You are on page 1of 5

AMIN AMINOAXIT PROTEIN 1

Cu 1: Anilin v phenol u p vi:


A.dd HCl B.dd NaOH C.dd Br2 D. dd NaCL
CH3I HNO2 CuO
Cu 2: Cho s : NH3 X Y Z
1:1 to
Bit Z c kh nng tham gia p trng gng. Y v Z ln lt l
A.C2H5OH, HCHO B.C2H5OH, CH3CHO C.CH3OH, HCHO D.CH3OH, HCOOH
Cu 3: Dy gm cc cht u lm qu tm m chuyn sang mu xanh l
A. anilin, metyl amin, amoniac B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Cu 4: C 3 cht lng: benzen , anilin, stiren ng ring bit trong 3 l mt nhn .
Thuc th phn bit 3 cht lng trn l :
A. dd phenolphtalein B.dd Br2 C.dd NaOH D. Qu tm
Cu 5: Cho cc cht: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic,
p crezol. Trong cc cht trn , s cht p vi NaOH l :
A.3 B.4 C.5. D.6
Cu 6: NHn nh no sau y ko ng ?
A.cc amin u c kh nng nhn proton. B.Tnh bazo ca cc amin u mnh hn NH3.
C.Metyl amin c tnh bazo mnh hn anilin D.CT TQ ca amino , mnh h l : CnH2n+2+2Nk
Cu 7: dd metyl amin khng tc dng vi cht no sau y?
A.dd HCl B.dd Br2/CCl4 C.dd FeCl3 D. HNO2
Cu 8: tch ring hh kh CH4 v CH3NH2 ta dng :
A.HCl B. HCl, NaOH C. NaOH , HCl D.HNO2
Cu 9: phn bit cc dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO khng th dng
A.qu tm , dd Br2 B.Qu tm , AgNO3/NH3 C.dd Br2 , phenolphtalein D. Qu tm, Na kim loi
Cu 10: Cho anilin tc dng vi cc cht sau: dd Br2, H2, CH3I, dd HCl, dd NaOH , HNO2. S p xy ra l :
A.3 B.4 C.5 D.6
Cu 11: Cho cc cht sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Th t tng dn
tnh bazo ca cc cht trn l :
A.(4) < (5) < (1) < (2) < (3) B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3)
C.(5) < (4) < (1) < (2) < (3) D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4)
Cu 12: C 3 cht: butylamin, anilin v amoniac. Th t tng dn lc baz l
A.NH3 < C6H5NH2 < C4H9NH2 B.C6H5NH2 < NH3 < C4H9NH2
C.C4H9NH2 < NH3 < C6H5NH2 D.C4H9NH2 < C6H5NH2 < NH3
Cu 13: Hp cht hu c X c mch cacbon khng phn nhnh, bc nht (cha C, H, N), trong nit chim
23,73% v khi lng. Bit X tc dng c vi HCl vi t l s mol . Cng thc phn t ca X:
A. CH3NH2 B.CH3CH2NHCH3 C.CH3CH(CH3)NH2 D.CH3CH2CH2NH2
Cu 14: Cho 20 gam hn hp gm 3 amin no, n chc l ng ng k tip nhau tc dng va vi dung dch
HCl 1M, c cn dung dch thu c 31,68 gam mui. Th tch dung dch HCl dng l
A.16 ml B.32 ml C.160 ml D.320 ml
Cu 15: t chy hon ton 1 amin no n chc, bc 2, mch h X thu c CO2 v hi nc theo t l s mol
tng ng l 2 : 3. Cng thc cu to ca X l
A.CH3NHCH3 B.CH3NHC2H5 C.CH3CH2CH2NH2 D.C2H5NHC2H5
Cu 16: t chy hon ton hn hp 2 amin no n chc ng ng lin tip, thu c nH2O : nCO2 = 2: 1. Hai
amin c cng thc phn t l:
A.C2H5NH2 v C3H7NH2 B.CH3NH2 v C2H5NH2
C.C3H7NH2 v C4H9NH2 D.C4H9NH2 v C5H11NH2
Cu 17: Hy sp xp cc cht sau y theo trnh t tnh baz tng dn t tri sang phi: amoniac, anilin,
p-nitroanilin, p-nitrotoluen, metylamin, imetylamin.
A.C6H5NH2 < O2NC6H4NH2 < H3CC6H4NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH
B.O2NC6H4NH2 < C6H5NH2 < H3CC6H4NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH
C.O2NC6H4NH2 < H3CC6H4NH2 < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH
D. Tt c u sai
Cu 18: t chy mt amin X n chc no, thu c CO2 v H2O c t l s mol nCO2: nH2O = 2:3 . Amin X c tn
gi l:
A.Etyl amin B. Metyl etyl amin C. Trimetyl amin D. Kt qu khc
-1-
Cu 19: C hai amin bc mt: X (ng ng ca anilin) v Y (ng ng ca metylamin). t chy hon ton
3,21g amin X sinh ra kh CO2 v hi nc v 336 cm3 kh nit (ktc). Khi t chy hon ton amin Y cho
nCO2: nH2O = 2:3 Cng thc phn t ca amin l:
A.CH3C6H4NH2, CH3CH2CH2NH2 B.C2H5C6H4NH2 , CH3CH2CH2NH2
C.CH3C6H4NH2 , CH3(CH2)4NH2 D. A v B ng
Cu 20: t chy hon ton mt amin thm X thu c 3,08g CO2v 0,9g H2Ov 336ml N2(o ktc). trung
ho 0,1 mol X cn dng 600ml HCl 0,5M. Cng thc phn t ca X l cng thc no sau y:
A.C7H11N B.C7H8NH2 C.C7H11N3 D.C8H9NH2
Cu 21: t chy hon ton 6,2g mt amin no n chc cn dng 10,08 lt kh oxi (ktc). Cng thc phn t ca
amin l:
A.C2H5NH2 B.C3H7NH2 C.CH3NH2 D.C4H9NH2
Cu 22: t chy hon ton m gam mt amin X bng lng khng kh va thu c 17,6g CO2v 12,6g H2O
v 69,44 lt nit. Gi thit khng kh ch gm nit v xi, trong oxi chim 20% th tch. Cc th tch o ktc.
Amin X c cng thc phn t l:
A.C2H5NH2 B.C3H7NH2 C.CH3NH2 D.C4H9NH2
Cu 23: Cho 20 gam hn hp 3 amin no, n chc, ng ng k tip, tc dng vi dung dch HCl va , sau
c cn thu c 31,68 hn hp mui. Nu 3 amin trn trn theo th t khi lng mol tng dn vi s mol c t l
1: 10: 5 th amin c khi lng phn t nh nht c cng thc phn t l:
A.CH3NH2 B.C2H5NH2 C.C3H7NH2 D.C4H11NH2
Cu 24: Cng thc phn t ca amin cha 23,73% khi lng nit?
A.C2H5NH2 B.C6H5NH2 C.(CH3)2NH D.(CH3)3N
Cu 25: Cho 9,85 gam hn hp 2 amin, n chc, bc 1 tc dng va vi dung dch HCl thu c 18,975 gam
mui. Khi lng HCl phi dng l
A.9,521 B.9,125 C.9,215 D.9,512
Cu 26: X l hp cht hu c mch h, cha cc nguyn t C, H, N, trong N chim 31,11%% v khi lng.
X tc dng vi dung dch HCl theo t l 1:1. X c s ng phn l:
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Cu 27: C7H9N c s ng phn cha nhn thm l.
A. 6. B. 5. C. 4. D. 3.
Cu 28: Hp cht Y l mt amin n chc cha 20,89% N theo khi lng. Y c cng thc phn t l
A.C4H5N B.C4H7N C.C4H9N D.C4H11N
Cu 29: t chy hon ton mt amin thm X thu c 0,07 mol CO 2 , 0,99g H2O v 336 ml N2(ktc). trung
ha 0,1 mol X cn 600 mldd HCl 0,5M. Bit X l amin bc 1 . X c cng thc l,
A.CH3C6H2(NH2)3 B.C6H3(NH2)3 C.CH3NHC6H3(NH2) D.NH2C6H2(NH2)2
Cu 30: trung ha ht 3,1 g mt amin n chc cn dng 100ml dd HCl 1M. amin l;
A.CH5N B.C2H7N C.C3H5N D.C3H9N
Cu 31: Ba cht A, B, C (CxHyNz) c thnh phn % theo khi lng N trong A, B, C ln lt l 45,16%;
23,73% ; 15,05% ;A , B, C tc dng vi axit cho mui amoni R NH3Cl CT ca A, B, C ln lt l:
A.CH3NH2 , C3H7NH2, C4H9NH2 B.CH3NH2, C3H7NH2, C6H5NH2
C.CH3NH2 , C4H9NH2, C6H5NH2 D.CH3NH2 , C6H5NH2 , C2H5NH2
Cu 32: Cho m g anilin tc dng vi dd HCl c d, c cn dung dch sau p thu c 15,54 g mui khan. Hiu
sut p t 80% . m c gi tr l :
A.13,95g B.8,928g C.11,16g D.12,5g
Cu 33: Cho 20 g hh 3 amin: metyl amin , etyl amin, anlyl amin tc dng va vi V ml dd HCl 1M . Sau p c
cn dd thu c 31,68 g mui khan. Gi tr ca V l:
A.120ml B.160ml C.240ml D.320 ml
Cu 34: Anilin (C6H5NH2) c phn ng vi dung dch
A. NaOH. B. Na2CO3. C. NaCl. D. HCl.
Cu 35: Hp cht CH3 NH CH2CH3 c tn ng l
A. imetylamin. B. EtylMetylamin. C. N-Etylmetanamin. D. imetylmetanamin.
Cu 36: Cht no l amin bc 2 ?
A. H2NCH2NH2. B. (CH3)2CH NH2. C. CH3 NH CH3. D. (CH3)3N.
Cu 37: Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tc dng va vi axit HCl. Khi lng mui thu c l
A. 8,15 gam B. 0,85 gam C. 7,65 gam D. 8,10 gam
Cu 38: Th tch nc brom 3% (d = 1,3g/ml) cn dng iu ch 4,4g tribormanilin l
A. 164,1ml. B. 49,23ml. C. 146,1ml. D. 16,41ml.
Cu 39: Khi lng anilin cn dng tc dng vi nc brom thu c 6,6g kt ta trng l
A. 1,86g. B. 18,6g. C. 8,61g. D. 6,81g.
-2-
Cu 40: Cho cc cht:(1)amoniac;(2)metylamin;(3)anilin;(4)dimetylamin.Tnh baz tng dn theo th t no ?
A. (1) < (3) < (2) < (4). B. (3) < (1) < (2) < (4) .C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (3) < (1) < (4) < (2)
Cu 41: Mt amin A thuc cng dy ng ng vi metylamin c hm lng cacbon trong phn t bng 68,97%.
Cng thc phn t ca A l.:
A. C2H7N. B. C3H9N. C. C4H11N. D. C5H13N.
Cu 42: Khi t chy hon ton mt amin n chc X thu c 10,125gam H 2O, 8,4 lit CO2(ktc) v 1,4lit N2.
S ng phn ng vi cng thc phn t ca X l
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Cu 43: Dung dch X gm HCl v H2SO4 c pH = 2. trung ho hon ton 0,59gam hn hp hai amin no n
chc, bc 1(c s nguyn t C nh hn hoc bng 4 th phi dng 1 lt dung dch X. CTPT ca 2 amin l
A. CH3NH2 v C4H9NH2. B. C3H7NH2 v C4H9NH2. C. C2H5NH2 v C4H9NH2. D. A v C.
Cu 44: Pht biu no sau y l ng?
A. Anilin tc dng vi axit nitr khi un nng, thu c mui iazoni.
B. Benzen lm mt mu nc brom nhit thng.
C. Etylamin phn ng vi axit nitr nhit thng, sinh ra bt kh.
D. Cc ancol a chc u phn ng vi Cu(OH)2 to dung dch mu xanh lam.
Cu 45: S ng phn cu to ca amin bc mt c cng cng thc phn t C4H11N l
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Cu 46: Cho 5,9 gam amin n chc X tc dng va vi dung dch HCl, sau khi phn ng xy ra hon ton
thu c dung dch Y. Lm bay hi dung dch Y c 9,55 gam mui khan. S cng thc cu to ng vi cng
thc phn t ca X l
A. 2. B. 4. C. 5. D. 3.
Cu 47: Trong phn t aminoaxit X c mt nhm amino v mt nhm cacboxyl. Cho 15,0 gam X tc dng va
vi dung dch NaOH, c cn dung dch sau phn ng thu c 19,4 gam mui khan. Cng thc ca X l
A. H2NC3H6COOH. B. H2NC2H4COOH. C. H2NC4H8COOH. D. H2NCH2COOH.
Cu 48: Khi t chy cc ng ng ca metylamin, t l s mol a = nCO2 / nH2O bin i trong khong no
A. 0,4 < a < 1,2. B. 1 < a< 2,5. C. 0,4 < a < 1. D. 0,75 < a < 1.
Cu 49: Cho cc cht : (1)C6H5NH2; (2) C2H5NH2; (3) (C2H5)2NH; (4) NaOH; (5): NH3. Dy c sp xp theo
chiu tng ca lc baz l
A. (1)< (5)< (2)< (3)< (4). B. (1)< (2)< (5)< (3)< (4). C. (1)< (5)< (3)< (2)< (4). D. (2)< (1)< (3)< (5)< (4).
Cu 50: Cho 0,76 gam hn hp gm amin ng ng lin tip tc dng va vi V ml dung dch HNO 3 0,5M
th thu c 2,02 gam hn hp mui khan. Hai amin trn l
A.Etylamin v propylamin B. Metylamin v etylamin
C.Anilin v benzylamin D.Anilinv metametylanilin
Cu 51: Dy gm cc cht u lm giy qu tm m chuyn sang mu xanh l
A. metyl amin, amoniac, natri axetat B. anilin, metyl amin, amoniac
C. anilin, amoniac, natri hiroxit D. amoni clorua, metyl amin, natri hiroxit
Cu 52: Cho cc cht c cu to nh sau :(1) CH3CH2NH2,(2) CH3NHCH3,(3) CH3CONH2, (4) NH2CONH2,
(5) NH2CH2COOH,(6) C6H5NH2,(7) C6H5NH3Cl,(8) C6H5NHCH3, (9) CH2 = CHNH2.
Cht no l amin ?
A. (1); (2); (6); (7); (8) B. (1); (3); (4); (5); (6); (9) C. (3); (4); (5) D. (1); (2); (6); (8); (9).
Cu 53: Anilin tc dng c vi nhng cht no sau y ?
(1) dd HCl, (2) dd H2SO4,(3) dd NaOH,(4) dd brom,(5) dd CH3CH2OH, (6) dd CH3COOC2H5
A. (1), (2), (3) B. (4), (5), (6) C. (3), (4), (5) D. (1), (2), (4)
Cu 54: Pht biu no sau y sai ?
A. Anilin l baz yu hn NH3 v nh hng ht electron ca nhn benzen ln nhm-NH2 bng hiu ng lin hp.
B. Anilin khng lm thay i mu giy qu tm m.
C. Anilin t tan trong H2O v gc C6H5- k nc.
D. Nh c tnh baz , anilin tc dng c vi dung dch brom.
Cu 55: Phng php no thng dng iu ch amin ?
A. Cho dn xut halogen tc dng vi NH3 B. Cho ru tc dng vi NH3
C. Hiro ho hp cht nitrin D. Kh hp cht nitro bng hiro nguyn t .
Cu 56: Ru v amin no sau y cng bc ?
A. (CH3)3COH v (CH3)3CNH2 B. C6H5NHCH3 v C6H5CHOHCH3
C. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHNH2 D. (CH3)2CHOH v (CH3)2CHCH2NH2.
Cu 57: Tm pht biu sai trong cc pht biu sau ?
A. Etylamin d tan trong H2O do c to lin kt H vi nc
-3-
B. Nhit si ca ru cao hn so vi hirocacbon c phn t khi tng ng do c lin kt H gia cc phn
t ru.
C. Phenol tan trong H2O v c to lin kt H vi nc.
D. Metylamin l cht lng c mi khai, tng t nh amoniac.
Cu 58: Trong s cc cht sau : C2H6; C2H5Cl; C2H5NH2; CH3COOC2H5; CH3COOH; CH3CHO; CH3OCH3 cht
no to c lin kt H lin phn t ?
A. C2H6 B. CH3COOCH3 C. CH3CHO ; C2H5Cl D. CH3COOH ; C2H5NH2
Cu 59: Metylamin d tan trong H2O do nguyn nhn no sau y ?
A. Do nguyn t N cn cp electron t do d nhn H+ ca H2O.
B. Do metylamin c lin kt H lin phn t.
C. Do phn t metylamin phn cc mnh.
D. Do phn t metylamin to c lin kt H vi H2O.
Cu 60: Nguyn nhn gy nn tnh baz ca amin l :
A. Do amin tan nhiu trong H2O.
B. Do phn t amin b phn cc mnh.
C. Do nguyn t N c m in ln nn cp e chung ca nguyn t N v H b ht v pha N.
D. Do nguyn t N cn cp eletron t do nn phn t amin c th nhn proton.
Cu 61: Trong bnh kn cha 35 ml hn hp gm H 2, mt amin n chc v 40 ml O 2. Bt tia la in phn
ng chy xy ra hon ton ri a hn hp v iu kin ban u, th tch cc cht to thnh bng 20 ml gm 50%
l CO2, 25% l N2 v 25% l O2. CTPT no sau y l ca amin cho ?
A. CH5N B. C2H7N C. C3H6N D. C3H5N
Cu 62: Gi tn hp cht c CTCT nh sau theo danh php thng thng.
CH3 - CH2 - CH2 - CH 2 - N - CH2 - CH3
|
CH3
A. Etylmetyl amino butan C. n-butyletyl metyl amin
B. Metyletyl amino butan D. metyletylbutylamin
Cu 63: Gi tn hp cht c CTCT nh sau theo danh php thng thng :

A. 1-amino-3-metyl benzen. B. m-metylanilin C. m-toludin. . D. C B, C.


Cu 64: Amin no sau y c tnh baz ln nht :
A. CH3CH=CH-NH2 B.CH3C = C-NH2 C. CH3CH2CH2NH2 D. CH3CH2NH2
Cu 65: Cho cc cht sau: p-CH3C6H5NH2(1), m-CH3C6H5NH2 (2), C6H5NHCH3 (3), C6H5NH2 (4).
Tnh baz tng dn theo dy :
A. (1) < (2) < (4) < (3) B. (4) < (2) < (1) < (3) C. (4) < (3) < (2) < (1) D. (4) < (3) < (1) < (2)
Cu 66: Cho cc cht sau : p-NO2C6H4NH2 (1), p-ClC6H5NH2 (2), p-CH3C6H5NH2 (3).
Tnh baz tng dn theo dy :
A. (1) < (2) < (3) B. (2) < (1) < (3) C. (1) < (3) < (2) D. (3) < (2) < (1)
Cu 67: Cho cc cht sau : Ru etylic (1), etylamim (2), metylamim (3), axit axetic (4).
Sp sp theo chiu c nhit si tng dn :
A. (2) < (3) < (4) < (1) B. (2) < (3) < (4) < (1) C. (3) < (2) < (1) < (4) D. (1) < (3) < (2) < (4)
Cu 68: Cho cc dung dch :(1)HNO2,(2)FeCl2,(3) CH3COOH,(4) Br2 .Cc dung dch tc dng c vi anilin l:
A. (1), (4) B. (1), (3) C. (1), (3), (4) D. C 4 cht
Cu 69: Cho phn ng : X + Y C6H5NH3Cl. X + Y c th l :
A. C6H5NH2 + Cl2. B. (C6H5)2NH + HCl. C. C6H5NH2 + HCl D. C A, B, C
Cu 70: Cho s : (X) (Y) (Z) M(trng).Cc cht X, Y, Z ph hp s trn l :
A. X (C6H6), Y (C6H5NO2), Z(C6H5NH2) B. X (C6H5CH(CH3)2), Y (C6H5OH), Z (C6H5NH2)
C. X (C6H5NO2), Y (C6H5NH2), Z(C6H5OH) D. C A v C
Cu 71: Hy chn thuc th thch hp phn bit 3 cht kh sau : imetyl amin, metylamin, trimetyl amin.
A. Dung dch HCl B. Dung dch FeCl3 C. Dung dch HNO2 D. C B v C
Cu 72: Thuc th thch hp phn bit 3 cht lng : phenol, anilin, benzen l :
A. Dung dch HNO2 B. Dung dch FeCl3 C. Dung dch H2SO4 D. Nc Br2
Cu 73: Phn ng no sau y sai ?
C6H5NH2 + H2O C6H5NH3OH (1)
-4-
(CH3)2NH + HNO2 2CH3OH + N2 (2)
C6H5NO2 + 3Fe + 7 HCl C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O. (3)

(4)
A. (1) (2) (4) B. (2) (3) (4) C. (2) (4) D. (1) (3)
Cu 74: ti to li anilin t dung dch phenyl amoniclorua phi dng dung dch cht no sau y :
A. Dung dch HCl B. Dung dch NaOH C. Dung dch Br2 D. C A, B, C
Cu 75: t chy mt amin no n chc mch thng ta thu cCO2 v H2O c t l mol 8 : 11 .CTCT ca X l
A. (C2H5)2NH B. CH3(CH2)3NH2 C. CH3NHCH2CH2CH3 D. C A , B , C
Cu 76: Cho 11,8 g hn hp X gm 3 amin : n-propyl amin, etylmetylamin, trimetyl amin. Tc dng va vi V
ml dung dch HCl 1M. Gi tr ca V l :
A. 100ml B. 150 ml C. 200 ml D. Kt qu khc
Cu 77: t chy hon ton a mol hn hp X gm 2 amin no n chc thu c 5,6 (l) CO 2 (ktc) v 7,2 g H2O.
Gi tr ca a l :
A. 0 ,05 mol B. 0,1 mol C. 0,15 mol D. 0,2 mol
Cu 78: t chy hon ton hn hp X gm 2 amin no n chc k tip nhau trong dy ng ng, thu c 22 g
CO2 v 14,4 g H2O. CTPT ca hai amin l :
A. CH3NH2 v C2H7N B. C3H9N v C4H11N C. C2H7N v C3H9N D. C4H11N v C5H13N
Cu 79: Cht no sau y c tnh baz mnh nht ?
A. NH3 B. C6H5NH2 C. CH3-CH2-CH2-NH2D. CH3-CH(CH3)-NH2
Cu 80: L do no sau gii thch tnh baz ca monoetylamin mnh hn amoniac :
A. Nguyn t N cn i electron cha to lin kt B. nh hng y electron ca nhm -C2H5
C. Nguyn t N c m in ln D. Nguyn t nit trng thi lai ho
Cu 81: Ngi ta iu ch anilin bng cch nitro ho 500 g benzen ri kh hp cht nitro sinh ra. Khi lng
anilin thu c l bao nhiu bit rng hiu sut mi giai on u t 78%.
A. 362,7 g B. 463,4 g C. 358,7 g D. 346,7 g
Cu 82: Dung dch etylamin c tc dng vi dung dch ca mui no di y :
A. FeCl3 B. NaCl C. Hai mui FeCl3 v NaCl D. AgNO3
Cu 83: Nhit si ca C4H10 (1), C2H5NH2 (2), C2H5OH (3) tng dn theo th t:
A. (1) < (2) < (3) B. (1) < (3) < (2) C. (2) < ( 3) < (1) D. ( 2) < ( 1) < (3)

-5-