You are on page 1of 10

MO PODSVESTI:

nova tajna
Naslov originala
The Power of Your Subconscious Mind, Joseph Murphy
Copyright 2010 The James A. Boyer Revocable Trust
Ekskluzivna svetska prava za objavljivanje ovog dela dri JMW Group Inc.
Izdanje priredio Arthur R. Pell. Ph.D, za JMW Group Inc.
Prava za srpsko izdanje Mono i Manjana, 2011

Izdava
Mono i Manjana

Za izdavaa
Miroslav Josipovi
Nenad Atanaskovi

Glavni i odgovorni urednik


Aleksandar Jerkov

Urednici
Sran Krsti
Milena orijevi

Prevod
Maja Cvijeti

Lektura
Jasna Dimitrijevi

Tehniki urednik
Goran Skaki

Priprema za tampu
Lidija Maej

tampa
Elvod-print, Lazarevac

E-mail: office@monoimanjana.rs
www.monoimanjana.rs

CIP - Katalogizacija u publikaciji


Narodna biblioteka Srbije, Beograd

, , 1898-1981
Mo podsvesti : nova tajna : otkrijte kako da promenite nain miljenja da biste
promenili svoj ivot / Dozef Marfi ; [prevod Maja Cvijeti]. - Beograd : Mono i
Manjana, 2011 (Lazarevac : Elvod-print). - 216 str. ; 20 cm

Prevod dela: The Power of Your Subconscious Mind / Joseph Murphy. - Iz


arhive dr Dozefa Marfija : izbor iz zbirke lanaka, radio-transkripata i broura
dr Dozefa Marfija iz pedesetih godina XX veka - nasl. str. - O knjizi: str. 5-7.

ISBN 978-86-7804-493-9
159.962
615.851.8
COBISS.SR-ID 186069516
MO PODSVESTI:
nova tajna

Otkrijte kako da promenite nain


miljenja da biste promenili svoj ivot

dr DOZEF MARFI

IZ ARHIVE DR DOZEFA MARFIJA

Izbor iz zbirke lanaka, radio-transkripata


i broura dr Dozefa Marfija iz
pedesetih godina XX veka
Sva prava zadrana. Bez pismene dozvole izdavaa, nijedan deo ove knjige ne
moe biti reprodukovan bilo kojim mehanikim, fotografskim ili elektronskim
procesom, fonografski zabeleen, niti sauvan u istraivakom sistemu, emitovan
ili na drugi nain kopiran za javnu ili privatnu upotrebu izuzev u obliku citata u
lancima i asopisima. Autor ove knjige ne deli medicinske savete i ne preporuuje
upotrebu bilo kojih tehnika u formi leenja psihikih, emocionalnih ili medicinskih
problema bez direktnog ili indirektnog saveta psihologa ili psihijatra.
Namera autora je jedino da ponudi informacije opte prirode koje bi vam mogle
pomoi u vaoj potrazi za emocionalnim i duhovnim blagostanjem.
U sluaju da koristite bilo koju informaciju iz ove knjige za sebe na ta imate
pravo autor i izdava nee preuzeti odgovornost za vae postupke.
O knjizi

U poglavljima ove knjige italac e pronai predloge


kako da ivi zdravije, srenije i ispunjenije, u svakom
moguem smislu i na svaki mogui nain. Zapisi dok-
tora Marfija su zasnovani na univerzalnim zakonima
uma i beskonanoj produhovljenosti naih srca i misli.
Primenjujui dr Marfijev metafiziki, duhovni i praktini
pristup na svoj nain ivota i miljenja, nauiete kako da
ostvarite ono to zaista elite.
Poeete da ispunjavate svoj um plemenitim i bogo-
ugodnim mislima, i izjednaiete sebe sa bezgraninom
snagom duha koju posedujete.
Pojmovi lepote, ljubavi, mira, mudrosti, kreativnih
ideja i beskonanosti delovae precizno, menjajui va
um, vae telo i duhovno okruenje. Vaa misao bie me-
dijum izmeu vaeg duha, vaeg tela i materijalnog sveta.
Ova knjiga je sredstvo koje moe biti upotrebljeno
za reavanje mnogih problema sa kojima se susreemo
u ivotu i testirana je za postizanje postavljenih ciljeva.
Marfijev osnovni stav je da reenje problema lei u sva-
kom od nas.
Spoljanji elementi ne mogu promeniti neiji nain
razmiljanja. To jest, va um je samo va!
Da biste iveli bolji ivot, morate promeniti va um, a
ne spoljanje okolnosti.

5
Vi ste tvorci sopstvene sudbine. Mo promene je u va-
im mislima, a upotrebom snage podsvesti moete napra-
viti promene na bolje.
lanci, transkripti radio-emisija i broure od kojih je
ova knjiga sastavljena, nastali su iz dr Mafijevog prvog
knjievnog iskustva 1950. godine, kada je u crkvenim
pregledima poeo da predstavlja kljune stvari iz svojih
beseda i predavanja.
Mnogi od njegovih sledbenika eleli su vie od
zakljuaka i predloili su mu da pone da zapisuje svoja
predavanja, radio-emisije i besede. U poetku se protivio
tome, ali je pristao na eksperiment. Njegove radio-emisije
snimljene su na velikim ploama sa 78 obrtaja, to je bila
praksa u to vreme. Od samo jedne od tih ploa sastavio je
ak est broura, koje je postavio na info-pult u predvorju
pozorita Vilir Ebel. Broure su prodate u prvom satu.
Ovo je pokrenulo novi projekat. Knjige u kojima tumai
biblijske tekstove i preporuuje meditaciju i molitve za
svoje sledbenike nisu prodavane samo u njegovoj crkvi,
ve i u drugim crkvama, knjiarama i putem pote.
Kako je crkva rasla, dr Marfi je uposlio profesionalno i
administrativno osoblje da mu pomogne u mnogim pro-
gramima u koje je bio ukljuen, kao i u prouavanju i pri-
premi broura. Jedan od najkorisnijih lanova njegovog
osoblja bila je sekretarka administracije dr Din Vrajt.
Poslovna veza razvila se u romansu i oni su stupili u
brak, stvarajui ivotno partnerstvo koje je obogatilo nji-
hove ivote.
U to vreme, pedesetih godina prolog veka, postojalo
je veoma malo izdavaa duhovno inspirisanog materij-
ala. Marfijevi su pronali nekoliko manjih izdavaa u Los
Anelesu, koji su izdali seriju manjih knjiga (od 30 do 50

6
stranica tampanih u formi pamfleta), najee prodava-
nih u crkvama za 1,5 do 3 dolara po knjizi.
Kada su narudbine ovih knjiga dostigle taku koja je
zahtevala drugo i tree izdanje, veliki izdavai su uoili
da postoji ogromno trite za duhovno inspirisan mate-
rijal i ubedili dr Marfija da pone da pie obimnije knjige.
Zahvaljujui svojim knjigama, radio-emisijama i
predavanjima, dr Marfi je postao poznat van regije Los
Anelesa i esto pozivan da dri predavanja irom zemlje.
Njegova predavanja se nisu odnosila samo na religijske
teme, ve je govorio i o istorijskim vrednostima ivota,
umetnosti potpunog ivljenja i o uenjima velikih filozofa
i zapadnih, i istonih kultura.

7
Sadraj

Prvo poglavlje
Isceljujua mo vae podsvesti.........................................11

Drugo poglavlje
Praktine tehnike u mentalnom leenju ....................... 22

Tree poglavlje
Ovladavanje strahom........................................................40

etvrto poglavlje
Vae pravo da budete bogati ........................................... 50

Peto poglavlje
Kako doiveti prosperitet................................................. 61

esto poglavlje
Ostanite zauvek mladi duhom......................................... 73

Sedmo poglavlje
Mistino objanjenje dvanaest moi...............................90

Osmo poglavlje
Delotvorna molitva 100

Deveto poglavlje
Koraci do uspeha  118
Deseto poglavlje
Tokovi istine 133

Jedanaesto poglavlje
Svet sutranjice157

Dvanaesto poglavlje
San Sabat172

Trinaesto poglavlje
Pravila za zdravlje, blagostanje, uspene veze
i samoispoljavanje182

etrnaesto poglavlje
Pravila za ljubav, porodicu i bolju linost 199