You are on page 1of 6

Panalangin para sa mga Yumao

Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Panalangin ng Pagsisisi

Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin.
Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang lahat ng pagkakasala ko sa iyo, na Ikaw nga ang Diyos
ko, Panginoon ko at Ama ko na iniibig ko nang higit sa lahat.

Nagtitika akong matibay na matibay na di na muling magkakasala sa Iyo at magsisikap na


magkumpisal ng lahat ng kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa Iyong mahal
na Pasyon at pagkamatay Mo sa krus ng dahil sa akin. Siya Nawa.

Tanggapin Mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami'y matutong sumunod sa Iyo nang buong
puso. Walang nagtiwala sa Iyo na nabigo, simula ngayon, buong puso kaming susunod sa Iyo sasamba at
magpupuri sa Iyo. Huwag mo kaming biguin yamang Ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo
kami at saklolohan. Muli mong iparanas sa amin ang Iyong kahanga-hangang pagliligtas at sa gayo'y
muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon.

Awit ng 3 Kabataan 1:17-20

Rosaryo ng Paghihirap

Buksan mo Panginoon ko ang aming mga labi, papag-alabin mo ang aming loob at linisin mo ang
diwa namin sa mga mahahalay at likong akala. Tanglawan mo ang aming kaisipan, papagningasin ang
aming mga puso upang sa gayon aming magunam-gunam ng buong taimtim ang kamahal-mahalan mong
hirap na pinagdadaanan at pati ng iyong mga sakit ng kamatayan.
Nais din naming gunitain ang mga kapaitang dinalita ng Iyong Mahal na Ina at dapat dinggin sa
harap ng Iyong dakilang kamahalan, ikaw na nabubuhay at naghaharing kasama ng Ama at ng Espiritu
Santo sa lahat ng panahon. Siya Nawa.

(Ang Pinaka-Ama Namin)


Lubhang maawaing Hesus ko, lingapin mo ng mata mong maamo ang mga kaluluwa ng mga
kaluluwa ng mga binyagang nangamatay na, at ang kaluluwa ni ______________ ng dahil sa amin at sa
kanya ay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Siya Nawa.

(Ang Pinaka-Aba Ginoong Maria)


(1) Hesus ko, alangang-alang sa masaganang dugo na iyong ipinawis ng manalangin ka sa halamanan.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(2) Hesus ko, alang-alang sa tampal na tinanggap ng Iyong kagalang-galang na mukha.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(3) Hesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(4) Hesus ko, alang-alang sa koronang tinik na tumimo sa kabanal-banalan mong ulo.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(5) Hesus ko, alang-alang sa paglakad mo sa lansangan ng kapaitan na ang krus ay iyong pinapasan.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(6) Hesus ko, alang-alang sa kabanal-banalang mukha mo na naliligo sa dugo at iyong binayaang
malarawan sa birang ni Veronica.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(7) Hesus ko alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinunit at hinubad sa Iyong
katawan ng mga tampalasan.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(8) Hesus ko, alang-alang sa kabanal-banalan mong katawan na napako sa krus.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(9) Hesus ko, alang-alang sa Iyong kamahal-mahalang mga paa at kamay na pinaglagusan ng mga pakong
ipinagdalita mong masakit.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.
(10) Hesus ko, alang-alang sa tagiliran mong nabuksan sa saksak ng isang matalim na sibat at ito ay
binukalan ng dugo at tubig.
Tugon: Kaawaan mo't patawarin ang kaluluwa ni ______________.

(Ang Pinaka-Luwalhati)
Namumuno: Pagkalooban mo siya Panginoon ng pagpapahingang walang hanggan.
Tugont: Liwanagan mo siya nang di magmaliw mong ilaw.
Namumuno: Mapanatag nawa siya sa Kapayapaan.
Tugon: Siya Nawa.

Paghahain
Katamis-tamisang Hesus, sa pagsakop Mo sa sangkatauhan, inibig mong magkatawang tao sa
sinapupunan ng Mahal na Birhen. Unang tumulo ang Iyong banal na dugo nang Ikaw ay binyagan sa
templo ng Herusalem.
Nang sumapit ang takdang panahon ikaw ay nangaral, nagpakita ng magandang halimbawa ng pag-
ibig, nagpagaling sa mga maysakit, nagpabangon ka ng mga patay, at Iyong itinuwid ang mga maling
aral sa templo, sa pagtutuwid mong ito, ikaw ay kanilang kinapootan, inalipusta ng mga hudyo, ikaw ay
napasakamay nila dahil sa pagtataksil at paghalik ni Hudas, ginapos ka ng lubid at nilapastangan sa
harap nila Anas, Pilato, Herodes at Kaypas.
Sa harap nitong mga Hukom ikaw ay niluran, sinaktan, sinampal, inalimura, tinadtad ng sugat ang
iyong banal na katawan sa hampas ng suplina, pinutungan ng koronang tinik at tinakpan ang iyong
mukha ng isang purpura, bilang pagpapalibhasa ng mga kaaway, nang sila ay nagsawa na ng ganitong
mga parusa, ikaw ay dinala sa bundok ng Golgota tulad ng isang korderong walang sala.
Pagkatapos mong pasanin ang mabigat na krus, ikaw ay ibinayubay at ipanagitna sa dalawang
magnanakaw, upang palabasin na isa sa kanila. Nang ikaw ay mauhaw dahil sa tindi ng sugat sa
katawan, ikaw ay pinainom, ngunit ang ibinigay sa Iyo ay suka na may kahalong apdo. Pagkaraan ng
mahabang pagdurusa sa ibabaw ng krus, ikaw ay namatay. At upang matiyak na Ikaw ay isa nang
bangkay, inulos ni Longlino ang Iyong tagiliran at doon ay bumukal ang masaganang dugo at tubig, na
panghugas sa kasalanan ng sangkatauhan.
Nang dahil sa Iyong mga hirap, kamatayan at pagkabuhay na mag-uli, iligtas mo po ang kaluluwa ni
_________________ na namatay.
Papaging dapatin mo po siya sa Iyong walang hanggang kaharian at ibilang sa pulutong ng mga
banal, Ikaw na nabubuhay at naghahari ng kasama ng Ama at ng Espiritu Santo sa lahat ng panahon.
Siya Nawa.

Maganda kang tunay O Mariang walang kadungis-dungis.

(Magkukrus ng 3 ulit)

+ Aba anak ng Diyos Ama, Aba Ina ng Diyos Anak, Aba Esposa ng Espiritu Santo
+ Aba Simbahang mahal ng Santisima Trinidad
+ Aba Inang kalinis-linisan na ipinaglihi na di nagmana ng salang orihinal.

Sumasampalataya

Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, na Maylikha ng langit at lupa.


Sumasampalataya ako kay Jesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang-tao
siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato,
ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao; nang ikatlong araw nabuhay
na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat; at doon
magmumulang paririto't maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa
Espiritu Santo, sa Banal na Simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga Banal; sa kapatawaran ng mga
kasa-lanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.

Litaniya sa Mahal na Birheng Maria

Namumuno: Sagot:

Panginoon, maawa Ka sa kanya Panginoon, maawa Ka sa kanya


Kristo, maawa Ka sa kanya Kristo, maawa Ka sa kanya
Panginoon, maawa Ka sa kanya Panginoon, maawa Ka sa kanya
Kristo, pakinggan mo siya Kristo, pakinggan mo siya
Kristo, pakapakinggan mo siya Kristo, pakapakinggan mo siya
Diyos Ama sa langit Maawa Ka sa kanya
Diyos Anak na tumubos sa sanlinutan Maawa Ka sa kanya
Diyos Espiritu Santo Maawa Ka sa kanya
Santisima Trinidad tatlong persona sa Iisang Diyos Maawa Ka sa kanya

Santa Maria *Ipanalangin mo siya


Santang Ina ng Diyos*
Santang Birhen ng mga birhen*
Ina ni Kristo*
Ina ng grasya ng Diyos*
Inang kasakdal-sakdalan*
Inang walang malay sa kahalayan*
Inang di malapitan ng masama*
Inang walang bahid ng kasalanan*
Inang kalinis-linisan*
Inang kaibig-ibig*
Inang kataka-taka*
Ina ng mabuting kahatulan*
Ina ng May Gawa ng Lahat*
Ina na magpag-adya*
Birheng kapaham-pahaman*
Birheng dapat igalang*
Birheng dapat ipagbantog*
Birheng makapangyayari*
Birheng maawain*
Birheng matibay ang loob sa magaling*
Salamin ng katuwiran*
Luklukan ng karunungan*
Simula ng tuwa namin*
Sisidlan ng kabanalan*
Sisidlan ng bunyi at bantog*
Sisdlang bukod na kusang loob na masunurin sa Panginoong Diyos*
Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga*
Tore ni David*
Toreng garing*
Bahay na ginto*
Kaban ng tipan*
Pinto ng langit*
Talang maliwanag*
Mapagpagaling sa mga maysakit*
Sakdalan ng mga makasalanan*
Mapang-aliw sa mga nagdadalamhati*
Mapag-ampon sa mga Kristiyano*
Reyna ng mga anghel*
Reyna ng mga propeta*
Reyna ng mga apostol*
Reyna ng mga martir*
Reyna ng mga kompesor*
Reyna ng mga birhen*
Reyna ng lahat ng mga santo*
Reynang ipininaglihi ng walang salang orihinal*
Reynang iniakyat sa langit*
Reyna ng kasantu-santusang rosaryo*
Reyna ng kapayapaan*
Reyna ng mga pamilya*

Namumuno: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan.


Tugon: Patawarin mo po siya Panginoon.
Namumuno: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng sandaigdigan.
Tugon: Pakapakinggan mo po siya Panginoon.
Namumuno: Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan.
Tugon: Kaawan mo po siya Panginoon.
Namumuno: Ipinanalangin namin siya Panginoon.
Tugon: Nang siya ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristong Panginoon.

Hesus, Maria, Jose, Hesus na kahanga-hanga, Mariang Ina ng Awa, Jose na mapagpala, kayo na po
ang mag-ampon at kumalinga sa alipin ninyong aba ng hindi mapasama sa impyerno.
1 Ama Namin at 1 Aba Ginoong Maria

Namumuno: Pagkalooban mo po siya Panginoon ng pagpapahingang walangang hanggan.


Tugon: At liwanagan mo po siya Panginoon ng di magmaliw mong ilaw.
Namumuno: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Tugon: Siya Nawa.

Panalangin
Inihahabilin namin sa Iyo, o Panginoon ang kaluluwa ni ____________ na sa pagpanaw niya dito sa
lupa, iyo pong ipatawad ang kanyang buhay at alang-alang sa Iyong habag, loobin Mong manatili siya sa
Iyong banal na kaharian. Siya Nawa.
O Panginoon naming Hesus, alang-alang sa Iyong kahirapan, kaawaan Mo ang kaluluwa ni
________________ at ang mga kaluluwa sa Purgatoryo.

1 Ama Namin at 1 Aba Ginoong Maria

Namumuno: Pagkalooban mo po siya Panginoon ng pagpapahingang walangang hanggan.


Tugon: At liwanagan mo po siya Panginoon ng di magmaliw mong ilaw.
Namumuno: Mapanatag nawa siya sa kapayapaan.
Tugon: Siya Nawa.

Para sa Maybahay at sa Lahat ng Narito


1 Ama Namin, 1 Aba Ginoong Maria at 1 Luwalhati

Mahal na Birhen ito pong aming hain, di man dapat ay tanggapin, ang kaluluwa namin, kaawaan at
ampunin, sa kamatayang darating, sa wakas ng buhay namin, sa langit mo po pagpalain. Siya Nawa.
Pagpalain mo po kami't ampunin Diyos na Panginoon namin, igawad mo po sa amin ang Iyong
tulong, pagpalain ang aming bahay at kaming lahat na namamahay. Iligtas mo kami sa lakas ng lindol,
sa karahasan ng lintik, sa sunog, sa tubig, sa hangin at sa lahat ng makakasama sa amin, alang-alang na
po sa katamis-tamisan ngalan ng anak mong si Hesus. Siya Nawa.

Salamat po sa Iyo Panginon naming Diyos, kami'y sinapit mo sa mahal na hapon, sapiting muli sa
mahal mong umaga, bigyan ng buhay, lakas, kababaang-loob, pagtitiis, matutong umibig at maglingkod
sa Iyo, Panginoon naming Diyos. Siya Nawa.

Aba Po Santa Mariang Reyna, Ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan; aba pinananaligan ka
namin. Ikaw ang tinatawag namin, pinapanaw na anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntuhang-hininga
namin sa aming pagtangis dini sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba pintakasi ka namin, ilingon mo sa
amin ang mga mata mong maawain, at saka kung matapos yaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa
amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria Ina ng Diyos maawain at maalam at matamis na Birhen.

Namumuno: Ipanalangin mo kami Santang Ina ng Diyos.

Tugon: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga Pangako ni Kristong Panginoon. Siya Nawa.

Namumuno: Ang Pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, at ng Mahal na Birheng Maria,
igawad mo sa amin at amin nawang tamuhin.

Tugon: Siya Nawa.

Namumuno: Kamahal-mahalang puso ni Hesus.

Tugon: Maawa ka sa amin.

Namumuno: Kalinis-linisang puso ni Maria.

Tugon: Ipanalangin mo kami.

Namumuno: San Juan

Tugon: Ipanalangin mo kami.


Namumuno: San Jose

Tugon: Ipanalangin mo kami.

Namumuno: San Lorenzo Ruiz at mga kasama

Tugon: Ipanalangin ninyo kami.


Namumuno: Mga anghel at arkanghel ng Diyos.

Tugon: Tulungan ninyo kami.

Namumuno: Hesus Hari ng Awa!

Tugon: Kami ay nananalig sa iyo.

Namumuno: O krus ni Kristong kabanal-banalan.

Tugon: Iligtas mo kami sa lahat ng kasamaan.

Namumuno: Kalinis-linisang puso ni Maria.


Tugon: Ipanalangin mo kami ngayon at sa oras ng aming kamatayan.

Namumuno: San Pedro Calungsod.

Tugon: Ipanalangin mo kami.

Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen