You are on page 1of 14

Sulit 1

NAMA

KELAS

SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM


JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERCUBAAN MENENGAH RENDAH 2010 31/1


BAHASA ARAB
Kertas 1
Ogos
2 1 jam Dua jam tiga puluh minit
2

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tulis nama dan tingkatan anda pada Untuk Kegunaan Pemeriksa


petak yang disediakan.
Kod Pemeriksa:
2. Kertas soalan ini mengandungi empat
Markah Markah
bahagian. Jawab semua bahagian. Bahagian Soalan
Penuh Diperoleh
3. Bahagian A mengandungi dua
soalan, jawab satu soalan sahaja. 1 20
Bahagian B mengandungi dua A
soalan, jawab semua soalan. 2 20
Bahagian C mengandungi tiga
soalan, jawab semua soalan. 3 20
Bahagian D mengandungi empat
pilihan tajuk, pilih satu tajuk sahaja. B
4 10
Kesemuanya tujuh soalan mesti
dijawab. 5 10
4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada C
ruang jawapan yang disediakan 6 10
dalam kertas soalan ini.
5. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan 7 10
kepada pengawas peperiksaan pada
akhir peperiksaan. D 8 20

Jumlah 100

Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak

Lihat halaman sebelah]


31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang
‫‪Sulit‬‬ ‫‪2‬‬

‫ﻗﺴﻢ " أ "‬


‫أﺟﺐ ﻋﻦ ﺳﺆال واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪@ @.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻷول ) ‪ ٢٠‬درﺟﺔ (‬
‫اﻣﻸ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳑﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﺳﲔ‪.‬‬ ‫أ(‬
‫‪@a…@oÏa…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@†Ï‰…@Þìni@Íí@åÏaìu@éîÜî¾@åË…@êëbi…@Îìì×@oз@ïŽía‬‬
‫×‪@ @NåËë‰ì‬‬
‫@ @‬

‫اﻟﺼﺒﺎح‪) .‬ﻳﺄ ُﻛﻞ‪ ،‬ﻳﺄ ُﻛ ْﻠﻦ‪ ،‬ﻳﺄ ُﻛﻠﻮن(‬


‫ِ‬ ‫اﻟﻄﻼب ‪ ........................‬اﳋُ َﺒﺰ ﰲ‬
‫ُ‬ ‫‪(١‬‬

‫اﻟﻐﺪ ِاء‪ ،‬أﺻﻠِﻲ ‪) .........................‬اﳌﻐﺮب‪ ،‬اﻟﻌﺼﺮ‪ ،‬اﻟﻈﻬﺮ(‬


‫ﺗﻨﺎوِل َ‬
‫ﺑﻌﺪ ُ‬ ‫‪(٢‬‬
‫‪ .....................‬ﻳﺘَـﻮﺿ ِ‬
‫ﺂن ﰲ اﳌﺼﻠَﻰ‪) .‬اﳌﺴﻠﻤﻮن‪ ،‬اﳌﺴﻠﻤﺎن‪ ،‬اﳌﺴﻠﻤﺘﺎن(‬ ‫‪(٣‬‬
‫ََ‬
‫ﻳﺾ ﰲ اﳌﺴﺘﺸ َﻔﻰ‪) .‬اﻟﻄﺒﻴﺐ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ‪ ،‬اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت(‬ ‫ِ‬
‫‪ ..................‬ﺗُﻌﺎﻟ ُﺞ اﳌﺮ َ‬ ‫‪(٤‬‬
‫ﻳﺎ ﻋ ‪‬ﻤ ِﱵ‪ ....................... ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ‪) .‬اِﺟﻠِﺲ‪ ،‬اﺟﻠﺴﻲ‪ِ ،‬‬
‫اﺟﻠﺴ ْﻦ(‬ ‫‪(٥‬‬
‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫‪‬‬
‫ِ‬
‫اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ‪) .‬اﳉَﻤﻴﻞ‪ ،‬اﳉﻤﻴﻠﺔ‪ ،‬اﳉﻤﺎل(‬ ‫وﺳ ِﻂ‬
‫اﳊَﺪﻳﻘﺔُ ‪ .................‬ﺗ َﻘﻊ ﰲ َ‬ ‫‪(٦‬‬
‫ِ‬
‫اﳌﺴﺠﺪ‪) .‬إﱃ‪ ،‬ﻋﻠَﻰ‪ ،‬ﰲ(‬ ‫ﻳُﺼﻠ‪‬ﻲ اﳌﺴﻠﻤﻮن اﳉﻤﻌﺔَ ‪........................‬‬ ‫‪(٧‬‬

‫) ﳌﺎذا‪ ،‬ﻛﻴﻒ‪ ،‬أﻳﻦ(‬ ‫‪ ....................‬ﺗﻘﻊ ﺟﺰﻳﺮةُ ﻟﻐﻜﺎوي؟‬ ‫‪(٨‬‬

‫) اﻟﻠﺬان‪ ،‬اﻟﻠﺘﺎن‪ ،‬اﻟﺬﻳﻦ(‬ ‫ﻣﻦ ‪ ...................‬ﳒﺤﺘﺎ ﰲ اﻻ ِ‬


‫ﻣﺘﺤﺎن؟‬ ‫‪(٩‬‬
‫َ‬
‫اﻟﻌﻤﻞ‪) .‬ﻫﺬﻩ‪ ،‬ﻫﺎﺗﺎن‪ ،‬ﻫﺆﻻء(‬ ‫‪......................‬ﻣﻮﻇ‪‬ﻔﺎت ِ‬
‫ﻳﺮﺟ ْﻌﻦ ﻣﻦ ِ‬ ‫‪(١٠‬‬
‫َُ ُ‬
‫]‪ ١٠‬درﺟﺎت[‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪3‬‬

‫ﺑـ( اﺳﺘﺒﺪل ﺿﻤﲑ " أﻧﺎ " ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺑـ " ﻫﻮ " ﻣﻊ ﺗﻐﻴﲑ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم‪.‬‬
‫@@@‪.säía쎎×@pìØîÌß@ìÛŠÏ@Íí@bÏa@éiëa@bmŠ@B@ìç@B@åË…@B@bãc@B@âbã@ä™@pb×@å׊×ìm‬‬

‫أﻧﺎ أذﻫﺐ إﱃ اﳌﺪرﺳﺔ ﻛﻞ ﺻﺒﺎح ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﻲ‪ .‬أﲪﻞ ﺣﻘﻴﺒﱵ وﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﺐ وﻛﺮاﺳﺎت وأﻗﻼم‪ .‬أﺗﻌﻠﻢ ﻋﻠﻮﻣﺎ‬
‫ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ ‪ :‬اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻼﻳﻮﻳﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت واﻟﺘﺎرﻳﺦ‪ .‬اﻵن أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻗﺮأ‬
‫ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأﻛﺘﺒﺒﻬﺎ وأﺗﻜﻠﻢ ‪‬ﺎ‪.‬‬

‫___________________________________________________‬
‫___________________________________________________‬
‫___________________________________________________‬
‫___________________________________________________‬
‫___________________________________________________‬
‫]‪ ١٠‬درﺟﺎت[‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻧﻲ ) ‪ ٢٠‬درﺟﺔ (‬
‫أ( اﻣﻸ اﻟﻔﺮاﻏﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳑﺎ ﺑﲔ اﻟﻘﻮﺳﲔ‪.‬‬
‫‪@a…@oÏa…Šm@Íí@æõbmb׊Ï@†Ï‰…@Þìni@Íí@åÏaìu@éîÜî¾@åË…@êëbi…@Îìì×@oз@ïŽía‬‬
‫×‪@ @NåËë‰ì‬‬
‫اﳌﺪﻳﺮ ‪ ..............................‬ﻛﻮاﻻ ﻟﻮﻣﻔﻮر‪) .‬ﻣﻦ ‪ ،‬ﻋﻦ‪ ،‬إﱃ(‬
‫رﺟﻊ ُ‬ ‫‪َ (١‬‬
‫ِ‬
‫اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ؟ )ﻛﻢ‪ ،‬ﻣﱴ ‪ ،‬ﻫﻞ(‬ ‫ﻋﺪد‬
‫‪ُ .............................. (٢‬‬
‫ِ‬
‫اﻻﻣﺘﺤﺎن ‪ ).‬اﻟﱵ‪ ،‬اﻟﺬي‪ ،‬اﻵﺋﻲ(‬ ‫رﺳﺐ ﰲ‬
‫‪ (٣‬ﻫﺬا اﻟﻮﻟَﺪ ‪َ ....................‬‬
‫‪ ........................ (٤‬اﳌﻌﻠ‪‬ﻤﺎن وﻗَﻔﺎ ﰲ اﻹدارةِ ‪) .‬ذاﻧﻚ‪ ،‬ﺗﺎﻧﻚ‪ ،‬ﺗﻠﻚ(‬

‫ﻃﻌﺎﻣﻜﻤﺎ‪ ،‬ﻃﻌﺎﻣﻚ(‬ ‫ِ‬


‫ﻃﻌﺎﻣﻜﻢ‪َ ،‬‬
‫أﻧﺖ واﻗﻒ‪َ ) .‬‬
‫ﺗﺄﻛﻞ ‪ ..................‬و َ‬
‫‪ (٥‬ﻻ ْ‬
‫‪ ............... (٦‬اﻟﺘِﻠﻤﻴﺬات ﰲ اﳌﺨﻴ‪ِ ‬ﻢ اﳌ ْﺪ ِ‬
‫رﺳﻲ‪) .‬ﺗَ َِ‬
‫ﺸﱰك‪ ،‬ﻳﺸﱰك‪ ،‬ﻳﺸﱰْﻛﻦ(‬
‫ُ َُ َ‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪4‬‬

‫اﻷوﻻد‪ ................... ،‬أﺛْﻨﺎءَ اﻷ ْﻛ ِﻞ‪) .‬اُﺳ ُﻜ ْ‬


‫ﺖ‪ ،‬اﺳﻜﺘﻮا‪ ،‬اﺳﻜﺘﺎ(‬ ‫ُ‬ ‫‪ (٧‬أﻳ‪‬ﻬﺎ‬

‫اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻄﺎﺋِﺮَة اﻟﻮْرﻗِﻴ‪‬ﺔَ ﰲ ِ‬


‫اﳌﻠﻌﺐ ‪ ) ...............‬اﻟﻮ ِاﺳﻊ‪ ،‬اﻟﻮ ِاﺳ َﻌﺔ ‪ ،‬اﻟﻮ ِاﺳﻌﺎت(‬ ‫ﺐ‬
‫َ‬ ‫ُ‬ ‫‪ (٨‬ﻳَ َﻠﻌ ُ‬
‫ﻣﻊ ‪) ............................‬أُ‪‬ﻣ ِﻬ ‪‬ﻦ‪ ،‬أ ‪‬ﻣﻪ‪ ،‬أ ‪‬ﻣﻬﺎ(‬ ‫ذﻫﺒﺖ ﻧﺒﻴﻠﺔُ إﱃ ِ‬
‫اﻟﺴﻮق َ‬
‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫‪(٩‬‬

‫ﺷﺎﻃ ُﺊ اﻟﺒَﺤ ِﺮ ‪ ...............................‬ﻧَِﻘ ‪‬ﻲ ) َﺟ ‪‬ﻮﻩ‪ ،‬ﺟ ‪‬ﻮﻫﺎ‪ ،‬ﺟ ‪‬ﻮﻫﻦ(‬


‫‪ِ (١٠‬‬

‫]‪ ١٠‬درﺟﺎت[‬
‫ﺑـ( اِﺳﺘَﺒ ِﺪ ْل اﻟﻌِﺒﺎر ِ‬
‫ات اﻵﺗِﻴﺔَ إﱃ ﻣﺎ ﻳـﻨَ ِ‬
‫ﺎﺳﺒُـ َﻬﺎ‪.‬‬ ‫َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ََ‬ ‫ْْ‬
‫@‪NðŠi…@Íí@æõbmb׊Ï@å×ë†äÏŠi@säía쎎×@pìØîÌß@pìØíaŠi@Rpbía@å׊×ìm‬‬

‫ﺖ ﻓﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬
‫ﺸﻠَ ْ‬
‫ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬة اﻟﺘﻲ ﻓَ َ‬
‫‪ (١‬ﻫﺬا ‪:‬‬

‫‪............................................................................‬‬

‫‪ (٢‬ﻫﺬان ‪:‬‬

‫‪.............................................................................‬‬

‫‪ (٣‬ﻫﺎﺗﺎن ‪:‬‬

‫‪...............................................................................‬‬
‫‪ ( ٤‬ﻫﺆﻻء ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ ‪:‬‬
‫‪.................................................................................‬‬
‫‪ (٥‬ﻫﺆﻻء ﻟﻠﻤﺆﻧﺚ ‪:‬‬

‫‪...................................................................................‬‬
‫]‪ ١٠‬درﺟﺎت[‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﻗﺴﻢ " ب "‬


‫أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ‪.‬‬
‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ) ‪ ٢٠‬درﺟﺔ (‬
‫اﻗﺮأ اﳊﻮار اﻵﰐ ﰒ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪NsmìØíaŠi@Íí@RåÛaõì@laìu@åí…ìà×@æa…@îÜm@åË…@êëbi…@åÛaìiŠÏ@„bi‬‬

‫ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺪﻳﻘﻴﻪ رﳒﻴﺖ و‪ @ðë@Îì‬أﺛﻨﺎء ﻃﺮﻳﻘﻪ إﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﲢﺪﺛﻮا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﺴﻠﻤﲔ‬
‫ﺑﻴﻮم اﻟﻌﻴﺪ ودار ﺑﻴﻨﻬﻢ اﳊﻮار اﻵﰐ ‪:‬‬
‫‪ :‬ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‪ ،‬ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ؟‬ ‫رﳒﻴﺖ‬
‫إن اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮن ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﺑﺘﻜﺒﲑات وﲢﻤﻴﺪات اﻟﱵ ﺗﻘﻴﻤﻬﺎ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ آﺧﺮ‪ .‬وﰲ ﻛﻞ ﺑﻴﺖ ﺗﻌﺪ ﳍﻢ ﻣﺎﺋﺪة‬
‫ﺧﻔﻴﻔﺔ‪ .‬وﻫﺬﻩ اﻟﻌﺎدة ﻗﺪ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﻴﻼ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ‪.‬‬
‫ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ Îì‬وي‬
‫ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺘﺒﻌﻮن آﺑﺎﺋﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﲑات وﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪون أﻣﻬﺎ‪‬ﻢ ﰲ ﻃﺒﺦ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫اﳌﺄﻛﻮﻻت واﳊﻠﻮﻳﺎت واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻳﻠﻌﺒﻮن اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻨﺎرﻳﺔ‪.‬‬
‫ﻣﺎذا ﳛﺪث ﰲ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫رﳒﻴﺖ‬
‫ﰲ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﻫﻢ ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ﻣﺒﻜﺮﻳﻦ‪ .‬وﺑﻌﺪ اﻻﻏﺘﺴﺎل وارﺗﺪاء‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫اﳌﻼﺑﺲ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻳﺴﺘﻌﺪون ﳌﺼﺎﻓﺤﺔ اﻷﺑﻮﻳﻦ واﻹﺧﻮة واﻷﺧﻮات وﺗﺒﺎدل‬
‫اﻟﺘﻬﺎﱐ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ‪ .‬وﻳﻌﻄﻲ اﻷﺑﻮان أوﻻدﻫﻢ اﻟﻨﻘﻮد أو اﻟﻌﻴﺪﻳﺔ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺮورﻳﻦ‬
‫ﺑﻘﺪوم اﻟﻌﻴﺪ‪ .‬وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳜﺮﺟﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻮ‪‬ﻢ ﻷداء ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ‪.‬‬
‫أﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ Îì‬وي‬
‫ﻛﺎن اﳌﺴﻠﻤﻮن ﰲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻳﺆدون ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﰲ اﳌﺼﻠﻰ أو اﳌﺴﺠﺪ‪ .‬واﻵﺑﺎء‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫ﻳﺼﻄﺤﺒﻮن أﻃﻔﺎﳍﻢ إﱃ اﳌﺴﺠﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم ﻟﺘﻌﻮﻳﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬
‫ﻣﻨﺬ اﻟﺼﻐﺮ‪ .‬ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺪﻧﺎ اﳌﺴﺠﺪ أو اﳌﺼﻠﻰ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﳉﻤﺎﻋﺔ‬
‫واﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ذﻛﻮرا وإﻧﺎﺛﺎ‪.‬‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪6‬‬

‫ﻫﻞ ﺗﻨﺘﻬﻲ ‪‬ﺠﺔ اﻟﻌﻴﺪ وﻓﺮﺣﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﻼة؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ Îì‬وي‬
‫ﻃﺒﻌﺎ ﻻ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﻌﺎدات اﳌﻌﻬﻮدة ﰲ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ وﺑﻌﺪ أداء اﻟﺼﻼة ﻳﺘﺒﺎدل‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫اﳌﺴﻠﻤﻮن اﻟﺰﻳﺎرات ﰲ ﺟﻮ ﳑﻠﻮء ﺑﺮوح اﻷﻟﻔﺔ واﶈﺒﺔ وﳜﺮج اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻠﺒﺎس اﻟﻌﻴﺪ‬
‫وﻳﻨﺘﻘﻠﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﺖ إﱃ ﺑﻴﺖ ﻟﻴﺠﻤﻌﻮا اﻟﻌﻴﺪﻳﺔ اﳌﺨﺼﺼﺔ ﳍﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ‪.‬‬
‫ﻣﻦ ﳝﻜﺚ ﰱ اﻟﺒﻴﺖ ﻟﱰﺣﻴﺐ اﻟﻀﻴﻮف ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫رﳒﻴﺖ‬
‫ﻏﺎﻟﺒﺎ ﲤﻜﺚ اﻷﻣﻬﺎت ﰱ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻊ أزواﺟﻬﻦ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل وﺗﺮﺣﻴﺐ اﻟﻀﻴﻮف اﻟﺬﻳﻦ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫ﻳﺄﺗﻮن إﱃ ﺑﻴﻮ‪‬ﻦ‪.‬‬
‫‪ :‬ﳌﺎذا اﺣﺘﻔﻠﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ؟‬ ‫‪:‬‬ ‫‪ Îì‬وي‬
‫ﳓﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻹﻇﻬﺎر اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻔﺮح ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻢ اﷲ ‪ .‬ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ ﻧﻘﻮي اﶈﺒﺔ واﻷﻟﻔﺔ ﺑﲔ‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬
‫اﻷﻗﺎرب واﻷﺻﺪﻗﺎء وادﺧﺎل اﻟﺴﺮور ﰲ ﻗﻠﻮب اﳌﺴﺎﻛﲔ وأﺻﻨﺎف اﶈﺘﺎﺟﲔ‬
‫ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺎت واﻟﺰﻳﺎرات‪.‬‬
‫أرى أن ﺣﻴﺎﺗﻜﻢ ﰲ اﻟﻌﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪة ‪ .‬ﻟﻌﻠﻲ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﺎرﻛﻚ ﰲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻳﻮم‬ ‫‪:‬‬ ‫رﳒﻴﺖ‬
‫اﻟﻌﻴﺪ ﰲ ﻗﺮﻳﺘﻚ‪.‬‬
‫إن ﺷﺎء اﷲ ﰲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم ﺳﻨﺤﺘﻔﻞ ﺑﻴﻮم اﻟﻌﻴﺪ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻗﺮﻳﱵ ‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫ﻋﺜﻤﺎن‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫)‪ ( ١‬أﻳﻦ ﻳﺪور ﻫﺬا اﳊﻮار ؟‬


‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫)‪ ( ٢‬ﻣﺎذا ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ؟‬


‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫)‪ ( ٣‬ﳌﺎذا ﻳﻌﻄﻲ اﻵﺑﺎء اﻟﻨﻘﻮد ﻷوﻻدﻫﻢ ﰲ ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ؟‬


‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪7‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫) ‪ ( ٤‬ﻣﺎ ﺳﺒﺐ اﺻﻄﺤﺎب اﻵﺑﺎء أﻃﻔﺎﳍﻢ إﱃ اﳌﺴﺠﺪ ﺻﺒﺎح ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ؟‬
‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬
‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫) ‪ ( ٥‬ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺰوار ﰲ اﻟﺒﻴﻮت ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ ؟‬

‫‪.....................................................................................‬‬
‫‪.....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (٦‬ﳌﺎذا اﺣﺘﻔﻞ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ؟‬

‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (٧‬ﻫﻞ ﺷﻌﺮ اﳌﺴﺎﻛﲔ ﺑﺎﻟﻔﺮح ﰲ اﻟﻌﻴﺪ؟‬

‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (٨‬ﻣﺎذا ﻳﺄﻣﻞ رﳒﻴﺖ ﰲ اﻟﻌﻴﺪ اﳌﻘﺒﻞ ؟‬

‫‪....................................................................................‬‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ ( ٩‬ﻫﺎت اﳌﺮادف ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪...................................... :‬‬ ‫أ( أوﻻدﻫﻢ‬


‫‪...................................... :‬‬ ‫ب( اﻟﺒﻴﺖ‬
‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (١٠‬ﻫﺎت اﳌﻀﺎد ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬

‫‪...................................... :‬‬ ‫أ( اﳉﻤﻴﻠﺔ‬


‫‪...................................... :‬‬ ‫ب( ﺗﻨﺘﻬﻲ‬
‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬
‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪8‬‬

‫اﻟﺴﺆال اﻟﺮاﺑﻊ ) ‪ ١٠‬درﺟﺔ (‬


‫اﻗﺮأ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﰒ أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻪ‪.‬‬
‫‪@ @NsmìØíaŠi@Íí@RåÛaõì@laìu@åí…ìà×@æa…@îÜm@åË…@êëbi…@æýÇa@„bi‬‬
‫@ @‬

‫اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺸﻌﺒِﻴ‪ِ ‬ﺔ ﻟﻮﻻﻳﺘﻲ ﻛﻠﻨﺘﻦ ‪ìãbšmŠmë‬‬


‫ِ‬ ‫ﻬﺮﺟﺎ ُن‬
‫َﻣ َ‬
‫اﻷﺳﺘﺎد ﺳﻠﻄﺎن ﳏﻤﺪ اﻟﺮاﺑِﻊ‪ ،‬ﻛﻮﺗﺎ ﺑﺎرو‪ ،‬ﻛﻠﻨﱳ‪.‬‬ ‫اﳌﻜﺎن ‪:‬‬ ‫اﳌ ِ‬
‫ﻮﻋﺪ‪ ٢٠ :‬ﻧﻮﻓﻴﻤﱪ‪٢٠١٠‬‬
‫ُ‬ ‫َ‬
‫اﻟﱪ ِاﻣﺞ‪:‬‬
‫ﻣﻌﺎﱄ وزﻳ ِﺮ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﳌﺎﻟﻴﺰي‬ ‫ِ‬
‫ﺻﺎﺣﺐ ِ‬ ‫ﻓﺘﺘﺎح ﻣﻊ‬
‫اﻻ ِ‬ ‫ ﺣﻔﻠﺔُ ِ‬
‫ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔُ اﻟﻄﺒﺦ‬
‫اﻟﻮ ْﺟﺒﺎت اﻹﺟﺒﺎ ِرﻳ‪‬ﺔ "ﻧﺎﺳﻲ ﻛﺮاﺑﻮ" و "‪ "Í™a…@ïbã‬و "‪"îãbß@pìÛìÏ‬‬ ‫‪َ -‬‬
‫اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺰ ِﻳﺔ "ﻛﻮﻳﻪ اﻛﻮك" ‪@ðŠmìÏB@@BÎììÛ@ÚìÏŠ×B‬‬‫ِ‬ ‫‪ -‬اﻟﻮﺟﺒﺎت اﻹﺧﺘِﻴﺎ ِرﻳﺔ ﻣﻦ اﳊَﻠَﻮﻳ‪‬ﺎت‬
‫‪@ @Bð†äß‬‬
‫ اﳍَﺪاﻳﺎ واﳉََﻮاﺋِﺰ ‪:‬‬
‫اﳌﺮَﻛﺰ اﻷ ‪‬ول ‪ ٢٠٠٠ :‬رﻳﻐﻜﻴﺘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪-‬‬
‫َ‬
‫اﻟﺜﺎﱐ ‪ ١٠٠٠ :‬رﻳﻐﻜﻴﺘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫اﳌﺮﻛﺰ ِ‬ ‫‪-‬‬
‫اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟِﺚ ‪ ٥٠٠ :‬رﻳﻐﻜﻴﺘﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ‬ ‫‪-‬‬
‫ اﳍﺪاﻳﺎ اﻟﺘِﺬﻛﺎرﻳﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺸﺎرﻛِﲔ واﳌﺸﺎرﻛﺎت‬
‫ﺎﺧ ْﻲ وان زام و ﺟﻴﻚ ﺳﻴﱵ اﳌﺎﻫﺮان ‪.‬‬ ‫ أﻋﻀﺎءُ ﳉﻨﺔ اﻟﺘَﺤﻜﻴﻢ‪ :‬ﻃَﺒّ َ‬
‫اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اِﺗ ِ‬
‫‪‬ﺼ ْﻞ ﺑـ ‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫ﻟِ َﻤ ْﻦ ﻳﺮﻏﺐ اﻻﺷﱰاك ﰲ ﻫﺬﻩ‬
‫اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎ‪(٧٨٧٨٤٤٣٢-٠٩) @ï×ìu‬‬
‫ِ‬
‫اﻟﺴﻴﺎﺣ ‪‬ﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻛﻠﻨﱳ و ﺗﺮﳒﺎﻧﻮ‬ ‫ﻜﺘﺐ‬
‫ﻣﻨﻈﻢ ‪ :‬اﳌ ُ‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
‫‪Sulit‬‬ ‫‪9‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫ِ‬
‫اﻹﻋﻼن ؟‬ ‫‪ (١‬ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (٢‬أﻳﻦ ﻳﻘﺎم اﳌﻬﺮﺟﺎن؟‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫‪ (٣‬ﻣﻦ ﺳﻴَﻔﺘﺘِ ُﺢ ﻫﺬا اﳌﻬﺮﺟﺎن؟‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫ﺤﻜﻴﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻬﺮ ِ‬


‫ﺟﺎن ؟‬ ‫ِ‬
‫أﻋﻀﺎء َﳉ ِﻨﺔ اﻟﺘَ ِ‬ ‫ﻋﺪد‬
‫ََ‬ ‫ْ‬ ‫‪ (٤‬ﻛﻢ ُ‬
‫‪....................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫) درﺟﺘﺎن (‬ ‫ﻳﺸﱰك اﻟﺮ ِ‬


‫اﻏﺒﻮن ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ؟‬ ‫‪ (٥‬ﻛﻴﻒ َِ‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫‪....................................................................................‬‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
Sulit 10

" ‫ﻗﺴﻢ " ج‬


@ @.‫أﺟﺐ ﻋﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ‬
( ‫ درﺟﺎت‬١٠ ) ‫اﻟﺴﺆال اﻟﺨﺎﻣﺲ‬
.‫ﻫﺎت ﻋﺒﺎرة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻤﺎ ﻳﺄﰐ‬
NlŠÇ@÷bèi@a…@êëbi…@ïaìnî@ï™bi@ôa쎍@Íí@åÐØËëa@îÛìm
@ @

@@@@@{‫@]درﺟﺘﺎن‬ @@ @@ @@ @@ @@ @Nì×ìi@êaìj@āŠç@Ínäm@æëb×@tbmŠi@@H١I

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@

@ @[‫@@@@@@@ @]درﺟﺘﺎن‬ @@ @@ @@ @@ @NÍma…@oßý@æaìÛa@–@ìÛa@åÐØËëa@H٢I@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@

@ @[‫@]درﺟﺘﺎن‬ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @ .aìnÌÏ@ÕîÜîj×@åíˆía@bnäîß (۳)

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@

@ @[‫@@@@@@@@ @]درﺟﺘﺎن‬ @@ @@ @@ @@ @@ @@ @Nëa‰ìŽ×@Õí…a@ÕubÌß@HTI@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@

@ @[‫@@@@@@@@]درﺟﺘﺎن‬ @@ @@ @@ @@@@@@@@@@@@NÜØ×@pìîÛŠm@æaŠ×@ÒbÈß@bnäîß@HUI@

@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@@@@

@ @

@ @
@ @

Lihat halaman sebelah]


31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang
‫‪Sulit‬‬ ‫‪11‬‬

‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎدس ) ‪ ١٠‬درﺟﺎت (‬


‫ﻛﻮن ﺧﻤﺲ ﺟﻤﻞ ﻣﻔﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻵﺗﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬
‫ّ‬
‫‪@ @@Ns½a……@oÏa…Šm@Íí@pb×@ðbØˉ@ëbma@æõbmb׊Ï@å×bãìšÌß@êëbi…@pbßìÜÈß@³íõb׊i@pbía@áîÛ@bäîi‬‬

‫ﺗﻨﺸﻂ‬
‫روح اﻟﺘﻌﺎون‬ ‫اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ‬

‫أﻫﺪاف اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ‬
‫اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ‬
‫ﺑﻨﺎء‬

‫)‪................................................................................... (۱‬‬

‫)‪................................................................................... (۲‬‬

‫)‪................................................................................... (۳‬‬

‫)‪................................................................................... (٤‬‬

‫)‪................................................................................... (٥‬‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
Sulit 12

( ‫ درﺟﺎت‬١٠ ) ‫اﻟﺴﺆال اﻟﺴﺎﺑﻊ‬


‫ﻛﻮن ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﻟﻜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻵﺗﻴﺔ‬
ّ
Nêëbi…@à™@Òbîn@ï™bi@pbía@ìmb@bäîi@
@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNHQ@ @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@ @
[‫]درﺟﺘﺎن‬ @
@ @ @
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@HR @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@ @
[‫]درﺟﺘﺎن‬ @
@
@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN HS @
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@
[‫]درﺟﺘﺎن‬
@
@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@HT
@HT@
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@
HU@
[‫]درﺟﺘﺎن‬
@
@ @
@
@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@HU
@
@ @NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@@
@
[‫]درﺟﺘﺎن‬

Lihat halaman sebelah]


31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang
‫‪Sulit‬‬ ‫‪13‬‬

‫ﻗﺴﻢ " د "‬


‫اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻣﻦ ) ‪ ٢٠‬درﺟﺔ (‬
‫اﺧﱰ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻵﺗﻴﺔ واﻛﺘﺐ ﻓﻘﺮة واﺣﺪة ﻋﻨﻪ ﻻﻳﻘﻞ ﻋﺪد ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ‪ ٤٠‬ﻛﻠﻤﺔ‪.‬‬
‫‪@æõbmb׊Ï@êìÛìÏ@oÐßa@†Ï‰…@Ήì×@Ö†îm@sîöbäÌß@îÛìm@æa…@pìØíaŠi@ RÖìubm@†Ï‰…@ìmb@éîÜîÏ‬‬
‫…‪@ @NåšËŠÏ@ìmb@a‬‬
‫)‪ (١‬اﻟﻘﺮاءة ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻌﻠﻢ‬
‫)‪ (٢‬اﻟﺮﺣﻠﺔ إﱃ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ‬
‫)‪ (٣‬أﻣﻨﻴﱵ‬
‫)‪ (٤‬ﻣﻮﺳﻢ اﻟﻔﻮاﻛﻪ اﶈﻠﻴﺔ‬

‫اﳌﻮﺿﻮع ‪......................................... :‬‬


‫@ @‬
‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫‪...........................................................................................‬‬

‫]‪Lihat halaman sebelah‬‬


‫‪31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang‬‬
Sulit 14

...........................................................................................

...........................................................................................

@ @...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

@ @...........................................................................................

[‫ درﺟﺔ‬٢٠]

KERTAS SOALAN TAMAT


@

Lihat halaman sebelah]


31/1 © 2010 Hak Sektor Pendidikan Islam, JPN Pulau Pinang