You are on page 1of 4

CECHY KULTURY ORALNEJ

1. Addytywno
2. Nagromadzenie
3. Redundancja
4. Zachowawczo
5. Blisko ludzkiego wiata
6. Zabarwienie agonistyczne
7. Empatyczno
8. Homeostaza

PRZYCZYNY MORDERSTW W OBRBIE GATUNKU

1. Poszukiwanie Lebensraumu
2. Zabijanie kozw ofiarnych
3. Uwaanie wasnej grupy za bardziej zaawansowan
4. Uwaanie ofiar za zwierzta (Moemy ich zabi bo s nieluddzy)

MAGIA, NAUKA, RELIGIA

Magia sympatyczna 1. zakada e podobne powoduje podobne, wzgldnie e skutek podobny jest
do przyczyny ( zasad t mona nazwa prawem podobiestw) MAGIA HOMEOPATYCZNA. Z tej
zasady czarownik wyciga wniosek, ze moe wywoa kady skutek, jakiego tylko zapragnie, przez
naladowanie go.
2. zasada zakada, e rzeczy, ktre kiedy pozostaway w stycznoci ze sob, nadal dziaaj na siebie
nawet wtedy, gdy kontakt fizyczny przesta istnie (prawo kontaktu wzgldnie przenonoci)
MAGIA PRZENONA. Czarownik cokolwiek uczyni z przedmiotem materialnym, wpynie to w taki sam
sposb na osob, z ktr przedmiot ten kiedy powstawa w jakim stosunku, bez wzgldu na to, czy
stanowi cz jej ciaa czy nie.

Cel magii pozytywnej (czarw) to spowodowanie jakiego wydarzenia, natomiast celem tabu (magii
negatywnej) jest uniknicie niepodanego.

Religia to istnienie istot, ktre s od czowieka wysze, silniejsze. Religia jest zwizana przy tym z
zaangaowaniem spoecznym

Magia jest bdnym zastosowaniem najprostszych procesw mylowych ( czyli kojarzenia idei na
podstawie ich podobiestwa czy zbienoci), natomiast religia zakada dziaanie si wiadomych bd
te osobowych, ponadludzkich, ukrytych za widzialn zason natury.

Magia Religia Nauka

PODSTAWY SPOECZNEJ ORGANIZACJI

Kultura ma cztery waciwoci:

stanowi cao

jest wewntrznie zintegrowana

jej elementy peni swoiste funkcje

stanowi instrumentalny aparat zaspokajania ludzkich potrzeb


Patriarchat- Ustrj w ktrym naczeln rol sprawuj mczyni

Matriarchat- Ustrj w ktrym naczeln rol sprawuj kobiety

Antropologia powinna skupia si na analizie funkcji

Pierwotna organizacja instytucjonalna:

instytucje zaopatrzenia w ywno

instytucje pokrewiestwa, maestwa i reprodukcji

instytucje ochrony i obrony przed zagroeniami.

Kada instytucja ma:

1. cel
2. personel
3. procedury (kieruje si normami)
4. peni okrelon funkcj

EGZYSTENCJALNA POSTAWA CZOWIEKA; SENS TWORZENIA KULTURY

Postawy egzystencjalne:

1. postawa patriotyzmy
2. postawa spoecznego zaangaowania
3. zdyscyplinowanie
4. odpowiedzialno
5. uyteczno
6. gospodarno
7. postawa kolektywizmu i otwartoci spoecznej

Kultura jest rdem cierpienia bo prowadzi do wyrzecze; narzuca ograniczenia nakadane przez
spoeczestwo

Sens tworzenia kultury:

1. Wzmacnia si superego i z wrogw stajemy si zwolennikami kultury, podnosi si poziom


moralny, tworzy si dziedzictwo ideaw i dzie (chocia rnice kulturowe mog prowadzi
do wrogoci)

2. Religia tworzy iluzj, bez ktrych czowiek nie znisby trosk ycia

3. Jej zalet jest to, e rozwija szacunek dla wyszych funkcji psychicznych intelektu, sztuki,
nauki

4. Reguluje stosunki midzyludzkie rodzina, obywatele

5. Wymaga sprawiedliwoci
KONTEKST KULTUROWY

Hall podzieli kultury na wysokiego i niskiego kontekstu, tj. na yjce w rnych kompozycjach czasu.
Kultury rni si sposobami, za pomoc ktrych konkretyzuj przedmiot poznania.

Wysoka kontekstowo polega na tym, i w kulturach, ktrych jest ona cech charakterystyczn:

- zwraca si szczegln uwag na zagadnienia zwizane z pozycj zawodow czy spoeczn

- charakterystyczne jest uywanie tytuw naukowych i stanowisk

- wystpuje wysoki stopie rytualizacji stosunkw midzyludzkich

- istnieje pewna doza zachowawczoci w interakcjach midzyludzkich.

Natomiast kultury o kontekstowoci niskiej:

- nosz znamiona o wiele mniejszej ceremonialnoci i rytualizacji

- pozycja spoeczna i zawodowa nie s w nich tak wyranie podkrelane

- przedstawiciele tych kultur do szybko przechodz na ty ze swoimi partnerami biznesowymi, co


moe nawet zosta odebrane jako nadmierna poufao.

Proksemika nauka o zalenociach przestrzennych midzy osobami i otoczeniem.

Psychoanaliza - metoda poznania i leczenia czowieka, teoria psychopatologii i teoria pozwalajca


wyjani rne zjawiska spoeczne i kulturowe

Ewolucjonizm - zbir teorii opisujcych ewolucj spoeczestwa, ktre przechodzi przez poszczeglne
etapy podczas rozwoju spoecznego. W biologii- termin wieloznaczny odpowiadajcy: teorii ewolucji,
nauce opisujcej mechanizmy ewolucji (biologii ewolucyjnej), jak rwnie pogld oparty na
przewiadczeniu o prawdziwoci tej teorii.

Funkcjonalizm - z nauki naley usun pojcie przyczyn zjawiska i poprzesta na badaniu ich
funkcjonalnych zalenoci; Malinowski

1. Zaoenia teorii Malinowskiego:

a) kultura stanowi niepodzieln cao

b) poszczeglne jej elementy, cile ze sob powizane, naley analizowa jedynie w


oglnym kontekcie tej caoci

c) kultura to instrument sucym zaspokajaniu ludzkich potrzeb

d) dwie gwne grupy potrzeb charakterystyczne dla wszystkich spoecznoci ludzkich:


potrzeby pierwotne (potrzeby pierwszego rzdu biologiczne) i potrzeby wtrne
(potrzeby drugiego rzdu kulturowe

e) najwaniejszym elementem kadego systemu kulturowego s instytucje, gdy to wanie


poprzez nie zbiorowoci ludzkie zaspokajaj swoje potrzeby

f) na instytucje skadaj si:


- personel

- dziaania personelu

- funkcje instytucji w spoeczestwie

g) instytucje majce na celu zaopatrywanie spoecznoci w ywno, warunkujce istnienie


pokrewiestwa, maestwa i reprodukcji, a take odpowiedzialne za ochron i obron
przed zagroeniami nastawione s na zaspokojenie pierwotnych potrzeb czowieka;
odpowied na potrzeby wtrne stanowi natomiast instytucje prawne, ekonomiczne,
wychowawcze i polityczne, jako organizujce caoksztat ycia spoecznego