You are on page 1of 20

Isolatie van hellende daken:

de sleutel tot meer bruikbare ruimte in huis.

hellende daken 
i n h o u d
Inhoud. p. 2
Optimaal gebruik van de ruimte onder het dak. p. 3
Aandacht voor die extra slaapkamer, p. 3
douchekamer of hobbyruimte...
Er is meer dan één hellend dak. p. 3
Vormen en constructies.
Veilig en comfortabel onder dak. p. 4 - 6
Regendichtheid.
Luchtdichtheid.
Dampdichtheid.
Thermische isolatie.
Akoestische isolatie.
Het belang van lucht- en dampdichtheid:
pas op voor onderkoeling.
De opbouw van het hellend dak. p. 7 - 8
Thermische isolatie van het hellend dak. p. 9 - 14
Wettelijke bepalingen. p. 12 - 17
Zuinig met energie en zacht voor het milieu.
Isoleren van woonzolders.
Plaatsing
Afwerking met lucht- en dampscherm.
Het Integra vario systeem laat uw dak ademen.
De sleutel van het systeem: het vochtregulerend
dampscherm Vario KM duplex.
Isoleren van bergzolders.
Akoestische isolatie van het hellend dak. p. 15
Hellende daken.
Akoestische oplossing Isover.
Wilde verhalen en hardnekkige misverstanden. p. 16
Optimaal isoleren. p. 17 - 18


Optimaal gebruik van Er is meer dan
de ruimte onder het dak. één hellend dak.

Aandacht voor die extra slaapkamer, Vormen en constructies.


douchekamer of hobbyruimte...
Reeds vrij vroeg in de geschiedenis
Vanaf de jaren zestig zagen we bij ons een tendens zien we het hellend dak ontstaan.
ontstaan om die grote, meestal verloren zolderruimte De Romeinen kenden al het hellend
efficiënter te gaan gebruiken. Een steeds kleiner deel dak, waterdicht bekleed met elkaar
werd vrijgehouden als zolder/bergruimte. overlappende dakpannen. Dankzij de
grotere helling kan een hellend dak
veel beter en sneller water afvoeren
In veel gevallen werd de zolder teruggedrongen tot een dan een plat dak.
kruipzolder. De rest van het volume onder dak (soms
30% en meer van het totale volume van de woning) Verschillende varianten werden uit-
werd nu gebruikt voor extra leefruimte. Kinderen kre- geprobeerd en gebruikt. Vandaag
gen een eigen kamer, vaders hadden nood aan een kennen we vooral het zadeldak, dit
hobbyruimte, moeders aan een linnenkamer... is een hellend dak met twee schuin
Zadeldak
In die tijd werd boven vooral extra ruimte in elkaar ge- aflopende lange zijden. De zijkanten
knutseld door de handige doe-het-zelvers. Vandaag de worden gevormd door de muur die
dag is bij elke nieuwbouw een optimaal en maximaal opgemetseld is tot aan de nok.
gebruik van de ruimte onder dak standaard voorzien.
Er bestaat ook nog het vierzijdig
Dit bracht met zich mee dat qua opbouw, materialen hellend dak, ook bekend als tentdak,
en isolatie veel strengere eisen werden gesteld aan schildendak of piramidedak. En het
het dak. dak met één enkele schuin aflopende
Lessenaarsdak
lange zijde, het lessenaarsdak.
In de jaren zeventig kwamen we tot het besef dat
energie niet onuitputtelijk is en werd extra aandacht Er zijn tevens verschillende mengvor-
geschonken aan het fenomeen isolatie. Hierdoor kon- men ontstaan, door toepassing
den we meteen het comfort in onze nieuw verworven van mansardes en erkers en in de
ruimtes onder dak verhogen. hedendaagse architectuur door boog-
vormige dakconstructies.
Piramidedak

Boogdak

hellende daken 3

Veilig en
comfortabel
onder dak.

Regendichtheid.

De allereerste vereiste waaraan het


dak moet voldoen is regendichtheid.
De dakbedekking alleen kan hier
niet voor zorgen. Bij sterke wind kan
steeds regen of stuifsneeuw onder
of tussen de pannen door. Ook stof
kan onder de dakbedekking terecht
komen. Daarom is een onderdak
noodzakelijk, waarbij de tengellatten
zorgen voor de afvoer van het water
naar de goot. Als grondstof voor het
onderdak wordt vaak vezelcement of
kunststof gebruikt.

Luchtdichtheid.

Doordat de dakbedekking als schub- ’s Zomers zal de koelere lucht van binnen naar buiten
ben boven elkaar worden gelegd, stromen en de warmere buitenlucht naar binnen drin-
blijven er steeds kleine openingen gen: dit zorgt binnen al gauw voor oververhitting.
tussen de elementen onderling. Een
hellende dakconstructie is dus nooit ’s Winters krijg je net het tegenovergestelde effect: de
volledig luchtdicht. warme binnenlucht stroomt, bij een niet-luchtdichte
dakconstructie, naar buiten, waardoor kostbare energie
Om de zolderruimte voor bewoning verloren gaat. Anderzijds komt koude buitenlucht door-
mogelijk te maken, moet het dak heen de dakconstructie.
luchtdicht zijn. Deze luchtdichtheid
wordt in de eerste plaats bekomen
door het plaatsen van een lucht-
scherm ! Een goed geplaatste binnen-
afwerking, bvb. met gipskarton-
platen, alsook een mooi aansluitend
onderdak dragen hier ook toe bij.
Glaswolisolatie speelt hierin een
mindere rol, vooral omdat er gewerkt
wordt met een open vezelstructuur.

In een hellend dak kunnen zich twee


luchtstromingsfenomenen voordoen:
van buiten naar binnen en van bin-
nen naar buiten ! Deze hebben een
nadelige invloed op de thermische
en de akoestische kwaliteit van de
dakconstructie.

4

Dampdichtheid. Akoestische isolatie.

In ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, denken Het verkeer wordt alsmaar drukker,
we maar aan douchekamers, slaapkamers, … moet woningen sluiten dichter op elkaar
naast luchtdichtheid ook voldaan worden aan damp- aan, woningen staan soms dicht
dichtheid, dit om condensvorming in het hellend dak tegen nijverheidszones, autosnel-
te vermijden. Het type dampscherm hangt af van de wegen of luchthavens ... Overdadig
gemiddelde dampdruk per jaar, of nog van de binnen- geluid kan ons leven storen en in de
klimaatklasse . Tevens moeten we rekening houden war brengen. Gelukkig heeft ther-
met de aard van het onderdak en de gekozen dakbe- mische glaswolisolatie als nevenef-
dekking. fect dat ze ook de geluiden dempt.
Ook hier geldt dezelfde regel als voor
thermische isolatie : hoe dikker, hoe
beter. Akoestische isolatie werkt
zowel van binnen naar buiten als
omgekeerd.

Thermische isolatie. Een ongeïsoleerd dak met stijf onder-


dak heeft een Rw van ongeveer 30 dB.
De energiecrisis van de jaren zeventig drukte ons met Dit wil zeggen dat nagenoeg alles
de neus op de feiten : energie was niet iets om kwistig hoorbaar is door het dak heen. Dit is
mee om te springen. niet bevorderlijk voor de privacy.

Toen de zolder nog zijn opslagfunctie had , werd er niet Met een oordeelkundige isolatie is
vaak thermisch geïsoleerd, en waar dit wel gebeurde, het mogelijk tot 60 dB weg te filteren.
beperkte zich dit tot het gewoonweg uitrollen van
een isolatielaag op de zoldervloer. Efficiënte isolatie
verhindert warmteverlies in de winter. Niet-geïsoleerde Zowel de thermische als de
daken geven in de winter immers veel warmte af, veel akoestische kwaliteit zijn
meer dan een niet-geïsoleerde muur bijvoorbeeld. evenredig met de dikte van
de glaswol.
Kiest u voor een glaswolisolatie van 15 cm dik en u
beoogt een vaste kamertemperatuur van 20°C, dan
rendeert uw investering reeds na 3 jaar.

Diezelfde isolatie verhoogt drastisch het zomercomfort.


’s Zomers heeft de warmere buitenlucht de neiging om
door de dakconstructie heen naar binnen te dringen
en de koelere binnenlucht zoekt een weg naar buiten.
Al gauw krijg je te maken met het fenomeen van over-
verhitting, waardoor de ruimtes onder dak onleefbaar
worden.

hellende daken 5

Veilig en comfortabel
onder dak.

Het belang van lucht- en


dampdichtheid: pas op voor
onderkoeling.

’s Nachts geeft de aarde veel warmte


af door warmtegolfstraling. Dit feno-
meen doet zich ook en vooral voor
bij oppervlakken, die naar de lucht
gericht zijn, zoals daken van huizen
en auto’s.
Deze oppervlakken raken dan onder-
koeld, d.w.z. dat de temperatuur
lager is dan deze van de omringende
lucht. De aanwezige waterdamp zal
vervolgens neerslaan of condenseren
op de koudere oppervlakken, in dit
geval daken van huizen, auto’s. Na een
koude nacht kan een dak dus bedekt
zijn met een witte aanslag, een dun
rijmlaagje. Dit zien we ook bij wagens
die buiten overnachten. Bij heldere
hemel raken ze onderkoeld, waardoor
de warmere buitenlucht condenseert
op de carrosserie.
Wanneer je nu een restspouw laat
onder het onderdak en je dus extra
(vaak vochtige) buitenlucht aantrekt,
Nog te vaak heerst de foute kan je ook aan de onderzijde van
opvatting dat de ruimte tussen het onderdak te maken krijgen met
de isolatie en het onderdak met onderkoelingscondensatie. Om dit te
buitenlucht moet geventileerd vermijden is een zo volledig mogelijke Problematiek: onderkoelingscondensatie.
worden om de constructie droog
te houden. Dit wordt al 20 jaar vulling van het hellend dak aan te
afgeraden. Bij de dakventilatie bevelen indien het onderdak capillair
treedt immers hetzelfde effect op en dampdoorlatend is.
als bij een wagen die
‘s nachts buiten geparkeerd
staat. Een witte rijplaag op uw dak is een
goed teken en bewijst dat een dak
optimaal geïsoleerd en luchtdicht
afgewerkt werd. Bij niet luchtdichte
daken kan de warme lucht ontsnap-
pen en de koude lucht binnendringen
onder de pannen, waardoor de con-
densatie plaatsvindt op het eerste
koude oppervlak, nl. het onderdak. Dit
geeft gegarandeerd vochtproblemen
Oplossing: volledige vulling van het hellend dak.
op termijn ingeval je gekozen hebt
voor een onderdak dat niet capillair is.


De opbouw van
het hellend dak.

Laten we even in detail de verschillende onderdelen van Onder de tengellatten bevindt


het “ideale” dak bekijken van buiten naar binnen. zich het onderdak. Dit onderdak is
noodzakelijk om water en stof dat
De buitenste laag van het dak wordt gevormd door de langs de pannen wist naar binnen
dakbedekking. Deze bedekking kan bestaan uit diverse te komen, een definitief halt toe te
materialen: keramische pannen, houten shingles, leien, roepen. Het onderdak kan bestaan
zink, betonpannen, koper, golfplaten, riet...De eerste uit platen of folie vervaardigd uit
functie van de dakbedekking is het tegenhouden van vezelcement of kunststof. Hun ste-
het water en de waterafvoer naar de goten. vigheid vormt de ideale basis om
er de isolatie tegenaan te plaatsen.
Panlatten vormen het horizontale regelwerk waarop de Idealiter zijn de materialen voor het
pannen worden bevestigd. Deze panlatten zijn bevestigd onderdak dampopen en capillair,
op verticale tengellatten, die eventueel binnendringend zodat ze een eventueel teveel aan
water naar beneden en naar de goten afleiden. waterdamp kunnen vasthouden om
nadien weer af te staan.

draagstructuur isolatie onderdak tengellatten

panlatten

dakbedekking

binnenafwerking leidingenspouw lucht- en onderstructuur


dampscherm

De opbouw van het hellend dak.

hellende daken 
De opbouw van
het hellend dak.

Het onderdak op zijn beurt is beves- Om beschadiging en perforatie van het lucht- en damp-
tigd op de draagstructuur, het gebinte scherm tegen te gaan, wordt tussen de binnenafwer-
of de kapconstructie. Deze is bedoeld king en de folie een leidingenspouw voorzien van enkele
voor de algemene stevigheid en de centimeters, wat ruimschoots volstaat om kabels en
draagkracht van het dak. leidingen onder te brengen. Op die manier blijft de
continuïteit van het lucht- en dampscherm ten allen
Nu komen we tot de binnenkant van tijde gegarandeerd, waardoor de kans op condensatie
het dak, waar we de isolatie plaatsen minimaal is.
tussen de kepers van het gebinte en
tegen het onderdak aan, zonder dit Tenslotte wordt alles langs de binnenzijde gefinaliseerd
naar boven te duwen. De soepele met een binnenafwerking naar keuze: gipskartonplaten,
glaswolisolatie van Isover biedt hier houten panelen, planchetten van hout of kunststof, ...
een ideale oplossing, zowel voor ther-
mische als voor akoestische isolatie.
Het is van wezenlijk belang dat de
“isolatiemantel” één aaneensluitend
geheel vormt, zonder onderbrekin-
gen: dus goed klemmen tussen de
kepers en naden goed op elkaar laten
aansluiten. Ook uitsnijdingen voor
inbouwspots en elektrische leidingen
zijn uit den boze ; hiervoor gebruikt
men de speciaal voorziene leidingen-
spouw. Op enkele centimeters voor
de leidingenspouw na, vult men best
de volledige ruimte tussen onder-
dak, kepers en binnenafwerking met
isolatie. Er moet dus geen spouw Dampscherm + kabel zonder
voorzien worden tussen onderdak en perforatie van het scherm.
isolatie ! Dit geeft de beste resultaten
m.b.t. akoestisch en thermisch com-
fort.

Helemaal luchtdicht wordt de dak-


constructie gemaakt met het lucht-
en dampscherm. Het dampscherm
verhindert dat er damp zou doordrin-
gen tot in het koudere gedeelte van
het dak, onder het onderdak, waar
dan condensatie zou kunnen ont-
staan. De continuïteit van deze laag
moet steeds gegarandeerd blijven.
Overlappingen en naden dienen dus
zorgvuldig afgekleefd te worden.


Thermische isolatie
van het hellend dak.

Wettelijke bepalingen.

Het energieprestatiebesluit voert EPB-eisen (eisen op


het vlak van EnergiePrestatie en Binnenklimaat) in voor
alle nieuwe gebouwen en voor alle bestaande gebouwen
die verbouwd of uitgebreid worden en waarvoor een
bouwaanvraag moet worden ingediend. Deze regel-
geving is van toepassing op elk gebouw dat verwarmd of
gekoeld wordt ten behoeve van mensen. Binnen de EPB
is het globaal isolatieniveau (het K-peil) voor nieuwbouw
vastgelegd op K45.
Vertaald naar het hellend dak komt het erop neer dat men
eveneens aan een vastgestelde U-waarde (vroegere k-waarde)
dient te komen. Als U-waarde vraagt de wet voor zowel
Vlaanderen, Wallonië als Brussel minimaal 0.4 W/m²K.

De U-waarde van een ongeïsoleerd dak bedraagt


2 à 3 W/m²K, wat ongeveer overeenstemt met enkel glas.
Naar de huidige normen ligt het energieverlies van een
ongeïsoleerd dak vele malen te hoog. ZWEDEN
De huidige consensus voor een ideale dakisolatie NOORWEGEN
bedraagt 0,2 à 0,3 W/m² K. Dit niveau wordt bereikt door DENEMARKEN
de volledige ruimte tussen onderdak en binnenafwerk- FINLAND
ing te vullen met isolatie. Volgens de omstandigheden ESTLAND
worden hiervoor diktes van 12 tot 20 cm toegepast met FRANKRIJK
ideale effecten op thermisch en op akoestisch vlak. Een
ENGELAND
15 cm dikke glaswolisolatie zorgt bij een gemiddelde
SLOVENIË
kamertemperatuur van 20°C voor een besparing, die de
POLEN
investering terugbetaalt op een termijn van 3 jaar.
DUITSLAND
OOSTENRIJK
Zuinig met energie en zacht voor het milieu.
ZWITSERLAND
Optimaal isoleren heeft een gunstig effect, zowel op LITOUWEN
het milieu als op het gezinsbudget. Voor de verwar- LETLAND
ming gebruiken we voornamelijk fossiele brandstoffen, TSJECHIË
die wegens de verbranding, de rook en de CO2 het SLOWAKIJE
broeikaseffect nog versterken. Tevens zijn deze brand- NEDERLAND
stoffen niet onuitputtelijk en zal hun prijs steeds HONGARIJE
blijven stijgen.Het is overduidelijk dat beter isoleren
Bron: Eurima 2004

BELGIË
leidt tot minder stoken. Minder stoken leidt tot minder SPANJE
vervuiling en tot minder uitgaven voor verwarming. PORTUGAL
Iedereen is er bij gebaat.
ITALIË

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 mm

En onze buren ...

hellende daken 
Thermische isolatie
van het hellend dak.

KB1
Daar waar de flensen vastgeniet
worden en elkaar overlappen, Isoleren van woonzolders. Methode 1 : flensdekens met alu-kraft.
wordt er het best afgekleefd met
de tape Vario KB1 zodat er een
goede lucht- en dampdichtheid
gegarandeerd wordt.

Het isoleren van woonzolders kan op Flensdekens komen in aanmerking bij eenvoudige daken
twee manieren gebeuren: ofwel met regelmatige keperafstanden en weinig doorbrekin-
een luchtopen, onbeklede isolatie + gen. Gebruik hiervoor Isover rollisol plus: een spijker-
afzonderlijk lucht/dampscherm, flensdeken bestaande uit een laag glaswol, waar-
ofwel het luchtdicht aanbrengen op reeds aan een zijde een lucht/dampscherm werd
van een bekleed isolatiemateriaal: nl. aangebracht. Beide lagen worden in één enkele hande-
flensdekens met alu-kraft bekleding. ling aangebracht. Ter hoogte van elke keper ontstaat er
een naad in het lucht/dampscherm, die best zo goed
mogelijk worden afgekleefd.


PLAATSING
1. Neem voldoende brede flensdekens om de volledige
ruimte tussen 2 kepers op te vullen. Kies spijker-
flensdekens die ongeveer 2 cm breder zijn dan de
afstand tussen de kepers.
2. Niet de flenzen steeds vast aan de onderkant van de
kepers en nooit aan de zijkant.
3. Kleef de overlappingen tussen de flenzen en de
aansluitingen met gordingen en spanten goed
luchtdicht af.
Steeds de flensdekens vastnieten 4. Met klemlatten kunt u aan de onderzijde van de
aan de onderkant van de kepers, flensdekens een leidingenspouw aanbrengen.
nooit aan de zijkant. Flensdekens van Isover zijn samendrukbaar aan de
zijkanten, zodat we ze een beetje kunnen klemmen tus-
sen de houten structuur, waardoor ze goed aansluiten
Kies voor een niet volledig ingepakte en koudebruggen geen kans geven. Steeds de flens-
isolatie, zodat de dikte van de isolatie dekens vastnieten aan de onderkant van de kepers,
constant blijft ter hoogte van de kepers. nooit aan de zijkant.

Niet de flenzen onderaan.

10
Methode 2 : glaswolplaat + lucht/dampscherm.

Met het Isover Integra vario systeem isoleert u uw dak


op maat. Het Integra vario systeem bestaat uit:
• Isoconfort 35 : opgerolde glaswolplaat, éénzijdig
bekleed met een zacht beschermend vlies in polyester,
waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht
om het versnijden te vereenvoudigen.
• Isover vario KM duplex
• Isover vario KB 1
• Isover vario DS

De Isoconfort 35 glaswolplaten kunnen makkelijk op maat Plaatsing


gesneden worden en zijn dus bruikbaar voor elke draagcon-
structie, zowel regelmatige als onregelmatige. 1. Meet de afstand tussen de kepers en
Ze zijn tevens goed samendrukbaar, zodat ze steeds voeg er 1 à 2 cm aan toe.
goed klemmen tussen de kepers en perfect aan- 2. Snij de glaswolplaat op de vereiste
eensluiten. De glaswolplaten worden eerst geplaatst, breedte (u kunt hiervoor de handige
nadien is het lucht/dampscherm aan de beurt. Gebruik opgedrukte snijlijnen volgen).
hiervoor Isover isoconfort 35 in combinatie met Isover 3. Plaats de glaswolplaat en zorg voor
vario KM duplex, Isover vario KB1 en Isover vario DS. een goede aansluiting.

4. Breng het dampscherm aan en


verzorg de continuïteit ervan.

1 2 3

hellende daken 11
Thermische isolatie
van het hellend dak.

Afwerking met lucht- en gekleefd en aan de randen wordt de Vario DS aange-


dampscherm bracht zodat de luchtdichtheid verzekerd wordt. Om
beschadiging en perforatie van het lucht/dampscherm
U dient zo continu mogelijk af te tegen te gaan, wordt een bijkomend lattenwerk aange-
werken met een lucht/damp- bracht dat als leidingenspouw zal dienen (doorgang
scherm: Isover vario KM duplex voor kabels en leidingen).
wordt onder het isolatiemateriaal
vastgeniet tegen de kepers.

De verschillende dampschermbanen
dienen elkaar ruimschoots te over-
lappen (10 cm).
Daar waar twee dampschermbanen
elkaar overlappen, wordt er vervolgens
de éénzijdige kleefband Vario KB1

Isolatie in 2 lagen.

Bieden de kepers niet genoeg plaats voor de gewen-


ste isolatiedikte, dan kunt u de isolatie in 2 lagen
aanbrengen. Vergeet ook hier niet af te werken met
lucht/dampscherm.

eerste laag isolatie


Vario KM duplex met Isoconfort 35

lucht/dampscherm
Vario KM duplex

tweede laag isolatie


met Isoconfort 35

kepers in
dwarse richting

Vario KB1
Kleefband
Vario KB1

Vario DS Isolatie in 2 lagen

12
Het Integra vario systeem
laat uw dak ademen…

De combinatie van een hoog pre-


sterende thermische isolatie met
een perfect gecontroleerde lucht- en
dampdichtheid beperkt het warmte-
verlies en verbetert de globale ther-
mische prestatie van uw woning.

In de winter De sleutel van het systeem:


De hoeveelheid waterdamp in de buitenlucht is klein, de het vochtregulerend dampscherm
structuur van het klimaatmembraan sluit zich en houdt de Vario KM duplex.
waterdamp tegen. De Vario KM duplex beschermt de houten
structuur, de isolatie en dakbedekking tegen elk risico van
condensatie. Dit vochtregulerende dampscherm
verzekert een goede luchtdichtheid
en zorgt in elk seizoen voor een
gezond binnenklimaat. De structuur
van de Vario KM duplex past zich aan
de klimatologische omstandigheden
aan. In de winter vervult de Vario KM
duplex de rol van dampscherm, in
de zomer zorgt deze dat de houten
structuur kan drogen.
In de zomer In de zomer laat deze bijvoorbeeld tot
Dit klimaatmembraan gaat nog verder: het zorgt voor de 25 keer meer waterdamp door dan in
droging van de houten structuur. Inderdaad, de Vario KM de winter.
duplex past zijn moleculaire structuur aan, door zich te
openen en zo dampopen te worden (zijn diffusieweerstand
vermindert). De damp, gevormd door de continue vochtigheid
in het hout onder de invloed van de zomerse warmte, wordt
naar binnen geëvacueerd.

hellende daken 13
Thermische isolatie
van het hellend dak.

Isoleren van bergzolders.

Naast de hellend dakisolatie, tussen de kepers van het


gebinte, bestaat er ook de mogelijkheid om de isolatie
op of in de zoldervloer aan te brengen. In elk geval kan
het geen kwaad, om ingeval van een kruipzolder, naast
het isoleren van het dakschild ook nog eens een iso-
latielaag op de zoldervloer te leggen.

Bovenop de zoldervloer. In de zoldervloer.

Bij een betonnen, massieve vloer, die Bij lichtere, houten vloeren, wordt de isolatie tussen het
nadien beloopbaar moet zijn, wordt houten raamwerk in de vloer aangebracht. Hier is wel
de isolatie op de zoldervloer aange- nood aan een dampscherm en dit komt onder de iso-
bracht, tussen een houten raam- latie, tussen draagstructuur en plafondafwerking. Plaats
werk. Achteraf wordt een loopvloer het dampscherm zo continu mogelijk, om condensatie
bevestigd. Dergelijke massieve vloe- te vermijden.
ren zijn op zich reeds luchtdicht en
vragen geen afzonderlijk lucht- en Op plaatsen waar geen loopvloer voorzien is en de iso-
dampscherm. Voor meer zekerheid latie zichtbaar ligt, niets stapelen en niet lopen op de
kunt u steeds eerst een dampscherm isolatie om beschadiging of samendrukking tegen te
uitrollen op de betonnen vloer. gaan.

Isoconfort 35 Isoconfort 35

dampremmende dampremmende
Ibr do laag Ibr do laag

Bovenop de vloer Tussen de vloer

14
Akoestische isolatie
van het hellend dak.
Verschillende afwerkingen en hun
Hellende daken. geluidsisolerend vermogen :

Een hellend dak is een massa-veer-massa systeem.


De eerste massa wordt gevormd door de pannen
en het onderdak. De tweede massa bestaat uit de
binnenafwerking met gipskartonplaten. Daartussen
bevindt zich de dakisolatie, die als veer optreedt. Om
het geluid efficiënt te dempen, is het aangewezen de
binnenafwerking trillingsvrij te bevestigen. Tevens moet
de isolatie idealiter soepel zijn, zodat deze het geluid kan
Luchtgeluidsisolatie Rw = x dB
dempen. Vaste isolatie (schuimplaten) werken NIET als
Fig. 1 - Zonder onderdak, zonder isolatie.
‘veer’ en geven de trillingen door. Wil men een zo hoog
mogelijk akoestisch comfort, dan heeft men er alle
belang bij een zo dik mogelijke glaswollaag te plaat-
sen ; de densiteit speelt hierin geen rol ! Het vervangen
van een 10 cm dikke schuimisolatie door een even dikke
laag minerale wol, levert een winst op van 10 dB. In de
praktijk betekent dit een halvering van het geluid.

Luchtgeluidsisolatie Rw = x + 14 dB
Akoestische oplossing Isover.
Fig. 2 - Met stijf onderdak, zonder isolatie.
Om de akoestische isolatie van dit ingenieuze massa-
veer-massa systeem te waarborgen dient men bijzon-
dere aandacht te hebben voor de correcte detaillering
en uitvoering. Belangrijk hierbij is te zorgen voor een
correcte plaatsing van het lucht- en dampscherm.
Dit dient zonder onderbrekingen aangebracht te wor-
den. De luchtdichtheid tussen de verschillende damp-
schermbanen onderling, alsook de aansluitingen met
andere constructiedelen verdienen eveneens de nodige Luchtgeluidsisolatie Rw = x + 21 dB
aandacht. Fig. 3 - Met stijf onderdak en glaswol 5 cm dik.
Met Isoconfort 35, dikte 12 cm, in het dak behaalt men
reeds een luchtgeluidsisolatie Rw (C;Ctr) van 50 (-2;-7)
dB (testrapporten beschikbaar op aanvraag). Voor hen
die de lat nog hoger willen leggen, bestaat er de 18 cm
versie van Isoconfort 35, waarmee er een Rw (C;Ctr) van
59 (-3; -8) dB. behaald wordt. Met een dergelijke akoes-
tische prestatie boven het hoofd, kan men zelfs in de
buurt van een luchthaven in alle rust vertoeven.
Luchtgeluidsisolatie Rw = x + 23 dB
Fig. 4 - Met stijf onderdak en glaswol 12 cm dik.

Hierbij dient opgemerkt te worden, dat telkens we


een winst hebben van 10 dB, dit een HALVERING
van het geluid betekent voor het menselijk
gehoor !

hellende daken 15
Wilde verhalen en
hardnekkige misverstanden.

“lucht in de spouw is de beste isolator ...”


Ook bij isolatie van hellende daken blijft deze hard-
nekkige misvatting nog steeds overeind. Een volledige
vulling met isolatie tot tegen het onderdak, zonder
deze naar boven te duwen, werkt het best. Een niet
geïsoleerd dak stemt overeen met enkel glas, en laat
een energieverlies toe dat vele malen hoger is dan wet-
telijk toegelaten !

“er moet een goede luchtcirculatie zijn onder de pannen ...”


Ventilatie en isolatie zijn 2 afzonderlijke zaken. Ventilatie
moet plaatsvinden via ventilatieopeningen zoals dakra-
men, niet doorheen de dakconstructie. Een volledige
vulling met isolatie tot tegen het onderdak is een
vereiste, evenals het volledig luchtdicht maken van het
dak. Hierdoor is er geen luchtcirculatie meer mogelijk
en werkt de isolatie optimaal.

Overigens zorgt de lucht, die onder de dakpannen cir-


culeert, in winterse omstandigheden voor problemen.
Deze buitenlucht is nl. vochtig en draagt dus niet bij
tot een betere droging van de pannen. Integendeel zelfs !
In die gevallen zorgt die vochtige lucht er nl. voor dat er
vocht wordt aangevoerd, met alle gevolgen van dien .

“pas op voor overisoleren ...”


Wegens de grote oppervlakte van een dak treedt hier
meer warmteverlies op dan bij muren. Dit wordt nog
versterkt door het feit dat warme lucht stijgt en zich
zo een weg baant naar het dak. Het is voor het dak
aangewezen grotere isolatiediktes te hanteren dan
voor de muren. Een dakconstructie is lichter dan een
spouwmuur, heeft dus minder inertie en is gevoeliger
voor temperatuurschommelingen. Thermische isolatie
is hier een absolute noodzaak. Let er op de ruimte
tussen kepers en onderdak VOLLEDIG op te vullen, en
liever met 20 cm dikte dan met 12 cm. Opvullen en
luchtdicht maken is de boodschap.

“mijn akoestische isolatie moet ik apart voorzien, naast


mijn thermische isolatie...”
Wie zijn isolatie op een oordeelkundige manier kiest,
kan beide combineren. Met Isover glaswol sla je twee
vliegen in 1 klap. Dankzij de open vezelstructuur kan
hinderlijk geluid gedempt worden in de wol en boven-
dien zorgt de stilstaande lucht tussen de vezeltjes voor
de thermische isolatie.

16
Optimaal isoleren.

Er zijn vier Isover-materialen die in aanmerking komen


voor de isolatie van hellende daken:

Rollisol plus
voor het isoleren van regelmatige dakconstructies,
d.w.z. vaste keperafstanden. Isover rollisol plus is een
spijkerflensdeken uit glaswol, aan één zijde bekleed
met een alu-kraftbekleding.
Eigenschappen:
brandklasse A2 volgens EN 13501-1
niet volledig ingepakt, wat een mooie aansluiting
met de draagstructuur verzekert
rolbreedtes 350-450-600 mm
compressiezones aan beide kanten van de rol
combineert thermiek en akoestiek
beschikbare diktes: 60, 80, 100, 120, 150 en 180 mm

Integra vario systeem


bestaat uit:
Isoconfort 35:
EIGENSCHAPPEN:
brandklasse A1 volgens EN 13501-1
opgerolde glaswolplaat
éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies
in polyester
gemakkelijk te versnijden dankzij de markering om
de 10 cm
akoestische en thermische toepassingen
breedte: 1,2 m
beschikbare diktes: 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180
en 200 mm
Vario KM duplex: vochtregulerend dampscherm
Vario KB1: kleefband voor het afplakken van de naden
van het lucht/dampscherm
Vario DS: dichtingsmastiek om de lucht/dampdichtheid
aan de randen van de Vario KM duplex te verzekeren.

Ibr do
een veerkrachtig glaswoldeken voor het isoleren van
zoldervloeren. Aan één zijde voorzien van een alu-kraft.
Eigenschappen:
brandklasse A2 volgens EN 13501-1
isolatiedeken voor zowel thermische als
akoestische toepassingen.
breedte: 1,2 m
beschikbare diktes: 60, 80, 100, 120 en 150 mm
uitsluitend horizontale plaatsing

hellende daken 17
Optimaal isoleren.

Nog meer vaste voordelen van Isover glaswolisolatie in


het kort.

blijvend hoge thermische isolatiewaarde


makkelijk te verwerken en te versnijden
vochtbestendig en waterafstotend
perfecte aansluiting tussen platen en rollen
dampdoorlatend
rot- en schimmelvrij
anorganische oorsprong
chemisch neutraal
recycleerbaar
niet kankerverwekkend volgens
Europese norm (97/69/CE)

Florapan Plus + Vario KM duplex


Isover florapan plus is een halfstijve plaat samen-
gesteld uit hennep- en katoenvezels. Het geheel wordt
afgewerkt met een afzonderlijk lucht/dampscherm,
Isover vario KM duplex ; een polyamide folie waarvan
de dampdiffusie varieert volgens de relatieve omgevings-
vochtigheid.
EigenschappeN:
hennepwol is vochtregulerend
de vezels worden niet aangetast door ongedierte

Isover couplène-L  mes
Het Isover L - mes, voorzien van 2 snijkanten is speciaal
ontworpen voor het snijden van ons isolatiemateriaal.
“Kleine vertanding”: voor het versnijden van harde
glaswolisolatie. “Grote vertanding”: voor het versnijden
van halfharde glaswolisolatie.
Dankzij een handvat in polypropyleen ligt het goed in
de hand. Het bevat een schutstuk en kan bovendien
worden opgehangen.

18
Isover flammex
Polyethyleen lucht/dampscherm.
Eigenschappen:
lengte: 25 m
breedte: 2 m
de folie is 0,18 mm dik

hellende daken 19
Saint-Gobain Isover Benelux N.V.
Tel.: 02 645 88 82
Fax: 02 645 88 58
E-mail: info@isover.be

www.isover.be

20