You are on page 1of 1

B TI CHNH CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

S GIAO DCH CHNG KHON TPHCM c lp-T do-Hnh phc

S: 1136/TB-SGDHCM Thnh ph H Ch Minh, ngy 19 thng 10 nm 2017

THNG BO
V vic nim yt v giao dch c phiu thay i nim yt

S Giao dch Chng khon Thnh ph H Ch Minh thng bo v vic nim


yt v giao dch c phiu thay i nim yt nh sau:
- T chc nim yt: Cng ty C phn u t Pht trin Cng ngh in t -Vin
thng
- Tr s chnh: Ta Nh Elcom, Ph Duy Tn, Phng Dch Vng Hu, Qun
Cu Giy, Thnh ph H Ni
- in thoi: (84-24) 3835 9359 Fax: (84-24) 3835 5884
c thay i nim yt (theo Quyt nh s 366/Q-SGDHCM ngy
13/10/2017) ti S Giao dch Chng khon TP.HCM vi ni dung nh sau:
- Loi Chng khon : C phiu ph thng
- M chng khon : ELC
- Mnh gi : 10.000 ng
- S lng chng khon nim yt b sung: 3.330.868 c phiu
- L do thay i nim yt: Pht hnh c phiu tr c tc nm 2016.
- Tng s lng chng khon sau khi thay i nim yt: 50.928.243 c phiu
- Tng gi tr chng khon nim yt sau khi thay i nim yt (theo mnh
gi): 509.282.430.000 ng
- Ngy thay i nim yt c hiu lc: 17/10/2017
- Ngy chnh thc giao dch: 26/10/2017.

Ni nhn: KT.TNG GIM C


- TCNY; PH TNG GIM C PH TRCH
- TTLKCK;
- TV,GS,TTTT;
- Lu: NY, VT.(7)
k

Nguyn V Quang Trung

HOSE_BM-7.2/8-BH3-01/2014 Trang 1/1