You are on page 1of 9

Name: KHAIRUL FAIQ AQILLAH BINTI SERUJI

ID :100081762

Question 1(a i )
Question 1(a ii )
Question 1(b)
Question 2(a)
Question 2(b)
Question 3(a)
Question 3(b)
Question 4
Question 5(a)

Question 5(b)