You are on page 1of 12

ULAGA PAPIRA

1. Potelavanje vertikalnih vodilica (sl.1)

Vertikalne vodilice (10,11) trebaju biti fiksirane (nepomine) kada je


sigurnosna poluga (20) postavljena u hvatite (21) i slobodno se micati kad
je poluga osloboena.

Potelavanje
- otpustiti vijak (46) I okrenuti ekcentrinu maticu (13) sa zadnje strane

Potelati obje vodilice na otprilike iste parametre tj na istu silu pomicanja kada
je poluga 20 osloboena
2.Podizanje I zaustavljanje stola za papir (sl. 2 I sl. 3)
a.

Razmak bi trebao biti 1,5 mm, izmeu zadrna zapinjaa (detent pawl) I
zapinjaa zupaste pogonske poluge (ratchet pawl drive lever), kada je
poluga ulagaa (feeder operating lever) zapoela najvei Ratchet zaponac
pogonske poluge (sl.2)

potelavanje
Osloboditi maticu sa zadnje strane na ekcentrinom vijku (ecentric bolt A) I
okrenuti istog. Namjetanje se postie tako da se razmak poveava kada se
vijak okree kontra kazaljke na satu.

b.
Takoer razmak od 1,5 mm mora biti izmeu navedenih elemenata kada
zapoinje zaponac (denet pawl) poluge namjetanjem ecentric pina B

potelavanje
-Osloboditi maticu na ecentric pinu B i okrenuti ga. Potelavanje bi trebalo
uiniti kada je visina control bar slobodna. (sl.3)
3. List separator i visina usisnih nogica

a. postavke list separatora (sl 4. I sl.5)

opruga list separatora bi trebala biti smjetena na 2/3 visine od dna otvora i
poeljno je da su list separatori postavljeni 3 ili 4 mm od nosaa

Potelavanje

- Popustite postavljani vijak (setting screw) i gurnite lim separatora


b. visina usisnih nogica (sl.6 I sl.7)

Kada se usisne noge nalaze na najnioj poziciji, njihov najnii dio povrine
treba biti postavljen na 1 / 4 - 1 / 3 visine od dna otvora na separatoru listova

Potelavanje

- popustiti maticu 17 na ekcentar osovini 12 na sklopu 54 i okrenuti brijeg na


pin 63. Kako ekcentar pin ima dvije mogunosti podeavanja visine usisnih
nogica, tj, jedno kad se nogica die, a drugo kad se sputa, treba obratiti
panju da se potelavanje vri na nain kad se usisna noga die, a pritom se
pin 63 obavezno okree suprotno kazaljke na satu.
4. Posluiva papira i usisna noga (sl.8)

Kada usisna noga udara previe u valjke, distanca treba biti 3mm od kraja
usisne noge I centra prvog valjka za opskrbu maine papirom

Podeavanje (sl.7)
-osloboditi maticu 22 i okrenuti vijak za podeavanje 23. Okretanjem u
suprotnom smjeru kazaljke na satu podesiti razmak.
-okretanjem u smjeru suprotnom kazaljke na satu razmak se smanjuje
5. Zrani propuh vrijeme OFF za usisnu nogu (sl.9 i sl.10)

zrani ventil bi morao biti otvoren kada je papir uvuen 1-2 mm izmeu
gornjeg valjka ( PULL-OUT valjka) i prvog valjka za posluivanje (1 st feed
roller)

Podeavanje sl 9.
-otpustiti maticu 16 i okrenuti vijak za podeavanje 40. Kada se vijak pomie
unutra zrani prouh se otvara prije, a kada se vijak pomie van zrani propuh
ima kanjenje
6. Detektor uvlaenja duplog papira (sl.11 i sl.12)

Precizno detektiranje debljine papira omogueno je iskljuivanjem rada stroja


prekidaem 16, a kod nekih modela ukljuuje se podizanje ploe iza prvog
valjka tako da papiri padnu ispod ulagakih transportih remena.

podeavanje
-otpustiti maticu 10 i okrenuti vijak za namjetanje 21 (Sl.12)

prvo, okretati u smjeru kazaljke na satu double sheet eliminator sve dok se
zavojnica aktivira. zatim okretati u smjeru kontra kazaljke na satu sve dok
zavojnica prestane raditi. Nakon toga zategnuti maticu 10.

izreite traku irine 25-30 mm od papira na koji tampate i presavinite na


duplo. Zatim, ukljuite glavni prekida i prekida za motor pumpe i ukljuite
prekida ventilatora na stanje OFF. jedan presavijeni papir neka budi dui za
otprilike 50 mm od drugoga i umetnite ga izmeu 1 st feed valjka i valjka na
vodilici (30). Ureaj za kontrolu duplog papira trebao bi upozoriti svaki put
kada se pojave dva papira izmeu valjaka

Podeavanje (Sl. 11)


Precizno podeavanje izmeu valjaka vri se pomou kontrolnog dugmeta
(03) . Zakretanjem u smjeru kazaljke na satu podie valjak na vodilici i zazor
se proiruje , zakretanjem u smjeru obrnuto od kazaljke na satu zazor se
smanjuje
7. Upute za 600 cd

Ulaganje/tampanje ulazno vrijeme i podeavanje otiska


7. Upute za 500CDA / 700CD / 800DX (Sl.15,16)

nasuprot ulagaa pogonska poluga,

protiv ulagaa pogon polugom


ruica tap pin postavljanje bi trebao biti na 30 minuta poloaj (ravno
ispod) kada su obje linije na bazi deka cilindra, a zatim pritisnite okvir su
ispunjeni
prilagoditi
lossen postaviti ruica vijak za vratilo
dojam cam bi trebao biti u poziciji da se suoava strani lanca isporuke s
gornje strane 2-3mm naprednu s razine

Prema ulaga pogona ruica, ruka ipku postavka pin bi trebao biti na 30
minuta poloaj (ravno ispod), kada su ispunjena oba bazne linije na pokriva
cilindra i u tisku okvir,
Za podeavanje olabavite vijak za uvrivanje ruica na osovinu.
Impression cam trebao biti u poziciji da se suoava s lanca stranu isporuke
svojom gornjoj povrini napredne 2-3mm s razine.
Za podeavanje olabavite hexagonai bolt popravljajui ekscentar na osovinu