You are on page 1of 2

AGENDA OKRUGLOG STOLA

Saradnja razliitih aktera u reavanju izazova procesa digitalizacije

Datum: Sreda, 21. novembar 2012.


Vreme: 11.00 - 13.30
Mesto: Press centar UNS-a, Knez Mihailova broj 6/III sprat

11.00 - 12.30 PROCES DIGITALIZACIJE U SRBIJI - uloge, zadaci i obaveze razliitih aktera,
ta je uraeno a ta predstoji, uoeni izazovi i problemi

Panelisti:

Stefan Lazarevi, dravni sekretar Ministarstva spoljne i unutranje


trgovine i telekomunikacija
Dragana uri, pomonik direktora JP ETV
Bratislav Vukovi, pomonik direktora JP ETV za tehniku
Milan Jankovi, direktor RATEL-a
Milo Stojkovi, advokat, Pravna sluba ANEM-a
Miloje Nei, ef emisione tehnike i telekomunikacija Prva TV

12.30 12.40 Pauza za kafu

12.40 13.40 Diskusija

Uesnici:
Aleksandra Stefanovi, RATEL
Gordana Sua, lan Saveta RRA
Rajka Galin, pomonik direktora za pravna pitanja, RRA
Aleksandar Avramovi, specijalni savetnik Ministra kulture i informisanja
Aleksandar Gajovi, pravni savetnik sektora za medije, Ministarstvo kulture i
informisanja
Danica Nogo, Ministarstvo kulture i informisanja
Dragomir Petkovi, sekretar, Skuptinski odbor za kulturu i informisanje
Vladimir Mari, pomonik direktora, Zavod za intelektualnu svojinu
Sinia Isakov, direktor, RTV
Marija Bahri, ef korporativnih komunikacija, RTS
Tatjana iti, urednica digitalnog i satelitskog programa, RTS
Milena Vueti, direktor tehnike televizije, RTS
Vladimir Ini, direktor tehnike, RTV B92
Duan Vujnovi, ef emisione tehnike TV B92
Vladimir Jaramazovic Koh, direktor tehnike, RTV Pink
Vidoje Veselinovi, direktor R&D i IT sektora, RTV Pink
Slaana Paunovi, PR menader, Prva TV
Goran Slavov, tehniki direktor, Prva TV
Marija Tadi, ef pravne slube, Prva TV
Miroslav Jovanovi, tehniki direktor, Studio B
Jovanka Marovi, direktor, RTK Kragujevac
Dubravka Popovi, direktor, RTV Santos Zrenjanin
Boris Jaramazovi, tehniki direktor, RTV Pannon Subotica
Gazs Attila, zamenik tehnikog direktora, RTV Pannon Subotica
Miroslava Gui, direktor, RTV umadija Aranelovac
Dragan Vlajni, direktor, Radio Kikinda
Zoran Mandi, TV Pirot
Dejan Jeftovi, TV Kladovo
Gojko Vukadin, direktor RTV OK, Kovaica
elimir Barca, ef tehnike, RTV OK, Kovaica
Gabor Botza, tehnika, TV Panonija Novi Sad
olt Polgar, tehnika, TV Panonija Novi Sad
Goran Polovina, ef tehnike, RTV YU Eco, Subotica
Dejan Pavlovi, tehniki rukovodilac, TV Alfa Uice
Milena Miki, direktor sektora za razvoj usluga za biznis korisnike, Telekom
Srbija
Ljiljana orevi, strunjak za odnose sa regulatornim telima, Telekom Srbija
Boban Kasalovi, Koordinator za EOM multimedijalnih servisa, Telekom
Srbija
Slobodan ivkovi, direktor/vlasnik Centro tehnike
Rade Veljanovski, profesor Fakulteta politikih nauka
Slobodan ori, NUNS
Vladimir Jaimovi, tehniki direktor, Beta
Zorica Filipovi, menader marketinga i razvoja, Beta
FoNet

Predstavnici donatorske zajednice i meunarodnih organizacija:

Sibina Golubovi, USAID


Jelena Olofsson, IREX
Dragan Kremer, FOD
Predstavnik, Odeljenje za medije Misije OEBS u Srbiji
Svetlana uki, Delegacija EU u Srbiji

13.40 14.30 Zajedniki ruak (ketering)