendahuluan Pelarasan Gaji Pasukan Keselamatan

11300

Gaji Anggota Pentadbiran dan Parlimen 11301 Gaji Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Setiausaha Menteri, Timbalan Parlimen, dan

Setiausaha Politik,

Pengerusi

Timbalan Pengerusi Suruhanjaya. 11302 Gaji Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat. 2

11303

Pendahuluan Anggota

Pelarasan

Gaji dan Parlimen

Pentadbiran

11600

Tunggakan Gaji Kakitangan Awam 11601 11602 Tunggakan Gaji Kakitangan Awam Tunggakan Gaji Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri

11700

Tunggakan Gaji Pasukan Keselamatan 11701 Tunggakan Keselamatan Gaji Pasukan

11800

Tunggakan Gaji Anggota Pentadbiran dan Parlimen 11801 Tunggakan Gaji Perdana Menteri,

Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik, Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Suruhanjaya. 11802 Tunggakan Gaji Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan

Negara dan Dewan Rakyat. 3

12000

Elaun/Imbuhan Tetap Tujuan - merekodkan bayaran semua elaun/imbuhan tetap kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. Tidak Termasuk: (1) Elaun yang dibayar sebagai ganti gaji (misalnya elaun memangku, elaun tanggungan kerja dan seumpamanya yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 11000. Bayaran lebih masa hendaklah direkodkan di bawah Kod 14000).

(2)

Elaun yang dibayar atau dituntut untuk perjalanan rasmi (misalnya elaun sara hidup dan elaun tuntutan perjalanan yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 21000).

(3)

Elaun tambahan seperti elaun pakaian dan elaun perkakas yang hendaklah direkodkan di bawah Kod 15000. Termasuk:

12100

Elaun/Imbuhan Tetap Kakitangan Awam 12101 12102 Imbuhan Tetap Khidmat Awam Imbuhan Tetap Perumahan

4

12103 12104

Imbuhan Tetap Keraian Elaun Perbezaan Sara Hidup di Seberang Laut

12105

Elaun Gantian Tetap Pegawai-pegawai Taman Negara

12106

Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas

12107 12108

Bayaran Insentif Perkhidmatan Kritikal Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi

Kakitangan Awam 12109 12110 12199 Bayaran Insentif Tugas Kewangan Elaun Khidmat Luar Negeri Elaun Tetap Yang Lain

12200

Elaun/Imbuhan Tetap Pasukan Keselamatan 12201 Imbuhan Tetap Khidmat Tentera/Polis 12202 Imbuhan Tetap Perumahan 12203 Imbuhan Tetap Keraian 12204 Elaun Perbezaan Sara Hidup di Seberang Laut

5

12205

Imbuhan Tetap Jawatan Utama dan Gred Khas

12206

Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi

Pasukan Keselamatan 12207 12208 12299 Bayaran Insentif Tugas Kewangan Elaun Khidmat Luar Negeri Elaun Tetap Yang Lain

12300

Elaun

Tetap

Anggota

Pentadbiran

dan

Parlimen 12301 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik. 12302 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam. 12303 Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Ahli Parlimen.

6

12304

Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Bekas Timbalan Menteri, Perdana Perdana Bekas Menteri, Menteri, Bekas Bekas

Timbalan

Menteri,

Bekas Setiausaha Parlimen dan Bekas Setiausaha Politik.

12400

Elaun Tetap Kakitangan Lain – Untuk Badan Berkanun 12401 Elaun Tetap Kakitangan Lain.

12600

Tunggakan

Elaun/Imbuhan

Tetap

Kakitangan Awam 12601 Tunggakan Imbuhan Tetap Khidmat Awam 12602 12603 12604 Tunggakan Imbuhan Tetap Perumahan Tunggakan Imbuhan Tetap Keraian Tunggakan Elaun Perbezaan Sara Hidup di Seberang Laut 12606 Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Kritikal 7 Khas Perkhidmatan

12607 12608

Tunggakan Bayaran Insentif Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional

Kumpulan Tertinggi Kakitangan Awam 12609 12699 Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain

12700

Tunggakan Elaun/Imbuhan Tetap Pasukan Keselamatan 12701 Tunggakan Imbuhan Tetap Khidmat Tentera/Polis 12702 12703 12704 Tunggakan Imbuhan Tetap Perumahan Tunggakan Imbuhan Tetap Keraian Tunggakan Elaun Perbezaan Sara Hidup di Seberang Laut 12705 Tunggakan Imbuhan Tetap Jawatan Utama/Gred Khas 12706 Tunggakan Bayaran Insentif Khas Kepada Pegawai Profesional Kumpulan Tertinggi Pasukan Keselamatan 12707 12799 Tunggakan Elaun Khidmat Luar Negeri Tunggakan Elaun Tetap Yang Lain

8

12800

Tunggakan

Elaun

Tetap

Anggota

Pentadbiran dan 12801

Parlimen

Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri,Timbalan Menteri, Setiausaha Parlimen dan Setiausaha Politik.

12802

Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Ahli Suruhanjaya Awam.

12803

Tunggakan Elaun Tetap Yang Dibayar Kepada Yang Dipertua dan Timbalan Yang Dipertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat dan Ahli Parlimen.

12900

Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain – Untuk Badan Berkanun 12901 Tunggakan Elaun Tetap Kakitangan Lain

13000

Sumbangan Berkanun Untuk Kakitangan Tujuan - merekodkan sumbangan Kerajaan untuk faedah Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota

Pentadbiran dan Parlimen.

9

Termasuk: 13100 Sumbangan Awam 13101 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 13199 Insuran dan Sumbangan-sumbangan Lain Berkanun Untuk Kakitangan

13200

Sumbangan Keselamatan

Berkanun

Untuk

Pasukan

13201 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 13202 Lembaga Tabung Angkatan Tentera 13299 Insuran dan Sumbangan-sumbangan Lain

13300

Sumbangan

Berkanun

Untuk

Anggota

Pentadbiran dan Parlimen 13399 Pelbagai Sumbangan

13600

Tunggakan

Sumbangan

Berkanun

Untuk

Kakitangan Awam 13601 Tunggakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. 13699 Tunggakan Insuran dan Sumbangansumbangan Lain. 10

13700

Tunggakan Keselamatan 13701

Sumbangan

Untuk

Pasukan

Tunggakan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja.

13702

Tunggakan

Lembaga

Tabung

Angkatan Tentera. 13799 Tunggakan Insuran dan Sumbangansumbangan Lain.

13800

Tunggakan Sumbangan Berkanun Untuk Anggota 13899 Pentadbiran dan Parlimen Tunggakan Pelbagai Sumbangan

14000

Bayaran Lebih Masa Tujuan - merekodkan bayaran kasar (sebelum ditolak cukai dan potongan-potongan lain) untuk bayaran lebih masa Kakitangan Awam. Termasuk: 14100 Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam 14101 14102 Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri

11

14103

Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan

14104

Elaun Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan

14600

Tunggakan Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam 14601 Tunggakan Bayaran Lebih Masa

Kakitangan Awam 14602 Tunggakan Bayaran Lebih Masa Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri 14603 Tunggakan Elaun Kerja Diluar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan 14604 Tunggakan Elaun Kerja Di Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Di Klinik Rawatan Pesakit Jabatan Kecemasan

12

15000

Faedah-faedah Kewangan Yang Lain Tujuan - merekodkan semua faedah kewangan yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen (selain dari gaji, elaun tetap dan elaun lebih masa), termasuk bayaran balik tertentu. Bayaran saguhati hendaklah direkodkan di bawah Kod 29412. Termasuk: 15100 Faedah Kewangan Kakitangan Awam 15101 15102 Bayaran dan Bayaran Balik Utiliti Bayaran Balik Yang Lain (termasuk perbelanjaan untuk pasport, lesen

memandu, yuran tahunan keahlian badan-badan profesyenal. Bayaran

yuran balik kursus di bawah kod 29107). 15103 15105 15106 15107 Imbuhan Tahunan Bayaran Khas Prestasi Pemberian Khas Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia bagi Kumpulan Pengurusan Tertinggi

13

15108

Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia bagi Kumpulan Pengurusan dan

Profesional 15109 Bayaran Khas Sistem Saraan Malaysia bagi Kumpulan Sokongan 15199 Pelbagai pemberian termasuk elaun perkakas dan elaun pakaian

15200

Faedah Kewangan Pasukan Keselamatan 15201 15202 Bayaran dan Bayaran Balik Utiliti Bayaran Balik Yang Lain (termasuk perbelanjaan memandu, untuk pasport, lesen

yuran tahunan keahlian

badan-badan profesional. Bayaran balik yuran kursus di bawah kod 29107). 15203 Elaun Perjalanan Rumah ke Pejabat dan Elaun Cuti Tahunan 15204 15205 15206 15299 Imbuhan Tahunan Bayaran Khas Prestasi Pemberian Khas Pelbagai Pemberian termasuk elaun perkakas dan elaun pakaian

14

15300

Faedah Kewangan Anggota Pentadbiran dan Parlimen 15301 15302 Bayaran dan Bayaran Balik Utiliti Bayaran Balik Yang Lain (termasuk perbelanjaan memandu untuk dan pasport, yuran lesen

tahunan

keahlian badan-badan professional) 15305 15399 Bayaran Khas Prestasi Pelbagai Pemberian (termasuk elaun perkakas, elaun pakaian dan elaun perlantikan)

16000

Bayaran Elaun-elaun Khas Tujuan - merekod semua bayaran-bayaran elaun khas dari Peruntukan DiRaja bagi DYMM Yang Dipertua Agong dan Elaun-Elaun DiRaja. Termasuk: 16100 Elaun Agong 16101 16102 16103 15 Elaun Privy Purse Elaun DiRaja Istana Negara Elaun DiRaja Kepada DYMM Yang DiPertuan

16200

Elaun-elaun DiRaja 16201 Elaun-elaun DiRaja

20000

PERKHIDMATAN DAN BEKALAN Tujuan - merekodkan bayaran untuk semua perkhidmatan dan bekalan termasuk tuntutan perjalanan dan sara hidup,

perkhidmatan-perkhidmatan yang dibeli, keraian dan hospitaliti, bayaran-bayaran kepada pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak menyandang jawatan-jawatan tetap, bekalan pejabat dan bekalan penyelenggaraan dan pembaikan.

21000

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Tujuan - merekodkan tuntutan yang dibuat oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen, semasa menjalankan urusan Kerajaan atau mengikuti latihan yang dibiayai oleh Kerajaan. Tuntutan ini meliputi bayaran bagi pengangkutan orang, elaun sara hidup, bayaran hotel dan penginapan, tip, tol, bayaran lapangan terbang, bayaran meletak kereta dan perbelanjaan sampingan yang dibuat ketika dalam perjalanan.

16

Perbelanjaan

perjalanan

dan

sara

hidup

di

luar

negeri

termasuklah semua perbelanjaan berkaitan dengan perjalanan ke luar negeri atau di dalam luar negeri oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang ditempatkan sama ada di dalam atau di luar negeri. Perbelanjaan bagi perjalanan dan sara hidup yang dibayar sebagai sebahagian daripada biasiswa untuk kakitangan yang mengikuti kursus hendaklah direkodkan di bawah Kod 41100 atau Kod 41200 masing-masing. Termasuk: 21100 Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Dalam Negeri 21101 21102 21103 21104 Makanan dan Minuman Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi 21105 21106 21199 Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang Bayaran-bayaran Lain (seperti tip, tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

17

21200

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Kakitangan Awam Di Luar Negeri 21201 21202 21203 21204 Makanan dan Minuman Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi 21205 21206 21299 Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang Bayaran-bayaran Lain (seperti tip, tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

21300

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri 21301 21302 21303 21304 Makanan dan Minuman Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi 21305 18 Bayaran Tambang Kapal/Bot

21306 21399

Bayaran Kapal Terbang Bayaran-bayaran Lain (seperti tip, tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

21400

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri 21401 21402 21403 21404 Makanan dan Minuman Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi 21405 21406 21499 Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang Bayaran-bayaran Lain (seperti tip,

tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

21500

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran dan Parlimen Di Dalam Negeri 21501 19 Makanan dan Minuman

21502 21503 21504

Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi

21505 21506 21599

Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang Bayaran-bayaran Lain (seperti tip, tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

21600

Perbelanjaan Perjalanan dan Sara Hidup Anggota Pentadbiran dan Parlimen Di Luar Negeri 21601 21602 21603 21604 Makanan dan Minuman Penginapan Bayaran Tambang Kereta Api Elaun Perjalanan, Bayaran Tambang Bas dan Teksi 21605 21606 Bayaran Tambang Kapal/Bot Bayaran Kapal Terbang

20

21699

Bayaran-bayaran Lain (seperti tip, tol, bayaran lapangan terbang dan bayaran meletak kereta)

22000

Pengangkutan Barang-barang Tujuan merekodkan perbelanjaan untuk mengangkut,

mengendali dan menjaga semasa memindah barang-barang yang dimiliki oleh Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Jabatan-jabatan Kerajaan. Perbelanjaan pengangkutan barang-barang di luar negeri termasuklah semua perbelanjaan berkaitan dengan pengangkutan barang-barang ke luar negeri atau di dalam luar negeri untuk Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen yang ditempatkan sama ada di dalam atau di luar negeri. Termasuk: 22100 Pengangkutan Barang-barang Untuk

Kakitangan Awam di Dalam Negeri 22101 22102 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22103 22104 22105 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan

21

22106 22149 22151 22152 22153 22154 22155 22199

Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Elaun Pemberian Pindahan Bayaran-bayaran Lain

22200

Pengangkutan

Barang-barang

Untuk

Kakitangan Awam Di Luar Negeri 22201 22202 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22203 22204 22205 22206 22249 22251 22252 22253 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran

22

22254 22255 22299

Bayaran Pemunggahan Elaun Pemberian Pindahan Bayaran-bayaran Lain

22300

Pengangkutan

Barang-barang

Untuk

Pasukan Keselamatan Di Dalam Negeri 22301 22302 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta 22303 22304 22305 22306 22349 22351 22352 22353 22354 22355 22399 api)

Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Elaun Pemberian Pindahan Bayaran-bayaran Lain

23

22400

Pengangkutan Barang-barang Untuk Pasukan Keselamatan Di Luar Negeri 22401 22402 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22403 22404 22405 22406 22449 22451 22452 22453 22454 22455 22499 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Elaun Pemberian Pindahan Bayaran-bayaran Lain

22500

Pengangkutan

Barang-barang

Untuk

Anggota Pentadbiran dan Parlimen Di Dalam Negeri 22501 Kereta Api

24

22502

Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api)

22503 22504 22505 22506 22549 22551 22552 22553 22554 22599

Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Bayaran-bayaran Lain

22600

Pengangkutan

Barang-barang

Untuk

Anggota Pentadbiran dan Parlimen di Luar Negeri 22601 22602 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22603 22604 22605 25 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan

22606 Pengangkutan Mel Berkontrak 22649 Jenis Pengangkutan Yang Lain 22651 Bayaran Insuran 22652 Bayaran Demurag 22653 Bayaran Penyetoran 22654 Bayaran Pemunggahan 22699 Bayaran-bayaran Lain

22700

Pengangkutan

Barang-barang

Jabatan

Kerajaan Di Dalam Negeri 22701 22702 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22703 22704 22705 22706 22749 22751 22752 22753 22754 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan

26

22799

Bayaran-bayaran Lain

22800

Pengangkutan

Barang-barang

Jabatan

Kerajaan Di Luar Negeri 22801 22802 Kereta Api Pengangkutan Darat (selain daripada kereta api) 22803 22804 22805 22806 22849 22851 22852 22853 22854 22899 Kapal/Bot Pengangkutan Udara Pos Bungkusan Pengangkutan Mel Berkontrak Jenis Pengangkutan Yang Lain Bayaran Insuran Bayaran Demurag Bayaran Penyetoran Bayaran Pemunggahan Bayaran-bayaran Lain

23000

Perhubungan dan Utiliti Tujuan merekodkan perbelanjaan untuk semua jenis

perkhidmatan perhubungan yang dibayar oleh Kerajaan serta bayaran bagi elektrik, air, gas dan perkhidmatan utiliti yang lain. 27

Bayaran balik utiliti dan perhubungan yang dituntut oleh individu hendaklah direkodkan di bawah Kod 15000. Termasuk: 23100 Perhubungan 23101 Bayaran Pos Biasa, Mel Udara, Mel Berdaftar dan Ekspres (tidak termasuk pos bungkusan) 23102 Telefon termasuk sewaan dan kos pemasangan alat. 23103 Perhubungan Telex, Telegraf, Kabel, ‘Wireless’ dan Satelit. 23104 Caj Kabel bagi Bayaran-bayaran

Berkaitan dengan Pinjaman Luar Negeri 23199 Perkhidmatan Perhubungan Yang Lain

23200

Utiliti 23201 23202 23203 23299 Elektrik Air Gas Rumahtangga Perkhidmatan Utiliti Yang Lain

28

24000

Sewaan Tujuan - merekodkan bayaran untuk menyewa atau memajak tanah, bangunan, kemudahan dan alat kelengkapan. Termasuk: 24100 Sewa Tanah 24101 Sewa Pelbagai Bagi Tanah

24200

Sewa Bangunan 24201 24202 Sewa Bangunan Kediaman Sewa Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan) 24203 Sewa Bangunan Perusahaan (termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari) 24204 Sewa Bangunan Penyetoran (termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk) 24299 Sewa Bangunan-bangunan Lain

29

24300

Sewa Kenderaan 24301 Sewa (termasuk Kenderaan sewa van, Penumpang bas, kereta,

motosikal dan skuter) 24302 Sewa Lori dan Kenderaan

Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain 24303 24304 24305 24306 Sewa Kapal Terbang Sewa Kapal dan Bot Sewa Kenderaan Konsesi SPANCO Cukai Perkhidmatan Atas Kos Sewa Kenderaan Konsesi SPANCO 24399 Sewa Kenderaan-kenderaan Lain

24400

Sewa Jentera 24401 24402 24403 24499 Sewa Jentera Perkilangan Sewa Jentera Pertanian Sewa Jentera Pembinaan Sewa Jentera-jentera Lain

30

24500

Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot dan Lengkapan 24501 24502 Sewa Alat Kelengkapan Pejabat Sewa Perabot dan Lengkapan

24600

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik 24601 Sewa Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain 24699 Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

24700

Sewa Alat Kelengkapan Elektrik 24701 Sewa Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas 24702 24703 24799 Sewa Motor Janakuasa Sewa Alat Litar Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

24800

Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran 24899 Sewa Pelbagai Alat Kelengkapan Penyiaran 31

24900

Sewa Pelbagai 24999 Bayaran-bayaran Sewa Yang Lain

25000

Bahan-bahan Makanan dan Minuman Tujuan - merekodkan perbelanjaan bagi semua pembelian bekalan bahan-bahan makanan dan minuman. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. Termasuk: 25100 Beras, Gandum dan Bijian 25101 25102 25103 Beras Gandum dan Barli Bijian-bijian Lain

25200

Daging 25201 Daging (termasuk yang diawetkan, ditinkan dan binatang hidup untuk tujuan disembelih) 25202 Ikan, Kerang, Ketam, Udang dan Makanan Laut Yang Lain (termasuk yang dimasinkan, diawetkan, dikeringkan dan ditinkan) 32

25300

Sayuran dan Buah-buahan 25301 Buah-buahan (termasuk yang ditinkan, diawetkan dan dikeringkan) 25302 Sayuran-sayuran (termasuk yang ditinkan, diawetkan dan dikeringkan)

25400

Makanan-makanan Lain 25401 25402 Minyak Masak Rempah-ratus termasuk gula, garam dan lada sulah 25403 Makanan Bermasak (seperti roti dan kuih) 25499 Makanan-makanan Yang Lain

25500

Bahan Keluaran Susu 25501 Susu Tepung, Susu Pekat dan Keluaran Susu Yang Lain 25502 Mentega dan Keju

25600

Minuman Yang Telah Diproses 25601 Minuman Tidak Berkarbonat (seperti teh, kopi dan koko) 33

25602 25603

Minuman Berkarbonat Minuman-minuman Lain

26000

Bekalan

Bahan

Mentah

dan

Bahan-bahan

Untuk

Penyelenggaraan dan Pembaikan Tujuan - merekodkan perbelanjaan bagi semua pembelian bekalan bahan mentah dan bahan-bahan untuk penyelenggaraan dan pembaikan aset. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. Termasuk: 26100 Alat-alat Ganti 26101 26102 26103 26111 26112 26113 26114 Alat Ganti Kapal Terbang Alat Ganti Kapal dan Bot Alat Ganti Kenderaan Darat Alat Ganti Jentera Perkilangan Alat Ganti Jentera Pertanian Alat Ganti Jentera Pembinaan Alat Ganti Jentera mengendali bahanbahan konveyor, lif, hoist dan lain-lain (termasuk traktor) 26119 Alat Ganti Jentera Yang Lain

34

26121

Alat Ganti Kelengkapan Pejabat, Perabut dan Lengkapan

26126 26131 26136

Alat Ganti Kelengkapan Elektronik Alat Ganti Kelengkapan Elektrik Alat Ganti Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan

26141

Alat Ganti Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar

26146

Alat Ganti Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian

26151 26156 26161

Alat Ganti Kelengkapan Muzik Alat Ganti Kelengkapan Pertahanan Alat Ganti Kelengkapan Bekalan Air dan Elektrik

26166

Alat Ganti Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan

26171 26199

Alat Ganti Kelengkapan Penyelidikan Alat-alat Ganti Yang Lain

26200

Petroleum,

Bahan-bahan

Keluaran

Petroleum dan Bahan-bahan Pembakar 26201 Minyak Petrol

35

26202 26203 26204 26205 26206 26207 26208 26299

Minyak Disel Minyak Tanah Minyak Penerbangan Minyak Pembakar Minyak Pelincir dan Grease Gas Bitumen Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain

26300

Getah dan Barang-barang Keluaran Getah 26301 Getah Mentah (termasuk getah cair dan getah keping) 26302 26399 Tayar dan Tiub Barang-barang Buatan Campuran Getah Yang Lain

26400

Kayu dan Keluaran Kayu 26401 26402 26403 26404 Kayu Balak Kayu Lapis Veneer Kayu Yang Di Gergaji

36

26405 26499

Pintu dan Tingkap Keluaran-keluaran Kayu Yang Lain

26500

Logam 26501 26502 26503 Logam dan Bentuk Bijih Besi Waja Timah, Tembaga, Perak, Emas dan Lain-lain

26600

Galian Mentah Bukan Logam 26601 26602 Tanah Liat Batu Kapur, Batu Besi dan Batu Marmar 26603 26604 26605 26606 26607 26699 Kerikel dan Pasir Asbestos Batu Bata dan Genting Bahan Gelas Simen Konkrit Galian Mentah Yang Lain

37

26700

Kimia dan Bahan-bahan Kimia 26701 Bahan Pengecat seperti cat, barnish dan laka 26702 26703 26704 Adhesive dan Bahan-bahan Plastik Getah Tiruan Bahan Pencuci (termasuk sabun, syampu, ramuan mencuci, bahan memutih dan bahan mengilat) 26705 26706 26799 Bahan Letupan Gas Bahan-bahan Kimia Yang Lain

26800

Bekalan Pertanian 26801 26802 26803 Baja Racun Serangga dan Racun Tumbuhan Alat Kecil Pertanian (seperti cangkul, penggali dan penggorek)

26900

Makanan Ternakan 26901 26999 Makanan Ternakan Ikan Makanan Ternakan Binatang Yang Lain

38

27000

Bekalan dan Bahan-bahan Lain Tujuan - merekodkan perbelanjaan bagi pembelian semua bekalan dan bahan-bahan termasuk pembelian barang tak luak yang berharga kurang daripada RM500/- setiap satu atau tidak dijeniskan sebagai harta modal di bawah Kod 34000 dan Kod 35000. Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan. (Tidak termasuk bekalan dan bahan-bahan di bawah Kod 25000 dan 26000 yang mana nilai pembelian setiap butiran tidak dihadkan) Termasuk: 27100 Bekalan Pejabat 27101 Surat Khabar, Buku Sebaran, Majalah, Warta Kerajaan, Bil, Buku-buku

Panduan, Laporan-laporan Jabatan dan Bahan-bahan Bercetak Yang Lain. 27102 27103 27199 Alat Tulis Pejabat Alat Tulis Komputer Bekalan-bekalan Pejabat Yang Lain

39

27200

Bekalan Am 27201 Bekalan Rumahtangga (termasuk alat perkakas dapur seperti pisau, garpu, sudu, bal lampu, mop, penyapu dan tempat sampah/habuk) 27299 Bekalan Am Yang Lain

27300

Bekalan Riadah 27301 27302 27303 27399 Alat-alat Permainan Kanak-kanak Alat-alat Sukan dan Olahraga Alat-alat Muzik Alat-alat Lain

27400

Bekalan Perubatan Kesihatan dan Pergigian 27401 27402 27499 Ubat dan Dadah Gas Perubatan Bekalan Perubatan Kesihatan dan

Pergigian Yang Lain

27500

Bekalan dan Bahan Fotografi 27501 Bekalan dan Bahan Untuk Filem

Fotografi, `Plates', X-Ray, Filem Mikro 40

dan Alat-alat Tayangan Gambar Yang Lain 27599 Bekalan dan Bahan Fotografi Yang Lain

27600

Bahan Tenunan dan Barang-barang Pakaian 27601 27602 27603 27604 27605 Bahan-bahan Campuran Sutra Bahan-bahan Campuran Kapas Bahan-bahan Campuran Bulu Kambing Jenis Kain Tiruan Yang Lain Pakaian (seperti baju dan seluar termasuk pakaian seragam) 27699 Pakaian Yang Lain (seperti kasut, jam tangan, tali leher dan tali pinggang)

27700

Bekalan dan Bahan-bahan Penyelidikan 27701 27702 27799 Binatang dan Serangga Tumbuh-tumbuhan Bekalan dan Bahan-bahan Penyelidikan Yang Lain

41

28000

Penyelenggaraan dan Pembaikan Kecil Yang Dibeli Tujuan - merekodkan perbelanjaan untuk semua kerja yang dibuat oleh pihak luar bagi menentukan kemudahan dan hartaharta berada dalam keadaan baik termasuk perkhidmatan mencuci dan mencat. Termasuk: 28100 Penyelenggaraan Bangunan (termasuk

kawasan sekitar, lif dan alat keselamatan) 28101 Bangunan Kediaman (termasuk berek, asrama dan rumah rehat) 28102 Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan) 28103 Bangunan Perusahaan (termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari) 28104 Bangunan Penyetoran (termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk) 28199 Bangunan-bangunan Lain

28200

Penyelenggaraan Kemudahan 28201 Kemudahan Jalan Raya

42

28202

Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan)

28203 28204

Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Kereta Api (tidak termasuk bangunan)

28205 28206 28207 28208

Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (termasuk ibu sawat telefon, sistem sambungan dan booster, wayar taligraf dan telefon, kabel bawah tanah dan laut)

28209

Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan

28210

Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk padang permainan, kolam mandi, padang golf dan gelanggang tenis)

28299

Kemudahan-kemudahan Yang Lain

43

28300

Penyelenggaraan Kenderaan 28301 Kenderaan penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter) 28302 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain 28303 28304 Kenderaan Yang Tidak Bermotor Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak dan Enjin Lokomotif 28305 28306 28307 28308 Kapal Terbang Kapal dan Bot Kenderaan Konsesi SPANCO Cukai Perkhidmatan Atas Kos Pembaikan Dan Senggaraan Kenderaan Konsesi SPANCO 28399 Kenderaan-kenderaan Lain

28400

Penyelenggaraan Jentera 28401 28402 28403 28404 Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist)

44

28405 28499

Loji Hawa Dingin Jentera-jentera Lain

28500

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot dan Lengkapan 28501 28502 28503 28599 Alat Kelengkapan Pejabat Perabot dan Lengkapan Dari Kayu Perabot dan Lengkapan Dari Besi Perabot dan Lengkapan Yang Lain

28600

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektronik 28601 Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain (termasuk Mesin Pengira) 28602 Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang 28699 Alat-alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

45

28700

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Elektrik 28701 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas 28702 28703 28704 28799 Motor Janakuasa Alat Litar Elektrik Alat Kelengkapan Memasak Elektrik Alat-alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

28800

Penyelenggaraan Alat Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan 28801 28802 28803 28899 Telefon, Telex dan Telegraf Radar Alat Kelengakapan Penyiaran Alat-alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

28900

Penyelenggaraan Aset-aset Lain 28901 Alat Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar 28902 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian 46

28903 28904 28905 28906 28907

Alat Kelengkapan Muzik Alat-alat Kelengkapan Pertahanan Alat Kelengkapan Bekalan Air Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik Alat-alat Kelengkapan Penyukatan Air dan Bentungan

28908 28999

Alat Kelengkapan Penyelidikan Alat-alat Lain

29000

Perkhidmatan Iktisas dan Perkhidmatan Lain Yang Dibeli dan Hospitaliti Tujuan - merekodkan perbelanjaan semua perkhidmatan termasuk perkhidmatan iktisas sama ada di bawah kontrak atau tidak bagi kakitangan kerajaan yang tidak menyandang jawatan tetap dan perkhidmatan-perkhidmatan lain yang dibeli sama ada di bawah kontrak atau tidak termasuk perkhidmatan iktisas, teknik, saintifik dan perniagaan, semua bayaran-bayaran upahan, elaun dan faedah kewangan kepada pekerja-pekerja sementara dan sambilan yang tidak memegang jawatan-jawatan tetap dan perbelanjaan kerajaan. Termasuk: 29100 Perkhidmatan Yang Dibeli 47

29101 29102 29103 29104

Perkhidmatan Perubatan Perkhidmatan Perakaunan dan Auditan Perkhidmatan Perundangan Perkhidmatan Penilaian dan Pengurusan Harta

29105 29106

Perkhidmatan Pengurusan Perkhidmatan Pakarunding Perniagaan dan Pengurusan

29107

Perkhidmatan

Latihan

Kakitangan

termasuk perkhidmatan pensyarah 29108 Perkhidmatan Komputer dan Prosesan Data 29109 29110 Perkhidmatan Jurutera Perkhidmatan Minyak 29111 29112 29113 29114 Perkhidmatan Arkitek Perkhidmatan Juruukur Perkhidmatan Kajibumi Perkhidmatan Penyelidikan Pasaran dan Ujian Pasaran 29115 Perkhidmatan Saintifik dan Penyelidikan Kejuruteraan Carigali

48

29116 29117

Perkhidmatan Bantuan Teknikal Perkhidmatan Jurutrengkas dan Perkhidmatan Pejabat Yang Lain

29118

Perkhidmatan Fotografi, Blue-Printing dan Filem Mikro

29119

Perkhidmatan Pengeluaran dan Penyebaran Tayangan Gambar dan Pita Video

29120 29121 29122

Perkhidmatan Pengiklanan Perkhidmatan Perhubungan Awam Perkhidmatan Perlindungan dan Keselamatan

29123 29124 29125

Perkhidmatan Agen Penyiasat Perkhidmatan Agen Buruh Perkhidmatan Stor dan Menyimpan di Gudang

29126 29127

Perkhidmatan Persediaan Makanan Perkhidmatan Seniman, Pelukis, Pemuzik dan Penulis

29128 Perkhidmatan Penterjemahan dan Penaksiran

49

29129

Perkhidmatan Mereka Bentuk Fesyen dan Menjahit

29130 29131

Perkhidmatan Dobi Bayaran Pengusiran Warganegara Asing

29132

Bayaran Kepada Saksi-saksi Di Mahkamah (termasuk bayaran untuk kehilangan pendapatannya)

29133

Bayaran Tambang Pengangkutan Untuk Banduan Warganegara Tempatan

29134

Bayaran Kos Pelbagai Kenderaan Konsesi SPANCO

29199

Perkhidmatan Yang Lain

29200

Perkhidmatan Percetakan dan Menjilid Yang Dibeli 29201 29202 Percetakan Penerbitan Kerajaan Percetakan Borang, Kad dan Kepala Surat Jabatan (tidak termasuk borang kegunaan bersama)

50

29299

Bayaran-bayaran Perkhidmatan Percetakan Yang Lain

29300

Bayaran Kepada Kakitangan Kerajaan Yang Tidak Menyandang Jawatan Tetap dan

Pekerja Sementara dan Sambilan Yang Tidak Menyandang Jawatan-jawatan Tetap 29301 29302 29303 29304 29305 29306 29307 29399 Gaji/Upahan Elaun termasuk bayaran lebih masa Sumbangan Berkanun Imbuhan Tahunan Pendahuluan Pelarasan Gaji Pemberian Khas Bayaran Insentif Tugas Kewangan Bayaran-bayaran Lain

29400

Keraian, Hospitaliti dan Honorarium 29401 29402 29403 29404 29411 51 Makanan dan Minuman Penginapan Pengangkutan Honorarium, Saguhati dan Hadiah Keraian Pejabat

29412

Honorarium, Saguhati dan Hadiah Untuk Kakitangan Pejabat

30000

ASET Tujuan - merekodkan bayaran untuk semua aset yang diperolehi termasuk tanah, bangunan, kemudahan, kenderaan, jentera dan alat kelengkapan, binatang, pokok dan benih, pinjaman dan pelaburan. Bayaran-bayaran ini juga termasuk bayaran bagi pembaikan besar ke atas aset-aset yang berkenaan. Pembaikan besar bermakna sesuatu pindaan, sama ada secara struktural atau tidak, serta sesuatu tambahan atau pembaharuan yang dibuat kepada aset yang sedia ada yang menambahkan nilai dan mutunya.

31000

Tanah dan Pembaikan Tanah Tujuan - merekodkan perbelanjaan bagi mendapatkan tanah, kepentingan atas tanah dan kebebasan lalulintas dan semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapat dan

menperbaiki tanah. Termasuk: 31100 Tanah 31101 Tanah Kediaman

52

31102 31103

Tanah Pejabat Tanah Lain

31200

Pembaikan Tanah 31201 31202 31203 Tanah Kediaman Tanah Pejabat Tanah Lain

32000

Bangunan dan Pembaikan Bangunan Tujuan merekodkan perbelanjaan bagi mendapatkan

bangunan, pembaikan besar bangunan dan bayaran semua kos yang bersangkutan berhubung dengan mendapatkan bangunan. Termasuk: 32100 Bangunan 32101 32102 Bangunan Kediaman (termasuk berek, asrama dan rumah rehat) Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan) 32103 Bangunan Perusahaan (termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari)

53

32104

Bangunan Penyetoran (termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk)

32199

Bangunan-bangunan Lain

32200

Pembaikan Bangunan 32201 Bangunan Kediaman (termasuk berek, asrama dan rumah rehat) 32202 Bangunan Pejabat (termasuk institusi pelajaran dan institusi penyelidikan) 32203 Bangunan Perusahaan (termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari) 32204 Bangunan Penyetoran (termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk) 32299 Bangunan-bangunan Lain

33000

Kemudahan dan Pembaikan Kemudahan Tujuan merekodkan perbelanjaan untuk mengadakan

kemudahan (sama ada dibina di bawah kontrak atau dibeli) dan pembaikan besar ke atasnya. 54

Termasuk: 33100 Kemudahan 33101 33102 Kemudahan Jalan Raya Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan) 33103 33104 Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Kereta Api (tidak termasuk bangunan) 33105 33106 33107 33108 Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (termasuk Ibu Sawat Telefon, Sistem Sambungan Dan Booster, Wayar Telegraf Dan Telefon, Kabel Bawah Tanah Dan Laut) 33109 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan 33110 Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk Padang Permainan, Kolam Mandi, Padang Golf Dan Gelanggang Tenis)

55

33199

Kemudahan-kemudahan Lain

33200

Pembaikan Kemudahan 33201 33202 Kemudahan Jalan Raya Kemudahan Lapangan Terbang (tidak termasuk bangunan) 33203 33204 Kemudahan Pelabuhan Kemudahan Kereta Api (tidak termasuk bangunan) 33205 33206 33207 33208 Kemudahan Pengangkutan Air Kemudahan Bekalan Air Kemudahan Bekalan Elektrik Kemudahan Perhubungan (termasuk ibu sawat telefon, sistem sambungan dan booster, wayar telegraf dan telefon, kabel bawah tanah dan laut) 33209 Kemudahan Talian, Pengairan, Kawalan Banjir dan Pembentungan 33210 Kemudahan Riadah dan Taman (termasuk padang permainan, kolam mandi, padang golf dan gelanggang tenis)

56

33299

Kemudahan-kemudahan Lain

34000

Kenderaan dan Jentera Tujuan merekodkan perbelanjaan untuk mendapatkan

kenderaan dan jentera termasuk harga belian, perbelanjaan pengangkutan, pemasangan, alat tambahan dan pembaikan besar. Termasuk: 34100 Kenderaan 34101 Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter) 34102 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain 34103 34104 Kenderaan Yang Tidak Bermotor Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif 34105 34106 34199 Kapal Terbang Kapal dan Bot Kenderaan-kenderaan Lain

34200

Jentera 34201 Jentera Perkilangan

57

34202 34203 34204

Jentera Pertanian Jentera Pembinaan Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist)

34299

Jentera-jentera Lain

34300

Pembaikan Kenderaan 34301 Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter) 34302 Lori dan Kenderaan Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain 34303 34304 Kenderaan Yang Tidak Bermotor Alat Kelengkapan Lokomotif, Gerabak, Enjin Lokomotif 34305 34306 34399 Kapal Terbang Kapal dan Bot Kenderaan-kenderaan Lain

34400

Pembaikan Jentera 34401 34402 34403 Jentera Perkilangan Jentera Pertanian Jentera Pembinaan

58

34404 Alat Kelengkapan Mengendali Bahan (Conveyor, Lif Hoist) 34499 Jentera-jentera Lain

35000

Harta Modal-Harta Modal Yang Lain Tujuan - merekodkan perbelanjaan bagi mendapatkan semua harta modal termasuk pembaikan besar ke atasnya, selain daripada tanah (Kod 31000), bangunan (Kod 32000), kemudahan (Kod 33000), kenderaan dan jentera (Kod 34000). Harga belian adalah termasuk kos pengangkutan, pemasangan dan alat tambahan. Termasuk: 35100 Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot dan

Lengkapan

dan Kumpulan Buku

35101 Alat Kelengkapan Pejabat 35102 35103 35104 Perabot dan Lengkapan Dari Kayu Perabot dan Lengkapan Dari Besi Buku Teks dan Bahan-bahan Penerbitan Lain Untuk Rujukan 35199 Perabot dan Lengkapan Lain

59

35200

Alat Kelengkapan Elektronik 35201 35202 Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain Alat Kelengkapan Kawalan Trafik Lapangan Terbang 35299 Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

35300

Alat Kelengkapan Elektrik 35301 Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas 35302 35303 35304 35399 Motor Janakuasa Alat Litar Elektrik Alat Kelengkapan Memasak Elektrik Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

35400

Alat Kelengkapan Penyiaran dan Perhubungan 35401 35402 35403 35499 Telefon, Telex dan Telegraf Radar dan Satelit Alat Kelengkapan Penyiaran Alat Kelengkapan Perhubungan Yang Lain

60

35500

Alat Kelengkapan Fotografi, Perubatan dan Muzik 35501 Alat Kelengkapan Fotografi dan Tayangan Gambar 35502 Alat Kelengkapan Perubatan Kesihatan dan Pergigian 35503 Alat Kelengkapan Muzik

35600

Alat Kelengkapan Pertahanan 35601 Senjata (seperti senapang, pistol, mesingan dan senjata-senjata lain) 35602 Peluru, Peluru Berpandu, Bahan Letupan dan Bom 35603 35604 35699 Meriam Kereta Kebal dan Kereta Perisai Alat-alat Kelengkapan Pertahanan Yang Lain

35700

Alat Kelengkapan Bekalan Air dan Elektrik 35701 35702 61 Alat Kelengkapan Bekalan Air Alat Kelengkapan Bekalan Elektrik

35800

Alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan 35801 Alat-alat Kelengkapan Penyukatan Air dan Bentungan 35802 35803 35804 35805 35899 Alat Pemadam Api Alat-alat Amaran Alat Tititimbang Alat Pengesanan Asap Alat-alat Kelengkapan Keselamatan, Kebersihan dan Kesihatan Yang Lain

35900

Alat Kelengkapan Yang Lain 35901 35999 Alat Kelengkapan Penyelidikan Alat-alat Kelengkapan Yang Lain

36000

Binatang, Pokok dan Benih Tujuan merekodkan perbelanjaan untuk mendapatkan

binatang untuk tujuan ternakan atau kegunaan keselamatan serta pokok dan benih untuk tujuan tanaman. Perbelanjaan untuk

62

mendapatkan

binatang,

pokok

dan

benih

untuk

tujuan

penyelidikan hendaklah direkodkan di bawah Kod 27700. Termasuk: 36100 Binatang 36101 36102 Binatang Ternakan Binatang Keselamatan

36200

Pokok dan Benih 36201 36202 Anak Pokok Benih

37000

Pinjaman Tujuan - merekodkan amaun wang yang dipinjamkan kepada Individu, Perusahaan, Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Syarikat Tempatan, Kerjasama,

Badan-badan

Berkanun,

Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan, Kerajaan Asing dan Pertubuhan Antarabangsa. Termasuk: 37100 Pinjaman 37101 37102 Pinjaman Kepada Individu Pinjaman Kepada Kerajaan Negeri

63

37103

Pinjaman Kepada Perusahaan Kewangan

37104

Pinjaman Kepada Perusahaan Bukan Kewangan

37106

Pinjaman Tempatan

Kepada

Pihak

Berkuasa

37107

Pinjaman Kepada Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan

37108 37109

Pinjaman Kepada Kerajaan Asing Pinjaman Kepada Pertubuhanpertubuhan Lain di Negara Asing

37110

Pinjaman Kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan

37199

Pinjaman-pinjaman Lain

38000

Pelaburan Tujuan - merekodkan amaun wang yang dilaburkan oleh Kerajaan sama ada di dalam dan di luar negeri. Termasuk: 38100 Pelaburan Dalam Negeri 38101 Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan

64

38102

Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan

38199

Pelaburan-pelaburan Lain

38200

Pelaburan Di Luar Negeri 38299 Pelbagai Pelaburan Di Luar Negeri

40000

PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP Tujuan - merekodkan bayaran biasiswa dan dermasiswa, pelbagai pemberian dan bantuan serta semua bayaran-bayaran lain termasuk faedah, dividen dan kenaan bayaran hutang negara, pencen, ganjaran, tuntutan insuran dan pampasan.

41000

Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran Tujuan - merekodkan biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran yang dibayar kepada individu. Bayaran seumpama yang dibuat kepada individu yang akan atau sedang belajar di luar negeri hendaklah dianggap sebagai biasiswa, dermasiswa dan bantuan pelajaran luar negeri. Termasuk: 41100 Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran Dalam Negeri

65

41101 41199

Biasiswa dan Dermasiswa Bantuan-bantuan Lain

41200

Biasiswa, Dermasiswa dan Bantuan Pelajaran Luar Negeri 41201 41299 Biasiswa dan Dermasiswa Bantuan-bantuan Lain

42000

Pemberian Dalam Negeri Tujuan - merekodkan pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Kerajaan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Sekolah-sekolah, Pusat Pengajian Tinggi, Perusahaan, Badan Berkanun dan Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan. Termasuk: 42100 Pemberian dan Serahan Kepada Kerajaan Negeri 42101 42102 Pemberian Mengikut Kiraan Kepala Pemberian Untuk Penyelenggaraan Jalan Raya Negeri

66

42103

Serahan Sebahagian Cukai Eksport Timah, Bijih Besi dan Bijih Galian Yang Lain

42104 42105 42106

Pemberian Tahunan Kepada Sarawak Pemberian Tahunan Kepada Sabah Pemberian Pertambahan Hasil Persekutuan Kepada Negeri

42107

Pemberian Tahunan Kepada Pihak Berkuasa Tempatan (Penyelenggaraan Penguasa-penguasa Tempatan)

42108

Pemberian Tahunan Kepada Selangor Kerana Kehilangan Hasil Dalam

Wilayah Persekutuan 42109 Pemberian Penyelenggaraan Jalan Raya Dewan Bandaraya 42110 Pemberian Berdasarkan Tahap Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur dan Kesejahteraan Hidup 42111 42112 42113 Pemberian Perkhidmatan Pemberian Perjanjian Kedah Pemberian Di Bawah Senarai Bersama

67

42199

Pemberian dan Serahan Lain Kepada Kerajaan Negeri

42200

Pemberian Kepada Agensi-agensi Kerajaan 42201 Pihak Berkuasa Tempatan - Pemberian Modal 42202 Pihak Berkuasa Tempatan – Geran Pelancaran Tempatan 42211 42212 Badan Berkanun - Pemberian Modal Badan Berkanun - Pemberian Mengurus 42221 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan - Modal 42231 Pemberian Khas Kepada Kementerian/Jabatan Kerajaan – Mengurus kepada Pihak Berkuasa

42300

Pemberian dan Bantuan Kepada Sekolahsekolah dan Pusat Pengajian Tinggi 42301 42302 68 Sekolah Rendah - Pemberian Modal Sekolah Rendah - Pemberian Mengurus

42303 42311 42312

Sekolah Rendah - Pemberian Lain Sekolah Menengah - Pemberian Modal Sekolah Menengah - Pemberian Mengurus

42313 42321

Sekolah Menengah - Pemberian Lain Sekolah Teknikal dan Vokasional Pemberian Modal

42322

Sekolah Teknikal dan Vokasional Pemberian Mengurus

42323

Sekolah Teknikal dan Vokasional Pemberian Lain

42331

Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Modal

42332

Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Mengurus

42333

Pusat Pengajian Tinggi - Pemberian Lain

42400

Bantuan Untuk Skim Pinjaman Buku-buku Teks 42401 Bantuan Untuk Skim Pinjaman Bukubuku Teks

69

42500

Pemberian Kepada Perusahaan 42501 Perusahaan Kewangan - Pemberian Modal 42502 Perusahaan Kewangan - Pemberian Mengurus 42511 Perusahaan Bukan Kewangan Pemberian Modal 42512 Perusahaan Bukan Kewangan Pemberian Mengurus

42600

Pemberian Kepada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan Tidak Termasuk Kumpulan Wang Penjelas Hutang 42601 42602 Pemberian Modal Pemberian Mengurus

42700

Pemberian Kepada Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan 42701 42702 42710 Pemberian Modal Pemberian Mengurus Majlis Belia Malaysia (MBM) –

Pemberian Modal 70

42711

Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) – Pemberian Modal

42712

Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) – Pemberian Modal

42713

Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMKM) – Pemberian Modal

42714

Yayasan Kebajikan Negara (YKN) – Pemberian Modal

42715

Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) - Pemberian Modal

42716

National Council of Women’s Organisation Malaysia (NCWO) – Pemberian Modal

42717

Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia – Pemberian Modal

42718

Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) – Pemberian Modal

42719

Dignity and Services – Pemberian Modal

71

42720

Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) – Pemberian Modal

42721

Persatuan Orang Pekak Malaysia (MFD) – Pemberian Modal

42722

Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) – Pemberian Modal

42723

Persatuan Kanak-kanak Spastik Malaysia (PKSM) – Pemberian Modal

42724

Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) – Pemberian Modal

42725

Malaysian Nature Society (MNS) – Pemberian Modal

42726

World Wide Fund For Nature Malaysia (WWF) – Pemberian Modal

42727

Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) – Pemberian Modal

42728

Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) – Pemberian Modal

72

42729

Persatuan Orang-orang Buta Malaysia (MAB) – Pemberian Modal

42730

Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) – Pemberian Modal

42731 42732

Hospis Malaysia – Pemberian Modal Malaysian AIDS Council – Pemberian Modal

42733

The Befrienders, Kuala Lumpur Pemberian Modal

42734

Majlis Kanser Malaysia (MAKNA) – Pemberian Modal

42735

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) – Pemberian Modal

42736

Rating Agency Malaysia (RAM) – Pemberian Modal

42737

Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) – Pemberian Modal

42749

Lain-lain Persatuan – Pemberian Modal

42750

Majlis Belia Malaysia (MBM) – Pemberian Mengurus

73

42751

Gabungan Persatuan-persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) – Pemberian Mengurus

42752

Persatuan Pengasih Malaysia (PENGASIH) – Pemberian Mengurus

42753

Majlis Kebajikan dan Pembangunan Masyarakat Kebangsaan Malaysia (MKPMKM) – Pemberian Mengurus

42754

Yayasan Kebajikan Negara (YKN) – Pemberian Mengurus

42755

Yayasan Kemanusiaan Malaysia (MHF) – Pemberian Mengurus

42756

National Council of Women’s Organisation Malaysia (NCWO) – Pemberian Mengurus

42757

Majlis Pertubuhan Ibu-ibu Tunggal Malaysia – Pemberian Mengurus

42758

Persatuan Orang-orang Cacat Anggota Malaysia (POCAM) – Pemberian Mengurus

42759

Digity and Services – Pemberian Mengurus

74

42760

Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM) – Pemberian Mengurus

42761

Persekutuan Orang Pekak Malaysia (MFD) – Pemberian Mengurus

42762

Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (PEYATIM) – Pemberian Mengurus

42763

Persatuan Kanak-kanak Spastik (PKSM) – Pemberian Mengurus

42764

Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia (POASM) – Pemberian Mengurus

42765

Malaysian Nature Society (MNS) – Pemberian Mengurus

42766

World Wide Fund for Nature Malaysia (WWF) – Pemberian Mengurus

42767

Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia (MALA) – Pemberian Mengurus

75

42768

Majlis Kebangsaan Persatuan-persatuan Warga Kanan Malaysia (NACSCOM) – Pemberian Mengurus

42769

Persatuan Orang-orang Buta (MAB) Pemberian Mengurus

42770

Persatuan Bantuan Perubatan Malaysia (MERCY) – Pemberian Mengurus

42771 42772

Hospis Malaysia – Pemberian Mengurus Malaysian AIDS Council – Pemberian Mengurus

42773

The Befrienders, Kuala Lumpur – Pemberian Mengurus

42774

Majlis Kanser Nasional (MAKNA) – Pemberian Mengurus

42775

Persatuan Pengguna Islam Malaysia (PPIM) – Pemberian Mengurus

42776

Rating Agency Malaysia (RAM) – Pemberian Mengurus

42777

Pertubuhan Juruukur Malaysia (ISM) – Pemberian Mengurus

42779

Lain-lain Persatuan – Pemberian Mengurus

76

42800

Pemberian Subsidi 42801 42802 42803 42804 42805 42806 42807 42808 42809 Subsidi Pengangkutan - MAS Subsidi Pengangkutan – KTM Subsidi Bagi Baja Padi Subsidi Bagi Harga Padi Subsidi Bagi Diesel Subsidi Bagi LPG Subsidi Bagi Petroleum Subsidi Pampasan Tol Subsidi Bantuan Makanan dan Makanan Tambahan 42811 Subsidi Pelesen Awam – Industri Berorientasi Dalam Negeri 42812 Subsidi Pelesen Awam - Industri Berorientasikan Eksport 42821 Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar – Industri Berorientasikan Dalam Negeri 42822 Subsidi Elektrik Kepada Industri Besar Industri Berorientasikan Eksport

77

42831

Rancangan Menternak Lembu Kerbau (pembelian dan pemberian)

42832

Penyelenggaraan Menternak Lembu Kerbau (termasuk gaji, upahan dan kos makanan)

42900

Pemberian dan Bantuan Untuk Kebajikan Masyarakat Termasuk Individu dan Keluarga 42901 42902 42903 42904 Wang Saku Bantuan Pekerja Cacat Bantuan Penyaraan Kanak-kanak Bantuan Tanggungan Orang-orang Tahanan 42905 42906 42907 Bantuan Pelancaran Bantuan Orang-orang Tua Pemberian Kepada Pertubuhan Sukarela 42908 42909 42910 42911 Bantuan Am Bantuan Sekolah Bantuan Bencana Alam Bantuan Latihan Belia

78

42912

Pemberian Kepada Sekolah-sekolah Kanak-kanak Cacat

42913

Peruntukan Khas Ahli-ahli Dewan Rakyat

42922

Bantuan Kepada Banduan (termasuk Gaji, Saguhati dan Pengangkutan)

42999

Pemberian dan Bantuan Lain

43000

Pemberian Ke Luar Negeri Tujuan - merekodkan pemberian, caruman dan subsidi yang dibayar kepada Negara Asing dan Pertubuhan Antarabangsa Termasuk: 43100 Pemberian Kepada Negara Asing 43101 43102 Pemberian Modal Pemberian Mengurus

43200

Pemberian Kepada Pertubuhan Antarabangsa 43201 43202 Pemberian Modal Pemberian Mengurus

79

44000

Tuntutan Insuran dan Pampasan Tujuan - merekodkan tuntutan dan pampasan yang dibayar oleh Kerajaan sebagai gantirugi untuk kerosakan, kemusnahan dan kehilangan harta benda atau kecederaan atau kematian orang. Termasuk: 44100 Tuntutan dan Pampasan Dalam Negeri Kerosakan dan Kehilangan Harta Benda 44101 44102 44103 44104 Individu Perusahaan Pertubuhan dan Institusi Kerajaan Negeri

44200

Tuntutan

dan

Pampasan

Luar

Negeri

-

Kerosakan dan Kehilangan Harta Benda 44201 44202 44203 44204 Individu Perusahaan Pertubuhan dan Institusi Kerajaan Asing

44300

Tuntutan dan Pampasan Dalam Negeri Kecederaan dan Kematian Orang

80

44301 44302 44303 44304

Individu Perusahaan Pertubuhan dan Institusi Kerajaan Negeri

44400

Tuntutan

dan

Pampasan

Luar

Negeri

-

Kecederaan dan Kematian Orang 44401 44402 44403 44404 Individu Perusahaan Pertubuhan dan Institusi Kerajaan Asing

44500

Tuntutan

dan

Pampasan

Dalam

Negeri

Pemberian dan Kenaan Tetap 44501 Kerajaan Negeri Selangor

45000

Faedah, Dividen dan Kenaan Bayaran Hutang Negara Yang Lain Tujuan - merekodkan bayaran faedah yang dibuat ke atas wang yang dipinjam termasuk kos pengeluaran dan perkhidmatan atas pinjaman dan bayaran balik pinjaman. Termasuk: 81

45100

Faedah Atas Wang Pinjaman 45101 Faedah dan Dividen Yang Dibayar Atas Pinjaman Luar Negeri 45102 Faedah dan Dividen Yang Dibayar Atas Pinjaman Dalam Negeri 45103 Faedah Atas Tanggungan-tanggungan Luar Negeri Yang Lain 45104 Faedah Atas Tanggungan-tanggungan Dalam Negeri Yang Lain 45105 Kenaan Bayaran Terikat

45199

Faedah-faedah Lain Atas Wang Pinjaman

45200

Kos Pengeluaran Pinjaman 45201 Pelunasan Diskaun Bon, Premium dan Komisyen 45202 45203 Kos Pengeluaran Pinjaman Luar Negeri Kos Pengeluaran Pinjaman Dalam Negeri

82

45300

Kos Perkhidmatan Pinjaman 45301 Kos Perkhidmatan Pinjaman Luar Negeri 45302 Kos Perkhidmatan Pinjaman Dalam Negeri

45400

Bayaran Balik Pinjaman 45401 45402 45403 Bayaran Balik Pinjaman Luar Negeri Bayaran Balik Pinjaman Dalam Negeri Peruntukan Kumpulan Wang Penjelas Hutang

45900

Bayaran-bayaran Lain 45901 Kenaan-kenaan Bayaran Hutang Negara Luar Negeri Yang Lain 45902 Kenaan-kenaan Bayaran Hutang Negara Dalam Negeri Yang Lain

46000

Pencen Tujuan - merekodkan pencen yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen atau waris mereka. 83

Termasuk: 46100 Pencen Kakitangan Awam 46101 46102 Kakitangan Awam - Dalam Negeri Kakitangan Awam - Luar Negeri

46200

Pencen Pasukan Keselamatan 46201 46202 Pasukan Keselamatan - Dalam Negeri Pasukan Keselamatan - Luar Negeri

46300

Pencen Anggota Pentadbiran dan Parlimen 46301 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Dalam Negeri 46302 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Luar Negeri

47000

Ganjaran Tujuan - merekodkan ganjaran dan faedah-faedah lain yang dibayar kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka. Termasuk: 47100 Ganjaran Kakitangan Awam 84

47101 47102

Kakitangan Awam - Dalam Negeri Kakitangan Awam - Luar Negeri

47200

Ganjaran Pasukan Keselamatan 47201 47202 Pasukan Keselamatan - Dalam Negeri Pasukan Keselamatan - Luar Negeri

47300

Ganjaran Anggota Pentadbiran dan Parlimen 47301 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Dalam Negeri 47302 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Luar Negeri

47400

Ganjaran

Kepada

Pekerja

Kontrak

dan

Orang-orang Lain 47401 47402 Pekerja Kontrak - Dalam Negeri Pekerja Kontrak - Luar Negeri

47500

Pemberian Kepada Penerima Pencen 47501 Pemberian Bayaran Istimewa Penerima Pencen

85

48000

Gantian Cuti Rehat Tujuan - merekodkan gantian cuti rehat kepada Kakitangan Awam, Pasukan Keselamatan, Anggota Pentadbiran dan

Parlimen dan Pekerja Kontrak atau waris mereka. 48100 Gantian Cuti Rehat Kakitangan Awam 48101 48102 Kakitangan Awam - Dalam Negeri Kakitangan Awam - Luar Negeri

48200

Gantian Cuti Rehat Pasukan Keselamatan 48201 48202 Pasukan Keselamatan - Dalam Negeri Pasukan Keselamatan - Luar Negeri

48300

Gantian Cuti Rehat Anggota Pentadbiran dan Parlimen 48301 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Dalam Negeri 48302 Anggota Pentadbiran dan Parlimen Luar Negeri

48400

Gantian Cuti Rehat Kepada Pekerja Kontrak dan Orang-orang Lain 48401 86 Pekerja Kontrak - Dalam Negeri

48402

Pekerja Kontrak - Luar Negeri

50000

PERBELANJAAN-PERBELANJAAN LAIN Tujuan - merekodkan semua perbelanjaan yang tidak dijeniskan di bawah mana-mana Objek Am.

51000

Pulangan Balik dan Hapuskira Tujuan - merekodkan semua pulangan balik hasil dan hapuskira termasuk hapuskira kehilangan yang melibatkan perbelanjaan. Termasuk: 51100 Pulangan Balik 51101 Pulangan Balik Hasil

51200

Hapuskira 51201 51202 Hapuskira Kehilangan Hapuskira Hutang Lapuk

52000

Bayaran-bayaran Lain Tujuan - merekodkan perbelanjaan lain yang tidak dijeniskan di bawah mana-mana Objek Sebagai. Termasuk: 52100 Yuran 87

52101

Semua Yuran Kepada Persatuan Yang Tidak Bermotif Keuntungan

52199

Yuran-yuran Lain

52900

Cukai dan Pelbagai 52901 Cukai (termasuk cukai

pendapatan perbadanan, cukai tanah, cukai jualan, cukai pintu dan duti setem) 52902 Pembayaran Faedah Untuk Deposit di Mahkamah 52999 Pelbagai (termasuk premium insuran, komisyen bank dan bayaranbayaran lain yang tidak dijeniskan) 3. Senarai Penjenisan Kod Hasil adalah seperti berikut:

60000

HASIL CUKAI Tujuan - merekodkan semua hasil yang dikutip atas harta atau pendapatan individu, perbadanan, perkongsian dan syarikat berikutan daripada Akta-akta termasuk cukai pendapatan, duti kastam, duti eksais dan cukai jualan.

88

61000

Cukai Langsung Tujuan - merekodkan cukai dan duti berhubung terutamanya dengan ganjaran, emolumen atau untung bersih, yang dikenakan secara terus ke atas pembayar cukai dan terpaksa dibayar secara langsung kepada Jabatan Hasil Dalam Negeri atau Jabatanjabatan Kerajaan yang lain. Termasuk: 61100 Cukai Pendapatan 61101 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Individu 61102 Cukai Pendapatan dan Tambahan Cukai Pendapatan Syarikat 61103 61104 61105 61199 Cukai Pendapatan Petroleum Cukai Pendapatan Koperasi Cukai Pendapatan – Cukai Pegangan Cukai Pendapatan Yang Lain

61900

Cukai Langsung Yang Lain 61901 61902 61911 61912 89 Cukai Pemindahan Syer Cukai Sewa Filem Duti Harta Pusaka Duti Setem

61913 61914

Duti Atas Keuntungan Harta Cukai Aktiviti Perniagaan Luar Pesisir Labuan

61915 61916 61999

Duti Pertaruhan dan Ambiltangan Levi Keluar Cukai Langsung Yang Lain

62000

Cukai Tidak Langsung Tujuan - merekodkan cukai dan duti berhubung dengan barang dan perkhidmatan yang biasanya dibayar oleh pihak selain daripada yang dikenakan cukai dan duti itu termasuk duti kastam, cukai jualan dan duti eksais. Termasuk: 62100 Duti Kastam - Eksport Tujuan - merekodkan sesuatu duti eksport surcaj yang dikenakan oleh atau di bawah Akta Kastam 1967 termasuk mana-mana bayaran yang perlu dibayar sebagai ganti cukai eksport di bawah sesuatu undang-undang bertulis atau kontrak, penyewaan atau perjanjian yang mana Kerajaan Persekutuan atau Negeri adalah sebagai satu pihak

90

atau sesuatu bayaran yang dipersetujui oleh Kerajaan. 62101 62102 62103 62104 62105 62106 62107 62108 62109 62110 62111 62112 62113 62114 62115 62116 62199 Getah Timah dan Bijih Timah Boksit Besi Ilmenite Zircon Galian-galian Lain Lada Putih Lada Hitam Kayu Balak Minyak Kelapa Sawit Mentah Minyak Kelapa Sawit Yang Diproses Barang-barang Binaan Petroleum Mentah Barang-barang Makanan Palm Kernel Duti-duti Eksport Yang lain

91

62200

Duti Kastam - Import Tujuan - merekodkan sesuatu duti import yang dikenakan oleh atau di bawah Akta Kastam 1967. 62201 62202 62203 62204 62205 62206 62207 62208 Petrol Minyak Pelincir dan Gris Minyak Pembakar Minyak Tanah Minyak Penerbangan Gas Cecair Petroleum Diesel Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain 62209 62210 62211 62212 62213 62214 62215 62216 62217 Motokar CBU Motokar CKD Kenderaan Bermotor Dagangan Alat-alat Ganti Kenderaan Bermotor Minuman Keras Minuman Keras Malt Buah-buahan Basah (Segar) Buah-buahan Jeruk dan Kering Makanan Dalam Tin

92

62218 62219 62220 62221 62222 62223 62224 62225

Makanan Ternakan Tembakau Tekstil Berela Televisyen Alat Perakam Video Peti Sejuk Alat-alat Audio Elektronik Perkakas Rumahtangga Elektrik Yang Lain

62226 62227 62228 62229 62230 62231 62232 62233 62234 62235 62236 62237 62238

Alat-alat Muzik Mesin dan Alat-alat Ganti Perabot dan Alat-alat Perabot Kaca dan Barang-barang Kaca Besi Keluli Jubin Bahan Binaan Yang Lain Kunci dan Mangga Bahan Kimia Untuk Mencuci Baja Resin dan Bahan Plastik Ubat Motosikal dan Skuter

93

62239 62240 62241 62242 62243 62244 62245 62246 62247 62248 62249 62250 62251 62252 62253 62254 62255 62256

Cerut Rokok Barangan Buatan Tekstil Barangan Tekstil Yang Lain Benang Permaidani dan Flet, Floor Covering Tayar-tayar Kenderaan Bayaran Lebihan EFT Pungutan Hasil Pos Pungutan Balai Luar Kurang Bayar EFT Bahan Keluli Untuk Binaan Food Supplement Permainan Kanak-kanak Perabot Buatan Kayu Beer Liquor Jamu atau Produk Lain untuk Kecantikan

62257 62258 62259

Kertas dan Barangan Buatan Kertas Kenderaan Bermotor Yang Lain Rokok Kretek

94

62297 62298 62299

Duti-duti dari Penumpang Duti-duti Import Yang Lain Cukai Tokok

62300

Duti Eksais Tujuan merekodkan sesuatu duti yang

dikenakan mengikut perintah diterbitkan dalam Warta Kerajaan atas sesuatu barang yang

dikilangkan di dalam Persekutuan yang dikenakan oleh atau di bawah Akta Eksais 1976. 62301 62302 62303 62304 62305 62306 62307 62308 Petrol Minyak Pelincir dan Gris Minyak Pembakar Minyak Tanah Minyak Penerbangan Gas Cecair Petroleum Diesel Keluaran Petroleum dan Bahan Pembakar Yang Lain 62309 62310 62311 Minuman Keras Buatan Tempatan Minuman Keras Malt Buatan Tempatan Mancis Buatan Tempatan

95

62312 62313 62314 62315 62316

Rokok Buatan Tempatan Serbok Perasa Tayar-tayar Kenderaan Bermotor Tiub-tiub Kenderaan Bermotor Bateri-bateri Lampu Suluh dan Peti-peti Radio

62317 62318 62319 62320 62321 62322 62323 62324 62325 62326 62399

Minuman-minuman Ringan Kenderaan Penumpang Kenderaan-kenderaan Lain Peti-peti Televisyen Peti-peti Sejuk Alat-alat Hawa Dingin Daun-daun Terup Kenderaan Bermotor Dagangan Kenderaan Bermotor Bas Motosikal dan Skuter Duti Eksais Yang Lain

62400

Cukai

Jualan

Atas

Barang-barang

Perkilangan Dalam Negeri Tujuan - merekodkan pungutan cukai berikutan daripada penjualan barang-barang perkilangan 96

dalam negeri yang dikenakan cukai mengikut kehendak definisi Akta Cukai Jualan 1972. 62401 (Dipindahkan ke 62599 pada 7.3.1999) 62402 (Dipindahkan ke 62499 pada 7.3.1999) 62427 62428 62429 Petrol Diesel Keluaran Petroleum Dan Bahan

Pembakaran Yang Lain 62499 Cukai Jualan Atas Barang-barang Perkilangan Dalam Negeri Yang Lain

62500

Cukai Jualan Atas Import Tujuan - merekodkan pungutan cukai berikutan daripada penjualan barang-barang yang diimport yang dikenakan cukai mengikut kehendak difinisi Akta Cukai Jualan 1972. 62501 (Dipindahkan ke 62703 pada 7.3.1999) 62502 62503 Tembakau Cerut

97

62504 62505 62506 62507 62508 62509 62510 62511 62527 62528 62529

Rokok Minuman Keras Minuman Keras Malt Motokar CKD Motokar CBU Bas Motosikal dan Skuter Lain-lain Kenderaan Bermotor Petrol Diesel Keluaran Petroleum Dan Bahan Pembakaran Yang Lain

62599

Cukai Jualan Atas Import Yang Lain

62600

Cukai Perkhidmatan Tujuan merekodkan pungutan cukai

perkhidmatan. 62601 Cukai Perkhidmatan

62700

Levi Tujuan – merekodkan pungutan levi ke atas barang-barang. 98

62701 62702 62703

Levi Minyak Kelapa Sawit Levi Minyak Isirong Kelapa Sawit Levi Kenderaan Barang-barang

62800

Duti Eksais Terhadap Barangan Import Tujuan – Merekod pungutan duti eksais terhadap barang-barang import 62801 Duti Eksais Terhadap Barangan Import

62900

Pelbagai Cukai Tidak Langsung Tujuan - merekodkan sesuatu pungutan cukai tidak langsung yang tidak dijeniskan. 62999 Pelbagai Cukai Tidak Langsung

70000

HASIL BUKAN CUKAI Tujuan - merekodkan semua hasil Kerajaan selain daripada cukai dan pelbagai terimaan termasuk kenaan bayaran daripada kelulusan permit, bayaran untuk perkhidmatan yang diberi, jualan perkhidmatan, barang-barang dan harta, sewa harta benda Kerajaan, hasil dari pelaburan, sumbangan daripada agensi-agensi Kerajaan dan perusahaan-perusahaan.

99

71000

Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit Tujuan - merekodkan semua bayaran yang dikenakan berhubung dengan pemberian hak kepada individu, perbadanan, perniagaan dan perusahaan-perusahaan lain atau untuk tujuan peraturan atau kawalan. Termasuk:

71100

Bayaran Untuk Kenderaan 71101 71102 Lesen Memandu Kenderaan Lesen Vokasional dan Kenderaan Perdagangan 71103 Bayaran Pendaftaran Biasa Kenderaan Jalan Raya 71104 Bayaran Pendaftaran Ad Valorem Kenderaan 71105 71106 Lesen Kenderaan Bermotor Bayaran Pelesenan Kenderaan Perdagangan 71107 Bayaran Fi Lesen Kenderaan Pelancongan 71199 100 Bayaran-bayaran Lain

71200

Bayaran Untuk Radio, Televisyen dan Alatalat Elektrik 71201 71202 71203 71211 71212 71213 Peti-peti Radio Peti-peti Televisyen Bayaran Pamiran Radio Bayaran Bagi Lesen Radio Komunikasi Bayaran Bagi Lesen Telekom Bayaran Bagi Lesen Syarikat Telekom Malaysia 71299 Bayaran-bayaran Lain

71300

Bayaran Untuk Pendaftaran Individu 71301 Pendaftaran Beranak, Anak Angkat dan Pendaftaran Mati 71302 71303 71304 Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Warganegara Pendaftaran Perkahwinan dan Penceraian 71305 Permit Kerja Untuk Pekerja Bukan Warganegara 71306 101 Pasport-pasport dan Pembaharuannya

71307 71308

Visa Dokumen-dokumen Imigresen Yang Lain

71309 71310

Levi Ke Atas Pekerja-pekerja Asing Kad Pintar Pelbagai Guna Kerajaan (KPP)

71399

Bayaran-bayaran Lain

71400

Bayaran Untuk Berniaga 71401 71402 71403 71404 71405 71406 71407 71408 71409 71410 71411 Pendaftaran Syarikat Bayaran Pendaftaran Syarikat Insuran Pendaftaran Perniagaan Royalti Televisyen Royalti Petroleum Permit-permit Petroleum Akta Perusahaan Sekuriti Lesen Pencemaran Alam Sekitar Pendaftaran Dagangan Komoditi Akta Racun Makhluk Perosak Lembaga Pelesenan Perkapalan Dalam Negeri

102

71412

Lesen Pemaju Perumahan dan Permit Iklan Jualan

71413

Permit dan Lesen Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984

71414 71415 71416 71417 71418 71419 71425 71426 71427 71428 71429 71430

Lesen Mengilang Cap Dagangan Paten Pendaftaran Syarikat Luar Pesisir Akta Perkhidmatan Pembentungan Akta Kawalan Padi dan Beras Pendaftaran Kontraktor Pendaftaran Koperasi Pendaftaran Reka Bentuk Perindustrian Pendaftaran Perniagaan Francais Pendaftaran Petunjuk Geografi Lesen dan Permit Iklan Pemberipinjam Wang

71431

Lesen dan Permit Iklan Pemegang Pajak Gadai

71499

Bayaran-bayaran Lain

103

71500

Bayaran Penerbangan 71501 Bayaran-bayaran Lapangan Terbang

(termasuk bayaran naik dan turun yang dibuat oleh penumpang dan kenaan bayaran turun dan menyimpan kapal terbang) 71502 71503 71504 71599 Lesen Juruterbang Pendaftaran Kapal Terbang Lesen dan Permit Perkhidmatan Udara Bayaran-bayaran Lain

71900

Pelbagai Bayaran 71901 Bayaran-bayaran Memeriksa Jentera

(termasuk bayaran bagi pemeriksaan dan pemberian lesen jentera firma sendirian) (Lihat Kod 82101 Untuk Bayaran Pemeriksaan Bagi Jentera

Daripada Agensi Kerajaan) 71902 Pemeriksaan dan Perkhidmatan Oleh Jabatan Kilang dan Jentera 71903 Pendaftaran Pemasangan Elektrik

104

71904

Bayaran Kelulusan Bagi Mengeluar dan Mengimport Alat-alat Elektrik

71905 71906

Bayaran Pendaftaran Orang Cekap Sijil Pendaftaran Kontraktor Pendawaian

71907 71908

Yuran Penentuan Timbang Sukat Lesen dan Bayaran Lain Perkhidmatan Kereta Api

71999

Bayaran-bayaran Lain

72000

Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan Tujuan merekodkan terimaan bagi

perkhidmatan yang diberi oleh Kerajaan termasuk bayaran tuisyen. Termasuk: 72100 Bayaran Iktisas 72101 72102 Bayaran Mahkamah Pengukuran Tanah dan Lombong (Lihat Kod 82103 Untuk Bayaran Ukuran Agensi Kerajaan) 72103 72105 Bayaran-bayaran Ujian Memandu Bayaran Jabatan Hutan

105

72106

Bayaran Ukur dan Memandu Jabatan Laut

72107 72108 72110

Bayaran Jabatan Kimia Bayaran Peperiksaan Juruterbang Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Luar - Warganegara Malaysia

72111

Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Luar - Warganegara Asing

72112

Bayaran Perkhidmatan Perubatan, Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Dalam - Warganegara Malaysia

72113

Bayaran

Perkhidmatan

Perubatan,

Kesihatan dan Pergigian Untuk Pesakit Dalam - Warganegara Asing 72199 Bayaran-Bayaran Iktisas Yang Lain

72200

Bayaran Pelajaran 72201 Bayaran Untuk Latihan Di Sekolahsekolah Pertanian (termasuk Bayaran

106

Yang Dipungut Daripada Pelajar Yang Menghadiri Sekolah Pertanian) 72202 72203 72204 72299 Bayaran Ajaran Politeknik Bayaran Sekolah Yuran Kursus Bayaran-bayaran Pelajaran Yang Lain

72300

Bayaran Iklan 72301 72302 72399 Siaran Perdagangan Radio Siaran Perdagangan TV Bayaran-bayaran Iklan Yang Lain

72400

Bayaran Perkhidmatan 72401 72402 72403 Perkhidmatan dan Jualan Elektrik Perkhidmatan dan Jualan Air Perkhidmatan dan Jualan Utiliti Yang Lain 72404 Perkhidmatan Kenderaan Jalan (termasuk Bayaran bagi mengeluarkan lesen pendua dan kenaan bayaran penyiasatan bagi lesen yang hilang)

107

72405

Perkhidmatan Bayaran

Pertanian dan

(termasuk bayaran

pemeriksaan

untuk membenarkan tanaman diimport ke dalam negeri dan dieksport daripada negeri) 72406 Bayaran Bagi Jualan Makanan Di Sekolah-sekolah Pertanian 72407 72408 72409 72410 Bayaran Pengendalian Kastam Bayaran Kastam Lebih Masa Bayaran Prosesan Pengiring-pengiring dan Penjaga-penjaga Tetap Polis 72411 72412 Bayaran Penapis Filem dan Video Bayaran Rumah Api (termasuk bayaran oleh firma perkapalan untuk semua bot yang disediakan oleh Kerajaan) 72413 Pendapatan Kapal Pendarat dan Perahu Khas Yang Lain (termasuk pendapatan yang diperolehi oleh kapal-kapal tentera di Telok Intan, Perak daripada pendaratan barang-barang untuk perusahaan persendirian)

108

72414

Pendapatan Kapal Pengangkutan Batu (termasuk pendapatan oleh kapal-kapal pengangkut batu di Sabah dan Sarawak)

72415 72416 72417 72418

Bayaran Perkhidmatan Bomba Kutipan Dari Abator Kerja-kerja Percetakan Jabatan Ukur Yuran Ujian Peringkat Asas Lembaga Latihan Perindustrian dan Persijilan Ketukangan Kebangsaan

72419

Bayaran Lawatan Pemeriksaan Pepasangan

72420

Bayaran Perkhidmatan Atas Kos Penyediaan Makanan Jabatan-jabatan Penuntut-penuntut Malaysia di Seberang Laut

72421 72422

Bayaran Perkhidmatan Penginapan Bayaran Tender Nombor Pendaftaran Kenderaan

72423

Bayaran Pertukaran Hakmilik Kenderaan

72424

Bayaran Tuntutan Hakmilik Kenderaan

109

72425 72426 72427

Bayaran Timbang Kenderaan Bayaran Pemeriksaan Kenderaan Bayaran Penghasilan dan Pembahagian Pemegang Harta

72428 72429 72430 72431

Bayaran Pemegang Amanah Raya Bayaran Pentadbir Pusaka Bayaran Perkhidmatan Telekomunikasi Bayaran Pendapatan Perkhidmatan di Pengkalan Kubur Takebai

72432 72433 72434 72435 72436

Kalibrasi Penerbangan Sijil Airworthiness Bayaran Kemudahan Pemaliman Udara Bayaran Pemeriksaan Koperasi Bayaran Perkhidmatan dan Lawatan Pusat Sains Negara

72437

Bayaran Proses Pemegang Pas Lawatan (Kerja Sementara)

72499

Bayaran-bayaran Perkhidmatan Yang Lain

110

73000

Perolehan Dari Jualan Barang-barang Tujuan - merekodkan terimaan daripada jualan harta benda fizikal yang dimiliki oleh Kerajaan termasuk tanah, bangunan, kemudahan, alat kelengkapan, stor dan barang-barang pelbagai jenis kepada orang awam. Termasuk:

73100

Jualan Barang-barang Cetak 73101 73102 Jabatan Ukur - Jualan Peta Jualan Barang Jabatan Perhutanan (termasuk jualan penerbitan mengenai perhutanan) 73103 73104 Jabatan Cetak Jualan Percetakan Jabatan Cetak Jualan Warta Kerajaan Sahaja 73105 73106 Hasil Jualan Borang Tender Hasil Jualan Penerbitan - Maklumat Perangkaan 73107 73199 Hasil Jualan Hologram Jualan Barang-barang Cetak Yang Lain

111

73200

Jualan Barang-barang Stor 73201 Jualan Barang-barang Pertanian (termasuk jualan tanaman, buahbuahan, bijian, pokok dan keluaran pertanian yang lain oleh stesen pertanian) 73202 Jualan Woksyop Penjara -

Perniagaan (termasuk jualan barangbarang pertukangan tangan kepada orang awam, pasukan keselamatan, bekalan dan barang-barang lain yang dibuat oleh banduan) 73203 Jualan Barang-barang Haiwan

(termasuk jualan benih cacar, serum dan jualan daripada stesen ternakan haiwan) 73204 73205 Jualan Barang-barang Perubatan Kebajikan - Rancangan Badan Pemasaran 73206 73299 Hasil Daripada Jualan Baja-baja Jualan Barang-barang Stor Yang Lain

112

73300

Jualan Harta Benda Kecuali Yang Diperolehi Dari Peruntukan Pembangunan (termasuk tanah, bangunan, kemudahan dan alat

kelengkapan) 73301 Jualan Harta Benda Kerajaan

73900

Pelbagai Jualan 73901 73999 Rancangan Menternak Lembu Kerbau Jualan-jualan Yang Lain

74000

Sewaan Tujuan - merekodkan hasil yang diperolehi daripada pajakan atau sewa harta Kerajaan, termasuk sewa tanah, bangunan, gudang, ruang penyimpanan dan alat kelengkapan. Termasuk: 74100 Sewa Tanah 74199 Sewa Pelbagai Tanah

74200

Sewa Bangunan 74201 Sewa Bangunan Kediaman

113

74202

Sewa

Bangunan

Pejabat dan

(termasuk institusi

institusi 74203 Sewa

pelajaran Bangunan

penyelidikan) Perusahaan

(termasuk bangunan kilang, loji, bengkel dan kuari) 74204 Sewa Bangunan Penyetoran

(termasuk gudang, rumah stor dan bangunan stor penyejuk) 74205 74206 Sewa Asrama Sewaan Bangunan Pusat Konvennsyen Putrajaya (PCC) 74299 Sewa Bangunan-bangunan Lain

74300

Sewa Kenderaan 74301 Sewa Kenderaan Penumpang (termasuk van, bas, kereta, motosikal dan skuter) 74302 Sewa Lori dan Kenderaan

Pengangkutan Barang Bermotor Yang Lain 74303 74304 74399 114 Sewa Kapal Terbang Sewa Kapal dan Bot Sewa Kenderaan Yang Lain

74400

Sewa Jentera 74401 74402 74403 74499 Sewa Jentera Perkilangan Sewa Jentera Pertanian Sewa Jentera Pembinaan Sewa Jentera Yang Lain

74500

Sewa Alat Kelengkapan Pejabat, Perabot dan Lengkapan 74501 74502 Sewa Alat Kelengkapan Pejabat Sewa Perabot dan Lengkapan

74600

Sewa Alat Kelengkapan Elektronik 74601 Sewa Komputer dan Alat Kelengkapan Prosesan Data Elektronik Yang Lain 74699 Sewa Alat Kelengkapan Elektronik Yang Lain

74700

Sewa Alat Kelengkapan Elektrik 74701 Sewa Alat Kelengkapan Hawa Dingin, Penyejuk dan Pemanas 74702 115 Sewa Motor Janakuasa

74703 74799

Sewa Alat Litar Elektrik Sewa Alat Kelengkapan Elektrik Yang Lain

74800

Sewa

Alat

Kelengkapan

Penyiaran

dan

Perhubungan 74801 74802 74803 74899 Sewa Telefon, Telex dan Telegraf Sewa Radar Sewa Alat Kelengkapan Penyiaran Sewa Alat Kelengkapan PerhubunganYang Lain

74900

Sewa Pelbagai 74999 Bayaran-bayaran Sewa Yang Lain

75000

Faedah dan Perolehan Dari Pelaburan Tujuan - merekodkan faedah atau dividen yang diperolehi atas pelaburan Kerajaan dalam bon atau saham atau atas pinjaman yang diberi oleh Kerajaan, faedah bank, keuntungan atas jualan keluaran bon Kerajaan dan keuntungan bersih daripada Bank Negara dan sebagainya. Termasuk: 116

75100

Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Kewangan 75101 Hasil dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Bumiputera Berhad 75102 Hasil dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Pertanian Malaysia 75103 Hasil dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Pembangunan Malaysia Berhad 75104 Hasil dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad 75105 Hasil dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Negara Malaysia 75106 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bank Islam Malaysia Berhad 75107 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Pelaburan Malaysia-Kuwait 75199 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perusahaan-Perusahaan Kewangan Yang Lain Malaysia

117

75200

Perolehan Dari Pelaburan Dalam Perusahaan Bukan Kewangan 75201 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Keretapi Tanah Melayu 75202 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Pelabuhan Kelang 75203 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Janakuasa Hidro Elektrik Sungai Perak Berhad 75204 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Elektrik Chenderoh (Malaysia) Sendirian Berhad 75205 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Perkapalan Antarabangsa Malaysia Berhad 75206 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Malaysia Explosives Sendirian Berhad 75207 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Nasional Berhad (PERNAS)

118

75208

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Batik Dan Kraftangan Malaysia Berhad

75209

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Kemajuan Perumahan Pegawai-Pegawai Kerajaan Berhad

75210

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia

75211

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Sistem Penerbangan Malaysia Berhad

75212

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Malaysia Shipyard & Engineering Sendirian Berhad

75213

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Petroleum Nasional Berhad (PETRONAS)

75214

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Elektrik Negara

75215

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Industri Makanan Malaysia Sendirian Berhad

119

75216

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Insuran Kredit Eksport Malaysia Berhad

75217

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Gula Padang Terap Berhad

75218

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perbadanan Perusahaan-Perusahaan Berat Malaysia Berhad (HICOM)

75219

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Sports Toto Malaysia Berhad

75220

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Jengka Sendirian Berhad

75221

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Aerospace Industries Malaysia Sendirian Berhad

75222

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Johor Port Sendirian Berhad

75223

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Malaysia Airports Berhad

75224

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Penang Port Sendirian Berhad

120

75225

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Syarikat Telekom Malaysia Berhad

75226

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Institut Jantung Negara

75227

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Percetakan Nasional Malaysia Berhad

75228

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Pos Malaysia Berhad

75229

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Bintulu Port Sdn. Bhd.

75230

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Amanah Raya Bhd.

75231

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Khazanah Nasional Berhad

75232

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Rangkaian Hotel Seri Malaysia Sdn Bhd

75233

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Lembaga Penyatuan Dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)

75234

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Uda Holdings Berhad

121

75299

Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Perusahaan-Perusahaan Bukan Kewangan Yang Lain

75300

Perolehan Dari Pelaburan Luar Negeri 75301 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam International Finance Corporation 75302 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam Commonwealth Development Finance Corporation Limited 75303 Keuntungan Bersih Dari Kadar-kadar Pertukaran Wang 75304 Keuntungan Dari Harta Kewangan Pesuruhjaya Matawang 75305 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam ASEAN Soda Ash Co. Limited 75306 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Dalam ASEAN Copper Products Incorporated 75399 Hasil Dan Faedah Dari Pelaburan Luar Negeri Yang Lain

122

75400

Perolehan Dari Pelaburan-pelaburan Dalam Negeri Yang Lain 75401 75402 75403 Faedah Dari Baki Wang Dalam Bank Faedah Crown Agents Faedah Atas Pinjaman Daripada Akaun Hasil Disatukan Dan Lain-lain 75404 Faedah Atas Pinjaman Daripada Kumpulan Wang Pembangunan 75405 Faedah Dari Pelaburan Dalam Sekuriti Kerajaan Malaysia 75406 Faedah Dan Hasil Dari Pinjamanpinjaman Yang Lain 75407 75408 Faedah Wang Simpanan Atas Panggilan Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Kenderaan 75409 Faedah Dan Hasil Dari Wang Simpanan Tetap Dengan Bank 75410 75411 Faedah Dari Operasi Pasaran Wang Faedah Daripada Pinjaman Perumahan Golongan Berpendapatan Rendah 75412 Faedah Dari Akaun New Investment Fund

123

75413

Faedah Dari Pelaburan Akaun Khas Pinjaman Bank Dunia

75414

Faedah Dan Hasil Dari Deposit Di Mahkamah

75415

Faedah Dan Hasil Dari Pendahuluan Komputer

75416

Faedah Dan Hasil Atas Pelaburan Wang Tak Dituntut

75417

Hasil Pulangan Atas Baki Akaun Bank Al-Wadiah

75499

Faedah Dan Hasil Pelbagai Pelaburan (termasuk Keuntungan Jualan) Pelaburan

76000

Denda dan Hukuman Tujuan - merekodkan bayaran denda, rampasan dan hukumanhukuman lain yang dikenakan kerana melanggar undang-undang atau kerana kegagalan memenuhi tanggungan kontrak sama ada berkaitan dengan spesifikasi atau masa. Termasuk: 76100 Denda dan Hukuman

124

76101

Bayaran-bayaran Menyelesaikan Tanpa Perbicaraan

76102 76103 76104

Denda-denda dan Rampasan Hukuman Kerana Pecah Kontrak Bayaran Ganti Atau Ganti Rosak Bangunan-bangunan Kerajaan dan Lainlain

76105 76106 76107

Hasil Guaman Denda Pegawai Awam Pelucutan Harta Di Bawah Akta Dadah Berbahaya

76108 76109 76110

Surcaj Cukai Jualan Surcaj Cukai Perkhidmatan Denda atas Kesalahan Pelesenan Kenderaan Perdagangan

76199

Pelbagai Bayaran Hukuman

77000

Sumbangan dan Bayaran Ganti Daripada Luar Negeri dan Sumbangan Tempatan Tujuan - merekodkan semua sumbangan kewangan, derma, pemberian dan bayaran ganti bagi perkhidmatan yang diterima

125

daripada luar negeri dan sumbangan tempatan termasuk sumbangan daripada syarikat-syarikat, pertubuhan dan individu. Termasuk: 77100 Bayaran Ganti Bagi Perkhidmatan Dari Luar Negeri 77101 Perkhidmatan Pos Kepada Kerajaan Luar Negeri 77102 Rancangan Perkhidmatan Bantuan Seberang Laut (termasuk bayaran ganti pembayaran pegawai-pegawai dagang yang ditempatkan di Sabah dan Sarawak) 77103 Pengambilan Alih Pembayaran Pencen Pesara British 77199 Bayaran-bayaran Ganti Yang Lain

77200

Pampasan Dari Luar Negeri 77299 Pelbagai Pampasan

77300

Pemberian Kerajaan Asing 77399 Pelbagai Pemberian Kerajaan Asing

126

77400

Sumbangan Tempatan 77401 77402 77403 77404 Syarikat-syarikat Pertubuhan-pertubuhan Sukarela individu-individu Badan Berkanun – Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)

78000

Aktiviti Mencari Gali Minyak Dan Gas Tujuan – merekodkan semua hasil Kerajaaan daripada aktivitiaktiviti mencari gali minyak dan gas. Termasuk: 78100 Pendapaatan Daripada Operasi Petroleum – Pihak Berkuasa Bersama Malaysia –

Thailand (MTJA) 78101 78102 78103 Royalti Petroleum Keuntungan Atas Petroleum Bonus Penemuan dan Bonus Pengeluaran Petroleum

78200

Pendapatan Berkuasa (MTJA) 127

Bukan

Petroleum Malaysia –

Pihak

Bersama

Thailand

78201 78202 78203 78209

Hasil Dari Jualan Aset PSC Pampasan Atas Tuntutan Insurans Faedah Atas Operasi Petroleum Lain-lain Pendapatan

80000

PELBAGAI TERIMAAN Tujuan - merekodkan semua pulangan balik perbelanjaan termasuk terimaan daripada kumpulan wang amanah yang berlebihan, kredit antara jabatan dan pulangan balik bayaran yang lebih atau bayaran tersilap dalam tahun-tahun kewangan yang lalu. Juga termasuk terimaan daripada agensi-agensi Kerajaan yang lain.

81000

Pulangan Balik Perbelanjaan Tujuan - merekodkan semua pulangan balik perbelanjaan bagi tahun-tahun yang lalu dan dapatan balik Kerajaan yang dibenarkan di bawah Arahan Perbendaharaan 86. Termasuk: 81100 Pulangan Balik Perbelanjaan Am 81101 Terimaan Balik Bayaran Tahun-tahun Lalu

128

81102

Bayaran Balik Pinjaman Daripada Akaun Hasil Disatukan Dan Kumpulan Wang Pinjaman Dan Lain-lain

81103

Bayaran Balik Gaji Kerana Letak Jawatan

81104 81105 81106

Bayaran Balik Perbelanjaan Latihan Bayaran Balik Harga Makanan Tentera Lebihan Dari Kira-kira Barang-barang Perkilangan

81199

Bayaran-bayaran Balik Yang Lain

81200

Dapatan Balik Wang Amanah 81201 Penerimaan Peruntukan Lebihan Daripada Kumpulan Wang Amanah Kerajaan 81299 Lebihan Dari Akaun Amanah Yang Lain

81300

Dapatan Balik Wang-wang Tak Dituntut 81301 Kemenangan-kemenangan Tak Tuntut Pertaruhan Pool 81302 Wang Tak Dituntut

129

81303 81399

Cek Terbatal Tidak Dituntut Pelbagai Bayaran Balik

82000

Terimaan Daripada Agensi-agensi Kerajaan Tujuan - merekodkan semua terimaan daripada Kerajaan Persekutuan dan Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan, Badanbadan Berkanun dan Agensi Kerajaan yang lain. Termasuk: 82100 Terimaan Untuk Perkhidmatan 82101 Bayaran Memeriksa Jentera Kerajaan (termasuk bayaran pemeriksaan kenderaan dan jentera yang dibayar oleh agensi Kerajaan) 82102 82103 82104 Bayaran Audit Bayaran Ukuran Agensi-agensi Kerajaan Bayaran Yang Dibuat oleh Kereta Api dan Pelabuhan Kepada Jabatan Polis (termasuk bayaran yang dibuat kepada Jabatan Polis untuk menyediakan polis pengiring) 82105 82106 Pendapatan Oleh Jabatan Laut Perkhidmatan Percetakan Keselamatan Jabatan Cetak

130

82107 82108

Perkhidmatan Kepada Bank Simpanan Bayaran Jabatan Kimia - Agensi-agensi Kerajaan

82199

Pelbagai Terimaan Untuk Perkhidmatan

82200

Bayaran Balik 82201 Bayaran Balik Pencen Kereta Api Tanah Melayu 82202 Bayaran Balik Pencen Dan Lain-lain Daripada Bank Simpanan 82203 82204 Bayaran Balik Pencen - Telekom Bayaran Balik - Rumah Api (termasuk bayaran ganti kakitangan yang berkhidmat dengan Kumpulan Wang Cukai Rumah Api) 82205 Terimaan Balik Bahagian Kerajaan KWSP (termasuk dapatan balik sumbangan Kerajaan kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dari Pegawai Kerajaan yang bersara)

131

82206

Bayaran Balik Kerajaan Negeri dan Badan Berkanun kepada Bank Pembangunan Asia

82207

Kumpulan Wang Tabung Angkatan Tentera Bayaran Balik Caruman Kerajaan dan Faedah

82299

Pelbagai Bayaran Balik

82300

Pemberian dan Caruman 82301 Pemberian Pencen Pegawai-pegawai Pinjaman (termasuk sumbangan badan berkanun daripada pencen pegawai kerajaan yang dipinjamkan kepada mereka) 82302 Pemberian Kepada Kumpulan Wang Pencen Balu dan Anak Yatim Pegawaipegawai Pinjaman - Pihak Berkuasa Tempatan 82303 Pemberian Kakitangan Yang Dipinjam Menjaga Pelampong dan Rumah Api Sarawak 82304 Caruman Pencen Badan Berkanun

132

82305 82306

Caruman Pencen Kerajaan Tempatan Pemberian Dari Kumpulan Wang Amanah Pencen (KWAP)

82399

Pelbagai Pemberian dan Caruman

82400

Jualan 82401 Jualan Bengkel Penjara Kepada Agensiagensi Kerajaan 82402 Jualan Percetakan Alatulis Jabatan Cetak (termasuk jualan alatulis kepada agensi Kerajaan dan terimaan hasil daripada percetakan untuk agensi Kerajaan) 82403 82404 Jualan Penerbitan - Jabatan Cetak Perkhidmatan Percetakan Keselamatan Jabatan Cetak 82405 Jualan Warta Kerajaan Sahaja Jabatan Cetak 82499 Pelbagai Jualan

133

82500

Lain-lain Terimaan 82501 Faedah Atas Caruman Pencen Yang Lewat Bayar 82502 Lembaga Kumpulan Wang Persaraan Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 82599 Lain-lain

90000

HASIL WILAYAH-WILAYAH PERSEKUTUAN Tujuan - merekodkan hasil cukai dan hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah-wilayah Persekutuan

91000

Hasil Cukai Wilayah-wilayah Persekutuan Tujuan - merekodkan semua hasil cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan Termasuk: 91100 Cukai Langsung 91101 91199 91200 Premium dan Cukai Tanah Pelbagai Cukai Langsung

Cukai Tidak Langsung 91201 Duti Hiburan

134

91202 91299 92000

Duti Import Petrol Pelbagai Cukai Tidak Langsung

Hasil Bukan Cukai Wilayah-wilayah Persekutuan Tujuan - merekodkan semua hasil bukan cukai yang dipungut bagi pihak Wilayah Persekutuan Termasuk: 92100 Lesen, Bayaran Pendaftaran dan Permit 92101 92102 92103 92104 92199 Perhutanan Tanah dan Galian Lesen-lesen Hasil Dalam Negeri Kedai Tuak Kerajaan Pelbagai Hasil Lesen dan Permit

92200

Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan 92201 Bayaran Mahkamah atau Pejabat, Bayaran untuk Perkhidmatan Khas dan Bayaran Ganti Bantuan 92202 92203 92204 92205 Bayaran Pendaratan Kapal Bayaran Pelabuhan dan Dermaga Caj Salvage Perkhidmatan dan Jualan Air

135

92299

Pelbagai Perkhidmatan dan Bayaran Perkhidmatan

92300

Perolehan dari Jualan Aset 92301 92399 Jualan Tanah Pelbagai Hasil Jualan

92400

Sewaan 92401 92402 Sewa Bangunan Kediaman Sewa Bangunan Bukan Kediaman Kecuali Gudang 92403 92499 Sewa Gudang Pelbagai Sewa

92900

Pelbagai Hasil Bukan Cukai 92999 Hasil-hasil Bukan Cukai Yang Lain

136

(PP Bil. 5 Tahun 2004)

Lampiran

DEFINASI ISTILAH Agensi Kerajaan Kementerian, jabatan, badan-badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan yang mana kegiatan mereka dibiayai tiap-tiap tahun dari kumpulanwang awam melalui pemberian, subsidi atau sumbangan. Akaun Amanah Akaun dalam Kumpulanwang Amanah Yang Disatukan. Alat Kelengkapan Alat-alat yang diperolehi dengan tujuan menjalankan perkhidmatan-perkhidmatan yang perlu untuk memenuhi kehendak sesuatu agensi Kerajaan. Misalnya : Alat kelengkapan pejabat-alat taip dan mesin pengira untuk menjalankan kerja-kerja pentadbiran dan Kewangan. Aset Pemilikan harta dalam bentuk tanah (termasuk pembaikan), bangunan (termasuk pembaikan), kemudahan (termasuk pembaikan), kenderaan pengangkutan, jentera dan lain-lain diperolehi dengan motif untuk memegang atau menggunakannya untuk masa melebihi satu tahun bagi tujuan menambah daya pengeluaran. Aset termasuk pelaburan, pinjaman, binatang, pokok dan benih.

1

Badan-badan Berkanun Sesuatu badan ditubuhkan dengan kuasa undang-undang di mana dasarnya tertakluk kepada kajian semula kementerian berkenaan dan yang mana sebahagian atau kesemua perbelanjaan bagi operasinya dibiayai tiap-tiap tahun dari kumpulanwang awam melalui pemberian, subsidi atau sumbangan. Bayaran Pindahan Bayaran yang dijeniskan sebagai : a) b) c) Sumbangan kepada individu dan organisasi yang tidak bermotif keuntungan. Pemberian, sumbangan dan subsidi yang dibuat kepada organisasi antarabangsa, negeri, kerajaan tempatan, kumpulanwang amanah dan badan berkanun. Subsidi yang bayarannya mempunyai kesan mengawal atau menurunkan harga atau membantu sesuatu.

Jawatan-jawatan Tetap Jawatan-jawatan seperti yang disenaraikan di dalam SENARAI PERJAWATAN. Kakitangan Awam Seseorang dalam perjawatan tetap atau sementara sesuatu Kerajaan tetapi tidak termasuk Pasukan Keselamatan dan Anggota Pentadbiran dan Parlimen. Kakitangan Awam Ambilan Tempatan Luar Negeri Pekerja-pekerja anak tempatan luar negeri yang diambil untuk bekerja di luar negeri. Pekerja-pekerja ini meliputi pekerja asing yang bekerja di kedutaan Malaysia dan Pesuruhjaya Perdagangan.

2

Kemudahan Termasuk projek, skim, sistem, kerja-kerja, taliair, pemulihan tanah, parit kawalan banjir, penyediaan bekalan air, elektrik, pengangkutan dan perhubungan. Kumpulanwang Amanah Kerajaan Sesuatu kumpulanwang yang ditubuhkan Kerajaan oleh undang-undang atau, mengikut undang-undang untuk tujuan tertentu yang mana Kerajaan berhak mendapat faedah sebagai pemunya. Objek Am Suatu kumpulan objek sebagai perbelanjaan atau hasil.

Objek Sebagai Sesuatu jenis perbelanjaan atau hasil yang dijeniskan di bawah suatu objek am.

Objek Kumpulan Lanjut Satu kumpulan objek-objek lanjut.

Objek Lanjut Suatu jenis perbelanjaan atau hasil di bawah satu objek kumpulan lanjut.

Pasukan Keselamatan Pasukan Polis dan Tentera yang Berpakaian Seragam sahaja.

3

Perabut dan Kelengkapan Semua perkakas selain daripada kelengkapan, yang diperlukan untuk melengkapkan sesebuah bangunan seperti kerusi, meja, meja tulis, langsir dan sebagainya. Persatuan Kebangsaan Yang Tidak Bermotif Keuntungan Kelab, pertubuhan, persatuan tidak bermotif keuntungan, kesatuan kerja yang ditubuhkan bagi tujuan tertentu dan didaftarkan di bawah Akta Kesatuan Kerja (misalnya persatuan-persatuan olahraga, kebudayaan, riadah dan badan kesatuan kerja) yang dijalankan bukan untuk mencari keuntungan.

Perusahaan Syarikat-syarikat perniagaan, syarikat-syarikat kerjasama dan perbadanan.

Perusahaan Kewangan Perusahaan yang terutamanya mengerjakan penerimaan permintaan, masa dan deposit simpanan serta memberikan pinjaman.

Perusahaan Bukan Kewangan Perusahaan yang mengeluar, mengedar atau menjual barang-barang dan

perkhidmatan kepada orang awam.

Lampiran(2)KodHasil-Definisi130504/lalila/eda

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful