You are on page 1of 1

Msimdhns, bashkpuntor dhe student t Fakultetit t Inxhinieris Mekanike t Prishtins (18.V.

1998 dita e
kthimit nFakultet pas puns n shtpi- shkolla)