You are on page 1of 14

I

NO.KAD PENGENALAN

ANGKA GILIRA}I

JABATAhI PELAJARAN I\EGERI SEMBILAI\I DK


PEPERIKSAAFI BERSAMA
PERCT]BAAI\ PENILAIAN MEI\IENGAH REI\IDAH
TAHT]N 2O1O

BAHASA ARAB KOMUNIKASI 3ur


Kertas 1
Oktober
2% jam Duajam tiga puluh minit

__----
JAI\IGAI\ BT]KA KERTAS SOALAI\I INI SEHINGGA DIBERITAHU
Untuk KezunaanPemeriksa
1 . Tulis nombor kad pengenalandan
Kod Pemeriksa
angka giliran andapadaPetakYang Markah
Bahagian Nombor Ma*alt
disediakan. Soalan Penuh Dioerolehi
2. Kertassoalanini mengandungempat A 1 20
bahagian. Jawabsemuasoalan. 2 20
3. Bahagian A mengandungiduasoalan, B 3 20
jawab satu soalansahajaBahagian B 4 10
mengandungi2 soalan"jawab semuasoalan. c 5 10
Bahagian C mengandungitiga soalan,jawab 6 r0
semuasoalan,Bahagian D mengandungi 7 l0
tiga pilihantajulq pilih satu tajuk sahaja. D 8 20
Kesernuatujuh tajuk soalanmesti dijawab. Jumlah
4. Jawapanhendaklahditulis di ruangan
jawapan yangdisediakandalamkertas soalan.

@dungi 14halamanbercetakdan2 halamantidak bercetak


SULIT 3lll

rrlrl
I
F.-t

.JJf li^.f .r-lj JlSr ,f *i

[a*r: Y. I J:$ JFI


.'a*,*-p aiL*f ( { )a,)."g'a:(l )

Jy C G|r o-*sl ( { ) l.r;;.fel

J.e,,ilt+ ilJl JI' ll .\

( ).,.sl'- ( ) .r-l{ ( ) .r-r*


aadf ,: L-uCl .Y
a

( );I^-,_ ( ),-f^- ( )J^',


a-.'-,-tll;t l .rQalt ,.r lil .Y

( ) tdhi ( )r+tt,i ( )odLli


tLe ,tl" ,t .t

( ) Ji)i-i; tuli.i ( ) i'$[J i,atj ( ) .-rebtil e,:t


.Cl-.4J1,J :tri J^ . o
( )Jti* ( )d^5fr ( )F'rt
f a-,J.r.!.l,) tli.'.li *-.4 ;rt"

1 yt5tl ( ),]. ( ) ,tl


. ,rtett d eu)l ,kl .u
( ( il.* ( ) fl,i
) .iI' . ) ..
.dttJl a -+11 csFl .l

( )r;t'( ) it t ' (
) oL' t
.r)r5'tlt J'rT.l
c

( );lilJl ( )+.t-ilJt ( ) J.riXl


3l/1 2 SULIT
3l/l
SULIT

oiiT
.01;St .\.

( )a.J*lt ( )st^l*ll ( ) oflJl

(sl.>J) \ . )

" L'- k" ,tl c.Jt'KjtJ'r':-l : (,l/)


f* r, *-a e " or*Llt J!
" 03.1-ll " J'et,t's5;r'ol-2!: g OeUfl ,f f ;
UiU-,& q:r ..r1.:

rlJt 4 J}, .'f ol.z*- OfitJt 1t I

dt a-,rrll J! .:;l., Ut'hjt1t;


fut Cl.:.aJI

AAIJI ph>l d a,-rAl6jtiJl c^l-'a- 1f;


i

a-,\^1;t-rul .t Cdl ;J' Jt ^1,oLe)\ll1t;

.z,bU)l.t:li f rri.r+,ltt^iJr 1o1

l e t a _ 1 r\.)

Lihat halamansebelah
SULIT
3llr
SULIT 3Ur

(ie.tr Y. ) gtct Jt;Jt


L* L4e,lr 1^l' J|<J
"t.b.!t ei4-l
, p-rY,l ,! .l"l;t5l -ri;eYtJ 6*.
\J -J J. \J

a-,J-rllJ! o:+* eJtlJt- t


.-ait-e O-f^ii-.+ .r-^J{-l

-r*tJt A O-**'-
;4^.1*tt-U O3*Lll-.-, -LJt-t
a^l*I t-t

FFr oTlt ?'-iiA-Y


*
t

I P -T -'.Jl J
t-l-
i ::-t
-tJ-(_,

*rot'll or4 J or:,3J't-


t
drl'i'-e O-9J*i;-.-, ljlr,Ai-l

.r*-lt iui *"r-+ti*,-rdl 1a-o


6+J*-C o*-l,11-.; rrll-l

.;.a;Ir 1ui or^i'tr .r.,.j.-!,tt-1


rl ll
in+Lil-e l^.lt -!-, ....ttr-l

i"(tr e q*e;]!.otr-v
d6-c 0i)ii-./ a,1;-l
ab)b ,t ltli* ULbt+; otf-A
',
tsS4)-e *j-v JJ i-l

J.eJt d *-p.rtJlt-l
"ruJl
,rP"-e CF-q 'i--J.-l
alit}! !){, a'rt* Jl .+YUr dJ'rAJs-\.
dJ+Ju-e \+J',--l

3ul 4 SULIT
SULIT 3vl

l.L t/ ,.-ri r-.


\J- 4' (-
" ./)A!Jt" J! " .rJr'Ljt" LL(Jl Jr --,
r j oj$-, i, .'ot, ' J J.l j rt-,
l) J \.
, "
J' v)'bJr " Jif " +UJl " .l"L;1516f t
u' 1.,

:J), {rr, JI qJtLJt-t


""r;

u)t> e 4l #t!Jt-v

uu a,-t-lt-t
.-<,. vJtLlt-r

"lj
Ju4iJl.l .rY*r +thJl- t

a*,lJJt+ ) !,..Jt! tr-.


"[*(;

lrrt-*_2r \ . )

Lihat halamansebelah

31/1 SULIT
SULIT 3vr

'./ t n-!

( lt.;l l' ) dJtdt,Jl-ill


.kJr dt at*!r ,f *i i ,-ct ti,oi;t
.c,&t-t ! JVr ql-t* #r.5 .ll: 6J ;i'; o1!;.r cJ* elt

ti $\:.J#'r r* +jt 4riuJla-,-r-rltQ o-t4s ,Jt's #Lb p


-{t1
a1*.d ftf .-trt rF, 0! l-re c6-2i& .r" J-!.,Jr'i:'-It I trrtr t''*b J-6-
l4bb4l.re cull r*.E gUiJ .ai:tr*'-)o-V + t*Uf )\"Le oF-- :^: ':JtLJt

ciss 6rlst] a-U ei1 t-rJ Or( O! dJi: .tii, tL"ti


a-,lr.rJJ
-iss -3s:
e-l)lt'^-bU-[ +3SSJflJ
"a,-lJAlJ
+ Xr- >{:. f+:if d D\.FJIotrll c:t4:a'11-|1|jJ^*'- 1;15al'{ J$'Jl f*h' Ot
t'JJ.ifJ.tdt Ai-e1a.e--a
F "au-)r, flr .:E1i r=b:.'n et+l: Jtr-)l
.rU;!!
. i-,lJdj l-r*:."".._1 U*:. Lejb+L4 *ly3 !-,lJJl JfJa llrYl

bVs *t l a^* f^#- Lil: I ,&.2r-t 4 ,jtdl Cit'll l=JtLJtf dci44)

.a"Ji-Il ct .tkJtl #Jl ,l .'.stJlt ft+: a-'lJJl Q r4 *s '*


-l-rr f*s
,-#- UfuJ .+l^:*)l-l +U:Jl: *\)lt o*--rdl a'U!t 4 elr::"- V-l -*-l

.6$u il1{ g:.cr 6*\s tL* t'^i 4tu;i e-tjJl Jl'ul

3Ltr 6 SULIT
SULIT 31/1

(6r' r) f st, d-t4 4i ( \

(6v t) f cu_1T
,,J"p.-4.;5<r

(dr. f) f a,-tJt, a*,lJJlJse,Jr U! liU (f

(dr' r) t ,,1;-rlf ,*l.eft* ,?(L

(6t Y) t ,Jt 6 a,t":.J!lfrl 1o


-p. eI

(6-r Y) Uit .rt-tit j:tJt c;Lr (1


: +Jt-b1ty
, e<,(v)

(6-r Y) f 4J1l il<! :Ell tr(v


: ;t- (l)

....: g - tJl ( ,.r )

Lihat halamansebelah

3ur SULIT
SULIT 31/1

1€y t. ) eurJr_ill
|.aol; 'ryr
dl ata"lt .-f .*i f aJt-,JIoj,n
.i-fi.1t ! JVr ql_t* Ur*{r.11,9"};i: oStr:ety e\

AreiU;- jrj r-t o;l.t oZuJl,*e

e.ral,.i slll* bX*,f \b V


.a.luJlc,bbtey t-lts i:Ul ,2 A-5soi r)i f d.Ut- .-i5

t-,/l g;iuJl f::!:Jl dl^*:,| L) '>.1$ &itt .rJr-! aJL,Jloi,r .:tJ1e4i

tf .tb d oUtt ,fi U # gd: iLt t& Je d4- -ri1.lr*l+ L-14


li^ ,J" Jw ilr fui ca--t-v ,f attdl irta-:"!l-2;yr-tr ,* JtAl ,*y-t
.-hujl

.Jrl.l.JlqrLrl-dlOilt ,:'t: ,arl.t,. g;J=!i dt-":Jy cJi ;;U^tt a*;;Jl o-r,41

r+ ;+r- btb JI #JL JW .irf .,Ll, ts!2U{>\-{ Jlrr;Jl r/>{-,)t r{,ft sf,
.;tl*J! +bt g. :Jt^ .-rrL: .Cnir*!l
6Pt-t 6-i
i'r":Jf,r#lai) d!l:Li;l i,/ !! s-l{VS .-#l l-r,46.rL-,e *6 Jl f)i
.4{iEJla-,Jdl e ,,fy-J1f i- d l.F-iJ +Jl

JIW:** e,)l- 4: € €r-;i;) $r* ;S\ pVJ q/y-, ,)b,l-ll,


.t-€Jf$ri tt,,ll'' "#t.:J:*i
t.alr.ll _o\tyVpr.*yy

sl zlJt
-rf

3U7 SULIT
3 1/l
SULIT

(ilk*'1':; UI tu,Jl .r (\

(clk*.;:; f relq-r"aJl aJL,Jl oj"r aL./.l .r<t lltl (Y

(tlk*1r;

(clU*yr;

(clL*.1:;

Lihat halamansebelah

9 SULIT
31ll
--

Slll
SULIT

ii h|'$j
C(
t$!3.'iU-!r E +*1
r*;Jl lr, +
(erblr\.).r,tll Jt-ill
.;}L L- a.ry'tailJt{ir"l" ilt e ..rlr
q'F f lr;''tte**'J e ;rt#"2t ir*J;
.;,9",'

. ;*L;*: tvl:3*'it* drL'-j", J'lt (\


[u'r-rd "..fu i3

[orr*rr] .6et*j,-;i i r:: flF & Ort-tJ cstjl+.;'& -rK o11517

.sr-f -r;f ;,eYtJ ,f f>v 4br.K(r


[orr-rr]

.bl.)l:_e-
#ulrt ott-lt" JJ (t
[ou*rt]

.Us6 Jr'4{ ocl)Lf ofL.ur, a^'bu1o


[.ltt-rr]

10 SULIT
31/1
31/1
SULIT

(c.lbrr \ r) gr.rtJt Jtlt

irll O:Ar} .-i rfr.ll 1i i"K!t it' AJoc'Ja o .-5t


o-&t-t ! ol,"t f l: oK$.!y Jul ieuKi -tiy: eu-lrJ t*{

glt5;J otr J! al>JI

f , . o r),,-hlf f f -l I : CtAt

c.&-, 1,, i fy-J


a4-Jlaiiut{ : ti)l
"lJAl-4fu.
a-,J-tllo;l:! : J.a*:lt
t r r o i-* Yr - t ., o rt,rli \ : ;lr+*:lt ;-r,

elL,Jt^iJ -!-Jt{ Jt*alt (Ft 4iL;)l '.:t'-elJJ

Lihat halaman sebelah

1l SULIT
3Ul
31/l

1c.,ta;r \ .; gUl Jlll


.4J1t.,_41,t 6s-t',$J ;"r-t1il+ Jts
ollr: .p5 iqt t't .ru-iit*, L+

_\

_\

-r

-t

SULIT
SULIT 3vl

'r'p..3
(ia.rrY.)iftCl ,Jl-ill
t . ct^lf ,Jo J4 ! a.c o.r-l-26jt ,-Slt.Ult c;V3+3ll U b*-f fl
.Llf

f f: rlel;tfj t.
$-r) Ltf cl.r+g;tl, ,-ty.ll:.r3(at.l Yo_:r-b-tir: gL qfj

',#; -ru-

du,.-Jrt-t
6* ,3."1-t..-Y
;ri+Jt grl-v
.....tL tb ;l

Lihat halaman sebelah

3ul 13 SULIT
KertasSoalanTamat