You are on page 1of 162

UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU

THANH PHO HO NGHA VIET NAM


CH MINH oc lap - T do - Hanh phuc

So: 103/2006/Q-UBND Thanh pho Ho Ch Minh, ngay 14


thang 7 nam 2006

QUYET NH
Ve ban hanh bo n gia khao sat xay dng
khu vc thanh pho Ho Ch Minh

UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CH MINH

Can c Luat To chc Hoi ong nhan dan va Uy ban


nhan dan ngay 26 thang 11 nam 2003;
Can c Luat Xay dng ngay 26 thang 11 nam 2003;
Can c Ngh nh so 16/2005/N-CP, ngay 07 thang 02 nam
2005 cua Chnh phu ve Quan ly d an au t xay dng cong
trnh;
Can c Ngh nh so 93/2001/N-CP, ngay 12 thang 12 nam
2001 cua Chnh phu ve phan cap mot so lnh vc cho thanh
pho Ho Ch Minh;
Can c Thong t so 04/2005/TT-BXD, ngay 01 thang 4 nam
2005 cua Bo Xay dng hng dan viec lap va quan ly chi ph
d an au t xay dng cong trnh;
Can c Thong t so 06/2005/TT-BXD, ngay 15 thang 4 nam
2005 cua Bo Xay dng hng dan phng phap xay dng ca
may va thiet b thi cong; Thong t so 03/2006/TT-BXD, ngay 22
thang 5 nam 2006 cua Bo Xay dng hng dan bo sung mot
so noi dung cua cac Thong t so 02/2005/TT-BXD, Thong t so
04/2005/TT-BXD va Thong t so 06/2005/TT-BXD cua Bo Xay
dng;
Can c Quyet nh so 28/2005/Q-BXD, ngay 10 thang 8
nam 2005 cua Bo trng Bo Xay dng ve viec ban hanh nh
mc d toan khao sat xay dng;
Theo e ngh cua Giam oc S Xay dng tai T trnh so
5100/SXD-KTXD, ngay 28 thang 6 nam 2006,

QUYET NH

ieu 1. Nay ban hanh kem theo Quyet nh nay bo n


gia khao sat xay dng khu vc thanh pho Ho Ch Minh.
1. n gia khao sat xay dng khu vc thanh pho Ho Ch
Minh la c s e quan ly chi ph khao sat xay dng cong trnh
tai thanh pho Ho Ch Minh.
2. oi vi nhng cong trnh co tnh chat ac biet cua
thanh pho can lap n gia rieng, Uy ban nhan dan thanh
pho uy quyen S Xay dng xem xet, giai quyet. S Xay
dng co trach nhiem tap hp lai cac n gia rieng thc hien
trong 06 (sau) thang, ke t ngay ban hanh Quyet nh nay,
trnh Uy ban nhan dan thanh pho ban hanh ap dung rong rai
tren a ban thanh pho, tren c s a thoa thuan vi Bo
Xay dng cac nh mc kinh te - ky thuat ac biet nay.
3. Uy ban nhan dan thanh pho giao S Xay dng, khi co
bien ong ve gia, chu ong nghien cu, e xuat ban hanh
he so ieu chnh n gia thch hp theo nguyen tac mc tien
lng toi thieu ieu chnh khong qua 02 (hai) lan mc lng
toi thieu chung do Chnh phu quy nh, co tham khao y kien
cua cac s nganh co lien quan. Trong trng hp xet thay
can thiet, Uy ban nhan dan thanh pho se ban hanh bo n
gia khao sat xay dng mi.
4. Giam oc S Xay dng chu trach nhiem hng dan,
kiem tra viec thc hien bo n gia nay. Trong qua trnh thc
hien, neu co g vng mac, cac n v phan anh cho S Xay
dng e giai quyet. Trng hp ngoai tham quyen, S Xay
dng se bao cao, e xuat Uy ban nhan dan thanh pho va
kien ngh Bo Xay dng.
ieu 2. Quyet nh nay co hieu lc thi hanh sau 10 (mi)
ngay ke t ngay ky va thay the Quyet nh so 65/2001/Q-
UB, ngay 31 thang 7 nam 2001 cua Uy ban nhan dan thanh
pho ve ban hanh bo n gia khao sat xay dng khu vc
thanh pho Ho Ch Minh.
ieu 3. Chanh Van phong Hoi ong nhan dan va Uy ban
nhan dan thanh pho, Giam oc S Xay dng, Giam oc S
Ke hoach va au t, Giam oc S Tai chnh, Giam oc Kho
bac Nha nc thanh pho, Thu trng cac s - nganh thanh
pho, Chu tch Uy ban nhan dan cac quan - huyen va cac
chu au t co trach nhiem thi hanh Quyet nh nay./.

TM. UY BAN NHAN DAN


KT. CHU TCH
PHO CHU TCH

Nguyen Van ua
N GIA
XAY DNG CONG TRNH THANH PHO HO CH
MINH
PHAN KHAO SAT XAY DNG
(Ban hanh kem theo Quyet nh so 103/2006/Q-UBND
ngay 14 thang 7 nam 2006 cua Uy ban nhan dan thanh ph
Ho Ch Minh)

THUYET MINH VA QUY NH AP DUNG


N GIA XAY DNG CONG TRNH
PHAN KHAO SAT XAY DNG

n gia cong tac khao sat xay dng quy nh mc chi


ph ve vat lieu, nhan cong, may thi cong can thiet e
hoan thanh mot n v khoi lng cong tac khao sat xay
dng (1m khoan, 1 ha o ve ban o a hnh, 1 mau th
nghiem) t khau chuan b en khi ket thuc cong tac
khao sat theo ung yeu cau ky thuat, quy trnh, quy pham
quy nh.
I. NHNG CAN C E LAP N GIA KHAO SAT
XAY DNG
- nh mc d toan xay dng cong trnh - phan khao sat
xay dng ban hanh kem theo Quyet nh so 28/2005/Q-BXD
ngay 10 thang 8 nam 2005 cua Bo Xay dng.
- Thong t hng dan viec lap va quan ly chi ph khao
sat xay dng so 14/2005/TT-BXD ngay 10 thang 8 nam 2005
cua Bo Xay dng.
- Thong bao gia vat lieu xay dng va trang tr noi that
tren a ban thanh pho Ho Ch Minh thi iem quy IV nam
2005 cua Lien S Tai chnh - Xay dng thanh pho Ho Ch
Minh (mc gia cha co thue gia tr gia tang).
- Gia vat t chuyen nganh khao sat do cac n v khao
sat cung cap va tham khao tai th trng (thi iem quy IV
nam 2005).
- Cac khoan chi ph nhan cong c tnh vi mc lng
toi thieu la 350.000 ong/thang theo Ngh nh so
118/2005/N-CP ngay 15 thang 9 nam 2005 cua Chnh phu,
cap bac tien lng theo bang lng A.1.8 - nhom II va bang
lng vien chc chuyen mon, nghiep vu cac cong ty Nha
nc ban hanh kem theo Ngh nh so 205/2004/N-CP ngay
14 thang 12 nam 2004 cua Chnh phu.
- Thong t Hng dan viec lap va quan ly chi ph d
an au t xay dng cong trnh so 04/2005/TT-BXD ngay 01
thang 4 nam 2005 cua Bo Xay dng.
- Thong t Hng dan phng phap xay dng gia ca
may va thiet b thi cong so 06/2005/TT-BXD ngay 15 thang 4
nam 2005 cua Bo Xay dng.
- Thong t so 03/2006/TT-BXD ngay 22 thang 5 nam 2006
cua Bo Xay dng ve viec Hng dan bo sung mot so noi
dung cua cac Thong t so 02/2005/TT-BXD; Thong t so
04/2005/TT-BXD va Thong t so 06/2005/TT-BXD cua Bo Xay
dng.
II. NOI DUNG VA C S XAC NH TNG THANH
PHAN CHI PH TRONG N GIA KHAO SAT XAY DNG
1. n gia khao sat la bieu hien bang tien cua chi ph
xa hoi can thiet (theo d tnh) e hoan thanh mot n v
khoi lng cong tac khao sat nhat nh do Uy ban nhan
dan thanh pho Ho Ch Minh ban hanh ap dung cho tat ca
cac cong tac khao sat xay dng cua cac d an au t
thc hien tren a ban thanh pho Ho Ch Minh.
2. Cau thanh cua n gia khao sat bao gom cac khoan
sau:
- Chi ph trc tiep
- Chi ph chung
- Thu nhap chu thue tnh trc.
Noi dung cua tng khoan neu tren nh sau:
A. Chi ph trc tiep: la chi ph lien quan trc tiep en
viec thc hien cong tac khao sat, nh: chi ph vat lieu, chi
ph nhan cong, chi ph s dung may (thiet b).
Noi dung cu the cua chi ph nay la:
1. Chi ph vat lieu gom: Chi ph vat lieu la cac chi ph vat
lieu chnh, vat lieu phu can thiet trc tiep e thc hien va
hoan thanh mot n v khoi lng cong tac khao sat xay
dng. Chi ph vat lieu khong bao gom thue gia tr gia tang.
2. Chi ph nhan cong: La toan bo chi ph cua ky s, cong
nhan trc tiep e thc hien va hoan thanh mot n v
khoi lng cong tac khao sat xay dng. Chi ph nhan cong
bao gom:
- Lng chnh, lng phu, phu cap lng.
- Mot so chi ph co the khoan trc tiep cho ngi lao
ong.
Tien lng ngay cong bao gom:
a. Lng c ban: tnh theo bang lng A.1.8 - Nhom II va
bang lng vien chc chuyen mon, nghiep vu cac cong
ty Nha nc (ban hanh kem Ngh nh so 205/2004/N-CP
ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chnh phu. Mc lng toi
thieu la 350.000 ong/thang theo Ngh nh so 118/2005/N-
CP ngay 15 thang 9 nam 2005 cua Chnh phu
b. Cac khoan phu cap:
- Phu cap lu ong khao sat : 20% lng toi
thieu
- Lng phu (phep, le, tet, ....) : 12% lng c ban
- Chi ph khoan cho cong nhan : 4% lng c ban
3. Chi ph s dung may (thiet b): La chi ph s dung cac
loai may thi cong trc tiep can thiet e thc hien va hoan
thanh mot n v khoi lng cong tac khao sat xay dng,
bao gom: chi ph khau hao c ban, chi ph khau hao sa cha
ln, chi ph nhien lieu, ong lc, chi ph sa cha thng
xuyen va chi ph khac cua may. Trong chi ph s dung may
khong bao gom chi ph nhan cong ieu khien may v chi ph
nay a c tnh vao chi ph nhan cong khao sat xay dng.
B. Chi ph chung:
- Chi ph cho hoat ong cua bo may quan ly gom: lng,
bao hiem xa hoi, phng tien lam viec, boi dng nghiep
vu v.v...
- Chi ph phuc vu cong nhan.
- Chi ph phuc vu thi cong.
- Chi ph khac.
nh mc ty le chi ph quan ly theo loai cong tac khao
sat tnh bang 70% tren chi ph nhan cong.
C. Thu nhap chu thue tnh trc: Tnh theo quy nh
hien hanh bang 6% gia thanh khao sat.
III. CAC KHOAN CHI PH CHA TNH TRONG N GIA
1. Cong tac lap phng an va viet bao cao khao sat
c tnh bang 5% cua gia tr d toan cong tac khao sat
xay dng.
2. Chi ph cho tam thi: Chi ph cho tam thi c tnh
bang 5% cua gia tr d toan cong tac khao sat xay dng.
IV. CH DAN AP DUNG HE SO GIA
Ap dung he so gia trong cac trng hp sau:
1. Trng hp he so c nhan vi n gia (chi ph vat
lieu, chi ph nhan cong, may, chi ph chung, thu nhap chu
thue tnh trc) th he so nhan vi cot tong so.
2. Trng hp he so c nhan vi tng thanh phan
cua n gia nh (vat lieu, nhan cong, hoac may) th sau khi
nhan he so vi cac thanh phan cua n gia con phai tnh
them cac khoan chi ph chung, thu nhap chu thue tnh trc.
3. Trng hp cac he so co anh hng en gia phu
thuoc nhau th he so chung tnh bang tch cac he so c s
dung.
4. Trng hp cac he so co anh hng en gia oc
lap th he so chung bang tong cac he so c s dung.
V. KET CAU CUA BO N GIA KHAO SAT
Bo n gia khao sat gom 17 chng:
Chng 1 : Cong tac ao at a bang thu cong
Chng 2 : Cong tac khoan tay
Chng 3 : Cong tac khoan xoay bm ra bang ong
mau tren can
Chng 4 : Cong tac khoan xoay bm ra bang ong
mau di nc
Chng 5 : Cong tac khoan guong xoan co lay mau
tren can
Chng 6 : Cong tac khoan guong xoan co lay mau
di nc
Chng 7 : Cong tac khoan ng knh ln
Chng 8 : Cong tac at ong quan trac mc nc
ngam trong ho khoan
Chng 9 : Cong tac o li khong che mat bang
Chng 10: Cong tac o khong che o cao
Chng 11: Cong tac o ve chi tiet ban o tren can
Chng 12: Cong tac o ve chi tiet ban o di nc
Chng 13: Cong tac o ve mat cat a hnh
Chng 14: Cong tac th nghiem trong phong
Chng 15: Cong tac th nghiem ngoai tri
Chng 16: Cong tac tham do a vat ly
Chng 17: Cong tac o ve lap ban o a chat
cong trnh
Trong moi chng, muc co cac loai cong tac khao sat va
c ma hoa thong nhat theo ma so gom 8 ch so. Trong
moi danh muc cua tap n gia khao sat co quy nh thanh
phan cong viec va mc hao ph ve vat lieu, nhan cong, may
thi cong. Cot tong hp la n gia khao sat xay dng bao
gom: chi ph trc tiep, chi ph chung, thu nhap chu thue tnh
trc.
VI. QUAN LY GIA KHAO SAT
1. Can c vao noi dung va c s xac nh cac thanh
phan chi ph trong n gia khao sat tren ay; can c vao
phng an khao sat c duyet, cac chu au t phai lap
d toan cong tac khao sat can thc hien (hoac thue cac
cong ty t van lap) va trnh cap quyet nh au t phe
duyet d toan theo quy nh hien hanh.
2. D toan cong tac khao sat a c phe duyet la
mc gia toi a e xac nh gia goi thau va ky ket hp
ong khao sat theo gia trung thau. Trng hp ch nh thau
khao sat th d toan chi ph khao sat a phe duyet noi tren
c dung e ky hp ong khao sat.
3. oi vi nhng cong tac khao sat cha co trong bo n
gia va oi vi nhng cong tac khao sat hoan toan mi
(ap dung tieu chuan, quy trnh, quy pham ky thuat khac vi
quy nh hien hanh, s dung thiet b mi, bien phap thi
cong mi, ieu kien a chat, a hnh khac biet) th n v c
s t xay dng nh mc (theo phng phap hng dan cua
Bo Xay dng) e lam can c tam tnh ong thi bao cao
vi cap phe duyet tong d toan xem xet va thoa thuan
vi Bo Xay dng trc khi ban hanh ap dung chnh thc.
BANG GIA VAT LIEU EN HIEN TRNG XAY LAP
(Gia cha co thue gia tr gia tang)

STT TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU


V (ong)
1 Acid axalic kg 40.000
2 Acid nitric ac gr 30
3 Ap ke bnh hi (25Bar) cai 100.000
4 Ap ke bnh hi (5-25-100Bar) bo 170.000
5 Ap ke (250Bar) cai 230.000
6 Accu 12V - 60AH VN cai 110.000
7 Accu (12Vx2)+(6Vx1) VN cai 220.000
8 Bo m rong kim cng bo 1.200.000
9 Bong ien 100w cai 3.000
10 Bong ien 36w cai 2.500
11 Bo gia moc can khoan bo 50.000
12 Bo ong mau nguyen dang bo 350.000
13 Ban go 60x60 cai 50.000
14 Bnh thuy tinh (100-1000)ml cai 25.000
15 Bnh hut am co voi cai 200.000
16 Bo ray a chat cong trnh bo 1.600.000
17 Bnh tieu ban cai 25.000
18 Bnh thuy tinh tam giac (50-100)ml cai 40.000
19 Bnh ty trong cai 40.000
20 Bo ray soi (6 cai) bo 1.200.000
21 Bat sat trang men cai 4.000
22 But long c nho fi 5, 2, 1 bo 4.000
23 Bnh bop nc cai 10.000
24 Bnh kh CO2 (100Bar) bnh 250.000
25 Bong ien cai 2.500
26 Bo knh ep bo 350.000
27 Ban ap cai 100.000
28 Bua tay co can cai 20.000
29 Ban em cai 50.000
30 Bo sac accu bo 150.000
31 Bua a chat cai 35.000
32 Ban nen D=34cm cai 800.000
STT TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
V (ong)
33 Ban nen D=76cm cai 1.500.000
34 Bo ban mn bo 250.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
35 Bua 2kg cai 30.000
36 Bong ien 200w cai 4.000
37 Cat chuan (th nghiem) kg 67
38 Cat vang m3 72.000
39 Cat o be tong m3 86.000
40 Cau dao ien 3 pha cai 60.000
41 Can khoan 25x105x800 cai 60.000
42 Can khoan m 120.000
43 Cap thep day fi 6-8 m 10.000
44 Choong canh trang hp kim cai 400.000
45 Can xoan m 250.000
46 Can chot m 150.000
47 Chot can cai 15.000
48 Coc go 4x4x30 coc 3.500
49 Coc go 4x4x40 coc 4.000
50 Coc sat fi 10x300mm coc 3.000
51 Coc thuy tinh (50-1000)ml cai 15.000
52 Chen nung cai 9.000
53 Chai nut mai cai 15.000
54 Chen s 25ml cai 3.000
55 Coi chay ong bo 230.000
56 Coi chay thuy tinh bo 75.000
57 Chau thuy tinh cai 25.000
58 Chuy Vaxiliep cai 190.000
59 Coi chay s cai 35.000
60 Coi che b bo 70.000
61 Coi gia a bo 200.000
62 Coc at luyen, cang Vaxili bo 30.000
Coc mo nhom (un thanh phan
63 hat) cai 15.000
64 Chay am at cai 90.000
65 Cuoc chim cai 20.000
66 Chau nhom fi 30cm cai 25.000
67 Can xuyen m 250.000
68 Coc neo bo 900.000
69 Canh cat (E0-E70-E100) bo 3.500.000
70 Can cat canh (40 cai) bo 5.500.000
71 Cap muc nc m 15.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
72 Coi o nc cai 50.000
73 Cau ch s cai 3.000
74 Cc thu song doc cai 250.000
75 Cc thu song ngang cai 280.000
76 Chot bua cai 45.000
77 Day ien no mn m 2.000
78 inh cac loai kg 8.500
79 a 1x2 m3 120.000
80 a hoc m3 85.000
81 au noi can bo 95.000
82 au noi ong chong cai 30.000
83 a soi 1x2 m3 100.000
84 inh + day thep kg 8.500
85 inh ch U kg 10.000
86 a sat trang men cai 5.000
87 Dung cu xac nh o tan ra cai 300.000
88 ong ho bam giay cai 60.000
89 Dao vong nen cai 50.000
90 Dao vong tham cai 50.000
91 Dao vong cat, nen cai 40.000
92 Dao vong hp kim cai 50.000
93 Dan o lun bo 4.500.000
94 Dung cu th nghiem am nen bo 350.000
95 e ghe a cai 45.000
96 Dung cu xac nh goc ngh bo 260.000
97 Dung cu xac nh trng n bo 1.200.000
98 Dao gat at cai 15.000
99 Dao luyen at cai 15.000
100 Dao ra chat at cai 15.000
101 Day cao su fi 8ml (e lam tham) m 3.500
102 ong ho o ap lc cai 450.000
103 ong ho o mc nc cai 150.000
104 Day ien 16/10 m 1.200
105 uoi en cai 3.000
106 ong ho o ap lc 4kg/cm2 cai 170.000
107 ong ho o lu lng 3m3/h cai 170.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
108 ong ho o nc cai 150.000
109 ong ho e ban cai 50.000
110 ong ho o bien dang cai 150.000
111 ong ho o lun cai 150.000
112 Day thep fi 2-3 kg 7.300
113 Day cap ien 3 fa 6mm (1x7/1,7) m 11.380
114 Day ien oi 60A m 5.000
115 Dau cong nghiep 20 kg 20.000
116 Dau kch kg 15.000
117 Day a chan m 2.500
118 ong ho o ien cai 250.000
119 ien cc ong cai 35.000
120 ien cc sat cai 20.000
121 ien cc khong phan cc cai 150.000
122 a ban a chat cai 250.000
123 Dam I 300-350 l>3,5m kg 7.300
124 uc thep cai 15.000
125 a mai a vien 30.000
126 a mem (vi tnh) cai 3.000
127 a CD cai 6.000
128 Go tam nhom IV m3 5.000.000
129 Go nhom V m3 1.900.000
130 Go nhom VI m3 1.600.000
131 Giay viet tap 2.800
132 Giay ve ban o 50x50 t 3.000
133 Giay ke ly t 3.500
134 Giay ke ly cao 0,3m m 1.500
135 Giay can cao 0,3m m 1.500
136 Giay trang tap 2.800
137 Gia ong nghiem cai 20.000
138 Gia go lam tham cai 30.000
139 Ghen cao su fi 63 m 16.000
140 Ghen kim loai fi 63 m 65.000
141 Go dan 25mm m2 20.000
142 Go dan 40mm m2 25.000
143 Giay anh m 15.000
144 Giay can (12m) cuon 40.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
145 Giay goi mau ram 20.000
146 Giay diamat t 4.000
147 Hop ton 200x200x100 cai 15.000
148 Hop go ng mau 400x400x40 cai 20.000
149 Hop go ng mau lu 24 o cai 30.000
150 Hop ton 200x100 cai 12.000
151 Hop go 2 ngan dai 1m cai 40.000
152 Hoa chat cac loai gr 60
153 Hop nhom nho cai 10.000
154 Kp ien vi sai cai 3.500
155 Khay men ch nhat cai 20.000
156 Knh mai m (1x0,5)m cai 45.000
157 Khuon tao mau cai 160.000
158 Khay u at cai 35.000
159 Khay men to + nho (20x60)cm cai 35.000
160 Knh vuong 16x16 cai 3.000
161 Knh day 10mm (20x40)cm cai 15.000
162 Knh trang (2x30x50)mm cai 10.000
163 Kali Thiocyarat gr 100
164 Knh lup cai 40.000
165 Knh lap the cai 70.000
166 Li cat at cai 90.000
167 Lamen kg 80.000
168 Mui khoan ch thap fi 46 cai 75.000
169 Mui khoan tay cai 75.000
170 Mui khoan hp kim (ngoai) cai 250.000
171 Mui khoan kim cng cai 850.000
172 Mui khoan hnh xuyen gan rang
hp kim cng cai 350.000
173 Moc beton uc san cai 20.000
174 Muoi xuc at cai 3.500
175 Mui xuyen cai 350.000
176 Mui xuyen hnh non cai 250.000
177 Mui xuyen cat cai 300.000
178 Mang buong nc fi 270 cai 55.000
179 Nc ngot lt 5
180 Nhiet ke 10oC-600oC cai 60.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
181 Nhiet ke (100-1500)oC cai 120.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
182 Noi ap suat hut chan khong cai 450.000
183 Nha Canada kg 12.000
184 Nitrat bac gr 1.500
185 Nitro benzel tinh khiet gr 45
186 Nc cat lt 1.000
187 Nap ay ong cai 3.000
188 Ong nc STK fi 50 m 35.303
189 Ong chong m 45.000
190 Ong mau n m 45.000
191 Ong mau kep cai 135.000
192 Ong mau xoan m 55.000
193 Ong mau nguyen dang m 75.000
194 Ong thep D65mm m 49.856
195 Ong hut thuy tinh (2-100)ml cai 3.000
196 Ong chuan o 25ml cai 35.000
197 Ong ong thuy tinh 1000ml cai 25.000
198 Ong thuy tinh fi 8ml dai 1m cai 25.000
199 Ong thuy tinh ch T fi 8ml cai 12.000
200 Ong mau cai 7.000
201 Ong ay ong truc fi 25 va fi 50 bo 55.000
202 Ong o th nghiem cai 3.000
203 Ong cao su dan nc m 4.000
204 Ong kem fi 32 m 22.000
205 Ong to ong dai 1m ong 15.000
206 Ong ngoai fi 16 m 12.000
207 Ong trong fi 42 (can khoan) m 26.000
208 Ong cao su fi 16-18mm m 4.000
209 Ong muc nc dai 2m cai 60.000
210 Ong cao su mem m 4.000
211 Ong sung + qua an cai 220.000
212 Paraphin kg 10.000
213 Pheu thuy tinh (60-100)mm cai 8.000
214 Phao ty trong ke cai 250.000
215 Phao th o chat bo 800.000
216 Pheu sat fi 5cm cai 3.000
217 Pheu rot cat bo 15.000
218 Phen sat gr 20
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
219 Pin dung cho o nc oi 2.500
220 Pin BTO - 45 thung 50.000
221 Pin 1,5V cai 1.500
222 Pin 6,9V cai 3.000
223 Que han kg 6.500
224 Que khuay at cai 5.000
225 Qua bo cao su qua 35.000
226 Sn trang + o kg 35.356
227 So o cac loai cuon 10.000
228 So o lun cuon 10.000
229 So tong hp o lun cuon 10.000
230 So hut nc cuon 10.000
231 So ep nc cuon 10.000
232 So o nc cuon 10.000
233 So muc nc cuon 10.000
234 Sat tron fi 14 kg 7.450
235 Sulfat ong kg 11.000
236 Thuoc no amont kg 12.000
237 Thep hnh cac loai kg 7.300
238 Thuy ngan kg 290.000
239 Thuong ao at cai 15.000
240 Tam kep ngam bao hoa cai 15.000
241 Thung ngam bao hoa cai 120.000
242 Thung phan ly cai 120.000
243 Thung o lu lng cai 150.000
244 Tuy o dan nc cao su m 10.000
245 Thung lu lng 60l cai 150.000
246 Thung ganh nc oi 40.000
247 Thung ng nc cai 20.000
248 Thc cuon 20m cai 45.000
249 Thc met cai 4.000
250 Thep gai fi 10 kg 7.500
251 Thep gai fi 16 kg 7.450
252 Thep gai fi 22 kg 7.450
253 Thep gai fi 32-40 kg 7.600
254 Thep dam I va kch cac loai kg 7.500
255 Ti a chan cai 200.000
ST TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
T V (ong)
STT TEN VAT LIEU - QUY CACH N GIA VAT LIEU
V (ong)
256 Ti cuon day cai 150.000
257 Thc day 50m cai 120.000
258 Thc thep 20m cai 40.000
259 Tui vai ng mau cai 5.000
260 Thuoc anh hien va ham lt 15.000
261 Thc thep 5m cai 12.000
262 Thc thep 42m cai 80.000
263 Xi mang PC30 kg 802
264 Xoong nhom un sap cai 15.000
265 Xeng cai 15.000
BANG LNG NHAN CONG

* Lng toi thieu (Ltt) = 350.000 ong/thang theo Ngh nh


so 118/2005/N-CP ngay 15 thang 9 nam 2005 cua Chnh phu
ve viec ieu chnh mc lng toi thieu chung.
* Knc: he so bac lng theo Ngh nh so 205/2004/N-CP
ngay 14 thang 12 nam 2004 cua Chnh phu ve viec Quy nh
he thong thang lng, bang lng va che o phu cap lng
trong cac Cong ty Nha nc.

* Cong thc tnh


L
K nc 1 f1 f 2 L lng:
tt
26
- f1: cac khoan phu cap tnh tren lng cap bac
- f2: cac khoan phu cap tnh tren lng toi thieu

TT Ten cong nhan Bac th He Phu Lng Ln Lng


so cap phu g ngay
bac lu (ngh khoa cong
lng on le, n
g tet, trc
20% ) tiep
12% 4%
(Knc) (LTT) (LCB) (LCB) (ong
)
A.1.8 Xay dng c ban
Nhom II:
1 CN khao sat, o 4/7 2,71 2.692 4.378 1.459 45.010
ac xay dng
2 CN khao sat, o 4,5/7 2,95 2.692 4.765 1.588 48.758
ac xay dng
Bang lng vien chc
chuyen mon, nghiep vu:
3 Ky s 4/8 3,27 2.692 5.282 1.761 53.755
4 Ky s 3,42 2.692 5.533 1.844 56.175
4,5/8 5
5 Ky s 5/8 3,58 2.692 5.783 1.928 58.595
BANG GIA CA MAY

STT TEN MAY, THIET B N GIA CA MAY


V (ong)
1 Bep cat ca 5.046
2 Bep ien ca 4.400
3 Bien the han 7,5KW (*) ca 23.426
4 Bien the thap sang ca 2.926
5 Bo dung cu th nghiem SPT ca 8.720
6 Bo khoan tay ca 39.167
7 Bo o Mia Bala ca 1.733
8 Bua can MO-10 ca 6.683
9 Bua khoan tay P30 ca 17.120
10 Can ban ca 3.056
11 Can Belkenman ca 15.633
12 Can cau oto 10 tan (*) ca 763.419
13 Can cau oto 16 tan (*) ca 1.054.499
14 Can cau oto 25 tan (*) ca 1.503.952
15 Can ky thuat ca 8.118
16 Can phan tch ca 8.118
17 Can phan tch va can ky thuat ca 8.118
18 Cau t hanh 3 tan (*) ca 242.598
19 DALTA 020 ca 19.500
20 ittomat ca 52.432
21 Kch 100 tan (*) ca 10.797
22 Kch 250 tan (*) ca 25.078
23 Kch 500 tan (*) ca 54.393
24 Kch thao mau ca 4.056
25 Kch thuy lc 50T (*) ca 5.603
26 Knh hien vi ca 5.730
27 Lo nung ca 19.483
28 May anh ca 5.134
29 May bm 250/50; may bm D100 (*) ca 152.147
30 May bm 37CV ca 202.129
31 May bm D48 (0,46kW) (*) ca 3.000
32 May bm nc 7,5kw (*) ca 31.027
33 May bm nc 7kw (*) ca 27.963
34 May cat 1 truc ca 13.036
35 May cat 3 truc ca 48.203
STT TEN MAY, THIET B N GIA CA MAY
V (ong)
1 Bep cat ca 5.046
36 May cat mau ln 30x30 ca 15.739
37 May cat nho ca 1.827
38 May cat nc ca 5.749
39 May cat ng bien ca 107.250
40 May Casagrang ca 4.368
41 May CBR (Anh hoac Phap) ca 52.470
42 May chng cat nc ca 8.629
43 May ca a va mai a ca 15.122
44 May ep Litvinop ca 14.213
45 May ep mau a 300T ca 116.904
46 May hut chan khong ca 3.671
47 May khoan (ep nc & hut nc
th nghiem trong lo khoan) ca 247.131
48 May khoan B40L ca 836.073
49 May khoan mau a ca 41.536
50 May khoan tao lo (phuc vu SPT) ca 392.302
51 May khoan t hanh CBY-150ZU ca 422.289
52 May kinh v THEO 010 ca 32.067
53 May kinh v THEO 020 ca 13.970
54 May am ban 1kw ca 7.134
55 May nen 1 truc ca 13.036
56 May nen kh 600m3/h (*) ca 497.163
57 May nen kh B10 (*) ca 610.418
58 May nen kh DK9 (*) ca 550.704
59 May o PH ca 6.448
60 May a chan 12 mach TRIOSX-12 ca 252.187
61 May a chan ES-125 ca 85.280
62 May a chan TRIOSX-24 ca 296.448
63 May phat ien 2,5-3KW (*) ca 21.852
64 May scanner ca 122.628
65 May so mau ngon la ca 22.736
66 May so mau quang ien ca 57.024
67 May tham ca 57.420
68 May tham do MF-2-100 ca 35.533
69 May thuy bnh ca 11.837
70 May tron at ca 9.216
STT TEN MAY, THIET B N GIA CA MAY
V (ong)
1 Bep cat ca 5.046
ST TEN MAY, THIET B N GIA CA MAY
T V (ong)
71 May UJ18 ca 28.700
72 May ve plotter ca 70.863
73 May vi tnh ca 9.747
74 May xac nh he so tham ca 57.420
75 May xac nh moun ca 17.052
76 May xuyen ong RA-50 ca 46.022
77 May xuyen tnh Gouda ca 395.901
78 NI 030 ca 7.218
79 NI 004 ca 10.720
80 Ong nhom ca 858
81 Oto tai 12T (*) ca 603.956
82 Quat gio CB-5M (*) ca 41.267
83 Thiet b nen ngang GA ca 456.016
84 Thiet b o bien dang ca 127.927
85 Thiet b o ngau lc ca 182.233
86 Thiet b sieu am ca 331.545
87 Thung truc 0,5m3 ca 5.533
88 Tu hut oc ca 10.389
89 Tu say ca 16.845
90 Xe chuyen dung (Pajero) (*) ca 705.409

Ghi chu: Cac may thi cong co dau (*) la cac may thi cong
co gia ca may a tr chi ph nhan cong ieu khien may (theo
thong t so 03/2006/TT-BXD ngay 22 thang 5 nam 2006 cua Bo
Xay dng).
CHNG I
CONG TAC AO AT A BANG THU CONG

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, khao sat thc a, xac nh
v tr ho ao.
- ao, xuc, van chuyen at a len mieng ho ranh, lay
mau th nghiem trong ho, ranh ao.
- Lap hnh tru - hnh tru trien khai ho ao, ranh ao.
- Lap ho, ranh ao, anh dau.
- Kiem tra chat lng san pham, hoan chnh ho s.
- Nghiem thu, ban giao.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a: Theo phu luc so 8
- a hnh ho, ranh ao kho rao
3. Khi thc hien cong tac ao khac vi ieu kien
ap dung tren th n gia nhan cong c ieu
chnh vi cac he so sau:
- Trng hp a hnh ho ao, ranh ao lay loi kho
khan trong viec thi cong: K = 1,2
- ao mo tham do vat lieu, lay mau cong nghe o
thanh tng ong cach xa mieng ho tren 2m:
K = 1,15.
AO KHONG CHONG, CO CHONG
n v tnh: /m
3
Ma Noi dung cong n n gia
viec
Hieu V Vat N. May Tong
lieu Cong Hp
+ ao khong chong
- o sau t 0m
en 2m
CA.01100 - Cap at a I m3 17.382 108.024 213.084
1 III
CA.01100 - Cap at a IV m3 17.382 162.036 310.414
2 V
- o sau t 0m
en 4m
CA.01200 - Cap at a I m3
1 III 17.382 117.026 229.306
CA.01200 - Cap at a IV m 3

2 V 17.382 171.038 326.636


+ ao co chong
- o sau t 0m
en 2m
CA.02100 - Cap at a I m3
1 III 40.152 144.032 302.107
CA.02100 - Cap at a IV m 3

2 V 40.152 198.044 399.437


- o sau t 0m
en 4m
CA.02200 - Cap at a I m3
1 III 40.152 157.535 326.439
CA.02200 - Cap at a IV m 3

2 V 40.152 234.052 464.323


- o sau t 0m
en 6m
CA.02300 - Cap at a I m3
1 III 40.152 184.541 375.104
CA.02300 - Cap at a IV m 3

2 V 40.152 279.062 545.431


AO GIENG NG
1. Thanh phan cong viec
- Chuan b dung cu, vat lieu, khao sat thc a, xac nh
v tr gieng ao.
- Lap at thiet b, tien hanh thi cong.
- Khoan, nap, no mn vi sai, dung nang lng bang may no
mn chuyen dung hoac nguon pin.
- Thong gio, pha a qua c, can vach, thanh.
- Xuc va van chuyen. Ra vach; thu thap mo ta, lap
tai lieu goc.
- Chong gieng: chong lien v hoac chong tha.
- Lap san va thang i lai. San cach gieng 6m, moi san
cach nhau t 4 - 5m.
- Lap ng ong dan hi, nc, thong gio, ien.
- Nghiem thu don, ban giao.
2. ieu kien ap dung
- Phan cap at a theo phu luc so 14
- Tiet dien gieng: 3,3m x 17 = 5,61m2
- ao trong at a khong co nc ngam. Neu co nc
ngam th n gia nhan cong va may c nhan vi he so
sau: Q 0,5m3/h: K = 1,1. Neu Q > 0,5m3/h th K = 1,2.
- o sau ao chia theo khoang cach: 0 - 10m, en 20m,
en 30m ... n gia nay tnh cho 10m au, 10m sau ke tiep
nhan vi he so K = 1,2 cua 10m lien trc o.
- at a phan theo: cap IV - V, VI - VII, VIII - IX. n gia tnh
cho cap IV - V. Cac cap tiep theo K = 1,2 cap lien trc o.
- ao gieng vung rng nui, kh hau khac nghiet, i lai
kho khan th n gia nhan cong c nhan vi he so K =
1,2.
3. Cac cong viec cha tnh vao n gia
- Lay mau th nghiem.
AO GIENG NG
n v tnh: /m
3
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu V Vat N. May Tong
lieu Cong Hp
+ ao gieng ng
- o sau t 0m
en 10m
CA.03100 - Cap at a IV m3 230.42 1.470.34
1 V 1 382.263 506.851 7
CA.03100 - Cap at a VI m3 276.50 1.764.41
2 VII 6 458.715 608.222 6
CA.03100 - Cap at a m 3
331.80 2.117.29
3 VIII IX 7 550.458 729.866 9
CHNG II
CONG TAC KHOAN TAY

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, phng tien th nghiem,
khao sat thc a, lap phng an, xac nh v tr lo khoan,
lam ng va nen khoan (khoi lng ao ap < 5m 3).
- Lap at, thao d, bao dng trang thiet b, van
chuyen noi bo cong trnh.
- Khoan thuan tuy, lay mau.
- Ha nho ong chong.
- Mo ta a chat cong trnh, ia chat thuy van trong qua
trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Lap va anh dau lo khoan, san lap nen khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, hoan chnh tai lieu.
- Nghiem thu ban giao.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a: theo phu luc so 9.
- Lo khoan thang ng (vuong goc vi mat phang
ngang) a hnh nen khoan kho rao.
- Hiep khoan dai 0,5m
- Chong ong 50% chieu dai lo khoan.
- Khoan kho.
- ng knh lo khoan en 150mm.
3. Bang gia: Cong tac khoan tay
n v tnh: /m
khoan
Ma Noi dung cong n n gia
viec
Hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong Hp

o sau ho khoan
en 10m
CB.01100 - Cap at a I m
1 III 25.176 100.822 8.617 217.503
CB.01100 - Cap at a -
2 IV V 25.658 166.537 12.925 340.997

o sau ho khoan
en 20m
CB.01200 - Cap at a I m
1 III 25.622 102.623 9.008 221.634
CB.01200 - Cap at a -
2 IV V 26.169 171.938 13.317 351.688

o sau ho khoan
> 20m
CB.01300 - Cap at a I m
1 III 26.155 118.826 10.183 252.644
CB.01300 - Cap at a -
2 IV V 26.587 193.543 15.275 393.138

4. Neu khoan khac vi ieu kien ap dung tren th n gia nhan


cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 ng knh lo khoan > 150mm en K = 1,1
230mm
2 Khoan khong chong ong K = 0,85
3 Chong ong > 50% chieu dai lo khoan K = 1,1
4 Hiep khoan > 0,5m K = 0,9
5 a hnh lay loi (khoan tren can) kho khan K = 1,15
trong viec thi cong
6 Khoan tren song nc (khong bao gom hao K = 1,3
ph cho phng tien noi)
CHNG III
CONG TAC KHOAN XOAY
BM RA BANG ONG MAU TREN CAN

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, phng tien khao sat thc
a, lap phng an khoan, xac nh v tr lo khoan, lam nen
khoan (khoi lng ao ap 5m3).
- Lap at, thao d, bao hanh, bao dng may, thiet
b, van chuyen noi bo cong trnh.
- Khoan thuan tuy, lay mau th nghiem va mau lu.
- Ha, nho ong chong, o mc nc lo khoan au va cuoi
ca.
- Mo ta trong qua trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Lap va anh dau lo khoan, san lap nen khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, nghiem thu, ban giao.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a theo phu luc so 10.
- Lo khoan thang ng (vuong goc vi mat phang nam
ngang).
- ng knh lo khoan en 160mm.
- Chieu dai hiep khoan 0,5m.
- a hnh nen khoan kho rao.
- Chong ong 50% chieu dai lo khoan.
- Lo khoan ra bang nc la.
- Bo may khoan t hanh.
- V tr lo khoan cach xa cho lay nc 50m hoac cao hn
cho lay
nc < 9m.
3. Bang gia: khoan xoay bm ra bang ong mau
tren can
n v tnh: /m
khoan
Ma Noi dung cong n gia
viec n
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong Hp
o sau ho
khoan t 0m en
30m
CC.01100 - Cap at a I - III m
1 49.770 128.279 68.242 356.250
CC.01100 - Cap at a IV - m
2 VI 77.132 172.838 153.544 555.972
CC.01100 - Cap at a VII - m
3 VIII 128.766 237.653 255.907 836.004
CC.01100 - Cap at a IX - m
4 X 103.901 224.150 234.582 762.709
CC.01100 - Cap at a XI - m 1.093.60
5 XII 144.265 308.769 362.535 9
o sau ho
khoan t 0m en
60m
CC.01200 - Cap at a I - III m
1 47.931 135.030 72.507 370.989
CC.01200 - Cap at a IV - m
2 VI 72.969 182.291 162.075 577.633
CC.01200 - Cap at a VII - m
3 VIII 119.346 247.555 281.498 870.989
CC.01200 - Cap at a IX - m
4 X 101.301 236.753 268.702 818.832
CC.01200 - Cap at a XI - m 1.155.26
5 XII 140.762 324.972 396.656 3
o sau ho
khoan t 0m en
100m
CC.01300 - Cap at a I - III m
1 46.104 159.926 76.772 418.436
CC.01300 - Cap at a IV - m
2 VI 68.530 217.948 183.400 659.789
CC.01300 - Cap at a VII - m
3 VIII 109.885 294.498 302.823 968.156
CC.01300 - Cap at a IX - m
4 X 99.594 293.523 290.028 941.928
CC.01300 - Cap at a XI - m 1.287.56
5 XII 137.258 377.875 435.042 8
o sau ho
khoan t 0m en
150m
CC.01400 - Cap at a I - III m
1 43.166 163.827 85.302 431.392
CC.01400 - Cap at a IV - m
2 VI 64.325 230.138 196.195 690.860
CC.01400 - Cap at a VII - m 1.031.14
3 VIII 100.496 317.415 332.679 7
CC.01400 - Cap at a IX - m
4 X 99.831 307.175 307.089 984.864
CC.01400 - Cap at a XI - m 1.390.57
5 XII 137.561 419.806 460.633 6
o sau ho
khoan t 0m en
200m
CC.01500 - Cap at a I - III m
1 40.778 169.190 93.833 447.568
CC.01500 - Cap at a IV - m
2 VI 58.250 236.964 217.521 719.326
CC.01500 - Cap at a VII - m 1.075.37
3 VIII 87.258 327.166 371.065 6
CC.01500 - Cap at a IX - m 1.033.45
4 X 100.067 316.439 336.944 6
CC.01500 - Cap at a XI - m 1.458.95
5 XII 137.863 432.483 503.284 1
4. Khi khoan khac vi ieu kien ap dung tren th n gia nhan cong va
may c nhan vi cac he so sau:
STT ieu kien He so
1 Khoan ngang K = 1,5
2 Khoan xien K = 1,2
3 ng knh lo khoan > 160mm en 250mm K = 1,1
4 ng knh lo khoan > 250mm K = 1,2
5 Khoan khong ong chong K = 0,85
6 Chong ong > 50% chieu dai lo khoan K = 1,05
7 Khoan khong lay mau K = 0,8
8 a hnh lay loi kho khan trong thi cong K = 1,05
9 May khoan co nh (khong t hanh) co K = 1,05
tnh nang tng ng
10 Hiep khoan > 0,5m K = 0,9
11 Lo khoan ra bang dung dch set K = 1,05
12 Khoan kho K = 1,15
13 Khoan vung rng, nui, o cao, a hnh
phc tap giao thong i lai rat kho khan K = 1,15
(phai thao ri thiet b)
14 Khoan bang may khoan XJ 100 hoac loai K = 0,7
tng t

5. Bang gia chi ph bm cap nc phuc vu khoan


xoay bm ra tren can (khi phai tiep nc cho cac lo
khoan xa nguon nc > 50m hoac cao hn ni lay nc
9m).
n v tnh: /m khoan
Ma Noi dung cong n gia
viec n
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong Hp
o sau ho
khoan en 30m
CC.02100 - Cap at a I - m
1 III 1.553 31.507 16.736 76.162
CC.02100 - Cap at a IV - m
2 VI 1.553 42.760 33.472 114.180
CC.02100 - Cap at a VII - m
3 VIII 1.553 55.362 54.773 159.469
CC.02100 - Cap at a IX - m
4 X 1.553 58.513 62.380 173.210
CC.02100 - Cap at a XI - m
5 XII 1.553 75.617 74.552 216.933
Ma Noi dung cong n gia
viec n
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong Hp
o sau ho
khoan en 60m
CC.02200 - Cap at a I - m
1 III 1.553 31.957 18.258 78.586
CC.02200 - Cap at a IV - m
2 VI 1.553 43.210 34.994 116.604
CC.02200 - Cap at a VII - m
3 VIII 1.553 55.812 59.337 165.118
CC.02200 - Cap at a IX - m
4 X 1.553 58.513 66.945 178.048
CC.02200 - Cap at a XI - m
5 XII 1.553 76.517 80.638 225.006
o sau ho
khoan en 100m
CC.02300 - Cap at a I - m
1 III 1.553 34.658 19.779 85.066
CC.02300 - Cap at a IV - m
2 VI 1.553 47.261 44.123 133.580
CC.02300 - Cap at a VII - m
3 VIII 1.553 63.014 73.031 192.610
CC.02300 - Cap at a IX - m
4 X 1.553 63.914 82.159 203.909
CC.02300 - Cap at a XI - m
5 XII 1.553 77.417 98.896 245.982
o sau ho
khoan en 150m
CC.02400 - Cap at a I - m
1 III 1.553 35.558 21.301 88.300
CC.02400 - Cap at a IV - m
2 VI 1.553 49.511 50.209 144.086
CC.02400 - Cap at a VII - m
3 VIII 1.553 64.364 80.638 203.107
CC.02400 - Cap at a IX - m
4 X 1.553 67.515 91.288 220.074
CC.02400 - Cap at a XI - m
5 XII 1.553 90.020 109.546 279.981
o sau ho
khoan en 200m
CC.02500 - Cap at a I - m
1 III 1.553 36.458 24.344 93.148
CC.02500 - Cap at a IV - m
2 VI 1.553 50.861 56.294 152.971
CC.02500 - Cap at a VII - m
3 VIII 1.553 65.715 89.767 215.217
CC.02500 - Cap at a IX - m
4 X 1.553 69.315 101.938 234.608
CC.02500 - Cap at a XI - m
5 XII 1.553 92.271 123.239 298.551
CHNG IV
KHOAN XOAY BM RA
BANG ONG MAU DI NC

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, khao sat thc a, lap
phng an khoan, xac nh v tr ho khoan.
- Lap at, thao d, bao hanh, bao dng may, thiet
b, ch ao san xuat, van chuyen noi bo cong trnh.
- Khoan thuan tuy, lay mau th nghiem va mau lu.
- Ha, nho ong chong, o mc nc lo khoan au va cuoi
ca.
- Mo ta trong qua trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Lap va anh dau lo khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, nghiem thu, ban giao.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a theo phu luc so 10.
- Ong chong 100% chieu sau lo khoan.
- Lo khoan thang ng (vuong goc vi mat nc).
- Toc o nc chay en 1m/s.
- ng knh lo khoan en 160mm.
- Chieu dai hiep khoan 0,5m.
- Lo khoan ra bang nc.
- n gia c xac nh vi ieu kien khi co phng tien
noi on nh tren mat nc (phao, pha, be, mang ).
- o sau lo khoan c xac nh t mat nc, khoi
lng met khoan tnh t mat at thien nhien.
3. Nhng cong viec cha tnh vao n gia
- Cong tac th nghiem mau va th nghiem a chat thuy
van tai lo khoan
- Hao ph (VL, NC, M) cho cong tac ket cau phng tien noi
(lap rap, thue bao phng tien noi nh phao, pha, xa lan,
be mang ...).
4. Bang gia: Khoan xoay bm ra bang ong mau
di nc
n v tnh: /m
khoan
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Con Hp
g
o sau ho khoan
t 0m en 30m
CD.01100 - Cap at a I - III m 193.54
1 51.887 3 81.037 489.664
CD.01100 - Cap at a IV - VI m 261.50
2 79.552 8 183.400 749.967
CD.01100 - Cap at a VII - VIII m 131.42 357.37 1.104.2
3 3 9 302.823 98
CD.01100 - Cap at a IX - X m 106.62 338.92 1.022.1
4 3 5 281.498 51
CD.01100 - Cap at a XI - XII m 147.05 459.10 1.439.8
5 4 2 430.777 02
o sau ho khoan
t 0m en 60m
CD.01200 - Cap at a I - III m 202.54
1 50.059 5 85.302 508.470
CD.01200 - Cap at a IV - VI m 274.56
2 75.347 1 196.195 782.594
CD.01200 - Cap at a VII - VIII m 121.93 373.58 1.159.6
3 0 3 336.944 03
CD.01200 - Cap at a IX - X m 104.12 355.57 1.090.1
4 1 9 319.884 98
CD.01200 - Cap at a XI - XII m 143.61 490.60 1.547.1
5 6 9 481.958 86
o sau ho khoan
t 0m en 100m
CD.01300 - Cap at a I - III m 232.08
1 48.232 8 93.833 568.811
CD.01300 - Cap at a IV - VI m 313.02
2 70.866 6 221.786 874.285
CD.01300 - Cap at a VII - VIII m 112.71 431.99 1.313.8
3 2 6 392.391 65
CD.01300 - Cap at a IX - X m 102.55 410.05 1.227.3
4 3 5 358.270 91
CD.01300 - Cap at a XI - XII m 140.28 570.46 1.723.7
5 3 9 516.079 29
o sau ho khoan
t 0m en 150m
CD.01400 - Cap at a I - III m 237.93
1 43.166 9 98.098 578.505
CD.01400 - Cap at a IV - VI m 333.99
2 64.325 2 238.847 923.216
CD.01400 - Cap at a VII - VIII m 100.49 460.76 1.366.3
3 6 3 405.186 18
CD.01400 - Cap at a IX - X m 445.64 1.297.6
4 99.831 8 366.800 86
CD.01400 - Cap at a XI - XII m 137.56 608.50 1.830.0
5 1 0 554.465 64

5. Khi khoan khac vi ieu kien ap dung tren th n gia nhan


cong va may c nhan vi he so nh sau:
STT ieu kien He so
1 Khoan xien K = 1,2
2 ng knh lo khoan > 160mm en 250mm K = 1,1
3 ng knh lo khoan > 250mm K = 1,2
4 Khoan khong lay mau K = 0,8
5 Hiep khoan > 0,5m K = 0,9
6 Lo khoan ra bang dung dch set K = 1,05
7 Khoan kho K = 1,15
8 Toc o nc chay > 1m/s K = 1,1
9 Toc o nc chay > 2m/s K = 1,15
10 Toc o nc chay > 3m/s hoac ni co K = 1,2
thuy trieu len xuong
11 Khoan bang may khoan XJ 100 hoac loai K = 0,7
tng t
CHNG V
KHOAN GUONG XOAN CO LAY MAU TREN CAN

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, phng tien, khao sat
thc a, lap phng an khoan, lam nen khoan (khoi lng
ao ap 5m3), van chuyen noi bo cong trnh, xac nh
v tr lo khoan.
- Lap at, thao d, bao hanh, bao dng may,
thiet b.
- Khoan thuan tuy, lay mau th nghiem va mau lu.
- Ha, nho ong chong, o mc nc lo khoan au va
cuoi ca.
- Mo ta trong qua trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Lap va anh dau lo khoan, san lap nen khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, nghiem thu ban giao
tai lieu.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a: theo phu luc so 9.
- Lo khoan thang ng (vuong goc vi mat phang
ngang).
- ng knh lo khoan en 160m.
- a hnh nen khoan kho rao.
- Chong ong 50% chieu dai lo khoan.
3. Nhng cong viec cha tnh vao n gia
- Cong tac th nghiem mau trong ho khoan.
- Cong tac lam ng va nen khoan (khi khoi lng
ao ap > 5m3 ).
4. Bang gia:
n v tnh: /m khoan
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Cong tac khoan
guong xoan co lay
mau tren can
+ Hiep khoan 0,5m
o sau en 10m
CE.011001 - Cap at a I-III m 18.235 96.772 55.99 253.06
6 7
CE.011002 - Cap at a IV-V m 20.325 103.523 77.53 290.27
2 7
o sau en 20m
CE.012001 - Cap at a I-III m 18.230 101.723 60.30 266.54
3 9
CE.012002 - Cap at a IV-V m 20.237 111.175 77.53 303.97
2 2
o sau en 30m
CE.013001 - Cap at a I-III m 18.213 102.623 60.30 268.15
3 3
CE.013002 - Cap at a IV-V m 20.182 115.226 86.14 320.34
7 5
+ Hiep khoan 1m
o sau en 10m
CE.021001 - Cap at a I-III m 16.393 95.421 47.38 239.54
1 9
CE.021002 - Cap at a IV-V m 18.483 102.623 64.61 273.00
0 5
o sau en 20m
CE.022001 - Cap at a I-III m 16.396 98.122 51.68 248.98
8 4
CE.022002 - Cap at a IV-V m 18.403 109.824 68.91 290.46
8 3
o sau en 30m
CE.023001 - Cap at a I-III m 16.448 99.922 60.30 261.41
3 5
CE.023002 - Cap at a IV-V m 18.340 112.525 81.84 308.96
0 0
+ Hiep khoan 1,5m
o sau en 15m
CE.031001 - Cap at a I-III m 16.393 83.269 34.45 203.95
9 2
CE.031002 - Cap at a IV-V m 18.483 89.120 44.79 227.67
6 0
o sau en 30m
CE.032001 - Cap at a I-III m 16.866 84.619 34.45 206.88
9 7
CE.032002 - Cap at a IV-V m 18.835 91.820 51.68 240.21
8 5

5. Khi khoan khac vi ieu kien ap dung tren th n gia


nhan cong va may c nhan vi he so:
STT ieu kien He so
1 Khoan xien K = 1,2
2 ng knh lo khoan > 160mm K = 1,1
3 a hnh khoan lay loi kho khan K = 1,05
4 Khoan khong lay mau K = 0,8
5 May khoan co nh (khong t K = 1,05
hanh) co tnh nang tng ng
CHNG VI
KHOAN GUONG XOAN CO LAY MAU DI NC

1. Thanh phan cong viec


- Chuan b dung cu, vat lieu, phng tien, khao sat
thc a, lap phng an khoan, van chuyen noi bo cong
trnh, xac nh v tr lo khoan.
- Lap at, thao d, bao hanh, bao dng may,
thiet b.
- Khoan thuan tuy, lay mau th nghiem va mau lu.
- Ha, nho ong chong, o mc nc lo khoan au va
cuoi ca.
- Mo ta trong qua trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Lap va anh dau lo khoan, san lap nen khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, nghiem thu ban giao
tai lieu.
2. ieu kien ap dung
- Cap at a: theo phu luc so 9.
- Toc o nc chay < 1m/s.
- ng knh lo khoan en 160mm.
- Vi ieu kien phng tien noi a on nh tren mat
nc (phao, pha, be, mang ...).
- o sau lo khoan c xac nh t mat nc, khoi
lng met khoan tnh t mat at thien nhien.
- Lo khoan thang ng (vuong goc vi mat phang
ngang ).
3. Nhng cong viec cha tnh vao n gia
- Cac cong tac th nghiem trong ho khoan.
- Hao ph (VL, NC, M) cho cong tac ket cau phng tien
noi (lap rap, thue bao phng tien noi nh phao pha, xa
lan, tau thuyen...).
4. Bang gia:
n v tnh: /m khoan
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Cong tac khoan
guong xoan co lay
mau di nc

+ Hiep khoan 0,5m

o sau en 10m
CF.011001 - Cap at a I - III m 21.744 141.331 68.918 350.781
CF.011002 - Cap at a IV - V m 24.142 159.786 90.454 409.406
o sau en 20m
CF.012001 - Cap at a I - III m 21.749 145.382 68.918 358.085
CF.012002 - Cap at a IV - V m 24.059 165.637 94.762 424.427
o sau en 30m
CF.013001 - Cap at a I - III m 22.006 149.433 77.532 374.789
CF.013002 - Cap at a IV - V m 24.091 166.537 107.68 439.780
4

+ Hiep khoan 1m

o sau en 10m
CF.021001 - Cap at a I - III m 21.744 132.780 55.996 321.673
CF.021002 - Cap at a IV - V m 24.142 149.433 81.840 381.619
o sau en 20m
CF.022001 - Cap at a I - III m 21.749 136.830 55.996 328.977
CF.022002 - Cap at a IV - V m 24.059 153.934 86.147 394.207
o sau en 30m
CF.023001 - Cap at a I - III m 21.819 144.482 68.918 356.538
CF.023002 - Cap at a IV - V m 24.074 159.786 99.069 418.465

+ Hiep khoan 1,5m

o sau en 15m
CF.031001 - Cap at a I III m 18.989 114.776 38.766 268.046
CF.031002 - Cap at a IV - V m 21.387 124.678 51.688 302.129
o sau en 30m
CF.032001 - Cap at a I III m 19.281 119.727 44.796 283.670
CF.032002 - Cap at a IV - V m 21.630 129.179 55.996 315.063
5. Khi khoan khac vi ieu kien ap dung tren th n gia
nhan cong va may c nhan vi he so:
STT ieu kien He so
1 Khoan xien K = 1,2
2 ng knh lo khoan > 160mm K = 1,1
3 Khoan khong lay mau K = 0,8
4 Toc o nc chay tren 1m/s K = 1,1
en 2m/s
5 Toc o nc chay tren 2m/s K = 1,15
en 3m/s
6 Toc o nc chay tren 3m/s K = 1,2
hoac ni thuy trieu len xuong
CHNG VII
KHOAN NG KNH LN

1. Thanh phan cong viec:


- Chuan b may, dung cu, vat lieu, khao sat thc a,
xac nh v tr lo khoan, lap phng an khoan, lam nen
khoan (khoi lng ao ap 5m3), van chuyen noi bo
cong trnh,.
- Lap at, thao d, bao hanh, bao dng may,
thiet b.
- Khoan thuan tuy.
- Ha, nho ong chong.
- Mo ta trong qua trnh khoan.
- Lap hnh tru lo khoan.
- Kiem tra chat lng san pham, nghiem thu., ban
giao.
2. ieu kien ap dung:
- Cap at a: theo phu luc so 11.
- Ho khoan thang ng.
- a hnh nen khoan kho rao.
- Chong ong 100% chieu sau lo khoan.
3. Bang gia:
n v tnh: /m khoan
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ a hnh nen khoan
kho rao
- ng knh 400mm
o khoan sau en 10m
CG.01100 - Cap at a I - III m 11.550 95.421 167.21 361.439
1 5
CG.01100 - Cap at a IV - V m 17.050 144.032 250.82 543.490
2 2
o sau khoan > 10m
CG.01200 - Cap at a I - III m 11.550 101.723 183.93 390.519
1 6
CG.01200 - Cap at a IV - V m 17.050 156.185 275.90 591.976
2 4
- ng knh 600mm
o sau khoan en 10m
CG.02100 - Cap at a I - III m 11.550 103.073 192.29 401.815
1 7
CG.02100 - Cap at a IV - V m 17.050 160.236 284.26 608.138
2 5
o sau khoan > 10m
CG.02200 - Cap at a I - III m 11.550 109.374 209.01 430.895
1 8
CG.02200 - Cap at a IV - V m 17.050 171.938 309.34 655.813
2 7

4. Khi khoan khac vi ieu kien tren th n gia


nhan cong va may c nhan vi he so sau:
- a hnh nen khoan lay loi, kho khan trong viec thi
cong K = 1,05
CHNG VIII
CONG TAC AT ONG QUAN TRAC MC NC NGAM
TRONG HO KHOAN

1. Thanh phan cong viec


- Nhan nhiem vu va chuan b dung cu e at ong
quan trac.
- o ong quan trac, lap va ha ong xuong ho khoan.
- at nut ung v tr va gia co.
- o be tong xung quanh ong va gia co nap.
- Lap ho s ha ong quan trac.
- Thu don dung cu, kiem tra chat lng va nghiem thu
2. ieu kien ap dung
- Ha ong trong lo khoan thang ng.
- Ha ong n va loai ong phi 65mm.
3. Bang gia
n v tnh: /m
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. Ma Tong
lieu Cong y hp

CH.01100 at ong quan trac m 55.403 40.509 131.725


1 mc nc ngam trong
ho khoan

Ghi chu:
- Neu ha ong ho khoan xien th n gia nhan cong nhan
he so K=1,1
- Neu ha ong quan trac khac th n gia nhan he so:
+ Ong thep D 75mm: K=1,3
+ Ong thep D 93mm: K=1,5
- Ha ong quan trac kep th n gia nhan he so K=1,5
CHNG IX
CONG TAC O LI KHONG CHE MAT BANG

1. Thanh phan cong viec:


- Nhan nhiem vu, lap phng an thi cong, tham thc a,
chuan b dung cu, vat t, trang thiet b.
- Chon iem, nh hng. Xac nh v tr iem lan cuoi.
- uc moc be tong, gia cong tieu gia (neu co).
- Van chuyen noi bo cong trnh e rai moc be tong.
- Chon, xay moc khong che cac loai. ao ranh bao ve
moc, anh dau moc.
- o goc bang, goc ng li khong che.
- o goc phng v.
- o nguyen to quy tam.
- o chieu dai ng ay, canh ay.
- Khoi phuc, tu bo moc sau khi a hoan thanh cong tac
ngoai nghiep.
- Bnh sai li khong che mat bang khu vc.
- Kiem tra chat lng san pham, hoan chnh ho s.
- Nghiem thu ban giao.
2. ieu kien ap dung:
- Cap a hnh: Theo phu luc so 1.
3. Bang gia:
n v tnh: /iem
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Tam giac hang 4
- Trng hp khong
dng tieu gia
CK.01100 - Cap a hnh I ie 156.52 2.038.08 137.02 3.983.78
1 m 2 4 2 5
CK.01100 - Cap a hnh II ie 156.52 2.408.64 167.03 4.683.35
2 m 2 5 7 1
CK.01100 - Cap a hnh III ie 156.52 2.964.48 203.93 5.724.09
3 m 2 6 6 1
CK.01100 - Cap a hnh IV ie 156.52 3.564.21 249.48 6.853.07
4 m 2 0 9 9
CK.01100 - Cap a hnh V ie 156.52 4.768.53 292.05 9.068.38
5 m 2 2 3 6
CK.01100 - Cap a hnh VI ie 156.52 6.299.53 338.15 11.876.1
6 m 2 4 4 17
- Trng hp phai
dng tieu gia
CK.01101 - Cap a hnh I ie 172.522 2.241.89 137.02 4.368.00
1 m 3 2 8
CK.01101 - Cap a hnh II ie 172.522 2.649.51 167.03 5.134.34
2 m 0 7 9
CK.01101 - Cap a hnh III ie 172.522 3.260.93 203.93 6.275.25
3 m 5 6 1
CK.01101 - Cap a hnh IV ie 172.522 3.920.63 249.48 7.512.30
4 m 1 9 9
CK.01101 - Cap a hnh V ie 172.522 5.245.38 292.05 9.944.63
5 m 6 3 5
CK.01101 - Cap a hnh VI ie 172.522 6.929.48 338.15 13.028.2
6 m 7 4 53
+ ng chuyen
hang 4
- Trng hp khong
dng tieu gia
CK.02100 - Cap a hnh I ie 124.45 1.588.53 128.87 3.131.06
1 m 3 6 4 8
CK.02100 - Cap a hnh II ie 124.45 1.875.72 151.04 3.672.07
2 m 3 0 6 7
CK.02100 - Cap a hnh III ie 124.45 2.316.00 168.86 4.484.35
3 m 3 5 1 4
CK.02100 - Cap a hnh IV ie 124.45 2.779.20 215.03 5.367.98
4 m 3 6 0 2
CK.02100 - Cap a hnh V ie 124.45 3.705.60 261.47 7.086.58
5 m 3 8 3 8
CK.02100 - Cap a hnh VI ie 124.45 4.909.93 327.00 9.326.24
6 m 3 1 7 3
- Trng hp phai
dng tieu gia
CK.02101 - Cap a hnh I ie 143.453 1.747.38 128.87 3.437.46
1 m 9 4 2
CK.02101 - Cap a hnh II ie 143.453 2.063.29 151.04 4.030.22
2 m 2 6 2
CK.02101 - Cap a hnh III ie 143.45 2.547.6 168.86 4.921.83
3 m 3 06 1 8
CK.02101 - Cap a hnh IV ie 143.453 3.057.12 215.03 5.888.93
4 m 7 0 5
CK.02101 - Cap a hnh V ie 143.453 4.076.16 261.47 7.774.47
5 m 9 3 8
CK.02101 - Cap a hnh VI ie 143.453 5.400.92 327.00 10.231.1
6 m 4 7 52
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Giai tch cap I
- Trng hp khong
dng tieu gia
CK.03100 - Cap a hnh I ie 83.101 957.813 37.835 1.854.17
1 m 1
CK.03100 - Cap a hnh II ie 83.101 1.128.85 44.313 2.169.24
2 m 1 8
CK.03100 - Cap a hnh III ie 83.101 1.334.09 56.288 2.551.79
3 m 6 4
CK.03100 - Cap a hnh IV ie 83.101 1.607.75 69.200 3.058.61
4 m 7 8
CK.03100 - Cap a hnh V ie 83.101 2.137.97 94.203 4.040.57
5 m 5 4
CK.03100 - Cap a hnh VI ie 83.101 2.843.28 113.90 5.332.41
6 m 2 0 5
- Trng hp phai
dng tieu gia
CK.03101 - Cap a hnh I ie 92.601 1.005.70 37.835 1.950.54
1 m 3 0
CK.03101 - Cap a hnh II ie 92.601 1.185.29 44.313 2.281.02
2 m 3 8
CK.03101 - Cap a hnh III ie 92.601 1.400.80 56.288 2.682.06
3 m 1 6
CK.03101 - Cap a hnh IV ie 92.601 1.688.14 69.200 3.213.54
4 m 5 7
CK.03101 - Cap a hnh V ie 92.601 2.244.87 94.203 4.243.27
5 m 4 6
CK.03101 - Cap a hnh VI ie 92.601 2.985.44 113.90 5.598.66
6 m 6 0 5

+ Giai tch cap II


CK.04100 - Cap a hnh I ie 29.435 328.573 13.404 637.498
1 m
CK.04100 - Cap a hnh II ie 29.435 418.593 17.322 803.867
2 m
CK.04100 - Cap a hnh III ie 29.435 549.122 21.239 1.043.23
3 m 3
CK.04100 - Cap a hnh IV ie 29.435 751.667 28.524 1.415.94
4 m 1
CK.04100 - Cap a hnh V ie 29.435 1.012.72 37.460 1.895.84
5 m 5 0
CK.04100 - Cap a hnh VI ie 29.435 1.404.31 53.131 2.618.09
6 m 2 0

+ ng chuyen
cap I
CK.04200 - Cap a hnh I ie 83.101 729.162 18.629 1.421.78
1 m 5
CK.04200 - Cap a hnh II ie 83.101 895.699 23.156 1.726.68
2 m 2
CK.04200 - Cap a hnh III ie 83.101 1.197.26 27.592 2.274.80
3 m 6 8
CK.04200 - Cap a hnh IV ie 83.101 1.453.82 40.900 2.751.23
4 m 3 1
CK.04200 - Cap a hnh V ie 83.101 1.881.41 51.727 3.533.23
5 m 8 3
CK.04200 - Cap a hnh VI ie 83.101 2.351.77 64.597 4.394.45
6 m 3 4

+ ng chuyen
cap II
CK.04300 - Cap a hnh I ie 27.161 256.557 9.455 501.128
1 m
CK.04300 - Cap a hnh II ie 27.161 342.076 12.239 658.185
2 m
CK.04300 - Cap a hnh III ie 27.161 431.646 15.024 822.542
3 m
CK.04300 - Cap a hnh IV ie 27.161 589.631 20.011 1.112.51
4 m 7
CK.04300 - Cap a hnh V ie 27.161 828.184 26.130 1.548.87
5 m 6
CK.04300 - Cap a hnh VI ie 27.161 1.093.74 35.035 2.036.85
6 m 3 2
CHNG X
CONG TAC KHONG CHE O CAO

1. Thanh phan cong viec


- Nhan nhiem vu, lap phng an thi cong, i thc a,
chuan b dung cu, vat t, trang thiet b.
- Khao sat chon tuyen, xac nh v tr at moc lan
cuoi.
- uc moc.
- Van chuyen noi bo cong trnh e rai moc en v
tr iem a chon.
- o thuy chuan.
- Bnh sai tnh toan li thuy chuan.
- Tu bo, dau moc thuy chuan sau khi a hoan thanh
cong tac ngoai nghiep.
- Kiem tra chat lng san pham, hoan chnh ho s can
in, anh may, nghiem thu va ban giao.
2. ieu kien ap dung:
- Cap a hnh: Theo phu luc so 2.
- n gia tnh cho 1km hoan chnh theo ung quy trnh, quy
pham.
3. Bang gia:
n v tnh: /1km
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

+ Thuy chuan hang


III
CL.01100 - Cap a hnh I km 11.189 269.160 3.609 500.712
1
CL.01100- Cap a hnh II km 11.189 320.471 3.609 593.175
2
CL.01100 - Cap a hnh III km 11.189 427.595 4.331 786.977
3
CL.01100 - Cap a hnh IV km 11.189 598.633 6.857 1.097.86
4 6
CL.01100 - Cap a hnh V km 11.189 855.190 10.827 1.564.39
5 0

+ Thuy chuan hang


IV
CL.02100 - Cap a hnh I km 6.117 256.557 2.526 471.478
1
CL.02100- Cap a hnh II km 6.117 294.816 3.032 540.955
2
CL.02100 - Cap a hnh III km 6.117 384.836 3.609 703.783
3
CL.02100 - Cap a hnh IV km 6.117 513.114 5.774 937.236
4
CL.02100 - Cap a hnh V km 6.117 735.463 9.383 1.341.73
5 6
+ Thuy chuan ky
thuat
CL.03100 - Cap a hnh I km 2.314 123.778 1.805 227.413
1
CL.03100- Cap a hnh II km 2.314 153.934 2.165 282.138
2
CL.03100 - Cap a hnh III km 3.146 192.193 2.887 352.726
3
CL.03100 - Cap a hnh IV km 3.146 265.109 4.331 485.652
4
CL.03100 - Cap a hnh V km 3.146 448.750 5.774 818.103
5
CHNG XI
CONG TAC O VE CHI TIET BAN O TREN CAN

1. Thanh phan cong viec:


- Nhan nhiem vu, lap phng an thi cong, tham thc a,
chuan b dung cu, vat t, trang thiet b.
- Cong tac khong che o ve: Toan bo t khau chon
iem o goc, o canh, tnh toan bnh sai li tam giac nho,
ng chuyen kinh v, ng chuyen toan ac, thuy chuan
o ve.
- o ve chi tiet: T khau cham ve li tao o vuong, boi
ban ve, len toa o iem o ve, o ve chi tiet ban o
bang phng phap toan ac, ban ac. Ve ng ong mc
bang phng phap noi suy, ghep bien tu sa ban o goc,
kiem tra hoan chnh cong tac noi, ngoai nghiep, can in,
anh may, nghiem thu va ban giao.
2. ieu kien ap dung:
Cap a hnh: Theo phu luc so 3
3. Bang gia cong tac o ve chi tiet ban o tren
can
n v tnh: /ha
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Ban o ty le 1/200
- ng ong mc
0,5m
CM.01100 - Cap a hnh I ha 74.520 832.685 26.432 1.607.50
1 7
CM.01100 - Cap a hnh II ha 74.520 1.124.3 35.936 2.143.16
2 50 2
CM.01100 - Cap a hnh III ha 86.020 1.516.8 48.397 2.875.82
3 37 2
CM.01100 - Cap a hnh IV ha 86.020 2.052.4 53.234 3.846.13
4 56 5
CM.01100 - Cap a hnh V ha 97.520 2.864.8 71.947 5.342.16
5 87 1

+ Ban o ty le 1/200
- ng ong mc
1m
CM.01200 - Cap a hnh I ha 74.520 792.176 24.803 1.532.78
1 3
CM.01200 - Cap a hnh II ha 74.520 1.066.7 33.479 2.036.73
2 37 9
CM.01200 - Cap a hnh III ha 86.020 1.444.8 45.121 2.742.57
3 21 7
CM.01200 - Cap a hnh IV ha 86.020 1.953.4 49.958 3.664.22
4 34 5
CM.01200 - Cap a hnh V ha 97.520 2.718.6 67.928 5.074.3
5 04 00
CM.01200 - Cap a hnh VI ha 97.520 3.830.3 95.127 7.106.49
6 51 8

+ Ban o ty le 1/500
- ng ong mc
0,5m
CM.02100 - Cap a hnh I ha 24.771 294.816 9.342 567.418
1
CM.02100 - Cap a hnh II ha 24.771 396.088 18.090 759.183
2

Ma Noi dung cong n n gia


viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CM.02100 - Cap a hnh III ha 29.946 534.269 25.365 1.021.3


3 82
CM.02100 - Cap a hnh IV ha 29.946 718.360 35.706 1.364.0
4 75
CM.02100 - Cap a hnh V ha 35.121 1.004.623 49.464 1.899.9
5 91
+ Ban o ty le
1/500
- ng ong mc
1m
CM.02200 - Cap a hnh I ha 24.771 282.213 8.728 544.056
1
CM.02200 - Cap a hnh II ha 24.771 376.284 16.657 721.976
2
CM.02200 - Cap a hnh III ha 29.946 508.613 23.523 973.197
3
CM.02200 - Cap a hnh IV ha 29.946 684.152 32.024 1.298.5
4 30
CM.02200 - Cap a hnh V ha 35.121 957.813 45.697 1.811.6
5 46
CM.02200 - Cap a hnh VI ha 35.121 1.341.298 69.198 2.527.5
6 97

n v tnh: /100ha
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Ban o ty le
1/1000
- ng ong mc
1m
CM.03100 - Cap a hnh I 100ha 491.62 9.834.68 428.313 18.697.23
1 5 5 7
CM.03100 - Cap a hnh II 100ha 531.87 13.255.4 597.458 25.083.40
2 5 45 5
CM.03100 - Cap a hnh III 100ha 618.12 17.958.9 826.004 33.892.87
3 5 90 7
CM.03100 - Cap a hnh IV 100ha 638.25 23.945.3 1.200.8 45.098.87
4 0 20 10 0
CM.03100 - Cap a hnh V 100ha 793.50 33.352.4 1.929.0 62.986.95
5 0 10 58 4
CM.03100 - Cap a hnh VI 100ha 813.62 45.325.0 2.577.7 85.270.63
6 5 70 52 6
+ Ban o ty le
1/1000
- ng ong mc
0,5m
CM.03101 - Cap a hnh I 100ha 491.62 10.326.4 446.741 19.602.87
1 5 19 5
CM.03101 - Cap a hnh II 100ha 531.87 13.918.2 622.028 26.303.76
2 5 17 5
CM.03101 - Cap a hnh III 100ha 618.12 18.856.9 858.764 35.545.70
3 5 40 7
CM.03101 - Cap a hnh IV 100ha 638.25 25.142.5 1.246.8 47.305.17
4 0 86 79 7
CM.03101 - Cap a hnh V 100ha 793.50 35.020.0 2.005.8 66.073.39
5 0 31 39 4
CM.03101 - Cap a hnh VI 100ha 813.62 47.591.3 2.678.0 89.460.77
6 5 24 80 2
+ Ban o ty le
1/1000
- ng ong mc
2m
CM.03200 - Cap a hnh I 100ha 491.62 9.407.09 391.458 17.887.64
1 5 0 4
CM.03200 - Cap a hnh II 100ha 531.87 12.377.7 638.408 23.545.20
2 5 50 5
CM.03200 - Cap a hnh III 100ha 618.12 17.103.8 760.484 32.282.37
3 5 00 3
CM.03200 - Cap a hnh IV 100ha 638.25 22.685.0 1.108.6 42.730.18
4 0 40 73 0
CM.03200 - Cap a hnh V 100ha 793.50 31.642.0 1.591.2 59.546.74
5 0 30 20 2
CM.03200 - Cap a hnh VI 100ha 813.62 43.164.5 2.377.0 81.164.75
6 5 90 97 7
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

+ Ban o ty le
1/2000
- ng ong
mc 1m
CM.04100 - Cap a hnh I 100ha 140.875 4.361.46 189.709 8.209.786
1 9
CM.04100 - Cap a hnh II 100ha 148.925 6.157.36 244.637 11.512.75
2 8 3
CM.04100 - Cap a hnh 100ha 178.250 9.663.64 336.931 17.959.98
3 III 7 3
CM.04100 - Cap a hnh 100ha 186.300 12.400.2 501.004 23.073.80
4 IV 55 1
CM.04100 - Cap a hnh V 100ha 209.875 17.103.8 734.059 31.821.61
5 00 8
CM.04100 - Cap a hnh VI 100ha 221.950 23.945.3 1.059.91 44.508.23
6 20 1 9

+ Ban o ty le
1/2000
- ng ong
mc 0,5m
CM.04101 - Cap a hnh I 100ha 140.875 4.579.54 197.899 8.611.436
1 2
CM.04101 - Cap a hnh II 100ha 148.925 6.465.23 254.875 12.078.38
2 6 4
CM.04101 - Cap a hnh 100ha 178.250 10.146.8 350.239 18.844.78
3 III 29 5
CM.04101 - Cap a hnh 100ha 186.300 13.020.2 520.455 24.211.68
4 IV 68 3
CM.04101 - Cap a hnh V 100ha 209.875 17.958.9 761.700 33.391.97
5 90 0
CM.04101 - Cap a hnh VI 100ha 221.950 25.142.5 1.100.86 46.709.12
6 86 1 0

+ Ban o ty le
1/2000
- ng ong
mc 2m
CM.04200 - Cap a hnh I 100ha 140.875 3.924.87 173.329 7.405.676
1 2
CM.04200 - Cap a hnh II 100ha 148.925 5.513.72 224.162 10.331.20
2 5 5
CM.04200 - Cap a hnh 100ha 178.250 8.677.92 310.313 16.155.50
3 III 8 3
CM.04200 - Cap a hnh 100ha 186.300 11.545.0 462.101 21.491.51
4 IV 65 2
CM.04200 - Cap a hnh V 100ha 209.875 16.248.6 678.777 30.221.96
5 10 6
CM.04200 - Cap a hnh VI 100ha 221.950 22.685.0 978.011 42.150.40
6 40 1

+ Ban o ty le
1/5000
- ng ong
mc 2m
CM.05100 - Cap a hnh I 100ha 62.330 2.565.57 101.882 4.797.222
1 0
CM.05100 - Cap a hnh II 100ha 70.380 3.420.76 128.588 6.375.116
2 0
CM.05100 - Cap a hnh 100ha 93.955 4.275.95 146.040 7.959.656
3 III 0
CM.05100 - Cap a hnh 100ha 102.005 5.986.33 216.719 11.125.21
4 IV 0 4
CM.05100 - Cap a hnh V 100ha 137.655 8.101.80 326.534 15.091.48
5 0 4
CM.05100 - Cap a hnh VI 100ha 137.655 11.117.4 492.281 20.701.41
6 70 3

+ Ban o ty le
1/5000
- ng ong
mc 5m
CM.05200 - Cap a hnh I 100ha 62.330 2.430.54 92.873 4.544.348
1 0
CM.05200 - Cap a hnh II 100ha 70.380 2.993.16 116.303 5.591.567
2 5

Ma Noi dung cong n n gia


viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CM.05200 - Cap a hnh III 100ha 93.955 4.059.90 133.75 7.557.316


3 2 5
CM.05200 - Cap a hnh 100ha 102.005 5.558.73 198.29 10.335.15
4 IV 5 2 5
CM.05200 - Cap a hnh V 100ha 137.655 8.551.90 297.86 15.872.18
5 0 9 0
CM.05200 - Cap a hnh VI 100ha 137.655 10.689.8 451.33 19.887.48
6 75 1 0

+ Ban o ty le
1/10.000
- ng ong
mc 2m
CM.06100 - Cap a hnh I 100ha 35.938 981.218 46.492 1.855.530
1
CM.06100 - Cap a hnh II 100ha 35.938 1.197.26 53.846 2.252.644
2 6
CM.06100 - Cap a hnh III 100ha 51.463 1.624.86 61.189 3.047.411
3 1
CM.06100 - Cap a hnh 100ha 51.463 2.223.49 89.542 4.156.201
4 IV 4
CM.06100 - Cap a hnh V 100ha 64.113 3.078.68 126.36 5.749.698
5 4 8
CM.06100 - Cap a hnh VI 100ha 64.113 4.275.95 191.59 7.976.314
6 0 7

+ Ban o ty le
1/10.000
- ng ong
mc 5m
CM.06200 - Cap a hnh I 100ha 35.938 927.206 42.397 1.753.860
1
CM.06200 - Cap a hnh II 100ha 35.938 1.137.40 48.727 2.139.345
2 3
CM.06200 - Cap a hnh III 100ha 50.313 1.539.34 56.071 2.886.660
3 2
CM.06200 - Cap a hnh 100ha 50.313 2.092.96 81.966 3.911.739
4 IV 5
CM.06200 - Cap a hnh V 100ha 64.113 2.907.64 116.13 5.430.636
5 6 0
CM.06200 - Cap a hnh VI 100ha 64.113 4.059.90 175.21 7.569.633
6 2 7
SO HOA BAN O A HNH
1. Thanh phan cong viec:
a) So hoa ban o a hnh:
- Chuan b: Nhan vat t, tai lieu ( ban o mau; phim
dng, ly lch va cac tai lieu lien quan khac ). Chuan b he
thong tin hoc (may, dung cu setup phan mem, sao chep cac
tep chuan ) Chuan b c s toan hoc.
- Quet tai lieu: chuan b tai lieu: kiem tra ban o
(hoac phim dng) ve o sach, ro net, cac moc e nan
(iem moc khung, li kilmet, iemtoa o va bo sung cac
iem moc e nan neu thieu tren ban o goc so vi qui
nh). Quet tai lieu, kiem tra chat lng file anh quet.
- Nan file anh: nan anh theo khung trong ban o, li
kilomet, iem toa o (tam giac). Lu file anh (e phuc vu cho
bc so hoa va cac bc KTNT sau nay).
- Chuyen oi ban o he HN-72 sang he VN-2000
Chuan b: La chon, tnh chuyen toa o cac iem dung
chuyen oi va a vao tep tin c s cua t ban o mi.
Lam lam ky thuat hng dan bien tap.
Nan chuyen theo cac iem chuyen oi. Nan anh theo c
s toan hoc a chuyen oi.
Bien tap: Bien tap lai noi dung ban o theo manh mi
(cac yeu to noi dung trong va ngoai khung, noi dung tai
phan ghep gia cac manh).
- So hoa noi dung ban o: So hoa cac yeu to noi
dung ban o va lam sach d lieu theo cac lp oi tng.
Kiem tra tren may cac bc so hoa noi dung ban o theo
lp a quy nh va kiem tra tiep bien. Kiem tra ban o
giay in phun. Sa cha sau kiem tra.
- Bien tap noi dung ban o (bien tap e lu di dang
ban o so): nh ngha oi tng, gan thuoc tnh, tao
topology, to mau nen, bien tap ky hieu, chu giai. Trnh bay
khung va tiep bien.
- In ban o tren giay (in phun: 1 ban lam lam bien tap, 1
ban e kiem tra va 1 ban e giao nop).
- Ghi ban o tren may vi tnh va quyen ly lch.
- Ghi ban o vao a CD. Kiem tra d lieu tren a CD.
- Giao nop san pham: Hoan thien thanh qua. Phuc vu
KTNT, giao nop san pham.
b) Chuyen BH so dang vector t he VN-72 sang VN-2000:
- Chuan b: la chon, tnh chuyen toa o cac iem dung
chuyen oi va a cac iem nay vao tep tin c s cua t
ban o mi. Chuan b t lieu cua manh lien quan. Lam lam
ky thuat hng dan bien tap.
- Nan chuyen: nan 7 tep tin thanh phan cua manh ban
o sang VN-2000. Ghep cac t ban o (khung cu) va cat
ghep theo khung trong cua t ban o mi.
- Bien tap ban o theo t ban o mi (at ten, lap lai
ho s ban chap, tnh lai goc lech nam cham, goc hoi tu kinh
tuyen, bien tap ten nc, ten tnh, ten huyen, goc khung,
ghi chu ten cac n v hanh chnh, ghi chu cac manh canh,
ghi chu cac oan ng i ti)
Kiem tra lai qua trnh chuyen oi, ra soat mc o ay
u cac yeu to noi dung ban o, (ky hieu oc lap, ky
hieu hnh tuyen, oi tng vung tiep bien)
- In ban o: (in phun)
- Ghi ban o tren may tnh va quyen ly lch.
- Ghi ban o vao a CD. Kiem tra a CD.
- Giao nop san pham: hoan thien san pham, nghiem thu
va giao nop san pham.
c) Bien tap ra phim (bien tap ra phim phuc vu che in va
che ban ien t):
- Lap ban hng dan bien tap: tiep nhan tai lieu, lam
lam ky thuat, lap ban hng dan bien tap.
- Bien tap noi dung: bien tap my thuat cap nhan thong
tin (a gii hanh chnh, a danh, giao thong ...), bien tap cac
yeu to noi dung theo qui nh the hien ban o tren giay.
Kiem tra ban o tren giay.
- In phun (1 ban lam lam bien tap, 1 ban e kiem tra)
- X ly ra tep in (tep e gi c ra may in phim
mapseter ..., theo cac khuon dang chuan: RLE, TIFF, POSTCRIPT).
Ghi ly lch ban o tren may vi tnh va quyen ly lch. Kiem
tra tep in va sa cha.
- Ghi ban o vao a CD. Kiem tra a CD
- In phim che in offset (trung bnh 6 phim/ manh)
- Hien, trang phim
- Sa cha phim
- Hoan thien san pham, nghiem thu, giao nop san pham.
c) Phan loai kho khan:
Loai 1: Vung ong bang, trung du (oi thap) dan c tha
(rai rac). Thuy he tha (song, mng t, ao ho rai rac). He
thong giao thong tha tht. Bnh o tha, gian cach tren
1mm. Thc phu chu yeu la lua, mau tap trung tng khu
vc. Ghi chu de ve va t, trung bnh 10 -20 ghi chu trong 1dm 2.
Loai 2: Vung ong bang, vung chuyen tiep ong bang
vi vung oi dan c tng oi tha. Mat o ng sa,
song, mng trung bnh. Bnh o eu, gian cach tren 0.3mm.
Thc phu gom nhieu loai thc vat xen lan (lua, mau, cay
an qua, vn m, rng non ...). Cac yeu to tng oi day,
trung bnh 1dm2 co 15 -30 ghi chu.
Loai 3: Vung ong bang dan c tap trung thanh lang ln,
co th tran, th xa. Vung oi, nui cao dan c tha (ch
doc suoi, thung lung). Song ngoi la loai t nhien, ng sa
tha (chu yeu la ng mon). ng bnh o khong hoan
chnh, ngoan ngoen, vun vat, cat xe nhieu, vach ng,
nui a ... bnh o day, gian cach di 0.3mm. Thc phu n
gian, chu yeu la rng gia.
Loai 4: Vung ven bien, ca song nhieu bai su, vet va
lach thuy trieu. Vung ong bang dan c tap trung (thanh
lang ln), nha ca day ac. Vung thanh pho, khu cong
nghiep ln. He thong giao thong, thuy he day, phc tap.
Cac yeu to net qua day. Ghi chu nhieu, trung bnh co tren
35 ghi chu 1dm2
2. Bang gia so hoa ban o a hnh:
n v tnh: /ha
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ So hoa ban o ty
le 1/500
- ng ong mc
0,5m
CM.07100 - Cap a hnh I ha 1.196 311.779 23.599 588.108
1
CM.07100 - Cap a hnh II ha 1.196 333.281 23.648 626.908
2
CM.07100 - Cap a hnh III ha 1.196 365.534 23.698 685.080
3
CM.07100 - Cap a hnh IV ha 1.196 403.163 23.748 752.939
4
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ So hoa ban o ty
le 1/500
- ng ong mc
1m
CM.07200 - Cap a hnh I ha 1.196 322.530 23.549 607.429
1
CM.07200 - Cap a hnh II ha 1.196 344.032 23.599 646.228
2
CM.07200 - Cap a hnh III ha 1.196 387.036 23.648 723.774
3
CM.07200 - Cap a hnh IV ha 1.196 419.289 23.698 781.947
4

+ So hoa ban o ty
le 1/1000
- ng ong mc
1m
CM.07300 - Cap a hnh I ha 336 53.755 6.142 103.733
1
CM.07300 - Cap a hnh II ha 336 75.257 6.167 142.506
2
CM.07300 - Cap a hnh III ha 336 86.008 6.187 161.901
3
CM.07300 - Cap a hnh IV ha 336 107.510 6.217 200.679
4

+ So hoa ban o ty
le 1/2000
- ng ong mc
1m
CM.07400 - Cap a hnh I ha 110 21.502 2.978 42.020
1
CM.07400 - Cap a hnh II ha 110 26.878 2.983 51.712
2
CM.07400 - Cap a hnh III ha 110 32.253 2.988 61.404
3
CM.07400 - Cap a hnh IV ha 110 37.629 2.996 71.099
4
+ So hoa ban o ty
le 1/2000
- ng ong mc
2m
CM.07500 - Cap a hnh I ha 110 13.439 2.976 27.488
1
CM.07500 - Cap a hnh II ha 110 16.127 2.981 32.337
2
CM.07500 - Cap a hnh III ha 110 18.814 2.986 37.185
3
CM.07500 - Cap a hnh IV ha 110 21.502 2.994 42.037
4

+ So hoa ban o ty
le 1/5000
- ng ong mc
1m
CM.07600 - Cap a hnh I ha 29 6.451 424 12.104
1
CM.07600 - Cap a hnh II ha 29 7.526 429 14.047
2
CM.07600 - Cap a hnh III ha 29 8.601 434 15.989
3
CM.07600 - Cap a hnh IV ha 29 9.676 439 17.932
4

+ So hoa ban o ty
le 1/5000
- ng ong mc
5m
CM.07700 - Cap a hnh I ha 29 4.838 422 9.196
1
CM.07700 - Cap a hnh II ha 29 5.376 427 10.170
2
CM.07700 - Cap a hnh III ha 29 6.451 431 12.112
3
CM.07700 - Cap a hnh IV ha 29 7.526 437 14.055
4

n v tnh: /10ha
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

+ So hoa ban o
ty le 1/10.000
- ng ong mc
5m

CM.07800 - Cap a hnh I 10ha 78 32.253 186 58.401


1
CM.07800 - Cap a hnh II 10ha 78 37.629 196 68.098
2
CM.07800 - Cap a hnh III 10ha 78 43.004 206 77.795
3
CM.07800 - Cap a hnh IV 10ha 78 48.380 216 87.492
4
CHNG XII
CONG TAC O VE CHI TIET BAN O DI NC

1. Thanh phan cong viec:


- Nhan nhiem vu, lap phng an thi cong, tham thc a,
chuan b dung cu, vat t trang thiet b.
- Cong tac khong che o ve: Toan bo t khau chon iem
o goc, o canh, tnh toan bnh sai li tam giac nho, ng
chuyen kinh v, ng chuyen toan ac, thuy chuan o ve.
- o ve chi tiet: T khau cham ve li tao o vuong, boi
ban ve, len toa o iem o ve, o ve chi tiet ban o bang
phng phap toan ac, ban bac. Ve ng ong mc bang
phng phap noi suy, ghep bien tu sa ban o goc, kiem tra
hoan chnh cong tac noi, ngoai nghiep, can in, anh may,
nghiem thu va ban giao.
2. ieu kien ap dung:
- Cap a hnh: Theo phu luc so 4
3. Nhng cong viec cha tnh vao n gia
Cong tac thi cong phng tien noi (tau thuyen, phao, pha).
4. Bang gia: Cong tac o ve chi tiet ban o di
nc
n v tnh: /ha
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

+ Ban o ty le 1/200
- ng ong mc
0,5m
CN.01100 - Cap a hnh I ha 63.580 1.080.2 19.374 2.034.52
1 40 3
CN.01100 - Cap a hnh II ha 63.580 1.458.3 26.964 2.723.87
2 24 6
CN.01100 - Cap a hnh III ha 74.580 1.971.4 36.333 3.670.09
3 38 9
CN.01100 - Cap a hnh IV ha 74.580 2.669.0 39.703 4.930.84
4 93 6
CN.01100 - Cap a hnh V ha 85.580 3.722.3 55.626 6.857.31
5 27 2
+ Ban o ty le 1/200
- ng ong mc
0,5m
CN.01200 - Cap a hnh I ha 63.580 1.030.7 18.564 1.944.44
1 29 6
CN.01200 - Cap a hnh II ha 63.580 1.389.4 25.015 2.597.71
2 59 6
CN.01200 - Cap a hnh III ha 74.580 1.876.9 34.491 3.497.81
3 17 9
CN.01200 - Cap a hnh IV ha 74.580 2.538.5 38.741 4.694.61
4 64 2
CN.01200 - Cap a hnh V ha 85.580 3.544.5 52.760 6.533.89
5 38 7
CN.01200 - Cap a hnh VI ha 85.580 4.972.7 73.969 9.129.93
6 05 6

Ma Noi dung cong n n gia


viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Ban o ty le
1/500
- ng ong mc
0,5m
CN.02100 - Cap a hnh I ha 23.694 378.084 6.779 713.609
1
CN.02100 - Cap a hnh II ha 23.694 517.615 13.332 971.990
2
CN.02100 - Cap a hnh III ha 28.644 693.154 18.881 1.299.44
3 0
CN.02100 - Cap a hnh IV ha 28.644 931.707 25.736 1.736.57
4 8
CN.02100 - Cap a hnh V ha 33.594 1.303.94 36.585 2.424.08
5 0 9
+ Ban o ty le
1/500
- ng ong mc
1m
CN.02200 - Cap a hnh I ha 23.694 363.231 6.369 686.409
1
CN.02200 - Cap a hnh II ha 23.694 486.108 12.350 914.173
2
CN.02200 - Cap a hnh III ha 28.644 657.146 17.653 1.233.25
3 2
CN.02200 - Cap a hnh IV ha 28.644 886.697 23.893 1.653.51
4 7
CN.02200 - Cap a hnh V ha 33.594 1.242.27 33.923 2.310.14
5 6 9
CN.02200 - Cap a hnh VI ha 33.594 1.741.88 51.365 3.228.93
6 7 6

n v tnh: /100ha
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Ban o ty le
1/1000
- ng ong mc
1m
CN.03100 - Cap a hnh I 100ha 330.62 12.782.8 308.140 23.711.76
1 5 40 9
CN.03100 - Cap a hnh II 100ha 370.87 17.229.8 434.563 31.901.91
2 5 28 4
CN.03100 - Cap a hnh III 100ha 457.12 23.346.6 606.585 43.198.26
3 5 87 3
CN.03100 - Cap a hnh IV 100ha 477.25 31.146.9 887.580 57.573.46
4 0 20 9
CN.03100 - Cap a hnh V 100ha 632.50 43.389.6 1.417.5 80.361.17
5 0 40 44 8
CN.03100 - Cap a hnh VI 100ha 652.62 58.918.0 1.911.2 108.888.1
6 5 90 98 57
+ Ban o ty le
1/1000
- ng ong mc
2m
CN.03200 - Cap a hnh I 100ha 330.62 12.242.7 281.523 22.710.25
1 5 20 8
CN.03200 - Cap a hnh II 100ha 370.87 16.113.5 400.165 29.853.97
2 5 80 3
CN.03200 - Cap a hnh III 100ha 457.12 22.234.9 559.493 41.144.97
3 5 40 7
CN.03200 - Cap a hnh IV 100ha 477.25 29.436.5 822.060 54.421.91
4 0 40 3
CN.03200 - Cap a hnh V 100ha 632.50 41.139.1 1.181.0 76.055.10
5 0 40 58 1
CN.03200 - Cap a hnh VI 100ha 652.62 56.127.4 1.760.9 103.700.0
6 5 70 22 61
+ Ban o ty le
1/2000
- ng ong mc
1m
CN.04100 - Cap a hnh I 100ha 140.87 5.626.25 136.498 10.432.51
1 5 0 8
CN.04100 - Cap a hnh II 100ha 148.92 8.011.78 177.448 14.783.18
2 5 0 3
CN.04100 - Cap a hnh III 100ha 178.25 12.512.7 253.792 23.005.99
3 0 80 5

Ma Noi dung cong n n gia


viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
CN.04100 - Cap a hnh IV 100ha 186.30 15.843.5 368.063 29.137.64
4 0 20 8
CN.04100 - Cap a hnh V 100ha 209.87 22.234.9 544.595 40.867.10
5 5 40 0
CN.04100 - Cap a hnh VI 100ha 221.95 31.146.9 783.488 57.192.51
6 0 20 4
+ Ban o ty le
1/2000
- ng ong mc
2m
CN.04200 - Cap a hnh I 100ha 140.87 5.356.19 125.032 9.933.716
1 5 0
CN.04200 - Cap a hnh II 100ha 148.92 7.561.68 163.115 13.956.91
2 5 0 0
CN.04200 - Cap a hnh III 100ha 178.25 11.882.6 229.293 21.844.51
3 0 40 3
CN.04200 - Cap a hnh IV 100ha 186.30 14.988.3 340.831 27.567.73
4 0 30 0
CN.04200 - Cap a hnh V 100ha 209.87 21.109.6 505.898 38.798.38
5 5 90 0
CN.04200 - Cap a hnh VI 100ha 221.95 29.436.5 725.930 54.049.39
6 0 40 8
+ Ban o ty le
1/5000
- ng ong mc
2m
CN.05100 - Cap a hnh I 100ha 62.330 3.330.74 73.080 6.145.528
1 0
CN.05100 - Cap a hnh II 100ha 70.380 4.446.98 92.910 8.186.560
2 8
CN.05100 - Cap a hnh III 100ha 93.955 5.558.73 105.933 10.228.72
3 5 2
CN.05100 - Cap a hnh IV 100ha 102.00 7.786.73 157.007 14.306.24
4 5 0 0
CN.05100 - Cap a hnh V 100ha 137.65 10.577.3 236.966 19.457.48
5 5 50 3
CN.05100 - Cap a hnh VI 100ha 137.65 14.448.2 357.416 26.560.45
6 5 10 0
+ Ban o ty le
1/5000
- ng ong mc
5m
CN.05200 - Cap a hnh I 100ha 62.330 3.164.20 67.347 5.839.351
1 3
CN.05200 - Cap a hnh II 100ha 70.380 3.891.11 85.130 7.176.629
2 5
CN.05200 - Cap a hnh III 100ha 93.955 5.266.17 97.334 9.692.404
3 0
CN.05200 - Cap a hnh IV 100ha 102.00 7.224.10 144.108 13.278.71
4 5 5 6
CN.05200 - Cap a hnh V 100ha 137.65 9.992.22 217.515 18.382.46
5 5 0 0
CN.05200 - Cap a hnh VI 100ha 137.65 13.894.5 328.751 25.532.43
6 5 87 7
+ Ban o ty le
1/10.000
- ng ong mc
2m
CN.06100 - Cap a hnh I 100ha 35.938 1.264.78 33.393 2.352.626
1 1
CN.06100 - Cap a hnh II 100ha 35.938 1.557.34 38.816 2.885.576
2 6
CN.06100 - Cap a hnh III 100ha 51.463 2.110.96 44.503 3.905.690
3 9
CN.06100 - Cap a hnh IV 100ha 51.463 2.889.64 65.174 5.330.769
4 2
CN.06100 - Cap a hnh V 100ha 64.113 4.001.38 91.843 7.375.816
5 9
CN.06100 - Cap a hnh VI 100ha 64.113 5.558.73 138.765 10.231.89
6 5 1
+ Ban o ty le
1/10.000
- ng ong mc
5m
CN.06200 - Cap a hnh I 100ha 38.468 1.299.16 30.526 2.414.235
1 9
CN.06200 - Cap a hnh II 100ha 35.938 1.476.32 35.540 2.736.109
2 8
CN.06200 - Cap a hnh III 100ha 50.313 2.119.97 40.818 3.916.786
3 1
CN.06200 - Cap a hnh IV 100ha 50.313 2.745.61 59.850 5.064.362
4 0
CN.06200 - Cap a hnh V 100ha 64.113 3.798.84 84.267 7.002.799
5 4
CN.06200 - Cap a hnh VI 100ha 64.113 5.279.67 126.480 9.715.999
6 3
CHNG XIII
O VE MAT CAT A HNH
O VE MAT CAT DOC TUYEN TREN CAN

1. Thanh phan cong viec:


- Thu thap, nghien cu va tong hp cac tai lieu a hnh
- i thc a, khao sat tong hp. Lap e cng ky thuat.
- Chuan b may moc, thiet b, vat t, kiem nghiem va
hieu chnh may thiet b.
- Tm iem xuat phat, xac nh tuyen cac iem chi tiet,
cac iem ngoat, cac iem chi tiet thuoc tuyen cong trnh.
- ong coc, chon moc be tong.
- o xac nh khoang cach, xac nh o cao, toa o cac
iem ngoat, cac iem chi tiet thuoc tuyen cong trnh.
- o cat doc tuyen cong trnh.
- Cam ng cong cua tuyen cong trnh.
- Tnh toan noi nghiep, ve trac o doc tuyen cong trnh.
- Kiem tra, nghiem thu tai lieu tnh toan, ban ve.
- Lap bao cao ky thuat, can ve giao nop tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Phan cap a hnh: Phu luc so 5
- n gia o ve mat cat doc tuyen cong trnh mi c
xay dng trong trng hp a co cac li khong che cao,
toa o, c s. Trng hp cha co phai tnh them.
- n gia cam iem tim cong trnh tren tuyen tnh ngoai
n gia nay
- Cong tac phat cay tnh ngoai n gia nay.
- Ch ap dung cho o ve tuyen ng, tuyen kenh mi
3. Bang gia:
n v tnh: /100m
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ o ve mat cat doc
tuyen
Cong trnh mi
tren can
CO.011001 - Cap a hnh I 100m 22.187 76.517 1.788 163.297
CO.011002 - Cap a hnh II 100m 25.487 99.472 2.427 208.838
CO.011003 - Cap a hnh III 100m 31.172 129.179 3.218 269.234
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
CO.011004 - Cap a hnh IV 100m 34.472 167.887 4.394 343.731
CO.011005 - Cap a hnh IV 100m 40.158 216.048 6.154 438.410
CO.011006 - Cap a hnh VI 100m 43.458 283.563 8.582 566.143

4. Khi o ve mat cat khac vi ieu kien tren th n gia nhan


cong va may nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 o ve mat cat doc tuyen e, tuyen ng cu K = 0,75
2 o ve mat cat doc tuyen kenh cu (o ve 2 b K = 1,35
kenh tren can)
3 o ve mat cat doc tuyen cong trnh au noi K = 1,2
(ap at, ap tran, cong, tuy nen ...)

O VE MAT CAT NGANG TUYEN TREN CAN


1. Thanh phan cong viec:
- Thu thap, nghien cu va tong hp tai lieu a hnh.
- i thc a khao sat thc a. Lap e cng ky thuat.
- Chuan b may, thiet b vat t, kiem nghiem, hieu
chnh may, dung cu.
- Tm iem xuat phat, nh v tr mat cat
- ong coc, chon moc be tong (neu co)
- o xac nh o cao, toa o, moc hai mat cat, cac
iem chi tiet thuoc mat cat
- Tnh toan noi nghiep ve trac o ngang.
- Kiem tra, nghiem thu tai lieu tnh toan, ban ve.
- Lap bao cao ky thuat, can ve, giao nop tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Phan cap a hnh: Phu luc 5
- n gia o ve mat cat ngang tuyen cong trnh c xay
dng trong trng hp a co li khong che cao o c s
cua khu vc. Trng hp cha co phai tnh them.
- Trong n gia cha tnh cong phat cay, neu co phai tnh
them.
3. Bang gia:
n v tnh: /100m
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

+ o ve mat cat
ngang tuyen
Cong trnh tren
can
CO.012001 - Cap a hnh I 100m 31.095 99.472 3.692 216.122
CO.012002 - Cap a hnh II 100m 35.883 129.179 5.158 276.284
CO.012003 - Cap a hnh III 100m 40.672 167.887 6.858 352.915
CO.012004 - Cap a hnh IV 100m 45.461 218.299 9.290 451.410
CO.012005 - Cap a hnh V 100m 50.250 288.064 13.336 586.493
CO.012006 - Cap a hnh VI 100m 55.039 369.082 19.289 743.874

+ o ve mat cat
ngang tuyen kenh
mi (khong xac nh
toa o moc 2 au
mat cat, khong chon
moc be tong)
CO.012021 - Cap a hnh I 100m 31.403 69.630 2.564 161.478
CO.012022 - Cap a hnh II 100m 36.191 90.425 3.652 205.180
CO.012023 - Cap a hnh III 100m 40.980 117.521 4.841 260.344
CO.012024 - Cap a hnh IV 100m 45.769 152.809 6.544 330.814
CO.012025 - Cap a hnh V 100m 50.558 214.248 9.305 449.529
CO.012026 - Cap a hnh VI 100m 55.347 299.947 13.461 613.441

4. Neu phai chon moc be tong hai au mat cat


th moi mat cat c tnh them:
+ Vat lieu : Moc be tong uc san : 2 cai x 20.000 /cai
= 40.000
Xi mang PC30 : 10kg x 802 /kg =
8.020
Vat lieu khac 5% : =
2.401
Cong = 50.421
+ Nhan cong - Th 4/7: 3 cong x 45.010 /cong =
135.030
+ n gia tong hp = 296.770
/mat cat
O VE MAT CAT DOC TUYEN DI NC
1. Thanh phan cong viec
- Thu thap, nghien cu va tong hp tai lieu a hnh.
- i thc a khao sat tong hp, lap e cng ky thuat.
- Chuan b may moc, dung cu, vat t, kiem nghiem va
hieu chnh may, thiet b.
- Tm iem xuat phat, iem khep. Xac nh tuyen o
tren can.
- o khoang cach tren b, ong coc, moc tren b.
- o cao o mat nc, cao o ay song, suoi, kenh.
- Tnh toan noi nghiep, ve trac o doc (cao o mat
nc, cao o long song, suoi, kenh)
- Kiem tra, nghiem thu tnh toan ban ve.
- Lap bao cao ky thuat, can ve, giao nop tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Cap a hnh: Phu luc 6
- n gia do mat cat doc di nc c xay dng
trong trng hp a co li khong che cao, toa o c s
cac khu vc. Trng hp cha co phai tnh them.
- Trong n gia cha tnh phan chi ph cac phng tien nh
tau, thuyen ... Chi ph nay lap d toan rieng.
3. Bang gia:
n v tnh: /100m
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ o ve mat cat
doc di nc
bang thu cong
CO.013001 - Cap a hnh I 100m 22.495 108.024 2.682 221.346
CO.013002 - Cap a hnh II 100m 25.795 140.431 3.679 284.299
CO.013003 - Cap a hnh III 100m 31.480 182.741 4.827 367.785
CO.013004 - Cap a hnh IV 100m 34.780 238.553 7.083 474.248
CO.013005 - Cap a hnh V 100m 40.466 308.319 9.373 608.419
O VE MAT CAT NGANG TUYEN DI NC
1. Thanh phan cong viec:
- Nh noi dung cong viec o ve mat cat tren can.
- Them mot so thanh phan cong viec sau:
Cang day tren b, cheo thuyen o cao o mat nc,
cao o ay song, suoi, kenh hoac cheo thuyen tha neo, o cao
o mat nc, cao o ay song, suoi, kenh

2. ieu kien ap dung:


- Phan cap a hnh: Phu luc 6
- n gia o ve mat cat ngang di nc c xay
dng trong trng hp a co li khong che cao, toa o c
s cua khu vc. Trng hp cha co c tnh them.
- Trong n gia cha tnh phan chi ph cac phng tien noi
nh tau, thuyen ... chi ph nay lap d toan rieng.
3. Bang gia:
n v tnh: /100m
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ o ve mat cat
ngang di nc
bang thu cong
CO.014001 - Cap a hnh I 100m 26.306 149.433 5.831 303.343
CO.014002 - Cap a hnh II 100m 26.306 193.993 8.415 386.379
CO.014003 - Cap a hnh III 100m 35.883 252.056 11.955 504.914
CO.014004 - Cap a hnh IV 100m 35.883 327.223 14.832 643.414
CO.014005 - Cap a hnh V 100m 45.461 427.595 21.907 841.937

4. Neu phai chon moc be tong hai au mat cat


th moi mat cat c tnh them:
+ Vat lieu : Moc be tong uc san : 2 cai x 20.000 /cai
= 40.000
Xi mang PC30 : 10kg x 802 /kg =
8.020
Vat lieu khac 5% : =
2.401
Cong = 50.421
+ Nhan cong - Th 4/7 : 3 cong x 45.010 /cong
= 135.030
+ n gia tong hp =
296.770 /mat cat
CONG TAC O LUN CONG TRNH
1. Thanh phan cong viec:
- Nhan nhiem vu khao sat hien trng
- Chuan b dung cu, vat t, trang thiet b.
- o khong che cao o (dan cao o gia cac moc
chuan)
- Dan cao o t moc chuan vao cac iem tren cong
trnh
- o dan dai t v tr mong ti cac iem dng mia
- Bnh sai, anh gia o chnh xac, li khong che, li o
lun, hoan chnh tai lieu o lun, lam bao cao tong ket.
- Kiem nghiem may va cac dung cu o, bao dng
thng ky cho moc o lun.
- Kiem tra chat lng san pham, hoan chnh ho s,
nghiem thu va ban giao.
2. ieu kien ap dung:
- Cap a hnh: Phu luc so 7.
- n gia tnh cho cap o lun hang 3 cua Nha nc vi
a hnh cap 3.
- Moc chuan cao o, toa o nha nc a co khu vc
o (pham vi > 300m)
3. Bang gia:
n v tnh: /chu ky o
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Cap o lun hang
3 vi a hnh cap 3
- So iem o cua 1
chu ky (n)
CO.021001 n 10 chu 74.580 540.120 22.380 1.076.0
ky 74
CO.021002 n > 10 - n 15 chu 94.380 810.180 27.981 1.589.6
ky 47
CO.021003 n > 15 - n 20 chu 114.84 1.125.2 33.583 2.185.0
ky 0 50 29
CO.021004 n > 20 - n 25 chu 134.64 1.440.3 39.184 2.779.7
ky 0 20 10
CO.021005 n > 25 - n 30 chu 155.10 1.800.4 44.786 3.456.2
ky 0 00 00
CO.021006 n > 30 - n 35 chu 174.90 2.115.4 50.387 4.050.8
ky 0 70 82
4. Bang he so: Khi o lun a hnh khac cap 3
va cap hang o lun khac cap 3
- Bang he so cap a hnh:
Cap a hnh 1 2 3 4 5
He so 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2

- Bang he so cap hang o lun:


Cap hang o lun III II I ac biet
He so 1,0 1,1 1,2 1,3

- Khi o t chu ky th 2 tr i th n gia nhan cong va


may c nhan vi he so tng ng vi so chu ky o.
CHNG XIV
CONG TAC TH NGHIEM TRONG PHONG

1. Thanh phan cong viec:


- Giao nhan mau va yeu cau th nghiem. Chuan b may,
vat t, thiet b th nghiem. Tien hanh th nghiem cac ch tieu.
Tnh toan, tong hp ket qua th nghiem. Thu don, lau chui, bao
dng may, thiet b. Kiem tra, nghiem thu, ban giao ket qua th
nghiem.
2. Bang gia:
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.011001 Xac nh cac ch ma 30.646 243.290 130.45 609.170


tieu ly hoa cua u 0
mau nc toan
phan
CP.011002 Mau nc an mon ma 20.867 170.303 81.766 415.677
be tong u

CP.011003 Mau nc triet ma 24.071 194.632 104.36 486.863


u 0

CP.011004 Mau nc vi trung ma 22.472 182.468 97.837 456.334


u

TH NGHIEM XAC NH CAC CH TIEU HOA HOC


CUA MAU A
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.021001 Xac nh ch tieu ma 19.990 437.922 62.381 876.449


hoa hoc cua mau u
at a
TH NGHIEM XAC NH CAC CH TIEU C LY CUA
MAU AT NGUYEN DANG (CAT, NEN BANG PHNG
PHAP 1 TRUC)
1. Thanh phan cong viec:
- Nhan mau: cac yeu cau, ch tieu th nghiem.
- Chuan b may, thiet b, vat t.
- Tien hanh th nghiem mau:
+ M mau, mo ta, lay mau a va th nghiem mau at
nguyen dang 17 ch tieu.
+ Gia cong mau.
+ Th nghiem.
+ Thu thap, chnh ly so lieu ket qua th nghiem.
- Phan tch, tnh toan, ve bieu bang.
- Nghiem thu, ban giao.
2. Bang gia:
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.03100 Xac nh cac ch ma 20.298 306.545 142.65 725.129


1 tieu c ly cua mau u 9
at nguyen dang (cat
- nen bang may 1
truc)
CP.03100 Xac nh 9 ch tieu ma 16.727 168.600 78.462 404.718
2 thong thng c ly u
cua mau at

TH NGHIEM XAC NH CH TIEU C LY MAU AT


NGUYEN DANG (BANG PHNG PHAP 3 TRUC)
1. Thanh phan cong viec:
- Nhan mau: cac yeu cau, ch tieu th nghiem
- Chuan b may, thiet b, vat t
- Tien hanh th nghiem mau:
+ M mau, mo ta, lay mau at va th nghiem mau
at nguyen dang 17 ch tieu
+ Gia cong mau 3 truc lam 4 vien..
+ Lap vao may e bao hoa nc.
+ Sau khi bao hoa nc, tien hanh thao tac may trong
thi gian 24 gi/1 vien.
+ Thu thap, chnh ly so lieu ket qua th nghiem
- Phan tch, tnh toan, ve bieu bang
- Nghiem thu, ban giao.
2. Bang gia:
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.03200 Xac nh ch tieu ma 180.17 875.84 726.515 2.539.36


1 mau at ba truc co u 3 4 0
ket khong thoat
nc (CU)
CP.03200 Xac nh ch tieu ma 180.17 1.751.6 1.453.02 4.887.73
2 mau at ba truc co u 3 88 9 7
ket thoat nc (CD)
CP.03200 Xac nh ch tieu ma 180.17 437.92 363.257 1.365.17
3 mau at ba truc u 3 2 2
khong co ket
khong thoat nc
(UU)
CP.03200 Xac nh ch tieu ma 180.17 306.54 254.280 1.012.91
4 mau at ba truc u 3 5 6
khong han che n
hong

TH NGHIEM XAC NH CAC CH TIEU C LY CUA


MAU AT KHONG NGUYEN DANG
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.03300 Xac nh ch tieu ma 13.858 369.801 74.365 759.897


1 c ly cua mau at u
khong nguyen dang
CP.03300 Xac nh 7 ch tieu ma 13.858 110.940 22.309 238.252
2 c ly cua mau at u
khong nguyen dang
TH NGHIEM XAC NH CH TIEU AM NEN TIEU
CHUAN
1. Thanh phan cong viec:
- Nhan mau, cac yeu cau ch tieu th nghiem.
- Chuan b may, thiet b vat t.
- M mau at, mo ta, phi at, lam th nghiem ch tieu
vat ly cua at (7 ch tieu).
- Xay at, th nghiem lng ngam nc kho gio.
- Chia mau at th nghiem thanh 5 phan, u at vi 5
lng ngam nc khac nhau (24 - 28 gi).
- Tien hanh am tng phan at theo yeu cau.
- Lay mau at ra khoi may am bang kch roi can trong
lng at am.
- Th nghiem o am trong mau at sau khi am.
- Thu thap, ghi chep cac ch tieu th nghiem.
- Ve bieu o quan he ty trong (Y) va o am (W) cua
at.
- Xac nh ty trong va lng ngam nc tot nhat.
- Nghiem thu, ban giao.
2. Bang gia:
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.03400 Xac nh ch tieu ma 24.140 394.130 128.92 872.472


1 am nen tieu chuan u 6

Ghi chu: Neu th nghiem am nen bang coi cai tien (modify), n
gia nhan cong va may ieu chnh he so K = 1,2.

TH NGHIEM XAC NH CAC CH TIEU C LY CUA


MAU A
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
CP.04100 Xac nh ch tieu c ma 9.508 326.009 181.24 789.663
1 ly cua mau a u 3

TH NGHIEM MAU CAT - SOI - VAT LIEU XAY


DNG
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.05100 Th nghiem mau cat - ma 5.858 326.009 57.157 654.263


1 soi - VLXD u

TH NGHIEM MAU AT DAM SAN LN


1. Thanh phan cong viec:
- Nhan mau khoi ln (120kg) cac yeu cau ch tieu th
nghiem.
- Chuan b may, thiet b, vat t.
- M mau, mo ta, lay at va lam cac ch tieu th
nghiem.
- Chia mau th nghiem thanh 4 vien.
- Tien hanh th nghiem tng vien e xac nh ch tieu:
+ Xay at, tron at, u at.
+ am vao coi theo dung trong yeu cau.
+ Ngam bao hoa nc t 3-7 ngay.
+ Tien hanh cat theo yeu cau.
+ Thu thap, ghi chep ket qua th nghiem.
Sau o tiep tuc th nghiem lap lai nh tren cho cac dao mau
con lai.
- Tnh toan tong hp ket qua, ve bieu o.
- Thu don, lau chui, bao dng may va thiet b.
- Nghiem thu va ban giao.
2. Bang gia:
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.06100 Th nghiem mau at ma 132.38 875.844 395.86 2.138.2


1 dam san ln u 0 7 12

TH NGHIEM XAC NH THANH PHAN VAT CHAT VA CAU


TRUC CUA A (LAT MONG THACH HOC)
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.07100 Th nghiem xac nh ma 8.221 87.236 9.890 176.396


1 thanh phan vat chat u
va cau truc cua a
(lat mong thach hoc)

TH NGHIEM PHAN TCH MAU CLO TRONG NGUYEN


LIEU LAM XI MANG
1. Thanh phan cong viec:
- Chuan b dung cu, vat t hoa chat phuc vu th nghiem.
- Chuan b mau vat lieu a vao th nghiem: Can, ong,
nghien mn, gia cong tinh.
- Tien hanh th nghiem (bang phng phap Charpenter -
Volhard): Say mau trong tu say 24 gi, triet mau 72 gi, loc
lay dung dch e lay cac muoi tan, phan tch xac nh ham
lng Cl.
2. Bang gia
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.08100 Th nghiem phan tch ma 6.906 145.393 173.85 453.605


1 mau Clo - trong u 6
nguyen lieu lam xi
mang
TH NGHIEM CBR (XAC NH CH SO NEN LUN
CALIFONIA)
1. Thanh phan cong viec:
- Nhan mau, cac yeu cau va ch tieu th nghiem.
- Chuan b may, thiet b, vat t.
- M mau at, phi at, lam cac th nghiem xac nh
cac ch tieu vat ly cua at.
- Lam ti at, xac nh o am ban au cua mau.
- Chia mau at lam 5 phan, u vi 5 o am khac nhau
( 4-8 gi ).
- Tien hanh am 5 coi, moi coi xac nh 2 ch tieu:
dung trong va o am.
- Tnh toan so lieu th nghiem, ve bieu o quan he: dung
trong va o am.
- Xac nh dung trong ln nhat va o am tot nhat cua
mau qua o th ve c.
- T ket qua th nghiem am chat, che b mau theo yeu
cau cua thiet ke.
- uc 6 coi cho 1 mau e xac nh ch tieu CBR 2
trang thai kho va bao hoa.
- Tien hanh th nghiem mau, thu thap so lieu va tnh
toan ket qua, ve bieu o quan he gia o lun (quy c)
va ap lc nen tng ng.
- Nghiem thu va ban giao tai lieu th nghiem.
2. Bang gia
n v tnh: /mau
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CP.09100 Th nghiem CBR (xac ma 42.323 1.021.8 113.72 2.006.7


1 nh ch so nen lun u 18 8 30
California )
CHNG XV
CONG TAC TH NGHIEM NGOAI TRI

1. Thanh phan cong viec:


- Chuan b may moc, vat t, thiet b th nghiem. Xac
nh v tr th nghiem. Thao, lap, bao dng thiet b ngoai
hien trng. Tien hanh th nghiem theo yeu cau ky thuat.
- Ghi chep, chnh ly ket qua th nghiem.
- Nghiem thu, ban giao.

Xuyen tnh bang may


Xuyen ong bang may
2. Bang gia
n v tnh: /m xuyen
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.01100 Xuyen tnh bang m 2.338 54.012 31.672 133.380


1 may
CQ.01200 Xuyen ong bang - 3.190 36.008 18.409 87.781
1 may

Cat quay bang may


n v tnh: /iem
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.02100 Cat quay bang may ie 15.895 90.020 25.513 206.108


1 m

Ghi chu: n gia cha tnh cho chi ph khoan tao lo (oi vi
th nghiem cat canh lo khoan)
TH NGHIEM XUYEN TIEU CHUAN (SPT)
n v tnh: /lan th nghiem
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.03100 at a cap 1 - 3 lan 37.122 49.511 40.102 171.076


1
CQ.03100 at a cap 4 - 6 - 14.812 81.018 60.153 225.458
2

Ghi chu: n gia cha bao gom hao ph khoan tao lo.

NEN NGANG TRONG LO KHOAN


n v tnh: /1 iem
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.04100 Nen ngang trong lo ie 15.021 85.519 63.842 237.700


1 khoan, a hnh cap I - m
III
CQ.04100 Nen ngang trong lo ie 18.580 171.038 127.684 463.251
2 khoan, a hnh cap IV m
- VI

Ghi chu: n gia cha bao gom hao ph khoan tao lo.

HUT NC TH NGHIEM TRONG LO KHOAN


n v tnh: /1 lan hut
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Hut nc th nghiem
trong lo khoan
CQ.05100 Hut n va ha thap lan 44.694 1.390.8 2.949.355 5.679.930
1 mc nc 1 lan 09
Ghi chu:
- Neu hut n co 1 tia quan trac, n gia c nhan vi he
so k = 1,05.
- Neu hut n 2 tia quan trac, n gia c nhan vi he so
k = 1,1.
- Neu hut n ha thap mc nc 2 lan, n gia c nhan
vi he so k = 2,0.
- Neu hut chum (mot lan ha thap mc nc), n gia
c nhan vi he so k = 1,8.
EP NC TH NGHIEM TRONG LO KHOAN
n v tnh: /1 oan ep
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Ep nc th nghiem
trong lo khoan
CQ.06100 Lng mat nc n oa 92.945 1.107.2 673.890 2.808.10
1 v q = 1 lt/phut. m n 46 2
- o sau ep nc h
50m

Ghi chu : Neu ep nc khac vi ieu kien tren th n


gia c nhan vi cac he so sau:
- Lng mat nc n v: q > 1 - 10 lt/ phut met, k = 1,1
- Lng mat nc n v: q > 10 lt/ phut met, k = 1,2
- o sau ep nc th nghiem > 50 - 100m, k = 1,05
- o sau ep nc th nghiem > 100m, k = 1,1

O NC TH NGHIEM TRONG LO KHOAN


n v tnh: /1 lan o
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
o nc th nghiem
trong lo khoan bang
thu cong
CQ.07100 Lu lng nc tieu lan 17.393 198.044 375.312
1 thu Q 1 lt/phut o
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
100m
CQ.07100 Lu lng nc tieu lan 17.393 297.066 553.750
2 thu o
Q > 1 lt/phut
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
> 100m
CQ.07100 Lu lng nc tieu lan 17.393 237.653 446.687
3 thu Q>1 lt/phut o
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
100m
CQ.07100 Lu lng nc tieu lan 17.393 356.479 660.812
4 thu Q >1 lt/phut o
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
> 100m

O NC TH NGHIEM TRONG HO AO
n v tnh: /1 lan o
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
o nc th nghiem
trong ho ao bang
thu cong
CQ.081001 Lu lng nc tieu lan 19.144 198.044 377.168
thu Q 1 lt/phut o
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
100m

CQ.081002 Lu lng nc tieu lan 19.144 297.066 555.606


thu o
Q 1 lt/phut
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
> 100m

CQ.081003 Lu lng nc tieu lan 19.144 237.653 448.543


thu o
Q > 1 lt/phut
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
100m

CQ.081004 Lu lng nc tieu lan 19.144 356.479 662.669


thu Q > 1 lt/phut o
Nguon nc cap
cach v tr th nghiem
> 100m

Muc nc th nghiem trong lo khoan


n v tnh: /1 lan muc
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.09100 Muc nc th nghiem lan 15.362 315.070 47.000 633.860


1 trong lo khoan mu
c

TH NGHIEM C A TREN BE BE TONG TRONG


HAM NGANG
1. Thanh phan cong viec:
1.1. Ve sinh hien trng:
- Don, sa nen bang ban chai va hi kh ep.
- Thoi sach, kho nen.
- Neu a loi lom qua 2 cm phai dung uc tay bang.
1.2. o, lap coc moc:
- Xac nh v tr, khoan bang bua khoan hi ep.
- Ra sach lo khoan
- at coc moc
1.3. o be be tong:
- Kch thc tuy theo yeu cau ky thuat.
- Be tong at mac 200.
1.4. Lap rap:
- Lap cac tam em, kch.
- Lap dan khung ong ho.
- Lap tay ong ho, ong ho.
- Lap bm thuy lc, ong ho ap lc.
- Lap rap he thong ien chieu sang.
1.5. Kiem nghiem dung cu:
- ong ho ap lc.
- He thong lam viec cua dau.
- Kiem tra piston.
- Kiem tra he thong indicate.
1.6. Th nghiem th :
a. Lap rap xong, tang tai trong bang 5% tai trong toi a
cua cap chu trnh co tai trong thap nhat. Tien hanh kiem
tra lai toan bo he thong bm thuy lc, tuy o, au noi, kch.
Kiem tra he thong ong ho ap lc, ong ho bien dang vv...
b. Thay the: Tang tai trong theo tng cap 4, 8, 12, 16, 24
kg/cm2. oc bien dang cua moi cap.
Sau o e on nh va oc cap cuoi cung vao 30' - 1
gi - 12 gi giam tai theo tng cap va oc bien dang cac
ong ho.
en cap ap lc 0, oc sau 10' va sau 2 gi; Tong cong thi
gian cho 1 chu trnh la 16h.
1.7. Th nghiem chnh thc
Moi be th nghiem cac cap ap lc toi a 24 - 40 - 60
kg/cm2
Moi cap th nghiem vi 3 chu trnh tang, giam tai
Thi gian moi cap la 16 gi x 3 = 48 gi
Thi gian th nghiem chnh th 3 cap 48 gi x 3 = 144 gi
1.8. Thu don, lat be
- Chon coc, neo, ti, lap ti hoac palang xch
- Dung palang xch e keo lat be
- Ra sach mat be va nen a bang nc e cho a
chat mo ta
- Thu don dung cu.
2. Bang gia:
n v tnh: /1 be TN
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.11000 Th nghiem c a be 3.307.73 14.673.26 3.556.69 33.717.51


1 tren be be tong 3 0 7 0
trong ham ngang
TH NGHIEM CBR HIEN TRNG
1. Thanh phan cong viec
- Nhan nhiem vu, khao sat hien trng
- Tap ket xe, ngi va thiet b th nghiem ti v tr th
nghiem.
- Tien hanh lap rap cac thiet b th nghiem.
- Thc hien th nghiem, thu thap ket qua th nghiem.
- Tnh toan, chnh ly so lieu th nghiem, lap ho s bao
cao ket qua th nghiem.
- Kiem tra ket qua, ban giao tai lieu th nghiem.
2. Bang gia
n v tnh: /1 iem TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.12000 Th nghiem CBR hien ie 12.876 270.060 67.828 572.194


1 trng m
TN

TH NGHIEM XAC NH O CHAT CUA NEN


NG
1. Thanh phan cong viec:
- Chuan b dung cu th nghiem (phao, pheu, cat chuan )
- Nhan a iem, tien hanh o ac, ong coc moc, bo tr
cac iem th nghiem.
- Tien hanh th nghiem, thu thap ket qua th nghiem.
- Lay mau ngoai hien trng (trc hoac sau khi tien hanh
th nghiem hien trng) e am chat tieu chuan xac nh
dung trong kho ln nhat va o am tot nhat lam c s xac
nh he so am chat K.
- Tnh toan, lap bao cao, ban giao tai lieu.
2. Bang gia
n v tnh: /1 iem TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.13100 Th nghiem xac nh ie 10.769 90.020 14.612 189.120


1 o chat cua nen m
ng at hoac cat TN
ong nhat - Th
nghiem tren mat
CQ.13200 Th nghiem xac nh ie 1.678 135.030 14.612 260.591
1 o chat cua nen m
ng at dam san TN
hoac a cap phoi -
Th nghiem tren mat
TH NGHIEM O MOUN AN HOI BANG TAM EP
CNG
1. Thanh phan cong viec
- Tap ket xe, ngi va thiet b th nghiem ti v tr th
nghiem.
- Tien hanh lap rap cac thiet b th nghiem.
- Thc hien th nghiem, thu thap ket qua th nghiem.
- Tnh toan, chnh ly so lieu th nghiem, lap ho s bao
cao ket qua th nghiem.
- Kiem tra ket qua, ban giao tai lieu th nghiem.
2. Bang gia
n v tnh: /10 iem
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.14100 Th nghiem o moun 10 300.76 112.525 342.384 884.503


1 an hoi bang tam ie 0
ep cng, ng knh m
ban nen D = 34cm
CQ.14200 Th nghiem o moun 10 300.83 112.525 644.362 1.204.6
1 an hoi bang tam ie 7 81
ep cng, ng knh m
ban nen D = 76cm

NEN TNH TH TAI COC BE TONG S DUNG HE


THONG COC NEO
1. Thanh phan cong viec
- Chuan b dung cu, vat t trang thiet b th nghiem, khao
sat hien trng.
- ao at en au coc, chuyen at khoi ho ao.
- Chong ho ao bang van go.
- ap au coc va gia cong au coc.
- Lap at thiet b (kch, dam, ong ho ...)
- Cat, uon thep neo, han neo gi dam.
- Tien hanh th nghiem va ghi chep so lieu theo quy trnh
quy pham.
- Thao, d dung cu th ngiem.
- Chnh ly tai lieu, hoan thanh cong tac th nghiem theo
yeu cau.
- Nghiem thu ban giao
2. ieu kien ap dung
- a hnh kho rao, khong co nc mach chay vao ho th
nghiem.
- Coc neo a co u e lam oi trong.
- Cap tai trong nen en 50 tan.
3. Bang gia
n v tnh: /1 lan TN
Ma Noi dung cong viec n gia
n
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.15000 Nen coc be tong la 857.010 2.475.5 567.98 5.971.43


1 trong ieu kien a n 50 3 4
hnh kho rao, coc neo TN
co u e lam oi
trong, cap tai trong
nen en 50 tan

CQ.15000 Nen coc be tong, a la 1.028.4 3.465.7 795.17 8.178.32


2 hnh kho rao coc neo n 12 70 7 2
co u, cap tai trong TN
nen 51 - 100 tan

CQ.15000 Nen coc be tong, a la 857.010 2.599.3 596.38 6.224.58


3 hnh lay loi coc neo n 28 2 4
co u, cap tai trong TN
nen en 50 tan

CQ.15000 Nen coc be tong, a la 1.028.4 3.639.0 834.93 8.532.73


4 hnh lay loi coc neo n 12 59 5 2
co u, cap tai trong TN
nen u 51 - 100 tan

Ghi chu: Trng hp khong co coc neo th khong tnh thep


fi 14; que han va may han ma tnh them chi ph khoan + neo.
NEN TNH TH TAI COC BE TONG S DUNG DAN
CHAT TAI
1. Thanh phan cong viec
- Chuan b dung cu, trang thiet b th nghiem, khao sat
hien trng.
- ap au coc va gia cong au coc, lam nen goi ke.
- Lap at, thao d dan chat tai, oi trong be tong va
thiet b th nghiem (kch, ong ho o ).
- Tien hanh th nghiem va ghi chep so lieu.
- Chnh ly so lieu, hoan thanh cong tac th nghiem theo
ung yeu cau.
-Nghiem thu, ban giao.
2. Cac cong viec chua tnh vao mc gom
- Cong tac van chuyen he dam thep va oi trong be
tong en va ra khoi a iem th nghiem.
- Cong tac trung chuyen he dam thep va oi trong be
tong gia cac coc th nghiem trong cong trnh.
- X ly at yeu phuc vu cong tac th nghiem (neu co).
3. Bang gia
n v tnh: /tan /1 lan TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Nen tnh th tai coc
be tong s dung
dan chat tai
CQ.16000 Tai trong nen 100 T/la 8.842 9.996 28.694 57.800
1 500 tan n
CQ.16000 Tai trong nen 1.000 T/la 8.473 8.627 31.256 57.657
2 tan n
CQ.16000 Tai trong nen 1.500 T/la 7.844 7.375 28.097 51.387
3 tan n
CQ.16000 Tai trong nen 2.000 T/la 7.368 6.299 26.518 47.270
4 tan n

CONG TAC TH NGHIEM KIEM TRA CHAT LNG COC


BE TONG BANG PHNG PHAP BIEN DANG NHO (PIT)
1.Thanh phan cong viec
- Nhan nhiem vu, khao sat hien trng. Lap at va
thao d thiet b th nghiem. Tien hanh th nghiem va ghi
chep so lieu theo quy trnh quy pham. Chnh ly tai lieu, kiem
tra chat lng san pham, nghiem thu, ban giao.
2. Bang mc
n v tnh: /1 lan TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.17000 Th nghiem bien dang lan 12.075 65.306 103.36 240.047


1 nho (PIT) TN 5
TH NGHIEM KIEM TRA CHAT LNG COC BE TONG
BANG PHNG PHAP SIEU AM
1. Thanh phan cong viec
- Nhan nhiem vu, khao sat hien trng. Lap at va
thao d thiet b th nghiem. Tien hanh th nghiem va ghi
chep so lieu theo quy trnh quy pham. Chnh ly tai lieu, kiem
tra chat lng san pham, nghiem thu, ban giao.
2. Bang gia
n v tnh: /1 lan TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.18000 Th nghiem sieu am lan 3.864 77.365 107.15 257.092


1 chat lng coc TN 5

TH NGHIEM O MOUN AN HOI BANG CAN


BELKENMAN
1. Thanh phan cong viec
- Nhan nhiem vu, chuan b may moc, vat t, thiet b th
nghiem.
- Xac nh v tr th nghiem.
- Lap dng, thao d, bao dng thiet b th nghiem.
- Tien hanh th nghiem theo ung yeu cau ky thuat.
- Ghi chep, chnh ly so lieu, kiem tra chat lng san
pham, nghiem thu, ban giao.
2. Bang gia
n v tnh: /1 iem TN
Ma Noi dung cong viec n n gia
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp

CQ.19000 Th nghiem o moun lan 16.193 63.014 57.422 191.582


1 an hoi bang can TN
Belkenman
CHNG XVI
CONG TAC THAM DO A VAT LY

THAM DO A VAT LY A CHAN TREN CAN


THAM DO A CHAN BANG MAY ES - 125
1. Thanh phan cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an a vat
ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o
+ Chuan b may moc thiet b vat t cho may ES - 125
(mot mach)
+ Trien khai cac he thong o
+ Tien hanh o ve
- Kiem tra tnh trang may
- Ra khau lenh ap bua
Ghi thi gian song khuc xa oi vi may thu ve len hnh
bieu o thi khoang.
+ Thu thap phan tch kiem tra tai lieu thc a.
+ Thu don khi ket thuc mot qua trnh hoac mot ca cong
tac.
b. Noi nghiep
- Nghien cu nhiem vu, lap phng an thi cong va thong
qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly, thu
thap tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Nghiem thu chat lng san pham va ban giao tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Bang phan cap a hnh, phu luc so 12.
- Dung phng phap song khuc xa va lien ket song
khuc xa khi gay dao ong bang phng phap ap bua. Ghi
thi gian tren man hien song.
- Quan sat a vat ly vi mot bieu o thi khoang.
- Vung tham do khong b nhieu bi cac dao ong nhan
tao khac nh giao thong (gan ng quoc lo, ng sat),
cong nghiep (gan ham mo, khu cong nghiep), thien nhien
(gan thac nc), ng ien cao the.
- Khoang cach gia cac tuyen bang 100m.
- o sau tham do trung bnh t 5 - 10m.
3. Bang gia
n v tnh: /1 quan sat a vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Khoang cach gia
cac cc thu 2m
CR.01100 - Cap a hnh I - II q.sa 135.03
1 t 10.764 0 23.486 279.629
CR.01100 - Cap a hnh III - IV q.sa 169.23
2 t 11.364 8 29.575 348.362
Khoang cach gia
cac cc thu 5m
CR.01100 - Cap a hnh I - II q.sa 135.03
3 t 10.764 0 26.444 282.764
CR.01100 - Cap a hnh III - IV q.sa 169.23
4 t 11.364 8 33.055 352.050

Tham do a chat khac vi ieu kien ap dung tren th n gia nhan cong va
may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 Khoang cach gia cac tuyen >100m K = 1,05
2 Quan sat vi 2 bieu o thi khoang K = 1,2
3 tren mot oan thu K = 1,4
4 Quan sat vi 3 bieu o --- " --- K = 1,5
5 Quan sat vi 5 bieu o --- " --- K = 1,2
6 Khu vc tham do b nhiem dao ong K = 1,25
7 o sau tham do > 10 - 15m K = 1,4
8 Tham do a chan di song K=2
Tham do a chan trong ham ngang
THAM DO A CHAN BANG MAY TRIOSX - 12
1. Thanh phan cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an a vat
ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o
- Chuan b may moc, thiet b vat t cho may TRIOSX - 12
(12 mach)
- Trien khai cac he tong o
- Tien hanh o ve:
+ Kiem tra tnh trang may, an toan lao ong khi ban sung,
no mn.
+ Ra khau lenh ban sung, no mn.
+ ong mach cum may ghi cac dao ong a chan.
+ Tat may sau khi ban sung, no mn, ghi bao cao, anh
gia chat lng bang, ghi so vao bang.
+ Kiem tra lai may ghi cac dao ong vao bang.
- Thu thap, phan tch kiem tra tai lieu thc a.
- Thu don khi ket thuc mot qua trnh hoac 1 ca cong tac.
b. Noi nghiep:
- Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho
phng an thi cong a vat ly va thong qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly thu
thap tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap bao cao, thuyet minh, nghiem thu chat lng san
pham va ban giao tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Bang phan cap a hnh: phu luc so 12
- Dung phng phap song khuc xa va lien ket song
khuc xa khi gay dao ong bang phng phap ban sung.
Phng phap ghi song bang giay cam quang khoang quan sat
vi 1 bang ghi a chan.
- Quan sat a vat ly vi mot bang ghi a chan
- Vung tham do khong b nhiem bi cac dao ong nhan
tao khac nh giao thong (gan ng quoc lo, ng sat),
cong nghiep (gan ham mo va khu cong nghiep), thien
nhien (gan cac thac nc).
- Khoang cach gia cac cc thu chuan la 5m vi he
thong quan sat n.
- n gia ch dung trong thi gian cac thang thuan li
cho cong tac ngoai tri quy nh
trong vung lanh tho va co he so bang 1,0.
- So lan ban la 1 - 3 lan
3. Bang gia: Tham do a chan bang may TRIOSX -
12
n v tnh: /1 quan sat vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
Hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Gay dao ong
bang phng phap
ban sung
Khoang cach gia
cac cc thu 5m
CR.021001 - Cap a hnh I - II q.sa 201.64
t 37.088 5 78.198 485.567
CR.021002 - Cap a hnh III - IV q.sa 241.25
t 37.663 4 92.603 572.820
Khoang cach gia
cac cc thu 10m
CR.021003 - Cap a hnh I - II q.sa 255.65
t 37.088 7 98.777 604.710
CR.021004 - Cap a hnh III - IV q.sa 333.07
t 37.663 4 125.529 773.182
+ Gay dao ong
bang phng phap
no mn
Khoang cach gia
cac cc thu 5m
CR.021005 - Cap a hnh I - II q.sa 201.64
t 7.450 5 78.198 454.151
CR.021006 - Cap a hnh III - IV q.sa 241.25
t 7.450 4 92.603 540.795
Khoang cach gia
cac cc thu 10m
CR.021007 - Cap a hnh I - II q.sa 255.65
t 7.450 7 98.777 573.294
CR.021008 - Cap a hnh III - IV q.sa 333.07
t 7.450 4 125.529 741.157
4. Khi tham do a chan khac vi ieu kien ap dung tren th n
gia nhan cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 Khoang thu vi 2 bang ghi K = 1,1
2 Khoang thu vi 3 bang ghi K = 1,2
3 Khoang thu vi 5 bang ghi K = 1,4
4 Khu vc tham do b nhiem dao ong K = 1,2
5 So lan ban 2 K = 1,2
6 He so thiet b (khoang cach gia K = 1,09
iem cc thu, khoang cach gia tam
7 cc thu) >10m K = 1,2
He so thiet b (khoang cach gia
iem cc thu, khoang cach gia tam
8 cc thu) > 15m K = 1,3
Gay giao ong bang phng phap no
mn

Neu dung no mn e gay dao ong th vat lieu nh sau:


- Mn 0,25 kg cho cac cap a hnh
- Kp mn 1,2 chiec cho cac cap a hnh
- Bo ban mn 0,001 chia cho cac cap a hnh
THAM DO A CHAN BANG MAY TRIOSX - 24
1. Noi dung cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
+ Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an a vat
ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
+ Nhan v tr iem o.
+ Chuan b may moc, thiet b vat t cho may TRIOSX - 24
(24 mach).
+ Trien khai cac he thong o
+ Tien hanh o ve:
- Kiem tra tnh trang may, an toan lao ong khi ban sung,
no mn.
- Ra khau lenh ban sung, no mn.
- ong mach cum may ghi cac dao ong a chan
- Tat may sau khi ban sung, no mn, ghi bao cao anh gia
chat lng bang, ghi so vao bang.
- Kiem tra lai may ghi cac dao ong vao bang.
+ Thu thap, phan tch kiem tra tai lieu thc a.
+ Thu don khi ket thuc mot qua trnh hoac mot ca cong
tac.
b. Noi nghiep:
+ Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho
phng an thi cong a vat ly va thong qua phng an.
+ Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly,
thu thap tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap bao cao, thuyet minh, nghiem thu chat lng san
pham va ban giao tai lieu
2. ieu kien ap dung
- Bang phan cap a hnh, phu luc 12.
- Dung phng phap song khuc xa va lien ket song khuc
xa khi gay dao ong bang phng
phap ban sung. Phng phap ghi song bang giay cam
quang khoang quan sat vi 1 bang ghi a chan.
- Quan sat a vat ly vi mot bang ghi a chan.
- Vung tham do khong b nhiem bi cac dao ong nhan
tao khac nh (gan ng quoc lo,
ng sat), cong nghiep (gan ham mo va khu cong
nghiep), thien nhien (gan cac thac nc).
- Khoang cach gia cac cc thu chuan la 5m vi he
thong quan sat n.
- n gia ch dung trong thi gian cac thang thuan li
cho cong tac ngoai tri qui nh
trong vung lanh tho va co he so bang 1,0.
- So lan ban la 1 - 3 lan
3. Bang gia
n v tnh: /1 quan sat vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
+ Gay dao ong
bang phng
phap ban sung
CR.022001 - Cap a hnh I - q.sa
II t 49.302 252.056 91.923 603.903
CR.022002 - Cap a hnh III - q.sa
IV t 50.402 302.467 108.856 713.859
+ Gay dao ong
bang phng
phap no mn
CR.022003 - Cap a hnh I - q.sa 7.450 252.056 91.923 559.540
II t
CR.022004 - Cap a hnh III - q.sa
7.450 302.467 108.856 668.330
IV t

4. Khi tham do a chan khac vi ieu kien ap dung tren th n


gia nhan cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 Gay dao ong bang phng phap no K = 1,3
2 mn K = 1,1
3 Khoang thu vi 2 bang ghi K = 1,2
4 Khoang thu vi 3 bang ghi K = 1,4
5 Khoang thu vi 5 bang ghi K = 1,2
6 Khu vc tham do b nhiem dao ong K = 1,2
7 So lan ban 2 lan K = 1,2
He so thiet b (khoang cach gia
8 iem cc thu, khoang cach gia tam K = 1,4
cc thu) > 10m
He so thiet b (khoang cach gia
iem cc thu, khoang cach gia tam
cc thu) > 15m

Neu dung no mn e gay dao ong th vat lieu nh sau:


- Mn 0,25 kg cho cac cap a hnh
- Kp mn 1,2 chiec cho cac cap a hnh
- Bo ban mn: 0,001 chia cho cac cap a hnh

THAM DO A VAT LY IEN


THAM DO A VAT LY IEN BANG PHNG PHAP
O MAT CAT IEN
1. Thanh phan cong viec:
a) Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an thi cong
a vat ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o.
- Chuan b may moc, thiet b vat t cho may UJ - 18.
- Trien khai cac he thong o.
- Tien hanh o ve:
+ at may moc thiet b va kiem tra s hoat ong cua
may moc, rai cac ng day thu phat.
+ ong cac iem cc, ong mach nguon phat, kiem tra
hien trng o ien.
+ Tien hanh o ien the gia cao iem cc thu va cng
o dong ien, cac iem cc phat.
- Ghi so, tnh ien tr suat va dng o th.
- Thu don day, thiet b, may khi ket thuc mot qua trnh
hoac mot ca cong tac.
b) Noi nghiep:
- Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho phng
an thi cong a vat ly va thong qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly, thu
thap tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap thuyet minh, nghiem thu chat lng san pham va
ban giao tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
Bang phan cap a hnh: Phu luc so 12
- Phng phap o mat cat ien oi xng n gian.
- Khoang cach gia cac tuyen 50m.
- o dai thiet b AB 500m.
- Khoang cach gia cac iem bang 10m.
3. Bang gia: Phng phap o mat cat ien
n v tnh: /1 quan sat vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Tham do a
vat ly ien
bang phng
phap o mat cat
ien
CR.031001 - Cap a hnh I - q.sa
II t 3.064 18.904 966 38.337
CR.031002 - Cap a hnh III - q.sa
IV t 3.064 23.855 1.230 47.538

4. Khi tham do a chan khac vi ieu kien ap dung tren th n


gia nhan cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 Khoang cach gia cac tuyen > 50m K = 1,05
2 -100m K = 1,1
3 Khoang cach gia cac tuyen > 100m K = 1,2
-200m
4 K = 1,15
Khoang cach gia cac tuyen > 200m
5 K = 1,3
o dai thiet b > 500 - 700m
6 K = 1,5
o dai thiet b > 700 - 1000m
7 K = 0,8
o dai thiet b > 1000m
8 K = 1,15
Phng phap o nap ien o the
9 K = 1,2
Phng phap o nap ien o gradien
10 K = 1,4
Phng phap o mat cat lng cc 1
11 K = 1,27
canh
12 K = 1,4
Phng phap o mat cat lng cc 2
canh
Phng phap o mat cat ien lien
hp 2 canh
Phng phap o mat cat oi xng
kep

THAM DO A VAT LY IEN BANG PHNG PHAP


IEN TRNG THIEN NHIEN
1. Thanh phan cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an thi cong
a vat ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o.
- Chuan b xe may, thiet b o a vat ly bang may UJ -
18.
- Trien khai cac he thong o
- Tien hanh o ve:
+ at may moc thiet b va kiem tra s hoat ong cua
may moc (kiem tra nguon nuoi may).
+ Xac nh cac he so phan cc cua cac ien cc neu
cac ien cc khong phan cc vi may o.
+ Bo tr ien thoai vien (hoac coi).
+ Kiem tra o nhay cua may o.
+ Tien hanh bu phan cc.
+ o hieu ien the gia cac ien cc thu len bieu o
o th the ng vi moc iem o.
+ Thu don may, thiet b, khi ket thuc mot qua trnh hoac
mot ca.
b. Noi nghiep:
- Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho
phng an thi cong a vat ly va thong qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly, thu
thap tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap bao cao, thuyet minh, nghiem thu chat lng san
pham va ban giao tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Bang phan cap a hnh, phu luc so 12
- n gia ch ung cho phng phap o the ieu kien
bnh thng (ch can dung 1 ien cc 1 iem va ieu
kien o the bnh thng) tai cac iem can o U = 0,3MV va
phan cc phai bu i bu lai khong qua 10% tong so iem
o.

3. Bang gia: Phng phap ien trng thien nhien


n v tnh: /1 quan sat vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Tham do a
vat ly ien
bang phng
phap ien
trng thien
nhien
CR.032001 - Cap a hnh I - q.sa
II t 916 9.902 937 19.808
CR.032002 - Cap a hnh III - q.sa
IV t 1.095 14.853 1.376 29.385
4. Khi o ien trng thien nhien khac vi ieu kien ap dung tren
th n gia nhan cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 Kho khan phai bu phan cc, bu i bu lai en K = 1,1
30% tong so iem o, he so
2 ieu kien tiep a phc tap phai o 2 ien K = 1,1
cc 1 v tr
3 K = 1,2
ieu kien tiep a kho khan phai o 3 ien
4 K = 1,4
cc 1 v tr
5 K = 1,4
ieu kien tiep a ac biet kho khan phai
o nc
Neu dung phng phap gradien
THAM DO A VAT LY IEN BANG PHNG PHAP
O SAU IEN OI XNG
1. Thanh phan cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an thi cong
a vat ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o.
- Chuan b may moc, thiet b vat t cho may UJ - 18.
- Trien khai cac he thong o.
- Tien hanh o ve:
+ at may moc thiet b va kiem tra s hoat ong cua
may moc va rai cac ng day thu, phat tiep a.
+ ong nguon kiem tra o ien ng day, o hieu ien
the gia hai cc thu va o cng o dong ien trong ng
day phat.
+ Ghi chep so thc a, tnh toan (o lai khi can) dng
ng cong (o th) len bang logart kep.
+ Thu don day, thiet b, may khi ket thuc 1 qua trnh
hoac 1 ca.
b. Noi nghiep
- Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho
phng an thi cong a vat ly, thong qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly, thu
thap cac tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so
lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap bao cao, thuyet minh, nghiem thu chat lng san
pham va ban giao tai lieu.
2. ieu kien ap dung:
- Bang phan cap a hnh: Phu luc so 12.
- n gia ch ung khi o dai AB max en 1000m.
- Khoang cach trung bnh gia cac iem o theo truc AB/2
tren bang logarit kep (mo un 6,25cm cach nhau 9 - 12mm).
3. Bang gia: Phng phap o o sau oi xng
n v tnh: /1 quan sat vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
Hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Tham do a
vat ly ien
bang phng
phap o sau
ien oi xng
CR.033001 - Cap a hnh I - q.sat 303.81
II 18.062 8 13.173 580.589
CR.033002 - Cap a hnh III - q.sat 393.83
IV 18.557 8 16.979 747.363

4. Khi tham do o ien oi xng khac vi ieu kien ap dung


tren th n gia nhan cong va may c nhan vi he so sau:
STT ieu kien He so
1 o dai AB > 1000m K = 1,3
2 Khoang cach cac iem o theo logart t 7 - K=
3 9mm 1,15
4 Khoang cach cac iem o theo logart t 5 - K=
7mm 1,25
5
o theo phng phap 3 cc K = 1,1
6
o tren song, ho K = 1,4
o cac khe nt K = 0,5

THAM DO T BANG MAY MF - 2 - 100


1. Thanh phan cong viec:
a. Ngoai nghiep (thc a)
- Nhan nhiem vu, e cng cong tac, phng an thi cong
a vat ly bao gom cac van ban cho phep va thoa thuan.
- Nhan v tr iem o.
- Chuan b xe may, thiet b o a vat ly bang may MF -
2 - 100.
- Trien khai cac he thong o.
- Tien hanh thc hien o ve:
+ Lay cac vat sat t ngi van hanh.
+ Kiem tra nguon nuoi may.
+ Chnh cung bu.
+ Lay chuan may.
+ o thanh phan thang ng z cua tng a t.
- Len o th t trng z cung vi cac iem o tai cho.
- Thu don khi het 1 qua trnh hoac 1 ca cong tac.
b. Noi nghiep
- Nghien cu nhiem vu, lap e cng ky thuat cho
phng an thi cong a vat ly, thong qua phng an.
- Hng dan, kiem tra, giam sat ky thuat a vat ly, thu
thap cac tai lieu hien trng, nghiem thu, chnh ly so
lieu.
- Phan tch tai lieu thc a, lap cac bang ke, ban ve,
tnh toan cac thong so.
- Lap thuyet minh, nghiem thu chat lng san pham va
ban giao tai lieu..
2. ieu kien ap dung:
- Bang phan cap a hnh, phu luc so 12
- n gia ch dung cho phng phap o gia tr z
nhng ieu kien bnh thng.
3. Bang gia: Tham do t bang may MF - 2 - 100
n v tnh: /1 quan sat a vat ly
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. May Tong
lieu Cong hp
Tham do t bang
may MF - 2 - 100
CR.04100 - Cap a hnh I - II q.sa
1 t 10.037 725 18.855
CR.04100 - Cap a hnh III - IV q.sa
2 t 14.853 1.124 27.957
CHNG XVII
CONG TAC O VE BAN O A CHAT CONGTRNH

1. Thanh phan cong viec:


- Thu thap va nghien cu cac tai lieu co lien quan en
khu vc o ve, i quan sat tong the.
- Lap phng an thi cong o ve.
- Chuan b vat t, thiet b, phng tien o ve.
- Tien hanh o ve tai thc a.
- Mo ta cac iem lo t nhien ho khoan, ho ao, cac
iem don sach.
- Lap mat cat thc o bang thc day.
- o ve cac iem khe nt.
- Quan sat, mo ta cac iem a chat vat ly.
- o ve, tm kiem cac bai vat lieu xay dng phu hp
vi giai oan khao sat.
- Nghien cu, thu thap ve a chat thuy van, a chat
cong trnh.
- Lay mau thach hoc, mau lu ...van chuyen mau.
- Chnh ly tai lieu s bo ngoai thc a.
- Chnh ly va lap ban o a chat cong trnh, a mao
cua khu vc o ve.
- Lap thuyet minh va cac ban ve, phu luc.
2. ieu kien ap dung:
Cap phc tap a chat theo yeu to anh hng: theo phu
luc so 13
3. Nhng cong viec cha tnh vao n gia:
- Cong tac phan tch, anh gia ban o khoang san co
ch.
- Cong tac xac nh ong at.
- Cong tac tm kiem VLXD ngoai khu vc o ve.
- Cong tac o noi a hnh cho cong tac o ve a chat.
- Cong tac chup anh mat at va bien ve anh bang
may bay, bang vi tnh.
- Cong tac th nghiem a chat thuy van va a chat
cong trnh.
- Cong tac khoan, ao a chat cong trnh, tham do a
vat ly.

4. Bang gia: Cong tac o ve ban o a chat


cong trnh
n v tnh: /1 km
2
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. Cong Ma Tong
lieu y hp
+ Ban o ty le
1/200.000
CS.011001 - Cap phc tap I km2 4.818 155.605 3.532 289.250
CS.011002 - Cap phc tap II km 2
5.429 176.390 3.532 327.352
CS.011003 - Cap phc tap III km 2
5.429 287.616 3.532 527.782
+ Ban o ty le
1/100.000
CS.021001 - Cap phc tap I km2 7.858 349.970 7.060 646.460
CS.021002 - Cap phc tap II km 2
8.179 396.596 7.060 730.818
CS.021003 - Cap phc tap III km 2
8.179 651.630 7.060 1.190.390
+ Ban o ty le
1/50.000
CS.031001 - Cap phc tap I km2 19.05
13.129 779.147 2 1.438.135
CS.031002 - Cap phc tap II km 2
19.05
13.129 887.565 2 1.633.503
CS.031003 - Cap phc tap III km 2
19.05
13.129 1.454.933 2 2.655.900
+ Ban o ty le
1/25.000
CS.041001 - Cap phc tap I km2 63.49
24.684 1.735.808 9 3.221.399
CS.041002 - Cap phc tap II km 2
63.49
24.684 1.977.360 9 3.656.676
CS.041003 - Cap phc tap III km 2
63.49
24.684 3.252.533 9 5.954.537
+ Ban o ty le
1/10.000
CS.051001 - Cap phc tap I km2 49.214 4.679.378 12 8.484.418
CS.051002 - Cap phc tap II km 2
11.713.57
49.214 6.471.360 12 0
CS.051003 - Cap phc tap III km 2
10.246.32 18.516.04
49.214 0 12 8
+ Ban o ty le
1/5.000
CS.061001 - Cap phc tap I km2 15.282.85
83.589 8.431.868 23 4
CS.061002 - Cap phc tap II km 2
11.313.64 20.475.81
83.589 5 23 7
CS.061003 - Cap phc tap III km 2
20.866.20 37.689.52
83.589 4 23 8
Ma Noi dung cong n n gia
viec
hieu v Vat N. Cong May Tong
lieu hp
+ Ban o ty le
1/2.000
CS.071001 - Cap phc tap I ha 15.818 235.373 1 440.910
CS.071002 - Cap phc tap ha 15.818 380.867 1 703.089
II
CS.071003 - Cap phc tap ha 15.818 763.980 1 1.393.460
III
+ Ban o ty le
1/1.000
CS.081001 - Cap phc tap I ha 2.563 471.870 1 853.027
CS.081002 - Cap phc tap ha
II 2.563 763.980 1 1.379.409
CS.081003 - Cap phc tap ha
III 2.587 1.393.140 1 2.513.182
+ Ban o ty le
1/500
CS.091001 - Cap phc tap I ha 12.909 910.035 1 1.653.567
CS.091002 - Cap phc tap ha
II 12.909 1.483.020 1 2.686.086
CS.091003 - Cap phc tap ha
III 12.909 2.696.400 1 4.872.597
PHU LUC SO 1
BANG PHAN CAP A HNH CHO CONG TAC
KHONG CHE MAT BANG

Cap I
Vung ong bang a hnh n gian, dan c tha tht, hng
ngam khong b vng.
Vung trung du, oi thap sn rat thoai va o cao tuyet
oi thap di 20m chu yeu la oi troc, khong anh hng
en hng ngam.
Cap II
Vung ong bang, a hnh tng oi n gian, t dan c,
hng ngam b vng t, de chat phat.
Vung oi dan c tha, o cao tuyet oi t 20 - 30m chu
yeu la oi troc t co cay nhng khoi lng chat phat t, dan c
tha.
Cap III
Vung ong bang dan c ong, a hnh b chia cat nhieu
bi kenh rach song suoi, hng ngam kho thong suot, phai
chat phat. Vung trung du, oi nui cao t 30 - 50m, tren nh
co bui hoac lum cay, mat o dan c va phai, hng ngam
kho thong suot phai phat don.
Vung ruong snh lay hoac bai thuy trieu co su vet moc
thap xen lan co oi nui, lang mac, i lai kho khan, hng
ngam khong thong suot.
Cap IV
Khu vc th tran, th xa a hnh phc tap, hng ngam kho
thong suot.
Vung bai thuy trieu lay loi, thut sau, su vet moc cao hn
tam ngam, i lai kho khan, phai chat pha nhieu.
Vung oi nui cao t 50 - 100m, hng ngam khong thong
suot, phai chat phat a hnh b phan cat xen lan co rng
cay cong nghiep, cay ac san, viec chat phat thong hng
b han che.
Vung nhieu cay trong, cay cong nghiep nh ca phe, cao su

Rng cay khop, a hnh chia cat trung bnh, mat o song
suoi trung bnh.
Cap V
Khu vc thanh pho, th xa, nhieu nha cao tang, ong khoi,
cot ien, cay cao anh hng en o thong suot cua hng
ngam.
Vung rng nui cao tren 100m, a hnh b phan cat nhieu,
cay coi ram rap, hng ngam khong thong suot, i lai kho
khan.
Vung rng khop day, chia cat nhieu, vung giap bien co
rng khop.

Cap VI
Vung rng nui hoang vu ram rap, nhieu thu d, muoi, vat,
ran oc, hng ngam rat kho thong suot, khoi lng chat
pha rat ln, i lai rat kho khan.
Vung nui cao t 100m en 300m, hiem tr, vach ng,
kho leo treo, i lai.
Vung hai ao at lien, oi nui cay coi ram rap, a hnh
phc tap.
Vung ac biet, vung bien gii xa xoi, heo lanh, cac hai
ao xa at lien, cay coi ram rap, i lai kho khan, vung co
nhieu bom mn cha c ra pha.
PHU LUC SO 2
BANG PHAN CAP A HNH CHO CONG TAC
KHONG CHE O CAO

Cap I
Tuyen o i qua vung a hnh n gian, quang ang, ng
kho rao, i lai de dang.
Cap II
Tuyen o i qua vung a hnh bang phang, o doc khong
qua 1%.
Tuyen thuy chuan o qua canh ong, ruong co nc nhng
co the at c may va mia.
Tuyen thuy chuan chay cat qua cac truc ng giao thong
quang ang, t b anh hng ngi va xe co trong khi o ngam.
Cap II
Tuyen thuy chuan o trong khu dan c, lang mac, tam nhn
b vng, phai chat phat, xen lan co ruong nc lay loi,
tuyen thuy chuan bang qua vung oi nui sn thoai, o doc
5%, vung trung du kha bang phang a hnh t loi lom, phan
cat t.
Cap IV
Tuyen thuy chuan o trong khu vc th tran, th xa, thanh
pho mat o ngi va xe co qua lai ln anh hng en cong
viec o ac.
Tuyen thuy chuan qua rng nui, a hnh kha phc tap o
doc 10%, nhieu cay coi, anh hng en tam nhn, hoac o
qua vung nhieu song ngoi ln, kenh rach.
Cap V
Tuyen thuy chuan o qua vung snh lay, bai lay ven bien
su vet, hoac rng c moc cao hn may, anh hng ln en
tam nhn, phai chat phat hoac cho at may b lun, phai
ong coc em chan may.
Tuyen thuy chuan i qua rng nui cao, nui a, ram rap, a
hnh phc tap kho khan, o doc 20% o ac theo cac trien
song ln vung thng lu.
Vung rng khop day, nhieu gai ram, qua khu rng nguyen
sinh, giap bien gii.
Vung nui a voi hiem tr, vach ng.
Vung hai ao nui a lm chm.
Vung rng nui hoang vu ram rap, hng ngam rat kho
thong suot, i lai rat kho khan, phai chat phat nhieu.
Vung nui a cao hn 100m, vung a voi hiem tr, vach
ng, kho leo treo, i lai.
Vung hai ao, vung bien gii xa xoi co nhieu cay, rng
nguyen sinh heo lanh.
PHU LUC SO 3
BANG PHAN CAP A HNH CHO CONG TAC
O VE BAN O A HNH TREN CAN

Cap I
- Vung ong bang chu yeu ruong mau kho rao, tha dan
c, quang ang, i lai de dang, a hnh n gian.
- Vung bang phang cua thung lung song chay qua vung
trung du oi thap di 20m, cay co thap di 0,5m i lai de
dang.
Cap II
- Vung ong bang ruong mau xen lan ruong lua nc
khong lay loi, lang mac tha, co ng giao thong, mng
mang, cot ien chay qua khu o.
- Vung bang phang chan oi, vung oi thoai di 20m,
co cay moc thap, khong vng tam ngam, chan nui co
ruong cay lua, trong mau, khong lay loi, i lai thuan tien.
Cap III
- Vung ong bang dan c tha, t nha ca, vn cay an
qua, ao ho, mng mang, cot ien.
- Vung th tran nho, nha ca tha, oc lap.
- Vung oi sn thoai, oi cao di 30m, lac ac co bui
cay, lum cay cao bang may, phai chat phat, sn oi co
ruong trong khoai, san, co bac thang, a hnh t phc tap.
- Vung co lau say, co vn cay an qua, cay cong nghiep,
o chia cat trung bnh.
Cap IV
- Vung th tran, vung ngoai vi thanh pho ln, thu o nhieu
nha ca, vn cay ram rap, co cong trnh noi va ngam, he
thong giao thong thuy bo, li ien cao, ha the, ien thoai
phc tap.
- Vung oi nui cao di 50m xen lan co rng tha hoac
rng cay cong nghiep cao su, ca phe, sn, bach an... khi o
khong c chat phat hoac han che viec phat, a hnh tng
oi phc tap.
- Vung bang phang co nhieu vn cay an qua khong
chat pha c, nhieu ban lang, co rng khop bao phu khong
qua 50%.
- Vung bai thuy trieu lay loi, su vet moc cao hn tam
ngam phai chat phat.

Cap V
- Vung th xa, thanh pho, thu o, mat o ngi va xe
qua lai ong uc, tap nap, anh hng en viec o ac, co
cong trnh kien truc noi va ngam, he thong ng cong
ranh phc tap.
- Vung oi nui cao di 100m, cay coi ram rap nui a voi
tai meo lm chm, nhieu vach ng, hay hang ong phc tap.
Cap VI
- Vung rng nui cao tren 100m cay coi ram rap hoang vu,
heo lanh.
- Vung bang phang cao nguyen ni bien gii vung khop
day.
- Vung bien gii hai ao xa xoi, i lai kho khan, a hnh
het sc phc tap.
- Vung nui a voi tai meo lm chm, cheo leo nhieu thung
lung vc sau, hang ong, cay coi ram rap.
PHU LUC SO 4
BANG PHAN CAP A HNH CHO CONG TAC
O VE A HNH DI NC

- Song rong di 50m, nc yen tnh hoac chay rat


cham, long song co nhieu oan thang bang, b song
thap thoai eu.
Cap I
- B hai ben co bai hoa mau, ruong, nha ca tha tht,
chiem 10-15% dien tch, cay coi thap, tha (khi o khong
phai phat).

- Song rong t di 100m, nc yen tnh hoac chay rat


cham, gn song co bai noi hoac cong trnh thuy cong,
chu anh hng cua thuy trieu.
Cap II
- Hai b song thap thoai eu, cay tha, dien tch ao ho ruong
nc, lang mac chiem t < 30%.

- Song rong di 300m hoac song chu anh hng cua thuy
trieu, co nhieu bai noi hoac cong trnh thuy cong, co
song nho.
- Hai b song co nui thap, cay coi day, dien tch ao ho,
am lay, lang mac chiem t < 40%.
Cap III
- Khi o a hnh cap I + II vao mua lu. Nc chay manh, kho
qua lai tren song nc.

- Song rong < 500m. Song gio trung bnh. Song co thac genh,
suoi sau, b doc ng song cao, gio manh. Dien tch ao,
ho, am lay, lang mac chiem tren 50%, co ben cang ln
Cap IV
ang hoat ong.
- Khi o a hnh cap III vao mua lu. Nc chay xiet, thac
ghenh.

- Song rong di 1000m, song cao, gio ln hoac ven bien.


- B song co oi nui, ao ho am lay i lai kho khan,
Cap V cay coi che khuat co nhieu lang mac, am ho chiem
70%.
- Khi o a hnh cap IV vao mua lu. Nc chay xiet, song
cao.

- Song rong > 1000m, song cao nc chay xiet (< 2m/s).
Dai bien cach b khong qua 5km, neu co ao chan th
khong qua 5km.
Cap VI
- Vung bien quanh ao, cach b ao khong qua 5km.
- Khi o a hnh cap V vao mua lu. Nc chay xiet, song
cao.

PHU LUC SO 5
BANG PHAN CAP A HNH O MAT CAT TREN CAN

Cap I
Vung ong bang a hnh kho rao, bang phang, dan c
tha tht, khong anh hng hng ngam.
Cap II
- Vung ong bang, tuyen o qua vung trong lua nc,
vung ruong bac thang thuoc trung du hay cay mau cao 1m,
vung oi troc.
- Vung bang phang co xen ke cay lau say, bui gai co chieu
cao < 1m.
Cap III
- Vung ong bang, dan c tha, t nha ca, ruong nc t
lay loi hoac vung bai thuy trieu co su vet moc thap, vung
trung du co a hnh t phc tap, oi cao t 30 - 50m, hng
ngam kho thong suot, phai phat don.
- Vung bang phang co cay trong tha, xen ke co ban
lang, rng khop tha tht.
Cap IV
- Tuyen o qua vung th tran, ngoai vi th xa, thanh pho,
vn cay an qua khong c chat phat.
- Tuyen o qua vung bai trieu lay thut, su vet moc cao hn
tam ngam, i lai kho khan phai chat phat nhieu.
- Tuyen o qua vung oi nui cao 50 100m, vung trong cay
cong nghiep, cay an qua, hng ngam kho thong suot, phai
chat phat nhieu.
- Tuyen o qua vung cay trong day ac, khong c phat,
rng khop phu kn 40% hoac co nhieu ban lang phai o gian
tiep.
Cap V
- Vung rng nui cao 100 150m, cay coi ram rap, i lai kho
khan, hng ngam khong thong suot, phai chat phat nhieu,
t tuyen o men theo oi nui doc ng, khu co ng mon, i
lai phai leo treo, co nhieu cay con, gai goc, vng tam ngam.
- Vung rng khop day ac > 80% hoac qua nhieu lang
mac, day ac cay trong, cay cong nghiep cao, khong c
phat (cao su, ca phe ).
Cap VI
- Vung rng nui cao tren 150m hoang vu, ram rap, co nhieu
thu d, con trung oc hai, khoi lng chat pha rat ln, i lai
kho khan.
- Vung rng nui giang, na phu day, cay coi gai goc ram
rap, i lai kho khan.
- Vung rng nguyen sinh, rng khop day gan 100%, vung
giap bien gii co rng khop > 80%.
PHU LUC SO 6
BANG PHAN CAP A HNH O MAT CAT DI
NC

Cap I
- Song rong di 100m, long song co nhieu oan thang,
nc chay cham.
- Hai b song thap, thoai eu, i lai thuan tien, khong anh
hng hng ngam.
Cap II
- Song rong 101 300m, co bai noi hoac cong trnh thuy
cong, nc chay cham hoac
chu anh hng thuy trieu.
- B song thap, thoai eu, cay tha, co ao ho va ruong
nc, hng ngam t b che khuat.
Cap III
- Song rong 301 500m hoac song chu anh hng cua
thuy trieu, co nhieu bai noi va
cong trnh thuy cong, co song nho.
- Hai b song co oi thap, cay coi vng tam ngam phai
chat phat.
- Khi o a hnh cap I + II vao mua lu: nc chay manh,
kho qua lai tren song nc.
Cap IV
- Song rong 501 1000m.
- Song co nc chay xiet (< 1m/s), co ghenh thac, suoi
sau.
- Hai b song co nui cao, cay coi ram rap, vng tam
ngam, phai chat phat nhieu.
- Khi o a hnh cap III vao mua lu: nc chay xiet.
Cap V
- Song rong > 1000m, co song cao, gio manh hoac vung
ven bien.
- Hai b la vung dan c hoac khu cong nghiep hoac vung
lay thut, moc nhieu su vet, vng tam ngam, phai chat pha
nhieu.
- Khi o a hnh cap IV vao mua lu: nc chay xiet.
PHU LUC SO 7
PHAN CAP A HNH CHO CONG TAC O LUN CONG
TRNH

a hnh loai I
Khu vc cong trnh a a vao s dung, hng ngam khong
b vng bi cay coi, cot ien va hang rao. Mat o i lai
cua ngi va xe co khong ang ke.
a hnh loai II
- Khu vc cong trnh a a vao s dung co mot vai
hng ngam b vng bi cay coi, cot dien hoac hang
rao nhng khong qua 10% tong so hng ngam trong tuyen.
Mat o i lai cua ngi va xe co khong ln lam.
- Khu vc cong trnh ang thi cong, hien trng tng oi
bang phang, co ngi va may moc lam viec nhng khong
anh hng ti hng ngam va toc o o.
a hnh loai III
- Khu vc c quan, khach san, trng hoc hoac khu tap the
co nhieu ngi va xe co qua lai xen lan cay coi, cot ien,
hang rao lam anh hng en hng ngam cua may nhng
khong qua 10% tong so hng ngam trong toan tuyen.
- Khu vc cong trng ang thi cong, hien trng ngon
ngang khong bang phang nhng khong anh hng ti hng
ngam va toc o o.
a hnh loai IV
- Khu vc c quan, khach san, trng hoc hoac khu tap the
co nhieu ngi va xe co qua lai xen lan cay coi, cot ien
va hang rao, o to o, lam anh hng ti 30% cua tong
so ngam trong toan tuyen.
- Khu vc cong trng ang thi cong, co nhieu ngi va
xe may hoat ong. Hien trng khong bang phang, vng
nhieu ong vat lieu (nh: sat, thep, xi mang); hng ngam
va i lai kho khan.
a hnh loai V
- Khu vc c quan khach san, trng hoc, khu tap the co
nhieu n nguyen, gia cac n nguyen co tng che chan,
xung quanh b ngap nc, mat o ngi va xe co i lai ln,
co nhieu cay coi cot ien va xe o to o lam anh hng
ti 50% tong so hng ngam trong toan tuyen hoac khu vc
co moc o lun bo tr ben trong lan can cua cong trnh.
- Khu vc cong trng ang thi cong: tuy mat bang co bang
phang nhng mat o ngi va xe may i lai rat ln, co may
han, bua may hoac cac may gay chan ong manh khac
ang hoat ong. V vay trong qua trnh o b gian oan nhieu
lan.

PHU LUC SO 8
BANG PHAN CAP AT A CHO CONG TAC AO

Cap ac tnh
at a
- at trong trot khong co re cay ln. at dnh cha hu c.
I - at than bun, at dang hoang tho.
- at dnh cac loai lan t dam san (di 5%), trang thai deo
mem ti deo chay.
- Dung xeng hoac cuoc ban ao tng oi de dang.
- at trong trot co re cay ln.
- at dnh cha di 10% dam san hoac soi cuoi.
- at thuoc tang van hoa hoang tho, cha a vun, gach vun,
II manh be tong di 10%.
- Cat cac loai kho am lan di 10% cuoi soi.
- Trang thai at deo ti deo cng.
- at ri trang thai xop.
- Dung xeng va cuoc ban ao c, dung mai xan c.
- at dnh cha t 10 - 30% manh dam san hoac soi cuoi.
- at thuoc tang van hoa hoang tho cha t 10 - 30% a,
gach vun, manh be tong.
III - at tan tch cac loai.
- Cat lan cuoi soi, ham lng cuoi soi khong qua 30%.
- at dnh co trang thai thng deo cng ti na cng.
- at ri trang thai chat va.
- Cuoc ban va cuoc chim to li ao c.
- at dnh lan 30 - 50% dam san hoac cuoi soi. Ham lng set
kha cao. Deo quanh.
- at thuoc loai san pham phong hoa hoan toan cua cac loai
a. at thuoc tang van hoa a hoang tho va cha gach, a
IV
vun t 30 - 50%.
- at dnh trang thai na cng.
- at ri trang thai chat.
- Cuoc chim nho li nang 2,5kg ao c. Cuoc ban cuoc choi
tay.
- at dnh lan tren 50% dam san.
- at thuoc loai san pham phong hoa manh cua cac a.
- at thuoc tang van hoa a hoang tho co tren 50% gach,
V a vun.
- Cuoi soi san ri rac lan cat set
- at dnh trang thai cng.
- at ri trang thai rat chat.
- Cuoc chim nho li nang 2,5kg hoac xa beng mi ao c.

PHU LUC SO 9
BANG PHAN CAP AT A CHO CONG TAC KHOAN TAY
VA KHOAN GUONG XOAN

Cap ac tnh
at a
- at trong trot khong co re cay ln.
I - at dnh cha hu c. at than bun, at dang hoang tho. Khi
nam chat, nc va ca at phoi qua ke cac ngon tay.
- at dnh thng trang thai deo mem ti deo chay.
- at ri trang thai rat xop.
- at trong trot co re cay, goc cay ln.
- at dnh cha di 10% dam san hoac soi cuoi.
- at thuoc tang van hoa cha hoang tho, cha a vun, gach
II vun, manh be tong di 10%.
- Cat t cac loai (t tho ti mn) bao hoa nc va cat chay
co lan ti 10% hat cuoi soi.
- at rat de nhao nan bang tay.
- Trang thai at dnh thng deo cng deo mem.
- at ri trang thai xop.
- at dnh cha t 10 - 30% dam san hoac soi.
- at thuoc tang van hoa a hoang tho, cha t 10 - 30% a
vun, gach vun, manh be tong
III - Cat lan cuoi soi vi ham lng cuoi soi 10 - 30%.
- Cac cac loai cha nc co ap lc. Qua trnh khoan thng de
b sap vach hoac b boi lap ho.
- at dnh dung ngon tay co the an lom hoac nan c mau
at theo y muon.
- at dnh thng trang thai na cng ti deo cng. at
ri trang thai chat va.
- at dnh lan 30 - 50% dam san hoac cuoi soi.
- at thuoc tang van hoa a hoang tho va cha t 30 - 50%
a vun, gach vun.
IV - a khong the nan hoac an lom c bang cac ngon tay bnh
thng.
- at dnh thng trang thai cng ti na cng.
- at ri trang thai chat.
- at dnh cha tren 50% dam san hoac cuoi soi.
- at laterit ket the non (a ong mem).
- at thuoc tang van hoa a hoang tho co tren 50% a vun,
V gach vun.
- San pham phong hoa hoan toan cua cac a.
- cuoi soi lan cat vi ham lng cuoi soi tren 50%.
- at khong the an lom bang ngon tay cai.
- at dnh trang thai cng.
- at ri trang thai rat chat.
PHU LUC SO 10
BANG PHAN CAP AT A CHO CONG TAC KHOAN XOAY
BM RA BANG ONG MAU

Cap at Nhom at a ai dien va phng thc xac nh s


a at a bo

- Than bun, at trong trot khong co re cay to. Cat


I at ti hat nho lan bui set va rat t cuoi soi (di 5%).
xop, - at b ri dang hoang tho, ngon tay an nhe
rat mem at de b lom hoac de nan thanh khuon.
b
Cap at Nhom at a ai dien va phng thc xac nh s
a at a bo

- Than bun va lp at trong trot lan goc cay


hoac re cay to hoac lan t cuoi soi nho.
at - at thuoc tang van hoa lan gach vun, manh be
II tng oi tong, a dam (di 30%)
cng - Cac loai at khac lan di 20% cuoi soi, a
chac dam.
- Cat chay khong ap.
- a phan mem b. Cat bot set ket phong hoa
hoan toan.
- at dnh kho an lom va nan c bang ngon
tay cai.
- at set va cat co cha tren 20% dam san,
cuoi nho.
- a thuoc tang van hoa lan nhieu gach vun,
III at cng manh be tong, a (tren 30%)
ti a - Cat chay co ap lc. Cat gan ket yeu bang xi
mem mang set hoac voi.
- a voi vo so, than a mem b, than nau,
Bocxit, quang sat b o xy hoa b ri. a Macn.
- Cac san pham phong hoa hoan toan cua a.
- eo got va rach c bang mong tay cai. Bop
v hoac be gay bang tay kho khan.
- a phien set, phien than, phien Xeritxit.
- Cat ket, Dunit, Feridolit, Secpantinit b phong
hoa manh ti va. a Macn chat, than a co
IV a mem o cng trung bnh. Tup, bot ket b phong hoa
va.
- Co the be non a bang tay thanh tng
manh.
Tao c vet lom sau ti 5mm tren mat a
bang mui nhon cua bua a chat.
- a phien set Clorit, Phylit, cat ket vi xi mang
la voi, oxit sat, a voi va olomit khong thuan.
- Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit,
Keratophia phong hoa va. Tup nui la b Kericit
V a hi
hoa.
cng
- Mau non khoan got, be kho, rach c de
dang bang dao, tao c iem lom sau bang 1
nhat bua a chat ap manh.
Cap at Nhom at a ai dien va phng thc xac nh s
a at a bo

- a phien Clorit thach anh, a phien Xericit thach


anh. Set ket b silic hoa yeu. Anhydric chat xt
lan vat lieu tup.
VI a cng
va - Cuoi ket vi xi mang gan ket la a voi. a
voi va olomit chat xt. a Skan. unit phong
hoa nhe en ti.
- Mau non co the got hoac cao c bang dao
con. au nhon bua a chat tao c vet lom
tng oi sau.
- Set ket silic hoa, a phien ga sng, a gia
sng Clorit. Cac loai a Pocpjiarit, iabaz, Tup b
phong hoa nhe.
- Cuoi ket cha tren 50% cuoi co thanh phan la
VII a tng
a Macna, xi mang gan ket la silic va set.
oi cng
- Cuoi ket co thanh phan la a tram tch vi xi
mang gan ket la silic iorit va Gabro hat tho.
- Mau non co the b rach nhng khong the got
hoac cao c bang dao con. au nhon bua a
chat co the tao c vet lom nong.
- Cat ket thach anh. a phien silic. Cac loai a
Skan thach anh Gnat tinh the ln. a Granit hat
tho.
- Cuoi ket co thanh phan la a Macna, a Nai,
VIII a kha
Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuocmalin thach anh b
cng
phong hoa nhe.
- Ch can mot nhat bua ap manh mau a b
v. au nhon cua bua a chat ap manh ch
lam xay xat mat ngoai cua mau non.
- Syenit, granit hat tho - nho. a voi ham lng
silic cao. Cuoi ket co thanh phan la a Macna.
a bazan. Cac loai a Nai-Granit. Nai Gabro,
Pocphia thach anh, Pecmatit, Skan tinh the nho.
IX a cng Cac Tup silic. Barit chat xt.
- Bua ap manh mot vai lan mau non mi b
v.
au nhon bua a chat ap nhieu lan tai mot
iem tao c vet lom nong tren mat a.
- a Skan grnat. Cac a Granit hat nho, a
a cng Grandiorit. Liparit. a Skan silic, mach thach anh.
Cuoi ket nui la co thanh phan Macna. Cat
X ti rat
ket thach anh ran chac, a sng.
cng
- Bua ap manh nhieu lan mau non mi b v.
Cap at Nhom at a ai dien va phng thc xac nh s
a at a bo

- a Quaczit, a sng cng chac, cha t sat.


XI a rat a Anbitophia hat mn b sngo(oa. a ngoc
cng (Ngoc bch ). Cac loai quang cha sat.
- Bua ap manh mot nhat ch lam st mau
a.
- a Quaczit cac loai.
XII ac biet - a Coranhong.
cng - Bua ap manh nhieu lan mi lam st c
mau a.

PHU LUC SO 11
BANG PHAN CAP AT A
CHO CONG TAC KHOAN NG KNH LN

Cap at Cac at a ai ien cho moi cap


a

I at lap, at trong trot cat pha lan dam san ri rac

II at lap va at phan tch lan dam cuoi ri rac (ham


lng en 30%, kch thc en 5cm).

III Set, set pha, cat pha t deo mem en deo cng t dnh
bet vao mui khoan, at lan gach v, be tong vun.

IV Set va set pha deo mem en deo cng hay dnh bet
vao mui khoan. at lap lan gach v, be tong vun kch
thc en 10cm.
PHU LUC SO 12
BANG PHAN A HNH CHO CONG TAC THAM DO A
VAT LY

Cap a Nhng a hnh tieu bieu cho moi cap


hnh

- Vung a hnh bang phang, thung lung rong hoac ong


I bang.
- oi troc hoac cay tha lan co tranh, sn doc khong
qua 10%.
- Ao ho, mng, suoi, ruong nc chiem khong qua 20%
dien tch khu vc khao sat.
- Vung cong tac kha bang phang, oi thap, doc thoai
(sn doc khong qua 20o) hoac mot phan la bai cat
hoac am lay.
- Rng tha, t cay to, giang na. Vung ruong nc canh
tac, t nc, chiem khong qua 30% dien tch khu vc
II khao sat.
- Khu vc co thon xom, nha ca, vn cay, ao ho
chiem en 20% dien tch khu vc khao sat.
- Khu vc t cong trnh, ham mo, cong trng (khoang
20%) chieu dai cac tuyen khao sat nam trong khu vc
a xay dng.
- Vung a hnh t b cat bi mang li khe suoi. oi nui
go ghe, sn doc khong qua 30%.
- Vung trung co nhieu mng mang hoac vung am
lay, rng ram, cay leo, giang na chiem 50% dien tch
khao sat.
III
- Khu vc cong trng, mo khai thac lo thien. Thanh
pho co nhieu nha ca, cong trnh (khoang 50% chieu
dai cac tuyen tham do nam trong khu vc a xay
dng).
- Vung a hnh phc tap, van chuyen may moc, thiet
IV b kho khan.
- Vung b phan cat manh, oi nui doc cao, sn doc
ln hn 30o, khe suoi sau, hiem tr.
- Rng ram nhieu cay leo chang cht hoac am lay,
ong trung, ao ho nhieu chiem hn 70% dien tch khao
sat.
- Cac tuyen khao sat thng xuyen cat qua suoi hoac
tat cac cac tuyen tham do eu i qua khu vc a xay
dng.
PHU LUC SO 13
BANG PHAN CAP PHC TAP A CHAT THEO YEU TO
ANH HNG
CHO CONG TAC O VE BAN O A CHAT CONG TRNH

TT Cap I II III
- San trang nam - Uon nep t - Uon nep phc
ngang hoac rat gay the hien ro tap nhieu t
thoai ( 10o) a tang phc gay.
- a tang a tap, t c nghien - a macma bien
c nghien cu cu. chat phat trien
1 Cau ky. - Tang anh dau manh phan bo
tao the hien khong khong rong rai.
a - Tang anh dau
ro rang. ro rang. - a tang phc
chat
- Nham thach on - Thach hoc va tap va t c
nh. nham thach tng nghien cu.
oi khong ben - Nham thach oi
- Co the gap a
vng. nhieu thach hoc
phun xuat.
- Co a macma a dang.
nhng phan bo
hep.
- Cac dang a - Dang a hnh - Cac dang a
hnh bao mon xam thc boi mao kho nhan
boc trui. ap. biet.
2 a
hnh - Xam thc boi - Co nhieu them - Cac hien tng
a ap de nhan nhng the hien a vat ly Karst,
mao biet. khong ro, hien trt l, phat
tng a chat vat trien rong va
ly mi phat trien nghiem trong.
phan bo khong
rong.
- Cac hien tng - Hien tng a - Cac hien tng
3 a a chat vat ly chat vat ly phat a chat vat ly
chat khong co anh trien manh nhng phat trien manh.
vat hng. khong ro rang. - Quy mo ln va
ly - Quy mo nho hep. phc tap.
- Nc trong tang - Tang cha nc - Quan he a
la u the on nh dang va chiem chat thuy van
theo be day va u the va khong gia cac vung
dien phan bo. on nh ca chieu cha nc vi
- Nc di at rong lan chieu nhau va quan he
4 a nam trong cac day. gia cac tang
chat lp ong nhat - Nc di at cha nc va
ve nham tnh. nam trong khoi nc tran mat
- Thanh phan hoa a ket tinh, ong phc tap.
hoc cua nc nhat, trong a - Thanh phan
di at kha goc co nham thay hoa hoc bien
ong nhat. oi va trong hnh oi nhieu.
non boi tch.
- a goc lo - a goc t lo ch - a goc t lo
Mc nhieu cac biet gap dang a hau het b che
o mi co cho b hnh ac biet (b phu, phai ao
5
lo phu ma phai song, suoi, vach ho ranh, don
cua ao ho tham do. nui) phai ao ho sach mi nghien
tham do. cu c.
a
goc
- a hnh t b - a hnh phan - a hnh phan
6 ieu phan cat oi nui cat oi nui cao, cat nhieu 50%
kien thap, giao thong giao thong t dien tch khao
giao thuan tien. thuan tien. sat la rng
thon ram, am lay.
g - Giao thong kho
khan.

Bang quy nh so iem cho moi yeu to anh hng


TT Yeu to anh VT Cap phc tap a chat cong
hng trnh
I II III
1 Cau tao a chat iem 1 2 3
2 a hnh a mao - 1 2 3
3 a chat vat ly - 1 2 3
4 a chat thuy van - 1 2 3
5 Mc o lo cua - 1 2 3
6 a goc - 1 2 3
Giao thong trong
vung

Bang quy nh cap phc tap a chat cho moi vung khao sat
TT Cap phc tap VT Tong so iem
1 Cap I iem 9
2 Cap II - 10 - 14
3 Cap III - 15 - 18
PHU LUC SO 14
BANG PHAN CAP AT A CHO AO GIENG NG

Cap at Cac at a ai ien cho moi cap


a

Than bun va lp at trong khong co re cay, at b


I ri: hoang tho, cat (khong chay). A cat co cuoi va a
dam. Bun t va at bun, a set dang hoang tho. at
tao cat, phan mem
Than bun va lp at trong khong co re cay hoac mot t
II cuo va a dam nho (di 3cm). A set va a set co lan
en 20% tap chat cuoi va a dam nho (di 30cm). Cat
chat, a set chat, at hoang tho, mac n b ri. Cat chay
khong co ap lc, set co o chat xt trung bnh (dang dai va
deo). a phan, iaromit, muoi mo (halit). Cac san pham
phong hoa cua a macma va bien chat a b cac lanh hoa
hoan toan, quang sat oc r.
A set va cat lan en 20% cuoi va a dam (en 3cm).
III at t, chat xt, san, at chay co ap lc.
at set co nhieu lp nho en 5cm. Cat ket gan ket yeu
bi cat va macn, chac xt, cha macn thach cao hoa cha
cat. Alovrolit cha set gan ket yeu. Cac gan ket bang xi
mang set voi. Macn, a voi vo so. a phan chac set.
Manhetit. Thach caotinh the vun phong hoa. Thanh a yeu,
than nau.
a phien tale huy hoai cua tat ca cac bien dang quang
mangan, quang sat b oxy hoa b ri. Bau xt dang set.
a cuoi: gom cac cuoi nho, cac a tram tch, bun va than
bun. Alevrolt set chac xt. Cac ket set Macn chac xt. a
voi khong chac va dolomit; Manhehit chac xt va a voi
co lo rong, tuf. Thach cao ket tinh, anhydrit, muoi kali. Than a
IV co o cng trung bnh. Than nau cng. Cao lanh (nguyen sinh).
a phien set, set cat, alevrolit, sacpantinit (secpentin) b
phong hoa manh va talo hoa. Skacn khong chac thuoc
thanh phan clorit amibon mica, apatit ket tinh. unit phong hoa
manh peridotit, kim-bec-lit b phong hoa.
Quang mactit va cac loai tng t b phong hoa manh. Quang
sat mau dnh nht, bauxit.
a cuoi, dam. Cat ket xi mang gan ket la voi va sat,
alevrolit, acgilit rat chac chan, cha nhieu cat, cuoi ket,
a tram tch vi xi mang set cat hoac xi mang xop khac.
V
a voi olomit cha macn anhydrit rat chac, than e cng
antraxit, photphorit ket hach. a phien set mica, micaclorit-talac
clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoa,
keratophia, tuf nui la b xerixit hoa, quang mactit va cac loai
tng t khong chac. Dunit b phong hoa, kimbeclit dang dam
set.

Cap at Cac at a ai ien cho moi cap


a
VI Anhydrit chat xt b vat lieu tu lam ban, set chat st vi
cac lp olomit nho va xeserit. Cuoi ket tram tch vi xi
mang voi. Cac ket pha cat voi thach anh. Alevrolit chat
xt. a phien set, xerixit thach anh, mica thach anh, clorit
thach anh, xerixrit clorit thach anh.a phien lp anbitophia
clorit hoa ve phan phien. Keratophia, gabro, acgilit silic
hoa yeu. unit khong b phong hoa. Ambolit. Piroxenit tinh
the ln. Cac a cacbonat, talo-apatit. Scacn can xit epi
ot. Pirit ri. Sat nau xop co dang lo rong. Quan
hematit-mac xittit, xierit
VII Acgi lit ailic hoa, cuoi cua a macma va bien chat a dam
khong co tang lan. Cuoi ket thuoc a macma (50%) vi xi
mang set cat. Cuoi ket a tram tch vi xi mang silic. Cat
ket thach anh. elemit rat chac xt. Cat ket pentat thach
hoa. a voi. Caclinaganmatolit. Phot pho rit tam. a phien
bo silic hoa. Keratefia, pocfia poctit, tuf diaoupocfia, pocfirit b
phong hoa tac ong. Gromit hat to va nho b phong hoa.
Xerixit cliorit, gabro ve cac a macma khac, piro quang kim
beclit dang bzan.
Scacn augit-granat cha canxt, thach anh rong (nt co hang,
ocro), sat nen rong co hang hoa, gromit quang sunphua,
quang amphiben - manhetit.
VIII Acgili cha silic, cuoi ket a macma vi xi magn voi, olomit
thach anh hoa, a voi silic hoa va olomit fotferit, dang va
chac xt. a phien silic hoa. Clorit thach anh, xerixit thach anh.
Epioy clorit, thach anh, mica gnai anbitofia thach anh, hat trung
bnh va keratofia. Bazan phong hoa. iabazpocfiorit. Anohit, Labra
ierit poridorit, granit hat nho b phong hoa. Xatit, gabro,
granito gnai b phong hoa. Prematit. Cac a tuoc malib thach
anh. Cac a cacbonat thach anh va birit thach anh. Sat nau co
lo rong. Quang hyro hamatit chac xt, quacsit hematit,
manhetit, pirit chac xt, bauxit (ia spe).
IX Bazan khong b phong hoa. Cuoi ket a macma vi xi mang
xilis, voi, a voi scacn. Cac ket silic a voi, olomit cha
silic, phot pho rt va silic hoa, a phien cha silic. Quac xt
manhetit va he matit dang dai mong manhetit mactit chac
xt, a sng amfibon manhetit va xerixit hoa. Anbitofia va
keratofbi, trachit pocfia tahch anh hoa. iabat tinh the nho ruf
silic hoa, a sng hoa, lipotit b phong hoa, micro grano
iorit hat ln va trung bnh gnai, grano iorit xerixit-gabronplit-
pocmatit. Berezit scacn tinh the nho thanh phan augit epidot,
granat, atomit granat-hedenbargit scacn hat ln, granat,
amfibolit thach anh hoa, parit. Cac a tuoc bin thach anh khong
b phong hoa. Set nau chac xt. Tahch anh vi so lng pirit
ln. Braxit chac xt.
X Cac tram tch cuoi a tang macma va b bien chat cac ket
thach anh chac xt Japilit b phong hoa. Cac a silio, fotfat.
Quacxit hat khong au. a sng vi tan khoang vat sunfua.
Aubitofia tahch anh va keratofia. Liparit. Granit, micro granit
pecmatit chac xt cha thach anh. Scacn hat nho granat atolit-
granat. Quang manhetit va mactit chac xt vi cac lp nho
a sng. Sac neu silic hoa. Thach anh mach, peclirit b thach
anh hoa manh va a sng hoa.
XI Anbitofia hat mn va b sng hoa. Japitlit khong b phong hao.
a phien dang ngoc bch cha silic quacxit a sng cha
sat rat cng. Thach anh chac xt. Cac a crinon. Jatpilit,
mactit - hematit va manhetit - homanit.
XII Jetpilit dang khoi ac xt hoan toan khong b phong hoa, a
la, ngoc bch, a sng, quac xt cac a egirin va corin n.

Related Interests