You are on page 1of 5

() , ,

, je .
- (
) - .
-

O ,
, .

.
:

1. (`ena1 >) `e4na`e2na 1. (gla5va1>) gla4va gla2va

2. (jezi1k >) je4zik je2zik 2. (pe5ta1k)>pe4takpe2tak

3. mati1ka 3. pi5ta1la

4. (`ene2>) `ine1 4. (gla5ve2 >) gla5ve1

5. `ino2m 5. gla5vo2m

6. divo2jka 6. tr5pi2mo

:
1. ,
- ;
2. //, ,
(ba4kr < . bakir);
3. /l6/ //;
4. -(-) , -(-).

:
(1) :

i () u

e7

e a o + /r6/

(2) :

i () u

e a o + /r6/
1
(3) (. . udaja , isplite2m , bis ku1}e
, putra5zi1la , , ):

i () u

a + /r6/

(2) (3) // (
), // // // // ( ).
,

// j // ( ),
[]. //
// (, ).
// , (,
).
// .
. // //, // // ( , ti4sla ,
, , ).
// //, // /s/ ( , s
).
// // .
, . (
, ).
-, -, - ( - ): li2s, {e2s, da2{ (<),
gro2s (<).

. a - (bra1tom, ko4wom).
. -. O
(divo2jki, u kwi1gi, u ru4ki, unu1ki).
(ve4lik bo1les, .
kr2vom),

- . . . (juna2ki, o1bla5ki).
, a - (u tu1rski se2la), - (zu5bi1,
re5bri1).
. - (,
ko1lama).

2
(juna4ki).

, , , ., -
(, , ).
. () .
, .
.
, , ().
( , ) (
[ . , . ])
( , ti napa2daju, Ni5je1 je poslu1{ao, da ni di1gneju, ne
mo1` da vi tr5pi2m, po5pa1 ji ve2in~a). , .

wigo1v, ( + + >
. . (?)> ) wo2win, ( + >>) wi2win.
-

. . . . . - (ve1likom vra1tu, u no2m dete1tu, na2 nom sve4itu).


. . . - -m (mujo2m `e4ni, u ba1binom ku1}i).
().

. / (
), (na1j veli4ko igra2we).
, ( , ).

-: mo1`em, o}em, ne2}em,


i1dem...
- ( - ,
),
-: zavu5ci1ten se, done5si1ten, re5ci1ten, ple5ti1te, umi2te, pu1knite.
-.
- (gle1da5ju).
: , ,
, . -,
- , -
. ( -
.)
3

.
-, - (tka2vu, ko1pa5vu, spa4vu, o1ra5vo, ~u1ja5vo, me1}a5vo).
[ 1. . . 1. .
. // //,
- . . . ()().
3. . . , ,
(, . ), 1. . .
.]
- (<): i1|a5mo, pre5|a2mo, o1ra5mo.
. -, -: gvo1ra5ste, i1ma5ste, guta4{te.
.
- (<-) vu5ka2vu, pija4vu, kli5za2vu... -
: i1ma5vo, no1sa5vo. - -.

1. . . - (-), 2. . . -, - ( ). 3. . .
-/-: ligo1mo, na|o1ste, pro|o1{te...

. -/- (,
). - (. , ).
[ :
: (). -() ,
--.]

-- -- (ubo4det, ubo4den).

- ().

- (Ma1~ke je pogre4bli, De4ica su pa1sli gove1da, Dok


su mu ra1ne zara5sti1li.)

(, , , ),
, , ,
( ): Ja2
}em ga ote2}em, Sa1 }em se di1}em, Jo2 }e do4|e.
.

4
.
() + (Sa1 }em da i1dem, Dana1ske }e da broi2m, Sa1 }e ti ka2`em).

,
( ).

, .
(da }a2v ga na4|em, da }a4{e tresni1}e{), + (}a2vu da pu1knem, }a2vu da nau~i2m).

(
, )
().
, (Da pokva1sim u2sta mi, U1tvuri u2sta ti,
Bri1nem se za se5sstru1 mi.)
, ,
, , ,
( , ), - (du de1ide da tra2`i so1li, ja i1ska5vu
du va2s da do2|em).

, , .


, . 2004/2005. 2005/2006. .

, (1957), , XII.

, (1994), , . .
, ,
.

, (2001), : ,
, .

, (2009), ,
, .