´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AlÉÑ¢üqÉ
´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ mÉëjÉqÉ uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ ..................................................................................... 10
iÉÏjÉïrÉɧÉÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................14
ÌuɵÉÉÍqɧÉÉaÉqÉlÉ ....................................................................................................................... 16
SzÉUjÉ ÌuÉwÉÉS ......................................................................................................................... 18
SzÉUjÉÉÌ£üuÉhÉïlÉ ...................................................................................................................... 19
UÉqÉxÉqÉÉeÉuÉhÉïlÉ....................................................................................................................... 20
UÉqÉåhÉuÉæUÉarÉ uÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 23
sɤqÉÏlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlÉ ................................................................................................................. 25
xÉÇxÉÉUxÉÑZÉÌlÉwÉåkÉ uÉhÉïlÉ ............................................................................................................ 26
AWÇûMüÉUSÒUÉzÉÉ uÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 28
ÍcɨÉSÉæUÉiqrÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 30
iÉ×whÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 32
SåWûlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 34
oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 37
rÉÑuÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlÉ ...................................................................................................................... 39
´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ ̲iÉÏrÉ qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ ................................................................................... 42
qÉÑÌlÉzÉÑMüÌlÉuÉÉïhÉ-uÉhÉïlÉ ............................................................................................................ 42
qÉÑÌlÉÌuɵÉÉÍqɧÉÉåmÉSåzÉ ................................................................................................................ 44
AxÉÇZrÉxÉ×̹mÉëÌiÉmÉÉSlÉ ............................................................................................................. 46
mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉ¢üqÉ ........................................................................................................................ 48
mÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlÉ ......................................................................................................................... 49
mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉï uÉhÉïlÉ................................................................................................................... 51
mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉqÉÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 53
mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉqÉÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 55
mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 56
uÉÍzɸÉåmÉSåzÉaÉqÉlÉ ....................................................................................................................58
uÉÉÍzɸÉåmÉSåzÉ .......................................................................................................................... 60
iɨuÉqÉÉWûÉiqrÉÇlÉÉqÉ ..................................................................................................................... 63
zÉqÉÌlÉÃmÉhÉ............................................................................................................................ 65
ÌuÉcÉÉUÌlÉÃmÉhÉ........................................................................................................................ 68
xÉÇiÉÉåwÉÌlÉÃmÉhÉ.........................................................................................................................71
xÉÉkÉÑxÉÇaÉÌlÉÃmÉhÉ .................................................................................................................... 72
wÉOèmÉëMüUhÉ ÌuÉuÉUhÉ .................................................................................................................. 74
SعÉliÉ mÉëqÉÉhÉ ........................................................................................................................ 76
AÉiqÉmÉëÉÎmiÉuÉhÉïlÉ .....................................................................................................................80
´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸ iÉ×iÉÏrÉ EimÉÌ¨É mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ ................................................................................... 81

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ .......................................................................................................................... 81
mÉëjÉqÉxÉ×̹uÉhÉïlÉ ...................................................................................................................... 83
oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ ..........................................................................................................................85
oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ ......................................................................................................................... 87
mÉërɦÉÉåÇmÉSåzÉ ............................................................................................................................ 90
SØzrÉAxÉirÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ ............................................................................................................... 92
xÉcNûÉx§ÉÌlÉhÉïrÉÉå ..................................................................................................................... 94
mÉUqÉMüÉUhÉ uÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 95
mÉUqÉÉiqÉxuÉÃmÉ uÉhÉïlÉ ...............................................................................................................98
mÉUqÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉ .................................................................................................................. 108
ÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlÉ ....................................................................................................................... 115
ÌuÉ¥ÉÉlÉÉprÉÉxÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................ 117
SåWûÉMüÉzÉqÉÉaÉqÉlÉ ................................................................................................................... 119
AÉMüÉzÉaÉqÉlÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................. 120
pÉÔsÉÉåMüaÉqÉlÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 121
ÍxÉ®SzÉïlÉWåûiÉÑMüjÉlÉ ...............................................................................................................122
eÉlqÉÉliÉUuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 124
ÌaÉËUaÉëÉqÉuÉhÉïlÉ .......................................................................................................................126
mÉÑlÉUÉMüÉzÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 127
oÉë¼ÉhQûuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................ 129
aÉaÉlÉlÉaÉUrÉÑ®uÉhÉïlÉ................................................................................................................. 130
UhÉpÉÔÍqÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................ 131
²l²rÉÑ®uÉhÉïlÉ ........................................................................................................................132
xqÉ×irÉlÉÑpÉuÉuÉhÉïlÉ ...................................................................................................................133
pÉëÉÎliÉÌuÉcÉÉU .........................................................................................................................136
xuÉmlÉmÉÑÂwÉxÉirÉiÉÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................... 139
AÎalÉSÉWûuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 141
AÎalÉSÉWûuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 142
xÉirÉ MüÉqÉxÉÇMüsmÉuÉhÉïlÉ .........................................................................................................144
ÌuÉSÕUjÉqÉUhÉuÉhÉïlÉ.................................................................................................................. 145
qÉ×irÉÑqÉÔcNûÉïlÉliÉUmÉëÌiÉqÉÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................... 148
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ aÉqÉlÉuÉhÉïlÉ ......................................................................................................... 150
qÉ×irÉÑÌuÉcÉÉUuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 152
xÉÇxÉÉUpÉëqÉ uÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 155
qÉUhÉÉlÉÇiÉUÉuÉxjÉÉuÉhÉïlÉ............................................................................................................ 158
xuÉmlÉÌlÉÃmÉhÉÇ ....................................................................................................................... 160
eÉÏuÉeÉÏuÉluÉhÉïlÉ .....................................................................................................................162
ÌlÉuÉÉïhÉuÉhÉïlÉ ......................................................................................................................... 164

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉërÉÉåeÉlÉ uÉhÉïlÉ ...................................................................................................................... 165
eÉaÉÎiMügcÉlÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................ 168
SæuÉzÉoSÉjÉïÌuÉcÉÉU .................................................................................................................. 170
oÉÏeÉÉuÉiÉÉUÉå lÉÉqÉ ................................................................................................................... 172
oÉÏeÉÉÇMÑüUuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 173
eÉÏuÉÌuÉcÉÉU .......................................................................................................................... 175
xÉÇÍ´ÉiÉEmÉzÉqÉrÉÉåaÉ ................................................................................................................ 176
xÉirÉÉåmÉSåzÉ .......................................................................................................................... 178
ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉurÉuÉWûÉU-uÉhÉïlÉ ...................................................................................................... 182
xÉÔcÉÏzÉUÏUsÉÉpÉ .................................................................................................................... 184
UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉU ....................................................................................................................... 185
UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉU ....................................................................................................................... 187
UɤÉxÉÏmÉëzlÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................189
UɤÉxÉÏmÉëzlÉpÉåS ..................................................................................................................... 191
mÉUqÉÉjÉïÌlÉÃmÉhÉ .................................................................................................................... 194
UɤÉxÉÏxÉÑWØûSiÉÉ uÉhÉïlÉ .............................................................................................................198
xÉÔcrÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉ uÉhÉïlÉ ..................................................................................................... 200
qÉlÉAÇMÑüUÉåimĘ́ÉMüjÉlÉ ............................................................................................................. 201
AÉÌSirÉxÉqÉÉaÉqÉ ................................................................................................................... 204
LåÇSuÉxÉqÉÉÍkÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................205
eÉaÉSìcÉlÉÉÌlÉuÉÉïhÉ uÉhÉïlÉ ......................................................................................................... 207
LålSuÉÌlɶÉrÉMüjÉlÉ ................................................................................................................. 208
M×ü̧ÉqÉClSìuÉÉYrÉ ....................................................................................................................209
AWûsrÉÉlÉÑUÉaÉxÉqÉÉÎmiÉuÉhÉïlÉ ...................................................................................................... 211
eÉÏuÉ¢üqÉÉåmÉSåzÉ .....................................................................................................................212
qÉlÉÉåqÉÉWûÉiqrÉ uÉhÉïlÉ ............................................................................................................... 214
uÉÉxÉlÉÉirÉÉaÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................216
MüqÉïmÉÉæÂwÉrÉÉåUæYrÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉ .................................................................................................... 217
qÉlÉÈ xÉÇ¥ÉÉÌuÉcÉÉU ................................................................................................................... 219
ÍcÉSÉMüÉzÉlÉÉWûÉiqrÉuÉhÉïlÉ ......................................................................................................... 222
ÍcɨÉÉåmÉÉZrÉÉlÉuÉhÉïlÉ ............................................................................................................... 223
ÍcɨÉÉåmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................... 224
ÍcɨÉÍcÉÌMüixÉÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 226
oÉÉsÉMüÉZrÉÉÌrÉMüÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................... 228
qÉlÉÌlÉuÉÉïhÉÉåmÉSåzÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................... 230
ÍcɨÉqÉÉWûÉiqrÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................ 233
ClSìeÉÉsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉ lÉ×mÉqÉÉåW ..................................................................................................... 234
UÉeÉÉmÉëoÉÉåkÉ........................................................................................................................... 235

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
cÉÉhQûÉsÉÏÌuÉuÉÉWûuÉhÉïlÉ ............................................................................................................ 236
ClSìeÉÉsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉ EmÉSìuÉ uÉhÉïlÉ ............................................................................................. 238
xÉÉqoÉUÉåmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉ uÉhÉïlÉ ................................................................................................ 239
ÍcɨÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................... 240
qÉlÉzÉÌ£üÃmÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ ........................................................................................................... 243
xÉÑZÉÉåmÉSåzÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 246
AÌuɱÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................248
rÉjÉÉMüÍjÉiÉSÉåwÉmÉËUWûÉUÉåmÉSåzÉ .................................................................................................... 251
xÉÑZÉSÒÈZÉpÉÉå£üurÉÉåmÉSåzÉ ........................................................................................................ 254
xÉÉΨuÉMüeÉlqÉÉuÉiÉÉU ............................................................................................................... 256
A¥ÉÉlÉpÉÔÍqÉMüÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 258
¥ÉÉlÉpÉÔÍqÉMüÉåmÉSåzÉ ................................................................................................................. 260
rÉÑ£üÉåmÉSåzÉ ........................................................................................................................... 262
cÉÉhQûÉsÉÏzÉÉåcÉlÉuÉhÉïlÉ............................................................................................................ 263
ÍcɨÉÉpÉÉuÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ ............................................................................................................... 264
AÉwÉåï qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ ................................................................................................................. 266
´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸ cÉiÉÑjÉï ÎxjÉÌiÉ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ ................................................................................ 269
eÉaÉiÉç ÌlÉUÉMüUhÉ ................................................................................................................... 269
xqÉ×ÌiÉoÉÏeÉÉåmÉrÉÉxÉ.................................................................................................................. 271
eÉaÉSlÉliÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 272
AÇMÑüUuÉhÉïlÉ.......................................................................................................................... 273
pÉÉaÉïuÉxÉÇÌuɪqÉlÉ ................................................................................................................... 274
pÉÉaÉïuÉqÉlÉÉåUÉeÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 275
pÉÉaÉïuÉxÉÇaÉqÉÉålÉÉqÉ .................................................................................................................. 276
pÉÉaÉïuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÌoÉÌuÉkÉeÉlqÉ uÉhÉïlÉ ......................................................................................... 277
pÉÉaÉïuÉMüsÉåuÉUuÉhÉïlÉ ............................................................................................................... 279
MüÉsÉuÉÉYrÉ .......................................................................................................................... 280
xÉÇxÉÉUÉuÉiÉïuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 283
EimĘ́ÉÌuÉxiÉÉUuÉhÉïlÉ ............................................................................................................... 286
pÉ×aÉÑAÉxÉlÉ ..........................................................................................................................287
pÉÉaÉïuÉeÉlqÉÉiÉUuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 288
zÉÑ¢ümÉëjÉqÉeÉÏuÉlÉ ................................................................................................................... 289
pÉÉaÉïuÉeÉlqÉÉliÉU uÉhÉïlÉ ............................................................................................................ 291
qÉlÉÉåUÉeÉxÉÎqqÉsÉlÉ uÉhÉïlÉ .........................................................................................................292
eÉÏuÉmÉSuÉhÉïlÉ ....................................................................................................................... 294
eÉÉaÉëixuÉmlÉxÉÑwÉÑÎmiÉiÉÑUÏrÉÉÃmÉ uÉhÉïlÉ .......................................................................................... 297
pÉÉaÉïuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉuÉhÉïlÉ ....................................................................................................299
ÌuÉ¥ÉÉlÉuÉÉS ........................................................................................................................... 300

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AlÉѨÉqÉÌuÉ´ÉÉqÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 303
zÉUÏUlÉaÉU uÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 305
qÉlÉÎxuÉxÉirÉiÉÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ ......................................................................................................... 307
SÉqÉorÉÉsÉMüOûÉåimÉÌ¨É uÉhÉïlÉ .......................................................................................................309
SÉqÉurÉÉsÉMüOûMüxÉÇaÉëÉqÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................... 311
SÉqÉÉåmÉÉZrÉÉlÉ oÉë¼uÉÉYrÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................312
xÉÑUÉxÉÑUrÉÑ®uÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 314
SÉqÉurÉÉsÉMüOûÉåmÉÉZrÉÉlÉåÅxÉÑUWûlÉlÉ ............................................................................................... 315
SÉqÉurÉÉsÉMüOûeÉlqÉÉÇiÉU uÉhÉïlÉ ...................................................................................................316
ÌlÉuÉÉïhÉÉåmÉSåzÉÉålÉÉqÉ ................................................................................................................. 317
SÉqÉurÉÉsÉMüOûÉåmÉÉZrÉÉlÉå SåzÉÉcÉÉUuÉhÉïlÉ ....................................................................................... 319
SÉqÉ, urÉÉsÉ, MüOûÉåmÉÉZrÉÉlÉÇ ..................................................................................................... 322
SÉqÉ, urÉÉsÉ, MüOûÉåmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................. 325
EmÉzÉqÉÃmÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 327
ÍcÉSÉiqÉÃmÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 330
zÉÉlirÉÑmÉSåzÉMüUhÉ ................................................................................................................. 332
qÉÉå¤ÉÉåmÉSåzÉ .......................................................................................................................... 333
xÉuÉæïMüiÉÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ ................................................................................................................ 335
oÉë¼mÉëÌiÉmÉÉSlÉ ....................................................................................................................... 338
AÌuɱÉMüjÉlÉ ....................................................................................................................... 340
eÉÏuÉiɨuÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 342
eÉÏuÉoÉÏeÉxÉÇxjÉÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................... 344
xÉÇxÉÉUmÉëÌiÉmÉÉSlÉ .................................................................................................................... 346
rÉjÉÉjÉÉåïmÉSåzÉrÉÉåaÉ ..................................................................................................................348
rÉjÉÉpÉÔiÉÉjÉïoÉÉåkÉrÉÉåaÉ ............................................................................................................... 350
eÉaÉiÉçxÉirÉÉxÉirÉÌlÉhÉïrÉ ........................................................................................................... 352
SÉxÉÑUÉåmÉÉZrÉÉlÉå uÉlÉÉåmÉÂSlÉÇ ......................................................................................................355
SÉxÉÑUÉåmÉÉZrÉÉlÉå AuÉsÉÉåMülÉÇ..................................................................................................... 357
SÉxÉÑUxÉÑiÉoÉÉåkÉlÉ .................................................................................................................... 358
xuÉåiÉjÉuÉæpÉuÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................. 360
xÉÇxÉÉUÌuÉcÉÉU ........................................................................................................................ 362
SÉxÉÑUÉåmÉÉZrÉÉlÉå eÉaÉiÉçÍcÉÌMüixÉÉ uÉhÉïlÉ ...................................................................................... 365
SÉxÉÑUÉåmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉ ........................................................................................................... 367
MüiÉïurÉÌuÉcÉÉU........................................................................................................................ 368
mÉÔhÉïxuÉÃmÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 371
MücÉaÉÉjÉÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 374
MüqÉsÉeÉÉurÉuÉWûÉU .................................................................................................................. 375
ÌuÉcÉÉUmÉÑÂwÉÌlÉhÉïrÉ..................................................................................................................378

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉÉå¤ÉÌuÉcÉÉU .......................................................................................................................... 380
qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 382
´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸ mÉgcÉqÉ EmÉzÉqÉ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ..............................................................................384
mÉÔuÉïÌSlÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................384
EmÉSåzÉÉlÉÑxÉÉU uÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 385
xÉpÉÉxjÉÉlÉuÉhÉï......................................................................................................................387
UÉbÉuÉuÉcÉlÉ ........................................................................................................................... 388
mÉëjÉqÉ EmÉSåzÉ .......................................................................................................................390
¢üqÉÉåmÉSåzÉuÉhÉïlÉ.................................................................................................................... 393
¢üqÉxÉÔcÉlÉ ........................................................................................................................... 394
ÍxÉ®aÉÏiÉÉuÉhÉïlÉ .....................................................................................................................395
eÉlÉMüÌuÉcÉÉU ........................................................................................................................ 396
eÉlÉMüÌlɶÉrÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................399
ÍcɨÉÉlÉÑzÉÉxÉlÉ ...................................................................................................................... 401
mÉëÉ¥ÉqÉÌWûqÉÉ uÉhÉïlÉ ................................................................................................................. 402
qÉlÉÌlÉuÉÉïhÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 404
ÍcɨÉcÉæirÉÃmÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................ 409
iÉ×whÉÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................................... 412
iÉ×whÉÉÍcÉÌMüixÉÉåmÉSåzÉÉå ............................................................................................................ 413
iÉ×whÉÉEmÉSåzÉ ........................................................................................................................414
eÉÏuÉlqÉÑ£ü uÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 416
mÉÉuÉlÉoÉÉåkÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................... 419
mÉÉuÉlÉoÉÉåkÉ ............................................................................................................................ 421
iÉ×whÉÉÍcÉÌMüixÉÉåmÉSåzÉ ............................................................................................................. 423
ÌuÉUÉåcÉlÉuÉhÉïlÉ ....................................................................................................................... 425
oÉÍsÉuÉרÉÉliÉÌuÉUÉåcÉlÉ aÉÉjÉÉ ..................................................................................................... 427
oÉsrÉÑmÉÉZrÉÉlÉå ÍcɨÉÍcÉÌMüixÉÉåmÉSåzÉ...........................................................................................428
oÉÍsÉÍcÉliÉÉÍxÉ®ÉliÉÉåmÉSåzÉÇ ....................................................................................................... 431
oÉÑsrÉÑmÉSåzÉ ........................................................................................................................... 432
oÉÍsÉÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................ 433
oÉÍsÉÌuÉ¥ÉÉlÉ mÉëÉÎmiÉ................................................................................................................. 435
oÉsrÉÑmÉÉZrÉÉlÉxÉqÉÉÎmiÉ uÉhÉïlÉ .................................................................................................... 436
ÌWûUhrÉMüÍzÉmÉÑuÉkÉ ..................................................................................................................438
mÉë¿ûÉSÌuÉ¥ÉÉlÉ ........................................................................................................................ 439
mÉë¿ûÉSÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÌuÉÌuÉkÉ urÉÌiÉUåMü .............................................................................................441
mÉë¿ûÉSɹMüÉlÉliÉUlÉÉUÉrÉhÉÉaÉqÉlÉ................................................................................................ 442
mÉë¿ûÉSÉåmÉSåzÉ ....................................................................................................................... 443
AÉiqÉsÉÉpÉÍcÉliÉlÉ ................................................................................................................ 447

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉë¿ûÉSÉåmÉÉZrÉÉlÉå xÉÇxiÉuÉlÉ ....................................................................................................... 450
mÉëpÉgeÉlÉuÉhÉïlÉ ..................................................................................................................... 453
pÉaÉuÉÉlÉçÍcÉiÉÌuÉuÉåMü ............................................................................................................... 454
lÉÉUÉrÉhÉuÉlÉÉåmÉlrÉÉxÉrÉÉåaÉ .......................................................................................................... 455
mÉë¿ûÉSoÉÉåkÉ .......................................................................................................................... 457
mÉë¿ûÉSÉÍpÉwÉåMü .......................................................................................................................458
mÉë¿ûÉSurÉuÉxjÉÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 460
mÉë¿ûÉSÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlÉ .............................................................................................................. 461
aÉÉsÉuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉåcÉÉhQûÉsÉ......................................................................................................... 463
UÉeÉmÉëkuÉÇxÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 465
aÉÉÍkÉoÉÉåkÉmÉëÉÎmiÉuÉhÉïlÉ ............................................................................................................. 467
UÉbÉuÉxÉåuÉlÉuÉhÉïlÉ .................................................................................................................. 472
E¬ÉsÉMüÌuÉcÉÉU ..................................................................................................................... 476
E¬ÉsÉMü ÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlÉ ......................................................................................................... 479
E¬ÉsÉMüÌlÉuÉÉïhÉuÉhÉïlÉ ..............................................................................................................482
krÉÉlÉÌuÉcÉÉU ..........................................................................................................................483
pÉåSÌlÉUÉzÉÉuÉhÉïlÉ ...................................................................................................................486
xÉÑUjÉuÉרÉÉliÉqÉÉhQûuÉÉåmÉSåzÉ ..................................................................................................... 487
xÉÑUjÉuÉרÉÉliÉuÉhÉïlÉ ................................................................................................................. 490
xÉÑUjÉuÉרÉÉliÉxÉqÉÉÎmiÉ .............................................................................................................. 492
xÉÑUjÉmÉUbÉxÉqÉÉaÉqÉuÉhÉïlÉ ......................................................................................................... 493
xÉqÉÉÍkÉÌlɶÉrÉuÉhÉïlÉ................................................................................................................ 495
xÉÑUjÉmÉUbÉÌlɶÉrÉuÉhÉïlÉ ............................................................................................................ 496
MüÉUhÉÉåmÉSåzÉ ....................................................................................................................... 497
pÉÉxÉÌuÉsÉÉxÉuÉרÉÉliÉuÉhÉïlÉ ........................................................................................................ 499
AliÉUmÉëxÉÇaÉ ..........................................................................................................................500
AliÉUÉxÉÇaÉÌuÉcÉÉU ................................................................................................................... 501
xÉÇxÉ£üÌuÉcÉÉU ....................................................................................................................... 503
zÉÉliÉxÉqÉÉcÉÉUrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ .........................................................................................................505
xÉÇxÉ£üÍcÉÌMüixÉÉ ................................................................................................................... 506
xÉÇxÉÉUrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ .................................................................................................................. 508
qÉÉå¤ÉxuÉÃmÉÉåmÉSåzÉ ................................................................................................................. 511
AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU ........................................................................................................................ 513
lÉÏUÉxmÉSqÉÉælÉÌuÉcÉÉU ................................................................................................................ 515
qÉÑ£üÉqÉÑ£üÌuÉcÉÉU .....................................................................................................................520
xÉÇxÉÉUxÉÉaÉUrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ........................................................................................................... 523
eÉÏuÉlÉçqÉÑ£üuÉhÉïlÉ ................................................................................................................... 524
eÉÏuÉlqÉÑ£ü¥ÉÉlÉoÉlkÉ ................................................................................................................ 526

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
xÉqrÉMçü¥ÉÉlÉuÉhÉïlÉ ...................................................................................................................529
ÍcɨÉEmÉzÉqÉ ......................................................................................................................... 530
ÍcɨÉzÉÉÎliÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ .............................................................................................................. 532
uÉÏiÉuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÍcɨÉÉlÉÑzÉÉxÉlÉ ................................................................................................. 533
uÉÏiÉuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå AlÉÑzÉÉxÉlÉrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ....................................................................................... 537
uÉÏiÉuÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÍcÉiÉÉåmÉSåzÉ ......................................................................................................539
uÉÏiÉuÉqÉlÉÉårÉ¥ÉuÉhÉïlÉ ............................................................................................................... 541
uÉÏiÉuÉxÉqÉÉÍkÉrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ ......................................................................................................... 542
²rÉzÉÏÌiÉiÉqÉxxÉaÉï.................................................................................................................. 543
uÉÏiÉuÉÌlÉuÉÉïhÉrÉÉåaÉÉåmÉSåzÉ .......................................................................................................... 546
uÉÏiÉuÉÌuÉ´ÉÉÎliÉxÉqÉÉÎmiÉ .......................................................................................................... 547
ÍxÉήsÉÉpÉÌuÉcÉÉU ..................................................................................................................548
¥ÉÉlÉÌuÉcÉÉU ............................................................................................................................ 551
xqÉ×ÌiÉoÉÏeÉÌuÉcÉÉU....................................................................................................................553
A¹ÉzÉÏÌiÉiÉqÉxxÉaÉï................................................................................................................ 558
SåuÉSÕiÉÉå£üqÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉ ............................................................................................. 560

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

श्रीपरमात्मने नमः

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ mÉëjÉqÉ uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ
ExÉ xÉÎicÉiÉç AÉlÉlSÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ xÉoÉ sÉÏlÉ
AÉæU ÎxjÉU WûÉåiÉå WæÇû LuÉÇ ÎeÉxÉxÉå ¥ÉÉiÉÉ, ¥ÉÉlÉ, ¥ÉårÉ, Sì¹É, SzÉïlÉ, SØzrÉ AÉæU Mü¨ÉÉï, MüUhÉ, MüqÉï ÍxÉ® WûÉåiÉå
WæÇû, ÎeÉxÉ AÉlÉlS Måü xÉqÉÑSì Måü MühÉ xÉå xÉqmÉÔhÉï ÌuÉµÉ AÉlÉlSuÉÉlÉç Wæû AÉæU ÎeÉxÉ AÉlÉlS xÉå xÉoÉ eÉÏuÉ
eÉÏiÉå WæÇû |
AaÉxirÉeÉÏ Måü ÍzÉwrÉ xÉÑiÉϤhÉ Måü qÉlÉ qÉåÇ LMü xÉÇzÉrÉ EimÉ³É WÒûAÉ iÉoÉ uÉWû ExÉMåü ÌlÉuÉ× ¨É MüUlÉå
Måü AjÉï AaÉxirÉ qÉÑÌlÉ Måü AÉ´ÉqÉ qÉåÇ eÉÉMüU ÌuÉÍkÉxÉÇrÉÑ£ü mÉëhÉÉqÉ MüUMåü ÎxjÉiÉ WÒûAÉ AÉæU lÉqÉëiÉÉ mÉÔuÉïMü
mÉëzlÉ ÌMürÉÉ ÌMü:
Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! AÉmÉ xÉuÉïiɨuÉ¥É AÉæU xÉuÉï zÉÉx§ÉÉåÇ Måü ¥ÉÉiÉÉ WûÉå LMü xÉÇzÉrÉ qÉÑfÉMüÉå Wæû xÉÉå M×ümÉÉ
MüUMåü ÌlÉuÉ×¨É MüUÉå | qÉÉå¤É MüÉ MüÉUhÉ MüqÉï Wæû rÉÉ ¥ÉÉlÉ? AjÉuÉÉ SÉålÉÉåÇ?
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ AaÉxirÉeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü Wåû oÉë¼hrÉ! MåüuÉsÉ MüqÉï qÉÉå¤É MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ AÉæU MåüuÉsÉ ¥ÉÉlÉ
xÉå pÉÏ qÉÉå¤É mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ; qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ SÉålÉÉåÇ xÉå WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû | MüqÉï MüUlÉå xÉå AliÉÈMüUhÉ zÉÑ®
WûÉåiÉÉ Wæû, qÉÉå¤É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU AiÉÈMüUhÉ MüÐ zÉÑή Måü ÌoÉlÉÉ MåüuÉsÉ ¥ÉÉlÉ xÉå pÉÏ qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ; CxÉxÉå
SÉålÉÉåÇ xÉå qÉÉå¤É MüÐ ÍxÉή WûÉåiÉÏ Wæû | MüqÉï MüUlÉå xÉå AiÉÈMüUhÉ zÉÑ® WûÉåi ÉÉ Wæû, ÌTüU ¥ÉÉlÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU
iÉoÉ qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå SÉålÉÉåÇ mÉÇZÉÉåÇ xÉå mɤÉÏ AÉMüÉzÉ qÉÉaÉï qÉåÇ xÉÑZÉ xÉå EÄQûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ MüqÉï AÉæU
¥ÉÉlÉ SÉålÉÉåÇ xÉå qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû oÉë¼hrÉ! CxÉÏ AÉzÉrÉ Måü AlÉÑxÉÉU LMü mÉÑUÉiÉlÉ CÌiÉWûÉxÉ Wæû
uÉWû iÉÑqÉ xÉÑlÉÉå |
AÎalÉuÉåwÉ MüÉ mÉÑ§É MüÉUhÉ lÉÉqÉ oÉëɼhÉ aÉÑ Måü ÌlÉMüOû eÉÉ wÉOèû AÇaÉÉåÇ xÉÌWûiÉ cÉÉUÉåÇ uÉåS AkrÉrÉlÉ
MüUMåü aÉ×Wû qÉåÇ AÉrÉÉ AÉæU MüqÉï xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU iÉÔwhÉÏÇ WûÉå ÎxjÉiÉ UWûÉ AjÉÉïiÉ xÉÇzÉrÉrÉÑ£ü WûÉå MüqÉÉåïÇxÉå UÌWûiÉ
WÒûAÉ |
eÉoÉ ExÉMåü ÌmÉiÉÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü rÉWû MüqÉÉåïÇ xÉå UÌWûiÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû iÉÉå ExÉxÉå MüWûÉ ÌMü Wåû mÉѧÉ! iÉÑqÉ
MüqÉï YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ MüUiÉå? iÉÑqÉ MüqÉï Måü lÉ MüUlÉå xÉå ÍxÉ®iÉÉ MüÉå MæüxÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå? ÎeÉxÉ MüÉUhÉ iÉÑqÉ MüqÉï xÉå
UÌWûiÉ WÒûL WûÉå uÉWû MüÉUhÉ MüWûÉå? MüÉUhÉ oÉÉåsÉÉ: Wåû ÌmÉiÉÉ! qÉÑfÉMüÉå LMü xÉÇzÉrÉ EimÉ³É WÒûAÉ Wæû CxÉÍsÉrÉå MüqÉï
xÉå ÌlÉuÉ×¨É WÒûAÉ WÕðû | uÉåS qÉåÇ LMü PûÉæU iÉÉå MüWûÉ Wæû ÌMü eÉoÉ iÉMü eÉÏiÉÉ UWåû iÉoÉ iÉMü MüqÉï AjÉÉïiÉç
AÎalÉWûÉå§ÉÉÌSMü MüUiÉÉ UWåû AÉæU LMü PûÉæU MüWûÉ Wæû ÌMü lÉ kÉlÉ xÉå qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû lÉ MüqÉï xÉå qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû,
lÉ mÉѧÉÉÌSMü xÉå qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU lÉ MåüuÉsÉ irÉÉaÉ xÉå WûÏ qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû | ClÉ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ YrÉÉ MüiÉïurÉ Wæû
qÉÑfÉMüÉå rÉWûÏ xÉÇzÉrÉ Wæû xÉÉå AÉmÉ M×ümÉÉ MüUMåü ÌlÉuÉ×¨É MüUÉå AÉæU oÉiÉsÉÉAÉå ÌMü YrÉÉ Mü¨ÉïurÉ Wæû?
AaÉxirÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû xÉÑiÉϤhÉ! eÉoÉ MüÉUhÉ lÉå ÌmÉiÉÉ xÉå LåxÉÉ MüWûÉ iÉoÉ AÎalÉuÉåwÉ oÉÉåsÉå ÌMü: Wåû mÉѧÉ!
LMü MüjÉÉ eÉÉå mÉWûsÉå WÒûD Wæû ExÉMüÉå xÉÑlÉMüU WØûSrÉ qÉåÇ kÉÉUhÉ MüU ÌTüU eÉÉå iÉåUÏ CcNûÉ WûÉå xÉÉå MüUlÉÉ | LMü
MüÉsÉ qÉåÇ xÉÑÂÍcÉ lÉÉqÉMü AmxÉUÉ, eÉÉå xÉqmÉÔhÉï AmxÉUÉAÉåÇ qÉåÇ E¨ÉqÉ jÉÏ, ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ Måü xÉÑlSU ÍzÉZÉU
mÉU eÉWûÉð ÌMü SåuÉiÉÉ AÉæU ÌMü³ÉUaÉhÉ, ÎeÉlÉMåü WØûSrÉ MüÉqÉlÉÉ xÉå iÉ×miÉ jÉå, AmxÉUÉAÉåÇ Måü xÉÉjÉ ¢üÏÄQûÉ MüUiÉå
jÉå AÉæU eÉWûÉð aÉÇaÉÉeÉÏ Måü mÉÌuÉ§É eÉsÉ MüÉ mÉëuÉÉWû sÉWûU sÉå UWûÉ jÉÉ, oÉæPûÏ jÉÏ | ExÉlÉå ClSì MüÉ LMü SÕiÉ
AliÉËU¤É xÉå cÉsÉÉ AÉiÉÉ SåZÉÉ AÉæU eÉoÉ ÌlÉMüOû AÉrÉÉ iÉÉå ExÉxÉå mÉÔNûÉ: AWûÉå pÉÉarÉ, SåuÉSÕiÉ! iÉÑqÉ SåuÉaÉhÉÉåÇ
qÉåÇ ´Éå¸ WûÉå; MüWûÉð xÉå AÉrÉå WûÉå AÉæU AoÉ MüWûÉð eÉÉAÉåaÉå xÉÉå M×ümÉÉ MüUMåü MüWûÉå?
SåuÉSÕiÉ oÉÉåsÉÉ: Wåû xÉÑpÉSìå! AËU¹lÉåÍqÉ lÉÉqÉMü LMü kÉqÉÉïiqÉÉ UÉeÉÌwÉï lÉå AmÉlÉå mÉÑ§É MüÉå UÉerÉ SåMüU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉæUÉarÉ ÍsÉrÉÉ AÉæU xÉqmÉÔhÉï ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ AÍpÉsÉÉwÉÉ irÉÉaÉ MüUMåü aÉlkÉqÉÉSlÉ mÉuÉïiÉ qÉåÇ eÉÉ iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÉ |
ExÉÏ xÉå qÉåUÉ LMü MüÉrÉï jÉÉ AÉæU ExÉ MüÉrÉï Måü ÍsÉrÉå qÉæÇ ExÉMåü mÉÉxÉ aÉrÉÉ jÉÉ | AoÉ ClSì Måü mÉÉxÉ,
ÎeÉxÉMüÉ qÉæÇ SÕiÉ WÕðû, xÉqmÉÔhÉï uÉרÉÉliÉ ÌlÉuÉåSlÉ MüUlÉå MüÉå eÉÉiÉÉ WÕðû |
AmxÉUÉ lÉå mÉÔNûÉ: Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! uÉWû uÉרÉÉliÉ MüÉælÉxÉÉ Wæû qÉÑfÉxÉå MüWûÉå? qÉÑfÉMüÉå iÉÑqÉ AÌiÉÌmÉërÉ WûÉå
rÉWû eÉÉlÉMüU mÉÔNûiÉÏ WÕðû | qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ xÉå eÉÉå MüÉåD mÉëzlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå uÉå E²åaÉUÌWûiÉ WûÉåMüU E¨ÉU SåiÉå WæÇ û |
SåuÉSÕiÉ oÉÉåsÉÉ: Wåû pÉSìå! uÉWû uÉרÉÉliÉ qÉæÇ ÌuÉxiÉÉUmÉÔuÉïMü iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû qÉlÉ sÉaÉÉMüU xÉÑlÉÉå |
eÉoÉ ExÉ UÉeÉÉ lÉå aÉlkÉqÉÉSlÉ mÉuÉïiÉ mÉU oÉÄQûÉ iÉmÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü UÉeÉÉ ClSì lÉå qÉÑfÉMüÉå
oÉÑsÉÉMüU AÉ¥ÉÉ SÏ ÌMü: Wåû SÕiÉ! iÉÑqÉ aÉlkÉqÉÉSlÉ mÉuÉïiÉ mÉU eÉÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ sÉiÉÉAÉåÇ AÉæU uÉפÉÉåÇ xÉå mÉÔhÉï
Wæû, ÌuÉqÉÉlÉ, AmxÉUÉ AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ xÉÉqÉaÉëÏ LuÉÇ aÉlkÉuÉï, rɤÉ, ÍxÉ®, ÌMü³ÉU, iÉÉsÉ, qÉ×S…¡ûÉÌS uÉÉÌS§É
xÉÇaÉ sÉå eÉÉMüU UÉeÉÉ MüÉå ÌuÉqÉÉlÉ mÉU oÉæPûÉ Måü rÉWûÉð sÉå AÉAÉå | iÉoÉ qÉæÇ ÌuÉqÉÉlÉ AÉæU xÉÉqÉaÉëÏ xÉÌWûiÉ eÉWûÉð
UÉeÉÉ jÉÉ AÉrÉÉ AÉæU UÉeÉÉ xÉå MüWûÉ: Wåû UÉeÉlÉ! iÉÑqWûÉUå MüÉUhÉ ÌuÉqÉÉlÉ sÉå AÉrÉÉ WÕðû; CxÉ mÉU AÉÃÄRû WûÉåMüU
iÉÑqÉ xuÉaÉï MüÉå cÉsÉÉå AÉæU SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü pÉÉåaÉ pÉÉåaÉÉå |
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ ÌMü: Wåû SÕiÉ! mÉëjÉqÉ iÉÑqÉ xuÉaÉï MüÉ uÉרÉÉliÉ qÉÑfÉå xÉÑlÉÉAÉå ÌMü iÉÑqWûÉUå
xuÉaÉï qÉåÇ YrÉÉ-YrÉÉ SÉåwÉ AÉæU aÉÑhÉ WæÇû iÉÉå ElÉMüÉå xÉÑlÉMåü qÉæÇ WØûSrÉqÉåÇ ÌuÉcÉÉÃÆ | mÉÏNåû eÉÉå qÉåUÏ CcNûÉ WûÉåaÉÏ
iÉÉå cÉsÉÔðaÉÉ | qÉæÇlÉå MüWûÉ ÌMü Wåû UÉeÉlÉç! xuÉaÉï qÉåÇ oÉÄQåû-oÉÄQåû ÌSurÉ pÉÉåaÉ WæÇû | eÉÏuÉ oÉÄQåû mÉÑhrÉ xÉå xuÉaÉï MüÉå
mÉÉiÉÉ Wæû | eÉÉå oÉÄQåû mÉÑhrÉuÉÉsÉå WûÉåiÉå WæÇû uÉå xuÉaÉï Måü E¨ÉqÉ xÉÑZÉ MüÉå mÉÉiÉå WæÇû; eÉÉå qÉkrÉqÉ mÉÑhrÉuÉÉsÉå WæÇ û uÉå
xuÉaÉï Måü qÉkrÉqÉ xÉÑZÉ MüÉå mÉÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå MüÌlɸ mÉÑhrÉuÉÉsÉå WæÇû uÉå xuÉaÉï Måü MüÌlɸ xÉÑZÉ MüÉå mÉÉiÉå WæÇû |
eÉÉå aÉÑhÉ xuÉaÉï qÉåÇ WæÇû uÉå iÉÉå iÉÑqÉxÉå MüWåû, AoÉ xuÉaÉï Måü eÉÉå SÉåwÉ WæÇû uÉå pÉÏ xÉÑlÉÉå | Wåû UÉeÉlÉç ! eÉÉå AÉmÉxÉå
FÆcÉå oÉæPåû Sع AÉiÉå WæÇû AÉæU E¨ÉqÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå SåZÉMüU iÉÉmÉ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû YrÉÉåÇÌMü
ElÉMüÐ EiM×ü¹iÉÉ xÉWûÏ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÏ | eÉÉå MüÉåD AmÉlÉå xÉqÉÉlÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå SåZÉMüU ¢üÉåkÉ EmÉeÉiÉÉ
Wæû ÌMü rÉå qÉåUå xÉqÉÉlÉ YrÉÉåÇ oÉæPåû Wæû AÉæU eÉÉå AÉmÉxÉå lÉÏcÉå oÉæPåû WæÇû ElÉMüÉå SåZÉMüU AÍpÉqÉÉlÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû ÌMü
qÉæÇ ClÉxÉå ´Éå¸ WÕðû | LMü AÉæU pÉÏ SÉåwÉ Wæû ÌMü eÉoÉ mÉÑhrÉ ¤ÉÏhÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ eÉÏuÉ MüÉå ExÉÏ MüÉsÉ qÉåÇ
qÉ×irÉÑsÉÉåMü qÉåÇ ÌaÉUÉ SåiÉå WæÇû, LMü ¤ÉhÉ pÉÏ lÉWûÏÇ UWûlÉå SåiÉå | rÉWûÏ xuÉaÉï qÉåÇ aÉÑhÉ AÉæU SÉåwÉ WæÇû | Wåû pÉSìå! eÉoÉ
CxÉ mÉëMüÉU qÉæÇlÉå UÉeÉÉ xÉå MüWûÉ iÉÉå UÉeÉÉ oÉÉåsÉÉ ÌMü Wåû SåuÉSÕiÉ! ExÉ xuÉaÉï Måü rÉÉåarÉ WûqÉ lÉWûÏÇ WæÇû AÉæU
WûqÉMüÉå ExÉMüÐ CcNûÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå xÉmÉï AmÉlÉÏ iuÉcÉÉ MüÉå mÉÑUÉiÉlÉ eÉÉlÉMüU irÉÉaÉ SåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
WûqÉ EaÉë iÉmÉ MüUMåü rÉWû SåWû irÉÉaÉ SåÇaÉå | Wåû SåuÉSÕiÉ! iÉÑqÉ AmÉlÉå ÌuÉqÉÉlÉ MüÉå eÉWûÉð xÉå sÉÉrÉå WûÉå uÉWûÏÇ sÉå
eÉÉAÉå, WûqÉÉUÉ lÉqÉxMüÉU Wæû |
Wåû SåÌuÉ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU UÉeÉÉ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ iÉoÉ qÉæÇ ÌuÉqÉÉlÉ AÉæU AmxÉUÉ AÉÌS xÉoÉMüÉå sÉåMüU
xuÉaÉï MüÉå aÉrÉÉ AÉæU xÉqmÉÔhÉï uÉרÉÉliÉ ClSì xÉå MüWûÉ | ClSì oÉWÒûiÉ mÉëxÉ³É WÒûAÉ AÉæU xÉÑlSU uÉÉhÉÏ xÉå qÉÑfÉxÉå
oÉÉåsÉÉ ÌMü: Wåû SÕiÉ! iÉÑqÉ ÌTüU eÉWûÉð UÉeÉÉ Wæû uÉWûÉð eÉÉAÉå | uÉWû xÉÇxÉÉU xÉå EmÉUÉqÉ WÒûAÉ Wæû | ExÉMüÉå AoÉ
AÉiqÉmÉS MüÐ CcNûÉ WÒûD Wæû CxÉÍsÉrÉå iÉÑqÉ ExÉMüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ Måü mÉÉxÉ , ÎeÉxÉlÉå AÉiqÉiɨuÉ
MüÉå AÉiqÉÉMüÉU eÉÉlÉÉ Wæû, sÉå eÉÉMüU qÉåUÉ rÉWû xÉlSåzÉÉ SålÉÉ ÌMü Wåû qÉWûÉGwÉå! CxÉ UÉeÉÉ MüÉå iɨuÉoÉÉåkÉ MüÉ
EmÉSåzÉ MüUlÉÉ YrÉÉåÇÌMü rÉWû oÉÉåkÉ MüÉ AÍkÉMüÉUÏ Wæû | CxÉMüÉå xuÉaÉï iÉjÉÉ AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ pÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ,
CxÉxÉå iÉÑqÉ CxÉMüÉå iɨuÉ oÉÉåkÉ MüÉ EmÉSåzÉ MüUÉå AÉæU rÉWû iɨuÉoÉÉåkÉ MüÉå mÉÉMüU xÉÇxÉÉUSÒÈZÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉå |
Wåû xÉÑpÉSìå! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU SåuÉUÉeÉ lÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ iÉoÉ qÉæÇ uÉWûÉð xÉå cÉsÉMüU UÉeÉÉMåü ÌlÉMüOû AÉrÉÉ
AÉæU ExÉxÉå MüWûÉ ÌMü Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqÉ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå qÉÉå¤É WûÉålÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉsÉÉå;
uÉå iÉÑqÉMüÉå EmÉSåzÉ MüUåÇaÉå | ExÉMüÉå xÉÉjÉ sÉåMüU qÉæÇ uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ xjÉÉlÉ mÉU AÉrÉÉ AÉæU ExÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ UÉeÉÉ
MüÉå oÉæPûÉ AÉæU mÉëhÉÉqÉMüU ClSì MüÉ xÉlSåzÉÉ ÌSrÉÉ | iÉoÉ uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ lÉå MüWûÉ: Wåû UÉeÉlÉç MÑüzÉsÉ iÉÉå Wæû ?

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
UÉeÉÉ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! AÉmÉ mÉUqÉiɨuÉ¥É AÉæU uÉåSÉliÉ eÉÉlÉlÉåuÉÉsÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸ WæÇû, qÉæÇ AÉmÉMåü SzÉïlÉ MüUMåü
M×üiÉÉjÉï WÒûAÉ AÉæU AoÉ qÉÑfÉMüÉå MÑüzÉsÉiÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû | qÉæÇ AÉmÉxÉå mÉÔNûiÉÉ WÕðû M×ümÉÉ MüUMåü E¨ÉU SÏÎeÉL
ÌMü xÉÇxÉÉU oÉlkÉlÉ xÉå MæüxÉå qÉÑÌ£ü WûÉå?
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉeÉlÉ! qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ AÉæwÉkÉ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû ExÉMüÉå xÉÑlÉMåü
ExÉMüÉ iÉÉimÉrÉï WØûSrÉ qÉåÇ kÉÉUlÉå MüÉ rÉ¦É MüUlÉÉ | eÉoÉ iÉÉimÉrÉï WØûSrÉ qÉåÇ kÉÉUÉåaÉå iÉoÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU
ÌoÉcÉUÉåaÉå | Wåû UÉeÉlÉç uÉWû uÉÍzɸeÉÏ AÉæU UÉqÉcÉlSìeÉÏ MüÉ xÉÇuÉÉS Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ, qÉÉå¤É MüÉ EmÉÉrÉ MüWûÉ Wæû |
ExÉMüÉå xÉÑlÉ MüU eÉæxÉå UÉqÉcÉlSìeÉÏ AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûL AÉæU eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU ÌoÉcÉUå WæÇû uÉæxÉå WûÏ
iÉÑqÉ pÉÏ ÌoÉcÉUÉåaÉå |
UÉeÉÉ oÉÉåsÉå: Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! UÉqÉcÉlSìeÉÏ MüÉælÉ jÉå MæüxÉå jÉå AÉæU MæüxÉå WûÉåMüU ÌoÉcÉUå xÉÉå M×ümÉÉ MüUMåü
MüWûÉå?
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉeÉlÉç! zÉÉmÉ Måü uÉzÉ xÉå xÉΊSÉlÉlS ÌuÉwhÉÑeÉÏ lÉå eÉÉå A²æiÉ ¥ÉÉlÉ xÉå
xÉqmÉ³É WæÇû, A¥ÉÉlÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUMåü qÉlÉÑwrÉ MüÉ zÉUÏU kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉeÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû
pÉaÉuÉÉlÉç! ÍcÉSÉlÉlS WûËU MüÉå zÉÉmÉ ÌMüxÉ MüÉUhÉ WÒûAÉ AÉæU ÌMüxÉlÉå ÌSrÉÉ xÉÉå MüWûÉå?
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉeÉlÉç! LMü MüÉsÉ qÉåÇ xÉlÉiMÑüqÉÉU, eÉÉå ÌlÉwMüÉqÉ WæÇû, oÉë¼mÉÑUÏ qÉåÇ oÉæPåû jÉå AÉæU
̧ÉsÉÉåMü Måü mÉÌiÉ ÌuÉwhÉÑ pÉaÉuÉÉlÉç pÉÏ uÉæMÑühPû xÉå EiÉUMüU oÉë¼mÉÑUÏ qÉåÇ AÉrÉå | iÉoÉ oÉë¼É xÉÌWûiÉ xÉuÉïxÉpÉÉ
EPûMüU ZÉÄQûÏ WÒûD AÉæU ´ÉÏpÉaÉuÉÉlÉç MüÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ, mÉU xÉlÉiMÑüqÉÉU lÉå mÉÔeÉlÉ lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ | CxÉ oÉÉiÉ MüÉå
SåZÉMüU ÌuÉwhÉÑ pÉaÉuÉÉlÉç oÉÉåsÉå ÌMü Wåû xÉlÉiMÑüqÉÉU! iÉÑqÉMüÉå ÌlÉwMüÉqÉiÉÉ MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ Wæû CxÉxÉå iÉÑqÉ MüÉqÉ xÉå
AÉiÉÑU WûÉåaÉå AÉæU xuÉÉÍqÉ-MüĘ́ÉïMü iÉÑqWûÉUÉ lÉÉqÉ WûÉåaÉÉ | xÉlÉiMÑüqÉÉU oÉÉåsÉå, Wåû ÌuÉwhÉÉå! xÉuÉï¥ÉiÉÉ MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ
iÉÑqÉMüÉå pÉÏ Wæû, CxÉÍsÉrÉå MÑüNû MüÉsÉ Måü ÍsÉL iÉÑqWûÉUÏ xÉuÉï¥ÉiÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåMüU A¥ÉÉlÉiÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ | Wåû
UÉeÉlÉç! LMü iÉÉå rÉWû zÉÉmÉ WÒûAÉ, SÕxÉUÉ LMü AÉæU pÉÏ zÉÉmÉ Wæû, xÉÑlÉÉå | LMü MüÉsÉ qÉåÇ pÉ×aÉÑ MüÐ x§ÉÏ eÉÉiÉÏ
UWûÏ jÉÏ | ExÉMåü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå uÉWû GÌwÉ ¢üÉåÍkÉiÉ WÒûAÉ jÉÉ ExÉMüÉå SåZÉMüU ÌuÉwhÉÑeÉÏ WðûxÉå iÉoÉ pÉ×aÉÑ oÉëɼhÉ lÉå
zÉÉmÉ ÌSrÉÉ ÌMü Wåû ÌuÉwhÉÉå!qÉåUÏ iÉÑqÉlÉå WðûxÉÏ MüÐ Wæû xÉÉå qÉåUÏ lÉÉD iÉÑqÉ pÉÏ x§ÉÏ Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå AÉiÉÑU WûÉåaÉå |
AÉæU LMü ÌSuÉxÉ SåuÉzÉqÉÉï oÉëɼhÉ lÉå lÉUÍxÉÇWû pÉaÉuÉÉlÉç MüÉå zÉÉmÉ ÌSrÉÉ jÉÉ xÉÉå pÉÏ xÉÑÌlÉrÉå | LMü ÌSlÉ
lÉUÍxÉÇWû pÉaÉuÉÉlÉç aÉÇaÉÉ Måü iÉÏU mÉU aÉrÉå AÉæU uÉWûÉð SåuÉzÉqÉÉï oÉëɼhÉ MüÐ x§ÉÏ MüÉå SåZÉMüU lÉUÍxÉÇWûeÉÏ
pÉrÉÉlÉMü ÃmÉ ÌSZÉÉMüU WðûxÉå | ÌlÉSÉlÉ ElÉMüÉå SåZÉMüU GÌwÉ MüÐ x§ÉÏ lÉå pÉrÉ mÉÉrÉ mÉëÉhÉ NûÉåÄQû ÌSrÉÉ | iÉoÉ
SåuÉzÉqÉÉï lÉå zÉÉmÉ ÌSrÉÉ ÌMü iÉÑqÉlÉå qÉåUÏ x§ÉÏ MüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ ÌMürÉÉ, CxÉxÉå iÉÑqÉ pÉÏ x§ÉÏ MüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ mÉÉuÉÉåaÉå | Wåû
UÉeÉlÉç xÉlÉiÉMÑüqÉÉU pÉ×aÉÑ AÉæU SåuÉzÉqÉÉï Måü zÉÉmÉ xÉå ÌuÉwhÉÑ pÉaÉuÉÉlÉç lÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉ zÉUÏU kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ AÉæU
UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü bÉU qÉåÇ mÉëMüOåû | Wåû UÉeÉlÉç! uÉWû eÉÉå zÉUÏU kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ AÉæU AÉaÉå eÉÉå uÉרÉÉliÉ WÒûAÉ xÉÉå
xÉÉuÉkÉÉlÉ WûÉåMüU xÉÑlÉÉå | AlÉÑpÉuÉÉiqÉMü qÉåUÉ AÉiqÉÉ eÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ AjÉÉïiÉç xuÉaÉï, qÉ×irÉÑ, AÉæU mÉÉiÉÉsÉ MüÉ
mÉëMüÉzÉMü¨ÉÉï AÉæU pÉÏiÉU oÉÉWûU AÉiqÉiɨuÉ xÉå mÉÔhÉï Wæû ExÉ xÉuÉÉïiqÉÉ MüÉå lÉqÉxMüÉU Wæû | Wåû UÉeÉlÉ! rÉWû zÉÉx§É
eÉÉå AÉUqpÉ ÌMürÉÉ Wæû CxÉMüÉ ÌuÉwÉrÉ, mÉërÉÉåeÉlÉ AÉæU xÉqoÉlkÉ YrÉÉ Wæû AÉæU AÍkÉMüÉUÏ MüÉælÉ Wæû xÉÉå xÉÑlÉÉå |
rÉWû zÉÉx§É xÉiÉç-ÍcÉ¨É AÉlÉlSÃmÉ AÍcÉlirÉÍcÉlqÉÉ§É AÉiqÉÉ MüÉå eÉiÉÉiÉÉ Wæû rÉWû iÉÉå ÌuÉwÉrÉ Wæû,
mÉUqÉÉlÉlS AÉiqÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ AÉæU AlÉÉiqÉ AÍpÉqÉÉlÉ SÒÈZÉ MüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû AÉæU oÉë¼ÌuÉ±É AÉæU
qÉÉå¤É EmÉÉrÉ xÉå AÉiqÉmÉS mÉëÌiÉmÉÉSlÉ xÉqoÉlkÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå rÉWû ÌlɶÉrÉ Wæû ÌMü qÉæÇ A²æiÉ-oÉë¼ AlÉÉiqÉSåWû xÉå
oÉÉðkÉÉ WÒûAÉ WÕðû xÉÉå ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU NÕûOÕðû uÉWû lÉ AÌiÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Wæû, lÉ qÉÔZÉï Wæû, LåxÉÉ ÌuÉM×üÌiÉ AÉiqÉÉ rÉWûÉð
AÍkÉMüÉUÏ Wæû | rÉWû zÉÉx§É qÉÉå¤É (mÉUqÉÉlÉlS MüÐ mÉëÉÎmiÉ) MüUlÉåuÉÉsÉÉ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ CxÉMüÉå ÌuÉcÉÉUåa ÉÉ uÉWû
¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WûÉåMüU ÌTüU eÉlqÉqÉ×irÉÑÃmÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ lÉ AÉuÉåaÉÉ | Wåû UÉeÉlÉ! rÉWû qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ mÉÉuÉlÉ Wæû | ´ÉuÉhÉ
qÉÉ§É xÉå WûÏ xÉoÉ mÉÉmÉ MüÉ lÉÉzÉMü¨ÉÉï Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ UÉqÉMüjÉÉ Wæû | rÉWû qÉæÇlÉå mÉëjÉqÉ AmÉlÉå ÍzÉwrÉ pÉÉU²ÉeÉ MüÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
xÉÑlÉÉD jÉÏ |
LMü xÉqÉrÉ pÉÉU²ÉeÉ ÍcÉ¨É MüÉå LMüÉaÉë MüUMåü qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå AÉæU qÉæÇlÉå ExÉMüÉå EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ jÉÉ |
uÉWû ExÉMüÉå xÉÑlÉMüU uÉcÉlÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì xÉå xÉÉUÃmÉÏ U¦É ÌlÉMüÉsÉ AÉæU WØûSrÉqÉåÇ kÉUMüU LMü xÉqÉrÉ xÉÑqÉåÂ
mÉuÉïiÉ mÉU aÉrÉÉ | uÉWûÉð oÉë¼ÉeÉÏ oÉæPåû jÉå, ExÉlÉå ElÉMüÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉæU ElÉMåü mÉÉxÉ oÉæPûMüU rÉWû MüjÉÉ
xÉÑlÉÉD | iÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå mÉëxÉ³É WûÉåMüU ExÉxÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉ! MÑüNû uÉU qÉÉðaÉ; qÉæÇ iÉÑfÉ mÉU mÉëxÉ³É WÒûAÉ WÕðû |
pÉÉU²ÉeÉ lÉå, ÎeÉxÉMüÉ ESÉU AÉzÉrÉ jÉÉ, ElÉxÉå MüWûÉ, Wåû pÉÔiÉ-pÉÌuÉwrÉ Måü DµÉU! eÉÉå iÉÑqÉ mÉëxÉ³É WÒûL WûÉå, iÉÉå
rÉWû uÉU SÉå ÌMü xÉqmÉÔhÉï eÉÏuÉ xÉÇxÉÉU-xÉÑZÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåÇ AÉæU mÉUqÉmÉS mÉÉuÉåÇ AÉæU ExÉÏ MüÉ EmÉÉrÉ pÉÏ MüWûÉå
| oÉë¼ÉeÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉ! iÉÑqÉ AmÉlÉå aÉÑ uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ Måü mÉÉxÉ eÉÉAÉå | ExÉlÉå AÉiqÉoÉÉåkÉ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
zÉÉx§É MüÉ eÉÉå mÉUqÉmÉÉuÉlÉ xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì Måü iÉUlÉå MüÉ mÉÑsÉ Wæû, AÉUqpÉ ÌMürÉÉ Wæû | ExÉMüÉå xÉÑlÉMüU eÉÏuÉ
qÉWûÉqÉÉåWûeÉlÉMü xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì xÉå iÉUåÇaÉå | ÌlÉSÉlÉ mÉUqÉå¸Ï oÉë¼É ÎeÉlÉMüÐ xÉuÉïpÉÔiÉÉåÇ Måü ÌWûiÉ qÉåÇ mÉëÏÌiÉ Wæû AÉmÉ
WûÏ, pÉÉU²ÉeÉ MüÉå xÉÉjÉ sÉåMüU qÉåUå AÉ´ÉqÉ qÉåÇ AÉrÉå AÉæU qÉæÇlÉå pÉsÉå mÉëMüÉU xÉå ElÉMüÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ | ElWûÉåÇlÉå
qÉÑfÉxÉå MüWûÉ, Wåû qÉÑÌlÉrÉÉåÇqÉåÇ ´Éå¸ uÉÉsqÉÏÌMü! rÉWû eÉÉå iÉÑqÉlÉå UÉqÉMåü xuÉpÉÉuÉ Måü MüjÉlÉ MüÉ AÉUqpÉ ÌMürÉÉ Wæû
CxÉ E±qÉ MüÉ irÉÉaÉ lÉ MüUlÉÉ; CxÉMüÐ AÉÌS xÉå AliÉ mÉrÉïliÉ xÉqÉÉÎmiÉ MüUlÉÉ; YrÉÉåÇÌMü rÉWû qÉÉå¤É EmÉÉrÉ
xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ xÉqÉÑSì Måü mÉÉU MüUlÉå MüÉ eÉWûÉeÉ AÉæU CxÉxÉå xÉoÉ eÉÏuÉ M×üiÉÉjÉï WûÉåÇaÉå |
CiÉlÉÉ MüWûMüU oÉë¼ÉeÉÏ, eÉæxÉå xÉqÉÑSì xÉå cÉ¢ü LMü qÉÑWÕûiÉï mÉrÉïliÉ EPûMåü ÌTüU sÉÏlÉ WûÉå eÉÉuÉå uÉæxÉå
WûÏ AliÉ®ÉïlÉ WûÉå aÉrÉå | iÉoÉ qÉæÇlÉå pÉÉU²ÉeÉ xÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉ! oÉë¼ÉeÉÏ lÉå YrÉÉ MüWûÉ ? pÉÉU²ÉeÉ oÉÉåsÉå Wåû
pÉaÉuÉÉlÉç! oÉë¼ÉeÉÏ lÉå iÉÑqÉxÉå rÉWû MüWûÉ ÌMü Wåû qÉÑÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸! rÉWû eÉÉå iÉÑqÉlÉå UÉqÉ Måü xuÉpÉÉuÉMåü MüjÉlÉ MüÉ
E±qÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉ irÉÉaÉ lÉ MüUlÉÉ; CxÉå AliÉmÉrÉïliÉ xÉqÉÉÎmiÉMüUlÉÉ YrÉÉåÇÌMü; xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì Måü mÉÉU MüUlÉå
MüÉå rÉWû MüjÉÉ eÉWûÉeÉ Wæû AÉæU CxÉxÉå AlÉåMü eÉÏuÉ M×üiÉÉjÉï WûÉåMüU xÉÇxÉÉU xÉÇMüOû xÉå qÉÑ£ü WûÉåÇaÉå | CiÉlÉÉ MüWû
MüU ÌTüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉeÉlÉ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU oÉë¼ÉeÉÏlÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉ iÉoÉ ElÉMüÐ AÉ¥ÉÉlÉÑxÉÉU
qÉæÇlÉå aÉëljÉ oÉlÉÉMüU pÉÉU²ÉeÉ MüÉå xÉÑlÉÉrÉÉ | Wåû mÉѧÉ! uÉÍzɸeÉÏ Måü EmÉSåzÉ MüÉå mÉÉMüU ÎeÉxÉ mÉëMüÉU UÉqÉeÉÏ
ÌlÉzzÉÇMü WûÉå ÌoÉcÉUå WæÇû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqÉ pÉÏ ÌoÉcÉUÉå | iÉoÉ ExÉlÉå mÉëzlÉ ÌMürÉÉ ÌMü Wåû pÉaÉuÉÉlÉç ! ÎeÉxÉ mÉëMüÉU
UÉqÉcÉlSìeÉÏ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU ÌoÉcÉUå uÉWû AÉÌS xÉå ¢üqÉ MüUMåü qÉÑfÉxÉå MüÌWûrÉå? uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
pÉÉU²ÉeÉ! UÉqÉcÉlSì, sɤqÉhÉ, pÉUiÉ, zɧÉÑblÉ, xÉÏiÉÉ,MüÉæzÉsrÉÉ, xÉÑÍqɧÉÉ AÉæU SzÉUjÉ rÉå AÉPû iÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü
WÒûL WæÇû AÉæU AÉPû qÉl§ÉÏ A¹aÉhÉ uÉÍzɸ AÉæU uÉÉqÉSåuÉ xÉå AÉÌS A¹ÉÌuÉÇzÉÌiÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉå ÌoÉcÉUå WæÇû ElÉMåü
lÉÉqÉ xÉÑlÉÉå | UÉqÉeÉÏ xÉå sÉåMüU SzÉUjÉmÉrÉïliÉ AÉPû iÉÉå rÉå M×üiÉÉjÉï WûÉåMüU mÉUqÉ oÉÉåkÉuÉÉlÉç WÒûL WæÇû AÉæU 1
MÑüliÉpÉÉxÉÏ, 2 zÉiÉuÉkÉïlÉ, 3 xÉÑZÉkÉÉqÉ, 4 ÌuÉpÉÏwÉhÉ, 5 ClSìeÉÏiÉç, 6 WûlÉÑqÉÉlÉ 7 uÉÍzɸ AÉæU 8 uÉÉqÉSåuÉ rÉå
A¹qÉl§ÉÏ ÌlÉzzÉÇMü WûÉå cÉå¹É MüUiÉå pÉrÉå AÉæU xÉSÉ A²æiÉ-Ìlɸ WÒûL WæÇû | ClÉMüÉå MüSÉÍcÉiÉç xuÉÃmÉ xÉå
²æiÉpÉÉuÉ lÉWûÏÇ TÑüUÉ Wæû | rÉå AlÉÉqÉrÉ mÉS MüÐ ÎxjÉÌiÉ qÉåÇ iÉ×miÉ UWûMüU MåüuÉsÉ ÍcÉlqÉÉ§É zÉÑ®mÉU mÉUqÉmÉÉuÉlÉiÉÉ
MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉåMüjÉÉUqpÉuÉhÉïlÉÉå lÉÉqÉ mÉëjÉqÉxxÉaÉïÈ ||1||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

iÉÏjÉïrÉɧÉÉuÉhÉïlÉ
pÉÉU²ÉeÉ lÉå mÉÔNûÉ Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! eÉÏuÉlqÉÑ£ü MüÐ ÎxjÉÌiÉ MæüxÉÏ Wæû AÉæU UÉqÉeÉÏ MæüxÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü WÒûL WæÇû
uÉWû AÉÌS xÉå AliÉmÉrÉïliÉ xÉoÉ MüWûÉå? uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû mÉѧÉ! rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå uÉÉxiÉÌuÉMü
MÑüNû lÉWûÏÇ EimÉ³É WÒûAÉ; AÌuÉcÉÉU MüUMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû xÉÉå pÉëqÉ xÉå uÉæxÉå WûÏ Wæû rÉÌS ÌuÉcÉÉU MüUMåü SåÎZÉL iÉÉå lÉÏsÉiÉÉ
MüÐ mÉëiÉÏÌiÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuÉcÉÉU xÉå eÉaÉiÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû
ÍzÉwrÉ! eÉoÉ iÉMü xÉ×̹ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉoÉ SØzrÉ
MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉuÉå iÉoÉ zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ AÉiqÉxɨÉÉ pÉÉxÉåaÉÏ | MüÉåD CxÉ SØzrÉ MüÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ qÉåÇ
ApÉÉuÉ MüWûiÉå WæÇû mÉUliÉÑ qÉæÇ iÉÑqÉMüÉå iÉÏlÉÉåÇ MüÉsÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ MüWûiÉÉ WÕðû | eÉoÉ CxÉ zÉÉx§É MüÉå ´É®ÉxÉÇrÉÑ£ü
AÉÌS xÉå AliÉ iÉMü xÉÑlÉMüU kÉÉUhÉ MüUå pÉëÉÎliÉ ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉå eÉÉuÉå AÉæU AurÉÉM×üiÉ mÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå | Wåû
ÍzÉwrÉ! xÉÇxÉÉU pÉëqÉqÉÉ§É ÍxÉ® Wæû | CxÉMüÉå pÉëqÉqÉÉ§É eÉÉlÉMüU ÌuÉxqÉUhÉ MüUlÉÉ rÉWûÏ qÉÑÌ£ü Wæû | eÉÏuÉ Måü
oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ uÉÉxÉlÉÉ Wæû AÉæU uÉÉxÉlÉÉ xÉå WûÏ pÉOûMüiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû | eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ MüÉ ¤ÉrÉ WûÉå eÉÉrÉ iÉoÉ
mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå! uÉÉxÉlÉÉ MüÉ LMü mÉÑiÉsÉÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ qÉlÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ xÉUSÏ MüÐ SØÄRû eÉÄQûiÉÉ
mÉÉMüU oÉUTü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU xÉÔrÉï Måü iÉÉmÉ xÉå ÌmÉbÉsÉ MüU eÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå MåüuÉsÉ zÉÑ® WûÏ UWûiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ ÃmÉÏ eÉsÉ Wæû ExÉqÉåÇ xÉÇxÉÉU MüÐ xÉirÉiÉÉÃmÉÏ eÉÄQûiÉÉ zÉÏiÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå qÉlÉ ÃmÉÏ
oÉUTü MüÉ mÉÑiÉsÉÉ WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ xÉÇxÉÉU MüÐ xÉirÉiÉÉÃmÉÏ eÉÄQûiÉÉ AÉæU
zÉÏiÉsÉiÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉuÉåaÉÏ | eÉoÉ xÉÇxÉÉU MüÐ xÉirÉiÉÉ AÉæU uÉÉxÉlÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WÒûD iÉoÉ qÉlÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ
AÉæU eÉoÉ qÉlÉ lɹ WÒûAÉ iÉÉå mÉUqÉ MüsrÉÉhÉ WÒûAÉ | CxÉxÉå CxÉMåü oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ uÉÉxÉlÉÉ WûÏ Wæû AÉæU
uÉÉxÉlÉÉ Måü ¤ÉrÉ WûÉålÉå xÉå qÉÑÌ£ü Wæû | uÉWû uÉÉxÉlÉÉ SÉå mÉëMüÉU MüÐ Wæû- LMü zÉÑ® AÉæU SÕxÉUÏ AzÉÑ® |
AzÉÑ®uÉÉxÉlÉÉ xÉå AmÉlÉå uÉÉxiÉÌuÉMü xuÉÃmÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå AlÉÉiqÉÉ MüÉå SåWûÉÌSMü WæÇû ElÉqÉåÇ AWÇûMüÉU MüUiÉÉ
Wæû AÉæU eÉoÉ AlÉÉiqÉ qÉåÇ AÉiqÉ AÍpÉqÉÉlÉ WÒûAÉ, iÉoÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ EmÉeÉiÉÏ WæÇû ÎeÉxÉxÉå bÉOûÏrÉǧÉ
MüÐ lÉÉDÇ pÉëqÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû |
Wåû xÉÉkÉÉå! rÉWû eÉÉå mÉgcÉpÉÔiÉ MüÉ zÉUÏU iÉÑqÉ SåZÉiÉå WûÉå xÉÉå xÉoÉ uÉÉxÉlÉÉÃmÉ Wæû AÉæU uÉÉxÉlÉÉ xÉå WûÏ
ZÉÄQûÉ Wæû | eÉæxÉå qÉÉsÉÉ Måü SÉlÉå kÉÉaÉå Måü AÉ´ÉrÉ xÉå aÉÑðjÉå WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉoÉ kÉÉaÉÉ OÕûOû eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ lrÉÉUå
lrÉÉUå WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU lÉWûÏÇ PûWûUiÉå uÉæxÉå WûÏ uÉÉxÉlÉÉ Måü ¤ÉrÉ WûÉålÉå mÉU mÉgcÉpÉÔiÉ MüÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ |
CxÉxÉå xÉoÉ AlÉjÉÉåïÇ MüÉ MüÉUhÉ uÉÉxÉlÉÉ WûÏ Wæû | zÉÑ® uÉÉxÉlÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ ÌlɶÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû
| Wåû ÍzÉwrÉ! A¥ÉÉlÉÏ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ eÉlqÉ MüÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÏ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ eÉlqÉ MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå MüŠÉ oÉÏeÉ EaÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå SakÉ WÒûAÉ Wæû xÉÉå ÌTüU lÉWûÏÇ EaÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÐ
uÉÉxÉlÉÉ UxÉxÉÌWûiÉ Wæû CxÉxÉå eÉlqÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÏ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ UxÉUÌWûiÉ Wæû uÉWû eÉlqÉ MüÉ MüÉUhÉ
lÉWûÏÇ | ¥ÉÉlÉÏ MüÐ cÉå¹É xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÉåiÉÏ Wæû | uÉWû ÌMüxÉÏ aÉÑhÉ xÉå ÍqÉsÉMüU AmÉlÉå qÉåÇ cÉå¹É lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ |
uÉWû ZÉÉiÉÉ, mÉÏiÉÉ, sÉåiÉÉ, SåiÉÉ, oÉÉåsÉiÉÉ cÉsÉiÉÉ LuÉqÉç AÉæU AlrÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû mÉU AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ xÉSÉ
A²æiÉ ÌlɶÉrÉ MüÉå kÉUiÉÉ Wæû MüSÉÍcÉiÉç ²æiÉpÉÉuÉlÉÉ ExÉMüÉå lÉWûÏÇ TÑüUiÉÏ | uÉWû AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû
CxÉxÉå ExÉMüÐ cÉå¹É eÉlqÉ MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå MÑüqWûÉU Måü cÉ¢ü MüÉå eÉoÉ iÉMü bÉÑqÉÉuÉå iÉoÉ iÉMü
ÌTüUiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ bÉÑqÉÉlÉÉ NûÉåÄQû Så iÉoÉ xjÉÏrÉqÉÉlÉ aÉÌiÉ xÉå EiÉUiÉå EiÉUiÉå ÎxjÉU UWû eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ
iÉMü AWÇûMüÉU xÉÌWûiÉ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ iÉMü eÉlqÉ mÉÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ AWÇûMüÉU xÉå UÌWûiÉ WÒûAÉ iÉoÉ ÌTüU
eÉlqÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | Wåû xÉÉkÉÉå! CxÉ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ uÉÉxÉlÉÉ Måü lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉå LMü oÉë¼ÌuÉ±É WûÏ ´Éå¸ EmÉÉrÉ Wæû
eÉÉå qÉÉå¤É EmÉÉrÉMü zÉÉx§É Wæû | rÉÌS CxÉMüÉå irÉÉaÉ MüU AÉæU zÉÉx§ÉÃmÉÏ aɨÉï qÉåÇ ÌaÉUåaÉÉ iÉÉå MüsmÉmÉrÉïliÉ pÉÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AM×ü̧ÉqÉ mÉS MüÉå lÉ mÉÉuÉåaÉÉ | eÉÉå oÉë¼ÌuÉ±É MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUåaÉÉ uÉWû xÉÑZÉ xÉå AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | Wåû
pÉÉU²ÉeÉ! rÉWû qÉÉå¤É EmÉÉrÉ UÉqÉeÉÏ AÉæU uÉÍzɸeÉÏ MüÉ xÉÇuÉÉS Wæû, rÉWû ÌuÉcÉÉUlÉå rÉÉåarÉ Wæû AÉæU oÉÉåkÉ MüÉ mÉUqÉ
MüÉUhÉ Wæû | CxÉå AÉÌS xÉå AliÉmÉrÉïliÉ xÉÑlÉÉå AÉæU eÉæxÉå UÉqÉeÉÏ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉå ÌuÉcÉUå WæÇû xÉÉå pÉÏ xÉÑlÉÉå |
LMü ÌSlÉ UÉqÉeÉÏ AkrÉrÉlÉzÉÉsÉÉ xÉå ÌuÉ±É mÉÄRûMåü AmÉlÉå aÉ×Wû qÉåÇ AÉrÉå AÉæU xÉqmÉÔhÉï ÌSlÉ
ÌuÉcÉÉUxÉÌWûiÉ urÉiÉÏiÉ ÌMürÉÉ | ÌTüU qÉlÉ qÉåÇ iÉÏjÉï PûÉMÑüU²ÉUå MüÉ xÉÇMüsmÉ kÉUMüU AmÉlÉå ÌmÉiÉÉ SzÉUjÉ Måü mÉÉxÉ,
eÉÉå AÌiÉ mÉëeÉÉmÉÉsÉMü jÉå, AÉrÉå AÉæU eÉæxÉå WÇûxÉ xÉÑlSU MüqÉsÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUå uÉæxÉå WûÏ ElWûÉåÇlÉå ElÉMüÉ cÉUhÉ
mÉMüÄQûÉ | eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü TÔüsÉ Måü lÉÏcÉå MüÉåqÉsÉ xÉUærÉÉð WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU ElÉ iÉUærÉÉåÇ xÉÌWûiÉ MüqÉsÉ MüÉå WÇûxÉ
mÉMüÄQûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ SzÉUjÉeÉÏ MüÐ AÆaÉÑÍsÉrÉÉåÇ MüÉå ElWûÉåÇlÉå aÉëWûhÉ ÌMürÉÉ AÉæU oÉÉåsÉå, Wåû ÌmÉiÉÉ! qÉåUÉ ÍcɨÉ
iÉÏjÉï AÉæU PûÉMÑüU²ÉUÉåÇ Måü SzÉïlÉÉåÇ MüÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû | AÉmÉ AÉ¥ÉÉ MüÐÎeÉrÉå iÉÉå qÉæÇ SzÉïlÉ MüU AÉFÆ | qÉæÇ
iÉÑqWûÉUÉ mÉÑ§É WÕðû | AÉaÉå qÉæÇlÉå MüpÉÏ lÉWûÏÇ MüWûÉ rÉWû mÉëÉjÉïlÉÉ AoÉ WûÏ MüÐ Wæû CxÉxÉå rÉWû uÉcÉlÉ qÉåUÉ lÉ TåüUlÉÉ,
YrÉÉåÇÌMü LåxÉÉ Ì§ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû ÌMü ÎeÉxÉMüÉ qÉlÉÉåUjÉ CxÉ bÉU xÉå ÍxÉ® lÉ WÒûAÉ WûÉå CxÉxÉå qÉÑfÉMüÉå
pÉÏ M×ümÉÉMüU AÉ¥ÉÉ SÏÎeÉrÉå | CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉÉU²ÉeÉ! ÎeÉxÉ xÉqÉrÉ CxÉ mÉëMüÉU
UÉqÉeÉÏlÉå MüWûÉ iÉoÉ uÉÍzɸeÉÏ mÉÉxÉ oÉæPåû jÉå ElWûÉåÇlÉå pÉÏ SzÉUjÉ xÉå MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç ClÉMüÉ ÍcÉ¨É EPûÉ Wæû
UÉqÉeÉÏ MüÉå AÉ¥ÉÉ SÉå iÉÏjÉï MüU AÉuÉåÇ AÉæU ClÉMåü xÉÉjÉ xÉålÉÉ, kÉlÉ, qÉǧÉÏ AÉæU oÉëɼhÉ pÉÏ SÏÎeÉrÉå ÌMü ÌuÉÍkÉ
mÉÔuÉïMüSzÉïlÉ MüUåÇ iÉoÉ qÉWûÉUÉeÉ SzÉUjÉ lÉå zÉÑpÉ qÉÑWÒû¨Éï ÌSZÉÉMüU UÉqÉeÉÏ MüÉå AÉ¥ÉÉ SÏ | eÉoÉ uÉå cÉsÉlÉå sÉaÉå
iÉÉå ÌmÉiÉÉ AÉæU qÉÉiÉÉ Måü cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ mÉÄQåû AÉæU xÉoÉMüÉå MühPû sÉaÉÉMüU ÂSlÉ MüUlÉå sÉaÉå | CxÉ mÉëMüÉU xÉoÉxÉå
ÍqÉsÉMüU sɤqÉhÉ AÉÌS pÉÉD, qÉl§ÉÏ AÉæU uÉÍzɸ AÉÌS oÉëɼhÉ eÉÉå ÌoÉÍkÉ eÉÉlÉlÉåuÉÉsÉå jÉå oÉWÒûiÉ xÉÉ kÉlÉ AÉæU
xÉålÉÉ xÉÉjÉ sÉÏ AÉæU SÉlÉ mÉÑhrÉ MüUiÉå WÒûL aÉ×Wû Måü oÉÉWûU ÌlÉMüsÉå | ExÉ xÉqÉrÉ uÉWûÉð Måü sÉÉåaÉÉåÇ AÉæU Îx§ÉrÉÉåÇ
lÉå UÉqÉeÉÏ Måü FmÉU TÔüsÉÉåÇ AÉæU MüÍsÉrÉÉåÇ MüÐ qÉÉsÉÉ MüÐ, eÉæxÉå oÉUTü oÉUxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉÏ WûÏ uÉwÉÉï MüÐ AÉåU
UÉqÉeÉÏ MüÐ qÉÔÌiÉï WØûSrÉ qÉåÇ kÉU sÉÏ | CxÉÏ mÉëMüÉU UÉqÉeÉÏ uÉWûÉðxÉå oÉëɼhÉÉåÇ AÉæU ÌlÉkÉïlÉÉåÇ MüÉå SÉlÉ SåiÉå aÉÇaÉÉ,
rÉqÉÑlÉÉ, xÉUxuÉiÉÏ AÉÌS iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ ÌuÉÍkÉmÉÔuÉïMü xlÉÉlÉMüU mÉ×juÉÏ Måü cÉÉUÉåÇ AÉåU mÉrÉïOûlÉ MüUiÉå UWåû | E¨ÉUSͤÉhÉ, mÉÔuÉï AÉæU mÉͶÉqÉ qÉåÇ SÉlÉ ÌMürÉÉ AÉæU xÉqÉÑSì Måü cÉÉUÉåÇ AÉåU xlÉÉlÉ ÌMürÉÉ | xÉÑqÉå AÉæU ÌWûqÉÉsÉrÉ
mÉuÉïiÉ mÉU pÉÏ aÉrÉå AÉæU zÉÉsÉaÉëÉqÉ, oÉSìÏ, MåüSÉU AÉÌS qÉåÇ xlÉÉlÉ AÉæU SzÉïlÉ ÌMürÉå | LåxÉå WûÏ xÉoÉ iÉÏjÉïxlÉÉlÉ,
SÉlÉ, iÉmÉ, krÉÉlÉ AÉæU ÌuÉÍkÉxÉÇrÉÑ£ü rÉɧÉÉ MüUiÉå MüUiÉå LMü uÉwÉï qÉåÇ AmÉlÉå lÉaÉU qÉåÇ AÉrÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉåiÉÏjÉïrÉɧÉÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ Ì²iÉÏrÉxÉaÉïÈ ||2||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuɵÉÉÍqɧÉÉaÉqÉlÉ
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉÉU²ÉeÉ! eÉoÉ UÉqÉeÉÏ rÉɧÉÉ MüUMåü AmÉlÉÏ ArÉÉåkrÉÉmÉÑUÏ qÉåÇ AÉrÉå iÉÉå
lÉaÉUuÉÉxÉÏ mÉÑÂwÉ AÉæU Îx§ÉrÉÉåÇ lÉå TÔüsÉ AÉæU MüsÉÏ MüÐ uÉwÉÉï MüÐ, eÉrÉ eÉrÉ zÉoS qÉÑZÉ xÉå EŠÉUlÉå sÉaÉå AÉæU
oÉÄQåû EixÉÉWû MüÉå mÉëÉmiÉ pÉrÉå eÉæxÉå ClSì MüÉ mÉÑ§É xuÉaÉï qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ UÉqÉcÉlSìeÉÏ AmÉlÉå bÉU qÉåÇ AÉrÉå|
UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÌWûsÉå UÉeÉÉ SzÉUjÉ AÉæU ÌTüU uÉÍzɸeÉÏ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉåU xÉoÉ xÉpÉÉ Måü sÉÉåaÉÉåÇ
xÉå rÉjÉÉrÉÉåarÉ ÍqÉsÉMüU AliÉÈmÉÑU qÉåÇ AÉ MüÉæzsrÉÉ AÉÌS qÉÉiÉÉAÉåÇ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉæU pÉÉD, oÉlkÉÑ AÉÌS
MÑüOÒûqoÉ xÉå ÍqÉsÉå | Wåû pÉÉU²ÉeÉ! CxÉ mÉëMüÉU UÉqÉeÉÏ Måü AÉlÉå MüÉ EixÉÉWû xÉÉiÉ ÌSlÉ mÉrÉïliÉ WûÉåiÉÉ UWûÉ | ExÉ
AliÉU qÉåÇ MüÉåD ÍqÉsÉlÉå AÉuÉå ExÉxÉå ÍqÉsÉiÉå AÉæU eÉÉå MüÉåD MÑüNû sÉålÉå AÉuÉå ElÉMüÉå SÉlÉ mÉÑhrÉ MüUiÉå jÉå
AlÉåMü oÉÉeÉå oÉeÉiÉå jÉå AÉæU pÉÉOû AÉÌS oÉlSÏeÉlÉ xiÉÑÌiÉ MüUiÉå jÉå | iÉSlÉliÉU UÉqÉeÉÏ MüÉ rÉWû AÉcÉUhÉ WÒûAÉ
ÌMü mÉëÉiÉÈMüÉsÉ EPûMåü xlÉÉlÉ xÉlkrÉÉÌS xÉiMüqÉï MüU pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå AÉæU ÌTüU pÉÉD oÉlkÉÑAÉåÇ xÉå ÍqÉsÉMüU
AmÉlÉå iÉÏjÉï MüÐ MüjÉÉ AÉæU SåuɲÉU Måü SzÉïlÉ MüÐ uÉɨÉÉï MüUiÉå jÉå | ÌlÉSÉlÉ CxÉÏ mÉëMüÉU EixÉÉWû xÉå ÌSlÉ UÉiÉ
ÌoÉiÉÉiÉå jÉå | LMü ÌSlÉ UÉqÉeÉÏ mÉëÉiÉÈ MüÉsÉ EPûMåü AmÉlÉå ÌmÉiÉÉ UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü ÌlÉMüOû aÉrÉå ÎeÉlÉMüÉ iÉåeÉ
cÉlSìqÉÉ Måü xÉqÉÉlÉ jÉÉ | ExÉ xÉqÉrÉ uÉÍzɸÉÌSMü MüÐ xÉpÉÉ oÉæPûÏ jÉÏ | uÉWûÉð uÉÍzɸeÉÏ Måü xÉÉjÉ MüjÉÉ uÉɨÉÉï
MüÐ | UÉeÉÉ SzÉUjÉ lÉå ElÉxÉå MüWûÉ ÌMü Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ ÍzÉMüÉU ZÉåsÉlÉå eÉÉrÉÉ MüUÉå | ExÉ xÉqÉrÉ UÉqÉeÉÏ MüÐ
AuÉxjÉÉ xÉÉåsÉWû uÉwÉï xÉå MüD qÉWûÏlÉå MüqÉ jÉÏ | sɤqÉhÉ AÉæU zɧÉÑblÉ pÉÉD xÉÉjÉ jÉå, mÉU pÉUiÉeÉÏ lÉÉlÉÉ Måü
bÉU aÉrÉå jÉå | ÌlÉSÉlÉ ElWûÏÇ Måü xÉÉjÉ ÌlÉiÉ cÉcÉÉï WÒûsÉÉxÉ MüU AÉæU xlÉÉlÉ, xÉlkrÉÉÌSMü ÌlÉirÉ MüqÉï AÉæU
pÉÉåeÉlÉ MüUMåü ÍzÉMüÉU ZÉåsÉlÉå eÉÉiÉå jÉå | uÉWûÉð eÉÉå eÉÏuÉÉåÇ MüÉå SÒÈZÉ SålÉåuÉÉsÉå eÉÉlÉuÉU SåZÉiÉå ElÉMüÉå qÉÉUiÉå
AÉæU AlrÉ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉëxÉ³É MüUiÉå jÉå | ÌSlÉMüÉå ÍzÉMüÉU ZÉåsÉlÉå eÉÉiÉå AÉæU UÉÌ§É MüÉå oÉÉeÉå ÌlÉzÉÉlÉ xÉÌWûiÉ
AmÉlÉå bÉU qÉåÇ AÉiÉå jÉå | CxÉÏ mÉëMüÉU oÉWÒûiÉ ÌSlÉ oÉÏiÉå | LMü ÌSlÉ UÉqÉeÉÏ oÉÉWûU xÉå AmÉlÉå AliÉÈmÉÑU qÉåÇ
AÉMüU zÉÉåMüxÉÌWûiÉ ÎxjÉiÉ pÉrÉå |
Wåû pÉÉU²ÉeÉ! UÉeÉMÑüqÉÉU AmÉlÉÏ xÉoÉ cÉå¹É AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ Måü UxÉxÉÇrÉÑ£ü ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉ oÉæPåû AÉæU
ElÉMüÉ zÉUÏU SÒoÉïsÉ WûÉåMüU qÉÑZÉ MüÐ MüÉÎliÉ bÉOû aÉD | eÉæxÉå MüqÉsÉ xÉÔZÉMüU mÉÏiÉuÉhÉï WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
UÉqÉeÉÏ MüÉ qÉÑZÉ mÉÏsÉÉ WûÉå aÉrÉÉ eÉæxÉå xÉÔZÉå MüqÉsÉ mÉU pÉðuÉUå oÉæPåû WûÉåÇ uÉæxÉå WûÏ xÉÔZÉå qÉÑZÉMüqÉsÉ mÉU
lÉå§ÉÃmÉÏ pÉðuÉUå pÉÉxÉlÉå sÉaÉå |
eÉæxÉå zÉUiMüÉsÉ qÉåÇ iÉÉsÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ CcNûÉÃmÉÏ qÉsÉ xÉå UÌWûiÉ ElÉMüÉ ÍcɨÉÃmÉÏ iÉÉsÉ
ÌlÉqÉïsÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU ÌSlÉ mÉU ÌSlÉ zÉUÏU ÌlÉoÉïsÉ WûÉåiÉÉ aÉrÉÉ | uÉWû eÉWûÉð oÉæPåÇû uÉWûÏÇ ÍcÉÇiÉÉ xÉÇrÉÑ£ü oÉæPåû UWû
eÉÉuÉåÇ AÉæU WûÉjÉ mÉU ÍcÉoÉÑMü kÉUMåü oÉæPåÇû | eÉoÉ OûWûsÉÑuÉå qÉl§ÉÏ oÉWÒûiÉ MüWåÇû ÌMü Wåû mÉëpÉÉ! rÉWû xlÉÉlÉ xÉlkrÉÉ
MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ Wæû AoÉ EPûÉå iÉoÉ EPûMüU xlÉÉlÉÉÌSMü MüUåÇ AjÉÉïiÉç eÉÉå MÑü Nû ZÉÉlÉå mÉÏlÉå oÉÉåsÉlÉå, cÉsÉlÉå AÉæU
mÉÌWûUlÉå MüР̢ürÉÉ jÉÏ xÉÉå xÉoÉ ElWåÇû ÌuÉUxÉ WûÉå aÉD | iÉoÉ sɤqÉhÉ AÉæU zɧÉÑblÉ pÉÏ UÉqÉeÉÏ MüÉå xÉÇzÉrÉrÉÑ£ü
SåZÉMåü ÌuÉUxÉ mÉëMüÉU WûÉå aÉrÉå AÉæU UÉeÉÉ SzÉUjÉ rÉWû uÉÉiÉÉï xÉÑlÉMåü UÉqÉeÉÏ Måü mÉÉxÉ AÉrÉå iÉÉå YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü
UÉqÉeÉÏ qÉWûÉM×üzÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû | UÉeÉÉ lÉå CxÉ ÍcÉliÉÉ xÉå AÉiÉÑU WûÉå ÌMü WûÉrÉ WûÉrÉ ClÉMüÐ rÉWû YrÉÉ SzÉÉ WÒûD
UÉqÉeÉÏ MüÉå aÉÉåS qÉåÇ oÉæPûÉrÉÉ AÉæU MüÉåqÉsÉ xÉÑlSU zÉoSÉåÇ xÉå mÉÔNûlÉå sÉaÉå ÌMü Wåû mÉѧÉ! iÉÑqÉMüÉå YrÉÉ SÒÈZÉ mÉëÉmiÉ
WÒûAÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå iÉÑqÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûL WûÉå? UÉqÉeÉÏ lÉå MüWûÉ ÌMü Wåû ÌmÉiÉÉ! WûqÉMüÉå iÉÉå MüÉåD SÒÈZÉ lÉWûÏÇ | LåxÉÉ
MüWûMüU cÉÑmÉ WûÉå UWåû | eÉoÉ CxÉÏ mÉëMüÉU MÑüNû ÌSlÉ oÉÏiÉå iÉÉå UÉeÉÉ AÉæU xÉoÉ Îx§ÉrÉÉð oÉÄQûÏ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûDÇ |
UÉeÉÉ UÉeÉqÉÎl§ÉrÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉMüU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå sÉaÉå ÌMü mÉÑ§É MüÉ ÌMüxÉÏ PûÉæU ÌuÉuÉÉWû MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå AÉæU rÉWû
pÉÏ ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû eÉÉå qÉåUå mÉÑ§É zÉÉåMüuÉÉlÉç UWûiÉå WæÇû | iÉoÉ ElWûÉåÇlÉå uÉÍzɸeÉÏ xÉå mÉÔNûÉ ÌMü
Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉåUå mÉÑ§É zÉÉåMüÉiÉÑU YrÉÉåÇ UWûiÉå WæÇû? uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ Wåû UÉeÉlÉç eÉæxÉå mÉ×juÉÏ , eÉsÉ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉæU AÉMüÉzÉ qÉWûÉpÉÔiÉ AsmÉMüÉrÉï qÉåÇ ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉå eÉoÉ eÉaÉiÉ EimÉ³É AÉæU mÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ qÉWûÉmÉÑÂwÉ pÉÏ AsmÉMüÉrÉï xÉå ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | Wåû UÉeÉlÉç ! iÉÑqÉ zÉÉåMü qÉiÉ
MüUÉå | UÉqÉeÉÏ ÌMüxÉÏ AjÉï Måü ÌlÉÍqÉ¨É zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûL WûÉåÇaÉå; mÉÏNåû ClÉMüÉå xÉÑZÉ ÍqÉsÉåaÉÉ |
CiÉlÉÉ MüWû uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû pÉÉU²ÉeÉ! LåxÉå WûÏ uÉÍzɸeÉÏ AÉæU UÉeÉÉ SzÉUjÉ ÌuÉcÉÉU MüUiÉå jÉå
ÌMü ExÉÏ MüÉsÉ qÉåÇ ÌuɵÉÉÍqÉ§É lÉå AmÉlÉå rÉ¥É Måü AjÉï UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü aÉ×Wû mÉU AÉMüU ²ÉUmÉÉsÉ xÉå MüWûÉ ÌMü
UÉeÉÉ SzÉUjÉ xÉå MüWûÉå ÌMü “aÉÉÍkÉ Måü mÉÑ§É ÌuɵÉÉÍqÉ§É oÉÉWûU ZÉÄQåûWæÇû” | ²ÉUmÉÉsÉ lÉå AÉMüU UÉeÉÉ xÉå MüWûÉ ÌMü
Wåû xuÉÉÍqÉlÉç! LMü oÉÄQåû iÉmÉxuÉÏ ²ÉU mÉU ZÉÄQåû WæÇû AÉæU ElWûÉåÇlÉå MüWûÉ Wæû ÌMü UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü mÉÉxÉ eÉÉMåü
MüWûÉå ÌMü ÌuɵÉÉÍqÉ§É AÉrÉå WæÇû |
Wåû pÉÉU²ÉeÉ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU ²ÉUmÉÉsÉ lÉå AÉMüU MüWûÉ iÉoÉ UÉeÉÉ, eÉÉå qÉhQûsÉåµÉUÉåÇ xÉÌWûiÉ oÉæPûÉ jÉÉ
AÉæU oÉÄQûÉ iÉåeÉuÉÉlÉç jÉÉ xÉÑuÉhÉï Måü ÍxÉÇWûÉxÉlÉ xÉå EPû ZÉÄQûÉ WÒûAÉ AÉæU mÉæSsÉ cÉsÉÉ | UÉeÉÉ Måü LMü AÉåU
uÉÍzɸeÉÏ AÉæU SÕxÉUÏ AÉåU uÉÉqÉSåuÉeÉÏ AÉæU xÉÑpÉOû MüÐ lÉÉDÇ qÉhQûsÉåµÉU xiÉÑÌiÉ MüUiÉå cÉsÉå AÉæU eÉWûÉð xÉå
ÌuɵÉÉÍqÉ§É SØ̹ AÉrÉå uÉWûÉð xÉå WûÏ mÉëhÉÉqÉ MüUlÉå sÉaÉå | mÉ×juÉÏ mÉU eÉWûÉð UÉeÉÉ MüÉ zÉÏzÉ sÉaÉiÉÉ jÉÉ uÉWûÉð
mÉ×juÉÏ WûÏUå AÉæU qÉÉåiÉÏ xÉå xÉÑlSU WûÉå eÉÉiÉÏ jÉÏ | CxÉÏ mÉëMüÉU zÉÏzÉ lÉuÉÉiÉå UÉeÉÉ cÉsÉå | ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ MüÉðkÉå
mÉU oÉÄQûÏ oÉÄQûÏ eÉOûÉ kÉÉUhÉ ÌMürÉå AÉæU AÎalÉ Måü xÉqÉÉlÉ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ mÉUqÉ zÉÉliÉxuÉÃmÉ WûÉjÉ qÉåÇ oÉÉðxÉ MüÐ
iÉlSìÏ ÍsÉrÉå WÒûL jÉå | ElÉMåü cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ mÉU UÉeÉÉ CxÉ pÉÉðÌiÉ ÌaÉUÉ eÉæxÉå xÉÔrÉïmÉSÉ ÍzÉuÉeÉÏ Måü cÉUhÉÉU ÌuÉlS
qÉåÇ ÌaÉUå jÉå | AÉæU MüWûÉ Wåû mÉëpÉÉå! qÉåUå oÉÄQåû pÉÉarÉ WæÇû eÉÉå AÉmÉMüÉ SzÉïlÉ WÒûAÉ | AÉeÉ qÉÑfÉå LåxÉÉ AÉlÉlS
WÒûAÉ eÉÉå AÉÌS AliÉ AÉæU qÉkrÉxÉå UÌWûiÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ Wæû | Wåû pÉaÉuÉÉlÉ! AÉeÉ qÉåUå pÉÉarÉ ESrÉ WÒûL AÉæU qÉæÇ
pÉÏ kÉqÉÉïiqÉÉAÉåÇ qÉåÇ ÌaÉlÉÉ eÉÉFÆaÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ qÉåUå MÑüzÉsÉ ÌlÉÍqÉ¨É AÉrÉå WæÇû | Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! AÉmÉlÉå oÉÄQûÏ
M×ümÉÉ MüÐ eÉÉå SzÉïlÉ ÌSrÉÉ | AÉmÉ xÉoÉxÉå EiM×ü¹ SØ̹ AÉiÉå WæÇû, YrÉÉåÇÌMü AÉmÉ qÉåÇ SÉå aÉÑhÉ WæÇû --LMü iÉÉå
rÉWû ÌMü AÉmÉ ¤Ȩ́ÉrÉ WæÇû mÉU oÉëɼhÉ MüÉ xuÉpÉÉuÉ AÉmÉ qÉåÇ Wæû AÉæU SÕxÉUå rÉWû ÌMü zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå mÉËUmÉÔhÉï WæÇû
| Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ ÌMüxÉÏ MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ ÌMü ¤Ȩ́ÉrÉ xÉå oÉëɼhÉ WûÉå | AÉmÉMåü SzÉïlÉ xÉå qÉÑfÉå AÌiÉ
sÉÉpÉ WÒûAÉ | ÌTüU uÉÍzɸeÉÏ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ MüÉå MühPû sÉaÉÉMåü ÍqÉsÉå AÉæU qÉhQûsÉåµÉUÉåÇ oÉWÒûiÉ mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉå |
iÉSlÉliÉU UÉeÉÉ SzÉUjÉ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ MüÉå pÉÏiÉU sÉå aÉrÉå AÉæU xÉÑlSU ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU oÉæPûÉMüU ÌuÉÍkÉ mÉÔuÉïMü mÉÔeÉÉ
MüÐ AÉæU AkrÉïmÉÉSÉcÉïlÉ MüUMåü mÉëSͤÉhÉÉ MüÐ | ÌTüU uÉÍzɸeÉÏ lÉå pÉÏ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ MüÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ AÉæU
ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏlÉå ElÉMüÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ CxÉÏ mÉëMüÉU AlrÉÉålrÉ mÉÔeÉlÉ MüU rÉjÉÉrÉÉåarÉ AmÉlÉå AmÉlÉå xjÉÉlÉÉåÇ mÉU oÉæPåû
iÉoÉ UÉeÉÉ SzÉUjÉ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! WûqÉÉUå oÉÄQåû pÉÉarÉ WÒûL eÉÉå AÉmÉMüÉ SzÉïlÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉå
AqÉ×iÉ mÉëÉmiÉ WûÉå uÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉ qÉUÉ WÒûAÉ oÉÉlkÉuÉ ÌuÉqÉÉlÉ mÉU cÉÄRûMåü AÉMüÉzÉ xÉå AÉuÉå AÉæU ExÉMåü ÍqÉsÉlÉå
xÉå AÉlÉlS WûÉå uÉæxÉÉ AÉlÉlS qÉÑfÉå WÒûAÉ Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉ AjÉï Måü ÍsÉrÉå AÉmÉ AÉrÉå WæÇû uÉWû M×ümÉÉ MüUMåü
MüÌWûrÉå AÉæU AmÉlÉÉ uÉWû AjÉï mÉÔhÉï WÒûAÉ eÉÉÌlÉrÉå | LåxÉÉ MüÉåD mÉSÉjÉï lÉWûÏÇ Wæû eÉÉå qÉÑfÉMüÉå SålÉÉ MüÌPûlÉ Wæû,
qÉåUå rÉWûÉð xÉoÉ MÑüNû ÌuɱqÉÉlÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏ rÉÉåaÉuÉÉÍzɹåuÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå ÌuɵÉÉÍqɧÉÉaÉqÉlÉuÉhÉïlÉÇ lÉÉqÉ iÉ×iÉÏrÉxxÉaÉïÈ ||3||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SzÉUjÉ ÌuÉwÉÉS
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉÉU²ÉeÉ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ iÉÉå qÉÑÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ zÉÉSÕïsÉ
ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ LåxÉå mÉëxÉ³É WÒûL eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ MüÉå SåZÉMüU ¤ÉÏUxÉÉaÉU EqÉÄQûiÉÉ Wæû | ElÉMåü UÉåqÉ ZÉÄQåû WûÉå AÉrÉå
AÉæU MüWûlÉå sÉaÉå, Wåû UÉeÉzÉÉSÕïsÉ! iÉÑqÉ kÉlrÉ WûÉå! LåxÉå iÉÑqÉ YrÉÉåÇ lÉ MüWûÉå | iÉÑqWûÉUå qÉåÇ SÉå aÉÑhÉ WæÇû-LMü iÉÉå
rÉWû ÌMü iÉÑqÉ UbÉÑuÉÇzÉÏ WûÉå AÉæU SÕxÉUå rÉWû ÌMü uÉÍzɸeÉÏ eÉæxÉå iÉÑqWûÉUå aÉÑ WæÇû ÎeÉlÉMüÐ AÉ¥ÉÉ qÉåÇ cÉsÉiÉå WûÉå |
AoÉ eÉÉå MÑüNû qÉåUÉ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû uÉWû mÉëMüOû MüUiÉÉ WÕðû | qÉæÇlÉå SzÉaÉÉ§É rÉ¥É MüÉ AÉUqpÉ ÌMürÉÉ Wæû, eÉoÉ rÉ¥É
MüUlÉå sÉaÉiÉÉ WÕðû iÉoÉ ZÉU AÉæU SÕwÉhÉ ÌlÉzÉÉcÉU AÉMüU ÌuÉkuÉÇxÉ MüU eÉÉiÉå WæÇû AÉæU qÉÉðxÉ WûÉÄQû AÉæU ÂÍkÉU
QûÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû ÎeÉxÉxÉå uÉWû xjÉÉlÉ rÉ¥É MüUlÉå rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ AÉæU eÉoÉ qÉæÇ AÉæU eÉaÉWû eÉÉiÉÉ WÕðû iÉÉå uÉWûÉð
pÉÏ uÉå ExÉÏ mÉëMüÉU AmÉÌuÉ§É MüU eÉÉiÉå WæÇû CxÉÍsÉrÉå ElÉMåü lÉÉzÉ MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå qÉæÇ iÉÑqWûÉUå mÉÉxÉ AÉrÉÉ WÕðû |
MüSÉÍcÉiÉç rÉWû MüÌWûrÉå ÌMü iÉÑqÉ pÉÏ iÉÉå xÉqÉjÉï WûÉå, iÉÉå Wåû UÉeÉlÉç! qÉæÇlÉå ÎeÉxÉ rÉ¥É MüÉ AÉUqpÉ ÌMürÉÉ Wæû
ExÉMüÉ AÇaÉ ¤ÉqÉÉ Wæû | eÉÉå qÉæÇ ElÉMüÉå zÉÉmÉ SÕð iÉÉå uÉWû pÉxqÉ WûÉå eÉÉuÉåÇ mÉU zÉÉmÉ ¢üÉåkÉ ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
eÉÉå qÉæÇ ¢üÉåkÉ MüÃÆ iÉÉå rÉ¥É ÌlÉwTüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå cÉÑmÉMüU UWÕðû iÉÉå UɤÉxÉ AmÉÌuÉ§É uÉxiÉÑ QûÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû
| CxÉxÉå AoÉ qÉæÇ AÉmÉMüÐ zÉUhÉ qÉåÇ AÉrÉÉ WÕðû | Wåû UÉeÉlÉç! AmÉlÉå mÉÑ§É UÉqÉeÉÏ MüÉå qÉåUå xÉÉjÉ pÉåeÉ SÉå, uÉWû
UɤÉxÉÉåÇ MüÉå qÉÉUåÇ AÉæU qÉåUÉ rÉ¥É xÉTüsÉ WûÉå | rÉWû ÍcÉliÉÉ iÉÑqÉ lÉ MüUlÉÉ ÌMü qÉåUÉ mÉÑ§É ApÉÏ oÉÉsÉMü Wæû | rÉWû
iÉÉå ClSì Måü xÉqÉÉlÉ zÉÔUuÉÏU Wæû | eÉæxÉå ÍxÉÇWû Måü xÉqqÉÑZÉ qÉ×aÉ MüÉ oÉŠÉ lÉWûÏÇ PûWûU xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ CxÉMåü
xÉqqÉÑZÉ UɤÉxÉ lÉ PûWûU xÉMåÇüaÉå | CxÉMüÉå qÉåUå xÉÉjÉ pÉåeÉlÉå xÉå iÉÑqWûÉUÉ rÉzÉ AÉæU kÉqÉï SÉålÉÉåÇ UWåÇûaÉå AÉæU qÉåUÉ
MüÉrÉï WûÉåaÉÉ CxÉqÉåÇ xÉlSåWû lÉWûÏÇ |
Wåû UÉeÉlÉ! LåxÉÉ MüÉrÉï ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ eÉÉå UÉqÉeÉÏ lÉ MüU xÉMåÇü CxÉÍsÉrÉå qÉæÇ iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÉå
ÍsÉrÉå eÉÉiÉÉ WÕðû rÉWû qÉåUå WûÉjÉ xÉå UͤÉiÉ UWåûaÉÉ AÉæU MüÉåD ÌuÉblÉ lÉ WûÉålÉå SÕðaÉÉ | eÉæxÉå iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É WæÇû qÉæÇ AÉæU
uÉÍzɸeÉÏ eÉÉlÉiÉå WæÇû | AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç pÉÏ eÉÉå ̧ÉMüÉsÉ SzÉÏï WæÇû eÉÉlÉåÇaÉå AÉæU ÌMüxÉÏ MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ eÉÉå
ClÉMüÉå eÉÉlÉåÇ | Wåû UÉeÉlÉç eÉÉå xÉqÉrÉ mÉU MüÉrÉï WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû jÉÉåÄQåû WûÏ mÉËU´ÉqÉ xÉå ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉqÉrÉ
ÌoÉlÉÉ oÉWÒûiÉ mÉËU´ÉqÉ MüUlÉå xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ZÉU AÉæU SÕwÉhÉ mÉëoÉsÉ SæirÉ WæÇû, qÉåUå rÉ¥É MüÉå ZÉÎhQûiÉ MüUiÉå
WæÇû | eÉoÉ UÉqÉeÉÏ eÉÉuÉåÇaÉå iÉoÉ uÉWû pÉÉaÉ eÉÉuÉåÇaÉå ClÉMåü AÉaÉå ZÉÄQåû lÉ UWû xÉMåÇüaÉå | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü iÉåeÉ xÉå
iÉÉUÉaÉhÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ Måü SzÉïlÉ xÉå uÉå ÎxjÉiÉ lÉ UWåÇûaÉå | CiÉlÉÉ MüWûMüsÉU
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû pÉÉU²ÉeÉ! eÉoÉ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏlÉå LåxÉÉ MüWûÉ iÉoÉ UÉeÉÉ SzÉUjÉ cÉÑmÉ WûÉåMüU ÌaÉU mÉÄQåû AÉæU
LMü qÉÑWÕû¨Éï mÉrÉïliÉ mÉÄQåû UWåû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉå SzÉUjÉ ÌuÉwÉÉSÉå lÉÉqÉ cÉiÉÑjÉïxxÉaÉïÈ ||4||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SzÉUjÉÉÌ£üuÉhÉïlÉ
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû pÉÉU²ÉeÉ! LMü qÉÑWÕûiÉï EmÉUÉliÉ UÉeÉÉ EPåû AÉæU AkÉærÉï WûÉåMüU oÉÉåsÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU!
AÉmÉlÉå YrÉÉ MüWûÉ? UÉqÉeÉÏ iÉÉå ApÉÏ MÑüqÉÉU WæÇû | ApÉÏ iÉÉå ElWûÉåÇlÉå zÉx§É AÉæU Ax§ÉÌuÉ±É lÉWûÏ Ç xÉÏZÉÏ,
oÉÎsMü TÔüsÉÉåÇ MüÐ zÉrrÉÉ mÉU zÉrÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå; AliÉÈmÉÑU qÉåÇ Îx§ÉrÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ oÉæPûlÉåuÉÉsÉå AÉæU oÉÉsÉMüÉåÇ Måü
xÉÉjÉ ZÉåsÉlÉåuÉÉsÉå WæÇû | ElWûÉåÇlÉå MüpÉÏ pÉÏ UhÉpÉÔÍqÉ lÉWûÏÇ SåZÉÏ AÉæU lÉ pÉ×MÑüOûÏ cÉÄRûÉMåü MüpÉÏ rÉÑ® WûÏ ÌMürÉÉ |
uÉWû SæirÉÉåÇ xÉå YrÉÉ rÉÑ® MüUåÇaÉå? MüpÉÏ mÉijÉU AÉæU MüqÉsÉ MüÉ pÉÏ rÉÑ® WÒûAÉ Wæû? Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉæÇ iÉÉå oÉWÒûiÉ
uÉwÉÉåïÇ MüÉ WÒûAÉ WÕðû | CxÉ uÉ×®ÉuÉxjÉÉ qÉåÇ qÉåUå bÉU qÉåÇUå cÉÉU mÉÑ§É WÒûL WæÇû; ElÉ cÉÉUÉåÇ qÉåÇ UÉqÉeÉÏ ApÉÏ xÉÉåsÉWû
uÉwÉï Måü WÒûL WæÇû AÉæU qÉåUå mÉëÉhÉ WæÇû | ElÉMåü ÌoÉlÉÉ qÉæÇ LMü ¤ÉhÉ pÉÏ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÉ, eÉÉå iÉÑqÉ ElÉMüÉå sÉå
eÉÉuÉÉåaÉå iÉÉå qÉåUå mÉëÉhÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉuÉåÇaÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! MåüuÉsÉ qÉÑfÉå WûÏ ElÉMüÉ CiÉlÉÉ xlÉåWû lÉWûÏÇ ÌMÇüiÉÑ sɤqÉhÉ
zɧÉÑblÉ, pÉUiÉ AÉæU qÉÉiÉÉAÉåÇ Måü pÉÏ mÉëÉhÉ WæÇû | eÉÉå iÉÑqÉ ElÉMüÉå sÉå eÉÉuÉÉåaÉå iÉÉå xÉoÉ WûÏ qÉU eÉÉuÉåÇaÉå eÉÉå iÉÑqÉ
WûqÉMüÉå UÉqÉeÉÏ Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå qÉÉUlÉå AÉrÉå WûÉå iÉÉå sÉå eÉÉuÉÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU qÉåUå ÍcÉ¨É qÉåÇ iÉÉå UÉqÉeÉÏ mÉÔhÉï WûÉå
UWåû WæÇû ElÉMüÉå qÉæÇ AÉmÉMåü xÉÉjÉ MæüxÉå SÕð? qÉæÇ iÉÉå ElÉMüÉå SåZÉMüU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ WÕðû |
UÉqÉeÉÏ Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå qÉåUå mÉëÉhÉ MæüxÉå oÉcÉåÇaÉå? Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ mÉëÏÌiÉ qÉÑfÉå x§ÉÏ, kÉlÉ AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ
MüÐ lÉWûÏÇ eÉæxÉÏ UÉqÉeÉÏ MüÐ Wæû | qÉæÇ AÉmÉMåü uÉcÉlÉ xÉÑlÉMüU AÌiÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûAÉ WÕðû | qÉåUå oÉÄQåû ApÉÉarÉ
ESrÉ WÒûL eÉÉå AÉmÉ CxÉ ÌlÉÍqÉ¨É AÉrÉå | qÉæÇ UÉqÉeÉÏ MüÉå MüSÉÌmÉ lÉWûÏÇ Så xÉMüiÉÉ | eÉÉå AÉmÉ MüÌWûrÉå iÉÉå qÉæÇ
LMü A¤ÉÉæÌWûhÉÏ xÉålÉÉ, eÉÉå AÌiÉ zÉÔUuÉÏU AÉæU zÉx§É Ax§ÉÌuÉ±É xÉå xÉqmÉ³É Wæ Çû xÉÉjÉ sÉåMüU cÉsÉÔð AÉæU
ElÉMüÉå qÉÉÃÆ mÉU eÉÉå MÑüoÉåU MüÉ pÉÉD AÉæU ÌuÉ´ÉuÉÉ MüÉ mÉÑ§É UÉuÉhÉ WûÉå iÉÉå ExÉxÉå qÉæÇ rÉÑ® lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ |
mÉÌWûsÉå qÉæÇ oÉÄQûÉ mÉUÉ¢üqÉÏ jÉÉ; LåxÉÉ MüÉåD ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ lÉ jÉÉ eÉÉå qÉåUå xÉÉqÉlÉå AÉiÉÉ, mÉU AoÉ uÉ× ®ÉuÉxjÉÉ
mÉëÉmiÉ WûÉåMüU SåWû eÉeÉïU WûÉå aÉD Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉåUå oÉÄQåû ApÉÉarÉ WæÇû eÉÉå AÉmÉ AÉrÉå | qÉæÇ iÉÉå UÉuÉhÉ xÉå
MüÉðmÉiÉÉ WÕðû AÉæU MåüuÉsÉ qÉæÇ WûÏ lÉWûÏÇ uÉUlÉç ClSì AÉÌS SåuÉiÉÉ pÉÏ ExÉxÉå MüÉðmÉiÉå AÉæU pÉrÉ mÉÉiÉå WæÇû | ÌMüxÉMüÐ
xÉÉqÉjrÉï Wæû eÉÉå ExÉxÉå rÉÑ® MüUå | CxÉ MüÉsÉ qÉåÇ uÉWû oÉÄQûÉ zÉÔUuÉÏU Wæû | eÉÉå qÉåUÏ WûÏ ExÉMåü xÉÉjÉ rÉÑ®
MüUlÉå MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ iÉÉå UÉeÉMÑüqÉÉU UÉqÉeÉÏ MüÐ YrÉÉ xÉÉqÉjrÉï Wæû ? ÎeÉlÉ UÉqÉeÉÏ MüÉå iÉÑqÉ sÉålÉå AÉrÉå WûÉå
uÉWû iÉÉå UÉåaÉÏ mÉÄQåû WæÇû | ElÉMüÉå LåxÉÏ ÍcÉliÉÉ sÉaÉÏ Wæû ÎeÉxÉxÉå qÉWûÉM×üzÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû AÉæU AliÉÈmÉÑU qÉåÇ AMåüsÉå
oÉæPåû UWûiÉå WæÇû | ZÉÉlÉÉ-mÉÏlÉÉ CirÉÉÌS eÉÉå UÉeÉMÑüqÉÉUÉåÇ MüÐ cÉå¹ÉrÉåÇ WæÇû uÉWû pÉÏ xÉoÉ ElÉMüÉå ÌoÉxÉU aÉD WæÇû AÉæU
qÉæÇ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ ÌMü ElÉMüÉå YrÉÉ SÒÈZÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå mÉÏiÉuÉhÉï MüqÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ElÉMüÉ qÉÑZÉ WûÉå aÉrÉÉ
Wæû | ElÉMüÉå rÉÑ® MüÐ xÉÉqÉjrÉï MüWûÉð Wæû? ElWûÉåÇlÉå iÉÉå AmÉlÉå xjÉÉlÉ xÉå oÉÉWûU MüÐ mÉ×juÉÏ pÉÏ lÉWûÏÇ SåZÉÏ Wæû
WûqÉÉUå mÉëÉhÉ uÉWûÏÇ WæÇû ElÉMåü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå WûqÉ lÉWûÏÇ eÉÏ xÉMüiÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå SzÉUjÉÉÌ£üuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉqÉxxÉaÉïÈ ||5||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UÉqÉxÉqÉÉeÉuÉhÉïlÉ
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU SzÉUjÉeÉÏ lÉå qÉWûÉSÏlÉ AÉæU AkÉærÉï WûÉåMüU MüWûÉ iÉÉå
ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ ¢üÉåkÉ MüUMåü MüWûlÉå sÉaÉå ÌMü Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqÉ AmÉlÉå kÉqÉï MüÉå xqÉUhÉ MüUÉå | iÉÑqÉlÉå MüWûÉ jÉÉ
ÌMü iÉÑqWûÉUÉ AjÉï ÍxÉ® MüÃÆaÉÉ mÉU AoÉ iÉÑqÉ AmÉlÉå kÉqÉïMüÉå irÉÉaÉiÉå WûÉå | eÉÉå iÉÑqÉ ÍxÉÇWûÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ qÉ×aÉÉåÇ
MüÐ lÉÉDÇ pÉÉaÉiÉå WûÉå iÉÉå pÉÉaÉÉå mÉU AÉaÉå UbÉÑuÉÇzÉÏ MÑüsÉ qÉåÇ LåxÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ WÒûAÉ ÌMü ÎeÉxÉlÉå uÉcÉlÉ TåüUÉ WûÉå|
eÉÉå iÉÑqÉ MüUiÉå WûÉå xÉÉå MüUÉå WûqÉ cÉsÉå eÉÉuÉåÇaÉå mÉUliÉÑ rÉWû iÉÑqÉMüÉå rÉÉåarÉ lÉ jÉÉ YrÉÉåÇÌMü zÉÔlrÉ aÉ×Wû xÉå
zÉÔlrÉ WûÏ WûÉåMüU eÉÉiÉÉ Wæû | iÉÑqÉ oÉxÉiÉå UWûÉå AÉæU UÉerÉ MüUiÉå UWûÉå eÉæxÉÉ MÑüNû WûÉåaÉÉ WûqÉ xÉqÉfÉ sÉåÇaÉå |
CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ MüÉå ¢üÉåkÉ EimÉ³É WÒûAÉ iÉÉå mÉcÉÉxÉ
MüÉåÌOûrÉÉåeÉlÉ iÉMü mÉ×juÉÏ MüÉðmÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU ClSìÉÌSMü SåuÉiÉÉ pÉrÉuÉÉlÉç WÒûL ÌMü rÉWû YrÉÉ WÒûAÉ? iÉoÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉeÉlÉ! C¤uÉÉMÑüMÑüsÉ qÉåÇ xÉoÉ mÉUqÉÉjÉÏï WÒûL WæÇû AÉæU iÉÑqÉ AmÉlÉÉ kÉqÉï YrÉÉåÇ irÉÉaÉiÉå WûÉå?
qÉåUå xÉÉqÉlÉå iÉÑqÉlÉå ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ xÉå MüWûÉ Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÉ AjÉï mÉÔUÉ MüÃÆaÉÉ mÉU AoÉ YrÉÉåÇ pÉÉaÉiÉå WûÉå | UÉqÉ
eÉÏ MüÉå iÉÑqÉ ClÉMåü xÉÉjÉ MüU SÉå, rÉWû iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÐ U¤ÉÉ MüUåÇaÉå | CxÉ mÉÑÂwÉ Måü xÉÉqÉlÉå ÌMüxÉÏ MüÉ oÉsÉ
lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ rÉWû xÉɤÉÉiÉç WûÏ MüÉsÉ MüÐ qÉÔÌiÉï WæÇû eÉÉå iÉmÉxuÉÏ MüÌWûrÉå iÉÉå pÉÏ ClÉ Måü xÉqÉÉlÉSÕxÉUÉ lÉWûÏÇ Wæû
AÉæU zÉx§É AÉæU Ax§ÉÌuÉ±É pÉÏ ClÉMåü xÉSØzÉMüÉåD lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ YrÉÉåÇÌMü S¤É mÉëeÉÉmÉÌiÉ lÉå AmÉlÉÏ SÉå mÉŅ̃ÉrÉÉð
ÎeÉlÉMüÉ lÉÉqÉ eÉrÉÉ AÉæU xÉÑpÉaÉÉ jÉÉ ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ MüÉå SÏ jÉÏÇ ÎeÉlWûÉåÇlÉå mÉÉðcÉ mÉÉðcÉ xÉÉæ mÉÑ§É SæirÉÉåÇ Måü qÉÉUlÉå
Måü ÍsÉrÉå mÉëMüOû ÌMürÉå uÉå SÉålÉÉåÇ ClÉMåü xÉqqÉÑZÉ qÉÔÌiÉï kÉÉUhÉ MüUMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû CxÉxÉå MüÉælÉ eÉÏiÉ xÉMüiÉÉ
Wæû? ÎeÉxÉMåü xÉÉjÉÏ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ WûÉåÇ ExÉMüÉå ÌMüxÉÏ MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ | AÉmÉ ClÉMåü xÉÉjÉ AmÉlÉÉ mÉѧÉ
ÌlÉxxÉÇzÉrÉ WûÉåMüU SÉå | ÌMüxÉÏ MüÉå xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ ÌMü ClÉMåü WûÉåiÉå iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÉå MÑüNû MüWû xÉMåü | eÉæx Éå
xÉÔrÉï Måü ESrÉ xÉå AlkÉMüÉU MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ClÉMüÐ SØ̹ xÉå SÒÈZÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
| Wåû UÉeÉlÉ! ClÉMåü xÉÉjÉ iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÉå MüÉåD ZÉåS lÉ WûÉåaÉÉ | iÉÑqÉ C¤uÉÉMÑü Måü MÑüsÉ qÉåÇ EimÉ³É WÒûL WûÉå
AÉæU SzÉUjÉ iÉÑqWûÉUÉ lÉÉqÉ Wæû, eÉÉå iÉÑqÉ LåxÉå WûÉå AmÉlÉå kÉqÉïqÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉ UWåû iÉÉå AÉæU eÉÏuÉÉåÇ xÉå kÉqÉï MüÉ
mÉÉsÉlÉ MæüxÉå WûÉåaÉÉ? eÉÉå MÑüNû ´Éå¸ mÉÑÂwÉ cÉå¹É MüUiÉå WæÇû ElÉMåü AlÉÑxÉÉU AÉæU eÉÏuÉ pÉÏ MüUiÉå WæÇû | eÉÉå iÉÑqÉ
AmÉlÉå uÉcÉlÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉ lÉ MüUÉåaÉå iÉÉå AÉæU ÌMüxÉÏ xÉå YrÉÉ WûÉåaÉÉ? iÉÑqWûÉUå MÑüsÉ qÉåÇ AmÉlÉå uÉcÉlÉ xÉå MüÉåD
lÉWûÏÇ | rÉÌS iÉÑqÉ SæirÉÉåÇ Måü pÉrÉ xÉå zÉÉåMüuÉÉlÉç WûÉå iÉÉå qÉiÉ WûÉå |
MüSÉÍcÉiÉç qÉÔÌiÉïkÉÉUÏ MüÉsÉ AÉMüU ÎxjÉiÉ WûÉå iÉÉå pÉÏ ÌuɵÉÉÍqÉ§É Måü WûÉåiÉå iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÉå MÑüNû pÉrÉ
lÉ WûÉåaÉÉ | iÉÑqÉ zÉÉåMü qÉiÉ MüUÉå AÉæU AmÉlÉå mÉÑ§É MüÉå ClÉMåü xÉÉjÉ MüU SÉå | eÉÉå iÉÑqÉ AmÉlÉÉ mÉÑ§É lÉ SÉåaÉå iÉÉå
iÉÑqWûÉUÉ SÉå mÉëMüÉU MüÉ kÉqÉï lɹ WûÉåaÉÉ-LMü kÉqÉï rÉWû ÌMü MÔümÉ, oÉÉuÉsÉÏ AÉæU iÉÉsÉ eÉÉå oÉlÉuÉÉrÉå WæÇû ElÉMüÉ
mÉÑhrÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ, SÕxÉUå rÉWû ÌMü iÉmÉ, uÉëiÉ, rÉ¥É, SÉlÉ, xlÉÉÌSMü Ì¢ürÉÉ MüÉ TüsÉ pÉÏ lɹ WûÉåMüU iÉÑqWûÉUÉ
aÉ×Wû AjÉïWûÏlÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | CxÉxÉå qÉÉåWû AÉæU zÉÉåMü MüÉå NûÉåÄQû AÉæU kÉqÉï MüÉå xqÉUhÉ MüUMåü UÉqÉeÉÏ MüÉå
ClÉMåü xÉÉjÉ MüU SÉå iÉÉå iÉÑqWûÉUå xÉoÉ MüÉrÉï xÉTüsÉ WûÉåÇaÉå | Wåû UÉeÉlÉç! CxÉ mÉëMüÉU eÉÉå iÉÑqWåÇû MüUlÉÉ jÉÉ iÉÉå
mÉëjÉqÉ WûÏ ÌuÉcÉÉUMüU MüWûiÉå YrÉÉåÇÌMü ÌuÉcÉÉU ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ MüÉqÉ MüUlÉå MüÉ mÉËUÇhÉÉqÉ SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ
MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû pÉÉU²ÉeÉ eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉÉå UÉeÉÉ SzÉUjÉ kÉærÉïuÉÉlÉç WÒûL
AÉæU pÉ×irÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå ´Éå¸ pÉ×irÉ jÉÉ ExÉMüÉå oÉÑsÉÉMüU MüWûÉ Wåû qÉWûÉoÉÉWûÉå ! UÉqÉeÉÏ MüÉå sÉå AÉuÉÉå! ElÉMåü xÉÉjÉ
eÉÉå cÉÉMüU oÉÉWûU AÉlÉå eÉÉlÉå uÉÉsÉÉ AÉæU NûsÉ xÉå UÌWûiÉ jÉÉ UÉeÉÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ sÉåMüU UÉqÉeÉÏ Måü ÌlÉMüOû aÉrÉÉ
AÉæU LMü qÉÑWÕû¨Éï mÉÏNåû AÉMüU MüWûlÉå sÉaÉÉ Wåû SåuÉ! UÉqÉeÉÏ iÉÉå oÉÄQûÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ oÉæPåû WæÇû | eÉoÉ qÉæÇlÉå UÉqÉeÉÏ xÉå
oÉÉUÇoÉÉU MüWûÉ ÌMü cÉÍsÉrÉå iÉoÉ uÉå MüWûlÉå sÉaÉå ÌMü cÉsÉiÉå Wæ Çû | LåxÉå WûÏ MüWû MüWû cÉÑmÉ WûÉå UWûiÉå WæÇû | SÕiÉ MüÉ
rÉWû uÉcÉlÉ xÉÑlÉ UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ ÌMü UÉqÉeÉÏ Måü qÉl§ÉÏ AÉæU xÉoÉ lÉÉæMüUÉåÇ MüÉå oÉÑsÉÉuÉÉå AÉæU eÉoÉ uÉå xÉoÉ ÌlÉMüOû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉrÉå iÉÉå UÉeÉÉ lÉå AÉSU AÉæU rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü MüÉåqÉsÉ AÉæU xÉÑlSU uÉcÉlÉ qÉl§ÉÏ xÉå CxÉ pÉÉðÌiÉ MüWûÉ ÌMü Wåû
UÉqÉeÉÏ Måü mrÉÉUå! UÉqÉeÉÏ MüÐ YrÉÉ SzÉÉ Wæû AÉæU LåxÉÏ SzÉÉ YrÉÉåÇMüU WÒûD Wæû iÉÉå xÉoÉ ¢üqÉ xÉå MüWûÉå ? qÉǧÉÏ
oÉÉåsÉÉ, Wåû SåuÉ! WûqÉ YrÉÉ MüWåÇû? WûqÉ AÌiÉ ÍcÉliÉÉ xÉå MåüuÉsÉ AÉMüÉU AÉæU mÉëÉhÉ xÉÌWûiÉ SÏZÉiÉå WæÇû ÌMÇüiÉÑ
qÉ×iÉMü Måü xÉqÉÉlÉ WæÇû YrÉÉåÇÌMü WûqÉÉUå xuÉÉqÉÏ UÉqÉeÉÏ oÉÄRûÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ WæÇû | Wåû UÉeÉlÉç! ÎeÉxÉ ÌSlÉ xÉå UbÉÑlÉÉjÉeÉÏ
iÉÏjÉï MüUMåü AÉrÉå WæÇû ExÉ ÌSlÉ xÉå ÍcÉliÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû | eÉoÉ WûqÉ E¨ÉqÉ pÉÉåeÉlÉ AÉæU mÉÉlÉ MüUlÉå AÉæU
mÉÌWûUlÉå AÉæU SåZÉlÉå Måü mÉSÉjÉï sÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉå SåZÉMüU uÉå ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU mÉëxÉ³É lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | uÉå iÉÉå
LåxÉÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WæÇû ÌMü SåZÉiÉå pÉÏ lÉWûÏÇ AÉæU eÉÉå SåZÉiÉå WæÇû iÉÉå ¢üÉåkÉMüUMåü xÉÑZÉSÉrÉÏ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ
ÌlÉUÉSU MüUiÉå WæÇû |
AliÉÈmÉÑU qÉåÇ ElÉMüÐ qÉÉiÉÉ lÉÉlÉÉ TëüMüÉU Måü WûÏUå AÉæU qÉÍhÉ Måü pÉÔwÉhÉ SåiÉÏ WæÇû iÉÉå ElÉMüÉå pÉÏ QûÉsÉ
SåiÉå WæÇû AjÉuÉÉ ÌMüxÉÏ ÌlÉkÉïlÉ MüÉå Så SåiÉå WæÇû; mÉëxÉ³É ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | xÉÑlSU Îx§ÉrÉÉð lÉÉlÉÉ mÉëM üÉU
Måü pÉÔwÉhÉÉåÇ xÉÌWûiÉ qÉWûÉqÉÉåWû MüUlÉåuÉÉsÉÏ ÌlÉMüOû AÉMüU ElÉMüÐ mÉëxɳÉiÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É sÉÏsÉÉ AÉæU MüOûɤÉ
MüUiÉÏ WæÇû uÉå ElÉMüÉå pÉÏ ÌuÉwÉuÉiÉç eÉÉlÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå eÉæxÉå mÉmÉÏWûÉ AÉæU ÌMüxÉÏ eÉsÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉÏiÉÉuÉæxÉå WûÏ uÉå
eÉoÉ AliÉÈmÉÑU qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû iÉoÉ ElÉ Îx§ÉrÉÉåÇ MüÉå SåZÉMüU ¢üÉåkÉuÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû | WåÇû UÉeÉlÉç ! ElÉMüÉå MÑüNû pÉsÉÉ
lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ uÉå iÉÉå ÌMüxÉÏ oÉÄQûÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ qÉalÉ WæÇû | iÉ×miÉ WûÉåMüU pÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå ¤ÉÑkÉÉuÉliÉ UWûiÉå WæÇû ElWåÇû
MÑüNû lÉ mÉÌWûUlÉå AÉæU ZÉÉlÉå mÉÏlÉå MüÐ CcNûÉ Wæû, lÉ UÉerÉ MüÐ CcNûÉ Wæû AÉæU lÉ CÎlSìrÉÉåÇ Måü ÌMüxÉÏ xÉÑZÉ MüÐ
CcNûÉ Wæû | uÉå iÉÉå ElqÉ¨É MüÐ lÉÉDÇ oÉæPåû UWûiÉå WæÇû AÉæU eÉoÉ WûqÉ MüÉåD xÉÑZÉSÉD mÉSÉjÉï TÔüsÉÉÌSMü sÉå eÉÉiÉå WæÇû
iÉoÉ ¢üÉåkÉ MüUiÉå WæÇû | WûqÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå ÌMü YrÉÉ ÍcÉliÉÉ ElÉMüÉå WÒûD Wæû eÉÉå LMü MüÉåPûUÏ qÉåÇ mÉ©ÉxÉlÉ sÉaÉÉrÉå
WûÉjÉ mÉU qÉÑZÉ kÉUå oÉæPåû UWûiÉå WæÇû | eÉÉå MüÉåD oÉÄQûÉ qÉl§ÉÏ AÉMüU mÉÔNûiÉÉ Wæ û iÉÉå ExÉxÉå MüWûiÉå WæÇû ÌMü “iÉÑqÉ
ÎeÉxÉMüÉå xÉqmÉSÉ qÉÉlÉiÉå WûÉå uÉWû AÉmÉSÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå AÉmÉSÉ eÉÉlÉiÉå WûÉå uÉWû AÉmÉSÉ lÉWûÏÇ Wæû | xÉÇxÉÉU
Måü lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü mÉSÉjÉï eÉÉå UqÉhÉÏrÉ eÉÉlÉiÉå WûÉå uÉå xÉoÉ fÉÔPåû WæÇû mÉU CxÉÏ qÉåÇ xÉoÉ QÕûoÉå WæÇû | rÉå xÉoÉ
qÉ×aÉiÉ×whÉÉ Måü eÉsÉuÉiÉç WæÇû; ClÉMüÉå xÉirÉ eÉÉlÉ qÉÔZÉï ÌWûUhÉ SÉæÄQûiÉå AÉæU SÒÈZÉ mÉÉiÉå WæÇû |” Wåû UÉeÉlÉ! uÉå
MüSÉÍcÉiÉç oÉÉåsÉiÉå WæÇû iÉÉå LåxÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû AÉæU MÑüNû ElÉMüÉå xÉÑZÉSÉrÉÏ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉÉå WûqÉ WðûxÉÏ MüÐ uÉÉiÉÉï
MüUiÉå WæÇû uÉå WðûxÉiÉå pÉÏ lÉWûÏÇ | ÎeÉxÉ mÉSÉjÉï MüÉå mÉëÏÌiÉxÉÇrÉÑ£ü sÉåiÉå jÉå ExÉ mÉSÉjÉï MüÉå AoÉ QûÉsÉ SåiÉå WæÇû AÉæU
ÌSlÉ mÉU ÌSlÉ SÒoÉïsÉ WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå qÉåbÉ MüÐ oÉÔlS xÉå mÉuÉïiÉ cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå uÉæxÉå WûÏ uÉå pÉÏ
cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå, AÉæU eÉÉå oÉÉåsÉiÉå WæÇû iÉÉå LåxÉå MüWûiÉå WæÇû ÌMü lÉ UÉerÉ xÉirÉ Wæû, lÉ pÉÉåaÉ xÉirÉ Wæû lÉ rÉWû
eÉaÉiÉç xÉirÉ Wæû, lÉ pÉëÉiÉÉ xÉirÉ Wæû AÉæU lÉ ÍqÉ§É xÉirÉ Wæû | ÍqÉjrÉÉ mÉSÉjÉÉåïÇ Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉÔZÉï rÉ¦É MüUiÉå WæÇû |
ÎeÉlÉMüÉå xÉoÉ xÉirÉ AÉæU xÉÑZÉSÉrÉMü eÉÉlÉiÉå WæÇû uÉå oÉlkÉlÉ Måü MüÉUhÉ WæÇ û | eÉÉå MüÉåD UÉeÉÉ AjÉuÉÉ mÉÎhQûiÉ
ClÉMåü mÉÉxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå ElÉMüÉå SåZÉMüU MüWûiÉå WæÇû rÉå “mÉzÉÑ WæÇû--AÉzÉÉÃmÉÏ TüÉðxÉÏ xÉå oÉðkÉå WÒûL WæÇû|”
Wåû UÉeÉlÉç! eÉÉå MÑüNû rÉÉåarÉ mÉSÉjÉï WæÇû ElÉMüÉå SåZÉMüU ElÉMüÉ ÍcÉ¨É mÉëxÉ³É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ oÉÎsMü
SåZÉMüU ¢üÉåkÉuÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå mÉmÉÏWûÉ qÉÉUuÉÉÄQû qÉåÇ eÉÉuÉå iÉÉå qÉåbÉÉåÇ MüÐ oÉÔlSÉåÇ MüÉå lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ AÉæ U
ZÉåSuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ ÌuÉwÉrÉÉåÇ xÉå ZÉSuÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû | CxÉxÉå WûqÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü ElÉMüÉå mÉUqÉmÉS
mÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ Wæû mÉUliÉÑ MüSÉÍcÉiÉç ElÉMåü qÉÑZÉ xÉå rÉWû lÉWûÏÇ xÉÑlÉÉ irÉÉaÉ MüÉ pÉÏ AÍpÉqÉÉlÉ ElWåÇû MüSÉÍcÉiÉ
lÉWûÏÇ Wæû YrÉÉåÇÌMü MüpÉÏ aÉÉiÉå WæÇû AÉæU oÉÉåsÉiÉå WæÇû iÉÉå MüWûiÉå WæÇû ! “WûÉrÉ qÉæÇ AlÉÉjÉ qÉÉUÉ aÉrÉÉ! AUå qÉÔZÉÉåïÇ! iÉÑqÉ
xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì qÉåÇ YrÉÉåÇ QÕûoÉiÉå WûÉå? rÉWû xÉÇxÉÉU AlÉjÉï MüÉ MüÉUhÉ Wæû | CxÉqÉåÇ xÉÑZÉ MüSÉÌmÉ lÉWûÏÇ Wæû CxÉxÉå
NÕûOûlÉå MüÉ EmÉÉrÉ MüUÉå |” uÉWû ÌMüxÉÏ Måü xÉÉjÉ oÉÉåsÉiÉå lÉWûÏÇ AÉæU lÉ WðûxÉiÉå WæÇû; ÌMüxÉÏ AÌiÉ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ QÕûoÉå
WæÇû | uÉWû ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï xÉå AɶÉrÉïuÉÉlÉç pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | eÉÉå MüÉåD MüWåû ÌMü AÉMüÉzÉ qÉåÇ oÉÉaÉ sÉaÉÉ Wæû AÉæU
ExÉqÉåÇ TÔüsÉ TÔüsÉå WæÇû | ElÉMüÉå qÉæÇ sÉå AÉrÉÉ; iÉÉå ExÉMüÉå xÉÑlÉMüU pÉÏ AɶÉrÉïuÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉå , xÉoÉ pÉëqÉqÉɧÉ
xÉqÉfÉiÉå WæÇû | ElÉMüÉå lÉ ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï xÉå WûwÉï WûÉåiÉÉ Wæû, lÉ ÌMüxÉÏ xÉå zÉÉåMü WûÉåiÉÉ Wæû; ÌMüxÉÏ oÉÄQûÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉalÉ WæÇû mÉU ExÉ ÍcÉliÉÉ Måü ÌlÉuÉÉUhÉ MüUlÉå MüÐ ÌMüxÉÏ qÉåÇ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ SåZÉiÉå | Wåû UÉeÉlÉç WûqÉMüÉå rÉWû
ÍcÉliÉÉ sÉaÉ UWûÏ Wæû ÌMü UÉqÉeÉÏ MüÉå ZÉÉlÉå, mÉÌWûlÉlÉå,oÉÉåsÉlÉå AÉæU SåZÉlÉå MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ UWûÏ | AÉæU lÉ ÌMüxÉÏ
MüqÉï MüÐ ElÉMüÉå CcNûÉ Wæû LåxÉÉ lÉ WûÉå ÌMü MüWûÏÇ qÉ×iÉMü WûÉå eÉÉuÉåÇ? eÉÉå MüÉåD MüWûiÉÉ Wæû ÌMü iÉÑqÉ cÉ¢üuÉiÉÏï
UÉeÉÉ WûÉå iÉÑqWûÉUÏ oÉÄQûÏ AÉrÉÑ WûÉå AÉæU oÉÄQûÉ xÉÑZÉ mÉÉuÉÉå iÉÉå ExÉMåü uÉcÉlÉ xÉÑlÉMüU MüPûÉåU oÉÉåsÉiÉå WæÇû | Wåû
UÉeÉlÉç! MåüuÉsÉ UÉqÉeÉÏ MüÉå WûÏ LåxÉÏ ÍcÉliÉÉ lÉWûÏÇ uÉUlÉç sɤqÉhÉ AÉæU zɧÉÑblÉ MüÉå pÉÏ LåxÉå WûÏ ÍcÉliÉÉ sÉaÉ
UWûÏ Wæû | eÉÉå MüÉåD ElÉMüÐ ÍcÉliÉÉ SÕU MüUlÉåuÉÉsÉÉ WûÉå iÉÉå MüUå lÉWûÏÇ iÉÉå oÉÄQûÏ ÍcÉliÉÉ qÉåÇ QÕûoÉå UWåÇûaÉå | Wåû UÉeÉlÉç
AoÉ YrÉÉ MüWûiÉå WûÉå? iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É xÉoÉxÉå ÌuÉU£ü WûÉå LMü uÉx§É AÉåÄRåû oÉæPåû WæÇû | CxÉxÉå AoÉ iÉÑqÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ
MüUÉå ÎeÉxÉxÉå ElÉMüÐ ÍcÉliÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ oÉÉås Éå Wåû xÉÉkÉÉå! rÉÌS UÉqÉeÉÏ LåxÉå Wæû iÉÉå
WûqÉÉUå mÉÉxÉ sÉÉuÉÉå, WûqÉ ElÉMüÉ SÒÈZÉ ÌlÉuÉ×¨É MüUåÇaÉå | Wåû UÉeÉlÉç! SzÉUjÉ! iÉÑqÉ kÉlrÉ WûÉå; ÎeÉlÉMüÉ mÉÑ§É ÌuÉuÉåMü
AÉæU uÉæUÉarÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû |
WûqÉ iÉÑqWûÉUå mÉÑ§É MüÉå mÉUqÉ mÉS mÉëÉmiÉ MüUÉuÉåÇaÉå AÉæU ApÉÏ ElÉMåü xÉoÉ SÒÈZÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåÇaÉå | WûqÉ AÉæU
uÉÍzɸÉÌS LMü rÉÑÌ£ü xÉå EmÉSåzÉ MüUåÇaÉå ExÉxÉå ElÉMüÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | iÉoÉ uÉWû SzÉÉ iÉÑqWûÉUå mÉѧÉ
MüÐ WûÉåaÉÏ ÌMü uÉWû sÉÉå¹, mÉijÉU AÉæU xÉÑuÉhÉï MüÉå xÉqÉÉlÉ eÉÉlÉåÇaÉå | eÉÉå ¤Ȩ́ÉrÉÉåÇ MüÉ mÉëÉM×üÌiÉMü AÉcÉÉU Wæû xÉÉå
uÉWû MüUåÇaÉå AÉæU WØûSrÉ xÉå ESÉxÉÏlÉ UWåÇûaÉå CxÉxÉå iÉÑqWûÉUÉ MÑüsÉ M×üiÉÉjÉï WûÉåaÉÉ | iÉÑqÉ UÉqÉeÉÏ MüÉå zÉÏbÉë oÉÑsÉÉuÉÉå
| CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉÉU²ÉeÉ! LåxÉå qÉÑlÉÏlSì Måü uÉcÉlÉ xÉÑlÉMüU UÉeÉÉ SzÉUjÉ lÉå qÉl§ÉÏ
AÉæU lÉÉæMüUÉåÇ xÉå MüWûÉ ÌMü UÉqÉ, sɤqÉhÉ AÉæU zɧÉÑblÉMüÉå xÉÉjÉ sÉå AÉuÉÉå | eÉoÉ qÉl§ÉÏ AÉæU pÉ×irÉÉåÇlÉå UÉqÉeÉÏ
Måü mÉÉxÉ eÉÉMüU MüWûÉ iÉÉå UÉqÉeÉÏ AÉrÉå AÉæU UÉeÉÉ SzÉUjÉ, uÉÍzɸeÉÏ AÉæU ÌuɵÉÉÍqÉ§É MüÉå SåZÉÉ ÌMü iÉÏlÉÉåÇ
mÉU cÉqÉU WûÉå UWåû WæÇû AÉæU oÉÄQåû oÉÄQåû qÉhQûsÉåµÉU oÉæPåû WæÇû | xÉoÉlÉå UÉqÉeÉÏ MüÉå SåZÉÉ ÌMü ElÉMüÉ zÉUÏU M×üzÉ WûÉå
UWûÉ Wæû | eÉæxÉå qÉWûÉSåuÉeÉÏ xuÉÉÍqÉMüĘ́ÉïMü MüÉå AÉiÉå SåZÉåÇ uÉæxÉå WûÏ UÉeÉÉ SzÉUjÉ lÉå UÉqÉeÉÏ MüÉå AÉiÉå SåZÉÉ |
UÉqÉeÉÏ lÉå uÉWûÉð AÉMüU UÉeÉÉ SzÉUjÉeÉÏ Måü cÉUhÉ mÉU qÉxiÉMü sÉaÉÉ mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉæU uÉæxÉå WûÏ uÉÍzɸeÉÏ,
ÌuɵÉÉÍqÉ§É AÉæU xÉpÉÉ qÉåÇ eÉÉå oÉÄQåû oÉÄQåû oÉëɼhÉ oÉæPåû jÉå ElÉMüÉå pÉÏ mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ | eÉÉå oÉÄQåû oÉÄQåû qÉhQûsÉåµÉU
oÉæPåû jÉå ElWûÉåÇlÉå EPûMüU UÉqÉeÉÏ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ | UÉeÉÉ SzÉUjÉlÉå UÉqÉeÉÏ MüÉå aÉÉåS qÉåÇ oÉæPûÉMüU qÉxiÉMü
cÉÔqÉÉ AÉæU oÉWÒûiÉ mÉëåqÉ xÉå mÉÑsÉÌMüiÉ WûÉå UÉqÉeÉÏ xÉå MüWûÉ Wåû mÉѧÉ! MåüuÉsÉ ÌuÉU£üiÉÉ xÉå mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ | aÉÑ uÉÍzɸeÉÏ Måü EmÉSåzÉ MüÐ rÉÑÌ£ü xÉå mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ
kÉlrÉ WûÉå AÉæU oÉÄQåû zÉÔU WûÉå ÌMü ÌuÉwÉrÉ ÃmÉÏ zɧÉÑ iÉÑqÉlÉå eÉÏiÉå WæÇû | ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû MüqÉsÉlÉrÉlÉ UÉqÉ!
AmÉlÉå AliÉÈMüUhÉ MüÐ cÉmÉsÉiÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU eÉÉå MÑüNû iÉÑqWûÉUÉ AÉzÉrÉ WûÉå mÉëMüOû MüU MüWûÉå ÌMü iÉÑqÉMüÉå
qÉÉåWû MæüxÉå WÒûAÉ, ÌMüxÉ MüÉUhÉ WÒûAÉ AÉæU ÌMüiÉlÉÉ Wæû? LuÉÇ AoÉ eÉÉå MÑüNû iÉÑqÉMüÉå uÉÉÎgNûiÉ WûÉå xÉÉå pÉÏ MüWûÉå
| WûqÉ iÉÑqÉMüÉå ExÉÏ mÉS qÉåÇ mÉëÉmiÉ MüUåÇaÉå ÎeÉxÉqÉå MüSÉÍcÉiÉ SÒÈZÉ lÉ WûÉå | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ MüÉå cÉÔWûÉ lÉWûÏÇ MüÉOû
xÉMüiÉÉ uÉæxÉæ WûÏ iÉÑqÉMüÉå MüSÉÍcÉiÉç mÉÏÄQûÉ WûÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! WûqÉ iÉÑqWûÉUå xÉqmÉÔhÉïSÒÈZÉ lÉÉzÉ MüU SåÇaÉå | iÉÑqÉ
xÉÇzÉrÉ qÉiÉ MüUÉå eÉÉå MÑüNû iÉÑqWûÉUÉ uÉרÉÉliÉ WûÉå xÉÉå WûqÉxÉå MüWûÉå |
CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉÉU²ÉeÉ! eÉæxÉå qÉåbÉ MüÉå SåZÉMüU qÉÉåU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ ÌuɵÉÉÍqÉ§É Måü uÉcÉlÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ mÉëxÉ³É WÒûL AmÉlÉå WØûSrÉ qÉåÇ ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ ÌMü AoÉ qÉÑfÉMüÉå ApÉϹ
mÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå UÉqÉxÉqÉÉeÉuÉhÉïlÉÉålÉÉqÉ wɸxxÉaÉïÈ ||6||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UÉqÉåhÉuÉæUÉarÉ uÉhÉïlÉ
´ÉÏ UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! eÉÉå uÉרÉÉliÉ Wæû xÉÉå iÉÑqWûÉUå xÉqqÉÑZÉ ¢üqÉ xÉå MüWûiÉÉ WÕðû qÉæÇ UÉeÉÉ
SzÉUjÉ Måü bÉU qÉåÇ EimÉ³É WûÉåMüU ¢üqÉxÉå oÉÄQûÉ WÒûAÉ AÉæU cÉÉUÉåÇ uÉåS mÉÄRûMüU oÉë¼cÉrÉÉïÌS uÉëiÉ kÉÉUhÉ ÌMürÉå;
iÉSlÉliÉU bÉU qÉåÇ AÉrÉÉ iÉÉå qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU WÒûAÉ ÌMü iÉÏjÉÉïOûlÉ MüÃÆ AÉæU SåuɲÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÉMüU SåuÉÉåÇ Måü
SzÉïlÉ MüÃÆ | ÌlÉSÉlÉ qÉæÇ ÌmÉiÉÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ sÉåMüU iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ aÉrÉÉ AÉæU aÉÇaÉÉ AÉÌS xÉqmÉÔhÉï iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ xlÉÉlÉ
AÉæU zÉÉsÉaÉëÉqÉ AÉæU MåüSÉU AÉÌS PûÉMÑüUÉåÇ Måü ÌuÉÍkÉxÉÇrÉÑ£ü SzÉïlÉ MüUMåü rÉWûÉð AÉrÉÉ | ÌTüU EixÉÉWû WÒûAÉ iÉoÉ
rÉWû ÌuÉcÉÉU AÉrÉÉ ÌMü mÉëÉiÉÈMüÉsÉ EPûMüU xlÉÉlÉ xÉlkrÉÉÌSMü MüqÉï MüUMåü pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU xÉå
MÑüNû ÌSlÉ urÉiÉÏiÉ WÒûL iÉoÉ qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ LMü ÌuÉcÉÉU EimÉ³É WÒûAÉ eÉÉå qÉåUå WØûSrÉ MüÉå ZÉæÇcÉ sÉå aÉrÉÉ | eÉæxÉå
lÉSÏ Måü iÉOû mÉU iÉ×hÉ oÉåsÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉå lÉSÏ MüÉ mÉëuÉÉWû ZÉÏÇcÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ eÉÉå
MÑüNû eÉaÉiÉç MüÐ AÉxjÉÉÃmÉÏ oÉåsÉ jÉÏ ExÉMüÉå ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ mÉëuÉÉWû ZÉÏÇcÉ sÉå aÉrÉÉ | iÉoÉ qÉæÇlÉå eÉÉlÉÉ ÌMü UÉerÉ
MüUlÉå xÉå YrÉÉ Wæû, pÉÉåaÉ xÉå YrÉÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉ YrÉÉ Wæû - xÉoÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû - CxÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ qÉÔZÉï UZÉiÉå
WæÇû; rÉWû xjÉÉuÉU, eÉÇaÉqÉ eÉaÉiÉç xÉoÉ ÍqÉjrÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉiÉlÉå MÑüNû mÉSÉjÉï WæÇû uÉWû xÉoÉ qÉlÉ xÉå EimɳÉ
WûÉåiÉå WæÇû xÉÉå qÉlÉ WûÏ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû AlÉWûÉåiÉÉ qÉlÉ SÒÈZÉSÉrÉÏ WÒûAÉ Wæû | qÉlÉ eÉÉå mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå xÉirÉ eÉÉlÉMüU
SÉæÄQûiÉÉ Wæû AÉæU xÉÑZÉSÉrÉMü eÉÉlÉiÉÉ Wæû xÉÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ Måü eÉsÉuÉiÉç Wæû | eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ Måü eÉsÉ MüÉå SåZÉMüU
qÉ×aÉ SÉæÄQûiÉå WæÇû AÉæU SÉæÄQûiÉå-SÉæÄQûiÉå jÉMü MüU ÌaÉU mÉÄQûiÉå WæÇû iÉÉå pÉÏ ElÉMüÉå eÉsÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ
qÉÔZÉï eÉÏuÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå xÉÑZÉSÉrÉÏ eÉÉlÉMüU pÉÉåaÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüUiÉå WæÇû AÉæU zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
CÎlSìrÉÉåÇ Måü pÉÉåaÉ xÉmÉïuÉiÉç Wæû ÎeÉlÉMüÉ qÉÉUÉ WÒûAÉ eÉlqÉ qÉUhÉ AÉæU eÉlqÉ xÉå eÉlqÉÉliÉU mÉÉiÉÉ Wæû | pÉÉåaÉ AÉæU
eÉaÉiÉç xÉoÉ pÉëqÉqÉÉ§É WæÇû ElÉqÉåÇ eÉÉå AÉxjÉÉ MüUiÉå WæÇû uÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï WæÇû qÉæÇ ÌuÉcÉÉU MüUMåü LåxÉÉ eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÌMü
xÉoÉ AÉaÉqÉÉmÉÉrÉÏ Wæû AjÉÉïiÉç AÉiÉå pÉÏ WæÇû AÉæU eÉÉiÉå pÉÏ WæÇû | CxÉxÉå ÎeÉxÉ mÉSÉjÉï MüÉ lÉÉzÉ lÉ WûÉå uÉWûÏ
mÉSÉjÉï mÉÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû CxÉÏ MüÉUhÉ qÉæÇlÉå pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉiÉlÉå xÉqmÉSÉÃmÉ mÉSÉjÉï
pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ AÉmÉSÉ WæÇû; ClÉqÉåÇ UgcÉMü pÉÏ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ | eÉoÉ ClÉMüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ MühOûMü MüÐ
lÉÉD qÉlÉ qÉåÇ cÉÑpÉiÉå WæÇû | eÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå pÉÉåaÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ eÉÏuÉ UÉaÉ ²åwÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ
lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå iÉoÉ iÉ×whÉÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû--CxÉxÉå pÉÉåaÉ SÒÈZÉÃmÉ WûÏ Wæû | eÉæxÉå mÉijÉU MüÐ ÍzÉsÉÉ qÉåÇ ÍNûSì
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ pÉÉåaÉÃmÉÏ SÒÈZÉ MüÐ ÍzÉsÉÉ qÉåÇ xÉÑZÉÃmÉ ÍNûSì lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉæÇ ÌuÉwÉrÉ MüÐ
iÉ×whÉÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ MüÉsÉ xÉå eÉsÉiÉÉ UWûÉ WÕðû | eÉæxÉå WûUå uÉ×¤É Måü ÍNûSì qÉåÇ AÎalÉ kÉUÏ WûÉå iÉÉå kÉÑðuÉÉ WûÉå jÉÉåÄQûÉ
jÉÉåÄQûÉ eÉsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ pÉÉåaÉÃmÉÏ AÎalÉ xÉå qÉlÉ eÉsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû | ÌuÉwÉrÉÉåÇ qÉåÇ MÑüNû pÉÏ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ
Wæû SÒÈZÉ oÉWÒûiÉ WæÇû, CxÉxÉå ClÉMüÐ CcNûÉ MüUlÉÏ qÉÔZÉïiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ZÉÉDÇ Måü EmÉU iÉ×hÉ AÉæU mÉÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU
ExÉxÉå ZÉÉDÇ AÉcNûÉÌSiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû ExÉMüÉå SåZÉ WûËUhÉ MÔüSMüU SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉÔZÉï pÉÉåaÉ MüÉå
xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU pÉÉåaÉlÉå MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ pÉÉåaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉlqÉ xÉå eÉlqÉÉliÉUÃmÉÏ ZÉÉDÇ qÉåÇ
eÉÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! pÉÉåaÉÃmÉÏ cÉÉåU A¥ÉÉlÉÃmÉÏ UȨ́ÉqÉåÇ AÉiqÉÉ ÃmÉÏ kÉlÉ sÉÔOû
sÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉU ExÉMåü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå qÉWûÉSÏlÉ UWûiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ pÉÉåaÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉWû rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû uÉWû
SÒZÉÃmÉ Wæû | ExÉxÉå zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU ÎeÉxÉ zÉUÏU MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ MüUMåü rÉWû rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû uÉWû
zÉUÏU ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU AÉæU AxÉÉU Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå xÉSÉ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ UWûiÉÏ Wæû uÉWû qÉÔZÉï AÉæU eÉÄQû Wæû |
ExÉMüÉ oÉÉåsÉlÉÉ AÉæU cÉsÉlÉÉ pÉÏ LåxÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉÔZÉå oÉÉðxÉ Måü ÍNûSì qÉåÇ mÉuÉlÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMåü uÉåaÉ xÉå
zÉoS WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå jÉMüÉ WÒûAÉ qÉlÉÑwrÉ qÉÉUuÉÉÄQû Måü qÉÉaÉï MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ uÉæxÉå WûÏ SÒÈZÉ eÉÉlÉMüU
qÉæÇ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | sɤqÉÏ pÉÏ mÉUqÉ AlÉjÉïMüÉUÏ Wæû eÉoÉ iÉMü CxÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉoÉ
iÉMü ExÉMåü mÉÉlÉå MüÉ rÉ¦É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU rÉWû AlÉjÉï MüUMåü mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
eÉoÉ sɤqÉÏ mÉëÉmiÉ WÒûD iÉoÉ xÉoÉ xÉSèaÉÑhÉ AjÉÉïiÉç zÉÏsÉiÉÉ, xÉliÉÉåwÉ, kÉqÉï, ESÉUiÉÉ, MüÉåqÉsÉiÉÉ, uÉæUÉarÉ
ÌuÉcÉÉU SrÉÉÌSMü MüÉ lÉÉzÉ MüU SåiÉÏ Wæû | eÉoÉ LåxÉå aÉÑhÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WÒûAÉ iÉoÉ xÉÑZÉ MüWûÉð xÉå WûÉå, iÉoÉ iÉÉå
mÉUqÉ AÉmÉSÉ WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | CxÉMüÉå mÉUqÉSÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ eÉÉlÉMüU qÉæÇlÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
CxÉ eÉÏuÉ qÉåÇ aÉÑhÉ iÉoÉiÉMü WæÇû eÉoÉ iÉMü sɤqÉÏ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûD | eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD iÉoÉ xÉoÉ aÉÑhÉ
lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå oÉxÉliÉ GiÉÑ MüÐ qÉgeÉUÏ iÉoÉ iÉMü WûUÏ UWûiÉÏ Wæû eÉoÉ iÉMü erÉå¸ AÉwÉÉÄRû lÉWûÏÇ AÉiÉÉ
AÉæU eÉoÉ erÉå¸ AÉwÉÉÄRû AÉrÉÉ iÉoÉ qÉgeÉUÏ eÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD iÉoÉ zÉÑpÉ
aÉÑhÉ eÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû | qÉkÉÑU uÉcÉlÉ iÉpÉÏ iÉMü oÉÉåsÉiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉMü sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU eÉoÉ
sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD iÉoÉ MüÉåqÉsÉiÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåMüU MüPûÉåU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ mÉiÉsÉÉ iÉoÉ iÉMü
UWûiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉMü zÉÏiÉsÉiÉÉ MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ AÉæU eÉoÉ zÉÏiÉsÉiÉÉ MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉUTü
WûÉåMüU MüPûÉåU SÒÈZÉSÉrÉMü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû; uÉæxÉå rÉWû eÉÏuÉ sɤqÉÏ xÉå eÉÄQû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå MÑüNû
xÉÇmÉSÉ Wæû uÉWû AÉmÉSÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ oÉÄQåû -oÉÄQåû xÉÑZÉ pÉÉåaÉiÉÉ Wæû
AÉæU eÉoÉ ExÉMüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉ×whÉÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉlqÉ xÉå eÉlqÉÉliÉU mÉÉiÉÉ Wæû | sɤqÉÏ MüÐ
CcNûÉ MüUlÉÉ WûÏ qÉÔZÉïiÉÉ Wæû | rÉWû iÉmÉ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU Wæû, CxÉxÉå pÉÉåaÉ EmÉeÉiÉå AÉæU lɹ WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå eÉsÉ xÉå
iÉUÇaÉ EmÉeÉiÉå AÉæU ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû AÉæU eÉæxÉå ÌoÉeÉsÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ pÉÉåaÉ pÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉå |
mÉÑÂwÉ qÉåÇ zÉÑpÉ aÉÑhÉ iÉoÉ iÉMü WæÇû eÉoÉ iÉMü iÉ×whÉÉ MüÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ AÉæU eÉoÉ iÉ×whÉÉWÒûD iÉoÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå SÕkÉ qÉåÇ qÉkÉÑUiÉÉ iÉoÉ iÉMü Wæû eÉoÉ iÉMü ExÉå xÉmÉï lÉå xmÉzÉï lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ AÉæU xÉmÉï lÉå
xmÉzÉï ÌMürÉÉ iÉoÉ uÉWûÏ SÕkÉ ÌuÉwÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå UÉqÉåhÉuÉæUÉarÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉxÉmiÉqÉxxÉaÉïÈ ||7||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

sɤqÉÏlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! sɤqÉÏ SåZÉlÉå qÉÉ§É WûÏ xÉÑlSU Wæû | eÉoÉ CxÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ
xÉSèaÉÑhÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüU SåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå ÌuÉwÉ MüÐ oÉåsÉ SåZÉlÉå qÉÉ§É WûÏ xÉÑlSU WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU xmÉzÉï MüUlÉå xÉå
qÉÉU QûÉsÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉålÉå xÉå eÉÏuÉ AÉiqÉmÉS xÉå uÉÇÍcÉiÉ WûÉå qÉWûÉSÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå ÌMüxÉÏ Måü bÉU qÉåÇ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ SoÉÏ WûÉå iÉÉå ExÉMüÉå eÉoÉ iÉMü ZÉÉåSMüU uÉWû lÉWûÏÇ sÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü
SËUSìÏ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ (A¥ÉÉlÉ xÉå) ¥ÉÉlÉ ÌoÉlÉÉ qÉWûÉSÏlÉ WûÉå UWûiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉÉlÉlS MüÉå lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉÉ
| AÉiqÉÉlÉlS qÉåÇ ÌuÉblÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ sɤqÉÏ Wæû | CxÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ xÉå eÉÏuÉ AlkÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
eÉoÉ SÏmÉMü mÉëeuÉÍsÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉ oÉÄQûÉ mÉëMüÉzÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ oÉÑfÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉëMüÉzÉ
MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû mÉU MüÉeÉsÉ UWû eÉÉiÉÉ Wæû; uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ oÉÄQåû pÉÉåaÉ
pÉÑaÉÉiÉÏ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ MüÉeÉsÉ ExÉxÉå EmÉeÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ sɤqÉÏ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
iÉ×whÉÉÃmÉ uÉÉxÉlÉÉ NûÉåÄQû eÉÉiÉÏ Wæû | ExÉ uÉÉxÉlÉÉ (iÉ×whÉÉ) xÉå AlÉåMü eÉlqÉ AÉæU qÉUhÉ mÉÉiÉÉ Wæû, MüpÉÏ zÉÉÎliÉ
lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû, iÉoÉ zÉÉÎliÉ Måü EmÉeÉÉlÉåuÉÉsÉå aÉÑhÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ
MüUiÉÏ Wæû | eÉæxÉå eÉoÉ iÉMü mÉuÉlÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü qÉåbÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ mÉuÉlÉ cÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå qÉåbÉ MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏeÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉålÉå xÉå aÉÑhÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU aÉuÉï MüÐ EimĘ́É
WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå zÉÔU WûÉåMüU AmÉlÉå qÉÑZÉ xÉå AmÉlÉÏ oÉÄQûÉD lÉ MüUå xÉÉå SÒsÉïpÉ Wæû AÉæU xÉÉqÉjrÉïuÉÉlÉç
WûÉå ÌMüxÉÏ MüÐ AuÉ¥ÉÉ lÉ MüUå xÉoÉ qÉåÇ xÉqÉoÉÑή UÉZÉå xÉÉå pÉÏ SÒsÉïpÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏuÉÉlÉç WûÉåMüU zÉÑpÉ
aÉÑhÉ WûÉå xÉÉå pÉÏ SÒsÉïpÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU iÉ×whÉÉÃmÉÏ xÉmÉï Måü ÌuÉwÉ Måü oÉÄRûÉlÉå MüÉå sɤqÉÏÃmÉÏ SÕkÉ Wæû ExÉå
mÉÏiÉå, mÉuÉlÉÃmÉÏ pÉÉåaÉ Måü AÉWûÉU MüUiÉå MüpÉÏ lÉWûÏÇ AbÉÉiÉÉ | qÉWûÉqÉÉåWûÃmÉÏ ElqÉ¨É WûxiÉÏ Wæû ExÉMåü ÌTüUlÉå
MüÉ xjÉÉlÉ mÉuÉïiÉ MüÐ AOûuÉÏÃmÉÏ sɤqÉÏ Wæû AÉæU xÉSèaÉÑhÉÃmÉ xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ MüÐ sɤqÉÏ UÉÌ§É Wæû AÉæU
pÉÉåaÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÑZÉÏ MüqÉsÉÉåÇ MüÐ sɤqÉÏ cÉlSìqÉÉ Wæû AÉæU uÉæUÉarÉÃmÉ MüqÉÍsÉlÉÏ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ sɤqÉÏ
oÉUTü Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÉ MüÉ AÉcNûÉSlÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ sɤqÉÏ UÉWÒû Wæû AÉæU qÉÉåWûÃmÉ EsÉÔMü MüÐ sɤqÉÏ
qÉÉlÉÉå UÉÌ§É Wæû | SÒÈZÉ ÃmÉ ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ sɤqÉÏ AÉMüÉzÉ Wæû AÉæU iÉ×hÉÃmÉÏ oÉåÍsÉMüÉå oÉÄRûÉlÉå uÉÉsÉÏ sɤqÉÏ qÉåbÉ
Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉ iÉUÇaÉ MüÉå sɤqÉÏ xÉqÉÑSì Wæû, iÉ×whÉÉÃmÉ pÉðuÉU MüÉå sɤqÉÏ MüqÉÍsÉlÉÏ Wæû AÉæU eÉlqÉMåü SÒÈZÉÃmÉÏ
eÉsÉ MüÉ sɤqÉÏ aÉQèÄRûÉ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! SåZÉlÉå qÉåÇ rÉWû xÉÑlSU sÉaÉiÉÏ Wæû | rÉWû SÒZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉæxÉå ZÉ…û MüÐ kÉÉU SåZÉlÉå
qÉåÇ xÉÑlSU WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU xmÉzÉï MüUlÉå xÉå lÉÉzÉ MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû sɤqÉÏ ÌuÉcÉÉU ÃmÉÏ qÉåbÉ MüÉ lÉÉzÉ
MüUlÉå MüÉå uÉÉrÉÑ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû qÉåÇlÉå ÌuÉcÉÉU MüUMåü SåZÉÉ Wæû ÌMü CxÉqÉåÇ MÑüNû pÉÏ xÉÑZÉ lÉWûÏÇ |
xÉliÉÉåwÉÃmÉÏ qÉåbÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ sɤqÉÏ zÉUiMüÉsÉ Wæû | qÉlÉÑwrÉ qÉåÇ aÉÑhÉ iÉoÉ iÉMü SØ̹ AÉiÉå WæÇû eÉoÉ
iÉMü sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ eÉoÉ sɤqÉÏ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ zÉÑpÉ aÉÑhÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû
qÉÑlÉϵÉU! sɤqÉÏ MüÉå LåxÉÏ SÒÈZÉSÉrÉMü eÉÉlÉMüU CxÉMüÐ CcNûÉ qÉæÇlÉå irÉÉaÉ SÏ Wæû | rÉWû pÉÉåaÉ ÍqÉjrÉÉ Wæû eÉæxÉå
ÌoÉeÉsÉÏ mÉëMüOû WûÉåMüU ÍNûmÉ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ pÉÏ mÉëMüOû WûÉåMüU ÍNûmÉ eÉÉiÉÏ Wæ û | eÉæxÉå WûÏ eÉsÉ
zÉÏiÉsÉiÉÉ xÉå ÌWûqÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ qÉlÉÑwrÉ MüÉå eÉÄQû xÉÉ oÉlÉÉ SåiÉÏ Wæû | CxÉMüÉå NûsÉÃmÉ eÉÉlÉ MüU
qÉæÇlÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå sɤqÉÏlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉɹqÉxxÉaÉïÈ ||8||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÇxÉÉUxÉÑZÉÌlÉwÉåkÉ uÉhÉïlÉ
UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå MüqÉsÉmÉ§É Måü FmÉU eÉsÉ MüÐ oÉÔSåÇ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÏÇ uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ
pÉÏ ¤ÉhÉ pÉÇaÉÑU Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ xÉå iÉUÇaÉ WûÉåMüU lɹ WûÉåiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ uÉ×ή WûÉåMüU lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! mÉuÉlÉ MüÉå UÉåMülÉÉ MüÌPûlÉ Wæû mÉU ExÉå pÉÏ MüÉåD UÉåMüiÉÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ MüÉ cÉÔhÉï MüUlÉÉ AÌiÉ
MüÌPûlÉ Wæû ExÉå pÉÉæ MüÉåD cÉÔhÉï MüU QûÉsÉiÉÉ Wæû AÉåU ÌoÉeÉsÉÏ MüÉ UÉåMülÉÉ AÌiÉ MüÌPûlÉ Wæû xÉÉå ExÉå pÉÏ MüÉåD
UÉåMüiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ sɤqÉÏ MüÉå MüÉåD ÎxjÉU lÉWûÏÇ UZÉ xÉMüiÉÉ | eÉæxÉå zÉzÉ MüÐ xÉÏÇaÉÉåÇ xÉå MüÉåD qÉÉU lÉWûÏÇ
xÉMüiÉÉ AÉæU AÉUxÉÏ Måü FmÉU eÉæxÉå qÉÉåiÉÏ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ, eÉæxÉå iÉUÇaÉ MüÐ aÉÉðPû lÉWûÏÇ mÉÄQûiÉÏ uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ
pÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÏ | sɤqÉÏ ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ cÉqÉMü xÉÏ Wæû xÉÉå WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ÍqÉOû pÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû | eÉÉå sɤqÉÏ
mÉÉMüU AqÉU WûÉålÉÉ cÉÉWåû ExÉå AÌiÉ qÉÔZÉï eÉÉlÉlÉÉ AÉæU sɤqÉÏ mÉÉMüU eÉÉå pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉWûÉ
AÉmÉSÉ MüÉ mÉÉ§É Wæû | ExÉMüÉ eÉÏlÉå xÉå qÉUlÉÉ ´Éå¸ Wæû | eÉÏlÉå MüÐ AÉzÉÉ qÉÔZÉï MüUiÉå WæÇû | eÉæxÉå x§ÉÏ aÉpÉï
MüÐ CcNûÉ AmÉlÉå SÒÈZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÏlÉå MüÐ AÉzÉÉ mÉÑÂwÉ AmÉlÉå lÉÉzÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É MüUiÉå
WæÇû|
¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ ÎeÉlÉMüÐ mÉUqÉmÉS qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå iÉ×miÉ WÒûL WæÇû, ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ xÉÑZÉ Måü
ÌlÉÍqÉ¨É Wæû | ElÉMåü eÉÏlÉå xÉå AÉæU Måü MüÉrÉï pÉÏ ÍxÉ® WûÉåiÉå WæÇû | ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÐ lÉÉDÇ ´Éå¸ Wæû |
ÎeÉlÉMüÉå xÉSÉ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ UWûiÉÏ Wæû AÉæU AÉiqÉmÉS xÉå ÌuÉqÉÑZÉ WæÇû ElÉMüÉ eÉÏlÉÉ eÉÏlÉÉ ÌMüxÉÏ Måü xÉÑZÉ
Måü ÌlÉÍqÉ¨É lÉWûÏÇ Wæû uÉWû qÉlÉÑwrÉlÉWûÏÇ aÉSïpÉ Wæû | eÉæxÉå uÉ×¤É mɤÉÏ mÉzÉÑ MüÉ eÉÏlÉÉ Wæû uÉæxÉå ElÉMüÉ pÉÏ eÉÏlÉÉ Wæû
| Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå mÉÑÂwÉ zÉÉx§É mÉÄRûiÉÉ Wæû AÉæU ExÉlÉå mÉÉlÉå rÉÉåarÉ mÉS lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ iÉÉå zÉÉx§É ExÉMüÉå pÉÉUÃmÉ
Wæû | eÉæxÉå AÉæU pÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÄQûlÉåMüÉ pÉÏ pÉÉU Wæû AÉæU mÉÄQûMüU ÌuÉuÉÉS MüUiÉå WæÇû AÉæU ExÉMåü xÉÉU
MüÉå lÉWûÏÇ aÉëWûhÉ MüUiÉå uÉWû pÉÏ pÉÉU Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû qÉlÉ AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû | eÉÉå qÉlÉ qÉåÇ zÉÉÎliÉ lÉ AÉD
iÉÉå qÉlÉ pÉÏ ExÉMüÉå pÉÉU Wæû AÉæU eÉÉå qÉlÉÑwrÉ zÉUÏU MüÉå mÉÉMüU ExÉMüÉ AÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ irÉÉaÉiÉÉ iÉÉå rÉWû zÉUÏU
mÉÉlÉÉ pÉÏ ExÉMüÉ ÌlÉwTüsÉ Wæû | CxÉMüÉ eÉÏlÉÉ iÉpÉÏ ´Éå¸ Wæû eÉoÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉÉuÉæ AlrÉjÉÉ eÉÏlÉÉ urÉjÉï Wæû |
AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ AprÉÉxÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ mÉ×juÉÏ ZÉÉåSlÉå xÉå ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉmÉS
MüÐ mÉëÉÎmiÉ pÉÏ AprÉÉxÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå AÉiqÉmÉS xÉå ÌuÉqÉÑZÉ WûÉåMüU AÉzÉÉ MüÐ TüÉðxÉÏ qÉåÇ TðüxÉå WæÇû uÉå
xÉÇxÉÉU qÉåÇ pÉOûMüiÉå UWûiÉå WæÇû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå xÉÉaÉU qÉåÇ iÉUÇaÉ AlÉåMü EimÉ³É WûÉåMüU lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå
WûÏ rÉWû sɤqÉÏ pÉÏ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU Wæû | CxÉMüÉå mÉÉMüU eÉÉå AÍpÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå qÉÔZÉï Wæû | eÉæxÉå ÌoÉssÉÏ cÉÔWåû
MüÉå mÉMüÄQûlÉå Måü ÍsÉrÉå mÉÄQûÏ UWûiÉÏ Wæû | uÉæxÉå WûÏ ElÉMüÉå lÉUMü qÉåÇ QûÉsÉlÉå Måü ÍsÉrÉå bÉUqÉåÇ mÉÄQûÏ UWûiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå AgeÉsÉÏ qÉåÇ eÉsÉ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ uÉæxÉå WûÏ sɤqÉÏ pÉÏ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÏ | LåxÉÏ ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU sɤqÉÏ AÉåU zÉUÏU
MüÉå mÉÉMüU eÉÉå pÉÉåaÉ MüÐ iÉ×whÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï Wæû | uÉWû qÉ×irÉÑ Måü qÉÑZÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ WÒûAÉ eÉÏlÉå MüÐ
AÉzÉÉ MüUiÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉmÉï Måü qÉÑZÉ qÉåÇ qÉÔZÉï qÉåÄRûMü mÉÄQûMüU qÉcNûU ZÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÉå
eÉÏuÉ qÉ×irÉÑ Måü qÉÑZÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ WÒûAÉ pÉÉåaÉ MüÐ uÉÉgNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï Wæû | eÉoÉ rÉÑuÉÉ AuÉxjÉÉ lÉSÏ
Måü mÉëuÉÉWû MüÐ lÉÉDÇ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû | iÉoÉ uÉ×®ÉuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû | ExÉqÉåÇ qÉWûÉSÒÈZÉ mÉëMüOû WûÉåiÉå WæÇû AÉæU zÉUÏU
eÉeÉïU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉUiÉÉ Wæû | ÌlÉSÉlÉ LMü ¤ÉhÉ pÉÏ qÉ×irÉÑ CxÉMüÉå lÉWûÏÇ ÌoÉxÉÉUiÉÏ | eÉæxÉå MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉ
MüÉå xÉÑlSU x§ÉÏ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉMåü SåZÉlÉå MüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ qÉlÉÑwrÉ MüÉå SåZÉå ÌoÉlÉÉ
lÉWûÏÇ UWûiÉÏ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉÔZÉï mÉÑÂwÉ MüÉ eÉÏlÉÉ SÒÈZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É Wæû |eÉæxÉå uÉ×® qÉlÉÑwrÉ MüÉ eÉÏlÉÉ SÒÈZÉ MüÉ
MüÉUhÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ qÉlÉÑwrÉ MüÉå SåZÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉÔZÉï mÉÑÂwÉ MüÉ eÉÏlÉÉ SÒÈZÉ Måü
ÌlÉÍqÉ¨É Wæû | eÉæxÉå uÉ×® qÉlÉÑwrÉ MüÉ eÉÏlÉÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉ `eÉÏlÉÉ SÒÈ ZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû
| ExÉMåü oÉWÒûiÉ eÉÏlÉå xÉå qÉUlÉÉ ´Éå¸ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå qÉlÉÑwrÉ zÉUÏU mÉÉMüU AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉ rÉ¦É lÉWûÏÇ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÌMürÉÉ ExÉlÉå AmÉlÉÉ AÉmÉ lÉÉzÉ ÌMürÉÉ AÉæU uÉWû AÉiqÉWûirÉÉUÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû qÉÉrÉÉ oÉWÒûiÉ xÉÑlSU
pÉÉxÉiÉÏ Wæû mÉU AliÉ qÉåÇ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå MüÉPû MüÉå pÉÏiÉU xÉå bÉÑlÉ ZÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉÉWûU xÉå oÉWÒûiÉ
xÉÑlSU SÏZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÏuÉ oÉÉWûU xÉå xÉÑlSU SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÏiÉU xÉå ExÉMüÉå iÉ×whÉÉ ZÉÉ eÉÉiÉÏ
Wæû | eÉÉå qÉlÉÑwrÉ mÉSÉjÉï MüÉå xÉirÉ AÉæU xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU xÉÑZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É AÉ´ÉrÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû xÉÑZÉÏ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD lÉSÏ qÉåÇ xÉmÉï MüÉå mÉMüÄQûMåü mÉÉU EiÉUÉ cÉÉWåû iÉÉå mÉÉU lÉWûÏÇ EiÉU xÉMüiÉÉ, qÉÔZÉïiÉÉ xÉå
QÕûoÉåaÉÉ, uÉæxÉå WûÏ eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU AÉ´ÉrÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå xÉÑZÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ,
xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉiÉÉ Wæû Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû xÉÇxÉÉU ClSì kÉlÉÑwÉ MüÐ lÉÉDÇ Wæû | eÉæxÉå ClSìkÉlÉÑwÉ oÉWÒûiÉ UÇaÉ
MüÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå MÑüNû AjÉï ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû xÉÇxÉÉU pÉëqÉqÉÉ§É Wæû, CxÉqÉåÇ xÉÑZÉ
MüÐ CcNûÉ UZÉlÉÏ urÉjÉï Wæû | CxÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç MüÉå qÉæÇlÉå AxÉiÉç ÃmÉ eÉÉlÉMüU ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü WûÉålÉå MüÐ CcNûÉ
MüÐ Wæû |
CiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå xÉÇxÉÉUxÉÑZÉÌlÉwÉåkÉ-uÉhÉïlɳÉÉqÉ lÉuÉqÉxxÉaÉïÈ ||9||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AWÇûMüÉUSÒUÉzÉÉ uÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! AWÇûMüÉU A¥ÉÉlÉ xÉå ESrÉ WÒûAÉ Wæû | rÉWû qÉWûÉSÒ¹ Wæû AÉæU rÉWûÏ mÉUqÉ
zɧÉÑ Wæû | ExÉlÉå qÉÑfÉMüÉå SoÉÉ QûÉsÉÉ Wæû mÉU ÍqÉjrÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÐ ZÉÉÌlÉ Wæû | eÉoÉ iÉMü AWÇûMüÉU Wæû
iÉoÉ iÉMü mÉÏÄQûÉ MüÐ EimÉÌ¨É MüÉ ApÉÉuÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU eÉÉå MÑüNû qÉæÇlÉå AWÇûMüÉU xÉå pÉeÉlÉ
AÉæU mÉÑhrÉ ÌMürÉÉ,eÉÉå MÑüNû ÍsÉrÉÉ ÌSrÉÉ AÉæU eÉÉå MÑüNû ÌMürÉÉ uÉWû xÉoÉ urÉjÉï Wæû | CxÉxÉå mÉUqÉÉjÉï MüÐ MÑüNû
ÍxÉή lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå UÉZÉ qÉåÇ AÉWÒûÌiÉ kÉUÏ urÉjÉï WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉæÇ CxÉå eÉÉlÉiÉÉ WÕðû | ÎeÉiÉlÉå SÒÈZÉ
WæÇû ElÉMüÉ oÉÏeÉ AWÇûMüÉU Wæû | eÉoÉ CxÉMüÉ lÉÉzÉ WûÉå iÉoÉ MüsrÉÉhÉ WûÉå | CxÉxÉå AÉmÉ ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É MüÉ
EmÉÉrÉ MüÌWûLå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå uÉxiÉÑ xÉirÉ Wæû CxÉMåü irÉÉaÉ MüUlÉå qÉåÇ SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå uÉxiÉÑ
lÉÉzÉuÉÉlÉç Wæû AÉæU pÉëqÉ xÉå SÏZÉiÉÏ Wæû ExÉMåü irÉÉaÉ MüUlÉå qÉåÇ AÉlÉlS Wæû | zÉÉÎliÉÃmÉ cÉlSìqÉÉ Måü AÉcNûÉSlÉ
MüUlÉå MüÉå AWÇûMüÉUÃmÉÏ UÉWÒû Wæû | eÉoÉ UÉWÒû cÉlSìqÉÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÐ zÉÏiÉsÉiÉÉ AÉæU mÉëMüÉzÉ
RûMü eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ AWÇûMüÉU oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉqÉiÉÉ RûMü eÉÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ AWÇûMüÉUÃmÉÏ qÉåbÉ
aÉUeÉMåü uÉwÉïiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉ×whÉÉÃmÉÏ MühOûMüqÉgeÉUÏ oÉÄRû eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU MüpÉÏ lÉWûÏÇ bÉOûiÉÏ | eÉoÉ AWÇûMüÉU MüÉ
lÉÉzÉ WûÉå iÉoÉ iÉ×whÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå | eÉæxÉå eÉoÉ iÉMü qÉåbÉ Wæû iÉoÉ iÉMü ÌoÉeÉsÉÏ Wæû; eÉoÉ ÌuÉuÉåMü ÃmÉÏ mÉuÉlÉ
cÉsÉå iÉoÉ AWÇûMüÉUÃmÉÏ qÉåbÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåMüU iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌoÉeÉsÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå eÉoÉ iÉMü
iÉåsÉ AÉæU oÉÉiÉÏ Wæû iÉoÉ iÉMü SÏmÉMü MüÉ mÉëMüÉzÉ Wæû eÉoÉ iÉåsÉ oÉÉiÉÏ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ SÏmÉMü MüÉ mÉëMüÉzÉ
pÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ AWÇûMüÉU MüÉ lÉÉzÉ WûÉå iÉoÉ iÉ×whÉÉ MüÉ pÉÏ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
mÉUqÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ AWÇûMüÉU Wæû | eÉoÉ AWÇûMüÉU MüÉ lÉÉzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ WûÉå iÉoÉ SÒÈZÉ MüÉ pÉÏ lÉÉzÉ WûÉå eÉÉrÉ
| Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû eÉÉå qÉæÇ UÉqÉ WÕðû xÉÉå lÉWûÏÇ AÉæU CcNûÉ pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü qÉæÇ lÉWûÏÇ iÉÉå CcNûÉ ÌMüxÉMüÉå
WûÉå? AÉæU CcNûÉ WûÉå iÉÉå rÉWûÏ WûÉå ÌMü AWÇûMüÉU xÉå UÌWûiÉ mÉSMüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå | eÉæxÉå eÉlÉålSì MüÉå AWÇûMüÉU MüÉ
EijÉÉlÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ uÉæxÉÉ qÉæÇ WûÉåFÆ LåxÉÏ qÉÑf ÉMüÉå CcNûÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå MüqÉsÉ MüÉå oÉUTü lɹ MüUiÉÉ
Wæû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉU ¥ÉÉlÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû! eÉæxÉå urÉÉkÉ eÉÉsÉ xÉå mɤÉÏ MüÉå TðüxÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå mɤÉÏ
SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉU ÃmÉÏ urÉÉkÉ lÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ eÉÉsÉ QûÉsÉ MüU eÉÏuÉÉåÇ MüÉå TðüxÉÉrÉÉ Wæû ExÉxÉå
uÉWû qÉWûÉSÏlÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû eÉæxÉå mɤÉÏ A³É Måü SÉlÉå xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU cÉÑaÉlÉå AÉiÉÉ Wæû ÌTüU cÉÑaÉiÉå cÉÑaÉiÉå
eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉ oÉlkÉlÉ xÉå SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÏuÉ ÌuÉwÉrÉpÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ MüUlÉå xÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ
eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉMüU qÉWûÉSÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉÑfÉxÉå uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå AWÇûMüÉU
MüÉ lÉÉzÉ WûÉå |
eÉoÉ AWÇûMüÉU MüÉ lÉÉzÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ qÉæÇ mÉUqÉxÉÑZÉÏ WÕðûaÉÉ | eÉæxÉå ÌuÉlkrÉÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü AÉ´ÉrÉ xÉå
ElqÉ¨É WûxiÉÏ aÉeÉïiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌuÉlkrÉÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü AÉ´ÉrÉ xÉå qÉlÉÃmÉÏ ElqÉ¨É WûxiÉÏ lÉÉlÉÉ
mÉëMüÉU Måü xÉÇMüsmÉ ÌuÉMüsmÉÃmÉÏ zÉoS MüUiÉÉ Wæû | CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå AWÇûMüÉU MüÉ
lÉÉzÉ WûÉå eÉÉå AMüsrÉÉhÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû | eÉæxÉå qÉåbÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ zÉUiMüÉsÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉæUÉarÉ MüÉ
lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ AWÇûMüÉU Wæû | qÉÉåWûÉÌSMü ÌuÉMüÉUÃmÉ xÉmÉÉåïÇ Måü UWûlÉå MüÉ AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌoÉsÉ Wæû AÉæU uÉWû
MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ Wæû eÉæxÉå MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉ MüÉqÉ MüÉå pÉÉåaÉiÉÉ Wæû AÉæU TÔüsÉ MüÐ qÉÉsÉÉ aÉsÉå qÉåÇ QûÉsÉMåü
mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ iÉÉaÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉÃmÉÏ TÔüsÉ WæÇû xÉÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ iÉÉaÉå Måü xÉÉjÉ aÉÑWåû WæÇû xÉÉå
AWÇûMüÉUÃmÉÏ MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉ ElÉMüÉå aÉsÉå qÉåÇ QûÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉiqÉÉÃmÉÏ xÉÔrÉï Wæû
ExÉMüÉ AÉuÉUhÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ qÉåbÉÃmÉÏ AWÇûMüÉU Wæû | eÉoÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ zÉUiMüÉsÉ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ AWÇûMüÉU ÃmÉÏ
qÉåbÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ iÉÑwÉÉU MüÉ pÉÏ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû ÌlɶÉrÉ MüU qÉæÇlÉå
SåZÉÉ Wæû ÌMü eÉWûÉð AWÇûMüÉU Wæû uÉWûÉð xÉoÉ AÉmÉSÉLÆ AÉMüU mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ xÉoÉ lÉSÏ AÉMüU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉU xÉå xÉoÉ AÉmÉSÉAÉåÇ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå
ÎeÉxÉxÉå AWÇûMüÉU MüÉ lÉÉzÉ WûÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉå AWÇûMüÉUSÒUÉzÉÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ SzÉqÉxxÉaÉïÈ ||10||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÍcɨÉSÉæUÉiqrÉ uÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉåUÉ ÍcÉ¨É MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, qÉÉåWû, iÉ×whÉÉÌSMü SÒÈZÉ xÉå eÉeÉïUÏpÉÔiÉ
WûÉå aÉrÉÉ Wæû AÉæU qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü aÉÑhÉ eÉÉå uÉæUÉarÉ, ÌuÉcÉÉU, kÉærÉï AÉæU xÉliÉÉåwÉ WæÇû ElÉMüÐ AÉåU lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ xÉuÉïSÉ ÌuÉwÉrÉ MüÐ aÉUS qÉåÇ EÄQûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉÉåU MüÉ mÉÇZÉ mÉuÉlÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû ÍcÉ¨É xÉuÉïSÉ
pÉOûMüÉ ÌTüUiÉÉ Wæû mÉU MÑüNû sÉÉpÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå µÉÉlÉ ²ÉU ²ÉU mÉU pÉOûMüiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû ÍcɨÉ
mÉSÉjÉÉåïÇ Måü mÉÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É pÉOûMüiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû mÉU mÉëÉmiÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉÉå MÑüNû mÉë ÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
ExÉxÉå iÉ×miÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ oÉÎsMü AiÉÈMüUhÉ qÉåÇ iÉ×whÉÉ oÉlÉÏ UWûiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå ÌmÉOûÉUå qÉåÇ eÉsÉ pÉËUrÉå iÉÉå uÉWû mÉÔhÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü ÍNûSìÉåÇ xÉå eÉsÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU
ÌmÉOûÉUÉ zÉÔlrÉ MüÉ zÉÔlrÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É pÉÉåaÉ AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå xÉÇiÉѹ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ xÉSÉ iÉ×whÉÉ WûÏ UWûiÉÏ
Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû ÍcɨÉÃmÉÏ qÉWûÉqÉÉåWû MüÉ xÉqÉÑSì Wæû; ExÉqÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ iÉUÇaÉåÇ EPûiÉÏ WûÏ UWûiÉÏ WæÇû, MüpÉÏ
ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏÇ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉϤhÉ iÉUÇaÉÉåÇ xÉå iÉOû Måü uÉ×¤É oÉWû eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ
ÌuÉwÉrÉÏ oÉWû eÉÉiÉå WæÇû | uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ iÉUÇaÉ Måü uÉåaÉ xÉå qÉåUÉ AcÉsÉ xuÉpÉÉuÉ cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû : CxÉÍsÉrÉå
CxÉ ÍcÉ¨É xÉå qÉæÇ qÉWûÉSÏlÉ WÒûAÉ WÕðû | eÉæxÉå eÉÉsÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ WÒûAÉ mɤÉÏ SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉ
kÉÏuÉU Måü uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ eÉÉsÉ qÉåÇ oÉðkÉÉ WÒûAÉ qÉæÇ SÏlÉ WûÉå aÉrÉÉ WÕðû | eÉæxÉå qÉ×aÉ Måü xÉqÉÔWû xÉå pÉÔsÉÏ qÉ×aÉÏ
AMåüsÉÏ ZÉåSuÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉåÇ AÉiqÉmÉS xÉå pÉÔsÉÉ WÒûAÉ ZÉåSuÉÉlÉç WÒûAÉ WÕðû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû ÍcɨÉ
xÉSÉ ¤ÉÉåpÉuÉÉlÉç UWûiÉÉ Wæû, MüpÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå ¤ÉÏUxÉqÉÑSì qÉlSUÉcÉsÉ xÉå ¤ÉÉåpÉuÉÉlÉç WÒûAÉ jÉÉ uÉæxÉå
WûÏ rÉWû ÍcÉ¨É xÉÇMüsmÉ-ÌuÉMüsmÉ xÉå ZÉåS mÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌmÉÇeÉUå qÉåÇ AÉrÉÉ ÍxÉÇWû ÌmÉÇeÉUå WûÏ qÉåÇ ÌTüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ uÉÉxÉlÉÉ qÉåÇ AÉrÉÉ ÍcÉ¨É ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå pÉÉUÏ mÉuÉlÉ xÉå xÉÔZÉÉ iÉ×hÉ SÕU xÉå eÉÉ
mÉÄQûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ CxÉ ÍcɨÉÃmÉÏ mÉuÉlÉ lÉå qÉÑfÉMüÉå AÉiqÉÉlÉlS xÉå SÕU TåÇüMüÉ Wæ û eÉæxÉå xÉÔZÉå iÉ×hÉ MüÉå AÎalÉ
eÉsÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉÑfÉMüÉå ÍcÉ¨É eÉsÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÎalÉ xÉå kÉÔqÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ AÎalÉ
xÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ kÉÔqÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû ExÉxÉå qÉæÇ mÉUqÉ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ WÕðû | rÉWû ÍcÉ¨É WÇûxÉ lÉWûÏÇ oÉlÉiÉÉ | eÉæxÉå UÉeÉWÇûxÉ
ÍqÉsÉå WÒûL SÕkÉ AÉæU eÉsÉ MüÉå ÍpÉ³É ÍpÉ³É MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÐ lÉÉDÇ qÉæÇ AlÉÉiqÉÉ xÉå A¥ÉÉlÉ Måü MüÉUhÉ LMü WûÉå
aÉrÉÉ WÕðû, ExÉMüÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ AÉæU eÉoÉ AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüUiÉÉ WÕðû iÉoÉ A¥ÉÉlÉ ExÉå mÉëÉmiÉ
lÉWûÏÇ MüUlÉå SåiÉÉ | eÉæxÉå lÉSÏ MüÉ mÉëuÉÉWû xÉqÉÑSì qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå mÉWûÉÄQû xÉÏkÉå lÉWûÏÇ cÉsÉlÉå SåiÉÉ AÉæU
xÉqÉÑSì MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ eÉÉlÉå SåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ qÉÑfÉMüÉå ÍcÉ¨É AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU xÉå UÉåMüiÉÉ Wæû | uÉWû mÉUqÉ zɧÉÑ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå ÍcɨÉÃmÉÏ zɧÉÑ MüÉ lÉÉzÉ WûÉå | eÉæxÉå qÉ×iÉMü zÉUÏU MüÉå µÉÉlÉ ZÉÉiÉå
WæÇû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ qÉÑfÉå ZÉÉ UWûÏ Wæû | AÉiqÉÉ Måü ¥ÉÉlÉ ÌoÉlÉÉ qÉæÇ qÉ×iÉMü xÉqÉÉlÉ WÕðû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü AmÉlÉÏ
mÉUNûÉWûÏÇ MüÉå uÉæiÉÉsÉ qÉÉlÉMüU pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå qÉåÇ xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉæiÉÉsÉ MüÉ pÉrÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ uÉæiÉÉsÉ lÉå qÉåUÉ xmÉzÉï ÌMürÉÉ Wæû ExÉxÉå qÉæÇ pÉrÉ mÉÉiÉÉ WÕðû | CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ
EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå ÍcɨÉÃmÉÏ uÉæiÉÉsÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! A¥ÉÉlÉ xÉå ÍqÉjrÉÉ uÉæiÉÉsÉ ÍcÉ¨É qÉåÇ SØÄRû
WûÉå UWûÉ Wæû ExÉMåü lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉå qÉæÇ xÉqÉjÉï lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ | AÎalÉ qÉåÇ oÉæPûlÉÉ, oÉÄQåû mÉuÉïiÉ Måü FmÉU eÉÉlÉÉ
AÉæU uÉeÉë MüÉ cÉÔhÉï MüUlÉÉ qÉæÇ xÉÑaÉqÉ qÉÉlÉiÉÉ WÕðû mÉUliÉÑ ÍcÉ¨É MüÉ eÉÏiÉlÉÉ qÉWûÉMüÌPûlÉ Wæû | ÍcÉ¨É xÉSÉ WûÏ
cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ xuÉpÉÉuÉuÉÉsÉÉ Wæû | eÉæxÉå jÉqpÉ xÉå oÉÉðkÉÉ WÒûAÉ uÉÉlÉU MüpÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ oÉæPûiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉ
uÉÉxÉlÉÉ Måü qÉÉUå MüpÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! oÉÄQåû xÉqÉÑSì MüÉ mÉÉlÉ MüU eÉÉlÉÉ, AÎalÉ MüÉ pɤÉhÉ
MüUlÉÉ AÉæU xÉÑqÉå MüÉ EsÉÇbÉlÉ MüUlÉÉ xÉÑaÉqÉ Wæû, mÉUliÉÑ ÍcÉ¨É MüÉ eÉÏiÉlÉÉ qÉWûÉMüÌPûlÉ Wæû eÉÉå xÉSÉ cÉsÉÃmÉ
Wæû eÉæxÉå xÉqÉÑSì AmÉlÉÉ SìuÉÏ xuÉpÉÉuÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ irÉÉaÉiÉÉ, qÉWûÉSìuÉÏpÉÔiÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU
Måü iÉUÇaÉ EPûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É pÉÏ cÉgcÉsÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå MüpÉÏ lÉWûÏÇ irÉÉaÉiÉÉ AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
EmÉeÉiÉÏ UWûiÉÏ WæÇû | ÍcÉ¨É oÉÉsÉMü MüÐ lÉÉD cÉgcÉsÉ Wæû, xÉSÉ ÌuÉwÉrÉ MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ -MüWûÏÇ mÉSÉjÉï
MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ mÉUliÉÑ pÉÏiÉU xÉSÉ cÉgcÉsÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå ÌSlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU
AxiÉ WûÉålÉå xÉå ÌSlÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÐ EimÉÌ¨É Wæû AÉæU ÍcɨÉ
Måü sÉÏlÉ WûÉålÉå xÉå eÉaÉiÉç pÉÏ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÍcɨÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì Wæû, uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ eÉsÉ Wæû
ExÉqÉåÇ NûsÉÃmÉÏ xÉmÉï eÉoÉ eÉÏuÉ ExÉMåü ÌlÉMüOû eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉÉåaÉÃmÉÏ xÉmÉï ExÉMüÉå MüÉOûiÉÉ Wæû AÉæU
iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌuÉwÉ xmÉzÉï MüUiÉÉ Wæû ExÉxÉå qÉUiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! pÉÉåaÉ MüÉå xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉ MüU ÍcÉ¨É SÉæÄQûiÉÉ Wæû
mÉU uÉWû pÉÉåaÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉæxÉå iÉ×hÉ xÉå AÉcNûÉÌSiÉ ZÉÉD MüÉå SåZÉMüU qÉÔZÉï qÉ×aÉ ZÉÉlÉå SÉæÄQûiÉÉ Wæû
iÉÉå ZÉÉDÇ qÉåÇ ÌaÉUMüU SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ qÉ×aÉ pÉÉåaÉ MüÉå xÉÑZÉMüU eÉÉlÉMüU pÉÉåaÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû
iÉoÉ iÉ×whÉÉ ÃmÉÏ ZÉÉDÇ qÉåÇ ÌaÉU mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU eÉlqÉ eÉlqÉÉliÉU qÉåÇ SÒZÉ pÉÉåa ÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû
ÍcÉ¨É MüpÉÏ MüpÉÏ oÉÄQûÉ aÉqpÉÏU pÉÏ WûÉå oÉæPûiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå cÉÏsÉ mɤÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ FÆcÉå ÌTüUiÉÉ Wæû mÉU eÉoÉ mÉ×juÉÏ mÉU qÉÉðxÉ SåZÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWûÉð xÉå
mÉ×juÉÏ mÉU AÉMüU qÉÉðxÉ sÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû ÍcÉ¨É iÉoÉ iÉMü ESÉU Wæû eÉoÉ iÉMü pÉÉåaÉ lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ
ÌuÉwÉrÉ SåZÉiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉxÉ£ü WûÉå ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ ÌaÉU eÉÉiÉÉ Wæû | rÉWû ÍcÉ¨É uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ zÉrrÉÉ qÉåÇ xÉÉårÉÉ UWûiÉÉ Wæû
AÉæU AÉiqÉmÉS MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ eÉÉaÉiÉÉ | qÉæÇ CxÉ ÍcÉ¨É Måü eÉÉsÉ qÉåÇ mÉÄQû aÉrÉÉ WÕðû | uÉWû MæüxÉÉ eÉÉsÉ Wæû ÌMü
ExÉqÉåÇ uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ xÉÔiÉ Wæû, xÉÇxÉÉU MüÐ xÉirÉiÉÉÃmÉÏ aÉÉðPû Wæû AÉæU pÉÉåaÉÃmÉÏ cÉÔlÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå SåZÉMüU qÉæÇ
TðüxÉÉ WÕðû AÉæU MüpÉÏ mÉÉiÉÉsÉ qÉåÇ AÉæU MüpÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ UxxÉÏ xÉå oÉðkÉÉ bÉOûÏrÉl§É MüÐ lÉÉDÇ
ÌTüUiÉÉ WÕðû | CxÉxÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! iÉÑqÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüWûÉå ÎeÉxÉxÉå ÍcɨÉÃmÉÏ zɧÉÑ MüÉå eÉÏiÉÔð | AoÉ qÉÑfÉMüÉå
ÌMüxÉÏ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ AÉæU eÉaÉiÉ MüÐ sɤqÉÏ qÉÑfÉMüÉå ÌuÉUxÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ oÉÉSsÉ MüÐ
CcNûÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ mÉU cÉiÉÑUqÉÉxÉ qÉåÇ AÉcNûÉÌSiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉæÇ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ AÉæU
eÉaÉiÉç MüÐ sɤqÉÏ pÉÏ lÉWûÏÇ cÉÉWûiÉÉ mÉU qÉåUÉ ÍcÉ¨É WûÏ qÉåUÉ mÉUqÉzɧÉÑ Wæû | qÉWûÉmÉÑÂwÉ eÉoÉ CxÉMåü eÉÏiÉlÉå MüÉ
rÉ¦É MüUiÉå WæÇû iÉoÉ mÉUqÉmÉS mÉÉiÉå WæÇû, CxÉxÉå qÉÑfÉå uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüWûÉå ÎeÉxÉxÉå qÉlÉ MüÉå eÉÏiÉÔð eÉæxÉå mÉuÉïiÉ mÉU Måü
uÉlÉ mÉuÉïiÉ Måü AÉ´ÉrÉ xÉå UWûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ SÒÈZÉ CxÉMåü AÉ´ÉrÉ xÉå UWûiÉå WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå ÍcɨÉSÉæUÉiqrÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉæMüÉSzÉxxÉaÉïÈ ||11||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

iÉ×whÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü Wåû oÉëɼhÉ! cÉåiÉlÉÃmÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉ×whÉÉÃmÉÏ UÉÌ§É AÉD Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ
MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, qÉÉåWûÉÌSMü EssÉÔ ÌuÉcÉUiÉå WæÇû | eÉoÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉå iÉoÉ iÉ×whÉÉÃmÉÏ UÉÌ§É MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉuÉå AÉæU eÉoÉ UÉÌ§É lɹ WûÉå iÉoÉ qÉÉåWûÉÌSMü EsÉÔMü pÉÏ lɹ WûÉåÇ | eÉæxÉå eÉoÉ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû
iÉoÉ oÉUTü EwhÉ WûÉå ÌmÉbÉsÉ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåwÉÃmÉÏ UxÉMüÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ EwhÉiÉÉ ÌmÉbÉsÉÉ SåiÉÏ Wæû |
AÉiqÉmÉS xÉå zÉÔlrÉ ÍcÉ¨É pÉrÉÉlÉMü uÉlÉ Wæû, ExÉqÉåÇ iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌmÉzÉÉÍcÉlÉÏ qÉÉåWûÉÌSMü mÉËUuÉÉU MüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ
ÍsÉrÉå ÌTüUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû AÉæU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÍcɨÉÃmÉÏ mÉuÉïiÉ Wæû ExÉMåü AÉ´ÉrÉ iÉ×whÉÉÃmÉÏ lÉSÏ
MüÉ mÉëuÉÉWû cÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü xÉÇMüsmÉÃmÉÏ iÉUÇaÉ MüÉå TæüsÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉåbÉ MüÉå SåZÉMüU qÉÉåU
mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ qÉÉåU pÉÉåaÉÃmÉÏ qÉåbÉ MüÉå SåZÉMüU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû CxÉxÉå xÉoÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÉ
qÉÔsÉ iÉ×whÉÉ Wæû | eÉoÉ qÉæÇ ÌMüxÉÏ xÉliÉÉåwÉÉÌS aÉÑhÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUiÉÉ WÕðû iÉoÉ iÉ×whÉÉ ExÉMüÉå lɹ MüU SåiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå xÉÑlSU xÉÉUÇaÉÏ MüÉå cÉÔWûÉ MüÉOû QûÉsÉiÉÉ Wæû | uÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåwÉÉÌS aÉÑhÉÉåÇ MüÉå iÉ×whÉÉ lɹ MüUiÉÏ Wæû | Wåû
qÉÑlÉϵÉU! xÉoÉxÉå EiM×ü¹ mÉS qÉåÇ ÌuÉUÉeÉlÉå MüÉ qÉæÇ rÉ¦É MüUiÉÉ WÕðû mÉU iÉ×whÉÉ qÉÑfÉå ÌuÉUÉeÉlÉå lÉWûÏ Ç SåiÉÏ | eÉæxÉå
eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉÉ WÒûAÉ mɤÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ EÄQûlÉå MüÉ rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ EÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ AlÉÉiqÉ
xÉå AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ |x§ÉÏ, mÉÑÂwÉ, mÉÑ§É AÉæU MÑüOÒûqoÉ MüÉ ExÉlÉå eÉÉsÉ ÌoÉNûÉrÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ
TðüxÉÉ WÕðû ÌlÉMüsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ | AÉæU AÉzÉÉÃmÉÏ TüÉðxÉÏ qÉåÇ oÉðkÉÉ WÒûAÉ MüpÉÏ FkuÉï MüÉå eÉÉiÉÉ WÕðû MüpÉÏ
AkÉÈmÉÉiÉ WûÉåiÉÉ WÕðû, bÉOûÏrÉl§É MüÐ lÉÉD qÉåUÏ aÉÌiÉ Wæû | eÉæxÉå ClSì MüÉ kÉlÉÑwÉ qÉsÉÏlÉ qÉåbÉ qÉåÇ oÉÄQûÉ AÉæU oÉWÒûiÉ
UÇaÉÉåÇ xÉå pÉUÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ qÉkrÉ qÉåÇ zÉÔlrÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ qÉÍsÉlÉ AiÉÈMüUhÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû xÉÉå oÉÄRûÏ WÒûD Wæû
AÉæU xÉSèaÉÑhÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû | rÉWû EmÉU xÉå SåZÉlÉå qÉÉ§É xÉÑlSU Wæû mÉUliÉÑ CxÉxÉå MÑüNû MüÉrÉï lÉWûÏÇ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! iÉ×whÉÉÃmÉÏ qÉåbÉ Wæû ExÉxÉå SÒÈZÉÃmÉÏ oÉÔðSå ÌlÉMüsÉiÉÏ WæÇû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ MüÉsÉÏ lÉÉÌaÉlÉ Wæû ExÉMüÉ
xmÉzÉï iÉÉå MüÉåqÉsÉ Wæû mÉUliÉÑ ÌuÉwÉ xÉå mÉÔhÉï Wæû ExÉMåü QûxÉlÉå xÉå qÉ×iÉMü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ oÉÉSsÉ Wæû xÉÉå
AÉiqÉÃmÉÏ xÉÔrÉï Måü AÉaÉå AÉuÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû | eÉoÉ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ mÉuÉlÉ cÉsÉå iÉoÉ iÉ×whÉÉÃmÉÏ oÉÉSsÉ MüÉ lÉÉzÉ
WûÉåMüU AÉiqÉmÉS MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉå | ¥ÉÉlÉÃmÉÏ MüqÉsÉ MüÉå xÉÇMüÉåcÉ MüUlÉå uÉÉsÉÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌlÉzÉÉ Wæû | ExÉ
iÉ×whÉÉÃmÉÏ qÉWûÉpÉrÉÉlÉMü MüÉsÉÏUÉÌ§É qÉåÇ oÉÄQåû kÉÏUuÉÉlÉç pÉÏ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU lÉrÉlÉuÉÉsÉÉåÇ MüÉå pÉÏ AlkÉÉ
MüU QûÉsÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ rÉWû AÉiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉæUÉarÉ AÉæU AprÉÉxÉÃmÉÏ lÉå§É MüÉå AlkÉÉ MüU QûÉsÉiÉÏ Wæû | AjÉÉïiÉç
xÉirÉ AxÉirÉ ÌuÉcÉÉUlÉå lÉWûÏÇ SåiÉÏ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! iÉ×whÉÉÃmÉÏ QûÉÌMülÉÏ Wæû uÉWû xÉliÉÉåwÉÉÌSMü aÉÑhÉÉåÇ MüÉå qÉÉU
QûÉsÉiÉÏ Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ MülSUÉ Wæû ExÉqÉåÇ qÉÉåWûÃmÉÏ ElqÉ¨É WûÉjÉÏ aÉeÉïiÉå WæÇû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì Wæû ExÉqÉåÇ
AÉmÉSÉÃmÉÏ lÉSÏ AÉMüU mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ Wæû CxÉxÉå uÉWûÏ EmÉÉrÉ qÉÑfÉxÉå MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ SÒÈZÉ xÉå
NÕûOÕðû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÎalÉ AÉæU ZÉÇaÉ Måü mÉëWûÉU AÉæU ZÉÇaÉ Måü mÉëWûÉU AÉæU ClSì Måü uÉeÉë xÉå pÉÏ LåxÉÉ SÒÈZÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ eÉæxÉÉ SÒÈZÉ iÉ×whÉÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå iÉ×whÉÉ Måü mÉëWûÉU xÉå bÉÉrÉsÉ WÒûAÉ qÉæÇ oÉÄQåû SÒÈZÉ MüÉå mÉÉiÉÉ WÕðû
AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ SÏmÉMü eÉsÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ xÉliÉÉåwÉÉÌSMü mÉiÉÇaÉ eÉsÉ eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ qÉNûsÉÏ UWûiÉÏ Wæû
xÉÉå eÉsÉ qÉåÇ MÇüMüÄQû UåiÉ AÉÌS MüÉå SåZÉ qÉÉðxÉ eÉÉlÉMüU qÉÑZÉ qÉåÇ sÉåiÉÏ Wæû ExÉxÉå ExÉMüÉ MÑüNû AjÉï ÍxÉ®
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ pÉÏ eÉÉå MÑüNû mÉSÉjÉï SåZÉiÉÏ Wæû ExÉMåü mÉÉxÉ EÄQûiÉÏ Wæû AÉæU iÉ×ÎmiÉ ÌMüxÉÏ xÉå lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ LMü mÉͤÉhÉÏ Wæû xÉÉå CkÉU EkÉU EÄQû eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU ÎxjÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ
uÉÉlÉU Wæû uÉWû MüpÉÏ ÌMüxÉÏ uÉ×¤É mÉU AÉæU MüpÉÏ ÌMüxÉÏ Måü FmÉU eÉÉiÉÉ Wæû ÎxjÉU MüpÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå
mÉSÉjÉï lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ ExÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû AÉæU pÉÉåaÉ xÉå iÉ×miÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå bÉ×i É
MüÐ AÉWÒûÌiÉ xÉå AÎalÉ iÉ×miÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ eÉÉå mÉSÉjÉï mÉëÉmiÉ rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ Wæû ExÉMüÐ AÉåU pÉÏ iÉ×whÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
SÉæÄQûiÉÏ Wæû zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÏ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! iÉ×whÉÉÃmÉÏ ElqÉ¨É lÉSÏ Wæû uÉWû oÉWåû WÒûL mÉÑÂwÉ MüÉå MüWûÉð xÉå MüWûÉð
sÉå eÉÉiÉÏ Wæû | MüpÉÏ iÉÉå mÉWûÉÄQû Måü oÉÉeÉÔ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ AÉæU MüpÉÏ ÌSzÉÉ qÉåÇ sÉå eÉÉiÉÏ Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ lÉSÏ Wæû
ExÉqÉåÇ uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ AlÉåMü iÉUÇaÉ EPûiÉå WæÇû MüSÉÍcÉiÉç ÍqÉOûiÉå lÉWûÏÇ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ lÉÌOûlÉÏ Wæû AÉæU eÉaÉiÉ
ÃmÉÏ AZÉÉÄQûÉ ExÉlÉå sÉaÉÉrÉÉ Wæû ExÉMüÉå ÍxÉU FÆcÉÉ MüU SåZÉiÉÏ Wæû AÉæU qÉÔZÉï oÉÄQåû mÉëxÉ³É WûÉåiÉå WæÇû eÉæxÉå
xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉMüU FÆcÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉÔZÉï pÉÏ iÉ×whÉÉ MüÉå SåZÉMüU
mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ uÉ×® x§ÉÏ Wæû eÉÉå mÉÑÂwÉ CxÉMüÉ irÉÉaÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMåü mÉÏNåû sÉaÉÏ ÌTüUiÉÏ Wæû
MüpÉÏ ExÉMüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ QûÉåU Wæû ExÉMåü xÉÉjÉ eÉÏuÉÃmÉÏ mÉzÉÑ oÉðkÉå WÒûL pÉëqÉiÉå ÌTüUiÉå WæÇû
| iÉ×whÉÉ SÒ̹lÉÏ Wæû eÉoÉ zÉÑpÉaÉÑhÉ SåZÉiÉÏ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå qÉÉU QûÉsÉiÉÏ Wæû | ExÉMåü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå qÉæÇ SÏlÉ WûÉåiÉÉ WÕðû
| eÉæxÉå mÉmÉÏWûÉ qÉåbÉ MüÉå SåZÉMüU mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU oÉÔðS aÉëWûhÉ MüUlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉåbÉ MüÉå eÉoÉ mÉuÉlÉ
sÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉmÉÏWûÉ SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ eÉoÉ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÏ Wæû iÉoÉ qÉæÇ SÏlÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ WÕðû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå xÉÔZÉå iÉ×hÉ MüÉå mÉuÉlÉ EÄQûÉMüU SÕU xÉå SÕU QûÉsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ mÉuÉlÉ lÉå
qÉÑfÉMüÉå SÕU xÉå SÕU QûÉsÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉmÉS xÉå SÕU mÉÄQûÉ WÕðû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå pÉðuÉUÉ MüqÉsÉ Måü
FmÉU AÉæU MüpÉÏ lÉÏcÉå oÉæPûiÉÉ Wæû AÉæU MüpÉÏ AÉxÉmÉÉxÉ ÌTüUiÉÉ Wæû ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ
pÉðuÉUÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ MüqÉsÉ Måü lÉÏcÉå FmÉU ÌTüUiÉÉ Wæû MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ | eÉæxÉå qÉÉåiÉÏ Måü oÉÉðxÉ xÉå AlÉåMü
qÉÉåiÉÏ ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉÃmÉÏ oÉÉðxÉ xÉå eÉaÉiÉç ÃmÉÏ AlÉåMü qÉÉåiÉÏ ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû ExÉxÉå sÉÉåpÉÏ MüÉ qÉlÉ
mÉÔhÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ QûooÉå qÉåÇ AlÉåMü SÒÈZÉÃmÉÏ U¦É pÉUå WæÇû CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå
iÉ×whÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû uÉæUÉarÉ xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ EmÉÉrÉ xÉå lÉWûÏÇ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ |
eÉæxÉå AlkÉMüÉU MüÉ mÉëMüÉzÉ xÉå lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ EmÉÉrÉ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ MüÉ lÉÉzÉ
AÉæU EmÉÉrÉ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | iÉ×whÉÉÃmÉÏ WûsÉ aÉÑhÉÃmÉÏ mÉ×juÉÏ MüÉå ZÉÉåS QûÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ
aÉÑhÉÃmÉÏ UxÉ MüÉå mÉÏiÉÏ Wæû | iÉ×whÉÉÃmÉÏ kÉÔÍsÉ Wæû uÉWû AliÉÈMüUhÉÃmÉÏ eÉsÉ qÉåÇ ENûsÉ Måü qÉsÉÏlÉ MüUiÉÏ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå uÉwÉÉïMüÉsÉ qÉåÇ lÉSÏ oÉÄRûiÉÏ Wæû AÉæU ÌTüU bÉOû eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ C¹ pÉÉåaÉÃmÉÏ eÉsÉ
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ WûwÉï xÉå oÉÄRûiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ uÉWû eÉsÉ bÉOû eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉÔZÉ MüU ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! CxÉ iÉ×whÉÉ lÉå qÉÑfÉMüÉå SÏlÉ ÌMürÉÉ Wæû |eÉæxÉå xÉÔZÉå iÉ×hÉ MüÉå mÉuÉlÉ EÄQûÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
qÉÑfÉMüÉå pÉÏ iÉ×whÉÉ EÄQûÉiÉÏ Wæû | CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå iÉ×whÉÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåMüU AÉiqÉmÉS
MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå AÉæU SÒÈZÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåMüU AÉlÉlS WûÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå iÉ×whÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlɳÉÉqÉ ²ÉSzÉxxÉaÉïÈ ||12||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SåWûlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû AqÉÇaÉsÉÃmÉ zÉUÏU, eÉÉå eÉaÉiÉ qÉåÇ EimÉ³É WÒûAÉ Wæû oÉÄQûÉ
ApÉÉarÉÃmÉ Wæû AÉæU xÉSÉ ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç qÉÉðxÉ qÉ‹É xÉå mÉÔhÉï AÉæU AmÉÌuÉ§É Wæû | CxÉxÉå MÑüNû AjÉï ÍxÉ® lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ CxÉÍsÉrÉå CxÉ ÌuÉMüÉUÃmÉ zÉUÏUMüÐ qÉæÇ CcNûÉ lÉWûÏÇ UZÉiÉÉ | rÉWû zÉUÏU lÉ A¥É Wæû AÉæU lÉ iÉ¥É Wæû -AjÉÉïiÉç lÉ eÉÄQû Wæû AÉæU lÉ cÉæiÉlrÉ Wæû | eÉæxÉå AÎalÉ Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå sÉÉåWûÉ AÎalÉuÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå eÉsÉÉiÉÉ pÉÏ
Wæû mÉUliÉÑ AÉmÉ lÉWûÏÇ eÉsÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû SåWû lÉ eÉÄQû Wæû lÉ cÉæiÉlrÉ Wæû | eÉÄQû CxÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ Wæû ÌMü CxÉxÉå
MüÉrÉï pÉÏ WûÉåiÉÉ AÉæU cÉæiÉlrÉ CxÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ ÌMü CxÉMüÉå AÉmÉxÉå MÑüNû ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | CxÉÍsÉrÉå
qÉkrÉqÉpÉÉuÉ qÉåÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü cÉæiÉlrÉ AÉiqÉÉ CxÉ qÉåÇ urÉÉmÉ UWûÉ Wæû, mÉU AÉmÉiÉÉå AmÉÌuɧÉÃmÉ AÎxjÉ, qÉÉðxÉ,
ÂÍkÉU, qÉ賈 AÉæU ÌoÉ¸É xÉå mÉÔhÉï AÉæU ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç Wæû | LåxÉÏ SåWû SÒÈZÉ MüÉ xjÉÉlÉ Wæû | C¹ Måü mÉÉlÉå xÉå
WûwÉïuÉÉlÉç AÉæU AÌlɹ Måü mÉÉlÉå xÉå zÉÉåMüuÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû, CxÉxÉå LåxÉå zÉUÏU MüÐ qÉÑfÉMüÉå CcNûÉ lÉWûÏÇ | rÉWû
A¥ÉÉlÉ xÉå EmÉeÉiÉÏ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉå AqÉÇaÉsÉÃmÉÏ zÉUÏU qÉåÇ WûÏ AWÇûmÉlÉ TÑüUiÉÉ Wæû xÉÉå SÒÈZÉ MüÉ
MüÉUhÉ Wæû | rÉWû xÉÇxÉÉU qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåMüU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü zÉoS MüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåPûUÏ qÉåÇ oÉæPûÉ WÒûAÉ
ÌoÉsÉÉuÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü zÉoS MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌoÉsÉÉuÉ SåWû qÉåÇ oÉæPûÉ WÒûAÉ AWÇû MüUiÉÉ Wæû cÉÑmÉ
MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉ ÌMüxÉÏ Måü ÌlÉÍqÉ¨É zÉoS WûÉå uÉWûÏ xÉÑlSU Wæû AlrÉjÉÉ xÉoÉ zÉoS urÉjÉï
WæÇû | eÉæxÉå eÉrÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É RûÉåsÉ MüÉ zÉoS xÉÑlSU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉU xÉå UÌWûiÉ eÉÉå mÉS Wæû uÉWûÏ
zÉÉåpÉlÉÏrÉ Wæû AÉæU xÉoÉ urÉjÉï WæÇû | zÉUÏUÃmÉÏ lÉÉæMüÉ pÉÉåaÉÃmÉÏ UåiÉ qÉåÇ mÉÄQûÏ Wæû, CxÉÍsÉrÉå CxÉMüÉ mÉÉU WûÉålÉÉ
MüÌPûlÉ Wæû | eÉoÉ uÉæUÉarÉÃmÉÏ eÉsÉ oÉÄRåû AÉæU mÉëuÉÉWû WûÉå AÉæU AprÉÉxÉÃmÉÏ mÉiÉuÉÉU MüÉ oÉsÉ sÉaÉå iÉoÉ xÉÇxÉÉU
Måü mÉÉUÃmÉÏ ÌMülÉÉUå mÉU mÉWÒðûcÉå | zÉUÏUÃmÉÏ oÉåÄQûÉ Wæû eÉÉå xÉÇxÉÉUÃmÉÏ xÉqÉÑSì AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ eÉsÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ Wæû
ÎeÉxÉMüÉ oÉÄQûÉ mÉëuÉÉWû Wæû AÉæU pÉÉåaÉÃmÉÏ ExÉqÉåÇ qÉaÉU WæÇû xÉÉå zÉUÏUÃmÉÏ oÉåÄQåû MüÉå mÉÉU lÉWûÏÇ sÉaÉlÉå SåiÉå | eÉoÉ
zÉUÏUÃmÉÏ oÉåÄQåû MüÉå uÉæUÉarÉÃmÉÏ uÉÉrÉÑ AÉæU AprÉÉxÉÃmÉÏ mÉiÉuÉÉU MüÉ oÉsÉ sÉaÉå iÉoÉ zÉUÏUÃmÉÏ oÉåÄQûÉ mÉÉU WûÉå
| Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå EmÉÉrÉ MüUMåü LåxÉå oÉåÄQåû MüÉå xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì xÉå mÉÉU ÌMürÉÉ Wæû uÉWûÏ xÉÑZÉÏ WÒûAÉ
Wæû AÉæU ÎeÉxÉlÉå lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ uÉWû mÉUqÉ AÉmÉSÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ExÉ oÉåÄQåû xÉå EsÉOûÉ QÕûoÉåaÉÉ YrÉÉåÇÌMü
ExÉ zÉUÏUÃmÉÏ oÉåÄQåû MüÉ iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÍNûSì Wæû | ExÉxÉå xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì qÉåÇ QÕûoÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÉåaÉÃmÉÏ qÉaÉU
CxÉMüÉå ZÉÉ sÉåiÉÉ Wæû | rÉWûÏ AɶÉrÉï Wæû ÌMü SåWû AmÉlÉÉ AÉmÉ lÉWûÏÇ AÉæU qÉlÉÑwrÉ qÉÔZÉïiÉÉ MüUMåü AÉmÉMüÉå SåWû
qÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÍNûSì MüUMåü SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É Wæû ExÉqÉåÇ pÉÑeÉÉÃmÉÏ zÉÉZÉÉ, EÆaÉsÉÏ
mɧÉ, eÉÇbÉÉ xiÉqpÉ, qÉÉðxÉÃmÉÏ AlSU pÉÉåaÉuÉÉxÉlÉÉ ExÉMüÐ eÉÄQû AÉæU xÉÑZÉ SÒÈZÉ CxÉMåü TüsÉ WæÇû |
iÉ×whÉÉÃmÉÏ bÉÑlÉ ExÉ zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉå ZÉÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉoÉ ExÉqÉåÇ µÉåiÉ TÔüsÉ sÉaÉå iÉÉå lÉÉzÉ MüÉ
xÉqÉrÉ AÉiÉÉ Wæû AjÉÉïiÉç qÉ×irÉÑ Måü ÌlÉMüOû WûÉåiÉÉ Wæû | zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É MüÐ pÉÑeÉÉÃmÉÏ zÉÉZÉÉ WæÇû AÉæU WûÉjÉÉ mÉÉðuÉ
mÉ§É WæÇû | OûZÉlÉå CxÉMåü aÉÑcNåû AÉæU SÉðiÉ TÔüsÉ WæÇû; eÉÇbÉÉxiÉÇpÉ WæÇû AÉæU MüqÉïeÉsÉ xÉå oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå uÉפÉ
xÉå eÉsÉ ÍcÉMüOûÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉsÉ zÉUÏU Måü ²ÉUÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû | CxÉqÉåÇ iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌuÉwÉ xÉå
mÉÔhÉï xÉÌmÉïhÉÏ UWûiÉÏ Wæû eÉÉå MüÉqÉlÉÉ Måü ÍsÉrÉå CxÉ uÉ×¤É MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉå iÉÉ Wæû iÉÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ xÉÌmÉïhÉÏ ExÉMüÉå
QûxÉiÉÏ Wæû AÉæU ExÉ ÌuÉwÉ xÉå uÉWû qÉU eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉå AqÉÇaÉsÉÃmÉÏ zÉUÏU uÉ×¤É MüÐ CcNûÉ
qÉÑfÉMüÉå lÉWûÏÇ Wæû | rÉWû mÉUqÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉoÉ rÉWû mÉÑÂwÉ AmÉlÉå mÉËUuÉÉU AjÉÉïiÉç SåWû, CÎlSìrÉÉð, mÉëÉhÉ,
qÉlÉ, oÉÑή AÉæU ClÉqÉåÇ eÉÉå AWûqÉpÉÉuÉ Wæû CxÉMüÉ irÉÉaÉ MüUå iÉoÉ qÉÑÌ£ü WûÉå AlrÉjÉÉ qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû
qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ WæÇû uÉå mÉÌuÉ§É xjÉÉlÉ qÉåÇ WûÏ UWûiÉå WæÇû AmÉÌuÉ§É qÉåÇ lÉWûÏÇ UWûiÉå | uÉWû AmÉÌuÉ§É xjÉÉlÉ
rÉWû SåWû Wæû AÉæU CxÉqÉåÇ UWûlÉåuÉÉsÉÉ pÉÏ AmÉÌuÉ§É Wæû | AÉxjÉÉÃmÉÏ CxÉ bÉU qÉåÇ DÇOåÇû WæÇû ÂÍkÉU, qÉ賈 AÉæU ÌuɸÉ
MüÉ aÉÉUÉ sÉaÉÉ Wæû AÉæU qÉÉðxÉ MüÐ MüWûÌaÉsÉ MüÐ Wæû | AWÇûMüÉUÃmÉÏ CxÉqÉåÇ µÉmÉcÉ UWûiÉÉ Wæû, iÉ×whÉÉÃmÉÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
µÉmÉÍcÉlÉÏ ExÉMüÐ x§ÉÏ AÉæU MüÉqÉ ¢üÉåkÉ, qÉÉåWû AÉæU sÉÉåpÉ CxÉMåü mÉÑ§É WæÇû AÉæU AÉÆiÉÉåÇ AÉæU ÌuɸÉÌS xÉå pÉUÉ
WÒûAÉ Wæû | LåxÉå AmÉÌuÉ§É xjÉÉlÉ AqÉÇaÉsÉÃmÉÏ zÉUÏU MüÉå qÉæÇ AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ rÉWû zÉUÏU UWåû cÉÉWåû lÉ UWåû
CxÉMåü xÉÉjÉ AoÉ qÉÑfÉå MÑüNû mÉërÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! zÉUÏUÃmÉÏ oÉÄQûÉ aÉ×Wû Wæû AÉæU ExÉqÉå CÎlSìrÉÃmÉÏ
mÉzÉÑ WæÇû | eÉoÉ MüÉåD ExÉ aÉ×Wû qÉåÇ oÉæPûiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÄQûÏ AÉmÉSÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | iÉÉimÉrÉï rÉWû Wæû ÌMü eÉÉå
CxÉqÉåÇ AWÇûpÉÉuÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå CÎlSìrÉÃmÉÏ mÉzÉÑ WæÇû | eÉoÉ MüÉåD ExÉ aÉ×Wû qÉåÇ mÉæPûiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÄQûÏ AÉmÉSÉ MüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | iÉÉimÉrÉï rÉWû ÌMü eÉÉå CxÉqÉåÇ AWÇûpÉÉuÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå CÎlSìrÉÃmÉÏ mÉzÉÑ ÌuÉwÉrÉÃmÉÏ xÉÏÇaÉÉåÇxÉå
qÉÉUiÉå WæÇû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ kÉÔÍsÉ ExÉMüÉå qÉsÉÏlÉ MüUiÉÏ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉå zÉUÏU MüÉå qÉæ AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ
MüUiÉÉ ÎeÉxÉqÉåÇ xÉSÉ MüsÉWû UWûiÉÏ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÃmÉÏ xÉqmÉSÉ mÉëuÉåzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | zÉUÏUÃmÉÏ aÉ×Wû qÉåÇ
iÉ×whÉÉÃmÉÏ cÉhQûÏ x§ÉÏ UWûiÉÏ Wæû: uÉWû CÎlSìrÉÃmÉÏ ²ÉU xÉå SåZÉiÉÏ UWûiÉÏ AÉæU xÉSÉ MüsmÉlÉÉ MüUiÉÏ UWûiÉÏ Wæû
ExÉxÉå zÉqÉ SqÉÉÌSÃmÉ xÉqmÉSÉ MüÉ mÉëuÉåzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ExÉ bÉU qÉåÇ LMü xÉÑwÉÑÎmiÉÃmÉ zÉrrÉÉ Wæû eÉoÉ ExÉMåü
FmÉU uÉWû ÌuÉ´ÉÉqÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû MÑüNû xÉÑZÉ mÉÉiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ iÉ×whÉÉ MüÉ mÉËUuÉÉU AjÉÉïiÉç MüÉqÉ, ¢üÉåkÉÉÌSMü
ÌuÉ´ÉÉqÉ lÉWûÏÇ MüUlÉå SåiÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉå SÒÈZÉ Måü qÉÔsÉ zÉUÏUÃmÉÏ aÉ×Wû MüÐ CcNûÉ qÉæÇlÉå irÉÉaÉ SÏ Wæû | rÉWû
mÉUqÉ SÒÈZÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû, CxÉMüÐ CcNûÉ qÉÑfÉMüÉå lÉWûÏÇ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É Wæû ExÉqÉå iÉ×whÉÉ ÃmÉÏ
MüÉÌMülÉÏ AÉMüU ÎxjÉiÉ WÒûD Wæû | eÉæxÉå MüÉÌMülÉÏ lÉÏcÉ mÉSÉjÉï Måü mÉÉxÉ EÄQûiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉ×whÉÉ pÉÉåaÉ
AÉÌSMü qÉÍsÉlÉ mÉSÉjÉÉåïÇ Måü mÉÉxÉ EÄQûiÉÏ Wæû | iÉ×whÉÉ oÉlSUÏ MüÐ lÉÉDÇ zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉå ÌWûsÉÉiÉÏ Wæû, ÎxjÉU
lÉWûÏÇ WûÉålÉå SåiÉÏ | eÉæxÉå ElqÉ¨É WûÉjÉÏ MüÐcÉ qÉåÇ TðüxÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌlÉMüsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæU ZÉåSuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ
Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ qÉS xÉå ElqÉ¨É WÒûAÉ eÉÏuÉ zÉUÏUÃmÉÏ MüÐcÉ qÉåÇ TðüxÉÉ Wæû xÉÉå ÌlÉMüsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ,
mÉÄQûÉ WÒûAÉ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | LåxÉÉ SÒÈZÉ SålÉåuÉÉsÉÉ zÉUÏU Wæû ExÉMüÉå qÉæÇ AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
rÉWû zÉUÏU AÎxjÉ, qÉÉðxÉ, ÂÍkÉU xÉå mÉÔhÉï AmÉÌuÉ§É Wæû | eÉæxÉå WûÉjÉÏ Måü MüÉlÉ xÉSÉ ÌWûsÉiÉå WæÇû, uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ
CxÉMüÉå ÌWûsÉÉiÉÏ Wæû| MÑüNû MüÉsÉ MüÉ ÌuÉsÉqoÉ Wæû qÉ×irÉÑ ExÉMüÉ aÉëÉxÉ MüU sÉå uÉåaÉÏ; CxÉxÉå qÉæÇ zÉUÏU MüÉå
AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ WÕðû | rÉWû zÉUÏU M×üiÉblÉ Wæû | pÉÉåaÉ pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉÄQåû LåµÉrÉï MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÉ Wæû,
mÉUliÉÑ qÉ×irÉÑ CxÉxÉå xÉZÉÉmÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | eÉÏuÉ eÉÏuÉ CxÉMüÉå AMåüsÉÉ NûÉåÄQûMüU mÉU sÉÉåMü eÉÉiÉÉ Wæû | eÉÏuÉ
CxÉMåü xÉÑZÉ ÌlÉÍqÉ¨É AlÉåMü rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ xÉÇaÉ qÉåÇ xÉSÉ lÉWûÏ UWûiÉÉ | LåxÉå M×üiÉblÉ zÉUÏU MüÉå qÉæÇlÉå
qÉlÉ xÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉæU AɶÉrÉï SåÎZÉrÉå ÌMü rÉWû CxÉÏ Måü ÍsÉrÉå pÉÉåaÉ MüUiÉÉ Wæû mÉU ExÉMåü
xÉÉjÉ lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ | eÉæxÉå kÉÔsÉ xÉå qÉÉaÉï lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÏuÉ eÉoÉ cÉsÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉUÏU
xÉå ¤ÉÉåpÉuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ AÉæU uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ kÉÔÍsÉxÉÇrÉÑ£ü cÉsÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ SÏZÉiÉÉ lÉWûÏÇ ÌMü MüWûÉð aÉrÉÉ | eÉoÉ
mÉUsÉÉåMü eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÄQûÉ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû , YrÉÉåÇÌMü zÉUÏUMåü xÉÉjÉ CxÉlÉå xmÉzÉï ÌMürÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
eÉæxÉå eÉsÉ MüÐ oÉÔðS mÉ§É Måü FmÉU ¤ÉhÉqÉÉ§É UWûiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉUÏU pÉÏ ¤ÉhÉpÉÇaÉ Wæû | LåxÉå zÉUÏU qÉåÇ AÉxjÉÉ
MüUlÉÏ qÉÔZÉïiÉÉ Wæû AÉæU LåxÉå zÉUÏU Måü FmÉU EmÉMüÉU MüUlÉÉ pÉÏ SÒÈZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É Wæû xÉÑZÉ MÑüNû lÉWûÏÇ |
kÉlÉÉž CxÉ zÉUÏU xÉå oÉÄQåû pÉÉåaÉ pÉÉåaÉiÉå WæÇû, mÉUliÉÑ eÉUÉ AuÉxjÉÉ AÉæU qÉ×irÉÑ SÉålÉÉåÇ MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû,
CxÉqÉåÇ ÌuÉzÉåwÉiÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | zÉUÏU MüÉ EmÉMüÉU MüUlÉÉ AÉæU pÉÉåaÉ pÉÑaÉiÉlÉÉ iÉ×whÉÉ Måü MüÉUhÉ EsÉOûÉ SÒÈZÉMüÉ
MüÉUhÉ Wæû eÉæxÉå MüÉåD lÉÉÌaÉÌlÉ MüÉå bÉU qÉåÇ UZÉMüU SÕkÉ ÌmÉsÉÉuÉå iÉÉå AliÉ qÉåÇ uÉWû ExÉå MüÉOûMüU qÉÉUåaÉÏ uÉæxÉå
WûÏ ÎeÉxÉ eÉÏuÉ lÉå iÉ×whÉÉÃmÉÏ lÉÉÌaÉÌlÉ Måü xÉÉjÉ ÍqɧÉiÉÉ MüÐ Wæû uÉWû qÉUåaÉÉ, YrÉÉåÇÌMü lÉÉzÉuÉliÉ Wæû | CxÉMåü
ÌlÉÍqÉ¨É pÉÉåaÉ pÉÑaÉiÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüUlÉÉ qÉÔZÉïiÉÉ Wæû | eÉæxÉå mÉuÉlÉ MüÉ uÉåaÉ AÉiÉÉ AÉæU eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû
zÉUÏU pÉÏ AÉiÉÉ AÉæU eÉÉiÉÉ Wæû, CxÉxÉå mÉëÏÌiÉ MüUlÉÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD ÌuÉUsÉÉ qÉ×aÉ qÉÂxjÉsÉ
MüÐ AÉxjÉÉ irÉÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ mÉÄQåû pÉëqÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ eÉÏuÉ CxÉMüÐ AÉxjÉÉ qÉåÇ oÉðkÉå WÒûL WæÇû, CxÉMüÉ
irÉÉaÉ MüÉåD ÌoÉUsÉå WûÏ lÉå ÌMürÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÌoÉeÉsÉÏ AÉæU SÏmÉMü MüÉ mÉëMüÉzÉ pÉÏ AÉiÉÉ eÉÉiÉÉ SÏZÉiÉÉ
Wæû, mÉUliÉÑ CxÉ zÉUÏU MüÉ AÉÌS AliÉ lÉWûÏÇ SÏZÉiÉÉ ÌMü MüWûÉð xÉå AÉiÉÉ Wæû AÉæU MüWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉåÇ oÉѯÒSå EmÉeÉiÉå AÉæU ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû ExÉMüÐ AÉxjÉÉ MüUlÉå xÉå MÑüNû sÉÉpÉ lÉWûÏ uÉæxÉå WûÏ rÉWû zÉUÏU Wæû
CxÉMüÐ AÉxjÉÉ MüUlÉÉ rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ | rÉWû AirÉliÉ lÉÉzÉÃmÉ Wæû ÎxjÉU MüSÉÍcÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌoÉeÉsÉÏ
ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ zÉUÏU pÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ CxÉÍsÉL CxÉMüÐ qÉæÇ AÉxjÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | CxÉMüÉ
AÍpÉqÉÉlÉ qÉæÇlÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD xÉÔZÉå iÉ×hÉ MüÉå irÉÉaÉ SåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå AWÇûqÉqÉiÉÉ irÉÉaÉÏ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉå zÉUÏU MüÉå mÉѹ MüUlÉÉ SÒÈZÉ MüÉ ÌlÉÍqÉ¨É Wæû | rÉWû zÉUÏU ÌMüxÉÏ AjÉï lÉWûÏÇ AÉiÉÉ eÉsÉÉlÉå
rÉÉåarÉ Wæû | eÉæxÉå sÉMüÄQûÏ eÉsÉÉlÉå Måü ÍxÉuÉÉrÉ AÉæU MüÉqÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ uÉæxÉå WûÏ rÉWû zÉUÏU pÉÏ eÉÄQû AÉæU
aÉÔðaÉÉ eÉsÉÉlÉå Måü AjÉï Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå Müɸ ÃmÉÏ zÉUÏU MüÉå ¥ÉÉlÉÉÎalÉ xÉå eÉsÉÉrÉÉ Wæû
ExÉMüÉ mÉUqÉ AjÉï ÍxÉ® WÒûAÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉlÉå lÉWûÏÇ eÉsÉÉrÉÉ ExÉlÉå mÉUqÉ SÒÈZÉ mÉÉrÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! lÉ qÉæÇ
zÉUÏU WÕðû, lÉ qÉåUÉ zÉUÏU Wæû; lÉ CxÉMüÉ qÉæÇ WÕðû, lÉ qÉåUÉ rÉWû Wæû; AoÉ qÉÑfÉMüÉå MüÉqÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ, qÉæÇ ÌlÉUÉzÉÏ
mÉÑÂwÉ WÕðû AÉæU zÉUÏU xÉå qÉÑfÉMüÉå MÑüNû mÉërÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ CxÉÍsÉrÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå qÉæÇ mÉUqÉmÉS
mÉÉFÆ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå zÉUÏU MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ Wæû uÉWû mÉUqÉ SÒZÉÏ Wæû | ÎeÉiÉlÉå SÒÈZÉ WæÇû uÉå zÉUÏU
Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå WûÉåiÉå WæÇû | qÉÉlÉ-AmÉqÉÉlÉ, eÉUÉ-qÉ×irÉÑ, SqpÉ-pÉëÉÎliÉ, qÉÉåWû-zÉÉåMü AÉÌS xÉuÉï ÌuÉMüÉU SåWû Måü
xÉÇrÉÉåaÉ xÉå WûÉåiÉå WæÇû ÎeÉlÉMüÉå SåWû qÉåÇ AÍpÉqÉÉlÉ Wæû ElÉMüÉå ÍkÉ‚üÉU Wæû AÉæU xÉoÉ AÉmÉSÉ pÉÏ ElWûÏ MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÏ WæÇû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ lÉSÏ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ SåWûÉÍpÉqÉÉlÉ qÉåÇ xÉuÉï AÉmÉSÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ WæÇû |
ÎeÉxÉMüÉå SåWû MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû qÉlÉÑwrÉÉåÇ qÉåÇ E¨ÉqÉ AÉæU uÉlSlÉÉ MüUlÉå Måü rÉÉåarÉ Wæû | LåxÉå MüÉå qÉåUÉ
pÉÏ lÉqÉxMüÉU Wæû AÉæU xÉuÉï xÉqmÉSÉ pÉÏ pÉÏ ExÉÏ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû | eÉæxÉå qÉÉlÉxÉUÉåuÉU qÉåÇ xÉoÉ WÇûxÉ AÉMüU
UWûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ eÉWûÉð SåWûÉÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ UWûÉ uÉWûÉð xÉuÉï xÉqmÉSÉ AÉ UWûiÉÏ WæÇû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå AmÉlÉÏ
NûÉrÉÉ qÉåÇ oÉÉsÉMü uÉæiÉÉsÉ MüsmÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû mÉU eÉoÉ ExÉMüÉå ÌuÉcÉÉU MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû
iÉoÉ uÉæiÉÉsÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå qÉÑfÉMüÉå AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ lÉå zÉUÏU qÉåÇ SØÄRû
AÉxjÉÉ oÉiÉÉD Wæû | CxÉÍsÉrÉå AÉmÉ uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉå AÉæU
AÉxjÉÉÃmÉÏ TüÉðxÉÏ OÕûOåû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! mÉëjÉqÉ qÉÑfÉMüÉå A¥ÉÉlÉ xÉå AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ jÉÉ;
ExÉMåü AlÉliÉU zÉUÏU qÉåÇ AÉxjÉÉ EmÉeÉÏ eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå mÉëjÉqÉ AÇMÑüU WûÉåiÉÉ Wæû ÌTüU AÇMÑüU xÉå uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉU xÉå zÉUÏU MüÐ AÉxjÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå oÉÉsÉMü NûÉrÉÉ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ SåZÉMüU
SÏlÉiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AWÇûMüÉUÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ lÉå qÉÑfÉMüÉå SÏlÉ ÌMürÉÉ Wæû | uÉWû AWÇûMüÉUÃmÉÏ
ÌmÉzÉÉcÉ AÌuÉcÉÉU xÉå ÍxÉ® Wæû | eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ xÉå AlkÉMüÉU lÉÉzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå
AWÇûMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉ zÉUÏU qÉåÇ AÉxjÉÉ UYZÉÏ Wæû uÉWû eÉsÉ Måü mÉëuÉÉWû MüÐ lÉÉDÇ Wæû,
ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå ÌoÉeÉsÉÏ MüÉ cÉqÉMülÉÉ ÎxjÉU lÉWûÏÇ AÉæU aÉlkÉuÉï lÉaÉUÏ MüÐ AÉxjÉÉ urÉjÉï Wæû uÉæxÉå WûÏ
zÉUÏU MüÐ AÉxjÉÉ MüUlÉÉ urÉjÉï Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå zÉUÏU MüÐ AÉxjÉÉ MüUMåü AWÇûMüÉU MüUiÉå WæÇû AÉæU
eÉaÉiÉç Måü mÉSÉjÉÉåïÇ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉå WæÇû uÉå qÉWûÉqÉÔZÉï WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ ÍqÉjrÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç
ÍqÉjrÉÉ Wæû | eÉÉå ExÉMüÉå xÉirÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå oÉlkÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå bÉÑUÉlÉ AjÉÉïiÉç
MÑüxÉuÉÉUÏ AmÉlÉå oÉlkÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É aÉÑTüÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû AÉæU mÉiÉÇaÉ AmÉlÉå lÉÉzÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É SÏmÉMü MüÐ CcNûÉ
MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå AmÉlÉå SåWû MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ AÉæU pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ AmÉlÉå WûÏ lÉÉzÉ Måü ÌlÉÍqɨÉ
Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉæÇ iÉÉå CxÉ zÉUÏU MüÉå AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | CxÉ zÉUÏU MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ mÉUqÉ SÒÈZÉ
SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå SåWû MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ UWûÉ ExÉMüÉå pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ pÉÏ lÉ UWåûaÉÏ | CxÉxÉå qÉæÇ ÌlÉUÉzÉ
WÕðû AÉæU qÉÑfÉå mÉUqÉmÉS MüÐ CcNûÉ Wæû ÎeÉxÉMåü mÉÉlÉå xÉå ÌTüU xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉ WûÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå SåWûlÉæUÉzrÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉ §ÉrÉÉåSzÉxxÉaÉïÈ ||13||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ uÉhÉïlÉ
UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! CxÉ eÉÏuÉ MüÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì qÉåÇ eÉlqÉ mÉÉMüU mÉëjÉqÉ oÉÉsÉ AuÉxjÉÉ mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû pÉÏ mÉUqÉ SÒÈZÉ MüÉ qÉÔsÉ Wæû | ExÉxÉå uÉWû mÉUqÉ SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU CiÉlÉå AuÉaÉÑhÉ CxÉqÉåÇ
AÉ mÉëuÉåzÉ MüUiÉå WæÇû AjÉÉïiÉç AzÉ£üiÉÉ, qÉÔZÉïiÉÉ, CcNûÉ, cÉmÉsÉiÉÉ, SÏlÉiÉÉ, SÒÈZÉ, xÉÇiÉÉmÉ CiÉlÉå ÌuÉMüÉU CxÉMüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû | rÉWû oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ qÉWûÉ ÌuÉMüÉUuÉÉlÉç Wæû |oÉÉsÉMü mÉSÉjÉï MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ Wæû AÉæU LMü uÉxiÉÑ
MüÉ aÉëWûhÉMüU SÕxÉUÏ MüÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ,ÌTüU AÉæU qÉåÇ sÉaÉ eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉlÉU ÎxjÉU lÉWûÏÇ
oÉæPûiÉÉ AÉæU eÉÉå ÌMüxÉÏ mÉU ¢üÉåkÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÏiÉU xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû | uÉWû oÉÄQûÏ oÉÄQûÏ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû, mÉU
ExÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, xÉSÉ iÉ×whÉÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû AÉæU ¤ÉhÉ qÉåÇ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå MüSsÉÏuÉlÉ MüÉ WûÉjÉÏ eÉÇeÉÏU xÉå oÉðkÉÉ WÒûAÉ SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû cÉæiÉlrÉ mÉÑÂwÉ
oÉÉsÉMü AuÉxjÉÉ xÉå SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû cÉæiÉlrÉ mÉÑÂwÉ oÉÉsÉMü AuÉxjÉÉ xÉå SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
uÉWû eÉÉå MÑüNû CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå ÌuÉcÉÉU ÌoÉlÉÉ Wæû, ExÉxÉå SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | rÉWû qÉÔÄRû aÉÔðaÉÏ AuÉxjÉÉ Wæû
ExÉxÉå MÑüNû ÍxÉή lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU eÉÉå ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉqÉåÇ ¤ÉhÉqÉÉ§É xÉÑZÉÏ UWûiÉÉ
Wæû ÌTüU iÉmÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå iÉmÉiÉÏ mÉ×juÉÏ mÉU eÉsÉ QûÉÍsÉrÉå iÉÉå LMü ¤ÉhÉ zÉÏiÉsÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÌTüU ExÉÏ
mÉëMüÉU xÉå iÉmÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû pÉÏ iÉmÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå UÉÌ§É Måü AliÉ qÉåÇ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉxÉå
EsÉÔMüÉÌS Mü¹uÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ CxÉ eÉÏuÉ MüÉå xuÉÃmÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû
qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå oÉÉsÉMü AuÉxjÉÉ MüÐ xÉÇaÉÌiÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû pÉÏ qÉÔZÉï Wæû, YrÉÉå ÇÌMü uÉWû ÌuÉuÉåMüUÌWûiÉ AuÉxjÉÉ Wæû
AÉæU xÉSÉ AmÉÌuÉ§É Wæû AÉæU xÉSÉ mÉSÉjÉï MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÏ Wæû | LåxÉÏ qÉÑÄRû AÉæU SÏlÉ AuÉxjÉÉ MüÐ qÉÑfÉMüÉå
CcNûÉ lÉWûÏÇ, ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉ mÉSÉjÉï MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû ExÉMüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå MÑü¨ÉÉ ¤ÉhÉ-¤ÉhÉ qÉåÇ ²ÉU MüÐ
AÉåU AmÉqÉÉlÉ mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü AmÉqÉÉlÉ mÉÉiÉÉ Wæû | uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü AmÉqÉÉlÉ mÉÉiÉÉ Wæû | oÉÉsÉMü MüÉå
qÉÉiÉÉ, ÌmÉiÉÉ, oÉÉlkÉuÉ, AmÉlÉå xÉå oÉÄQåû oÉÉsÉMü AÉæU mÉzÉÑ mɤÉÏ MüÉ pÉÏ pÉrÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ
SÒÈZÉÃmÉÏ AuÉxjÉÉ MüÐ qÉÑfÉMüÉå CcNûÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå x§ÉÏMåü lÉrÉlÉ AÉæU lÉSÏ MüÉ mÉëuÉÉWû cÉgcÉsÉ Wæû ExÉxÉå
pÉÏ qÉlÉ AÉæU oÉÉsÉMü cÉgcÉsÉ WæÇû AÉæU xÉoÉ cÉgcÉsÉiÉÉ oÉÉsÉMü Måü MüÌlɸ WæÇû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå uÉåzrÉÉ MüÉ
ÍcÉ¨É LMü mÉÑÂwÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü MüÉ ÍcÉ¨É LMü mÉSÉjÉï qÉåÇ lÉWûÏÇ PûWûUiÉÉ AÉæU ExÉMüÉå rÉWû
ÌuÉcÉÉU pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü CxÉ mÉSÉjÉï xÉå qÉåUÉ lÉÉzÉ WûÉåaÉÉ uÉÉ MüsrÉÉhÉ WûÉåaÉÉ | oÉÉsÉMü LåxÉÏ WûÏ urÉjÉï cÉå¹É
MüUiÉÉ Wæû, xÉSÉ SÏlÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU xÉÑZÉ-SÒÈZÉ MüÐ CcNûÉ xÉå iÉmÉÉrÉqÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå erÉå¸-AÉwÉÉÄRû qÉåÇ
mÉ×juÉÏ iÉmÉÉrÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü iÉmÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû zÉÉÎliÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | eÉoÉ ÌuÉ±É mÉÄRûlÉå
sÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ aÉÑ xÉå LåxÉÉ pÉrÉpÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉæxÉå MüÉåD rÉqÉ MüÉå SåZÉ pÉrÉ mÉÉuÉå AÉæU eÉæxÉå aÉÂÄQû MüÉå SåZÉ
Måü xÉmÉï QûUå | eÉoÉ zÉUÏU qÉåÇ MüÉåD Mü¹ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉÏ uÉWû oÉÄQåû SÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉ
SÒÈZÉ MüÉå ÌlÉuÉÉUhÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ AÉæU xÉWûlÉå MüÐ pÉÏ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ WûÉå iÉÏ, pÉÏiÉU WûÏ eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU
qÉÑZÉ xÉå MÑüNû oÉÉåsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ | eÉæxÉå uÉ×¤É MÑüNû oÉÉåsÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ AÉæU eÉæxÉå mÉzÉÑ mɤÉÏ SÒÈZÉ mÉÉiÉå WæÇû,
lÉ MÑüNû MüWû xÉMüiÉå WæÇû, lÉ SÒZÉ MüÉ ÌlÉuÉÉUhÉ MüU xÉMüiÉå WæÇû, pÉÏiÉU WûÏ pÉÏiÉU eÉsÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü pÉÏ
aÉÔðaÉÉ AÉæU qÉÔÄRû WûÉåMüU SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ oÉÉsÉMü AuÉxjÉÉ MüÐ CcNûÉ MüUlÉå uÉÉsÉÉ qÉÔZÉï Wæû |
rÉWû iÉÉå mÉUqÉ SÒÈZÉ ÃmÉ AuÉxjÉÉ Wæû | CxÉqÉåÇ ÌuÉuÉåMü AÉæU ÌuÉcÉÉU pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | oÉÉsÉMü ZÉÉlÉå MüÉå
mÉÉiÉÉ Wæû ÂSlÉ MüUiÉÉ Wæû | LåxÉÏ AuÉaÉÑhÉÃmÉ AuÉxjÉÉ qÉÑfÉMüÉå lÉWûÏÇ xÉÑWûÉiÉÏ | eÉæxÉå ÌoÉeÉsÉÏ AÉæU eÉsÉ Måü
oÉѯÒSå ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉå uÉæxÉå WûÏ oÉÉsÉMü pÉÏ MüSÉÍcÉiÉç ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï
AuÉxjÉÉ Wæû | CxÉqÉåÇ MüpÉÏ MüWûiÉÉ Wæû ÌMü Wåû ÌmÉiÉÉ! qÉÑfÉMüÉå oÉUTü MüÉ OÒûMüÄQûÉ pÉÔlÉ Så AÉæU MüpÉÏ MüWûiÉÉ Wæû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÌMü qÉÑfÉMüÉå cÉlSìqÉÉ EiÉÉU Så | rÉå xÉoÉ qÉÔZÉïiÉÉ Måü uÉcÉlÉ WæÇû | CxÉxÉå LåxÉÏ qÉÔZÉÉïuÉxjÉÉ MüÉå qÉæÇ AÇaÉÏMüÉU
lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | eÉæxÉå SÒÈZÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ oÉÉsÉMü MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû WûqÉÉUå xuÉmlÉ qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉrÉÉ | LåxÉÏ
lÉÏcÉ AuÉxjÉÉ MüÉå qÉæÇ AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ CxÉqÉåÇ aÉÑhÉ MüÉåD pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉ cÉiÉÑSïzÉxxÉaÉïÈ ||14||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

rÉÑuÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlÉ
´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU SÒÈZÉÃmÉ oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ Måü AlÉliÉU rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû xÉÉå lÉÏcÉå xÉå
FÆcÉå cÉÄRûiÉÏ Wæû | uÉWû pÉÏ E¨ÉqÉ lÉWûÏÇ AÍkÉMü SÒÈZÉSÉrÉMü Wæû | eÉoÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉoÉ MüÉqÉÃmÉÏ
ÌmÉzÉÉcÉ AÉ sÉaÉiÉÉ Wæû | uÉWû MüÉqÉÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ aÉÄRåû qÉåÇ AÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ÍcÉ¨É MüÉå
ÌTüUÉiÉÉ Wæû AÉæU CcNûÉ mÉxÉÉUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå xÉÔrÉï qÉÑZÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU
mÉðZÉÑËUrÉÉåÇ MüÉå mÉxÉÉUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåMüU ÍcɨÉÃmÉÏ MüqÉsÉ AÉæU CcNûÉÃmÉÏ
mÉðZÉÑUÏ MüÉå mÉxÉÉUiÉÉ Wæû | ÌTüU eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉå AÎalÉ Måü MÑÇüQû qÉåÇ QûÉsÉ ÌSrÉÉ WûÉå AÉæU uÉWû SÒÈZÉ mÉÉuÉå uÉæxÉå
WûÏ MüÉqÉMåü uÉzÉ WÒûAÉ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå MÑüNû ÌuÉMüÉU WæÇû xÉÉå xÉoÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå
WæÇû | eÉæxÉå kÉlÉuÉÉlÉç MüÉå SåZÉMåü xÉoÉ ÌlÉkÉïlÉ kÉlÉ MüÐ AÉzÉÉ MüUiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ SåZÉMüU xÉoÉ SÉåwÉ
CMü•åû WûÉåiÉå WæÇû eÉÉå pÉÉåaÉ MüÉå xÉÑZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû |
eÉæxÉå qɱ MüÉ bÉOû pÉUÉ WÒûAÉ SåZÉlÉå qÉÉ§É xÉÑlSU sÉaÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ eÉoÉ ExÉMüÉå mÉÉlÉ MüUå iÉoÉ ElqÉ¨É WûÉåMüU
SÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌlÉUÉSU mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ pÉÉåaÉ SåZÉlÉå qÉÉ§É xÉÑlSU pÉÉxÉiÉå WæÇû , mÉUliÉÑ eÉoÉ ClÉMüÉå
pÉÉåaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉ×whÉÉ xÉå ElqÉ¨É AÉæU mÉUÉkÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, qÉÉåWû AÉæU
AWÇûMüÉU AÉÌS xÉoÉ cÉÉåU rÉÑuÉÉÃmÉÏ UÉÌ§É MüÉå SåZÉMüU sÉÔOûlÉå sÉaÉiÉå WæÇû AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ ÃmÉÏ kÉlÉ MüÉå sÉå
eÉÉiÉå WæÇû | CxÉxÉå eÉÏuÉ SÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AÉiqÉÉlÉlS Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå WûÏ eÉÏuÉ SÏlÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ
SÒZÉ SålÉåuÉÉsÉÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÉå qÉæÇ AÇaÉÏMüÉU lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | zÉÉÎliÉ ÍcɨÉMüÉå ÎxjÉU MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå Wæû mÉU
rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ ÍcÉ¨É ÌuÉwÉrÉ MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå oÉÉhÉ sɤrÉ MüÐ AÉåU eÉÉiÉÉ Wæû | iÉoÉ ExÉMüÉå ÌuÉwÉrÉ MüÉ
xÉÇrÉÉåaÉWûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉwÉrÉ MüÐ iÉ×whÉÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU iÉ×whÉÉ Måü qÉÉUå eÉlqÉ xÉå eÉlqÉÉliÉU qÉåÇ SÒÈZÉ
mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑÌlɵÉU! LåxÉÏ SÒÈZÉSÉrÉMü rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÐ qÉÑfÉMüÉå CcNûÉ lÉWûÏÇ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉæxÉå
mÉësÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ xÉoÉ SÒÈZÉ AÉMüU ÎxjÉU WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, sÉÉåpÉ, qÉÉåWû, AWÇûMüÉU , cÉmÉsÉiÉÉ
CirÉÉÌSMü xÉoÉ SÉåwÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉ ÎxjÉU WûÉåiÉå WæÇû eÉÉå xÉoÉ ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ cÉqÉMü xÉå WæÇû, WûÉåMåü ÍqÉOû eÉÉiÉå
WæÇû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì iÉUÇaÉ WûÉåMüU ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû ¤ÉhÉpÉÇaÉÑU Wæû AÉæU uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxÉjÉÉ WûÉåMåü ÍqÉOû
eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ MüÉåD x§ÉÏ ÌuÉMüÉU xÉå NûsÉ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ NûsÉ eÉÉiÉÏ Wæû
| Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ eÉÏuÉ MüÐ mÉUqÉ zɧÉÑ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ CxÉ zɧÉÑ xÉå oÉcÉå WæÇû uÉWûÏ kÉlrÉ WæÇû | CxÉMåü
zÉx§É MüÉqÉ AÉæU ¢üÉåkÉ WæÇû eÉÉå ClÉxÉå NÕûOûÉ uÉWû uÉeÉë Måü mÉëWûÉU xÉå pÉÏ lÉ NåûSÉ eÉÉrÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå ClÉxÉå oÉðkÉÉ
WÒûAÉ Wæû uÉWû mÉzÉÑ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ SåZÉlÉå qÉåÇ iÉÉå xÉÑlSU Wæû mÉUliÉÑ pÉÏiÉU xÉå iÉ×whÉÉ xÉå eÉeÉïUÏpÉÔiÉ
Wæû | eÉæxÉå uÉ×¤É SåZÉlÉå qÉåÇ iÉÉå xÉÑlSU WûÉå mÉUliÉÑ pÉÏiÉU xÉå bÉÑlÉ sÉaÉÉ WÒûAÉ WûÉå uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ Wæû eÉÉå
pÉÉåaÉÉåÇ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉÏ Wæû uÉå pÉÉåaÉ AÉmÉÉiÉ-UqÉhÉÏrÉ WæÇû | MüÉUhÉ rÉWû ÌMü eÉoÉ iÉMü CÎlSìrÉÉåÇ AÉæU
ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ Wæû iÉoÉ iÉMü AÌuÉcÉÉU xÉå pÉsÉÉ sÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CxÉÍsÉL pÉÉåaÉ MüUMåü qÉÔZÉï mÉëxÉ³É AÉæU ElqÉ¨É WûÉåiÉå WæÇû ElÉMüÉå zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ pÉÏiÉU xÉSÉ iÉ×whÉÉ UWûiÉÏ Wæû
AÉæU x§ÉÏ qÉåÇ ÍcÉ¨É MüÐ AÉxÉÌ£ü UWûiÉÏ Wæû | eÉoÉ C¹ uÉÌlÉiÉÉ MüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå xqÉUhÉ MüUMåü
eÉsÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå uÉlÉ MüÉ uÉ×¤É AÎalÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ C¹ Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå eÉÏuÉ eÉsÉiÉÉ
Wæû | eÉæxÉå ElqÉ¨É WûxiÉÏ eÉÇeÉÏU xÉå oÉðkÉiÉÉ iÉÉå ÎxjÉU WûÉåiÉÉ Wæû MüWûÏÇ eÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ MüÉqÉÃmÉÏ
WûxiÉÏ MüÉå eÉÇeÉÏUÃmÉÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ oÉlkÉlÉ MüUiÉÏ Wæû | rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ lÉSÏ Wæû ExÉqÉåÇ CcNûÉÃmÉÏ iÉUÇaÉ EPûiÉå
WæÇû uÉå MüSÉÍcÉiÉç zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ oÉÄQûÏ SÒ¹ Wæû | oÉÄQåû oÉÑήqÉÉlÉç, ÌlÉqÉïsÉ AÉæU
mÉëxÉ³É mÉÑÂwÉ MüÐ oÉÑή MüÉå pÉÏ qÉÍsÉlÉ MüU QûÉsÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå ÌlÉqÉïsÉ eÉsÉ MüÐ oÉÄQûÏ lÉSÏ uÉwÉÉïMüÉsÉ qÉåÇ
qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ oÉÑή qÉÍsÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wåû qÉÑlÉϵÉU! zÉUÏUÃmÉÏ uÉ×¤É Wæû ExÉqÉåÇ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû xÉÉå mÉѹ WûÉåiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû
iÉoÉ ÍcɨÉÃmÉÏ pÉðuÉUÉ AÉ oÉæPûiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ ExÉMüÐ xÉÑaÉlkÉ xÉå ElqÉ¨É WûÉåiÉÉ Wæû, xÉoÉ ÌuÉcÉÉU pÉÔsÉ
eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉoÉ mÉëoÉsÉ mÉuÉlÉ cÉsÉiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉÔZÉå mɧÉÉåÇ MüÉå EÄQûÉ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ
uÉæUÉarÉ; xÉliÉÉåwÉÉÌSMü aÉÑhÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ MüUiÉÏ Wæû | SÒÈZÉÃmÉÏ MüqÉsÉ MüÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ xÉÔrÉï Wæû, CxÉMåü
ESrÉ xÉå xÉoÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | CxÉxÉå xÉoÉ SÒÈZÉÉåÇ MüÉ qÉÔsÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ xÉå
xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉ AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ MüqÉsÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ mÉðZÉÑUÏ AÉæU xÉirÉiÉÉÃmÉÏxÉÑaÉlkÉ xÉå
ÎZÉsÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ pÉðuÉUÉ ExÉ mÉU AÉ oÉæPûiÉÉ AÉæU ÌuÉwÉrÉ MüÐ xÉÑaÉlkÉ sÉåiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ UÉÌ§É Wæû ExÉqÉåÇ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉÏ iÉÉUÉaÉhÉ mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû AjÉÉïiÉç zÉUÏU rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ xÉå xÉÑzÉÉåÍpÉiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå kÉÉlÉ Måü NûÉåOåû uÉ×¤É WûUå iÉoÉ iÉMü UWûiÉå WæÇû eÉoÉiÉMü ExÉqÉå Ç TüsÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ | eÉoÉ TüsÉ
AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉ×¤É xÉÔZÉlÉå sÉaÉiÉå WæÇû AÉæU A³É mÉËUmÉYuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉ×¤É MüÐ WûËUrÉÉsÉÏ lÉWûÏÇ UWû xÉMüiÉÏ uÉæxÉå
WûÏ eÉoÉ iÉMü eÉuÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ iÉoÉ iÉMü zÉUÏU xÉÑlSU MüÉåqÉsÉ UWûiÉÉ Wæû eÉoÉ eÉuÉÉlÉÏ AÉiÉÏ Wæû iÉoÉ
zÉUÏU ¢ÔüU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU mÉËUmÉYuÉ WûÉåMüU ¤ÉÏhÉ AÉæU uÉ×® WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! LåxÉÏ
SÒÈZÉ MüÐ qÉÔsÉÃmÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÐ qÉÑfÉMüÉå CcNûÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì oÉÄQåû eÉsÉ xÉå iÉUÇaÉÉå MüÉå mÉxÉÉUiÉÉ AÉæU
ENûÉsÉiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÏ qÉrÉÉïSÉ lÉWûÏÇ irÉÉaÉiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü DµÉU MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉrÉÉïSÉ qÉåÇ UWûlÉå MüÐ Wæû AÉæU rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ
iÉÉå LåxÉÏ Wæû ÌMü zÉÉx§É AÉæU sÉÉåMü MüÐ qÉrÉÉïSÉ qÉåOû Måü cÉsÉiÉÏ Wæû AÉæU ExÉMüÉ AmÉlÉÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ |
eÉæxÉå AlkÉMüÉU qÉåÇ mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ zÉÑpÉÉzÉÑpÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
ÎeÉxÉMüÉå ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ UWûÉ ExÉMüÉå zÉÉÎliÉ MüWûÉð xÉå WûÉå; uÉWû xÉSÉ urÉÉÍkÉ AÉæU iÉÉmÉ xÉå eÉsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå eÉsÉ Måü ÌoÉlÉÉ qÉcNû MüÉå zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU Måü ÌoÉlÉÉ mÉÑÂwÉ xÉSÉ eÉsÉiÉÉ UWûiÉÉ Wæû |
eÉoÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉÃmÉ UÉÌ§É AÉiÉÏ Wæû iÉoÉ MüÉqÉ ÌmÉzÉÉcÉ AÉMåü aÉeÉïiÉÉ Wæû AÉæU rÉWûÏ xÉÇMüsmÉ EPûiÉå WæÇû ÌMü MüÉåD
MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉ AÉuÉå iÉÉå ExÉMåü xÉÉjÉ qÉæÇ rÉWûÏ cÉcÉÉï MüÃÆ ÌMü Wåû ÍqɧÉ! uÉWû x§ÉÏ MæüxÉÏ xÉÑlSU Wæû AÉæU ExÉMåü
MæüxÉå MüOûÉ¤É WæÇû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! CxÉ CcNûÉ qÉåÇ uÉWû xÉSÉ eÉsÉiÉÉ WûÏ UWûiÉÉ Wæû eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ MüÐ lÉSÏ MüÉå SåZÉ qÉ×aÉ
SÉæÄQûiÉÉ Wæû AÉæU eÉsÉ MüÐ AmÉëÉÎmiÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ MüÉqÉÏ mÉÑÂwÉ ÌuÉwÉrÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU
zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! qÉlÉÑwrÉ eÉlqÉ E¨ÉqÉ Wæû mÉUliÉÑ ÎeÉlÉMåü ApÉÉarÉ WæÇû ElÉMüÉå ÌuÉwÉrÉ xÉå AÉiqÉmÉS
MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉå ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ mÉëÉmiÉ WûÉå AÉæU uÉWû ExÉMüÉ ÌlÉUÉSU MüUå ExÉMüÉ aÉÑhÉ lÉ
eÉÉlÉMüU QûÉsÉ Så uÉæxÉå WûÏ mÉÑÂwÉ lÉå qÉlÉÑwrÉ zÉUÏU mÉÉMüU AÉiqÉmÉS lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ uÉWû oÉÄQûÉ ApÉÉaÉÏ Wæû AÉæU
qÉÔZÉïiÉÉ xÉå AmÉlÉå eÉlqÉ MüÉå urÉjÉï ZÉÉå QûÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ mÉUqÉ SÒÈZÉ MüÉ ¤Éå§É AmÉlÉå ÌlÉÍqɨÉ
oÉÉåiÉÉ Wæû AÉæU qÉÉlÉ, qÉÉåWû qÉS CirÉÉÌS ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ LåxÉå
oÉÄQåû ÌuÉMüÉUÉåÇ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÏ Wæû | eÉæxÉå lÉSÏ uÉÉrÉÑ xÉå AlÉåMü iÉUÇaÉ mÉxÉÉUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ ÍcÉ¨É Måü
AlÉåMü MüÉqÉÉåÇ MüÉå EPûÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå mɤÉÏ mÉÇZÉ xÉå oÉWÒûiÉ EÄQûiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå ÍxÉÇWû pÉÑeÉÉ Måü oÉsÉ xÉå mÉzÉÑ
MüÉå qÉÉUlÉå SÉæÄQûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ xÉå ÌuɤÉåmÉ MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! xÉqÉÑSì MüÉ
iÉUlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü ExÉqÉåÇ eÉsÉ AjÉÉWû Wæû ExÉMüÉ ÌuÉxiÉÉU pÉÏ oÉÄQûÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ MücNû qÉcNû qÉaÉU
pÉÏ oÉÄQåû oÉÄQåû eÉÏuÉ UWûiÉå WæÇû mÉU qÉæÇ ExÉMüÉ iÉUlÉÉ pÉÏ xÉÑaÉqÉ qÉÉlÉiÉÉ WÕðû mÉUliÉÑ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÉ iÉUlÉÉ
qÉWûÉMüÌPûlÉ Wæû AjÉÉïiÉç rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ eÉÉå cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå xÉÉå mÉÑÂwÉ kÉlrÉ WæÇû AÉæU uÉlSlÉÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ
WæÇû Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉWû rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ ÍcÉ¨É MüÉå qÉsÉÏlÉ MüU QûÉsÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ MüÐ oÉÉuÉsÉÏ Måü ÌlÉMüOû UÉZÉ
AÉæU MüÉðOåû WûÉåÇ AÉæU mÉuÉlÉ cÉsÉlÉå xÉå xÉoÉ AÉ oÉÉuÉsÉÏ qÉåÇ ÌaÉUåÇ uÉæxÉå WûÏ mÉuÉlÉÃmÉÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ SÉåwÉÃmÉÏ kÉÔsÉ
AÉæU MüÉðOûÉåÇ MüÉå ÍcɨÉÃmÉÏ oÉÉuÉsÉÏ qÉåÇ QûÉsÉ Måü qÉsÉÏlÉ MüU SåiÉÏ Wæû | LåxÉå AuÉaÉÑhÉÉåÇ xÉå mÉÔhÉï rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÐ
CcNûÉ qÉÑfÉMüÉå lÉWûÏÇ Wæû | rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉÑfÉ mÉU rÉWûÏ M×ümÉÉ MüU ÌMü iÉåUÉ SzÉïlÉ lÉ WûÉå | iÉåUÉ AÉlÉÉ qÉæÇ SÒÈZÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüÉ MüÉUhÉ qÉÉlÉiÉÉ WÕðû | eÉæxÉå mÉÑ§É Måü qÉUhÉ MüÉ xÉÇMüOû ÌmÉiÉÉ lÉWûÏÇ xÉWû xÉMüiÉÉ AÉæU xÉÑZÉ MüÉ ÌlÉÍqÉ¨É lÉWûÏÇ
SåZÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ iÉåUÉ AÉlÉÉ qÉæÇ xÉÑZÉ MüÉ ÌlÉÍqÉ¨É lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ CxÉxÉå qÉÑfÉmÉU SrÉÉ MüU ÌMü AmÉlÉÉ SzÉïlÉ lÉ
Så |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ MüÉ iÉUlÉÉ qÉWûÉ MüÌPûlÉ Wæû | rÉÉæuÉlÉuÉÉlÉç lÉqÉëiÉÉxÉÇrÉÑ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉå AÉæU zÉÉx§É
Måü aÉÑhÉ uÉæUÉarÉ ÌuÉcÉÉU xÉÇiÉÉåwÉ AÉæU zÉÉÎliÉ ClÉxÉå pÉÏ xÉqmÉ³É lÉWûÏÇ WæÇû | eÉæ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ uÉlÉ WûÉålÉÉ AɶÉrÉï
Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ uÉæUÉarÉ,ÌuÉcÉÉU, zÉÉÎliÉ AÉæU xÉÇiÉÉåwÉ WûÉålÉÉ pÉÏ oÉÄQûÏ AɶÉrÉï Wæû | CxÉxÉå AÉmÉ
qÉÑfÉxÉå uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÌWûrÉå ÎeÉxÉxÉå rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ Måü SÒÈZÉ xÉå qÉÑÌ£ü WûÉåMüU AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉå rÉÑuÉÉaÉÉÂÄQûÏuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉSzÉxxÉaÉïÈ ||15||

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

श्रीपरमात्मने नमः

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ ̲iÉÏrÉ qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ
qÉÑÌlÉzÉÑMüÌlÉuÉÉïhÉ-uÉhÉïlÉ
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû xÉÉkÉÉå! rÉå uÉcÉlÉ mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ WæÇû AÉæU MüsrÉÉhÉ Måü Mü¨ÉÉï WæÇû ClÉqÉåÇ xÉÑlÉlÉå
MüÐ mÉëÏÌiÉ iÉoÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû eÉoÉ AlÉåMü eÉlqÉ Måü oÉÄQåû mÉÑhrÉ CMü•åû WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå MüsmÉuÉ×¤É Måü TüsÉ MüÉå
oÉÄQåû mÉÑhrÉ xÉå mÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉMåü oÉÄQåû mÉÑhrÉMüqÉï CMü•åû WûÉåiÉå WæÇû ExÉMüÐ mÉëÏÌiÉ ClÉ uÉcÉlÉÉåÇ Måü xÉÑlÉlÉå qÉåÇ
WûÉåiÉÏ Wæû-AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | rÉå uÉcÉlÉ mÉUqÉoÉÉåkÉ Måü MüÉUhÉ WæÇû | uÉæUÉarÉmÉëMüUhÉ Måü LMü xÉWûx§É mÉÉðcÉxÉÉæ
zsÉÉåMü WæÇû | Wåû pÉÉU²ÉeÉ! CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ lÉÉUSeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ ÌuɵÉÉÍqÉ§É oÉÉåsÉå ÌMü Wåû ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸,
UÉqÉeÉÏ! ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ jÉÉ xÉÉå iÉÑqÉlÉå eÉÉlÉÉ Wæû CxÉxÉå AoÉ iÉÑqWåÇû eÉÉlÉlÉÉ AÉæU lÉWûÏÇ UWûÉ, mÉU
ExÉqÉåÇ ÌuÉ´ÉÉqÉ mÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå MÑüNû qÉÉeÉïlÉ MüUlÉÉ Wæû | eÉæxÉå AzÉÑ® AÉSzÉï MüÐ qÉÍsÉlÉiÉÉ SÕU MüUlÉå xÉå qÉÑZÉ
xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ MÑüNû EmÉSåzÉ MüÐ iÉÑqÉMüÉå AmÉå¤ÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉmÉ WûÏ Måü xÉSØzÉ pÉaÉuÉÉlÉç
urÉÉxÉeÉÏ Måü mÉÑ§É zÉÑMüSåuÉeÉÏ WÒûL WæÇû | uÉWû pÉÏ oÉÄQåû oÉÑήqÉÉlÉ jÉå, ElWûÉåÇlÉå eÉÉå eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ jÉÉ xÉÉå eÉÉlÉÉ
jÉÉ, mÉU ÌuÉ´ÉÉqÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ElÉMüÉå pÉÏ AmÉå¤ÉÉ jÉÏ xÉÉå ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÉå mÉÉMüU zÉÉliÉ WÒûL jÉå | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ
UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! zÉÑMüeÉÏ MæüxÉå oÉÑήqÉÉlÉ AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç jÉå AÉæU MæüxÉÏ ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ
ElÉMüÉå jÉÏ AÉæU ÌTüU MæüxÉå ElWûÉåÇlÉå ÌuÉ´ÉÉqÉ mÉÉrÉÉ xÉÉå M×ümÉÉ MüUMåü MüWûÉå? ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ,
AgeÉlÉ Måü mÉuÉïiÉ Måü xÉqÉÉlÉ AÉæU xÉÔrÉï Måü xÉSØzÉ mÉëMüÉzÉuÉÉlÉç pÉaÉuÉÉlÉç urÉÉxÉeÉÏ xuÉhÉï Måü ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU
UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü rÉWûÉð oÉæPåû jÉå | ElÉMåü mÉÑ§É zÉÑMüeÉÏ xÉoÉ zÉÉx§ÉÉåÇ Måü uÉå¨ÉÉ jÉå | AÉæU xÉirÉ MüÉå xÉirÉ AÉæU
AxÉirÉ MüÉå AxÉirÉ eÉÉlÉiÉå jÉå | ElWûÉåÇlÉå zÉÉÎliÉ AÉæU mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉqÉ lÉ mÉÉrÉÉ iÉoÉ ElÉMüÉå
ÌuÉMüsmÉ EPûÉ ÌMü ÎeÉxÉMüÉå qÉæÇlÉå eÉÉlÉÉ Wæû xÉÉå lÉ WûÉåaÉÉ | YrÉÉåÇÌMü qÉÑfÉMüÉå AÉlÉlS lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | rÉWû xÉÇzÉrÉ
MüUMåü LMü MüÉsÉ qÉåÇ urÉÉxÉeÉÏ eÉÉå xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ MüÐ MülSUÉ qÉåÇ oÉæPåû jÉå ÌiÉlÉMåü ÌlÉMüOû AÉMüU MüWûlÉå sÉaÉå,
Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû xÉÇxÉÉU xÉoÉ pÉëqÉÉiqÉMü MüWûÉð xÉå WÒûAÉ Wæû; CxÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É MæüxÉå WûÉåaÉÏ AÉæU AÉaÉå MüpÉÏ
CxÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É WÒûD Wæû xÉÉå MüWûÉå? Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU zÉÑMüSåuÉeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ Ìuɲ²åSÍzÉUÉåqÉÍhÉ
uÉåSurÉÉxÉ lÉå iÉiMüÉsÉ EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ | zÉÑMüeÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! eÉÉå MÑüNû iÉÑqÉ MüWûiÉå WûÉå uÉWû iÉÉå qÉæÇ
AÉaÉå xÉå WûÏ eÉÉlÉiÉÉ WÕðû | CxÉxÉå qÉÑfÉMüÉå zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ xÉuÉï¥É uÉåSurÉÉxÉeÉÏ ÌuÉcÉÉU
MüUlÉå sÉaÉå ÌMü CxÉMüÉå qÉåUå uÉcÉlÉ xÉå zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ lÉ WûÉåaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü ÌmÉiÉÉ mÉÑ§É MüÉ xÉqoÉlkÉ Wæû | LåxÉÉ
ÌuÉcÉÉU MüUMåü urÉÉxÉeÉÏ MüWûlÉå sÉaÉå, Wåû mÉѧÉ! qÉæÇ xÉuÉïiÉiuÉ¥É lÉWûÏÇ, iÉÑqÉ UÉeÉÉ eÉlÉMü Måü ÌlÉMüOû eÉÉAÉå, uÉå
xÉuÉïiÉiuÉ¥É AÉæU zÉÉliÉÉiqÉÉ WæÇû, ElÉxÉå iÉÑqWûÉUÉ qÉÉåWû ÌlÉuÉ×¨É WûÉåaÉÉ | iÉoÉ zÉÑMüSåuÉeÉÏ uÉWûÉð xÉå cÉsÉMüU
ÍqÉjÉsÉÉ lÉaÉUÏ qÉåÇ AÉrÉå AÉæU UÉeÉÉ eÉlÉMü Måü ²ÉU mÉU ÎxjÉiÉ WÒûL | ²ÉUmÉÉsÉ lÉå eÉÉMüU eÉlÉMü eÉÏ xÉå MüWûÉ
ÌMü urÉÉxÉeÉÏ Måü mÉÑ§É zÉÑMüeÉÏ ZÉÄQåû WæÇû | UÉeÉÉ lÉå eÉÉlÉÉ ÌMü ClÉMüÉå ÎeÉ¥ÉÉxÉÉ Wæû | CxÉÍsÉL MüWûÉ ÌMü ZÉÄQåû
UWûlÉå SÉå | CxÉÏ mÉëMüÉU ÌTüU ²ÉUmÉÉsÉ lÉå eÉÉ MüWûÉ AÉæU xÉÉiÉ ÌSlÉ ElWåÇû ZÉÄQåû WûÏ oÉÏiÉ aÉrÉå | iÉoÉ UÉeÉÉ lÉå
ÌTüU mÉÔNûÉ ÌMü zÉÑMüeÉÏ ZÉÄQåû WæÇû ÌMü cÉsÉå aÉrÉå | ²ÉUmÉÉsÉ lÉå MüWûÉ, ZÉÄQåû WæÇû | UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ, AÉaÉå sÉå AÉAÉå
| iÉoÉ uÉå ElÉMüÉå AÉaÉå sÉå AÉrÉå | ExÉ SUuÉÉeÉå mÉU pÉÏ uÉå xÉÉiÉ ÌSlÉ ZÉÄQåû UWåû | ÌTüU UÉeÉÉ lÉå mÉÔNûÉ ÌMü
zÉÑMüeÉÏ WæÇû? ²ÉUmÉÉsÉ lÉå MüWûÉ ÌMü ZÉÄQåû WæÇû | UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ ÌMü AliÉÈmÉÑU qÉåÇ sÉå AÉAÉå AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Måü pÉÉåaÉ pÉÑaÉiÉÉAÉå | iÉoÉ uÉå ElWåÇû AliÉÈmÉÑU qÉåÇ sÉå aÉrÉå | uÉWûÉð Îx§ÉrÉÉåÇ Måü mÉÉxÉ pÉÏ uÉå xÉÉiÉ ÌSlÉ iÉMü ZÉÄQåû
UWåû | ÌTüU UÉeÉÉ lÉå ²ÉUmÉÉsÉ xÉå mÉÔNûÉ ÌMü ExÉMüÐ AoÉ MæüxÉÏ SzÉÉ Wæû AÉæU AÉaÉå MæüxÉÏ SzÉÉ jÉÏ? ²ÉUmÉÉsÉ
lÉå MüWûÉ ÌMü AÉaÉå uÉå ÌlÉUÉSU xÉå lÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûL jÉå AÉæU lÉ AoÉ pÉÉåaÉ xÉå mÉëxÉ³É WÒûL, uÉå iÉÉå C¹ AÌlɹ
qÉåÇ xÉqÉÉlÉ Wæû | eÉæxÉå qÉlS mÉuÉlÉ xÉå qÉå cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû oÉÄQåû pÉÉåaÉ uÉ ÌlÉUÉSU xÉå
cÉsÉÉrÉqÉÉlÉç lÉWûÏÇ WÒûL eÉæxÉå mÉmÉÏWåû MüÉå qÉåbÉ Måü eÉsÉ ÌoÉlÉÉ lÉSÏ AÉæU iÉÉsÉ AÉÌS Måü eÉsÉ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå pÉÏ ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ Wæû | iÉoÉ UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ ElWåû rÉWûÉð sÉå AÉAÉå |
eÉoÉ zÉÑMüeÉÏ AÉrÉå iÉoÉ UÉeÉÉ eÉlÉMü lÉå EPûMåü ZÉÄQåû WûÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ | ÌTüU eÉoÉ SÉålÉÉåÇ oÉæPû aÉrÉå iÉoÉ UÉeÉÉ
lÉå MüWûÉ ÌMü Wåû qÉÑlÉϵÉU! iÉÑqÉ ÌMüxÉ ÌlÉÍqÉ¨É AÉrÉå WûÉå, iÉÑqÉMüÉå YrÉÉ uÉÉgNûÉ Wæû xÉÉå MüWûÉå ExÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉæÇ
MüU SåFÆ? ´ÉÏzÉÑMüeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû aÉÑUÉå! rÉWû xÉÇxÉÉU MüÉ AÉQûqoÉU MæüxÉå EimÉ³É WÒûAÉ AÉæU MæüxÉå zÉÉliÉ WûÉåaÉÉ
xÉÉå iÉÑqÉ MüWûÉå? CiÉlÉÉ MüWû ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU zÉÑMüSåuÉeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ eÉlÉMü
lÉå rÉjÉÉzÉÉx§É EmÉSåzÉ eÉÉå MÑüNû urÉÉxÉ lÉå ÌMürÉÉ jÉÉ xÉÉåD MüWûÉ | rÉWû xÉÑlÉ zÉÑMüeÉÏ lÉå MüWûÉ ÌMü pÉaÉuÉlÉç eÉÉå
MÑüNû iÉÑqÉ MüWûiÉå WûÉå xÉÉåD qÉåUå ÌmÉiÉÉ pÉÏ MüWûiÉå jÉå, xÉÉåD zÉÉx§É pÉÏ MüWûiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå qÉæÇ pÉÏ LåxÉÉ
WûÏ eÉÉlÉiÉÉ WÕðû ÌMü rÉWû xÉÇxÉÉU AmÉlÉå ÍcÉ¨É xÉå EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍcɨÉMåü ÌlÉuÉåïS WûÉålÉå xÉå pÉëqÉ MüÐ ÌlÉuÉ×̨É
WûÉåiÉÏ Wæû, mÉU qÉÑfÉMüÉå ÌuÉ´ÉÉqÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû? eÉlÉMüeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå MÑüNû qÉæÇlÉå MüWûÉ AÉæU
eÉÉå iÉÑqÉ eÉÉlÉiÉå WûÉå CxÉxÉå mÉ×jÉMü EmÉÉrÉ lÉ eÉÉlÉlÉÉ AÉæU lÉ MüWûlÉÉ WûÏ Wæû | rÉWû xÉÇxÉÉU ÍcÉ¨É Måü xÉÇuÉåSlÉ xÉå
WÒûAÉ Wæû, eÉoÉ ÍcÉ¨É TÑüUlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | AÉiqÉiɨuÉ ÌlÉirÉ zÉÑ®;
mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ MåüuÉsÉ cÉæiÉlrÉ Wæû, eÉoÉ ExÉMüÉ AprÉÉxÉ MüUÉåaÉå iÉoÉ iÉÑqÉ ÌuÉ´ÉÉqÉ mÉÉuÉÉåaÉå | iÉÑqÉ AÍkÉMüÉUÏ WûÉå,
YrÉÉåÇÌMü iÉÑqWûÉUÉ rÉ¦É AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU Wæû, SØzrÉ MüÐ AÉåU lÉWûÏÇ, CxÉxÉå iÉÑ qÉ oÉÄQåû ESÉUÉiqÉÉ WûÉå | Wåû qÉÑlÉϵÉU!
iÉÑqÉ qÉÑfÉMüÉå urÉÉxÉeÉÏ xÉå AÍkÉMü eÉÉlÉ qÉåUå mÉÉxÉ AÉrÉå WûÉå, mÉU iÉÑqÉ qÉÑfÉxÉå xÉå pÉÏ AÍkÉMü WûÉå, YrÉÉåÇÌMü
WûqÉÉUÏ cÉå¹É iÉÉå oÉÉWûU xÉå SØ̹ AÉiÉÏ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUÏ cÉå¹É oÉÉWûU xÉå MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ, mÉU pÉÏiÉU xÉå WûqÉÉUÏ
pÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ Wæû | CiÉlÉÉ MüWû ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU UÉeÉÉ eÉlÉMü lÉå MüWûÉ iÉoÉ
zÉÑMüeÉÏ lÉå ÌlÉÈxÉÇaÉ ÌlÉwmÉërÉ¦É AÉæU ÌlÉpÉïrÉ WûÉåMüU xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ MüÐ MülSUÉ qÉåÇ eÉÉrÉ SzÉxÉWûx§É uÉwÉï iÉMü
ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ MüÐ | eÉæxÉå iÉåsÉ ÌoÉlÉÉ SÏmÉMü ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉå pÉÏ ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå aÉrÉå |
eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ oÉÔðS sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÉ mÉëMüÉzÉ xÉlkrÉÉMüÉsÉ qÉåÇ xÉÔrÉï Måü mÉÉxÉ sÉÏlÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ MüsÉlÉÉÃmÉ MüsÉÇMü MüÉå irÉÉaÉMüU uÉå oÉë¼mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå qÉÑÌlÉzÉÑMüÌlÉuÉÉïhÉ-uÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉëjÉqÉxxÉaÉïÈ ||1||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

qÉÑÌlÉÌuɵÉÉÍqɧÉÉåmÉSåzÉ
ÌuɵÉÉÍqɧÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉeÉÉ SzÉUjÉ! eÉæxÉå zÉÑMüeÉÏ zÉÑήoÉÑή uÉÉsÉå jÉå uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ pÉÏ Wæû |
eÉæxÉå zÉÉÎliÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ElÉMüÉå MÑüNû qÉÉeÉïlÉ MüiÉïurÉ jÉÉ uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ MüÉå pÉÏ ÌuÉ´ÉÉqÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É MÑüNû
qÉÉeÉïlÉ cÉÉÌWûL YrÉÉåÇÌMü AÉuÉUhÉ MüUlÉåuÉÉsÉå eÉÉå pÉÉåaÉ WæÇû ElÉxÉå ClÉMüÐ CcNûÉ ÌlÉuÉ×¨É WÒûD Wæû AÉæU eÉÉå MÑüNû
eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ jÉÉ xÉÉå eÉÉlÉÉ Wæû | AoÉ WûqÉ MüÉåD LåxÉÏ rÉÑÌ£ü MüUåÇaÉå ÎeÉxÉxÉå ClÉMüÉå ÌuÉ´ÉÉqÉ WûÉåaÉÉ | eÉæ xÉå
zÉÑMüeÉÏ MüÉå jÉÉåÄQåû xÉå qÉÉeÉïlÉ xÉå zÉÉÎliÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD jÉÏ uÉæxÉå WûÏ ClÉMüÉå pÉÏ WûÉåaÉÏ | Wåû UÉeÉlÉç! eÉæxÉå
¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉÌS SÒÈZÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ MüUiÉå uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ MüÉå pÉÏ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ
xmÉzÉï MüUiÉÏ | pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ xÉoÉMüÉå SÏlÉ MüUiÉÏ Wæû CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ oÉlkÉlÉ Wæû AÉæU pÉÉåaÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ MüÉ
¤ÉrÉ MüUlÉÉ WûÏ qÉÉå¤É Wæû | erÉÉåÇ-erÉÉåÇ pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ sÉbÉÑ WûÉåiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU erÉÉåÇerÉÉåÇ pÉÉåaÉ uÉÉxÉlÉÉ ¤ÉrÉ WûÉåiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû irÉÉåÇ irÉÉåÇ aÉËU¸ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉMü AÉiqÉÉlÉÇS MüÉ mÉëMüÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ
iÉoÉ iÉMü ÌuÉwÉrÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU eÉoÉ AÉiqÉÉlÉlS mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌuÉwÉrÉ uÉÉxÉlÉÉ MüÉåD
lÉWûÏÇ UWûiÉÏ | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ oÉåÍsÉ lÉWûÏÇ EimÉ³É WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå ÌuÉwÉrÉuÉÉxÉlÉÉ MüÐ EimĘ́É
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû xÉÉkÉÉå! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç ÌMüxÉÏ TüsÉ MüÐ CcNûÉ xÉå ÌuÉwÉrÉ pÉÉåaÉ MüÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, xuÉpÉÉuÉ xÉå
WûÏ ExÉMüÐ ÌuÉwÉrÉuÉÉxÉlÉÉ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå AlkÉMüÉU MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ UÉqÉeÉÏ MüÉå AoÉ ÌMüxÉÏ pÉÉåaÉ mÉSÉjÉï MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ UWûÏ | AoÉ iÉÉå uÉå ÌuÉÌSiÉuÉåS WÒûL WæÇû AiÉÈ
ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÐ CcNûÉ UZÉiÉå WæÇû CxÉxÉå eÉÉå MüWûÉå uÉWûÏ MüÃÆ ÎeÉxÉxÉå uÉå ÌuÉ´ÉÉqÉuÉÉlÉç WûÉåÇ | Wåû UÉeÉlÉç! pÉaÉuÉÉlÉç
uÉÍzɸeÉÏ MüÐ rÉÑÌ£ü xÉå rÉå zÉÉliÉ WûÉåÇaÉå AÉæU AÉaÉå xÉå uÉWûÏ UbÉÑuÉÇzÉMÑüsÉ Måü aÉÑ WæÇû | ElÉMåü AÉSåzÉ ²ÉUÉ
AÉaÉå pÉÏ UbÉÑuÉÇzÉÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WÒûL WæÇû | rÉå xÉuÉï¥É AÉæU xÉɤÉÏ ÃmÉ WæÇû AÉæU ̧ÉMüÉsÉ¥É AÉæU ¥ÉÉlÉ Måü xÉÔrÉï WæÇû |
ClÉMåü EmÉSåzÉ xÉå UÉqÉeÉÏ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå | Wåû uÉÍzɸeÉÏ! eÉoÉ WûqÉÉUÉ iÉÑqWûÉUÉ ÌuÉUÉåkÉ WÒûAÉ jÉÉ
AÉæU oÉë¼ÉeÉÏ lÉå qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ mÉU, eÉÉå GÌwɵÉUÉåÇ AÉæU AlÉåMü uÉפÉÉåÇ xÉå mÉÔhÉï jÉÉ, xÉÇxÉÉU uÉÉxÉlÉÉ Må ü
lÉÉzÉ, WûqÉÉUå iÉÑqWûÉUå ÌuÉUÉåkÉ MüÐ zÉÉÎliÉ AÉæU AlrÉ eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉÌlÉÍqÉ¨É eÉÉå EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ jÉÉ uÉWû
iÉÑqÉMüÉå xqÉUhÉ Wæû? AoÉ uÉWûÏ EmÉSåzÉ iÉÑqÉ UÉqÉeÉÏ MüÉå MüUÉå, YrÉÉåÇÌMü rÉå pÉÏ ÌlÉqÉïsÉ ¥ÉÉlÉ mÉÉ§É WæÇû | ¥ÉÉlÉ,
ÌuÉ¥ÉÉlÉ AÉæU ÌlÉqÉïsÉrÉÑÌ£ü uÉWûÏ Wæû eÉÉå zÉÑ®mÉÉ§É qÉåÇ AmÉïhÉ WûÉå AÉæU mÉÉ§É ÌoÉlÉÉ EmÉSåzÉ lÉWûÏÇ xÉÉåWûiÉÉ | ÎeÉxÉ
qÉåÇ ÍzÉwrÉpÉÉuÉ AÉæU ÌuÉU£üiÉÉ lÉ WûÉå LåxÉå AmÉÉ§É qÉÔZÉï MüÉå EmÉSåzÉ MüUlÉÉ urÉjÉï Wæû | MüSÉÍcÉiÉ ÌuÉU£ü WûÉå AÉæU
ÍzÉwrÉpÉÉuÉlÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå pÉÏ EmÉSåzÉ lÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | SÉålÉÉåÇ xÉå xÉqmÉ³É MüÉå WûÏ EmÉSåzÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | mÉɧÉ
ÌoÉlÉÉ EmÉSåzÉ urÉjÉï Wæû AjÉÉïiÉç AmÉÌuÉ§É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå aÉF MüÉ SÕkÉ qÉWûÉmÉÌuÉ§É Wæû mÉU µÉÉlÉ MüÐ iuÉcÉÉ
qÉåÇ QûÉËUrÉå iÉÉå AmÉÌuÉ§É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AmÉÉ§É MüÉå EmÉSåzÉ MüUlÉÉ urÉjÉï Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå ÍzÉwrÉ
uÉæUÉarÉ xÉå xÉqmÉ³É AÉæU ESÉU AÉiqÉÉ Wæû uÉWû iÉÑqWûÉUå EmÉSåzÉ Måü rÉÉåarÉ Wæû AÉæU iÉÑqÉ uÉÏiÉUÉaÉ AÉæU pÉrÉ ¢üÉåkÉ
xÉå UÌWûiÉ mÉUqÉ zÉÉliÉÃmÉ WûÉå, CxÉÍsÉrÉå iÉÑqWûÉUå EmÉSåzÉ Måü mÉÉ§É UÉqÉeÉÏ WæÇû | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ
oÉÉåsÉå ÌMü eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU ÌuɵÉÉÍqÉ§É eÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ lÉÉUS AÉæU urÉÉxÉÉÌSMü lÉå xÉÉkÉÑ-xÉÉkÉÑ MüWûÉ AjÉÉïiÉç
pÉsÉÉ-pÉsÉÉ MüWûÉ ÌMü LåxÉå WûÏ rÉjÉÉjÉï Wæû | ExÉ xÉqÉrÉ UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü mÉÉxÉ oÉWÒûiÉ mÉëMüÉU Måü xÉÉkÉÑ oÉæPåû jÉå
| oÉë¼ÉeÉÏ Måü mÉÑ§É uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ ÌMü Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå MÑüNû iÉÑqÉlÉå AÉ¥ÉÉ MüÐ Wæû uÉWû WûqÉlÉå qÉÉlÉÏ| LåxÉå
ÌMüxÉÏ MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ ÌMü xÉliÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ ÌlÉuÉÉUhÉ MüUå | xÉÉkÉÉå! UÉeÉÉ SzÉUjÉ Måü ÎeÉiÉlÉå mÉÑ§É WæÇû ElÉ
xÉoÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ eÉÉå A¥ÉÉlÉÃmÉÏ iÉqÉ Wæû uÉWû qÉæÇ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ xÉÔrÉï xÉå LåxÉå ÌlÉuÉÉUhÉ MüÃÆaÉÉ eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü
mÉëMüÉzÉ xÉå AlkÉMüÉU SÕU WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÉå MÑüNû oÉë¼ÉeÉÏ lÉå EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ jÉÉ uÉWû qÉÑfÉMüÉå
AZÉhQû xqÉUhÉ Wæû qÉæÇ uÉWûÏ EmÉSåzÉ MüÃÆaÉÉ ÎeÉxÉxÉå UÉqÉeÉÏ ÌlÉÈxÉÇzÉrÉ WûÉåÇaÉå | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ
oÉÉåsÉå ÌMü CxÉ mÉëMüÉU uÉÍzɸeÉÏ ÌuɵÉÉÍqÉ§É xÉå MüWû UÉqÉeÉÏ xÉå qÉÉå¤É MüÉ EmÉÉrÉ MüWûlÉå sÉaÉå |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑÌlÉÌuɵÉÉÍqɧÉÉåmÉSåzÉÉå lÉÉqÉ Ì²iÉÏrÉxxÉaÉïÈ ||2||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AxÉÇZrÉxÉ×̹mÉëÌiÉmÉÉSlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼ÉeÉÏ lÉå qÉÑfÉMüÉå eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ jÉÉ
uÉWû qÉÑfÉå pÉsÉå mÉëMüÉU xqÉUhÉ Wæû AÉæU uÉWûÏ AoÉ qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ´ÉÏUÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû
pÉaÉuÉÉlÉç! MÑüNû mÉëzlÉ MüUlÉå MüÉ AuÉxÉU AÉrÉÉ Wæû | LMü xÉÇzÉrÉ qÉÑfÉMüÉå Wæû xÉÉå SÕU MüUÉå | qÉÉå¤É EmÉÉrÉ eÉÉå
xÉÇÌWûiÉÉ MüWûiÉå WûÉå xÉÉå iÉÑqÉ xÉoÉ MüWûÉåaÉå mÉUliÉÑ rÉWû eÉÉå iÉÑqÉlÉå MüWûÉ ÌMü zÉÑMüSåuÉeÉÏ ÌuÉSåWûqÉÑ£ü WûÉå aÉrÉå iÉÉå
pÉaÉuÉÉlÉç urÉÉxÉeÉÏ eÉÉå xÉuÉï¥É jÉå xÉÉå ÌuÉSåWûqÉÑ£ü YrÉÉåÇ lÉ WÒûL? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü
ÌMüUhÉ Måü xÉÉjÉ §ÉxÉUåhÉÑ EÄQûiÉÏ SåZÉ mÉÄQûiÉÏ WæÇû AÉæU ElÉMüÐ xÉÇZrÉÉ lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÏ uÉæxÉå WûÏ mÉUqÉ xÉÔrÉï Måü
xÉÇuÉåSlÉÃmÉÏ ÌMüUhÉ qÉåÇ Ì§ÉsÉÉåMüÐÃmÉ AxÉÇZrÉ §ÉxÉUåhÉÑ WæÇû AlÉliÉ WûÉåMüU ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû AÉæU AlÉliÉ WûÉåiÉå WæÇû |
AlÉliÉ Ì§ÉsÉÉåMüÐ oÉë¼ xÉqÉÑSì qÉåÇ Wæû ElÉMüÐ xÉÇZrÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | ´ÉÏUÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! mÉÏNåû eÉÉå
urÉiÉÏiÉ WûÉå aÉrÉå WæÇû AÉæU AÉaÉå eÉÉå WûÉåÇaÉå ElÉMüÐ ÌMüiÉlÉÏ xÉÇZrÉÉ Wæû? uɨÉïqÉÉlÉ MüÉå iÉÉå qÉæÇ eÉÉlÉiÉÉ WÕðû |
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AlÉliÉ MüÉåÌOû ̧ÉsÉÉåMüÐ Måü aÉhÉ EmÉeÉå AÉæU ÍqÉOû aÉrÉå WæÇû | ÌMüiÉlÉå WûÏ WûÉåiÉå WæÇû
AÉæU ÌMüiÉlÉå WûÏ WûÉåuÉåÇaÉå | ClÉMüÐ MÑüNû xÉÇZrÉÉ lÉWûÏÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü eÉÏuÉ AxÉÇZrÉ WæÇû AÉæU eÉÏuÉ eÉÏuÉ mÉëÌiÉ
AmÉlÉÏ-AmÉlÉÏ-xÉ×̹ Wæû | eÉoÉ rÉå eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉoÉ ExÉÏ xjÉÉlÉ qÉåÇ AmÉlÉå AliÉuÉÉWûMü
xÉÇMüsmÉÃmÉÏ mÉÑU qÉåÇ ClÉMüÉå AmÉlÉÉ oÉlkÉlÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉÏ xjÉÉlÉ qÉåÇ mÉUsÉÉåMü pÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû | mÉ×juÉÏ,
AmÉ, iÉåeÉ AÉæU uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ mÉgcÉpÉÔiÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU AmÉlÉÏ
AmÉlÉÏ xÉ×̹ pÉÉxÉ AÉiÉÏ Wæû | ÌTüU eÉoÉ uÉWûÉðxÉå qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWûÏÇ ÌTüU xÉ×̹ pÉÉxÉ AÉiÉÏ Wæû lÉÉqÉ
ÃmÉ xÉÇrÉÑ£ü uÉWûÏ eÉÉaÉëiÉ xÉirÉ WûÉåMüU pÉÉxÉ AÉiÉÏ Wæû | ÌTüU eÉoÉ uÉWûÉð xÉå qÉUiÉÉ Wæû iÉoÉ CxÉ mÉgcÉpÉÔiÉ xÉ×̹
MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | AÉæU SÕxÉUÏ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû AÉæU uÉWûÉð Måü eÉÉå eÉÏuÉ WûÉåiÉå WæÇû ElÉMüÉå pÉÏ CxÉÏ mÉëMüÉU
AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉÏmÉëMüÉU LMü LMü eÉÏuÉ MüÐ xÉ×̹ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû | ClÉMüÐ xÉÇZrÉÉ MÑüNû
lÉWûÏÇ | iÉoÉ oÉë¼É MüÐ xÉ×̹ MüÐ xÉÇZrÉÉ MæüxÉå WûÉå? eÉæxÉå qÉlÉÑwrÉ bÉÔqÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMüÉå xÉuÉï mÉSÉjÉï pÉëqÉiÉå
SØ̹ AÉiÉå WæÇû; eÉæxÉå lÉÉuÉ qÉåÇ oÉæPåû WÒûL lÉSÏ Måü uÉ×¤É cÉsÉiÉå SØ̹ AÉiÉå WæÇû; eÉæxÉå lÉå§É Måü SÉåwÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ
qÉÉåiÉÏ MüÐ qÉÉsÉÉ SØ̹ AÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉå qÉåÇ xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉ MüÉå pÉëqÉ xÉå rÉWû sÉÉåMü
mÉUsÉÉåMü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû EmÉeÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ, LMü A²æiÉ mÉUqÉÉiqÉÉ iɨuÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ Wæû ExÉqÉåÇ ²æiÉpÉëqÉ AÌuÉ±É xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå AmÉlÉÏ mÉUNûÉWûÏ Ç qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AÉæU pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå MüsmÉlÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! urÉÉxÉeÉÏ MüÉå
oɨÉÏxÉ AÉMüÉU xÉå qÉæÇlÉå SåZÉÉ Wæû | ElÉqÉåÇ SzÉ LMü AÉMüÉU AÉæU Ì¢ürÉÉ AÉæU ÌlɶÉrÉÃmÉ WæÇû; SzÉ AjÉï
xÉqÉÉlÉ WÒûL WæÇû AÉæU oÉÉUWû AÉMüÉU Ì¢ürÉÉ AÉæU cÉå¹É qÉåÇ ÌuÉsɤÉhÉ WÒûL WæÇû eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉå WûÉåiÉÏ WæÇû iÉÉå
ElÉqÉåÇ MüD xÉqÉ AÉæU MüD ÌuÉsɤÉhÉ EmÉeÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ urÉÉxÉ WÒûL WæÇû | xÉqÉ eÉÉå SzÉ WÒûL WæÇû ElÉqÉåÇ SzÉuÉåÇ
urÉÉxÉ rÉWûÏ WæÇû AÉæU AÉaÉå pÉÏ AÉPû oÉåU rÉWûÏ WûÉåÇaÉå AÉæU qÉWûÉpÉÉUiÉ MüWåÇûaÉå | lÉuÉÏÇ oÉåU oÉë¼É WûÉåMüU ÌuÉSåWû
qÉÑ£ü WûÉåÇaÉå | WûqÉ AÉæU uÉÉsqÉÏÌMü, pÉ×a ÉÑ AÉæU oÉ×WûxmÉÌiÉ MüÉ ÌmÉiÉÉ AÇÌaÉUÉ CirÉÉÌS pÉÏ ÌuÉSåWû qÉÑ£ü WûÉåuÉåÇaÉå | Wåû
UÉqÉeÉÏ! LMü xÉqÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU LMü ÌuÉsɤÉhÉ WûÉåiÉå WæÇû | qÉlÉÑwrÉ, SåuÉiÉÉ, ÌiÉrÉïaÉÉÌSMü eÉÏuÉ MüD oÉåU xÉqÉÉlÉ
WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ÌMüiÉlÉå oÉåU ÌuÉsɤÉhÉ WûÉåiÉå WæÇû | ÌMüiÉlÉå eÉÏuÉ xÉqÉÉlÉ AÉMüÉU AÉaÉå xÉå MÑüsÉ Ì¢ürÉÉ xÉÌWûiÉ WûÉåiÉå
WæÇû | AÉæU ÌMüiÉlÉå xÉÇMüsmÉ xÉå EÄQûiÉå ÌTüUiÉå WæÇû | AÉlÉÉ eÉÉlÉÉ, eÉÏlÉÉ, qÉUlÉÉ xuÉmlÉ-pÉëqÉ MüÐ pÉÉðÌiÉ SÏZÉiÉÉ Wæû
mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD AÉiÉÉ Wæû, lÉ eÉÉiÉÉ Wæû, lÉ eÉlqÉiÉÉ Wæû, lÉ qÉUiÉÉ | rÉWû pÉëqÉ A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû,
ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå MüSsÉÏ MüÉ ZÉÇpÉ oÉÄQûÉ mÉѹ SÏZÉiÉÉ Wæû, mÉU ZÉÉåsÉ Måü SåZÉÉå iÉÉå
MÑüNû xÉÉU lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç-pÉëqÉ AÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå
mÉÑÂwÉ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ eÉaÉÉ Wæû ExÉMüÉå ²æiÉpÉëqÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | uÉWû AÉiqÉSzÉÏï xÉSÉ zÉÉliÉ AÉiqÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉUqÉÉlÉlSxuÉÃmÉ AÉæU CcNûÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | eÉæxÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü MüÉå MüÉåD cÉsÉÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ urÉÉxÉSåuÉeÉÏ MüÉå xÉSåWû qÉÑÌ£ü AÉæU ÌuÉSåWû-qÉÑÌ£ü MüÐ MÑüNû CcNûÉ lÉWûÏÇ, uÉå iÉÉå xÉSÉ A²æiÉ ÃmÉ WæÇû | uÉWû iÉÉå
xuÉÃmÉ, xÉÉU zÉÉÎliÉÃmÉ, AqÉ×iÉ xÉå mÉÔhÉï AÉæU ÌlÉuÉÉïhÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå AxÉÇZrÉxÉ×̹mÉëÌiÉmÉÉSlɳÉÉqÉ iÉ×iÉÏrÉxxÉaÉïÈ ||3||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉ¢üqÉ
CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÏuÉlqÉÑÌ£ü AÉæU ÌuÉSåWû -qÉÑÌ£ü qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ Wæû |
eÉæxÉå eÉsÉ ÎxjÉU WæÇû iÉÉå pÉÏ eÉsÉ Wæû AÉæU iÉUÇaÉ Wæû iÉÉå pÉÏ eÉsÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉlqÉÑÌ£ü AÉæU ÌuÉSåWûqÉÑÌ£ü qÉåÇ
MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÏuÉlÉçqÉÑÌ£ü AÉæU ÌuÉSåWûqÉÑÌ£ü MüÉ AlÉÑpÉuÉ iÉÑqÉMüÉå mÉëirÉ¤É lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ,
YrÉÉåÇÌMü xuÉxÉÇuÉåS Wæû AÉæU ElÉqÉåÇ eÉÉå pÉåS pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉqrÉMüSzÉÏï MüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå pÉåS
lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | Wåû qÉlÉlÉMü¨ÉÉïAÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸ UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ uÉÉrÉÑ Wæû AÉæU
ÌlÉxxmÉlS WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ uÉÉrÉÑ Wæû, ÌlɶÉrÉ MüUMåü MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ mÉU AÉæU eÉÏuÉ MüÉå xmÉlS WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå
pÉÉxÉiÉÏ AÉæU ÌlÉxxmÉlS WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ MüÉå eÉÏuÉlqÉÑÌ£ü AÉæU ÌuÉSåWû qÉÑÌ£ü
qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ, uÉWû xÉSÉ A²æiÉ ÌlɶÉrÉuÉÉsÉÉ AÉæU CcNûÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | eÉoÉ eÉÏuÉ MüÉå ExÉMüÉ zÉUÏU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÏuÉlqÉÑÌ£ü MüWûiÉå WæÇû AÉæU eÉoÉ zÉUÏU ASØzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌuÉSåWû qÉÑÌ£ü MüWûiÉå WæÇû | mÉU
ExÉMüÉå SÉålÉÉåÇ iÉÑsrÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AoÉ mÉëM×üiÉ mÉëxÉÇaÉ MüÉå eÉÉå ´ÉuÉhÉ MüÉ pÉÔwÉhÉ Wæû xÉÑÌlÉrÉå | eÉÉå MÑüNû
ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå ÍxÉ® WûÉå iÉÉ Wæû | mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ MÑüNû ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | sÉÉåaÉ eÉÉå
MüWûiÉå WæÇû ÌMü SæuÉ MüUåaÉÉ xÉÉå WûÉåaÉÉ rÉWû qÉÔZÉïiÉÉ Wæû | cÉlSìqÉÉ eÉÉå WØûSrÉ MüÉå zÉÏiÉsÉ AÉæU EssÉÉxÉMüiÉÉï
pÉÉxÉiÉÉ Wæû CxÉqÉåÇ rÉWû zÉÏiÉsÉiÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WÒûD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ AjÉï MüÐ mÉëÉjÉïlÉÉ AÉæU rÉ¦É MüUå
AÉæU ExÉxÉå ÌTüUå lÉWûÏÇ iÉÉå AuÉzrÉ mÉÉiÉÉ Wæû | mÉÑÂwÉ mÉërÉ¦É ÌMüxÉMüÉ lÉÉqÉ Wæû xÉÉå xÉÑÌlÉrÉå | xÉliÉeÉlÉ AÉæU
xÉirÉ zÉÉx§É Måü EmÉSåzÉÃmÉ EmÉÉrÉ xÉå ExÉMåü AlÉÑxÉÉU ÍcÉ¨É MüÉ ÌuÉcÉUlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï (mÉërɦÉ) Wæû AÉæU ExÉxÉå
CiÉU eÉÉå cÉå¹É Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ ElqÉ¨É cÉå¹É Wæû | ÎeÉxÉ ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû xÉÉåD mÉÉiÉÉ Wæû | LMü eÉÏuÉ
mÉÑÂwÉÉjÉï (mÉërɦÉ) MüUMåü ClSì MüÐ mÉSuÉÏ mÉÉMüU ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÉ mÉÌiÉ WûÉå ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉÃÄRû WÒûAÉ Wæû | Wåû
UÉqÉcÉlSì! AÉiqÉiɨuÉ qÉåÇ eÉÉå cÉæiÉlrÉ xÉÇÌuÉiÉ Wæû xÉÉå xÉÇuÉåSlÉ ÃmÉ WûÉåMüU TÑüUiÉÏ Wæû AÉæU xÉÉåD AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
xÉå oÉë¼ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû | CxÉÍsÉL SåZÉÉå ÎeÉxÉMüÉå MÑüNû ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå
WûÏ WÒûD Wæû | MåüuÉsÉ cÉæiÉlrÉ AÉiqÉiÉiuÉ Wæû | ExÉqÉåÇ ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉ xmÉlSÃmÉ Wæû | rÉWû ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉ WûÏ AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå aÉÂÄQû mÉU AÉÃÄRû WûÉåMüU ÌuÉwhÉÑÃmÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉÑÂwÉÉå¨ÉqÉ MüWûÉiÉÉ Wæû AÉæU rÉWûÏ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ
AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå ÂSìÃmÉ WûÉå A®ÉïÇaÉ qÉåÇ mÉÉuÉïiÉÏ, qÉxiÉMü qÉåÇ cÉlSìqÉÉ AÉæU lÉÏsÉMühPû mÉUqÉzÉÉÎliÉÃmÉ MüÉå
kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû CxÉxÉå eÉÉå MÑüNû ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå
xÉÑqÉå MüÉ cÉÔhÉï ÌMürÉÉ cÉÉWåû iÉÉå pÉÏ uÉWû pÉÏ MüU xÉMüiÉÉ Wæû | rÉÌS mÉÔuÉï ÌSlÉ qÉåÇ SÒwM×üiÉ ÌMürÉÉ WûÉå AÉæU
AaÉsÉå ÌSlÉ qÉåÇ xÉÑM×üiÉ MüUå iÉÉå SÒwM×üiÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉÉå AmÉlÉå WûÉjÉ xÉå cÉUhÉÉqÉ×iÉ pÉÏ sÉå lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ
uÉWû rÉÌS mÉÑÂwÉÉjÉï MüUå iÉÉå uÉWû mÉ×juÉÏ MüÉå ZÉhQû-ZÉhQû MüUlÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzÉwÉPåû qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉ¢üqÉÉålÉÉqÉ cÉiÉÑjÉïxxÉaÉïÈ ||4||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉ¨É eÉÉå MÑüNû uÉÉcNûÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï
lÉWûÏÇ MüUiÉÉ xÉÉå xÉÑZÉ lÉ mÉÉuÉåaÉÉ, YrÉÉåÇÌMü ExÉMüÐ ElqÉ¨É cÉå¹É Wæû | mÉÉæÂwÉ pÉÏ SÉå mÉëMüÉU MüÉ Wæû-LMü zÉÉx§É
Måü AlÉÑxÉÉU AÉæU SÕxÉUÉ zÉÉx§ÉÌuÉ® | eÉÉå zÉÉx§É irÉÉaÉ MüUMåü AmÉlÉÏ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUiÉÉ Wæû xÉÉå
ÍxÉ®iÉÉ lÉ mÉÉuÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï MüUåaÉÉ uÉWû ÍxÉ®iÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ, MüSÉÍcÉiÉ
SÒÈZÉ lÉ mÉÉuÉåaÉÉ | AlÉÑpÉuÉ xÉå xqÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xqÉUhÉ xÉå AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû, rÉWû SÉålÉÉåÇ CxÉÏ xÉå WûÉåiÉå
WæÇû | SæuÉ iÉÉå MÑüNû lÉ WÒûAÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉæU SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ, ExÉMüÉ ÌMürÉÉ WûÏ CxÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû,
mÉUliÉÑ eÉÉå oÉÍsɸ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉMåü mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU oÉsÉÏ WûÉåiÉå WæÇû ExÉÏ MüÐ
eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ÌuɱqÉÉlÉ mÉÑÂwÉÉjÉï oÉsÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå LMü mÉÑÂwÉ Måü SÉå mÉѧÉ
WæÇû iÉÉå uÉWû ElÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå sÉÄQûÉiÉÉ Wæû mÉU SÉålÉÉåÇ qÉåÇ xÉå eÉÉå oÉsÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû, mÉUliÉÑ SÉålÉÉåÇ
ExÉÏ Måü WæÇû uÉæxÉå WûÏ SÉålÉÉåÇ MüqÉï CxÉMåü WæÇû ÎeÉxÉMüÉ mÉÔuÉï MüÉ xÉÇxMüÉU oÉsÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉÏuÉ eÉÉå xÉixÉÇaÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É MüÉå pÉÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉ Wæû mÉU ÌTüU pÉÏ mɤÉÏ Måü
xÉqÉÉlÉ eÉÉå xÉÇxÉÉUuÉ×¤É MüÐ AÉåU EÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå mÉÔuÉï MüÉ xÉÇxMüÉU oÉsÉÏ Wæû ExÉxÉå ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ |
LåxÉÉ eÉÉlÉMüU mÉÑÂwÉ mÉërÉ¦É MüÉ irÉÉaÉ lÉ MüUå | mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU xÉå AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, mÉUliÉÑ mÉÔuÉï MüÉ
xÉÇxMüÉU oÉsÉÏ pÉÏ WûÉå AÉæU xÉixÉÇaÉ MüUå AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É pÉÏ SØÄRû AprÉÉxÉ WûÉå iÉÉå mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU MüÉå
mÉÑÂwÉ mÉërÉ¦É xÉå eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU xÉå SÒwM×üiÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU AÉaÉå xÉÑM×üiÉ MüUå iÉÉå
ÌmÉNûsÉå MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû xÉÉå mÉÑÂwÉ mÉërÉ¦É xÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû | mÉÑÂwÉÉjÉï YrÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå YrÉÉ ÍxÉ®
WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå ´ÉuÉhÉ MüËUrÉå | ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç eÉÉå xÉliÉ WæÇû AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É eÉÉå oÉë¼ÌuÉ±É Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU mÉërɦÉ
MüUlÉå MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû AÉæU mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå mÉÉlÉå rÉÉåarÉ AÉiqÉÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå mÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉÉå MÑüNû ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû-SÕxÉUÉ MüÉåD SæuÉ lÉWûÏÇ | eÉÉå zÉÉx§É Måü
AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉå irÉÉaÉ MüU MüWûiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå MÑüNû MüUåaÉÉ xÉÉå SæuÉ MüUåaÉÉ uÉWû qÉlÉÑwrÉ lÉWûÏÇ aÉSïpÉ Wæû
ExÉMüÉ xÉÇaÉ MüUlÉÉ SÒÈZÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | qÉlÉÑwrÉ MüÉå mÉëjÉqÉ iÉÉå rÉWû MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå ÌMü AmÉlÉå uÉhÉÉï´ÉqÉ Måü
zÉÑpÉ AÉcÉÉUÉåÇ MüÉå aÉëWûhÉ MüUå AÉæU AzÉÑpÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUå | ÌTüU xÉÇiÉÉå MüÉ xÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ
ÌuÉcÉÉUlÉÉ AÉæU ElÉMüÉå ÌuÉcÉÉUMüU AmÉlÉå aÉÑhÉ SÉåwÉ MüÉå pÉÏ ÌuÉcÉÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå ÌMü ÌSlÉ AÉæU UÉÌ§É qÉåÇ YrÉÉ
zÉÑpÉ AÉæU AzÉÑpÉ ÌMürÉÉ Wæû | AÉaÉå ÌTüU aÉÑhÉ AÉæU SÉåwÉÉåÇ MüÉ pÉÏ xÉɤÉÏpÉÔiÉ WûÉåMüU eÉÉå xÉÇiÉÉåwÉ, kÉærÉï, ÌuÉUÉaÉ
ÌuÉcÉÉU AÉæU AprÉÉxÉ AÉÌS aÉÑhÉ Wæû ElÉMüÉå oÉÄRûÉuÉå AÉæU eÉÉå SÉåwÉ WûÉåÇ ElÉMüÉ irÉÉaÉ MüUå | eÉoÉ LåxÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUåaÉÉ iÉoÉ mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ AÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉÉuÉåaÉÉ | CxÉxÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå uÉlÉ MüÉ qÉ×aÉ bÉÉxÉ,
iÉ×hÉ AÉæU mɨÉÉåÇ MüÉå UxÉÏsÉÉ eÉÉlÉMåü ZÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ x§ÉÏ, mÉѧÉ, oÉÉlkÉuÉ, kÉlÉÉÌS qÉåÇ qÉalÉ WûÉålÉÉ cÉÉÌWûrÉå |
ClÉxÉå ÌuÉU£ü WûÉålÉÉ AÉæU SÉðiÉÉåÇ xÉå SÉðiÉÉåÇ MüÉå cÉoÉÉMüU xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì Måü mÉÉU WûÉålÉå MüÉ rÉ¦É MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå |
eÉæxÉå MåüxÉUÏ ÍxÉÇWû oÉsÉ MüUMåü ÌmÉÇeÉUå qÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌlÉMüsÉ eÉÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉå MÑüNû ÍxÉ®iÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû ExÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WÒûD Wæû, mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ
eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU
SæuÉ Måü AÉ´ÉrÉ WûÉå rÉWû xÉqÉfÉiÉÉ Wæû ÌMü WûqÉÉUÉ SæuÉ MüsrÉÉhÉ MüUåaÉÉ uÉWû MüpÉÏ ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ eÉæxÉå mÉijÉU
xÉå iÉåsÉ ÌlÉMüÉsÉlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉ MüsrÉÉhÉ SæuÉ xÉå lÉ WûÉåaÉÉ | CxÉÍsÉrÉå Wåû UÉqÉeÉÏ!
iÉÑqÉ SæuÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ irÉÉaÉMüU AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUÉå | ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉÉ Wæû ExÉMüÉå
xÉÑlSU MüÉÎliÉ AÉæU sɤqÉÏ irÉÉaÉ eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå uÉxÉliÉ GiÉÑ MüÐ qÉgeÉUÏ oÉxÉliÉ GiÉÑ Måü eÉÉlÉå xÉå ÌoÉUxÉ
WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ElÉMüÐ MüÉÎliÉ sÉbÉÑ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå LåxÉÉ ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ Wæû ÌMü WûqÉÉUÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉÉsÉlÉåuÉÉsÉÉ SæuÉ Wæû uÉWû mÉÑÂwÉ LåxÉÉ Wæû eÉæxÉå MüÉåD AmÉlÉÏ pÉÑeÉÉ MüÉå xÉmÉï eÉÉlÉ pÉrÉ ZÉÉMåü SÉæÄQûiÉÉ Wæû pÉrÉ
mÉÉiÉÉ Wæû | mÉÑÂwÉÉjÉï rÉWû Wæû ÌMü xÉliÉ MüÉ xÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü ElÉMåü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUå
eÉÉå ElÉMüÉå irÉÉaÉ Måü AmÉlÉÏ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUiÉå WæÇû xÉÉå xÉÑZÉ AÉæU ÍxÉ®iÉÉ lÉ mÉÉuÉåÇaÉå AÉæU eÉÉå
zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUiÉå WæÇû uÉWû CxÉ sÉÉåMü AÉæU mÉUsÉÉåMü qÉåÇ xÉÑZÉ AÉæU ÍxÉ®iÉÉ mÉÉuÉåÇaÉå | CxÉxÉå
xÉÇxÉÉUÃmÉÏ eÉÉsÉ qÉåÇ lÉ ÌaÉUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | mÉÑÂwÉÉjÉï uÉWûÏ Wæû ÌMü xÉliÉeÉlÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ MüUlÉÉ AÉæU oÉÉåkÉÂmÉÏ
MüqÉsÉ AÉæU ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ xrÉÉWûÏ xÉå xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AjÉï WØûSrÉÃmÉÏ mÉ§É mÉU ÍsÉZÉlÉÉ | eÉoÉ LåxÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
MüUMåü ÍsÉZÉÉåaÉå iÉoÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ eÉÉsÉ qÉåÇ lÉ ÌaÉUÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå rÉWû mÉWûsÉå ÌlÉrÉiÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü eÉÉå
mÉOû Wæû xÉÉå mÉOû Wæû; eÉÉå bÉOû Wæû xÉÉå bÉOû WûÏ Wæû; eÉÉå bÉOû Wæû xÉÉå mÉOû lÉWûÏÇ AÉæU eÉÉå mÉOû Wæû xÉÉå bÉOû lÉWûÏÇ uÉæxÉå
WûÏ rÉWû pÉÏ ÌlÉrÉiÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå xÉÇiÉÉå
MüÐ xÉÇaÉÌiÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É pÉÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉ Wæû mÉU ElÉMåü AjÉï qÉåÇ mÉÑÂwÉÉjÉï lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ExÉMüÉå
ÍxÉ®iÉÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå MüÉåD AqÉ×iÉ Måü ÌlÉMüOû oÉæPûÉ WûÉå iÉÉå mÉÉlÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ AqÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå
WûÏ AprÉÉxÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ AqÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU ÍxÉ®iÉÉ pÉÏ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉÏ eÉÏuÉ
AmÉlÉÉ urÉjÉï ZÉÉåiÉå WæÇû | eÉoÉ oÉÉsÉMü WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ qÉÔÄRû AuÉxjÉÉ qÉåÇ sÉÏlÉ UWûiÉå WæÇû rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ ÌuÉMüÉU MüÉå
xÉåuÉiÉå WæÇû AÉæU eÉUÉ qÉåÇ eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉåiÉå WæÇû | CxÉÏ mÉëMüÉU eÉÏuÉlÉ urÉjÉï ZÉÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï
irÉÉaÉ MüUMåü SæuÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ sÉåiÉå WæÇû xÉÉå AmÉlÉå WûliÉÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉWû xÉÑZÉ lÉ mÉÉuÉåÇaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ
urÉuÉWûÉU AÉæU mÉUqÉÉjÉï qÉåÇ AÉsÉxÉÏ WûÉåMåü AÉæU mÉUqÉÉjÉï MüÉå irÉÉaÉ Måü qÉÔÄRû WûÉå UWåû WæÇû xÉÉå SÏlÉ WûÉåMüU mÉzÉÑAÉåÇ
Måü xÉSØzÉ SÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû | rÉWû qÉæÇlÉå ÌuÉcÉÉU MüUMåü SåZÉÉ Wæû | CxÉxÉå iÉÑqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUÉå
AÉæU xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÃmÉÏ AÉSzÉï Måü ²ÉUÉ AmÉlÉå aÉÑhÉ AÉæU SÉåwÉ MüÉå SåZÉ Måü SÉåwÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå
AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÍxÉ®ÉliÉÉåÇ mÉU AprÉÉxÉ MüUÉå | eÉoÉ SØÄRû AprÉÉxÉ MüUÉåaÉå iÉoÉ zÉÏbÉë WûÏ AÉlÉlSuÉÉlÉç WûÉåaÉå |
CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ xÉÉrÉÇMüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ
iÉÉå xÉoÉ xÉpÉÉ xlÉÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É EPû ZÉÄQûÏ WÒûD AÉæU mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüUMåü AmÉlÉå AmÉlÉå bÉU MüÉå aÉrÉå
AÉæU xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ Måü ÌlÉMüsÉiÉå WûÏ xÉoÉ AÉ ÌTüU ÎxjÉU pÉrÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉå mÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉqÉxxÉaÉïÈ ||5||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉï uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉMüÉ eÉÉå mÉÔuÉï MüÉ ÌMürÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû, AÉæU
SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉoÉ rÉWû xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É MüÉ ÌuÉcÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå MüUå iÉoÉ mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU MüÉå
eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ C¹ mÉÑÂwÉ Måü mÉÉlÉå MüÉ rÉWû zÉÉx§É ²ÉUÉ rÉ¦É MüUåaÉÉ ExÉMüÉå AuÉzrÉqÉåuÉ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
xÉå mÉÉuÉåaÉÉ AlrÉjÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, lÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU lÉ WûÉåaÉÉ | mÉÔuÉï eÉÉå mÉÉmÉ ÌMürÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ eÉoÉ
TüsÉ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå qÉÔZÉï MüWûiÉÉ Wæû ÌMü WûÉ SæuÉ, WûÉ SåuÉ, WûÉ Mü¹, WûÉ Mü¹ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉMüÉ eÉÉå mÉÔuÉï
MüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû AÉæU SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉÉå MüÉåD SæuÉ MüsmÉiÉå WæÇû xÉÉå qÉÔZÉï WæÇû | eÉÉå
mÉÔuÉï eÉlqÉ qÉåÇ xÉÑM×üiÉ MüU AÉrÉÉ Wæû uÉWûÏ xÉÑM×üiÉ xÉÑZÉ WûÉåMåü ÌSZÉÉD SåiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉ mÉÔuÉï MüÉ xÉÑM×üiÉ
oÉsÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå mÉÔuÉï MüÉ SÒwM×üiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU zÉÑpÉ MüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû AÉæU
xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É MüÉå pÉÏ ÌuÉcÉÉUiÉÉ, xÉÑlÉiÉÉ AÉæU MüUiÉÉ Wæû iÉÉå mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU MüÉå eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå mÉÌWûsÉå ÌSlÉ mÉÉmÉ ÌMürÉÉ WûÉå AÉæU SÕxÉUå ÌSlÉ oÉÄQûÉ mÉÑhrÉ MüUå iÉÉå mÉÔuÉï MüÉ mÉÉmÉ ÌlÉuÉ×iÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ eÉoÉ rÉWûÉð SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï MüUå iÉÉå mÉÔuÉï Måü xÉÇxMüÉU MüÉå eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉÉå MÑüNû ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû
xÉÉå mÉÑÃwÉÉjÉï xÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû | LMü§ÉpÉÉuÉ xÉå mÉërÉ¦É MüUlÉå MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû eÉÉå LMü§ÉpÉÉuÉ xÉå rɦÉ
MüUåaÉÉ ExÉMüÉå AuÉzrÉqÉåuÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå mÉÑÂwÉ SæuÉ MüÉå eÉÉlÉMåü AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉ oÉæPåûaÉÉ iÉÉå
SÒÈZÉ mÉÉMüU zÉÉÎliÉqÉÉlÉç MüpÉÏ lÉ WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍqÉjrÉÉ SæuÉ Måü AjÉï MüÉå irÉÉaÉ Måü iÉÑqÉ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUÉå | xÉliÉeÉlÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü uÉcÉlÉÉåÇ AÉæU rÉÑÌ£üxÉÌWûiÉ rÉ¦É AÉæU AprÉÉxÉ MüUMåü
AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉålÉå MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû | eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ xÉå mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÑÂwÉÉjÉï
xÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû eÉÉå mÉÔuÉï MüqÉÉïlÉÑxÉÉU oÉÄQûÉ mÉÉmÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå rÉWûÉð SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï MüUlÉå xÉå
ExÉMüÉå eÉÏiÉ sÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÄQåû qÉåbÉ MüÉå mÉuÉlÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå uÉwÉï ÌSlÉ Måü mÉMåü ZÉåiÉ MüÉå
oÉUTü lÉÉzÉ MüU SåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÑÂwÉ MüÉ mÉÔuÉïxÉÇxMüÉU mÉërÉ¦É xÉå lɹ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ´Éå¸ mÉÑÂwÉ uÉWûÏ
Wæû ÎeÉxÉlÉå xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É ²ÉUÉ oÉÑή MüÉå iÉϤhÉ MüUMåü xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì xÉå iÉUlÉå MüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï ÌMürÉÉ
Wæû | ÎeÉxÉlÉå xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É ²ÉUÉ oÉÑή iÉϤhÉ lÉWûÏÇ MüÐ AÉæU mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉå irÉÉaÉ oÉæPûÉ Wæû uÉWû mÉÑÂwÉ
lÉÏcÉ xÉå lÉÏcÉ aÉÌiÉ MüÉå mÉÉuÉåaÉÉ | eÉÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ WæÇû uÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå mÉUqÉÉlÉlS mÉS MüÉå mÉÉuÉåÇaÉå, ÎeÉxÉMåü
mÉÉlÉå xÉå ÌTüU SÒÈZÉÏ lÉ WûÉåÇaÉå | eÉÉå SåZÉlÉå qÉåÇ SÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû pÉÏ xÉixÉÇaÉÏ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU
mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû iÉÉå E¨ÉqÉ mÉSuÉÏ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ SÏZÉiÉÉ Wæû | Wå û UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå mÉÑÂwÉ mÉërɦÉ
ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ xÉqmÉSÉ AÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU mÉUqÉÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì U¦É xÉå
mÉÔhÉï Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû pÉÏ mÉUqÉÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ WæÇû uÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ²ÉUÉ
xÉÇxÉÉU Måü oÉlkÉlÉ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉå WæÇû eÉæxÉå MåüxÉUÏ ÍxÉÇWû AmÉlÉå oÉsÉ xÉå ÌmÉÇeÉU qÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! rÉWû mÉÑÂwÉ AÉæU MÑüNû lÉ MüUå iÉÉå rÉWû iÉÉå AuÉzrÉ MüUå ÌMü AmÉlÉå uÉhÉÉï´ÉqÉ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉUå AÉæU
xÉÉjÉ WûÏ mÉÑÂwÉÉjÉï MüUå | eÉoÉ xÉliÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Måü AÉ´ÉrÉ WûÉåMåü ExÉMåü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï MüUåaÉÉ iÉoÉ
xÉoÉ oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåaÉÉ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ AÉæU SæuÉ MüÉå
qÉÉlÉMåü MüWûiÉÉ Wæû ÌMü uÉWû qÉåUÉ MüsrÉÉhÉ MüUåaÉÉ xÉÉå eÉlqÉqÉUhÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåMüU zÉÉÎliÉqÉÉlÉç MüpÉÏ lÉ WûÉåaÉÉ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ eÉÏuÉ MüÉå xÉÇxÉÉUÃmÉÏ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ UÉåaÉ sÉaÉÉ Wæû | ExÉMüÉå SÕU MüUlÉå MüÉ EmÉÉrÉ qÉæÇ MüWûiÉÉ WÕðû
| xÉliÉeÉlÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AjÉï qÉåÇ SØÄRû pÉÉuÉlÉÉ MüUMåü eÉÉå MÑüNû xÉÑlÉÉ Wæû ExÉMüÉ oÉÉUÇoÉÉU AprÉÉxÉ
MüUMåü AÉæU xÉoÉ MüsmÉlÉÉirÉÉaÉ Måü LMüÉliÉ WûÉåMüU ExÉMüÉ ÍcÉliÉlÉ MüUå iÉoÉ mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ AÉæU
²æiÉ pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåMüU A²æiÉÃmÉ pÉÉxÉåaÉÉ | CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉï uÉhÉïlɳÉÉqÉ wɸxxÉaÉïÈ ||6||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉqÉÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ CxÉMüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉÌS iÉÉmÉ AÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû
ExÉxÉå zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | iÉÑqÉ pÉÏ UÉåaÉÏ lÉ WûÉålÉÉ, AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ²ÉUÉ eÉlqÉ qÉUhÉ Måü oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉålÉÉ,
MüÉåD SæuÉ qÉÑÌ£ü lÉWûÏÇ MüUåaÉÉ | AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ²ÉUÉ WûÏ xÉÇxÉÉU oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå
AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ AÉæU SæuÉ MüÉå qÉÉlÉMüU ExÉMåü AÉÍ´ÉiÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMåü kÉqÉï,
AjÉï AÉæU MüÉqÉ xÉpÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU lÉÏcÉ xÉå lÉÏcÉ aÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ®
cÉæiÉlrÉ eÉÉå CxÉMüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ uÉÉxiÉuÉÃmÉ Wæû ExÉMåü AÉ´ÉrÉ eÉÉå AÉÌS ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉ xTÔüÌiÉï Wæû xÉÉå AWÇû
qÉqÉiuÉ xÉÇuÉåSlÉ WûÉåMåü TÑüUlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû | CÎlSìrÉÉð pÉÏ AWÇûiÉÉ xÉå xTÔüÌiÉï WæÇû eÉoÉ rÉWû xTÑüUlÉÉ xÉliÉÉåÇ AÉæU
zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU WûÉå iÉoÉ mÉÑÂwÉ mÉUqÉ zÉÑ®iÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU lÉ iÉÉå
uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU pÉÉuÉ ApÉÉuÉÃmÉ pÉëqÉeÉÉsÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ bÉOûÏrÉl§É MüÐ lÉÉDÇ pÉOûMüMüU zÉÉÎliÉqÉÉlÉç MüpÉÏ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ ÌMüxÉÏ MüÉå ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WÒûD Wæû | ÌoÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï
ÍxÉ®iÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ lÉ WûÉåaÉÉ | eÉoÉ ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÉå aÉëWûhÉ MüUlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÑeÉÉ mÉxÉÉUå xÉå WûÏ aÉëWûhÉ
MüUlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå ÌMüxÉÏ SåzÉ MüÉå eÉÉlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå cÉsÉlÉå xÉå WûÏ mÉWÒðûcÉiÉÉ Wæû AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ | CxÉxÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ MÑüNû ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå MüWûiÉÉ Wæû ÌMü eÉÉå SæuÉ MüUåaÉÉ xÉÉå WûÉåaÉÉ uÉWû qÉÔZÉï Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû | CxÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ WûÏ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû | rÉWû SæuÉ zÉoS qÉÔZÉÉåïÇ MüÉ mÉëcÉÉU ÌMürÉÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü
eÉoÉ ÌMüxÉÏ Mü¹ xÉå SÒÈZÉ mÉÉiÉå WæÇû iÉÉå MüWûiÉå WæÇû ÌMü SæuÉ MüÉ ÌMürÉÉ Wæû | mÉU MüÉåD SæuÉ lÉWûÏÇ Wæû | Wåû
UÉqÉcÉlSìeÉÏ! eÉÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉ Måü SæuÉ Måü AÉ´ÉrÉ WûÉå UWåûaÉÉ uÉWû MüpÉÏ ÍxÉ®iÉÉ MüÉå lÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ,
YrÉÉåÇÌMü AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ ÍxÉ®iÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉoÉ oÉ×WûxmÉÌiÉ lÉå SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï ÌMürÉÉ
iÉoÉ xÉuÉï SåuÉiÉÉAÉåÇ Måü UÉeÉÉ ClSì Måü aÉÑ WÒûL zÉÑ¢üeÉÏ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï ²ÉUÉ xÉoÉ SæirÉÉåÇ Måü aÉÑ WÒûL Wæû | eÉÉå
xÉqÉÉlÉ eÉÏuÉ WæÇû ElÉqÉåÇ ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå mÉërÉ¦É ÌMürÉÉ Wæû xÉÉå mÉÑÂwÉ E¨ÉqÉ WÒûAÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå ÎeÉiÉlÉÏ ÍxÉ®iÉÉ
mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WÒûD Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå xÉliÉÉåÇ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï lÉWûÏÇ
ÌMürÉÉ ExÉMüÉ oÉÄQûÉ UÉerÉ, mÉëeÉÉ, kÉlÉ AÉæU ÌuÉpÉÔÌiÉ qÉåUå SåZÉiÉå WûÏ SåZÉiÉå ¤ÉÏhÉ WûÉå aÉD AÉæU lÉUMü qÉåÇ aÉrÉÉ
Wæû | ÎeÉxÉxÉå MÑüNû AjÉï ÍxÉ® WûÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû AÉæU ÎeÉxÉxÉå AlÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ
AmÉÑÂwÉÉjÉï Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉÑwrÉ MüÉå xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ AÉæU xÉliÉxÉÇaÉ xÉå zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUMåü SrÉÉ, kÉærÉï,
xÉliÉÉåwÉ AÉæU uÉæUÉarÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | eÉæxÉå oÉÄQåû iÉÉsÉ xÉå qÉåbÉ mÉѹ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU uÉwÉÉï
MüUMåü iÉÉsÉ MüÉå mÉѹ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå oÉÑή mÉѹ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU zÉÑ® oÉÑή xÉå zÉÑpÉ aÉÑhÉ mÉѹ
WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå oÉÉsÉMü AuÉxjÉÉ xÉå AprÉÉxÉ ÌMürÉå WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû
AjÉÉïiÉç SØÄRû AprÉÉxÉ ÌoÉlÉÉ ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉÉå ÌMüxÉÏ SåzÉ AjÉuÉÉ iÉÏjÉï MüÉå eÉÉlÉÉ cÉÉWåû iÉÉå
qÉÉaÉï qÉåÇ ÌlÉUÉsÉxÉ WûÉåMåü cÉsÉÉ eÉÉuÉå iÉpÉÏ eÉÉ mÉWÒðûcÉåaÉÉ | eÉoÉ pÉÉåeÉlÉ MüUåaÉÉ iÉpÉÏ ¤ÉÑkÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåaÉÏ
AlrÉjÉÉ lÉ WûÉåaÉÏ | eÉoÉ qÉÑZÉ qÉåÇ ÎeÉÀûÉ zÉÑ® WûÉåaÉÏ iÉpÉÏ mÉÉPû xmɹ WûÉåaÉÉ--aÉÔðaÉå xÉå mÉÉPû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
CxÉÍsÉrÉå eÉÉå MÑüNû MüÉrÉï ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû; cÉÑmÉ WûÉå eÉÉlÉå xÉå MüÉåD
MüÉrÉï ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | rÉWûÉð xÉoÉ aÉÑ oÉæPåû WæÇû ClÉxÉå mÉÔNû SåZÉÉå; AÉaÉå eÉÉå iÉÑqWûÉUÏ CcNûÉ WûÉå xÉÉå MüUÉå
AÉæU eÉÉå qÉÑfÉxÉå mÉÔNûÉå iÉÉå qÉæÇ xÉoÉ zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ÍxÉ®ÉliÉ MüWûiÉÉ WÕðû ÎeÉxÉxÉå ÍxÉ®iÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | Wåû
UÉqÉeÉÏ! xÉliÉÉåÇ AjÉÉïiÉç ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ AjÉÉïiÉç oÉë¼ÌuÉ±É Måü AlÉÑxÉÉU xÉÇuÉåSlÉ qÉlÉ AÉæU
CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉcÉÉU UZÉlÉÉ AÉæU eÉÉå ClÉxÉå ÌuÉ® WûÉåÇ ElÉMüÉå lÉ MüUlÉÉ | CxÉxÉå iÉÑqÉMüÉå xÉÇxÉÉU MüÉ UÉaÉ-²åwÉ
xmÉzÉï lÉ MüUåaÉÉ AÉæU xÉoÉxÉå ÌlÉsÉåïmÉ UWûÉåaÉå | eÉæxÉå eÉsÉ xÉå MüqÉsÉ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqÉ pÉÏ ÌlÉsÉåïmÉ
UWûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ xÉå zÉÉÎliÉ mÉëÉÎmiÉ WûÉå ExÉMüÐ pÉsÉÏ mÉëMüÉU xÉåuÉÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûrÉå, YrÉÉåÇÌMü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ExÉMüÉ oÉÄQûÉ EmÉMüÉU Wæû ÌMü xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì xÉå ÌlÉMüÉsÉ sÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉliÉeÉlÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É pÉÏ
uÉWûÏ WæÇû ÎeÉlÉMåü ÌuÉcÉÉU AÉæU xÉÇaÉÌiÉ xÉå xÉÇxÉÉU xÉå ÍcÉ¨É ExÉMüÐ AÉåU WûÉå AÉæU qÉÉå¤É MüÉ EmÉÉrÉ uÉWûÏ Wæû
ÎeÉxÉxÉå AÉæU xÉoÉ MüsmÉlÉÉ MüÉå irÉÉaÉ Måü AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUå ÎeÉxÉlÉå eÉlqÉqÉUhÉ MüÉ pÉrÉ
ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉuÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ uÉxiÉÑ MüÐ eÉÏuÉ uÉÉcNûÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï
MüUiÉÉ Wæû iÉÉå AuÉzrÉ uÉWû ExÉMüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | oÉÄQåû iÉåeÉ AÉæU ÌuÉpÉÔÌiÉ xÉå xÉqmÉ³É eÉÉå iÉÑqÉMüÉå SØ̹ AÉiÉÉ AÉæU
xÉÑlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WÒûAÉ Wæû AÉæU eÉÉå qÉWûÉ ÌlÉM×ü¹ xÉmÉï, MüÐOû AÉÌSMü iÉÑqÉMüÉå SØ̹
AÉiÉå WæÇû ElWûÉåÇlÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû iÉpÉÏ LåxÉå WÒûL WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ
AÉ´ÉrÉ MüUÉå lÉWûÏÇ iÉÉå xÉmÉï MüÐOûÉÌSMü lÉÏcÉ rÉÉåÌlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉÉ
AÉæU ÌMüxÉÏ SæuÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ Wæû uÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉWû uÉÉiÉÉï urÉuÉWûÉU qÉåÇ pÉÏ mÉëÍxÉ® Wæû ÌMü AmÉlÉå
E±qÉ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉÉå mÉUqÉÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ MæüxÉå WûÉå | CxÉxÉå mÉUqÉmÉS
mÉÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É SæuÉ MüÉå irÉÉaÉMüU xÉliÉeÉlÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU rÉ¦É MüUÉå eÉÉå
SÒÈZÉ Wæû uÉå SÕU WûÉåuÉåÇaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉlÉÉSïlÉ ÌuÉwhÉÑeÉÏ AuÉiÉÉU kÉÉUhÉ MüUMåü SæirÉÉåÇ MüÉå qÉÉUiÉå WæÇû AÉæU AlrÉ
cÉå¹É pÉÏ MüUiÉå WæÇû mÉUliÉÑ ElÉMüÉå mÉÉmÉ MüÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü uÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ A¤ÉrÉmÉS MüÉå
mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû | CxÉxÉå iÉÑqÉ pÉÏ mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUÉå AÉæU xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì xÉå iÉU eÉÉuÉÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉqÉÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ xÉmiÉqÉxxÉaÉïÈ ||7||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉÑÂwÉÉjÉÉåïmÉqÉÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉÉå zÉoS Wæû ÌMü "SæuÉ WûqÉÉUÏ U¤ÉÉ MüUåaÉÉ" xÉÉå ÌMüxÉÏ qÉÔZÉï MüÐ
MüsmÉlÉÉ Wæû | WûqÉMüÉå iÉÉå SæuÉ MüÉ AÉMüÉU MüÉåD SØ̹ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ AÉæU lÉ MüÉåD SæuÉ MüÉ AÉMüÉU WûÏ eÉÉlÉ
mÉÄQûiÉÉ Wæû AÉæU lÉ SæuÉ MÑüNû MüUiÉÉ WûÏ Wæû | qÉÔZÉï sÉÉåaÉ SæuÉ-SæuÉ MüWûiÉå WæÇû, mÉU SæuÉ MüWûiÉå WæÇû, mÉU SæuÉ MüÉåD
lÉWûÏÇ Wæû, CxÉMüÉ mÉÔuÉï MüÉ MüqÉï WûÏ SæuÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû
AÉæU SæuÉmÉUÉrÉhÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü uÉWû WûqÉÉUÉ MüsrÉÉhÉ MüUåaÉÉ uÉWû qÉÔZÉï Wæû, YrÉÉåÇÌMü AÎalÉ qÉåÇ eÉÉ mÉÄQåû AÉæU SæuÉ
ÌlÉMüÉsÉ sÉå iÉoÉ eÉÉÌlÉrÉå ÌMü MüÉåD SæuÉ pÉÏ Wæû, mÉU xÉÉå iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | xlÉÉlÉ, SÉlÉ, pÉÉåeÉlÉ AÉÌSMü irÉÉaÉ
MüUMåü cÉÑmÉ WûÉå oÉæPåû AÉæU AÉmÉ WûÏ SæuÉ MüU eÉÉuÉå xÉÉå pÉÏ ÌMürÉå ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ CxÉxÉå SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ,
AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï WûÏ MüsrÉÉhÉMüiÉÉï Wæû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! eÉÏuÉ MüÉ ÌMürÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU SæuÉ WûÏ MüUlÉå
uÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå zÉÉx§É AÉæU aÉÑ MüÉ EmÉSåzÉ pÉÏ lÉ WûÉåiÉÉ | CxÉxÉå xmɹ Wæû ÌMü xÉiÉçzÉÉx§É Måü EmÉSåzÉ xÉå
AmÉlÉå ²ÉUÉ CxÉMüÉå uÉÉÎgNûiÉ mÉSuÉÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû CxÉxÉå AÉæU eÉÉå MüÉåD SæuÉ Wæû xÉÉå urÉjÉï Wæû | CxÉ pÉëqÉ MüÉå
irÉÉaÉ MüUMåü xÉliÉÉåÇ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï MüUå iÉoÉ SÒÈZÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉæU SæuÉ
MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû CxÉMüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï eÉÉå xmÉlS Wæû xÉÉåD SæuÉ Wæû, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MüÉåD AÉæU SæuÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ WûÉåiÉÉ
iÉÉå eÉoÉ eÉÏuÉ zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU zÉUÏU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû --MÑüNû Ì¢ürÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ YrÉÉåÇÌMü cÉå¹É
MüUlÉåuÉÉsÉÉ irÉÉaÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉÏ zÉUÏU xÉå cÉå¹É MüUÉiÉÉ xÉÉå iÉÉå cÉå¹É MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, CxÉxÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ
Wæû ÌMü SæuÉ zÉoS urÉjÉï Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉÉjÉï MüÐ uÉÉiÉÉï A¥ÉÉlÉÏ eÉÏuÉ MüÉå pÉÏ mÉëirÉ¤É Wæû ÌMü AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | aÉÉåmÉÉsÉ pÉÏ eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ aÉÉæAÉåÇ MüÉå lÉ cÉUÉFÆ iÉÉå pÉÔZÉÏ WûÏ UWåÇûaÉÏ |
CxÉxÉå uÉWû AÉæU SæuÉ Måü AÉ´ÉrÉ lÉWûÏÇ oÉæPû UWûiÉÉ, AÉmÉ WûÏ cÉUÉ sÉå AÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! SæuÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ
pÉëqÉ xÉå MüUiÉå WæÇû | WûqÉMüÉå iÉÉå SæuÉ MüÉåD SØ̹ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ AÉæU WûÉjÉ, mÉÉðuÉ, zÉUÏU pÉÏ SæuÉ MüÉ MüÉåD SØ̹
lÉWûÏÇ AÉiÉÉ | AmÉlÉå mÉÑUÉwÉÉjÉï xÉå WûÏ ÍxÉ®iÉÉ SØ̹ AÉiÉÏ Wæû | eÉÉå MüÉåD AÉMüÉU xÉå UÌWûiÉ SæuÉ MüÎsmÉrÉå iÉÉå
pÉÏ lÉWûÏÇ oÉlÉiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü ÌlÉUÉMüÉU AÉæU xÉÉMüÉU MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ MæüxÉå WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû MåüuÉsÉ
AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï WûÏ SæuÉÃmÉ Wæû | eÉÉå UÉeÉÉ Gή ÍxÉή xÉÇrÉÑ£ü pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå pÉÏ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ
WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉå eÉÉå ÌuɵÉÉÍqÉ§É WæÇû, ClWûÉåÇlÉå SæuÉ zÉoS SÕU WûÏ xÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû | rÉå pÉÏ AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ ¤Ȩ́ÉrÉ xÉå oÉëɼhÉ WÒûL WæÇû AÉæU pÉÏ eÉÉå oÉÄQåû-oÉÄQåû ÌuÉpÉÔÌiÉqÉÉlÉç WÒûL WæÇû xÉÉå pÉÏ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï
xÉå WûÏ SØ̹ AÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå SæuÉ mÉÄRåû ÌoÉlÉÉ mÉÎhQûiÉ MüUå iÉÉå eÉÉÌlÉrÉå SæuÉ lÉå ÌMürÉÉ, mÉU mÉÄRåû ÌoÉlÉÉ
iÉÉå mÉÎhQûiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ xÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WûÉåiÉå WæÇû xÉÉå pÉÏ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WûÉåiÉå WæÇû | CxÉxÉå
SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | ÍqÉjrÉÉ pÉëqÉ MüÉå irÉÉaÉMüU xÉliÉ eÉlÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì iÉUlÉå MüÉ
mÉërÉ¦É MüUÉå | iÉÑqWûÉUå mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉÉå AÉæU SæuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå oÉWÒûiÉ oÉåU ÌMürÉÉuÉÉsÉÉ pÉÏ AmÉlÉÏ
Ì¢ürÉÉ MüÉå irÉÉaÉ Måü xÉÉå UWûiÉÉ ÌMü SæuÉ AÉmÉ WûÏ MüUåaÉÉ, mÉU LåxÉå iÉÉå MüÉåD lÉWûÏÇ MüUiÉÉ | CxÉxÉå AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï ÌoÉlÉÉ MÑüNû ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå MÑüNû CxÉMüÉ ÌMürÉÉ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå mÉÉmÉ MüUlÉåuÉÉsÉå lÉUMü lÉ eÉÉiÉå
AÉæU mÉÑhrÉ MüUlÉåuÉÉsÉå xuÉaÉï lÉ eÉÉiÉå mÉUliÉÑ mÉÉmÉ MüUlÉå uÉÉsÉåå lÉUMü qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU mÉÑhrÉ MüUlÉåuÉÉsÉå xuÉaÉï
qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû; CxÉxÉå eÉÉå MÑüNû mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MüÉåD LåxÉÉ
MüWåû ÌMü MüÉåD SæuÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ ÍzÉU MüÉÌOûrÉå eÉÉå uÉWû SæuÉ Måü AÉ´ÉrÉ eÉÏiÉÉ UWåû iÉÉå eÉÉÌlÉrÉå ÌMü
MüÉåD SæuÉ Wæû, mÉU xÉÉå iÉÉå eÉÏiÉÉ MüÉåD pÉÏ lÉWûÏÇ | CxÉxÉå SæuÉ zÉoS MüÉå ÍqÉjrÉÉ pÉëqÉ eÉÉlÉMåü xÉliÉ eÉlÉÉåÇ AÉæU
xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå AÉiqÉmÉS qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉï uÉhÉïlɳÉÉqɹqÉxxÉaÉïÈ || 8 ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlÉ
CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç xÉuÉïkÉqÉï Måü uÉå¨ÉÉ! AÉmÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ
mÉUliÉÑ CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ mÉëÍxÉ® Wæû ÌMü oÉë¼É pÉÏ SæuÉ Wæû AÉæU SæuÉ MüÉ ÌMürÉÉ xÉoÉ MÑüNû WûÉåiÉÉ Wæû | uÉÍzɸeÉÏ
oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉæÇ iÉÑqÉMüÉå CxÉÍsÉL MüWûiÉÉ WÕðû ÌMü iÉÑqWûÉUÉ pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉuÉå | AmÉlÉå WûÏ ÌMürÉå WÒûL
zÉÑpÉ AjÉuÉÉ AzÉÑpÉMüqÉï MüÉ TüsÉ AuÉzrÉqÉåuÉ pÉÉåaÉlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ExÉå SæuÉ MüWûÉå uÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüWûÉå AÉæU Sæu É
MüÉåD lÉWûÏÇ | Mü¨ÉÉï, Ì¢ürÉÉ, MüqÉï AÉÌSMü qÉåÇ iÉÉå SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU lÉ MüÉåD SæuÉ MüÉ xjÉÉlÉ WûÏ Wæû AÉæU lÉ
ÃmÉ WûÏ Wæû iÉÉå AÉæU SæuÉ YrÉÉ MüÌWûrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉÔZÉÉåïÇ Måü mÉUcÉÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É SæuÉ zÉoS MüWûÉ Wæû | eÉæxÉå
AÉMüÉzÉ zÉÔlrÉ Wæû uÉæxÉå SæuÉ pÉÏ zÉÔlrÉ Wæû | ÌTüU UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû pÉaÉuÉÉlÉç xÉuÉïkÉqÉï Måü uÉå¨ÉÉ! iÉÑqÉ MüWûiÉå WûÉå
ÌMü AÉæU SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ zÉÔlrÉ Wæû xÉÉå iÉÑqWûÉUå MüWûlÉå xÉå pÉÏ SæuÉ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû |
iÉÑqÉ MüWûiÉå WûÉå ÌMü CxÉMåü mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ pÉÏ SæuÉ zÉoS mÉëÍxÉ® Wæû | uÉÍzɸeÉÏ
oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉæÇ CxÉÍsÉL iÉÑqÉMüÉå MüWûiÉÉ WÕðû ÌMü ÎeÉxÉxÉå SæuÉ zÉoS iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ xÉå EPû eÉÉuÉå | SæuÉ
lÉÉqÉ AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ Wæû, mÉÑÂwÉÉjÉï MüqÉï MüÉ lÉÉqÉ Wæû AÉæU MüqÉï lÉÉqÉ uÉÉxÉlÉÉ MüÉ Wæû | uÉÉxÉlÉÉ qÉlÉ xÉå
WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉlÉÃmÉÏ mÉÑÂwÉ ÎeÉxÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉåD ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå aÉÉðuÉ Måü mÉëÉmiÉ
WûÉålÉå MüÐ uÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå aÉÉðuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå bÉÉOû MüÐ uÉÉxÉlÉÉ MüUiÉÉ xÉÉå bÉÉOû MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå AÉæU SæuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | mÉÔuÉï MüÉ eÉÉå zÉÑpÉ AjÉuÉÉ AzÉÑpÉ SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉ
mÉËUhÉÉqÉ xÉÑZÉ SÒÈZÉ AuÉzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü SåZÉÉå ÌMü
AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüqÉï xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ Wæû iÉÉå xÉÑZÉ SÒÈZÉ SålÉåuÉÉsÉÉ MüÉåD SæuÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ | eÉÏuÉ eÉÉå mÉÉmÉ MüÐ
uÉÉxÉlÉÉ AÉæU zÉÉx§ÉÌuÉ® MüqÉï MüUiÉÉ Wæû xÉÉå YrÉÉåÇ MüUiÉÉ Wæû ? mÉÔuÉï Måü SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï MüqÉï xÉå WûÏ mÉÉmÉ MüUiÉÉ
Wæû | eÉÉå mÉÔuÉï MüÉ mÉÑhrÉMüqÉï ÌMürÉÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå zÉÑpÉqÉÉaÉï qÉåÇ ÌuÉcÉUiÉÉ | ÌTüU UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! eÉÉå
mÉÔuÉï MüÐ SØÄRû uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU rÉWû ÌuÉcÉUiÉÉ Wæû iÉÉå qÉæÇ YrÉÉ MüÃÆ? qÉÑfÉMüÉå mÉÔuÉï MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lÉå SÏlÉ
ÌMürÉÉ Wæû AoÉ qÉÑfÉMüÉå YrÉÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû mÉÔuÉï MüÐ uÉÉxÉlÉÉ SØÄRû WûÉå
UWûÏ Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU eÉÏuÉ ÌuÉcÉUiÉÉ Wæû mÉU eÉÉå ´Éå¸ qÉlÉÑwrÉ Wæû xÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå mÉÔuÉï Måü qÉÍsÉlÉ
xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÉå zÉÑ® MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMåü qÉsÉ SÕU WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | eÉoÉ iÉÑqÉ xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ Måü
uÉcÉlÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï MüUÉåaÉå iÉoÉ qÉÍsÉlÉ uÉÉxÉlÉÉ SÕU WûÉå eÉÉuÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÔuÉï Måü qÉÍsÉlÉ
AÉæU zÉÑpÉ xÉÇxMüÉUÉåÇ MüÉå MæüxÉå eÉÉÌlÉrÉå xÉÉå xÉÑlÉÉå | eÉÉå ÍcÉ¨É ÌuÉwÉrÉ AÉæU zÉÉx§É ÌuÉ® qÉÉaÉï MüÐ AÉåU eÉÉuÉå
AÉæU zÉÑpÉ MüÐ AÉåU lÉ eÉÉuÉå iÉÉå eÉÉÌlÉrÉå ÌMü MüÉåD mÉÔuÉï MüÉ MüqÉï qÉsÉÏlÉ Wæû, eÉÉå xÉliÉeÉlÉÉåÇ AÉæU xÉizÉÉx§ÉÉåÇ
Måü AlÉÑxÉÉU cÉå¹É MüUå AÉæU xÉÇxÉÉUqÉÉaÉï xÉå ÌuÉU£ü WûÉå iÉÉå eÉÉÌlÉrÉå ÌMü mÉÔuÉï MüÉ zÉÑpÉMüqÉï Wæû | CxÉxÉå Wåû
UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉMüÉå SÉålÉÉåÇ xÉå ÍxÉ®iÉÉ Wæû ÌMü mÉÔuÉï MüÉ xÉÇxMüÉU zÉÑ® Wæû CxÉxÉå iÉÑqWûÉUÉ ÍcÉ¨É xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæ U
xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå aÉëWûhÉ MüUMåü zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå iÉÑqWûÉUÉ ÍcɨÉ
zÉÑpÉqÉÉaÉï qÉåÇ ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉå xÉMüiÉÉ iÉÉå SØÄRû mÉÑÂwÉÉjÉï MüUMåü xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå mÉÉU WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ
cÉæiÉlrÉ WûÉå, eÉÄQû iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉå, AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUÉå AÉæU qÉåUÉ pÉÏ rÉWûÏ AÉzÉÏuÉÉïS Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUÉ
ÍcÉ¨É zÉÏbÉë WûÏ zÉÑ® AÉcÉUhÉ AÉæU oÉë¼ ÌuÉ±É Måü ÍxÉ®ÉliÉxÉÉU qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ´Éå¸ mÉÑÂwÉ pÉÏ
uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉMüÉ mÉÔuÉï MüÉ xÉÇxMüÉU rɱÌmÉ qÉsÉÏlÉ pÉÏ jÉÉ, mÉUliÉÑ xÉÇiÉÉåÇ AÉæ U xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU SØÄRû
mÉÑÂwÉÉjÉï MüUMåü ÍxÉ®iÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU qÉÔZÉï eÉÏuÉ uÉWû Wæû ÎeÉxÉlÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû
ÎeÉxÉxÉå xÉÇxÉÉU xÉå qÉÑ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | mÉÔuÉï MüÉ eÉÉå MüÉåD mÉÉmÉMüqÉï ÌMürÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ qÉÍsÉlÉiÉÉ xÉå mÉÉmÉ
qÉåÇ kÉÉuÉiÉÉ Wæû AÉæU AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï Måü irÉÉaÉlÉå xÉå AlkÉÉ WûÉåMüU ÌuÉzÉåwÉ kÉÉuÉiÉÉ Wæû | eÉÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ Wæû ExÉMüÉå
rÉWû MüUlÉÉ cÉÉÌWûL ÌMü mÉëjÉqÉ iÉÉå mÉÉðcÉÉåÇ CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå uÉzÉ MüUå ÌTüU zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU ElÉMüÉå oɨÉÉïuÉå AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
zÉÑpÉ uÉÉxÉlÉÉ SØÄRû MüUå, AzÉÑpÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUå | rɱÌmÉ irÉÉaÉlÉÏrÉ SÉålÉÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ WæÇû mÉU mÉëjÉqÉ zÉÑpÉ uÉÉxÉlÉÉ
MüÉå CMü•ûÏ MüUå ÌTüU AzÉÑpÉ irÉÉaÉ MüUå | eÉoÉ zÉÑ® uÉÉxÉlÉÉ MüUMåü MüwÉÉrÉ mÉËUmÉYuÉ WûÉåaÉÉ AjÉÉïiÉç
AliÉÈMüUhÉ eÉoÉ zÉÑ® WûÉåaÉÉ iÉoÉ xÉliÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ ÌuÉcÉÉU EimÉ³É WûÉåaÉÉ AÉæU ExÉxÉå
iÉÑqÉMüÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | ExÉ ¥ÉÉlÉ Måü ²ÉUÉ AÉiqÉxÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ, ÌTüU Ì¢ürÉÉ AÉæU ¥ÉÉlÉ MüÉ
pÉÏ irÉÉaÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ AÉæU MåüuÉsÉ zÉÑ® A²æiÉÃmÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ zÉåwÉ pÉÉxÉåaÉÉ | CxÉxÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉæU xÉoÉ
MüsmÉlÉÉ MüÉ irÉÉaÉ MüU xÉliÉeÉlÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï MüUÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå mÉUqÉmÉÑÂwÉÉjÉïuÉhÉïlɳÉÉqÉ lÉuÉqÉxxÉaÉïÈ || 9 ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

uÉÍzɸÉåmÉSåzÉaÉqÉlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉåUå uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå aÉëWûhÉ MüUÉå | rÉWû uÉcÉlÉ oÉÉlkÉuÉ Måü xÉqÉÉlÉ WæÇû AjÉÉïiÉç
iÉÑqWûÉUå mÉUqÉ ÍqÉ§É WûÉåÇaÉå AÉæU SÒÈZÉ xÉå iÉÑqWûÉUÏ U¤ÉÉ MüUåÇaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉÉå qÉÉå¤É EmÉÉrÉ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ
WÕðû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU iÉÑqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüUÉå iÉoÉ iÉÑqWûÉUÉ mÉUqÉ AjÉï WûÉåaÉÉ | rÉWû ÍcÉ¨É eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü pÉÉåaÉ MüÐ
AÉåU eÉÉiÉÉ Wæû ExÉ pÉÉåaÉÃmÉÏ ZÉÉDÇ qÉåÇ ÍcÉ¨É MüÉå ÌaÉUlÉå qÉiÉ SÉå | pÉÉåaÉ Måü ÌoÉxÉU eÉÉlÉå Måü irÉÉaÉ SÉå WæÇû |
uÉWû irÉÉaÉ iÉÑqWûÉUÉ iÉÑqWûÉUÉ mÉUqÉ ÍqÉ§É WûÉåaÉÉ AÉæU irÉÉaÉ pÉÏ LåxÉÉ MüUÉå ÌMü ÌTüU ExÉMüÉ aÉëWûhÉ lÉ WûÉå | Wåû
UÉqÉeÉÏ! rÉWû qÉÉå¤É EmÉÉrÉ xÉÇÌWûiÉÉ Wæû CxÉå ÍcÉ¨É MüÉå LMüÉaÉë MüUMåü xÉÑlÉÉå, CxÉxÉå mÉUqÉÉlÉlS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ |
mÉëjÉqÉ zÉqÉ AÉæU SqÉ MüÉå kÉÉUhÉ MüUÉå | xÉqmÉÔhÉï xÉÇxÉÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ irÉÉaÉ MüUMåü ESÉUiÉÉ xÉå iÉ×miÉ UWûlÉå MüÉ
lÉÉqÉ zÉqÉ Wæû AÉæU oÉɽ CÎlSìrÉÉåÇ Måü uÉzÉ MüUlÉå MüÉå SqÉ MüWûiÉå WæÇû | eÉoÉ mÉëjÉqÉ ClÉMüÉå kÉÉUhÉ MüUÉåaÉå iÉoÉ
mÉUqÉiɨuÉ ÌuÉcÉÉU AÉmÉ WûÏ EimÉ³É WûÉåaÉÉ AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå ÌuÉuÉåMü ²ÉUÉ mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | ÎeÉxÉ mÉS
MüÉå mÉÉMüU ÌTüU MüSÉÍcÉiÉç SÒÈZÉ lÉ WûÉåaÉÉ AÉæU AÌuÉlÉÉzÉÏ xÉÑZÉ iÉÑqÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | CxÉÍsÉrÉå CxÉ qÉÉå¤É
EmÉÉrÉ xÉÇÌWûiÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉÑÂwÉÉjÉï iÉoÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | mÉÔuÉï eÉÉå MÑüNû oÉë¼ÉeÉÏ lÉå WûqÉMüÉå
EmÉSåzÉ ÌSrÉÉ Wæû xÉÉå qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉmÉMüÉå eÉÉå oÉë¼É eÉÏ
lÉå EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ jÉÉ xÉÉå ÌMüxÉ MüÉUhÉ ÌMürÉÉ jÉÉ AÉæU MæüxÉå AÉmÉlÉå kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ jÉÉ xÉÉå MüWûÉå? uÉÍzɸeÉÏ
oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉcÉlSìeÉÏ! zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ LMü Wæû AÉæU AlÉliÉ, AÌuÉlÉÉzÉÏ, mÉUqÉÉlÉlS ÃmÉ ÍcÉSÉlÉlS-xuÉÃmÉ
oÉë¼ Wæû ExÉqÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏ ÌuÉwhÉÑ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | uÉå ÌuÉwhÉÑeÉÏ xmÉlS AÉæU
ÌlÉxxmÉlS qÉåÇ LMü MüSÉÍcÉiÉç AlrÉjÉÉ pÉÉuÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ EmÉeÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ
zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ xÉå xmÉlS MüUMåü ÌuÉwhÉÑ EimÉ³É WÒûL WæÇû | ElÉ ÌuÉwhÉÑeÉÏ Måü xuÉhÉïuÉiÉç lÉÉÍpÉMüqÉsÉ xÉå oÉë¼É
eÉÏ mÉëMüOû WÒûL | ElÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå GÌwÉ AÉæU qÉÑlÉϵÉUÉåÇ xÉÌWûiÉ xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ mÉëeÉÉ EimÉ³É AÉæU ExÉ qÉlÉÉåUÉeÉ
xÉå eÉaÉiÉç MüÉå EimÉ³É ÌMürÉÉ | ExÉ eÉaÉiÉç Måü MüÉåhÉ qÉåÇ eÉÉå eÉqoÉÔ²ÏmÉ pÉUiÉZÉhQû Wæû ExÉqÉåÇ qÉlÉÑwrÉ MüÉå SÒÈZÉ
xÉå AÉiÉÑU SåZÉ ElÉMåü MüÂhÉÉ EmÉeÉÏ eÉæxÉå mÉÑ§É MüÉå SåZÉMüU ÌmÉiÉÉ Måü MüÂhÉÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû | iÉoÉ ElÉMåü
ÌlÉÍqÉ¨É iÉmÉ EimÉ³É ÌMürÉÉ ÌMü uÉå xÉÑZÉÏ WûÉåÇ AÉæU AÉ¥ÉÉ MüÐ ÌMü iÉmÉ MüUÉå | iÉoÉ uÉå iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU ExÉ
iÉmÉ MüUlÉå xÉå xuÉaÉÉïÌSMü MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉålÉå sÉaÉå | mÉU ElÉ xÉÑZÉÉåÇ MüÉå pÉÉåaÉMüU uÉå ÌTüU ÌaÉUå AÉæU SÒÈZÉÏ WÒûL
oÉë¼ÉeÉÏ lÉå LåxÉå SåZÉMüU xÉirÉuÉÉMçü ÃmÉ kÉqÉï MüÉå mÉëÌiÉmÉÉSlÉ ÌMürÉÉ AÉæU ElÉMåü xÉÑZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É AÉ¥ÉÉ MüÐ
| ExÉ kÉqÉï Måü mÉëÌiÉmÉÉSlÉ xÉå pÉÏ sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ AÉæU uÉWûÉð pÉÏ MÑüNû MüÉsÉ xÉÑZÉ pÉÉåaÉ
MüU ÌTüU ÌaÉUå AÉæU SÒZÉÏ Måü SÒÈZÉÏ UWåû | ÌTüU oÉë¼ÉeÉÏ lÉå SÉlÉ iÉÏjÉÉïÌSMü mÉÑhrÉ ÌMürÉÉ EimÉ³É MüUMåü ElÉMüÉå
AÉ¥ÉÉ SÏ ÌMü ClÉMåü xÉåuÉlÉå xÉå iÉÑqÉ xÉÑZÉÏ UWûÉåaÉå | eÉoÉ uÉå eÉÏuÉ ElÉMüÉå xÉåuÉlÉå sÉaÉå iÉoÉ oÉÄQåû mÉÑhrÉsÉÉåMü qÉåÇ
mÉëÉmiÉ WûÉåMüU ElÉMåü xÉÑZÉ pÉÉåaÉlÉå sÉaÉå AÉæU ÌTüU MÑüNû MüÉsÉ AmÉlÉå MüqÉï Måü AlÉÑxÉÉU pÉÉåaÉ pÉÉåaÉMüU ÌaÉUå |
eÉoÉ ElWûÉåÇlÉå iÉ×whÉÉ MüÐ iÉÉå oÉWÒûiÉ SÒÈZÉÏ pÉrÉå AÉæU SÒÈZÉMüU AÉiÉÑU WÒûL | ExÉ xÉqÉrÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå SåZÉÉ ÌMü
rÉWû eÉÏuÉlÉ AÉæU qÉUhÉ Måü SÒÈZÉ xÉå qÉWûÉSÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû CxÉxÉå uÉWû EmÉÉrÉ MüÐÎeÉL ÎeÉxÉxÉå ElÉMüÉ SÒÈZÉ
ÌlÉuÉ×¨É WûÉå | Wåû UÉqÉcÉlSìeÉÏ! oÉë¼ÉeÉÏ lÉå ÌuÉcÉÉUÉ ÌMü ClÉMüÉ SÒÈZÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ ÌoÉlÉÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ CxÉxÉå
AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉå EimÉ³É MüÐÎeÉrÉå ÎeÉxÉxÉå rÉå xÉÑZÉÏ WûÉåuÉåÇ | CxÉ mÉëMüÉU ÌuÉcÉÉU MüU uÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÉ krÉÉlÉ
MüUlÉå sÉaÉå | ExÉ krÉÉlÉ Måü MüUlÉå xÉå zÉÑ® iÉiuÉ¥ÉÉlÉ MüÐ qÉÔÌiÉï WûÉåMüU qÉæÇ mÉëMüOû WÒûAÉ | qÉæÇ pÉÏ oÉë¼ÉeÉÏ Måü
xÉqÉÉlÉ WÕðû eÉæxÉå ElÉMåü WûÉjÉ qÉåÇ MüqÉhQûsÉÑ Wæû uÉæxÉå qÉåUå WûÉjÉ qÉåÇ pÉÏ Wæû, eÉæxÉå ElÉMåü MühPû qÉåÇ ÂSìÉ¤É MüÐ
qÉÉsÉÉ Wæû uÉæxÉå qÉåUå MühPû qÉåÇ pÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå ElÉMåü FmÉU qÉ×aÉNûÉsÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉåUå FmÉU pÉÏ Wæû | qÉåUÉ
zÉÑ® ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ Wæû AÉæU qÉÑfÉMüÉå eÉaÉiÉç MÑüNû lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉÉå xuÉmlÉ MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
| iÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü CxÉMüÉå qÉæÇlÉå eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É EimÉ³É ÌMürÉÉ Wæû, mÉU rÉWû iÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
zÉÑ® ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉqÉÉaÉï MüÉ EmÉSåzÉ iÉoÉ WûÉå eÉoÉ MÑüNû mÉëzlÉÉå¨ÉU WûÉå AÉæU iÉpÉÏ xÉirÉ ÍqÉjrÉÉ
MüÉ ÌuÉcÉÉU WûÉåuÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É oÉë¼ÉeÉÏ lÉå qÉÑfÉMüÉå aÉÉåS qÉåÇ oÉæPûÉrÉÉ AÉæU
zÉÏzÉ mÉU WûÉjÉ TåüUÉ | iÉoÉ iÉÉå eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ MüÐ ÌMüUhÉ xÉå zÉÏiÉsÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉæÇ ExÉxÉå zÉÏiÉsÉ WûÉå
aÉrÉÉ | ÌTüU oÉë¼ÉeÉÏ lÉå qÉÑfÉMüÉå eÉæxÉå WÇûxÉ MüÉå WÇûxÉ MüWåû uÉæxÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉ! eÉÏuÉÉåÇ Måü MüsrÉÉhÉ Måü ÌlÉÍqɨÉ
iÉÑqÉ LMü qÉÑWÕûiÉï mÉrÉïliÉ A¥ÉÉlÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUÉå | eÉÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ WæÇû xÉÉå AÉæUÉåÇ Måü ÌlÉÍqÉ¨É pÉÏ AÇaÉÏMüÉU
MüUiÉå AÉrÉå WæÇû | eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ oÉWÒûiÉ ÌlÉqÉïsÉ Wæû mÉUliÉÑ zrÉÉqÉiÉÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU ÌMürÉå Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqÉ pÉÏ LMü
qÉÑWÕûiÉï A¥ÉÉlÉ MüÉå AÇaÉÏaÉÉU MüUÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU qÉÑfÉMüÉå MüWûMüU oÉë¼ÉeÉÏ lÉå zÉÉmÉ ÌSrÉÉ ÌMü iÉÔ
A¥ÉÉlÉÏ WûÉåaÉÉ | iÉoÉ qÉæÇlÉå oÉë¼ÉeÉÏ MüÐ AÉ¥ÉÉ qÉÉlÉÏ AÉæU zÉÉmÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU ÌMürÉÉ AÉæU qÉåUÉ eÉÉå zÉÑ®
AÉiqÉiɨuÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ jÉÉ xÉÉå AlrÉ MüÐ lÉÉDÇ WûÉå aÉrÉÉ | qÉåUÏ xuÉpÉÉuÉxɨÉÉ qÉÑfÉMüÉå ÌuÉxqÉUhÉ WûÉå aÉD AÉæU
qÉåUÉ qÉlÉ eÉÉaÉ AÉrÉÉ | iÉoÉ pÉÉuÉ ApÉÉuÉÃmÉ eÉaÉiÉç qÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉlÉå sÉaÉÉ AÉæU AmÉlÉå MüÉå qÉæÇ uÉÍzɸ AÉæU
oÉë¼ÉeÉÏ MüÉ mÉÑ§É eÉÉlÉlÉå sÉaÉÉ AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü mÉSÉjÉï xÉÌWûiÉ eÉaÉiÉç eÉÉlÉMüU ElÉMüÐ AÉåU cÉgcÉsÉ WûÉålÉå
sÉaÉÉ | ÌTüU qÉæÇlÉå xÉÇxÉÉUeÉsÉ MüÉå SÒÈZÉÃmÉ eÉÉlÉMüU oÉë¼ÉeÉÏ xÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû xÉÇxÉÉU MæüxÉå EimɳÉ
WÒûAÉ? AÉæU MæüxÉå sÉÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû? Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉæÇlÉå CxÉ mÉëMüÉU ÌmÉiÉÉ oÉë¼ÉeÉÏ xÉå mÉëzlÉ ÌMürÉÉ iÉÉå
ElWûÉåÇlÉå pÉsÉÏ mÉëMüÉU qÉÑfÉMüÉå EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ ExÉxÉå qÉåUÉ A¥ÉÉlÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå
iÉqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå AÉSzÉï MüÉå qÉÉeÉïlÉ MüUlÉå xÉå zÉÑ® WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉæÇ pÉÏ zÉÑ®
WÒûAÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉ EmÉSåzÉ xÉå qÉæÇ oÉë¼ÉeÉÏ xÉå pÉÏ AÍkÉMü WûÉå aÉrÉÉ | ExÉ xÉqÉrÉ qÉÑfÉMüÉå mÉUqÉå¸Ï
oÉë¼ÉeÉÏ lÉå AÉ¥ÉÉ MüÐ ÌMü Wåû mÉѧÉ! eÉqoÉÔ²ÏmÉ pÉUiÉZÉhQû qÉåÇ iÉÑqÉMüÉå A¹ mÉëeÉÉmÉÌiÉ MüÉ AÍkÉMüÉU Wæû uÉWûÉð
eÉÉMüU eÉÏuÉÉåÇ MüÉå EmÉSåzÉ MüUÉå | ÎeÉxÉMüÉå xÉÇxÉÉU Måü xÉÑZÉ MüÐ CcNûÉ WûÉå ExÉMüÉå MüqÉïqÉÉaÉï MüÉ EmÉSåzÉ
MüUlÉÉ ÎeÉxÉxÉå uÉå xuÉaÉÉïÌSMü xÉÑZÉ pÉÉåaÉåÇ AÉæU eÉÉå xÉÇxÉÉU xÉå ÌuÉU£ü WûÉå AÉæU AÉiqÉmÉS MüÐ CcNûÉ UZÉiÉÉ WûÉå
ExÉMüÉå ¥ÉÉlÉ EmÉSåzÉ MüUlÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU qÉåUÉ EmÉSåzÉ AÉæU EimÉÌ¨É WÒûD AÉæU CxÉ mÉëMüÉU qÉåUÉ
AÉlÉÉ WÒûAÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå uÉÍzɸÉåmÉSåzÉaÉqÉlɳÉÉqÉ SzÉqÉxxÉaÉï || 10 ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

uÉÉÍzɸÉåmÉSåzÉ
CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU ´ÉÏUÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! ExÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ EimÉÌ¨É xÉå AlÉliÉ eÉÏuÉÉåÇ MüÐ zÉÑή
MæüxÉå WÒûD xÉÉå M×ümÉÉMüU MüÌWûrÉå? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå zÉÑ® AÉiqÉiɨuÉ Wæû ExÉMüÉ xuÉpÉÉuÉÃmÉ
xÉÇuÉåSlÉ-xTÔüÌiÉï Wæû; uÉWû oÉë¼ÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûD Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì AmÉlÉÏ SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉ ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ÉeÉÏ WÒûL WæÇû | ElWûÉåÇlÉå xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç MüÉå EimÉ³É MüUMåü iÉÏlÉÉåÇ MüÉsÉ EimÉ³É ÌMürÉå | eÉoÉ MÑüNû
MüÉsÉ urÉiÉÏiÉ WÒûAÉ iÉÉå MüÍsÉrÉÑaÉ AÉrÉÉ ExÉxÉå eÉÏuÉÉåÇ MüÐ oÉÑή qÉsÉÏlÉ WûÉå aÉD AÉæU mÉÉmÉ qÉåÇ ÌuÉcÉU MüU
zÉÉx§É uÉåS MüÐ AÉ¥ÉÉ EssÉÇbÉlÉ MüUlÉå sÉaÉå | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU kÉqÉï qÉrÉÉïSÉ ÍNûmÉ aÉD AÉæU mÉÉmÉ mÉëMüOû WÒûAÉ
iÉÉå ÎeÉiÉlÉÏ MÑüNû UÉeÉkÉqÉï MüÐ qÉrÉÉïSÉ jÉÏ xÉÉå pÉÏ xÉoÉ lɹ WûÉå aÉD AÉæU AmÉlÉÏ CcNûÉ Måü AlÉÑxÉÉU eÉÏuÉ
ÌuÉcÉUMüU Mü¹ mÉÉlÉå sÉaÉå | ElÉMüÉå SåZÉMüU oÉë¼ÉeÉÏ Måü MüÂhÉÉ EmÉeÉÏ AÉæU SrÉÉ MüUMåü qÉÑfÉxÉå, xÉlÉiMÑüqÉÉU
xÉå AÉæU lÉÉUS xÉå oÉÉåsÉå ÌMü Wåû mÉѧÉÉåÇ! iÉÑqÉ pÉÔsÉÉåMü qÉåÇ eÉÉMüU eÉÏuÉÉåÇ MüÉå zÉÑ® EmÉSåzÉ MüU kÉqÉï MüÐ qÉrÉÉïSÉ
xjÉÉmÉlÉ MüUÉå | ÎeÉxÉ eÉÏuÉ MüÉå pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ WûÉå ExÉMüÉå MüqÉïMüÉhQû AÉæU eÉmÉ, iÉmÉ, xlÉÉlÉ, xÉlkrÉÉ,
rÉ¥ÉÉÌSMü MüÉ EmÉSåzÉ MüUlÉÉ AÉæU eÉÉå xÉÇxÉÉU xÉå ÌuÉU£ü WÒûL WûÉåÇ AÉæU qÉÑqÉѤÉÑ WûÉåÇ AÉæU ÎeÉlWåÇû mÉUqÉmÉS mÉÉlÉå
MüÐ CcNûÉ WûÉå ElÉMüÉå oÉë¼ÌuÉ±É MüÉ EmÉSåzÉ MüUlÉÉ | rÉWû AÉ¥ÉÉ SåMüU WûqÉMüÉå pÉÔÍqÉsÉÉåMü qÉåÇ pÉåeÉÉ | iÉoÉ WûqÉ
xÉoÉ GwÉϵÉU CMü•åû WûÉåMüU ÌuÉcÉÉUlÉå sÉaÉå ÌMü eÉaÉiÉç MüÐ qÉrÉÉïSÉ ÌMüxÉ mÉëMüÉU WûÉå AÉæU eÉÏuÉ zÉÑpÉqÉÉaÉï qÉåÇ
MæüxÉå ÌuÉcÉUåÇ? iÉoÉ WûqÉlÉå rÉWû ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü mÉëjÉqÉ UÉerÉ MüÉ xjÉÉmÉlÉ MüUÉå ÌMü ExÉMüÐ AÉ¥ÉÉlÉÑxÉÉU eÉÏuÉ
ÌuÉcÉUåÇ | ÌlÉSÉlÉ mÉëjÉqÉ ShQûMü¨ÉÉï UÉerÉ xjÉÉmÉlÉ ÌMürÉÉ | ÎeÉlÉ UÉeÉÉåÇ Måü oÉÄQåû uÉÏrÉïuÉÉlÉç, iÉåeÉuÉÉlÉ AÉæU ESÉU
AÉiqÉÉ jÉå ElÉMüÉå pÉÏ WûqÉlÉå AkrÉÉiqÉÌuÉ±É MüÉ EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ ÎeÉxÉxÉå uÉå mÉUqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL AÉæU
mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ AÌuÉlÉÉzÉÏmÉS oÉë¼ÌuÉ±É Måü EmÉSåzÉ xÉå ElÉMüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ iÉoÉ uÉå xÉÑZÉÏ WÒûL | CxÉ MüÉUhÉ
oÉë¼ÌuÉ±É MüÉ lÉÉqÉ UÉeÉÌuÉ±É Wæû | iÉoÉ Wûq ÉlÉå uÉåS, zÉÉx§É, ´ÉÑÌiÉ AÉæU mÉÑUÉhÉÉåÇ xÉå kÉqÉï MüÐ qÉrÉÉïSÉ xjÉÉmÉlÉ
MüU eÉmÉ, iÉmÉ, rÉ¥É, SÉlÉ, xlÉÉlÉ AÉÌSMü Ì¢ürÉÉ mÉëMüOû MüÐ AÉæU EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ ÌMü eÉÏuÉ CxÉMåü xÉåuÉlÉ xÉå
xÉÑZÉÏ WûÉåaÉÉ | iÉoÉ xÉoÉ TüsÉ MüÉå mÉÉMüU ExÉMüÉå xÉåuÉlÉå sÉaÉå, mÉU ElÉqÉåÇ MüÉåD ÌoÉUsÉå ÌlÉUWÇûMüÉU WØûSrÉ MüÐ
zÉÑ®iÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É xÉåuÉlÉ MüUiÉå jÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå qÉÔZÉï jÉå xÉÉå MüÉqÉlÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉlÉ qÉåÇ TÔüsÉ Måü MüqÉï
MüUiÉå jÉå AÉæU bÉOûÏrÉl§É MüÐ lÉÉDÇ pÉOûMüMüU MüpÉÏ FkuÉï AÉæU MüpÉÏ lÉÏcÉ MüÉå eÉÉiÉå jÉå | eÉÉå ÌlÉwMüÉqÉ MüqÉï
MüUiÉå jÉå ElÉMüÉ WØûSrÉ zÉÑ® WûÉåiÉÉ jÉÉ AÉæU oÉë¼ÌuÉ±É Måü AÍkÉMüÉUÏ WûÉåiÉå jÉå | ExÉ EmÉSåzÉ ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS
MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüU ÌMüiÉlÉå iÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü WÒûL AÉæU MüD UÉeÉÉ ÌuÉÌSiÉuÉåS ÍxÉ® WÒûL xÉÉå UÉerÉ MüÐ mÉUqmÉUÉ
cÉsÉÉrÉ WûqÉÉUå EmÉSåzÉ ²ÉUÉ ¥ÉÉlÉÏ WÒûL | UÉeÉÉ SzÉUjÉ pÉÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WÒûL AÉæU iÉÑqÉ pÉÏ CxÉÏ SzÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ
WÒûL WûÉå | eÉæxÉå iÉÑqÉ ÌuÉU£ü WÒûL WûÉå uÉæxÉå WûÏ AÉaÉå pÉÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMü ÌuÉU£ü WÒûL Wæû xÉÉå xuÉpÉÉuÉ xÉå WûÏ iÉÑqÉ
zÉÑ® WûÉå CxÉÏ MüÉUhÉ iÉÑqÉ ´Éå¸ WûÉå | eÉÉå MüÉåD AÌlɹ SÒÈZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉxÉå ÌuÉU£üiÉÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû xÉÉå
iÉÑqÉMüÉå lÉWûÏÇ WÒûD, iÉÑqWåÇû iÉÉå xÉoÉ CÎlSìrÉÉåÇ Måü ÌuÉwÉrÉ ÌuɱqÉÉlÉ WûÉålÉå mÉU uÉæUÉarÉ WÒûAÉ Wæû, CxÉxÉå iÉÑqÉ ´Éå¸ WûÉå |
Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉxÉÉlÉ AÉÌSMü Mü¹ Måü xjÉÉlÉÉåÇ MüÉå SåZÉMåü iÉÉå xÉoÉMüÉå uÉæUÉarÉ EmÉeÉiÉÏ Wæû ÌMü MÑüNû lÉWûÏÇ, qÉU
eÉÉlÉÉ Wæû, mÉU ElÉqÉåÇ eÉÉå MüÉåD ´Éå¸ mÉÑÂwÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå uÉæUÉarÉ MüÉå SØÄRû UZÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉÔZÉï Wæû xÉÉå ÌTüU
ÌuÉwÉrÉ qÉåÇ AÉxÉ£ü WûÉåiÉÉ Wæû CxÉxÉå ÎeÉlÉMüÉå AMüÉUhÉ uÉæUÉarÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû xÉÉå ´Éå¸ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå ´Éå¸
mÉÑÂwÉ WæÇû xÉÉå AmÉlÉå uÉæUÉarÉ AÉæU AprÉÉxÉ Måü oÉsÉ xÉå xÉÇxÉÉUoÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå WûxiÉÏ
oÉlkÉlÉ MüÉå iÉÉåÄQûMåü AmÉlÉå oÉsÉ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÑZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉæUÉarÉ AprÉÉxÉ Måü oÉsÉ
xÉå oÉlkÉlÉ xÉå ¥ÉÉlÉÏ qÉÑ£ü WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ rÉWû xÉÇxÉÉU oÉÄQûÉ AlÉjÉïÃmÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå CxÉ oÉlkÉlÉ MüÉå lÉWûÏÇ iÉÉåÄQûÉ ExÉMüÉå UÉaÉ-²åwÉÃmÉÏ AÎalÉ eÉsÉÉiÉÏ Wæû AÉæU ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå AmÉlÉå
mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå zÉÉx§É AÉæU aÉÑ Måü mÉëqÉÉhÉ uÉ rÉÑÌ£ü xÉå ¥ÉÉlÉ MüÉå ÍxÉ® ÌMürÉÉ Wæû uÉWû ExÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû | eÉæxÉå uÉwÉÉïMüÉsÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ uÉwÉÉï Måü WûÉålÉå xÉå uÉlÉMüÉå SÉuÉÉlÉsÉ lÉWûÏÇ eÉsÉÉ xÉMüiÉÉ uÉæx Éå WûÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå
AÉkrÉÉÎiqÉMü, AÉÍkÉSæÌuÉMü AÉæU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü iÉÉmÉ Mü¹ lÉWûÏÇ Så xÉMüiÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉlÉ ´Éå¸ mÉÑÂwÉÉåÇ lÉå
xÉÇxÉÉU MüÉå ÌuÉUxÉ eÉÉlÉMüU irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû ElÉMüÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉSÉjÉï ÌaÉUÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉå AÉæU eÉÉå qÉÔZÉï WæÇû
ElÉMüÉå ÌaÉUÉ SåiÉå WæÇû | eÉæxÉå iÉϤhÉ mÉuÉlÉ Måü uÉåaÉ xÉå uÉ×¤É ÌaÉU eÉÉiÉå WæÇû | mÉUliÉÑ MüsmÉuÉ×¤É lÉWûÏÇ ÌaÉUiÉÉ uÉæxÉå
WûÏ Wåû UÉqÉeÉÏ! ´Éå¸ mÉÑÂwÉ uÉWûÏ Wæû eÉÉå xÉÇxÉÉU MüÉå ÌuÉUxÉ eÉÉlÉMüU MåüuÉsÉ AÉiqÉiɨuÉ MüÐ CcNûÉ MüUMåü
mÉUÉrÉhÉ WûÉå | ExÉÏ MüÉå oÉë¼ÌuÉ±É MüÉ AÍkÉMüÉU Wæû AÉæU uÉWûÏ E¨ÉqÉ mÉÑÂwÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ pÉÏ uÉæxÉå WûÏ
EeeuÉsÉ mÉÉ§É WûÉå | eÉæxÉå MüÉåqÉsÉ mÉ×juÉÏ qÉå oÉÏeÉ oÉÉåiÉå WæÇû uÉæ xÉå WûÏ iÉÑqÉMüÉå qÉæÇ EmÉSåzÉ MüUiÉÉ WÕðû | ÎeÉxÉMüÉå
pÉÉåaÉ MüÐ CcNûÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû xÉÉå mÉzÉÑuÉiÉç Wæû | ´Éå¸ mÉÑÂwÉ uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉMüÉå
xÉÇxÉÉU iÉUlÉå MüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉëzlÉ ExÉxÉå MüÐÎeÉrÉå ÎeÉxÉxÉå eÉÉÌlÉrÉå ÌMü rÉWû mÉëzlÉ Måü
E¨ÉU SålÉå qÉåÇ xÉqÉjÉï Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå E¨ÉU SålÉå MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉ WûÉå ExÉxÉå MüSÉÍcÉiÉç mÉëzlÉ lÉ MüUlÉÉ | E¨ÉU
SålÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉå AÉæU ExÉMåü uÉcÉlÉ qÉåÇ pÉÉuÉlÉÉ lÉ WûÉå iÉoÉ pÉÏ mÉëzlÉ lÉ MüUå, YrÉÉåÇÌ Mü SqpÉ xÉå mÉëzlÉ MüUlÉå
qÉåÇ mÉÉmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | aÉÑ pÉÏ ElWûÏ MüÉå EmÉSåzÉ MüUiÉÉ Wæû eÉÉå xÉÇxÉÉU xÉå ÌuÉU£ü WûÉåÇ AÉæU ÎeÉlÉMüÉå MåüuÉsÉ
AÉiqÉmÉUÉrÉhÉ WûÉålÉå MüÐ ´É®É AÉæU AÉÎxiÉMüpÉÉuÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå aÉÑ AÉæU ÍzÉwrÉ SÉålÉÉåÇ E¨ÉqÉ WûÉåiÉå WæÇû
iÉÉå uÉcÉlÉ zÉÉåpÉiÉå WæÇû | iÉÑqÉ EmÉSåzÉ Måü zÉÑ®mÉÉ§É WûÉå | ÎeÉiÉlÉå ÍzÉwrÉ Måü aÉÑhÉ zÉÉx§É qÉåÇ uÉhÉïlÉ ÌMürÉå WæÇû, xÉÉå
xÉoÉ iÉÑqÉqÉåÇ mÉÉrÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU qÉæÇ pÉÏ EmÉSåzÉ MüUlÉå qÉåÇ xÉqÉjÉï WÕðû, CxÉxÉå MüÉrÉï zÉÏbÉë WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ!
zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή ÌlÉqÉïsÉ WûÉå UWûÏ Wæû, CxÉÍsÉrÉå qÉåUÉ ÍxÉ®ÉliÉ MüÉ xÉÉUuÉcÉlÉ iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ qÉåÇ
mÉëuÉåzÉ MüUåaÉÉ | eÉæxÉå EeeuÉsÉ uÉx§É qÉåÇ MåüxÉU MüÉ UÇaÉ zÉÏbÉë cÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå ÌlÉqÉïsÉ ÍcɨÉ
MüÉå EmÉSåzÉ MüÉ UÇaÉ sÉaÉåaÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ xÉå xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή
zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå ÎZÉsÉ AÉD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû zÉÉx§É MüÉ AÉiqÉiɨuÉ qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû ExÉqÉåÇ
iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή zÉÏbÉë WûÏ mÉëuÉåzÉ MüUåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉæÇ iÉÑqWûÉUå AÉaÉå WûÉjÉ eÉÉåÄQû Måü mÉëÉjÉïlÉÉ MüUiÉÉ WÕðû ÌMü eÉÉå
MÑüNû qÉæÇ iÉÑqÉMüÉå EmÉSåzÉ MüUiÉÉ WÕðû ExÉqÉå LåxÉÏ AÉÎxiÉMü pÉÉuÉlÉÉ MüÐÎeÉrÉåaÉÉ ÌMü ClÉ uÉcÉlÉÉåÇ xÉå qÉåUÉ
MüsrÉÉhÉ WûÉåaÉÉ | eÉÉå iÉÑqÉMüÉå kÉÉUhÉ lÉ WûÉå iÉÉå mÉëzlÉ qÉiÉ MüUlÉÉ | ÎeÉxÉ ÍzÉwrÉ MüÉå aÉÑ uÉcÉlÉ qÉåÇ AÉÎxiÉMü
pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉ zÉÏbÉë WûÏ MüsrÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AoÉ ÎeÉxÉxÉå iÉÑqÉMüÉå AÉiqÉmÉS mÉëÉmiÉ WûÉå xÉÉå qÉæÇ
MüWûiÉÉ WÕðû | mÉëjÉqÉ eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ eÉÏuÉ qÉåÇ AxÉirÉ oÉÑή Wæû ExÉMüÉ xÉÇaÉ irÉÉaÉ MüUÉå AÉæU qÉÉå¤É²ÉU Måü cÉÉUÉåÇ
²ÉUmÉÉsÉÉåÇ xÉå ÍqÉ§É pÉÉuÉlÉÉ MüUÉå | eÉoÉ ElÉxÉå ÍqÉ§É pÉÉuÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ uÉWû qÉÉå¤É²ÉU qÉåÇ mÉWÒðûcÉÉ SåÇaÉå AÉæU iÉpÉÏ
iÉÑqÉMüÉå AÉiqÉSzÉïlÉ WûÉåuÉåaÉÉ | ElÉ ²ÉUmÉÉsÉÉåÇ Måü lÉÉqÉ xÉÑlÉÉå zÉqÉ, xÉliÉÉåwÉ, ÌuÉcÉÉU AÉæU xÉixÉÇaÉ rÉWû cÉÉUÉåÇ
²ÉUmÉÉsÉ WæÇû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå ClÉMüÉå uÉzÉ qÉåÇ ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉå rÉWû zÉÏbÉë WûÏ qÉÉå¤ÉÃmÉÏ ²ÉU Måü AlSU MüU
SåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå cÉÉUÉåÇ uÉzÉ qÉåÇ lÉ WûÉåÇ iÉÉå iÉÏlÉ MüÉå WûÏ uÉzÉ qÉåÇ MüUÉå, AjÉuÉÉ SÉå WûÏ MüÉå uÉzÉ MüU
sÉÉå AjÉuÉÉ LMü uÉzÉ MüUÉå | eÉÉå LMü pÉÏ uÉzÉ qÉåÇ WûÉåaÉÉ iÉÉå cÉÉUÉåÇ WûÏ uÉzÉ qÉåÇ WûÉå eÉÉrÉðaÉå | ClÉ cÉÉUÉåÇ MüÉ
mÉUxmÉU xlÉåWû Wæû | eÉWûÉð LMü AÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð cÉÉUÉåÇ AÉiÉå WæÇû | ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇ lÉå CxÉxÉå xlÉåWû ÌMürÉÉ Wæû xÉÉå
xÉÑZÉÏ WÒûL WæÇû AÉæU ÎeÉxÉlÉå ClÉMüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû xÉÉå SÒÈZÉÏ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉÌS mÉëÉhÉ MüÉ irÉÉaÉ WûÉå iÉÉå
pÉÏ LMü xÉÉkÉlÉ MüÉå iÉÉå oÉsÉ xÉå uÉzÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | LMü Måü uÉzÉ MüUlÉå xÉå cÉÉUÉåÇ WûÏ uÉzÉÏpÉÔiÉ WûÉåÇaÉå |
iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή qÉåÇ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ lÉå AÉMåü ÌlÉuÉÉxÉ ÌMürÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï qÉåÇ xÉoÉ mÉëMüÉzÉ AÉ eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ
xÉliÉÉåÇ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ lÉå eÉÉå ÌlÉqÉïsÉ aÉÑhÉ MüWåû WæÇû xÉÉå xÉoÉ iÉÑqÉ qÉåÇ mÉÉrÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ qÉåUå uÉcÉlÉÉåÇ
Måü uÉæxÉå AÍkÉMüÉUÏ WÒûL eÉæxÉå iÉlSìÏ Måü xÉÑlÉlÉå MüÉå AÇSÉåUÉ (xmɹ xÉÑlÉlÉå uÉÉsÉÉ) AÍkÉMüÉUÏ WûÉåiÉÉ Wæû | cÉlSì qÉÉ
Måü ESrÉ xÉå eÉæxÉå cÉÇSìuÉÇzÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉ AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή ÎZÉsÉ AÉD Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ ²ÉUÉ oÉÑή MüÉå iÉϤhÉ MüUlÉå xÉå zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉiÉiuÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CxÉxÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉlÉå xÉÇxÉÉU MüÉå ÌuÉUxÉ eÉÉlÉ Måü irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU xÉliÉÉåÇ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Måü uÉcÉlÉÉåÇ ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû | uÉWû AÌuÉlÉÉzÉÏ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå zÉÑpÉ qÉÉaÉï
irÉÉaÉ MüUMåü xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU sÉaÉÉ Wæû uÉWû qÉWûÉqÉÔZÉï eÉÄQû Wæû eÉæxÉå zÉÏiÉsÉiÉÉ xÉå eÉsÉ oÉTïü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ A¥ÉÉlÉÏ qÉÔZÉïiÉÉ xÉå SØÄRû AÉiqÉ qÉÉaÉï xÉå eÉÄQû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉÏ Måü WØûSrÉÃmÉÏ ÌoÉsÉ qÉåÇ
SÒUÉzÉÉÃmÉÏ xÉmÉï UWûiÉÉ Wæû, CxÉxÉå uÉWû MüSÉÍcÉiÉç zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ AÉæU MüpÉÏ AÉlÉlS xÉå mÉëTÑüÎssÉiÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ | uÉWû uÉæxÉå WûÏ AÉzÉÉ xÉå xÉSÉ xÉÇMÑüÍcÉiÉ UWûiÉÉ Wæû eÉæxÉå AÎalÉ qÉåÇ qÉÉðxÉ xÉMÑücÉ eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
AÉiqÉmÉS Måü xÉɤÉÉiMüÉU qÉåÇ ÌuÉzÉåwÉ AÉuÉUhÉ AÉzÉÉ WûÏ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü AÉaÉå qÉåbÉ MüÉ AÉuÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉiÉiuÉ Måü AÉaÉå SÒUÉzÉÉ AÉuÉUhÉ Wæû | eÉoÉ AÉzÉÉÃmÉÏ AÉuÉUhÉ SÕU WûÉå iÉoÉ AÉiqÉmÉS MüÉ
xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåuÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉzÉÉ iÉoÉ SÕU WûÉå eÉoÉ xÉliÉÉåÇ MüÐ xÉÇaÉÌiÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ÌuÉcÉÉU WûÉå | Wåû
UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉUÃmÉÏ LMü oÉÄQûÉ uÉ×¤É Wæû xÉÉå oÉÉåkÉ ÃmÉÏ ZÉÇaÉ xÉå NåûSÉ eÉÉ xÉMüiÉÉ Wæû | eÉoÉ xÉixÉÇaÉ AÉæU
xÉiÉçzÉÉx§É xÉå oÉÑήÃmÉÏ ZÉÇaÉ iÉϤhÉ WûÉå iÉoÉ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ pÉëqÉ MüÉ uÉ×¤É lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ zÉÑ pÉaÉÑhÉ
WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ AÉMåü ÌuÉUÉeÉiÉÉ Wæû | eÉWûÉð MüqÉsÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉWûÉð pÉÉæÇUå pÉÏ AÉMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû |
zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ qÉåÇ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑpÉaÉÑhÉÃmÉ mÉuÉlÉ xÉå eÉoÉ CcNûÉÃmÉÏ qÉåbÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåi ÉÉ Wæû
iÉoÉ AÉiqÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå AÉMüÉzÉ zÉÉåpÉÉ SåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ Måü xÉɤÉÉiMüÉU WûÉålÉå xÉå iÉÑqWûÉUÏ oÉÑή ÎZÉsÉåaÉÏ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉmÉëMüUhÉå uÉÉÍzɸÉåmÉSåzÉÉå lÉÉqÉæMüÉSzÉxxÉaÉïÈ ||11||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

iɨuÉqÉÉWûÉiqrÉÇlÉÉqÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ qÉåUå uÉcÉlÉÉåÇ Måü AÍkÉMüÉUÏ WûÉå, qÉÔZÉï qÉåUå uÉcÉlÉÉåÇ Måü AÍkÉMüÉUÏ
lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü eÉmÉ, iÉmÉ, uÉæUÉarÉ, ÌuÉcÉÉU, xÉliÉÉåwÉ AÉÌS ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ Måü zÉÑpÉ aÉÑhÉ eÉÉå zÉÉx§ÉÉåÇ AÉæU xÉliÉeÉlÉÉåÇ
lÉå MüWåû WæÇû ElÉxÉå iÉÑqÉ xÉqmÉ³É WûÉå AÉæU ÎeÉiÉlÉå aÉÑ Måü aÉÑhÉ zÉÉx§É qÉåÇ uÉhÉïlÉ ÌMürÉå WæÇû xÉÉå xÉoÉ qÉÑfÉqÉåÇ Wæ Çû |
eÉæxÉå U¦É xÉå xÉqÉÑSì xÉqmÉ³É Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉÑhÉÉåÇ xÉå qÉæÇ xÉqmÉ³É WÕðû | CxÉxÉå iÉÑqÉ qÉåUå uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå UeÉÉå AÉæU
iÉqÉÉå AÉÌS aÉÑhÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉ MüU zÉÑ® xÉÉΨuÉMüuÉÉlÉç WûÉåMüU xÉÑlÉÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ Måü ESrÉ WûÉålÉå
xÉå cÉlSìMüÉliÉqÉÍhÉ SìuÉÏpÉÔiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ xÉå AqÉ×iÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû mÉU mÉijÉU MüÐ ÍzÉsÉÉ qÉåÇxÉå lÉWûÏÇ
ÌlÉMüsÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ eÉÉå ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÉå mÉUqÉÉjÉï MüÉ uÉcÉlÉ sÉaÉiÉÉ Wæû, A¥ÉÉlÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ |
eÉæxÉå ÌlÉqÉïsÉ cÉlSìqÉÑZÉÏ MüqÉÍsÉlÉÏ WûÉå mÉU cÉlSìqÉÉ lÉ WûÉå iÉÉå uÉWû mÉëTÑüÎssÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ eÉÉå ÍzÉwrÉ
zÉÑ® mÉÉ§É WûÉå AÉæU EmÉSåzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç lÉ WûÉå iÉÉå ExÉMüÐ AÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
CxÉÍsÉrÉå iÉÑqÉ qÉÉå¤É Måü mÉÉ§É WûÉå AÉæU qÉæÇ pÉÏ mÉUqÉ aÉÑ WÕðû | qÉåUå EmÉSåzÉ xÉå iÉÑqWûÉUÉ A¥ÉÉlÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ
| AoÉ qÉæÇ qÉÉå¤É MüÉ EmÉÉrÉ MüWûiÉÉ WÕðû; rÉÌS iÉÑqÉ ExÉMüÉå pÉsÉå mÉëMüÉU ÌuÉcÉÉUÉåaÉå iÉÉå eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ Måü xÉÔrÉï
xÉå qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ eÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå qÉsÉÏlÉ qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | CxÉxÉå
Wåû UÉqÉeÉÏ uÉæUÉarÉ AÉæU AprÉÉxÉ Måü oÉsÉ xÉå CxÉ MüÉå AmÉlÉå qÉåÇ sÉÏlÉ MüU zÉÉliÉÉiqÉÉ WûÉå | iÉÑqÉlÉå oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ
xÉå AprÉÉxÉ MüU UZÉÉ Wæû CxÉxÉå qÉlÉ MüÉå EmÉzÉqÉ MüUMåü AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉlWûÉåÇlÉå
xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS mÉÉrÉÉ Wæû xÉÉå xÉÑZÉÏ WÒûL WæÇû, ÌTüU ElÉMüÉå SÒÈZÉ lÉWûÏÇ sÉaÉÉ, YrÉÉåÇÌMü
SÒÈZÉ SåWûÉÍpÉqÉÉlÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå SåWû MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ iÉÉå iÉÑqÉlÉå irÉÉaÉ WûÏ ÌSrÉÉ Wæû | ÎeÉxÉlÉå SåWû MüÉ
AÍpÉqÉÉlÉ irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU SåWû MüÉå AÉiqÉÉ xÉå ÌTüU aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ xÉÉå xÉÑZÉÏ UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
ÎeÉxÉlÉå AÉÎiqÉMü oÉsÉ (ÌuÉcÉÉU) ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS mÉëÉmiÉ ÌMürÉÉ Wæû uÉWû AM×ü̧ÉqÉ AÉlÉlS xÉå xÉSÉ mÉÔhÉï Wæû AÉæU
xÉoÉ eÉaÉiÉç ExÉMüÉå AÉlÉlS ÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉÉå AxÉqrÉMçüSzÉÏï WæÇû ElÉMüÉå eÉaÉiÉç AlÉjÉïÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉÇxÉÉUÃmÉ xÉmÉï A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ SØÄRû WûÉå aÉrÉÉ Wæû uÉWû rÉÉåaÉÃmÉÏ aÉÉÃÄQûÏ qÉl§É
MüUMåü lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ lɹ WûÉåiÉÉ | xÉmÉï Måü ÌuÉwÉ xÉå LMü eÉlqÉ qÉåÇ qÉUiÉÉ Wæû AÉæU
xÉÇxÉUhÉÃmÉÏ ÌuÉwÉ xÉå AlÉåMü eÉlqÉ mÉÉMüU qÉUiÉÉ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû - MüSÉÍcÉiÉç zÉÉÎliÉqÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Måü uÉcÉlÉ ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉÉrÉÉ Wæû uÉWû AÉlÉÎlSiÉ WÒûAÉ
Wæû ExÉMüÉå pÉÏiÉU oÉÉWûU xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉlÉlSÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ Ì¢ürÉÉ MüUlÉå qÉåÇ ExÉå AÉlÉlS ÌuÉsÉÉxÉ
Wæû | ÎeÉxÉlÉå xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ÌuÉcÉÉU irÉÉaÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU Måü xÉqqÉÑZÉ Wæû ExÉMüÉå AlÉjÉïÃmÉ
xÉÇxÉÉU SÒÈZÉ SåiÉÉ Wæû | MüÉåD xÉmÉï Måü SÇzÉ xÉå SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû MüÉåD zÉx§É xÉå bÉÉrÉsÉ WûÉåiÉå WæÇû, ÌMüiÉlÉå
AÎalÉ qÉåÇ mÉÄQåû MüÐ lÉÉD eÉsÉiÉå WæÇû, ÌMüiÉlÉå UxxÉÏ Måü xÉÉjÉ oÉðkÉå WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ÌMüiÉlÉå AlkÉMÔümÉ qÉåÇ ÌaÉU Måü
Mü¹ mÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇ lÉå xÉiÉçxÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS MüÉå lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ ElÉMüÉå
lÉUMüÃmÉ AÎalÉ qÉåÇ eÉsÉlÉÉ, cÉ‚üÏ qÉåÇ mÉÏxÉÉ eÉÉlÉÉ, mÉÉwÉÉhÉ MüÐ uÉwÉÉï xÉå cÉÔhÉï WûÉålÉÉ, MüÉåsWÕû qÉåÇ mÉåUÉ eÉÉlÉÉ
AÉæU zÉx§É xÉå MüÉOûÉ eÉÉlÉÉ CirÉÉÌS eÉÉå oÉÄQåû oÉÄQåû Mü¹ WæÇû mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ SÒÈZÉ MüÉåD
lÉWûÏÇ eÉÉå CxÉ eÉÏuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ; AÉiqÉÉ Måü mÉëqÉÉS xÉå xÉoÉ SÒÈZÉ WûÉåiÉå WæÇû ÎeÉlÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå rÉWû
UqÉhÉÏrÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû xÉÉå cÉ¢ü MüÐ lÉÉDÇ cÉgcÉsÉ WæÇû, MüpÉÏ ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉå | xÉiÉçqÉÉaÉï MüÉå irÉÉaÉMüU eÉÉå
ClÉMüÐ CcNûÉ MüUiÉå WæÇû xÉÉå qÉWûÉSÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ElÉMüÉ SÒÈZÉ CxÉÍsÉL lɹ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü
uÉWû ¥ÉÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É mÉÑÂwÉÉjÉï lÉWûÏÇ MüUiÉå | eÉÉå mÉÑÂwÉ xÉÇxÉÉU MüÉå ÌlÉUxÉ eÉÉlÉMüU mÉÑÂwÉÉjÉï MüÐ AÉåU SÛÄRû
WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû
ExÉMüÉå ÌTüU SÒÈZÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | A¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉÇxÉÉU SÒÈZÉÃmÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉlÉlSÃmÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû- ExÉMüÐ MÑüNû pÉëqÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ cÉå¹É pÉÏ SØ̹ AÉiÉÏ WæÇû iÉÉå
pÉÏ uÉWû xÉSÉ zÉÉliÉ AÉæU AÉlÉlSÃmÉ Wæû | xÉÇxÉÉU MüÉ SÒÈZÉ ExÉMüÉå xmÉzÉï lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ , YrÉÉåÇÌMü
ExÉlÉå ¥ÉÉlÉÃmÉÏ MüuÉcÉ mÉÌWûlÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå pÉÏ SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû oÉÄQåû oÉÄQåû oÉë¼ÌwÉï AÉæU
UÉeÉÌwÉï oÉWÒûiÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WÒûL WæÇû | uÉå pÉÏ SÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå UWåû WæÇû mÉUliÉÑ uÉå SÒÈZÉ xÉå AÉiÉÑU lÉWûÏÇ Wû ÉåiÉå jÉå
uÉå xÉSÉ AÉlÉlSÃmÉ WæÇû | eÉæxÉæ oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, ÂSì AÉÌS lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ cÉå¹É MüUiÉå eÉÏuÉÉåÇ MüÉå SØ̹ AÉiÉå
WæÇû mÉU AliÉU xÉå uÉå xÉSÉ zÉÉliÉÃmÉ WæÇû, ElÉMüÉå MüiÉÉï MüÉ MÑüNû AÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉÃmÉÏ qÉåbÉ
xÉå EimÉ³É qÉÉåWûÃmÉÏ MÑüWûÄQûÉåÇ MüÉ uÉ×¤É ¥ÉÉlÉÃmÉÏ zÉUiÉçMüÉsÉ xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå xuÉxɨÉÉ MüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉSÉ AÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï UWûiÉÉ Wæû | uÉWû eÉÉå MÑüNû Ì¢ürÉÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå ExÉMüÉ ÌuÉsÉÉxÉÃmÉ
Wæû, xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉlÉlSÃmÉ Wæû | zÉUÏUÃmÉÏ UjÉ AÉæU CÎlSìrÉÃmÉÏ AµÉ WæÇû | qÉlÉÃmÉÏ UxxÉå xÉå ElÉ AµÉÉåÇ MüÉå
ZÉÏÇcÉiÉå WæÇû | oÉÑήÃmÉÏ UjÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉ UjÉ qÉåÇ uÉWû mÉÑÂwÉ oÉæPûÉ Wæû AÉæU CÎlSìrÉÃmÉÏ AµÉ ExÉMüÉå
ZÉÉåOåû qÉÉaÉï qÉåÇ QûÉsÉiÉå WæÇû | ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Måü CÎlSìrÉÃmÉÏ AµÉ Låx Éå WæÇû ÌMü eÉWûÉð eÉÉiÉå WæÇû uÉWûÉð AÉlÉlSÃmÉ WæÇû,
ÌMüxÉÏ PûÉæU qÉåÇ ZÉåS lÉWûÏÇ mÉÉiÉå, xÉoÉ Ì¢ürÉÉ qÉåÇ ElÉMüÉå ÌuÉsÉÉxÉ Wæû AÉæU xÉuÉïSÉ AÉlÉlS xÉå iÉ×miÉ UWûiÉå WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå iɨuÉqÉÉWûÉiqrÉÇlÉÉqÉ ²ÉSzÉxxÉaÉïÈ ||12||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

zÉqÉÌlÉÃmÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉÏ MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUÉå ÌMü iÉÑqWûÉUÉ WØûSrÉ mÉѹ WûÉå, ÌTüU xÉÇxÉÉU Måü C¹
AÌlɹ xÉå cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉ WûÉåaÉÉ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå CxÉ mÉëMüÉU AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû xÉÉå AÉlÉÎlSiÉ
WÒûAÉ Wæû | uÉWû lÉ zÉÉåMü MüUiÉÉ Wæû, lÉ rÉÉcÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU WåûrÉÉåmÉÉSårÉ xÉå pÉÏ UÌWûiÉ mÉUqÉ zÉÉÎliÉÃmÉ, AqÉ×iÉ
xÉå mÉÔhÉï WûÉå UWûÉ Wæû | uÉWû mÉÑÂwÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ cÉå¹É MüUiÉÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ
MüUiÉÉ eÉWûÉðExÉMåü qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É eÉÉiÉÏ Wæû uÉWûÉð AÉiqÉxɨÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû eÉæxÉå mÉÔhÉïqÉÉxÉÏ MüÉ cÉlSìqÉÉ AqÉ×iÉ
xÉå mÉÔhÉï UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉUqÉÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ rÉWû eÉÉå qÉæÇlÉå iÉÑqÉxÉå AqÉ×iÉÃmÉÏ
uÉ×¨É MüWûÏ Wæû CxÉMüÉå iÉoÉ eÉÉlÉÉåaÉå eÉoÉ iÉÑqÉMüÉå oÉë¼ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ | eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ Måü qÉhQûsÉ qÉåÇ
iÉÉmÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉç MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉålÉå xÉå xÉoÉ SÒÈZÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | A¥ÉÉlÉÏ MüÉå MüpÉÏ
zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ; uÉWû eÉÉå MÑüNû Ì¢ürÉÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÐMüU Måü uÉ×¤É qÉåÇ MühOûMüÉåÇ
MüÐ WûÏ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå SÒÈZÉÉåÇ MüÐ WûÏ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! CxÉ eÉÏuÉ MüÉå
qÉÔZÉïiÉÉ AÉæU A¥ÉÉlÉiÉÉ xÉå oÉÄQåû SÒÈZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû ÎeÉlÉMåü xÉqÉÉlÉ AÉæU SÒÈZÉ lÉWûÏÇ | rÉÌS AÉiqÉiɨuÉ MüÐ
ÎeÉ¥ÉÉxÉÉ qÉåÇ WûÉjÉ qÉåÇ PûÏMüUÉ sÉå cÉÉhQûÉsÉ Måü bÉU xÉå ÍpɤÉÉ aÉëWûhÉ MüUå uÉWû pÉÏ ´Éå¸ Wæû, mÉU qÉÔZÉïiÉÉ xÉå
eÉÏlÉÉ urÉjÉï Wæû | ExÉ qÉÔZÉïiÉÉ Måü SÕU MüUlÉå MüÉå qÉæÇ qÉÉå¤É EmÉÉrÉ MüWûiÉÉ WÕðû | rÉWû qÉÉå¤É EmÉÉrÉ mÉUqÉoÉÉåkÉ MüÉ
MüÉUhÉ Wæû | CxÉMåü ÍsÉrÉå MÑüNû xÉÇxM×üiÉ oÉÑή pÉÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûL ÎeÉxÉxÉå mÉS mÉSÉjÉï MüÉ oÉÉåkÉ WûÉå AÉæU qÉÉå¤É
EmÉÉrÉ zÉÉx§É MüÉå ÌuÉcÉÉUå iÉÉå ExÉMüÐ qÉÔZÉïi ÉÉ lɹ WûÉåMüU AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
SعÉliÉÉåÇ xÉÌWûiÉ eÉæxÉå AÉiqÉoÉÉåkÉ MüÉ MüÉUhÉ rÉWû zÉÉx§É Wæû uÉæxÉÉ MüÉåD zÉÉx§É ̧ÉsÉÉåMüÐ qÉåÇ lÉWûÏÇ | CxÉå eÉoÉ
ÌuÉcÉÉUÉåaÉå iÉoÉ mÉUqÉÉlS MüÉå mÉÉuÉÉåaÉå | rÉWû zÉÉx§É A¥ÉÉlÉ ÌiÉÍqÉU Måü lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉå ¥ÉÉlÉÃmÉÏ zÉsÉÉMüÉ Wæû |
eÉæxÉå AlkÉMüÉU MüÉå xÉÔrÉï lɹ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ MüÉå CxÉ zÉÉx§É MüÉ ÌuÉcÉÉU lɹ MüUiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉëMüÉU CxÉ eÉÏuÉ MüÉå MüsrÉÉhÉ Wæû xÉÉå eÉÉÌlÉrÉå | eÉoÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç aÉÑ xÉiÉçz ÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ EmÉSåzÉ
MüUå AÉæU ÍzÉwrÉ AmÉlÉå AlÉÑpÉuÉ xÉå ¥ÉÉlÉ mÉÉuÉå AjÉÉïiÉç aÉÑ AmÉlÉÉ AlÉÑpÉuÉ AÉæU zÉÉx§É eÉoÉ rÉå iÉÏlÉÉåÇ
CMü•åû ÍqÉsÉåÇ iÉoÉ MüsrÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉMü AM×ü̧ÉqÉ AÉlÉlS lÉ ÍqÉsÉå iÉoÉ iÉMü AprÉÉxÉ MüUå | ExÉ
AM×ü̧ÉqÉ AÉlÉlS MüÉå mÉëÉmiÉ MüUÉlÉåuÉÉsÉÉ qÉæÇ aÉÑ WÕðû | eÉÏuÉqÉÉ§É MüÉ qÉæÇ mÉUqÉ ÍqÉ§É WÕðû | WûqÉÉUÏ xÉÇaÉÌiÉ eÉÏuÉ
MüÉå AÉlÉlS mÉëÉmiÉ MüUÉlÉåuÉÉsÉÏ Wæû | CxÉÍsÉL eÉÉå MÑüNû qÉæÇ cÉÉWûiÉÉ WÕðû xÉÉå iÉÑqÉ MüUÉå | xÉÇxÉÉU Måü ¤ÉhÉqÉÉ§É Måü
pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉ MüUÉå | YrÉÉåÇÌMü ÌuÉwÉrÉ Måü mÉËUhÉÉqÉ qÉåÇ AlÉliÉ SÒÈZÉ WæÇû AÉæU WûqÉxÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ MüUÉå
| WûqÉÉUå uÉcÉlÉÉåÇ Måü ÌuÉcÉÉU xÉå iÉÑqWûÉUå xÉoÉ SÒÈZÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåÇaÉå | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå WûqÉÉUå xÉÉjÉ mÉëÏÌiÉ MüÐ Wæû
ExÉMüÉå WûqÉlÉå AÉlÉlS MüÐ mÉëÉÎmiÉ, ÎeÉxÉxÉå oÉë¼ÉÌSMü AÉlÉÎlSiÉ WÒûL WæÇû, MüUÉ SÏ Wæû | ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç AÉlÉÎlSiÉ
WÒûL AÉæU ÌlÉSÒïÈZÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ MüÉ mÉëqÉÉS eÉÏuÉ MüÉå SÏlÉ MüUiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉlÉå
xÉliÉÉåÇ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ Måü ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ SØzrÉMüÉå ASØzrÉ eÉÉlÉÉ Wæû uÉWû ÌlÉpÉïrÉ WÒûAÉ Wæû | A¥ÉÉlÉÏ MüÉ
WØûSrÉMüqÉsÉ iÉoÉ iÉMü xÉMÑücÉÉ UWûiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉMü iÉ×whÉÉÃmÉÏ UÉÌ§É lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ AÉæU WØûSrÉMüqÉsÉ AÉlÉlS xÉå
lÉWûÏÇ ÎZÉsÉ AÉiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå mÉUqÉÉjÉï qÉÉaÉï MüÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU Måü ZÉÉlÉ mÉÉlÉ
AÉÌS pÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ qÉalÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå iÉÑqÉ qÉåÇRûMü eÉÉlÉÉåÇ, eÉÉå MüÐcÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ zÉoS MüUiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû xÉÇxÉÉU oÉÄQûÉ AÉmÉSÉ MüÉ xÉqÉÑSì Wæû | CxÉqÉåÇ eÉÉå MüÉåD ´Éå¸ mÉÑÂwÉ Wæû uÉWû xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Måü
ÌuÉcÉÉU xÉå CxÉ xÉqÉÑSì MüÉå EsÉÇbÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉUqÉÉlÉlS ÌlÉpÉïrÉmÉS MüÉå eÉÉå AÉÌS AliÉ AÉæU qÉkrÉ xÉå
UÌWûiÉ Wæû mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì Måü xÉqqÉÑZÉ WÒûAÉ Wæû uÉWû SÒÈZÉ xÉå SÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
AÉæU Mü¹ xÉå Mü¹iÉU lÉUMü MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌuÉwÉ MüÉå ÌuÉwÉ eÉÉlÉ ExÉMüÉ mÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû
ÌuÉwÉ ExÉMüÉå lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÉå mÉÑÂwÉ xÉÇxÉÉU MüÉå AxÉirÉ eÉÉlÉMüU ÌTüU xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU rɦÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüUiÉÉ Wæû xÉÉå qÉ×irÉÑ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ AÉiqÉmÉS xÉå ÌuÉqÉÑZÉ Wæû mÉU ExÉå MüsrÉÉhÉ
ÃmÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMåü AprÉÉxÉ MüÉ irÉÉaÉMüU xÉÇxÉÉU MüÐ kÉÉuÉiÉÉ Wæû uÉWû uÉæxÉå WûÏ lɹ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉlqÉ
qÉUhÉ MüÉå mÉÉuÉåaÉÉ eÉæxÉå ÌMüxÉÏ Måü bÉU qÉåÇ AÎalÉ sÉaÉå AÉæU uÉWû iÉ×hÉ Måü bÉU AÉæU iÉ×hÉ WûÏ MüÐ zÉrrÉÉ qÉåÇ
zÉrÉlÉ MüUå iÉÉå uÉWû lɹ WûÉåaÉÉ | eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ xÉÑZÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû uÉå xÉÑZÉ ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ cÉqÉMü xÉå
WæÇû eÉÉå WûÉåMåü ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû--ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉå | xÉÇxÉÉU MüÉ SÒÈZÉ AÉaÉqÉÉmÉÉrÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉÇxÉÉU
AÌuÉcÉÉU xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | rÉÌS ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå sÉÏlÉ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå
iÉÑqÉMüÉå EmÉSåzÉ MüUlÉå MüÉ MüÉqÉ lÉWûÏÇ jÉÉ | CxÉÏ MüÉUhÉ mÉÑÂwÉÉjÉï cÉÉÌWûL-eÉæxÉå WûÉjÉ qÉåÇ SÏmÉMü WûÉå AÉæU
AlkÉÉ WûÉåMüU MÔümÉ qÉåÇ ÌaÉUå xÉÉå qÉÔZÉïiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU pÉëqÉ Måü ÌlÉuÉÉUhÉuÉÉsÉå aÉÑ AÉæU zÉÉx§É ÌuɱqÉÉlÉç
WæÇû eÉÉå ElÉMüÐ zÉUhÉ lÉ AÉuÉå uÉWû qÉÔZÉï WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå xÉliÉ MüÐ xÉÇaÉÌiÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Måü
ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉÉrÉÉ Wæû xÉÉå mÉÑÂwÉ MåüuÉsÉ MæüuÉsrÉpÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû AjÉÉïiÉç zÉÑ® cÉæiÉlrÉ
MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU pÉëqÉ ExÉMüÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉÇxÉÉU qÉlÉ Måü xÉÇxÉUlÉå xÉå
EmÉeÉÉ Wæû | eÉÏuÉ MüÉ MüsrÉÉhÉ oÉÉlkÉuÉ, kÉlÉ, mÉëeÉÉ, iÉÏjÉï SåuÉ ²ÉUÉ AÉæU LåµÉrÉï xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, Måü uÉsÉ LMü
qÉlÉ Måü eÉÏiÉlÉå xÉå MüsrÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉå ¥ÉÉlÉ mÉUqÉmÉS UxÉÉrÉlÉ MüWûiÉå WæÇû; ÎeÉxÉMåü mÉÉlÉå
xÉå eÉÏuÉ MüÉ lÉÉzÉ lÉ WûÉå AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ xÉuÉïqÉÑZÉ MüÐ mÉÔhÉïiÉÉ WûÉå CxÉMüÉ xÉÉkÉlÉ xÉqÉiÉÉ AÉæU xÉÇiÉÉåwÉ Wæû |
ClÉxÉå ¥ÉÉlÉ EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | AÉiqÉ¥ÉÉlÉÃmÉÏ LMü uÉ×¤É Wæû xÉÉå ExÉMüÉ TÔüsÉ zÉÉÎliÉ Wæû AÉæU ÎxjÉÌiÉ TüsÉ Wæû
ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå rÉWû ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåMüU ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû | ExÉMüÉå xÉÇxÉÉU MüÉ
pÉÉuÉÉpÉÉuÉÃmÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉålÉå xÉå eÉaÉiÉ MüР̢ürÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ
uÉWû ASØzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç MüР̢ürÉÉ pÉÏ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû; AÉæU eÉæxÉå ExÉ Ì¢ürÉÉ Måü WûÉålÉå AÉæU lÉ
WûÉålÉå qÉåÇ AÉMüÉzÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç xÉSÉ ÌlÉsÉåïmÉ Wæû ExÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉç MüÐ EimÉÌ¨É MüÉ EmÉÉrÉ
rÉWû qÉåUÉ ´Éå¸ zÉÉx§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ CxÉ qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉ zÉÉx§É MüÉå ´É®ÉxÉÇrÉÑ£ü mÉÄRåû AjÉuÉÉ xÉÑlÉå
iÉÉå ExÉÏ ÌSlÉ xÉå uÉWû qÉÉå¤É MüÉ pÉÉaÉÏ WûÉå | qÉÉå¤É Måü cÉÉU ²ÉUmÉÉsÉ WæÇû xÉÉå qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû | eÉoÉ ClÉqÉå Ç
xÉå LMü pÉÏ AmÉlÉå uÉzÉ WûÉå iÉoÉ qÉÉå¤É²ÉU qÉåÇ zÉÏbÉë WûÏ mÉëuÉåzÉ WûÉåaÉÉ | ElÉ cÉÉUÉåÇ Måü lÉÉqÉ xÉÑÌlÉrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ!
zÉqÉ eÉÏuÉ Måü mÉUqÉ ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | rÉWû xÉÇxÉÉU eÉÉå SÏZÉiÉÉ Wæû xÉÉå qÉÂxjÉsÉ MüÐ lÉSÏuÉiÉç Wæû CxÉMüÉå
SåZÉMüU qÉÔZÉï A¥ÉÉlÉÏ xÉÑZÉÃmÉ eÉsÉ eÉÉlÉMüU qÉ×aÉ Måü xÉqÉÉlÉ SÉæÄQûiÉÉ Wæû | zÉÉÎliÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ |
eÉoÉ zÉqÉÃmÉÏ qÉåbÉ MüÐ uÉwÉÉï WûÉå iÉoÉ xÉÑZÉÏ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉqÉ WûÏ mÉUqÉÉlÉlS mÉUqÉmÉS AÉæU ÍzÉuÉmÉS Wæû |
ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå zÉqÉ mÉÉrÉÉ Wæû xÉÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå mÉÉU WÒûAÉ Wæû | ExÉMåü zɧÉÑ pÉÏ ÍqÉ§É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉ
eÉÏ! eÉæxÉå cÉlSì ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AqÉ×iÉ MüÐ MühÉÉ TÔüOûiÉÏ Wæû AÉæU zÉÏiÉsÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉMåü
WØûSrÉ qÉåÇ zÉqÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMåü xÉoÉ iÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû AÉæU mÉUqÉ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! zÉqÉ SåuÉiÉÉ Måü AqÉ×iÉ xÉqÉÉlÉ MüÉåD AqÉ×iÉ lÉWûÏÇ, zÉqÉ xÉå mÉUqÉ zÉÉåpÉÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå
mÉÔhÉïqÉÉxÉÏ Måü cÉlSìqÉÉ MüÐ MüÉÎliÉ mÉUqÉ EeeuÉsÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉqÉ MüÉå mÉÉMåü eÉÏuÉ MüÐ EeeuÉsÉ MüÉÎliÉ
WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå ÌuÉwhÉÑ Måü SÉå WØûSrÉ WæÇû-LMü iÉÉå AmÉlÉå zÉUÏU qÉåÇ AÉæU SÕxÉUÉ xÉliÉÉåÇ qÉåÇ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉ Måü
pÉÏ SÉå WØûSrÉ WûÉåiÉå WæÇû LMü AmÉlÉå zÉUÏU qÉåÇ AÉæU SÕxÉUÉ zÉqÉ qÉåÇ | eÉæxÉÉ AÉlÉlS zÉqÉuÉÉlMüÉå WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ
AqÉ×iÉ mÉÏlÉå xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! MüÉåD mÉëÉhÉ xÉå ÌmÉërÉ AliÉkÉÉïlÉ WûÉåMüU ÌTüU mÉëÉmiÉ WûÉå iÉÉå eÉæxÉÉ
AÉlÉlS WûÉåiÉÉ Wæû ExÉ AÉlÉlS xÉå pÉÏ AÍkÉMü AÉlÉlS zÉqÉuÉÉlÉç MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû | ExÉMåü SzÉïlÉxÉå eÉæxÉÉ AÉlÉlS
WûÉåiÉÉ Wæû LåxÉÉ AÉlÉlS UÉeÉÉ, qÉǧÉÏ AÉæU xÉÑlSU x§ÉÏ MüÉå pÉÏ lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå zÉqÉ MüÐ
mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû uÉWû uÉlSlÉÉ MüUlÉå AÉæU mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû ExÉMüÉå E²åaÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ AÉæU AlrÉ sÉÉåaÉÉåÇ xÉå E²åaÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ | ExÉMüР̢ürÉÉ AÉæU uÉcÉlÉ AqÉ×iÉ MüÐ lÉÉDÇ qÉÏPåû AÉæU cÉlSìqÉÉ
MüÐ ÌMüUhÉ Måü xÉqÉÉlÉ zÉÏiÉsÉ AÉæU xÉoÉMüÉå WØûSrÉÉUÉqÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå oÉÉsÉMü qÉÉiÉÉ MüÉå mÉÉMåü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉlÉÎlSiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉMüÉå zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû ExÉMåü xÉÇaÉ xÉå eÉÏuÉ AÍkÉMü AÉlÉlSuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ
Wæû | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉ oÉÉlkÉuÉ qÉÑuÉÉ WÒûAÉ ÌTüU AÉuÉå AÉæU ExÉMüÉå AÉlÉlS mÉëÉmiÉ WûÉå ExÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü
AÉlÉlS zÉqÉxÉqmÉ³É mÉÑÂwÉ MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ AÉlÉlS cÉ¢üuÉiÉÏï AÉæU ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÉ UÉerÉ mÉÉlÉå
xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |ÎeÉxÉMüÉå zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû ExÉMåü zɧÉÑ pÉÏ ÍqÉ§É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû; ExÉMüÉå xÉmÉï AÉæU
ÍxÉÇWû MüÉ pÉrÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ oÉÎsMü ÌMüxÉÏ MüÉ pÉÏ pÉrÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ, uÉWû xÉSÉ ÌlÉpÉïrÉ zÉÉliÉÃmÉ UWûiÉÉ Wæû | Wå
ûUÉqÉeÉÏ! eÉÉå MüÉåD Mü¹ mÉëÉmiÉ WûÉå AÉæU MüÉsÉ MüÐ AÎalÉ pÉÏ AÉ sÉaÉå iÉÉå pÉÏ uÉWû cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉxÉSÉ zÉÉliÉÃmÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå zÉÏiÉsÉ cÉÉðSlÉÏ cÉlSìqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉU Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÉå MÑüNû zÉÑpÉ aÉÑhÉ AÉæU
xÉÇmÉSÉ Wæû xÉoÉ zÉqÉuÉÉlÉç Måü WØûSrÉ qÉåÇ AÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÌS iÉÉmÉ xÉå
eÉsÉiÉÉ Wæû ExÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ MüSÉÍcÉiÉç zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå iÉÉå xÉoÉ iÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå iÉmiÉ mÉ×juÉÏ
uÉwÉÉï xÉå zÉÏiÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉ WØûSrÉ zÉÏiÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû
xÉÉå xÉoÉ Ì¢ürÉÉ qÉåÇ AÉlÉlSÃmÉ Wæû ExÉMüÉå MüÉåD SÒÈZÉ lÉWûÏÇ xmÉzÉï MüUiÉÉ | eÉæxÉå oÉeÉë AÉæU ÍzÉsÉÉ MüÉå oÉÉhÉ
lÉWûÏÇ uÉåkÉ xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå zÉqÉÃmÉÏ MüuÉcÉ mÉÌWûlÉÉ Wæû ExÉMüÉå AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÌS iÉÉmÉ oÉåkÉ lÉWûÏÇ
xÉMüiÉå-uÉWû xÉuÉïSÉ zÉÏiÉsÉÃmÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉmÉxuÉÏ, mÉÎhQûiÉ, rÉÉÍ¥ÉMü AÉæU kÉlÉÉÄRçrÉ mÉÔeÉÉ qÉåÇ qÉÉlÉ
MüUlÉå rÉÉåarÉ WæÇû, mÉUliÉÑ ÎeÉxÉMüÉå zÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû xÉÉå xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ AÉæU xÉoÉMåü mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû |
ExÉMåü qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É AÉiqÉiɨuÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÏ Wæû AÉæU xÉoÉ Ì¢ürÉÉ qÉåÇ xÉÉåWûiÉÏ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå zÉoS,
xmÉzÉï, ÃmÉ, UxÉ AÉæU aÉlkÉ Ì¢ürÉÉ Måü ÌuÉwÉrÉÉåÇ Måü C¹ AÌlɹ qÉåÇ UÉaÉ ²åwÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ExÉMüÉå zÉÉliÉÉiqÉÉ
MüWûiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå xÉÇxÉÉU Måü UqÉhÉÏrÉ mÉSÉjÉï qÉåÇ oÉkrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU AÉiqÉÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï Wæû
ExÉMüÉå zÉÉÎliÉ zÉÑpÉ AzÉÑpÉ MüÉ qÉÍsÉlÉmÉlÉÉ lÉWûÏÇ sÉaÉiÉÉ uÉWû iÉÉå xÉSÉ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû eÉæxÉå AÉMüÉzÉ xÉoÉ
mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå ÌlÉsÉåïmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÉÎliÉqÉÉlÉ xÉSÉ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ mÉÑÂwÉ C¹ ÌuÉwÉrÉ MüÐ
mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ WûwÉïuÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU AÌlɹ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ zÉÉåMüuÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | uÉWû AliÉÈMüUhÉ xÉå xÉSÉ
zÉÉliÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMüÉå MüÉåD SÒÈZÉ xmÉzÉï lÉWûÏÇ MüUiÉÉ; uÉWû AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ xÉSÉ mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ UWûiÉÉ Wæû
| eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉåiÉå WûÏ AlkÉMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÉÎliÉ Måü mÉÉlÉå xÉå xÉoÉ SÒÈZÉ lɹ
WûÉåMüU xÉSÉ ÌlÉÌuÉïMüÉU UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉWû mÉÑÂwÉ xÉoÉ cÉå¹É MüUiÉå SØ̹ AÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ xÉSÉ ÌlÉaÉÑïhÉÂmÉ
Wæû, MüÉåD Ì¢ürÉÉ ExÉMüÉå xmÉzÉï lÉWûÏÇ MüUiÉÏ | eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ MüqÉsÉ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÉÎliÉ qÉÉlÉç
xÉSÉ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ oÉÄQûÏ UÉerÉ-xÉqmÉSÉ AÉæU oÉÄQûÏ AÉmÉSÉ MüÉå mÉÉMüU erÉÉåÇ MüÉ
irÉÉåÇ AsÉaÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉå zÉÉÎliÉqÉÉlÉç MüÌWûrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ zÉÉÎliÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû ExÉMüÉ ÍcÉ¨É ¤ÉhɤÉhÉ UÉaÉ-²åwÉ xÉå iÉmÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå zÉÉÎliÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû xÉÉå pÉÏiÉU oÉÉWûU zÉÏiÉsÉ AÉæU xÉSÉ LMü
UxÉ Wæû | eÉæxÉå ÌWûqÉÉsÉrÉ xÉSÉ zÉÏiÉsÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû xÉSÉ zÉÏiÉsÉ UWûiÉÉ Wæû | ExÉMåü qÉÑZÉ MüÐ MüÉÎliÉ
oÉWÒûiÉ xÉÑlSU WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå ÌlÉwMüsÉÇMü cÉlSìqÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç ÌlÉwMüsÉÇMü UWûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
ÎeÉxÉMüÉå zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû xÉÉå mÉUqÉ AÉlÉÎlSiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ExÉÏ MüÉå mÉUqÉ sÉÉpÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ¥ÉÉlÉÏ
CxÉÏ MüÉå mÉUqÉ mÉS MüWûiÉå WæÇû | ÎeÉxÉMüÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüUlÉÉ Wæû ExÉMüÉå zÉÉÎliÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüUlÉÏ cÉÉÌWûL | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå qÉæÇlÉå MüWûÉ Wæû ExÉ ¢üqÉ xÉå zÉÉÎliÉ MüÉ aÉëWûhÉ MüUÉå iÉoÉ xÉÇxÉÉU Måü mÉÉU mÉWÒðûcÉÉåaÉå|
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå zÉqÉÌlÉÃmÉhɳÉÉqÉ §ÉrÉÉåSzÉxxÉaÉïÈ ||13||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuÉcÉÉUÌlÉÃmÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! AoÉ ÌuÉcÉÉU MüÉ ÌlÉÃmÉhÉ xÉÑÌlÉrÉå | eÉoÉ WØûSrÉ zÉÑ® WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌuÉcÉÉU
WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU zÉÉx§ÉÉjÉï Måü ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ oÉÑή iÉϤhÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉuÉlÉ qÉåÇ AÉmÉSÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ
MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉå ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ ZÉÇaÉ xÉå eÉoÉ MüÉOûÉåaÉå iÉoÉ zÉÉliÉ AÉiqÉÉ WûÉåaÉå | qÉÉåWûÃmÉÏ WûxiÉÏ
eÉÏuÉ Måü WØûSrÉMüqÉsÉ MüÉ ZÉhQû-ZÉhQû MüU QûÉsÉiÉÉ Wæû - AÍpÉmÉëÉrÉ rÉWû Wæû ÌMü C¹ AÌlɹ mÉSÉjÉï qÉåÇ UÉaÉ
²åwÉ xÉå NåûSÉ eÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ ÌuÉcÉÉU ÃmÉÏ ÍxÉÇWû mÉëMüOåû iÉoÉ qÉÉåWûÃmÉÏ WûxiÉÏ MüÉ lÉÉzÉ MüU zÉÉliÉÉiqÉÉ WûÉåaÉå |
Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉå MÑüNû ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû ExÉå ÌuÉcÉÉU AÉæU mÉÑÂwÉÉjÉï xÉå WûÏ WÒûD Wæû | eÉoÉ mÉëjÉqÉ UÉeÉÉ
ÌuÉcÉÉUMüU mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉÏ xÉå UÉerÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | mÉëjÉqÉ oÉsÉ, SÕxÉUå oÉÑή, iÉÏxÉUå iÉåeÉ
cÉiÉÑjÉï mÉSÉjÉï AÉaÉqÉlÉ AÉæU mÉgcÉqÉ mÉSÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ ClÉ mÉÉðcÉÉåÇ MüÐ mÉëÉÎmiÉ ÌuÉcÉÉU xÉå WûÉåiÉÏ Wæû AjÉÉïiÉç
CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ eÉÏiÉlÉÉ, oÉÑή AÉiqÉurÉÉÌmÉlÉÏ AÉæU iÉåeÉ, mÉSÉjÉï MüÉ AÉaÉqÉlÉ ClÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ ÌuÉcÉÉU xÉå WûÉåiÉÏ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå ÌuÉcÉÉU MüÉ AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ Wæû uÉWû ÌuÉcÉÉU MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå ÎeÉxÉMüÐ uÉÉcNûÉ MüUiÉÉ Wæû
ExÉMüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå ÌuÉcÉÉU CxÉMüÉ mÉUqÉ ÍqÉ§É Wæû | ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ AÉmÉSÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ TðüxÉiÉÉ | eÉæxÉå
iÉÑqoÉÏ eÉsÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ QÕûoÉiÉÏ uÉæxÉå WûÏ uÉWû AÉmÉSÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ QÕûoÉiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉWû eÉÉå MÑüNû MüUiÉÉ Wæû ÌuÉcÉÉU
xÉÇrÉÑ£ü MüUiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉÇrÉÑ£ü WûÏ SåiÉÉ sÉåiÉÉ Wæû | ExÉMüÐ xÉoÉ Ì¢ürÉÉ ÍxÉ®iÉÉ MüÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÏ Wæû |
AÉæU kÉqÉï, AjÉï, MüÉqÉ qÉÉå¤É ÌuÉcÉÉU MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉå WæÇû | ÌuÉcÉÉU ÃmÉÏ MüsmÉ uÉ×¤É qÉåÇ ÎeÉxÉMüÉ
AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉåD mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ ÍxÉή MüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ® oÉë¼ MüÉ ÌuÉcÉÉU aÉëWûhÉ MüUMåü
AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉAÉå | eÉæxÉå SÏmÉMü xÉå mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÑÂwÉ ÌuÉcÉÉU xÉå xÉirÉ
AxÉirÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû | eÉÉå AxÉirÉ MüÉå irÉÉaÉMüU xÉirÉ MüÐ AÉåU rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÉå ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç MüWûiÉå
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉU ÃmÉÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ AÉmÉSÉ MüÐ iÉUÇaÉå EPûiÉÏ WæÇû | ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ ElÉMåü pÉÉuÉ ApÉÉuÉ
qÉåÇ Mü¹ uÉÉlÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå MÑüNû Ì¢ürÉÉ ÌuÉcÉÉU xÉÇrÉÑ£ü WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉ mÉËUhÉÉqÉ xÉÑZÉ Wæû AÉæU eÉÉå
ÌuÉcÉÉU ÌoÉlÉÉ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû ExÉxÉå SÒÈZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÌuÉcÉÉUÃmÉ MühOûMü Måü uÉ×¤É xÉå
SÒÈZÉ Måü oÉÄQåû MühOûMü EimÉ³É WûÉåiÉå WæÇû | AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ UÉÌ§É qÉåÇ iÉ×whÉÉ ÃmÉÏ ÌmÉzÉÉÍcÉlÉÏ ÌuÉcÉUiÉÏ Wæû AÉæU
ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ UÉÌ§É AÉæU iÉ×whÉÉÃmÉÏ ÌmÉzÉÉÍcÉlÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! WûqÉÉUÉ rÉWûÏ AÉzÉÏuÉÉïS Wæû ÌMü iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ xÉå AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ UÉÌ§É lɹ WûÉå eÉÉrÉ | ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ xÉÔrÉï
xÉå AÌuÉcÉÉËUiÉ xÉÇxÉÉU SÒÈZÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü AÌuÉcÉÉU xÉå AmÉlÉÏ mÉUNûÉWûÏÇ MüÉå uÉæiÉÉsÉ
MüsmÉ Måü pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå pÉrÉ lɹ WûÉåiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuÉcÉÉU xÉå xÉÇxÉÉU SÒÈZÉ
SåiÉÉ Wæû AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É ²ÉUÉ rÉÑÌ£üMüU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå xÉÇxÉÉU MüÉ pÉrÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉWûÉð
ÌuÉcÉÉU Wæû uÉWûÉð SÒÈZÉ lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå eÉWûÉð mÉëMüÉzÉ Wæû uÉWûÉð AlkÉMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉWûÉð mÉëMüÉzÉ lÉWûÏÇ
uÉWûÉð AlkÉMüÉU UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU Wæû uÉWûÉð xÉÇxÉÉUpÉrÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU eÉWûÉð ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ uÉWûÉð xÉÇxÉÉUpÉrÉ
UWûiÉÉ Wæû | eÉWûÉð AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU EimÉ³É WûÉåiÉÉ WæÇû uÉWûÉð xÉÑZÉ SålÉåuÉÉsÉå zÉÑpÉaÉÑhÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå
qÉÍhÉxÉUÉåuÉU qÉåÇ MüqÉsÉ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå ÌuÉcÉÉU qÉåÇ zÉÑpÉ aÉÑhÉÉåÇ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû | eÉWûÉð ÌuÉcÉÉU
lÉWûÏÇ Wæû uÉWûÉð WûÏ SÒÈZÉ MüÉ AÉaÉqÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû AÌuÉcÉÉU xÉå Ì¢ürÉÉ MüUiÉå WæÇû xÉÉå SÒÈZÉ
MüÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå cÉÔWûÉ ÌoÉsÉ MüÉå ZÉÉåS Måü qÉ×̨ÉMüÉ ÌlÉMüÉsÉiÉÉ Wæû uÉWû eÉWûÉð CMü•ûÏ WûÉåiÉÏ Wæû uÉWûÉð
oÉåÍsÉ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuÉcÉÉU xÉå eÉÉå qÉ×̨ÉMüÉÃmÉÏ mÉÉmÉ Ì¢ürÉÉ MüÉå CMü•ûÏ MüUiÉÉ Wæû AÉæU
ExÉxÉå AÉmÉSÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ EimÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû | AÌuÉcÉÉU ExÉMüÉ lÉÉqÉ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ zÉÑpÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉU Ì¢ürÉÉ
lÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌuÉuÉåMü ÃmÉÏ ExÉMüÐ kuÉeÉÉ Wæû eÉWûÉð ÌuÉuÉåMüÃmÉÏ UÉeÉÉ AÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð ÌuÉcÉÉUÃmÉÏkuÉeÉÉ
pÉÏ ExÉMåü xÉÉjÉ ÌTüUiÉÏ Wæû AÉæU eÉWûÉðÌuÉcÉÉU ÃmÉÏ kuÉeÉÉ AÉiÉÏ Wæû uÉWûÉð ÌuÉuÉåMüÃmÉÏ UÉeÉÉ pÉÏ AÉiÉÉ Wæû |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
eÉÉå mÉÑÂwÉ ÌuÉcÉÉU xÉå xÉqmÉ³É Wæû xÉÉå mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû | eÉæxÉå ̲iÉÏrÉÉ Måü cÉlSìqÉÉ MüÉå xÉoÉ lÉqÉxMüÉU MüUiÉå WæÇû
uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ lÉqÉxMüÉU MüUiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! WûqÉÉUå SåZÉiÉå SåZÉiÉå AsmÉoÉÑή pÉÏ ÌuÉcÉÉU
MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå qÉÉå¤ÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû |CxÉxÉå ÌuÉcÉÉU xÉoÉMüÉ mÉUqÉ ÍqÉ§É Wæû |eÉæxÉå ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ pÉÏiÉU
oÉÉWûU xÉå zÉÏiÉsÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû pÉÏ zÉÏiÉsÉ UWûiÉÉ Wæû | SåZÉÉå, ÌuÉcÉÉU xÉå eÉÏuÉ LåxÉå mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå ÌlÉirÉ, xuÉcNû, AlÉliÉ AÉæU mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ Wæû | ExÉMüÉå mÉÉMüU ÌTüU ExÉMåü irÉÉaÉ MüÐ CcNûÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU lÉ AÉæU aÉëWûhÉ MüÐ WûÏ CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû | ExÉMüÉå C¹ AÌlɹ xÉoÉ xÉqÉÉlÉ WæÇû | eÉæxÉå iÉUÇaÉ Måü
WûÉålÉå AÉæU sÉÏlÉ WûÉålÉå qÉåÇ xÉqÉÑSì xÉqÉÉlÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉuÉåMüÐ mÉÑÂwÉ MüÉå C¹ AÌlɹ qÉåÇ xÉqÉiÉÉ UWûiÉÏ Wæû
AÉæU xÉÇxÉÉUpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû | AÉkÉÉUÉkÉårÉ xÉå UÌWûiÉ MåüuÉsÉ A²æiÉ iɨuÉ ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû eÉaÉiÉ AmÉlÉå qÉlÉ Måü qÉÉåWû xÉå EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU AÌuÉcÉÉU xÉå SÒÈZÉ SÉrÉÏ SÏZÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÌuÉcÉÉU xÉå
oÉÉsÉMü MüÉå uÉæiÉÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ CxÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ oÉë¼ÌuÉcÉÉU MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå iÉoÉ
eÉaÉiÉç MüÉ pÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉqÉiÉÉ MüÐ EimĘ́É
WûÉåiÉÏ Wæû eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå AÇMÑüU ÌlÉMüsÉ AÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU xÉå xÉqÉiÉÉ WûÉå AÉiÉÏ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç
mÉÑÂwÉ ÎeÉxÉMüÐ AÉåU SåZÉiÉÉ Wæû ExÉ AÉåU AÉlÉlS SØ̹ AÉiÉÉ Wæû, SÒÈZÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÉå
AlkÉMüÉU lÉWûÏÇ SØ̹ AÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç MüÉå SÒÈZÉ lÉWûÏÇ SØ̹ AÉiÉÉ | eÉWûÉð AÌuÉcÉÉU Wæû uÉWûÉð SÒÈZÉ
Wæû, eÉWûÉð ÌuÉcÉÉU Wæû uÉWûÉð xÉÑZÉ Wæû | eÉæxÉå AlkÉMüÉU Måü ApÉÉuÉ xÉå uÉæiÉÉsÉ Måü pÉrÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU xÉå SÒÈZÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉUÃmÉÏ SÏbÉïUÉåaÉ Måü lɹ MüUlÉå MüÉå
ÌuÉcÉÉU oÉÄQûÏ AÉæwÉÍkÉ Wæû eÉæxÉÏ mÉÉæhÉïqÉÉxÉÏ Måü cÉlSìqÉÉ MüÐ EeeuÉsÉ MüÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç Måü
qÉÑZÉ MüÐ EeeuÉsÉ MüÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌuÉcÉÉU xÉå WûÏ mÉUqÉ mÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | ÎeÉxÉxÉå AjÉï
ÍxÉ® WûÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÌuÉcÉÉU Wæû AÉæU ÎeÉxÉxÉå AlÉjÉï ÍxÉ® WûÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ AÌuÉcÉÉU Wæû | eÉÉå
AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ qÉÌSUÉ mÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû ElqÉ¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ExÉxÉå zÉÑpÉ ÌuÉcÉÉU MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU
zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU Ì¢ürÉÉ pÉÏ ExÉxÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CcNûÉÃmÉÏ UÉåaÉ ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ AÉæwÉÍkÉ xÉå
ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ mÉUqÉÉjÉïxɨÉÉ MüÉ AÉ´ÉrÉ ÍsÉrÉÉ Wæû xÉÉå mÉUqÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ
Wæû AÉæU WåûrÉÉåmÉÉSårÉoÉÑή ExÉMüÐ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ uÉWû xÉoÉ SØzrÉ MüÉå xÉɤÉÏpÉÔiÉ WûÉåMüU SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU Måü
pÉÉuÉ ApÉÉuÉ qÉåÇ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ UWûiÉÉ Wæû | uÉWû ESrÉ AxiÉ xÉå UÌWûiÉ ÌlÉxxÉÇaÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì eÉsÉ xÉå
mÉÔhÉï Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç AÉiqÉiɨuÉ xÉå mÉÔhÉï Wæû | eÉæxÉå AlkÉMÔümÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ WÒûAÉ WûÉjÉ Måü oÉsÉ xÉå
ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉUÃmÉÏ AlkÉMÔümÉ qÉåÇ ÌaÉUÉ WÒûAÉ ÌuÉcÉÉU Måü AÉ´ÉrÉ WûÉåMüU ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç WûÏ
ÌlÉMüsÉlÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! UÉeÉÉ MüÉå eÉÉå MüÉåD Mü¹ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû ÌuÉcÉÉU MüUMåü
rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü Mü¹ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå iÉÑqÉ ÌuÉcÉÉU MüU SåZÉÉå ÌMü eÉÉå ÌMüxÉÏ MüÉå Mü¹
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ÌuÉcÉÉU xÉå WûÏ ÍqÉOûiÉÉ Wæû | iÉÑqÉ pÉÏ ÌuÉcÉÉU MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUMåü ÍxÉή MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå | uÉWû
ÌuÉcÉÉU CxÉ mÉëMüÉU mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü uÉåS AÉæU uÉåSÉliÉ Måü ÍxÉ®ÉliÉ MüÉå ´ÉuÉhÉ MüU mÉÉPû MüUå AÉæU pÉsÉå
mÉëMüÉU ÌuÉcÉUå iÉoÉ ÌuÉcÉÉU MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ xÉå mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ
Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉÑ AÉæU zÉÉx§É Måü uÉcÉlÉÉåÇ xÉå iɨuÉ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ qÉåÇ AlkÉå MüÉå mÉSÉjÉï MüÐ
mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ aÉÑÂ, zÉÉx§É AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå eÉÉå zÉÔlrÉ WûÉå ExÉ MüÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ lÉå§É xÉå xÉqmÉ³É WæÇû xÉÉåD SåZÉiÉå WæÇû AÉæU ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ lÉå§É xÉå UÌWûiÉ WæÇû uÉå
AlkÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUå ÌMü “qÉæÇ MüÉælÉ WÕðû?” “rÉWû eÉaÉiÉç YrÉÉ Wæû?” “CxÉMüÐ EimÉÌ¨É MæüxÉå
WÒûD” AÉæU “sÉÏlÉ MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû?” CxÉ mÉëMüÉU xÉliÉÉåÇ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉcÉÉU MüUMåü xÉirÉ MüÉå
xÉirÉ AÉæU AxÉirÉ MüÉå AxÉirÉ eÉÉlÉ ÎeÉxÉMüÉå AxÉirÉ eÉÉlÉå ExÉMüÉ irÉÉaÉ MüUå AÉæU xÉirÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå |
CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ ÌuÉcÉÉU Wæû | CxÉ ÌuÉcÉÉU xÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ ÌSurÉSØ̹

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÎeÉxÉMüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå WûÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ
WûÉåiÉÏ Wæû, ÎeÉxÉMåü mÉÉlÉå xÉå mÉËUmÉÔhÉï WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU zÉÑpÉ AzÉÑpÉ xÉÇxÉÉU qÉåÇ cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ- erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ UWûiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉMü mÉëÉUokÉ MüÉ uÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü zÉUÏU MüÐ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ
iÉMü AmÉlÉÏ CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ iÉMü zÉUÏU MüÐ cÉå¹É MüUiÉÉ Wæû, ÌTüU zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ MüU MåüuÉsÉ zÉÑ®ÃmÉ
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼ÌuÉcÉÉU MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUMåü xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì MüÉå iÉU eÉÉAÉå | CiÉlÉÉ ÂSlÉ
UÉåaÉÏ AÉæU Mü¹uÉÉlÉç mÉÑÂwÉ pÉÏ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ ÎeÉiÉlÉÉ ÌuÉcÉÉU UÌWûiÉ mÉÑÂwÉ MüUiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ
ÌuÉcÉÉU xÉå zÉÔlrÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ AÉmÉSÉLÆ AÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû eÉæxÉå xÉoÉ lÉSÏ xuÉpÉÉuÉ xÉå WûÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ
mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå AÌuÉcÉÉU xÉå xÉoÉ AÉmÉSÉrÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! MüÐcÉ MüÉ MüÐOû, aÉiÉï MüÉ
MühOûMü AÉæU AÆkÉåUå ÌoÉsÉ qÉåÇ xÉmÉï WûÉålÉÉ pÉsÉÉ Wæû mÉUliÉÑ ÌuÉcÉÉU xÉå UÌWûiÉ WûÉålÉÉ iÉÑcNû Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ ÌuÉcÉÉU
xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU pÉÉåaÉ qÉåÇ SÉæÄQûiÉÉ Wæû uÉWû µÉÉlÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌuÉcÉÉU xÉå UÌWûiÉ mÉÑÂwÉ oÉÄQûÉ Mü¹ mÉÉiÉÉ Wæû |
CxÉxÉå LMü¤ÉhÉ pÉÏ ÌuÉcÉÉU UÌWûiÉ lÉWûÏÇ UWûlÉÉ | ÌuÉcÉÉU xÉå SØÄRû WûÉåMüU ÌlÉpÉïrÉ UWûlÉÉ | “qÉæÇ MüÉælÉ WÕðû” AÉæU
“SØzrÉ YrÉÉ Wæû?” LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉæU xÉirÉÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉMüU SØzrÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç Wæû xÉÉå xÉÇxÉÉU Måü pÉÉåaÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ ÌaÉUiÉÉ, xÉirÉ qÉåÇ WûÏ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ
ÌuÉcÉÉU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉiuÉ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ iɨuÉ¥ÉÉlÉ xÉå ÌuÉ´ÉÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌuÉ´ÉÉqÉ xÉå ÍcɨÉ
MüÉ EmÉzÉqÉ WûÉåMüU SÒÈZÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå ÌuÉcÉÉUÌlÉÃmÉhɳÉÉqÉ cÉiÉÑSïzÉxxÉaÉïÈ ||14||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÇiÉÉåwÉÌlÉÃmÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû AÌuÉcÉÉU zɧÉÑ Måü lÉÉzÉMü¨ÉÉï, UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå xÉliÉÉåwÉ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ uÉWû
mÉUqÉÉlÉÎlSiÉ WûÉåMüU ̧ÉsÉÉåMüÐ Måü LåµÉrÉï MüÉå iÉ×hÉ MüÐ lÉÉDÇ iÉÑcNû eÉÉlÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå AÉlÉlS AqÉ×iÉ
Måü mÉÉlÉ xÉå AÉæU ̧ÉsÉÉåMü Måü UÉerÉ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉWû AÉlÉlS xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! UȨ́É
WØûSrÉÃmÉÏ MüqÉsÉ MüÉå xÉMÑücÉÉ SåiÉÏ Wæû; eÉoÉ xÉliÉÉåwÉÃmÉÏ xÉÔrÉï ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ CcNûÉÃmÉÏ UÉÌ§É MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ¤ÉÏUxÉqÉÑSì EeeuÉsÉiÉÉ xÉå zÉÉåpÉÉrÉqÉÉlÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç MüÐ MüÉÎliÉ
xÉÑzÉÉåÍpÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ̧ÉsÉÉåMüÐ Måü UÉeÉÉ MüÐ pÉÏ CcNûÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉ WÒûD iÉÉå uÉWû SËUSìÏ Wæû AÉæU
eÉÉå ÌlÉkÉïlÉ xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç Wæû xÉÉå xÉoÉ MüÉ DµÉU Wæû | xÉliÉÉåwÉ ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû eÉÉå AmÉëÉmiÉ uÉxiÉÑ MüÐ CcNûÉ lÉ
MüUå AÉæU mÉëÉmiÉ pÉÏ WûÉå iÉÉå C¹ AÌlɹ qÉåÇ UÉaÉ-²åwÉ lÉ MüUå | xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç xÉSÉ AÉlÉlSmÉÑÂwÉ Wæû AÉæU
AÉiqÉÎxjÉÌiÉ xÉå iÉ×miÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå AÉæU CcNûÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | xÉÇiÉÉåwÉ xÉå ExÉMüÉ WØûSrÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WÒûAÉ Wæû
| eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå xÉÔrÉï qÉÑZÉÏ MüqÉsÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû | eÉÉå AmÉëÉmiÉ uÉxiÉÑ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ AÉæU eÉÉå AÌlÉÎcNûiÉ mÉëÉmiÉ WÒûD MüÉå rÉjÉÉzÉÉx§É ¢üqÉ
xÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç Wæû eÉæxÉå mÉÔhÉïqÉÉxÉÏ MüÉ cÉlSìqÉÉ AqÉ×iÉ xÉå mÉÔhÉï WûÉåiÉÉ Wæû | uÉæx Éå
WûÏ xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç MüÉ WØûSrÉ xÉÇiÉÉåwÉ xÉå mÉÔhÉï WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå xÉliÉÉåwÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû ExÉMåü WØûSrÉÃmÉÏ uÉlÉ qÉåÇ xÉSÉ
SÒÈZÉ AÉæU ÍcÉliÉÉÃmÉÏ TÔüsÉ TüsÉ EimÉ³É WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! ÎeÉxÉMüÉ ÍcÉiÉç xÉliÉÉåwÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû ExÉMüÉå
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ CcNûÉ xÉqÉÑSì MüÐ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ iÉUÇaÉÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ EmÉeÉiÉÏ WæÇû | xÉliÉѹÉiqÉÉ mÉUqÉ
AÉlÉÎlSiÉ Wæû | ExÉMüÉ eÉaÉiÉç Måü mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ WåûrÉÉåmÉÉSårÉ oÉÑή lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ AÉlÉlS
xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç MüÉå WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ AÉlÉlS A¹ÍxÉή Måü LåµÉrÉï AÉæU AqÉ×iÉ mÉÉlÉ MüUlÉå xÉå pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç xÉSÉ zÉÉliÉ ÃmÉ AÉæU ÌlÉqÉïsÉ UWûiÉÉ Wæû | CcNûÉÃmÉÏ kÉÔsÉ xÉuÉïSÉ EÄQûiÉÏ UWûiÉÏ Wæû xÉÉå xÉliÉÉåwÉÃmÉÏ
uÉwÉÉï xÉå zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû, CxÉ MüÉUhÉ xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç ÌlÉqÉïsÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå AÉqÉ MüÉ mÉËUmÉYuÉ TüsÉ
xÉÑlSU WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉMüÉå mrÉÉUÉ sÉaÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ xÉoÉMüÉå mrÉÉUÉ sÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU xiÉÑÌiÉ
MüUlÉå Måü rÉÉåarÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå xÉliÉÉåwÉ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå mÉUqÉ sÉÉpÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉWûÉð
xÉÇiÉÉåwÉ Wæû uÉWûÉð CcNûÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ AÉæU xÉliÉÉåwÉuÉÉlÉç pÉÉåaÉÉåÇ xÉå SÏlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | uÉWû ESÉUÉiqÉÉ xÉuÉïSÉ AÉlÉlS
xÉå iÉ×miÉ UWûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉåbÉ mÉuÉlÉ Måü AÉlÉå xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåwÉ Måü AÉlÉå xÉå CcNûÉ lɹ
WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉÉå xÉÇiÉÉåwÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ Wæû ExÉMüÉå SåuÉiÉÉ AÉæU GwÉϵÉU xÉoÉ lÉqÉxMüÉU MüUiÉå AÉæU kÉlrÉ kÉlrÉ
MüWûiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ xÉliÉÉåwÉ MüUÉåaÉå iÉoÉ mÉUqÉ zÉÉåpÉÉ mÉÉuÉÉåaÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉå xÉÇiÉÉåwÉÌlÉÃmÉhɳÉÉqÉ mÉgcÉSzÉxxÉaÉïÈ ||15||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÉkÉÑxÉÇaÉÌlÉÃmÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉiÉlÉå SÉlÉ AÉæU iÉÏjÉÉïÌSMü xÉÉkÉlÉ WæÇû ElÉxÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ xÉÉkÉÑxÉÇaÉ xÉå WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû | xÉÉkÉÑxÉÇaÉÃmÉÏ LMü uÉ×¤É Wæû AÉæU ExÉMüÉ TüsÉ
AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå TüsÉ MüÐ CcNûÉ MüÐ Wæû xÉÉå AlÉÑpÉuÉ ÃmÉÏ TüsÉ MüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ
AÉiqÉÉlÉlS xÉå UÌWûiÉ Wæû xÉÉå xÉixÉÇaÉ MüUMåü AÉiqÉÉlÉlS xÉå mÉÔhÉï WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå A¥ÉÉlÉ xÉå qÉ×irÉÑ mÉÉiÉÉ Wæû xÉÉå
xÉliÉ Måü xÉÇaÉ xÉå ¥ÉÉlÉ mÉÉMüU AqÉU WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå AÉmÉSÉ xÉå SÒÈZÉÏ Wæû xÉÉå xÉliÉ Måü xÉÇaÉ xÉå xÉqmÉSÉ
mÉÉiÉÉ Wæû | AÉmÉSÉÃmÉÏ MüqÉsÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ xÉixÉÇaÉÃmÉÏ oÉUTü MüÐ uÉwÉÉï Wæû | xÉixÉÇaÉ xÉå WûÏ
AÉiqÉoÉÑή mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉxÉå qÉ×irÉÑ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU xÉoÉ SÒÈZÉÉåÇ xÉå NÕûOûMüU mÉUqÉÉlÉlS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉliÉ MüÐ xÉÇaÉÌiÉ xÉå WØûSrÉ qÉåÇ ¥ÉÉlÉÃmÉÏ SÏmÉMü eÉsÉiÉÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå A¥ÉÉlÉ-ÃmÉÏ iÉqÉ lɹ
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉÄQåû oÉÄQåû LåµÉrÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU ExÉå ÌMüxÉÏ pÉÉåarÉ mÉSÉjÉï MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ
UWûiÉÏ AÉæU oÉÉåkÉuÉÉlÉç WûÉåMåü xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ mÉS qÉåÇ ÌuÉUÉeÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå MüsmÉuÉ×¤É Måü ÌlÉMüOû eÉÉlÉå xÉå uÉÉÎgcÉiÉ
TüsÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì Måü mÉÉU EiÉÉUlÉåuÉÉsÉå xÉliÉeÉlÉ WæÇû | eÉæxÉå kÉÏuÉU lÉÏMüÉ xÉå
mÉÉU sÉaÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉliÉeÉlÉ rÉÑÌ£ü xÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå mÉÉU MüUiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉÉåWûÃmÉÏ qÉåbÉ MüÉ
lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ xÉliÉ MüÉ xÉÇaÉ mÉuÉlÉ | ÎeÉxÉMüÉå AlÉÉiqÉ SåWûÉÌSMü xÉå xlÉåWû lɹ WÒûAÉ Wæû AÉæU zÉÑ® AÉiqÉÉ
qÉåÇ ÎeÉxÉMüÐ ÎxjÉÌiÉ Wæû uÉWû ExÉxÉå iÉ×miÉ WÒûAÉ Wæû | ÌTüU xÉÇxÉÉU Måü C¹ AÌlɹ qÉåÇ ExÉMüÐ oÉÑή cÉsÉÉrÉ qÉÉlÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, uÉWû xÉSÉ xÉqÉiÉÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ UWûiÉÉ Wæû | xÉliÉeÉlÉ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì Måü mÉÉU EiÉÉUlÉå qÉå Ç mÉÑsÉ Måü
xÉqÉÉlÉ WæÇû AÉæU AÉmÉSÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ MüÉå eÉÄQû xÉqÉåiÉ lɹ MüUlÉåuÉÉsÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉliÉeÉlÉ mÉëMüÉzÉÃmÉ WæÇû,
ElÉMåü xÉÇaÉ xÉå mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå AmÉlÉå mÉÑÂwÉÉjÉï lÉå§É xÉå WûÏlÉ WæÇû ElÉMüÉå mÉSÉjÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå xÉixÉÇaÉ MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ Wæû uÉWû lÉUMüÃmÉÏ AÎalÉ qÉåÇ sÉMüÄQûÏ MüÐ lÉÉDÇ eÉUåaÉÉ
AÉæU ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå xÉixÉÇaÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉå lÉUMü MüÐ AÎalÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ xÉixÉÇaÉÃmÉÏ qÉåbÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉlÉå xÉixÉÇaÉÃmÉÏ aÉÇaÉÉ MüÉ xlÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉMüÉå ÌTüU iÉmÉ SÉlÉ AÉÌSMü xÉÉkÉlÉÉåÇ xÉå
mÉërÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | uÉWû xÉixÉÇaÉ xÉå WûÏ mÉUqÉ aÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ CxÉxÉå AÉæU xÉoÉ EmÉÉrÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉMüU
xÉixÉÇaÉ MüÉå WûÏ ZÉÉåeÉlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | eÉæxÉå ÌlÉkÉïlÉ qÉlÉÑwrÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ AÉÌSMü kÉlÉ MüÉå ZÉÉåeÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
qÉÑqÉѤÉÑ xÉixÉÇaÉ MüÉå ZÉÉåeÉiÉÉ Wæû | eÉÉå AÉkrÉÉÎiqÉMüÉÌS iÉÏlÉÉåÇ iÉÉmÉÉåÇ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå zÉÏiÉsÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ
xÉixÉÇaÉ WûÏ Wæû eÉæxÉå iÉmÉÏ WÒûD mÉ×juÉÏ qÉåbÉ xÉå zÉÏiÉsÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ WØûSrÉ xÉixÉÇaÉ xÉå zÉÏiÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉÉåWûÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉ lÉÉzÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ xÉixÉÇaÉ ÃmÉÏ MÑüsWûÉÄQû Wæû | xÉixÉÇaÉ xÉå WûÏ qÉlÉÑwrÉ
AÌuÉlÉÉzÉÏ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉS | Måü mÉÉlÉå xÉå AÉæU MÑüNû mÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ CxÉxÉå
xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ xÉixÉÇaÉ WûÏ Wæû eÉæxÉå xÉoÉ AmxÉUÉAÉåÇ xÉå sɤqÉÏ E¨ÉqÉ WæÇû, uÉæxÉå WûÏ xÉixÉÇaÉMü¨ÉÉï xÉoÉxÉå E¨ÉqÉ
Wæû | CxÉå AmÉlÉå MüsrÉÉhÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É xÉixÉÇaÉ MüUlÉÉ WûÏ iÉÑqÉMüÉå rÉÉåarÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå cÉÉUÉåÇ qÉÉå¤É Måü
²ÉUmÉÉsÉ Wæû ElÉMüÉ uÉרÉÉliÉ iÉÑqÉxÉå MüWûÉ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå ClÉMåü xÉÉjÉ mÉëÏÌiÉ MüÐ Wæû, uÉWû zÉÏbÉë AÉiqÉmÉS MüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå ClÉMüÐ xÉåuÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå xÉÉå qÉÉå¤É MüÉå lÉ mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ClÉ cÉÉUÉåÇ qÉåÇxÉå
LMü pÉÏ eÉWûÉð AÉiÉÉ Wæû; uÉWûÉð iÉÏlÉÉåÇ AÉæU pÉÏ AÉ eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå eÉWûÉð xÉqÉÑSì UWûiÉÉ Wæû uÉWûÉð xÉoÉ lÉSÏ AÉ
eÉÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ eÉWûÉð zÉqÉ AÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð xÉliÉÉåwÉ, ÌuÉcÉÉU AÉæU xÉixÉÇaÉ rÉå iÉÏlÉÉåÇ pÉÏ AÉ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU
eÉWûÉð xÉÉkÉÑxÉÇaÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÉð xÉliÉÉåwÉ, ÌuÉcÉÉU AÉæU zÉqÉ rÉå iÉÏlÉÉåÇ AÉ eÉÉiÉå WæÇû | eÉWûÉð MüsmÉuÉ×¤É UWûiÉÉ Wæû
uÉWûÉð xÉoÉ mÉSÉjÉï ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå mÉÔhÉïqÉÉxÉÏ Måü cÉlSìqÉÉ qÉåÇ aÉÑhÉ MüsÉÉ xÉoÉ CMü•ûÏ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû
uÉæxÉå WûÏ eÉWûÉð xÉliÉÉåwÉ AÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð AÉæU iÉÏlÉÉåÇ pÉÏ AÉiÉå WæÇû eÉWûÉð AÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð xÉliÉÉåwÉ, EmÉUÉqÉ AÉæU
xÉixÉÇaÉ pÉÏ AÉ UWûiÉå WæÇû | eÉæxÉå ´Éå¸ qÉl§ÉÏ xÉå UÉerÉ sɤqÉÏ AÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉWûÉð ÌuÉcÉÉU WûÉåiÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû uÉWûÉð AÉæU pÉÏ iÉÏlÉÉåÇ AÉiÉå WæÇû | ExÉxÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉWûÉð rÉå cÉÉUÉåÇ CMü•åû WûÉåiÉå WæÇû ExÉå mÉUqÉ ´Éå¸ eÉÉlÉlÉÉ
| Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉÌS rÉå cÉÉUÉåÇ lÉ WûÉå iÉÉå LMü MüÉ iÉÉå AuÉzrÉ AÉ´ÉrÉ MüUlÉÉ | eÉoÉ LMü AÉuÉåaÉÉ iÉoÉ cÉÉUÉåÇ AÉ
ÎxjÉiÉ WûÉåÇaÉå | qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ Måü rÉå cÉÉU mÉUqÉ xÉÉkÉlÉ WæÇû AÉæU ÌMüxÉÏ EmÉÉrÉ xÉå qÉÑÌ£ü lÉ WûÉåaÉÏ | zsÉÉåMü“xÉliÉÉåwÉÈ mÉUqÉÉå sÉÉpÉÈ xÉixÉÇaÉÈ mÉUqÉÇ kÉlÉqÉç | ÌuÉcÉÉUÈ mÉUqÉÇ ¥ÉÉlÉÇ zÉqÉÇ cÉ mÉUqÉÇ xÉÑZÉqÉç ||” Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉå
mÉUqÉ MüsrÉÉhÉMü¨ÉÉï WæÇû | eÉÉå ClÉ cÉÉUÉåÇ xÉå xÉqmÉ³É Wæû ExÉMüÐ oÉë¼ÉÌSMü xiÉÑÌiÉ MüUiÉå WæÇû | CxÉxÉå SliÉ MüÉå
SliÉ sÉaÉÉ ClÉMüÉ AÉ´ÉrÉ MüUMåü qÉlÉ MüÉå uÉzÉ MüUÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉÃmÉÏ ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ AÇMÑüzÉ xÉå uÉzÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | qÉlÉÃmÉÏ uÉlÉ qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ lÉSÏ cÉsÉiÉÏ Wæû ExÉMåü zÉÑpÉ AzÉÑpÉ SÉå ÌMülÉÉUå WæÇû | mÉÑÂwÉÉjÉï MüUlÉÉ
rÉWû Wæû ÌMü AzÉÑpÉ MüÐ AÉåU xÉå qÉlÉ MüÉå UÉåMü Måü zÉÑpÉ MüÐ AÉåU cÉsÉÉlÉÉ | eÉoÉ AliÉqÉÑïZÉ AÉiqÉÉ Måü
xÉqqÉÑZÉ uÉ×Ì¨É MüÉ mÉëuÉÉWû WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉÑqÉ mÉUqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉëjÉqÉ iÉÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüUlÉÉ rÉWûÏ
Wæû ÌMü AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ FÆcÉÉD MüÉå SÕU MüUå | eÉoÉ AÌuÉcÉÉUÃmÉÏ oÉåÇOû SÕU WûÉåaÉÉ iÉoÉ AÉmÉ WûÏ mÉëuÉÉWû cÉsÉåaÉÉ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ MüÐ AÉåU eÉÉå mÉëuÉÉWû cÉsÉiÉÉ Wæû xÉÉå oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉoÉ AÉiqÉÉ MüÐ AÉå U AliÉqÉÑïZÉ
mÉëuÉÉWû WûÉå iÉoÉ qÉÉå¤É MüÉ MüÉUhÉ WûÉå eÉÉrÉ | AÉaÉå eÉÉå iÉÑqWûÉUÏ CcNûÉ WûÉå xÉÉå MüUÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉåÇ xÉÉkÉÑxÉÇaÉÌlÉÃmÉhɳÉÉqÉç wÉÉåQûzÉxxÉaÉïÈ ||16||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

wÉOèmÉëMüUhÉ ÌuÉuÉUhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉå qÉåUå uÉcÉlÉ mÉUqÉ mÉÉuÉlÉ WæÇû | ÌuÉcÉÉU-uÉÉlÉç zÉÑ® AÍkÉMüÉUÏ MüÉå rÉå
mÉUqÉ oÉÉåkÉ Måü MüÉUhÉ WæÇû! zÉÑ® mÉÉ§É mÉÑÂwÉ ClÉ uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå mÉÉMåü xÉÉåWûiÉå WæÇû AÉæU uÉcÉlÉ pÉÏ ElÉMüÉå mÉÉMåü
zÉÉåpÉÉ mÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå zÉUSèMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉ Måü ApÉÉuÉ xÉå cÉlSìqÉÉ AÉæU AÉMüÉzÉ zÉÉåpÉÉ SåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ
zÉÑ®mÉÉ§É qÉåÇ rÉå uÉcÉlÉ zÉÉåpÉiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ ÌlÉqÉïsÉ uÉcÉlÉÉåÇ MüÐ qÉÌWûqÉÉ xÉÑlÉMåü mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! iÉÑqÉ mÉUqÉ mÉÉ§É WûÉå AÉæU qÉåUå uÉcÉlÉ AÌiÉ E¨ÉqÉ WæÇû | rÉWû qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉMü zÉÉx§É AÉiqÉoÉÉåkÉ
MüÉ mÉUqÉ MüÉUhÉ Wæû | CxÉqÉåÇ mÉUqÉ mÉÉuÉlÉ uÉÉYrÉ MüÐ ÍxÉ®iÉÉ AÉæU rÉÑ£üÉjÉïuÉÉYrÉ WæÇû AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
SعÉliÉ MüWåû WæÇû | ÎeÉxÉMåü oÉWÒûiÉ eÉlqÉ Måü mÉÑhrÉ CMü•åû WûÉåiÉå WæÇû ExÉMüÉå MüsmÉuÉ×¤É ÍqÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU TüsÉxÉå
fÉÑMü mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå rÉWû zÉÉx§É ´ÉuÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | lÉÏcÉ MüÉå CxÉMüÉ ´ÉuÉhÉ mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU
lÉ ExÉMüÐ uÉ×Ì¨É CxÉMåü ´ÉuÉhÉ qÉåÇ AÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå kÉqÉÉïiqÉÉ UÉeÉÉ MüÐ CcNûÉ lrÉÉrÉ zÉÉx§É Måü xÉÑlÉlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÏ
Wæû AÉæU mÉÉmÉÉiqÉÉ MüÐ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ mÉÑhrÉuÉÉlÉç MüÐ CcNûÉ CxÉMåü xÉÑlÉlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AkÉqÉÏï MüÉå
CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉÉå MüÉåD CxÉ qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉMü UÉqÉÉrÉhÉ MüÉ AÉÌS xÉå AliÉ mÉrÉïliÉ AkrÉrÉlÉ MüUåaÉÉ AjÉuÉÉ
ÌlÉwMüÉqÉ xÉliÉ Måü qÉÑZÉ xÉå ´É®ÉrÉÑ£ü xÉÑlÉMüU LMü§É pÉÉuÉ WûÉåMüU ÌuÉcÉÉUåaÉÉ ExÉMüÉ xÉÇxÉÉUpÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå
eÉÉuÉåaÉÉ | eÉæxÉå UxxÉÏ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå xÉmÉï MüÉ pÉëqÉ SÕU Wû Éå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A²æiÉÉiqÉÉ iɨuÉ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå
ExÉMüÉ xÉÇxÉÉUpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | CxÉ qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉMü zÉÉx§É Måü oɨÉÏxÉ xÉWûx§É zsÉÉåMü AÉæU wÉOûmÉëMüUhÉ WæÇû
| mÉÌWûsÉÉ uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉ uÉæUÉarÉ MüÉ mÉUqÉ MüÉUhÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ uÉ×¤É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU
MüSÉÍcÉiÉç oÉÄQûÏ uÉwÉÉï WûÉå iÉÉå uÉWûÉð pÉÏ uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉ WØûSrÉ qÉÂxjÉsÉ MüÐ lÉÉD Wæû ExÉqÉåÇ
uÉæUÉarÉ uÉ×¤É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, mÉU eÉÉå CxÉ zÉÉx§É MüÐ oÉÄQûÏ uÉwÉÉï WûÉå iÉÉå uÉæUÉarÉ uÉ×¤É ExÉqÉåÇ EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉ
uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉ Måü LMü xÉWûx§É mÉÉðcÉ xÉÉæ zsÉÉåMü WæÇû | ExÉMåü qÉÑqÉѤÉÑ urÉuÉWûÉU mÉëMüUhÉ Wæû, ExÉMåü mÉUqÉ
ÌlÉqÉïsÉ uÉcÉlÉ WæÇû | eÉæxÉå qÉsÉÏlÉ qÉÍhÉ qÉÉeÉïlÉ MüUlÉå xÉå EeeuÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ClÉ uÉcÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑqÉѤÉÑ
MüÉ WØûSrÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU Måü oÉsÉ xÉå AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉMåü LMü xÉWûx§É
zsÉÉåMü WæÇû | CxÉMåü AlÉliÉU EimÉÌ¨É mÉëMüUhÉ Måü mÉÉðcÉ zsÉÉåMü WæÇû | ExÉqÉåÇ oÉÄQûÏ xÉÑlSU MüjÉÉ SعÉliÉÉåÇ xÉÌWûiÉ
MüWûÏ WæÇû ÎeÉlÉMåü ÌuÉcÉÉU xÉå eÉaÉiÉç MüÐ EimÉÌ¨É MüÉ pÉÉuÉ qÉlÉ xÉå cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû -AjÉÉïiÉç CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ
AirÉliÉ ApÉÉuÉ eÉÉlÉ mÉÄQûiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ eÉaÉiÉç qÉåÇ eÉÉå qÉlÉÑwrÉ, SåuÉiÉÉ, SæirÉ, mÉuÉïiÉ, lÉSÏ AÉÌS AÉæU
xuÉaÉïsÉÉåMü mÉ×juÉÏ, AmÉ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ, AÉMüÉzÉ AÉÌS xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû ClÉMüÐ EimĘ́É
MæüxÉå WÒûD! eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï, xÉÏmÉ qÉåÇ ÃmÉÉ, xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉ, AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÂuÉU AÉæU SÕxÉUÉ
cÉlSìqÉÉ; aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉæU qÉlÉÉåUÉeÉ MüÐ xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ; AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ
AÉæU lÉÉæMüÉ qÉåÇ oÉæPûlÉå xÉå ÌMülÉÉUå Måü uÉ×¤É AÉæU mÉuÉïiÉ cÉsÉiÉå SØ̹ AÉiÉå WæÇû LuÉqÉç eÉæxÉå oÉÉSsÉ Måü cÉsÉlÉå xÉå
cÉlSìqÉÉ kÉÉuÉiÉÉ SÏZÉiÉÉ Wæû, xiÉqpÉ qÉåÇ mÉÑiÉsÉÏ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû AÉæU pÉÌuÉwrÉiÉç lÉaÉU xÉå AÉÌS sÉå AxÉirÉ mÉSÉjÉï
xÉirÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ eÉaÉiÉç Wæû | A¥ÉÉlÉ xÉå AjÉÉïMüÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉ xÉå WûÏ CxÉMüÐ
EimÉÌ¨É SÏZÉiÉÏ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉ xÉå sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå ÌlÉSìÉ qÉåÇ xuÉmlÉxÉ×̹ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU
eÉÉaÉlÉå xÉå ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuÉ±É xÉå eÉaÉiÉç MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU xÉqrÉY¥ÉÉlÉ xÉå ÌlÉuÉרÉ
WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉWû AÌuÉ±É MÑüNû uÉxiÉÑ WûÏ lÉWûÏÇ Wæû | xÉuÉï oÉë¼, eÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ zÉÑ®, AlÉliÉ AÉæU
mÉUqÉÉlÉlSxuÉÃmÉ Wæû ExÉxÉå lÉ eÉaÉiÉç EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉ sÉÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû - erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå
AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉç LåxÉÉ Wæû eÉæxÉå pÉÏiÉ qÉåÇ ÍcÉ§É WûÉåiÉÉ Wæû eÉæxÉå xiÉqpÉ qÉåÇ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð WûÉåiÉÏ WæÇû
eÉÉå WÒûL ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû xÉ×̹ qÉlÉ qÉåÇ Wæû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû oÉlÉÏ lÉWûÏÇ- xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû |
eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ xmÉlS ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌlÉxxmÉlS

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU xÉå eÉaÉiÉç MüÐ EimÉÌ¨É MüWûÏ Wæû | ExÉMåü AlÉliÉU ÎxjÉÌiÉ mÉëMüUhÉ
Wæû, ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉç MüÐ ÎxjÉÌiÉ MüWûÏ Wæû | eÉæxÉå ClSì Måü kÉlÉÑwÉ qÉåÇ AÌuÉcÉÉU xÉå UÇaÉ Wæû AÉæU eÉæ xÉå xÉÔrÉï MüÐ
ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉ AÉæU UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû xÉoÉ xÉqrÉMçü SØ̹ xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉç MüÐ mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû MåüuÉsÉ qÉlÉÉåUÉeÉ xÉå WûÏ eÉaÉiÉç UcÉ sÉåiÉÉ Wæû - MÑüNû EimÉ³É lÉWûÏÇ WÒûAÉ
Wæû | rÉWû eÉaÉiÉç xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå eÉoÉ iÉMü qÉlÉÉåUÉeÉ Wæû iÉoÉ iÉMü uÉWû lÉaÉU WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ qÉlÉÉåUÉeÉ MüÉ
ApÉÉuÉ WÒûAÉ iÉoÉ lÉaÉU MüÉ pÉÏ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ iÉMü A¥ÉÉlÉ Wæû iÉoÉ iÉMü eÉaÉiÉç MüÐ
EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû, eÉoÉ xÉÇMüsmÉ MüÉ sÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉ pÉÏ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉë¼ÉeÉÏ Måü
SzÉ mÉѧÉÉåÇ MüÐ xÉ×̹ xÉÇMüsmÉ xÉå WÒûD jÉÏ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ Wæû | MüÉåD mÉSÉjÉï AjÉïÃmÉ lÉWûÏÇ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU ÎxjÉÌiÉ mÉëMüUhÉ MüWûÉ Wæû | CxÉMåü iÉÏlÉ xÉWûx§É zsÉÉåMü WæÇû; ElÉMåü ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå eÉaÉiÉç
mÉëMüUhÉ MüWûÉ Wæû | ExÉMåü iÉÏlÉ xÉWûx§É zsÉÉåMü WæÇû; ElÉMåü ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå eÉaÉiÉç MüÐ xÉirÉiÉÉ eÉÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû |
ExÉMåü AlÉliÉU EmÉzÉqÉ mÉëMüUhÉ Wæû ExÉMåü mÉÉðcÉ xÉWûx§É zsÉÉåMü WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå eÉÉaÉlÉå mÉU uÉÉxÉlÉÉ
eÉÉiÉÏ UWûiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ CxÉMåü ÌuÉcÉÉU xÉå AWÇû iuÉqÉÉÌSMü uÉÉxÉlÉÉ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü ExÉMåü
ÌlɶÉrÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | eÉæxÉå LMü mÉÑÂwÉ xÉÉårÉÉ Wæû ExÉMüÉå xuÉmlÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉMåü
ÌlÉMüOû eÉÉå eÉÉaÉëiÉç mÉÑÂwÉ Wæû ExÉMüÉå xuÉmlÉ MüÉ eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû iÉÉå eÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WÒûAÉ iÉoÉ
uÉÉxÉlÉÉ MæüxÉå UWåû AÉæU eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WÒûD qÉlÉ MüÉ EmÉzÉqÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | iÉoÉ SåZÉlÉå qÉÉ§É ExÉMüÐ xÉoÉ
cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉlÉ qÉåÇ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ CcNûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå AÎalÉ MüÐ qÉÔÌiÉï SåZÉlÉåqÉÉ§É WûÉåiÉÏ Wæû,
AjÉÉïMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÐ cÉå¹É WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå iÉåsÉ xÉå UÌWûiÉ SÏmÉMü ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ CcNûÉ xÉå UÌWûiÉ qÉlÉ ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ExÉMåü AlÉliÉU ÌlÉuÉÉïhÉ mÉëMüUhÉ Wæû ExÉqÉåÇ ÌlÉuÉÉïhÉ
uÉcÉlÉ MüWåû WæÇû | A¥ÉÉlÉ xÉå ÍcÉ¨É MüÉ xÉqoÉlkÉ Wæû, ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå zÉUS MüÉsÉ
qÉåÇ qÉåbÉMåü ApÉÉuÉ xÉå zÉÑ® AÉMüÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU xÉå eÉÏuÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
AWÇûMüÉU ÌmÉzÉÉcÉ ÌuÉcÉÉU xÉå lɹ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉiÉlÉÏ MÑüNû CcNûÉ TÑüUiÉÏ Wæû xÉÉå ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå mÉijÉU MüÐ ÍzÉsÉÉ TÑüUlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉ uÉÉlÉç CcNûÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÎeÉiÉlÉÏ
MÑüNû ElÉMüÐ eÉaÉiÉç MüÐ rÉɧÉÉ Wæû xÉÉå WûÉå cÉÑMüiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉå MÑüNû MüUlÉÉ Wæû xÉÉå MüU cÉÑMüiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
zÉUÏU WûÉåiÉå pÉÏ uÉWû mÉÑÂwÉ AzÉUÏU WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç ExÉMüÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ; eÉaÉiÉç MüÐ
lÉåÌiÉ xÉå uÉWû UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AWÇû iuÉqÉÉÌSMü iÉqÉÃmÉ eÉaÉiÉç ExÉMüÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÉå
AlkÉMüÉU SØ̹ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå eÉaÉiÉç SØ̹ qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ AÉæU oÉÄQåû mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
eÉæxÉå xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ Måü ÌMüxÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ MüqÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉ mÉU pÉðuÉU ÎxjÉiÉ UWûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ Måü
ÌMüxÉÏ MüÉålÉå qÉåÇ eÉaÉiÉç iÉÑwÉÉUÃmÉ Wæû AÉæU eÉÏuÉÃmÉ pÉðuÉUå ExÉ mÉU ÎxjÉiÉ WæÇû | uÉWû mÉÑÃwÉ AÍcÉlirÉ ÍcÉlqÉɧÉ
Wæû; ÃmÉ AuÉsÉÉåMülÉ AÉæU qÉlÉMüU ExÉMüÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | uÉWû ExÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ Wæû ÎeÉxÉ mÉS
MüÐ EmÉqÉÉ oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ AÉæU ÂSì pÉÏ lÉWûÏÇ MüWû xÉMüiÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå wÉOèmÉëMüUhÉ ÌuÉuÉUhɳÉÉqÉxÉmiÉSzÉxxÉaÉïÈ ||17||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SعÉliÉ mÉëqÉÉhÉ
uÉÍzɹeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉå mÉUqÉ E¨ÉqÉ uÉÉYrÉ WæÇû | ClÉMüÉå ÌuÉcÉÉUlÉåuÉÉsÉÉ E¨ÉqÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå E¨ÉqÉ ZÉåiÉ qÉåÇ E¨ÉqÉ oÉÏeÉ oÉÉålÉå xÉå E¨ÉqÉ TüsÉ MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ClÉMüÉ
ÌuÉcÉÉUlÉå uÉÉsÉÉ E¨ÉqÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | rÉå uÉÉYrÉ rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü WæÇû; MüSÉÍcÉiÉ rÉÑÌ£ü xÉå UÌWûiÉ uÉÉYrÉÉjÉï
pÉÏ WûÉåÇ iÉÉå ElÉMüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå AÉæU rÉÑÌ£ü mÉÔuÉïMü uÉÉYrÉ AÇaÉÏMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼É
Måü pÉÏ uÉcÉlÉ rÉÑÌ£ü xÉå UÌWûiÉ WûÉåÇ iÉÉå ElÉMüÉå pÉÏ xÉÔZÉå iÉ×hÉ Måü xÉqÉÉlÉ irÉÉaÉ SålÉÉ cÉÉÌWûrÉå AÉæU rÉÌS oÉÉsÉMü
Måü uÉcÉlÉ rÉÑÌ£ü mÉÔuÉïMü WûÉåÇ iÉÉå ElÉMüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL | eÉæxÉå ÌmÉiÉÉ Måü MÔümÉ MüÉ ZÉÉUÏ eÉsÉ WûÉå iÉÉå
ExÉå irÉÉaÉMüU ÌlÉMüOû Måü ÍqɹMÔümÉ Måü eÉsÉ MüÉå mÉÉlÉ MüUiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉÄQåû AÉæU NûÉåOåûMüÉ ÌuÉcÉÉU lÉ MüUMåü
rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü uÉcÉlÉ AÇaÉÏMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉåUå uÉcÉlÉ xÉoÉ rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü AÉæU oÉÉåkÉ Måü mÉUqÉ
MüÉUhÉ WæÇû | eÉÉå mÉÑÂwÉ LMüÉaÉë WûÉåMåü CxÉ zÉÉx§É MüÉå AÉÌS xÉå AliÉ mÉrÉïliÉ mÉÄRåûaÉÉ AjÉuÉÉ mÉÎhQûiÉ xÉå ´ÉuÉhÉ
MüUMåü ÌuÉcÉÉUåaÉÉ iÉoÉ ExÉMüÐ oÉÑή xÉÇxMüÉËUiÉ WûÉåaÉÏ | eÉoÉ mÉÌWûsÉå uÉæUÉarÉ mÉëMüUhÉ MüÉå ÌuÉcÉÉUÉåaÉå iÉoÉ uÉæUÉarÉ
EmÉeÉåaÉÉ | ÎeÉiÉlÉå eÉaÉiÉç Måü UqÉhÉÏrÉ pÉÉåaÉ mÉSÉjÉï WæÇû ElÉMüÉå ÌuÉUxÉ eÉÉlÉMüU ÌMüxÉÏ mÉSÉjÉï MüÐ uÉÉcNûÉ lÉ
MüUÉåaÉå | eÉoÉ pÉÉåaÉ qÉåÇ uÉæUÉarÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉÉÎliÉÃmÉ AÉiqÉiɨuÉ qÉåÇ mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌuÉcÉÉU xÉå
oÉÑή xÉÇxMüÉËUiÉ WûÉåaÉÏ iÉoÉ zÉÉx§É MüÉ ÍxÉ®ÉliÉ oÉÑή qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåaÉÉ | eÉæxÉå zÉUSèMüÉsÉ qÉåÇ oÉÉSsÉ Måü
ApÉÉuÉ xÉå AÉMüÉzÉ xÉoÉ AÉåU xÉå xuÉcNû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU Måü ÌuÉMüÉU NÕûOûMüU oÉÑή ÌlÉqÉïsÉ
WûÉåaÉÏ AÉæU ÌTüU AÉÍkÉurÉÉÍkÉ MüÐ mÉÏÄQûÉ lÉ WûÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! erÉÉåÇ -erÉÉåÇ ÌuÉcÉÉU SØÄRû WûÉåaÉÉ irÉÉåÇ-irÉÉåÇ
zÉÉliÉÉiqÉÉ WûÉåaÉå | CxÉxÉå ÎeÉiÉlÉå xÉÇxÉÉU Måü rÉ¦É WæÇû ElÉMüÉå irÉÉaÉ CxÉ zÉÉx§É Måü oÉÉUÇoÉÉU ÌuÉcÉÉU xÉå cÉæiÉlrÉ
xɨÉÉ ESrÉ WûÉåaÉÏ AÉæU qÉÉåWûÉÌSMü ÌuÉMüÉU MüÐ xɨÉÉ lɹ WûÉåaÉÏ | eÉæxÉå erÉÉåÇ erÉÉåÇ ESrÉ WûÉ åiÉÉ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ
AlkÉMüÉU lɹ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉMüÉU lɹ WûÉåÇaÉå | iÉoÉ ExÉ mÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ ÎeÉxÉ Måü mÉÉlÉå xÉå xÉÇxÉÉU
Måü ¤ÉÉåpÉ ÍqÉOû eÉÉrÉðaÉå | eÉæxÉå zÉUSèMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU Måü ¤ÉÉåpÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå MüuÉcÉ mÉWûlÉÉ WûÉå ExÉMüÉå oÉÉhÉ lÉWûÏÇ oÉåkÉ xÉMüiÉå uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ MüÉå
xÉÇxÉÉU Måü UÉaɲåwÉ lÉWûÏÇ oÉåkÉ xÉMüiÉå | ExÉMüÉå pÉÉåaÉ MüÐ pÉÏ CcNûÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ AÉæU eÉoÉ ÌuÉwÉrÉ pÉÉåaÉ AÉiÉå
WæÇû iÉoÉ ElÉMüÉå ÌuÉwÉrÉ eÉÉlÉMåü oÉÑή aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ | eÉæxÉå mÉÌiÉuÉëiÉÉ x§ÉÏ AmÉlÉå AliÉÈmÉÑU xÉå oÉÉWûU lÉWûÏÇ
ÌlÉMüsÉiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÐ oÉÑή pÉÏiÉU xÉå oÉÉWûU lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉÉWûU xÉå iÉÉå uÉWû pÉÏ
mÉëÉM×üÌiÉMü qÉlÉÑwrÉÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ SØ̹ AÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå MÑüNû AÌlÉͶÉiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû ElÉMüÉå pÉÑaÉiÉiÉÉ WÒûAÉ
SØ̹ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû mÉU AliÉU xÉå ExÉMüÉå UÉaɲåwÉ lÉWûÏÇ TÑüUiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç MüÐ EimÉÌ¨É AÉæU
mÉësÉrÉ MüÉ ¤ÉÉåpÉ Wæû uÉWû ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå lɹ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ | eÉæxÉå ÍcÉ§É MüÐ oÉåÍsÉ MüÉå AÉÆkÉÏ lÉWûÏÇ cÉsÉÉ
xÉMüiÉÏ uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå eÉaÉiÉç MüÉ SÒÈZÉ lÉWûÏÇ cÉsÉÉ xÉMüiÉÉ | uÉWû xÉÇxÉÉU MüÐ AÉåU xÉå eÉÄQû WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
AÉæU uÉ×¤É Måü xÉqÉÉlÉ aÉqpÉÏU, mÉuÉïiÉ MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉU AÉæU cÉlSìqÉÉ Måü xÉSØzÉ zÉÏiÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
uÉWû AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå LåxÉå mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÎeÉxÉMåü mÉÉlÉå xÉå AÉæU MÑüNû mÉÉlÉå rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ |
AÉiqÉ¥ÉÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ rÉWû qÉÉå¤ÉÉåmÉÉrÉ zÉÉx§É Wæû CxÉqÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü SعÉliÉ MüWåû WæÇû | eÉÉå uÉxiÉÑ
AmÉËUÎcNû³É WûÉå AÉæU SåZÉlÉå qÉåÇ lÉ AÉuÉå AÉæU ExÉMüÉ lrÉÉrÉ SåZÉlÉå qÉåÇ WûÉå iÉÉå ExÉMüÉå EmÉqÉÉ xÉå ÌuÉÍkÉmÉÔuÉïMü
xÉqÉfÉÉlÉå MüÉ lÉÉqÉ SعÉliÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç MüÉrÉï AÉæU MüÉUhÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû iÉÉå AÉiqÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç MüÐ
LMüiÉÉ MæüxÉå WûÉå CxÉxÉå qÉæÇ eÉÉå SعÉliÉ MüWÕðûaÉÉ ExÉMüÉ LMü AÇzÉ AÇaÉÏ MüÉU MüUlÉÉ, xÉoÉ SåzÉ AÇaÉÏMüÉU lÉ
MüUlÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! MüÉrÉï MüÉUhÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ qÉÔZÉÉåïÇ lÉå MüÐ Wæû | ExÉMåü ÍqÉOûÉlÉå Måü ÍsÉrÉå qÉæÇ xuÉmlÉ SعÉliÉ
MüWûiÉÉ WÕðû, ExÉMåü xÉqÉfÉlÉå xÉå iÉåUå qÉlÉ MüÉ xÉÇzÉrÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | SØaÉ AÉæU SØzrÉ MüÉ pÉåS qÉÔZÉï MüÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ExÉMåü SÕU MüUlÉå Måü AjÉï qÉæÇ xuÉmlÉ SعÉliÉ MüWÕðûaÉÉ ÎeÉxÉMåü ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå ÍqÉjrÉÉÌuÉpÉÉaÉ MüsmÉlÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÏ MüsmÉlÉÉ MüÉ lÉÉzÉMüiÉÉï rÉWû qÉåUÉ qÉÉå¤ÉEmÉÉrÉ zÉÉx§É Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ
AÉÌS xÉå AÇiÉ-mÉrÉïliÉ CxÉå ÌuÉcÉÉUåaÉÉ xÉÉå mÉÔhÉï xÉÇxMüÉUÏ WûÉåaÉÉ | eÉÉå mÉS mÉSÉjÉï MüÉå eÉÉlÉlÉåuÉÉsÉÉ WûÉå AÉæU
SØzrÉ MüÉå oÉÉUÇoÉÉU ÌuÉcÉÉUå iÉÉå ExÉMüÉ SØzrÉ pÉëqÉ lɹ WûÉåaÉÉ | CxÉ zÉÉx§É Måü ÌuÉcÉÉU qÉåÇ ÌMüxÉÏ iÉÏjÉï, iÉmÉ,
SÉlÉ AÉÌSMü MüÐ AmÉå¤ÉÉ lÉWûÏÇ Wæû | eÉWûÉð xjÉÉlÉ WûÉå uÉWûÉð oÉæPåû AÉæU eÉæxÉÉ pÉÉåeÉlÉ aÉ×Wû qÉåÇ WûÉå uÉæxÉÉ MüUå AÉæU
oÉÉUÇoÉÉU CxÉMüÉ ÌuÉcÉÉU MüUå iÉÉå A¥ÉÉlÉ lɹ WûÉåMüU AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåuÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû zÉÉx§É
mÉëMüÉzÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå AlkÉMüÉU qÉåÇ mÉSÉjÉï lÉWûÏÇ SÏZÉiÉÉ AÉæU SÏmÉMü Måü mÉëMüÉzÉ xÉå cɤÉÑxÉÌWûiÉ SÏZÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå zÉÉx§É ÃmÉÏ SÏmÉMü ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ lÉå§ÉxÉÌWûiÉ WûÉå iÉÉå AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉ¥ÉÉlÉ
ÌuÉcÉÉU oÉlÉÉ uÉU AÉæU zÉÉmÉ xÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉoÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü SØÄRû AprÉÉxÉ MüÐÎeÉrÉå iÉoÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ
Wæû CxÉxÉå CxÉ qÉÉå¤ÉmÉÉuÉlÉ zÉÉx§É Måü ÌuÉcÉÉU xÉå eÉaÉSèpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç MüÉå SåZÉiÉå SåZÉiÉå
eÉaÉiÉç pÉÉuÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉæxÉå ÍsÉZÉÏ WÒûD xÉmÉï MüÐ qÉÔÌiÉï xÉå ÌoÉlÉÉ ÌuÉcÉÉU pÉëqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ
ÌoÉcÉÉUMüU SåÎZÉrÉå iÉoÉ xÉmÉïpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉSèpÉëqÉ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU
eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉ pÉrÉ pÉÏ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉlqÉqÉUhÉ MüÉ pÉrÉ pÉÏ oÉÄQûÉ SÒÈZÉ Wæû, mÉUliÉÑ CxÉ zÉÉx§É
Måü ÌuÉcÉÉU xÉå uÉWû pÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ÎeÉlWûÉåÇlÉå CxÉMüÉ ÌuÉcÉÉU irÉÉaÉÉ Wæû uÉWû qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ MüÐOû
WûÉåMüU pÉÏ Mü¹ xÉå lÉ NÕûOåÇûaÉå AÉæU ÌuÉcÉÉUuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå | eÉÉå ´Éå¸ ¥ÉÉlÉÏ Wæû ExÉMüÉå
AlÉliÉ xÉ×̹ AmÉlÉÉ WûÏ ÃmÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû MüÉåD mÉSÉjÉï AÉiqÉÉ xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå ÎeÉxÉMüÉå eÉsÉ
MüÉ ¥ÉÉlÉ Wæû ExÉMüÉå sÉWûU AÉæU AÉuɨÉï xÉoÉ eÉsÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ AÉiqÉÃmÉ
WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû CÎlSìrÉÉåÇ Måü C¹ AÌlɹ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ CcNûÉ ²åwÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ, xÉSÉ LMüUxÉ qÉlÉ Måü
xÉÇMüsmÉ xÉå UÌWûiÉ zÉÉliÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉæxÉå qÉÇSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü ÌlÉMüsÉlÉå xÉå ¤ÉÏU xÉqÉÑSì zÉÉliÉ WÒûAÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ xÉÇMüsmÉ ÌuÉMüsmÉ UÌWûiÉ qÉlÉÑwrÉ zÉÉÎliÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉæU iÉåeÉ SÉWûMü WûÉåiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ ¥ÉÉlÉ
MüÉ iÉåeÉ ÎeÉxÉ bÉOû qÉåÇ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå zÉÏiÉsÉ AÉæU zÉÉÎliÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU ExÉqÉåÇ xÉÇxÉÉU MüÉ
ÌuÉMüÉU MüÉåD lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | eÉæxÉå MüÍsÉrÉÑaÉqÉåÇ ÍzÉZÉÉuÉÉsÉÉ iÉÉUÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MüÍsÉrÉÑaÉ Måü ApÉÉuÉ qÉåÇ
lÉWûÏÇ ESrÉ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ÌuÉMüÉU EimÉ³É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉU pÉëqÉ AÉiqÉÉ
Måü mÉëqÉÉS xÉå EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû, AÉiqÉ¥ÉÉlÉWûÉålÉå xÉå uÉWû rÉ¦É Måü ÌoÉlÉÉ WûÏ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | TÔüsÉ AÉæU mɧÉ
Måü MüÉOûlÉå qÉåÇ pÉÏ MÑüNû rÉ¦É WûÉåiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ AÉiqÉÉ Måü mÉÉlÉå qÉåÇ MÑüNû rÉ¦É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ YrÉÉåÇÌMü oÉÉåkÉÃmÉ MüÉå
oÉÉåkÉ WûÏ xÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå eÉÉlÉlÉåqÉÉ§É ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ Wæû ExÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉålÉå MüÉ YrÉÉ rÉ¦É Wæû |
AÉiqÉÉ zÉÑ® AÉæU A²æiÉÃmÉ Wæû AÉæU eÉaÉSèpÉëqÉqÉÉ§É Wæû | ÎeÉxÉMüÐ xÉirÉiÉÉ mÉÔuÉÉïmÉU ÌuÉcÉÉU xÉå lÉ mÉÉCrÉå
ExÉMüÉå pÉëqÉqÉÉ§É eÉÉÌlÉrÉå AÉæU mÉÔuÉÉïmÉU ÌuÉcÉÉU xÉå eÉÉå ÎxjÉU UWåû ExÉMüÉå xÉirÉÃmÉ eÉÉÌlÉrÉå | CxÉ eÉaÉiÉç MüÐ
xÉirÉiÉÉ AÉÌS AliÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû | CxÉxÉå xuÉmlÉuÉiÉç Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ AÉÌS AliÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå
WûÏ eÉÉaÉëiÉ pÉÏ AÉÌS AliÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû CxÉxÉå eÉÉaÉëiÉ AÉæU xuÉmlÉ SÉålÉÉåÇ iÉÑsrÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû uÉɨÉÉï
oÉÉsÉMü pÉÏ eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü ÎeÉxÉMüÐ AÉÌS AliÉ qÉåÇ xÉirÉiÉÉ lÉ mÉÉCrÉå xÉÉå xuÉmlÉuÉiÉç Wæû | ÎeÉxÉMüÉ AÉÌS pÉÏ
lÉ WûÉå AÉæU AliÉ pÉÏ lÉ UWåû ExÉMüÉ qÉkrÉ pÉÏ AxÉirÉ eÉÉÌlÉrÉå | ExÉMüÉ SعÉliÉ rÉWû Wæû ÌMü xÉÇMüsmÉ mÉÑUÏuÉiÉç
krÉÉlÉ lÉaÉU MüÐ lÉÉD, xuÉmlÉmÉÑUÏ MüÐ lÉÉDÇ; uÉU AÉæU zÉÉmÉ xÉå eÉÉå EmÉeÉiÉÉ Wæû ExÉMüÐ lÉÉDÇ AÉæU AÉåwÉÍkÉ xÉå
EmÉeÉ MüÐ lÉÉDÇ, ClÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ xÉirÉiÉÉ lÉ AÉÌS qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU lÉ AliÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉkrÉ qÉåÇ eÉÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå pÉÏ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AMüÉUhÉ Wæû AÉæU MüÉrÉïMüÉUhÉpÉÉuÉ xÉqoÉlkÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû iÉÉå MüÉrÉï-MüÉUhÉ xÉå MüÉrÉïÃmÉ eÉaÉiÉç WÒûAÉ, mÉU AÉiqÉxɨÉÉ AMüÉUhÉ Wæû | eÉaÉiÉç xÉÉMüÉU AÉæU AÉiqÉÉ
ÌlÉUÉMüÉU Wæû | CxÉ eÉaÉiÉç SعÉliÉ eÉÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ SåÇaÉå ExÉMüÉå iÉÑqÉMüÉå LMü AÇzÉ aÉëWûhÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | eÉæxÉå
xuÉmlÉ MüÐ xÉ×̹MüÉ mÉÔuÉï AmÉU pÉÉuÉ AÉiqÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü AMüÉUhÉ Wæû AÉæU qÉkrÉpÉÉuÉ MüÉ SعÉliÉ lÉWûÏÇ
ÍqÉsÉiÉÉ YrÉÉåÇÌMü EmÉqÉårÉ AMüÉUhÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ CxÉMåü xÉqÉÉlÉ SعÉliÉ YrÉÉåÇMüU WûÉå | CxÉxÉå AmÉlÉå oÉÉåkÉ Måü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AjÉï Måü SعÉliÉ MüÉ LMü AÇzÉ aÉëWûhÉ MüUlÉÉ Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå ÌuÉcÉÉU uÉÉlÉç mÉÑÂwÉ WæÇû xÉÉå aÉÑà AÉæU zÉÉx§É Måü
uÉcÉlÉ xÉÑlÉMåü xÉÑZÉoÉÉåkÉ Måü AjÉï SعÉliÉ MüÉ LMü AÇzÉ aÉëWûhÉ MüUiÉå WæÇû iÉÉå ElÉMüÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ
WûÉåiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉå xÉÉUaÉëÉWûMü WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå AmÉlÉå oÉÉåkÉ Måü AjÉï SعÉliÉ MüÉ LMü AÇzÉ aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ
MüUiÉå AÉæU uÉÉS MüUiÉå WæÇû ElÉMüÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | CxÉxÉå SعÉliÉ MüÉ LMü AÇzÉ xÉÉUpÉÔiÉ
aÉëWûhÉ MüUMåü SعÉliÉ Måü xÉuÉïpÉÉuÉ xÉå lÉ ÍqÉsÉlÉÉ cÉÉÌWûrÉå AÉæU mÉ×jÉMü MüÉå SåZÉMüU iÉMïü lÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL |
eÉæxÉå AlkÉMüÉU qÉåÇ mÉSÉjÉï mÉÄQûÉ WûÉå iÉÉå SÏmÉMü Måü mÉëMüÉzÉ xÉå SåZÉ sÉåiÉå WæÇû YrÉÉåÇÌMü SÏmÉMü Måü xÉÉjÉ
mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû, LåxÉÉ lÉWûÏÇ MüWûiÉå ÌMü SÏmÉMü ÌMüxÉMüÉ Wæû AÉæU iÉåsÉoɨÉÏ MæüxÉÏ Wæû AÉæU ÌMüxÉ xjÉÉlÉ MüÐ Wæû
uÉæxÉå WûÏ SعÉliÉ MüÉ LMü AÇzÉ AÉiqÉoÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É AÇaÉÏ MüÉU MüUlÉÉ | Wå û UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMåü uÉÉYrÉ xÉå
AjÉï ÍxÉ® WûÉå AÉæU eÉÉå AlÉÑpÉuÉ MüÉå mÉëMüOû MüUå uÉWû uÉcÉlÉ AÇaÉÏMüÉU MüUlÉÉ AÉæU ÎeÉxÉxÉå uÉÉYrÉÉjÉï ÍxÉ®
lÉ WûÉå ExÉMüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ | eÉÉå mÉÑÂwÉ AmÉlÉå oÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É uÉcÉlÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÏ ´Éå¸ Wæû AÉæU
eÉÉå oÉÉS Måü ÌlÉÍqÉ¨É aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉÔZÉï Wæû | eÉÉå MüÉåD AÍpÉqÉÉlÉ MüÉå sÉåMüU aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWû
WûxiÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ AmÉlÉå ÍzÉU mÉU ÍqÉ•ûÏ QûÉsÉiÉÉ Wæû--ExÉMüÉ AjÉï ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉÉå AmÉlÉå oÉÉåkÉ
Måü ÌlÉÍqÉ¨É uÉcÉlÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUMåü ÌuÉcÉÉUmÉÔuÉïMü ExÉMüÉ AprÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉ AÉiqÉÉ zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É AuÉzrÉqÉåuÉ AprÉÉxÉ cÉÉÌWûrÉå | eÉoÉ zÉqÉ, ÌuÉcÉÉU, xÉÇiÉÉåwÉ AÉæU xÉliÉ
xÉqÉÉaÉqÉ xÉå oÉÉåkÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå iÉoÉ mÉUqÉmÉS MüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ| eÉÉå MüÉåD SعÉliÉ SåiÉÉ Wæû uÉWû LMü
SåzÉ sÉåMüU MüWûiÉÉ Wæû, xÉuÉïqÉÑZÉ MüWûlÉå xÉå AZÉhQûiÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû xÉuÉïqÉÑZÉ SعÉliÉ qÉÑZrÉ MüÉå
eÉÉÌlÉrÉå uÉWû xÉirÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | LåxÉå iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ÌMü AÉiqÉÉ iÉÉå xÉirÉÃmÉ,MüÉrÉï MüÉUhÉ xÉå UÌWûiÉ AÉæU
cÉæiÉlrÉ Wæû ExÉMåü oÉiÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå MüÉrÉï MüÉUhÉ eÉaÉiÉç MüÉ SعÉliÉ MæüxÉå SÏÎeÉrÉå eÉÉå MüÉåD eÉaÉiÉç MüÉ SعÉliÉ
SåiÉÉ Wæû uÉWû MåüuÉsÉ LMü AÇzÉ sÉåMåü MüWûiÉÉ Wæû AÉæU oÉÑήqÉÉlÉ pÉÏ SعÉliÉ Måü LMü AÇzÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉå WæÇû
| ´Éå¸ mÉÑÂwÉ AmÉlÉå oÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É xÉÉU MüÉå WûÏ aÉëWûhÉ MüUiÉå WæÇû eÉæxÉå ¤ÉÑkÉÉjÉÏï MüÉå cÉÉuÉsÉmÉÉMü mÉëÉmiÉ WûÉå
iÉÉå pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå MüÉ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉ¥ÉÉxÉÑ MüÉå pÉÏ rÉWûÏ cÉÉÌWûrÉå ÌMü AmÉlÉå oÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É xÉÉU
MüÉå aÉëWûhÉ MüUMåü uÉÉS lÉ MüUå, YrÉÉåÇÌMü ExÉMüÐ EimÉÌ¨É AÉæU ÎxjÉÌiÉ MüÉ uÉÉS MüUlÉÉ urÉjÉï Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
uÉÉYrÉ uÉWûÏ Wæû eÉÉå AlÉÑpÉuÉ MüÉå mÉëMüOû MüUå AÉæU eÉÉå AlÉÑpÉuÉ MüÉå lÉ mÉëMüOû MüUå ExÉMüÉ irÉÉaÉ MüUlÉÉ
cÉÉÌWûrÉå | MüSÉÍcÉiÉç x§ÉÏ MüÉ uÉÉYrÉ AÉiqÉÉlÉÑpÉuÉ MüÉå mÉëirÉ¤É MüUlÉåuÉÉsÉÉ WûÉå iÉÉå ExÉMüÉå pÉÏ aÉëWûhÉ MüUlÉÉ
cÉÉÌWûrÉå AÉæU eÉÉå mÉUqÉaÉÑ Måü iÉjÉÉ uÉåSuÉÉYrÉ pÉÏ WûÉåÇ AÉæU AlÉÑpÉuÉ MüÉå mÉëMüOû lÉ MüUåÇ iÉÉå ElÉMüÉ irÉÉaÉ
cÉÉÌWûrÉå | eÉoÉ iÉMü ÌuÉ´ÉÉqÉ lÉ mÉÉuÉå iÉoÉ iÉMü ÌuÉcÉÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÉ lÉÉqÉ iÉÑUÏrÉmÉS Wæû eÉæxÉå
qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü ¤ÉÉåpÉ xÉå ¤ÉÏUxÉqÉÑSì zÉÉliÉ WÒûAÉ jÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÌuÉ´ÉÉqÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉålÉå xÉå A¤ÉrÉ
zÉÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉÑUÏrÉmÉS xÉÇrÉÑ£ü mÉÑÂwÉ ´ÉÑÌiÉ-xqÉ×ÌiÉ E£ü MüqÉÉåïÇ Måü MüUlÉå xÉå MÑüNû mÉërÉÉåeÉlÉ
ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU lÉ MüUlÉå xÉå MÑüNû mÉëirÉuÉÉrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | uÉWû xÉSåWû WûÉå cÉÉWåû ÌuÉSåWû WûÉå aÉ×WûxjÉ WûÉå
cÉÉWåû ÌuÉU£ü WûÉå ExÉMüÉå MÑüNû lÉWûÏÇ MüUlÉÉ Wæû | uÉWû mÉÑÂwÉ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì xÉå mÉÉU WûÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! EmÉqÉårÉ
MüÐ EmÉqÉÉ LMü AÇzÉ xÉå aÉëWûhÉ MüU eÉÉlÉiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÉåkÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU oÉÉåkÉ Måü ÌoÉlÉÉ qÉÑÌ£ü MüÉå
mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, uÉWû MåüuÉsÉ urÉjÉï uÉÉS MüUiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMåü bÉOû qÉåÇ zÉÑή xuÉÃmÉ AÉiqÉ xɨÉÉ
ÌuÉUÉeÉqÉÉlÉ Wæû uÉWû eÉÉå ExÉMüÉå irÉÉaÉMüU AÉæU ÌuÉMüsmÉ EPûÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû cÉÉåaÉ cÉgcÉÑ AÉæU qÉÔZÉï Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! mÉëirÉ¤É mÉëqÉÉhÉ qÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü AlÉÑqÉÉlÉ AÉæU AjÉÉïmÉÌ¨É AÉÌS mÉëqÉÉhÉÉåÇ xÉå ExÉMüÐ xɨÉÉ
WûÏ mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xÉoÉ lÉÌSrÉÉåÇ MüÉ AÍkɸÉlÉ xÉqÉÑSì Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ mÉëqÉÉhÉÉåÇ MüÉ AÍkɸÉlÉ mÉëirɤÉ
mÉëqÉÉhÉ Wæû | uÉWû mÉëirÉ¤É YrÉÉ Wæû xÉÉå xÉÑÌlÉrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! cɤÉÑeÉlrÉ ¥ÉÉlÉ xÉÇÌuÉiÉ xÉÇuÉåSlÉ Wæû, eÉÉå ExÉ cɤÉÑ
xÉå ÌuɱqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ mÉëirÉ¤É mÉëqÉÉhÉ Wæû | ElÉ mÉëqÉÉhÉÉåÇ MüÉå ÌuÉwÉrÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ eÉÏuÉ Wæû | AmÉlÉå
uÉÉxiÉuÉ xuÉÃmÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå AlÉÉiqÉÉÃmÉÏ SØzrÉ oÉlÉÉ Wæû ExÉqÉå AWÇûM×üÌiÉ xÉå AÍpÉqÉÉlÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÍpÉqÉÉlÉ WûÏ xÉå xÉoÉ SØzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉxÉå WåûrÉÉåmÉÉSårÉ oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉxÉå UÉaÉ ²åwÉ MüUMåü eÉsÉiÉÉ Wæû
AÉæU AÉmÉMüÉå MüiÉÉï qÉÉlÉMüU oÉÌWûqÉÑïZÉ WÒûAÉ pÉOûMüiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü xÉÇuÉåSlÉ
AliÉqÉÑïZÉÏ WûÉå iÉoÉ AÉiqÉmÉS mÉëirÉ¤É WûÉåMüU ÌlÉeÉ pÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU mÉëÎcNû³ÉpÉÉuÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ,
zÉÑ® zÉÉÎliÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå eÉaÉMüU xuÉmlÉ MüÉ zÉUÏU AÉæU SØzrÉpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ Måü mÉëirÉ¤É WûÉålÉå xÉå xÉoÉ pÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU zÉÑ® AÉiqÉxɨÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû |Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû SØzrÉ AÉæU SØ¹É ÍqÉjrÉÉ Wæû | eÉÉå SØ¹É Wæû xÉÉå SØzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU SØzrÉ Wæû xÉÉå SØ¹É WûÉåiÉÉ Wæû -rÉWû pÉëqÉ
ÍqÉjrÉÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå mÉuÉlÉ qÉåÇ xmÉlSzÉÌ£ü UWûiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ UWûiÉÏ Wæû | eÉoÉ
xÉÇuÉå SlÉ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ SØzrÉÃmÉ WûÉåMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AlÉÑpÉuÉxɨÉÉ SØzrÉ ÃmÉ
WûÉåMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû SØzrÉ Wæû | xÉoÉ AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ Wæû, LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉiqÉmÉS MüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉå eÉÉuÉÉå AÉæU eÉÉå LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ lÉ WûÉå xÉMüÉå iÉÉå AWÇûMüÉU MüÉ eÉÉå
EssÉåZÉ TÑüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉ ApÉÉuÉ MüUÉå | mÉÏNåû eÉÉå zÉåwÉ UWåûaÉÉ xÉÉå zÉÑ®oÉÉåk É AÉiqÉxɨÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉÑqÉ
zÉÑ®oÉÉåkÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå iÉoÉ LåxÉÏ cÉå¹É WûÉåaÉÏ eÉæxÉå rÉÇ§É MüÐ mÉÑiÉsÉÏ xÉÇuÉåSlÉ ÌoÉlÉÉ cÉå¹É MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ
SåWûÃmÉÏ mÉÑiÉsÉÏ MüÉ cÉsÉÉlÉåuÉÉsÉÉ qÉlÉ ÃmÉÏ xÉÇuÉåSlÉ Wæû, ExÉMåü ÌoÉlÉÉ mÉÄQûÏ UWåûaÉÏ AÉæU AWÇûMüÉU MüÉ ApÉÉuÉ
WûÉåaÉÉ | CxÉxÉå rÉ¦É MüUMåü
ExÉ mÉS Måü mÉÉlÉå MüÉ AprÉÉxÉ MüUÉå eÉÉå ÌlÉirÉ, zÉÑ® AÉæU zÉÉliÉÃmÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! "SæuÉ" zÉoS MüÉå irÉÉaÉMüU AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüUÉå AÉæU AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå | eÉÉå MüÉåD mÉÑÂwÉÉjÉï
qÉåÇ zÉÔUqÉÉ Wæû xÉÉå AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæUeÉÉå lÉÏcÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUiÉÉ Wæû xÉÉå xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì
qÉåÇ QÕûoÉiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉå SعÉliÉ mÉëqÉÉhÉlÉÉqÉɹÉSzÉxxÉaÉïÈ ||18||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AÉiqÉmÉëÉÎmiÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ xÉixÉÇaÉ MüUMåü qÉlÉÑwrÉ zÉÑ®oÉÑÎkS MüUå iÉoÉ AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉå
xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû | mÉëjÉqÉ xÉixÉÇaÉ rÉWû Wæû ÌMü ÎeÉxÉMüÐ cÉå¹É zÉÉx§É Måü AlÉÑxÉÉU WûÉå ExÉMüÉ xÉÇaÉ MüUå AÉæU
ExÉMåü aÉÑhÉÉåÇ MüÉå WØûSrÉ qÉåÇ kÉUå | ÌTüU qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ Måü zÉqÉ AÉæU xÉÇiÉÉåwÉÉÌS aÉÑhÉÉåÇ MüÉ AÉ´ÉrÉ MüUå | zÉqÉ
xÉÇiÉÉåwÉÉÌSMü xÉå ¥ÉÉlÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉåbÉ xÉå A³É EmÉeÉiÉÉ Wæû | A³É xÉå eÉaÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç xÉå
qÉåbÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉqÉ, xÉÇiÉÉåwÉ AÉæU zÉqÉÉÌSMü aÉÑhÉ AÉæU AÉiqÉ ¥ÉÉlÉ MüUlÉå xÉå zÉqÉÉÌSMü aÉÑhÉ ÎxjÉiÉ
WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå oÉÄQåû iÉÉsÉ xÉå qÉåbÉ AÉæU qÉåbÉ xÉå iÉÉsÉ mÉѹ WûÉåiÉÉ WæÇû uÉæxÉå WûÏ zÉqÉÉÌSMü aÉÑhÉÉåÇ xÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ
WûÉåiÉÉ Wæû AÉæUU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå zÉqÉÉÌS aÉÑhÉ mÉѹ WûÉåiÉå WæÇû | LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüUMåü zÉqÉ xÉliÉÉåwÉÉÌSMü aÉÑhÉÉåÇ MüÉ
AprÉÉxÉ MüUÉå iÉoÉ zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ MüÉå zÉqÉÉÌSMü aÉÑhÉ
xuÉÉ pÉÉÌuÉMü mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉ¥ÉÉxÉÑMüÉå AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå kÉÉlrÉ MüÐ U¤ÉÉ eÉoÉ
x§ÉÏ MüUiÉÏ Wæû AÉæU FÆcÉå zÉoS xÉå mÉͤÉrÉÉåÇ MüÉå EÄQûÉiÉÏ Wæû iÉoÉ TüsÉ MüÉå mÉÉiÉÏ Wæû AÉæU ExÉxÉå mÉѹ WûÉåiÉÏ Wæû
uÉæxÉå WûÏ zÉqÉ xÉÇiÉÉåwÉÉÌSMü Måü mÉÉsÉlÉå xÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ qÉÉå¤É EmÉÉrÉ
zÉÉx§É MüÉå AÉÌS xÉå sÉåMüU AliÉ mÉrÉïliÉ ÌuÉcÉÉUå iÉÉå pÉëÉÎliÉ ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉåMåü kÉqÉï, AjÉï, MüÉqÉ, qÉÉå¤É xÉuÉï
mÉÑÂwÉÉjÉï ÍxÉ® WûÉåiÉå WæÇû | rÉWû zÉÉx§É qÉÉå¤É EmÉÉrÉ MüÉ mÉUqÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉÉå zÉÑ® oÉÑήqÉÉlÉç mÉÑÂwÉ CxÉMüÉå
ÌuÉcÉÉUåaÉÉ ExÉMüÉå zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | CxÉxÉå CxÉ qÉÉå¤É EmÉÉrÉ zÉÉx§É MüÉ pÉsÉå mÉëMüÉU
AprÉÉxÉ MüUÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉå AÉiqÉmÉëÉÎmiÉuÉhÉïlɳÉÉqÉæMüÉålÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉxxÉaÉï:||19||
xÉqÉÉmiÉÍqÉSÇ qÉÑqÉѤÉÑmÉëMüUhÉÇ Ì²iÉÏrÉqÉç ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
´ÉÏmÉUqÉÉiqÉlÉå lÉqÉÈ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸ iÉ×iÉÏrÉ EimÉÌ¨É mÉëMüUhÉ mÉëÉUqpÉ
oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼ AÉæU oÉë¼uÉå¨ÉÉ qÉåÇ “iuÉ” “CSÇ” “xÉÈ” CirÉÉÌSMü xÉuÉï zÉoS
AÉiqÉxɨÉÉ Måü AÉ´ÉrÉ xTÑüUiÉå WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉoÉ AlÉÑpÉuÉ xɨÉÉ qÉåÇ zÉoS WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû pÉÏ
eÉÉlÉÉå AÉæU eÉÉå ExÉqÉåÇ rÉWû ÌuÉMüsmÉ WûÉåiÉå WæÇû ÌMü “eÉaÉiÉç YrÉÉ WÒûAÉ Wæû” “AÉæU ÌMüxÉMüÉ Wæû” CirÉÉÌSMü
cÉÉåaÉcÉgcÉÑ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç oÉë¼ÃmÉ Wæû rÉWûÉð xuÉmlÉ MüÉ SعÉliÉ ÌuÉcÉÉU sÉålÉÉ cÉÉÌWûL |
CxÉMåü mÉÌWûsÉå qÉÑqÉѤÉÑ mÉëMüUhÉ qÉæÇlÉå iÉÑqÉxÉå MüWûÉ Wæû AoÉ ¢üqÉ xÉå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉ MüWûiÉÉ WÕðû xÉÉå xÉÑÌlÉrÉå -eÉÉå
¥ÉÉlÉ uÉxiÉÑxuÉpÉÉuÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉSÉjÉï EmÉeÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ oÉÄRûiÉÉ, bÉOûiÉÉ, qÉÉå¤É AÉæU lÉÏcÉ, FÆcÉ WûÉåiÉÉ
Wæû AÉæU eÉÉå EmÉeÉiÉÉ lÉ WûÉå, ExÉMüÉ oÉÄRûlÉÉ, bÉOûlÉÉ, oÉlkÉÑ, qÉÉå¤É AÉæU lÉÏcÉ, FÆcÉ WûÉålÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! xjÉÉuÉU-eÉÇaÉqÉ eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç SÏZÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | SØ¹É MüÉ eÉÉå SØzrÉ Måü xÉÉjÉ
xÉÇrÉÉåaÉ Wæû CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ oÉlkÉlÉ Wæû AÉæU ExÉÏ xÉÇrÉÉåaÉ Måü ÌlÉuÉ×iÉ WûÉålÉå MüÉ lÉÉqÉ qÉÉå¤É Wæû | ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×̨É
MüÉ EmÉÉrÉ qÉæÇ MüWûiÉÉ WÕðû | SåWûÃmÉÏ eÉaÉiÉç ÍcÉlqÉɧÉÃmÉ Wæû AÉæU MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ, eÉÉå EmÉeÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæ û xÉÉå
LåxÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉÑwÉÑÎmiÉ qÉåÇ xuÉmlÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉÑwÉÑÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüÉ mÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU
eÉÉå mÉësÉrÉ qÉåÇ zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû ExÉMüÐ xÉÇ¥ÉÉ urÉuÉWûÉU Måü ÌlÉÍqÉ¨É MüWûiÉå WæÇû | ÌlÉirÉ, xÉirÉ, oÉë¼, AÉiqÉÉ,
xÉΊSÉlÉlS CirÉÉÌSMü ÎeÉxÉMåü lÉÉqÉ UZÉå WæÇû uÉWû xÉoÉMüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ Wæû | cÉåiÉlÉiÉÉ xÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ
WÒûAÉ Wæû AÉæU zÉoS AjÉÉåïÇ MüÉå aÉëWûhÉ MüUlÉå sÉaÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉæiÉlrÉ qÉåÇ eÉÉå xmÉlSiÉÉ WÒûD Wæû xÉÉå
xÉÇMüsmÉ ÌuÉMüsmÉÃmÉÏ qÉlÉ WûÉå MüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | ExÉMåü xÉÇxÉUlÉå xÉå SåzÉ, MüÉsÉ, lÉÌSrÉÉð; mÉuÉïiÉ, xjÉÉuÉU
AÉæU eÉÇaÉqÉÃmÉ eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÑwÉÑÎmiÉ xÉå xuÉmlÉ WûÉå uÉæxÉå eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | ExÉMüÉå MüÉåD AÌuɱÉ
MüÉåD eÉaÉiÉç MüÉåD qÉÉrÉÉ MüÉåD xÉÇMüsmÉ AÉæU MüÉåD SØzrÉ MüWûiÉå WæÇû; uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉoÉ oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû-CiÉU
MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xuÉhÉï xÉå pÉÔwÉhÉ oÉlÉiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÔwÉhÉ xuÉhÉïÃmÉ Wæû; xuÉhÉï xÉå CiÉU pÉÔwÉhÉ MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ
Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AÉæU oÉë¼ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ Wæû | pÉåS iÉÉå iÉoÉ WûÉå eÉoÉ eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ WûÉå;eÉÉå EmÉeÉÉ WûÏ
lÉWûÏÇ iÉÉå pÉåS MæüxÉå pÉÉxÉå AÉæU eÉÉå pÉåS pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ Måü eÉsÉuÉiÉç Wæû - AjÉÉïiÉç eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ
MüÐ lÉSÏ Måü iÉUÇaÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU uÉWûÉð xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉåÇ WûÏ eÉsÉ Måü xÉqÉÉlÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû, eÉsÉ MüÉ lÉÉqÉ pÉÏ
lÉWûÏÇ, uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | cÉæiÉlrÉ Måü AhÉÑ-AhÉÑ mÉëÌiÉ xÉ×̹ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû MÑüNû EmÉeÉÏ
lÉWûÏÇ | A²æiÉxɨÉÉ xÉuÉïSÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû, ÌTüU ExÉqÉåÇ eÉlqÉ, qÉUhÉ AÉæU oÉlkÉ, qÉÉå ¤É MæüxÉå WûÉå?
ÎeÉiÉlÉÏ MüsmÉlÉÉ oÉlkÉ-qÉÉå¤É AÉÌS pÉÉxÉiÉÏ Wæû xÉÉå uÉÉxiÉÌuÉMü MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû AÉiqÉÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÏ
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ, AmÉlÉÏ MüsmÉlÉÉ WûÏ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU mÉëqÉÉS xÉå xÉiÉç WûÉå
UWûÏ Wæû ÌlÉuÉ×¨É WûÉålÉÉ MüÌPûlÉ Wæû | AÌlÉrÉiÉ AÉæU ÌlÉrÉiÉ zÉoS eÉÉå MüWåû WæÇû xÉÉå pÉÉuÉlÉÉqÉÉ§É WæÇû, LåxÉå uÉcÉlÉÉåÇ xÉå
iÉÉå eÉaÉiÉç SÕU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! AjÉïrÉÑ£ü uÉcÉlÉÉåÇ Måü ÌoÉlÉÉ SØzrÉpÉëqÉ lÉWûÏÇ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ | eÉÉå iÉMïü
MüUMåü AÉæU iÉmÉ, iÉÏjÉï, SÉlÉ, xlÉÉlÉ, krÉÉlÉÉÌSMü MüUMåü eÉaÉiÉç Måü pÉëqÉ MüÉå ÌlÉuÉ×¨É MüUlÉÉ cÉÉWåû uÉWû qÉÔZÉï Wæû,
CxÉ mÉëMüÉU xÉå iÉÉå AÉæU pÉÏ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû | YrÉÉåÇÌMü eÉWûÉð eÉÉuÉåaÉÉ uÉWûÉð SåzÉ, MüÉsÉ AÉæU Ì¢ürÉÉ xÉÌWûiÉ ÌlÉirÉ
mÉÉgcÉpÉÉæÌiÉMü xÉ×̹ WûÏ SØ̹ AÉuÉåaÉÏ AÉæU MÑüNû SØ̹ lÉ AÉuÉåaÉÏ, CxÉxÉå CxÉMüÉ lÉÉzÉ lÉ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉÉå
eÉaÉiÉç xÉå EmÉUÉqÉ WûÉåMüU xÉqÉÉÍkÉ sÉaÉÉMåü oÉæPåûaÉÉ iÉoÉ pÉÏ ÍcÉUMüÉsÉ qÉåÇ EiÉUåaÉÉ AÉæU ÌTüU pÉÏ eÉaÉiÉç MüÉ zÉoS
AÉæU AjÉï pÉÉxÉ AÉuÉåaÉÉ | eÉÉå ÌTüU pÉÏ AlÉjÉïÃmÉ xÉÇxÉÉU pÉÉxÉÉ iÉÉå xÉqÉÉÍkÉ MüÉ YrÉÉ xÉÑZÉ WÒûAÉ? YrÉÉåÇÌMü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
eÉoÉ iÉMü xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ UWåûaÉÉ iÉpÉÏ iÉMü uÉWû xÉÑZÉ UWåûaÉÉ | ÌlÉSÉlÉ ClÉ EmÉÉrÉÉåÇ xÉå eÉaÉiÉç ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü QûÉåÄQåû qÉåÇ oÉÏeÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ iÉMü ExÉ oÉÏeÉ MüÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü ÌTüU EimɳÉ
WûÉåiÉÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå uÉ×¤É Måü mÉÉiÉ iÉÉåÌÄQûrÉå iÉÉå pÉÏ oÉÏeÉ MüÉ lÉÉzÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | uÉæxÉåWûÏ iÉmÉ, SÉlÉÉÌSMüÉåÇ
xÉå eÉaÉiÉç ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU iÉpÉÏ iÉMü A¥ÉÉlÉÃmÉÏ oÉÏeÉ pÉÏ lɹ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉoÉ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ oÉÏeÉ
lɹ WûÉåaÉÉ iÉoÉ eÉaÉiÉçÃmÉÏ uÉ×¤É MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | AÉæU EmÉÉrÉ MüUlÉÉ qÉÉlÉÉå mɨÉÉåÇ MüÉå iÉÉåÄQûlÉÉ Wæû | ClÉ
EmÉÉrÉÉåÇ xÉå A¤ÉrÉ mÉS AÉæU A¤ÉrÉ xÉqÉÉÍkÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÏ xÉqÉÉÍkÉ iÉÉå ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ ÌMü ÍzÉsÉÉ Måü xÉqÉÉlÉ WûÉå eÉÉuÉå | qÉæÇ xÉoÉ xjÉÉlÉ SåZÉ UWûÉ WÕðû MüSÉÍcÉiÉç LåxÉå pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ WûÉå iÉÉå
pÉÏ xÉÇxÉÉUxɨÉÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉ WûÉåaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü A¥ÉÉlÉÃmÉÏ oÉÏeÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WÒûAÉ | xÉqÉÉÍkÉ LåxÉÏ Wæû eÉæxÉå
eÉÉaÉëiÉç xÉå xÉÑwÉÑÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü A¥ÉÉlÉÃmÉÏ uÉÉxÉlÉÉ Måü MüÉUhÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ xÉå ÌTüU eÉÉaÉëiÉ AÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå
WûÏ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ uÉÉxÉlÉÉ xÉå xÉqÉÉÍkÉ xÉå pÉÏ eÉÉaÉ eÉÉiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü ExÉMüÉå uÉÉxÉlÉÉ ZÉæÇcÉ sÉå AÉiÉÏ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! iÉmÉ, xÉqÉÉÍkÉ AÉÌSMüÉåÇ xÉå xÉÇxÉÉUpÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå MüÉÇeÉÏ xÉå ¤ÉÑkÉÉ ÌMüxÉÏ MüÐ ÌlÉuÉרÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉæxÉå WûÏ iÉmÉ AÉæU xÉqÉÉÍkÉ xÉå ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×Ì¨É LMüÉaÉë WûÉåiÉÏ Wæû mÉUliÉÑ xÉÇxÉÉU ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
eÉoÉ iÉMü ÍcÉ¨É xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ sÉaÉÉ UWûiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü xÉÑZÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ EijÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌTüU lÉÉlÉÉ
mÉëMüÉU Måü zÉoSÉåÇ AÉæU AjÉÉåïÇ xÉå rÉÑ£ü xÉÇxÉÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
ÌuÉcÉÉU xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå AmÉlÉÏ A¥ÉÉlÉiÉÉ xÉå mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû
AÉæU ¥ÉÉlÉxÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AÌuÉcÉÉU xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ- AxÉiÉçÃmÉ Wæû | eÉÉå xuÉÃmÉ xÉå EmÉeÉÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå ÌlÉuÉ×¨É lÉ WûÉåiÉÉ
mÉU rÉWû iÉÉå ÌuÉcÉÉU xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû CxÉxÉå eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû ÌMü MÑüNû lÉWûÏÇ oÉlÉÉ | eÉÉå uÉxiÉÑ xÉirÉ WûÉåiÉÏ Wæû
ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU eÉÉå AxÉiÉç Wæû xÉÉå ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉiÉçxuÉÃmÉ AÉiqÉÉ MüÉ
ApÉÉuÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU AxÉiÉçÃmÉ eÉaÉiÉç ÎxjÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ qÉåÇ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû
AÉUqpÉ AÉæU mÉËUhÉÉqÉ xÉå MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | eÉWûÉð cÉæiÉlrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉWûÉð xÉ×̹ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, YrÉÉåÇÌMü
xÉ×̹ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | AÉiqÉÉ AÉSzÉïÃmÉ Wæû ExÉqÉåÇ AlÉliÉ xÉ×̹rÉÉð mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû | AÉSzÉï qÉåÇ
mÉëÌiÉÌoÉqoÉ pÉÏ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ SÕxÉUÉ ÌlÉMüOû WûÉåiÉÉ Wæû, mÉU AÉiqÉÉ Måü ÌlÉMüOû SÕxÉUÉ AÉæU MüÉåD mÉëÌiÉÌoÉqoÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | LMü WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ cÉæirÉiÉÉ xÉå ²æiÉ MüÐ lÉÉDÇ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû, mÉU
MÑüNû oÉlÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå TÔüsÉ qÉåÇ xÉÑaÉlkÉ WûÉåiÉÏ Wæû, ÌiÉsÉÉåÇ qÉå iÉåsÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæ U AÎalÉ qÉåÇ EwhÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû
AÉæU eÉæxÉå qÉlÉÉåUÉeÉ MüÐ xÉ×̹ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç Wæû | eÉæxÉå qÉlÉÉåUÉeÉ xÉå qÉlÉÉåUÉeÉ MüÐ xÉ×̹
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉëjÉqÉxxÉaÉïÈ ||1||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉëjÉqÉxÉ×̹uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü AÉMüÉzÉeÉ AÉZrÉÉlÉ eÉÉå ´ÉÉuÉhÉ MüÉ pÉÔwÉhÉ AÉæU oÉÉåkÉ MüÉ MüÉUhÉ
Wæû ExÉMüÉå xÉÑÌlÉrÉå | AÉMüÉzÉeÉ lÉÉqÉMü LMü oÉëɼhÉ zÉÑ®ÍcÉSÇzÉ xÉå EimÉ³É WÒûL | uÉWû kÉqÉïÌlɸ xÉSÉ AÉiqÉÉ
qÉåÇ ÎxjÉU UWûiÉå jÉå, pÉsÉå mÉëMüÉU mÉëeÉÉ MüÉ mÉÉsÉlÉ MüUiÉå jÉå AÉæU ÍcÉUgeÉÏuÉÏ jÉå | iÉoÉ qÉ×irÉÑ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå
sÉaÉÏ ÌMü qÉæÇ AÌuÉlÉÉÍzÉlÉÏ WÕðû AÉæU eÉÏuÉ EmÉeÉiÉå Wæû ElÉMüÉå qÉÉUiÉÏ WÕðû mÉUliÉÑ CxÉ oÉëɼhÉ MüÉå qÉæÇ lÉWûÏÇ qÉÉU
xÉMüiÉÏ | eÉæxÉå ZÉÇaÉ MüÐ kÉÉU mÉijÉU mÉU cÉsÉÉlÉå xÉå MÑüÎhPûiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉæxÉå WûÏ qÉåUÏ zÉÌ£ü CxÉ
oÉëɼhÉ mÉU MÑüÎhPûiÉ WûÉå aÉD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ ÌuÉcÉÉUMüU qÉ×irÉÑ oÉëɼhÉ MüÉå pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå Måü ÌlÉÍqɨÉ
EPûÏ AÉæU eÉæxÉå ´Éå¸ mÉÑÂwÉ AmÉlÉå AÉcÉÉU MüqÉï MüÉå lÉWûÏÇ irÉÉaÉ MüUiÉå uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ pÉÏ AmÉlÉå MüqÉÉåïÇ MüÉå
ÌuÉcÉÉU MüU cÉsÉÏ | eÉoÉ oÉëɼhÉ Måü aÉ×Wû qÉåÇ qÉ×irÉÑ lÉå mÉëuÉåzÉ ÌMürÉÉ iÉÉå eÉæxÉå mÉësÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ qÉWûÉiÉåeÉ xÉÇrÉÑ£ü
AÎalÉ xÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå eÉsÉÉlÉå sÉaÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÎalÉ CxÉMåü eÉsÉÉlÉå MüÉå EÄQûÏ AÉæU AÉaÉå SÉæÄQû Måü eÉWûÉð
oÉëÉWûhÉ oÉæPûÉ jÉÉ AliÉÈmÉÑU qÉåÇ eÉÉMüU mÉMüÄQûlÉå sÉaÉÏ | mÉU eÉæxÉå oÉÄQûÉ oÉsÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ pÉÏ AÉæU Måü xÉÇMüsmÉÃmÉ
mÉÑÂwÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉMüÄQû xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ oÉëɼhÉ MüÉå lÉ mÉMüÄQû xÉMüÐ | iÉoÉ ExÉlÉå kÉqÉïUÉeÉ Måü aÉ×Wû qÉåÇ
eÉÉMüU MüWûÉ, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! eÉÉå MüÉåD EmÉeÉÉ Wæû ExÉMüÉå qÉæÇ AuÉzrÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÏ WÕðû, mÉUliÉÑ LMü oÉëɼhÉ eÉÉå
AÉMüÉzÉ xÉå EmÉeÉÉ Wæû ExÉMüÉå qÉæÇ uÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ MüU xÉMüÐ | rÉWû YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû? rÉqÉ oÉÉåsÉå , Wåû qÉ×irÉÉå! iÉÑqÉ
ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ qÉÉU xÉMüiÉÏÇ, eÉÉå MüÉåD qÉUiÉÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå MüqÉÉåïÇ xÉå qÉUiÉÉ Wæû | eÉÉå MüÉåD MüqÉÉåïÇ MüÉ Mü¨ÉÉï
Wæû ExÉMåü qÉÉUlÉå MüÉå iÉÑqÉ pÉÏ xÉqÉjÉï WûÉå, mÉU ÎeÉxÉMüÉ MüÉåD MüqÉï lÉWûÏÇ ExÉMåü qÉÉUlÉå MüÉå iÉÑqÉ xÉqÉjÉï lÉWûÏÇ WûÉå
| CxÉxÉå iÉÑqÉ eÉÉMüU ExÉ oÉëɼhÉ Måü MüqÉï ZÉÉåeÉÉå eÉoÉ MüqÉï mÉÉuÉÉåaÉÏ iÉoÉ ExÉMåü qÉÉUlÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉåaÉÏAlrÉjÉÉ xÉqÉjÉï lÉ WûÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU rÉqÉ lÉå MüWûÉ iÉoÉ MüqÉï ZÉÉåeÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉ×irÉÑ
cÉsÉÏ | MüqÉï uÉÉxÉlÉÉ MüÉ lÉÉqÉ Wæû | uÉWûÉð eÉÉMüU oÉëɼhÉ Måü MüqÉÉåïÇ MüÉå RÕðûÄRûlÉå sÉaÉÏ AÉæU SzÉÉåÇ ÌSzÉÉ qÉåÇ iÉÉsÉ,
xÉqÉÑSì oÉaÉÏcÉå AÉæU ²ÏmÉ xÉå ²ÏmÉÉliÉU CirÉÉÌSMü xÉoÉ xjÉÉlÉ SåZÉiÉÏ ÌTüUÏ, mÉUliÉÑ oÉëɼhÉ Måü MüqÉÉåïÇ MüÐ
mÉëÌiÉpÉÉ MüWûÏÇ lÉ mÉÉD | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉ×irÉÑ oÉÄQûÏ oÉsÉuÉliÉ Wæû, mÉUliÉÑ ExÉ oÉëɼhÉ Måü MüqÉÉåïÇ MüÉå ExÉlÉå lÉ mÉÉrÉÉ
iÉoÉ ÌTüU kÉqÉïUÉeÉ Måü mÉÉxÉ aÉD-eÉÉå xÉqmÉÔhÉï xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉå lÉÉzÉ MüUlÉå uÉÉsÉå AÉæU ¥ÉÉlÉxuÉÃmÉ WæÇû-AÉæU ElÉxÉå
MüWûlÉå sÉaÉÏ, Wåû xÉÇzÉrÉÉåÇ Måü lÉÉzÉMü¨ÉÉï! CxÉ oÉëɼhÉ Måü MüqÉï qÉÑfÉMüÉå MüWûÏÇ lÉWûÏÇ SØ̹ AÉiÉå, qÉæÇlÉå oÉWÒûiÉ
mÉëMüÉU xÉå RÕðûÄRûÉ | eÉÉå zÉUÏUkÉÉUÏ WæÇû xÉÉå xÉoÉ MüqÉï xÉrÉÑÇ£ü WæÇû mÉU CxÉMüÉ iÉÉå MüqÉï MüÉåD pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû CxÉMüÉ
YrÉÉ MüÉUhÉ Wæû? rÉqÉ oÉÉåsÉå, Wåû qÉ×irÉÉå! CxÉ oÉëɼhÉ MüÐ EimÉÌ¨É zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ xÉå WÒûD Wæû eÉWûÉð MüÉåD
MüÉUhÉ lÉ jÉÉ | eÉÉå MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå DµÉUÃmÉ Wæû | Wåû qÉ×irÉÉå! zÉÑ® AÉMüÉzÉ xÉå eÉÉå CxÉMüÐ
EimÉÌ¨É WÒûD Wæû iÉÉå rÉWû pÉÏ uÉWûÏ ÃmÉ Wæû | rÉWû oÉëɼhÉ pÉÏ zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU CxÉMüÉ cÉåiÉlÉ WûÏ
uÉmÉÑ Wæû | CxÉMüÉ MüqÉï MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU lÉ MüÉåD Ì¢ürÉÉ Wæû! AmÉlÉå xuÉÃmÉ xÉå AÉmÉ WûÏ CxÉMüÉ WûÉålÉÉ WÒûAÉ Wæû,
CxÉ MüÉUhÉ CxÉMüÉ lÉÉqÉ xuÉrÉqpÉÔ Wæû AÉæU xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | CxÉMüÉå eÉaÉiÉç MÑüNû lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ
-xÉSÉ A²æiÉ Wæû | qÉ×irÉÑ oÉÉåsÉÏ, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! eÉÉå rÉWû AÉMüÉzÉxuÉÃmÉ Wæû iÉÉå xÉÉMüÉUÃmÉ YrÉÉåÇ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû?
rÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉ×irÉÉå! rÉWû xÉSÉ ÌlÉUÉMüÉU cÉæiÉlrÉ uÉmÉÑ Wæû AÉæU CxÉMåü xÉÉjÉ AÉMüÉU AÉæU AWÇûpÉÉuÉ pÉÏ
lÉWûÏÇ Wæû CxÉxÉå CxÉMüÉ lÉÉzÉ MæüxÉå WûÉå | rÉWû iÉÉå AWÇû iuÉÇ eÉÉlÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ AÉæU eÉaÉiÉç MüÉ ÌlɶÉrÉ pÉÏ
CxÉMüÉå lÉWûÏÇ Wæû | rÉWû oÉëɼhÉ AcÉåiÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû, ÎeÉxÉMåü qÉlÉ qÉåÇ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ xÉSèpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ
lÉÉzÉ pÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ ExÉMüÉ lÉÉzÉ MæüxÉå WûÉå? Wåû qÉ×irÉÉå! eÉÉå MüÉåD oÉÄQûÉ
oÉÍsɸ pÉÏ WûÉå AÉæU xÉæMüÄQûÉåÇ eÉÇeÉÏUåÇ pÉÏ WûÉåÇ iÉÉå pÉÏ AÉMüÉzÉ MüÉå oÉÉðkÉ lÉ xÉMåüaÉÉ uÉæxÉå WûÏ oÉëɼhÉ
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû CxÉMüÉ lÉÉzÉ MæüxÉå WûÉå? CxÉxÉå CxÉMåü lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉ E±qÉ irÉÉaÉMüU SåWûkÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå
eÉÉMüU qÉÉUÉå -rÉWû iÉÑqÉxÉå lÉ qÉUåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉÑlÉMüU qÉ×irÉÑ AɶÉrÉïuÉiÉç WûÉå AmÉlÉå aÉ×Wû sÉÉæOû AÉD |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! rÉWû iÉÉå WûqÉÉUå oÉÄQåû ÌmÉiÉÉqÉWû oÉë¼É MüÐ uÉɨÉÉï iÉÑqÉlÉå MüWûÏ Wæû | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! rÉWû uÉɨÉÉï iÉÉå qÉæÇlÉå oÉë¼É MüÐ MüWûÏ Wæû, mÉUliÉÑ qÉ×irÉÑ AÉæU rÉqÉ Måü ÌuÉuÉÉS ÌlÉÍqÉ¨É rÉWû MüjÉÉ qÉæÇlÉå
iÉÑqÉMüÉå xÉÑlÉÉD Wæû | CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ oÉWÒûiÉ MüÉsÉ urÉiÉÏiÉ WûÉåMüU MüsmÉ MüÉ AliÉ WÒûAÉ iÉoÉ qÉ×irÉÑ xÉoÉ pÉÔiÉÉåÇ
MüÉå pÉÉåeÉlÉMüU ÌTüU oÉë¼É MüÉå pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå aÉD | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉ MüÉqÉ WûÉå AÉæU rÉÌS LMü oÉÉU ÍxÉ® lÉ
WÒûAÉ iÉÉå uÉWû ExÉå NûÉåÄQû lÉWûÏÇ SåiÉÉ ÌTüU E±qÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ pÉÏ oÉë¼É Måü xÉlqÉÑZÉ aÉD | iÉoÉ
kÉqÉïUÉeÉ lÉå MüWûÉ, Wåû qÉ×irÉÉå! rÉWû oÉë¼É Wæû| rÉWû AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ WûÏ CxÉMüÉ zÉUÏU Wæû |
AÉMüÉzÉ Måü mÉMüÄQûlÉå MüÉå iÉÑqÉ MæüxÉå xÉqÉjÉï WûÉåaÉÏ? rÉWû iÉÉå mÉgcÉpÉÔiÉ Måü zÉUÏU xÉå UÌWûiÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ
mÉÑÂwÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉMüÉ AÉMüÉzÉ WûÏ uÉmÉÑ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû AÉMüÉzÉÃmÉ AÉÌS, AliÉ qÉkrÉ AÉæU AWÇû
iuÉÇ Måü EssÉåZÉ xÉå UÌWûiÉ AÉæU AcÉåiÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû CxÉMåü qÉÉUlÉå MüÉå iÉÔ MæüxÉå xÉqÉjÉï WûÉåaÉÏ? rÉWû eÉÉå CxÉMüÉ
uÉmÉÑ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå LåxÉÉ Wæû eÉæxÉå ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ xiÉqpÉ MüÐ mÉÑiÉsÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû mÉU uÉWû MÑüNû lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ
xuÉÃmÉ xÉå CiÉU WûÉålÉÉ lÉWûÏÇ Wæû | rÉWû iÉÉå oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû, WûqÉÉUå iÉÑqWûÉUå qÉlÉ qÉåÇ CiÉU WûÉålÉÉ lÉWûÏÇ Wæû | rÉWû iÉÉå
oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû, WûqÉÉUå iÉÑqWûÉUå qÉlÉ qÉåÇ CxÉMüÐ mÉëÌiÉqÉÉ WÒûD Wæû, rÉWû iÉÉå ÌlÉuÉïmÉÑ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ SåWûuÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû
YrÉÉåÇÌMü ÌlÉuÉïmÉÑ Wæû uÉæxÉå rÉWû pÉÏ ÌlÉuÉïmÉÑ Wæû | CxÉMåü qÉÉUlÉå MüÐ MüsmÉlÉÉ MüÉå irÉÉaÉ SåWûkÉÉËUrÉÉåÇ MüÉå eÉÉMüU
qÉÉUÉå|
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸåEimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉëjÉqÉxÉ×̹uÉhÉïlɳÉÉqÉ Ì²iÉÏrÉxxÉaÉïÈ ||2||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É xɨÉÉ LåxÉÏ xÉÔ¤qÉ Wæû ÌMü ExÉqÉåÇ AÉMüÉzÉ pÉÏ mÉuÉïiÉ Måü
xÉqÉÉlÉ xjÉÔsÉ Wæû | ExÉ ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå AWÇû AÎxqÉ cÉæirÉÉælqÉÑZÉiuÉ WÒûAÉ Wæû ExÉlÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ SåWû MüÉå
SåZÉÉ | mÉU uÉWû SåWû pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ cÉæirÉ MüÉ EssÉåZÉ ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå
lÉWûÏÇ WÒûAÉ, xuÉiÉÈ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÏ LåxÉÉ EssÉåZÉ AÉrÉ TÑüUÉ Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ xuÉrÉÇpÉÔ oÉë¼ Wæû | ExÉ oÉë¼É
MüÉå xÉSÉ oÉë¼ WûÏ MüÉ ÌlɶÉrÉ Wæû | oÉë¼É AÉæU oÉë¼ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ,
AÉMüÉzÉ AÉæU zÉÔlrÉiÉÉ qÉåÇ AÉæU TÔüsÉ AÉæU xÉÑaÉÇkÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ pÉåS lÉWûÏÇ | eÉæxÉå
eÉsÉ SìuÉiÉÉ Måü MüÉUhÉ iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ cÉæiÉlrÉiÉÉ xÉå oÉë¼É WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû
| oÉë¼É SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ, xÉSÉ cÉæiÉlrÉ AÉMüÉzÉ Wæû AÉæU mÉ×juÉÏ AÉÌSMü iɨuÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! lÉ
MüÉåD CxÉMüÉ MüÉUhÉ Wæû AÉæU lÉ MüÉåD MüqÉï Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! AÉmÉlÉå MüWûÉ ÌMü oÉë¼ÉeÉÏ MüÉ uÉmÉÑ
mÉ×juÉÏ AÉÌS iɨuÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû iÉÉå CxÉMüÉ MüÉUhÉ xqÉ×ÌiÉÃmÉ xÉÇ xMüÉU YrÉÉåÇ lÉ WÒûAÉ |
eÉæxÉå WûqÉMüÉå AÉæU eÉÏuÉÉåÇ MüÐ xqÉ×ÌiÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼É MüÉå pÉÏ WûÉålÉÏ cÉÉÌWûrÉå? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉ!
xqÉ×ÌiÉ xÉÇxMüÉU ExÉÏ MüÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉÉå AÉaÉå pÉÏ SåZÉÉ WûÉå | eÉÉå mÉSÉjÉï AÉaÉå SåZÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ
xqÉ×ÌiÉ xÉÇxMüÉU xÉå WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ExÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | oÉë¼ÉeÉÏ A²æiÉ, AeÉ
AÉæU AÉÌS, qÉkrÉ, AliÉ xÉå UÌWûiÉ WæÇû, ElÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ MüÉUhÉ MæüxÉå WûÉå? uÉWû iÉÉå zÉÑ® oÉÉåkÉÃmÉ Wæû AÉæU
AÉiqÉiɨuÉ WûÏ oÉë¼ÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | AmÉlÉå AÉmÉxÉå eÉÉå CxÉMüÉ WûÉålÉÉ WÒûAÉ Wæû CxÉÏ xÉå CxÉMüÉ
lÉÉqÉ xuÉrÉqpÉÔ Wæû | zÉÑ® oÉÉåkÉ qÉåÇ cÉåirÉ MüÉ EssÉåZÉ WÒûAÉ Wæû -AjÉÉïiÉç ÍcÉ§É cÉæiÉlrÉxuÉÃmÉ MüÉ lÉÉqÉ Wæû |
AmÉlÉÉ ÍcÉiÉç xÉÇÌuÉiÉç WûÏ MüÉUhÉ Wæû AÉæU SÕxÉUÉ MüÉåD MüÉUhÉ lÉWûÏÇ-xÉSÉ ÌlÉUÉMüÉU AÉæU xÉÇMüsmÉÃmÉ CxÉMüÉ
zÉUÏU Wæû AÉæU mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉÉåÇ xÉå zÉÑ® AliÉuÉÉWûMü uÉmÉÑ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉiÉlÉå eÉÏuÉ
WæÇû ElÉMåü SÉå-SÉå zÉUÏU WæÇû-LMü AliÉuÉÉWûMü AÉæU SÕxÉUÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü | oÉë¼É MüÉ LMü WûÏ AliÉuÉÉWûMü
zÉUÏU MæüxÉå Wæû rÉWû uÉɨÉÉï xmɹ MüU MüÌWûrÉå | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå xÉMüÉUhÉÃmÉ eÉÏuÉ Wæû ElÉMåü
SÉå-SÉå zÉUÏU WæÇû mÉU oÉë¼ÉeÉÏ AMüÉUhÉ WæÇû CxÉ MüÉUhÉ ElÉMüÉ LMü AliÉ uÉÉWûMü WûÏ zÉUÏU Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
xÉÑÌlÉrÉå, AlrÉ eÉÏuÉÉåÇ MüÉ MüÉUhÉ oÉë¼É Wæû CxÉÏ MüÉUhÉ rÉWû eÉÏuÉ SÉålÉÉåÇ SåWûÉåÇ MüÉå kÉUiÉå WæÇû AÉæU oÉë¼ÉeÉÏ MüÉ
MüÉUhÉ MüÉåD lÉWûÏÇ rÉWû AmÉlÉå AÉmÉ WûÏ EmÉeÉå WæÇû ClÉMüÉ lÉÉqÉ xuÉrÉqpÉÔ Wæû | AÉÌS qÉåÇ eÉÉå ClÉMüÉ mÉëÉSÒpÉÉïuÉ
WÒûAÉ Wæû xÉÉå AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU Wæû | ClÉMüÉå AmÉlÉå xuÉÃmÉ MüÉ ÌuÉxqÉUhÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ xÉSÉ AmÉlÉå uÉÉxiÉuÉ
xuÉÃmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû CxÉxÉå AliÉuÉÉWûMü WæÇû AÉæU SØzrÉ MüÉå AmÉlÉÉ xÉÇMüsmÉqÉÉ§É eÉÉlÉiÉå WæÇû | ÎeÉlÉMüÉå SØzrÉ
qÉåÇ SØÄRû mÉëiÉÏÌiÉ WÒûD ElÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüWûiÉå WæÇû | eÉæxÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü eÉÄQûiÉÉ xÉå eÉsÉ MüÐ oÉUTü WûÉåiÉÏ Wæû
uÉæxÉå WûÏ SØzrÉ MüÐ SØÄRûiÉÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉç iÉÑqÉMüÉå SØ̹ AÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ
AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉÉåÇ xÉå lÉWûÏÇ WÒûAÉ MåüuÉsÉ pÉëqÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå
xuÉmlÉlÉaÉU AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉiÉÉ AÉæU lÉ ÌMüxÉÏ mÉ×juÉÏ AÉÌSMü iɨuÉÉåÇ xÉå
EmÉeÉiÉÉ Wæû MåüuÉsÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU ÌlÉSìÉSÉåwÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÉaÉëiÉ
eÉaÉiÉç pÉÏ A¥ÉÉlÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü AÉMüÉzÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå A¥ÉÉlÉ xÉå xuÉmlÉ AjÉÉïMüÉU pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå
WûÏ eÉaÉiÉç A¥ÉÉlÉ xÉå AjÉÉïMüÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû AÉæU MÑüNû oÉlÉÉ
lÉWûÏÇ | eÉæxÉå qÉlÉÉåUÉeÉ Måü mÉuÉïiÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû
oÉlÉÉ lÉWûÏÇ xÉoÉ mÉÑÂwÉ Måü xÉÇMüsmÉ WæÇû AÉæU qÉlÉ xÉå EmÉeÉå WæÇû | eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå SåzÉMüÉsÉ Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå AÇMÑüU
ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ SØzrÉ qÉlÉ xÉå EmÉeÉiÉÉ Wæû | uÉWû qÉlÉÃmÉÏ oÉë¼É Wæû AÉæU oÉë¼ÉÌS qÉlÉÃmÉ WæÇû |
ElÉMåü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ eÉÉå xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû uÉWû xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû -AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüÉåD lÉWûÏÇ | Wåû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
UÉqÉeÉÏ! AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü eÉÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå eÉÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû -uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉiÉlÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉå xÉoÉ AliÉuÉÉWûMü WæÇû, mÉUliÉÑ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå AliÉ uÉÉWûMüiÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåMüU
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ SØÄRû WûÉå aÉD Wæû | eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ mÉÑÂwÉ WæÇû xÉÉå AliÉuÉÉWûMüÃmÉ WûÏ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉå Ç
MüÉå mÉëqÉÉS lÉWûÏÇ WÒûAÉ uÉå xÉSÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AÉæU AliÉuÉÉWûMüÃmÉ WæÇû AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû |
eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ mÉÑÂwÉ, aÉlkÉuÉï lÉaÉU AÉæU xuÉmlÉmÉÑU WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû, eÉæxÉå ÍzÉsmÉÏ MüsmÉiÉÉ Wæû
ÌMü CxÉ jÉqpÉ qÉåÇ CiÉlÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð WæÇû xÉÉå mÉÑiÉÍsÉrÉÉð EmÉeÉÏÇ lÉWûÏÇ jÉqpÉÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû mÉÑiÉsÉÏ MüÉ
xÉSèpÉÉuÉ MåüuÉsÉ ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ ÌuÉµÉ qÉlÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû,ExÉMüÉ xuÉÃmÉ MÑüNû lÉWûÏÇ
oÉlÉÉ | eÉæxÉå iÉUÇaÉ WûÏ eÉsÉÃmÉ AÉæU eÉsÉ WûÏ iÉUÇaÉÃmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ SØzrÉ pÉÏ qÉlÉÃmÉ Wæû AÉæU qÉlÉ WûÏ
SØzrÉÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉMü qÉlÉ MüÉ xÉSèpÉÉuÉ Wæû iÉoÉ iÉMü SØzrÉ Wæû--SØzrÉ MüÉ oÉÏeÉ qÉlÉ Wæû | eÉæxÉå
MüqÉsÉ MüÉ xÉSèpÉÉuÉ ExÉMåü oÉÏeÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå MüqÉsÉ Måü eÉÉåÄQåû MüÐ EimÉÌ¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ
eÉaÉiÉç MüÉ oÉÏeÉ qÉlÉ Wæû--xÉoÉ eÉaÉiÉç qÉlÉ xÉå EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉÑqÉMüÉå xuÉmlÉ AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
iÉÑqWûÉUÉ WûÏ ÍcÉ¨É SØzrÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉÉå MüÉåD MüÉUhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ eÉÉlÉlÉÉ
| rÉWû iÉÑqWûÉUå AlÉÑpÉuÉ MüÐ uÉÉiÉÉï MüWûÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü rÉWû iÉÑqÉMüÉå ÌlÉiÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉ WûÏ
eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ Wæû AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉoÉ qÉlÉ EmÉzÉqÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ SØzrÉpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉoÉ iÉMü qÉlÉ
EmÉzÉqÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü SØzrÉpÉëqÉ pÉÏ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉoÉ iÉMü SØzrÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ
iÉMü zÉÑ® oÉÉåkÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ LuÉÇ eÉoÉ iÉMü zÉÑ® oÉÉåkÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü AÉiqÉÉlÉlS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlɳÉÉqÉ iÉ×iÉÏrÉxxÉaÉïÈ ||3||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlÉ
CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü CxÉ mÉëMüÉU qÉÑÌlÉzÉÉSÕïsÉ uÉÍzɸeÉÏ MüWûMüU iÉÔwhÉÏqÉç WÒûL
AÉæU xÉuÉï ´ÉÉåiÉÉ uÉÍzɸeÉÏ Måü uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉlÉå AÉæU ElÉMåü AjÉï qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå CÎlSìrÉÉåÇ MüÐ cÉmÉsÉiÉÉ MüÉå
irÉÉaÉ uÉ×Ì¨É MüÉå ÎxjÉiÉ MüUiÉå pÉrÉå | iÉUÇaÉÉåÇ Måü uÉåaÉ ÎxjÉU WûÉå aÉrÉå, ÌmÉÇeÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÉå iÉÉåiÉå jÉå xÉÉå pÉÏ xÉÑl ÉMüU
iÉÔwhÉÏqÉç WûÉå aÉrÉå, sÉsÉlÉÉ eÉÉå cÉmÉsÉ jÉÏÇ xÉÉåpÉÏ ExÉ MüÉsÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ cÉmÉsÉiÉÉ MüÉå irÉÉaÉ MüUiÉÏ pÉDÇ AÉæU
uÉlÉ Måü mÉzÉÑ mɤÉÏ eÉÉå ÌlÉMüOû jÉå xÉÉå pÉÏ xÉÑlÉMüU iÉÔwhÉÏqÉç WÒûL | ÌlÉSÉlÉ qÉkrÉÉ»û MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ iÉoÉ UÉeÉÉ
Måü oÉÄQåû pÉ×irÉÉåÇ lÉå MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç! AoÉ xlÉÉlÉ-xÉlkrÉÉ MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ EPû MüU xlÉÉlÉ-xÉlkrÉÉ MüÐÎeÉL |
iÉoÉ uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉeÉlÉç! AoÉ eÉÉå MÑüNû MüWûlÉÉ jÉÉ xÉÉå WûqÉ MüWû cÉÑMåü, MüsÉ ÌTüU MÑüNû MüWåÇûaÉå |
UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ, oÉWÒûiÉ AcNûÉ AÉæU EPûMüU AkrÉï mÉɱ lÉæuÉå± xÉå uÉÍzɸeÉÏ MüÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ AÉæU AÉæU eÉÉå
oÉë¼ÌwÉï jÉå ElÉMüÐ pÉÏ rÉjÉÉrÉÉåarÉ mÉÔeÉÉ MüÐ | iÉoÉ uÉÍzɸeÉÏ EPû ZÉÄQåû WÒûL AÉæU mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüU
AmÉlÉå-AmÉlÉå xjÉÉlÉÉåÇ MüÉå cÉsÉå AÉMüÉzÉcÉÉUÏ AÉMüÉzÉ MüÉå, mÉ×juÉÏ mÉU UWûlÉåuÉÉsÉå oÉë¼ÌwÉï AÉæU UÉeÉÌwÉï mÉ×juÉÏ
mÉU, mÉÉiÉÉsÉuÉÉxÉÏ mÉÉiÉÉsÉ MüÉå AÉæU xÉÔrÉï pÉaÉuÉÉlÉç ÌSlÉ UÉÌ§É MüÐ MüsmÉlÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU ÎxjÉU WûÉå UWåû AÉæU
qÉlS-qÉlS mÉuÉlÉ xÉÑaÉlkÉ xÉÌWûiÉ cÉsÉlÉå sÉaÉÏ qÉÉlÉÉå mÉuÉlÉ pÉÏ M×üiÉÉjÉï WûÉålÉå AÉrÉÉ Wæû | CiÉlÉå qÉåÇ xÉÔrÉï AxiÉ
WûÉåMüU AÉæU PûÉæU qÉåÇ mÉëMüÉzÉlÉå sÉaÉå, YrÉÉåÇÌMü xÉliÉ eÉlÉ xÉoÉ PûÉæU qÉåÇ mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû | CiÉlÉå qÉåÇ UÉÌ§É WÒûD iÉÉå
iÉÉUÉaÉhÉ mÉëMüOû WûÉå aÉrÉå AÉæU AqÉ×iÉ MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ MüÉå kÉÉUhÉ ÌMürÉå cÉlSìqÉÉ ESrÉ WÒûAÉ | ExÉ xÉqÉrÉ AlkÉMüÉU
MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU UÉeÉÉ MüÉ ²ÉU pÉÏ cÉlSìqÉÉ MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ xÉå zÉÏiÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ -qÉÉlÉÉå uÉÍzɸeÉÏ Måü
uÉcÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÑlÉMüU ClÉMüÐ iÉmiÉiÉÉ ÍqÉOû aÉD | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ ´ÉÉåiÉÉAÉåÇ lÉå ÌuÉcÉÉUmÉÔuÉïMü UÉÌ§É MüÉå urÉiÉÏiÉ ÌMürÉÉ
eÉoÉ xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉ ÌlÉMüsÉÏ iÉÉå AlkÉMüÉU lɹ WûÉå aÉrÉÉ-eÉæxÉå xÉliÉÉåÇ Måü uÉcÉlÉÉåÇ xÉå A¥ÉÉlÉÏ Måü WØûSrÉ MüÉ
iÉqÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû-AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç MüР̢ürÉÉ mÉëMüOû WûÉå AÉD iÉoÉ ZÉåcÉU, pÉÔcÉU AÉæU mÉÉiÉÉsÉ Måü uÉÉxÉÏ xÉoÉ
´ÉÉåiÉÉ xlÉÉlÉ xÉlkrÉÉ MüU AmÉlÉå-AmÉlÉå xjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ AÉrÉå AÉæU mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüU mÉÔuÉï Måü mÉëxÉÇaÉ MüÉå EPûÉ
MüU UÉqÉeÉÏ xÉÌWûiÉ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! LåxÉå qÉlÉ MüÉ ÃmÉ YrÉÉ Wæû - ÎeÉxÉxÉå ÌMü xÉÇxÉÉUÃmÉÏ SÒÈZÉÉåÇ MüÐ
qÉgeÉUÏ oÉÄRûiÉÏ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ qÉlÉ ÃmÉ MÑüNû SåZÉlÉå qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ | rÉWû qÉlÉ
lÉÉqÉqÉÉ§É Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ CxÉMüÉ ÃmÉ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉD zÉÔlrÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉ
AÉiqÉÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï qÉåÇ iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ qÉåÇ xmÉlS, eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ, xÉÑuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉ,
qÉUÏÍcÉMüÉ qÉåÇ eÉsÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉlÉ pÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ MÑüNû uÉÉxiÉuÉ lÉWûÏÇ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû AɶÉrÉï Wæû ÌMü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ, mÉU AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉD xÉoÉ bÉOûÉåÇ qÉåÇ uɨÉïiÉÉ Wæû
AÉæU xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç qÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | AxÉiÉçÃmÉÏ eÉaÉiÉç ÎeÉxÉxÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ qÉlÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ zÉÑ® AÉæU A²æiÉ Wæû ²æiÉÃmÉ eÉaÉiÉç ÎeÉxÉqÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ qÉlÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉ
ÌuÉMüsmÉ eÉÉå TÑüUiÉÉ Wæû uÉWû qÉlÉ MüÉ ÃmÉ Wæû | eÉWûÉð-eÉWûÉð xÉÇMüsmÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð-uÉWûÉð qÉlÉ Wæû eÉæxÉå eÉWûÉðeÉWûÉð iÉUÇaÉ TÑüUiÉå WæÇû uÉWûÉð-uÉWûÉð eÉsÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉWûÉð-eÉWûÉð xÉÇMüsmÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð-uÉWûÉð qÉlÉ Wæû | qÉlÉ Måü
AÉæU pÉÏ lÉÉqÉ WæÇû-xqÉ×ÌiÉ, AÌuɱÉ, qÉsÉÏlÉiÉÉ AÉæU iÉqÉ rÉå xÉoÉ CxÉÏ Måü lÉÉqÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉ‹ÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ qÉlÉ xÉå EimÉ³É WÒûAÉ Wæû AÉæU xÉoÉ SØzrÉ qÉlÉÃmÉ WæÇû, YrÉÉåÇÌMü
qÉlÉ MüÉ UcÉÉ WÒûAÉ Wæû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉÃmÉÏ SåWû MüÉ lÉÉqÉ AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU Wæû
uÉWû xÉÇMüsmÉÃmÉ xÉoÉ eÉÏuÉÉåÇ MüÉ AÉÌS uÉmÉÑ Wæû | ExÉ xÉÇMüsmÉ qÉåÇ eÉÉå SØÄRû AÉpÉÉxÉ WÒûAÉ Wæû ExÉxÉå
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉÉxÉlÉå sÉaÉÉ Wæû AÉæU AÉÌS xuÉÃmÉ MüÉ mÉëqÉÉS WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç xÉoÉ
xÉÇMüsmÉÃmÉ Wæû AÉæU xuÉÃmÉ Måü mÉëqÉÉS xÉå ÌmÉhQûÉMüÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉSåWû MüÉ AÉMüÉU AÉMüÉzÉÂmÉ
Wæû ExÉqÉåÇ mÉ×juÉÏ AÉÌS iɨuÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ A¥ÉÉlÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû xÉÉå qÉlÉ WûÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüÉ xÉÇxÉUlÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû, qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! eÉWûÉð qÉlÉ Wæû uÉWûÉð SØzrÉ
Wæû AÉæU eÉWûÉð SØzrÉ Wæû uÉWûÉð qÉlÉ Wæû | eÉoÉ qÉlÉ lɹ WûÉå iÉoÉ SØzrÉ pÉÏ lɹ WûÉå | zÉÑ® oÉÉåkÉqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå SØzrÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉoÉ iÉMü SØzrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü qÉÑ£ü lÉ WûÉåaÉÉ, eÉoÉ SØzrÉpÉëqÉ lɹ WûÉåaÉÉ iÉoÉ zÉÑ® oÉÉåkÉ mÉëÉmiÉ
WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! “SعÉ, SzÉïlÉ, SØzrÉ” rÉWû ̧ÉmÉÑOûÏ qÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ Ì§ÉmÉÑOûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû
AÉæU eÉoÉ eÉÉaÉ EPûÉ iÉoÉ Ì§ÉmÉÑOûÏ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ
eÉÉaÉå WÒûL MüÉå AmÉlÉÉ AÉmÉ A²æiÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉMü zÉÑ® oÉÉåkÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ iÉoÉ iÉMü SØzrÉpÉëqÉ
ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | uÉWû oÉɽ SåZÉiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÏ xÉ×̹ WûÏ SØ̹ AÉiÉÏ Wæû, AliÉU SåZÉåaÉÉ iÉÉå pÉÏ xÉ×̹ WûÏ SØ̹
AÉiÉÏ Wæû, AÉæU ExÉMüÉå xÉirÉ eÉÉlÉMüU UÉaÉ-²åwÉ MüsmÉlÉÉ FPûiÉÏ Wæû | eÉoÉ qÉlÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
iÉoÉ SØzrÉpÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉoÉ uÉÉrÉÑ MüÐ xmÉlSiÉÉ ÍqÉOûiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉ×¤É Måü mɧÉÉåÇ MüÉ ÌWûsÉlÉÉ
pÉÏ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå qÉlÉÃmÉÏ SØzrÉ WûÏ oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû
SØzrÉÃmÉÏ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉUÉåaÉ Wæû, ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É MæüxÉå WûÉå xÉÉå M×ümÉÉ MüUMåü MüWûÉå| uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ!
xÉÇxÉÉUÃmÉÏ uÉæiÉÉsÉ ÎeÉxÉMüÉå sÉaÉÉ Wæû ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É CxÉ mÉëMüÉU WûÉåiÉÏ Wæû ÌMü mÉëjÉqÉ iÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUMåü eÉaÉiÉç
MüÉ xuÉÃmÉ eÉÉlÉÉå, ExÉMüÉå AlÉliÉU eÉoÉ AÉiqÉmÉS qÉåÇ ÌuÉ´ÉÉÎliÉ WûÉåaÉÏ iÉoÉ iÉÑqÉ xÉuÉï AÉiqÉÉ WûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ!
SØzrÉpÉëqÉ eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå qÉæÇ E¨ÉU aÉëljÉ xÉå ÌlÉuÉ×¨É MüÃÆaÉÉ, CxÉqÉåÇ xÉlSåWû lÉWûÏÇ | xÉÑÌlÉrÉå,
rÉWû SØzrÉ qÉlÉ xÉå EmÉeÉÉ Wæû AÉæU CxÉMüÉ xÉSèpÉÉuÉ qÉlÉ qÉåÇ WûÏ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå MüqÉsÉ MüÉ EmÉeÉlÉÉ MüqÉsÉ
Måü oÉÏeÉ qÉåÇ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇxÉÉU MüÉ EmÉeÉlÉÉ xqÉ×ÌiÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû | uÉWû xqÉ×ÌiÉ AlÉÑpÉuÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! xqÉ×ÌiÉ mÉSÉjÉï MüÐ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉMüÉ AlÉÑpÉuÉ mÉÌWûsÉå WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉaÉiÉç iÉÑqÉMüÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉÇMüsmÉ ÃmÉ Wæû-MüÉåD mÉSÉjÉï xÉiÉçÃmÉ lÉWûÏÇ | eÉÉå uÉxiÉÑ AxÉiÉçÃmÉ Wæû ExÉMüÐ ÎxjÉUiÉÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ AÉæU eÉÉå uÉxiÉÑ xÉiÉçÃmÉ Wæû ExÉMüÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû mÉëmÉgcÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå
AxÉiÉçÃmÉ Wæû qÉlÉ Måü ÍcÉliÉlÉ xÉå EimÉ³É WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ TÑüUlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉå iÉoÉ eÉaÉiÉç pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉ×juÉÏ, mÉuÉïiÉ AÉÌSMü eÉaÉiÉç AxÉiÉç ÃmÉ lÉ WûÉåiÉå iÉÉå qÉÑ£ü pÉÏ MüÉåD lÉ WûÉåiÉÉ | qÉÑ£ü iÉÉå
SØzrÉpÉëqÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû, eÉÉå SØzrÉpÉëqÉ xÉå lɹ lÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå qÉÑ£ü pÉÏ MüÉåD lÉ WûÉåiÉÉ; mÉU oÉë¼ÌwÉï, UÉeÉÌwÉï SåuÉiÉÉ
CirÉÉÌSMü oÉWÒûiÉåUå qÉÑ£ü WÒûL WæÇû, CxÉ MüÉUhÉ MüWûiÉÉ WÕðû ÌMü SØzrÉ AxÉirÉÃmÉ qÉlÉ Måü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü qÉlÉ MüÉå ÎxjÉUMüU SåZÉÉå, ÌTüU AWÇû iuÉÇ AÉÌSMü eÉaÉiÉç iÉÑq ÉMüÉå MÑüNû lÉ pÉÉxÉåaÉÉ | ÍcɨÉÃmÉÏ
AÉSzÉï qÉåÇ xÉÇMüsmÉÃmÉÏ SØzrÉ qÉsÉÏlÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ qÉsÉÏlÉiÉÉ SÕU WûÉåaÉÏ iÉoÉ AÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! rÉWû SØzrÉpÉëqÉ ÍqÉjrÉÉ xÉå ESrÉ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉæU xuÉmlÉmÉÑU uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ
Wæû | eÉæxÉå zÉÑ® AÉSzÉï qÉåÇ mÉuÉïiÉ MüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉÏ AÉSzÉï qÉåÇ rÉWû SØzrÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ
Wæû | qÉÑMÑüU qÉåÇ eÉÉå mÉuÉïiÉ MüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû ExÉqÉåÇ MÑüNû mÉuÉïiÉ MüÉ xÉSèpÉÉuÉ lÉWûÏÇ
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MüÉ xÉSèpÉÉuÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå pÉëqÉ xÉå mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ ÌmÉzÉÉcÉ oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæ û
uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû --uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! lÉ MÑüNû qÉlÉ EmÉeÉÉ
Wæû AÉæU lÉ MÑüNû eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû- SÉålÉÉåÇ AxÉiÉçÃmÉ WæÇû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ AmÉlÉÏ zÉÔlrÉiÉÉ xÉå AÉæU xÉqÉÑSì eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï Wæû uÉæxÉå WûÏ
oÉë¼xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AÉæU mÉÔhÉï Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ Wæû CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ
lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû iÉÑqWûÉUå uÉcÉlÉ LåxÉå WæÇû eÉæxÉå MüÌWûrÉå ÌMü oÉlkrÉÉ Måü mÉÑ§É lÉå mÉuÉïiÉ cÉÔhÉï ÌMürÉÉ zÉzÉå
Måü ´É×ÇaÉ AÌiÉ xÉÑlSU WæÇû, UåiÉ qÉåÇ iÉåsÉ ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉijÉU MüÐ ÍzÉsÉÉ lÉ×irÉ MüUiÉÏ uÉÉ qÉÔÌiÉï MüÉ qÉåbÉ
aÉeÉïlÉ AÉæU mÉijÉU MüÐ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð aÉÉlÉ MüUiÉÏ WæÇû | iÉÑqÉ MüWûiÉå WûÉå ÌMü SØzrÉ MÑüNû EmÉeÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ AÉæU
qÉÑfÉMüÉå rÉå eÉUÉ, qÉ×irÉÑ AÉÌSMü ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉÌWûiÉ mÉëirÉ¤É pÉÉxÉiÉå WæÇû CxÉxÉå qÉåUå qÉlÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUå uÉcÉlÉÉåÇ MüÉ
xÉSèpÉÉuÉ lÉWûÏÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ | MüSÉÍcÉiÉç iÉÑqWûÉUå ÌlɶÉrÉ qÉåÇ CxÉÏ mÉëMüÉU Wæû iÉÉå AmÉlÉÉ ÌlɶÉrÉ qÉÑfÉMüÉå pÉÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
oÉiÉsÉÉCL | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! WûqÉÉUå uÉcÉlÉ rÉjÉÉjÉï WæÇû | WûqÉlÉå AxÉiÉç MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ MüWûÉ! iÉÑqÉ
ÌuÉcÉÉU Måü SåZÉÉå rÉWû eÉaÉiÉç AÉQûqoÉU ÌoÉlÉÉ MüÉUhÉ WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉÑ® cÉæiÉlrÉ
xÉÇÌuÉiÉç UWû eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ MüÉrÉï MüÉUhÉ MüÉåD MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûi ÉÏ ExÉqÉåÇ ÌTüU rÉWû eÉaÉiÉç MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ
TÑüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÑwÉÑÎmiÉ qÉåÇ xuÉmlÉxÉ×̹ TÑüU AÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉxÉ×̹ AMüÉUhÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû xÉ×̹
pÉÏ AMüÉUhÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉ xÉqÉuÉÉrÉMüÉUhÉ AÉæU ÌlÉÍqɨÉMüÉUhÉ lÉ WûÉå AÉæU mÉëirÉ¤É pÉÉxÉå ExÉå
eÉÉÌlÉrÉå ÌMü pÉëÉÎliÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå iÉÑqÉMüÉå ÌlÉirÉ xuÉmlÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
mÉSÉjÉï MüÉrÉï MüÉUhÉ xÉÌWûiÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ Wæû | CxÉxÉå
AÉÌS MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ WûÏ eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû | eÉæxÉå aÉlkÉuÉïlÉaÉU, xÉÇMüsmÉmÉÑU AÉæU AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû-MüÉåD mÉSÉjÉï xÉiÉç lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ UÉeÉqÉWûsÉ AÉæU lÉÉlÉÉ
mÉëMüÉU Måü mÉSÉjÉï pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå iÉÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉå MåüuÉsÉ AÉMüÉzÉÃmÉ qÉlÉ Måü xÉÇxÉUlÉå xÉå
xÉoÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç ÍcÉ¨É Måü xÉÇxÉUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AÉæU xuÉmlÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AÉæU ÌTüU ExÉqÉåÇ AÉæU xuÉmlÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉæxÉå WûÏ eÉÉaÉiÉç eÉaÉ‹ÉsÉ qÉlÉ
MüÐ MüsmÉlÉÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉsÉlÉÉ, SÉæÄQûlÉÉ, SålÉÉ, oÉÉåsÉlÉÉ, xÉÑlÉlÉÉ ÃÆkÉlÉÉ CirÉÉÌS ÌuÉwÉrÉ AÉæU
UÉaɲåwÉÉÌSMü ÌuÉMüÉU xÉoÉ qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå WûÉåiÉå WæÇû- AÉiqÉÉ qÉåÇ MüÉåD ÌuÉMüÉU lÉWûÏÇ | eÉoÉ qÉlÉ EmÉzÉqÉ WûÉåiÉÉ
Wæû iÉoÉ xÉoÉ MüsmÉlÉÉLÆ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû CxÉxÉå xÉÇxÉÉU MüÉ MüÉUhÉ qÉlÉ WûÏ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉÉåkÉWåûiÉÑuÉhÉïlɳÉÉqÉ cÉiÉÑjÉïxxÉaÉïÈ ||4||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉërɦÉÉåÇmÉSåzÉ
UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉÉlÉç! qÉlÉ MüÉ ÃmÉ YrÉÉ Wæû? uÉWû iÉÉå qÉÉrÉÉqÉrÉ Wæû CxÉMüÉ WûÉålÉÉ ÎeÉxÉxÉå Wæû
xÉÉå MüÉælÉ mÉS Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉÏNåû eÉÉå zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû xÉÉå xÉiÉçÃmÉ Wæû | xÉaÉï Måü AÉÌS qÉåÇ pÉÏ xÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ
lÉÉzÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, uÉWû xÉSÉ mÉëMüÉzÉÃmÉ, mÉUqÉSåuÉ, zÉÑ®, mÉUqÉÉiqÉ iɨuÉ, AeÉ, AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉæU
A²æiÉ Wæû | ExÉMüÉå uÉÉhÉÏ lÉWûÏÇ MüWû xÉMüiÉÏ | uÉWûÏ mÉS eÉÏuÉlqÉÑ£ü mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉ AÉÌSMü
zÉoS MüÎsmÉiÉ WæÇû, xuÉÉpÉÉÌuÉMü MüÉåD zÉoS lÉWûÏÇ mÉëuÉiÉïiÉÉ | ÍzÉwrÉ MüÉå oÉiÉÉlÉå Måü ÍsÉL zÉÉx§ÉMüÉUÉåÇ lÉå SåuÉ Måü
oÉWÒûiÉ lÉÉqÉ MüsmÉå WæÇû | qÉÑZrÉ iÉÉå SãuÉ MüÉå “mÉÑÂwÉ” MüWûiÉå WæÇû | uÉåSÉliÉuÉÉSÏ ExÉÏ MüÉå “oÉë¼” MüWûiÉå AÉæU
ÌuÉ¥ÉÉlÉ uÉÉSÏ ExÉÏ MüÉå ÌuÉ¥ÉÉlÉ xÉå “oÉÉåkÉ” MüWûiÉå WæÇû | MüÉåD MüWûiÉå WæÇû ÌMü “ÌlÉqÉïsÉÃmÉ” Wæû | zÉÔlrÉ uÉÉSÏ
MüWûiÉå WæÇû “zÉÔlrÉ” WûÏ zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû MüÉåD MüWûiÉå WæÇû “mÉëMüÉzÉÃmÉ” Wæû ÎeÉxÉMåü mÉëMüÉzÉ xÉå xÉÔrÉÉïÌSMü
mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû | LMü ExÉMüÉå “uÉ£üÉ” MüWûiÉå WæÇû AÉÌSuÉåS MüÉ “uÉ£üÉ” uÉWûÏ Wæû AÉæU xqÉ×ÌiÉMü¨ÉÉï MüWûiÉå Wæû ÌMü
xÉoÉ MÑüNû uÉWû xqÉ×ÌiÉ xÉå MüUlÉåuÉÉsÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ MÑüNû ExÉMüÐ CcNûÉ xÉå WÒûAÉ Wæû, CxÉxÉå xÉoÉMüÉ MüiÉÉï
“xÉuÉï AÉiqÉÉ” Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉÏ iÉUWû AlÉåMü lÉÉqÉ zÉÉx§ÉMüÉUÉåÇ lÉå MüWåû WæÇû | ClÉ xÉoÉMüÉ AÍkɸÉlÉ
mÉUqÉSåuÉ Wæû AÉæU AÎxiÉ AÉÌS wÉQèûÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå UÌWûiÉ zÉÑ®, cÉæiÉlrÉ AÉæU xÉÔrÉïuÉiÉç mÉëMüÉzÉÃmÉ Wæû | uÉWûÏ SåuÉ
xÉoÉ eÉaÉiÉç qÉåÇ mÉÔhÉï WûÉå UWûÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉÃmÉÏ xÉÔrÉï Wæû AÉæU oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ ÂSìÉÌSMü ExÉMüÐ ÌMüUhÉåÇ
WæÇû | oÉë¼ÃmÉÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ eÉaÉiÉç ÃmÉÏ iÉUÇaÉ oÉÑSèoÉÑSå EimÉ³É WûÉåMüU sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU xÉoÉ mÉSÉjÉï ExÉ AÉiqÉÉ
Måü mÉëMüÉzÉ xÉå mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå SÏmÉMü AmÉlÉå AÉmÉxÉå mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû AÉæU SÕxÉUÉåÇ MüÉå pÉÏ mÉëMüÉzÉ SåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AmÉlÉå mÉëMüÉzÉ xÉå mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉMüÉå xɨÉÉ SålÉåuÉÉsÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉפÉ
AÉiqÉxɨÉÉ xÉå EmÉeÉiÉÉ Wæû, AÉMüÉzÉ qÉåÇ zÉÔlrÉiÉÉ ExÉÏ MüÐ Wæû AÉæU AÎalÉ qÉåÇ FwhÉiÉÉ, eÉsÉ qÉåÇ SìuÉiÉÉ AÉæU
mÉuÉlÉ qÉåÇ xmÉzÉï ExÉÏ MüÐ Wæû | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ xɨÉÉ uÉWûÏ Wæû | qÉÉåUÉåÇ Måü mÉÇZÉÉåÇ qÉåÇ UÇaÉ AÉiqÉxɨÉÉ xÉå
WûÏ WÒûAÉ Wæû; mÉijÉU qÉåÇ qÉÔðaÉÉ AÉæU mÉijÉUÉåÇ qÉåÇ eÉÄQûiÉÉ ExÉÏ MüÐ Wæû | AÉæU xjÉÉuÉU-eÉÇaÉqÉ eÉaÉiÉç MüÉ
AÍkɸÉlÉÃmÉ uÉWûÏ oÉë¼ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÉ MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ xÉå oÉë¼ÉhQûÃmÉÏ §ÉxÉUåhÉ EimɳÉ
WûÉåiÉÏ WæÇû | uÉWû cÉlSìqÉÉ zÉÏiÉsÉiÉÉ AÉæU AqÉ×iÉ xÉå mÉÔhÉï Wæû | oÉë¼ÃmÉÏ qÉåbÉ Wæû ExÉxÉå eÉÏuÉÃmÉÏ oÉÔðSåÇ OûmÉMüiÉÏ
WæÇû | eÉæxÉå ÌoÉeÉsÉÏ MüÉ mÉëMüÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍNûmÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍNûmÉ eÉÉiÉÉ
Wæû | xÉoÉMüÉ AÍkɸÉlÉ AÉiqÉxɨÉÉ AÉæU uÉWû ÌlÉirÉ, zÉÑ®, oÉÑ® AÉæU mÉUqÉÉlÉlS Wæû | xÉoÉ xÉirÉ AxÉirÉÃmÉ
mÉSÉjÉï ExÉÏ AÉiqÉxɨÉÉ xÉå WûÉåiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉ SåuÉ MüÐ xɨÉÉ xÉå eÉÄQûmÉÑrÉï¹Mü cÉæiÉlrÉ WûÉåMüU cÉå¹É
MüUiÉÏ Wæû | eÉæxÉå cÉÑqoÉMü mÉijÉU MüÐ xɨÉÉ xÉå sÉÉåWûÉ cÉå¹É MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ cÉæiÉlrÉÃmÉÏ cÉÑqoÉMü qÉÍhÉ xÉå
SåWû cÉå¹É MüUiÉÏ Wæû | uÉWû AÉiqÉÉ ÌlÉirÉ cÉæiÉlrÉ AÉæU xÉoÉMüÉ MüiÉÉï Wæû, ExÉMüÉ Mü¨ÉÉï AÉæU MüÉåD lÉWûÏÇ | uÉWû
xÉoÉxÉå ApÉåSÃmÉ xÉqÉÉlÉxɨÉÉ Wæû AÉæU ESrÉ AxiÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ ExÉ SåuÉ MüÉ xÉɤÉÉiÉç
MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÐ xÉoÉ Ì¢ürÉÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû AÉæU ÍcÉSèeÉÄQû aÉëÎljÉ ÍNûS eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU MåüuÉsÉ oÉÉåkÉÃmÉ
WûÉåiÉå WæÇû | eÉoÉ xuÉpÉÉuÉxɨÉÉ qÉåÇ qÉlÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ qÉ×irÉÑ MüÉå xÉqqÉÑZÉ SåZÉ MüU pÉÏ ÌuÉÀûsÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
CiÉlÉÉ MüWûMüU ÌTüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ uÉWû SåuÉ ÌMüxÉÏ xjÉÉlÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ AÉæU MüWûÏÇ SÕU pÉÏ
lÉWûÏÇ Wæû, uÉWû iÉÉå AmÉlÉå AÉmÉWûÏ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! bÉOûbÉOû qÉåÇ uÉWû SåuÉ Wæû mÉU A¥ÉÉlÉÏ MüÉå SÕU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | xlÉÉlÉ, SÉlÉ, iÉmÉ AÉÌS xÉå uÉWû mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ MåüuÉsÉ ¥ÉÉlÉ xÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû-Mü¨ÉïurÉ xÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû-MüiÉïurÉ xÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÐ lÉSÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉWû MüiÉïurÉiÉÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ, MåüuÉsÉ ¥ÉÉiÉurÉ xÉå WûÏ ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! MüiÉïurÉ pÉÏ rÉWûÏ Wæû eÉÉå ¥ÉÉiÉ urÉÃmÉ Wæû-AjÉÉïiÉç rÉWû ÌMü ÎeÉxÉxÉå ¥ÉÉiÉurÉxuÉÃmÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÎeÉxÉ SåuÉ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå mÉÑÂwÉ ÌTüU eÉlqÉ-qÉUhÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ uÉWû
MüWûÉð UWûiÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉ iÉmÉ AÉæU YsÉåzÉ xÉå ExÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌMüxÉÏ
iÉmÉ xÉå ExÉ SåuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ MåüuÉsÉ AmÉlÉå mÉÉæÂwÉ AÉæU mÉërÉ¦É xÉå WûÏ ExÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû|
ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû UÉaÉ, ²åwÉ, MüÉqÉ, ¢üÉåkÉ, qÉixÉU AÉæU AÍpÉqÉÉlÉ xÉÌWûiÉ iÉmÉ Wæû uÉWû ÌlÉwTüsÉ SqpÉ Wæû | ClÉxÉå
AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉMüÐ mÉUqÉ AÉæwÉkÉ xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É MüÉ ÌuÉcÉÉU Wæû
ÎeÉxÉxÉå SØzrÉÃmÉÏ ÌoÉxÉÔÍcÉMüÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ Wæû | mÉëjÉqÉ CxÉMüÉ AÉcÉÉU pÉÏ zÉÉx§É AÉæU sÉÉæÌMüMü AÌuÉ®
WûÉå AjÉÉïiÉç zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU WûÉå AÉæU pÉÉåaÉÃmÉÏ aÉÄRåû qÉåÇ lÉ ÌaÉUå | SÕxÉUå xÉÇiÉÉåwÉ xÉÇrÉÑ£ü rÉjÉÉsÉÉpÉ xÉÇiÉѹ
WûÉåMüU AÌlÉÎcNûiÉ pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå AÉæU eÉÉå zÉÉx§É AÌuÉ® WûÉå ExÉMüÉå aÉëWûhÉ MüUå AÉæU eÉÉå ÌuÉ® WûÉå
ExÉMüÉ irÉÉaÉ MüUå-ClÉxÉå SÏlÉ lÉ WûÉå | LåxÉå ESÉUÉiqÉÉ MüÉå zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉmÉS mÉÉlÉå MüÉ MüÉUhÉ xÉixÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É Wæû | xÉliÉ uÉWû Wæû ÎeÉxÉMüÉå xÉoÉ sÉÉåaÉ ´Éå¸ MüWûiÉå
WæÇû AÉæU xÉiÉçzÉÉx§É uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉ qÉåÇ oÉë¼ÌlÉÃmÉhÉ WûÉå | eÉoÉ LåxÉå xÉliÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ
ÌuÉcÉÉU WûÉå iÉÉå zÉÏbÉë WûÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉoÉ qÉlÉÑwrÉ ´ÉÑÌiÉ ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ AmÉlÉå mÉUqÉ xuÉpÉÉuÉ
qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ AÉæU ÂSì pÉÏ ExÉ mÉU SrÉÉ MüUiÉå WæÇû AÉæU MüWûiÉå WæÇû ÌMü rÉWû mÉÑÂwÉ
mÉUoÉë¼ WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉliÉÉåÇ MüÉ xÉÇaÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉÉåÇ MüÉ ÌuÉcÉÉU ÌlÉqÉïsÉ MüUiÉÉ AÉæU SØzrÉÃmÉ
qÉæsÉ MüÉ lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû eÉæxÉå ÌlÉqÉïsÉÏ, UåiÉ xÉå eÉsÉ MüÉ qÉæsÉ SÕU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû mÉÑÂwÉ ÌlÉqÉïsÉ AÉæU
cÉæiÉlrÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉërɦÉÉåÇmÉSåzÉÉålÉÉqÉ mÉgcÉqÉxxÉaÉïÈ ||5||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SØzrÉAxÉirÉmÉëÌiÉmÉÉSlÉ
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç uÉWû SåuÉ eÉÉå iÉÑqÉlÉå MüWûÉ ÌMü ÎeÉxÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå xÉÇxÉÉU
oÉlkÉlÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû MüWûÉð ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉ mÉëMüÉU qÉlÉÑwrÉ ExÉMüÉå mÉÉiÉÉ Wæû? uÉÍzɸ eÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! uÉWû SåuÉ SÕU lÉWûÏÇ zÉUÏU WûÏ qÉåÇ ÎxjÉU Wæû | ÌlÉirÉ, ÍcÉlqÉÉ§É xÉoÉxÉå mÉÔhÉï AÉæU xÉuÉï ÌuÉµÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû
| cÉlSìqÉÉ MüÉå qÉxiÉMü qÉåÇ kÉUlÉåuÉÉsÉå xÉSÉÍzÉuÉ, oÉë¼É eÉÏ AÉæU ClSìÉÌSMü xÉoÉ ÍcÉlqÉɧÉÃmÉ WæÇû | oÉÎsMü xÉoÉ
eÉaÉiÉç ÍcÉlqÉÉ§É ÃmÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉW ûiÉÉå A¥ÉÉlÉ oÉÉsÉMü pÉÏ MüWûiÉå WæÇû ÌMü AÉiqÉÉ
ÍcÉlqÉÉ§É Wæû; iÉÑqWûÉUå EmÉSåzÉ xÉå YrÉÉ ÍxÉ® WÒûAÉ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ ÌuÉµÉ Måü cÉåiÉlÉ eÉÉlÉlÉå
xÉå iÉÑqÉ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì MüÉå lÉWûÏÇ sÉÉðbÉ xÉMüiÉå CxÉ cÉåiÉlÉ MüÉ lÉÉqÉ xÉÇxÉÉU Wæû | rÉWû cÉåiÉlÉ eÉÏuÉ Wæû, xÉÇxÉÉU
lÉÉqÉÃmÉ Wæû CxÉxÉå eÉUÉqÉUhÉÃmÉ iÉUÇaÉ EimÉ³É WûÉåiÉå WæÇû YrÉÉåÇÌMü AWÇû xÉå SÒÈZÉ mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉæiÉlrÉ
WûÉåMüU eÉÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû xÉÉå AlÉjÉï MüÉ MüÉUhÉ Wæû AÉæU cÉåiÉlÉ xÉå UÌWûiÉ eÉÉå cÉæiÉlrÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ Wæû | ExÉ
mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉMüU qÉÑÌ£ü WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ cÉåiÉlÉiÉÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉUqÉÉiqÉÉ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå WØûSrÉ
MüÐ ÍcÉSèeÉÄQû aÉëÎljÉ OÕûOû mÉÄQûiÉÏ Wæû AjÉÉïiÉç AWÇû qÉqÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû, xÉoÉ xÉÇzÉrÉ NåûSå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU xÉoÉ
MüqÉï¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÍcÉ¨É cÉæiÉlrÉÉålqÉÑZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉaÉå SØzrÉ xmɹ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû, ExÉMåü WûÉåiÉå ÍcÉ¨É Måü UÉåMülÉå MüÉå YrÉÉåÇMüU xÉqÉjÉï WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU SØzrÉ ÌMüxÉ mÉëMüÉU ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ
Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉxÉÇrÉÉåaÉÏ cÉåiÉlÉ eÉÏuÉ Wæû, uÉWû eÉlqÉÃmÉÏ eÉÇaÉsÉ qÉåÇ pÉOûMüiÉÉ pÉOûMüiÉÉ
jÉMü eÉÉiÉÉ Wæû | cÉæiÉlrÉ MüÉå eÉÉå cÉåiÉlÉ AjÉÉïiÉç ÍcÉSÉpÉÉxÉ eÉÏuÉÃmÉ mÉëMüÉzÉÏ MüWûiÉå WæÇû xÉÉå mÉÇÌQûiÉ pÉÏ qÉÔZÉï
WæÇû | rÉWû iÉÉå xÉÇxÉÉUÏ eÉÏuÉ Wæû CxÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå MæüxÉå qÉÑÌ£ü WûÉå | qÉÑÌ£ü mÉUqÉÉiqÉÉ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå WûÉ åiÉÏ Wæû
AÉæU xÉoÉ SÒÈZÉ lÉÉzÉ WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ UÉåaÉ E¨ÉqÉ AÉæwÉkÉ xÉå WûÏ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
mÉUqÉÉiqÉÉ Måü eÉÉlÉlÉå xÉå qÉÑÌ£ü WûÉåiÉÏ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå rÉWû mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ YrÉÉ ÃmÉ Wæû
ÎeÉxÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå eÉÏuÉ qÉÉåWûÃmÉÏ xÉqÉÑSì MüÉå iÉUiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! SåzÉ xÉå SåzÉÉliÉU MüÉå
SÕU eÉÉå xÉÇÌuÉiÉ ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMåü qÉkrÉ eÉÉå ¥ÉÉlÉxÉÇÌuÉiÉ Wæû xÉÉå mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû AÉæU eÉWûÉð
xÉÇxÉÉU MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMåü mÉÏNåû eÉÉå oÉÉåkÉqÉÉ§É zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæ û | Wåû
UÉqÉeÉÏ! uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ eÉWûÉð SØ¹É MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû AÉæU eÉÉå AzÉÔlrÉ Wæû AÉæU
zÉÔlrÉ MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ xÉ×̹ MüÉ xÉqÉÔWû zÉÔlrÉ Wæû LåxÉÏ A²æiÉ xɨÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! qÉWûÉcÉæiÉlrÉ ÃmÉ oÉÄQåû mÉuÉïiÉ MüÐ lÉÉDÇ eÉÉå cÉæiÉlrÉ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU AeÉÄQû Wæ û mÉU eÉÄQû Måü xÉqÉÉlÉ
ÎxjÉiÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû AÉæU eÉÉå xÉoÉMåü pÉÏiÉU oÉÉWûU ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU xÉoÉMüÉå mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû xÉÉå
mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå xÉÔrÉï mÉëMüÉzÉÂmÉ AÉæU AÉMüÉzÉ zÉÔlrÉÃmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç
AÉiqÉÃmÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! eÉÉå xÉoÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûÏ Wæû iÉÉå YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU eÉÉå xÉoÉ
eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû CxÉMüÉ ÌlÉuÉÉïhÉ MæüxÉå WûÉå? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç pÉëqÉ xÉå EimÉ³É WÒûAÉ
Wæû-uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
eÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ eÉÉlÉÉåaÉå iÉoÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåaÉÉ AÉæU ÌMüxÉÏ EmÉÉrÉ xÉå lÉ WûÉåaÉÉ|
eÉoÉ SØzrÉ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ MüUÉåaÉå iÉoÉ SØzrÉ ExÉÏ mÉëMüÉU ÎxjÉiÉ UWåûaÉÉ, mÉU iÉÑqÉMüÉå mÉUqÉÉjÉï xɨÉÉ WûÏ
pÉÉxÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcɨÉÃmÉÏ AÉSzÉï SØzrÉ Måü mÉëÌiÉÌoÉqoÉ ÌoÉlÉÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | eÉoÉ iÉMü SØzrÉ
MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ iÉMü mÉUqÉ oÉÉåkÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ lÉå
ÌTüU mÉÔNûÉ ÌMü Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû SØzrÉ-eÉÉsÉ AÉQûqoÉU qÉlÉ qÉåÇ MæüxÉå ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû? eÉæxÉå xÉUxÉÉåÇ Måü SÉlÉÉåÇ
qÉåÇ xÉÑqÉå MüÉ AÉlÉÉ AɶÉrÉï Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüÉ qÉlÉ qÉåÇ AÉlÉÉ pÉÏ AɶÉrÉï Wæû | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! LMü ÌSlÉ iÉÑqÉ uÉåSkÉqÉï MüÐ mÉëuÉ×Ì¨É xÉÌWûiÉ xÉMüÉqÉ rÉ¥É rÉÉåaÉÉÌSMü ̧ÉaÉÑhÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉæU xÉixÉÇaÉ xÉiÉçzÉÉx§ÉmÉUÉrÉhÉ WûÉå iÉoÉ qÉæÇ LMü WûÏ ¤ÉhÉ qÉåÇ SØzrÉÃmÉÏ qÉæsÉ SÕU MüÃÆaÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÐ
ÌMüUhÉÉåÇ Måü eÉÉlÉå xÉå eÉsÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå pÉëqÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | eÉoÉ SØzrÉ
MüÉ ApÉÉuÉ WÒûAÉ iÉoÉ SØ¸É pÉÏ zÉÉliÉ WûÉåuÉåaÉÉ AÉæU eÉoÉ SÉålÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WÒûAÉ iÉoÉ mÉÏNåû zÉÑ® AÉiqÉxɨÉÉ
WûÏ pÉÉxÉåaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉMü SØ¹É Wæû iÉoÉ iÉMü SØzrÉ Wæû AÉæU eÉoÉ iÉMü SØzrÉ Wæû iÉoÉ iÉMü SØ¹É Wæû |
eÉæxÉå LMü MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå SÉå WûÉåiÉå WæÇû-SÉå WæÇû iÉÉå LMü Wæû AÉæU LMü Wæû iÉoÉ SÉå pÉÏ-LMü lÉ WûÉå iÉoÉ SÉå MüWûÉð
xÉå WûÉåÇ-uÉæxÉå WûÏ LMü Måü ApÉÉuÉ xÉå SÉålÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | SØ¹É MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå WûÏ SØzrÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ
MüUMåü SØ¹É Wæû | LMü Måü ApÉÉuÉ xÉå SÉålÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AWÇûiÉÉ xÉå AÉÌS sÉåMüU
eÉÉå SØzrÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ SÕU MüÃÆaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! AlÉÉiqÉ xÉå AÉÌS sÉåMåü eÉÉå SØzrÉ Wæû uÉWûÏ qÉæsÉ Wæû | CxÉxÉå
UÌWûiÉ WûÉåMüU ÍcɨÉÃmÉ SmÉïhÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåaÉÉ | eÉÉå mÉSÉjÉï AxÉiÉç Wæû ExÉMüÉ MüSÉÍcÉiÉç pÉÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU
eÉÉå mÉSÉjÉï xÉiÉç Wæû xÉÉå AxÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåaÉÉ eÉÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉiÉç lÉ WûÉå ExÉMüÉ qÉÉeÉïlÉ MüUlÉÉ YrÉÉ MüÌPûlÉ Wæû;
Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç AÉÌS xÉå EimÉ³É lÉWûÏÇ WÒûAÉ | eÉÉå MÑüNû SØzrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû | eÉaÉiÉ
ÌlÉqÉïsÉ oÉë¼ cÉæiÉlrÉ WûÏ Wæû | eÉæxÉå xÉÑuÉhÉï xÉå pÉÔwÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû xÉÑuÉhÉï xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç
AÉæU oÉë¼ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉÃmÉÏ qÉsÉ Måü qÉÉeÉïlÉ Måü ÍsÉrÉå qÉæ oÉWÒûiÉ mÉëMüÉU MüÐ rÉÑÌ£ü
iÉÑqÉxÉå ÌuÉxiÉÉUmÉÔuÉïMü MüWÕðûaÉÉ ExÉxÉå iÉÑqÉMüÉå A²æiÉ xɨÉÉ MüÉ pÉÉlÉ WûÉåaÉÉ | rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû
uÉWû ÌMüxÉÏ Måü ²ÉUÉ lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ MüÐ lÉSÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç ÌoÉlÉÉ MüÉUhÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ lÉWûÏÇ eÉæxÉå oÉlkrÉÉ MüÉ mÉѧÉ
lÉWûÏÇ AÉæU eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ uÉ×¤É lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | eÉÉå MÑüNû SåZÉiÉå WûÉå uÉWû ÌlÉUÉqÉrÉ oÉë¼ Wæû |
rÉWû uÉÉYrÉ iÉÑqÉMüÉå MåüuÉsÉ uÉÉhÉÏqÉÉ§É lÉWûÏÇ MüWåû WæÇû ÌMüliÉÑ rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü MüWåû WæÇû Wåû UÉqÉeÉÏ aÉÑ MüÐ MüWûÏ rÉÑÌ£ü
MüÉå eÉÉå qÉÔZÉïiÉÉ xÉå irÉÉaÉ MüUiÉå WæÇû ElÉMüÉå ÍxÉ®ÉliÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå SØzrÉAxÉirÉmÉëÌiÉmÉÉSlɳÉÉqÉ wɸxxÉaÉïÈ ||6||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉcNûÉx§ÉÌlÉhÉïrÉÉå
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû qÉÑlÉϵÉU! uÉWû rÉÑÌ£ü MüÉælÉ Wæû AÉæU MæüxÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÎeÉxÉMåü
kÉÉUhÉ MüUlÉå xÉå mÉÑÂwÉ AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍqÉjrÉÉ ¥ÉÉlÉ xÉå eÉÉå
ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉÃmÉÏ eÉaÉiÉç oÉWÒûiÉ MüÉsÉ MüÉ SØÄRû WûÉå UWûÉ Wæû uÉWû ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ qÉl§É xÉå zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
oÉÉåkÉ MüÐ ÍxÉ®iÉÉ Måü ÍsÉL qÉæÇ iÉÑqÉxÉå LMü AÉZrÉÉlÉ MüWûiÉÉ WÕðû ExÉMüÉå xÉÑlÉMåü iÉÑqÉ qÉÑ£üÉiqÉÉ WûÉåaÉå AÉæU eÉÉå
A®ïmÉëoÉÑ® WûÉåMüU iÉÑqÉ EPû eÉÉAÉåaÉå iÉoÉ ÌiÉrÉïaÉÉÌSMü rÉÉåÌlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ AjÉï Måü mÉÉlÉå
MüÐ eÉÏuÉ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû ExÉMåü mÉÉlÉå Måü AlÉÑxÉÉU rÉ¦É pÉÏ MüUå AÉæU jÉMüMüU ÌTüUå lÉWûÏÇ iÉÉå AuÉzrÉ
ExÉMüÉå mÉÉiÉÉ Wæû, CxÉxÉå xÉixÉÇaÉÌiÉ AÉæU xÉiÉçzÉÉx§ÉmÉUÉrÉhÉ WûÉå eÉoÉ iÉÑqÉ ClÉMåü AjÉï qÉåÇ SØÄRû AprÉÉxÉ MüUÉåaÉå
iÉoÉ MÑüNû ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ mÉUqÉmÉS mÉÉuÉÉåaÉå | ÌTüU UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ Wåû pÉaÉuÉlÉç AÉiqÉoÉÉåkÉ MüÉ MüÉUhÉ MüÉælÉ zÉÉx§É Wæû
AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸ MüÉælÉ Wæû ÌMü ExÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå zÉÉåMü lÉ UWåû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû qÉWûÉqÉiÉå, UÉqÉeÉÏ!
qÉWûÉoÉÉåkÉ MüÉ MüÉUhÉ zÉÉx§ÉÉåÇ qÉåÇ mÉUqÉzÉÉx§É qÉåÇ rÉWû qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ Wæû | CxÉqÉå oÉÄQåû-oÉÄQåû CÌiÉWûÉxÉ WæÇû ÎeÉlÉxÉå
mÉUqÉoÉÉåkÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉoÉ CÌiÉWûÉxÉÉåÇ MüÉ xÉÉU qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû ÎeÉxÉMüÉå xÉqÉfÉ
MüU eÉÏuÉlÉqÉÑ£ü WûÉå iÉÑqÉMüÉå eÉaÉiÉç lÉ pÉÉxÉåaÉÉ, eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ eÉÉaÉå WÒûL MüÉå xuÉmlÉ Måü mÉSÉjÉï pÉÉxÉiÉå WæÇû |
eÉÉå MÑüNû ÍxÉ®ÉliÉ Wæû ElÉ xÉoÉMüÉ ÍxÉ®ÉliÉ CxÉqÉåÇ Wæû AÉæU eÉÉå CxÉqÉåÇ lÉWûÏÇ uÉWû AÉæU qÉåÇ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû CxÉMüÉå
oÉÑήqÉÉlÉ xÉoÉ zÉÉx§É ÌuÉ¥ÉÉlÉ pÉhQûÉU eÉÉlÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ ´É®ÉxÉÇrÉÑ£ü CxÉMüÉå xÉÑlÉå AÉæU ÌlÉirÉ
xÉÑlÉMåü ÌuÉcÉÉUåaÉÉ ExÉMüÐ oÉÑή, ESÉU WûÉåMüU mÉUqÉoÉÉåkÉ MüÉå mÉë ÉmiÉ WûÉåaÉÏ- CxÉqÉåÇ xÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ | ÎeÉxÉMüÉå CxÉ
zÉÉx§É qÉåÇ ÂÍcÉ lÉWûÏÇ Wæû uÉWû mÉÉmÉÉiqÉÉ Wæû | ExÉMüÉå cÉÉÌWûrÉå ÌMü mÉëjÉqÉ AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉå ÌuÉcÉÉUå ExÉMåü
AlÉliÉU CxÉMüÉå ÌuÉcÉÉUå iÉÉå eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåaÉÉ | eÉæxÉå E¨ÉqÉ AÉæwÉkÉ xÉå UÉåaÉ zÉÏbÉë WûÏ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
CxÉ zÉÉx§É Måü xÉÑlÉlÉå AÉæU ÌuÉcÉÉUlÉå xÉå zÉÏbÉë WûÏ A¥ÉÉlÉ lɹ WûÉåMüU AÉiqÉmÉS mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ!
AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ uÉU AÉæU zÉÉmÉ xÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ eÉoÉ ÌuÉcÉÉUÃmÉ AprÉÉxÉ MüUå iÉÉå AÉiqÉ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ
Wæû! Wåû UÉqÉeÉÏ! SÉlÉ SålÉå, iÉmÉxrÉÉ MüUlÉå AÉæU uÉåS Måü mÉÄRûlÉå xÉå pÉÏ AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, MåüuÉsÉ
AÉiqÉÌuÉcÉÉU xÉå WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû | xÉÇxÉÉUpÉëqÉ pÉÏ AlrÉjÉÉ lɹ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉcNûÉx§ÉÌlÉhÉïrÉÉålÉÉqÉ xÉmiÉqÉxxÉaÉïÈ ||7||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉMüÉUhÉ uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ Måü ÍcÉ¨É AÉæU mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ cÉå¹É AÉæU mÉUxmÉU oÉÉåkÉlÉ AÉiqÉÉ
MüÉ Wæû AÉæU eÉÉå AÉiqÉÉ MüÉå MüWûiÉÉ pÉÏ Wæû; AÉiqÉÉ xÉå iÉÉåwÉuÉÉlÉç pÉÏ Wæû AÉæU AÉiqÉÉ WûÏ qÉåÇ UqÉiÉÉ pÉÏ Wæû LåxÉÉ
¥ÉÉlÉ Ìlɸ eÉÏuÉlÉqÉÑ£ü WûÉåMüU ÌTüU ÌuÉSåWûqÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû qÉÑlÉϵÉU! eÉÏuÉlÉqÉÑ£ü AÉæU
ÌuÉSåWûqÉÑ£ü MüÉ YrÉÉ sɤÉhÉ Wæû ÌMü ExÉ SØ̹ MüÉå sÉåMüU qÉæÇ pÉÏ uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÃÆ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ xÉoÉ eÉaÉiÉç Måü urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ ²æiÉpÉëqÉ zÉÉliÉ WÒûAÉ Wæû uÉWû
eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû; eÉÉå zÉÑpÉ Ì¢ürÉÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU WØûSrÉ xÉå AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ ÌlÉsÉåïmÉ UWûiÉÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlÉqÉÑ£ü
Wæû; eÉÉå mÉÑÂwÉ xÉÇxÉÉU MüÐ SzÉÉ xÉå xÉÑwÉÑmiÉ WûÉåMüU xuÉÃmÉ qÉåÇ eÉÉaÉëiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉ eÉaÉiÉpÉëqÉ ÌlÉuÉרÉ
WÒûAÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlÉqÉÑ£ü Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! C¹ MüÐ mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ ÎeÉxÉMüÐ MüÉÎliÉ lÉWûÏÇ oÉÄRûiÉÏ AÉæU AÌlɹ MüÐ
mÉëÉÎmiÉ qÉåÇ lrÉÔlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉWû mÉÑÂwÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû AÉæU eÉÉå mÉÑÂwÉ xÉoÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ Wæû AÉæU WØûSrÉ xÉå ²åwÉ
UÌWûiÉ zÉÏiÉsÉ UWûiÉÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ UÉaɲåwÉÉÌSMü xÉÇrÉÑ£ü SØ̹ AÉiÉÉ Wæû; C¹ qÉåÇ
UÉaÉuÉÉlÉç ÌSZÉiÉÉ Wæû AÉæU AÌlɹ qÉåÇ ²åwÉuÉÉlÉç SØ̹ AÉiÉÉ Wæû mÉU WØûSrÉ xÉå xÉSÉ zÉÉliÉÃmÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû
| ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå AWÇû qÉqÉiÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÐ oÉÑή ÌMüxÉÏ qÉåÇ ÍsÉmÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉWû MüqÉï
MüUå AjÉuÉÉ lÉ MüUå mÉUliÉÑ eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå qÉÉlÉ, AmÉqÉÉlÉ, pÉrÉ AÉæU ¢üÉåkÉ qÉåÇ
MüÉåD ÌuÉMüÉU lÉWûÏÇ EmÉeÉiÉÉ AÉæU AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ zÉÔlrÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ pÉÉå£üÉ
pÉÏ WØûSrÉ xÉå ApÉÉå£üÉ Wæû AÉæU xÉÍcÉ¨É SØ̹ AÉiÉÉ Wæû mÉU AÍcÉ¨É Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ xÉå
MüÉåD SÒÈZÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU sÉÉåaÉÉåÇ xÉå uÉWû SÒÈZÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU UÉaÉ, ²åwÉ AÉæU ¢üÉåkÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû uÉWû
eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉç MüÐ EimÉÌ¨É eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉ¨É Måü ATÑüU
WûÉålÉå xÉå eÉaÉiÉç MüÉ mÉësÉrÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉqÉåÇ xÉqÉoÉÑή Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ pÉÉåaÉÉåÇ xÉå eÉÏiÉÉ
SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉ×iÉMü MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ AÉæU cÉå¹É MüUiÉÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû, mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ mÉuÉïiÉ Måü xÉSØzÉ
AcÉsÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ urÉuÉWûÉU MüUiÉÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ
C¹ AÌlɹ ÌuÉMüÉU MüÉåD lÉWûÏÇ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÃmÉ SÏZÉiÉÉ Wæû
AÉæU ÎeÉxÉMüÐ ÌlÉuÉÉïxÉÌlÉMü oÉÑή WÒûD Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉWû xÉSÉ AÉiqÉxuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû
AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉå oÉë¼xuÉÃmÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç eÉÏuÉlqÉÑ£ü MüÐ iÉÉå
iÉÑqÉlÉå MüÌPûlÉ aÉÌiÉ MüWûÏ | C¹ AÌlɹ qÉåÇ xÉqÉ AÉæU zÉÏiÉsÉ oÉÑή MæüxÉå WûÉåiÉÏ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ!
C¹ AÌlɹÃmÉÏ eÉaÉiÉç A¥ÉÉlÉÏ MüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉå UÉaÉ ²åwÉ
ÌMüxÉÏ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | AÉæUÉåÇ MüÐ SØ̹ qÉåÇ uÉWû cÉå¹É MüUiÉÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ eÉaÉiÉç MüÐ uÉɨÉÉï xÉå xÉÑwÉÑmiÉ
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÏuÉlqÉÑ£ü MÑüNû MüÉsÉ UWûMüU eÉoÉ zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉë¼mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå mÉuÉlÉ xmÉlS MüÉå irÉÉaÉMüU ÌlÉxmÉlS WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü MüÉå irÉÉaÉMüU ÌuÉSåWû qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû
| iÉoÉ uÉWû xÉÔrÉï WûÉåMüU iÉmÉiÉÉ Wæû, oÉë¼É WûÉåMüU xÉ×̹ EimÉ³É MüUiÉÉ Wæû, ÌuÉwhÉÑ WûÉåMüU mÉëÌiÉmÉÉsÉlÉ MüUiÉÉ Wæû,
ÂSì WûÉåMåü xÉÇWûÉU MüUiÉÉ Wæû, mÉ×juÉÏ WûÉåMåü xÉoÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉå kÉUiÉÉ AÉæU AÉåwÉÍkÉ A³ÉÉÌSMüÉåÇ MüÉå EimÉ³É MüUiÉÉ Wæû,
mÉuÉïiÉ WûÉåMåü mÉ×juÉÏ MüÉå UZÉiÉÉ Wæû, eÉsÉ WûÉåMåü UxÉ SåiÉÉ Wæû, AÎalÉ WûÉåMåü EwhÉiÉÉ MüÉå kÉÉUiÉÉ Wæû, mÉuÉlÉ WûÉåMåü
mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå xÉÑZÉÉiÉÉ Wæû,cÉlSìqÉÉ WûÉåMåü AÉåwÉÍkÉrÉÉåÇ MüÉå mÉѹ MüUiÉÉ Wæû, AÉMüÉzÉ WûÉåMåü xÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå PûÉæU
SåiÉÉ Wæû,qÉåbÉ WûÉåMåü uÉwÉÉï MüUiÉÉ Wæû AÉæU xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉaÉiÉç Wæû xÉoÉMüÉ AÉiqÉÉ WûÉåMåü ÎxjÉiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÌuÉSåWûqÉÑ£ü zÉUÏU MüÉå kÉÉUhÉ MüU ¤ÉÉåpÉuÉÉlÉç WûÉåMüU eÉaÉiÉç qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû
iÉÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÉ pÉëqÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ ÍqÉOûiÉÉ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç AÉQûqoÉU A¥ÉÉlÉÏ Måü WØûSrÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | ÌuÉSåWû qÉÑ£ü uÉWûÏ ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉWûÉð ESrÉ AxiÉ MüÐ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüsmÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ zÉÑ® oÉÉåkÉqÉÉ§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç AÉÌS xÉå EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ A¥ÉÉlÉ
xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | qÉæÇ iÉÑqÉ AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÂmÉ WæÇû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ AÉæU SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû | AÉæU eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
eÉæxÉå xuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉå WûÉåiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉ
EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | rÉWû xÉoÉ eÉaÉ‹ÉsÉ qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû, xuÉÃmÉ xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ oÉlÉÉ | ¥ÉÉlÉÏ MüÉå
xÉSÉ rÉWûÏ ÌlɶÉrÉ UWûiÉÉ Wæû, ÌTüU eÉaÉiÉç MüÉ ¤ÉÉåpÉ ExÉMüÉå MæüxÉå pÉÉxÉå? Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû pÉÏ qÉæÇlÉå iÉÑqWûÉUå
eÉÉlÉlÉåqÉÉ§É MüÉå MüWûÉ Wæû, lÉWûÏÇ iÉÉå eÉaÉiÉç MüWûÉð Wæû eÉaÉiÉç MüÉ iÉÉå AirÉliÉ ApÉÉuÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå
mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! eÉaÉiÉç Måü AirÉliÉ ApÉÉuÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ AÉiqÉoÉÉåkÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | uÉÍzɸ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ SØ¹É MüÉ ÍqÉjrÉÉpÉëqÉ ESrÉ WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ xÉå LMü MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå iÉoÉ SÉålÉÉåÇ MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå AÉæU eÉoÉ SÉålÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå iÉoÉ zÉÑ® oÉÉåkÉqÉÉ§É zÉåwÉ UWåû | ÎeÉxÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ
ApÉÉuÉ WûÉå uÉWû rÉÑÌ£ü qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÉ WÕðû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉUMüÉsÉ MüÉ eÉÉå eÉaÉiÉç SØÄRû WûÉå UWûÉ Wæ û uÉWû
ÍqÉjrÉÉuÉÉlÉç ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ Wæû | uÉWû ÌuÉcÉÉUÃmÉÏ qÉl§É xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå mÉuÉïiÉ mÉU cÉÄRûlÉÉ AÉæU EiÉUlÉÉ
zÉlÉæÈ-zÉlÉæÈ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuÉ®MüpÉëqÉ ÍcÉUMüÉsÉ MüÉ SØÄRû WûÉå UWûÉ Wæû, ÌuÉcÉÉU MüUMåü ¢üqÉ xÉå ExÉMüÐ
ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉåiÉÏ Wæû | eÉaÉiÉç Måü AirÉliÉ ApÉÉuÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ AÉiqÉoÉÉåkÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ExÉMåü AirÉliÉ ApÉÉuÉ Måü
ÌlÉÍqÉ¨É qÉæÇ rÉÑÌ£ü MüWûiÉÉ WÕðû, ExÉMåü xÉqÉfÉlÉå xÉå eÉaÉiÉç pÉëqÉ lɹ WûÉåaÉÉ AÉæU eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU iÉÑqÉ ÌuÉcÉUÉåaÉå |
Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉlkÉlÉ xÉå uÉWûÏ oÉðkÉiÉÉ Wæû eÉÉå EmÉeÉÉ WûÉå AÉæU qÉÑ£ü pÉÏ uÉWûÏ WûÉåiÉÉ eÉÉå EmÉeÉÉ WûÉå | rÉWû eÉaÉiÉç
eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ lÉSÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉWû pÉÏ EmÉeÉÏ lÉWûÏÇ Wæû pÉëqÉ
xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæ xÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå A®ï qÉÏÍsÉiÉ lÉå§É mÉÑÂwÉ MüÉå
AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÂuÉUå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ pÉëqÉ xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
xjÉÉuÉU , eÉÇaÉqÉ, SåuÉiÉÉ, ÌMü³ÉU, SæirÉ, qÉlÉÑwrÉ, oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ, ÂSìÉÌSMü eÉaÉiÉç MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉMåü
AlÉliÉU eÉÉå UWûiÉÉ Wæû xÉÉå CÎlSìrÉaÉëÉWûMü xɨÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU AxÉirÉ pÉÏ lÉWûÏÇ AÉæU lÉ zÉÔlrÉ, lÉ mÉëMüÉzÉ, lÉ
AlkÉMüÉU, lÉ SعÉ, lÉ SØzrÉ, lÉ MåüuÉsÉ lÉ AMåüuÉsÉ, lÉ cÉåiÉlÉ, lÉ eÉÄQû lÉ ¥ÉÉlÉ, lÉ A¥ÉÉlÉ, lÉ xÉÉMüÉU, lÉ
ÌlÉUÉMüÉU, lÉ ÌMügcÉlÉ AÉæU lÉ AÌMügcÉlÉ WûÏ Wæû uÉWû iÉÉå xÉuÉïzÉoSÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû | ExÉqÉåÇ uÉÉhÉÏ MüÐ aÉqÉ lÉWûÏÇ
AÉæU eÉÉå Wæû iÉÉå cÉåiÉlÉ xÉå UÌWûiÉ cÉæiÉlrÉ AÉiqÉiɨuÉqÉÉ§É Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ AWÇû iuÉÇ MüÐ MüÉåD MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ | LåxÉå
zÉåwÉUWûiÉÉ Wæû AÉæU mÉÔhÉï, AmÉÔhÉï, AÉÌS , qÉkrÉ, AliÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | xÉÉåD xɨÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû
AÉæU MÑüNû eÉaÉiÉç oÉlÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå qÉUÏÍcÉMüÉ qÉåÇ eÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ ÍcɨÉzÉÌ£ü xmÉlSÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉoÉ eÉaÉSÉMüÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌlÉxxmÉlS WûÉåiÉÏ Wæû
iÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû, mÉU AÉiqÉxɨÉÉ LMüUxÉ UWûiÉÏ Wæû | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû AÉæU ÌlÉxxmÉlSÂmÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ mÉUliÉÑ uÉÉrÉÑ LMü WûÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉxmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
eÉaÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ ÌlÉxxmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉåiÉlÉ iÉoÉ
eÉÉlÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉxmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉÑaÉlkÉ MüÉ aÉëWûhÉ AÉkÉÉU xÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AÉkÉÉUÃmÉ
SìurÉ Måü ÌoÉlÉÉ xÉÑaÉlkÉ MüÉ aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå uÉx§É µÉåiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ UÇaÉ MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû
AlrÉjÉÉ UÇaÉ lÉWûÏÇ cÉÄRûiÉÉ uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ MüÉ eÉÉlÉlÉÉ xmÉlS xÉå WûÉåiÉÉ Wæû xmÉlS Måü ÌoÉlÉÉ eÉÉlÉlÉå MüÐ MüsmÉlÉÉ
pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ zÉÔlrÉiÉÉ AÉæU AÎalÉ qÉåÇ EwhÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç
pÉÉxÉiÉÉ Wæû--uÉWû AlÉlrÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ
eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÏ Wæû | uÉWû AÉMüÉzÉuÉiÉç zÉÑ® Wæû AÉæU ´ÉuÉhÉ,cɤÉÑ lÉÉÍxÉMüÉ, iuÉcÉÉ, SåWû AÉæU zÉoS
xmÉzÉï, ÃmÉ, UxÉ, aÉlkÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæU xÉoÉ AÉåU xÉå ´ÉuÉhÉ MüUiÉÉ, oÉÉåsÉiÉÉ, xÉÔðbÉiÉÉ, xmÉzÉï MüUiÉÉ AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
UxÉ sÉåiÉÉ pÉÏ AÉmÉ WûÏ Wæû | AÉiqÉÃmÉÏ xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉÃmÉÏ Ì§ÉsÉÉåMüÐ TÑüUiÉÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå
eÉsÉ qÉåÇ cÉ¢ü AÉuÉ×¨É TÑüUiÉå pÉÉxÉiÉå xÉÉå eÉsÉ xÉå CiÉU MÑüNû lÉWûÏÇ, eÉsÉÃmÉ WûÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ xÉå
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ AÉiqÉÃmÉ WûÏ Wæû | AÉiqÉÉ WûÏ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÎeÉÀûÉ lÉWûÏÇ mÉU oÉÉåsÉiÉÉ Wæû; ApÉÉå£üÉ
Wæû mÉU pÉÉå£üÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû; ATÑüU Wæû mÉU TÑüUiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû; A²æiÉ Wæû mÉU ²æiÉÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
ÌlÉUÉMüÉU Wæû mÉU xÉÉMüÉUÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉxɨÉÉ xÉoÉ zÉoSÉåÇ xÉå AiÉÏiÉ Wæû mÉU uÉWûÏ
xÉoÉ zÉoSÉåÇ MüÉå kÉÉUiÉÏ Wæû AÉæU SØ¹É WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÏ Wæû, CiÉU MÑüNû Wæû lÉWûÏÇ | MüD xÉ×̹ xÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU
MüD ÌuÉsɤÉhÉ WûÉåiÉÏ WæÇû mÉUliÉÑ xuÉÃmÉ xÉå MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ xÉSÉ AÉiqÉÂmÉ WæÇû eÉæxÉå xÉÑuÉhÉï xÉå pÉÔwÉhÉ xÉqÉÉlÉ
AÉMüÉU pÉÏ WûÉåiÉå AÉæU ÌuÉsɤÉhÉ pÉÏ WûÉåiÉå WæÇû | AÉæU MÇüMühÉ xÉå AÉÌS sÉåMåü eÉÉå pÉÔwÉhÉ WæÇû xÉÉå xÉÑuÉhÉï xÉå
CiÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉå -xÉÑuÉhÉïÃmÉ WûÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AÉiqÉxuÉÃmÉ Wæû AÉæU zÉÑ® AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ ÌlÉqÉïsÉ
oÉÉåkÉqÉÉ§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉÑqÉ ExÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåaÉå iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉaÉiÉç uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû
lÉWûÏÇ Wæû xÉSÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû; MåüuÉsÉ qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå WûÏ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû qÉlÉ Måü
TÑüUlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉålÉå mÉU xÉoÉ MüsmÉlÉÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU AÉiqÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU
xÉoÉMüÉ AÍkɸÉlÉÃmÉ Wæû | rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç ExÉÏ xÉå WÒûAÉ Wæû AÉæU uÉWûÏ ÃmÉ Wæû | xÉoÉMüÉ MüÉUhÉ AÉiqÉxɨÉÉ
Wæû AÉæU ExÉMüÉ MüÉUhÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | AMüÉUhÉ, A²æiÉ, AeÉU, AqÉU, AÉæU xÉoÉ MüsmÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ zÉÑ®
ÍcÉlqÉɧÉÂmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉUqÉMüÉUhÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉɹqÉxxÉaÉïÈ ||8||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉÉiqÉxuÉÃmÉ uÉhÉïlÉ
CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ mÉSÉjÉï lɹ WûÉå eÉÉiÉå
WæÇû ExÉMåü mÉÏNåû eÉÉå UWûiÉÉ Wæû ExÉå zÉÔlrÉ MüÌWûrÉå uÉÉ mÉëMüÉzÉ MüÌWûrÉå, YrÉÉåÇÌMü iÉqÉ iÉÉå lÉWûÏÇ; cÉåiÉlÉ Wæû AjÉuÉÉ
eÉÏuÉ Wæû, qÉlÉ Wæû uÉÉ oÉÑή Wæû xÉiÉç AxÉiÉç, ÌMügcÉlÉ, ClÉqÉåÇ MüÉåD iÉÉå WûÉåuÉåaÉÉ; AÉmÉ MæüxÉå MüWûiÉå WæÇû ÌMü uÉÉhÉÏ
MüÐ aÉqÉ lÉWûÏÇ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû iÉÑqÉlÉå oÉÄQûÉ mÉëzlÉ ÌMürÉÉ Wæû | CxÉ pÉëqÉ MüÉå qÉæÇ ÌoÉlÉÉ rɦÉ
lÉÉzÉ MüÃÆaÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ xÉå AlkÉMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUå xÉÇzÉrÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉåaÉÉ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉWûÉ mÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉqmÉÔhÉï SØzrÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû mÉÏNåû eÉÉå zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû xÉÉå
zÉÔlrÉ lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü SØzrÉÉpÉÉxÉ ExÉqÉåÇ xÉSÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå jÉqpÉ qÉåÇ
ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû ÌMü CiÉlÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð CxÉ jÉÇpÉ xÉå ÌlÉMüsÉåÇaÉÏ xÉÉå jÉqpÉ qÉåÇ WûÏ ÍzÉsmÉÏ MüsmÉiÉÉ
Wæû eÉÉå jÉqpÉ lÉ WûÉå iÉÉå ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð ÌMüxÉqÉåÇ MüsmÉiÉÉ? uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉ ÃmÉÏ jÉqpÉå qÉåÇ qÉlÉÃmÉÏ ÍzÉsmÉÏ
eÉaÉiÉçÃmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû; eÉÉå AÉiqÉÉ lÉ WûÉå iÉÉå mÉÑiÉÍsÉrÉÉð ÌMüxÉqÉåÇ MüsmÉå eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð
jÉqpÉÉÃmÉ WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ eÉaÉiÉç oÉë¼ÃmÉ Wæû oÉë¼É xÉå CiÉU eÉaÉiÉç MüÉ WûÉålÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉåÇ MüÉ
xÉSèpÉÉuÉ AÉæU AxÉSèpÉÉuÉ jÉqpÉ qÉåÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü AÍkɸÉlÉÃmÉ jÉqpÉÉ Wæû - jÉqpÉå ÌoÉlÉÉ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ,
uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉSèpÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉiÉç xÉå WûÉåiÉÉ Wæû AxÉiÉç
xÉå lÉWûÏÇ AÉæU AxÉSèpÉÉuÉ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû xÉiÉç WûÏ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AxÉiÉç qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | CxÉxÉå xÉiÉç zÉÔlrÉ
lÉWûÏÇ; eÉÉå zÉÔlrÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå ÌMüxÉqÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ eÉæxÉå xÉÉåqÉ eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ MüÉ xÉSèpÉÉuÉ AÉæU AxÉSèpÉÉuÉ pÉÏ
WûÉåiÉÉ Wæû | AxÉSèpÉÉuÉ CxÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü iÉUÇaÉ ÍpÉ³É MÑüNû lÉWûÏÇ AÉæU xÉSèpÉÉuÉ CxÉ MüÉUhÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû
ÌMü eÉsÉ WûÏ qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüÉ xÉSèpÉÉuÉ AxÉSèpÉÉuÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû zÉÔlrÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ |
eÉæxÉå xÉÉåqÉ eÉsÉ qÉåÇ MüWûlÉåqÉÉ§É MüÉå iÉUÇaÉ WæÇû, lÉWûÏÇ iÉÉå eÉsÉ WûÏ uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüWûlÉåqÉÉ§É MüÉå Wæû, WÒûAÉ MÑüNû
lÉWûÏÇ -LMü xɨÉÉ WûÏ Wæû | AÉæU zÉÔlrÉ AÉæU AzÉÔlrÉ pÉÏ lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü zÉÔlrÉ AÉæU AzÉÔlrÉ rÉå SÉålÉÉåÇ zÉoS
ExÉqÉåÇ MüÎsmÉiÉ WæÇû zÉÔlrÉ ExÉMüÉå MüWûiÉå WæÇû eÉÉå xÉSèpÉÉuÉ xÉå UÌWûiÉ ApÉÉuÉÃmÉ WûÉå AÉæU AzÉÔlrÉ ExÉMüÉå
MüWûiÉå WæÇû eÉÉå ÌuɱqÉÉlÉ WûÉå | mÉU AÉiqÉxɨÉÉ ClÉ SÉålÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû | AzÉÔlrÉ pÉÏ zÉÔlrÉ MüÉ mÉëÌiÉrÉÉåaÉÏ Wæû eÉÉå
zÉÔlrÉ lÉWûÏÇ iÉÉå AzÉÔlrÉ MüWûÉð xÉå WûÉå | rÉå SÉålÉÉåÇ WûÏ ApÉÉuÉqÉÉ§É WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉÔrÉï, iÉÉUÉ, SÏmÉMü AÉÌS
pÉÉæÌiÉMü mÉëMüÉzÉ pÉÏ uÉWûÉð lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü mÉëMüÉzÉ AlkÉMüÉU MüÉ ÌuÉUÉåkÉÏ Wæû eÉÉå rÉWû mÉëMüÉzÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå
AlkÉMüÉU ÍxÉ® lÉ WûÉåiÉÉ | CxÉxÉå uÉWûÉð mÉëMüÉzÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU iÉqÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü xÉÔrÉÉïÌSMü
ÎeÉxÉxÉå mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû uÉWû iÉqÉ MæüxÉå WûÉå? AÉiqÉÉ Måü mÉëMüÉzÉ ÌoÉlÉÉ xÉÔrÉÉïÌSMü pÉÏ iÉqÉÃmÉ WæÇû | CxÉxÉå uÉWû lÉ
zÉÔlrÉ Wæû, lÉ AzÉÔlrÉ Wæû, lÉ mÉëMüÉzÉ Wæû, lÉ iÉqÉ Wæû, MåüuÉsÉ AÉiqÉiɨuÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå jÉqpÉ qÉåÇ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MÑüNû
WæÇû lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå oÉåÍsÉ AÉæU oÉåÍsÉ MüÐ qÉ‹É qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ AÉæU eÉæxÉå eÉsÉ AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ qÉ×̨ÉMüÉ AÉæU bÉOû qÉåÇ MÑüNû
pÉåS lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ, lÉÉqÉqÉÉ§É pÉåS Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉsÉ AÉæU qÉ×̨ÉMüÉ
MüÉ eÉÉå SعÉliÉ ÌSrÉÉ Wæû LåxÉÉ pÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU qÉ×̨ÉMüÉ qÉåÇ bÉOû WûÉåiÉÉ
Wæû xÉÉå pÉÏ mÉËUhÉÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉlÉ lÉWûÏÇ Wæû AÉæU eÉÉå qÉÉlÉÍxÉMü Wæû iÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû |
CxÉxÉå eÉaÉiÉç MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ Wæû ÃmÉ AuÉsÉÉåMülÉ qÉlÉxMüÉU eÉÉå MÑüNû pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû
| AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû-eÉaÉiÉç MÑüNû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xÉÔrÉï
MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉÉpÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! jÉqpÉ qÉåÇ eÉÉå
ÍzÉsmÉMüÉU mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû xÉÉå pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏÇ AÉæU rÉWûÉð MüsmÉlÉåuÉÉsÉÉ pÉÏ oÉÏcÉ MüÐ mÉÑiÉsÉÏ Wæû uÉWû pÉÏ
WûÉålÉå ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉxÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå zÉÔlrÉ MæüxÉå MüÌWûrÉå AÉæU eÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüÌWûrÉå ÌMü cÉåiÉlÉ Wæû iÉÉå pÉÏ lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü cÉåiÉlÉ pÉÏ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ ÍcɨÉMüsÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû eÉWûÉð TÑüUlÉÉ lÉ
WûÉå uÉWûÉð cÉåiÉlÉiÉÉ MæüxÉå UWåû? eÉæxÉå eÉoÉ MüÉåD ÍqÉUcÉ MüÉå ZÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÐ ÌiÉZÉÉD pÉÉxÉiÉÏ Wæû, ZÉÉrÉå
ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ | uÉæxÉå WûÏ cÉæiÉlrÉ eÉÉlÉlÉÉ pÉÏ xmÉlSMüsÉÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû, AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉÉlÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
cÉæiÉlrÉiÉÉ xÉå UÌWûiÉ ÍcÉlqÉÉ§É A¤ÉrÉ xÉÑwÉÑÎmiÉÃmÉ Wæû ExÉMüÉå eÉÉå iÉÑUÏrÉ MüWûiÉÉ Wæû uÉWû ¥ÉårÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ xÉå aÉqrÉ
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ ExÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå xÉÇxÉÉUÃmÉÏ xÉmÉï lÉWûÏÇ QûxÉ xÉMüiÉÉ, uÉWû AcÉæirÉ
ÍcÉlqÉÉ§É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ ExÉMüÉå SØzrÉÃmÉÏ xÉmÉï QûxÉiÉÉ Wæû | AÉiqÉxɨÉÉ
qÉåÇ iÉÉå MÑüNû ²åiÉ lÉWûÏÇ WÒûAÉ AÉiqÉxɨÉÉ iÉÉå AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ xuÉcNû Wæû | ClÉMüÉ SعÉ, SzÉïlÉ, SØzrÉ xuÉiÉÈ
AlÉÑpÉuÉxɨÉÉ AÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû AÉæU uÉWû AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉqÉåÇ ²æiÉMüsmÉlÉÉ
MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû | uÉWû A²æiÉqÉÉ§É Wæû uÉWû lÉ SØ¹É Wæû lÉ eÉÏuÉ Wæû, lÉ MüÉåD ÌuÉMüÉU AÉæU lÉ xjÉÔsÉ, lÉ xÉÔ¤qÉ Wæû LMü zÉÑ® A²æiÉÃmÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû eÉÉå rÉWû cÉæirÉ MüÉ TÑüUlÉÉ WûÏ AÉÌS qÉåÇ lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉÉå
cÉåiÉlÉMüsÉÉÃmÉ eÉÏuÉ MæüxÉå WûÉå AÉæU eÉÉå eÉÏuÉ WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå MæüxÉå WûÉå eÉÉå oÉÑή WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉð
MæüxÉå WûÉåÇ; eÉÉå CÎlSìrÉÉð lÉWûÏÇ iÉÉå SåWû MæüxÉå WûÉå AÉæU eÉÉå SåWû lÉ WûÉå iÉÉå eÉaÉiÉç MæüxÉå WûÉå? Wåû UÉqÉeÉÏ!
AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ xÉoÉ MüsmÉlÉÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ WæÇû; ExÉqÉåÇ MÑüNû MüWûlÉÉ lÉWûÏÇ oÉlÉiÉÉ uÉWû iÉÉå mÉÔhÉï, AmÉÔhÉï, xÉiÉç,
AxÉiÉç xÉå lrÉÉUÉ Wæû pÉÉuÉ AÉæU ApÉÉuÉ MüÉ MüpÉÏ ExÉqÉåÇ MüÉåD ÌuÉMüÉU lÉWûÏÇ; AÉÌS, qÉkrÉ, AliÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ
pÉÏ MüÉåD lÉWûÏÇ uÉWû iÉÉå AeÉU, AqÉU, AÉlÉlS, AlÉliÉ, ÍcɨÉxuÉÃmÉ, AcÉæirÉ ÍcÉlqÉÉ§É AÉæU AuÉÉYrÉmÉS Wæû |
uÉWû xÉÔ¤qÉ xÉå pÉÏ xÉÔ¤qÉ, AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ AÍkÉMü zÉÔlrÉ AÉæU xjÉÔsÉ xÉå pÉÏ xjÉÔsÉ LMü A²æiÉ AÉæU
AlÉliÉ ÍcÉSìÖmÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉ! rÉWû AÍcÉÇirÉ, ÍcÉlqÉÉ§É AÉæU mÉUqÉÉjÉï xɨÉÉ eÉÉå
AÉmÉlÉå MüWûÏ ExÉMüÉ ÃmÉ oÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉÑfÉxÉå ÌTüU MüWûÉå | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉoÉ eÉaÉiÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉU oÉë¼xɨÉÉ zÉåwÉ UWûiÉÏ Wæû ExÉMüÉ ÃmÉ qÉæÇ MüWûiÉÉ WÕðû qÉlÉÃmÉÏ
oÉë¼É Wæû qÉlÉ MüÐ uÉ×Ì¨É eÉÉå mÉëuÉ×¨É WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû LMü mÉëqÉÉhÉ, SÕxÉUÏ ÌuÉmÉrÉïMü, iÉÏxÉUÏ ÌuÉMüsmÉ, cÉÉæjÉÏ
ApÉÉuÉ AÉæU mÉÉðcÉuÉÏÇ xqÉUhÉ Wæû | mÉëqÉÉhÉuÉ×Ì¨É iÉÏlÉ mÉëMüÉU MüÐ Wæû -LMü mÉëirɤÉ; SÕxÉUÏ AlÉÑqÉÉlÉ eÉæxÉå kÉÑðuÉÉ
xÉå AÎalÉ eÉÉlÉlÉÉ AÉæU iÉÏxÉUÏ zÉoSÃmÉ rÉå iÉÏlÉÉåÇ mÉëqÉÉhÉuÉ×Ì¨É AÉmiÉMüÉÍqÉMüÉ WæÇû | ̲iÉÏrÉ ÌuÉmÉrÉïMü uÉ×Ì¨É Wæû ÌuÉmÉUÏiÉ pÉÉuÉ xÉå iÉ×iÉÏrÉ ÌuÉMüsmÉuÉ×Ì¨É Wæû cÉåiÉlÉ DµÉUÃmÉ Wæû AÉæU xÉɤÉÏ mÉÑÂwÉÃmÉ Wæû AjÉÉïiÉç eÉæxÉå xÉÏmÉ
mÉÄQûÏ WûÉå AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÇzÉrÉ uÉ×Ì¨É cÉÉðSÏ MüÐ rÉÉ xÉÏmÉÏ MüÐ pÉÉxÉå iÉÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÌuÉMüsmÉ Wæû | cÉiÉÑjÉï
ÌlÉSìÉ-ApÉÉuÉ uÉ×Ì¨É Wæû AÉæU mÉgcÉqÉ xqÉUhÉuÉ×Ì¨É Wæû rÉWûÏ mÉÉðcÉÉåÇ uÉ×̨ÉrÉÉð WæÇû AÉæU ClÉMüÉ AÍpÉqÉÉlÉÏ qÉlÉ Wæû
eÉoÉ iÉÏlÉÉåÇ zÉUÏUÉåÇ MüÉ AÍpÉqÉÉlÉÏ AWÇûMüÉU lÉÉzÉ WûÉå iÉoÉ mÉÏNå û eÉÉå UWûiÉÉ Wæû xÉÉå ÌlɶÉsÉ xɨÉÉ AlÉliÉ AÉiqÉÉ
Wæû | qÉæÇ AxÉiÉç lÉWûÏÇ MüWûiÉÉ WÕðû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉaÉëiÉç Måü ApÉÉuÉ WûÉålÉå mÉU eÉoÉ iÉMü xÉÑwÉÑÎmiÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ uÉWû
ÃmÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ Wæû AÇaÉѸ MüÉå eÉÉå zÉÏiÉ EwhÉ MüÉ xmÉzÉï WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå AlÉÑpÉuÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ
mÉUqÉÉiqÉxɨÉÉ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ SعÉ, SzÉïlÉ AÉæU SØzrÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU sÉÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ
Wæû | ExÉ xɨÉÉ qÉåÇ cÉåiÉlÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉqÉåÇ cÉåiÉlÉ AjÉÉïiÉç eÉÏuÉ AÉæU eÉÄQû AjÉÉïiÉç SåWûÉÌSMü
SÉålÉÉåÇ lÉWûÏÇ WæÇû uÉWû AcÉæirÉ ÍcÉlqÉÉ§É mÉUqÉÉiqÉÉ ÃmÉ Wæû | eÉoÉ xÉoÉ urÉWûÉU WûÉåiÉå WæÇû ElÉMåü AliÉU AÉMüÉzÉÃmÉ
WæÇû-MüÉåD ¤ÉÉåpÉ lÉWûÏÇ LåxÉÏ xɨÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû uÉWû zÉÔlrÉ Wæû mÉUliÉÑ zÉÔlrÉiÉÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
ÎeÉxÉqÉåÇ SعÉ, SzÉïlÉ AÉæU SØzrÉ iÉÏlÉÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ WæÇû AÉæU AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû -LåxÉÏ xɨÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ
Wæû| eÉÉå xjÉÉuÉU qÉåÇ xjÉÉuÉUpÉÉuÉ AÉæU cÉåiÉlÉ qÉåÇ cÉåiÉlÉ pÉÉuÉ xÉå urÉÉmÉ UWûÉ Wæû AÉæU qÉlÉ oÉÑή CÎlSìrÉÉð
ÎeÉxÉMüÉå lÉWûÏÇ mÉÉ xÉMüiÉÏÇ LåxÉÏ xɨÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ AÉæU ÂSì MüÉ eÉWûÉð
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMåü mÉÏNåû eÉÉå zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ MüÉåD ÌuÉMüsmÉ lÉWûÏÇ LåxÉÏ AcÉåiÉ
ÍcÉlqÉɧÉxɨÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ MüÉ ÃmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉUqÉÉiqÉxuÉÃmÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉ lÉuÉqÉxxÉaÉïÈ ||9||

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AlÉÑ¢üqÉ
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉWû SØzrÉ eÉÉå xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ qÉåÇ MüWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû?
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉlkrÉÉ x§ÉÏ MüÉ mÉÑ§É MüWûÉð xÉå AÉiÉÉ Wæû AÉæU MüWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ MüÉ
uÉlÉ MüWûÉð xÉå AÉiÉÉ AÉæU MüWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû? eÉæxÉå AÉMüÉzÉ MüÉ uÉlÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | ÌTüU UÉqÉeÉÏ
lÉå mÉÑNûÉ, Wåû qÉÑlÉϵÉU! oÉlkrÉÉ MüÉ mÉÑ§É AÉæU AÉMüÉzÉ MüÉ uÉlÉ iÉÉå iÉÏlÉÉåÇ MüÉsÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ zÉoSqÉÉ§É Wæû AÉæU
EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ mÉU rÉWû eÉaÉiÉç iÉÉå xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû oÉlkrÉÉ Måü mÉÑ§É Måü xÉqÉÉlÉ MæüxÉå WûÉå? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå,
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå oÉlkrÉÉ MüÉ mÉÑ§É AÉæU AÉMüÉzÉ MüÉ uÉlÉ EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ |
eÉæxÉå xÉÇMüsmÉmÉÑU WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉlÉaÉU mÉëirÉ¤É pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû, ClÉqÉåÇ xÉå MüÉåD
mÉSÉjÉï xÉiÉç lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå eÉsÉ AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ,
MüÉeÉsÉ AÉæU zrÉÉqÉiÉÉ qÉåÇ, AÎalÉ AÉæU EwhÉiÉÉ qÉåÇ, cÉlSìqÉÉ AÉæU zÉÏiÉsÉiÉÉ qÉåÇ, uÉÉrÉÑ AÉæU xmÉlS qÉåÇ AÉMüÉzÉ
AÉæU zÉÔlrÉiÉÉ qÉåÇ pÉåS lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ -xÉSÉ AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç MÑüNû oÉlÉÉ lÉWûÏÇ, AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉç
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ AÉæU AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÂuÉUå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå
WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌTüU UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔN ûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! SØzrÉ Måü AirÉliÉ
ApÉÉuÉ ÌoÉlÉÉ oÉÉåkÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU eÉaÉiÉç xmɹÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | SØ¹É AÉæU SØzrÉ eÉÉå qÉlÉ xÉå
ESrÉ WÒûL WæÇû xÉÉå pÉëqÉ xÉå WÒûL WæÇû | eÉÉå LMü Wæû iÉÉå SÉålÉÉåÇ pÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ LMü MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå iÉÉå
SÉålÉÉåÇ qÉÑ£ü WûÉåÇ, YrÉÉåÇÌMü eÉWûÉð SØ¹É Wæû uÉWûÉð SØzrÉ pÉÏ Wæû AÉæU eÉWûÉð SØzrÉ Wæû uÉWûÉð SØ¹É pÉÏ Wæû | eÉæxÉå zÉÑ®
AÉSzÉï Måü ÌoÉlÉÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ SØ¹É pÉÏ SØzrÉ Måü ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ AÉæU SØzrÉ SØ¹É Måü ÌoÉlÉÉ
lÉWûÏÇ | Wåû qÉÑlÉϵÉU! SÉålÉÉåÇ qÉåÇ LMü lɹ WûÉå iÉÉå SÉålÉÉåÇ ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉåÇ CxÉxÉå uÉWûÏ rÉÑÌ£ü MüWûÉå ÎeÉxÉxÉå SØzrÉ MüÉ
AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉåMüU AÉiqÉoÉÉåkÉ mÉëÉmiÉ WûÉå | MüÉåD LåxÉÉ pÉÏ MüWûiÉå WæÇû ÌMü SØzrÉ AÉaÉå jÉÉ AoÉ lɹ WÒûAÉ
iÉÉå ExÉMüÉå pÉÏ xÉÇxÉÉUpÉÉuÉ SåZÉÉuÉåaÉÉ AÉæU ÎeÉxÉMüÉå ÌuɱqÉÉlÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU ExÉMåü AliÉU xÉ°ÉuÉ Wæû iÉÉå
ÌTüU xÉÇxÉÉU SåZÉåaÉÉ | eÉæxÉå xÉÔ¤qÉ oÉÏeÉ qÉåÇ uÉ×¤É MüÉ xÉ°ÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xqÉ×ÌiÉ ÌTüU xÉÇxÉÉU MüÉå
ÌSZÉÉuÉåaÉÉ AÉæU AÉmÉ MüWûiÉåWæÇû ÌMü eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû AÉæU EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ? Wåû qÉÑlÉϵÉU! ÎeÉxÉMüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû uÉxiÉÑ uÉÉxiÉuÉ
qÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU eÉÉå Wæû WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå oÉlkÉlÉ ÌMüxÉMüÉå WÒûAÉ iÉoÉ iÉÉå xÉoÉ qÉÑ£üxuÉÃmÉ WÒûL mÉU eÉaÉiÉç iÉÉå
mÉëirÉ¤É pÉÉxÉiÉÉ Wæû? CxÉxÉå AÉmÉ uÉWûÏ rÉÑÌ£ü MüWûÉå ÎeÉxÉxÉå eÉaÉiÉ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉå | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå,
Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ Måü AirÉliÉ ApÉÉuÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉæÇ LMü MüjÉÉ xÉÑlÉÉiÉÉ WÕðû; ÎeÉxÉMüÉ AjÉï ÌlɶÉrÉMüU
xÉqÉfÉlÉå xÉå SØzrÉ zÉÉliÉ WûÉåMüU ÌTüU xÉÇxÉÉU MüSÉÍcÉiÉç lÉ EmÉeÉåaÉÉ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ kÉÔsÉ lÉWûÏÇ EÄQûiÉÏ uÉæxÉå
WûÏ iÉÑqWûÉUå WØûSrÉ qÉåÇ xÉÇxÉÉU lÉ UWåûaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå AMüÉUhÉÃmÉ Wæû;
CxÉMüÉ MüÉUhÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉ MüÉUhÉ MüÉåD lÉ WûÉå AÉæU pÉÉxÉå ExÉMüÉå eÉÉÌlÉrÉå ÌMü pÉëqÉqÉɧÉ
Wæû-EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉWû ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÏ MåüuÉsÉ xÉÇÌuÉiÉçÃmÉ
Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉaÉï AÉÌS MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ MåüuÉsÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû - mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ!
eÉÉå mÉSÉjÉï MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉå iÉÉå ÎeÉxÉqÉåÇ uÉWû pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ uÉxiÉÑ ExÉMüÉ AÍkɸÉlÉÃmÉ Wæû |eÉæxÉå iÉÑqÉMüÉå
xuÉmlÉ qÉåÇ xuÉmlÉ MüÉ lÉaÉU WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU uÉWûÉð iÉÉå MüÉåD mÉSÉjÉï lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû AÉæU
xÉÇÌuÉiÉ ¥ÉÉlÉ WûÏ cÉæiÉlrÉiÉÉ xÉå lÉaÉU WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ ÌuÉµÉ AMüÉUhÉ AÉpÉÉxÉ AÉiqÉxɨÉÉ xÉå WûÉåMåü
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ SìuÉiÉÉ; uÉÉrÉÑ qÉåÇ xmÉlS; eÉsÉ qÉåÇ UxÉ AÉæU iÉåeÉ qÉåÇ mÉëMüÉzÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ
ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ Wæû | eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû -eÉaÉiÉç MüÉåD uÉxiÉÑ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå iÉiuÉÉåÇ Måü AhÉÑ AÉæU PûÉæU pÉÏ mÉÉrÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU AÉMüÉzÉ Måü AhÉÑ AÉæU PûÉæU
lÉWûÏÇ mÉÉrÉå eÉÉiÉå YrÉÉåÇÌMü AÉMüÉzÉ zÉÔlrÉÃmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ xÉå CiÉU CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ pÉÉuÉ MüWûÏÇ lÉWûÏÇ
mÉÉiÉå YrÉÉåÇÌMü rÉWû AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ | MüSÉÍcÉiÉç MüWûÉå ÌMü mÉ×juÉÏ AÉÌSMü
iɨuÉÉåÇ xÉå eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû iÉÉå LåxÉå MüWûlÉÉ pÉÏ AxÉqpÉuÉ Wæû | eÉæxÉå NûÉrÉÉ xÉå kÉÔmÉ lÉWûÏÇ EmÉeÉiÉÏ uÉæxÉå WûÏ
iɨuÉÉåÇ xÉå eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ EmÉeÉiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉÌS AÉmÉ WûÏ lÉWûÏÇ EmÉeÉå iÉÉå MüÉUhÉ ÌMüxÉMåü WûÉå? CxÉxÉå oÉë¼xɨÉÉ
xÉuÉïSÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉxɨÉÉ eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü uÉWû ApÉÔiÉ AÉæU
AeÉÄQûÃmÉ Wæû xÉÉå pÉÉæÌiÉMü AÉæU eÉÄQû MüÉ MüÉUhÉ MæüxÉå WûÉå? eÉæxÉå kÉÔmÉ mÉUNûÉWûÏÇ MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ
AÉiqÉxɨÉÉ eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ | CxÉxÉå eÉaÉiÉç MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ uÉWûÏ xɨÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå xuÉhÉï pÉÔwÉhÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU pÉÔwÉhÉ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ uÉæxÉå oÉë¼ xɨÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû |
eÉæxÉå AlÉÑpÉuÉ xÉÇÌuÉiÉ xuÉmlÉlÉaÉUÂmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû xÉ×̹ ÌMügcÉlÉÃmÉ Wæû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ |
oÉë¼xɨÉÉ xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉaÉiÉç xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉUqÉÉjÉïÃmÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ SzÉqÉxxÉaÉïÈ ||10||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉxɨÉÉ ÌlÉirÉ, zÉÑ®, AeÉU,AqÉU AÉæU xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ
Wæû | ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉ mÉëMüÉU xÉ×̹ ESrÉ WÒûD Wæû uÉWû xÉÑÌlÉrÉå | ExÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÏ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! pÉÉuÉ-ApÉÉuÉ, aÉëWûhÉ-irÉÉaÉ, xjÉÔsÉ-xÉÔ¤qÉ, eÉlqÉ-qÉUhÉ AÉÌS mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå eÉÏuÉ NåûSÉ eÉÉiÉÉ Wæû
ExÉxÉå iÉÑqÉ qÉÑ£ü WûÉåaÉå | eÉæxÉå cÉÔWåû xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ MüÉå cÉÔhÉï lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå uÉæxÉå WûÏ iÉÑqÉMüÉå xÉÇxÉÉU Måü
pÉÉuÉ-ApÉÉuÉ mÉSÉjÉï cÉÔhÉï lÉ MüU xÉMåÇüaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS zÉÑ® SåuÉ AcÉåiÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû, ElÉqÉåÇ cÉæirÉpÉÉuÉ
xÉSÉ UWûiÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉWû cÉæiÉlrÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ qÉåÇ xmÉlS zÉÌ£ü xÉSÉ UWûiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ
cÉæirÉ MüÉ TÑüUlÉÉ UWûMüU "AWûqÉÎxqÉ" pÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû | CxÉ MüÉUhÉ ExÉMüÉ lÉÉqÉ cÉæiÉlrÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉMü cÉæiÉlrÉ-xÉÇÌuÉiÉ AmÉlÉå xuÉÃmÉ Måü PûÉæU lÉWûÏÇ AÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü CxÉMüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ Wæû AÉæU
xÉÇMüsmÉ MüÉ lÉÉqÉ oÉÏeÉ ÍcÉiÉç-xÉÇÌuÉiÉ Wæû, eÉoÉ eÉÏuÉ xÉÇÌuÉiÉ cÉæirÉ MüÉå cÉå iÉiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉëjÉqÉ zÉÔlrÉ WûÉåMüU
ExÉqÉåÇ zÉoSaÉÑhÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉ AÉÌS zÉoSiÉlqÉɧÉÉ xÉå mÉS, uÉÉYrÉ AÉæU mÉëqÉÉhÉ xÉÌWûiÉ uÉåS EimÉ³É WÒûL |
ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉaÉiÉç qÉåÇ zÉoS Wæû ExÉMüÉ oÉÏeÉ iÉlqÉɧÉÉ Wæû | ÎeÉxÉxÉå uÉÉrÉÑ xmÉzÉï WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU ÃmÉiÉlqÉɧÉÉ
WÒûD, ExÉxÉå xÉÔrÉï AÎalÉ AÉÌS mÉëMüÉzÉ WÒûL | ÌTüU UxÉiÉlqÉɧÉÉ WÒûD ÎeÉxÉxÉå eÉsÉ WÒûAÉ AÉæU xÉoÉ eÉsÉÉåÇ MüÉ
oÉÏeÉ uÉWûÏ Wæû | ÌTüU aÉlkÉ iÉlqÉɧÉÉ WÒûD ÎeÉxÉxÉå xÉqmÉÔhÉï mÉ×juÉÏ MüÉ oÉÏeÉ uÉWûÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ CxÉÏ mÉëMüÉU
mÉÉðcÉÉåÇ pÉÔiÉ WÒûL WæÇû ÌTüU mÉ×juÉÏ, AmÉÔ, iÉåeÉ uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ xÉå eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû xÉÉå pÉÔiÉ mÉgcÉM×üiÉ AÉæU
AmÉgcÉÏM×üiÉ Wæû | rÉWû pÉÔiÉ zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü xÉÇMüsmÉ AÉæU qÉæsÉrÉÑ£ü WÒûL WæÇû | CxÉ mÉëMüÉU
ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ xÉ×̹ pÉÉxÉÏ Wæû eÉæxÉå uÉOûoÉÏeÉ qÉåÇ xÉå uÉOû MüÉ ÌuÉxiÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ xÉ×̹ Wæû |
MüWûÏÇ ¤ÉhÉ qÉåÇ rÉÑaÉ AÉæU MüWûÏÇ rÉÑaÉ qÉåÇ ¤ÉhÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ AlÉliÉ xÉ×̹ TÑüUiÉÏ WæÇû | eÉoÉ ÍcÉiÉçxÉÇÌuÉiÉ cÉæirÉÉålqÉÑZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AlÉåMü xÉ×̹ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ WæÇû AÉæU eÉoÉ ÍcÉiÉç xÉÇÌuÉiÉ AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU
AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉiqÉÉ Måü xÉɤÉÉiMüÉU WûÉålÉå xÉå xÉoÉ xÉ×̹ ÌmÉhQûÉMüÉU WûÉåiÉÏ Wæû | AjÉÉïiÉç xÉoÉ AÉiqÉÉÃmÉ WûÉåiÉÏ
Wæû CxÉxÉå CxÉ eÉaÉiÉç Måü oÉÏeÉ xÉÔ¤qÉpÉÔiÉ WæÇû AÉæU ClÉMüÉ oÉÏeÉ ÍcÉSèAhÉÑ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ oÉÏeÉ WûÉåiÉÉ
Wæû uÉæxÉÉ WûÏ uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | xÉÇMüsmÉ xÉå rÉWû eÉaÉiÉç AÉQûqoÉU WûÉåiÉÉ Wæû
AÉæU xÉÇMüsmÉ Måü ÍqÉOåû xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå ¤ÉhÉ qÉåÇ AlÉåMüÃmÉ
WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉlÉaÉU AÉæU xuÉmlÉmÉÑU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ
qÉÔsÉ mÉgcÉpÉÔiÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉ oÉÏeÉ xÉÇÌuÉiÉ AÉæU xuÉÃmÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | CxÉÏ xÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû;
²æiÉ AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå eÉaÉSÒimĘ́ÉuÉhÉïlɳÉÉqÉqÉæMüÉSzÉxxÉaÉïÈ ||11||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉUoÉë¼ xÉqÉ, zÉÉliÉ, xuÉcNû, AlÉliÉ, ÍcÉlqÉÉ§É AÉæU xÉuÉïSÉ MüÉsÉ
AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | ExÉqÉåÇ xÉqÉ-AxÉqÉÃmÉ eÉaÉiÉç EimÉ³É WÒûAÉ Wæû | xÉqÉ AjÉÉïiÉç xÉeÉÉiÉÏrÉÃmÉ AÉæU
AxÉqÉ AjÉÉïiÉç pÉåSÃmÉ MæüxÉå WÒûL xÉÉå pÉÏ xÉÑÌlÉrÉå | mÉëjÉqÉ iÉÉå ExÉqÉåÇ cÉæirÉ MüÉ TÑüUlÉÉ WÒûAÉ Wæû; ExÉMüÉ lÉÉqÉ
eÉÏuÉ WÒûAÉ AÉæU ExÉlÉå SØzrÉ MüÉå cÉåiÉÉ ExÉxÉå iÉlqÉɧÉ, zÉoS, xmÉzÉï ÃmÉ,UxÉ AÉæU aÉlkÉ EmÉeÉå | ElWûÏ xÉå
mÉ×juÉÏ, AmÉÔ, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ mÉgcÉpÉÔiÉÃmÉÏ uÉ×¤É WÒûAÉ AÉæU ExÉ uÉ×¤É qÉåÇ oÉë¼ÉhQûÃmÉÏ TüsÉ sÉaÉÉ
CxÉxÉå eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ mÉgcÉiÉlqÉɧÉÉ WÒûD WæÇû AÉæU iÉlqÉɧÉÉ MüÉ oÉÏeÉ AÉÌS xÉÇÌuÉiÉ AÉMüÉzÉ Wæû AÉæU CxÉÏ
xÉå xÉuÉï eÉaÉiÉç oÉë¼ÃmÉ WÒûAÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå oÉÏeÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ TüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉMüÉ oÉÏeÉ
mÉUoÉë¼ Wæû iÉÉå rÉWû pÉÏ mÉU oÉë¼ WÒûAÉ eÉÉå AÉÌS AcÉåiÉ ÍcÉlqÉÉ§É xuÉÃmÉ mÉUqÉÉMüÉzÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉ cÉæiÉlrÉ
xÉÇÌuÉiÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉÉMüÉzÉ Wæû | uÉWû pÉÏ zÉÑ® ÌlÉqÉïsÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉWû mÉ×juÉÏ AÉÌS pÉÔiÉÉåÇ
xÉå UÌWûiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ²æiÉ
MÑüNû lÉWûÏÇ oÉlÉÉ | rÉWû qÉæÇlÉå iÉÑqÉxÉå oÉë¼ÉMüÉzÉ AÉæU eÉÏuÉÉMüÉzÉ MüWûÉ | AoÉ ÎeÉxÉxÉå CxÉMüÉå zÉUÏU aÉëWûhÉ
WÒûAÉ xÉÉå xÉÑÌlÉrÉå | Wåû UÉqÉfÉÏ! zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå cÉæirÉÉå lqÉÑZÉiuÉ "AWÇû AÎxqÉ" WÒûAÉ AÉæU ExÉ
AWÇûpÉÉuÉ xÉå AÉmÉMüÉå eÉÏuÉ AhÉÑ eÉÉlÉlÉå sÉaÉÉ | AmÉlÉÉ uÉÉxiÉuÉ xuÉÃmÉ AlrÉ pÉÉuÉ MüÐ lÉÉDÇ WûÉåMüU eÉÏuÉ
AhÉÑ qÉåÇ eÉÉå AWÇûpÉÉuÉ SØÄRû WÒûAÉ ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ AWÇûMüÉU WÒûAÉ ExÉ AWÇûMüÉU MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå ÌlɶÉrÉÉiqÉMü
oÉÑή WÒûD AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÇMüsmÉÃmÉÏ qÉlÉ WÒûAÉ eÉoÉ qÉlÉ CxÉMüÐ AÉåU xÉÇxÉUlÉå sÉaÉÉ iÉoÉ xÉÑlÉlÉå MüÐ CcNûÉ
MüÐ CxÉxÉå ´ÉuÉhÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD; eÉoÉ ÃmÉ SåZÉlÉå MüÐ CcNûÉ MüÐ iÉoÉ cɤÉÑ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD; eÉoÉ
xmÉzÉï MüÐ CcNûÉ MüÐ iÉÉå iuÉcÉÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD AÉæU eÉoÉ UxÉ sÉålÉå MüÐ CcNûÉ MüÐ iÉÉå ÎeÉÀûÉ CÎlSìrÉ
mÉëMüOû WÒûD | CxÉÏ mÉëMüÉU xÉå SåWû CÎlSìrÉÉð cÉæirÉiÉÉ xÉå pÉÉxÉÏÇ AÉæU ElÉqÉåÇ rÉWû eÉÏuÉ AWÇûmÉëiÉÏÌiÉ MüUlÉå sÉaÉÉ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå SmÉïhÉ qÉåÇ mÉuÉïiÉ MüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû mÉuÉïiÉ xÉå oÉɽ Wæû uÉæxÉå WûÏ SåWû AÉæU CÎlSìrÉÉð
oÉɽ SØzrÉ WæÇû mÉU AmÉlÉå qÉåÇ pÉÉxÉÏ WæÇû CxÉxÉå ElÉqÉåÇ AWÇû mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå MÔümÉ qÉåÇ qÉlÉÑwrÉ AÉmÉMüÉå
SåZÉå uÉæxÉå WûÏ SåWû qÉåÇ AÉmÉMüÉå SåZÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå QûooÉå qÉåÇ U¦É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ SåWû qÉåÇ AÉmÉMüÉå SåZÉiÉÉ Wæû |
uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ SåWû Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉMüU SØzrÉ MüÉå UcÉiÉÉ Wæû | ExÉ AWÇû xÉå WûÏ Ì¢ürÉÉ pÉÉxÉlÉå sÉaÉÏ eÉæxÉå
xuÉmlÉ qÉåÇ SÉæÄQåû AÉæU eÉæxÉå ÎxjÉiÉ qÉåÇ xmÉlS WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉÉå xmÉlS Ì¢ürÉÉ WÒûD uÉWû ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç xÉå WûÏ WÒûD Wæû AÉæU ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ xuÉrÉqpÉÔ oÉë¼É WÒûAÉ | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ xÉå SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ qÉlÉÉåqÉrÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå zÉzÉ Måü zÉ×ÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ
MåüuÉsÉ ÍcÉ¨É Måü xmÉlS qÉåÇ eÉaÉiÉç TÑüUiÉÉ Wæû |eÉæxÉå eÉæxÉå ÍcÉ¨É TÑüUiÉÉ aÉrÉÉ uÉæxÉå uÉæxÉå SåzÉ, MüÉsÉ, SìurÉ,
xjÉÉuÉU, eÉÇaÉqÉ, eÉaÉiÉç MüÐ qÉrÉÉïSÉ WÒûD | CxÉxÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç xÉÇMüsmÉ xÉå CiÉU eÉaÉiÉç MüÉ AÉMüÉU MÑüNû lÉWûÏÇ
| eÉoÉ xÉÇMüsmÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉaÉå eÉaÉiÉç SØzrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉ ÌlÉxxmÉlS WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ SØzrÉ MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU xÉå rÉWû oÉë¼É ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉå ÌTüU AÉæU EmÉeÉiÉå WæÇû CxÉxÉå xÉoÉ
xÉÇMüsmÉqÉÉ§É WûÏ Wæû | eÉæxÉå lÉOûuÉÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü mÉOû Måü xuÉÉÇaÉ MüUMåü oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ AÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
SåZÉÉå rÉWû xÉoÉ qÉÉrÉÉqÉÉ§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ ÍcÉ¨É MüÐ AÉåU xÉÇxÉUiÉÉ Wæû iÉoÉ SØzrÉ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ
AÉæU eÉoÉ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç AÉiqÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÍcÉ¨É Måü ÌlÉxxmÉlS WûÉålÉå xÉå LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ
eÉaÉiÉç ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü xÉÇMüsmÉ ÃmÉ WûÏ Wæû | CxÉxÉå rÉWû eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÂmÉ Wæû EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ
AÉæU AÉiqÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ mÉuÉïiÉ AÉæU lÉÌSrÉÉð pÉëqÉ xÉå SÏZÉiÉå
WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉëqÉqÉÉ§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xjÉÉuÉU, eÉÇaÉqÉ eÉaÉiÉç xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | WûqÉMüÉå iÉÉå
xÉSÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | AÉÌS ÌuÉUÉOûÃmÉ qÉåÇ oÉë¼É pÉÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉå lÉWûÏÇ iÉÉå eÉaÉiÉç MæüxÉå
EmÉeÉÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü SåzÉ MüÉsÉ AÉæU urÉuÉWûÉU SØ̹ AÉiÉå WæÇû xÉÉå AMüÉUhÉÃmÉ WæÇû EmÉeÉå
MÑüNû lÉWûÏÇ AÉæU AÉpÉÉxÉqÉÉ§É WæÇû, uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû | MüÉrÉï -MüÉUhÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉÉå pÉÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AMüÉUhÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! WûqÉMüÉå eÉaÉiÉç LåxÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå eÉÉaÉå qÉlÉÑwrÉ MüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉÉå
uÉxiÉÑ AMüÉUhÉ pÉÉxÉÏ Wæû xÉÉå pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû | eÉÉå ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ ²ÉUÉ eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ iÉÉå xuÉmlÉuÉiÉç Wæû |
eÉæxÉå xÉÇMüsmÉmÉÑU AÉæU aÉlkÉuÉïlÉaÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ eÉÉlÉÉå | AÉÌS ÌuÉUÉOû AÉiqÉÉ
AliÉuÉÉWûMüÃmÉ Wæû AÉæU uÉWû mÉ×juÉÏ AÉÌS iɨuÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû iÉÉå rÉWû eÉaÉiÉç AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MæüxÉå
WûÉå | xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xuÉrÉqpÉÔEimÉÌ¨É uÉhÉïlɳÉÉqÉ ²ÉSzÉxxÉaÉïÈ ||12||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû SØzrÉ ÍqÉjrÉÉ AxÉiÉçÃmÉ Wæû | eÉÉå Wæû xÉÉå ÌlÉUÉqÉrÉ oÉë¼ Wæû rÉWû
oÉë¼ÉMüÉzÉ WûÏ eÉÏuÉ MüÐ lÉÉDÇ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ eÉÏuÉÃmÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | AÉÌSxÉÇÌuÉiÉç xmÉlSÂmÉ oÉë¼É WÒûAÉ Wæû AÉæU ExÉ oÉë¼É xÉå AÉaÉå eÉÏuÉ WÒûL WæÇû | eÉæxÉå LMü SÏmÉMü
xÉå oÉWÒûiÉ SÏmÉMü WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉæxÉå LMü xÉÇMüsmÉ xÉå oÉWÒûiÉ xÉÇMüsmÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ LMü AÉÌS eÉÏuÉ xÉå
oÉWÒûiÉ eÉÏuÉ WÒûL WæÇû | eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû mÉU uÉWû mÉÑiÉÍsÉrÉÉð ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ
WæÇû jÉqpÉÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ mÉSÉjÉï AÉiqÉÉ qÉåÇ qÉlÉ MüsmÉå Wæû, uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AÉiqÉÉ erÉÉåÇ
MüÉ irÉÉåÇ oÉë¼ Wæû | ElÉ mÉÑiÉÍsÉrÉÉåÇ qÉåÇ oÉÄQûÏ mÉÑiÉsÉÏ oÉë¼ Wæû AÉæU NûÉåOûÏ mÉÑiÉsÉÏ eÉÏuÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ
jÉqpÉÉ Wæû, mÉÑiÉsÉÏ MüÉåD lÉWûÏÇ EmÉeÉÏ; uÉæxÉå WûÏ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AÉiqÉ xɨÉÉ Wæû eÉaÉiÉç MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ; xÉÇMüsmÉ
xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉ Måü ÍqÉOûlÉå xÉå eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû
pÉaÉuÉlÉç! LMü eÉÏuÉ xÉå eÉÉå oÉWÒûiÉ eÉÏuÉ WÒûL WæÇû iÉÉå YrÉÉ uÉå mÉuÉïiÉ qÉåÇ mÉÉwÉÉhÉ MüÐ lÉÉDÇ EmÉeÉiÉå WæÇû uÉÉ MüÉåD
eÉÏuÉÉåÇ MüÐ ZÉÉÌlÉ Wæû? ÎeÉxÉxÉå CxÉ mÉëMüÉU CiÉlÉå eÉÏuÉ EimÉ³É WûÉå AÉiÉå WæÇû; AjÉuÉÉ qÉåbÉ MüÐ oÉÔðSÉåÇ uÉÉ AÎalÉ
xÉå ÌuÉxTÑüÍsÉÇaÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ EmÉeÉiÉå WæÇû xÉÉå M×ümÉÉMüU MüÌWûL? AÉæU LMü eÉÏuÉ MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå xÉqmÉÔhÉï eÉÏuÉ
EmÉeÉiÉå WæÇû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! lÉ LMü eÉÏuÉ Wæû AÉæU lÉ AlÉåMü WæÇû | iÉåUå rÉå uÉcÉlÉ LåxÉå WæÇû eÉæxÉå
MüÉåD MüWåû ÌMü qÉæÇlÉå zÉzÉ Måü ´É×ÇaÉ EÄQûiÉå WÒûL SåZÉåÇ WæÇû | LMü eÉÏuÉ pÉÏ iÉÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ qÉæÇ AlÉåMü MæüxÉå MüWÕðû ?
zÉÑ® AÉæU A²æiÉ AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | uÉWû AlÉliÉ AÉiqÉÉ Wæû , ExÉqÉåÇ pÉåS MüÐ MüÉåD MüsmÉlÉÉ
lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû MüÉåD mÉSÉjÉï EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ
| MåüuÉsÉ xÉÇMüsmÉ Måü TÑüUlÉå xÉå WûÏ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉÏuÉ zÉoS AÉæU ExÉMüÉ AjÉï AÉiqÉÉ qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ
EmÉeÉÉ, rÉWû MüsmÉlÉÉ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉD pÉÉxÉiÉÏ Wæû, ExÉqÉåÇ lÉ LMü eÉÏuÉ Wæû
AÉæU lÉ AlÉåMü eÉÏuÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS ÌuÉUÉOèû AÉiqÉÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû, ExÉxÉå eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû | qÉæÇ
iÉÑqÉMüÉå YrÉÉ MüWÕðû? eÉaÉiÉç ÌuÉUÉOûÃmÉ Wæû, ÌuÉUÉOû eÉÏuÉÃmÉ WæÇû AÉæU eÉÏuÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû, ÌTüU AÉæU eÉaÉiÉç
YrÉÉ UWûÉ AÉæU eÉÏuÉ YrÉÉ WÒûAÉ? xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÂmÉ Wæû | rÉå ÎeÉiÉlÉå eÉÏuÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉå xÉoÉ oÉë¼xuÉÃmÉ WæÇû,
²æiÉ MÑüNû lÉWûÏÇ AÉæU lÉ CxÉqÉåÇ MÑüNû pÉåS Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉmÉ MüWûiÉå WæÇû ÌMü AÉÌS eÉÏuÉ
MüÉåD lÉWûÏÇ iÉÉå ClÉ eÉÏuÉÉåÇ MüÉ mÉÉsÉlÉåuÉÉsÉÉ MüÉælÉ Wæû | uÉWû ÌlÉrÉÉqÉMü MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉMüÐ AÉ¥ÉÉ qÉåÇ rÉå ÌuÉcÉUiÉå
WæÇû? eÉÉå MüÉåD WÒûAÉ WûÏ lÉWûÏÇ iÉÉå rÉå xÉuÉï¥É AÉæU AsmÉ¥É YrÉÉåÇMüU WûÉåiÉå WæÇû AÉæU LMü qÉåÇ MæüxÉå WæÇû? uÉÍzɸeÉÏ
oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ ÎeÉxÉMüÉå iÉÑqÉ AÉÌSeÉÏuÉ MüWûiÉå WûÉå uÉWû oÉë¼ÃmÉ Wæû | uÉWû ÌlÉirÉ, zÉÑ® AÉæU AlÉliÉ
zÉÌ£üqÉÉlÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉ MüsmÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ
AlÉliÉzÉÌ£ü qÉåÇ AÉÌSÍcÉ¨É ÌMügcÉlÉ WÒûAÉ Wæû uÉWûÏ zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ oÉë¼xɨÉÉ eÉÏuÉ MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉlÉå sÉaÉÏ WæÇû
| xmÉlS²ÉUÉ WÒûL MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | mÉU AmÉlÉå xuÉÃmÉ xÉå CiÉU MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | cÉæiÉlrÉ-xÉÇÌuÉiÉç AÉÌS
xmÉlS xÉå (ÌuÉUÉOû) oÉë¼ÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ExÉlÉå xÉÇMüsmÉ MüUMåü eÉaÉiÉç UcÉÉ Wæû | ExÉÏ lÉå
zÉÑpÉ AzÉÑpÉ MüqÉï UcÉå WæÇû AÉæU ExÉÏ lÉå lÉÏÌiÉ UcÉÏ Wæû | AjÉÉïiÉç rÉWû zÉÑpÉ Wæû AÉæU rÉWû AzÉÑpÉ Wæû; uÉWûÏ
AÉÌS lÉÏÌiÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ mÉrÉïliÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû AlÉliÉ zÉÌ£üqÉÉlÉç SåuÉ ÎeÉxÉxÉå
AÉÌS TÑüUlÉÉ WÒûAÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉÉå AÉÌS zÉÌ£ü TÑüUÏ Wæû uÉWû uÉæxÉå WûÏ Wæû eÉÉå AsmÉ¥É TÑüUÉ Wæû xÉÉå
AsmÉ¥É WûÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉU Måü mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ lÉÏÌiÉzÉÌ£ü mÉëkÉÉlÉ Wæû; ExÉMåü sÉÉðbÉlÉå MüÉå MüÉåD pÉÏ xÉqÉjÉï
lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå UcÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉWûÉmÉësÉrÉ mÉrÉïliÉ UWûiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS ÌlÉirÉ ÌuÉUÉOèmÉÑÂwÉ AliÉuÉÉWûMü
ÃmÉ mÉ×juÉÏ AÉÌS iÉiuÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæU rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AliÉuÉÉWûMüÃmÉ mÉ×iuÉÏ AÉÌS iɨuÉÉåÇ xÉå lÉWûÏÇ
EmÉeÉÉ- xÉoÉ xÉÇMüsmÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå qÉlÉÉåUÉeÉ MüÉ lÉaÉU zÉÔlrÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç zÉÔlrÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! CxÉ xÉaÉï MüÉ ÌlÉÍqÉ¨É MüÉUhÉ AÉæU xÉqÉuÉÉrÉ MüÉUhÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉÉå mÉSÉjÉï ÌlÉÍqÉ¨É MüÉUhÉ AÉæU
xÉqÉuÉÉrÉ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ SØ̹ AÉuÉå ExÉå pÉëqÉqÉÉ§É eÉÉÌlÉrÉå, uÉWû EmÉeÉiÉÉ lÉWûÏÇ | eÉÉå mÉSÉjÉï EmÉeÉiÉÉ Wæû uÉWû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ClWûÏÇ SÉålÉÉåÇ MüÉUhÉÉåÇ xÉå EmÉeÉÉ Wæû, mÉU uÉWû eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ ClÉqÉåÇ xÉå MüÉåD lÉWûÏÇ | oÉë¼xɨÉÉ ÌlÉirÉ, zÉÑ®
AÉæU A²æiÉ xɨÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ MüÉrÉï MüÉUhÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MæüxÉå WûÉå? Wåû UÉqÉeÉÏ? rÉWû eÉaÉiÉç AMüÉUhÉ Wæû MåüuÉsÉ
pÉëÉÎliÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉÑqÉMüÉå AÉiqÉÌuÉcÉÉU EmÉeÉåaÉÉ iÉoÉ SØzrÉ pÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉæxÉå SÏmÉMü WûÉjÉ
qÉåÇ sÉåMüU AlkÉMüÉU MüÉå SåÎZÉrÉå iÉÉå MÑüNû SØ̹ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ eÉÉå ÌuÉcÉÉU MüUMåü SåZÉÉåaÉå iÉÉå eÉaÉiÉç pÉëqÉ
ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉaÉiÉç pÉëqÉ qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå WûÏ ESrÉ WÒûAÉ Wæû CxÉxÉå xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû | CxÉMüÉ AÍkɸÉlÉ
oÉë¼ Wæû, xÉoÉ lÉÉqÉÃmÉ ExÉ oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ MüÎsmÉiÉ WæÇû AÉæU wÉOèûÌuÉMüÉU pÉÏ ExÉÏ oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ TÑüUå WæÇû mÉU
xÉoÉxÉå UÌWûiÉ AÉæU zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç pÉÏ uÉWû ÃmÉ Wæû eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉ,
oÉѯÒSå AÉæU TåülÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÉÌS ÍcɨÉ
qÉåÇ mÉSÉjÉï SØÄRû WÒûD Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU AÉiqÉÉ Måü xÉÉjÉ ApÉåS Wæû, CiÉU MÑüNû lÉWûÏÇ, xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ
Wæû | CcNûÉ, SåuÉiÉÉ, xÉqÉÑSì, mÉuÉïiÉ rÉå xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû | WåûUÉqÉeÉÏ! WûqÉMüÉå xÉSÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ WûÏ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ qÉlÉ, oÉÑή, mÉuÉïiÉ, MülSUÉ, xÉoÉ eÉaÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ
cÉæirÉÉålqÉÑZÉiuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU
ÌlÉxxmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ, uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ xTÑüUhÉ ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå
cÉæirÉpÉÉuÉ WÒûAÉ Wæû CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ eÉaÉiÉç Wæû, eÉoÉ cÉæirÉ xÉå UÌWûiÉ WÒûAÉ iÉÉå eÉaÉiÉç ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ eÉaÉiÉç
WûÏ lÉ UWûÉ iÉÉå pÉåSMüsmÉlÉÉ MüWûÉð UWûÏ? CxÉxÉå lÉ MüÉåD MüÉrÉï Wæû, lÉ MüÉUhÉ Wæû AÉæU lÉ eÉaÉiÉç Wæû-xÉoÉ
pÉëqÉqÉÉ§É MüsmÉlÉÉ Wæû | zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ ÍcÉ¨É xÉSÉ
ÌMügcÉlÉ UWûiÉÉ Wæû eÉæxÉå ÍqÉUcÉÉåÇ Måü oÉÏeÉ qÉåÇ iÉϤhÉiÉÉ xÉSÉ UWûiÉÏ Wæû , mÉUliÉÑ eÉoÉ MüÉåD ZÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
iÉϤhÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû, AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ, uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉ cÉæirÉÉålqÉÑZÉiuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÏuÉ
MüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇuÉåSlÉ xÉå UÌWûiÉ eÉÏuÉ MüÉå eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ
xÉÇuÉåSlÉ Måü xÉÉjÉ mÉËUÎcNû³É xÉÇMüsmÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÏuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ CxÉxÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå zÉÑ®
ÍcÉSÉiqÉÉ oÉë¼ WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÐ xÉoÉ MüsmÉlÉÉ ÍqÉOû aÉD WæÇû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå zÉÑ® ÌlÉÌuÉïMüÉU oÉë¼xɨÉÉ
MüÉ xÉɤÉÉMüÉU WÒûAÉ Wæû uÉWû mÉÑÂwÉ xÉÇxÉÉU pÉëqÉxÉå qÉÑ£ü WÒûAÉ Wæû | WåûUÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ MüÉ
AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | uÉWû AÉiqÉÉ AcNåû±, ASɽ, AYsÉå±, ÌlÉirÉ, zÉÑ®, xÉuÉïaÉiÉ xjÉÉhÉÑ MüÐ lÉÉDÇ AcÉsÉ Wæû
AiÉÈ eÉaÉiÉç ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | WûqÉMüÉå iÉÉå xÉSÉ LåxÉå WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU A¥ÉÉlÉÏ uÉÉS ÌuÉuÉÉS ÌMürÉÉ MüUiÉå
WæÇû | WûqÉMüÉå uÉÉS ÌuÉuÉÉS MüÉåD lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü WûqÉÉUÉ xÉoÉ pÉëqÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç
oÉë¼ÃmÉ Wæû AÉæU ²æiÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | ÎeÉxÉMüÉå rÉWû ÌlɶÉrÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ AÇaÉ AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ WûÏ Wæû
iÉÉå ÌlÉUÉMüÉU AÉæU ÌlÉuÉïmÉÑ xɨÉÉ Måü AÇaÉ AmÉlÉÉ xuÉÃmÉ YrÉÉåÇ lÉ WûÉå | rÉWû xÉoÉ mÉëmÉgcÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû
mÉUliÉÑ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå ÍpÉ³É ÍpÉ³É AÉæU eÉlqÉqÉUhÉ AÉÌS ÌuÉMüÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ AÉiqÉÃmÉ
WûÏ pÉÉxÉiÉå WæÇû | mÉ×juÉÏ, AmÉç, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ xÉoÉ AÉiqÉÉ Måü AÉ´ÉrÉ TÑüUiÉå WæÇû AÉæU ÍcɨÉzÉÌ£ü WûÏ
LåxÉå WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå uÉxÉliÉGiÉÑ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå UxÉÉzÉÌ£ü xÉå uÉ×¤É AÉæU oÉåsÉåÇ xÉoÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉzÉÌ£ü MüÉå xmÉlSiÉÉ WûÏ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå uÉÉrÉÑ
xmÉlSiÉÉ xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ
Wæû TÑüUlÉå xÉå WûÏ eÉaÉiÉç Wæû AÉæU MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ WæÇû, CxÉÏ xÉå eÉaÉiÉç MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì iÉUÇaÉÃmÉ WûÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉaÉiÉç SØzrÉ pÉÉuÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU xÉÇÌuÉiÉç
xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ | uÉÉrÉÑ eÉÄQû AÉæU AÉiqÉÉ cÉæiÉlrÉ Wæû AÉæU eÉsÉ pÉÏ mÉËUhÉÉqÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåi ÉÉ Wæû, AÉiqÉÉ
AcrÉÑiÉ AÉæU ÌlÉUÉMüÉU Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉæiÉlrÉÃmÉ U¦É Wæû AÉæU eÉaÉiÉç ExÉMüÉ cÉqÉiMüÉU Wæû AjÉuÉÉ
cÉæiÉlrÉÃmÉÏ AÎalÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ EwhÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! cÉæiÉlrÉ mÉëMüÉzÉ WûÏ pÉÉæÌiÉMü mÉëMüÉzÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû, CxÉxÉå eÉaÉiÉç Wæû, AÉæU uÉÉxiÉuÉ xÉå lÉWûÏÇ | cÉæiÉlrÉ xɨÉÉ WûÏ zÉÔlrÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû | CxÉ
pÉÉuÉ xÉå eÉaÉiÉç Wæû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ WÒûAÉ | CxÉxÉå eÉaÉiÉç MÑüNû lÉWûÏÇ cÉæiÉlrÉxɨÉÉ WûÏ mÉ×juÉÏÂmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ
Wæû, SØ̹ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå eÉaÉiÉç Wæû mÉU AÉiqÉxɨÉÉ xÉå CiÉU MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ | cÉæiÉlrÉ ÃmÉ bÉlÉ AlkÉMüÉU
qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ M×üwhÉiÉÉ Wæû, AjÉuÉÉ cÉæiÉlrÉÂmÉÏ MüÉeÉsÉ MüÉ mÉWûÉÄQû Wæû AÉæU cÉæiÉlrÉÃmÉÏ xÉÔrÉï qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ
ÌSlÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ iÉUÇaÉ Wæû, AÉiqÉÉÃmÉÏ MÑüxÉÑqÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ xÉÑaÉlkÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ
oÉUTü qÉåÇ zÉÑYsÉiÉÉ AÉæU zÉÏiÉsÉiÉÉÃmÉÏ eÉaÉiÉç Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ TÔüsÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ xuÉhÉï
qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ pÉÔwÉhÉ Wæû; AÉiqÉÃmÉÏ mÉuÉïiÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ eÉÄQû xÉbÉlÉiÉÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ AÎalÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ
mÉëMüÉzÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ zÉÔlrÉiÉÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ DZÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ qÉkÉÑUiÉÉ Wæû,
AÉiÉÃmÉÏ SÕkÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ bÉ×iÉ Wæû, AÉiqÉÃmÉÏ qÉkÉÑ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ qÉkÉÑUiÉÉ Wæû AjÉuÉÉ AÉiqÉÃmÉÏ xÉÔrÉï qÉåÇ
eÉaÉiÉçÃmÉÏ eÉsÉÉpÉÉxÉ Wæû AÉæU lÉWûÏÇ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåZÉÉå ÌMü eÉÉå xÉuÉï, oÉë¼, ÌlÉirÉ, zÉÑ®,
mÉUqÉÉlÉlS xuÉÃmÉ Wæû uÉWû xÉuÉïSÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû-pÉåS MüsmÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉæxÉå eÉsÉ SìuÉiÉÉ xÉå
iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼xɨÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÏ Wæû lÉ MüÉåD EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉ MüÉåD
lɹ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS eÉÉå ÍcɨÉzÉÌ£ü xmÉlS ÃmÉ Wæû uÉWû ÌuÉUÉOèûÃmÉ oÉë¼ uÉÉxiÉuÉ xÉå
ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû, AÉiqÉxɨÉÉ xÉå CiÉUpÉÉuÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå mÉ§É Måü FmÉU sÉMüÐUåÇ WûÉåiÉÏ WæÇû xÉÉå
mÉ§É xÉå ÍpÉ³É uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ mÉ§É ÃmÉ WûÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ eÉaÉiÉç Wæû MÑüNû CiÉU lÉWûÏÇ Wæû, oÉÎsMü mÉ§É Måü FmÉU
sÉMüÐUåÇ iÉÉå AÉMüÉU WæÇû, mÉU oÉë¼ qÉåÇ eÉaÉiÉç qÉåÇ MüÉå D AÉMüÉU lÉWûÏÇ | xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ qÉlÉ xÉå TÑüUiÉÉ Wæû eÉaÉiÉç
MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå ÍzÉsÉÉ qÉåÇ ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ qÉlÉ lÉå eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉ
MüÐ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ ÍzÉsÉÉ uÉeÉë MüÐ lÉÉDÇ SØÄRû Wæû AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉå kÉËU UWûÏ Wæû AÉæU
AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ ÌuÉxiÉÉUÂmÉ WûÉåMüU zÉÉliÉÃmÉ Wæû | ÌlÉSÉlÉ WÒûAÉ MÑüNû lÉWûÏÇ eÉÉå MÑüNû Wæû xÉÉå oÉë¼ÃmÉ Wæû
AÉæU eÉÉå oÉë¼ WûÏ Wæû iÉÉå MüsmÉlÉÉ MæüxÉå WûÉå? CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ qÉÑÌlÉ
zÉÉSÕïsÉ uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ xÉÉrÉÇ MüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ AÉæU xÉoÉ xÉpÉÉ mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüUMåü AmÉlÉå
AmÉlÉå AÉ´ÉqÉ MüÉå aÉD | ÌTüU xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ Måü ÌlÉMüsÉiÉå WûÏ xÉoÉ AmÉlÉå -AmÉlÉå xjÉÉlÉÉåÇ mÉU AÉ oÉæPåû
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉuÉïoÉë¼mÉëÌiÉmÉÉSlÉqÉç §ÉrÉÉåSzÉxxÉaÉïÈ ||13||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉ UWûÉ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ
pÉëqÉ xÉå iÉÂuÉUå AÉæU qÉÑ£üqÉÉsÉÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå jÉqpÉå
MüÐ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû ÌMü CiÉlÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð CxÉ jÉqpÉå qÉåÇ Wæû xÉÉå mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüÉåD lÉWûÏÇ,
YrÉÉåÇÌMü ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÏÇ uÉæxÉå WûÏ cÉåiÉlÉÃmÉÏ jÉqpÉåÇ qÉåÇ qÉlÉÃmÉÏ ÍzÉsmÉÏ Ì§ÉsÉÉåMüÐÃmÉÏ
mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉiÉÉ Wæû | mÉUliÉÑ ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÏÇ - oÉë¼xɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå
xÉÉåqÉeÉsÉ qÉåÇ Ì§ÉMüÉsÉ iÉUÇaÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉÏ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç MüÉ WûÉålÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ, ÍcÉiÉç Måü TÑüUlÉå xÉå
WûÏ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉåÇ fÉUÉåZÉÉåÇ qÉåÇ AÉiÉÏ WæÇû AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÔ¤qÉ §ÉxÉ UåhÉÑ WûÉåiÉå WæÇû |
ElÉxÉå pÉÏ ÍcÉSèAhÉÑ xÉÔ¤qÉ ÍcÉSèAhÉÑ xÉå rÉWû eÉaÉiÉç TÑüUiÉÉ Wæû xÉÉå uÉWû AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû, MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ,
TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉMüÉzÉ, mÉuÉïiÉ, xÉqÉÑSì, mÉ×juÉÏ AÉÌS eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå MÑüNû
EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå AÉæU mÉSÉjÉï MüWûÉð EmÉeÉå WûÉåÇ? ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ
AÉæU eÉÉå MÑüNû AlÉÑpÉuÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû pÉÏ AxÉiÉç Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉ×̹ AlÉÑpÉuÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû EmÉeÉÏ
lÉWûÏÇ, AxÉiÉçÃmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AxÉiÉçÃmÉ Wæû zÉÑ® ÌlÉÌuÉïMüÉU xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
ExÉ xɨÉÉ MüÉå irÉÉaÉ MüUMåü eÉÉå AuÉrÉuÉ AuÉ rÉuÉÏ Måü ÌuÉMüsmÉ EPûÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå ÍkÉ‚üÉU Wæû | rÉWû xÉoÉ
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü eÉaÉiÉ eÉÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉæU xuÉmlÉxÉ×̹uÉiÉç Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
mÉuÉïiÉÉåÇ xÉÌWûiÉ eÉÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå U¨ÉÏqÉÉ§É pÉÏ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xuÉmlÉ Måü mÉuÉïiÉ eÉÉaÉëiÉ Måü U¨ÉÏ pÉU
pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå, YrÉÉåÇÌMü MÑüNû WÒûL lÉWûÏÇ, uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AÉiqÉÃmÉ Wæû AÉæU pÉëÉÎliÉ MüUMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ MüÉ qÉåbÉ xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ qÉåÇ iÉÑcNû Wæû | eÉæxÉå zÉzÉå Måü ´É×ÇaÉ AxÉiÉç
WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AxÉiÉç Wæû AÉæU eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÐ lÉSÏ AxÉiÉç WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç
AxÉiÉç Wæû | AxÉqrÉMçü ¥ÉÉlÉ xÉå WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ zÉÑ®
cÉæiÉlrÉxɨÉÉ qÉåÇ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWûÏ xÉÇuÉåSlÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ eÉaÉiÉç WÒûAÉ MÑüNû
lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì AmÉlÉÏ SìuÉiÉÉ Måü xuÉpÉÉuÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ iÉUÇaÉ MÑüNû AÉæU uÉxiÉÑ
lÉWûÏÇ Wæû eÉsÉÃmÉ WûÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼xɨÉÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU TÑüUiÉÏ Wæû | xÉÉå eÉaÉiÉç MüÉåD ÍpÉ³É mÉSÉjÉï lÉWûÏÇ
Wæû oÉë¼xɨÉÉ WûÏ ÌMügcÉlÉ ²ÉUÉ LåxÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå oÉÏeÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ AÇMÑüU ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû, CxÉÍsÉrÉå
eÉæxÉå AÉiqÉxɨÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç Wæû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉiqÉ xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû mÉU
ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ Måü xmÉlS xÉå eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ | CxÉÏ mÉU qÉhQûmÉ AÉZrÉÉlÉ iÉÑqÉMüÉå xÉÑlÉÉiÉÉ WÕðû,
uÉWû ´ÉuÉhÉ MüÉ pÉÔwÉhÉ Wæû AÉæU ExÉMåü xÉqÉfÉlÉå xÉå xÉoÉ xÉÇzÉrÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåÇaÉå AÉæU ÌuÉ´ÉÉqÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ |
CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! qÉåUå oÉÉåkÉ MüÐ uÉ×Ì¨É Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉhQûmÉÉZrÉÉlÉ ÎeÉxÉ ÌuÉÍkÉ xÉå WÒûAÉ Wæû
xÉÉå xÉǤÉåmÉ xÉå MüWûÉå | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉ×juÉÏ qÉåÇ LMü qÉWûÉiÉåeÉuÉÉlÉç UÉeÉÉ mÉ© WÒûAÉ jÉÉ |
uÉWû sɤqÉÏuÉÉlÉç, xÉliÉÉlÉuÉÉlÉç, qÉrÉÉïSÉ MüÉ kÉÉUlÉåuÉÉsÉÉ AÌiÉ xÉiÉÉåaÉÑhÉÏ AÉæU SÉåwÉÉåÇ MüÉ lÉÉzÉMü¨ÉÉï LuÉÇ
mÉëeÉÉmÉÉsÉMü, zɧÉÑlÉÉzÉMü AÉæU ÍqɧÉÌmÉërÉ jÉÉ AÉæU xÉqmÉÔhÉï UÉeÉxÉÏ AÉæU xÉÉΨuÉMüÐ aÉÑhÉÉåÇ xÉå xÉqmÉ³É qÉÉlÉÉå
MÑüsÉ MüÉ pÉÔwÉhÉ jÉÉ | sÉÏsÉÉ lÉÉqÉ ExÉMüÐ x§ÉÏ oÉWÒûiÉ xÉÑlSUÏ AÉæU mÉÌiÉuÉëiÉÉ jÉÏ qÉÉlÉÉå sɤqÉÏ lÉå AuÉiÉÉU
ÍsÉrÉÉ jÉÉ | ExÉMåü xÉÉjÉ UÉeÉÉ MüpÉÏ oÉÉaÉÉåÇ AÉæU iÉÉsÉÉåÇ AÉæU MüpÉÏ MüSqoÉuÉפÉÉåÇ AÉæU MüsmÉuÉפÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉrÉÉ
MüUiÉÉ jÉÉ, MüpÉÏ xÉÑlSU-xÉÑlSU xjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉMåü ¢üÏÄQûÉ MüUiÉÉ jÉÉ ; MüpÉÏ oÉUTü MüÉ qÉÎlSU oÉlÉuÉÉMåü ExÉqÉåÇ
UWûiÉÉ jÉÉ AÉæU MüpÉÏ U¦ÉqÉÍhÉ Måü eÉÄQåû WÒûL xjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ zÉrrÉÉ ÌoÉNûuÉÉMåü ÌuÉ´ÉÉqÉ MüUiÉÉ jÉÉ | ÌlÉSÉlÉ CxÉÏ
mÉëMüÉU SÉålÉÉåÇ SÕU AÉæU ÌlÉMüOû Måü PûÉMÑüU²ÉUÉåÇ AÉæU iÉÏjÉÉåïÇ qÉåÇ eÉÉMåü ¢üÏÄQûÉ MüUiÉå AÉæU UÉeÉxÉÏ AÉæU xÉÉΨuÉMüÐ
xjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ ÌuÉcÉUiÉå jÉå | uÉå SÉålÉÉåÇ mÉUxmÉU zsÉÉåMü pÉÏ oÉlÉÉiÉå jÉå LMü mÉS MüWåû SÕxÉUÉ ExÉMüÉå zsÉÉåMü MüUMåü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
E¨ÉU Så AÉæU zsÉÉåMü pÉÏ LåxÉå mÉÄQåÇû ÌMü mÉÄRûlÉå qÉåÇ iÉÉå xÉÇxM×üiÉ mÉUliÉÑ xÉqÉfÉlÉå qÉåÇ xÉÑaÉqÉ WûÉå | CxÉÏ mÉëMüÉU
SÉålÉÉåÇ MüÉ mÉUxmÉU AÌiÉ xlÉåWû jÉÉ | LMü xÉqÉrÉ UÉlÉÏ lÉå ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü UÉeÉÉ qÉÑfÉMüÉå AmÉlÉå mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ
lÉÉDÇ mrÉÉUå AÉæU oÉWÒûiÉ xÉÑlSU WæÇû CxÉÍsÉrÉå MüÉåD LåxÉÉ rɦÉ, rÉ¥É uÉÉ iÉÉå-SÉlÉ MüÃÆ ÌMü ÌMüxÉÏ mÉëMüÉU CxÉMüÐ
xÉSÉ rÉÑuÉÉuÉxjÉÉ UWåû AÉæU AeÉU-AqÉU WûÉå CxÉMüÉ AÉæU qÉåUÉ MüSÉÍcÉiÉ ÌuÉrÉÉåaÉ lÉ WûÉå | LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU MüU
ExÉlÉå oÉëɼhÉÉåÇ, GwÉϵÉUÉåÇ AÉæU qÉÑlÉϵÉUÉåÇ xÉå mÉÔNûÉ ÌMü Wåû ÌuÉmÉëÉå ! lÉU ÌMüxÉ mÉëMüÉU AeÉU-AqÉU WûÉåiÉÉ Wæû?
ÎeÉxÉ mÉëMüÉU WûÉåiÉÉ WûÉå WûqÉxÉå MüWûÉå? ÌuÉmÉë oÉÉåsÉå, Wåû SåÌuÉ! eÉmÉ, iÉmÉ AÉÌS xÉå ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | mÉUliÉÑ
AqÉU lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | xÉoÉ eÉaÉiÉç lÉÉzÉÃmÉ Wæû CxÉ zÉUÏU xÉå MüÉåD ÎxjÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU
oÉëɼhÉÉåÇ xÉå xÉÑlÉ AÉæU pÉiÉÉï Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå QûUMüU UÉlÉÏ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå sÉaÉÏ ÌMü pɨÉÉï xÉå qÉæÇ mÉëjÉqÉ qÉÃÆ iÉÉå
qÉåUå oÉÄQåû pÉÉaÉ WûÉåÇ AÉæU xÉÑZÉuÉÉlÉç WûÉåFÆ AÉæU eÉÉå rÉWû mÉëjÉqÉ qÉ×iÉMü WûÉå iÉÉå uÉWûÏ EmÉÉrÉ MüÃÆ ÎeÉxÉxÉå UÉeÉÉ
MüÉ eÉÏuÉ qÉåUå AliÉÈmÉÑU qÉåÇ WûÏ UWåû oÉɽ lÉ eÉÉuÉå AÉæU qÉæÇ SzÉïlÉ MüUiÉÏ UWÕðû | CxÉxÉå qÉæÇ xÉUxuÉiÉÏ MüÐ xÉåuÉÉ
MüÃÆ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ ÌuÉcÉÉU zÉÉx§ÉÉlÉÑxÉÉU iÉmÉÃmÉ xÉUxuÉiÉÏ MüÉ mÉÔeÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | ÌlÉSÉlÉ iÉÏlÉ UɧÉ
AÉæU ÌSlÉmÉrÉïliÉ ÌlÉUÉWûÉU UWû cÉiÉÑjÉïÌSlÉ qÉåÇ uÉëiÉmÉÉUhÉ MüUå AÉæU SåuÉiÉÉåÇ, oÉëɼhÉÉåÇ , mÉÎhQûiÉÉåÇ aÉÑ AÉæU ¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ
MüÐ mÉÔeÉÉ MüUMåü xlÉÉlÉ, SÉlÉ, iÉmÉ krÉÉlÉ ÌlÉirÉmÉëÌiÉ MüШÉïlÉ MüUå mÉU ÎeÉxÉ mÉëMüÉU AÉaÉå UWûiÉÏ jÉÏ ExÉÏ mÉëMüÉU
UWåû pɨÉÉï MüÉå lÉ eÉlÉÉuÉå | CxÉÏ mÉëMüÉU lÉåqÉxÉÇrÉÑ£ü YsÉåzÉ xÉå UÌWûiÉ iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | eÉoÉ iÉÏlÉ xÉÉæ ÌSlÉ
urÉiÉÏiÉ WÒûL iÉoÉ mÉëÏÌiÉrÉÑ£ü WûÉå xÉUxuÉiÉÏ MüÐ mÉÔeÉÉ MüÐ AÉæU uÉÉaÉϵÉUÏ lÉå mÉëxÉ³É WûÉåMüU SzÉïlÉ ÌSrÉÉ AÉæU
MüWûÉ, Wåû mÉŅ̃É! iÉÔlÉåpÉiÉÉï Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÌlÉUliÉU iÉmÉ ÌMürÉÉ Wæû, CxÉxÉå qÉæÇ mÉëxÉ³É WÒûD, eÉÉå uÉU iÉÑfÉå ApÉϹ WûÉå
xÉÉå qÉÉðaÉ | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåÌuÉ | iÉåUÏ eÉrÉ WûÉå | qÉæÇ AlÉÉjÉ iÉåUÏ zÉUhÉ WÕðû qÉåUÏ U¤ÉÉ MüUÉå | CxÉ eÉlqÉ MüÉå
eÉUÉÃmÉÏ AÎalÉ eÉÉå oÉWÒûiÉ mÉëMüÉU xÉå eÉsÉÉiÉÏ Wæû ExÉMåü zÉÉliÉ MüUlÉå MüÉå iÉÑqÉ cÉlSìqÉÉ WûÉå AÉæU WØûSrÉ Måü iÉqÉ
lÉÉzÉ MüUlÉå MüÉå iÉÑqÉ xÉÔrÉï WûÉå | Wåû qÉÉiÉÉ! qÉÑfÉMüÉå SÉå uÉU SÉå-LMü rÉWû ÌMü eÉoÉ qÉåUÉ pɨÉÉï qÉ×iÉMü WûÉå iÉoÉ
ExÉMüÉ mÉÑrÉï¹Mü oÉɽ lÉ eÉÉuÉå AliÉÈmÉÑU WûÏ qÉåÇ UWåû AÉæU SÕxÉUÉ rÉWû ÌMü eÉoÉ qÉåUÏ CcNûÉ iÉÑqWûÉUå SzÉïlÉ MüÐ
WûÉå iÉoÉ iÉÑqÉ SzÉïlÉ SÉå | xÉUxuÉiÉÏ lÉå MüWûÉ LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ uÉUSÉlÉ SåMüU eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ
iÉUÇaÉ EmÉeÉMåü sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ SåuÉÏ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉD AÉæU sÉÏsÉÉ uÉUSÉlÉ mÉÉMüU oÉWÒûiÉ mÉëxÉ³É WÒûD |
MüÉsÉÃmÉÏ cÉ¢ü qÉåÇ ¤ÉhÉÃmÉÏ AÉUå sÉaÉå WÒûL WæÇû AÉæU ExÉMüÐ iÉÏlÉxÉÉæ xÉÉPû MüÐsÉåÇ Wæ Çû uÉWû cÉ¢ü uÉwÉï mÉrÉïliÉ
ÌTüUMüU ÌTüU ExÉÏ PûÉæU AÉiÉÉ Wæû | LåxÉå MüÉsÉcÉ¢ü Måü uÉaÉï xÉå UÉeÉÉ mÉ© UhÉpÉÔÍqÉ qÉåÇ bÉÉrÉsÉ WûÉåMüU bÉU qÉåÇ
AÉMüU qÉ×iÉMü WûÉå aÉrÉÉ | mÉÑrÉï¹Mü Måü ÌlÉMüsÉlÉå xÉå UÉeÉÉ MüÉ zÉUÏU MÑüÎqWûsÉÉ aÉrÉÉ AÉæU UÉlÉÏ ExÉMåü qÉUlÉå xÉå
oÉWÒûiÉ zÉÉåMü uÉÉlÉç WÒûD | eÉæxÉå MüqÉÍsÉlÉÏ eÉsÉ ÌoÉlÉÉ MÑüÎqWûsÉÉ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMåü qÉÑZÉ MüÐ MüÉÎliÉ SÕU
WûÉå aÉD AÉæU ÌuÉsÉÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | MüpÉÏ FÆcÉå xuÉU xÉå ÃSlÉ MüUå AÉæU MüpÉÏ cÉÑmÉ UWû eÉÉuÉå | eÉæxÉå cÉMüuÉå
Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå cÉMüuÉÏ zÉÉåMüuÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå xÉmÉï MüÐ TÑüiMüÉU sÉaÉlÉå xÉå MüÉåD qÉÔÍNïûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ UÉeÉÉ Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå sÉÏsÉÉ qÉÔÍNïûiÉ WûÉå aÉD AÉæU urÉÉMÑüsÉ WûÉåMåü mÉëÉhÉ irÉÉaÉlÉå sÉaÉÏ | iÉoÉ xÉUxuÉiÉÏ lÉå
SrÉÉ MüUMåü AÉMüÉzÉuÉÉhÉÏ MüÐ ÌMü Wåû xÉÑlSËU! iÉåUÉ pɨÉÉï eÉÉå qÉ×iÉMü WÒûAÉ Wæû CxÉMüÉå iÉÔ xÉoÉ AÉåU xÉå TÔüsÉÉåÇ
xÉå ÄRûÉðmÉ MüU UZÉ, iÉÑfÉMüÉå ÌTüU pɨÉÉï MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåuÉåaÉÏ AÉæU rÉWû TÔüsÉ lÉ MÑüÎqWûsÉÉuÉåÇaÉå | iÉåUå pɨÉÉï MüÐ
LåxÉÏ AuÉxjÉÉ Wæû eÉæxÉå AÉMüÉzÉ MüÐ ÌlÉqÉïsÉ MüÉÎliÉ Wæû AÉæU uÉWû iÉåUå WûÏ qÉÎlSU qÉåÇ Wæû MüWûÏÇ aÉrÉÉ lÉWûÏÇ | Wåû
UÉqÉeÉÏ CxÉ mÉëMüÉU M×ümÉÉ MüUMåü eÉoÉ SåuÉÏ lÉå uÉcÉlÉ MüWåû iÉÉå eÉæxÉå eÉsÉ ÌoÉlÉÉ qÉNûsÉÏ iÉÄQûmÉiÉÏ WÒûD qÉåbÉ MüÐ
uÉwÉÉï xÉå MÑüNû zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ sÉÏsÉÉ MÑüNû zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WÒûD | ÌTüU eÉæxÉå kÉlÉ WûÉå AÉæU M×ümÉhÉiÉÉ
xÉå kÉlÉ MüÉ xÉÑZÉ lÉ WûÉåuÉå uÉæxÉå WûÏ uÉcÉlÉÉåÇ xÉå ExÉå MÑüNû zÉÉÎliÉ WÒûD AÉæU pɨÉÉï Måü SzÉïlÉ ÌoÉlÉÉ eÉoÉ mÉÔhÉï
zÉÉÎliÉ lÉ WÒûD iÉoÉ ExÉlÉå FmÉU lÉÏcÉå TÔüsÉÉåÇ xÉå pɨÉÉï MüÉå RûÉðmÉÉ AÉæU ExÉMåü mÉÉxÉ AÉmÉ zÉÉåMü qÉÉlÉç WûÉåMüU
oÉæPûÏ ÂSlÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | ÌTüU SåuÉÏ MüÐ AÉUÉkÉlÉÉ MüÐ iÉÉå A®ïUÉÌ§É Måü xÉqÉrÉ SåuÉÏeÉÏ AÉ mÉëÉmiÉ WÒûD AÉæU
MüWûÉ, Wåû xÉÑlSËU! iÉålÉå qÉåUÉ xqÉUhÉ ÌMüxÉ ÌlÉÍqÉ¨É ÌMürÉÉ Wæû AÉæU iÉÔ zÉÉåMü ÌMüxÉ MüÉUhÉ MüUiÉÏ Wæû | rÉWû iÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
xÉoÉ eÉaÉiÉç pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÐ lÉSÏ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | AWÇû iuÉÇ CSÇ xÉå sÉå
AÉÌSMü eÉÉå eÉaÉiÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉoÉ MüsmÉlÉÉqÉÉ§É Wæû AÉæU pÉëqÉ MüUMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | AÉiqÉÉ qÉåÇ WÒûAÉ MÑüNû
lÉWûÏÇ iÉÑqÉ ÌMüxÉMüÉ zÉÉåMü MüUiÉÏ WûÉå | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ Wåû mÉUqÉåµÉËU! qÉåUÉ pɨÉÉï MüWûÉðÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉlÉå YrÉÉ
ÃmÉ kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ Wæû? ExÉMüÉå qÉÑfÉå ÍqÉsÉÉAÉå, ExÉMåü ÌoÉlÉÉ qÉæÇ AmÉlÉÉ eÉÏlÉÉ lÉWûÏÇ SåZÉ xÉMüiÉÏ | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ
Wåû sÉÏsÉå! AÉMüÉzÉ iÉÏlÉ Wæû-LMü pÉÔiÉÉMüÉzÉ, SÕxÉUÉ ÍcɨÉÉMüÉzÉ AÉæU iÉÏxÉUÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ | pÉÔiÉÉMüÉzÉ
ÍcɨÉÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ Wæû AÉæU ÍcɨÉÉMüÉzÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ Wæû iÉåUÉ pÉiÉÉï AoÉ pÉÔiÉÉMüÉzÉ MüÉå irÉÉaÉMüU
ÍcɨÉÉMüÉzÉ MüÉå aÉrÉÉ Wæû | ÍcɨÉÉMüÉzÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ ÎxjÉiÉ Wæû CxÉxÉå eÉoÉ iÉÔ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ
WûÉåaÉÏ iÉoÉ xÉoÉ oÉë¼ÉhQû iÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉåaÉÉ | xÉoÉ ExÉÏ qÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉWûÉð iÉÑfÉMüÉå pɨÉÉï MüÉ AÉæU
eÉaÉiÉç MüÉ SzÉïlÉ WûÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå | SåzÉ xÉå ¤ÉhÉ qÉåÇ xÉÇÌuÉiÉ SåzÉÉliÉU MüÉå eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMåü qÉkrÉ eÉÉå
AlÉÑpÉuÉ AÉMüÉzÉ Wæû uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | eÉoÉ iÉÔ xÉÇMüsmÉ MüÉå irÉÉaÉ Så iÉÉå ExÉxÉå eÉÉå zÉåwÉ UWåûaÉÉ xÉÉå
ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWûÉð eÉÉå eÉÏuÉ ÌuÉcÉUiÉå WæÇû xÉÉå mÉ×juÉÏ Måü AÉ´ÉrÉ WæÇû AÉæU mÉ×juÉÏ AÉMüÉzÉ Måü
AÉ´ÉrÉ Wæû, CxÉxÉå rÉå eÉÏuÉ eÉÉå ÌuÉcÉUiÉå WæÇû xÉÉå pÉÔiÉÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ ÌuÉcÉUiÉå WæÇû AÉæU ÍcÉ¨É ÎeÉxÉMåü AÉ´ÉrÉ
xÉå ¤ÉhÉ qÉåÇ SåzÉ SåzÉÉliÉU pÉOûMüiÉÉ Wæû xÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ SØzrÉ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû
iÉoÉ mÉUqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû xÉÉå ÍcÉUMüÉsÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU qÉåUÉ rÉWû uÉU Wæû ÌMü iÉÑfÉMüÉå
zÉÏbÉë WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU MüWûMüU DµÉUÏ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉD iÉoÉ sÉÏsÉÉ UÉlÉÏ
ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûD AÉæU SåWû MüÉ AWÇûMüÉU irÉÉaÉ MüU ÍcÉ¨É xÉÌWûiÉ mɤÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ AmÉlÉå aÉ×Wû
xÉå EÄQûMüU LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ AÉMüÉzÉ MüÉå mÉWÒðûcÉÏ eÉÉå ÌlÉirÉ zÉÑ® AlÉliÉ AÉiqÉÉ mÉUqÉzÉÉÎliÉÃmÉ AÉæU xÉoÉMüÉ
AÍkɸÉlÉ Wæû ExÉqÉåÇ eÉÉMüU pÉiÉÉï MüÉå SåZÉÉ | UÉlÉÏ xmÉlSMüsmÉlÉÉ sÉå aÉD jÉÏ ExÉxÉå AmÉlÉå pÉiÉÉï MüÉå uÉWûÉð
SåZÉÉ AÉæU oÉWÒûiÉ qÉhQûsÉåµÉU pÉÏ ÍxÉÇWûÉxÉlÉÉåÇ mÉU oÉæPåû SåZÉå | LMü oÉÄQåû ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU oÉæPåû AmÉlÉå pÉiÉÉï MüÉå pÉÏ
SåZÉÉ ÎeÉxÉMåü cÉÉUÉåÇ AÉåU eÉrÉ eÉrÉ zÉoS WûÉåiÉÉ jÉÉ | ExÉlÉå uÉWûÉð oÉÄQåû xÉÑlSU qÉÎlSU SåZÉå AÉæU SåZÉÉ ÌMü
UÉeÉÉ Måü mÉÔuÉï ÌSzÉÉ qÉåÇ AlÉåMü oÉë¼hÉ GwÉϵÉU AÉæU qÉÑlÉϵÉU oÉæPåû WæÇû AÉæU oÉÄQûÏ kuÉÌlÉ xÉå mÉÉPû MüUiÉå WæÇû |
SͤÉhÉ ÌSzÉÉ qÉåÇ AlÉåMü xÉÑlSUÏ Îx§ÉrÉÉð lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü pÉÔwÉhÉÉåÇ xÉÌWûiÉ oÉæP ûÏ WÒûD WæÇû | E¨ÉUÌSzÉÉ qÉåÇ WûxiÉÏ,
bÉÉåÄQåû, UjÉ, mrÉÉSå AÉæU cÉÉUÉåÇ mÉëMüÉU MüÐ AlÉliÉ xÉålÉÉ SåZÉÏ AÉæU mÉͶÉqÉ qÉåÇ qÉhQûsÉåµÉU SåZÉå | cÉÉUÉåÇ ÌSzÉÉ
qÉåÇ qÉhQû sÉåµÉU AÉÌS ExÉ eÉÏuÉ Måü AÉ´ÉrÉ ÌuÉUÉeÉiÉå SåZÉMåü AɶÉrÉï qÉåÇ WÒûD | ÌTüU lÉaÉU AÉæU mÉëeÉÉ SåZÉÏ
ÌMü xÉoÉ AmÉlÉå urÉuÉWûÉU qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû AÉæU UÉeÉÉ MüÐ xÉpÉÉ qÉåÇ eÉÉ oÉæPûÏ mÉU UÉlÉÏ xÉoÉMüÉå SåZÉiÉÏ jÉÏ AÉæU
UÉlÉÏ MüÉå MüÉåD lÉ SåZÉiÉÉ jÉÉ | eÉæxÉå AÉæU Måü xÉÇMüsmÉmÉÑU MüÉå AÉæU lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ UÉlÉÏ MüÉå MüÉåD
SåZÉ lÉ xÉMåü | iÉoÉ UÉlÉÏ lÉå ExÉMüÉ AliÉÈmÉÑU SåZÉÉ eÉWûÉð PûÉMÑüU²ÉUå oÉlÉå WÒûL SåuÉiÉÉAÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ WûÉåiÉÏ jÉÏ |
uÉWûÉð MüÐ aÉlkÉ, kÉÔmÉ AÉæU mÉuÉlÉ Ì§ÉsÉÉåMüÐ MüÉå qÉalÉ MüUiÉÏ jÉÏ AÉæU UÉeÉÉ MüÉ rÉzÉ cÉlSìqÉÉ MüÐ lÉÉDÇ
mÉëMüÉÍzÉiÉ jÉÉ | CiÉlÉå qÉåÇ mÉÔuÉï ÌSzÉÉ xÉå WûUMüÉUå lÉå AÉMåü MüWûÉ ÌMü Wåû UÉeÉlÉç! mÉÔuÉï ÌSzÉÉ qÉåÇ AÉæU ÌMüxÉÏ
UÉeÉÉ MüÉå ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ | ÌTüU E¨ÉU ÌSzÉÉ xÉå WûUMüÉUå lÉå AÉ MüWûÉ ÌMü Wåû UÉeÉlÉç ! E¨ÉUÌSzÉÉ qÉåÇ AÉæU UÉeÉÉ
MüÉ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUå qÉhQûsÉåµÉU rÉÑ® MüUiÉå WæÇû | CxÉÏ mÉëMüÉU SͤÉhÉ ÌSzÉÉ MüÐ AÉåU xÉå pÉÏ
WûUMüÉUÉ AÉrÉÉ AÉæU ExÉlÉå pÉÏ MüWûÉ ÌMü AÉæU UÉeÉÉ MüÉ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU mÉͶÉqÉ ÌSzÉÉ xÉå WûUMüÉUÉ AÉrÉÉ
ExÉlÉå MüWûÉ ÌMü mÉͶÉqÉ ÌSzÉÉ qÉåÇ pÉÏ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ Wæû | LMü AÉæU WûUMüÉUÉ AÉrÉÉ ExÉlÉå MüWûÉ ÌMü xÉÑqÉåÂ
mÉuÉïiÉ mÉU eÉÉå SåuÉiÉÉåÇ AÉæU ÍxÉ®ÉåÇ Måü UWûlÉå Måü xjÉÉlÉ WæÇû uÉWûÉð ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU AxiÉÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ ¤ÉÉåpÉ
WÒûAÉ Wæû | iÉoÉ eÉæxÉå oÉÄQåû qÉåbÉ AÉuÉåÇ uÉæxÉå WûÏ UÉeÉÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ xÉå oÉWÒûiÉ xÉÏ xÉålÉÉ AÉD | UÉlÉÏ lÉå oÉWÒûiÉ xÉå
qÉl§ÉÏ, lÉlS AÉÌSMü OûWûÍsÉrÉå, GwÉϵÉU AÉæU qÉÑlÉϵÉU uÉWûÉð SåZÉå | ÎeÉiÉlÉå pÉ×irÉ jÉå uÉå xÉoÉ xÉÑlSU AÉæU uÉwÉÉï
xÉå UÌWûiÉ oÉÉSUÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ µÉåiÉ uÉx§É mÉÌWûlÉå SåZÉå AÉæU oÉÄQåû uÉåSmÉÉPûÏ oÉëɼhÉ SåZÉå ÎeÉlÉMåü zÉoS xÉå lÉaÉÉUå Måü
zÉoS pÉÏ xÉÔ¤qÉ pÉÉxÉiÉå jÉå! Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU GwÉϵÉU , qÉl§ÉÏ, OûWûÍsÉrÉå AÉæU oÉÉsÉMü ExÉqÉåÇ SåZÉå, xÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉÔuÉï AÉæU AmÉÔuÉï SÉålÉÉåÇ SåZÉiÉÏ pÉD AÉæU AɶÉrÉïuÉÉlÉç WûÉå ÍcÉ¨É qÉåÇ rÉWû zÉÇMüÉ EmÉeÉÏ ÌMü qÉåUÉ pɨÉÉï WûÏ qÉÑAÉ
Wæû uÉÉ xÉqmÉÔhÉï lÉaÉU qÉ×iÉMü WÒûAÉ Wæû eÉÉå rÉå xÉoÉ mÉUsÉÉåMü qÉåÇ AÉrÉå WæÇû | iÉoÉ YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü qÉkrÉÉ»û MüÉ xÉÔrÉï
zÉÏzÉ mÉU EÌSiÉ Wæû AÉæU UÉeÉÉ xÉÑlSU wÉÉåQûzÉ uÉwÉï MüÉ mÉëjÉqÉ MüÐ eÉUÉuÉxjÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU lÉÔiÉlÉ zÉUÏU MüÉå
kÉÉUå oÉæPûÉ Wæû | LåxÉå AɶÉrÉï MüÉå SåZÉ Måü UÉlÉÏ ÌTüU AmÉlÉå aÉ×Wû qÉåÇ AÉD | ExÉ xÉqÉrÉ AÉkÉÏUÉÌ§É MüÉ xÉqÉrÉ
jÉÉ AmÉlÉÏ xÉWåûÍsÉrÉÉåÇ MüÉå xÉÉåD WÒûD SåZÉ eÉaÉÉrÉÉ AÉæU MüWûÉ ÎeÉxÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU qÉåUÉ pɨÉÉï oÉæPûiÉÉ jÉÉ
ExÉMüÉå xÉÉTü MüUÉå qÉæÇ ExÉMåü FmÉU oÉæPÕðûaÉÏ AÉæU ÎeÉxÉ mÉëMüÉU ExÉMåü ÌlÉMüOû qÉl§ÉÏ AÉæU pÉ×irÉ AÉlÉ oÉæPûiÉå
jÉå ExÉÏ mÉëMüÉU AÉuÉåÇ | CiÉlÉÉ xÉÑlÉMüU xÉWåûÍsÉrÉÉåÇ lÉå eÉÉ oÉÄQåû qÉl§ÉÏ xÉå MüWûÉ AÉæU qÉl§ÉÏ lÉå xÉoÉMüÉå eÉaÉÉrÉÉ
AÉæU ÍxÉÇWûÉxÉlÉ fÉÄQûuÉÉMüU qÉåbÉ MüÐ lÉÉDÇ eÉsÉ MüÐ uÉwÉÉï MüÐ | ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉæU ExÉMåü AÉxÉmÉÉxÉ qÉåbÉ MüÐ
lÉÉDÇ eÉsÉ MüÐ uÉwÉÉï MüÐ | ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU AÉæU ExÉMåü AÉxÉmÉÉxÉ uÉx§É ÌoÉNûÉrÉå AÉæU qÉzÉÉsÉåÇ eÉsÉÉMüU oÉÄQûÉ
mÉëMüÉzÉ ÌMürÉÉ | eÉæxÉå AaÉxirÉqÉÑÌlÉ lÉå xÉqÉÑSì MüÉå mÉÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ uÉæxÉå WûÏ AlkÉMüÉU MüÉå mÉëMüÉzÉ lÉå eÉoÉ
mÉÉlÉ MüU ÍsÉrÉÉ iÉoÉ qÉl§ÉÏ, OûWûsÉÑrÉå , mÉÎhQûiÉ, GwÉϵÉU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç ÎeÉiÉlÉå MÑüNû UÉeÉÉ Måü mÉÉxÉ AÉiÉå jÉå uÉå
xÉoÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ Måü ÌlÉMüOû AÉMüU oÉæPåû AÉæU CiÉlÉå sÉÉåaÉ AÉrÉå qÉÉlÉÉåÇ mÉësÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ xÉqÉÑSì MüÉ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ Wæû
AÉæU eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï mÉësÉrÉ WÒûD xÉ×̹ qÉÉlÉÉåÇ mÉÑlÉÈ EimÉ³É WÒûD Wæû | sÉÏsÉÉ CxÉ mÉëMüÉU qÉl§ÉÏ, OûWûsÉÑrÉå, mÉÎhQûiÉ
AÉæU oÉÉsÉMüÉåÇ MüÉå pÉiÉÉï ÌoÉlÉÉ SåZÉå oÉÄQåû AɶÉrÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD ÌMü LMü AÉSzÉï MüÉå AliÉU oÉÉWûU SÉålÉÉåÇ
AÉæU SåZÉiÉÏ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU SåZÉMåü WØûSrÉ MüÐ uÉɨÉÉï ÌMüxÉÏ MüÉå lÉ oÉiÉÉD AÉæU pÉÏiÉU AÉMüU MüWûlÉå sÉaÉÏ
ÌMü oÉÄQûÉ AɶÉrÉï Wæû, DµÉU MüÐ qÉÉrÉÉ eÉÉlÉÏ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÏ ÌMü rÉWû YrÉÉ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU AɶÉrÉïqÉÉlÉ WûÉåMüU
ExÉlÉå xÉUxuÉiÉÏeÉÏ MüÐ AÉUÉkÉlÉÉ MüÐ AÉæU xÉUxuÉiÉÏ MÑüqÉÉUÏ MülrÉÉ MüÉ ÃmÉ kÉUMåü AÉlÉ mÉëÉmiÉ WÒûD | iÉoÉ
sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ, Wåû pÉaÉuÉiÉÏ! qÉæÇ oÉÉUqoÉÉU mÉÔNûiÉÏ WÕðû iÉÑqÉ E²åaÉuÉÉlÉç lÉ WûÉålÉÉ, oÉÄQûÉåÇ MüÉ rÉWû xuÉpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû
ÌMü eÉÉå ÍzÉwrÉ oÉÉUqoÉÉU mÉÔNåû iÉÉå pÉÏ ZÉåSuÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | AoÉ qÉæÇ mÉÔNûiÉÏ WÕðû ÌMü rÉWû eÉaÉiÉç YrÉÉ Wæû AÉæU
uÉWû eÉaÉiÉç YrÉÉ Wæû? SÉålÉÉåÇ qÉåÇ M×ü̧ÉqÉ MüÉælÉ Wæû AÉæU AM×ü̧ÉqÉ MüÉælÉ Wæû? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! iÉÔlÉå mÉÔNûÉ ÌMü
M×ü̧ÉqÉ MüÉælÉ Wæû AÉæU AM×ü̧ÉqÉ MüÉælÉ Wæû xÉÉå qÉæÇ mÉÏNåû iÉÑfÉxÉå MüWÕðûaÉÏ | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåÌuÉ! eÉWûÉð iÉÑqÉ WûqÉ
oÉæPåû WæÇû uÉWû AM×ü̧ÉqÉ Wæû AÉæU uÉWû eÉÉå qÉåUå pɨÉÉï MüÉ xuÉaÉï Wæû xÉÉå M×ü̧ÉqÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü xÉÔrÉïxjÉÉlÉ qÉåÇ uÉWû
xÉ×̹ WÒûD Wæû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ MüÉrÉï WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå MüÉUhÉ xÉiÉç WûÉåiÉÉ
Wæû iÉÉå MüÉrÉï pÉÏ xÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉiÉç xÉå AxÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU AxÉiÉç xÉå xÉiÉç pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU lÉ
MüÉUhÉ xÉå AlrÉ MüÉrÉï WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉæxÉå rÉWû eÉaÉiÉç Wæû uÉæxÉÉ WûÏ uÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌTüU
sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! MüÉUhÉ xÉå AlrÉ MüÉrÉïxɨÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü qÉ×̨ÉMüÉ eÉsÉ Måü EPûÉlÉå qÉåÇ xÉqÉjÉï
lÉWûÏÇ AÉæU eÉoÉ qÉ×̨ÉMüÉ MüÉ bÉOû oÉlÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉsÉ MüÉå EPûÉiÉÉ Wæû iÉÉå MüÉUhÉ xÉå AlrÉ MüÉrÉï MüÐ pÉÏ xɨÉÉ
WÒûD | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! MüÉUhÉ xÉå AlrÉ MüÉrÉï MüÐ xɨÉÉ iÉoÉ WûÉåiÉÏ Wæû eÉoÉ xÉWûÉrÉMüÉUÏ ÍpÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉWûÉð xÉWûÉrÉMüÉUÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉWûÉð MüÉUhÉ xÉå AlrÉ MüÉrÉï MüÐ xɨÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | iÉåUå pÉiÉÉï MüÐ xÉ×̹ pÉÏ
MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉÏ Wæû | ExÉMüÉ eÉÏuÉmÉÑrÉï¹Mü AÉMüÉzÉÃmÉ jÉÉ, uÉWûÉð lÉ MüÉåD xÉqÉuÉÉrÉMüÉUhÉ jÉÉ, AÉæU lÉ
ÌlÉÍqÉ¨É MüÉUhÉ jÉÉ CxÉxÉå ExÉMüÉå M×ü̧ÉqÉ MæüxÉå MüÌWûrÉå? eÉÉå ÌMüxÉÏ MüÉ ÌMürÉÉ WûÉå iÉÉå M×ü̧ÉqÉ WûÉå mÉU uÉWû iÉÉå
AÉMüÉzÉÃmÉ mÉ×juÉÏ AÉÌSMü iɨuÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû | eÉÉå xÉqÉuÉÉrÉ MüÉUhÉ WûÏ lÉ WûÉå iÉÉå ExÉMüÉ ÌlÉÍqɨÉMüÉUhÉ
MæüxÉå WûÉå | CxÉxÉå iÉåUå pɨÉÉï MüÉ xÉaÉï AMüÉUhÉ Wæû | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ Wåû SåÌuÉ! ExÉ xÉaÉï MüÐ eÉÉå xÉÇxMüÉUÃmÉ
xqÉ×ÌiÉ Wæû xÉÉå MüÉUhÉ YrÉÉåÇ lÉ WûÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! xqÉ×ÌiÉ iÉÉå MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû | xqÉ×ÌiÉ AÉMüÉzÉ
ÃmÉ Wæû | xqÉ×ÌiÉ xÉÇMüsmÉ MüÉ lÉÉqÉ Wæû xÉÉå uÉWû pÉÏ xÉÇMüsmÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ uÉWû
qÉlÉÉåUÉeÉÃmÉ Wæû CxÉxÉå ExÉMüÐ xɨÉÉ pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû MåüuÉsÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû qÉWåûµÉËU!
rÉÌS uÉWû xÉÇMüsmÉ qÉÉ§É AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû iÉÉå eÉWûÉð WûqÉ iÉÑqÉ oÉæPåû WæÇû uÉWû pÉÏ uÉWûÏ Wæû iÉÉå SÉålÉÉåÇ iÉÑsrÉ WæÇû | Såu ÉÏ
oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉÉ iÉÑqÉ MüWûiÉÏ WûÉå uÉæxÉÉ WûÏ Wæû | AWÇû, iuÉÇ, CSÇ, rÉWû, uÉWû xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÃmÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû AÉæU pÉëÉÎliÉqÉÉ§É pÉÉxÉiÉÉ Wæû | EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ xÉoÉ AÉMüÉzÉqÉÉ§É Wæû AÉæU xuÉÃmÉ xÉå ClÉMüÉ MÑüNû
xÉ°ÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉÉå mÉSÉjÉï xÉirÉ lÉ WûÉå ExÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ MæüxÉå xÉiÉç WûÉå ? sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ Wåû SåÌuÉ! AqÉǪ̂Éï
qÉåUÉ pɨÉÉï jÉÉ xÉÉå qÉǪ̂ÉïuÉiÉç WÒûAÉ AÉæU ExÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉlÉå sÉaÉÉ xÉÉå MæüxÉå pÉÉxÉÉ? ExÉMüÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉUhÉ
Wæû uÉÉ ÌMüxÉÏ AÉæU mÉëMüÉU xÉå, rÉWû qÉåUå SØzrÉpÉëqÉ ÌlÉuÉ×Ì¨É Måü ÌlÉÍqÉ¨É qÉÑfÉMüÉå uÉWûÏ ÃmÉ MüWûÉå | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ,
Wåû sÉÏsÉå! rÉWû AÉæU uÉWû xÉaÉï SÉålÉÉåÇ pÉëqÉÃmÉ WæÇû | eÉÉå rÉWû xÉiÉç WûÉå iÉÉå CxÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ pÉÏ xÉiÉç WûÉå mÉU rÉWû
eÉaÉiÉç AxÉiÉçÃmÉ Wæû | eÉæxÉå rÉWû pÉëqÉ iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉÉ Wæû xÉÉå xÉÑlÉÉå | LMü qÉWûÉÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉ ÌMügcÉlÉ
ÍcÉSèAhÉÑ Wæû AÉæU ExÉMåü ÌMüxÉÏ AÇzÉ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ uÉ×¤É Wæû | xÉÑqÉå ExÉ uÉ×¤É MüÉ jÉqpÉ Wæû, xÉmiÉsÉÉåMü
QûÉsÉÏ WæÇû, AÉMüÉzÉ zÉÉZÉåÇ WæÇû, xÉmiÉxÉqÉÑSì ExÉqÉåÇ LMü mÉuÉïiÉ Wæû ÎeÉxÉMåü lÉÏcÉå LMü lÉaÉU oÉxÉiÉÉ Wæû | uÉWûÉð
LMü lÉSÏ MüÉ mÉëuÉÉWû cÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉÍzɸ lÉÉqÉ LMü oÉëɼhÉ eÉÉå oÉÄQûÉ kÉÉÍqÉïMü jÉÉ uÉWûÉð xÉSÉ AÎalÉWûÉå§É
MüUiÉÉ jÉÉ | kÉlÉ, ÌuɱÉ, mÉUÉ¢üqÉ AÉæU MüqÉÉåïÇ qÉåÇ uÉÍzɸeÉÏ GwÉϵÉUÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ jÉÉ mÉUliÉÑ ¥ÉÉlÉ qÉåÇ pÉåS jÉÉ |
eÉæxÉÉ ZÉåcÉU uÉÍzɸ MüÉ ¥ÉÉlÉ Wæû uÉæxÉÉ pÉÔcÉU uÉÍzɸ MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉ jÉÉ | ExÉMüÐ x§ÉÏ MüÉ lÉÉqÉ AÂlkÉiÉÏ jÉÉ |
uÉWû mÉÌiÉuÉëiÉÉ AÉæU cÉlSìqÉÉ Måü xÉqÉÉlÉ xÉÑlSUÏ jÉÏ AÉæU ExÉÏ AÂlkÉiÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ ÌuɱÉ, MüqÉï, MüÉÎliÉ, kÉlÉ,
cÉå¹É AÉæU mÉUÉ¢üqÉ ExÉMüÉ pÉÏ jÉÉ AÉæU cÉæiÉlrÉiÉÉ AjÉÉïiÉç ¥ÉÉlÉ AÉæU xÉoÉsɤÉhÉ LMü xÉqÉÉlÉ jÉå | uÉWû
AÉMüÉzÉ MüÐ AÂlkÉiÉÏ jÉÏ AÉæU rÉWû pÉÔÍqÉ MüÐ AÂlkÉiÉÏ jÉÏ! LMü MüÉsÉ qÉåÇ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ mÉuÉïiÉ Måü
ÍzÉZÉU mÉU oÉæPûÉ jÉÉ | uÉWû xjÉÉlÉ xÉÑlSU WûUå iÉ×hÉÉåÇ xÉå zÉÉåpÉÉrÉqÉÉlÉ jÉÉ LMü ÌSlÉ LMü AÌiÉ xÉÑlSU UÉeÉÉ
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü pÉÔwÉhÉÉåÇ xÉå pÉÔÌwÉiÉ mÉËUuÉÉU xÉÌWûiÉ ExÉ mÉuÉïiÉ Måü ÌlÉMüOû ÍzÉMüÉU ZÉåsÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É cÉsÉÉ
eÉÉiÉÉ jÉÉ | ExÉMåü zÉÏzÉ mÉU ÌSurÉ cÉqÉU WûÉåiÉÉ LåxÉÉ zÉÉåpÉÉ SåiÉÉ jÉÉ qÉÉlÉÉå cÉlSìqÉÉ MüÐ ÌMüUhÉåÇ mÉëxÉU UWûÏ WæÇû
AÉæU ÍzÉU mÉU AlÉåMü mÉëMüÉU Måü Nû§ÉÉåÇ MüÐ NûÉrÉÉ qÉÉlÉÉåÇ ÃmÉå MüÉ AÉMüÉzÉ ÌuÉÌSiÉ WûÉåiÉÉ jÉÉ | U¦ÉqÉÍhÉ Måü
pÉÔwÉhÉ mÉÌWûUå WÒûL qÉhQûsÉåxuÉU ExÉMåü xÉÉjÉ jÉå AÉæU WûxiÉÏ, bÉÉåÄQåû UjÉ AÉæU mÉæSsÉ cÉÉUÉåÇ mÉëMüÉU MüÐ xÉålÉÉ eÉÉå
AÉaÉå cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ jÉÏ ElÉMüÐ kÉÔÍsÉ oÉÉSsÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûD ÌlÉSÉlÉ lÉÉæoÉiÉ lÉaÉÉUå oÉeÉiÉå WÒûL UÉeÉÉ MüÐ
xÉuÉÉUÏ eÉÉiÉÏ SåZÉ Måü uÉÍzɸ oÉëɼhÉ qÉlÉ qÉåÇ ÍcÉliÉuÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÉ ÌMü UÉeÉÉ MüÉå oÉÄQûÉ xÉÑZÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû,
YrÉÉåÇÌMü xÉoÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉå UÉeÉÉ xÉqmÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU UÉerÉ qÉÑfÉMüÉå pÉÏ mÉëÉmiÉ WûÉ å | iÉoÉ iÉÉå uÉWû
rÉWû CcNûÉ MüUlÉå sÉaÉÉ ÌMü qÉæÇ MüoÉ ÌSzÉÉAÉåÇ MüÉå eÉÏiÉÔðaÉÉ AÉæU qÉåUå rÉzÉ xÉå MüoÉ SzÉÉåÇ ÌSzÉÉ mÉÔhÉï WûÉåÇaÉÏ LåxÉå
Nû§É qÉåUå ÍzÉU mÉU MüoÉ RÒûUåÇaÉå AÉæU cÉÉUÉåÇ mÉëMüÉU MüÐ xÉålÉÉ qÉåUå AÉaÉå MüoÉ cÉsÉåaÉÏ | xÉÑlSU qÉÎlSUÉåÇ qÉåÇ xÉÑlSUÏ
Îx§ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ qÉæÇ MüoÉ ÌoÉsÉÉxÉ MüÃÆaÉÉ AÉæU qÉlS qÉlS zÉÏiÉsÉ mÉuÉlÉ xÉÑaÉlkÉiÉÉ Måü xÉÉjÉ MüoÉ xmÉzÉï
WûÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU oÉëɼhÉ lÉå xÉÇMüsmÉ MüÉå kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ AÉæU eÉÉå AmÉlÉå xuÉMüqÉï jÉå xÉÉå pÉÏ
MüUiÉÉ UWûÉ ÌMü CiÉlÉå WûÏ qÉåÇ ExÉMüÉå eÉUÉuÉxjÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD | eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü FmÉU oÉUTü mÉÄQûiÉÉ Wæû iÉÉå
MÑüÎqWûsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ oÉëɼhÉ MüÉ zÉUÏU MÑüÎqWûsÉÉ aÉrÉÉ AÉæU qÉ×irÉÑ MüÉ xÉqÉrÉ ÌlÉMüOû AÉrÉÉ | eÉoÉ
ExÉMüÐ x§ÉÏ pÉiÉÉï MüÐ qÉ×irÉÑÌlÉMüOû SåZÉMåü Mü¹uÉÉlÉç WÒûD iÉÉå ExÉlÉå qÉåUÏ AÉUÉkÉlÉÉ, eÉæxÉå iÉÔlÉå MüÐ Wæû, MüÐ
AÉæU pɨÉÉï MüÐ AeÉU AqÉUiÉÉ MüÉå SÒsÉïpÉ eÉÉlÉMåü qÉÑfÉxÉå uÉU qÉÉðaÉÉ ÌMü Wåû SåÌuÉ! qÉÑfÉMüÉå rÉWû oÉU Så ÌMü
eÉoÉ qÉåUÉ pɨÉÉï qÉ×iÉMü WûÉå iÉoÉ CxÉMüÉ eÉÏuÉ oÉɽ lÉ eÉÉuÉå | iÉoÉ qÉæÇlÉå MüWûÉ LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ
oÉWÒûiÉ MüÉsÉ urÉiÉÏiÉ WÒûAÉ iÉÉå oÉëɼhÉ qÉ×iÉMü WÒûAÉ mÉU ExÉMüÉ eÉÏuÉ qÉÎlSU qÉåÇ WûÏ UWûÉ | eÉæxÉå qÉÎlSU qÉåÇ
AÉMüÉzÉ UWûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉÎlSU qÉåÇ UWûÉ | Wåû sÉÏsÉå ! eÉoÉ uÉWû AÉMüÉzÉ ÃmÉ WûÉå aÉrÉÉ iÉoÉ ExÉMüÐ mÉÑrÉï¹Mü
qÉåÇ eÉÉå UÉeÉÉ MüÉ SØÄRû xÉÇMüsmÉ jÉÉ CxÉÍsÉrÉå eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå AÇMÑüU ÌlÉMüsÉ AÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû xÉÇMüsmÉ
AÉlÉ TÑüUÉ AÉæU ExÉxÉå uÉWû AmÉlÉå MüÉå ̧ÉsÉÉåMüÐ MüÉ UÉeÉÉ AÉæU mÉUqÉ xÉÉæpÉÉarÉ xÉqmÉ³É SåZÉlÉå sÉaÉÉ ÌMü
SzÉÉåÇ ÌSzÉÉ qÉåUå rÉzÉ xÉå mÉÔhÉï WûÉå UWûÏ WæÇû; qÉÉlÉÉå rÉzÉÃmÉÏ cÉlSìqÉÉ MüÐ rÉWû mÉÔhÉïqÉÉxÉÏ Wæû | eÉæxÉå mÉëMüÉzÉ
AlkÉMüÉU MüÉå lÉÉzÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû zɧÉÑÃmÉÏ AlkÉMüÉU MüÉ lÉÉzÉMü¨ÉÉï mÉëMüÉzÉ WÒûAÉ AÉæU oÉëɼhÉÉåÇ
Måü cÉUhÉÉåÇ MüÉ ÍxÉÇWûÉxÉlÉ WÒûAÉ AjÉÉïiÉç oÉëɼhÉÉåÇ MüÉå oÉWÒûiÉ mÉÔeÉlÉå sÉaÉÉ | ÌlÉSÉlÉ AÍjÉïrÉÉåÇ MüÉå MüsmÉuÉ×¤É AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Îx§ÉrÉÉåÇ MüÉå MüÉqÉSåuÉ AÉæU Îx§ÉrÉÉåÇ MüÉå MüÉqÉSåuÉ CirÉÉÌSMü eÉÉå xÉÉÎiuÉMüÐ AÉæU UÉeÉxÉÏ aÉÑhÉ WæÇû ElÉxÉå xÉqmɳÉ
WÒûAÉ | mÉU ExÉMüÐ x§ÉÏ ExÉMüÉå qÉ×iÉMü SæZÉMåü oÉWÒûiÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûD | eÉæxÉå eÉåPû AÉwÉÉÄRû MüÐ qÉgeÉUÏ xÉÔZÉ
eÉÉiÉÏ Wæû uÉåxÉå WûÏ uÉWû xÉÔZÉ aÉD AÉæU zÉUÏU MüÉå NûÉåÄQû Måü AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå AmÉlÉå pɨÉÉï MüÉå uÉæxÉå WûÏ
eÉÉ ÍqÉsÉÏ eÉæxÉå lÉSÏ xÉqÉÑSì MüÉå eÉÉ ÍqÉsÉiÉÏ Wæû AÉæU oÉëɼhÉ Måü mÉÑ§É kÉlÉ xÉÇrÉÑ£ü AmÉlÉå aÉ×Wû qÉåÇ UWåû | ExÉ
oÉëɼhÉ MüÉå qÉ×iÉMü WÒûL AoÉ AÉPû ÌSlÉ WÒûL WæÇû ÌMü uÉWûÏ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ iÉåUÉ pɨÉÉï UÉeÉÉ mÉ© WÒûAÉ |
AÂlkÉiÉÏ ExÉMüÐ x§ÉÏ iÉÔ sÉÏsÉÉ WÒûD | ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû AÉMüÉzÉ, mÉuÉïiÉ, xÉqÉÑSì, mÉ×juÉÏ AÉæ U ̧ÉsÉÉåMüÐ Wæû xÉÉå
uÉÍzɸ oÉëɼhÉ Måü AliÉÈmÉÑU qÉåÇ LMü MüÉålÉå qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | uÉWûÉð iÉÑqÉMüÉå AÉPû ÌSlÉ urÉiÉÏiÉ WÒûL WæÇû AÉæU ApÉÏ
xÉÔiÉMü pÉÏ lÉWûÏÇ aÉrÉÉ mÉU rÉWûÉð iÉÑqÉlÉå xÉÉPû xÉWûx§É uÉwÉï UÉerÉ MüUMåü lÉÉlÉÉ mÉëMüÉUMåü xÉÑlSU pÉÉåaÉ pÉÉå aÉå WæÇû |
Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉ mÉëMüÉU iÉÔlÉå eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ Wæû xÉÉå qÉæÇlÉå xÉoÉ MüWûÉ Wæû | mÉU uÉWû YrÉÉ Wæû ? xÉoÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû |
ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû eÉaÉiÉç iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû xÉÇMüsmÉ xÉå TÑüUiÉÉ Wæû uÉÉxiÉuÉ xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ Wæû
Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå rÉWû eÉaÉiÉç xÉiÉç lÉ WÒûAÉ iÉÉå CxÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ MæüxÉå xÉirÉ WûÉå | iÉÑqÉ WûqÉ AÉæU xÉoÉ ExÉÏ oÉëɼhÉ
Måü qÉÎlSU qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåÌuÉ! iÉÑqWûÉUå uÉcÉlÉ MüÉå qÉæÇ AxÉiÉç MæüxÉå MüWÕðû? mÉU eÉÉå iÉÑqÉ
MüWûiÉÏ WûÉå ÌMü ExÉ oÉëɼhÉ MüÉ eÉÏuÉ AmÉlÉå aÉ×Wû qÉåÇ WûÏ UWûÉ; uÉWûÉð WûqÉ iÉÑqÉ oÉæPåû WæÇû AÉæU SåzÉ SåzÉÉliÉU,
mÉuÉïiÉ, xÉqÉÑSì, sÉÉåMü AÉæU sÉÉåMümÉÉsÉMü xÉoÉ eÉaÉiÉç ExÉÏ WûÏ aÉ×Wû qÉåÇ Wæû iÉÉå uÉWû ExÉqÉåÇ xÉqÉÉiÉå MæüxÉå WæÇû ? rÉå
uÉcÉlÉ iÉÑqWûÉUå LåxÉå MüÉåD MüWåû ÌMü xÉUxÉÉåÇ Måü SÉlÉå qÉåÇ ElqÉ¨É WûÉjÉÏ oÉÉðkÉå WÒûL WæÇû; ÍxÉWûÉåÇ Måü xÉÉjÉ qÉcNûU
rÉÑ® MüUiÉå WæÇû; MüqÉsÉ Måü QûÉåÄQåû qÉåÇ xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ AÉrÉÉ Wæû; MüqÉsÉ mÉU oÉæPûMüU pÉëqÉU UxÉ mÉÉlÉ MüU aÉrÉÉ AÉæU
xuÉmlÉ qÉåÇ qÉåbÉ aÉeÉïiÉÉ Wæû, ÍcɧÉÉqÉÍhÉ Måü qÉÉåU lÉÉcÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉaÉëiÉ MüÐ qÉǪ̂Éï Måü FmÉU ÍsÉZÉÉ WÒûAÉ qÉÉåU
qÉåbÉ MüÉå aÉeÉïiÉÉ SåZÉMåü lÉ×irÉ MüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå rÉå xÉoÉ AxÉqpÉuÉ uÉÉiÉÉï WæÇû uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ MüWûlÉÉ qÉÑfÉMüÉå
AxÉqpÉuÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! rÉWû qÉæÇlÉå iÉÑfÉxÉå fÉÔPû lÉWûÏÇ MüWûÉ | WûqÉÉUÉ MüWûlÉÉ MüSÉÍcÉiÉç
AxÉiÉç lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü rÉWû AÉÌS mÉUqÉÉiqÉÉ MüÐ lÉÏÌiÉ Wæû ÌMü qÉWûÉmÉÑÂwÉ AxÉiÉç lÉWûÏÇ MüWûiÉå | WûqÉ iÉÉå kÉqÉï Måü
mÉëÌiÉmÉÉSlÉ MüUlÉåuÉÉsÉÏ WæÇû; eÉWûÉð kÉqÉï MüÐ WûÉÌlÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉWûÉð WûqÉ kÉqÉï mÉëÌiÉmÉÉSlÉ MüUiÉÏ WæÇû AÉæU eÉÉå WûqÉ
kÉqÉï MüÉ mÉëÌiÉmÉÉSlÉ lÉ MüUåÇ iÉÉå kÉqÉï MüÉå AÉæU MæüxÉå qÉÉlÉåÇ | Wåû sÉÏsÉå ! eÉæxÉå xÉÉårÉå WÒûL Måü xuÉmlÉ qÉåÇ Ì§ÉsÉÉåMüÐ
pÉÉxÉ AÉiÉÏ Wæû | xÉÉå AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xuÉmlÉ xÉå eÉÉaÉëiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉUlÉÉ pÉÏ eÉÉlÉ |
eÉoÉ eÉWûÉð qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏ eÉÏuÉ mÉÑrÉï¹Mü AÉMüÉzÉ ÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU
ExÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû uÉWû YrÉÉ ÃmÉ Wæû?AÉMüÉzÉ ÃmÉ WûÏ Wæû
uÉæxÉå WûÏ CxÉMüÉå pÉÏ eÉÉlÉ | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç iÉåUå ExÉÏ AliÉÈmÉÑU qÉåÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü eÉaÉiÉç ÍcɨÉÉMüÉzÉ
qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå AÉSzÉï qÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉaÉiÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû, CxÉxÉå
eÉÉå ÍcÉ¨É AliÉÈmÉÑUqÉåÇ WÒûAÉ iÉÉå eÉaÉiÉç pÉÏ WÒûAÉ | Wåû sÉÏsÉå ! rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ AÉæU xÉÇMüsmÉ lÉaÉU AÉæU MüjÉÉ Måü AjÉï pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ Wæû
AÉæU eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÉ eÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ eÉÉlÉ | Wåû sÉÏsÉå ! uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MüÉåD mÉSÉjÉï
EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ pÉëqÉ xÉå xÉoÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xuÉmlÉÉliÉU ÌTüU ExÉxÉå AÉæU xuÉmlÉÉ SÏZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ iÉÑqÉMüÉå pÉÏ rÉWû xÉ×̹ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉaÉiÉç AÉiqÉÃmÉ Wæû | eÉWûÉð ÍcÉSèAhÉÑ Wæû uÉWûÉð
eÉaÉiÉç pÉÏ Wæû mÉUliÉÑ YrÉÉ ÃmÉ Wæû, AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå uÉWû AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ
AÉMüÉzÉÂmÉ Wæû | ÎeÉxÉ mÉëMüÉU rÉWû cÉåiÉiÉÉ Wæû ExÉ mÉëMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå
xuÉmlÉmÉÑU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå xÉÇMüsmÉlÉaÉU WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ MüÐ lÉSÏ Måü
iÉUÇaÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå MüsmÉlÉÉ irÉÉaÉ SÉå | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌTüU sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ,
Wåû SåÌuÉ! ExÉ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÉå qÉUå AÉPû ÌSlÉ oÉÏiÉå WæÇû AÉæU WûqÉMüÉå rÉWûÉð xÉÉPû xÉWûx§É uÉwÉï oÉÏiÉå Wæû rÉWû
uÉɨÉÉï MæüxÉå xÉiÉç eÉÉÌlÉrÉå? jÉÉåÄQåû MüÉsÉ qÉåÇ oÉÄQûÉ MüÉsÉ MæüxÉå WÒûAÉ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå jÉÉåÄQåû SåzÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉåÇ oÉWÒûiÉ SåzÉ AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ MüÉsÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ MüÉsÉ pÉÏ AÉiÉÉ Wæû | AWûliÉÉ qÉqÉiÉÉ AÉÌSMü ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû
eÉaÉiÉç Wæû xÉÉå AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû ExÉå ¢üqÉ xÉå xÉÑlÉ | eÉoÉ eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉWæû iÉoÉ qÉÔNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû ÌTüU qÉÔNûÉï
xÉå cÉæiÉlrÉiÉÉ TÑüU AÉiÉÏ Wæû, ExÉqÉåÇ rÉWû pÉÉxÉiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû AÉkÉÉU Wæû iÉÉå rÉWû AÉkÉårÉ Wæû; rÉWû qÉåUÉ WûÉjÉ Wæû;
rÉWû qÉåUÉ zÉUÏU Wæû; rÉWû qÉåUÉ ÌmÉiÉÉ Wæû; CxÉMüÉ qÉæÇ mÉÑ§É WÕðû; AoÉ CiÉlÉå uÉwÉï MüÉ qÉæÇ WÒûAÉ; rÉå qÉåUå oÉÉlkÉuÉ Wæû;
ClÉMåü xÉÉjÉ qÉæÇ xlÉåWû MüUiÉÉ WÕðû; rÉWû qÉåUÉ aÉ×Wû Wæû AÉæU rÉWû qÉåUÉ MÑüsÉ ÍcÉUMüÉsÉ MüÉ cÉsÉÉ AÉiÉÉ Wæû | qÉUlÉå
Måü AlÉliÉU CiÉlÉå ¢üqÉ MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉ mÉëMüÉU uÉWû SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû pÉÏ eÉÉlÉ | LMü
¤ÉhÉ qÉåÇ AÉæU MüÉ AÉæU pÉÉxÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû | rÉWû eÉaÉiÉç cÉæiÉlrÉ MüÉ ÌMügcÉlÉ Wæû | eÉæxÉå cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ
cÉæirÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ SعÉ, SzÉïlÉ, SØzrÉ iÉÏlÉÉåÇ pÉÉxÉiÉå WæÇû
uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉç ÌMügcÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû, uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉÉlÉÉiuÉ MÑüNû
WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉUsÉÉåMü qÉåÇ lÉÉlÉÉ
mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU qÉlÉMåü pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ qÉlÉ Måü pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | xuÉmlÉ eÉaÉiÉç, mÉUsÉÉåMü eÉaÉiÉç AÉæU eÉÉaÉëiÉ eÉaÉiÉç qÉåÇ pÉåS MÑüNû
lÉWûÏÇ | eÉæxÉå uÉWû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû- uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ
MÑüNû uÉÉxiÉuÉ lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû uÉÉxiÉuÉ lÉWûÏÇ AxÉiÉç WûÏ xÉiÉç MüÐ lÉÉD pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
ÌMüxÉÏ MüÉUhÉ xÉå EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ CxÉ MüÉUhÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå cÉrÉÉålqÉÑZÉiuÉ WÒûL cÉåiÉlÉ
AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ cÉæirÉiÉÉ qÉåÇ cÉåiÉlÉ AÉMüÉzÉ Wæû YrÉÉåÇÌMü MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ
iÉUÇaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû iÉUÇaÉ MÑüNû eÉsÉ xÉå CiÉU Wæû lÉWûÏÇ, eÉsÉ WûÏ Wæû, uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû CiÉU
lÉWûÏÇ oÉÎsMü eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ MüÐ lÉÉDÇ pÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ | eÉæxÉå zÉzÉ Måü zÉ×ÇaÉ AxÉiÉç WæÇû uÉæxÉå WûÏ
eÉaÉiÉç AxÉiÉç Wæû-MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ,
EimĘ́É, lÉÉzÉ, MÑüOÒûqoÉ, zÉUÏU, uÉwÉï AÉÌSMü lÉÉlÉÉÃmÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU uÉå xÉoÉ AÉpÉÉxÉ ÃmÉ WæÇû | ÎeÉxÉ mÉëMüÉU
¤ÉhÉ ¤ÉhÉ qÉåÇ CiÉlÉå pÉÉxÉ AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉÍxÉiÉ Wæû iÉÉå SØzrÉ AÉæU SØ¹É pÉÏ
MüÉåD lÉ WÒûAÉ | SåzÉ MüÉsÉ Ì¢ürÉÉ SìurÉ CÎlSìrÉÉð, mÉëÉhÉ, qÉlÉ AÉæU oÉÑή xÉoÉ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû | AÉiqÉÉ
EmÉÉÍkÉ xÉå UÌWûiÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU ExÉMåü mÉëqÉÉåS xÉå eÉaÉiÉçpÉëqÉ ESrÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå ! pÉëqÉ qÉåÇ YrÉÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ? eÉæxÉå LMü UÉÌ§É qÉåÇ WûËU¶ÉlSì MüÉå ²ÉSzÉuÉwÉï pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉå jÉå uÉæxÉå WûÏ rÉWûÉð pÉÏ jÉÉåÄQåû MüÉsÉ qÉåÇ
oÉWÒûiÉ MüÉsÉ pÉÉxÉÉ Wæû | SÉå AuÉxjÉÉ qÉåÇ AÉæU MüÉ AÉæU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | xuÉmlÉ qÉåÇ AÉæU MüÉ AÉæU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
ElqɨÉiÉÉ xÉå pÉÏ AÉæU MüÉ AÉæU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ApÉÉå£üÉ AÉmÉMüÉå pÉÉå£üÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉëqÉ xÉå EixÉÉWû AÉæU
zÉÉåMü MüÉå CMü•ûÉ SåZÉiÉÉ Wæû | ÌMüxÉÏ MüÉå EixÉÉWû WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xuÉmlÉ qÉåÇ qÉ×iÉMü pÉÉuÉ zÉÉåMü MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû |
ÌoÉNûÄQûÉ WÒûAÉ xuÉmlÉ qÉåÇ ÍqÉsÉÉ SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå ÍqÉsÉÉ xÉÉå AÉmÉMüÉå ÌoÉNÒûÄQûÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû | MüÉsÉ AÉæU Wæû |
pÉëqÉ MüUMåü AÉæU MüÉsÉ SåZÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå SåZÉÉå rÉWû xÉoÉ pÉëqÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå pÉëqÉ xÉå rÉWû pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ oÉë¼ xÉå CiÉU MÑüNû lÉWûÏÇ | CxÉxÉå lÉ oÉlkÉ Wæû AÉæU lÉ qÉÉå¤É Wæû |
eÉæxÉå ÍqÉUcÉ qÉåÇ iÉϤhÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç Wæû | eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð WûÉåiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ
qÉåÇ eÉaÉiÉç Wæû AÉæU eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MÑüNû WÒûD lÉWûÏÇ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ Wæû AÉæU ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ
mÉÑiÉÍsÉrÉÉð WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ eÉaÉiÉç Wæû lÉWûÏÇ, mÉU qÉlÉÃmÉÏ ÍzÉsmÉÏ qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉÏ Wæû |
AÉiqÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ ÌlÉirÉ, zÉÑ®, AeÉ, AqÉU AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå qÉhQûmÉÉZrÉÉlÉå mÉUqÉÉjÉïmÉëÌiÉmÉÉSlÉlÉÉqÉ cÉiÉÑSïzÉxxÉaÉïÈ ||14||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlÉ
SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ eÉÏuÉ MüÉå qÉ×irÉÑ xÉå qÉÔNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ zÉÏbÉë WûÏ ExÉMüÉå ÌTüU MÑüNû eÉlqÉ
AÉæU SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, SìurÉ AÉæU AmÉlÉÉ mÉËUuÉÉU AÉÌS lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû mÉU uÉÉxiÉuÉ
qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ -xqÉ×ÌiÉ pÉÏ AxÉiÉç Wæû | LMü xqÉ×ÌiÉ AlÉÑpÉuÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU LMü xqÉ×ÌiÉ AlÉÑpÉuÉ ÌoÉlÉÉ pÉÏ
WûÉåiÉÏ Wæû mÉU SÉålÉÉåÇ xqÉ×ÌiÉ ÍqÉjrÉÉ WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ SåWû SåZÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû AlÉÑpÉuÉ AxÉiÉç Wæû,
YrÉÉåÇÌMü uÉWû MÑüNû AmÉlÉå qÉUlÉå MüÐ xqÉ×ÌiÉ xÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉÉ AÉæU ExÉ qÉUhÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ pÉÉæ AxÉiÉç Wæû | xuÉmlÉ
qÉåÇ MüÉåD mÉSÉjÉï SåZÉÉ iÉÉå eÉÉaÉëiÉ qÉåÇ-ExÉMüÉå xqÉUhÉ MüUlÉÉ pÉÏ AxÉiÉç Wæû, YrÉÉåÇÌMü uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû WÒûAÉ
lÉWûÏÇ | CxÉxÉå rÉWû eÉaÉiÉç AMüÉUhÉÃmÉ Wæû AÉæU eÉÉå Wæû xÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ oÉë¼ÃmÉ Wæû | lÉ MÑüNû ÌuÉSÕUjÉ MüÐ
xÉ×̹ xÉiÉç Wæû AÉæU lÉ rÉWû xÉ×̹ xÉiÉç Wæû-xÉoÉ xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû |CiÉlÉÉ xÉÑlÉ sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ Wåû SåÌuÉ! eÉÉå rÉWû
xÉ×̹ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû iÉÉå uÉWû eÉÉå ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉ×̹ Wæû xÉÉå CxÉ xÉ×̹ Måü xÉÇxMüÉU xÉå WÒûD Wæû AÉæU rÉWû xÉ×̹
ExÉ oÉëɼhÉ AÉæU oÉëɼhÉ MüÐ xqÉ×ÌiÉ xÉÇxMüÉU xÉå WÒûD Wæû iÉÉå oÉëɼhÉ AÉæU oÉëɼhÉÏ MüÐ xÉ×̹ ÌMüxÉMüÐ xqÉ×ÌiÉ
xÉå WÒûD Wæû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! uÉWû eÉÉå uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÐ xÉ×̹ Wæû xÉÉå oÉëɼhÉ Måü xÉÇMüsmÉ xÉå WÒûD
AÉæU oÉëɼhÉ oÉë¼É qÉåÇ TÑüUÉ Wæû, mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ oÉë¼É pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ iÉÉå ExÉMüÉå xÉ×̹ YrÉÉ MüWÕðû rÉWû
ÎeÉiÉlÉÉ MÑüNû xÉ×̹ Wæû xÉÉå ExÉÏ oÉëɼhÉ Måü qÉÎlSU qÉåÇ Wæû, uÉÉxiÉuÉ xÉå MÑüNû WÒûD lÉWûÏÇ xÉoÉ xÉÇMüsmÉÂmÉ Wæû
AÉæU qÉlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | rÉWû xÉ×̹ eÉÉå
iÉåUå pɨÉÉï MüÉå pÉÉÍxÉ AÉD Wæû uÉWû xÉÇMüsmÉ xÉå pÉÉÍxÉ AÉD Wæû | jÉÉåÄQåû MüÉsÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ pÉëqÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû
| sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! eÉWûÉð oÉëɼhÉ MüÉå qÉ×iÉMü WÒûL AÉPû ÌSlÉ urÉiÉÏiÉ WÒûL WæÇû ExÉ xÉ×̹ MüÉå WûqÉ ÌMüxÉ
mÉëMüÉU SåZÉåÇ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ iÉÔ rÉÉåaÉÉprÉÉxÉ MüUå iÉoÉ SåZÉå | AprÉÉxÉ ÌoÉlÉÉ SåZÉlÉå MüÐ xÉÉqÉjrÉï
lÉ WûÉåaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü uÉWû xÉ×̹ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ TÑüUiÉÏ Wæû | eÉoÉ iÉÔ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ AprÉÉxÉ MüUMåü mÉëÉmiÉ WûÉå aÉÏ iÉoÉ
iÉÑfÉ MüÉå xÉoÉ xÉ×̹ pÉÉÍxÉ AÉuÉåaÉÏ | uÉWû eÉÉå xÉ×̹ Wæû xÉÉå AÉæU Måü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ Wæû eÉoÉ ExÉMåü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ
mÉëuÉåzÉ MüUå iÉÉå ExÉMüÐ xÉ×̹ pÉÉxÉå, AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ | eÉæxÉå LMü Måü xuÉmlÉ MüÉå SÕxÉUÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉ
xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ AÉæU MüÐ xÉ×̹ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ | eÉoÉ iÉÔ AliÉuÉÉWûMüÃmÉ WûÉå iÉoÉ uÉWû xÉ×̹ SåZÉå | eÉoÉ iÉMü
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü xjÉÔsÉ mÉgcÉiɨuÉÉåÇ Måü zÉUÏU qÉåÇ AprÉÉxÉ Wæû iÉoÉ iÉMü ExÉMüÉå lÉ SåZÉ xÉMåüaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü
ÌlÉUÉMüÉU MüÉå ÌlÉUÉMüÉU aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû AÉMüÉU lÉWûÏÇ aÉëWûhÉ MüU xÉMüiÉÉ | CxÉxÉå rÉWû AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü SåWû pÉëqÉ
Wæû CxÉMüÉå irÉÉaÉMüU ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå | eÉæxÉå mɤÉÏ AÉsÉrÉ MüÉå irÉÉaÉ MüU AÉMüÉzÉ qÉåÇ EÄQûiÉÉ Wæû AÉæU
eÉWûÉð CcNûÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉWûÉð cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É MüÉå LMüÉaÉë MüUMåü xjÉÔsÉ zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ Så AÉæU
rÉÉåaÉ AprÉÉxÉ MüU AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå | eÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüÉå irÉÉaÉMüU AprÉÉxÉ Måü oÉsÉ xÉå
ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåaÉÏ iÉoÉ AÉuÉUhÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåaÉÏ AÉæU ÌTüU eÉWûÉð CcNûÉ MüUåaÉÏ uÉWûÉð cÉsÉÏ eÉÉuÉåaÉÏ
AÉæU eÉÉå MÑüNû SåZÉÉ cÉÉWåûaÉÏ uÉWû SåZÉåaÉÏ | Wåû sÉÏsÉå! WûqÉ xÉSÉ ExÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | WûqÉÉUÉ uÉmÉÑ
ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû CxÉ MüÉUhÉ WûqÉMüÉå MüÉåD AÉuÉUhÉ UÉåMü lÉWûÏ xÉMüiÉÉ WûqÉxÉå ESÉUÉåÇ MüÐ xÉSÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ
ÎxjÉÌiÉ Wæû AÉæU WûqÉ xÉSÉ ÌlÉUÉuÉUhÉ WæÇû MüÉåD MüÉrÉï WûqÉMüÉå AÉuÉUhÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ, WûqÉ xuÉCÎcNûiÉ WæÇû eÉWûÉð eÉÉrÉÉ cÉÉWåÇû uÉWûÉð eÉÉiÉå WæÇû AÉæU xÉSÉ AliÉuÉÉWûMü ÃmÉ WæÇû | iÉÔ eÉoÉ iÉMü AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüÃmÉ Wæû iÉoÉ iÉMü
uÉWû xÉ×̹ iÉÑfÉMüÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ AÉæU iÉÔ uÉWûÉð eÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏ | Wåû sÉÏsÉå! AmÉlÉÉ WûÏ xÉÇMüsmÉ xÉ×̹ Wæû
| ExÉqÉåÇ eÉoÉ iÉMü ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×Ì¨É sÉaÉÏ Wæû ExÉ MüÉsÉ qÉåÇ rÉWû AmÉlÉÉ zÉUÏU WûÏ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ iÉÉå AÉæU MüÉ
MæüxÉå pÉÉxÉå? eÉoÉ iÉÑfÉMüÉå AliÉuÉÉWûMüiÉÉ MüÉ SØÄRû AprÉÉxÉ WûÉå AÉæU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü xjÉÔsÉ zÉUÏU MüÐ AÉåU xÉå
uÉæUÉarÉ WûÉå iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü AÉaÉå WûÏ xÉoÉ xÉ×̹ AliÉuÉÉWûMüÃmÉ Wæû mÉU xÉÇMüsmÉ
MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ SØÄRû zÉÏiÉsÉiÉÉ xÉå oÉUTüÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AliÉuÉÉWûMüiÉÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉå eÉÉiÉå WæÇû-mÉëqÉÉSÃmÉ xÉÇMüsmÉ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ | eÉoÉ uÉWûÏ
xÉÇMüsmÉ EsÉOû MüU xÉÔ¤qÉ AliÉuÉÉWûMü MüÐ AÉåU AÉiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU
AliÉuÉÉWûMüiÉÉ AÉ ESrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU iÉÑfÉMüÉå ÌlÉUÉuÉUhÉÃmÉ ESrÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ SåZÉlÉå qÉåÇ AÉæU
eÉÉlÉlÉå qÉåÇ MÑüNû rÉ¦É lÉ WûÉåaÉÉ | xÉÉMüÉU xÉå ÌlÉUÉMüÉU MüÉ aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ | ÌlÉUÉMüÉU MüÐ LMüiÉÉ
ÌlÉUÉMüÉU xÉå WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû-AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉoÉ iÉÔ AliÉuÉÉWûMüÃmÉ WûÉåaÉÏ iÉoÉ ExÉMüÐ xÉÇMüsmÉ xÉ×̹ qÉåÇ
iÉåUÉ mÉëuÉåzÉ WûÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉaÉiÉç xÉÇMüsmÉÂmÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû, uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû WÒûAÉ lÉWûÏÇ, LMü A²æiÉ
AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ²æiÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåÌuÉ! eÉÉå LMü A²æiÉ
AÉiqÉxɨÉÉ Wæû iÉÉå MüsÉlÉÉ rÉWû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ YrÉÉ Wæû xÉÉå MüWûÉå ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå | eÉæxÉå xuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉ
MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ, eÉæxÉå xÉÏmÉÏ qÉåÇ ÃmÉÉ SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ MÑüNû lÉWûÏÇ AÉæU eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ
uÉæxÉå WûÏ MüsÉlÉÉ pÉÏ MÑüNû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû LMü A²æiÉ AÉiqÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû; ExÉqÉåÇ
lÉÉlÉÉiuÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU uÉWû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû-uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ AÉmÉ LMü AlÉÑpÉuÉ xɨÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌTüU
sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! eÉÉå LMü AlÉÑpÉuÉxɨÉÉ AÉæU qÉåUÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ Wæû iÉÉå qÉæÇ CiÉlÉÉ MüÉsÉ YrÉÉåÇ pÉëqÉiÉÏ
UWûÏ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! iÉÔ AÌuÉcÉÉUÃmÉ pÉëqÉ xÉå pÉëqÉiÉÏ UWûÏ Wæû | ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå pÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ
Wæû | pÉëqÉ AÉæU ÌuÉcÉÉU pÉÏ SÉålÉÉåÇ iÉåUå WûÉæ xuÉÃmÉ WæÇû AÉæU iÉÑfÉxÉå WûÏ EmÉeÉå WæÇû | eÉoÉ iÉÑfÉMüÉå AmÉlÉÉ ÌuÉcÉÉU
WûÉåaÉÉ iÉoÉ pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | eÉæxÉå SÏmÉMü Måü mÉëMüÉzÉ xÉå AlkÉMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉcÉÉU
xÉå ²æiÉpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ AÉæU eÉæxÉå UxxÉÏ Måü eÉÉlÉå xÉå xÉmÉïpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÏmÉ Måü eÉÉlÉå xÉå
ÃmÉ pÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ Måü eÉÉlÉå xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | eÉoÉ SØzrÉ
MüÉ AirÉliÉÉpÉÉuÉ eÉÉlÉ Måü SØÄRû uÉæUÉarÉ MüËUrÉå AÉæU AÉiqÉ xuÉÃmÉ MüÉ SØÄRû AprÉÉxÉ WûÉå iÉoÉ AÉiqÉÉ
xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåMüU pÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU CxÉÏ xÉå MüsrÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ SØzrÉ eÉaÉiÉç xÉå
uÉæUÉarÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ ¤ÉrÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU zÉÉÎliÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! iÉÔ AÉiqÉxɨÉÉ MüÉ
AprÉÉxÉ MüU iÉÉå iÉåUÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | pÉëqÉ pÉÏ MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû, YrÉÉåÇÌMü SåWû AÉÌSMü pÉëqÉ
pÉÏ MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ | eÉæxÉå UxxÉÏ Måü eÉÉlÉå xÉå xÉÉðmÉ MüÉ ApÉÉuÉ ÌuÉÌSiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ Måü eÉÉlÉå
xÉå SåWûÉÌSMü MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå ÌuÉ´ÉÉÎliÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉSzÉxxÉaÉïÈ ||15||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuÉ¥ÉÉlÉÉprÉÉxÉuÉhÉïlÉ
SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉiÉlÉå MÑüNû zÉUÏU iÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå xÉoÉ xuÉmlÉmÉÑU MüÐ lÉÉDÇ WæÇû | eÉæxÉå
xuÉmlÉ qÉåÇ zÉUÏU pÉÉxÉiÉÉ Wæû, mÉU eÉoÉ ÌlÉeÉ xuÉÃmÉ qÉåÇ xqÉ×ÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ xuÉmlÉ MüÉ zÉUÏU xÉirÉ lÉWûÏÇ
pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ Måü irÉÉaÉlÉå xÉå xÉÇMüsmÉÃmÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | uÉæxÉå WûÏ oÉÉåkÉMüÉsÉ qÉåÇ rÉWû zÉUÏU
pÉÏ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ! eÉæxÉå qÉlÉÉåUÉeÉ Måü irÉÉaÉlÉå xÉå qÉlÉÉåUÉeÉ MüÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉWû zÉUÏU pÉÏ
lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉoÉ xuÉÃmÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ rÉWû pÉÏ uÉÉxiÉuÉ lÉ pÉÉxÉåaÉÉ | eÉæxÉå xuÉÃmÉ xqÉUhÉ WûÉålÉå mÉU
xuÉmlÉ zÉUÏU zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉÉxÉlÉÉ Måü zÉÉliÉ WûÉålÉå mÉU eÉÉaÉëiÉ zÉUÏU pÉÏ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå
xuÉmlÉ MüÉ SåWû eÉÉaÉlÉå xÉå AxÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÉaÉëiÉ zÉUÏU MüÐ pÉÉuÉlÉÉ irÉÉaÉlÉå xÉå rÉWû pÉÏ AxÉiÉç
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉMåü lɹ WûÉålÉå mÉU AliÉuÉÉWûMü SåWû ESrÉ WûÉåuÉåaÉÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ UÉaÉ ²åwÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU
eÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ oÉÉåkÉ xÉå ÌlÉuÉÏïeÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ ElÉxÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÐ
uÉÉxÉlÉÉ eÉÉaÉëiÉ mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ lɹ WÒûD Wæû xÉÉå mÉÑÂwÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AÉæU rÉÌS ExÉqÉåÇ ÌTüU
pÉÏ uÉÉxÉlÉÉ Sع AÉuÉå iÉÉå uÉWû uÉÉxÉlÉÉ pÉÏ ÌlÉuÉÉïxÉlÉÉ Wæû | xÉÉå xÉuÉï MüsmÉlÉÉAÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ
xɨÉÉxÉÉqÉÉlrÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ lÉå uÉÉxÉlÉÉ UÉåMüÐ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉÌlÉSìÉ xÉå AÉuÉrÉÉï WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå
xÉÑwÉÑÎmiÉÃmÉ eÉÉlÉ | ExÉMüÐ uÉÉxÉ lÉÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ mÉëMüOû Wæû AÉæU eÉÉaÉëiÉÃmÉ xÉå ÌuÉcÉUiÉÉ
Wæû ExÉMüÉå AÍkÉMü qÉÉåWû xÉå AÉuÉrÉÉï eÉÉÌlÉrÉå | eÉÉå mÉÑÂwÉ cÉå¹É MüUiÉÉ SØ̹ AÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÐ
AliÉÈMüUhÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WÒûD Wæû ExÉMüÉå iÉÑËUrÉÉ eÉÉlÉ | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå mÉÑÂwÉ mÉëirÉ¤É cÉå¹É MüUiÉÉ Wæû AÉæU
AliÉÈMüUhÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉlqÉÑ£ü Wæû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉ ÍcÉ¨É xÉimÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû
ExÉMüÉå eÉaÉiÉç MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉå uÉÉxÉlÉÉ TÑüUiÉÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉÉå pÉÏ xÉirÉ eÉÉlÉMåü lÉWûÏÇ
TÑüUiÉÏ | eÉoÉ zÉUÏU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU AliÉuÉÉWûMüiÉÉ AÉlÉ
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå oÉUTü MüÐ mÉÑiÉsÉÏ xÉÔrÉï Måü iÉåeÉ xÉå eÉsÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ
¤ÉÏhÉ WûÉåMüU AliÉuÉÉWûMüiÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉoÉ AÉliÉuÉÉWûMüiÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ zÉUÏU AÉpÉÉxÉqÉrÉ
ÍcÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AmÉlÉå eÉlqÉÉliÉUÉåÇ xÉå urÉiÉÏiÉ xÉ×̹MüÉ xÉoÉ ¥ÉÉlÉ WûÉå AÉiÉÉ Wæû | iÉoÉ uÉWû eÉWûÉð eÉÉlÉå
MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð eÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU rÉÌS ÌMüxÉÏ ÍxÉ® Måü ÍqÉsÉlÉå AjÉuÉÉ ÌMüxÉÏ Måü SåZÉlÉå
MüÐ CcNûÉ MüUå xÉÉå xÉoÉ MÑüNû ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû, mÉUliÉÑ AliÉuÉÉWûMü ÌoÉlÉÉ zÉÌ£ü lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ eÉoÉ CxÉ SåWû xÉå
iÉåUÉ AWÇûpÉÉuÉ EPåûaÉÉ iÉoÉ xÉoÉ eÉaÉiÉç iÉÑfÉMüÉå mÉëirÉ¤É pÉÉxÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå ! eÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU MüÐ
uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ AliÉuÉÉWûMü SåWû WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ AliÉuÉÉWûMü qÉåÇ uÉ×Ì¨É ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ AÉæU
Måü xÉÇMüsmÉ MüÐ xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | CxÉxÉå iÉÔ uÉÉxÉlÉÉ bÉOûÉlÉå MüÉ rÉ¦É MüU | eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉ åaÉÏ iÉoÉ iÉÔ
eÉÏuÉlqÉÑ£ü mÉSMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ | Wåû sÉÏsÉå!eÉoÉiÉMü iÉÑfÉMüÉå mÉÔhÉï oÉÉåkÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ iÉÔ AmÉlÉÏ CxÉ
SåWû MüÉå rÉWûÉð xjÉÉmÉlÉ MüU uÉWû xÉ×̹ cÉsÉMüU SåZÉ | eÉæxÉå AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå qÉÉÇxÉqÉrÉ xjÉÔsÉ SåWû MüÉ
urÉuÉWûÉU lÉWûÏÇ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ xjÉÔsÉ SåWû xÉå xÉÔ¤qÉ MüÉrÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | CxÉxÉå iÉÔ AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU MüÉ
AprÉÉxÉ MüU | eÉoÉ AprÉÉxÉ MüUåaÉÏ iÉoÉ uÉWû xÉ×̹ SåZÉlÉå MüÉå xÉqÉjÉï WûÉåaÉÏ Wåû sÉÏsÉå ! eÉæxÉå AlÉÑpÉuÉqÉåÇ
ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû xÉÉå qÉæÇlÉå iÉÑfÉxÉå MüWûÏ | rÉWû uÉɨÉÉï oÉÉsÉMü pÉÏ eÉÉlÉiÉå WæÇû ÌMü rÉWû uÉU AÉæU zÉÉmÉ MüÐ lÉÉDÇ
lÉWûÏÇ Wæû | eÉoÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ WûÏ AprÉÉxÉ MüUåaÉÏ iÉoÉ oÉÉåkÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | Wåû sÉÏsÉå ! xÉoÉ eÉaÉiÉç
AliÉuÉÉWûMüÃmÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉÇMüsmÉÃmÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉÇMüsmÉÃmÉ AÉæU AoÉÉåkÉ ÃmÉ Wæû | xÉÇMüsmÉ Måü AprÉÉxÉ
xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü EimÉ³É WÒûAÉ Wæû, CxÉxÉå xÉÇxÉÉU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ SØÄRû WÒûD Wæû AÉæU eÉlqÉ qÉUhÉ AÉÌS ÌuÉMüÉU
ÍcÉ¨É qÉåÇ pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉÏuÉ lÉ qÉUiÉÉ Wæû AÉæU lÉ eÉlqÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ eÉlqÉ qÉUhÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU
eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ xÉå pÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉlqÉ qÉUhÉ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ iÉÑqÉ AÉiqÉmÉS MüÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AprÉÉxÉ MüUÉåaÉÏ iÉoÉ rÉWû ÌuÉMüÉU ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ AÉæU AÉiqÉmÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåaÉÏ | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ Wåû SåÌuÉ!
iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉxÉå mÉUqÉ ÌlÉqÉïsÉ EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ Wæû ÎeÉxÉMåü eÉÉlÉlÉå xÉå SØzrÉ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåiÉÏ Wæû, mÉU uÉWû
AprÉÉxÉ YrÉÉ Wæû, oÉÉåkÉ MüÉ xÉÉkÉlÉ MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû, AprÉÉxÉ mÉѹ MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉѹ WûÉålÉå xÉå TüsÉ YrÉÉ
WûÉåiÉÉ Wæû? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå MÑüNû MüÉåD MüUiÉÉ Wæû xÉÉå AprÉÉxÉ ÌoÉlÉÉ ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | xÉoÉMüÉ
xÉÉkÉMü AprÉÉxÉ Wæû | CxÉxÉå iÉÔ oÉë¼ MüÉ AprÉÉxÉ MüU | Wåû sÉÏsÉå ! ÍcÉ¨É qÉåÇ AÉiqÉmÉS MüÐ ÍcÉliÉlÉÉ, MüjÉlÉ,
mÉUxmÉU oÉÉåkÉ, mÉëÉhÉÉåÇ MüÐ cÉå¹É AÉæU AÉiqÉmÉS Måü qÉlÉlÉ MüÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉ MüWûiÉå WæÇû! oÉÑή qÉÉlÉç ÍcÉliÉlÉÉ
ÌMüxÉMüÉå MüWûiÉå WæÇû xÉÉå pÉÏ xÉÑlÉ | zÉÉx§É AÉæU aÉÑ xÉå eÉÉå qÉWûÉuÉÉYrÉ ´ÉuÉhÉ ÌMürÉå WæÇû ElÉMüÉå rÉÑÌ£ümÉÔuÉïMü,
ÌuÉcÉÉUlÉÉ AÉæU MüjÉlÉ MüUlÉÉ ÍcÉliÉlÉÉ MüWûÉiÉÉ Wæû | ÍzÉwrÉÉå MüÉå EmÉSåzÉ MüUlÉÉ, mÉUxmÉU oÉÉåkÉ MüUlÉÉ AÉæU
ÌlÉhÉïrÉ MüUMåü ÌlɶÉrÉ MüUlÉÉ, ClÉ iÉÏlÉÉåÇ Måü mÉUÉrÉhÉ UWûlÉå MüÉå oÉÑήqÉÉlÉç oÉë¼ AprÉÉxÉ MüWûiÉå WæÇû | ÎeÉlÉ
mÉÑÂwÉÉåÇ Måü mÉÉmÉ AliÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû AÉæU mÉÑhrÉ oÉcÉå WæÇû uÉå UÉaɲåwÉ xÉå qÉÑ£ü WÒûrÉå WæÇû, ElÉMüÉå iÉÔ oÉë¼xÉåuÉMü
eÉÉlÉ | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇ MüÉå UÉÌ§É ÌSlÉ AkrÉÉiqÉ zÉÉx§É Måü ÍcÉliÉlÉ qÉåÇ urÉiÉÏiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU uÉÉxÉlÉÉ
MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå ElÉMüÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ eÉÉlÉ-uÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉlÉMüÐ pÉÉåaÉuÉÉxÉlÉÉ
¤ÉÏhÉ WÒûD Wæû AÉæU xÉÇxÉÉU Måü ApÉÉuÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû uÉå ÌuÉU£üÍcÉ¨É qÉWûÉiqÉÉ mÉÑÂwÉ pÉurÉqÉÔÌiÉï zÉÏbÉë WûÏ
AÉiqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉlÉMüÐ oÉÑή uÉæUÉarÉÃmÉÏ UÇaÉ xÉå UðaÉÏ Wæû AÉæU AÉiqÉÉlÉlS MüÐ AÉåU uÉ×̨É
kÉÉuÉiÉÏ Wæû LåxÉå ESÉU AÉiqÉÉAÉåÇ MüÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ MüWûiÉå WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇlÉå eÉaÉiÉç MüÉ AirÉliÉ
ApÉÉuÉ eÉÉlÉÉ Wæû ÌMü rÉWû AÉÌS xÉå EimÉ³É lÉWûÏÇ WÒûAÉ AÉæU SØzrÉ MüÉå AxÉiÉç eÉÉlÉMåü irÉÉaÉiÉå WæÇû, mÉUqÉiɨuÉ
MüÉå xÉirÉ eÉÉlÉiÉå WæÇû AÉæU CxÉ rÉÑÌ£ü xÉå AprÉÉxÉ MüUiÉå WæÇû uÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ MüWûiÉå WæÇû | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå SØzrÉ
MüÐ AxÉqpÉuÉiÉÉ MüÉ oÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU CxÉ oÉÑή MüÉ pÉÏ eÉÉå ApÉÉuÉ MüUMåü mÉUqÉÉiqÉmÉS qÉåÇ mÉëÉÎmiÉ MüUiÉå
WæÇû xÉÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ MüWûÉiÉå WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! SØzrÉ Måü ApÉÉuÉ eÉÉlÉå ÌoÉlÉÉ UÉaÉ AÉæU ²åwÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉWûÏÇ WûÉåiÉå |
UÉaɲåwÉ oÉÑή CxÉ sÉÉåMü qÉåÇ SÒÈZÉÉåÇ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÏ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå SØzrÉ MüÐ AxÉqpÉuÉ oÉÑή mÉëÉmiÉ WÒûD
Wæû ExÉMüÉå rÉ¥É AjÉÉïiÉç mÉUqÉÉiqÉiɨuÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ ExÉ mÉS qÉåÇ SØÄRû AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
mÉUqÉÉlÉlS ÌlÉuÉÉïhÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå eÉaÉiÉç Måü ApÉÉuÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉÉ Wæû uÉWû mÉëÉM×üiÉ
Wæû | Wåû sÉÏsÉå! oÉÉåkÉ MüÉ xÉÉkÉlÉ AprÉÉxÉ Wæû, AprÉÉxÉ zÉÉx§É xÉå WûÉåiÉÉ Wæû, mÉërÉ¦É xÉå mÉѹ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU mÉѹ
WûÉålÉå xÉå AÉiqÉiɨuÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉlÉMüÉå oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ uÉÉ oÉë¼ Måü xÉåuÉMü MüWûiÉå WæÇû uÉå
iÉÏlÉ mÉëMüÉU Måü WæÇû-LMü E¨ÉqÉ SÕxÉUå qÉkrÉqÉ AÉæU iÉÏxÉUå mÉëM×üiÉ | E¨ÉqÉ AprÉÉxÉÏ uÉWû Wæû ÎeÉxÉMüÉå oÉÉåkÉMüsÉÉ
EimÉ³É WÒûD Wæû AÉæU SØzrÉ MüÉ AxÉqpÉuÉ oÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå SØzrÉ MüÉ AxÉqpÉuÉ oÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû mÉU
oÉÉåkÉMüsÉÉ lÉWûÏÇ EmÉeÉÏ AÉæU uÉWû ExÉMåü AprÉÉxÉ qÉåÇ Wæû uÉWû qÉkrÉqÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå SØzrÉ MüÉ AxÉqpÉuÉ oÉÉåkÉ
lÉWûÏÇ WÒûAÉ AÉæU xÉSÉ rÉWûÏ WØûSrÉ qÉåÇ UWûiÉÉ Wæû ÌMü SØzrÉ MüÉ AxÉqpÉuÉ WûÉå rÉWû mÉëÉM×üiÉ Wæû | CxÉxÉå ÎeÉxÉ
mÉëMüÉU qÉæÇlÉå iÉÑfÉMüÉå AprÉÉxÉ MüWûÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AprÉÉxÉ MüUlÉå xÉå iÉÔ mÉUqÉmÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ| CiÉlÉÉ
MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå A¥ÉÉlÉÃmÉÏ ÌlÉSìÉ qÉåÇ eÉÏuÉ zÉrÉlÉ MüU UWûÉ Wæû, ExÉxÉå eÉaÉiÉç MüÉå
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU xÉå SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÌuɱÉÃmÉÏ ÌlÉSìÉ qÉåÇ ÌuÉuÉåMüÃmÉÏ uÉcÉlÉÉåÇ Måü eÉsÉ MüÐ uÉwÉÉï MüUMåü eÉoÉ
SåuÉÏ lÉå sÉÏsÉÉ MüÉå eÉaÉÉrÉÉ iÉoÉ ExÉMüÐ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ ÌlÉSìÉ LåxÉå lɹ WûÉå aÉD eÉæxÉå zÉUiMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉ MüÉ
MÑüWûÄQûÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå, eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU qÉÑlÉϵÉU lÉå MüWûÉ iÉÉå xÉÉrÉÇMüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ
WÒûAÉ AÉæU xÉuÉï xÉpÉÉ mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüUMåü xlÉÉlÉ MüÉå aÉD AÉæU eÉoÉ xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉåÇ ESrÉ WÒûD iÉoÉ
ÌTüU xÉoÉ AÉ ÎxjÉiÉ WÒûL |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå ÌuÉ¥ÉÉlÉÉprÉÉxÉuÉhÉïlɳÉÉqÉwÉÉåQûzÉxxÉaÉïÈ ||16||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SåWûÉMüÉzÉqÉÉaÉqÉlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU A®ïUÉÌ§É Måü xÉqÉrÉ SåuÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ MüÉ xÉÇuÉÉS WÒûAÉ |
ExÉ xÉqÉrÉ xÉoÉ sÉÉåaÉ AÉæU xÉWåûÍsÉrÉÉð oÉÉWûU mÉÄQûÏ xÉÉåiÉÏ jÉÏÇ AÉæU sÉÏsÉÉ MüÉ pɨÉÉï TÔüsÉÉåÇ qÉåÇ SoÉÉ WÒûAÉ jÉÉ |
ExÉMåü mÉÉxÉ ÌSurÉ uÉx§É mÉÌWûUå WÒûL cÉlSìqÉÉ MüÐ MüÉÎliÉ Måü xÉqÉÉlÉ xÉÑlSU SåÌuÉrÉÉð xÉoÉ MüsÉlÉÉAÉåÇ MüÉå
irÉÉaÉMåü AÉæU AÇaÉÉåÇ MüÉå xÉÇMüÉåcÉMüU LåxÉÏ xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ pÉDÇ qÉÉlÉÉå U¦É Måü jÉqpÉ xÉå mÉÑiÉÍsÉrÉÉð EiMüÏhÉï
ÌMürÉå ÎxjÉiÉ WæÇû | AliÉÈmÉÑU pÉÏ ElÉMåü mÉëMüÉzÉ xÉå mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ WÒûAÉ AÉæU uÉå LåxÉÏ zÉÉåpÉÉ SåiÉÏ jÉÏÇ qÉÉlÉÉå
MüÉaÉeÉ Måü FmÉU qÉÔÌiÉïrÉÉð ÍsÉZÉÏ WæÇû | CxÉ mÉëMüÉU xÉoÉ SØzrÉ MüsmÉlÉÉ MüÉå irÉÉaÉ Måü ÌlÉÌuÉïMüsmÉ xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ WÒûD | eÉæxÉå MüsmÉuÉ×¤É MüÐ sÉiÉÉ SÕxÉUÏ GiÉÑ Måü AÉlÉå xÉå AaÉsÉå UxÉ MüÉå irÉÉaÉ Måü SÕxÉUÏ GiÉÑ Måü
UxÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉå xÉoÉ SØzrÉpÉëqÉ MüÉå irÉÉaÉ Måü AÉiqÉiÉiuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûDÇ AÉæU
AÇWûxɨÉÉ xÉå AÉÌS xÉå sÉåMüU ElÉMüÉ SØzrÉpÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå aÉrÉÉ | SØzrÉ ÃmÉÏ ÌmÉzÉÉcÉ Måü zÉÉliÉ WûÉålÉå mÉU
eÉæxÉå zÉUiMüÉsÉ MüÉ AÉMüÉzÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉå ÌlÉqÉïsÉpÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç
zÉzÉ Måü zÉ×ÇaÉ MüÐ lÉÉDÇ AxÉiÉç Wæû | eÉÉå AÉÌS lÉ WûÉå AliÉ pÉÏ lÉ UWåû AÉæU uÉiÉïqÉÉlÉ qÉåÇ SØ̹ AÉuÉå uÉWû
AxÉiÉç eÉÉÌlÉrÉå | eÉæxÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÉ eÉsÉ AxÉirÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉ pÉÏ AxÉirÉ Wæû | LåxÉå eÉoÉ
xuÉpÉÉuÉxɨÉÉ ElÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûD iÉoÉ AlrÉ xÉ×̹ Måü SåZÉlÉå MüÉ eÉÉå xÉÇMüsmÉ jÉÉ xÉÉå AÉlÉ TÑüUÉ |
ExÉ TÑüUlÉå xÉå uÉå AÉMüÉzÉÃmÉ SåWû xÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ EÄQûÏÇ AÉæU xÉÔrÉï AÉæU cÉlSìqÉÉ Måü qÉhQûsÉÉåÇ MüÉå sÉÉðbÉMüU
SÕU xÉå SÕU eÉÉMüU AliÉ rÉÉåeÉlÉmÉrÉïliÉ xjÉÉlÉ sÉÉðbÉå | ÌTüU pÉÔiÉÉåÇ MüÐ xÉ×̹ SåZÉÏ ExÉqÉåÇ mÉëuÉåzÉ ÌMürÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉÌuÉ¥ÉÉlÉ SåWûÉMüÉzÉqÉÉaÉqÉlɳÉÉqÉ xÉmiÉSzÉxxÉaÉïÈ ||17||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AÉMüÉzÉaÉqÉlÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU mÉUxmÉU WûÉjÉ mÉMüÄQûMüU uÉå SÕU xÉå SÕU aÉDÇ qÉÉlÉÉå LMü WûÏ
AÉxÉlÉ mÉU SÉålÉÉåÇ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ WæÇû | eÉWûÉð qÉåbÉÉåÇ Måü xjÉÉlÉ AÉæU AÎalÉ AÉæU mÉuÉlÉ Måü uÉåaÉ lÉÌSrÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ
cÉsÉiÉå jÉå AÉæU eÉWûÉð ÌlÉqÉïsÉ AÉMüÉzÉ jÉÉ uÉWûÉð xÉå pÉÏ AÉaÉå aÉD | MüWûÏÇ cÉlSìqÉÉ AÉæU xÉÔrÉï MüÉ mÉëMüÉzÉ WûÏ
lÉ jÉÉ AÉæU MüWûÏÇ cÉlSìqÉÉ AÉæU xÉÔrÉï mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ jÉå; MüWûÏÇ SåuÉiÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉåÇ mÉU AÉÃÄRû jÉå; MüWûÏÇ ÍxÉ® EÄQûiÉå
jÉå AÉæU MüWûÏÇ ÌuɱÉkÉU, ÌMü³ÉU AÉæU aÉlkÉuÉï aÉÉlÉ MüUiÉå jÉå | MüWûÏÇ xÉ×̹ EimÉ³É WûÉåiÉÏ; MüWûÏÇ mÉësÉrÉ WûÉåiÉÏ
AÉæU MüWûÏÇ ÍzÉZÉÉkÉÉUÏ iÉÉUå EmÉSìuÉ MüUiÉå ESrÉ WÒûL jÉå | MüWûÏÇ mÉëÉhÉ AmÉlÉå urÉuÉWûÉU qÉåÇ sÉaÉå WÒûL; MüWûÏÇ
AlÉåMü qÉWûÉmÉÑÂwÉ krÉÉlÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ; MüWûÏÇ WûÎxiÉ, mÉzÉÑ-mɤÉÏ AÉæU SåirÉ-QûÉÌMülÉÏ ÌuÉcÉUiÉåÇ AÉæU rÉÉåaÉÌlÉrÉÉð
sÉÏsÉÉ MüUiÉÏ jÉÏÇ | MüWûÏÇ AlkÉå aÉÔðaÉå UWûiÉå jÉå, MüWûÏÇ aÉÏkÉ mɤÉÏ; ÍxÉÇWû AÉæU bÉÉåÄQåû Måü qÉÑZÉuÉÉsÉå aÉhÉ ÌuÉcÉUiÉå
AÉæU MüWûÏÇ aÉÏkÉ mɤÉÏ uÉÂhÉ,MÑüoÉåU, ClSì, rÉqÉÉÌSMü sÉÉåMümÉÉsÉ oÉæPåû jÉå | MüWûÏÇ oÉÄQåû mÉuÉïiÉ xÉÑqÉåÂ, qÉÇSUÉcÉsÉ
AÉÌSMü ÎxjÉiÉ MüWûÏÇ AlÉåMü rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ uÉ×¤É WûÏ cÉsÉå eÉÉiÉå; MüWûÏÇ AlÉåMü rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ
mÉëMüÉzÉ; MüWûÏÇ AlÉåMü rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ AÌuÉlÉÉzÉÏ AlkÉMüÉU; MüWûÏÇ eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï xjÉÉlÉ; MüWûÏÇ xÉÑlSU mÉuÉïiÉÉåÇ
mÉU aÉÇaÉÉ Måü mÉëuÉÉWû cÉsÉå eÉÉiÉå AÉæU MüWûÏÇ xÉÑlSU oÉaÉÏcÉå, oÉÉuÉÄQûÏ iÉÉsÉ AÉæU ElÉqÉåÇ MüqÉsÉ sÉaÉå WÒûL jÉå |
MüWûÏÇ pÉÔiÉ pÉÌuÉwrÉiÉç WûÉåiÉÉ, MüWûÏÇ MüsmÉuÉפÉÉåÇ Måü uÉlÉ, MüWûÏÇ AlÉliÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ; MüWûÏÇ zÉÔlrÉ xjÉÉlÉ; MüWûÏÇ
SåuÉiÉÉ AÉæU SåirÉÉåÇ Måü oÉÄQåû rÉÑ® WûÉåiÉå AÉæU lɤɧÉcÉ¢ü ÌTüUiÉå AÉæU MüWûÏÇ mÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ jÉÉ | MüWûÏÇ SåuÉiÉÉ
ÌuÉqÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ ÌTüUiÉå ; MüWûÏÇ xuÉÉÍqÉMüÉÌiÉïMü Måü UYZÉå WÒûL qÉÉåUÉåÇ Måü xÉqÉÔWû ÌuÉcÉUiÉå; MüWûÏÇ MÑü‚ÑüOû AÉÌS mɤÉÏ
ÌuɱÉkÉUÉåÇ Måü uÉÉWûlÉ ÌuÉcÉUiÉå AÉæU MüWûÏÇ rÉqÉ Måü uÉÉWûlÉ qÉÌWûwÉÉåÇ Måü xÉqÉÔWû ÌuÉcÉUiÉå jÉå | MüWûÏÇ mÉÉwÉÉhÉ xÉÇrÉÑ£ ü
mÉuÉïiÉ;MüWûÏÇ pÉæUuÉ Måü aÉhÉ lÉ×irÉ MüUiÉå; MüWûÏÇ ÌuɱÑiÉ cÉqÉMüiÉÏ; MüWûÏÇ MüsmÉiÉ MüWûÏÇ qÉlS-qÉlS zÉÏiÉsÉ mÉuÉlÉ
xÉÑaÉlkÉ xÉqÉåiÉ cÉsÉiÉÏ AÉæU MüWûÏÇ mÉuÉïiÉ U¦É AÉæU qÉÍhÉ zÉÉåpÉiÉå jÉå | ÌlÉSÉlÉ CxÉÏ mÉëMüÉU AlÉåMü eÉaÉ‹ÉsÉ
ElÉSåÌuÉrÉÉåÇ lÉå SåZÉå | eÉÏuÉÃmÉÏ qÉcNûÄQû ̧ÉsÉÉåMüÃmÉÏ aÉÔsÉU Måü TüsÉÉåÇ qÉåÇ SåZÉå | CxÉMåü AlÉliÉU ElWûÉåÇlÉå
pÉÔqÉhQûsÉ MüÉå SåZÉ Måü qÉWûÏiÉsÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ ÌMürÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå AÉMüÉzÉaÉqÉlÉuÉhÉïlɳÉÉqÉɹÉSzÉxxÉaÉïÈ ||18||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

pÉÔsÉÉåMüaÉqÉlÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ SåÌuÉrÉÉåÇ lÉå pÉÔiÉsÉ aÉëÉqÉ qÉåÇ AÉMüU oÉë¼ÉhQû ZÉmmÉUqÉåÇ mÉëuÉåzÉ qÉåÇ
ÌMürÉÉ | uÉWû oÉë¼ÉhQû ̧ÉsÉÉåMüÃmÉÏ MüqÉsÉ Wæû AÉæU ExÉMüÐ A¹ mÉÇZÉÑÌÄQû rÉÉð WæÇû | ExÉqÉåÇ mÉuÉïiÉÃmÉÏ QûÉåÄQûÉ Wæû;
cÉåiÉlÉiÉÉ xÉÑaÉlkÉ Wæû AÉæU lÉÌSrÉÉð xÉqÉÑSì AqoÉÑMüaÉhÉ WæÇû | eÉoÉ UȨ́ÉÃmÉÏ pÉðuÉUå ExÉ mÉU AÉlÉ ÌuÉUÉeÉiÉå WæÇû iÉoÉ
uÉå MüqÉsÉ xÉMÑücÉÉrÉ eÉÉiÉå WæÇû uÉå mÉÉiÉÉsÉÃmÉÏ MüÐcÉÄQû qÉåÇ sÉaÉå WæÇû; mɧÉÃmÉÏ qÉlÉÑwrÉ SåuÉiÉÉ WæÇû; SæirÉ UɤÉxÉ
ExÉMåü MühOûMü WæÇû AÉæU QûÉåQûÉ ExÉMüÉ zÉåwÉlÉÉaÉ Wæû | eÉoÉ uÉWû ÌWûsÉiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉÔcÉÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌSlÉMüU
xÉå mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû | CxÉMüÉ ÌuÉxiÉÉU CxÉ mÉëMüÉU Wæû ÌMü LMü sÉÉZÉ rÉÉåeÉlÉ eÉqoÉÔ²ÏmÉ Wæû AÉæU ExÉMåü mÉUå SÒaÉÑlÉÉ
ZÉÉUÉ xÉqÉÑSì Wæû | eÉæxÉå WûÉjÉ MüÉ MÇüMühÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉ eÉsÉ xÉå uÉWû ²ÏmÉ AÉuÉUhÉ ÌMürÉÉ Wæû | ExÉxÉå
AÉaÉå ExÉxÉå SÒaÉÑlÉÏ mÉ×juÉÏ Wæû ÎeÉxÉMüÉ lÉÉqÉ MÑüzɲÏmÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå SÕlÉå bÉ×iÉ Måü xÉqÉÑSì xÉå uÉå̹iÉ Wæû |
ExÉMåü AÉaÉå ExÉxÉå SÕlÉÏ mÉ×juÉÏ MüÉ lÉÉqÉ ¢üÉæÇcɲÏmÉ Wæû uÉWû AmÉlÉå xÉå SÕlÉå SÍkÉ Måü xÉqÉÑSì xÉå uÉå̹iÉ Wæû |
ÌTüU zÉÉsqÉsÉÏ ²ÏmÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå SÕlÉÉ qÉkÉÑ MüÉ xÉqÉÑSì ExÉMåü cÉÉUÉåÇ AÉåU Wæû | ÌTüU msɤɲÏmÉ Wæû ExÉxÉå
SÕlÉÉ C¤ÉÑUxÉ MüÉ xÉqÉÑSì Wæû | ÌTüU ExÉxÉå SÕlÉÉ mÉÑwMüU²ÏmÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå SÕlÉÉ qÉÏPåû eÉsÉ MüÉ xÉqÉÑSì ExÉå bÉåUå
Wæû | CxÉ mÉëMüÉU xÉmiÉ xÉqÉÑSì WæÇû | ExÉxÉå mÉUå SzÉMüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉ MügcÉlÉ MüÐ mÉ×juÉÏ mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ Wæû AÉæU
ExÉxÉå AÉaÉå sÉÉåMüÉsÉÉåMü mÉuÉïiÉ WæÇû AÉæU ElÉ mÉU oÉÄQûÉ zÉÔlrÉ uÉlÉ Wæû | ExÉxÉå mÉUå LMü oÉÄQûÉ xÉqÉÑSì Wæû | xÉqÉÑSì
xÉå mÉUå SzÉaÉÑhÉÏ AÎalÉ Wæû; AÎalÉ xÉå mÉUå SzÉaÉÑhÉÏ uÉÉrÉÑ Wæû; uÉÉrÉÑ xÉå mÉUå SzÉaÉÑhÉÉ AÉMüÉzÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ
xÉå mÉUå sÉ¤É rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ bÉlÉÃmÉ oÉë¼ÉhQû MüÉ MülkÉ Wæû | ExÉMüÉå SåZÉ Måü SÉålÉÉåÇ ÌTüU AÉDÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå pÉÔsÉÉåMüaÉqÉlÉuÉhÉïlɳÉÉqÉæMüÉålÉ-ÌuÉÇzÉxxÉaÉïÈ ||19||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÍxÉ®SzÉïlÉWåûiÉÑMüjÉlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉWûÉð xÉå ÌTüU ElWûÉåÇlÉå uÉÍzɸ oÉëɼhÉ AÉæU AÂlkÉiÉÏ MüÉ qÉhQûsÉ, aÉëÉqÉ
AÉæU lÉaÉU MüÉå SåZÉÉ ÌMü zÉÉåpÉÉ eÉÉiÉÏ UWûÏ Wæû | eÉæxÉå MüqÉsÉÉåÇ mÉU kÉÔsÉ MüÐ uÉwÉÉï WûÉå AÉæU MüqÉsÉ MüÐ zÉÉåpÉÉ
eÉÉiÉÏ UWåû; eÉæxÉå uÉlÉ MüÉå AÎalÉ sÉaÉå AÉæU uÉlÉ sɤqÉÏ eÉÉiÉÏ UWåû; eÉæxÉå AaÉxirÉ qÉÑÌlÉ lÉå xÉqÉÑSì MüÉå mÉÉlÉ
MüU ÍsÉrÉÉ jÉÉ AÉæU xÉqÉÑSì MüÐ zÉÉåpÉÉ eÉÉiÉÏ UWûÏ jÉÏ; eÉæxÉå iÉåsÉ AÉæU oÉÉiÉÏ Måü mÉÔhÉï WûÉålÉå xÉå SÏmÉMü Måü
mÉëMüÉzÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ AÉæU eÉæxÉå uÉÉrÉÑ Måü cÉsÉlÉå xÉå qÉåbÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉëÉqÉ MüÐ
zÉÉåpÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ SåZÉÉ | eÉÉå MÑüNû mÉëjÉqÉ zÉÉåpÉÉ jÉÏ xÉÉå xÉoÉ lɹ WûÉå aÉD jÉÏ AÉæU SÉÍxÉrÉÉð ÂSlÉ MüUiÉÏ
jÉÏÇ | iÉoÉ sÉÏsÉÉ UÉlÉÏ MüÉå ÎeÉxÉlÉå ÍcÉUMüÉsÉ iÉmÉ AÉæU ¥ÉÉlÉ MüÉ AprÉÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ; rÉWû CcNûÉ EmÉeÉÏ ÌMü
qÉÑfÉå AÉæU SåuÉÏ MüÉå qÉåUå oÉÉlkÉuÉ SåZÉåÇ | iÉoÉ sÉÏsÉÉ Måü xÉixÉÇMüsmÉ xÉå ExÉMåü oÉÉlkÉuÉÉåÇ lÉå ElÉMüÉå SåZÉMüU
MüWûÉ ÌMü rÉWû uÉlÉSåuÉÏ aÉÉæUÏ AÉæU sɤqÉÏ AÉD WæÇû ClÉMüÉå ClÉMüÉå lÉqÉxMüÉU MüUlÉÉ cÉÉÌWûL | uÉÍzɸ Måü oÉÄQåû
mÉÑ§É erÉå¸ zÉqÉÉï lÉå TÔüsÉÉåÇ xÉå SÉålÉÉåÇ Måü cÉUhÉ mÉÔeÉå AÉæU MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! iÉÑqWûÉUÏ eÉrÉ WûÉå | rÉWûÉð qÉåUå ÌmÉiÉÉ
AÉæU qÉÉiÉÉ jÉå, AoÉ uÉWû SÉålÉÉåÇ MüÉsÉ Måü uÉzÉ xuÉaÉï MüÉå aÉrÉå WæÇû CxÉxÉå WûqÉ oÉWÒûiÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WÒûL WæÇû | WûqÉMüÉå
§ÉæsÉÉåMü zÉÔlrÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU WûqÉ xÉoÉ ÂSlÉ MüUiÉå WæÇû | uÉפÉÉåÇ mÉU eÉÉå mɤÉÏ UWûiÉå jÉå xÉÉå pÉÏ ElÉMüÉå qÉ×iÉMü
SåZÉ Måü uÉlÉ MüÉå cÉsÉå aÉrÉå; mÉuÉïiÉ MüÐ MülSUÉ xÉå mÉuÉlÉqÉÉlÉÉåÇ ÂSlÉ MüUiÉÉ AÉiÉÉ Wæû, AÉæU lÉSÏ eÉÉå uÉåaÉ xÉå
AÉiÉÏ Wæû AÉæU iÉUÇaÉ ENûsÉiÉå WæÇû qÉÉlÉÉåÇ uÉWû pÉÏ ÂSlÉ MüUiÉå WæÇû | MüqÉsÉÉåÇ mÉU eÉÉå eÉsÉ Måü MühÉ WæÇû qÉÉlÉÉåÇ
MüqÉsÉÉåÇ Måü lÉrÉlÉÉåÇ xÉå ÂSlÉ MüUMåü eÉsÉ cÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌSzÉÉ xÉå eÉÉå EwhÉ mÉuÉlÉ AÉiÉÉ Wæû qÉÉlÉÉåÇ ÌSzÉÉ pÉÏ
EwhÉ µÉÉxÉåÇ NûÉåÄQûiÉÏ Wæû | Wåû SåÌuÉrÉÉåÇ! WûqÉ xÉoÉ zÉÉåMü MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû | iÉÑqÉ M×ümÉÉ MüUMåü WûqÉÉUÉ zÉÉåMü
ÌlÉuÉ×¨É MüUÉå, YrÉÉåÇÌMü qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÉaÉqÉ ÌlÉwTüsÉ lÉWûÏ WûÉåiÉÉ AÉæU ElÉMüÉ zÉUÏU mÉUÉåmÉMüÉU Måü ÌlÉÍqÉ¨É Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU erÉå¸ zÉqÉÉïlÉå MüWûÉ iÉoÉ sÉÏsÉÉ lÉå M×ümÉÉ MüUMåü ExÉMåü ÍzÉU mÉU WûÉjÉ UYZÉÉ
AÉæU ExÉMåü WûÉjÉ UZÉiÉå WûÏ ExÉMüÉ xÉoÉ iÉÉmÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ | AÉæU eÉæxÉå erÉå¸ AÉwÉÉÄRû Måü ÌSlÉÉåÇ qÉåÇ iÉmÉÏ WÒûD
mÉ×juÉÏ qÉåbÉ MüÐ uÉwÉÉï WûÉålÉå xÉå zÉÏiÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉ AliÉÈ MüUhÉ zÉÏiÉsÉ WÒûAÉ | eÉÉå uÉWûÉð Måü
ÌlÉkÉïlÉ jÉå uÉWû ElÉMåü SzÉïlÉ MüUlÉå xÉå sɤqÉÏuÉÉlÉç WûÉåMüU zÉÉÎliÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL AÉæU zÉÉåMü lɹ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU
xÉÔZÉå uÉ×¤É xÉTüsÉ WûÉå aÉrÉå | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉ eÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! sÉÏsÉÉ lÉå AmÉlÉå erÉå¸ zÉqÉÉï MüÉå
qÉÉiÉÉÃmÉ WûÉåMüU SzÉïlÉ YrÉÉåÇ lÉ ÌSrÉÉ, CxÉMüÉ MüÉUhÉ qÉÑfÉxÉå MüWûÉå ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ®
AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ eÉÉå xmÉlS xÉÇuÉåSlÉ WÒûD Wæû xÉÉå xÉÇuÉåSlÉ pÉÔiÉÉåÇ MüÉ ÌmÉhQûÉMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ
AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû pÉëÉÎliÉ xÉå mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå NûÉrÉÉ qÉåÇ pÉëqÉ xÉå uÉæiÉÉsÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå mÉ×ÍjÉurÉÉÌSMü pÉÔi É pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ pÉëqÉ xÉå ÌmÉhQûÉMüÉU
pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU eÉaÉlÉå mÉU AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå pÉëqÉ Måü lɹ WûÉålÉå mÉU mÉ×juÉÏ AÉÌS pÉÔiÉ AÉMüÉzÉÃmÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ Måü lÉaÉU xuÉmlÉMüÉsÉ qÉåÇ AjÉÉïMüÉU pÉÉxÉiÉå Wæ Çû AÉæU AÎalÉ eÉsÉÉiÉÏ Wæû mÉU eÉÉaÉlÉå xÉå
xÉoÉ zÉÔlrÉ WûÉåeÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ Måü ÌlÉuÉ×¨É WûÉålÉå xÉå rÉWû eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉÂmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |eÉæxÉå qÉÔNûÉï
qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü lÉaÉU; mÉUsÉÉåMü eÉaÉiÉç; AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÂuÉUå AÉæU qÉÑ£üqÉÉsÉÉ AÉæU lÉÉæMüÉ mÉU oÉæPåû iÉOû Måü
uÉ×¤É cÉsÉiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉëqÉ xÉå A¥ÉÉlÉÏ MüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ
ÍcÉSÉMüÉzÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû-eÉaÉiÉç MüÐ MüsmÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ TÑüUiÉÏ | CxÉxÉå sÉÏsÉÉ ExÉMüÉå mÉѧÉpÉÉuÉ AÉæU AmÉlÉå
MüÉå qÉÉiÉ×pÉÉuÉ MæüxÉå SåZÉiÉÏ | ExÉMüÉ AWÇû AÉæU qÉqÉ pÉÉuÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå
AlkÉMüÉU lɹ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ sÉÏsÉÉ MüÉ A¥ÉÉlÉpÉëqÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ jÉÉ AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç ExÉMüÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ
pÉÉxÉiÉÉ jÉÉ | CxÉ MüÉUhÉ uÉWû AmÉlÉå MüÉå qÉÉiÉÉpÉÉuÉ lÉ eÉÉlÉiÉÏ pÉD | eÉÉå ExÉqÉåÇ MÑüNû qÉqÉiuÉ WûÉåiÉÉ iÉÉå
ExÉMüÉå qÉÉiÉÉpÉÉuÉ xÉå SåZÉiÉÏ, mÉUliÉÑ ExÉMüÉå rÉWû AWÇû qÉqÉpÉÉuÉ lÉ jÉÉ CxÉ MüÉUhÉ SåuÉÏÃmÉ qÉåÇ ÌSZÉÉrÉÉ AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÍzÉU mÉU WûÉjÉ CxÉÍsÉL UYZÉÉ ÌMü xÉliÉÉåÇ MüÉ SrÉÉsÉÑ xuÉpÉÉuÉ Wæû | qÉÉiÉÉ mÉÑ§É MüÐ MüsmÉlÉÉ ExÉqÉåÇ MÑüNû lÉ jÉÏ
| MåüuÉsÉ AÉiqÉÉÃmÉ eÉaÉiÉç ExÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ jÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÍxÉ®SzÉïlÉWåûiÉÑMüjÉlɳÉÉqÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||20||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

eÉlqÉÉliÉUuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌTüU uÉWûÉð xÉå SåuÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ SÉålÉÉåÇ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉDÇ | iÉoÉ uÉWûÉð Måü
sÉÉåaÉ MüWûlÉå sÉaÉå ÌMü uÉlÉSåÌuÉrÉÉåÇ lÉå WûqÉÉUå oÉÄQûÏ M×ümÉÉ MüUMåü WûqÉÉUå SÒÈZÉ lÉÉzÉ ÌMürÉå AÉæU AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉDÇ
| Wåû UÉqÉfÉÏ! iÉoÉ SÉålÉÉåÇ AÉMüÉzÉ qÉåÇ AÉMüÉzÉÃmÉ AliÉkÉÉïlÉ WÒûD AÉæU mÉUxmÉU xÉÇuÉÉS MüUlÉå sÉaÉÏÇ | eÉæxÉå
xuÉmlÉ qÉåÇ xÉÇuÉÉS WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ElÉMüÉ mÉUxmÉU xÉÇuÉÉS WÒûAÉ | SåuÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû sÉÏsÉå ! eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉlÉÉ
jÉÉ xÉÉå iÉÔlÉå eÉÉlÉÉ AÉæU eÉÉå MÑüNû SåZÉlÉÉ jÉÉ xÉÉå pÉÏ SåZÉÉ-rÉWû xÉoÉ oÉë¼ MüÐ zÉÌ£ü Wæû | AÉæU eÉÉå MÑüNû
mÉÔNûlÉÉ WûÉå xÉÉå mÉÔNûÉå | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåÌuÉ!qÉæÇ AmÉlÉå pÉiÉÉï ÌuÉSÕUjÉ Måü mÉÉxÉ aÉD iÉÉå ExÉlÉå qÉÑfÉå YrÉÉåÇ lÉ
SåZÉÉ AÉæU qÉåUÏ CcNûÉ xÉå erÉå¸zÉqÉÉï AÉÌS lÉå qÉÑfÉå YrÉÉåÇ SåZÉÉ CxÉMüÉ MüÉUhÉ MüWûÉå ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå!
iÉoÉ iÉåUÉ ²æiÉpÉëqÉ lɹ lÉ WÒûAÉ jÉÉ AÉæU AprÉÉxÉ MüUMåü A²æiÉ MüÉå lÉ mÉëÉmiÉ WÒûD jÉÏ | eÉæxÉå kÉÔmÉqÉåÇ NûÉrÉÉ MüÉ
xÉÑZÉ lÉWûÏÇ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ uÉæxÉå WûÏ iÉÑfÉMüÉå A²æiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉ jÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå GiÉÑ MüÉ TüsÉ qÉkÉÑU
WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå erÉå¸ AÉwÉÉÄRû ÌuÉÌSiÉ WûÉå AÉæU uÉwÉÉï lÉWûÏÇ AÉDÇ uÉæxÉå WûÏ iÉÔ jÉÏ-AjÉÉïiÉç xÉÇxÉÉUqÉÉaÉï MüÉå sÉÇbÉÏ
jÉÏ mÉU A²æiÉ iɨÉç uÉ MüÉå lÉ mÉëÉmiÉ WÒûD jÉÏ CxÉxÉå AÉiqÉzÉÌ£ü iÉÑfÉMüÉå lÉ mÉëirÉ¤É WÒûD jÉÏ |AÉaÉå iÉåUÉ
xÉixÉÇMüsmÉ mÉ WÒûD Wæû | AoÉ iÉæÇlÉå xÉixÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ Wæû ÌMü iÉÑfÉMüÉå erÉæ¸zÉqÉÉï SåZÉå CxÉÏ xÉå uÉå xÉoÉ iÉÑfÉMüÉå
SåZÉiÉå pÉrÉå | AoÉ iÉÔ ÌuÉSÕUjÉ Måü ÌlÉMüOû eÉÉuÉåaÉÏ iÉÉå iÉåUå xÉÉjÉ LåxÉÉ WûÏ urÉuÉWûÉU WûÉåaÉÉ | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû
SåÌuÉ! CxÉ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ qÉåUÉ pɨÉÉï uÉÍzɸ oÉëɼhÉ WÒûAÉ AÉæU ÌTüU eÉoÉ qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ CxÉÏ sÉÉåMü
qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ ExÉMüÉå mÉ×juÉÏ sÉÉåMü TÑüËU AÉrÉÉ, ÎeÉxÉxÉå mÉ© UÉeÉÉ WûÉå ExÉlÉå ÍcÉUMüÉsÉ mÉrÉïliÉ cÉÉUÉåÇ
²ÏmÉÉåÇ MüÉ UÉerÉ ÌMürÉÉ AÉæU eÉoÉ ÌTüU qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ CxÉÏ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ ExÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉÉÍxÉiÉ
WûÉåMüU mÉ×juÉÏmÉÌiÉ WÒûAÉ ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÌuÉSÕUjÉ WÒûAÉ | Wåû SåÌuÉ! CxÉÏ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉeÉïUÏpÉÉuÉ AÉæU
eÉlqÉ qÉUhÉ WÒûAÉ AÉæU AlÉliÉ oÉë¼ÉhQû CxÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | eÉæxÉå xÉqmÉÑOû qÉåÇ xÉUxÉÉåÇ Måü AlÉåMü SÉlÉå WûÉåiÉå WæÇû
uÉæxÉå WûÏ CxÉqÉåÇ xÉoÉ oÉë¼ÉhQû qÉÑfÉMüÉå xÉqÉÏmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉå Wæû AÉæU pɨÉÉï MüÐ xÉ×̹ pÉÏ qÉÑfÉMüÉå AoÉ mÉëirɤÉ
pÉÉxÉiÉÏ Wæû AoÉ eÉÉå MÑüNû iÉÑqÉ AÉ¥ÉÉ MüUÉå xÉÉå qÉæÇ MüÃÆ | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû pÉÔiÉsÉ AÂlkÉiÉÏ! iÉåUå eÉlqÉ iÉÉå
oÉWÒûiÉ WÒûL WæÇû AÉæU AlÉåMü iÉåUå pɨÉÉï WÒûL WæÇû mÉU ElÉ xÉoÉqÉåÇ rÉWû pɨÉÉï CxÉ qÉhQûmÉ qÉåÇ Wæû | LMü uÉÍzɸ
oÉëɼhÉ jÉÉ xÉÉå qÉ×iÉMü WûÉå ExÉMüÉ zÉUÏU iÉÉå pÉxqÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU mÉ©UÉeÉÉ WÒûAÉ ExÉMüÉ zÉuÉ iÉåUå
qÉhQûmÉ qÉåÇ mÉÄQûÉ Wæû AÉæU iÉÏxÉUÉ pɨÉÉï xÉÇxÉÉU qÉhQûmÉ qÉåÇ uÉxÉÑkÉÉmÉÌiÉ WÒûAÉ uÉWû xÉÇxÉÉU xÉqÉÑSì qÉåÇ pÉÉåaÉÃmÉÏ
MüsÉÉåsÉ MüU urÉÉMÑüsÉ Wæû | uÉWû UÉeÉÉ qÉåÇ cÉiÉÑU WÒûAÉ Wæû mÉU AÉiqÉmÉS xÉå ÌuÉqÉÑZÉ WÒûAÉ Wæû | A¥ÉÉlÉ xÉå
eÉÉlÉiÉÉ jÉÉ ÌMü qÉæÇ UÉeÉÉ WÕðû; qÉåUÏ AÉ¥ÉÉ xÉoÉMåü FmÉU cÉsÉiÉÏ Wæû AÉæU qÉæÇ oÉÄQåû pÉÉåaÉÉåÇ MüÉ pÉÉåaÉlÉåuÉÉsÉÉ AÉæU
ÍxÉ® oÉsÉuÉÉlÉç WÕðû | Wåû sÉÏsÉå! uÉWû xÉÇMüsmÉ ÌuÉMüsmÉÃmÉÏ UxxÉÏ xÉå oÉÉðkÉÉ WÒûAÉ Wæû | AoÉ iÉÔ ÌMüxÉ pɨÉÉï Måü
mÉÉxÉ cÉsÉiÉÏ Wæû | eÉWûÉð iÉåUÏ CcNûÉ WûÉå uÉWûÉð qÉæÇ iÉÑfÉMüÉå sÉå eÉÉFÆ | eÉæxÉå xÉÑaÉlkÉ MüÉå uÉÉrÉÑ sÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæx Éå
WûÏ qÉæÇ iÉÑfÉMüÉå sÉå eÉÉFÆaÉÏ | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉ xÉÇxÉÉU qÉhQûsÉ MüÉå iÉÔ xÉqÉÏmÉ MüWûiÉÏ Wæû xÉÉå uÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉ
MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå xÉqÉÏmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉ×̹ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå AlÉliÉ MüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉÉAÉåÇ MüÉ pÉåS Wæû | CxÉMüÉ
uÉmÉÑ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | LåxÉÏ AlÉliÉ xÉ×̹ mÉÄQûÏ TÑüUiÉÏ Wæû | xÉqÉÑSì AÉæU qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ AÉÌSMü AlÉliÉ WæÇû
ElÉMåü mÉUqÉÉhÉÑ qÉåÇ AlÉliÉ xÉ×̹ ÍcÉSÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ TÑüUiÉÏ Wæû | ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ ÂÍcÉ Måü AlÉÑxÉÉU xÉ×̹ oÉÄQåû
AÉUqpÉ xÉå SØ̹ AÉiÉÏ Wæû AÉæU oÉÄQåû xjÉÔsÉ ÌaÉËU mÉ×juÉÏ SØ̹ AÉiÉå WæÇû mÉU ÌuÉcÉÉUMüU iÉÉæÍsÉrÉå iÉÉå LMü cÉÉuÉsÉ
Måü xÉqÉÉlÉ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | Wåû sÉÏsÉå! lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü U¦ÉÉåÇ xÉå mÉËUmÉÔhÉï mÉuÉïiÉ pÉÏ SØ̹ AÉiÉå WæÇû mÉU
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ cÉæiÉlrÉ MüÉ ÌMügcÉlÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç SØ̹ AÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç
cÉæiÉlrÉ MüÉ ÌMügcÉlÉ Wæû | mÉ×juÉÏ AÉÌS iɨuÉÉåÇ xÉå MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | Wåû sÉÏsÉå! AÉiqÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ
AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå lÉSÏ qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü iÉUÇaÉ EmÉeÉiÉå WæÇû AÉæU sÉÏlÉ pÉÏ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉ‹ÉsÉ EmÉeÉÉ AÉæU lɹ pÉÏ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, mÉU AÉiqÉxɨÉÉ ClÉMåü EmÉeÉlÉå AÉæU sÉÏlÉ WûÉålÉå qÉåÇ
LMü UxÉ Wæû | rÉWû xÉoÉ MåüuÉsÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû uÉÉxiÉuÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ Wåû qÉÉiÉÉ! AoÉ qÉÑfÉMüÉå mÉÔuÉï
MüÐ xÉoÉ xqÉ×ÌiÉ WÒûD Wæû | mÉëjÉqÉ qÉæÇlÉå oÉë¼É xÉå UÉeÉxÉÏ eÉlqÉ mÉÉrÉÉ AÉæU ExÉxÉå AÉÌS sÉåMüU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
eÉÉå A¹zÉiÉ eÉlqÉ mÉÉrÉå WæÇû uÉå xÉoÉ qÉÑfÉMüÉå mÉëirÉ¤É pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉëjÉqÉ eÉÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ xÉå qÉåUÉ eÉlqÉ WÒûAÉ
ExÉqÉåÇ qÉæÇ ÌuɱÉkÉU MüÐ x§ÉÏ pÉD AÉæU ExÉ eÉlqÉ Måü MüqÉï xÉå pÉÔiÉsÉ qÉåÇ AÉMüU qÉæÇ SÒÈZÉÏ WÒûD| ÌTüU mÉͤÉhÉÏ
pÉD AÉæU eÉÉsÉ qÉåÇ TðüxÉÏ AÉæU ExÉMåü AlÉliÉU pÉÏÍsÉlÉÏ WûÉåMüU MüSqoÉ uÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉUlÉå sÉaÉÏ | ÌTüU uÉlÉsÉiÉÉ
pÉD; uÉWûÉð aÉÑcNåû qÉåUå xiÉlÉ AÉæU mÉ§É qÉåUå WûÉjÉ jÉå | ÎeÉxÉMüÐ mÉhÉïMÑüOûÏ qÉåÇ sÉiÉÉ jÉÏ uÉWû GwÉϵÉU qÉÑfÉMüÉå
WûÉjÉ xÉå xmÉzÉï ÌMürÉÉ MüUiÉÉ jÉÉ CxÉqÉåÇ qÉ×iÉMü WûÉåMüU ExÉMåü aÉ×Wû qÉåÇ mÉѧÉÏ WÒûD | uÉWûÉð eÉÉå qÉÑfÉxÉå MüqÉï WûÉå
xÉÉå mÉÑÂwÉ WûÏ MüÉ MüqÉï WûÉå CxÉqÉåÇ qÉæÇ oÉÄQûÏ sɤqÉÏ xÉå xÉqmÉ³É UÉeÉÉ WÒûD | uÉWûÉð qÉÑfÉxÉå SÒ¹MüqÉï WÒûL CxÉxÉå
qÉæÇ MÑü¸ UÉåaÉaÉëÍxÉiÉ oÉlSUÏ WûÉåMüU AÉPû uÉwÉï uÉWûÉð UWûÏ | ÌTüU qÉæÇ oÉæsÉ WÒûD; qÉÑfÉMüÉå ÌMüxÉÏ SÒ¹ lÉå ZÉåiÉÏ Måü
WûsÉ qÉåÇ eÉÉåÄQûÉ AÉæU ExÉxÉå qÉæÇlÉå SÒÈZÉ mÉÉrÉÉ | ÌTüU qÉæÇ pÉëqÉUÏ pÉD AÉæU MüqÉsÉÉåÇ mÉU eÉÉMüU xÉÑaÉlkÉ sÉåiÉÏ jÉÏ
| ÌTüU qÉ×aÉÏ WûÉåMüU ÍcÉU mÉrÉïliÉ uÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉUÏ | ÌTüU LMü SåzÉ MüÉ UÉeÉÉ pÉD AÉæU xÉÉæ uÉwÉï mÉrÉïliÉ uÉWûÉð
pÉÉåaÉå AÉæU ÌTüU MüNÒûrÉå MüÉ eÉlqÉ sÉåMüU, UÉeÉWÇûxÉ MüÉ eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ | CxÉÏ mÉëMüÉU qÉæÇlÉå AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ MüÉå
kÉÉUhÉ MüUMåü oÉÄQåû Mü¹ mÉÉrÉå | Wåû SåÌuÉ! AÉPûxÉÉæ eÉlqÉ mÉÉMüU qÉåÇ xÉÇxÉÉUxÉqÉÑSì qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ xÉå bÉOûÏrÉl§É MüÐ
lÉÉDÇ pÉëqÉÏ WÕðû |AoÉ qÉæÇlÉå ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ Wæû ÌMü AÉiqÉ¥ÉÉlÉ ÌuÉlÉÉ eÉlqÉÉåÇ MüÉ AliÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ xÉÉå
iÉÑqWûÉUÏ M×ümÉÉ xÉå AoÉ qÉæÇlÉå ÌlÉÈxÉÇMüsmÉ mÉS MüÉå mÉÉrÉÉ|
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɹå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå eÉlqÉÉliÉUuÉhÉïlɳÉÉqÉ LMüÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||21||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌaÉËUaÉëÉqÉuÉhÉïlÉ
CiÉlÉÏ MüjÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! uÉeÉëxÉÉU MüÐ lÉÉDÇ uÉWû oÉë¼ÉhQû ZÉmmÉU ÎeÉxÉMüÉ
AlÉliÉ MüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ ÌuÉxiÉÉU jÉÉ ExÉå rÉå SÉålÉÉåÇ MæüxÉå sÉÇbÉiÉÏ aÉDÇ | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ!
uÉeÉëxÉÉU oÉë¼ÉhQû ZÉmmÉU MüWûÉð Wæû AÉæU uÉWûÉð iÉMü MüÉælÉ aÉrÉÉ Wæû? lÉ MüÉåD uÉeÉë xÉÉU oÉë¼ÉhQû Wæû AÉæU lÉ
MüÉåD sÉÉðbÉ aÉrÉÉ Wæû xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | ExÉÏ mÉuÉïiÉ Måü aÉëÉqÉ qÉåÇ ÎeÉxÉqÉåÇ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÉ aÉ×Wû jÉÉ ExÉÏ
qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉÃmÉ xÉ×̹MüÉ uÉWû AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ pÉrÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ | eÉoÉ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ qÉ×iÉMü pÉrÉÉ iÉoÉ
ExÉÏ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ Måü MüÉålÉå qÉåÇ AmÉlÉå MüÉå cÉÉUÉåÇ AÉåU xÉqÉÑSì mÉrÉïliÉ mÉ×juÉÏ MüÉ UÉeÉÉ eÉÉlÉlÉå sÉaÉÉ ÌMü qÉæÇ
UÉeÉÉ mÉ© WÕðû AÉæU AÂlkÉiÉÏ MüÉå sÉÏsÉÉ MüUMåü SåZÉÉ ÌMü rÉWû qÉåUÏ x§ÉÏ Wæû | ÌTüU uÉWû qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉÉå
ExÉMüÉå ExÉÏ AÉMüÉzÉqÉhQûmÉ qÉåÇ AÉæU eÉaÉiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ AÉæU ExÉlÉå AmÉlÉå MüÉå UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ eÉÉlÉÉ |
CxÉxÉå iÉÑqÉ SåZÉÉå ÌMü MüWûÉð aÉrÉÉ AÉæU YrÉÉ ÃmÉ Wæû? ExÉÏ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÉå ExÉMüÉå xÉ×̹ MüÉ AlÉÑpÉuÉ
WÒûAÉ; CxÉxÉå eÉÉå xÉ×̹ Wæû uÉWû ExÉÏ uÉÍzɸ Måü ÍcÉ¨É qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû iÉoÉ ¥ÉÎmiÉÃmÉ SåuÉÏ MüÐ M×ümÉÉ xÉå AmÉlÉå
WûÏ SåWûÉMüÉzÉ qÉåÇ sÉÏsÉÉ AliÉuÉÉWûMü SåWû xÉå eÉÉå AÉMüÉzÉ ÃmÉ Wæû EÄQûÏ AÉæU oÉë¼ÉhQû MüÉå sÉÉðbÉ Må ü ÌTüU
ExÉÏ aÉ×Wû qÉåÇ AÉD | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå xuÉmlÉÉ liÉU MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå uÉæxÉå WûÏ SåZÉ AÉD | mÉU uÉWû aÉD MüWûÉð AÉæU
AÉD MüWûÉð? LMü WûÏ xjÉÉlÉ qÉåÇ UWûMüU LMü xÉ×̹ xÉå AlrÉ xÉ×̹ MüÉå SåZÉÉ | ClÉMüÉå oÉë¼ÉhQû Måü sÉÇbÉ eÉÉlÉå
qÉåÇ MÑüNû rÉ¦É lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü ElÉMüÉ zÉUÏU AliÉuÉÉWûMü ÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå qÉlÉ xÉå eÉWûÉð sÉÇbÉlÉÉ cÉÉWåû
uÉWûÉð sÉÇbÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû mÉëirÉ¤É sÉÇbÉÏ Wæû | uÉWû xÉirÉxÉÇMüsmÉ ÃmÉ Wæû AÉæU uÉxiÉÑ xÉå MüWåû iÉÉå MÑüNû
lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå xuÉmlÉ MüÐ xÉ×̹ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü urÉuÉWûÉUÉåÇ xÉÌWûiÉ oÉÄQûÏ aÉqpÉÏU pÉÉxÉiÉÏ Wæû mÉU
AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉ SåZÉiÉå WæÇû mÉU lÉ MüÉåD oÉë¼ÉhQû Wæû lÉ MüÉåD eÉaÉiÉç Wæû AÉæU lÉ MüÉåD pÉÏiÉ
Wæû MåüuÉsÉ cÉæiÉlrÉqÉÉ§É ÌMügcÉlÉ Wæû AÉæU oÉlÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉpÉÉxÉ WûÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | MåüuÉsÉ uÉÉxÉlÉÉqÉÉ§É WûÏ eÉaÉiÉç Wæû, mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉ MüÉåD EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ -ÌlÉuÉÉUhÉ ¥ÉÉlÉ AÉMüÉzÉ
AlÉliÉÃmÉ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå xmÉlS AÉæU ÌlÉxxmÉlS SÉålÉÉåÇ ÃmÉ mÉuÉlÉ WûÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ xTÑüU AÉæU ATÑüUÃmÉ
AÉiqÉÉ WûÏ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ Wæû AÉæU zÉÉliÉ xÉuÉïÃmÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû | eÉoÉ ÍcÉ¨É ÌMügcÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉmÉWûÏ
eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû-SÕxÉUÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇ lÉå AÉiqÉÉ eÉÉlÉÉ Wæû ElÉMüÉå eÉaÉiÉç AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ
zÉÔlrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉlWûÉåÇlÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ ElÉMüÉå eÉaÉiÉç uÉeÉëxÉÉU MüÐ lÉÉDÇ SØÄRû pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉqÉå Ç
lÉaÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç Wæû | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ AÉæU xÉÑuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ
AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | WåûUÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ lÉå xÉÇMüsmÉ xÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü xjÉÉlÉÉåÇ
MüÉå SåZÉÉ eÉWûÉð fÉUlÉÉåÇ xÉå eÉsÉeÉ cÉsÉÉ AÉiÉÉ jÉÉ; oÉÉuÉsÉÏ AÉæU xÉÑlSU iÉÉsÉ AÉæU oÉaÉÏcÉå SåZÉå eÉWûÉ ð mɤÉÏ
zÉoS MüUiÉå jÉå AÉæU qÉåbÉ mÉuÉlÉ xÉÇrÉÑ£ü SåZÉå qÉÉlÉÉåÇ xuÉaÉï rÉWûÏÇ jÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÌaÉËUaÉëÉqÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ ²ÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||22||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉÑlÉUÉMüÉzÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåZÉMåü uÉå SÉålÉÉåÇ zÉÏiÉsÉÍcÉ¨É aÉëÉqÉ qÉåÇ uÉÉxÉ MüUiÉÏ pÉDÇ
AÉæU ÍcÉUMüÉsÉ eÉÉå AÉiqÉ AprÉÉxÉ ÌMürÉÉ jÉÉ ExÉxÉå zÉÑ® ¥ÉÉlÉÃmÉ AÉæU ̧ÉMüÉsÉ¥ÉÉlÉ xÉå xÉqmÉ³É WÒûDÇ |
ExÉxÉå ElWåÇû mÉÔuÉï MüÐ xqÉ×ÌiÉ WÒûD AÉæU eÉÉå MÑüNû AÂlkÉiÉÏ Måü zÉUÏU xÉå ÌMürÉÉ jÉÉ xÉÉå SåuÉÏ xÉå MüWûÉ ÌMü Wåû
SåuÉÏ! iÉÑqWûÉUÏ M×ümÉÉ xÉå AoÉ qÉÑfÉMüÉå mÉÔuÉï MüÐ xqÉ×ÌiÉ WÒûD eÉÉå MÑüNû CxÉ SåzÉ qÉåÇ qÉæÇlÉå ÌMürÉÉ jÉÉ xÉÉå mÉëMüOû
pÉÉxÉiÉÉ Wæû ÌMü rÉWûÉð LMü oÉëɼhÉÏ jÉÏ, ExÉMüÉ zÉUÏU uÉ×® jÉÉ AÉæU lÉÉÌÄQûrÉÉð SÏZÉiÉÏ jÉÏ AÉæU pÉiÉÉï MüÉå oÉWÒûiÉ
mrÉÉUÏ AÉæU mÉѧÉÉåÇ MüÐ qÉÉiÉÉ jÉÏ uÉWû qÉæÇ WûÏ WÕðû | Wåû SåÌuÉ! qÉæÇ rÉWûÉð SåuÉiÉÉAÉåÇ AÉæU oÉëɼhÉÉåÇ MüÐ mÉÔeÉÉ MüUiÉÏ
jÉÏ, rÉWûÉð SÕkÉ UZÉiÉÏ, rÉWûÉð A³ÉÉÌSMüÉåÇ Måü uÉÉxÉlÉ UZÉiÉÏ jÉÏ, rÉWûÉð qÉåUå mÉѧÉ, mÉŅ̃ÉrÉÉð, SÉqÉÉS AÉæU SÉæÌWû§É
oÉæPûiÉå jÉå; rÉWûÉð qÉæÇ oÉæPûiÉÏ jÉÏ AÉæU pÉ×irÉÉåÇ MüÉå MüWûiÉÏ jÉÏ ÌMü zÉÏbÉë WûÏ MüÉrÉï MüUÉå | Wåû SåÌuÉ! rÉWûÉð qÉæÇ UxÉÉåD
MüUiÉÏ jÉÏ AÉæU qÉåUÉ pÉiÉÉï zÉÉMü AÉæU aÉÉåoÉU sÉå AÉiÉÉ jÉÉ AÉæU xÉuÉï qÉrÉÉïSÉ MüWûiÉÉ jÉÉ | rÉå uÉ×¤É qÉåUå sÉaÉÉrÉå
WÒûL WæÇû, MÑüNû TüsÉ qÉæÇlÉå ClÉxÉå ÍsÉrÉå WæÇû AÉæU MÑüNû UWåÇû Wæû uÉå rÉå WæÇû | rÉWûÉð qÉæÇ eÉsÉmÉÉlÉ MüUiÉÏ jÉÏ | Wåû SåÌuÉ!
qÉåUÉ pɨÉÉï xÉoÉ MüqÉÉåïÇ qÉåÇ zÉÑ® jÉÉ mÉU AÉiqÉxuÉÃmÉ xÉå zÉÔlrÉ jÉÉ | xÉoÉ MüqÉï qÉÑfÉMüÉå xqÉUhÉ WûÉåiÉå WæÇû | rÉWûÉð
qÉåUÉ mÉÑ§É erÉå¸zÉqÉÉï aÉ×Wû qÉåÇ ÂSlÉ MüUiÉÉ Wæû | rÉWû oÉåÍsÉ qÉåUå aÉ×Wû qÉå ÌoÉxiÉUÏ Wæû AÉæU xÉÑlSU TÔüsÉ sÉaÉå WæÇû |
ClÉMåü aÉÑcNåû Nû§ÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ WæÇû AÉæU fÉUÉåZÉå oÉåÍsÉ xÉå AÉuÉUå WÒûL WæÇû | qÉåUÉ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ Wæû, CxÉxÉå qÉåUå
pÉiÉÉï MüÉ eÉÏuÉ AÉMüÉzÉ Wæû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! CxÉ zÉUÏU Måü lÉÉÍpÉMüqÉsÉ xÉå SzÉ AÇaÉÑsÉ FkuÉï
WØûSrÉÉMüÉzÉ Wæû, xÉÉå AÇaÉѸqÉÉ§É WØûSrÉ Wæû ExÉqÉåÇ ExÉMüÉ xÉÇÌuÉiÉ AÉMüÉzÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉÉå UÉeÉxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ jÉÏ
ExÉxÉå ExÉMåü cÉÉUÉåÇ xÉqÉÑSì mÉrÉïliÉ mÉ×juÉÏ MüÉ UÉerÉ TÑüU AÉrÉÉ ÌMü " qÉæÇ UÉeÉÉ WÕðû" rÉWûÉð ExÉå AÉPû ÌSlÉ
qÉ×iÉMü WÒûL oÉÏiÉå WæÇû AÉæU rÉWûÉð ÍcÉUMüÉsÉ UÉerÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû | Wåû SåÌuÉ! CxÉ mÉëMüÉU jÉÉåÄQåû MüÉsÉ qÉåÇ
oÉWÒûiÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU WûqÉÉUå WûÏ qÉhQûmÉ qÉåÇ uÉWû xÉoÉ mÉÄQûÉ Wæû | ExÉMüÐ mÉÑrÉï¹Mü qÉåÇ eÉaÉiÉç TÑüUiÉÉ Wæû
ExÉqÉåÇ WûÏ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ Wæû CxÉ UÉerÉ Måü xÉÇMüsmÉ xÉå ExÉMüÐ xÉÇÌuÉiÉ CxÉÏ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ aÉlkÉ MüÉå sÉåMåü mÉuÉlÉ ÎxjÉiÉ WûÉå uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÐ cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉ xÉÇMüsmÉ MüÉå sÉåMüU CxÉÏ
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû ExÉMüÐ xÉÇÌuÉiÉ CxÉ qÉhQûmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ Wæû ExÉ UÉeÉÉ MüÐ xÉ×̹ qÉÑfÉMüÉå MüÉåÌOû
rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | rÉÌS qÉåÇ mÉuÉïiÉ AÉæU qÉåbÉ AlÉåMü rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ sÉÇbÉiÉÏ eÉÉFÆ iÉoÉ pɨÉÉï Måü ÌlÉMüOû
mÉëÉmiÉ WûÉåFÆ AÉæU ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå AmÉlÉå mÉÉxÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | AoÉ urÉuÉWûÉU SØ̹ xÉå uÉWû MüÉåÌOû
rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ Wæû CxÉxÉå cÉsÉÉå eÉWûÉð qÉåUÉ pÉiÉÉï UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ Wæû uÉWû xjÉÉlÉ SÕU Wæû iÉÉå pÉÏ ÌlɶÉrÉ xÉå xÉqÉÏmÉ
Wæû | CiÉlÉÉ MüWû uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU MüWûMüU uÉå SÉålÉÉåÇ,eÉæxÉå ZÉ…û MüÐ kÉÉUÉ zrÉÉqÉ WûÉåiÉÏ
Wæû, eÉæxÉå ÌuÉwhÉÑeÉÏ MüÉ AÇaÉ zrÉÉqÉ Wæû, eÉæxÉå MüÉeÉU zrÉÉqÉ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉæxÉå pÉëqÉUå MüÐ mÉÏPû zrÉÉqÉ WûÉåiÉÏ Wæû
uÉæxÉå WûÏ zrÉÉqÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ mÉZÉåà Måü xÉqÉÉlÉ AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå EÄQûÏ AÉæU qÉåbÉÉåÇ AÉæU oÉÄQåû uÉÉrÉÑ Måü
xjÉÉlÉ; xÉÔrÉï, cÉlSìqÉÉ AÉæU oÉë¼sÉÉåMü mÉrÉïliÉ SåuÉiÉÉåÇ Måü xjÉÉlÉ MüÉå sÉÉðbÉMüU CxÉ mÉëMüÉU SÕU xÉå SÕU aÉD AÉæU
zÉÔlrÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ FkuÉï eÉÉMåü FkuÉï MüÉå SåZÉiÉÏ pÉDÇ ÌMü xÉÔrÉï AÉæU cÉlSìqÉÉ AÉÌS MüÉåD lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | iÉoÉ
sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ Wåû SåÌuÉ | CiÉlÉÉ xÉÔrÉï AÉÌS MüÉ mÉëMüÉzÉ jÉÉ uÉWû MüWûÉð aÉrÉÉ? rÉWûÉðiÉÉå qÉWûÉAlkÉMüÉU Wæû; LåxÉÉ
AlkÉMüÉU Wæû ÌMü qÉÉlÉÉåÇ xÉ×̹ qÉåÇ aÉëWûhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! WûqÉ qÉWûÉAÉMüÉzÉ qÉåÇ AÉD WæÇû | rÉWûÉð
AlkÉMüÉU MüÉ xjÉÉlÉ Wæû, xÉÔrÉï AÉÌS MæüxÉå pÉÉxÉåÇ? eÉæxÉå AlkÉMÔümÉ qÉåÇ §ÉxÉUåhÉÑ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉå uÉæxÉå WûÏ rÉWûÉð
xÉÔrÉï cÉlSìqÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉå | WûqÉ oÉWÒûiÉ FkuÉï MüÉå AÉD WæÇû | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! oÉÄQûÉ AɶÉrÉïWæû ÌMü WûqÉ
SÕU xÉå AÉD WæÇû eÉWûÉð xÉÔrÉÉïÌSMüÉåÇ MüÉ mÉëMüÉzÉ pÉÏ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ CxÉxÉå AÉaÉå AoÉ MüWûÉð eÉÉlÉÉ Wæû? SåuÉÏ
oÉÉåsÉÏÇ, Wåû sÉÏsÉå! CxÉMåü AÉaÉå oÉë¼ÉhQû MümÉÉOû AÉuÉåaÉÉ | uÉWû oÉÄQûÉ uÉeÉëxÉÉU Wæû AÉæU AlÉliÉ MüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉ
mÉrÉïliÉ ExÉMüÉ ÌuÉxiÉÉU Wæû AÉæU ExÉMüÐ kÉÔÍsÉ MüÐ MüÍhÉMüÉ pÉÏ ClSì Måü uÉeÉë xÉqÉÉlÉ WæÇû CiÉlÉÉ MüWûMüU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ MüWûiÉÏ WûÏ jÉÏ ÌMü AÉaÉå qÉWûÉuÉeÉëxÉÉU oÉë¼ÉhQû MümÉÉOû AÉrÉÉ
AÉæU AliÉ MüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ ExÉMüÉ ÌuÉxiÉÉU SåZÉMüU ExÉMüÉå pÉÏ uÉå sÉÉðbÉ aÉDÇ mÉU ElWåÇû MÑüNû pÉÏ YsÉåzÉ
lÉ pÉrÉÉ YrÉÉåÇÌMü eÉæxÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå ÌlɶÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | uÉWû ÌlÉUÉuÉUhÉ AÉMüÉzÉÃmÉ
SåÌuÉrÉÉð oÉë¼ÉhQû MümÉÉOû MüÉå sÉÉðbÉ aÉD | ExÉMåü mÉUå SzÉaÉÑhÉÉ eÉsÉ MüÉ AÉuÉUhÉ; ExÉMåü mÉUå SzÉaÉÑhÉÉ
AÎalÉiɨuÉ ; ExÉMåü mÉUå SzÉaÉÑhÉÉ uÉÉrÉÑ; ExÉMåü mÉUå SzÉaÉÑhÉÉ AÉMüÉzÉ AÉæU ExÉMåü mÉUå mÉUqÉÉMüÉzÉ Wæû |
ExÉMüÉ AÉÌS qÉkrÉ AÉæU AliÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉæxÉå oÉlkrÉÉ Måü mÉÑ§É MüÐ MüjÉÉ MüÐ cÉå¹É MüÉ AÉÌS AliÉ MüÉåD
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉuÉæxÉå WûÏ mÉUqÉ AÉMüÉzÉ Wæû; uÉWû ÌlÉirÉ, zÉÑ® AÉæU AlÉliÉÃmÉ Wæû AÉæU AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
ExÉMüÉ AliÉ sÉålÉå MüÉå rÉÌS xÉSÉÍzÉuÉ qÉlÉÃmÉÏ uÉåaÉ xÉå AÉæU ÌuÉwhÉÑeÉÏ aÉÂÄQûeÉÏ mÉU AÉÃÄRû WûÉåMåü MüsmÉ
mÉrÉïliÉ kÉÉuÉåÇ iÉÉå pÉÏ ExÉMüÉ AliÉ lÉ mÉÉuÉåÇ AÉæU mÉuÉlÉ AliÉ ÍsÉrÉÉ cÉÉWåû iÉÉå uÉWû pÉÏ lÉ mÉÉuÉå | uÉWû iÉÉå AÉÌS,
qÉkrÉ AÉæU AliÉ MüsÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ oÉÉåkÉqÉÉ§É Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå mÉÑlÉUÉMüÉzÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ §ÉrÉÉåÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||23||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉë¼ÉhQûuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå , Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ uÉå mÉ×juÉÏ, AmÉç, iÉåeÉ AÉÌSMü AÉuÉUhÉÉåÇ MüÉå sÉÉðbÉ aÉDÇ iÉoÉ mÉUqÉ
AÉMüÉzÉ ElÉMüÉå pÉÉÍxÉiÉ WÒûAÉ | ExÉqÉåÇ ElÉMüÉå kÉÔÍsÉ MüÐ MüÍhÉMüÉ AÉæU xÉÔrÉï Måü §ÉxÉUåhÉÑ Måü xÉqÉÉlÉ oÉë¼ÉhQû
pÉÉxÉå | uÉWû qÉWûÉMüÉsÉ zÉÔlrÉ MüÉå kÉÉUlÉåuÉÉsÉÉ mÉUqÉ AÉMüÉzÉ Wæû AÉæU ÍcÉSèAhÉÑ ÎeÉxÉqÉåÇ xÉ×̹ TÑüUiÉÏ Wæû uÉWû
LåxÉÉ qÉWûÉxÉqÉÑSì Wæû ÌMü MüÉåD ExÉqÉåÇ AkÉÈ MüÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MüÉåD FkuÉï MüÉå eÉÉiÉÉ Wæû MüÉåD ÌiÉrÉïMçü aÉÌiÉ
MüÉå mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉ¨É xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ uÉæxÉÉ AÉMüÉU WûÉ å pÉÉxÉiÉÉ
Wæû; uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD AkÉÈ Wæû, lÉ MüÉåD FkuÉï Wæû, lÉ MüÉåD AÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉ MüÉåD eÉÉiÉÉ Wæû MåüuÉsÉ
AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU EimÉ³É WûÉåMüU ÌTüU
lɹ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉ xÉÇMüsmÉ EmÉeÉ Måü lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ uÉæxÉÉ WûÏ cÉæiÉlrÉ xÉÇÌuÉiÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç TÑüUMåü
lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! AkÉÈ AÉæU FkuÉï YrÉÉ WûÉåiÉå WæÇû ÌiÉrÉïMü YrÉÉåÇ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU
rÉWûÉð YrÉÉ ÎxjÉiÉ Wæû xÉÉå qÉÑfÉxÉå MüWûÉå? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉUqÉÉMüÉzÉ -xɨÉÉ AÉuÉUhÉxÉå UÌWûiÉ
zÉÑ® oÉÉåkÉÃmÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉç LåxÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ pÉëÉÎliÉ xÉå iÉÂuÉUå pÉÉxÉiÉå WæÇû, ExÉqÉåÇ
AkÉÈ AÉæU FkuÉï MüsmÉlÉÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå WûsÉÉåÇ Måü oÉåÇOû Måü cÉÉæÌaÉSï cÉÏÇÌOûrÉÉð ÌTüUiÉÏ WæÇû AÉæU ElÉMüÉå qÉlÉ qÉåÇ
AkÉÈFkuÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå ElÉMåü qÉlÉ qÉåÇ AkÉÈ FkuÉï MüÐ MüsmÉlÉÉ WÒûD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ
MüÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü FmÉU WûÎxiÉrÉÉåÇ Måü xÉqÉÔWû ÌuÉcÉUiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ
AlÉåMü eÉaÉiÉç TÑüUiÉå WæÇû; eÉæxÉå qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ Måü AÉaÉå WûxiÉÏ WûÉå uÉæxÉå WûÏ oÉë¼ Måü AÉaÉå eÉaÉiÉç WæÇû AÉæU
uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ xÉoÉ oÉë¼ÃmÉ Wæû | Mü¨ÉÉï, MüqÉï, MüUhÉ xÉqmÉëSÉlÉ AmÉÉSÉlÉ AÉæU AÍkÉMüUhÉ xÉoÉ oÉë¼ WûÏ WæÇû AÉæU
rÉå eÉaÉiÉç oÉë¼xÉqÉÑSì Måü iÉUÇaÉ WæÇû | ElÉ eÉaÉiÉç oÉë¼ÉhQûÉåÇ MüÉå SåÌuÉrÉÉåÇ lÉå SåZÉÉ | eÉæxÉå oÉë¼ÉhQû ElWûÉåÇlÉå SåZÉå WæÇû
uÉå xÉÑÌlÉL | MüD xÉ×̹ iÉÉå ElWûÉåÇlÉå EimÉ³É WûÉåiÉÏ SåZÉÏÇ AÉæU MüD mÉësÉrÉ WûÉåiÉÏ SåZÉÏÇ | ÌMüiÉlÉÉåÇ Måü EmÉeÉlÉå MüÉ
AÉUqpÉ SåZÉÉ eÉæxÉå lÉÔiÉlÉ AÇMÑüU ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ eÉsÉ WûÏ eÉsÉ Wæû; MüWûÏÇ AlkÉMüÉU WûÏ Wæû -mÉëMüÉzÉ lÉWûÏÇ;
MüWûÏÇ xÉoÉ urÉuÉWûÉU xÉÇrÉÑ£ü WæÇû AÉæU uÉåSzÉÉx§É Måü AmÉÔuÉï MüqÉï WæÇû | MüWûÏÇ AÉÌS DµÉU oÉë¼É WæÇû ElÉxÉå xÉoÉ
xÉ×̹ WÒûD Wæû; MüWûÏÇ AÉÌS DµÉU ÌuÉwhÉÑ WæÇû ElÉxÉå xÉoÉ xÉ×̹ WÒûD AÉæU MüWûÏÇ AÉÌS DµÉU xÉSÉÍzÉuÉ WæÇû | CxÉÏ
mÉëMüÉU MüWûÏÇ AÉæU mÉëeÉÉmÉÌiÉ xÉå EmÉeÉiÉå WæÇû; MüWûÏÇ lÉÉjÉ MüÉå MüÉåD lÉWûÏÇ qÉlÉÉiÉå xÉoÉ AlÉϵÉUuÉÉSÏ WæÇû; MüWûÏÇ
ÌiÉrÉïMçü WûÏ eÉÏuÉ UWûiÉå WæÇû; MüWûÏÇ SåuÉiÉÉ WûÏ UWûiÉå WæÇû AÉæU MüWûÏÇ qÉlÉÑwrÉ WûÏ UWûiÉå WæÇû | MüWûÏÇ oÉÄQåû AÉUqpÉ
MüUMåü xÉqmÉ³É WæÇû AÉæU MüWûÏÇ zÉÔlrÉÃmÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉÏ mÉëMüÉU ElWûÉåÇlÉå AlÉåMü xÉ×̹ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ
EimÉ³É WûÉåiÉÏ SåZÉÏÇ ÎeÉlÉMüÐ xÉÇZrÉÉ MüUlÉå MüÉå MüÉåD xÉqÉjÉï lÉWûÏÇ; ÍcÉSÉiqÉÉ qÉåÇ AÉpÉÉxÉÃmÉ TÑüUiÉÏ WæÇû AÉæU
eÉæxÉå TÑüUlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU TÑüUiÉÏ WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉë¼ÉhQûuÉhÉïlɳÉÉqÉ cÉiÉÑÌuÉïÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||24||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

aÉaÉlÉlÉaÉUrÉÑ®uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð UÉeÉÉ Måü eÉaÉiÉç qÉåÇ AÉMüU AmÉlÉå qÉhQûmÉ
xjÉÉlÉÉåÇ MüÉå SåZÉiÉÏ pÉDÇ | eÉæxÉå xÉÉårÉÉ WÒûAÉ eÉÉaÉ Måü SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉoÉ AmÉlÉå qÉhQûmÉ qÉåÇ ElWûÉåÇlÉå
mÉëuÉåzÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ MüÉ zÉuÉ TÔüsÉÉåÇ xÉå RûÉðmÉÉ WÒûAÉ mÉÄQûÉ Wæû | A®ïUÉÌ§É MüÉ xÉqÉrÉ Wæû;
xÉoÉ sÉÉåaÉ aÉ×Wû qÉåÇ xÉÉårÉå WÒûL WæÇû AÉæU UÉeÉÉ mÉ© Måü zÉuÉ Måü mÉÉxÉ sÉÏsÉÉ MüÉ zÉUÏU mÉÄQûÉ Wæû | AÉæU AliÉÈmÉÑU
qÉåÇ kÉÔmÉ, cÉlSlÉ, MümÉÔU AÉæU AaÉU MüÐ xÉÑaÉlkÉ pÉUÏ Wæû iÉoÉ uÉå ÌuÉcÉÉUlÉå sÉaÉÏ ÌMü uÉWûÉð cÉsÉåÇ eÉWûÉð UÉeÉÉ
UÉerÉ MüUiÉÉ Wæû| ExÉMüÐ mÉÑrÉï¹Mü qÉåÇ ÌuÉSÕUjÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ jÉÉ,ExÉ xÉÇMüsmÉ Måü AlÉÑxÉÉU ÌuÉSÕUjÉ MüÐ
xÉ×̹ SåZÉlÉå MüÉå SåuÉÏ Måü xÉÉjÉ sÉÏsÉÉ cÉsÉÏ AÉæU AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå AÉMüÉzÉqÉÉaÉï MüÉå EÄQûÏÇ | eÉÉiÉå eÉÉiÉå
oÉë¼ÉhQû MüÐ oÉÉOû MüÉå sÉÉðbÉ aÉDÇ iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ Måü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç MüÉå SåZÉÉ | eÉæxÉå iÉÉsÉÉoÉ qÉåÇ xÉåuÉÉU
WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ElWûÉåÇlÉå eÉaÉiÉç MüÉå SåZÉÉ | xÉmiɲÏmÉ lÉuÉZÉhQû, xÉÑqÉåÂmÉuÉïiÉ, ²ÏmÉÉÌSMü xÉoÉ UcÉlÉÉ SåZÉÏ
AÉæU ExÉqÉåÇ eÉqoÉÔ²ÏmÉ AÉæU pÉUiÉZÉhQû AÉæU ExÉqÉåÇ ÌuÉSÕUjÉ UÉeÉÉ MüÉ qÉhQûmÉxjÉÉlÉ SåZÉiÉÏ pÉDÇ | uÉWûÉð
ElWûÉåÇlÉå UÉeÉÉ ÍxÉ® MüÉå pÉÏ SåZÉÉ ÌMü UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÐ mÉ×juÉÏ MüÐ MÑ üNû WûS ExÉMåü pÉÉCrÉÉåÇ lÉå SoÉÉD jÉÏ
AÉæU ExÉMåü ÍsÉrÉå xÉålÉÉ pÉåeÉÏ | UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå pÉÏ xÉÑlÉMåü xÉålÉÉ pÉåeÉÏ AÉæU SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉ ÍqÉsÉMåü rÉÑ®
MüUlÉå MüÉå AÉD Wæû; SåuÉiÉÉ ÌuÉqÉÉlÉÉåÇ mÉU AÉÃÄRû AÉæU ÍxÉ®, cÉÉUhÉ, aÉlkÉuÉï AÉæU ÌuɱÉkÉU zÉÉx§ÉÉåÇ MüÉå NûÉåÄQû
SåZÉlÉå MüÉå ÎxjÉiÉ pÉrÉå WæÇû | ÌuɱÉkÉUÏ AÉæU AmxÉUÉ pÉÏ AÉD WæÇû ÌMü eÉÉå zÉÔUqÉÉ rÉÑ® qÉåÇ mÉëÉhÉÉåÇ MüÉå irÉÉaÉåÇaÉå
WûqÉ ElÉMüÉå xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉuÉåÇaÉÏ | U£ü AÉæU qÉÉðxÉ pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå MüÉå pÉÔiÉ, UɤÉxÉ, ÌmÉzÉÉcÉ, rÉÉåÌaÉÌlÉrÉÉð pÉÏ
AÉlÉ ÎxjÉiÉ pÉD WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÔU mÉÑÂwÉ iÉÉå xuÉaÉï Måü pÉÔwÉhÉ WæÇû AÉæU A¤ÉrÉxuÉaÉï MüÉå pÉÉåaÉåÇaÉå AÉæU
ÎeÉlÉMüÉ qÉUlÉÉ kÉqÉïmÉ¤É xÉå xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ WûÉåaÉÉ uÉWû pÉÏ xuÉaÉï MüÉå eÉÉuÉåÇaÉå | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû
pÉaÉuÉlÉç! zÉÔUqÉÉ ÌMüxÉMüÉå MüWûiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå rÉÑ® MüUMåü xuÉaÉï MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå uÉå MüÉælÉ WæÇû ? uÉÍzɸeÉÏ
oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå zÉÉx§É rÉÑÌ£ü xÉå rÉÑ® lÉWûÏÇ MüUiÉå AÉæU AlÉjÉïÃmÉÏ AjÉï Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉÑ® MüUiÉå WæÇû xÉÉå
lÉUMü MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå kÉqÉï, aÉÉæ, oÉëɼhÉ, ÍqɧÉ, zÉUhÉÉaÉiÉ AÉæU mÉëeÉÉ Måü mÉÉsÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉÑ®
MüUiÉå WæÇû uÉå xuÉaÉï Måü pÉÔwÉhÉ WæÇû | uÉå WûÏ zÉÔUqÉÉ MüWûÉiÉå WæÇû AÉæU qÉUMåü xuÉaÉï qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU xuÉaÉï qÉåÇ
ElÉMüÉ rÉzÉ oÉWÒûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ kÉqÉï Måü AjÉï rÉÑ® MüUiÉå WæÇû uÉå AuÉzrÉ xuÉaÉïsÉÉåMü MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû
uÉå qÉÔZÉï WæÇû | xuÉaÉï MüÉå uÉWûÏ eÉÉiÉå WæÇû ÎeÉlÉMüÉ qÉUlÉÉ kÉqÉï Måü AjÉï WÒûAÉ Wæû | eÉÉå ÌMüxÉÏ pÉÉåaÉ Måü AjÉï rÉÑ®
MüUiÉå WæÇû xÉÉå lÉUMü MüÉå WûÏ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå aÉaÉlÉlÉaÉUrÉÑ®uÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||25 ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UhÉpÉÔÍqÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉåÇ lÉå UhÉxÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü LMü qÉWûÉ zÉÔlrÉ uÉlÉ Wæû
ExÉqÉåÇ eÉæxÉå SÉå oÉÄQåû xÉqÉÑSì ENûsÉMüU mÉUxmÉU ÍqÉsÉlÉå sÉaÉåÇ uÉæxÉå WûÏ SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉ eÉÑÄQûÏ WæÇû | iÉoÉ ElWûÉåÇlÉå YrÉÉ
SåZÉÉ ÌMü xÉoÉ rÉÉåkÉÉ AÉlÉ ÎxjÉiÉ WÒûL WæÇû AÉæU qÉcNûurÉÔWû AÉæU aÉÂÄQûurÉÔW û cÉ¢üurÉÔWû ÍpÉ³É ÍpÉ³É pÉÉaÉ MüUMåü
SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉ Måü rÉÉåkÉÉ LMü LMü WûÉåMüU rÉÑ® MüUlÉå sÉaÉå WæÇû | mÉëjÉqÉ mÉUxmÉU SåZÉ LMü lÉå MüWûÉ ÌMü rÉWû oÉÉhÉ
cÉsÉÉuÉ AÉæU SÕxÉUå lÉå MüWûÉ ÌMü lÉWûÏÇ iÉÔ cÉsÉÉ; ExÉlÉå MüWûÉ lÉWûÏÇ iÉÔ WûÏ mÉëjÉqÉ cÉsÉÉ | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ ÎxjÉU WûÉå
UWåû, qÉÉlÉÉå ÍcÉ§É ÍsÉZÉå NûÉåÄQåû WæÇû | CxÉMåü AlÉliÉU SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉ Måü AÉæU rÉÉåkÉÉ AÉrÉå qÉÉlÉÉåÇ mÉësÉrÉMüÉsÉ Måü qÉåbÉ
ENûsÉå WæÇû ElÉMåü AÉlÉå xÉå LMü-LMü rÉÉåkÉÉ MüÐ qÉrÉÉïSÉ SÕU WûÉå aÉD xÉoÉ CMü•åû rÉÑ® MüUlÉå sÉaÉå AÉæU oÉÄQåû
zÉx§ÉÉåÇ Måü mÉëuÉÉWû MüUlÉå sÉaÉå | MüWûÏÇ ZÉÇaÉÉåÇ Måü mÉëWûÉU cÉsÉiÉå jÉå AÉæU MüWûÏÇ MÑüsWûÉÄQåû, ̧ÉzÉÔsÉ, pÉÉsÉå,
oÉUÍNûrÉÉð, MüOûÉUÏ, NÕûUÏ, cÉ¢ü, aÉSÉÌSMü zÉx§É oÉÄQåû zÉoS MüUMåü cÉsÉÉlÉå sÉaÉå | eÉæxÉå qÉåbÉ uÉwÉÉïMüÉsÉ qÉåÇ uÉwÉÉï
MüUiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ zÉx§ÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉålÉå sÉaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉësÉrÉMüÉsÉ Måü ÎeÉiÉlÉå EmÉSìuÉ jÉå xÉÉå xÉoÉ CMü•åû
WÒûL | rÉÉåkÉÉ rÉÑ® MüÐ AÉåU AÉrÉå AÉæU MüÉrÉU pÉÉaÉ aÉrÉå | ÌlÉSÉlÉ LåxÉÉ xÉÇaÉëÉqÉ WÒûAÉ ÌMü AlÉåMüÉåÇ rÉÉåkÉÉAÉåÇ
Måü ÍzÉU MüÉOåû aÉrÉå AÉæU ElÉMåü WûxiÉÏ bÉÉåÄQåû qÉ×irÉÑ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL | eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü TÔüsÉ MüÉOåû eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå
WûÏ ElÉMåü zÉÏzÉ MüÉOåû eÉÉiÉå jÉå | iÉoÉ SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉAÉåÇ Måü UÉeÉÉ ÍcÉliÉÉ MüUlÉå sÉaÉå ÌMü YrÉÉ WûÉåaÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ!
CxÉ rÉÑ® qÉåÇ ÂÍkÉU MüÐ lÉÌSrÉÉð cÉsÉÏÇ, ElÉqÉåÇ mÉëÉhÉÏ oÉWûiÉå eÉÉiÉå jÉå AÉæU oÉÄQåû zÉoS MüUiÉå jÉå ÎeÉlÉMåü AÉaÉå
qÉåbÉÉåÇ Måü zÉoS pÉÏ iÉÑcNû pÉÉxÉiÉå jÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð xÉÇMüsmÉ Måü ÌuÉqÉÉlÉ MüsmÉ Måü AÉMüÉzÉqÉåÇ
ÎxjÉiÉ WÒûD iÉÉå YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü LåxÉÉ rÉÑ® WÒûAÉ Wæû eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ qÉåÇ xÉqÉÑSì LMü ÃmÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | AÉæU
ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ lÉÉDÇ zÉx§ÉÉåÇ MüÉ cÉqÉiMüÉU WûÉåiÉÉ jÉÉ | eÉÉå zÉÔUuÉÏU WæÇû ElÉMåü U£ü MüÐ eÉÉå oÉÔðÌSrÉÉð mÉ×juÉÏ mÉU
mÉÄQûiÉÏ WæÇû ElÉ oÉÔðSÉåÇ qÉåÇ ÎeÉiÉlÉå qÉ×̨ÉMüÉ Måü MühÉMåü sÉaÉå WûÉåiÉå WæÇû EiÉlÉå WûÏ uÉwÉï uÉå xuÉaÉï MüÉå pÉÉåaÉåÇaÉå | eÉÉå
zÉÑUqÉÉ rÉÑ® qÉåÇ qÉ×iÉMü WûÉåiÉå jÉå ElÉMüÉå ÌuɱÉkÉËUrÉÉð xuÉaÉï MüÉå sÉå eÉÉiÉÏ jÉÏÇ AÉæU SåuÉaÉhÉ xiÉÑÌiÉ MüUiÉå jÉå ÌMü
rÉå zÉÔUqÉÉ xuÉaÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL WæÇû AÉæU A¤ÉrÉ AjÉÉïiÉç ÍcÉUMüÉsÉ xuÉaÉï pÉÉåaÉåÇaÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! xuÉaÉïsÉÉåMü Måü
pÉÉåaÉqÉlÉ qÉåÇ ÍcÉliÉlÉ MüUMåü zÉÔUqÉÉ WûwÉïuÉÉlÉç WûÉåiÉå jÉå AÉæU rÉÑ® qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü zÉx§É cÉsÉÉiÉå AÉæU xÉWûlÉ
MüUiÉå jÉå AÉæU ÌTüU rÉÑ® Måü xÉqqÉÑZÉ kÉÏUeÉ kÉUMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå jÉå | eÉæxÉå xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ kÉærÉïuÉÉlÉç AÉæU AcÉsÉ
ÎxjÉiÉ Wæû ExÉxÉå pÉÏ AÍkÉMü uÉå kÉærÉïuÉÉlÉç jÉå | xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ rÉÉåkÉÉ LåxÉå cÉÔhÉï WûÉåiÉå jÉå eÉæxÉå MüÉåD uÉxiÉÑ EZÉsÉÏ
qÉåÇ cÉÔhÉï WûÉåiÉÏ Wæû mÉUliÉÑ ÌTüU xÉqqÉÑZÉ WûÉåiÉå AÉæU oÉÄQåû WûÉWûÉ MüÉU zÉoS MüUiÉå jÉå WûxiÉÏ xÉå WûxiÉÏ mÉUxmÉU rÉÑ®
MüUiÉå zÉoS MüUiÉå jÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉÏ mÉëMüÉU AlÉåMü eÉÏuÉ lÉÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL | eÉÉå zÉÔUqÉÉ qÉUiÉå jÉå
ElÉMüÉå ÌuɱÉkÉËUrÉÉð xuÉaÉï MüÉå sÉå eÉÉiÉÏ jÉÏÇ | ÌlÉSÉlÉ mÉUxmÉU oÉÄQåû rÉÑ® WÒûL | ZÉÇ aÉuÉÉsÉå ZÉÇaÉuÉÉsÉå xÉå AÉæU
̧ÉzÉÔsÉuÉÉsÉå ̧ÉzÉÔsÉuÉÉsÉå xÉå rÉÑ® MüUiÉå | eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ zÉx§É ÌMüxÉÏ Måü mÉÉxÉ WûÉå uÉæxÉå WûÏ ExÉMåü xÉÉjÉ rÉÑ®
MüUåÇ AÉæU eÉoÉ zÉx§É mÉÔhÉï WûÉå eÉÉuÉåÇ iÉÉå qÉÑ̹ Måü xÉÉjÉ rÉÑ® MüUåÇ | CxÉÏ mÉëMüÉU SzÉÉåÇ ÌSzÉÉLÆ rÉÑ ® xÉå
mÉËUmÉÔhÉï WÒûDÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå UhÉpÉÔÍqÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ wÉQèûÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||25||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

²l²rÉÑ®uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU oÉÄQûÉ rÉÑ® WÒûAÉ iÉÉå aÉÇaÉÉeÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ zÉÔUqÉÉåÇ Måü
ÂÍkÉU MüÉ iÉϤhÉ mÉëuÉÉWû cÉsÉÉ AÉæU ExÉ mÉëuÉÉWû qÉåÇ WûxiÉÏ, bÉÉåÄQåû, qÉlÉÑwrÉ, UjÉ xÉoÉ oÉWåû eÉÉiÉå jÉå AÉæU xÉålÉÉ
lÉÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ eÉÉiÉÏ jÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉ xÉqÉrÉ oÉÄQûÉ ¤ÉÉåpÉ ESrÉ WÒûAÉ AÉæU UɤÉxÉ, ÌmÉzÉÉcÉÉÌSMü
iÉÉqÉxÉÏ eÉÏuÉ qÉÉðxÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉå AÉæU ÂÍkÉU mÉÉlÉ MüUiÉå AÉlÉÎlSiÉ WûÉåiÉå jÉå | eÉæxÉå qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ xÉå
¤ÉÏUxÉqÉÑSì MüÉå ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ jÉÉ uÉæxÉå WûÏ rÉÑ®
xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ rÉÉå®ÉAÉåÇ MüÉ ¤ÉÉåpÉ WÒûAÉ AÉæU ÂÍkÉU MüÉ xÉqÉÑSì
cÉsÉÉ | ExÉqÉåÇ WûxiÉÏ, bÉÉåÄQåû, UjÉ AÉæU zÉÔUqÉÉ iÉUÇaÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ ENûsÉiÉå SØ̹ AÉiÉå jÉå | UjÉuÉÉsÉÉåÇ xÉå UjÉuÉÉsÉå;
bÉÉåÄQåûuÉÉsÉÉåÇ xÉå WûxiÉÏuÉÉsÉå AÉæU mrÉÉSå xÉå mrÉÉSå rÉÑ® MüUiÉå jÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå mÉësÉrÉMüÉsÉ MüÐ AÎalÉ qÉåÇ
eÉÏuÉ eÉsÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ eÉÉå rÉÉåkÉÉ UhÉpÉÔÍqÉ qÉåÇ AÉuÉåÇ xÉÉå lÉÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåÇ | eÉæxÉå SÏmÉMü qÉåÇ mÉiÉÇaÉ mÉëuÉåzÉ
MüUiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ lÉÌSrÉÉð mÉëuÉåzÉ MüUiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ UhÉpÉÔÍqÉ qÉåÇ SzÉÉåÇ ÌSzÉÉAÉåÇ Måü rÉÉå®É mÉëuÉåzÉ
MüUiÉå jÉå | ÌMüxÉÏ MüÉ zÉÏzÉ MüÉOûÉ eÉÉuÉå AÉæU kÉÄQû rÉÑ® MüUå; ÌMüxÉÏ MüÐ pÉÑeÉÉ MüÉOûÏ eÉÉrÉåÇ AÉæU ÌMüxÉÏ Måü
FmÉU UjÉ cÉsÉå eÉÉuÉåÇ AÉæU WûxiÉÏ, bÉÉåÄQåû, EsÉOû-EsÉOû mÉÄQåû AÉæU lÉÉzÉ WûÉå eÉÉuÉåÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ | SÉålÉÉåÇ
UÉeÉÉAÉåÇ MüÐ xÉWûÉrÉiÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É mÉÔuÉïÌSzÉÉ, MüÉzÉÏ, qÉSìÉxÉ, pÉÏsÉÉ; qÉÉsÉuÉ, xÉMüsÉÉ, MüuÉOûÉ, ÌMüUÉiÉ,
qsÉåcNû, mÉÉUxÉÏ, MüÉzÉqÉÏU, iÉÑUMü, mÉgeÉÉoÉ, ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ; xÉÑqÉåÂmÉuÉïiÉ CirÉÉÌS Måü AlÉåMü SåzÉmÉÉsÉ,
ÎeÉlÉMåü oÉÄQåû pÉÑeÉShQû, oÉÄQåû MåüzÉ AÉæU oÉÄQåû pÉrÉÉlÉMü ÃmÉ jÉå rÉÑ® Måü ÌlÉÍqÉ¨É AÉrÉå | oÉÄQûÏ aÉëÏuÉÉuÉÉsÉå,
LMüOðûaÉå; LMüÉcÉsÉ, LMüɤÉ, bÉÉåÄQåû Måü qÉÑZÉuÉÉsÉå, µÉÉlÉ Måü qÉÑZÉuÉÉsÉå AÉæU MæüsÉÉxÉ Måü UÉeÉÉ AÉæU ÎeÉiÉlÉå
MÑüNû mÉ×juÉÏ Måü UÉeÉÉ jÉå xÉÉå xÉoÉ AÉrÉå | eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ Måü xÉqÉÑSì ENûsÉiÉå WæÇû AÉæU ÌSzÉÉ xjÉÉlÉ eÉsÉ xÉå
mÉÔhÉï WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉålÉÉ xÉå xÉoÉ xjÉÉlÉ mÉÔhÉï WÒûL AÉæU SÉålÉÉåÇ AÉåU xÉå rÉÑ® MüUlÉå sÉaÉå | cÉ¢üuÉÉsÉå
cÉ¢üuÉÉsÉå xÉå AÉæU ZÉ…¡û, MÑüsWûÉÄQåû, ̧ÉzÉÔsÉ, NÒûUÏ, MüOûÉUÏ, oÉUNûÏ, aÉSÉ, uÉÉhÉÉÌSMü zÉx§ÉÉåÇ xÉå mÉUxmÉU rÉÑ®
MüUlÉå sÉaÉå | LMü MüWåû ÌMü mÉëjÉqÉ qÉæÇ eÉÉiÉÉ WÕðû, SÕxÉUÉ MüWåû ÌMü qÉåÇ mÉëjÉqÉ AÉiÉÉ WÕðû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! ExÉ MüÉsÉ
qÉåÇ LåxÉÉ rÉÑ® WûÉålÉå sÉaÉÉ ÌMü MüWûlÉå qÉåÇ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ | SÉæÄQû SÉæÄQû Måü rÉÉå®É UhÉ qÉåÇ eÉÉuÉåÇ AÉæU qÉ×irÉÑ MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåÇ | eÉæxÉå AÎalÉ qÉåÇ bÉ×iÉ MüÐ AÉWÒûÌiÉ pÉxqÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ UhÉ qÉåÇ rÉÉå®É lÉÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå jÉå | Lå xÉÉ
rÉÑ® WÒûAÉ ÌMü ÂÍkÉU MüÉ xÉqÉÑSì cÉsÉÉ, ExÉqÉåÇ WûxiÉÏ, bÉÉåÄQåû, UjÉ AÉæU qÉlÉÑwrÉ iÉ×hÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ oÉWûiÉå jÉå AÉæU
xÉqmÉÔhÉï mÉ×juÉÏ U£üqÉrÉ WûÉå aÉD | eÉæxÉå AÉÆkÉÏ xÉå TüsÉ, TÔüsÉ AÉæU uÉ×¤É ÌaÉUiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ mÉ×juÉÏ mÉU MüOûMüOû zÉoS MüUiÉå ÍzÉU ÌaÉUiÉå jÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå ExÉ MüÉsÉ qÉåÇ rÉÑ® WÒûAÉ uÉWû MüWûÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ |
xÉWûx§ÉqÉÑZÉ zÉåwÉlÉÉaÉ pÉÏ ExÉ rÉÑ® Måü MüqÉÉåïÇ MüÉå xÉqmÉÔhÉï uÉhÉïlÉ lÉ MüU xÉMåÇüaÉå iÉoÉ AÉæU MüÉælÉ MüWåûaÉÉ | qÉæÇlÉå
uÉWû xÉǤÉåmÉ xÉå MÑüNû xÉÑlÉÉrÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ²l²rÉÑ®uÉhÉïlɳÉÉqÉ xÉmiÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||27||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xqÉ×irÉlÉÑpÉuÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU rÉÑ® WÒûAÉ iÉÉå xÉÔrÉï AxiÉ WÒûAÉ qÉÉlÉÉåÇ ExÉMüÐ ÌMüUhÉåÇ
pÉÏ zÉx§ÉÉåÇ Måü mÉëWûÉU xÉå AxiÉiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûDÇ | iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå xÉålÉÉmÉÌiÉ AÉæU qÉl§ÉÏ MüÉå oÉÑsÉÉMüU MüWûÉ Wåû
qÉÎl§ÉrÉÉå! AoÉ rÉÑ® MüÉå zÉÉliÉ MüUÉå, YrÉÉåÇÌMü xÉÔrÉï AxiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU rÉÉå®É pÉÏ xÉoÉ rÉÑ® MüUMåü jÉMåü WæÇû |
UÉÌ§É MüÉå xÉoÉ AÉUÉqÉ MüUåÇ ÌSlÉ MüÉå ÌTüU rÉÑ® MüUåÇaÉå | CxÉxÉå AÉ¥ÉÉ TåüUÉå ÌMü AoÉ rÉÑ® zÉÉliÉ WûÉå | iÉoÉ
qÉl§ÉÏ lÉå SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉ Måü qÉkrÉ qÉåÇ FÆcÉå cÉÄRûMåü uÉx§É TåüUÉ ÌMü AoÉ rÉÑ® MüÉå zÉÉliÉ MüUÉå, ÌSlÉ MüÉå ÌTüU rÉÑ®
MüUåÇaÉå | ÌlÉSÉlÉ SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉAÉåÇ lÉå rÉÑ® MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ AÉæU AmÉlÉÏ AmÉlÉÏ xÉålÉÉ qÉåÇ lÉÉæoÉiÉ lÉaÉÉUå oÉeÉÉlÉå
sÉaÉå AÉæU UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ pÉÏ AmÉlÉå aÉ×Wû qÉåÇ AÉ ÎxjÉiÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå zÉUiMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ AÉMüÉzÉ
ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ UhÉ qÉåÇ xÉÇaÉëÉqÉ zÉÉliÉ WÒûAÉ | UÉÌ§É MüÉå UɤÉxÉ, ÌmÉzÉÉcÉ, aÉÏSÄQû, pÉåÌÄQûrÉå AÉæU
QûÉÌMülÉÏ qÉÉðxÉ MüÉ pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå AÉæU ÂÍkÉU mÉÉlÉ MüUlÉå sÉaÉå | ÌMüiÉlÉÉåÇ Måü ÍzÉU AÉæU AÇaÉ MüÉOåû aÉrÉå, mÉU
eÉÏiÉå jÉå AÉæU mÉÄQåû WûÉrÉ-WûÉrÉ MüUiÉå jÉå | uÉå ÌlÉzÉÉcÉUÉåÇ MüÉå SåZÉMåü QûUlÉå sÉaÉå AÉæU ÌMüiÉlÉå sÉÉåaÉÉåÇ lÉå pÉÉD
AÉæU ÍqɧÉÉåÇ MüÉå SåZÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå xuÉhÉï Måü qÉÎlSU qÉåÇ TÔüsÉÉåÇ xÉÌWûiÉ cÉlSìqÉÉ MüÐ lÉÉD
zÉÏiÉsÉ AÉæU xÉÑlSU zÉrrÉÉ mÉU xÉoÉ ÌMüuÉÉÄQû cÉÄRûÉ Måü ÌuÉ´ÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉæU qÉÎl§ÉrÉÉåÇ Måü xÉÉjÉ ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ
ÌMü mÉëÉiÉÈMüÉsÉ EPûMåü LåxÉå MüUåÇaÉå | LåxÉå ÌuÉcÉÉU MüUMåü UÉeÉÉ lÉå zÉrÉlÉ ÌMürÉÉ mÉU LMü qÉÑWÕû¨Éï mÉrÉïliÉ xÉÉårÉÉ
AÉæU ÌTüU ÍcÉliÉÉ xÉå eÉaÉ EPûÉ | CkÉU ClÉ SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉåÇ lÉå AÉMüÉzÉ xÉå EiÉU Måü; eÉæxÉå xÉlkrÉÉ MüÉsÉ qÉåÇ
MüqÉsÉ Måü qÉÑZÉ qÉÔðSiÉå WæÇû AÉæU ElÉqÉåÇ uÉÉrÉÑ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉÎlSUÉåÇ qÉåÇ xÉÔ¤qÉÃmÉ xÉå mÉëuÉåzÉ
ÌMürÉÉ | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! zÉUÏU xÉå mÉUqÉÉhÉÑ Måü UlkÉë qÉåÇ SåÌuÉrÉÉåÇ lÉå MæüxÉå mÉëuÉåzÉ ÌMürÉÉ
uÉWû iÉÉå MüqÉsÉ Måü iÉliÉÑ AÉæU oÉÉsÉ Måü AaÉë xÉå pÉÏ xÉÔ¤qÉ WûÉåiÉå WæÇû ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! pÉëÉÎliÉ xÉå
eÉÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU WÒûAÉ Wæû ExÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU xÉå xÉÔ¤qÉUlkÉë qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüÉåD lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉÉ
mÉUliÉÑ qÉlÉÃmÉÏ zÉUÏU MüÉå MüÉåD lÉWûÏÇ UÉåMü xÉMüiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! SåuÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ MüÉ AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU jÉÉ
ExÉxÉå xÉÔ¤qÉ mÉUqÉÉhÉÑ Måü qÉÉaÉï xÉå ElÉMüÉå mÉëuÉåzÉ MüUlÉå qÉåÇ MÑüNû ÌuÉcÉÉU lÉ WÒûAÉ | eÉÉå ElÉMüÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü
zÉUÏU WûÉåiÉÉ iÉÉå rÉ¦É pÉÏ WûÉåiÉÉ | eÉWûÉð AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü lÉ WûÉå uÉWûÉð rÉ¦É MüÐ zÉÇMüÉ MæüxÉå WûÉå ? Wåû UÉqÉeÉÏ | AÉæU
pÉÏ xÉoÉ zÉUÏU ÍcÉiÉçÃmÉÏ WæÇû mÉU eÉæxÉÉ ÌlɶÉrÉ AlÉÑpÉuÉ xÉÇÌuÉiÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ÍxÉ®iÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AlrÉjÉÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | ÎeÉxÉMåü ÌlɶÉrÉ qÉåÇ rÉå zÉUÏUÉÌSMü AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû ElÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ AÉæU ÎeÉxÉMåü ÌlɶÉrÉ qÉåÇ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ SØÄRû WûÉå UWûÏ Wæû ElÉMüÉå AliÉuÉÉWûMüiÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ
| ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå mÉÔuÉÉïkÉï MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ ElÉMüÉå E¨ÉUÉkÉï qÉåÇ aÉqÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ- eÉæxÉå uÉÉrÉÑ MüÉ cÉsÉlÉÉ
FkuÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, ÌiÉUNûÉ xmÉzÉï WûÉåiÉÉ Wæû, AÎalÉ MüÉ cÉsÉlÉÉ AkÉÈ MüÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU eÉsÉ MüÉ FkuÉï MüÉå
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå AÉÌS cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ mÉëuÉ×Ì¨É WÒûD Wæû uÉæxÉå WûÏ AoÉ iÉMü ÎxjÉiÉ Wæû | CxÉxÉå ÎeÉxÉMüÉå
AliÉuÉÉWûMü zÉÌ£ü ESrÉ WÒûD Wæû ExÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü lÉWûÏÇ UWûiÉÏ AÉæU ÎeÉxÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü SØÄRû Wæû ElÉMüÉå
AliÉuÉÉWûMü zÉÌ£ü ESrÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ NûÉrÉÉ qÉåÇ oÉæPûÉ WûÉå ExÉMüÉå kÉÔmÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ AÉæU eÉÉå kÉÔmÉ qÉåÇ oÉæPûÉ Wæû ExÉMüÉå NûÉrÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | AlÉÑpÉuÉ ExÉÏ MüÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÎeÉxÉMüÐ
ÍcÉ¨É qÉåÇ SØÄRûiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AlrÉjÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ SØÄRû pÉÉuÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉ
qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå eÉoÉ iÉMü AÉæU mÉëiÉÏiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉoÉiÉMü uÉæxÉå WûÏ ÍxÉ®iÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ pÉëqÉ xÉå
xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉÑwrÉ pÉrÉ xÉå MÇümÉÉrÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû, xÉÉå MÇümÉlÉÉ pÉÏ iÉoÉ iÉMü Wæû eÉoÉ iÉMü xÉmÉï MüÉ
AlÉÑpÉuÉ AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ; eÉoÉ UxxÉÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉmÉïpÉëqÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
eÉæxÉÉ AlÉÑpÉuÉ ÍcÉ¨É xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû ExÉÏ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | rÉWû uÉɨÉÉï oÉÉsÉMü pÉÏ eÉÉlÉiÉÉ Wæû
ÌMü eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ ÍcÉ¨É MüÐ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ ÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû ÌlɶÉrÉ AÉæU WûÉ å AÉæU AlÉÑpÉuÉ AÉæU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉëMüÉU WûÉå LåxÉÉ MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉlÉMüÉå rÉå AÉMüÉU xuÉmlÉ xÉÇMüsmÉmÉÑU MüÐ lÉÉDÇ WÒûL WæÇû
xÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû | ÎeÉlÉMüÉå LåxÉÉ ÌlɶÉrÉ WûÉå ElÉMüÉå MüÉåD UÉåMü lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ | AÉæUÉåÇ MüÉ pÉÏ ÍcɨÉqÉɧÉ
zÉUÏU Wæû mÉU eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ SØÄRû WÒûAÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ uÉæxÉÉ AÉmÉMüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ | AÉÌS qÉåÇ
xÉoÉ MÑüNû AÉiqÉÉ xÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü EmÉeÉÉ Wæû xÉÉå AMüÉUhÉÃmÉ Wæû AÉæU mÉÏNåû mÉëqÉÉS xÉå ²æiÉMüÉrÉï MüÉUhÉÃmÉ
WûÉåMåü ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉMüÉzÉ iÉÏlÉ WæÇû- LMü ÍcÉSÉMüÉzÉ; SÕxÉUÉ ÍcɨÉÉMüÉzÉ AÉæU iÉÏxÉUÉ
pÉÔiÉÉMüÉzÉ Wæû | ElÉqÉåÇ uÉÉxiÉuÉ LMü ÍcÉSÉMüÉzÉ Wæû AÉæU pÉÉuÉlÉÉ MüUMåü ÍpÉ³É ÍpÉ³É MüsmÉlÉÉ WÒûD Wæû | AÉÌS
zÉÑ® AcÉåiÉ, ÍcÉlqÉÉ§É ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉÉå xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ ÍcɨÉÉMüÉzÉ Wæû AÉæU ExÉÏ qÉåÇ rÉWû
xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcɨÉÃmÉÏ zÉUÏU xÉuÉïaÉiÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ ExÉqÉåÇ
xmÉlS WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÎeÉiÉlÉå MÑüNû mÉSÉjÉï WæÇû ElÉ xÉoÉÉåÇ qÉåÇ urÉÉmÉ UWûÉ Wæû;§ÉxÉUåhÉÑ Måü
AliÉU pÉÏ xÉÔ¤qÉpÉÉuÉ xÉå ÎxjÉiÉ WÒûAÉ AÉæU AÉMüÉzÉ Måü AliÉU pÉÏ urÉÉmÉ UWûÉ Wæû | mÉ§É TüsÉ ExÉÏ xÉå WûÉåiÉÉ
WæÇû, eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåMåü ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû; mÉuÉïiÉ Måü pÉÏiÉU rÉWûÏ TÑüUiÉÉ, qÉåbÉ WûÉåMåü pÉÏ rÉWûÏ uÉwÉïiÉÉ AÉæU eÉsÉ
xÉå oÉUTü pÉÏ rÉWû ÍcÉ¨É WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû | AlÉliÉ AÉMüÉzÉ mÉUqÉÉhÉÑÃmÉ pÉÏiÉU oÉÉWûU xÉuÉïeÉaÉiÉç qÉåÇ rÉWûÏ Wæû |
ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉç Wæû uÉWû ÍcɨÉÃmÉ WûÏ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AÉiqÉÉ xÉå AlÉliÉ ÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì AÉæU iÉUÇaÉ
qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU ÍcÉ¨É qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå LåxÉå AZÉhQû xɨÉÉ
AÉiqÉÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉ xÉaÉï Måü AÉÌS qÉåÇ ÍcÉ¨É WûÏ zÉUÏU Wæû AÉæU AÉÍkÉ pÉÉæÌiÉMüiÉÉ MüÉå
lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ uÉWû qÉWûÉAÉMüÉzÉÃmÉ Wæû ExÉMüÉå mÉÔuÉïMüÉ xuÉpÉÉuÉ xqÉUhÉ UWûÉ Wæû CxÉ MüÉUhÉ ExÉMüÉ
AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå AliÉuÉÉWûMüiÉÉ qÉåÇ AWÇûmÉëirÉrÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç
xÉÇMüsmÉqÉÉ§É pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû eÉWûÉð eÉÉlÉå MüÐ CcNûÉ MüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå MüÉåD AÉuÉUhÉ lÉWûÏÇ UÉåMü
xÉMüiÉÉ | ÎeÉxÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ qÉåÇ ÌlɶÉrÉ Wæû ExÉMüÉå AliÉuÉÉWûMü ÃmÉ WæÇû AÉæU pÉëqÉ xÉå AlÉWûÉåiÉÉ
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ SåZÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ oÉlkrÉÉ Måü mÉÑ§É MüÉ
xÉ°ÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ zÉÏiÉsÉiÉÉ xÉå oÉUTü WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ eÉÏuÉ mÉëqÉÉS xÉå AliÉuÉÉWûMü AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU WûÉåiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÍcɨÉ
qÉåÇ YrÉÉ Wæû; MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MæüxÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ; rÉWû eÉaÉiÉç MæüxÉå ÍcɨÉÃmÉ Wæû AÉæU ¤ÉhÉ qÉåÇ AlrÉjÉÉ MæüxÉå
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü LMü eÉÏuÉ mÉëÌiÉ ÍcÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ ÍcÉiÉç Wæû uÉæxÉÏ
WûÏ uÉæxÉÏ zÉÌ£ü Wæû | ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉëqÉ WûÉåiÉÉ Wæû, ¤ÉhÉ qÉåÇ MüsmÉ AÉæU xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç ESrÉ WûÉå AÉiÉÉ Wæû
AÉæU ¤ÉhÉ qÉåÇ xÉqmÉÔhÉï sÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌMüxÉÏ MüÉå ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ MüsmÉ WûÉå AÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉå ¢üqÉ xÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå qÉlÉ sÉaÉÉMüU xÉÑÌlÉrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉUlÉå MüÐ qÉÔNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå ExÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ ÃmÉ qÉ×irÉÑ
qÉÔcNûÉï Måü AlÉliÉU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉ×̹ TÑüU AÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå
xÉÇMüsmÉ MüÉ mÉÑU pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ qÉÔNûÉï AlÉliÉU xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ Måü AlÉliÉU
AÉÌS ÌuÉUÉOèûÃmÉ oÉë¼É WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉ×irÉÑ Måü AlÉliÉU CxÉMüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | rÉWû pÉÏ ÌuÉUÉOèû WûÉåiÉÉ
Wæû, YrÉÉåÇÌMü CxÉMüÉ qÉlÉÃmÉÏ zÉUÏU WûÉåiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç | qÉ×irÉÑ Måü AlÉliÉU eÉÉå xÉ×̹ WûÉåiÉÏ
Wæû uÉWû xqÉ×ÌiÉ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû, xqÉ×ÌiÉ ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, CxÉÍsÉrÉå qÉ×irÉÑ Måü AlÉliÉU eÉÉå xÉ×̹ WÒûD iÉÉå
xÉMüÉUhÉÃmÉ WÒûD? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ WûËU WûUÉÌSMü xÉoÉWûÏ ÌuÉSåWûqÉÑ£ü
WûÉåiÉå WæÇû | ÌTüU xqÉ×ÌiÉ MüÉ xÉqpÉuÉ MæüxÉå WûÉå? WûqÉxÉå AÉÌS sÉå eÉÉå oÉÉåkÉ AÉiqÉÉ WæÇû eÉoÉ ÌuÉSåWû qÉÑ£ü WÒûL iÉoÉ
xqÉ×ÌiÉ MæüxÉå xÉqpÉuÉ WûÉå? AoÉ Måü eÉÉå eÉÏuÉ WæÇû ElÉMüÉ eÉlqÉ-qÉUhÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉUhÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü qÉÉå¤É
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ-qÉÉå¤É MüÉ ElÉMüÉå ApÉÉuÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ eÉÏuÉ qÉUiÉå WæÇû iÉoÉ ElWåÇû qÉ×irÉÑ-qÉÔNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû, mÉU
MæüuÉsrÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå; qÉÔNûÉï xÉå ElÉMüÉ xÉÇÌuÉiÉç AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉxÉå ÌTüU ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ
TÑüU AÉiÉÉ Wæû | iÉoÉ ElWåÇû ¢üqÉ MüUMåü eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû, mÉU eÉoÉ oÉÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉlqÉɧÉÉ AÉæU MüÉsÉ,

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Ì¢ürÉÉ, pÉÉuÉ, ApÉÉuÉ, xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ eÉaÉiÉç xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ÎeÉlÉMüÉ xÉÇ uÉåSlÉ SØzrÉ MüÐ AÉåU
kÉÉuÉiÉÉ Wæû ElÉMüÉå qÉ×irÉÑ-qÉÔcNûÉï Måü AlÉliÉU A¥ÉÉlÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû, ExÉxÉå ElWåÇû zÉUÏU AÉæU CÎlSìrÉÉð pÉÉxÉ
AÉiÉÏ WæÇû | uÉWû AliÉ- uÉÉWûMü zÉUÏU Wæû mÉUliÉÑ ÍcÉUMüÉsÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ MüUMåü AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉåiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
iÉoÉ SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, AÉkÉÉU, AÉkÉårÉ ESrÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xmÉlS AÉæU ÌlÉxxmÉlS ÃmÉ
Wæû, mÉU eÉoÉ xmÉlS WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌlÉxxmÉlS WûÉålÉå xÉå lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ xÉÇuÉåSlÉ xÉå eÉoÉ
eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü rÉWûÉð EmÉeÉÉ WÕðû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ A…¡ûlÉÉ Måü xmÉzÉï MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ
Wæû uÉWû ÍqÉjrÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ pÉëqÉ xÉå eÉÉå AÉmÉMüÉå EmÉeÉÉ SåZÉiÉÉ Wæû uÉWû pÉÏ ÍqÉjrÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉWûÉð rÉWû
eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÏÇ eÉaÉiÉçpÉëqÉ SåZÉiÉÉ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉÏuÉ pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç pÉÏ
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | A¥ÉÉlÉ xÉå eÉÏuÉ AÉmÉMüÉå EmÉeÉÉ qÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉÉlÉÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ SåZÉiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû lÉaÉU
Wæû, rÉWû mÉuÉïiÉ Wæû, rÉå xÉÔrÉï AÉæU cÉlSìqÉÉ WæÇû, rÉå iÉÉUÉaÉhÉ WæÇû AÉæU eÉUÉ-qÉUhÉ, AÉÍkÉ-urÉÉÍkÉ xÉÇMüOû xÉå
urÉÉMÑüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû | uÉWû pÉÉuÉ ApÉÉuÉ, pÉrÉ, xjÉÔsÉ, xÉÔ¤qÉ, cÉU-AcÉU, mÉ×juÉÏ, lÉÌSrÉÉ, pÉÔiÉ-pÉÌuÉwrÉ uɨÉï
qÉÉlÉ; ¤ÉrÉ-A¤ÉrÉ AÉæU pÉÔÍqÉ MüÉå pÉÏ SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉqÉfÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ EmÉeÉÉ WÕðû, AqÉÑMü MüÉ mÉÑ§É WÕðû,
rÉWû qÉåUÉ MÑüsÉ Wæû, rÉWû qÉåUÏ qÉÉiÉÉ Wæû, rÉå qÉåUå oÉÉðkÉuÉ WæÇû, CiÉlÉÉ kÉlÉ WûqÉMüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû CirÉÉÌS AlÉåMü
uÉÉxÉlÉÉ eÉÉsÉÉåÇ qÉåÇ SÒÈZÉÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU MüWûiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû xÉÑM×üiÉ Wæû AÉæU rÉWû SÒwM×üiÉ Wæû; mÉëjÉqÉ qÉæÇ oÉÉsÉMü
jÉÉ; AoÉ qÉåUÏ rÉWû AuÉxjÉÉ WÒûD AÉæU rÉWû qÉåUÉ uÉhÉï Wæû CirÉÉÌS AlÉåMü eÉaÉiÉç MüsmÉlÉÉ WûULMü eÉÏuÉ MüÉå
ESrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉÇxÉÉUÃmÉÏ LMü uÉ×¤É EaÉÉ Wæû; ÍcɨÉÃmÉÏ ExÉMüÉ oÉÏeÉ Wæû; iÉÉUÉaÉhÉ ExÉMåü TÔüsÉ
WæÇû AÉæU cÉgcÉsÉ qÉåbÉ mÉ§É WæÇû | eÉÇaÉqÉ eÉÏuÉ, qÉlÉÑwrÉ, SåuÉiÉÉ, SæirÉÉÌSMü mɤÉÏ ExÉ mÉU oÉæPûlÉåuÉÉsÉå WæÇû AÉæU
UÉÌ§É ExÉMåü FmÉU kÉÔÍsÉ WæÇû; xÉqÉÑSì ExÉMüÐ iÉsÉÉuÉÄQûÏ Wæû; mÉuÉïiÉ ExÉqÉåÇ ÍzÉsÉoÉ•åû WæÇû AÉæU AlÉÑpÉuÉÃmÉ AÇMÑüU
WæÇû eÉWûÉð eÉÏuÉ qÉUiÉÉ Wæû uÉWûÏÇ ¤ÉhÉ qÉåÇ rÉå xÉoÉ SåZÉiÉÉ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU LMü LMü eÉÏuÉ MüÉå AlÉåMü eÉaÉiÉç
pÉÉxÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌMüiÉlÉå MüÉåÌOû oÉë¼É ÌuÉwhÉÑ, ClSì, mÉuÉlÉ AÉæU xÉÔrÉÉïÌSMü WÒûL WæÇû | eÉWûÉð xÉ×̹ Wæû uÉWûÏÇ
rÉå WûÉåiÉå WæÇû CxÉxÉå ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ AlÉåMü xÉ×̹ WæÇû, eÉÏuÉ pÉÏ AlÉliÉ WÒûL WæÇû AÉæU ElWûÏÇ qÉåÇ xÉÑqÉåÂ, qÉhQûsÉ,
²ÏmÉ AÉæU sÉÉåMü pÉÏ oÉWÒûiÉåUå WÒûL WæÇû | eÉÉå ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ WûÏ xÉ×̹ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ iÉÉå mÉUoÉë¼ qÉåÇ AliÉ MüWûÉð
xÉå AÉuÉå? uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ Wæû lÉWûÏÇ; eÉæxÉå mÉuÉïiÉ MüÐ SÏuÉÉU qÉåÇ ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð MüsmÉå iÉÉå MÑüNû Wæû lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ
eÉaÉiÉç ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ Wæû MåüuÉsÉ qÉlÉÉåqÉÉ§É WûÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉlÉ AÉæU xqÉUhÉ pÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû
AÉæU ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ qÉlÉlÉ AÉæU xqÉUhÉ Wæû | eÉæxÉå iÉUÇaÉ pÉÏ eÉsÉÃmÉ WæÇû AÉæU eÉsÉ WûÏ qÉåÇ WûÉåiÉå WæÇû; eÉsÉ xÉå
CiÉU iÉUÇaÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WæÇû, uÉæxÉå qÉlÉlÉ AÉæU xqÉUhÉ pÉÏ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ eÉÉlÉÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ MÑüNû ÍpɳÉ
uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû; SØ¹É WûÏ SØzrÉ MüÐ lÉÉDÇ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå qÉlÉÉMüÉzÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | rÉWû ÌuÉµÉ xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ Wæû| WûqÉMüÉå
iÉÉå LåxÉå WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU iÉÑqÉMüÉå AjÉÉïMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû, CxÉÏ MüÉUhÉ MüWû É ÌMü sÉÏsÉÉ AÉæU xÉUxuÉiÉÏ
AÉMüÉzÉÃmÉ xÉuÉï¥É xuÉcNûÃmÉ AÉæU ÌlÉUÉMüÉU jÉÏÇ | uÉå eÉWûÉð cÉÉWûiÉÏ jÉÏÇ iÉWûÉð eÉÉrÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ jÉÏÇ AÉæU
eÉæxÉÏ CcNûÉ MüUiÉÏ jÉÏÇ uÉæxÉÏ ÍxÉή WûÉåiÉÏ jÉÏ, YrÉÉåÇÌMü ÎeÉxÉMüÉå ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå
MüÉåD UÉåMü lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ | xÉuÉïÃmÉ WûÉåMåü eÉÉå ÎxjÉiÉ WÒûAÉ ExÉå aÉ×Wû qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUlÉÉ YrÉÉ AɶÉrÉï Wæû | uÉWû
iÉÉå AliÉuÉÉWûMüÃmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå xqÉ×irÉlÉÑpÉuÉuÉhÉïlɳÉÉqÉÉ-¹ÉÌuÉÇzÉÌiÉiÉqÉxxÉaÉïÈ ||28||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

pÉëÉÎliÉÌuÉcÉÉU
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð ÎeÉlÉMüÐ cÉlSìqÉÉ Måü xÉqÉÉlÉ MüÉÎliÉ jÉÏ UÉeÉÉ Måü
AliÉÈmÉÑU qÉåÇ xÉÇMüsmÉ xÉå mÉëuÉåzÉMüU ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU ÎxjÉiÉ WÒûD iÉÉå oÉÄQûÉ mÉëMüÉzÉ AliÉÈmÉÑU qÉåÇ WÒûA É AÉæU
zÉÏiÉsÉiÉÉ xÉå urÉÉÍkÉ-iÉÉmÉ zÉÉliÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå lÉlSlÉuÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AliÉÈ mÉÑU WûÉå aÉrÉÉ AÉæU eÉæxÉå
mÉëÉiÉÈMüÉsÉ qÉåÇ xÉÔrÉï MüÉ mÉëMüÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ SåÌuÉrÉÉåÇ Måü mÉëMüÉzÉ xÉå AliÉÈmÉÑU mÉÔhÉï WÒûAÉ; qÉÉlÉÉå SåÌuÉrÉÉåÇ
Måü mÉëMüÉzÉ xÉå UÉeÉÉ mÉU AqÉ×iÉ MüÐ xÉÏÇcÉlÉÉ WÒûD | iÉoÉ UÉeÉÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü qÉÉlÉÉåÇ xÉÑqÉå Måü zÉ×ÇaÉ xÉå SÉå
cÉlSìqÉÉ ESrÉ WÒûL WæÇû | LåxÉå SåZÉ Måü uÉWû ÌuÉxqÉrÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ AÉæU ÍcÉliÉlÉÉ MüÐ ÌMü rÉå SåÌuÉrÉÉð WæÇû |
CxÉÍsÉrÉå eÉæxÉå zÉåwÉlÉÉaÉ MüÐ zÉrrÉÉ xÉå ÌuÉwhÉÑ pÉaÉuÉÉlÉç EPûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ExÉlÉå AÉæU uÉx§ÉÉåÇ MüÉå LMü AÉåU
MüUMåü WûÉjÉÉåÇ qÉåÇ mÉÑwmÉ ÍsÉrÉå AÉæU WûÉjÉ eÉÉåÄQû Måü SåÌuÉrÉÉåÇ Måü cÉUhÉÉåÇ mÉU cÉÄRûÉrÉå AÉæU qÉÉjÉÉ OåûMü Måü mÉ©ÉxÉlÉ
oÉÉðkÉ mÉ×juÉÏ mÉU oÉæPû aÉrÉÉ AÉæU MüWûlÉå sÉaÉÉ, Wåû SåÌuÉrÉÉåÇ! iÉÑqWûÉUÏ eÉrÉ WûÉå | iÉÑqÉ eÉlqÉ SÒÈZÉ iÉÉmÉ Måü zÉÉliÉ
MüUlÉåuÉÉsÉå cÉlSìqÉÉ WûÉå AÉæU AmÉÔuÉï xÉÔrÉï WûÉå-AjÉÉïiÉç mÉÔuÉï xÉÔrÉï Måü mÉëMüÉzÉ xÉå oÉɽiÉqÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÑqWûÉUå
mÉëMüÉzÉ xÉå AliÉU A¥ÉÉlÉiÉqÉ pÉÏ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû, CxÉxÉå AmÉÔuÉï xÉÔrÉï WûÉå | CxÉMåü AlÉliÉU SåuÉÏ qÉl§ÉÏ MüÉå eÉÉå
UÉeÉÉ Måü mÉÉxÉ lÉSÏ Måü iÉOû Måü TüsÉÉåÇ Måü uÉפÉÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ xÉÉårÉÉ jÉÉ eÉlqÉ AÉæU MÑüsÉ Måü MüWûÉuÉlÉå Måü
ÌlÉÍqÉ¨É xÉÇMüsmÉ xÉå eÉaÉÉrÉÉ AÉæU qÉl§ÉÏ EPûMåü TÔüsÉÉåÇ xÉå SåÌuÉrÉÉåÇ MüÉ mÉÔeÉlÉ MüU UÉeÉÉ Måü xÉqÉÏmÉ eÉÉ oÉæPû
aÉrÉÉ | iÉoÉ xÉUxuÉiÉÏ MüWûlÉå sÉaÉÏ , Wåû UÉeÉlÉç! iÉÔ MüÉælÉ Wæû, ÌMüxÉMüÉ mÉÑ§É Wæû AÉæU MüoÉ iÉÔlÉå eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ Wæû ?
Wåû UÉqÉ eÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ lÉå mÉÔNûÉ iÉoÉ qÉl§ÉÏ eÉÉå ÌlÉMüOû oÉæPûÉ jÉÉ, oÉÉåsÉÉ Wåû SåÌuÉ! iÉÑqWûÉUÏ M×ümÉÉ xÉå
UÉeÉÉ MüÉ eÉlqÉ AÉæU MÑüsÉ qÉæÇ MüWûiÉÉ WÕðû | C¤uÉÉMÑüMÑüsÉ qÉåÇ LMü UÉeÉÉ WÒûAÉ jÉÉ ÎeÉxÉMåü MüqÉsÉ MüÐ lÉÉDÇ
lÉå§É jÉå AÉæU uÉWû ´ÉÏqÉÉlÉç jÉÉ, ExÉMüÉ lÉÉqÉ MÑülSUjÉ jÉÉ | ÌlÉSÉlÉ ExÉMüÉ mÉÑ§É oÉÑkÉUjÉ WÒûAÉ, oÉÑkÉUjÉ Måü
ÍxÉÇkÉÑUjÉ WÒûAÉ; ExÉMüÉ mÉÑ§É qÉWûÉUjÉ WÒûAÉ; qÉWûÉUjÉ MüÉ mÉÑ§É ÌuÉwhÉÑUjÉ WÒûAÉ; ExÉMüÉ mÉÑ§É MüsÉÉUjÉ WÒûAÉ;
MüsÉÉUjÉ MüÉ mÉÑ§É xÉrÉUjÉ WÒûAÉ; xÉrÉUjÉ MüÉ mÉÑ§É lÉpÉUjÉ WÒûAÉ AÉæU ExÉ lÉpÉUjÉ Måü oÉÄQåû mÉÑhrÉ MüUMåü rÉWû
ÌuÉSÕUjÉ mÉÑ§É WÒûAÉ | eÉæxÉå ¤ÉÏUxÉqÉÑSì xÉå cÉlSìqÉÉ ÌlÉMüsÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉÑÍqɧÉÉ qÉÉiÉÉ xÉå rÉWû EmÉeÉÉ Wæû | eÉæxÉå
aÉÉæUÏeÉÏ xÉå xuÉÉÍqÉ MüĘ́ÉïMü EimÉ³É WÒûL uÉæxÉå WûÏ rÉWû xÉÑÍqɧÉÉ xÉå EimÉ³É WÒûL WæÇû | Wåû SåÌuÉ! CxÉ mÉëMüÉU iÉÉå
WûqÉÉUå UÉeÉÉ MüÉ eÉlqÉ WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ rÉWû SzÉ MüÉ WÒûAÉ iÉoÉ ÌmÉiÉÉ CxÉMüÉå UÉerÉ SåMüU AÉmÉ uÉlÉ MüÉå cÉsÉÉ
aÉrÉÉ AÉæU ExÉ ÌSlÉ xÉå CxÉlÉå kÉqÉï MüÐ qÉrÉÉïSÉ xÉå mÉ×juÉÏ MüÐ mÉÉsÉlÉÉ MüÐ AÉæU oÉÄQåû mÉÑhrÉ ÌMürÉå WæÇû | ElWûÏÇ
mÉÑhrÉÉåÇ MüÉ TüsÉ iÉÑqWûÉUÉ SzÉïlÉ AoÉ CxÉMüÉå WÒûAÉ Wæû | Wåû SåÌuÉ! eÉÉå iÉÑqWûÉUå SzÉïlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É oÉWÒûiÉ uÉwÉÉåïÇ iÉmÉ
MüUiÉåWæÇû ElÉMüÉå pÉÏ iÉÑqWûÉUÉ SzÉïlÉ mÉÉlÉÉ MüÌPûlÉ Wæû, CxÉxÉå CxÉMåü oÉÄQåû mÉÑhrÉ WæÇû ÌMü iÉÑqWûÉUÉ SzÉïlÉ mÉëÉmiÉ
WÒûAÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ | CxÉ mÉëMüÉU MüWûMåü eÉoÉ qÉl§ÉÏ iÉÔwhÉÏqÉç WÒûAÉ iÉoÉ SåuÉÏeÉÏ lÉå M×ümÉÉ MüUMåü UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ
Måü zÉÏzÉ mÉU WûÉjÉ UZÉMüU MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqÉ AmÉlÉå mÉÔuÉïeÉlqÉ MüÉå ÌuÉuÉåMüSØ̹ MüUMåü SåZÉÉå ÌMü iÉÑqÉ MüÉælÉ
WûÉå? SåuÉÏ Måü WûÉjÉ UZÉlÉå xÉå UÉeÉÉ Måü WØûSrÉ MüÉ A¥ÉÉlÉiÉqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉÉ; WØûSrÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WÒûAÉ AÉæU
SåuÉÏ Måü mÉëxÉÉS xÉå UÉeÉÉ MüÉå mÉÔuÉï MüÐ xqÉ×ÌiÉ TÑüU AÉD | sÉÏsÉÉ AÉæU mÉ© MüÉ xÉqmÉÔhÉï uÉרÉÉliÉ xqÉUhÉ MüUMåü
MüWûlÉå sÉaÉÉ Wåû SåÌuÉ! oÉÄQûÉ AcÉUcÉ Wæû ÌMü rÉWû eÉaÉiÉç qÉlÉ xÉå UcÉÉ Wæû | rÉWû qÉæÇlÉå iÉÑqWûÉUå mÉëxÉÉS xÉå eÉÉlÉÉ
ÌMü qÉæÇ UÉeÉÉ mÉ© jÉÉ AÉæU sÉÏsÉÉ qÉåUÏ x§ÉÏ jÉÏ| qÉÑfÉ MüÉå qÉ×iÉMü WÒûL LMü ÌSlÉ LåxÉå qÉåÇ pÉÉxÉÉ AÉæU rÉWûÉð qÉåÇ
xÉÉæ uÉwÉï MüÉ WÒûAÉ WÕðû xÉÉå AoÉ iÉMü pÉëqÉ xÉå qÉæÇlÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ; AoÉ mÉëirÉ¤É eÉÉlÉiÉÉ WÕðû | xÉÉæ uÉwÉÉåïÇ qÉå eÉÉå
AlÉåMü MüÉrÉï qÉæÇlÉå ÌMürÉå WæÇû uÉWû xÉoÉ qÉÑfÉMüÉå xqÉUhÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU AmÉlÉå mÉëÌmÉiÉÉqÉWû AÉæU AmÉlÉÏ
oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ uÉ rÉÉæuÉlÉ AuÉxjÉÉ ÍqÉ§É AÉæU oÉÉlkÉuÉ pÉÏ xqÉUhÉ AÉiÉå WæÇû -rÉWû oÉÄQûÉ AɶÉrÉï WÒûAÉ Wæû |
xÉUxuÉiÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! eÉoÉ eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉå WæÇû iÉoÉ ElÉMüÉå oÉÄQûÏ qÉÔcNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû | ExÉ qÉÔcNûÉï Måü
AlÉliÉU AÉæU sÉÉåMü pÉÉxÉ AÉiÉå WæÇû AÉæU LMü qÉÑWÕû¨Éï qÉåÇ uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ LMü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉÑWÕû¨Éï qÉåÇ AlÉåMü uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ iÉÑfÉMüÉå qÉ×irÉÑ- qÉÔcNûÉï Måü AlÉliÉU rÉWû sÉÉåMüpÉëqÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç! eÉWûÉð iÉÑqÉ mÉ© UÉeÉÉ jÉå ExÉ aÉ×Wû qÉåÇ qÉ×iÉMü WÒûL iÉÑqÉMüÉå LMü qÉÑWÕûiÉï oÉÏiÉÉ Wæû AÉæU
rÉWûÉð iÉÑqÉMüÉå oÉWÒûiÉåUå uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ Wæû |CxÉxÉå pÉÏ eÉÉå ÌmÉNûsÉÉ uÉרÉÉliÉ Wæû uÉWû xÉÑÌlÉrÉå | Wåû UÉeÉlÉç
mÉWûÉÄQû Måü FmÉU LMü aÉëÉqÉ jÉÉ ExÉqÉåÇ LMü uÉÍzɸ oÉëɼhÉ UWûiÉÉ jÉÉ AÉæU AÂlkÉiÉÏ ExÉMüÐ x§ÉÏ jÉÏ | uÉWû
SÉålÉÉåÇ qÉÎlSU qÉåÇ UWûiÉå jÉå | AÂlkÉiÉÏ lÉå qÉÑfÉxÉå uÉU ÍsÉrÉÉ ÌMü eÉoÉ qÉåUÉ pɨÉÉï qÉ×iÉMü WûÉå iÉoÉ ExÉMüÉ eÉÏuÉ
CxÉÏ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ UWåû |ÌlÉSÉlÉ eÉoÉ uÉWû qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ ExÉMüÐ mÉÑrÉï¹Mü ExÉÏ qÉÎlSU qÉåÇ UWûÏ mÉU ExÉMåü
xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ UÉeÉÉ MüÐ SØÄRû uÉÉxÉlÉÉ jÉÏ CxÉÍsÉrÉå ExÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ExÉMüÉå mÉ© UÉeÉÉ MüÐ xÉ×̹ TÑüU AÉD
AÉæU AÂlkÉiÉÏ ExÉMüÐ x§ÉÏ sÉÏsÉÉ WûÉåMüU ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD UÉeÉÉ mÉ© MüÉ qÉhQûmÉ ExÉ oÉëɼhÉ Måü
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûAÉ AÉæU ÌTüU ExÉ qÉhQûmÉ qÉåÇ eÉoÉ iÉÔ UÉeÉÉ mÉ© qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ iÉåUå xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü AÉUqpÉxÉÇrÉÑ£ü rÉWû eÉaÉiÉç TÑüU AÉrÉÉ | Wåû UÉeÉlÉç! rÉWû iÉåUÉ eÉaÉiÉç mÉ©UÉeÉÉ Måü WØûSrÉ qÉåÇ TÑüU
AÉrÉÉ Wæû AÉæU mÉ© UÉeÉÉ Måü qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | mÉ© UÉeÉÉ MüÉ eÉaÉiÉç ExÉ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ Måü
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU uÉWûÏ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ iÉÑqÉ ÌuÉSÕUjÉ UÉeÉÉ WÒûL WûÉå | Wåû UÉeÉlÉç ! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç
mÉëÌiÉpÉÉqÉÉ§É Wæû AÉæU qÉlÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû - EmÉeÉÉ MÑüNû lÉWûÏÇ | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ ÌuÉSÕUjÉ oÉÉåsÉå, oÉÄQûÉ
AɶÉrÉï Wæû ÌMü eÉæxÉå qÉåUÉ rÉWû eÉlqÉ pÉëqÉÃmÉ WÒûAÉ uÉæxÉå WûÏ C¤uÉÉMÑü MüÉ MÑüsÉ AÉæU qÉåUå qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ xÉoÉ
pÉëqÉÃmÉ WÒûL WæÇû | ExÉqÉåÇ qÉæÇ eÉlqÉ sÉåMåü oÉÉsÉMü WÒûAÉ AÉæU eÉoÉ SzÉ uÉwÉï MüÉ jÉÉ iÉoÉ ÌmÉiÉÉ lÉå qÉÑfÉMüÉå UÉerÉ
SåMåü uÉlÉuÉÉxÉ ÍsÉrÉÉ | ÌTüU qÉæÇlÉå ÌSÎauÉeÉrÉ MüUMåü mÉëeÉÉ MüÐ mÉÉsÉlÉÉ MüÐ AÉæU zÉiÉ uÉwÉÉåïÇ MüÉ qÉÑfÉMüÉå AlÉÑpÉuÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU qÉÑfÉMüÉå SÉÂhÉ AuÉxjÉÉ rÉÑ® MüÐ CcNûÉ WÒûD Wæû AÉæU rÉÑ® MüUMåü UÉÌ§É MüÉå qÉæÇ aÉ×Wû qÉåÇ AÉrÉÉ
| iÉoÉ iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð qÉåUå aÉ×Wû qÉåÇ AÉDÇ AÉæU qÉæÇlÉå iÉÑqWûÉUÏ mÉÔeÉÉ MüÐ | iÉoÉ iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ qÉåÇ xÉå LMü SåuÉÏ lÉå
M×ümÉÉ MüUMåü qÉåUå zÉÏzÉ mÉU WûÉjÉ UYZÉÉ Wæû ExÉÏ xÉå qÉÑfÉMüÉå ¥ÉÉlÉ mÉëMüÉzÉ WÒûAÉ Wæû eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü mÉëMüÉzÉ xÉå
MüqÉsÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ qÉåUÉ WØûSrÉ SåuÉÏ Måü mÉëMüÉzÉ xÉå mÉëTÑüÎssÉiÉ WÒûAÉ Wæû | ClÉMüÐ M×ümÉÉ xÉå qÉæÇ
M×üiM×üirÉ WÒûAÉ AÉæU AoÉ qÉåUÉ xÉoÉ xÉÇiÉÉmÉ lɹ WûÉåMüU ÌlÉuÉÉïhÉ, xÉqÉiÉÉ, xÉÑZÉ AÉæU ÌlÉqÉïsÉ mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ
WÒûAÉ WÕðû | xÉUxuÉiÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! eÉÉå MÑüNû iÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉÉ Wæû uÉWû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
urÉuÉWûÉU AÉæU sÉÉåMüÉ liÉU pÉÏ pÉëqÉqÉÉ§É WæÇû, YrÉÉåÇÌMü uÉWûÉð iÉÑfÉMüÉå qÉ×iÉMü WÒûL ApÉÏ LMü qÉÑWÕû¨Éï urÉiÉÏiÉ WÒûAÉ
Wæû AÉæU CxÉÏ AlÉliÉU qÉåÇ ExÉÏ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ iÉÑfÉMüÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉÉ | mÉ© UÉeÉÉ MüÐ uÉWû xÉ×̹ oÉëɼhÉ
Måü qÉhQûmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | AÉæU rÉWûÉð iÉÑfÉMüÉå lÉÌSrÉÉð, mÉuÉïiÉ, xÉqÉÑSì, mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉ xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç pÉÉÍxÉ
AÉrÉå WæÇû | Wåû UÉeÉlÉ! qÉ×irÉÑ -qÉÔNûÉï Måü AlÉliÉU MüpÉÏ uÉWûÏ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû, MüpÉÏ AÉæU mÉëMüÉU pÉÉxÉiÉÉ Wæ û
AÉæU MüpÉÏ mÉÔuÉï-AmÉÔuÉï pÉÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | rÉWû MåüuÉsÉ qÉlÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ Wæû,mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AxÉiÉçÃmÉ Wæû AÉæU
A¥ÉÉlÉ xÉå xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå LMü qÉÑWÕû¨Éï zÉrÉlÉ MüUMåü xuÉmlÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉåUå uÉwÉÉåïÇ MüÉ ¢üqÉ
SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉmÉÑU qÉåÇ AmÉlÉÉ eÉÏlÉÉ, qÉUlÉÉ AÉæU aÉlkÉuÉïlÉaÉU
pÉëqÉqÉÉ§É WûÉåiÉÉ Wæû; eÉæxÉå lÉÉæMüÉ qÉåÇ oÉæPåû WÒûL qÉlÉÑwrÉ MüÉå iÉOû Måü uÉ×¤É cÉsÉiÉå WÒûL pÉÉxÉiÉå WæÇû | pÉëqÉhÉ MüUlÉå xÉå
mÉuÉïiÉ, mÉ×juÉÏ AÉæU qÉÎlSU pÉëqÉiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU xuÉmlÉ qÉåÇ AmÉlÉÉ ÍzÉU MüOûÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç
pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç! A¥ÉÉlÉ xÉå iÉÑfÉMüÉå ÍqÉjrÉÉ MüsmÉlÉÉ EmÉeÉÏ Wæû; uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ iÉÔ qÉ×iÉMü WÒûAÉ
AÉæU lÉ iÉÔlÉå eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ, iÉåUÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ eÉÉå zÉÑ® ÌuÉ¥ÉÉlÉ zÉÉÎliÉÃmÉ AÉiqÉmÉS Wæû ExÉÏ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉqrÉMçü ¥ÉÉlÉ xÉå xÉuÉÉïiqÉxɨÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | AÉiqÉxɨÉÉ
WûÏ eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå oÉÄQûÏ qÉÍhÉ MüÐ ÌMüUhÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû xÉÉå uÉWû qÉÍhÉ xÉå
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ; uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ MüÉ ÌMügcÉlÉ AÉMüÉzÉÃmÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÌaÉËU AÉæU aÉëÉqÉ ÌMügcÉlÉÃmÉ
WûÉå ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉç ÌuÉxiÉÉU iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû sÉÏsÉÉ AÉæU mÉ© UÉeÉÉ Måü qÉhÉQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU
sÉÏsÉÉ AÉæU mÉ© MüÐ UÉeÉkÉÉlÉÏ ExÉ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ Måü qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç rÉWû eÉaÉiÉç

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸ oÉëɼhÉ Måü WØûSrÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ TÑüUiÉÉ Wæû | uÉWû qÉhQûmÉÉMüÉzÉ eÉÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû ExÉ qÉåÇ lÉ
mÉ×juÉÏ Wæû, lÉ mÉuÉïiÉ WæÇû, lÉ qÉåbÉ WæÇû, lÉ xÉqÉÑSì WæÇû AÉæU lÉ MüÉåD qÉÑqÉѤÉÑ Wæû | MåüuÉsÉ zÉÔlrÉ zÉÔlrÉ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU
lÉ MüÉåD eÉaÉiÉç Wæû, lÉ MüÉåD SåZÉlÉåuÉÉsÉÉ Wæû-rÉWû xÉoÉ pÉëÉÎliÉ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç rÉWû xÉoÉ iÉåUå ExÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ
TÑüUiÉå WæÇû | ÌuÉSÕUjÉ oÉÉåsÉå, Wåû SåÌuÉ! eÉÉå LåxÉÉ WûÏ Wæû iÉÉå rÉWû qÉåUå pÉ×irÉ pÉÏ AmÉlÉå AÉiqÉ qÉåÇ xÉiÉç WæÇû uÉÉ AxÉiÉç
WæÇû M×ümÉÉ MüU MüÌWûrÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! ÌuÉÌSiÉ uÉåS eÉÉå mÉÑÂwÉ Wæû uÉWû zÉÑ® oÉÉåkÉÃmÉ Wæû | ExÉMüÉå MÑüNû
pÉÏ eÉaÉiÉç xÉirÉÃmÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ , xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ ÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå pÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉålÉå mÉU UxxÉÏ
qÉåÇ xÉmÉï lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÎeÉlÉ mÉÑÂwÉÉåÇ MüÉå AÉiqÉoÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ÎeÉlÉMüÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WÒûAÉ Wæû
ElÉMüÉå eÉaÉiÉç xÉiÉç lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ eÉsÉ MüÉå AxÉiÉç eÉÉlÉå iÉÉå ÌTüU eÉsÉ xɨÉÉ
lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ÎeÉlÉMüÉå AÉiqÉoÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç MüÉå AxÉiÉç eÉÉlÉiÉå Wæû ElÉMüÉå xÉiÉç lÉWûÏÇ
pÉÉxÉiÉÉ | Wåû UÉeÉlÉç eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ MüÉåD pÉëqÉ xÉå AmÉlÉÉ MüOûÉ zÉÏzÉ SåZÉå AÉæU eÉÉaÉlÉå mÉU xuÉmlÉ MüÉ qÉUlÉÉ
lÉWûÏÇ SåZÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå eÉaÉiÉç xÉiÉç lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ MüÉ qÉUlÉÉ pÉëqÉ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå eÉaÉiÉç xÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ, zÉÑ® oÉÉåkÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉëqÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå zÉUiÉçMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉ xÉå UÌWûiÉ zÉÑ® AÉMüÉzÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉÑ®oÉÉåkÉuÉÉsÉÉåÇ MüÉå AWÇû iuÉÇ
AÉÌS urÉjÉï zÉoS MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqÉ AÉæU iÉÑqWûÉUå pÉ×irÉ CirÉÉÌS eÉÉå rÉWû xÉ×̹ Wæû uÉWû
xÉoÉ AÉiqÉÉ xÉå TÑüUå WæÇû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ | MåüuÉsÉ AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU
pÉëqÉ xÉå AÉæU MÑüNû pÉÉxÉiÉÉ Wæû, mÉU zÉÑ®ÌuÉ¥ÉÉlÉ bÉlÉÃmÉ WûÏ ExÉMüÉ zÉåwÉ UWûiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ MüWûMüU
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ SåuÉÏ AÉæU ÌuÉSÕUjÉ MüÉ xÉÇuÉÉS uÉÍzɸeÉÏ lÉå UÉqÉeÉÏ xÉå MüWûÉ iÉoÉ
xÉÔrÉï AxiÉ WûÉåMüU xÉÉrÉÇMüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ WÒûAÉ AÉæU xÉoÉ xÉpÉÉ mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüUMåü xlÉÉlÉ MüÉå aÉD |
eÉoÉ UÉÌ§É oÉÏiÉ aÉD xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ Måü ÌlÉMüsÉiÉå WûÏ xÉoÉ AmÉlÉå xjÉÉlÉÉåÇ mÉU AÉMåü oÉæPåû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå pÉëÉÎliÉÌuÉcÉÉUÉå lÉÉqÉæMüÉålȨ́ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||29||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xuÉmlÉmÉÑÂwÉxÉirÉiÉÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÂwÉ AoÉÉåkÉ WæÇû AjÉÉïiÉç mÉUqÉmÉS qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WÒûL ElÉMüÉå eÉaÉiÉç
uÉeÉëxÉÉU MüÐ lÉÉDÇ SØÄRû Wæû | eÉæxÉå qÉÔZÉï oÉÉsÉMü MüÉå AmÉlÉÏ mÉUNûÉWûÏÇ uÉæiÉÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå
AxÉiÉçÃmÉ eÉaÉiÉç xÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ qÉ×aÉ MüÉå AxÉiÉçÃmÉ eÉsÉÉpÉÉxÉ xÉirÉ WûÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû; xuÉmlÉå qÉåÇ Ì¢ürÉÉ AjÉïpÉëqÉ MüUMåü pÉÉxÉiÉå WæÇû; ÎeÉxÉMüÉå xÉÑuÉhÉïoÉÑή lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ ExÉMüÉå pÉÔwÉhÉoÉÑή
xÉiÉç pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå lÉå§É SÕwÉhÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ qÉÑ£üqÉÉsÉÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ AxÉqrÉMüSzÉÏï MüÉå
AxÉiÉçÃmÉ eÉaÉiÉç xÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç SÏbÉïMüÉsÉ MüÉ xuÉmlÉÉ Wæû: AWûliÉÉ xÉå SØÄRû
eÉÉaÉëiÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | mÉUqÉÍcÉSÉMüÉzÉ xÉuÉïjÉÉ zÉÉÎliÉ AÉæU AÍcÉlirÉ
ÍcÉlqÉÉ§É xuÉÃmÉ xÉuÉïzÉÌ£ü xÉuÉï AÉiqÉÉ WûÏ Wæû; eÉWûÉð eÉæxÉÉ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ eÉaÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ
Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉxÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉWû xuÉmlÉpÉëqÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | ExÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ LMü xuÉmlÉmÉÑU
TÑüUiÉÉ Wæû AÉæU uÉWûÉð SØ¹É WûÉå SØzrÉ MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû | uÉWû SØ¹É AÉæU SØzrÉ SÉålÉÉåÇ cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉS qÉåÇ AÉpÉÉxÉÃmÉ
WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉaÉï MüÉ AÉÌS eÉÉå zÉÑ® AÉiqÉxɨÉÉ jÉÏ ExÉqÉåÇ
AÉÌS xÉÇuÉåSlÉ xmÉlS WÒûAÉ Wæû uÉWûÉð oÉë¼ÉeÉÏ WæÇû AÉæU ExÉÏ Måü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ rÉWû xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû |
rÉWû xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç xuÉmlÉ MüÐ lÉÉDÇ Wæû; ExÉ xuÉmlÉÃmÉ qÉåÇ iÉÑqWûÉUÉ xÉ°ÉuÉ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå iÉÑqÉ WûÉå uÉæxÉå WûÏ
AÉæU pÉÏ WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xuÉmlÉlÉaÉU MüÉå AÉæU xuÉmlÉÉ WûÉå AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉlÉaÉU uÉÉxiÉuÉ xÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ
uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ eÉÉå SØ̹ AÉiÉÉ Wæû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AxÉiÉç WûÏ xÉiÉç WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ rÉWû pÉÏ AWÇû iuÉÇ AÉÌS pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉoÉ MüqÉï WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû pÉÏ eÉÉlÉÉå
|CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! xuÉmlÉ xÉå eÉoÉ qÉlÉÑwrÉ eÉÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ xuÉmlÉ Måü mÉSÉjÉï ExÉå AxÉiÉç
ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû, mÉU rÉå iÉÉå erÉÉåÇ Måü irÉÉåÇ UWûiÉå WæÇû AÉæU eÉoÉ SåÎZÉrÉå iÉoÉ LåxÉå WûÏ WæÇû, ÌTüU AÉmÉ eÉÉaÉëiÉç
AÉæU xuÉmlÉ MüÉå MæüxÉå xÉqÉÉlÉ MüWûiÉå WæÇû | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ xuÉmlÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ eÉÉaÉëiÉ Wæû;
xuÉmlÉ AÉæU eÉÉaÉëiÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | xuÉmlÉ MüÉå pÉÏ AxÉiÉç iÉoÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû eÉoÉ eÉÉaÉiÉÉ Wæû; eÉoÉ iÉMü
eÉÉaÉiÉÉ lÉWûÏÇ iÉoÉ iÉMü AxÉiÉç lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ qÉlÉÑwrÉ pÉÏ eÉoÉ iÉMü AÉiqÉmÉS qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉaÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü
AxÉiÉç lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ AÉiqÉmÉS qÉåÇ eÉÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AxÉiÉçÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû eÉaÉiÉç AxÉiÉçÃmÉ Wæû AÉæU pÉëqÉ xÉå xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ MüÐ x§ÉÏ AxÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÏ Wæû
AÉæU ExÉMüÉå mÉÑÂwÉ xÉiÉçÃmÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ AxÉiÉçÃmÉ xÉiÉç WûÉå ÌSZÉÉD SåiÉÉ Wæû | MåüuÉsÉ
AÉpÉÉxÉÃmÉ eÉaÉiÉç Wæû AÉæU AÉiqÉxɨÉÉ xÉuÉï§É xÉuÉïSÉ A²æiÉÃmÉ Wæû, eÉWûÉð eÉæxÉÉ ÍcÉliÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð uÉæxÉÉ WûÏ
WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌQûooÉå qÉåÇ AlÉåMü U¦É WûÉåiÉå WæÇû ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉMüÉå cÉÉWûiÉÉ Wæû sÉåiÉÉ Wæû, uÉæxÉå WûÏ xÉuÉïaÉiÉ
ÍcÉSÉ MüÉzÉ, eÉWûÉð eÉæxÉÉ ÍcÉliÉiÉÉ Wæû uÉWûÉð uÉæxÉÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AoÉ mÉÔuÉï MüÉ mÉëxÉÇaÉ xÉÑlÉÉå |
eÉoÉ SåuÉÏ lÉå ÌuÉSÕUjÉ mÉU AqÉ×iÉ Måü xÉqÉÉlÉ ¥ÉÉlÉuÉcÉlÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï MüÐ iÉoÉ ExÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉuÉåMü ÃmÉ xÉÑlSU
AÇMÑüU EimÉ³É WÒûAÉ | iÉoÉ xÉUxuÉiÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç eÉÉå MÑüNû MüWûlÉÉ jÉÉ uÉWû qÉæÇ iÉÑfÉxÉå MüWû cÉÑMüÐ |
AoÉ iÉÑqÉ UhÉxÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ qÉ×iÉMü WûÉåaÉå rÉWû qÉæÇ eÉÉlÉiÉÏ WÕðû | AoÉ WûqÉ eÉÉiÉÏ Wæ Çû, sÉÏsÉÉÌSMü MüÉå ÌSZÉÉlÉå Måü
ÍsÉrÉå WûqÉ AÉD jÉÏÇ xÉÉå xÉoÉ ÌSZÉÉ cÉÑMüÐÇ | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU
qÉkÉÑUuÉÉlÉÏ xÉå xÉUxuÉiÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ oÉÑήqÉÉlÉç UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ oÉÉåsÉÉ, Wåû SåÌuÉ! oÉÄQûÉåÇ MüÉ SzÉïlÉ ÌlÉUjÉïMü lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ uÉWû iÉÉå qÉWûÉTüsÉ SålÉå uÉÉsÉÉ Wæû | Wåû SåÌuÉ! eÉÉå AjÉÏï qÉåUå mÉÉxÉ AÉiÉÉ Wæû ExÉå qÉæÇ ÌlÉUjÉïMü lÉWûÏÇ eÉÉlÉå
SåiÉÉ AÉæU xÉoÉMüÉ AjÉï mÉÔUÉ MüUiÉÉ WÕðû | iÉÑqÉ iÉÉå xÉɤÉÉiÉç DµÉUÏ WûÉå CxÉÍsÉL qÉÑfÉå rÉWû uÉU SÉå ÌMü SåWû MüÉå
irÉÉaÉMüU qÉæÇ sÉÉåMüÉliÉU qÉåÇ mÉ© Måü zÉuÉ qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåFÆ AÉæU qÉåUå qÉl§ÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ pÉÏ qÉåUå xÉÉjÉ WûÉåÇ | Wåû
SåÌuÉ! eÉÉå pÉ£ü zÉUhÉ qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå oÉÄQåû sÉÉåaÉ irÉÉaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå, oÉÎsMü ExÉMåü xÉoÉ AjÉï ÍxÉ®

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
MüUiÉå WæÇû | xÉUxuÉiÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ | iÉÔ mÉ© UÉeÉÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ AÉæU
oÉÉåkÉxÉÌWûiÉ ÌlÉzzÉÇMü WûÉåMüU UÉerÉ MüUåaÉÉ | WûqÉÉUÏ AÉUÉkÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå urÉjÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | eÉæxÉÏ MüÉqÉlÉÉ
MüUMåü MüÉåD WûqÉMüÉå xÉåuÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ TüsÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EiÉmĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå xuÉmlÉmÉÑÂwÉxÉirÉiÉÉuÉhÉïlɳÉÉqȨ́ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||30||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AÎalÉSÉWûuÉhÉïlÉ
xÉUxuÉiÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! AoÉ iÉÑqÉ UhÉ qÉåÇ qÉ×iÉMü WûÉåMåü mÉÔuÉï mÉ© UÉeÉÉ Måü zÉUÏU qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉå
AÉæU rÉWû iÉÑqWûÉUÏ pÉÉrÉÉï AÉæU qÉl§ÉÏ pÉÏ iÉÑqWåÇû uÉWûÉð mÉëÉmiÉ WûÉåÇaÉå | Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqÉ LåxÉå cÉsÉå eÉÉuÉÉåaÉå eÉæx Éå
uÉÉrÉÑ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå AµÉ AÉæU qÉ×aÉ FÆOû AÉæU WûÉjÉÏ MüÉ xÉÇaÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå uÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ WûqÉÉUÉ
YrÉÉ xÉÇaÉ Wæû - CxÉxÉå WûqÉ eÉÉiÉÏ WæÇû | CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ lÉå
MüWûÉ iÉoÉ LMü mÉÑÂwÉ lÉå AÉMüU MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç! eÉæxÉå mÉë sÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ qÉlSUÉcÉsÉ AÉæU AxiÉÉcÉsÉ AÉÌS
mÉuÉïiÉ uÉÉrÉÑ xÉå EÄQûiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ zɧÉÑ cÉsÉå AÉiÉå WæÇû AÉæU cÉ¢ü aÉSÉ AÉÌS zÉx§ÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï MüUiÉå WæÇû | eÉæxÉå
qÉWûÉmÉësÉrÉ qÉåÇ xÉoÉ xjÉÉlÉ eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉålÉÉ xÉå xÉoÉ xjÉÉlÉ mÉÔhÉï WÒûL WæÇû AÉæU ElWûÉåÇlÉå
AÎalÉ pÉÏ sÉaÉÉD Wæû ExÉxÉå xjÉÉlÉ eÉsÉlÉå sÉaÉå WæÇû | uÉå zÉoS MüUiÉå WæÇû AÉæU lÉSÏ Måü mÉëuÉÉWû MüÐ lÉÉDÇ oÉÉhÉ
cÉsÉå AÉiÉå WæÇû | AÎalÉ LåxÉÏ sÉaÉÏ Wæû eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ MüÐ oÉÄQûuÉÉÎalÉ xÉqÉÑSì MüÉå xÉÉåZÉiÉÏ Wæû | iÉoÉ SÉålÉÉåÇ
SåÌuÉrÉÉð AÉæU UÉeÉÉ AÉæU qÉl§ÉÏ FÆcÉå cÉÄRû Måü AÉæU fÉUÉåZÉå qÉåÇ oÉæPû Måü YrÉÉ SåZÉlÉå sÉaÉå ÌMü eÉæxÉå mÉësÉrÉMüÉsÉ
qÉåÇ qÉåbÉ cÉsÉå AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉålÉÉ cÉsÉÏ Wæû AÉæU eÉæxÉå mÉësÉrÉ MüÐ AÎalÉ xÉå ÌSzÉÉ mÉÔhÉï WûÉå iÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ
AÎalÉ MüÐ euÉÉsÉÉ xÉå xÉoÉ ÌSzÉÉLÆ mÉÔhÉï WÒûD WæÇû AÉæU ExÉxÉå LåxÉÏ ÍcÉlÉaÉÉËUrÉÉð EÄQûiÉÏ WæÇû qÉÉlÉÉåÇ iÉÉUÉaÉhÉ
ÌaÉUiÉå WæÇû AÉæU AÇaÉÉUÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉåiÉÏ Wæû ExÉxÉå eÉÏuÉ eÉsÉiÉå WæÇû | xÉÑlSU Îx§ÉrÉÉð eÉÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü pÉÔwÉhÉÉåÇ
xÉå mÉÔhÉï jÉÏÇ uÉWû iÉ×hÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ AÎalÉ qÉåÇ eÉsÉiÉÏ WæÇû AÉæU mÉÑÂwÉÉåÇ MüÐ SåWû AÉæU uÉx§É pÉÏ eÉsÉiÉå WæÇû | xÉoÉ
WûÉrÉ WûÉrÉ zÉoS MüUiÉå WæÇû AÉæU eÉsÉiÉå eÉsÉiÉå oÉÉðkÉuÉ, mÉÑ§É AÉæU Îx§ÉrÉÉåÇ MüÉå RÕðûÄRûiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû
AɶÉrÉï SåZÉÉå ÌMü LåxÉå xlÉåWû xÉå eÉÏuÉ oÉÉðkÉå WÒûL WæÇû ÌMü qÉ×irÉÑMüÉsÉ qÉåÇ pÉÏ xlÉåWû lÉWûÏÇ irÉÉaÉ xÉMüiÉå mÉU xÉålÉÉ
Måü sÉÉåaÉ SÕxÉUå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå qÉÉU Måü Îx§ÉrÉÉåÇ MüÉå sÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉ MüÉsÉ UhÉpÉÔÍqÉ qÉåÇ cÉWÒðû AÉåU
zÉoS NûÉ aÉrÉÉ; MüÉåD MüWûiÉÉ jÉÉ WûÉrÉ ÌmÉiÉÉ; MüÉåD MüWûiÉÉ jÉÉ WûÉrÉ qÉÉiÉÉ; WûÉrÉ pÉÉD; WûÉrÉ mÉѧÉ; WûÉrÉ x§ÉÏ |
bÉÉåÄQåû, aÉÉæ, oÉæsÉ, FÆOû AÉÌS mÉzÉÑ CMü•åû ÍqÉsÉ aÉrÉå AÉæU AÎalÉ MüÐ euÉÉsÉÉ uÉ×ή WûÉåiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU oÉÄQûÉ
¤ÉÉåpÉ ESrÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ MüÐ AÎalÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ xjÉÉlÉ AÎalÉ xÉå mÉÔhÉï WÒûL AÉæU ElÉqÉåÇ
AlÉåMü eÉÏuÉ AÉæU xjÉÉlÉ SakÉ WûÉålÉå sÉaÉå |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimÉÌ¨É mÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå AÎalÉSÉWûuÉhÉïlɳÉÉqÉMæü§ÉÏÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ||31||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

AÎalÉSÉWûuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU UÉeÉÉ lÉaÉU MüÉå SåZÉiÉÉ jÉÉ ÌMü sÉÏsÉÉ xÉWåûÍsÉrÉÉåÇ xÉÌWûiÉ
AmÉlÉå SÕxÉUå xjÉÉlÉ xÉå eÉWûÉð UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ jÉÉ AÉD | ExÉMåü qÉWûÉxÉÑlSU pÉÔwÉhÉ MÑüNû OÕûOåû WÒûL AÉæU MÑüNû
ÍzÉÍjÉsÉ jÉå | LMü xÉWåûsÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç! iÉÑqWûÉUå AliÉÈmÉÑU qÉåÇ eÉÉå Îx§ÉrÉÉð jÉÏÇ ElWåÇû zɧÉÑ sÉå aÉrÉå WæÇû,
mÉU CxÉ sÉÏsÉÉ UÉlÉÏ MüÉå WûqÉ oÉÄQåû rÉ¦É xÉå cÉÑUÉMüU sÉå AÉD WæÇû AÉæU SÕxÉUå sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå ElÉ zɧÉÑAÉåÇ lÉå oÉÄQûÉ
Mü¹ ÌSrÉÉ Wæû | iÉÑqWûÉUå ²ÉUå mÉU eÉÉå xÉålÉÉ oÉæPûÏ Wæû ExÉMüÉå pÉÏ uÉWû cÉÔhÉï MüUiÉå WæÇû AÉæU xÉqÉxiÉ lÉaÉU MüÉå
eÉsÉÉMüU sÉÔOû ÍsÉrÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU xÉWåûsÉÏ lÉå UÉeÉÉ xÉå MüWûÉ iÉoÉ UÉeÉÉ lÉå xÉUxuÉiÉÏeÉÏ
xÉå MüWûÉ, Wåû SåuÉÏeÉÏ! rÉWû sÉÏsÉÉ iÉÑqWûÉUÏ zÉUhÉ AÉD Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUå cÉUhÉMüqÉsÉÉåÇ MüÐ pÉëqÉUÏ Wæû; CxÉMüÐ
U¤ÉÉ MüUÉå , AÉæU AoÉ qÉæÇ rÉÑ® MüUlÉå eÉÉiÉÉ WÕðû | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU MüWûMüU UÉeÉÉ ¢üÉåkÉ xÉÇrÉÑ£ü rÉÑ® MüUlÉå MüÉå
UhÉ MüÐ AÉåU qÉ¨É WûÉjÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ cÉsÉÉ iÉoÉ SåuÉÏ Måü xÉÉjÉ eÉÉå mÉëjÉqÉ sÉÏsÉÉ jÉÏ ExÉlÉå YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü
ExÉ sÉÏsÉÉ MüÉ AmÉlÉÏ WûÏ qÉÔÌiÉï xÉÉ xÉÑlSU AÉMüÉU Wæû | eÉæxÉå AÉUxÉÏ qÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ SåZÉMåü
MüWûlÉå sÉaÉÏ, Wåû SåÌuÉ! CxÉqÉåÇ YrÉÉåÇMüU mÉëÉmiÉ WÒûD? eÉoÉ qÉæÇ mÉëjÉqÉ AÉD jÉÏ iÉoÉ iÉÉå qÉÑfÉMüÉå qÉl§ÉÏ, OûWûsÉÑrÉå
AÉæU AlÉåMü mÉÑUuÉÉxÉÏ SåZÉiÉå jÉå AÉæU uÉWû xÉÇzÉrÉ qÉælÉå iÉÑqÉxÉå ÌlÉuÉ×¨É ÌMürÉÉ jÉÉ; ÌTüU qÉæÇ CxÉ mÉëMüÉU MæüxÉå
AÉlÉ ÎxjÉiÉ WÒûD | rÉWû SØzrÉ ÃmÉ MæüxÉÉ AÉSzÉï Wæû ÎeÉxÉMåü pÉÏiÉU oÉÉWûU mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû? rÉWû qÉl§ÉÏ
AÉæU OûWûsÉÑrÉå AÉæU qÉåUÉ rÉWû xuÉÃmÉ YrÉÉ Wæû AÉæU SØzrÉpÉÉuÉ WûÉå YrÉÉåÇMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû? qÉåUÉ rÉWû xÉÇzÉrÉ SÕU
MüUÉå! SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ iÉiMüÉsÉ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉ
AjÉï MüÉå ÍcÉliÉlÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç zÉUÏUMüÉå irÉÉaÉiÉÉ Wæû ExÉÏ AjÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉÏ ¤ÉhÉ
qÉåÇ SåzÉ MüÉsÉ AÉæU mÉSÉjÉï MüÐ SÏbÉïiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉ×̹ TÑüU AÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉUsÉÉåMüxÉ×̹
pÉÉxÉ AÉiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ iÉåUÉ pɨÉÉï qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉÉ jÉÉ iÉoÉ iÉÑfÉ qÉåÇ AÉæU qÉÎl§ÉrÉÉåÇ qÉåÇ CxÉMüÉ oÉWÒûi É
xlÉåWû jÉÉ CxÉxÉå uÉWûÏ ÃmÉ xÉiÉç WûÉåMüU AmÉlÉÏ uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU ExÉå pÉÉxÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉÇMüsmÉmÉÑU AÉæU
xuÉmlÉxÉålÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû "rÉWû SåzÉ MüÉsÉ AÉæU mÉSÉjÉï" pÉÉxÉå WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå MüÉåD AxÉiÉç
mÉSÉjÉï xÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉWû A¥ÉÉlÉMüÉsÉ qÉåÇ WûÏ pÉÉxÉiÉå WæÇû, ¥ÉÉlÉMüÉsÉ qÉåÇ xÉoÉ iÉÑsrÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû;
lrÉÔlÉÉÍkÉMü MüÉåD lÉWûÏÇ UWûiÉÉ; eÉÉaÉëiÉ qÉåÇ xuÉmlÉ ÍqÉjrÉÉ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU xuÉmlÉ qÉåÇ eÉÉaÉëiÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû
| eÉÉaÉëiÉ zÉUÏU qÉ×iÉMü qÉåÇ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû; qÉ×iÉMü eÉlqÉ qÉåÇ AxÉiÉç WûÉåeÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉ×iÉMü qÉåÇ eÉlqÉ AxÉiÉç
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU ClÉMüÉå ÌuÉcÉÉUMüU SåÎZÉrÉå iÉÉå xÉoÉ AuÉxjÉÉ pÉëÉÎliÉqÉÉ§É WæÇû, uÉÉxiÉuÉ
qÉåÇ MüÉåD xÉirÉ lÉWûÏÇ | Wåû sÉÏsÉå! xÉaÉï xÉå AÉÌS qÉWûÉmÉësÉrÉ mÉrÉïliÉ MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ! xÉSÉ erÉÉåÇ MüÉ irÉÉåÇ
oÉë¼xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû; eÉaÉiÉç AÉpÉÉxÉqÉÉ§É Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ
iÉÂuÉUå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû pÉÏ lÉWûÏÇ eÉæxÉå xÉqÉÑS ì
qÉåÇ iÉUÇaÉ EmÉeÉMüU sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç EmÉeÉ MüU sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû | CxÉxÉå `AWÇû'`iuÉÇ'
AÉÌS zÉoS pÉëÉÎliÉqÉÉ§É WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉaÉiÉç qÉ×aÉiÉ×whÉÉ Måü eÉsÉuÉiÉç Wæû | CxÉqÉåÇ AÉxjÉÉ MüUlÉÏ A¥ÉÉlÉiÉÉ
Wæû AÉæU pÉëÉÎliÉ pÉÏ MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå bÉlÉiÉqÉ qÉåÇ rÉ¤É pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU uÉWû rÉ¤É MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû,
oÉë¼ xɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ Wæû, uÉæxÉå WûÏ pÉëÉÎliÉ pÉÏ MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ | eÉlqÉ, qÉ×irÉÑ AÉæU qÉÉåWû xÉoÉ AxÉiÉçÃmÉ
WæÇû | `AWÇû' `iuÉÇ' AÉÌS ÎeÉiÉlÉå zÉoS WæÇû ElÉMüÉ qÉWûÉ mÉësÉrÉ qÉåÇ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû ExÉMåü mÉÏNåû eÉÉå zÉÑ®
zÉÉliÉÃmÉ Wæû AoÉ pÉÏ uÉWûÏ eÉÉlÉ ÌMü erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ oÉë¼xɨÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉÉå mÉ×juÉÏ AÉÌS pÉÔiÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå pÉÏ xÉÇÌuÉiÉ ÃmÉ WæÇû YrÉÉåÇÌMü eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ iÉoÉ rÉWû eÉaÉiÉç WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AÉæU CxÉÏ MüÉUhÉ xÉÇÌuÉiÉçÃmÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉÏuÉÃmÉÏ xÉqÉÑSì qÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉ iÉUÇaÉ EimÉ³É WûÉåiÉå WæÇû AÉæU sÉÏlÉ
pÉÏ WûÉåiÉå WæÇû, mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉsÉÃmÉ WæÇû AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå AÎalÉ qÉåÇ EwhÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉ qÉåÇ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
xÉaÉï Wæû eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Wæû ExÉMüÉå xÉuÉÉïiqÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉÏ MüÉå ÍpÉ³É ÍpÉ³É MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû
sÉÏsÉå! eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ qÉåÇ §ÉxÉ UåhÉÑpÉÉxÉiÉå WæÇû, mÉuÉlÉ qÉåÇ xmÉlS WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ xÉÑaÉlkÉ WûÉåiÉÏ Wæû
xÉÉå xÉoÉ ÌlÉUÉMüÉU Wæû uÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç pÉÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ ÌlÉuÉïmÉÑ Wæû | pÉÉuÉ ApÉÉuÉ; aÉëWûhÉ irÉÉaÉ; xÉÔ¤qÉ xjÉÔsÉ;
cÉU AcÉU CirÉÉÌS xÉoÉ oÉë¼ qÉåÇ AÉpÉÉxÉ WæÇû | Wåû sÉÏsÉå!rÉWû eÉaÉiÉ eÉÉå xÉÉMüÉUÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå AÉiqÉÉ xÉå
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ | eÉæxÉå uÉ×¤É Måü AÇaÉ mÉ§É , TüsÉ OûÉxÉÂmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ oÉë¼xɨÉÉ WûÏ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ eÉæxÉÉ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû, mÉU
uÉWû AÉMüÉzÉÂmÉ xÉÇÌuÉiÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ Wæû, ExÉqÉåÇ AÉæU MüsmÉlÉÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉÉå eÉaÉiÉç
pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû lÉ xÉiÉç Wæû AÉæU lÉ AxÉiÉç Wæû | eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ pÉëqÉ xÉå xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ
eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå AxÉqrÉMçü¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû AxÉiÉç lÉ
WÒûAÉ AÉæU ÎeÉxÉMüÉå xÉqrÉMü oÉÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉmÉï xÉiÉç lÉWûÏÇ | LåxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉç AxÉiÉç lÉWûÏÇ
pÉÉxÉiÉÉ AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ WûÉålÉå xÉå xÉiÉç lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå ÎeÉxÉMåü
AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉ uÉWû AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû | eÉoÉ rÉWû eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ CxÉMüÉå
LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû | ÌMüxÉÏ MüÉå AmÉÔuÉïÂmÉ TÑüU AÉiÉÉ Wæû; ÌMüxÉÏ MüÉå mÉÔuÉïÃmÉ TÑüU AÉiÉÉ Wæû
AÉæU ÌMüxÉÏ MüÉå AmÉÔuÉï ÍqÉÍ´ÉiÉ TÑüU AÉiÉÉ Wæû | CxÉ MüÉUhÉ iÉåUå pÉiÉÉï MüÉå pÉÏ uÉWûÏ qÉl§ÉÏ, x§ÉÏ AÉæU xÉpÉÉ
uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU TÑüU AÉrÉå WæÇû, YrÉÉåÇÌMü AÉiqÉÉ xÉuÉï§ÉÃmÉ Wæû, eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ CxÉ qÉåÇ iÉÏuÉë xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû
uÉæxÉÉ WûÏ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå AmÉlÉå qÉlÉÉåUÉeÉ qÉåÇ eÉÉå mÉëÌiÉpÉÉ ESrÉ WûÉå AÉiÉÏ Wæû uÉWû xÉiÉçÃmÉ
WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÉå sÉÏsÉÉ iÉåUå xÉqqÉÑZÉ oÉæPûÏ Wæû xÉÉå rÉWûÏ WÒûD Wæû AÉæU iÉåUå pÉiÉÉï MüÐ eÉÉå iÉåUå qÉåÇ
iÉÏuÉë uÉÉxÉlÉÉ jÉÏ CxÉxÉå ExÉMüÉå iÉåUÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉÃmÉ WûÉåMüU rÉWû sÉÏsÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD AÉæU iÉåUÉ xÉÉ zÉÏsÉ, AÉcÉÉU,
MÑüsÉ, uÉmÉÑ CxÉMüÉå mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! xÉuÉïaÉiÉ xÉÇÌuÉiÉç AÉMüÉzÉ Wæû | eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ ExÉqÉåÇ WûÉåiÉÉ
Wæû uÉæxÉÉ uÉæxÉÉ ÍcÉSìÖmÉ AÉSzÉï qÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉ xÉoÉ eÉaÉiÉç MüÉ cÉåiÉlÉ SmÉïhÉ qÉåÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉå iÉÉ
Wæû; uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÔ AÉæU qÉæÇ, eÉaÉiÉç, AÉMüÉzÉ, pÉuÉlÉ, mÉ×juÉÏ, UÉeÉÉ AÉÌS xÉoÉ AÉiqÉÃmÉ Wæû | AÉiqÉÉ WûÏ
eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉåÍsÉ xÉå qÉ‹É ÍpÉ³É lÉWûÏÇ uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå AÎalÉSÉWûuÉhÉïlɳÉÉqÉ ²Ȩ́ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ||32||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉirÉ MüÉqÉxÉÇMüsmÉuÉhÉïlÉ
SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! iÉåUÉ pɨÉÉï UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ UhÉ qÉåÇ xÉÇaÉëÉqÉ MüUMåü zÉUÏU irÉÉaÉåaÉÉ AÉæU ExÉÏ
AliÉÈmÉÑU qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåMüU UÉerÉ MüUåaÉÉ | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ lÉå
MüWûÉ iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ Måü mÉÑUuÉÉsÉÏ sÉÏsÉÉ lÉå WûÉjÉ eÉÉåÄQû Måü SåuÉÏ MüÉå mÉëhÉÉqÉ ÌMürÉÉ AÉæU MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! pÉaÉuÉÌiÉ!
qÉæÇlÉå ¥ÉÌiÉÃmÉ MüÉ ÌlÉirÉ mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ AÉæU ExÉlÉå xuÉmlÉ qÉåÇ qÉÑfÉMüÉå SzÉïlÉ ÌSrÉÉ | eÉæxÉå uÉWû DµÉUÏ jÉÏ uÉæxÉå
WûÏ iÉÑqÉ pÉÏ qÉÑfÉMüÉå SØ̹ AÉiÉÏ WûÉå | CxÉxÉå qÉÑfÉ mÉU M×ümÉÉ mÉU M×ümÉÉ MüUMåü qÉlÉuÉÉÎcNûiÉ TüsÉ SÉå | iÉoÉ
SåuÉÏ AmÉlÉå pÉ£ü mÉU mÉëxÉ³É WûÉåMüU oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! iÉÔlÉå AlÉlrÉ WûÉåMüU qÉåUÏ pÉÌ£ü MüÐ Wæû AÉæU ExÉxÉå iÉåUÉ
zÉUÏU pÉÏ eÉÏhÉï WûÉå aÉrÉÉ Wæû AoÉ qÉåÇ iÉÑfÉ mÉU mÉëxÉ³É WÕðû eÉÉå MÑüNû iÉÑfÉMüÉå uÉÉÎgNûiÉ WûÉå uÉWû uÉU qÉÉðaÉ |
sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû pÉaÉuÉÌiÉ! eÉoÉ qÉåUÉ pɨÉÉï UhÉ qÉåÇ SåWû irÉÉaÉ Så iÉÉå qÉæÇ CxÉÏ zÉUÏU xÉå ExÉMüÐ pÉÉrÉÉï WûÉåFÆ |
SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, iÉÔlÉå pÉÉuÉlÉÉ xÉÌWûiÉ pÉsÉÏ mÉëMüÉU mÉÑhrÉÉÌSMüÉåÇ xÉå ÌlÉÌuÉïblÉ qÉåUÏ xÉåuÉÉ MüÐ Wæû CxÉxÉå LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ
| iÉoÉ mÉÔuÉï sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! iÉÑqÉ iÉÉå xÉirÉ xÉÇMüsmÉ, xÉirÉMüÉqÉ AÉæU oÉë¼xuÉÃmÉ WûÉå qÉÑfÉMüÉå ExÉÏ
zÉUÏU xÉå iÉÑqÉ ÌuÉSÕUjÉ Måü aÉ×Wû qÉåÇ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ qÉÑfÉå YrÉÉåÇ lÉ sÉå aÉDÇ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå!
qÉæÇ ÌMüxÉÏ MüÉ MÑüNû lÉWûÏÇ MüUiÉÏ | xÉoÉ eÉÏuÉÉåÇ Måü xÉÇMüsmÉ qÉÉ§É SåWû WæÇû AÉæU qÉæÇ ¥ÉÎmiÉÃmÉ WÕðû | LMü LMü
eÉÏuÉ Måü AliÉU cÉæiÉlrÉqÉÉ§É SåuÉiÉÉ WûÉåMüU qÉæÇ ÎxjÉiÉ WÕðû; eÉÉå -eÉÉå pÉÉuÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå ÍxÉ®iÉÉ
WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ iÉÔlÉå qÉåUÉ AÉUÉkÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ iÉoÉ iÉÔlÉå rÉWû mÉëÉjÉïlÉÉ MüÐ jÉÏ ÌMü qÉåUå pɨÉÉï MüÉ eÉÏuÉ
CxÉÏ AÉMüÉzÉqÉhQûmÉ qÉåÇ UWåû AÉæU qÉÑfÉMüÉå ¥ÉÉlÉ MüÐ pÉÏ mÉëÉÎmiÉ WûÉå | ExÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU qÉæÇ lÉå iÉÑfÉMüÉå ¥ÉÉlÉ
MüÉ EmÉSåzÉ ÌSrÉÉ AÉæU iÉÑfÉMüÉå ¥ÉÉlÉ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | CxÉÏ ÌlÉÍqÉ¨É ExÉlÉå mÉÔeÉlÉ ÌMürÉÉ jÉÉ ExÉxÉå ExÉMåü rÉWûÏ
mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü SåWûxÉÌWûiÉ pɨÉÉï Måü xÉÉjÉ eÉÉuÉåaÉÏ | eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ ÍcÉ¨É xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ xmÉlS SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ uÉæxÉÏ ÍxÉ®iÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå iÉmÉ MüUiÉå WæÇû ElÉMüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå ÍcÉSÉiqÉÉ WûÏ SåuÉiÉÉÃmÉ WûÉåMå ü
TüsÉ MüÉå SåiÉå WæÇû | eÉæxÉå-eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ MüÐ iÉÏuÉëiÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå WûÉåiÉÏ Wæû cÉæiÉlrÉ xÉÇÌuÉiÉ xÉå ExÉMüÉå uÉæxÉÉ WûÏ
TüsÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç xÉå ÍpÉ³É ÌMüxÉÏ xÉå ÌMüxÉÏ MüÉå MüSÉÍcÉiÉç MÑüNû TüsÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ |
AÉiqÉÉ xÉuÉïaÉiÉ AÉæU xÉuÉï Måü AliÉÈMüUhÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå ExÉqÉåÇ cÉæirÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉå uÉæxÉÉ WûÏ
zÉÑpÉÉzÉÑpÉ pÉÉuÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉirÉ MüÉqÉxÉÇMüsmÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ §ÉrÉÎx§ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉï ||33||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuÉSÕUjÉqÉUhÉuÉhÉïlÉ
UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ eÉoÉ SåuÉÏ xÉå MüWûMüU xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ aÉrÉÉ iÉÉå ExÉlÉå uÉWûÉð YrÉÉ
ÌMürÉÉ! uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ UÉeÉÉ aÉ×Wû xÉå ÌlÉMüsÉÉ iÉÉå iÉÉUÉåÇ qÉåÇ cÉlSìqÉÉ Måü xÉSØzÉ xÉqmÉÔhÉï xÉålÉÉ
xÉå xÉÑzÉÉåÍpÉiÉ WÒûAÉ AÉæU UjÉ mÉU AÉÃÄRû WûÉåMüU xÉpÉÉxÉÌWûiÉ xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ AÉrÉÉ uÉWû UjÉ qÉÉåiÉÏ AÉæU qÉÍhÉrÉÉåÇ
xÉå mÉÔhÉï jÉÉ AÉæU ExÉqÉåÇ AÉPû bÉÉåÄQåû sÉaÉå jÉå eÉÉå uÉÉrÉÑ xÉå pÉÏ iÉϤhÉ cÉsÉiÉå jÉå AÉæU ExÉqÉåÇ mÉÉðcÉ kuÉeÉÉ jÉÏÇ
| ExÉ UjÉ mÉU AÉÃÄRû WûÉå UÉeÉÉ CxÉ pÉÉðÌiÉ xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ AÉrÉÉ eÉæxÉå xÉÑqÉå mÉuÉïiÉ mÉÇZÉÉåÇ xÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ eÉÉ mÉÄQåû
| iÉoÉ eÉæxÉå mÉësÉrÉMüÉsÉ qÉåÇ xÉqÉÑSì CMü•åû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ SÉålÉÉåÇ xÉålÉÉLÆ CMü•ûÏ WûÉå aÉDÇ AÉæU oÉÄQûÉ rÉÑ®
WûÉålÉå sÉaÉÉ AÉæU qÉåbÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ rÉÉåkÉÉåÇ Måü zÉoS WûÉålÉå sÉaÉå | eÉæxÉå qÉåbÉ xÉå oÉÔðSÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU
AÎalÉ xÉå ÍcÉlÉaÉÉËUrÉÉð ÌlÉMüsÉiÉÏ WæÇû uÉæxÉå WûÏ zÉx§ÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉålÉå sÉaÉÏ | eÉæxÉå mÉësÉrÉMüÉsÉ MüÐ oÉÄQûuÉÉlÉsÉ
AÎalÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ zÉx§ÉÉåÇ xÉå AÎalÉ ÌlÉMüsÉiÉÏ jÉÏ AÉæU ElÉ zÉx§ÉÉåÇ xÉå AlÉåMü eÉÏuÉ qÉUå | CxÉ mÉëMüÉU
eÉoÉ oÉÄQûÉ rÉÑ® WûÉålÉå sÉaÉÉ iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ MÑüNû ÌlÉoÉïsÉ WÒûD AÉæU FkuÉï qÉåÇ eÉÉå SÉålÉÉåÇ sÉÏsÉÉ SåuÉÏ MüÐ
ÌSurÉ SØ̹ xÉå SåZÉiÉÏ jÉÏÇ ElWûÉåÇlÉå MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! iÉÑqÉ iÉÉå xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉ WûÉå AÉæU WûqÉÉUå mÉU iÉÑqWûÉUÏ SrÉÉ pÉÏ
Wæû WûqÉÉUå pɨÉÉï MüÐ eÉrÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ CxÉMüÉ MüÉUhÉ MüWûÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! ÌuÉSÕUjÉ Måü zɧÉÑ UÉeÉÉ
ÍxÉ® lÉå eÉrÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÍcÉUMüÉsÉ mÉrÉïliÉ qÉåUÏ mÉÔeÉÉ MüÐ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUå pɨÉÉï lÉå eÉrÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É mÉÔeÉÉ
lÉWûÏÇ MüÐ, qÉÉå¤É Måü ÌlÉÍqÉ¨É MüÐ Wæû CxÉxÉå eÉÏiÉ ÍxÉ® UÉeÉÉ MüÐ WûÉåaÉÏ AÉæU iÉåUå pÉiÉÉï MüÉå qÉÉå¤É MüÐ mÉëÉÎmiÉ
WûÉåaÉÏ | Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉ ÎeÉxÉ ÌlÉÍqÉ¨É MüÉåD WûqÉÉUÏ xÉåuÉÉ MüUiÉÉ Wæû WûqÉ ExÉMüÉå uÉæxÉÉ WûÏ TüsÉ SåiÉÏ WæÇû |
CxÉxÉå UÉeÉÉ ÍxÉ® ÌuÉSÕUjÉ MüÉå eÉÏiÉMüU UÉerÉ MüUåaÉÉ | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌTüU xÉålÉÉ MüÉå xÉoÉ
SåZÉlÉå sÉaÉÏÇ AÉæU SÉålÉÉåÇ UÉeÉÉåÇ MüÉ mÉUxmÉU iÉÏuÉë rÉÑ® WûÉålÉå sÉaÉÉ | SÉålÉÉåÇ UÉeÉÉåÇ lÉå LåxÉå oÉÉhÉ cÉsÉÉrÉå qÉÉlÉÉåÇ
SÉålÉÉåÇ ÌuÉwhÉÑ WûÉå ZÉÄQåû WæÇû | ÌuÉSÕUjÉ lÉå LMü oÉÉhÉ cÉsÉÉrÉÉ ExÉMåü xÉWûx§É WûÉå aÉrÉå AÉæU ExÉMåü AÉaÉå eÉÉMüU
sÉÉZÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU mÉUxmÉU rÉÑ® MüUiÉå MüUiÉå OÒûMüÄQåû OÒûMüÄQåû WûÉåMåü ÌaÉU mÉÄQåû | LåxÉå SÕU xÉå SÕU oÉÉhÉ cÉsÉå
eÉÉiÉå jÉå ÌMü eÉæxÉå ÌlÉuÉÉïhÉ ÌMürÉÉ SÏmÉMü lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | iÉoÉ UÉeÉÉ ÍxÉ® lÉå qÉÉåWûÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ AÉæU
ExÉMåü AÉlÉå xÉå ÌuÉSÕUjÉ Måü ÍxÉuÉÉ xÉoÉ xÉålÉÉ qÉÉåÌWûiÉ WÒûD | eÉæxÉå ElqɨÉiÉÉ xÉå MÑüNû xÉÑÍkÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÏ uÉæxÉå
WûÏ ElÉMüÉå MÑüNû xÉÑÍkÉ lÉ UWûÏ AÉæU mÉUxmÉU SåZÉiÉå WûÏ UWû aÉrÉå qÉÉlÉÉåÇ ÍcÉ§É ÍsÉZÉå WæÇû | iÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÉå
pÉÏ qÉÉåWû MüÉ AÉuÉåzÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ iÉÉå ExÉlÉå mÉëoÉÉåkÉÃmÉÏ zÉx§É cÉsÉÉrÉÉ ExÉxÉå xÉoÉMüÉ qÉÉåWû NÕûOû aÉrÉÉ AÉæU
eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉå AÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ xÉoÉMåü WØûSrÉ mÉëTÑüÎssÉiÉ WûÉå
aÉrÉå | iÉoÉ ÍxÉ® UÉeÉÉ lÉå lÉÉaÉÉx§É oÉÉhÉ cÉsÉÉrÉÉ ExÉxÉå AlÉåMü LåxÉå lÉÉaÉ ÌlÉMüsÉ AÉrÉå qÉÉlÉÉåÇ mÉuÉïiÉ EÄQû
AÉiÉå WæÇû | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ ÌSzÉÉLÆ lÉÉaÉÉåÇ xÉå mÉÔhÉï WûÉå aÉDÇ AÉæU ElÉMåü qÉÑZÉxÉå ÌuÉwÉ AÉæU AÎalÉ MüÐ euÉÉsÉÉ
ÌlÉMüsÉÏ ÎeÉxÉxÉå ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ lÉå oÉWÒûiÉ Mü¹ mÉÉrÉÉ iÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå aÉÂÄQûÉx§É cÉsÉÉrÉÉ ExÉxÉå
AlÉåMü aÉÂÄQû mÉëMüOû WÒûL AÉæU eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü ESrÉ WûÉålÉå xÉå AlkÉMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xÉmÉï lɹ
WÒûL AÉæU lÉÉaÉÉåÇ MüÉå lɹ MüUMåü aÉÂÄQû pÉÏ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉrÉå | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ Måü irÉÉaÉlÉå xÉå xÉÇMüsmÉxÉ×̹ MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉÂÄQû AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉrÉå AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå eÉÉaÉå WÒûL MüÉå xuÉmlÉlÉaÉU MüÉ
ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ aÉÂÄQûÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå aÉrÉÉ | ÌTüU eÉoÉ MüÉåD oÉÉhÉ ÍxÉ® cÉsÉÉuÉå iÉÉå ÌuÉSÕUjÉ
ExÉMüÉå lɹ MüUå eÉæxÉå xÉÔrÉï iÉqÉ MüÉå lɹ MüUå AÉæU ExÉlÉå oÉÉhÉÉåÇ MüÐ oÉÄQûÏ uÉwÉÉï MüÐ ExÉxÉå ÍxÉ® pÉÏ ¤ÉÉåpÉ
MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | iÉoÉ ÌmÉNûsÉÏ sÉÏsÉÉ lÉå fÉUÉåZÉå xÉå SåZÉMåü SåuÉÏeÉÏ xÉå MüWûÉ Wåû SåÌuÉ! AoÉ qÉåUå pɨÉÉï MüÐ
eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | SåuÉÏ xÉÑlÉMåü qÉÑxÉMüUÉD mÉU qÉÑZÉ xÉå MÑüNû lÉ MüWû WØûSrÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉUÉ ÌMü eÉÏuÉ MüÉ ÍcÉ¨É oÉWÒûiÉ
cÉgcÉsÉ Wæû, LåxÉå SåZÉiÉå WûÏ jÉå ÌMü xÉÔrÉï ESrÉ WÒûL qÉÉlÉÉåÇ xÉÔrÉï pÉÏ rÉÑ® MüÉ MüÉæiÉÑMü SåZÉlÉå AÉrÉå WæÇû-AÉæU
ÍxÉ® lÉå iÉqÉÃmÉ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉuÉïÌSzÉÉ zrÉÉqÉ WûÉå aÉDÇ AÉæU MÑüNû pÉÏ lÉ pÉÉÍxÉiÉ WûÉåiÉÉ jÉÉ -

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉÉlÉÉåÇ MüÉeÉsÉ MüÐ xÉqÉ̹iÉÉ CMü•ûÏ WÒûD Wæû |iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå xÉÔrÉïxÉÉ mÉëMüÉzÉÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ
iÉqÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ | eÉæxÉå zÉUSèMüÉsÉ qÉåÇ xÉoÉ bÉOûÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû, MåüuÉsÉ zÉÑ® AÉMüÉzÉ WûÏ UWûiÉÉ Wæû eÉæxÉå
AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå sÉÉåpÉÉ ÌSMü MüÉ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉWæû AÉæU eÉæxÉå sÉÉåpÉÃmÉÏ MüÉeÉsÉ Måü ÌlÉuÉ×¨É WûÉålÉå
xÉå ¥ÉÉlÉ uÉÉlÉç MüÐ oÉÑή ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉëMüÉzÉ xÉå iÉqÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ AÉæU xÉoÉ ÌSzÉÉ ÌlÉqÉïsÉ WÒûDÇ |
eÉæxÉå AaÉxirÉqÉÑÌlÉ xÉqÉÑSì MüÉå mÉÉlÉ MüU aÉrÉå jÉå uÉæxÉå WûÏ mÉëMüÉzÉ iÉqÉ MüÉ mÉÉlÉ MüU aÉrÉÉ iÉoÉ ÍxÉ® lÉå
uÉæiÉÉsÉÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ qÉÉåÌWûiÉ WûÉå aÉD AÉæU ExÉqÉåÇ xÉå qÉWûÉÌuÉMüUÉsÉ AÉæU
mÉUNûÉWûÏÇ xÉqÉÉlÉ qÉÔÌiÉï kÉÉUhÉ ÌMürÉå LåxÉå zrÉÉqÉÃmÉ uÉæiÉÉsÉ pÉÉxÉlÉå sÉaÉå, eÉÉå aÉëWûhÉ lÉ ÌMürÉå eÉÉuÉåÇ AÉæU eÉÏuÉ
Måü pÉÏiÉU mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉuÉåÇ | ÎeÉlÉMåü UWûlÉå MüÉ xjÉÉlÉ zÉÔlrÉ qÉÎlSU, MüÐcÉÄQû AÉæU mÉuÉïiÉ WæÇû, zÉx§É xÉå
ÌlÉMüsÉMüU ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ MüÉå SÒÈZÉ SålÉå sÉaÉå | ÌmÉzÉÉcÉ uÉWû WûÉåiÉå WæÇû ÎeÉlÉMüÐ zÉÉx§ÉÉå£ü Ì¢ürÉÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÏ AÉæU eÉÉå qÉUMåü pÉÔiÉ, ÌmÉzÉÉcÉ AÉæU uÉæiÉÉsÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU UÉaÉ, ²åwÉ, iÉ×whÉÉ AÉæU pÉÔZÉ xÉå eÉsÉiÉå UWûiÉå WæÇû
| ElÉMüÉ MüÉåD oÉÄQûÉ xÉUSÉU ÌuÉSÕUjÉ Måü ÌlÉMüOû AÉlÉå sÉaÉÉ iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå ÃmÉMüÉ lÉÉqÉMü Ax§É cÉsÉÉrÉÉ
AÉæU ExÉxÉå qÉWûÉpÉrÉÉlÉMüÃmÉ oÉÄQåû lÉZÉ, MåüzÉ, ÎeÉÀûÉ, ESU AÉæU WûÉåPûxÉÌWûiÉ lÉalÉÃmÉ pÉæUuÉ mÉëMüOû WûÉåMüU
uÉæiÉÉsÉÉåÇ MüÉå pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå AÉæU ZÉmmÉU qÉåÇ U£ü pÉUMüU mÉÏlÉå AÉæU lÉ×irÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU xÉoÉMüÉå SÒÈZÉ SålÉå
sÉaÉå | iÉoÉ ÍxÉ® lÉå ¢üÉåkÉ MüUMåü UɤÉxÉÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå LMü MüÉåÌOû pÉrÉÉlÉMüÃmÉ AÉæU MüÉsÉå
UɤÉxÉ mÉÉiÉÉsÉ AÉæU ÌSzÉÉAÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉå ÎeÉlÉMüÐ ÎeÉÀûÉ ÌlÉMüsÉÏ WÒûD AÉæU LåxÉÉ cÉqÉiMüÉU MüUiÉå jÉå eÉæxÉå
zrÉÉqÉ qÉåbÉ qÉåÇ ÌoÉeÉsÉÏ cÉqÉiMüÉU MüUiÉÏ Wæû | uÉå ÎeÉxÉMüÉå SåZÉåÇ ExÉMüÉå qÉÑZÉ qÉåÇ QûÉsÉ-Måü sÉå eÉÉuÉåÇ | ElÉMüÉå
SåZÉMåü ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ oÉWÒûiÉ QûU aÉD, YrÉÉåÇÌMü ÎeÉxÉMåü xÉqqÉÑZÉ uÉå WðûxÉMåü SåZÉåÇ uÉWû pÉrÉ xÉå qÉU eÉÉuÉå |
iÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå AmÉlÉÏ xÉålÉÉ MüÉå Mü¹uÉÉlÉ SåZÉ ÌuÉwhÉÑAx§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ UɤÉxÉ lɹ WûÉå aÉrÉå |
ÌTüU UÉeÉÉ ÍxÉ® lÉå AÎalÉ lÉÉqÉMü Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉqmÉÔhÉï ÌSzÉÉAÉåÇ qÉåÇ AÎalÉ TæüsÉ aÉD AÉæU sÉÉåaÉ
eÉsÉlÉå sÉaÉå | iÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå uÉÂhÉÃmÉÏ oÉÉhÉ cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå eÉæxÉå xÉliÉÉåÇ Måü xÉÇaÉ xÉå A¥ÉÉlÉÏ Måü
iÉÏlÉÉåÇ iÉÉmÉ ÍqÉOû eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÎalÉ MüÉ iÉÉmÉ ÍqÉOû aÉrÉÉ | eÉsÉ xÉå xÉoÉ xjÉÉlÉ mÉÔhÉï WûÉå aÉrÉå AÉæU ÍxÉ®
MüÐ oÉWÒûiÉ xÉålÉÉ eÉsÉ qÉåÇ oÉWû aÉD | iÉoÉ ÍxÉ® lÉå zÉÉåwÉhÉqÉrÉ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ eÉsÉ xÉÔZÉ aÉrÉÉ mÉU
MüWûÏÇ MüWûÏÇ MüÐcÉÄQû UWû aÉD | ExÉlÉå ÌTüU iÉåeÉÉåqÉrÉ oÉÉhÉ cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå MüÐcÉÄQû pÉÏ xÉÔ ZÉ aÉD AÉæU
ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ aÉUqÉÏ xÉå urÉÉMÑüsÉ WûÉåMüU LåxÉÏ iÉmÉlÉå sÉaÉÏ eÉæxÉå qÉÔZÉï MüÉ WØûSrÉ ¢üÉåkÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû |
iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå qÉåbÉ lÉÉqÉMü Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå qÉåbÉ uÉwÉïlÉå sÉaÉå AÉæU zÉÏiÉsÉ qÉlS qÉlS uÉÉrÉÑ cÉsÉlÉå sÉaÉÉ
eÉæxÉå AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU AÉrÉå eÉÏuÉ MüÉ xÉÇxÉUlÉÉ bÉOûiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉålÉÉ zÉÏiÉsÉ WÒûD |
ÌTüU ÍxÉ® lÉå uÉÉrÉÑÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå xÉÔZÉå mÉ§É MüÐ lÉÉDÇ ÌuÉSÕUjÉ ÌTüUlÉå sÉaÉÉ | iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå
mÉWûÉÄQûÃmÉÏ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå mÉWûÉÄQûÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï WûÉålÉå sÉaÉÏ AÉæU uÉÉrÉÑ MüÉ qÉÉaÉï ÂMü aÉrÉÉ AÉæU uÉÉrÉÑ Måü
¤ÉÉåpÉ ÍqÉOû eÉÉlÉå xÉå xÉoÉ mÉSÉjÉï ÎxjÉUpÉÔiÉ WûÉå aÉrÉå | eÉæxÉå xÉÇuÉåSlÉ xÉå UÌWûiÉ ÍcÉ¨É zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
xÉoÉ zÉÉliÉ WûÉå aÉrÉå | eÉoÉ mÉWûÉÄQû EÄQû EÄQû Måü ÍxÉ® MüÐ xÉålÉÉ mÉU mÉÄQåû iÉoÉ ÍxÉ® lÉå uÉeÉë ÃmÉ Ax§É
cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå mÉuÉïiÉ lɹ WÒûL | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU uÉeÉë uÉwÉåï iÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå oÉë¼ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÎeÉxÉxÉå uÉeÉë
lɹ WÒûL AÉæU oÉë¼ Ax§É AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉrÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU mÉUxmÉU ClÉMüÉ rÉÑ® WûÉåiÉÉ jÉÉ | eÉÉå
Ax§É ÍxÉ® cÉsÉÉuÉå ExÉMüÉå ÌuÉSÕUjÉ ÌuÉSÉUhÉ MüUå AÉæU eÉÉå ÌuÉSÕUjÉ cÉsÉÉuÉå ExÉMüÉå ÍxÉ® ÌuÉSÉUhÉ MüU QûÉsÉå
| ÌlÉSÉlÉ ÌuÉSÕUjÉ UÉeÉÉ lÉå LMü LåxÉÉ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÌMü UÉeÉÉ ÍxÉ® MüÉ UjÉ cÉÔhÉï WûÉå aÉrÉÉ AÉæU bÉÉåÄ Qåû pÉÏ
xÉoÉ cÉÉæmÉOû MüU QûÉsÉå | iÉoÉ ÍxÉ® UÉeÉÉ lÉå UjÉ xÉå EiÉU LåxÉÉ Ax§É cÉsÉÉrÉÉ ÌMü ÌuÉSÕUjÉ MüÉ UjÉ AÉæU
bÉÉåÄQåû lɹ WÒûL AÉæU SÉålÉÉåÇ RûÉsÉ AÉæU iÉsÉuÉÉU sÉåMüU rÉÑ® MüUlÉå sÉaÉå | ÌTüU SÉålÉÉåÇ Måü UjÉuÉÉWûMü AÉæU UjÉ sÉå
AÉrÉå, ExÉMåü FmÉU SÉålÉÉåÇ AÉÃÄRû WûÉåMüU rÉÑ® MüUlÉå sÉaÉå | ÌuÉSÕUjÉ lÉå ÍxÉ® mÉU LMü oÉUNûÏ cÉsÉÉD eÉÉå
ExÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ sÉaÉÏ AÉæU ÂÍkÉU cÉsÉÉ | iÉoÉ ExÉMüÉå SåZÉ sÉÏsÉÉ lÉå SåuÉÏ xÉå MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! qÉåUå pɨÉÉï MüÐ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
eÉrÉ WÒûD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU sÉÏsÉÉ MüWûiÉÏ WûÏ jÉÏ ÌMü ÍxÉ® lÉå oÉUNûÏ cÉsÉÉD xÉÉå ÌuÉSÕUjÉ Måü WØûSrÉ
qÉåÇ sÉaÉÏ AÉæU ExÉMüÉå SåZÉ Måü ÌuÉSÕUjÉ MüÐ sÉÏsÉÉ zÉÉåMüuÉÉlÉç WûÉåMüU MüWûlÉå sÉaÉÏ, Wåû SåÌuÉ! qÉåUÉ pɨÉÉï Wæû; SÒ¹
ÍxÉ® lÉå oÉÄQûÉ Mü¹ ÌSrÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÌTüU ÍxÉ® lÉå LMü LåxÉÉ ZÉ…¡û cÉsÉÉrÉÉ ÌMü ÎeÉxÉxÉå ÌuÉSÕUjÉ Måü
mÉÉðuÉ MüOû aÉrÉå AÉæU bÉÉåÄQåû pÉÏ MüOû aÉrÉå mÉU iÉÉå pÉÏ ÌuÉSÕUjÉ rÉÑ® MüUiÉÉ UWûÉ | ÌTüU ÍxÉ® lÉå ÌuÉSÕUjÉ Måü ÍzÉU
mÉU ZÉ…¡û MüÉ mÉëWûÉU ÌMürÉÉ iÉÉå uÉWû qÉÔNûÉï ZÉÉMåü ÌaÉU mÉÄQûÉ | LåxÉå SåZÉMåü ExÉMåü xÉÉUjÉÏ UjÉ MüÉå aÉ×Wû qÉåÇ sÉå
AÉlÉå sÉaÉå iÉÉå ÍxÉ® ExÉMåü mÉÏNåû SÉæÄQûÉ ÌMü qÉæÇ CxÉMüÉ zÉÏzÉ sÉå AÉFÆ, mÉUliÉÑ mÉMüÄQû lÉ xÉMüÉ | eÉæxÉå
AÎalÉ qÉåÇ qÉcNûU mÉëuÉåzÉ lÉ MüU xÉMüiÉÉ uÉæxÉå WûÏ SåuÉÏ Måü mÉëpÉÉuÉ xÉå ÌuÉSÕUjÉ MüÉå uÉWû lÉ mÉMüÄQû xÉMüÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉåÌuÉSÕUjÉqÉUhÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ cÉiÉÑÎx§ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||34||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

qÉ×irÉÑqÉÔcNûÉïlÉliÉUmÉëÌiÉqÉÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ xÉÉUjÉÏ UÉeÉÉ MüÉå aÉ×Wû qÉåÇ sÉå AÉrÉÉ iÉÉå Îx§ÉrÉÉð, qÉl§ÉÏ, oÉÉlkÉuÉ AÉæU
MÑüOÒûqoÉÏ ÂSlÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU oÉÄQåû zÉoS WûÉålÉå sÉaÉå | ÍxÉ® MüÐ xÉålÉÉ sÉÔOûlÉå sÉaÉÏ WûÉjÉÏ, bÉÉåÄQåû xuÉÉqÉÏ ÌoÉlÉÉ
ÌTüUiÉå jÉå | ÌTüU ÌRÇûRûÉåUÉ ÌTüUÉrÉÉ aÉrÉÉ ÌMü UÉeÉÉ ÍxÉ® MüÐ ÌuÉeÉrÉ WÒûD | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ AÉåU xÉå zÉÉÎliÉ WÒûD |
ÍxÉ® UÉeÉÉ Måü FmÉU Nû§É WûÉålÉå sÉaÉÉ AÉæU xÉoÉ mÉ×juÉÏ MüÉ UÉeÉÉ uÉWûÏ WÒûAÉ | eÉæxÉå ¤ÉÏUxÉqÉÑ Sì xÉå qÉlSUÉcÉsÉ
ÌlÉMüsÉ Måü zÉÉliÉ WÒûAÉ uÉæxÉå WûÏ xÉoÉ AÉåU zÉÉÎliÉ WÒûD | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ aÉ×Wû qÉåÇ AÉrÉÉ iÉoÉ
ExÉMüÐ AÉæU SÕxÉUÏ sÉÏsÉÉ MüÉå SåZÉ Måü mÉëoÉÑ® sÉÏsÉÉ MüWûlÉå sÉaÉÏ, Wåû SåÌuÉ! rÉWû zÉUÏU xÉå uÉWûÉð YrÉÉåÇMüU eÉÉ
mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ? rÉWû iÉÉå pɨÉÉï MüÉå LåxÉå SåZÉMåü qÉ×iÉMü ÃmÉ WûÉå aÉD Wæû AÉæU UÉeÉÉ pÉÏ qÉ×irÉÑ Måü ÌlÉMüOû mÉÄQûÉ Wæû
MåüuÉsÉ MÑüNû µÉÉxÉ AÉiÉå WæÇû | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! rÉWû ÎeÉiÉlÉå AÉUqpÉ iÉÔ SåZÉiÉÏ Wæû ÌMü rÉÑ® WÒûAÉ AÉæU
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç Wæû xÉÉå xÉoÉ pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû AÉæU iÉåUÉ pɨÉÉï eÉÉå mÉ© jÉÉ ExÉMüÉ WØûSrÉ eÉÉå
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ jÉÉ uÉWûÏÇ rÉWû xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû | mÉ© MüÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ uÉÍzɸ oÉëɼhÉ Måü qÉhQûmÉÉ
MüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÉ qÉhQûmÉÉMüÉzÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ Måü AÉ´ÉrÉ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû
xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç uÉÍzɸ oÉëɼhÉ MüÐ mÉÑrÉï¹Mü qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû xÉÉå AÉMüÉzÉqÉåÇ WûÏ AÉMüÉzÉ ÎxjÉiÉ Wæû | ÌMügcÉlÉ Wæû
CxÉxÉå xÉqmÉÔhÉï TÑüUiÉÉ Wæû, mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÌMügcÉlÉ pÉÏ MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ
Wæû | ExÉ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ `AWÇû' `iuÉÇ' eÉaÉiÉ pÉëqÉxÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû, MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | Wåû sÉÏsÉå! ExÉ uÉÍzɸ
oÉëɼhÉ Måü qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü xjÉÉlÉ WæÇû AÉæU ElÉqÉåÇ mÉëÉhÉÏ AÉiÉå eÉÉiÉå AÉæU lÉÉlÉÉ urÉuÉWûÉU
MüUiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû eÉæxÉå xuÉmlÉxÉ×̹ qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü AÉUqpÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå AxÉiÉçÃmÉ WæÇû uÉæxÉå WûÏ rÉWû
eÉaÉiÉç pÉÏ AxÉiÉçÃmÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! lÉ rÉWû SØ¹É Wæû AÉæU lÉ AÉaÉå SØzrÉ Wæû; xÉoÉ pÉëqÉÃmÉ WæÇû! SعÉ, SzÉïlÉ,
SØzrÉ Ì§ÉmÉÑOûÏ urÉuÉWûÉU qÉåÇ Wæû | eÉÉå SØzrÉ lÉWûÏÇ iÉÉå SØ¹É MæüxÉå WûÉå? xÉoÉ AxÉiÉçÃmÉ Wæû | ClÉxÉå ÌWûiÉ eÉÉå
mÉUqÉmÉS Wæû uÉWû ESrÉ-AxiÉ xÉå UÌWûiÉ, ÌlÉirÉ AeÉ, zÉÑ®, AÌuÉlÉÉzÉÏ AÉæU A²æiÉÃmÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ
Wæû | eÉoÉ ExÉMüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû iÉoÉ SØzrÉ pÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! SØzrÉ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉÉxiÉuÉ
qÉåÇ lÉ MÑüNû EmÉeÉÉ Wæû AÉæU lÉ EmÉeÉåaÉÉ | ÎeÉiÉlÉå xÉÑqÉå AÉÌSMü mÉuÉïiÉ eÉÉsÉ AÉæU mÉ×juÉÏ AÉÌSMü iɨuÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû uÉå xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû | eÉæxÉå xumlÉ xÉ×̹ mÉëirÉ¤É pÉÉxÉiÉÏ Wæû mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ uÉæxÉå
WûÏ CxÉ eÉaÉiÉ pÉÏ eÉÉlÉÉå | Wåû sÉÏsÉå! eÉÏuÉ mÉëÌiÉ AmÉlÉÏ AmÉlÉÏ xÉ×̹ Wæû mÉUliÉÑ ExÉqÉåÇ xÉÉU MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå
MåüsÉå Måü jÉqpÉå qÉåÇ xÉÉU MÑüNû lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ CxÉ xÉ×̹ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå xÉÉU MÑüNû lÉWûÏÇ
ÌlÉMüsÉiÉÉ-ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! iÉåUå pɨÉÉï mÉ© MüÐ eÉÉå xÉ×̹ Wæû xÉÉå uÉÍzɹ
oÉëɼhÉ Måü qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AjÉÉïiÉç ÌuÉSÕUjÉ MüÉ eÉaÉiÉç mÉ© Måü WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû uÉWûÉð iÉåUÉ zÉUÏU
mÉÄQûÉ Wæû AÉæU UÉeÉÉ mÉ© MüÉ pÉÏ zÉuÉ mÉÄQûÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! iÉåUå pɨÉÉï mÉ© MüÐ xÉ×̹ WûqÉMüÉå mÉëSåzÉqÉÉ§É Wæû |
ExÉ mÉëSåzÉ qÉÉ§É qÉåÇ AÇaÉѸ mÉëqÉÉhÉ WØûSrÉMüqÉsÉ Wæû; ExÉqÉåÇ iÉåUå pÉiÉÉï MüÉ eÉÏuÉÉMüÉzÉ Wæû AÉæU ExÉÏ qÉåÇ rÉWû
eÉaÉiÉç TÑüUiÉÉ Wæû xÉÉå mÉëSåzÉqÉÉ§É pÉÏ Wæû AÉæU SÕU xÉå SÕU MüÉåÌOû rÉÉåeÉlÉ mÉrÉïliÉ Wæû | qÉÉaÉï qÉåÇ uÉeÉëxÉÉU MüÐ lÉÉDÇ
iɨuÉÉåÇ MüÉ AÉuÉUhÉ Wæû | ExÉMüÉå sÉÉðbÉ Måü iÉåUå pɨÉÉï MüÐ xÉ×̹ Wæû eÉWûÉð uÉWû zÉuÉ mÉÄQûÉ Wæû ExÉMåü mÉÉxÉ rÉWû
sÉÏsÉÉ eÉÉrÉ mÉëÉmiÉ WÒûD | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! LåxÉå qÉÉaÉï MüÉå sÉÉðbÉ Måü uÉWû ¤ÉhÉ qÉåÇ MæüxÉå mÉëÉmiÉ WÒûD AÉæ U
ÎeÉxÉ zÉUÏU xÉå eÉÉlÉÉ jÉÉ uÉWû zÉUÏU iÉÉå rÉWûÏÇ mÉÄQûÉ Wæû uÉWû ÌMüxÉ ÃmÉ xÉå uÉWûÉð aÉD AÉæU uÉWûÉð Måü sÉÉåaÉÉåÇ lÉå
ExÉMüÉå SåZÉMåü MæüxÉå eÉÉlÉÉ Wæû xÉÉå xÉǤÉåmÉ xÉå MüWûÉå | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! CxÉ sÉÏsÉÉ Måü uÉרÉÉliÉ MüÐ
qÉÌWûqÉÉ LåxÉÏ Wæû ÎeÉxÉMåü kÉÉUå xÉå rÉWû eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ExÉå qÉæÇ xÉǤÉåmÉ xÉå MüWûiÉÏ WÕðû | Wåû
sÉÏsÉå! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû rÉWû pÉëqÉÃmÉ eÉaÉiÉç mÉ© Måü WØûSrÉ qÉåÇ TÑüUiÉÉ Wæû |
ExÉqÉåÇ ÌuÉSÕUjÉ MüÉ eÉlqÉ pÉÏ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû; sÉÏsÉÉ MüÉ mÉëÉmiÉ WûÉålÉÉ pÉÏ pÉëqÉ Wæû; xÉÇaÉëÉqÉ pÉÏ pÉëqÉÃmÉ Wæû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÌuÉSÕUjÉ MüÉ qÉUlÉÉ pÉÏ pÉëqÉÃmÉ Wæû AÉæU ExÉMåü pÉëqÉÃmÉ eÉaÉiÉç qÉåÇ iÉÑqÉ WûqÉ oÉæPåû WæÇû | sÉÏsÉÉ iÉÔ pÉÏ AÉæU
UÉeÉÉ pÉÏ pÉëqÉÃmÉ Wæû AÉæU qÉæÇ xÉuÉÉïiqÉÉ WÕðû- qÉÑfÉMüÉå xÉSÉ rÉWûÏ ÌlɶÉrÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ iÉåUÉ pɨÉÉï
qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉÉ jÉÉ iÉoÉ iÉÑfÉxÉå ExÉMüÉ xlÉåWû oÉWÒ ûiÉ jÉÉ, CxÉÍsÉrÉå iÉÔ qÉWûÉxÉÑlSU pÉÔwÉhÉ mÉÌWûlÉå WÒûL uÉÉxÉlÉÉ
Måü AlÉÑxÉÉU ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉëjÉqÉ ExÉMüÉ AliÉuÉÉWûMü
zÉUÏU WûÉåiÉÉ Wæû; ÌTüU uÉÉxÉlÉÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉåiÉÉ Wæû | ExÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU iÉåUÉ pɨÉÉï eÉoÉ qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ
mÉëjÉqÉ ExÉMüÉ AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU jÉÉ, ExÉxÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉå aÉrÉÉ AÉæU eÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WÒûAÉ iÉoÉ mÉëjÉqÉ
ExÉMüÉå eÉlqÉ pÉÏ WÒûAÉ AÉæU qÉUhÉ pÉÏ WÒûAÉ | eÉoÉ iÉåUÉ pɨÉÉï qÉ×iÉMü WÒûAÉ iÉoÉ ExÉMüÉå AmÉlÉÉ eÉlqÉ AÉæU
MÑüsÉ sÉÏsÉÉ MüÉ eÉlqÉ, qÉÉiÉÉ, ÌmÉiÉÉ AÉæU sÉÏsÉÉ Måü xÉÉjÉ ÌuÉuÉÉWû pÉÉxÉ AÉrÉå | eÉæxÉå iÉÔ mÉ© MüÉå pÉÉxÉ AÉDÇ
jÉÏ uÉæxÉå WûÏ uÉWû xÉoÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÉå pÉÉxÉ AÉrÉå | Wåû sÉÏsÉå! oÉë¼ xÉuÉÉïiqÉÉ Wæû; eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ ExÉqÉåÇ iÉÏuÉë xmÉlS
WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû | qÉæÇ ¥ÉÌiÉÃmÉ cÉæiÉlrÉ zÉÌ£ü WÕðû, qÉÑfÉMüÉå eÉæxÉÏ CcNûÉ MüUMåü sÉÉåaÉ mÉÔeÉiÉå WæÇû
uÉæxÉå WûÏ TüsÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ CcNûÉ MüU Måü MüÉåD WûqÉMüÉå mÉÔeÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå
uÉæxÉå WûÏ ÍxÉ®iÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | sÉÏsÉÉ lÉå eÉÉå qÉÑfÉ xÉå uÉU qÉÉðaÉÉ jÉÉ ÌMü qÉæÇ ÌuÉkÉuÉÉ lÉ WûÉåFÆ AÉæU CxÉÏ
zÉUÏU xÉå pɨÉÉï Måü ÌlÉMüOû eÉÉFÆ AÉæU qÉæÇlÉå MüWûÉ jÉÉ ÌMü LåxÉå WûÏ WûÉåaÉÉ CxÉÍsÉrÉå qÉ×irÉÑ -qÉÔNûÉï Måü AlÉliÉU
ExÉMüÉå AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÉxÉ AÉrÉÉ AÉæU AmÉlÉå zÉUÏU xÉÌWûiÉ eÉWûÉð iÉåUå pɨÉÉï mÉ© MüÉ zÉuÉ mÉÄQûÉ jÉÉ uÉWûÉð
qÉhQûmÉ qÉåÇ uÉæxÉå WûÏ zÉUÏU xÉå ExÉMåü ÌlÉMüOû eÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû, Wåû sÉÏsÉå! ExÉMüÉå rÉWû ÌlɶÉrÉ UWûÉ ÌMü qÉæÇ
ExÉÏ zÉUÏU xÉå AÉD WÕðû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå qÉ×irÉÑqÉÔcNûÉïlÉliÉUmÉëÌiÉqÉÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcȨ́ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ
||35 ||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

qÉhQûmÉÉMüÉzÉ aÉqÉlÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉ mÉëMüÉU uÉWû sÉÏsÉÉ mÉ© UÉeÉÉ Måü qÉhQûmÉ qÉåÇ eÉÉ mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû uÉWû
xÉÑÌlÉrÉå | eÉoÉ uÉWû sÉÏsÉÉ qÉ×irÉÑ-qÉÔcNûÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD iÉÉå ExÉMåü AlÉliÉU ExÉMüÉå mÉÔuÉï Måü zÉUÏU MüÐ lÉÉDÇ
uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÉxÉ AÉrÉÉ AÉæU ExÉlÉå eÉÉlÉÉ ÌMü qÉæÇ SåuÉÏ MüÉ uÉU mÉÉMåü ExÉÏ zÉUÏU xÉå
AÉD WÕðû | uÉWû AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ mɤÉÏ MüÐ lÉÉDÇ EÄQûiÉÏ eÉÉiÉÏ jÉÏ, iÉoÉ ExÉMüÉå AmÉlÉå AÉaÉå
LMü MülrÉÉ SØ̹ AÉD | CxÉxÉå sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ, Wåû SåÌuÉ! iÉÔ MüÉælÉ Wæû? SåuÉÏ lÉå MüWûÉ; qÉæÇ ¥ÉÎmiÉSåuÉÏ MüÐ mÉѧÉÏ
WÕðû AÉæU iÉÑfÉå mÉWÒðûcÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå AÉD WÕðû | sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ Wåû SåuÉÏeÉÏ | qÉÑfÉå pɨÉÉï Måü mÉÉxÉ sÉå cÉsÉÉå | Wåû
UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ uÉWû MülrÉÉ AÉaÉå AÉæU sÉÏsÉÉ mÉÏNåû WûÉå SÉålÉÉåÇ AÉMüÉzÉ qÉåÇ EÄQåû AÉæU ÍcÉUMüÉsÉ mÉrÉïliÉ AÉMüÉzÉ
qÉåÇ EÄQûiÉÏ aÉDÇ | mÉWûsÉå qÉåbÉÉåÇ Måü xjÉÉlÉ ÍqÉsÉåÇ, ÌTüU uÉÉrÉÑ Måü xjÉÉlÉ ÍqÉsÉå, ÌTüU xÉÔrÉï MüÉ qÉhQûmÉ AÉæU
iÉÉUÉqÉhQûsÉ ÍqÉsÉÉ, ÌTüU AÉæU sÉÉåMümÉÉsÉÉåÇ Måü xjÉÉlÉ oÉë¼É ÌuÉwhÉÑ AÉæU ÂSì Måü sÉÉåMü AÉrÉå | ClÉ xÉoÉMüÉå
sÉÉðbÉ qÉWûÉuÉeÉëxÉÉU MüÐ lÉÉDÇ oÉë¼ÉhQû MümÉÉOû AÉrÉÉ ExÉMüÉå pÉÏ sÉÉðbÉ aÉDÇ | eÉæxÉå MÑüqpÉ qÉåÇ oÉUTü QûÉÍsÉrÉå iÉÉå
ExÉMüÐ zÉÏiÉsÉiÉÉ oÉÉWûU mÉëMüOû WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉWû oÉë¼ÉhQû xÉå oÉɽ ÌlÉMüsÉ aÉDÇ | ExÉ oÉë¼ÉhQû xÉå
SzÉaÉÑhÉÉ eÉsÉ iɨuÉ AÉrÉÉ; CxÉÏ mÉëMüÉU uÉWû AÎalÉ, uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉiɨuÉ AÉuÉUhÉ MüÉå pÉÏ sÉÉðbÉ aÉDÇ |
ExÉMåü AÉaÉå qÉWûÉcÉæiÉlrÉ AÉMüÉzÉ AÉrÉÉ ExÉMüÉ AliÉ MüWûÏÇ lÉWûÏÇ -uÉWû AÉÌS, AliÉ AÉæU qÉkrÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MüÉåÌOû MüsmÉ mÉrÉïliÉ aÉÂÄQû EÄQûiÉå eÉÉuÉåÇ iÉÉå pÉÏ ExÉMüÉ AliÉ lÉ mÉÉuÉåÇ; LåxÉå mÉUqÉÉMüÉzÉ qÉåÇ
uÉWû aÉDÇ AÉæU uÉWûÉð ClÉMüÉå MüÉåÌOû oÉë¼ÉhQû SØ̹ AÉrÉå | eÉæxÉå uÉlÉ qÉåÇ AlÉåMü uÉפÉÉåÇ Måü TüsÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU
mÉUxmÉU lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå uÉæxÉå WûÏ uÉWû xÉ×̹ AÉmÉMüÉå lÉ eÉÉlÉiÉÏ jÉÏ ÌTüU LMü oÉë¼ÉhQûÃmÉÏ TüsÉ qÉåÇ SÉålÉÉåÇ mÉëuÉåzÉ
MüU aÉDÇ eÉæxÉå cÉÏÇÌOûrÉÉð TüsÉ Måü qÉÑZÉqÉÉaÉï qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉiÉÏ WæÇû | ExÉqÉåÇ ÌTüU ElWûÉåÇlÉå oÉë¼É, ÌuÉwhÉÑ AÉæU
ÂSì xÉÌWûiÉ Ì§ÉsÉÉåMüÐ SåZÉÏ | ElÉMåü pÉÏ sÉÉåMü sÉÉðbÉ aÉDÇ AÉæU ElÉMåü lÉÏcÉå AÉæU sÉÉåMümÉÉsÉÉåÇ Måü xjÉÉlÉ sÉÉðbÉå
| ÌTüU uÉå cÉlSìqÉÉ, iÉÉUÉ, uÉÉrÉÑ AÉæU qÉåbÉqÉhQûsÉÉåÇ MüÉå sÉÉðbÉ Måü EiÉUÏ AÉæU UÉeÉÉ Måü lÉaÉU AÉæU ExÉ
qÉhQûmÉÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉWûÉð mÉ© UÉeÉÉ MüÉ zÉuÉ TÔüsÉÉåÇ xÉå RðûmÉÉ mÉÄQûÉ jÉÉ mÉëuÉåzÉ MüU aÉDÇ | CxÉMåü AlÉliÉU uÉWû
MÑüqÉÉUÏ CxÉ pÉÉðÌiÉ AliÉ®ÉïlÉ WûÉå aÉD eÉæxÉå MüÉåD qÉÉrÉÉuÉÏ mÉSÉjÉï WûÉå AÉæU AliÉ®ÉïlÉ WûÉå eÉÉuÉå | sÉÏsÉÉ mÉ©
Måü mÉÉxÉ oÉæPû aÉD AÉæU qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉUlÉå sÉaÉÏ ÌMü rÉWû qÉåUÉ pɨÉÉï Wæû uÉWûÉð CxÉlÉå xÉÇaÉëÉqÉ ÌMürÉÉ jÉÉ, AoÉ
zÉÔUqÉÉ MüÐ aÉÌiÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU CxÉ mÉUsÉÉåMü qÉåÇ AÉrÉ Måü xÉÉårÉÉ Wæû | ExÉMåü mÉÉxÉ qÉæÇ pÉÏ AmÉlÉå
mÉÉxÉ qÉæÇ pÉÏ AmÉlÉå zÉUÏU xÉå SåuÉÏ eÉÏ Måü uÉU xÉå AÉlÉ mÉëÉmiÉ WÒûD WÕðû qÉåUå LåxÉÉ AoÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU qÉæÇ oÉÄQåû
AÉlÉlS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûD WÕðû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå ÌuÉcÉÉU Måü mÉÉxÉ LMü cÉqÉU mÉÄQûÉ jÉÉ ExÉMüÉå WûÉjÉ qÉåÇ sÉåMåü
pɨÉÉï Måü ÍsÉrÉå ÌWûsÉÉlÉå sÉaÉÏ | eÉæxÉå cÉlSìqÉÉ ÌMüUhÉÉåÇ xÉÌWûiÉ zÉÉåpÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMåü EPûÉlÉå xÉå uÉWû
cÉqÉU zÉÉåpÉÉ mÉÉlÉå sÉaÉÉ | SåuÉÏ xÉå sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåuÉÏ! rÉWû UÉeÉÉ iÉÉå qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉMåü µÉÉxÉ
AoÉ jÉÉåÄQåû xÉå UWåû WæÇû eÉoÉ rÉWûÉð xÉå qÉ×iÉMü WûÉåMåü mÉ© Måü zÉUÏU qÉåÇ eÉÉuÉåaÉÉ iÉoÉ UÉeÉÉ Måü eÉÉaÉå WÒûL qÉl§ÉÏ
AÉæU lÉÉæMüU MæüxÉÉ eÉÉlÉåÇaÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! iÉoÉ qÉl§ÉÏ AÉæU lÉÉæMüU eÉÉå WûÉåuÉåÇaÉå ElÉMüÉå ²æiÉMüsÉlÉÉ MÑüNû
lÉ pÉÉxÉåaÉÏ rÉWû YrÉÉ AɶÉrÉï WÒûAÉ Wæû | CxÉ uÉרÉÉliÉ MüÉå iÉÔ, qÉæÇ AÉæU AmÉÔuÉï sÉÏsÉÉ eÉÉlÉåaÉÏ AÉæU lÉ MüÉåD
eÉÉlÉåaÉÉ, YrÉÉåÇÌMü CxÉMåü xÉÇMüsmÉ MüÉå AÉæU MüÉåD MæüxÉå eÉÉlÉå? sÉÏsÉÉ lÉå ÌTüU mÉÔNûÉ, Wåû SåuÉÏ! AmÉÔuÉï sÉÏsÉÉ
eÉÉå uÉWûÉð eÉÉrÉ mÉëÉmiÉ WÒûD jÉÏ ExÉMüÉ zÉUÏU iÉÉå rÉWûÉð mÉÄQûÉ Wæû AÉæU iÉÑqWûÉUÉ ExÉMüÉå uÉU pÉÏ jÉÉ iÉÉå ÌTüU CxÉ
SåWû Måü xÉÉjÉ uÉWû YrÉÉåÇ lÉ mÉëÉmiÉ WÒûD? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! NûÉrÉÉ MüpÉÏ kÉÔmÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÏ AÉæU xÉcÉ
fÉÔPû pÉÏ MüpÉÏ CMü•ûÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå rÉWû AÉÌS lÉÏÌiÉ Wæû | eÉæxÉå eÉæxÉå AÉÌS lÉÏÌiÉ WÒûD Wæû uÉæxÉå WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå mÉU NûÉWûÏÇ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ MüsmÉlÉÉ ÍqÉOûÏ iÉÉå mÉUNûÉWûÏÇ AÉæU uÉæiÉÉsÉ CMü•åû lÉWûÏÇ
WûÉåiÉå uÉæxÉå WûÏ pÉëqÉÃmÉ eÉaÉiÉç MüÉ zÉUÏU ExÉ eÉaÉiÉç qÉåÇ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ AÉæU SÕxÉUå Måü xÉÇMüsmÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ AmÉlÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
zÉUÏU xÉå lÉWûÏÇ eÉÉ xÉMüiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü uÉWû AÉæU zÉUÏU Wæû AÉæU rÉWû AÉæU zÉUÏU Wæû; uÉæxÉå WûÏ UÉeÉÉ Måü eÉaÉiÉç
SmÉïhÉ qÉåÇ sÉÏsÉÉ Måü xÉÇMüsmÉ MüÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | qÉåUå uÉU xÉå uÉWû xÉÔ¤qÉ SåWû xÉå mÉëÉmiÉ WÒûD | eÉoÉ
ExÉMüÉå qÉ×irÉÑ MüÐ CcNûÉ mÉëÉmiÉ WÒûD iÉoÉ ExÉMüÉå ExÉMüÉ xÉÉ WûÏ AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÏ pÉÉxÉ AÉrÉÉ | ExÉMüÉ zÉUÏU
xÉÇMüsmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ jÉÉ xÉÉå AmÉlÉÉ xÉÇMüsmÉ uÉWû xÉÉjÉ sÉå aÉD Wæû CxÉxÉå AmÉlÉå ExÉÏ zÉUÏU xÉå uÉWû aÉD Wæû |
ExÉlÉå AÉmÉMüÉå LåxÉå eÉÉlÉÉ ÌMü qÉæÇ uÉWûÏ sÉÏsÉÉ WÕðû | Wåû sÉÏsÉå! AÉiqÉxɨÉÉ xÉuÉÉïiqÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ
pÉÉuÉlÉÉ ExÉqÉåÇ SØÄRû WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ uÉæxÉÉ ÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉ rÉWû ÌlɶÉrÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü
mÉÉgcÉpÉÉæÌiÉMü ÃmÉ WÕðû ExÉMüÉå LåxÉå WûÏ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ EÄQû lÉWûÏÇ xÉMüiÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû sÉÏsÉÉ iÉÉå
AÌuÉÌSiÉ uÉåS jÉÏ AjÉÉïiÉç A¥ÉÉlÉxÉÌWûiÉ jÉÏ AÉæU ExÉMüÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü pÉëqÉ lÉWûÏÇ ÌlÉuÉ×¨É WÒûAÉ jÉÉ, mÉUliÉÑ
qÉåUÉ uÉU jÉÉ CxÉ MüÉUhÉ ExÉMüÉå qÉ×irÉÑ-qÉÔNûÉï Måü AlÉliÉU rÉWû pÉÉxÉ AÉrÉÉ ÌMü qÉæÇ SåuÉÏ Måü uÉU xÉå cÉsÉÏ
eÉÉFÆaÉÏ CxÉ uÉÉxÉlÉÉ MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå uÉWû mÉëÉmiÉ WÒûD Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉaÉiÉç pÉëÉÎliÉqÉÉ§É Wæû | eÉæxÉå pÉëqÉ xÉå
eÉåuÉUÏ qÉåÇ xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ AÉpÉÉxÉÂmÉ Wæû | ExÉMüÉ AÍkɸÉlÉ AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå WûÏ
A¥ÉÉlÉ xÉå SÕU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ xÉSÉ zÉÉliÉÃmÉ AÉæU AÉiqÉÉlÉlS xÉå iÉ×miÉ UWûiÉå WæÇû, mÉU
A¥ÉÉlÉÏ zÉÉÎliÉ MæüxÉå mÉÉuÉåÇ? eÉæxÉå ÎeÉxÉMüÉå iÉÉmÉ cÉÄRûÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ AliÉÈMüUhÉ eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU iÉ×wÉÉ pÉÏ
oÉWÒûiÉ sÉaÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ÎeÉxÉMüÉå A¥ÉÉlÉÃmÉÏ iÉÉmÉ cÉÄRûÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉ AliÉU UÉaɲåwÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU
ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ iÉ×whÉÉÃmÉÏ iÉ×wÉÉ pÉÏ oÉWÒûiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | ÎeÉxÉMüÉ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ iÉqÉ lɹ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉ AliÉU UÉaÉ
²æwÉÉÌSMü xÉå lÉWûÏÇ eÉsÉiÉÉ AÉæU ExÉMüÐ ÌuÉwÉrÉMüÐ iÉ×whÉÉ pÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå qÉhQûmÉÉMüÉzÉ aÉqÉlÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ wÉOèû̧ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||36||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

qÉ×irÉÑÌuÉcÉÉUuÉhÉïlÉ
SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå mÉÑÂwÉ AÌuÉÌSiÉuÉåS Wæû AjÉÉïiÉç ÎeÉxÉlÉå eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ mÉS lÉWûÏÇ eÉÉlÉÉ uÉWû
oÉÄQûÉ mÉÑhrÉuÉÉlÉç pÉÏ WûÉå iÉÉå pÉÏ ExÉMüÉå AliÉuÉÉWûMüiÉÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ | AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU pÉÏ fÉÔPû Wæû,
YrÉÉåÇÌMü xÉÇMüsmÉÃmÉ Wæû | CxÉxÉå ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉç iÉÑfÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ; zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ
xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉU Wæû | ÌTüU sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ Wåû SåÌuÉ! eÉÉå rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû iÉÉå pÉÉuÉ
AÉæU ApÉÉuÉÃmÉ mÉSÉjÉï MæüxÉå WûÉåiÉå WæÇû? AÎalÉ EwhÉÂmÉ Wæû mÉ×juÉÏ ÎxjÉUÃmÉ Wæû, oÉUTü zÉÏiÉsÉ Wæû, AÉMüÉzÉ
MüÐ xɨÉÉ Wæû, MüÉsÉ MüÐ xɨÉÉ Wæû, MüÉåD xjÉÔsÉ Wæû MüÉåD xÉÔ¤qÉ mÉSÉjÉï Wæû, aÉëWûhÉ, irÉÉaÉ, eÉlqÉ, qÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû;
AÉæU qÉ×iÉMü WÒûAÉ ÌTüU eÉlqÉiÉÉ Wæû CirÉÉÌSMü xɨÉÉ MæüxÉå pÉÉxÉiÉÏ WæÇû? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉoÉ mÉSÉjÉï ApÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU MüÉsÉ MüÐ xɨÉÉ pÉÏ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | ExÉMåü mÉÏNåû
AlÉliÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ; xÉoÉ MüsÉlÉÉAÉåÇ xÉå UÌWûiÉ AÉæU oÉÉåkÉqÉÉ§É oÉë¼xɨÉÉ WûÏ UWûiÉÏ Wæû | ExÉ cÉæiÉlrÉ qÉɧÉxɨÉÉ
xÉå eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ cÉæiÉlrÉxÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ AÉmÉMüÉå iÉåeÉ AhÉÑ eÉÉlÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ MüÉåD
AÉmÉMüÉå mɨÉÏÃmÉ EÄQûiÉÉ SåZÉå uÉæxÉå WûÏ SåZÉiÉÉ Wæû | ExÉxÉå xjÉÔsÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû; uÉWûÏ xjÉÔsÉiÉÉ oÉë¼ÉhQûÃmÉ
WûÉåiÉÏ Wæû ExÉxÉå iÉåeÉ AhÉÑ AÉmÉMüÉå oÉë¼ÉÂmÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû | ÌTüU oÉë¼ÉÂmÉ WûÉåMüU eÉaÉiÉç MüÉå UcÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå
eÉæxÉå oÉë¼É cÉåiÉiÉÉ eÉÉiÉÉWæû uÉæxÉå WûÏ uÉæxÉå xjÉÔsÉÃmÉ WûÉåiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû |AÉÌS UcÉlÉÉlÉå eÉæxÉÉ ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ Wæû ÌMü
`rÉWû LåxÉå WûÉå' AÉæU `CiÉlÉå MüÉsÉ UWåû' ExÉMüÉ lÉÉqÉ lÉÏÌiÉ Wæû | eÉæxÉå AÉÌS UcÉlÉÉ ÌlÉrÉiÉ MüÐ Wæû uÉWû erÉÉåÇ MüÐ
irÉÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû; ExÉMåü ÌlÉuÉÉUhÉ MüUlÉå MüÉå ÌMüxÉÏ MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AÉÌS oÉë¼É pÉÏ AMüÉUhÉÃmÉ
Wæû AjÉÉïiÉç MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ iÉÉå eÉaÉiÉç MüÉ EmÉeÉlÉÉ qÉæÇ MæüxÉå MüWÕðû? Wåû sÉÏsÉå! MüÉåD xuÉÃmÉ xÉå lÉWûÏÇ EmÉeÉÉ
mÉUliÉÑ cÉåiÉlÉÉ xÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉç AÉMüÉU WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ eÉæxÉå ÌlɶÉrÉ Wæ û uÉæxÉå WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû
| AÎalÉ EwhÉ WûÏ Wæû; oÉTïü zÉÏiÉsÉ WûÏ Wæû AÉæU mÉ×juÉÏ ÎxjÉiÉÃmÉ WûÏ Wæû | eÉæxÉå EmÉeÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÎxjÉiÉ WæÇû |
Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå cÉåiÉlÉ Wæû ExÉ mÉU rÉWû lÉÏÌiÉ Wæû ÌMü uÉWû EmÉSåzÉ MüÉ AÍkÉMüÉUÏ Wæû AÉæU eÉÉå eÉÄQû Wæû ExÉqÉåÇ
uÉWûÏ eÉÄQûiÉÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû | eÉÉå AÉÌS ÍcÉixÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ AÉMüÉzÉ MüÉ TÑüUlÉÉ WÒûAÉ iÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåMüU WûÏ
ÎxjÉiÉ WÒûAÉ | eÉoÉ MüÉsÉ MüÉ xmÉlS TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWûÏ cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉ MüÉsÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû; eÉoÉ
uÉÉrÉÑ MüÉ TÑüUlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWûÏ xÉÇÌuÉiÉç uÉÉrÉÑÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU AÎalÉ, eÉsÉ, mÉ×juÉÏ
lÉÉlÉÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûL WæÇû | xjÉÔsÉ, xÉÔ¤qÉ ÃmÉ WûÉåMüU cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç WûÏ ÎxjÉiÉ WûÉå UWûÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ
qÉåÇ cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç WûÏ mÉuÉïiÉ uÉפÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ cÉåiÉlÉ xÉÇÌuÉiÉç eÉaÉiÉç ÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ
WÒûAÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå AÉÌS lÉÏÌiÉ lÉå mÉSÉjÉÉåïÇ Måü xÉÇMüsmÉÃmÉ kÉÉUå WæÇû uÉæxÉå WûÏ ÎxjÉiÉ WæÇû ExÉMåü ÌlÉuÉÉUhÉ
MüUlÉå MüÐ ÌMüxÉÏ MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ, YrÉÉåÇÌMü cÉåiÉlÉ MüÉ iÉÏuÉë AprÉÉxÉ WÒûAÉ Wæû, eÉoÉ rÉWûÏ xÉÇÌuÉiÉç EsÉOûMüU
AÉæU mÉëMüÉU xmÉlS WûÉå iÉoÉ AÉæU WûÏ mÉëMüÉU WûÉå; AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû eÉaÉiÉ xÉiÉç lÉWûÏÇ | eÉæxÉå
xÉÇMüsmÉlÉaÉU pÉëqÉÍxÉ® Wæû AÉæU eÉæxÉå xuÉmlÉmÉÑÂwÉ AÉæU krÉÉlÉlÉaÉU AxÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÏ
AxÉiÉçÃmÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉ xÉå xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉ×̹ Måü AÉÌS qÉåÇ iÉlqÉɧÉxɨÉÉ WûÉåiÉÏ
Wæû AÉæU ExÉ iÉlqÉɧÉxɨÉÉ MüÉ AÉpÉÉxÉ ÌMÇüÍcÉiÉç xuÉmlÉxÉ×̹ MüÉ MüÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉÉaÉëiÉ eÉaÉiÉç
Måü AÉÌS iÉlqÉɧÉxɨÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉxÉå ÌMügcÉlÉ AMüÉUhÉ ÃmÉ rÉWû eÉaÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû
eÉaÉiÉç uÉÉxiÉuÉç qÉåÇ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ; AxÉiÉç WûÏ xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ MüÐ AÎalÉ
xuÉmlÉ qÉåÇ AxÉiÉç WûÏ xÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå rÉWû AxÉiÉç eÉaÉiÉç xÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
eÉlqÉ, qÉ×irÉÑ AÉæU MüqÉÉåïÇ MüÉ TüsÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå iÉÔ ´ÉuÉhÉ MüU | Wåû sÉÏsÉå! oÉÄRûÉ AÉæU NûÉåOûÉ eÉÉå WûÉåi ÉÉ Wæû xÉÉå
SåzÉ MüÉsÉ AÉæU SìurÉ xÉå WûÉåiÉÉ Wæû | LMü oÉÉsrÉÉ uÉxjÉÉ qÉåÇ qÉ×iÉMü WûÉåiÉå WæÇû AÉæU LMü rÉÉæuÉlÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ
qÉ×iÉMü WûÉåiÉå WæÇû ÎeÉxÉMüÐ SåzÉ MüÉsÉ AÉæU SìurÉ MüÐ cÉå¹É rÉjÉÉzÉÉx§É WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÐ aÉÌiÉ pÉÏ zÉÉx§É Måü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AlÉÑxÉÉU WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉå cÉå¹É zÉÉx§É Måü ÌuÉ® WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå AÉrÉÑ pÉÏ uÉæxÉÏ WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû | LMü Ì¢ürÉÉ
LåxÉÏ Wæû ÎeÉxÉxÉå AÉrÉÑ uÉ×ή WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU LMü Ì¢ürÉÉ xÉå bÉOû eÉÉiÉÏ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ,
SìurÉ, AÉrÉÑ Måü bÉOûÉlÉå oÉÄRûÉlÉåuÉÉsÉÏ WæÇû | ElÉqÉåÇ eÉÏuÉÉåÇ Måü zÉUÏU oÉÄQûÏ xÉÔ¤qÉ AuÉxjÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | rÉWû
AÉÌS lÉÏÌiÉ UcÉÏ WæÇû | rÉÑaÉÉåÇ MüÐ qÉrÉÉïSÉ eÉæxÉå Wæû uÉæxÉå WûÏ Wæû | LMü xÉÉæ ÌSurÉ uÉwÉï MüÍsÉrÉÑaÉ Måü; SÉå xÉÉæ
ÌSurÉ uÉwÉï ²ÉmÉU Måü; iÉÏlÉ xÉÉæ §ÉåiÉÉ Mæü AÉæU cÉÉU xÉÉæ xÉiÉrÉÑaÉ Måü-rÉWû ÌSurÉ uÉwÉï WæÇû | sÉÉæÌMüMü uÉwÉÉåïÇ Måü
AlÉÑxÉÉU cÉÉUsÉÉZÉ oɨÉÏxÉ WûeÉÉU uÉwÉï MüÍsÉrÉÑaÉ Wæû; AÉPûsÉÉZÉ cÉÉæÇxÉPû WûeÉÉU uÉwÉï ²ÉmÉUrÉÑaÉ Wæû; oÉÉUWû sÉÉZÉ
NûÉlÉuÉå WûeÉÉU uÉwÉï §ÉåiÉÉ Wæû AÉæU xɧÉWû sÉÉZÉ A•ûÉCxÉ WûeÉÉU uÉwÉï xÉiÉrÉÑaÉ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU rÉÑaÉÉåÇ MüÐ qÉrÉÉïSÉ
Wæû ÎeÉlÉqÉåÇ eÉÏuÉ AmÉlÉå MüqÉÉåïÇ Måü TüsÉ xÉå AÉrÉÑ pÉÉåaÉiÉå WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå mÉÉmÉ MüUlÉå uÉÉsÉå WæÇû uÉWû qÉ×iÉMü
WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ElÉMüÉå qÉ×irÉÑMüÉsÉ qÉåÇ pÉÏ oÉÄQûÉ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! qÉ×iÉMü WûÉålÉå mÉU
xÉÑZÉ AÉæU SÒÈZÉ MæüxÉå WûÉåiÉå WæÇû AÉæU MæüxÉå ElWåÇû pÉÉåaÉiÉå WæÇû? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! eÉÏuÉ MüÐ iÉÏlÉ mÉëMüÉU
MüÐ qÉ×irÉÑ WûÉåiÉÏ Wæû-LMü qÉÔZÉï MüÐ, SÕxÉUÏ kÉÉUhÉÉprÉÉxÉÏ MüÐ AÉæU iÉÏxÉUÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÐ | ElÉMüÉ ÍpɳÉ-ÍpɳÉ
uÉרÉÉliÉ xÉÑlÉÉå | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå kÉÉUhÉÉprÉÉxÉÏ WæÇû uÉWû qÉÔZÉï pÉÏ lÉWûÏÇ AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç pÉÏ lÉWûÏÇ; uÉWû ÎeÉxÉ
C¹SåuÉiÉÉ MüÐ kÉÉUhÉÉ MüUiÉå WæÇû zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉMåü ExÉÏ SåuÉiÉÉ Måü sÉÉåMü MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå
oÉë¼ÉprÉÉxÉÏ WæÇû mÉU ElÉMüÉå mÉÔhÉï SzÉÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûD ElÉMüÉ xÉÑZÉ xÉå zÉUÏU NÕûOûiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÑwÉÑÎmiÉ WûÉå
eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ kÉÉUhÉÉprÉÉxÉÏ zÉUÏU irÉÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU xÉÑZÉ pÉÉåaÉMüU AÉiqÉiɨuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉ zÉUÏU pÉÏ xÉÑZÉ xÉå NÕûOûiÉÉ Wæû; ExÉMüÉå pÉÏ rÉ¦É MÑüNû lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU ExÉ ¥ÉÉlÉÏ Måü mÉëÉhÉ pÉÏ
uÉWûÏÇ sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU rÉWû ÌuÉSåWûqÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ qÉÔZÉï MüÐ qÉ×irÉÑ WûÉålÉå sÉaÉiÉÏ Wåû iÉÉå ExÉå oÉÄQûÉ Mü¹
WûÉåiÉÉ Wæû | qÉÔZÉï uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉMüÐ A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÐ xÉÇaÉÌiÉ Wæû; eÉÉå zÉÉx§ÉÉåÇ Måü AlÉÑxÉÉU lÉWûÏÇ ÌuÉcÉUiÉÉ AÉæU
xÉSÉ ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ AÉåU kÉÉuÉiÉÉ AÉæU mÉÉmÉÉcÉÉU MüUiÉÉ Wæû | LåxÉå mÉÑÂwÉ MüÉå zÉUÏU irÉÉaÉlÉå qÉåÇ oÉÄQûÉ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû
| Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ qÉlÉÑwrÉ qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉSÉjÉÉåïÇ xÉå AÉxÉÌ£ü oÉÑή eÉÉå oÉðkÉÏ jÉÏ ExÉxÉå ÌuÉrÉÉåaÉ
WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU MühPû ÂMü eÉÉiÉÉ Wæû; lÉå§É TüOû eÉÉiÉå WæÇû AÉæU zÉUÏU MüÐ MüÉÎliÉ LåxÉÏ ÌuÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÏ
Wæû eÉæxÉå MüqÉsÉ MüÉ TÔüsÉ MüOûÉ WÒûAÉ MÑüÎqWûsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû | AÇaÉ OÕûOûlÉå sÉaÉiÉå WæÇû AÉæU mÉëÉhÉ lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ xÉå
ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû | ÎeÉlÉ AÇaÉÉåÇ xÉå iÉSÉiqÉ xÉqoÉlkÉ WÒûAÉ jÉÉ AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ oÉWÒûiÉ xlÉåWû jÉÉ ElÉxÉå ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉål Éå
sÉaÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå oÉÄQûÉ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ MüÉå AÎalÉ Måü MÑühQû qÉåÇ QûÉsÉlÉå xÉå Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ ExÉMüÉå pÉÏ Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû | xÉoÉ mÉSÉjÉï pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉ×juÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ AÉæU AÉMüÉzÉ mÉ×juÉÏÃmÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû | ÌlÉSÉlÉ qÉWûÉÌuÉmÉrÉïrÉ SzÉÉ qÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉ¨É MüÐ cÉåiÉlÉ iÉÉ bÉOûiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû | erÉÉåÇ
erÉÉåÇ ÍcÉ¨É MüÐ cÉåiÉlÉiÉÉ bÉOûiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû irÉÉåÇ-irÉÉåÇ mÉSÉjÉï Måü ¥ÉÉlÉ xÉå AlkÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÉrÉÇMüÉsÉ
qÉåÇ xÉÔrÉï AxiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå pÉëÉÎliÉqÉÉlÉç lÉå§É MüÉå ÌSzÉÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ uÉæxÉå WûÏ CxÉMüÉå mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ ¥ÉÉlÉ
lÉWûÏÇ UWûiÉÉ AÉæU Mü¹ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû |eÉæxÉå AÉMüÉzÉ xÉå ÌaÉUiÉÉ Wæû AÉæU mÉÉwÉÉhÉ qÉåÇ mÉÏxÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû,
eÉæxÉå AlkÉ-MÔümÉ qÉåÇ ÌaÉUiÉÉ Wæû AÉæU MüÉåsWÕû qÉåÇ mÉåUÉ eÉÉiÉÉ Wæû, eÉæxÉå UjÉ xÉå ÌaÉUiÉÉ Wæû AÉæU aÉsÉå qÉåÇ TüÉðxÉÏ
QûÉsÉMåü ZÉÏÇcÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû; AÉæU eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xÉå iÉUÇaÉÉåÇ qÉåÇ ENûsÉiÉÉ AÉæU oÉÄQûuÉÉÎalÉ qÉåÇ eÉsÉiÉÉ Mü¹ mÉÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ qÉÔZÉï qÉ×irÉÑMüÉsÉ qÉåÇ Mü¹ mÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ mÉÑrÉï¹Mü MüÉ ÌuÉrÉÉåaÉ WûÉå iÉÉ Wæû iÉoÉ qÉÔcNûÉï xÉå eÉÄQûxÉÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU zÉUÏU AZÉÎhQûiÉ mÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! eÉoÉ eÉÏuÉ qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû
iÉoÉ CxÉMüÉå qÉÔcNûÉï MæüxÉå WûÉåiÉÏ Wæû? zÉUÏU iÉÉå AZÉÎhQûiÉ mÉÄQûÉ UWûiÉÉ Wæû, Mü¹ MæüxÉå mÉÉiÉÉ Wæû? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû
sÉÏsÉå! eÉÉå MÑüNû eÉÏuÉ lÉå AWÇûMüÉUpÉÉuÉ MüÉå sÉåMüU MüqÉï ÌMürÉå WæÇû uÉå xÉoÉ CMü•åû WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU xÉqÉrÉ
mÉÉMåü mÉëMüOû WûÉåiÉå WæÇû eÉæxÉå oÉÉårÉÉ oÉÏeÉ xÉqÉrÉ mÉÉMåü TüsÉ SåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå MüqÉï uÉÉxÉlÉÉ xÉÌWûiÉ TüsÉ
AÉlÉ mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU zÉUÏU NÒûOûlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉUÏU MüÐ iÉÉSÉiqrÉiÉÉ AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ Måü
xlÉåWû Måü ÌuÉrÉÉåaÉ xÉå CxÉMüÉå Mü¹ WûÉåiÉÉ Wæû | mÉëÉhÉ AmÉÉlÉ MüÐ eÉÉå MüsÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü AÉ´ÉrÉ zÉUÏU WûÉåiÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wæû xÉÉå OÕûOûlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû | ÎeÉlÉ xjÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ mÉëÉhÉ TÑüUiÉå jÉå ElÉ xjÉÉlÉÉåÇ AÉæU lÉÉÌÄQûrÉÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉå WæÇû AÉæU
ÎeÉlÉ xjÉÉlÉÉåÇ xÉå ÌlÉMüsÉiÉå WæÇû uÉWûÉð ÌTüU mÉëuÉåzÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå | eÉoÉ lÉÉÌÄQûrÉÉð eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû AÉæU xÉoÉ
xjÉÉlÉÉåÇ MüÉå mÉëÉhÉ irÉÉaÉ eÉÉiÉå WæÇû iÉoÉ rÉWû mÉÑrÉï¹Mü zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå SÏmÉMü ÌlÉuÉÉïh É
WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉijÉU MüÐ ÍzÉsÉÉ eÉÄQûÏpÉÔiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÑrÉï¹Mü zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉMüU eÉÄQûÏpÉÔiÉ WûÉå
eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU mÉëÉhÉ AmÉÉlÉ MüÐ MüsÉÉ OÕûOû mÉÄQûiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! qÉUlÉÉ AÉæU eÉlqÉ pÉÏ pÉëÉÎliÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû-AÉiqÉÉ qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ | xÉÇÌuÉiqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå xÉÇuÉåSlÉTÑüUiÉÉ Wæû xÉÉå AlrÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå xÉirÉ MüÐ lÉÉDÇ WûÉåMüU
ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU qÉUhÉ AÉæU eÉlqÉ ExÉqÉåÇ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU eÉæxÉÏ-eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU
xÉÑZÉSÒÈZÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD mÉÑÂwÉ lÉSÏ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉqÉåÇ MüWûÏÇ oÉWÒûiÉ eÉsÉ
AÉæU MüWûÏÇ jÉÉåÄQûÉ WûÉåiÉÉ Wæû, MüWûÏÇ oÉÄQåû iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU MüWûÏÇ xÉÉåqÉeÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉU uÉå xÉoÉ xÉÉåqÉeÉsÉ qÉåÇ
WûÉåiÉå WæÇû, uÉæxÉå WûÏ eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉÏ Måü AlÉÑxÉÉU xÉÑZÉ SÒÈZÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU AkÉÈ,
FkuÉï, qÉkrÉ, uÉÉxÉlÉÉÃmÉÏ aÉÄRåû qÉåÇ ÌaÉUiÉå WæÇû | zÉÑ® cÉæiÉlrÉqÉÉ§É qÉåÇ MüÉåD MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ AlÉåMü zÉUÏU lɹ WûÉå
eÉÉiÉå WæÇû AÉæU cÉæiÉlrÉxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ UWûiÉÏ Wæû | eÉÉå cÉæiÉlrÉxɨÉÉ pÉÏ qÉ×iÉMü WûÉå iÉÉå LMü Måü lɹ WÒûL xÉoÉ
lɹ WûÉå eÉÉrÉåÇ mÉU LåxÉå iÉÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ cÉæiÉlrÉxɨÉÉ xÉå xÉoÉ MÑüNû ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû; eÉÉå uÉWû lÉ WûÉå iÉÉå MüÉåD
ÌMüxÉÏ MüÉå lÉ eÉÉlÉå | Wåû sÉÏsÉå! cÉæiÉlrÉxɨÉÉ lÉ eÉlqÉiÉÏ Wæû AÉæU lÉ qÉUiÉÏ Wæû, uÉWû iÉÉå xÉuÉïMüsmÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ
MåüuÉsÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû ExÉMüÉ ÌMüxÉÏ MüÉsÉ qÉåÇ MæüxÉå lÉÉzÉ WûÉå? eÉlqÉqÉUhÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ xÉÇuÉåSlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû
AcÉåiÉ ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ WÒûAÉ | Wåû sÉÏsÉå! qÉUiÉÉ uÉWûÏ Wæû ÎeÉxÉMåü ÌlɶÉrÉ qÉåÇ qÉ×irÉÑ MüÉ xÉ°ÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû
| ÎeÉxÉMåü ÌlɶÉrÉ qÉåÇ qÉ×irÉÑ MüÉ xÉ°ÉuÉ lÉWûÏÇ uÉWû MæüxÉå qÉUå? eÉoÉ eÉÏuÉ MüÉå SØzrÉ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ WûÉå
iÉoÉ oÉlkÉÉåÇ xÉå qÉÑ£ü WûÉå | uÉÉxÉlÉÉ WûÏ ClÉMåü oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ Wæû; eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ xÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉlkÉlÉ
MüÉåD lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû sÉÏsÉå! AÉiqÉÌuÉcÉÉU xÉå ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉ xÉå SØzrÉ MüÉ AirÉliÉÉpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉoÉ SØzrÉ MüÉ AirÉliÉÉpÉÉuÉ WÒûAÉ iÉoÉ xÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû | rÉWû eÉaÉiÉç ESrÉ WÒûAÉ lÉWûÏÇ mÉUliÉÑ
ESrÉ WÒûL MüÐ lÉÉDÇ uÉÉxÉlÉÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå uÉÉxÉlÉÉ MüÉ irÉÉaÉ MüUÉå | eÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉåaÉÏ iÉoÉ
oÉlkÉlÉ MüÉåD lÉ UWåûaÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå qÉ×irÉÑÌuÉcÉÉUuÉhÉïlɳÉÉqÉ xÉmiȨ́ÉzɨÉqÉxxÉaÉï ||37||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÇxÉÉUpÉëqÉ uÉhÉïlÉ
sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! rÉWû eÉÏuÉ qÉ×iÉMü MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉlqÉ MæüxÉå sÉåiÉÉ Wæû, qÉåUå oÉÉåkÉ MüÐ
uÉ×®iÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÌTüU MüWûÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! mÉëÉhÉ AmÉÉlÉ MüÐ MüsÉÉ Måü AÉ´ÉrÉ rÉWû zÉUÏU UWûiÉÉ Wæû
AÉæU eÉoÉ qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ AmÉlÉå xjÉÉlÉ MüÉå irÉÉaÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉ-ÎeÉxÉ xjÉÉlÉ MüÐ
lÉÉÄQûÏ xÉå uÉWû ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû uÉWû xjÉÉlÉ ÍzÉÍjÉsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ mÉÑrÉï¹Mü zÉUÏU xÉå ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
mÉëÉhÉMüsÉÉ OÕûOû mÉÄQûiÉÏ Wæû AÉæU cÉæiÉlrÉiÉÉ eÉÄQûÏpÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | iÉoÉ mÉËUuÉÉUuÉÉsÉå sÉÉåaÉ ExÉMüÉå mÉëåiÉ MüWûiÉå
WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! iÉoÉ ÍcÉ¨É MüÐ cÉæiÉlrÉiÉÉ eÉÄQûÏpÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU MåüuÉsÉ cÉæiÉlrÉ eÉÉå oÉë¼xɨÉÉ Wæû xÉÉå erÉÉå Ç
MüÐ irÉÉåÇ UWûiÉÏ Wæû | eÉÉå xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ xÉuÉï eÉaÉiÉç AÉæU AÉMüÉzÉ, mÉWûÉÄQû, uÉפÉ, AÎalÉ, uÉÉrÉÑ AÉÌSMü xÉuÉï
mÉSÉjÉÉåïÇ qÉåÇ urÉÉmÉ UWûÉ Wæû AÉæU ESrÉ AxiÉ xÉå UÌWûiÉ WæÇû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ qÉ×irÉÑ qÉÔcNûÉï WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ mÉëÉhÉmÉuÉlÉ
AÉMüÉzÉ qÉåÇ sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû ElÉ mÉëÉhÉÉåÇ qÉåÇ cÉæiÉlrÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU cÉæiÉlrÉiÉÉ qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | LåxÉÏ eÉÉå
mÉëÉhÉ AÉæU cÉæiÉlrÉxɨÉÉ Wæû xÉÉå uÉÉxÉlÉÉ MüÉå sÉåMüU AÉMüÉzÉ qÉåÇ AÉMüÉzÉÂmÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå aÉlkÉ MüÉå
sÉåMüU AÉMüÉzÉ qÉåÇ uÉÉrÉÑ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉÉxÉlÉÉ MüÉå sÉåMüU cÉæiÉlrÉiÉÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå!
ExÉ uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU ExÉå eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû uÉWû SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ AÉæU SìurÉ xÉÌWûiÉ SåZÉiÉÉ Wæû |
qÉ×irÉÑ pÉÏ SÉå mÉëMüÉU MüÐ Wæû LMü mÉÉmÉÉiqÉÉ MüÐ AÉæU SÕxÉUÏ mÉÑhrÉÉiqÉÉ MüÐ | mÉÉmÉÏ iÉÏlÉ mÉëMüÉU Måü WæÇû -LMü
qÉWûÉmÉÉmÉÏ, SÕxÉUå qÉkrÉqÉ mÉÉmÉÏ AÉæU iÉÏxÉUå AsmÉ mÉÉmÉÏ | LåxÉå WûÏ mÉÑhrÉuÉÉlÉç pÉÏ iÉÏlÉ mÉëMüÉU Måü WæÇû-LMü qÉWûÉ
mÉÑhrÉuÉÉlÉç, SÕxÉUÉ qÉkrÉqÉ mÉÑhrÉuÉÉlÉç AÉæU iÉÏxÉUÉ AsmÉ mÉÑhrÉuÉÉlÉç | mÉëjÉqÉ mÉÉÌmÉrÉÉåÇ MüÐ qÉ×irÉÑ xÉÑÌlÉrÉå | eÉoÉ
oÉÄQûÉ mÉÉmÉÏ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU kÉlÉ mÉÉwÉÉhÉ MüÐ lÉÉDÇ xÉWûx§ÉÉåÇ uÉwÉÉåïÇ iÉMü
qÉÔcNûÉï qÉåÇ mÉÄQûÉ UWûiÉÉ | ÌMüiÉlÉå LåxÉå eÉÏuÉ WæÇû ÎeÉlÉMüÉå ExÉ qÉÔcNûÉï qÉåÇ pÉÏ SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû | oÉÉWûU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉå
SÒÈZÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMåü UÉaɲåwÉ MüÉå sÉåMüU ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×Ì¨É WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÉmÉ uÉÉxÉlÉÉ
MüÉ SÒÈZÉ WØûSrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU pÉÏiÉU xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû | CxÉ mÉëMüÉU eÉÄQûÏpÉÔiÉ qÉÔcNûÉï UWûiÉÉ Wæû | CxÉMåü
AlÉliÉU ExÉMüÉå ÌTüU cÉæiÉlrÉiÉÉ TÑüU AÉiÉÏ Wæû iÉoÉ AmÉlÉå xÉÉjÉ zÉUÏU SåZÉiÉÉ Wæû | ÌTüU lÉUMü pÉÉåaÉiÉÉ Wæû AÉæU
ÍcÉUMüÉsÉ mÉrÉïliÉ lÉUMü pÉÉåaÉ Måü oÉWÒûiÉåUå eÉlqÉ mÉzÉÑ AÉÌSMüÉåÇ Måü sÉåiÉÉ Wæû AÉæU qÉWûÉlÉÏcÉ AÉæU SËUSìÏ ÌlÉkÉïlÉÉåÇ
Måü aÉ×Wû qÉåÇ eÉlqÉ sÉåMüU uÉWûÉð pÉÏ SÒÈZÉÉåÇ xÉå iÉmiÉ UWûiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! rÉWû qÉWûÉmÉÉÌmÉrÉÉåÇ MüÐ qÉ×irÉÑ iÉÑfÉxÉå
MüWûÏ | AoÉ qÉkrÉqÉ mÉÉmÉÏ MüÐ qÉ×irÉÑ xÉÑlÉ | eÉoÉ qÉkrÉqÉ mÉÉmÉÏ MüÐ qÉ×irÉÑ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWû pÉÏ uÉ×¤É MüÐ lÉÉDÇ
qÉÔcNûÉï xÉå eÉÄQûÏpÉÔiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÏiÉU SÒÈZÉ xÉå eÉsÉiÉÉ Wæû | eÉÄQûÏpÉÔiÉ xÉå jÉÉåÄQåû MüÉsÉ qÉåÇ ÍcÉU
cÉåiÉlÉiÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû | ÌTüU lÉUMü pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉUMü pÉÉåaÉ Måü ÌiÉrÉïaÉÉÌSMü rÉÉåÌlÉ pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû | ExÉMåü mÉÏNåû
uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU qÉlÉÑwrÉ-zÉUÏU mÉÉiÉÉ Wæû | AoÉ AsmÉ mÉÉmÉÏ MüÐ qÉ×irÉÑ xÉÑlÉÉå | Wå û sÉÏsÉå! eÉoÉ AsmÉmÉÉmÉÏ
qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ qÉÔÍNïûiÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MÑüNû MüÉsÉ qÉåÇ ExÉMüÉå cÉåiÉlÉiÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû | ÌTüU lÉUMü qÉåÇ
eÉÉMüU pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû; ÌTüU MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU AÉæU eÉlqÉÉåÇ MüÉå pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû | AÉæU ÌTüU qÉlÉÑwrÉ zÉUÏU kÉÉUiÉÉ Wæû
| Wåû sÉÏsÉå! rÉWû mÉÉmÉÉiqÉÉ MüÐ qÉ×irÉÑ MüWûÏ AoÉ kÉqÉÉïiqÉÉ MüÐ qÉ×irÉÑ xÉÑlÉ | eÉÉå qÉWûÉ kÉqÉÉïiqÉÉ Wæû uÉWû eÉoÉ
qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É ÌuÉqÉÉlÉ AÉiÉå WæÇû ElÉ mÉU AÉÃÄRû MüUÉMåü ExÉå xuÉaÉï qÉåÇ sÉå eÉÉiÉå WæÇû |
ÎeÉxÉ C¹SåuÉiÉÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ ExÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü sÉÉåMü qÉåÇ ExÉå sÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU ExÉMåü
MüqÉÉïlÉÑxÉÉU xuÉaÉï xÉÑZÉ pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû xuÉaÉï xÉÑZÉ eÉÉå aÉlkÉuÉï, ÌuɱÉkÉU, AmxÉUÉ AÉÌSMü pÉÉåaÉ WæÇû ElÉMüÉå pÉÉåaÉ
Måü ÌTüU ÌaÉUiÉÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ TüsÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | iÉoÉ ExÉ TüsÉ MüÉå qÉlÉÑwrÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ
uÉÏrÉï qÉåÇ eÉÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉ uÉÏrÉï xÉå qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | uÉWûÉð xÉå uÉÉxÉlÉÉ Måü
AlÉÑxÉÉU ÌTüU eÉlqÉ sÉåiÉÉ Wæû; eÉÉå pÉÉåaÉ MüÐ MüÉqÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå ´ÉÏqÉÉlÉç kÉqÉÉïiqÉÉ Måü aÉ×Wû qÉåÇ eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû
AÉæU eÉÉå pÉÉåaÉ xÉå ÌlÉwMüÉqÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉliÉeÉlÉÉåÇ Måü aÉ×Wû qÉåÇ eÉlqÉ sÉåiÉÉ Wæû | AoÉ qÉkrÉqÉ kÉqÉÉïiqÉÉ MüÐ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
qÉ×irÉÑ xÉÑlÉÉå | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå qÉkrÉqÉ kÉqÉÉïiqÉÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå zÉÏbÉë WûÏ cÉæiÉlrÉiÉÉ TÑüU AÉiÉÏ Wæû AÉæU
uÉWû xuÉaÉï qÉåÇ eÉÉMüU AmÉlÉå mÉÑhrÉ Måü AlÉÑxÉÉU xuÉaÉï pÉÉåaÉ Måü ÌTüU ÌaÉU MüU ÌMüxÉÏ TüsÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉoÉ ÌTüU ExÉ TüsÉ MüÉå MüÉåD mÉÑÂwÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ ÌmÉiÉÉ Måü uÉÏrÉï ²ÉUÉ qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû
AÉæU uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU eÉlqÉ sÉåiÉÉ Wæû AsmÉ kÉqÉÉïiqÉÉ eÉoÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå rÉWû TÑüU AÉiÉÉ Wæû
ÌMü qÉæÇ qÉ×iÉMü WÒûAÉ WÕðû; qÉåUå oÉÉlkÉuÉÉåÇ AÉæU mÉѧÉÉåÇ lÉå qÉåUÏ ÌmÉhQûÌ¢ürÉÉ MüÐ Wæû AÉæU ÌmÉiÉU sÉÉåMü qÉåÇ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ
WÕðû | uÉWûÉð uÉWû ÌmÉiÉUsÉÉåMü MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU uÉWûÉð Måü xÉÑZÉ pÉÉåaÉ Måü ÌaÉUiÉÉ Wæû iÉoÉ kÉÉlrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ ExÉ kÉÉlrÉ MüÉå mÉÑÂwÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉÏrÉïÃmÉ WûÉåM åü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU uÉÏrÉï ²ÉUÉ
qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU eÉlqÉ sÉåiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉoÉ mÉÉmÉÏ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ
Wæû iÉoÉ ExÉMüÉå qÉWûÉ¢ÔüU qÉÉaÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉ qÉÉaÉï mÉU cÉsÉiÉÉ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ cÉUhÉÉåÇ qÉåÇ MühOûMü cÉÑpÉiÉå WæÇû;
zÉÏzÉ mÉU xÉÔrÉï iÉmÉiÉÉ Wæû AÉæU kÉÔmÉ xÉå zÉUÏU Mü¹uÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå mÉÑhrÉuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉÑlSU NûÉrÉÉ
MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU oÉÉuÉsÉÏ AÉæU xÉÑlSU xjÉÉlÉÉåÇ Måü qÉÉaÉï xÉå rÉqÉSÕiÉ ExÉMüÉå kÉqÉï UÉeÉ Måü mÉÉxÉ sÉå
eÉÉiÉå WæÇû | kÉqÉïUÉeÉ ÍcɧÉaÉÑmiÉ xÉå mÉÔNûiÉå WæÇû iÉÉå ÍcɧÉaÉÑmiÉ mÉÑhrÉuÉÉlÉÉåÇ Måü mÉÑhrÉ AÉæU mÉÉÌmÉrÉÉåÇ Måü mÉÉmÉ mÉëMüOû
MüUiÉå WæÇû AÉæU uÉWû MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU xuÉaÉï AÉæU lÉUMü MüÉå pÉÑaÉiÉiÉÉ Wæû ÌTüU uÉWûÉð xÉå ÌaÉUMåü kÉÉlrÉ AjÉuÉÉ
AÉæU ÌMüxÉÏ TüsÉ qÉåÇ AÉlÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ ExÉ A³É MüÉå mÉÑÂwÉ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû
xuÉmlÉuÉÉxÉlÉÉ MüÉå sÉåMüU uÉÏrÉï qÉåÇ AÉlÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ mÉÑÂwÉ MüÉ x§ÉÏ Måü xÉÉjÉ xÉÇrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
uÉÏrÉï ²ÉUÉ qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû | uÉWûÉð pÉÏ AmÉlÉå MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU qÉÉiÉÉMåü aÉpÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
AÉæU ExÉ qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ CxÉMüÉå AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ MüÉ xqÉUhÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÌTüU oÉÉWûU ÌlÉMüsÉ Måü qÉWûÉqÉÔÄRû
oÉÉsÉ AuÉxjÉÉ kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû; iÉoÉ ExÉå ÌmÉNûsÉÏ xqÉ×ÌiÉ ÌuÉxqÉUhÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU mÉUqÉÉjÉï MüÐ MÑüNû xÉÑkÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ MåüuÉsÉ ¢üÏÄQûÉ qÉåÇ qÉalÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ AÉaÉå rÉÉæuÉlÉ AuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå MüÉqÉÉÌSMü ÌuÉMüÉUÉåÇ xÉå
AlkÉÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MÑüNû ÌuÉcÉÉU lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | ÌTüU uÉ×®ÉuÉxjÉÉ AÉiÉÏ Wæû iÉÉå zÉUÏU qÉWûÉM×üzÉ WûÉå eÉÉiÉÉ
Wæû, oÉWÒûiÉ UÉåaÉ EmÉeÉiÉå WæÇû AÉæU zÉUÏU MÑüÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüqÉsÉÉåÇ mÉU oÉUTü mÉÄQûiÉÏ Wæû uÉå MÑüÎqWûsÉÉ
eÉÉiÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ uÉ×® AuÉxjÉÉ qÉåÇ zÉUÏU MÑüÎqWûsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉoÉ zÉÌ£ü bÉOûMüU iÉ×whÉÉ oÉÄRûiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû
| ÌTüU Mü¹uÉÉlÉç WûÉåMüU qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU xuÉaÉï lÉUMü Måü pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CxÉ mÉëMüÉU xÉÇxÉÉUcÉ¢ü qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU bÉOûÏrÉl§É MüÐ lÉÉDÇ pÉëqÉiÉÉ Wæû-ÎxjÉU MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ |
Wåû sÉÏsÉå! CxÉ mÉëMüÉU eÉÏuÉ AÉiqÉmÉS Måü mÉëqÉÉS xÉå eÉlqÉqÉUhÉ mÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU qÉÉiÉÉ Måü aÉpÉï qÉåÇ AÉMåü
oÉÉsÉ, rÉÉæuÉlÉ, uÉ×® AÉæU qÉ×iÉMü AuÉxjÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌTüU uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉUsÉÉåMü SåZÉiÉÉ Wæû
AÉæU eÉÉaÉëiÉ MüÉå xuÉmlÉå MüÐ lÉÉDÇ pÉëqÉ xÉå ÌTüU SåZÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉå xÉå xuÉmlÉÉliÉU SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ
AmÉlÉÏ MüsmÉlÉÉ xÉå eÉaÉipÉëqÉ TÑüUiÉÉ Wæû | xuÉÃmÉ qÉåÇ ÌMüxÉÏMüÉå MÑüNû pÉëqÉ lÉWûÏÇ AÉMüÉzÉÃmÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ Wæû, pÉëqÉ xÉå ÌuÉMüÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåuÉÏ! mÉUoÉë¼ qÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉç pÉëqÉ xÉå MæüxÉå WÒûAÉ
Wæû | qÉåUå oÉÉåkÉ MüÉå SØÄRûiÉÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É MüWûÉå | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû sÉÏsÉå! xÉoÉ AÉiqÉ ÃmÉ WæÇû; mÉWûÉÄQû, uÉפÉ, mÉ×juÉÏ,
AÉMüÉzÉÉÌSMü xjÉÉuÉU-eÉÇaÉqÉ eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç Wæû uÉWû xÉoÉ mÉUqÉÉjÉïbÉlÉ Wæû AÉæU mÉUqÉÉjÉïxɨÉÉ WûÏ xÉuÉï AÉiqÉÉ
Wæû | Wåû sÉÏsÉå! ExÉ xɨÉÉ xÉÇÌuÉiÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉ AÉpÉÉxÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
AÉÌS xÉÇuÉåSlÉ eÉÉå xÉÇÌuÉiqÉÉ§É qÉåÇ WÒûAÉ Wæû xÉÉå oÉë¼ÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå uÉWû cÉåiÉiÉÉ aÉrÉÉ Wæû
ExÉÏ mÉëMüÉU xjÉÉuÉU-eÉÇaÉqÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! zÉUÏU Måü pÉÏiÉU lÉÉÄQûÏ Wæû lÉÉÄQûÏ qÉåÇ ÍNûSì WæÇû
AÉæU ElÉ ÍNûSìÉåÇ qÉåÇ xmÉlSÃmÉ WûÉåMüU mÉëÉhÉ ÌuÉcÉUiÉÉ Wæû ExÉMüÉå eÉÏuÉ MüWûiÉå WæÇû | eÉoÉ rÉWû eÉÏuÉ ÌlÉMüsÉ eÉÉiÉÉ
Wæû iÉoÉ zÉUÏU qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! eÉæxÉå-eÉæxÉå AÉÌS xÉÇÌuÉiqÉÉ§É qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ uÉæxÉå
AoÉ iÉMü ÎxjÉiÉ Wæû | eÉoÉ ExÉlÉå cÉåiÉÉ ÌMü qÉæÇ eÉÄQû WûÉåFÆ iÉoÉ uÉWû eÉÄQûÂmÉ mÉ×juÉÏ, AmÉç, iÉåeÉ, uÉÉrÉÑ,
AÉMüÉzÉ, mÉuÉïiÉ, uÉפÉÉÌSMü ÎxjÉiÉ WÒûL AÉæU eÉoÉ cÉåiÉlÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüÐ iÉoÉ cÉåiÉlÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ |

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
Wåû sÉÏsÉå! ÎeÉxÉqÉåÇ mÉëÉhÉÌ¢ürÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû eÉÇaÉqÉÃmÉ oÉÉåsÉiÉå cÉsÉiÉå WæÇû AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ mÉëÉhÉ xmÉlS Ì¢ürÉÉ lÉWûÏÇ
mÉÉD eÉÉiÉÏ xÉÉå xjÉÉuÉU mÉU WæÇû ÃmÉ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ SÉålÉÉåÇ iÉÑsrÉ WæÇû; eÉæxÉå eÉÇaÉqÉ WæÇû uÉæxÉå WûÏ xjÉÉuÉU WæÇû AÉæU
SÉålÉÉåÇ cÉæiÉlrÉ WæÇû | eÉæxÉå eÉÇaÉqÉ qÉåÇ cÉæiÉlrÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xjÉÉuÉU qÉåÇ cÉæiÉlrÉiÉÉ Wæû | rÉÌS iÉÔ MüWåû ÌMü xjÉÉuÉU
qÉåÇ cÉåiÉlÉiÉÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÏ iÉÉå ExÉMüÉ E¨ÉU rÉWû Wæû ÌMü eÉæxÉå E¨ÉU ÌSzÉÉ Måü xÉqÉÑSìuÉÉsÉå qÉlÉÑwrÉ MüÐ
oÉÉåsÉÏ MüÉå SͤÉhÉ ÌSzÉÉ Måü xÉqÉÑSìuÉÉsÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉå AÉæU SͤÉhÉ ÌSzÉÉ Måü xÉqÉÑSìuÉÉsÉå MüÐ oÉÉåsÉÏ E¨ÉU ÌSzÉÉ
Måü xÉqÉÑSìuÉÉsÉå lÉWûÏÇ xÉqÉfÉ xÉMüiÉå uÉæxÉå WûÏ xjÉÉuÉUÉåÇ MüÐ oÉÉåsÉÏ eÉÇaÉqÉ lÉWûÏÇ xÉqÉfÉ xÉMüiÉå AÉæU eÉÇaÉqÉÉåÇ MüÐ
oÉÉåsÉÏ xjÉÉuÉU lÉWûÏÇ xÉqÉfÉ xÉMüiÉå mÉUliÉÑ mÉUxmÉU AmÉlÉÏ-AmÉlÉÏ eÉÉÌiÉ qÉåÇ xÉoÉ cÉåiÉlÉ WæÇû ExÉMüÉ ¥ÉÉlÉ
ExÉMüÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU ExÉMüÉ ¥ÉÉlÉ ExÉMüÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉæxÉå LMü MÔümÉ MüÉ SSÒïU AÉæU MÔümÉ Måü SSÒïU MüÉå
lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ AÉæU SÕxÉUå MÔümÉ MüÉ SSÒïU ExÉ MÔümÉ Måü SSÒïU MüÉå lÉWûÏÇ eÉÉlÉiÉÉ uÉæxÉå WûÏ eÉÇaÉqÉÉåÇ MüÐ oÉÉåsÉÏ
xjÉÉuÉU lÉWûÏÇ eÉÉlÉ xÉMüiÉå AÉæU xjÉÉuÉUÉåÇ MüÐ oÉÉåsÉÏ eÉÇaÉqÉ lÉWûÏÇ eÉÉlÉ xÉMüiÉå | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå AÉÌS xÉÇÌuÉiÉç
qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ ÃmÉ WûÉåMüU qÉWûÉmÉësÉrÉ mÉrÉïliÉ ÎxjÉiÉ Wæû -AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | eÉoÉ ExÉ xÉÇÌuÉiÉç
qÉåÇ AÉMüÉzÉ MüÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû; eÉoÉ xmÉlSiÉÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
uÉÉrÉÑÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû; eÉoÉ EwhÉiÉÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ AÎalÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû; eÉoÉ
²uÉiÉÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉsÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ aÉlkÉ MüÐ ÍcÉliÉuÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ
mÉ×juÉÏÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU ÎeÉlÉ ÎeÉlÉMüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû uÉå mÉSÉjÉï mÉëMüOû WûÉåiÉå WæÇû | AÉiqÉ
xɨÉÉ qÉåÇ xÉoÉ mÉëÌiÉÌoÉÎqoÉiÉ WæÇû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD xjÉÉuÉU Wæû lÉ eÉÇaÉqÉ Wæû, MåüuÉsÉ oÉë¼xɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ
AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ pÉëqÉ xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU SÕxÉUÏ MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ | Wåû sÉÏsÉå! AoÉ
UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÉå SåZÉ ÌMü qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû | sÉÏsÉÉ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû SåÌuÉ! rÉWû UÉeÉÉ mÉ© Måü zÉUÏUuÉÉsÉå qÉhQûmÉ
qÉåÇ ÌMüxÉ qÉÉaÉï xÉå eÉÉuÉåaÉÉ AÉæU CxÉMåü mÉÏNåû WûqÉ ÌMüxÉ qÉÉaÉï xÉå eÉÉuÉåÇaÉå? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ Wåû sÉÏsÉå! rÉWû AmÉlÉÏ
uÉÉxÉlÉÉ Måü AlÉÑxÉÉU qÉlÉÑwrÉqÉÉaÉï Måü UÉWû eÉÉuÉåaÉÉ | Wæû iÉÉå rÉWû ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ mÉUliÉÑ A¥ÉÉlÉ Måü uÉzÉ CxÉMüÉå
SÕU xjÉÉlÉ pÉÉxÉåaÉÉ AÉæU WûqÉ pÉÏ CxÉÏ qÉÉaÉï xÉå CxÉMåü xÉÇMüsmÉ Måü xÉÉjÉ AmÉlÉÉ xÉÇMüsmÉ ÍqÉsÉÉMåü eÉÉuÉåÇaÉå |
eÉoÉ iÉMü xÉÇMüsmÉ xÉå xÉÇMüsmÉ lÉWûÏÇ ÍqÉsÉiÉÉ iÉoÉ iÉMü LMüiuÉpÉÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | CiÉlÉÉ MüWû uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå,
Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏeÉÏ lÉå sÉÏsÉÉ MüÉå mÉUqÉ oÉÉåkÉ MüÉ MüÉUhÉ EmÉSåzÉ ÌMürÉÉ ÌMü CiÉlÉå qÉåÇ UÉeÉÉ
eÉeÉïUÏ pÉÔiÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå xÉÇxÉÉUpÉëqÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉɹ̧ÉÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||38||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

qÉUhÉÉlÉÇiÉUÉuÉxjÉÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU SåuÉÏ AÉæU sÉÏsÉÉ SåZÉiÉÏ jÉÏ ÌMü UÉeÉÉ Måü lÉå§É TüOû aÉrÉå
AÉæU zÉUÏU ÌlÉUxÉ WûÉå ÌaÉU mÉÄQûÉ AÉæU µÉÉxÉ lÉÉÍxÉMüÉ Måü qÉÉaÉï xÉå ÌlÉMüsÉ aÉrÉÉ | iÉoÉ eÉæxÉå UxÉ xÉÌWûiÉ mɧÉ
AÉæU MüOûÉ WÒûAÉ MüqÉsÉ ÌuÉUxÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ UÉeÉÉ MüÉ zÉUÏU ÌlÉUxÉ WûÉå aÉrÉÉ; eÉÉå MÑüNû ÍcÉ¨É MüÐ
cÉæiÉlrÉiÉÉ jÉÏ uÉWû eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉå aÉD ; qÉ×irÉÑ qÉÔcNûÉïÃmÉÏ AlkÉMÔümÉ qÉåÇ eÉÉ mÉÄQûÉ AÉæU cÉåiÉlÉÉ AÉæU
uÉÉxÉlÉÉxÉÇrÉÑ£ü mÉëÉhÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉÉ ÎxjÉiÉ WÒûL | mÉëÉhÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå cÉåiÉlÉÉ jÉÏ AÉæU cÉåiÉlÉÉ qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ jÉÏ ExÉ
cÉåiÉlÉÉ AÉæU uÉÉxÉlÉÉ xÉÌWûiÉ mÉëÉhÉ eÉæxÉå uÉÉrÉÑ aÉlkÉ MüÉå sÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉMüÉzÉ qÉåÇ eÉÉ ÎxjÉiÉ WÒûAÉ |
Wåû UÉqÉeÉÏ! UÉeÉÉ MüÐ mÉÑrÉï¹Mü iÉÉå eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉå aÉD mÉUliÉÑ SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð ExÉMüÉå ÌSurÉ SØ̹ xÉå LåxÉå SåZÉiÉÏ
jÉÏÇ eÉæxÉå pÉëqÉUÏ aÉlkÉ MüÉå SåZÉiÉÏ Wæû | UÉeÉÉ LMü qÉÑWÕû¨Éï mÉrÉïliÉ iÉÉå qÉÔcNûÉï qÉåÇ UWûÉ ÌTüU ExÉMüÉå cÉåiÉlÉiÉÉ TÑüU
AÉD AÉæU AmÉlÉå xÉÉjÉ zÉUÏU SåZÉlÉå sÉaÉÉ ExÉlÉå eÉÉlÉÉ ÌMü qÉåUå oÉÉlkÉuÉÉåÇ lÉå qÉåUÏ ÌmÉhQûÌ¢ürÉÉ MüÐ Wæû ExÉMüÉå
qÉåUÉ zÉUÏU pÉrÉÉ Wæû AÉæU kÉqÉïUÉeÉ Måü xjÉÉlÉ MüÉå qÉÑfÉå SÕiÉ sÉå cÉsÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU AlÉÑpÉuÉ
MüUiÉÉ uÉWû kÉqÉïUÉeÉ Måü xjÉÉlÉ MüÉå cÉsÉÉ AÉæU ExÉMåü mÉÏNåû SåuÉÏ, eÉæxÉå uÉÉrÉÑ Måü mÉÏNåû aÉlkÉ cÉsÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû,
cÉsÉÏ, eÉæxÉå aÉlkÉ Måü mÉÏNåû pÉëqÉUÏ eÉÉiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ kÉqÉïUÉeÉ Måü mÉÉxÉ mÉWÒðûcÉ aÉrÉÉ | kÉqÉïUÉeÉ
lÉå ÍcɧÉaÉÑmiÉ xÉå MüWûÉ ÌMü CxÉMåü MüqÉï ÌuÉcÉÉU Måü MüWûÉå | ÍcɧÉaÉÑmiÉ lÉå MüWûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! CxÉlÉå MüÉåD
AmÉMüqÉï lÉWûÏÇ ÌMürÉÉ oÉÎsMü oÉÄQåû-oÉÄQåû mÉÑhrÉ ÌMürÉå WæÇû AÉæU pÉaÉuÉiÉÏ xÉUxuÉiÉÏ MüÉ CxÉMüÉå uÉU Wæû | CxÉMüÉ
zÉuÉ TÔüsÉÉåÇ xÉå RûMüÉ WÒûAÉ Wæû; ExÉ zÉUÏU qÉåÇ rÉWû pÉaÉuÉiÉÏ Måü uÉU xÉå eÉÉMüU mÉëuÉåzÉ MüUåaÉÉ | CxÉxÉå AoÉ
AÉæU MÑüNû MüWûlÉÉ mÉÔNûlÉÉ lÉWûÏÇ; rÉWû iÉÉå SåuÉÏeÉÏ Måü uÉU xÉå oÉðkÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå MüWûMüU rÉqÉUÉeÉ lÉå
UÉeÉÉ MüÉå AmÉlÉå xjÉÉlÉ xÉå cÉsÉÉ ÌSrÉÉ | iÉoÉ UÉeÉÉ AÉaÉå cÉsÉå AÉæU ExÉMåü mÉÏNåû SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð cÉsÉÏÇ | UÉeÉÉ
MüÉå rÉWû SåÌuÉrÉÉð SåZÉiÉÏ jÉÏÇ mÉU UÉeÉÉ ClÉMüÉå lÉ SåZÉ xÉMüiÉÉ jÉÉ | iÉoÉ iÉÏlÉÉåÇ ExÉ oÉë¼ÉhQû MüÉå sÉÉðbÉ,
ÎeÉxÉMüÉ UÉerÉ ÌuÉSÕUjÉ lÉå ÌMürÉÉ jÉÉ, SÕxÉUå oÉë¼ÉhQû qÉåÇ AÉrÉå AÉæU ExÉMüÉå pÉÏ sÉÉðbÉ Måü mÉ© Måü UÉeÉÉ Måü
SåzÉ qÉåÇ AÉMüU ExÉMåü qÉÎlSU qÉåÇ, eÉWûÉð TÔüsÉÉåÇ xÉå RûMüÉ zÉuÉ jÉÉ AÉrÉå | eÉæxÉå qÉåbÉ xÉå uÉÉrÉÑ AÉlÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû
uÉæxÉå WûÏ LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ SåÌuÉrÉÉð AÉlÉ ÍqÉsÉÏÇ | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! uÉWû UÉeÉÉ iÉÉå qÉ×iÉMü WÒûAÉ jÉÉ;
qÉ×iÉMü WûÉåMüU ExÉlÉå ExÉ qÉÉaÉï MüÉå MæüxÉå mÉÌWûcÉÉlÉÉ? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! uÉWû ÌuÉSÕUjÉ eÉÉå qÉ×iÉMü
WÒûAÉ jÉÉ ExÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ lɹ lÉ WÒûD jÉÏ | AmÉlÉÏ ExÉ uÉÉxÉlÉÉ xÉå rÉWû AmÉlÉå xjÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | Wåû
UÉqÉeÉÏ! ÍcÉS AhÉÑ eÉÏuÉ Måü ESU qÉåÇ pÉëÉÎliÉqÉÉ§É eÉaÉiÉç Wæû- eÉæxÉå uÉOû Måü oÉÏeÉ qÉåÇ AlÉliÉ uÉOû uÉ×¤É WûÉåiÉå WæÇû
uÉæxÉå WûÏ ÍcÉSè AhÉÑ qÉåÇ AlÉliÉ eÉaÉiÉç WæÇû- eÉÉå AmÉlÉå pÉÏiÉU ÎxjÉU Wæû ExÉMüÉå YrÉÉåÇ lÉ SåZÉå? eÉæxÉå eÉÏuÉ
AmÉlÉå eÉÏuÉiuÉ MüÉ AÇMÑüU SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ xuÉÉpÉÉÌuÉMü ÍcÉSè AhÉÑ Ì§ÉsÉÉåMüÐ MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD
mÉÑÂwÉ ÌMüxÉÏ xjÉÉlÉ qÉåÇ kÉlÉ SoÉÉ UYZÉå AÉæU AÉmÉ SÕU SåzÉ qÉåÇ eÉÉuÉå iÉÉå kÉlÉ MüÉå uÉÉxÉlÉÉ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå
WûÏ uÉÉxÉlÉÉ MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå ÌuÉSÕUjÉ lÉå SåZÉÉ AÉæU eÉæxÉå MüÉåD eÉÏuÉ xuÉmlÉpÉëqÉ xÉå ÌMüxÉÏ oÉÄQåû kÉlÉuÉÉlÉç Måü aÉ×Wû
qÉåÇ eÉÉ EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉëqÉ Måü zÉÉliÉ WûÉålÉå mÉU ExÉMüÉ ApÉÉuÉ SåZÉiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ ExÉMüÉå AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ |
UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÎeÉxÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ ÌmÉhQûSÉlÉ Ì¢ürÉÉ MüÐ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ uÉWû qÉ×iÉMü WûÉålÉå mÉU AmÉlÉå
xÉÉjÉ MæüxÉå SåWû MüÉå SåZÉiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉ eÉÉå qÉÉiÉÉ ÌmÉiÉÉ Måü ÌmÉhQû MüUiÉÉ Wæû
ElÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ WØûSrÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU uÉWûÏ TüsÉ ÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû ÌMü qÉåUÉ ÍzÉU Wæû; qÉåUå mÉÏNåû qÉåUå
oÉÉlkÉuÉÉåÇ lÉå ÌmÉhQûSÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû ExÉxÉå qÉåUÉ zÉUÏU WÒûAÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉSåWû WûÉå AjÉuÉÉ ÌuÉSåWû AmÉlÉÏ
uÉÉxÉlÉÉ WûÏ Måü AlÉÑxÉÉU AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû-pÉÉuÉlÉÉ xÉå ÍpÉ³É AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ÍcɨÉqÉrÉ mÉÑÂwÉ Wæû; ÍcɨÉ
qÉåÇ eÉÉå ÌmÉhQû MüÐ uÉÉxÉlÉÉ SØÄRû WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå AÉmÉMüÉå ÌmÉhQûuÉÉlÉç WûÏ eÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉÉuÉlÉÉ Måü uÉzÉ xÉå
AxÉiÉç pÉÏ xÉiÉç WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉ MüÉUhÉ pÉÉuÉlÉÉ WûÏ Wæû; MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ MüÉrÉï MüÉ ESrÉ lÉWûÏÇ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
WûÉåiÉÉ | qÉWûÉmÉësÉrÉ mÉrÉïliÉ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ MüÉrÉï WûÉåiÉÉ lÉWûÏÇ SåZÉÉ AÉæU xÉÑlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ | CxÉxÉå MüWûÉ Wæû ÌMü
eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉÉ WûÏ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ Wåû pÉaÉuÉlÉç! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå AmÉlÉå
ÌmÉhQûSÉlÉ AÉÌS MüqÉÉåïÇ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ uÉWû eÉoÉ qÉ×iÉMü WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ YrÉÉ mÉëåiÉuÉÉxÉlÉÉ xÉÇrÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü
qÉæÇ mÉÉmÉÏ AÉæU mÉëåiÉ WÕðû? AjÉuÉÉ mÉÏNåû ExÉMåü oÉÉlkÉuÉ eÉÉå ExÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É Ì¢ürÉÉ MüqÉï MüUiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå
oÉÉlkÉuÉÉåÇ lÉå ÌmÉhQûÌ¢ürÉÉ MüÐ Wæû ExÉxÉå ExÉå rÉWû pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ÌMü qÉåUÉ zÉUÏU WÒûAÉ Wæû | uÉWû Ì¢ürÉÉ ExÉMüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ? AjÉuÉÉ ExÉMåü oÉÉlkÉuÉÉåÇ Måü qÉlÉ qÉåÇ rÉWû SØÄRû pÉÉuÉlÉÉ WÒûD ÌMü CxÉMüÉå
zÉuÉÌ¢ürÉÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÏ AÉæU uÉWû AmÉlÉå qÉlÉ qÉåÇ kÉlÉ AjÉuÉÉ mÉѧÉÉÌSMüÉåÇ Måü ApÉÉuÉ xÉå ÌlÉUÉzÉ Wæû AÉæU ÌMüxÉÏ
mÉëpÉÉuÉ xÉå ÌMüxÉÏ lÉå ÌmÉhQûÉÌSMü Ì¢ürÉÉ MüÐ uÉWû ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AjÉuÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ? AÉmÉ iÉÉå MüWûiÉå
WæÇû ÌMü pÉÉuÉlÉÉ Måü uÉzÉ xÉå AxÉiÉç pÉÏ xÉiÉç WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû rÉWû YrÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! pÉÉuÉlÉÉ;
SåzÉ,MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, SìurÉ AÉæU xÉqmÉSÉ ClÉ mÉÉðcÉÉåÇ xÉå WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉÏ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉÏ WûÏ ÍxÉή WûÉåiÉÏ
Wæû; ÎeÉxÉMüÐ Mü¨ÉïurÉiÉÉ oÉsÉÏ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | mÉÑ§É SÉUÉÌSMü oÉÉlkÉuÉ xÉoÉ uÉÉxÉlÉÉÃmÉ WæÇû |
eÉÉå kÉqÉï MüÐ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå oÉÑή qÉåÇ mÉëxɳÉiÉÉ EmÉeÉ AÉiÉÏ Wæû AÉæU mÉÑhrÉMüqÉÉåïÇ xÉå mÉÔuÉï pÉÉuÉlÉÉ lɹ WûÉå
zÉÑpÉaÉÌiÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå AÌiÉ oÉsÉÏ uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | CxÉxÉå AmÉlÉå MüsrÉÉhÉ Måü
ÌlÉÍqÉ¨É zÉÑpÉ MüÉ AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûrÉå | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå , Wåû pÉaÉuÉlÉç! eÉÉå SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, SìurÉ AÉæU
xÉqmÉSÉ ClÉ mÉÉðcÉÉåÇ xÉå uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ AÉæU xÉaÉï MüÉ AÉÌS qÉåÇ SåzÉ, MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, Sì urÉ AÉæU
xÉqmÉSÉ MüÉåD lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ iÉÉå eÉWûÉð mÉÉðcÉÉåÇ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå AÉæU ExÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ pÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ ExÉ A²æiÉ
xÉå eÉaÉSèpÉëqÉ ÌTüU MæüxÉå WûÉåiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉWûÉmÉësÉrÉ AÉæU xÉaÉï MüÐ AÉÌS qÉåÇ SåzÉ,
MüÉsÉ, Ì¢ürÉÉ, SìurÉ AÉæU xÉqmÉSÉ MüÉåD lÉWûÏÇ UWûiÉÏ AÉæU ÌlÉÍqɨÉMüÉUhÉ AÉæU xÉqÉuÉÉrÉMüÉUhÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåiÉÉ
Wæû | ÍcÉSÉiqÉqÉåÇ eÉaÉiÉç MÑüNû EeÉÉ lÉWûÏÇ AÉæU Wæû pÉÏ lÉWûÏÇ; uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ SØzrÉ MüÉ AirÉliÉ ApÉÉuÉ Wæû AÉæU eÉÉå
MÑüNû pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû oÉë¼ MüÉ ÌMügcÉlÉ Wæû | uÉWû oÉë¼xɨÉÉ xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | LåxÉå WûÏ AlÉåMü
rÉÑÌ£ürÉÉåÇ xÉå qÉæÇ iÉÑqÉxÉå MüWÕðûaÉÉ AoÉ iÉÑqÉ mÉÔuÉï MüjÉÉ xÉÑlÉÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ uÉå SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð ExÉ qÉÎlSU, qÉåÇ
mÉWÒðûcÉÏ iÉÉå YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü TÔüsÉÉåÇ xÉå xÉÑlSU zÉÏiÉsÉ xjÉÉlÉ oÉlÉå WÒûL WæÇû-eÉæxÉå uÉxÉliÉGiÉÑ qÉåÇ uÉlÉ pÉÔÍqÉMüÉ
WûÉåiÉÏ Wæû-AÉæU mÉëÉiÉÈMüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ Wæû; xÉÑuÉhÉï Måü qÉÇaÉsÉÃmÉÏ MÑüqpÉ eÉsÉ xÉå pÉUå UYZÉå WæÇû; SÏmÉMüÉåÇ MüÐ
mÉëpÉÉ ÍqÉOû aÉD Wæû; ÌMüuÉÉÄQû cÉÄRåû WÒûL WæÇû, qÉÎlSUÉåÇ qÉåÇ xÉÉårÉå WÒûL qÉlÉÑwrÉÉåÇ Måü µÉÉxÉ AÉiÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU
qÉWûÉxÉÑlSU fÉUÉåZÉå WæÇû | LåxÉå oÉlÉå WÒûL xjÉÉlÉ zÉÉåpÉÉ SåiÉå WæÇû xÉqmÉÔhÉï MüsÉÉ xÉå cÉlSìqÉÉ zÉÉåpÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå
ClSì Måü xjÉÉlÉ xÉÑlSU WæÇû! ÎeÉxÉ xÉÑlSU MüqÉsÉ xÉå oÉë¼ÉeÉÏ EmÉeÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ uÉå MüqÉsÉ xÉÑlSU WæÇû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉåÇ qÉUhÉÉlÉÇiÉUÉuÉxjÉÉuÉhÉïlɳÉÉqÉæ MüÉålÉcÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||39||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xuÉmlÉÌlÉÃmÉhÉÇ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉåÇ qÉåÇ ExÉ zÉuÉ Måü mÉÉxÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÐ sÉÏsÉÉ MüÉå SåZÉÉ
uÉWû ExÉMüÐ qÉ×irÉÑ xÉå mÉWûsÉå uÉWûÉð mÉWÒðûcÉÏ Wæû AÉæU mÉÔuÉïMåü xÉå uÉx§ÉpÉÔwÉhÉ mÉÌWûUå WÒûL mÉÔuÉïMüÉ xÉÉ AÉcÉÉU ÌMürÉå ,
mÉÔuÉï MüÐ xÉÏ xÉÑlSU Wæû AÉæU mÉÔuÉï MüÉ xÉÉ WûÏ ExÉMüÉ zÉUÏU Wæû | LuÉÇ ExÉMüÉ xÉÑlSU qÉÑZÉ cÉlSìqÉÉ MüÐ lÉÉDÇ
mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉWûÉxÉÑlSU TÔüsÉÉåÇ MüÐ pÉÔÍqÉ mÉU oÉæPûÏ Wæû | ÌlÉSÉlÉ sɤqÉÏ Måü xÉqÉÉlÉ sÉÏsÉÉ AÉæU ÌuÉwhÉÑ Måü
xÉqÉÉlÉ UÉeÉÉ MüÉå SåZÉ; mÉU eÉæxÉå ÌSlÉ Måü xÉqÉrÉ cÉlSìqÉÉ MüÐ mÉëpÉÉ qÉkrÉqÉ Wû ÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ ElWûÉåÇlÉå sÉÏsÉÉ
MüÉå MÑüNû ÍcÉliÉÉ xÉÌWûiÉ UÉeÉÉ MüÐ oÉÉDÇ AÉåU LMü WûÉjÉ ÍcÉoÉÑMü mÉU UYZÉå AÉæU SÕxÉUå WûÉjÉ xÉå UÉeÉÉ MüÉå
cÉqÉU MüUiÉÏ SåZÉÉ | mÉÔuÉï sÉÏsÉÉ lÉå ClÉMüÉå lÉ SåZÉÉ,YrÉÉåÇÌMü rÉå SÉålÉÉåÇ mÉëoÉÑkÉ AÉiqÉÉ AÉæU xÉixÉÇM üsmÉ jÉÏÇ AÉæU
uÉWû sÉÏsÉÉ ClÉMåü xÉqÉÉlÉ mÉëoÉÑkÉ lÉ jÉÏ | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! ExÉ qÉhQûmÉ qÉåÇ mÉÔuÉï sÉÏsÉÉ eÉÉå SåWû
MüÉå xjÉÉmÉlÉ MüU AÉæU krÉÉlÉ qÉåÇ ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉ×̹ SåZÉlÉå MüÉå xÉUxuÉiÉÏ Måü xÉÉjÉ aÉD jÉÏ ExÉ SåWû MüÉ
AÉmÉlÉå MÑüNû uÉhÉïlÉ lÉ ÌMürÉÉ ÌMü ExÉMüÐ YrÉÉ SzÉÉ WÒûD AÉæU MüWûÉð aÉD! uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! sÉÏsÉÉ
MüWûÉð jÉÏ, zÉUÏU MüWûÉð jÉÉ AÉæU ExÉMüÐ xɨÉÉ MüWûÉð jÉÏ? uÉWû iÉÉå AÂlkÉiÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ sÉÏsÉÉ Måü zÉUÏU MüÐ
pÉëÉÎliÉmÉëÌiÉpÉÉ WÒûD jÉÏ | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ eÉsÉ MüÐ mÉëÌiÉpÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå WûÏ sÉÏsÉÉ Måü zÉUÏU MüÐ mÉëÌiÉpÉÉ
ExÉå WÒûD jÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉÉåkÉ xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ
ExÉ sÉÏsÉÉ MüÉå oÉÉåkÉ qÉåÇ mÉËUhÉÉqÉ WÒûAÉ iÉoÉ ExÉMüÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉrÉÉ-eÉæxÉå xÉÔrÉï Måü iÉåeÉ
xÉå oÉUTü MüÉ mÉÑiÉsÉÉ aÉsÉ eÉÉiÉÉ Wæû- AÉæU AliÉuÉÉWûMüiÉÉ ESrÉ WÒûD | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç Wæû uÉWû xÉoÉ
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû| eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AliÉuÉÉWûMüiÉÉ qÉåÇ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ pÉëqÉ xÉå
pÉÉxÉiÉÏ Wæû | AÉÌS zÉUÏU AliÉuÉÉWûMü Wæû AjÉÉïiÉç xÉÇMüsmÉqÉÉ§É Wæû ExÉqÉåÇ SØÄRû pÉÉuÉlÉÉ WûÉå aÉD ExÉxÉå mÉ×juÉÏ
AÉÌS iɨuÉÉåÇ MüÉ zÉUÏU pÉÉxÉlÉå sÉaÉÉ | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD pÉÔiÉ AÉÌSMü iɨuÉ Wæû AÉæU lÉ MüÉåD iɨuÉÉåÇ MüÉ
zÉUÏU Wæû | ExÉMüÉ zÉuÉ zÉzÉ Måü ´É×ÇaÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ AxÉiÉç Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ qÉåÇ A¥ÉÉlÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü
pÉÉxÉå WæÇû | eÉoÉ AÉiqÉÉ MüÉ oÉÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå ÌMüxÉÏ mÉÑÂwÉ lÉå
xuÉmlÉqÉåÇ AÉmÉMüÉå WûËUhÉ SåZÉÉ AÉæU eÉoÉ eÉÉaÉ EPûÉ iÉoÉ WûËUhÉ MüÉ zÉUÏU SØ̹ lÉWûÏÇ AÉrÉÉ iÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ
xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ SØ̹ AÉD Wæû AÉæU AÉiqÉoÉÉåkÉ WÒûL AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ SØ̹ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ | eÉoÉ xÉirÉ MüÉ
¥ÉÉlÉ ESrÉ WûÉåiÉÉ iÉoÉ AxÉiÉç MüÉ ¥ÉÉlÉ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå UxxÉÏ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
UxxÉÏ Måü ¥ÉÉlÉ xÉå xÉmÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ sÉÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç qÉlÉ xÉå ESrÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉ
xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉaÉå xÉå
xuÉmlÉ zÉUÏU lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU AliÉuÉÉWûMü
zÉUÏU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû pÉaÉuÉlÉç! rÉÉåaÉϵÉU eÉÉå AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU xÉå oÉë¼sÉÉåMü mÉrÉïliÉ AÉiÉå
eÉÉiÉå WæÇû ElÉMåü zÉUÏU MæüxÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû? uÉÍxɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU LåxÉå WæÇû eÉæxÉå MüÉåD
mÉÑÂwÉ xuÉmlÉ qÉåÇ WûÉå ExÉMüÉå mÉÔuÉï Måü eÉÉaÉëiÉ zÉUÏU MüÉ xqÉUhÉ WûÉå iÉoÉ xuÉmlÉ SØ̹ pÉÏ AÉiÉÉ Wæû mÉU ExÉMüÉå
AÉMüÉzÉÃmÉ eÉÉlÉiÉÉ Wæû; AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ oÉÉåkÉ xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå zÉUiÉçMüÉsÉ MüÉ qÉåbÉ SåZÉlÉå qÉɧÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç rÉÉåaÉϵÉUÉåÇ MüÉ zÉUÏU SåZÉlÉåqÉÉ§É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ASØzrÉÃmÉ Wæû; AÉæU eÉÉå zÉUÏU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU ExÉMüÉå AÉMüÉzÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû SåWûÉÌSMü AÉiqÉÉ qÉåÇ pÉëÉÎliÉ xÉå SØ̹
AÉiÉå WæÇû AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉå WæÇû eÉæxÉå UxxÉÏ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû; eÉoÉ UxxÉÏ MüÉ
xÉqrÉMçü¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉmÉïpÉÉuÉ ExÉMüÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ iÉæxÉå WûÏ iɨuÉoÉÉåkÉ WûÉålÉå xÉå SåWû MüWûÉð WûÉå AÉæU SåWû
MüÐ xɨÉÉ MüWûÉð UWåû, SÉålÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ WûÏ WûÉå, MåüuÉsÉ A²æiÉ oÉë¼xɨÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå; Wåû pÉaÉuÉlÉç!
AliÉuÉÉWûMü xÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü xÉå AliÉuÉÉWûMüÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû rÉWû qÉÑfÉxÉå MüÌWûrÉå?

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉæÇlÉå iÉÑqÉMüÉå oÉWÒûiÉ oÉåU MüWûÉ Wæû iÉÑqÉ qÉåUå MüWåû MüÉå kÉÉUhÉ YrÉÉåÇ lÉWûÏÇ MüUiÉå? qÉæÇlÉå
AÉaÉå pÉÏ MüWûÉ Wæû ÌMü eÉÉå MÑüNû eÉÏuÉ Wæû uÉWû xÉoÉ AliÉuÉÉWûMü Wæû AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüÉåD lÉWûÏÇ | AÉÌS qÉåÇ eÉÉå
zÉÑ® xÉÇÌuÉiÉqÉÉ§É xÉå xÉÇuÉåSlÉ AÉpÉÉxÉ EPûÉ Wæû ExÉxÉå CxÉ eÉÏuÉ MüÉ xÉÇMüsmÉÃmÉ AliÉuÉÉWûMü AÉÌS zÉUÏU
WÒûAÉ | eÉoÉ ExÉqÉåÇ SØÄRû AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ uÉWû xÉÇMüsmÉÃmÉÏ zÉUÏU AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü WûÉåMüU pÉÉxÉlÉå sÉaÉiÉÉ
Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ SØÄRû eÉÄQûiÉÉ xÉå oÉUTüÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ mÉëqÉÉS xÉå xÉÇMüsmÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ExÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü Måü iÉÏlÉ sɤÉhÉ WûÉåiÉå WæÇû pÉÉUÏ zÉUÏU WûÉåiÉÉ Wæû; MüPûÉåU
pÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÍzÉÍjÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉxÉå AWÇû mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû CxÉ MüÉUhÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüWûÉiÉÉ Wæû |
eÉoÉ iɨuÉ MüÉ oÉÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ SåWû xÉå AÉÌS
sÉåMüU eÉaÉiÉç oÉÄQûÉ xmɹÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ xuÉmlÉ qÉåÇ xuÉmlÉ MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü rÉWû xuÉmlÉ Wæû iÉoÉ
uÉWû xuÉmlÉ MüÉ zÉUÏU sÉbÉÑ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉÇMüsmÉÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ Måü oÉÉåkÉ xÉå
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ AoÉÉåkÉ
Måü AprÉÉxÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉoÉ EsÉOû Måü ExÉÏ AprÉÉxÉ MüÉ oÉÉåkÉ WûÉå iÉoÉ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ lɹ WûÉå
eÉÉuÉå AÉæU AliÉuÉÉWûMüiÉÉ ESrÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ eÉÏuÉ LMü zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ Måü SÕxÉUå MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUiÉÉ
Wæû-eÉæxÉå xuÉmlÉå xÉå xumlÉÉliÉU mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ oÉÉåkÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉUÏU AÉæU MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ, uÉWûÏ
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü zÉUÏU zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉå eÉÉaÉMåü xuÉmlÉzÉUÏU zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ pÉëqÉqÉÉ§É Wæû, A¥ÉÉlÉ xÉå xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ
AÉiqÉoÉÉåkÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉåaÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå xuÉmlÉÌlÉÃmÉhÉÇ lÉÉqÉ cÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||40||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

eÉÏuÉeÉÏuÉluÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ uÉWû SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉð AliÉÈmÉÑU qÉåÇ aÉDÇ iÉoÉ mÉëoÉÑ® sÉÏsÉÉ MüWûlÉå sÉaÉÏ,
Wåû SåuÉÏeÉÏ! xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ sÉaÉå qÉÑfÉMüÉå ÌMüiÉlÉÉ MüÉsÉ urÉiÉÏiÉ WÒûAÉ ? qÉæÇ krÉÉlÉ xÉå pÉÔmÉÉsÉ MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ aÉD
jÉÏ AÉæU qÉåUÉ zÉUÏU rÉWûÉð mÉÄQûÉ jÉÉ uÉWû MüWûÉð aÉrÉÉ ? SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ-Wåû sÉÏsÉå! iÉÑfÉMüÉå xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ sÉaÉå
CMüiÉÏxÉ ÌSlÉ urÉiÉÏiÉ WÒûL WæÇû eÉoÉ iÉÔ krÉÉlÉ qÉåÇ sÉaÉÏ iÉoÉ iÉåUÉ mÉÑrÉï¹Mü ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ ÌuÉcÉUiÉÉ ÌTüUÉ
eÉoÉ CxÉ zÉUÏU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ iÉåUÏ ÌlÉuÉ×¨É WûÉå aÉD iÉoÉ eÉæxÉå UxÉ xÉå UÌWûiÉ mÉ§É xÉÔZÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ iÉåUÉ
zÉUÏU ÌlÉeÉÏïuÉ WûÉåMüU ÌaÉU mÉÄQûÉ AÉæU eÉæxÉå Müɸ mÉÉwÉÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ WûÉå oÉUTü MüÐ lÉÉDÇ zÉÏiÉsÉ WûÉå aÉrÉÉ
| iÉoÉ SåZÉMåü xÉoÉlÉå ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü rÉWû qÉU aÉD CxÉMüÉå eÉsÉÉCrÉå AÉæU cÉlSlÉ AÉæU bÉ×iÉ xÉå sÉmÉåOû Måü
eÉsÉÉ ÌSrÉÉ| oÉÉlkÉuÉeÉlÉ ÂSlÉ MüUlÉå sÉaÉå AÉæU mÉѧÉÉåÇ lÉå ÌmÉhQûÌ¢ürÉÉ MüÐ | Wåû sÉÏsÉå! eÉÉå iÉÔ krÉÉlÉ xÉå EiÉUiÉÏ
iÉÉå iÉÑfÉMüÉå SåZÉMåü sÉÉåaÉ AɶÉrÉïqÉÉlÉ WûÉåiÉå AÉæU AoÉ pÉÏ SåZÉMåü xÉoÉ AɶÉrÉïqÉÉlÉ WûÉåuÉåÇaÉå ÌMü UÉlÉÏ mÉUsÉÉåMü
xÉå ÌTüU AÉD Wæû | Wåû sÉÏsÉå! AoÉ iÉÑfÉMüÉå oÉÉåkÉ ESrÉ WÒûAÉ Wæû CxÉxÉå zÉUÏU MüÐ uÉÉxÉlÉÉ lɹ WûÉå aÉD AÉæU
AliÉuÉÉWûMü qÉåÇ SØÄRû ÌlɶÉrÉ WÒûAÉ CxÉ MüÉUhÉ uÉWû zÉUÏU eÉÏÌuÉiÉ WÒûAÉ | AoÉ eÉÉå ExÉMåü xÉqÉÉlÉ iÉåUÉ zÉUÏU
WÒûAÉ Wæû uÉWû CxÉ MüÉUhÉ Wæû ÌMü iÉÑfÉMüÉå sÉÏsÉÉ MüÐ uÉÉxÉlÉÉ qÉåÇ oÉÉåkÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü qÉæÇ sÉÏsÉÉ WÕðû, CxÉ MüÉUhÉ
iÉåUÉ zÉUÏU iÉæxÉÉ WûÏ UWûÉ | rÉWû sÉÏsÉÉ zÉUÏU MüÐ iÉåUÏ uÉÉxÉlÉÉ lɹ lÉ WÒûD jÉÏ, CxÉ MüÉUhÉ iÉÔ ÌlÉuÉÉïhÉ lÉ WÒûD,
lÉWûÏÇ iÉÉå ÌuÉSåWûqÉÑ£ü WûÉå eÉÉiÉÏ | AoÉ iÉÔ xÉixÉÇMüsmÉ WÒûD eÉæxÉÏ iÉåUÏ CcNûÉ WûÉåaÉÏ iÉæxÉå WûÏ AlÉÑpÉuÉ WûÉåaÉÉ | Wåû
sÉÏsÉå! eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ ÎeÉxÉMüÉå WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU ExÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå AlkÉMüÉU
qÉåÇ eÉæxÉÏ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ pÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû-eÉÉå uÉæiÉÉsÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉæiÉÉsÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû
mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉæiÉÉsÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ MüÉåD lÉWûÏÇ |
iÉæxÉå ÎeÉiÉlÉÏ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû uÉWû pÉëqÉqÉÉ§É Wæû | xÉoÉ eÉÏuÉÉåÇ MüÉ AÉÌS zÉUÏU AliÉuÉÉWûMü Wæû xÉÉåÇ
mÉëqÉÉS xÉå AÉÍkÉ pÉÉæÌiÉMüiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! LMü ÍsÉÇaÉzÉUÏU Wæû; LMü AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU Wæû -rÉWû SÉålÉÉåÇ
xÉÇMüsmÉqÉÉ§É WæÇû AÉæU ClÉqÉåÇ CiÉlÉÉ pÉåS Wæû ÌMü ÍsÉÇaÉzÉUÏU xÉÇMüsmÉÃmÉÏ qÉlÉ Wæû ExÉqÉåÇ ÎeÉxÉMüÉå
AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMüiÉÉ MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå aÉÉæUiuÉ AÉæU MüPûÉåUÃmÉ AÉæU uÉhÉÉï´ÉqÉ MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû
| ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå LåxÉå AlÉÉiqÉÉ qÉåÇ AÉiqÉÉÍpÉqÉÉlÉ WÒûAÉ Wæû ÎeÉxÉMüÐ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü ÍsÉÇaÉSåWû Wæû ExÉMüÐ
ÍcÉliÉlÉÉ xÉirÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | ÎeÉxÉMüÉå AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü MüÉ AÍpÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉWû AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU Wæû | uÉWû
eÉæxÉÉ ÍcÉliÉuÉlÉ MüUiÉÉ Wæû uÉæxÉÏ WûÏ ÍxÉή WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû sÉÏsÉå! iÉÔ AoÉ AliÉ uÉÉWûMü qÉåÇ SØÄRû ÎxjÉiÉ WÒûD Wæû,
CxÉ MüÉUhÉ iÉåUÉ ÌTüU uÉæxÉÉ WûÏ zÉUÏU WÒûAÉ Wæû | iÉåUÏ AÉÍkÉpÉÉæÌiÉ MüiÉÉ oÉÑή lɹ WûÉå aÉD AÉæU uÉWû xjÉÔsÉ
zÉUÏU zÉuÉ WûÉåMüU ÌaÉU mÉÄQûÉ Wæû eÉæxÉå eÉsÉ xÉå UÌWûiÉ qÉåbÉ WûÉå AÉæU eÉæxÉå xÉÑaÉlkÉ xÉå UÌWûiÉ TÔüsÉ WûÉå iÉæxÉå WûÏ
iÉåUÉ zÉUÏU WûÉå aÉrÉÉ Wæû AÉæU AoÉ iÉÔ xÉirÉ xÉÇMüsmÉ WÒûD Wæû | eÉæxÉÉ ÍcÉliÉuÉlÉ MüU iÉæxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ | Wåû sÉÏsÉå!
rÉWû MüqÉsÉlÉrÉlÉÏ sÉÏsÉÉ iÉåUå pɨÉÉï Måü mÉÉxÉ oÉæPûÏ Wæû AÉæU ExÉMüÉå CxÉ AliÉÈmÉÑU Måü sÉÉåaÉ AÉæU xÉWåûÍsÉrÉÉð
eÉÉlÉ lÉWûÏÇ xÉMüiÉÏÇ, YrÉÉåÇÌMü qÉæÇlÉå ClÉMüÉå ÌlÉSìÉ qÉåÇ qÉÉåÌWûiÉ ÌMürÉÉ jÉÉ | eÉoÉiÉMü qÉåU É SzÉïlÉ CxÉMüÉå lÉ WûÉåuÉåaÉÉ
iÉoÉiÉMü CxÉMüÉå AÉæU MüÉåD lÉ eÉÉlÉ xÉMåüaÉÉ AoÉ rÉWû WûqÉMüÉå SåZÉåaÉÏ | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! LåxÉå ÌuÉcÉÉUMåü SåuÉÏ ExÉMüÉå AmÉlÉå xÉÇMüsmÉ xÉå krÉÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÏ iÉoÉ ExÉ sÉÏsÉÉ lÉå SåZÉÉ ÌMü
AliÉÈmÉÑU qÉåÇ oÉWÒûiÉ xÉå xÉÔrÉÉåïÇ MüÉ mÉëMüÉzÉ CMü•ûÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU cÉlSìqÉÉ MüÐ lÉÉDÇ zÉÏiÉsÉ mÉëMüÉzÉ Wæû | LåxÉå
SÉålÉÉåÇ SåÌuÉrÉÉåÇ MüÉå SåZÉMåü ExÉlÉå lÉqÉxMüÉU MüU qÉxiÉMü lÉuÉÉrÉÉ AÉæU SÉålÉÉåÇ MüÉå xuÉhÉï ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU oÉæPûÉMåü
MüWûlÉå sÉaÉÏ, Wåû eÉÏuÉ MüÐ SÉiÉÉ! iÉÑqWûÉUÏ eÉrÉ WûÉå! iÉÑqÉlÉå qÉÑfÉmÉU oÉÄQûÏ M×ümÉÉ MüÐ | iÉÑqWûÉUå WûÏ mÉëxÉÉS xÉå qÉæÇ
rÉWûÉð AÉD | SåuÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû mÉѧÉÏ! iÉÔ rÉWûÉð MæüxÉå AÉD AÉæU YrÉÉ uÉרÉÉliÉ iÉÔlÉå SåZÉÉ xÉÉå MüWû ? ÌuÉSÕUjÉ MüÐ
sÉÏsÉÉ oÉÉåsÉÏ, Wåû SåuÉÏ! eÉoÉ qÉåUÉ pɨÉÉï xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ bÉÉrÉsÉ WÒûAÉ iÉoÉ ExÉMüÉå SåZÉMåü qÉæÇ qÉÔÍNïûiÉ WûÉå ÌaÉU mÉÄQûÏ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉUliÉÑ qÉ×iÉMü lÉ pÉD | CxÉMåü AlÉliÉU ÌTüU qÉÑfÉMüÉå cÉåiÉlÉÉ TÑüUÏ iÉÉå qÉæÇlÉå AmÉlÉÉ uÉWûÏ zÉUÏU SåZÉÉ AÉæU ExÉ
zÉUÏU xÉå qÉæÇ AÉMüÉzÉqÉÉaÉï MüÉå EÄQûÏ | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ aÉlkÉ sÉåMüU EÄQûiÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ LMü MÑüqÉÉUÏ qÉÑfÉå EÄQûÉMüU
mÉUsÉÉåMü qÉåÇ pɨÉÉï Måü mÉÉxÉ oÉæPûÉ AÉmÉ AliÉ®ÉïlÉ WûÉå aÉD | qÉåUÉ pɨÉÉï eÉÉå xÉÇaÉëÉqÉ qÉåÇ jÉMüÉ jÉÉ uÉWû AÉMåü xÉÉå
UWûÉ Wæû AÉæU qÉæÇ xÉðpÉsÉiÉÏ SåZÉiÉÏ qÉÉaÉï qÉåÇ AÉD WÕðû, mÉUliÉÑ qÉÑfÉMüÉå iÉÑqÉ SØ̹ MüWûÏÇ lÉ AÉDÇ | rÉWûÉð M×ümÉÉMüU
iÉÑqÉlÉå SzÉïlÉ ÌSrÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU xÉÑlÉMåü SåuÉÏ lÉå mÉëoÉÑ® sÉÏsÉÉ
xÉå MüWûÉ ÌMü AoÉ qÉåÇ UÉeÉÉ MüÐ eÉÏuÉMüsÉÉ MüÉå NûÉåÄQûiÉÏ WÕðû | LåxÉå MüWûMåü SåuÉÏ lÉå lÉÉÍxÉMüÉ Måü qÉÉaÉï xÉå eÉÏuÉ
MüsÉÉ MüÉå NûÉåÄQû ÌSrÉÉ AÉæU eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü pÉÏiÉU uÉÉrÉÑ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉuÉå AjÉuÉÉ zÉUÏU qÉåÇ uÉÉrÉÑ mÉëuÉåzÉ MüU
eÉÉuÉå uÉæxÉå WûÏ zÉUÏU qÉåÇ eÉÏuÉMüsÉÉ mÉëuÉåzÉ MüU aÉD | eÉæxÉå xÉqÉÑSì eÉsÉ xÉå mÉÔhÉï WûÉå iÉÉ Wæû uÉæxÉå WûÏ mÉÑrÉï¹Mü
uÉÉxÉlÉÉ xÉå mÉÔhÉï jÉÏ | zÉUÏU MüÐ MüÉÎliÉ EeeuÉsÉ WûÉå aÉD AÉæU eÉæxÉå uÉxÉliÉGiÉÑ qÉåÇ TÔüsÉ AÉæU uÉפÉÉåÇ qÉåÇ UxÉ
TæüsÉiÉÉ Wæû, AÇaÉÉåÇ qÉåÇ mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ TæüsÉ aÉD iÉoÉ xÉoÉ CÇÌSìrÉÉð ÎZÉsÉ AÉDÇ eÉæxÉå uÉxÉliÉGiÉÑ qÉåÇ TÔüsÉ ÎZÉsÉ AÉiÉå
WæÇû | iÉoÉ UÉeÉÉ TÔüsÉÉåÇ MüÐ zÉrrÉÉ xÉå CxÉ pÉÉðÌiÉ EPû ZÉÄQûÉ WÒûAÉ eÉæxÉå UÉåMüÉ WÒûAÉ ÌuÉlkrÉÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ EPû
AÉuÉå | iÉoÉ SÉålÉÉåÇ sÉÏsÉÉ UÉeÉÉ Måü xÉqqÉÑZÉ AÉ ZÉÄQûÏ WÒûDÇ AÉæU UÉeÉÉ xÉå MüWûÉ qÉåUå AÉaÉå iÉÑqÉ MüÉælÉ ZÉÄQûÏ
WûÉå! mÉëoÉÑ® sÉÏsÉÉ lÉå MüWûÉ, Wåû xuÉÉqÉÏ! qÉæÇ iÉÑqWûÉUÏ mÉÔuÉï mÉOûUÉlÉÏ sÉÏsÉÉ WÕðû; eÉæxÉå zÉoS Måü xÉÇaÉ AjÉï UWûiÉÉ
Wæû iÉæxÉå xÉSÉ iÉÑqWûÉUå xÉÇaÉ UWûiÉÏ WÕðû | eÉoÉ iÉÑqÉ rÉWûÉð zÉUÏU irÉÉaÉ Måü mÉUsÉÉåMü qÉåÇ aÉrÉå jÉå iÉoÉ qÉÑfÉxÉå iÉÑqWûÉUÉ
AÌiÉxlÉåWû jÉÉ, CxÉxÉå qÉåUÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ rÉWû sÉÏsÉÉ iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉÏ jÉÏ | AoÉ eÉÉå AÉæU MüjÉÉ MüÉ uÉרÉÉliÉ Wæû xÉÉå
qÉåÇ iÉÑqÉxÉå MüWûiÉÏ WÕðû | Wåû UÉeÉlÉç! WûqÉÉUå FmÉU CxÉ SåuÉÏ lÉå M×ümÉÉ MüÐ Wæû eÉÉå WûqÉÉUå zÉÏzÉmÉU xuÉhÉï Måü
ÍxÉÇWûÉxÉlÉ mÉU oÉæPûÏ Wæû | rÉWû xÉUxuÉiÉÏ xÉuÉï MüÐ eÉlÉlÉÏ Wæû; CxÉlÉå WûqÉÉUå FmÉU oÉÄQûÏ M×ümÉÉ MüÐ Wæû AÉæU
mÉUsÉÉåMü xÉå iÉÑqWåÇû sÉå AÉD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå xÉÑlÉMåü UÉeÉÉ mÉëxÉ³É WûÉå EPû ZÉÄQûÉ WÒûAÉ AÉæU xÉUxuÉiÉÏ Måü
cÉUhÉÉåÇ mÉU qÉxiÉMü lÉuÉÉMüU oÉÉåsÉÉ, Wåû xÉUxuÉiÉÏ! iÉÑqÉMüÉå qÉåUÉ lÉqÉxMüÉU Wæû | iÉÑqÉ xÉoÉMüÐ ÌWûiÉMüÉËUhÉÏ WûÉå
AÉæU iÉÑqÉlÉå qÉåUå FmÉU oÉÄQûÉ AlÉÑaÉëWû ÌMürÉÉ Wæû | AoÉ M×ümÉÉ MüUMåü qÉÑfÉMüÉå rÉWû uÉU SÉå ÌMü qÉåUÏ AÉrÉÑ oÉÄQûÏ
WûÉå; ÌlÉwMühOûMü UÉerÉ MüÃÆ ; sɤqÉÏ oÉWÒûiÉ WûÉå; UÉåaÉ Mü¹ lÉ WûÉå AÉæU AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå xÉqmÉ³É WûÉåFÆ AjÉÉïiÉç
pÉÉåaÉ AÉæU qÉÉå¤É SÉålÉÉåÇ SÉå | CiÉlÉÉ MüWû MüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU UÉeÉÉ lÉå MüWûÉ iÉoÉ
SåuÉÏ lÉå ExÉMåü zÉÏzÉ mÉU AÉzÉÏuÉÉïS ÌSrÉÉÌMü Wåû UÉeÉlÉç! LåxÉÉ WûÏ WûÉåaÉÉ | iÉåUÏ AÉrÉÑ oÉÄQûÏ WûÉåaÉÏ; iÉåUÉ zɧÉÑ
pÉÏ MüÉåD lÉ WûÉåaÉÉ; ÌlÉwMühOûMü UÉerÉ MüUåaÉÉ; AÉmÉSÉ iÉÑfÉMüÉå lÉ WûÉåaÉÏ; sɤqÉÏ xÉÇmÉSÉ xÉå xÉqmÉ³É WûÉåaÉÉ; iÉåUÏ
mÉëeÉÉ pÉÏ oÉWÒûiÉ xÉÑZÉÏ UWûMüU iÉÑfÉMüÉå SåZÉMåü mÉëxÉ³É WûÉåaÉÏ; iÉåUÏ mÉëeÉÉ qÉåÇ AÉmÉSÉ ÌMüxÉÏ MüÉå lÉ WûÉåaÉÏ AÉæU
iÉÔ AÉiqÉÉlÉlS xÉå pÉÏ mÉÔhÉï WûÉåaÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå eÉÏuÉeÉÏuÉluÉhÉïlɳÉÉqÉå MücÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||41||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌlÉuÉÉïhÉuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU MüWûMåü SåuÉÏ AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉDÇ AÉæU mÉëÉiÉÈMüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ
WÒûAÉ; xÉoÉ sÉÉåaÉ eÉÉaÉ EPåû; xÉÔrÉï pÉÏ ESrÉ WÒûAÉ AÉæU xÉÔrÉïqÉÑZÉÏ MüqÉsÉ ÎZÉsÉ AÉrÉå | UÉeÉÉ SÉålÉÉåÇ sÉÏsÉÉ
MüÉå MühPû sÉaÉÉ mÉëxÉ³É AÉæU AɶÉrÉïqÉÉlÉ WÒûAÉ, qÉÎlSU qÉåÇ lÉaÉÉUå oÉeÉlÉå sÉaÉå AÉæU lÉÉlÉÉ zÉoS WûÉålÉå sÉaÉå,
qÉÎlSU qÉåÇ oÉÄQûÉ WÒûsÉÉxÉ AÉæU AÉlÉlS WÒûAÉ AlÉåMü AÇaÉlÉÉ lÉ×irÉ MüUlÉå sÉaÉÏÇ AÉæU oÉÄQûÉ EixÉÉWû WÒûAÉ |
ÌuɱÉkÉU, ÍxÉ®, SåuÉiÉÉ, TÔüsÉÉåÇ MüÐ uÉwÉÉï MüUlÉå sÉaÉå AÉæU sÉÉåaÉ oÉÄQåû AɶÉrÉïqÉÉlÉ WÒûL ÌMü sÉÏsÉÉ mÉUsÉÉåMü xÉå
ÌTüU AÉD Wæû AÉæU AmÉlÉå pɨÉÉï AÉæU LMü AÉmÉ-xÉÏ SÕxÉUÏ sÉÏsÉÉ sÉå AÉD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû MüjÉÉ SåzÉ
xÉå SåzÉÉliÉU cÉsÉÏ aÉD AÉæU xÉoÉ sÉÉåaÉ xÉÑlÉMåü AɶÉrÉïqÉÉlÉ WÒûL | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU rÉWû MüjÉÉ mÉëÍxÉ® WÒûD iÉoÉ
UÉeÉÉ lÉå pÉÏ xÉÑlÉÉ ÌMü qÉæÇ qÉUMåü ÌTüU ÎeÉrÉÉ WÕðû AÉæU ÌuÉcÉÉUÉ ÌMü ÌTüU qÉåUÉ AÍpÉwÉåMü WûÉå | ÌlÉSÉlÉ qÉl§ÉÏ AÉæU
qÉhQûsÉåµÉUÉåÇ lÉå E¨ÉU, SͤÉhÉ, mÉÔuÉï AÉæU mÉͶÉqÉ cÉÉUÉåÇ AÉåU xÉå xÉoÉ xÉqÉÑSì AÉæU xÉuÉï iÉÏjÉÉåïÇ MüÉ eÉsÉ qÉðaÉÉ
UÉeÉÉ MüÉå UÉeÉ MüÉ AÍpÉwÉåMü ÌMürÉÉ AÉæU cÉÉUÉåÇ xÉqÉÑSìÉåÇ mÉrÉïliÉ UÉeÉÉ ÌlÉwMühOûMü UÉerÉ MüUlÉå sÉaÉÉ | UÉeÉÉ
AÉæU sÉÏsÉÉ rÉWû mÉÔuÉï MüÐ MüjÉÉ MüÉå ÌuÉcÉÉUiÉå AÉæU AɶÉrÉïqÉÉlÉ WûÉåiÉå jÉå | xÉUxuÉiÉÏ Måü EmÉSåzÉ AÉæU mÉëxÉÉS
xÉå AmÉlÉÉ mÉÑÂwÉÉjÉï mÉÉMåü UÉeÉÉ AÉæU SÉålÉÉåÇ sÉÏsÉÉ lÉå CxÉ pÉÉðÌiÉ xÉWûx§É uÉwÉï mÉrÉïliÉ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMåü UÉeÉ
ÌMürÉÉ AÉæU qÉlÉ xÉÌWûiÉ wÉOèûCÎlSìrÉÉåÇ MüÉå uÉzÉ MüUMåü rÉjÉÉsÉÉpÉ xÉÇiÉѹ UWåû AÉæU SØzrÉpÉëqÉ ElÉMüÉ lɹ WûÉå aÉrÉÉ
| LåxÉÉ xÉÑlSU UÉeÉÉ jÉÉ ÌMü ExÉMüÐ xÉÑlSUiÉÉ MüÐ MüÍhÉMüÉ qÉÉlÉÉåÇ cÉlSìqÉÉ jÉÏ AÉæU ExÉMåü iÉåeÉ MüÐ MüÍhÉMüÉ
qÉÉlÉÉåÇ xÉÔrÉï jÉÏ ÌlÉSÉlÉ ExÉlÉå mÉëeÉÉ MüÉå pÉsÉÏ mÉëMüÉU xÉÇiÉѹ ÌMürÉÉ AÉæU xÉoÉ mÉëeÉÉ UÉeÉÉ MüÉå SåZÉ Måü mÉëxɳÉ
WÒûD AÉæU ÌuÉSåWû qÉÑ£ü WûÉå SÉålÉÉåÇ sÉÏsÉÉ AÉæU iÉÏxÉUÉ UÉeÉÉ ÌlÉuÉÉïhÉ-mÉS MüÉå mÉëÉmiÉ WÒûL |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå ÌlÉuÉÉïhÉuÉhÉïlɳÉÉqÉ cÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||42||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉërÉÉåeÉlÉ uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû SÉålÉÉåÇ MüjÉÉ LMü AÉMüÉzÉeÉ oÉëɼhÉ MüÐ AÉæU SÕxÉUÏ sÉÏsÉÉ MüÐ
qÉæÇlÉå iÉÑqÉMüÉå SØzrÉSÉåwÉ Måü ÌlÉuÉ×Ì¨É AjÉï ÌuÉxiÉÉU mÉÔuÉïMü xÉÑlÉÉD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ MüÐ SØÄRûiÉÉ eÉÉå WûÉå UWûÏ
Wæû ExÉMüÉå irÉÉaÉ MüUÉå | AoÉ iÉÑqÉ ClÉ SÉålÉÉåÇ CÌiÉWûÉxÉÉåÇ MüÉå xÉǤÉåmÉ qÉÉ§É xÉå xÉÑlÉÉå | rÉWû eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑqÉMüÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû-AÉÌS xÉå MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉå uÉxiÉÑ xÉiÉç WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü ÌlÉuÉÉUhÉ qÉåÇ mÉërɦÉ
WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå uÉxiÉÑ AxÉiÉç WûÏ WûÉå ExÉMüÐ ÌlÉuÉ×Ì¨É WûÉålÉå qÉåÇ MÑüNû rÉ¦É lÉWûÏÇ | CxÉ MüÉUhÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå
xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS eÉÉå oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ
AÉpÉÉxÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû xÉÉå oÉë¼ÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | uÉWû oÉë¼ mÉ×juÉÏ AÉÌSMü pÉÔiÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ Wæû |
eÉÉå AÉmÉ WûÏ AÉpÉÉxÉÃmÉ WûÉå ExÉMåü EmÉeÉÉrÉå eÉaÉiÉç MæüxÉå xÉiÉç WûÉå ? Wåû UÉqÉeÉÏ! ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | ÎeÉxÉMüÉå AÉiqÉmÉS MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU WÒûAÉ ExÉMüÉå SØzrÉpÉëqÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU
eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ Wæû ExÉMüÉå eÉaÉiÉç pÉëqÉ xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | zÉÑ® ÍcÉSÉMüÉzÉ MüÉ LMü AhÉÑ eÉÏuÉ Wæû AÉæU ExÉ
eÉÏuÉ AhÉÑ qÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû, ExÉ eÉaÉiÉç MüÐ xÉ×̹ qÉåÇ iÉÑqÉMüÉå YrÉÉ MüWÕðû; lÉÏÌiÉ YrÉÉ MüWÕðû; uÉÉxÉlÉÉ
YrÉÉ MüWÕðû AÉæU mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå YrÉÉ MüWÕðû ? Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ; MåüuÉsÉ xÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå
eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | zÉÑ® xÉÇÌuÉiÉ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉÉÃmÉÏ lÉSÏ cÉsÉÏ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉç TÑüUiÉÉ Wæû | eÉoÉ
xÉÇuÉåSlÉ MüÉå rÉ¦É MüUMåü UÉåMüÉåaÉå iÉoÉ SØzrÉpÉëqÉ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | mÉërÉ¦É MüUlÉÉ rÉWûÏ Wæû ÌMü xÉÇuÉåSlÉ MüÉå
AliÉqÉÑïZÉ MüUå AÉæU eÉoÉ iÉMü AÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU lÉ WûÉå iÉoÉ iÉMü ´ÉuÉhÉ, qÉlÉlÉ AÉæU ÌlÉÌSkrÉÉxÉlÉ xÉå
SØÄRû AprÉÉxÉ MüUlÉÉ cÉÉÌWûL | eÉoÉ xÉɤÉÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ SØzrÉ lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉuÉï
eÉaÉiÉç eÉÉå iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå WûqÉMüÉå AZÉhQû oÉë¼xɨÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉaÉiÉç qÉÉrÉÉqÉrÉ Wæû, mÉUliÉÑ qÉÉrÉÉ
pÉÏ MÑüNû AÉæU uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ, oÉë¼xɨÉÉ WûÏ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ oÉÉåsÉå, oÉÄQûÉ AɶÉrÉï Wæû! oÉÄQûÉ
AɶÉrÉï Wæû!! Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉmÉlÉå qÉÑfÉxÉå mÉUqÉ SzÉÉ MüWûÏ Wæû | AÉmÉMüÉ EmÉSåzÉ SØzrÉÃmÉÏ iÉ×hÉÉåÇ MüÉ
lÉÉzÉMüiÉÉï SÉuÉÉÎalÉ Wæû AÉæU AÉkrÉÉÎiqÉMü AÉÍkÉpÉÉæÌiÉMü AÉæU AÉÍkÉSæÌuÉMü iÉÉmÉÉåÇ MüÉ zÉÉliÉ MüiÉÉï cÉlSìqÉÉ Wæû |
Wåû qÉÑlÉϵÉU! AÉmÉMåü EmÉSåzÉ xÉå AoÉ qÉæÇ ¥ÉÉiÉ¥ÉårÉ WÒûAÉ WÕðû AÉæU mÉÉðcÉ ÌuÉMüsmÉ qÉæÇlÉå ÌuÉcÉÉUå WæÇû | mÉëjÉqÉ rÉWû
ÌMü rÉWû eÉaÉiÉç ÍqÉjrÉÉ Wæû AÉæU CxÉMüÉ xuÉÃmÉ AÌlÉ uÉïcÉlÉÏrÉ Wæû; SÕxÉUå rÉWû ÌMü AÉiqÉÉ qÉåÇ AÉpÉÉxÉ Wæû;
iÉÏxÉUå rÉWû ÌMü CxÉMüÉ xuÉpÉÉuÉ mÉËUhÉÉqÉÏ Wæû; cÉÉæjÉå rÉWû ÌMü A¥ÉÉlÉ xÉå EmÉeÉÉ Wæû AÉæU mÉÉðcÉuÉåÇ rÉWû ÌMü rÉWû
AlÉÉÌS A¥ÉÉlÉ mÉrÉïliÉ Wæû | LåxÉå eÉÉlÉ Måü ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ AÉæU ÌlÉuÉÉïhÉ qÉÑ£üÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ zÉÉliÉÉiqÉÉ WÒûAÉ | Wåû
qÉÑlÉϵÉU! AÉæU zÉÉx§ÉÉåÇ xÉå rÉWû AÉmÉMüÉ EmÉSåzÉ AɶÉrÉï Wæû | ´ÉuÉhÉÃmÉÏ mÉÉ§É AÉmÉMåü uÉcÉlÉÃmÉÏ AqÉ×iÉ xÉå
iÉ×miÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå | CxÉxÉå qÉåUÉ rÉWû xÉÇzÉrÉ SÕU MüUÉå ÌMü sÉÏsÉÉ Måü pɨÉÉï MüÉå mÉëjÉqÉ uÉÍzɸ, ÌTüU mÉ© AÉæU
ÌTüU ÌuÉSÕUjÉ MüÐ xÉ×̹ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MæüxÉå WÒûAÉ AÉæU ElÉqÉåÇ ExÉMüÉå MüWûÏÇ ÌSlÉ WÒûAÉ, MüWûÏÇ qÉÉxÉ, MüWûÏÇ
uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ, xÉÉå MüÉsÉ MüÉ urÉÌiÉ¢üqÉ MæüxÉå WÒûAÉ? Wåû qÉÑlÉϵÉU! | CxÉxÉå xmɹ MüUMåü MüÌWûL ÌMü
AÉmÉMåü uÉcÉlÉ qÉåUå WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåÇ | LMü oÉåU MüWûlÉå xÉå WØûSrÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉå, CxÉxÉå ÌTüU MüÌWûrÉå |
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ®xÉÇÌuÉiÉç xÉoÉMüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ Wæû | ExÉxÉå eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÉå
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | MüWûÏÇ ¤ÉhÉ qÉåÇ MüsÉmÉÉåÇ Måü xÉqÉÔWû oÉÏiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU MüWûÏÇ MüsmÉ qÉåÇ ¤ÉhÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ
Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMüÉå ÌuÉwÉ qÉåÇ AqÉ×iÉpÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMüÉå AqÉ×iÉ WûÏ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå
AqÉ×iÉ qÉåÇ ÌuÉwÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWûÏ ÌuÉwÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÌMüxÉÏ mÉÑÂwÉ MüÉ MüÉåD zɧÉÑ WûÉåiÉÉ Wæû,
mÉU ExÉxÉå uÉWû ÍqÉ§É MüÐ pÉÉuÉlÉÉ MüUiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû ÍqɧÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå ÍqÉ§É qÉåÇ zɧÉÑpÉÉuÉlÉÉ
WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWûÏ zɧÉÑ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ xuÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû
| ÎeÉxÉMüÉ xÉÇuÉåSlÉ iÉÏuÉëpÉÉuÉ Måü AprÉÉxÉ xÉå ÌlÉqÉïsÉpÉÉuÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉ xÉÇMüsmÉxÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AÉæU eÉæxÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå xÉÇuÉåSlÉ MüÐ iÉÏuÉëiÉÉ WÒûD Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! UÉåaÉÏ MüÉå
LMü UÉÌ§É MüsmÉ Måü xÉqÉÉlÉ urÉiÉÏiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉÉå AÉUÉåarÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå UÉÌ§É LMü ¤ÉhÉ MüÐ lÉÉDÇ
urÉiÉÏiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | LMü qÉÑWÕûiÉï Måü xuÉmlÉ qÉåÇ AlÉåMü uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæ U eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ
EmÉeÉÉ WÕðû; rÉå qÉåUå qÉÉiÉÉ-ÌmÉiÉÉ WæÇû; AoÉ qÉæÇ oÉÄQûÉ WÒûAÉ AÉæU rÉå qÉåUå oÉÉlkÉuÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü qÉÑWÕû¨Éï qÉåÇ
CiÉlÉå pÉëqÉ SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉaÉå mÉU LMü qÉÑWÕû¨Éï pÉÏ lÉWûÏÇ oÉÏiÉiÉÉ | WûËU¶É lSì MüÉå LMü UÉÌ§É qÉåÇ oÉÉUWû uÉwÉÉåïÇ
MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ jÉÉ AÉæU UÉeÉÉ sÉuÉhÉ MüÉå LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ xÉÉæ uÉwÉÉåïÇ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ jÉÉ | CxÉxÉå eÉæxÉÉ
eÉæxÉÉ ÃmÉ WûÉåMüU xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼É Måü LMü qÉÑWÕû¨Éï qÉåÇ
qÉlÉÑwrÉ MüÐ AÉrÉÑ urÉiÉÏiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû | oÉë¼É ÎeÉiÉlÉå MüÉsÉ qÉåÇ LMü qÉÑWÕû¨Éï MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû qÉlÉÑwrÉ
EiÉlÉå WûÏ qÉåÇ mÉÔhÉï AÉrÉÑ MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU oÉë¼É ÎeÉiÉlÉå MüÉsÉ qÉåÇ AmÉlÉÏ xÉÇmÉÔhÉï AÉrÉÑ MüÉ AlÉÑpÉuÉ
MüUiÉÉ Wæû xÉÉå ÌuÉwhÉÑ MüÉ LMü ÌSlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | oÉë¼É MüÐ AÉrÉÑ urÉjÉÏiÉ WûÉå eÉÉiÉÏ Wæû AÉæU ÌuÉwhÉÑ MüÉå LMü ÌSlÉ
MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉæxÉå eÉæxÉå xÉÇuÉåSlÉ qÉåÇ SØÄRûiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ iÉæxÉÉ pÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç iÉÑqÉ SåZÉiÉå WûÉå xÉÉå xÉÇuÉåSlÉ TÑüUlÉå qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ lÉ ÌSlÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû; lÉ UÉÌ§É pÉÉxÉiÉÉ Wæû; lÉ MüÉåD mÉSÉjÉï pÉÉxÉiÉå WæÇû lÉ AmÉlÉÉ zÉUÏU pÉÉxÉiÉÉ Wæû MåüuÉsÉ AÉiqÉiɨuÉqÉɧÉ
xɨÉÉ UWûiÉÏ Wæû | CxÉxÉå iÉÑqÉ SåZÉÉå ÌMü xÉoÉ eÉaÉiÉç qÉlÉ Måü TÑüUlÉå qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ qÉlÉ TÑüUiÉÉ Wæû
iÉæxÉÉ iÉæxÉÉ ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | MüÄQûuÉå qÉåÇ ÎeÉxÉMüÉå qÉÏPåû MüÐ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå MüÄQÑûuÉÉ ExÉMüÉå qÉÏPûÉ WûÉå
eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU qÉÏPåû qÉåÇ ÎeÉxÉMüÉå MüOÒûMü pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ qÉkÉÑU pÉÏ ExÉMüÉå MüOÒûMüÃmÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû |
xuÉmlÉ AÉæU zÉÔlrÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü urÉuÉWûÉU Måü urÉuÉWûÉU WûÉåiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU ÎxjÉiÉ mÉÄQûÉ xuÉmlÉ qÉå Ç
SÉæÄQûiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉæxÉÏ TÑüUlÉÉ qÉlÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû Wåû UÉqÉeÉÏ lÉÉæMüÉ qÉåÇ oÉæPåû
WÒûL mÉÑÂwÉ MüÉå lÉSÏ Måü iÉOû uÉפÉÉåÇ xÉÌWûiÉ SÉæÄQûiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉÉå ÌuÉcÉÉU uÉÉlÉç WæÇû uÉå cÉsÉiÉå pÉÉxÉlÉå qÉåÇ ElWåÇû
ÎxjÉU WûÏ eÉÉlÉiÉå WæÇû | AÉæU eÉÉå mÉÑÂwÉ jÉqÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå ÎxjÉU pÉÔiÉ qÉÎlSU pÉëqÉiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå ÌuÉcÉÉU
qÉåÇ SØÄRû Wæû ExÉMüÉå pÉëqÉiÉå pÉÉxÉlÉå qÉåÇ pÉÏ AcÉsÉ oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû | CxÉxÉå eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ ÌlɶÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ
WûÏ iÉæxÉÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMåü lÉå§É qÉåÇ SÕwÉhÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå µÉåiÉ mÉSÉjÉï pÉÏ mÉÏiÉuÉhÉï
pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü zÉUÏU qÉåÇ uÉÉiÉ, ÌmɨÉ, MüTü MüÉ ¤ÉÉåpÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ mÉSÉjÉï ÌuÉmÉrÉïrÉ pÉÉxÉiÉå
WæÇû | CxÉÏ mÉëMüÉU mÉ×juÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU AÉMüÉzÉ mÉ×juÉÏÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû; cÉsÉmÉSÉjÉï AcÉsÉ
ÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU AcÉsÉ mÉSÉjÉï cÉsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AÇaÉlÉÉ AxÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÏ
Wæû, mÉUliÉÑ pÉëÉÎliÉ xÉå ExÉMüÉå xmÉzÉï MüUMåü mÉëxÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå ExÉ MüÉsÉ qÉåÇ mÉëirÉ¤É WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU
eÉæxÉå oÉÉsÉMü MüÉå mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ uÉæiÉÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå AxÉiÉç WûÏ xÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zɧÉÑ qÉåÇ
eÉÉå ÍqÉ§É pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå uÉWû zɧÉÑpÉÏ ÍqÉ§É xÉÑWØûS WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå ÍqÉ§É qÉåÇ zɧÉÑpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉÉå
uÉWû xÉÑWØûS zɧÉÑÂmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï Wæû lÉWûÏÇ, mÉUliÉÑ pÉëqÉ xÉå xÉmÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉrÉ
SåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ oÉÉlkÉuÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå oÉÉlkÉuÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ lÉ MüUå iÉÉå oÉÉlkÉuÉ pÉÏ AoÉÉlkÉuÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU
AoÉÉlkÉuÉ pÉÏ pÉÉuÉlÉÉ Måü ApÉÉuÉ xÉå oÉÉlkÉuÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÔlrÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ AÉæU xuÉmlÉ qÉåÇ oÉÄQåû
¤ÉÉåpÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU ÌlÉMüOûuÉiÉÏï MüÉå eÉÉaÉ xÉå MÑüNû lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | xuÉmlÉ uÉÉsÉå MüÉå xÉÑlÉlÉå MüÉ AlÉÑpÉuÉ
WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉaÉëiÉuÉÉsÉå MüÉå eÉÉaÉëiÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû, CirÉÉÌSMü mÉSÉjÉï ÌuÉmÉrÉïrÉ pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû |
eÉoÉ qÉlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉWûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | iÉæxÉå WûÏ sÉÏsÉÉ Måü pɨÉÉï MüÉå pÉÏ LåxÉå xÉ×̹ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûAÉ |
eÉæxÉå eÉÉaÉëiÉç Måü LMü qÉÑWÕû¨Éï MüÉ xuÉmlÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ MüÉsÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ sÉÏsÉÉ Måü pɨÉÉï MüÉå
pÉÏ WÒûAÉ jÉÉ | eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ qÉlÉ MüÐ xTÔüÌiÉï WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ ÃmÉ cÉæiÉlrÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
WûqÉMüÉå xÉSÉ oÉë¼É MüÉ ÌlɶÉrÉ Wæû CxÉxÉå WûqÉMüÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç oÉë¼xuÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMüÉå pÉëqÉ
SØÄRû Wæû ExÉMüÉå eÉaÉiÉç WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå MÑüNû AÉÌS xÉå EmÉeÉÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
lÉWûÏÇ-xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | UÉåMülÉå uÉÉsÉÏ MüÉåD pÉÏÌiÉ lÉWûÏÇ Wæû, oÉÄQåû ÌuÉxiÉÉU xÉå eÉaÉiÉç Wæû mÉUliÉÑ xuÉmlÉuÉiÉç Wæû
| eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ oÉlÉÉrÉå ÌoÉlÉÉ mÉÑiÉsÉÏ ÍzÉsmÉÏ Måü qÉlÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU jÉqpÉå qÉåÇ MÑüNû oÉlÉÏ lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ
AÉiqÉÃmÉÏ jÉqpÉÉ Wæû ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉçÃmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉåÇ MüÉå xÉÇuÉåSlÉ UcÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ uÉWû MÑüNû mÉSÉ- jÉï lÉWûÏÇ Wæû
AÉiqÉxɨÉÉ WûÏ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ Wæû| Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå LMü xjÉÉlÉ qÉåÇ SÉå mÉÑÂwÉ sÉåOåû WûÉåÇ AÉæU ElÉqÉåÇ LMü eÉÉaÉiÉÉ
WûÉå AÉæU SÕxÉUÉ xuÉmlÉ qÉåÇ WûÉå iÉÉå eÉÉå xuÉmlÉ qÉåÇ Wæû ExÉMüÉå oÉÄQåû rÉÑ® WûÉåiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU eÉÉaÉå WÒûL MüÉå
AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ eÉÉå mÉëoÉÉåkÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ uÉÉlÉç Wæû ExÉMüÉå eÉaÉiÉç MüÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ MüÐ lÉÉDÇ ApÉÉuÉ Wæû AÉæU
eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ Wæû ExÉMüÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü urÉuÉWûÉUÉåÇ xÉÌWûiÉ xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå uÉxÉliÉGiÉÑ qÉåÇ mɧÉ, TüsÉ
AÉæU aÉÑcNåû UxÉ xÉÌWûiÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉxɨÉÉ cÉæiÉlrÉiÉÉ xÉå eÉaÉiÉçÃmÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉhÉï qÉåÇ
SìuÉiÉÉ xÉSÉ UWûiÉÏ Wæû mÉUliÉÑ eÉoÉ AÎalÉ MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉpÉÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ AÉæU
eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | eÉæxÉå AuÉrÉuÉÏ AÉæU AuÉrÉuÉÉåÇ qÉåÇ AÉæU mÉ×juÉÏ AÉæU aÉlkÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå
WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | oÉë¼xɨÉÉ WûÏ xÉÇuÉåSlÉ xÉå eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉåM üU pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU
SÕxÉUÏ MüÉåD uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ | eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉaÉï lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉoÉ MüÉrÉïMüÉUhÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MüÉåD
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ, MåüuÉsÉ ÍcÉlqÉÉ§É xɨÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ ÌTüU ÍcÉSÉMüÉzÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWûÏ ÃmÉ WÒûAÉ
| eÉÉå iÉÑqÉ MüWûÉå ÌMü CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ xqÉ×ÌiÉ Wæû iÉÉå xÉÑlÉÉå eÉoÉ qÉWûÉmÉësÉrÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ iÉÉå
ÌuÉSåWû qÉÑ£ü WûÉåiÉå WæÇû ÌTüU uÉWû eÉaÉiÉç Måü MüÉUhÉ MæüxÉå WûÉåÇ AÉæU eÉÉå iÉÑqÉ xqÉ×ÌiÉ MüÉ MüÉUhÉ qÉÉlÉÉå iÉÉå xqÉ×ÌiÉ
pÉÏ AlÉÑpÉuÉ qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû eÉÉå xqÉ×ÌiÉ xÉå eÉaÉiÉç WÒûAÉ iÉÉå pÉÏ AlÉÑpÉuÉÃmÉ WÒûAÉ | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç
mÉ© UÉeÉÉ Måü qÉl§ÉÏ lÉÉæMüU AÉæU xÉoÉ sÉÉåaÉ ÌuÉSÕUjÉ MüÉå MæüxÉå eÉÉMüU ÍqÉsÉå ? rÉWû uÉɨÉÉï ÌTüU MüÌWûrÉå |
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! MåüuÉsÉ cÉåiÉlÉxÉÇÌuÉiÉ xÉoÉMüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ Wæû ExÉ xÉÇÌuÉiÉç Måü AÉ´ÉrÉ xÉå eÉæxÉÉ
xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ UÉeÉÉ ÌuÉSÕUjÉ qÉ×iÉMü WûÉålÉå sÉaÉÉ iÉoÉ
ExÉMüÐ uÉÉxÉlÉÉ ElÉqÉåÇ jÉÏ, AÉæU qÉl§ÉÏ, lÉÉæMüU AÉÌSMü UÉeÉÉ Måü AÇaÉ WæÇû CxÉ MüÉUhÉ uÉæxÉå WûÏ qÉl§ÉÏ AÉæU
lÉÉæMüU UÉeÉÉ MüÉå ÍqÉsÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÏ pÉÉuÉlÉÉ xÉÇuÉåSlÉ qÉåÇ SØÄRû WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
LMü cÉsÉ mÉSÉjÉï WûÉåiÉå WæÇû AÉæU LMü AcÉsÉ WûÉåiÉå WæÇû, eÉÉå AcÉsÉ mÉSÉjÉï WæÇû ElÉMüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ AÉSzÉï qÉåÇ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU cÉsÉ mÉSÉjÉï UWûiÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ, CxÉxÉå ExÉMüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ iÉæxÉå WûÏ mÉSÉjÉï MüÐ
iÉÏuÉë xÉÇuÉåaÉ pÉÉuÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉÏ MüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ cÉåiÉlÉ SmÉïhÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû, AlrÉjÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉæxÉå
iÉÏuÉë uÉåaÉuÉÉlÉç oÉÄQûÉ lÉS xÉqÉÑSì qÉåÇ zÉÏbÉë WûÏ eÉÉ ÍqÉsÉiÉÉ Wæû AÉæU SÕxÉUå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉMüiÉå iÉæxÉå WûÏ
ÎeÉxÉMüÐ SØÄRû uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû uÉWû CxÉMåü AlÉÑxÉÉU zÉÏbÉë eÉÉMüU mÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉMåü WØûSrÉ qÉåÇ
AlÉåMü uÉÉxÉlÉÉ WûÉåiÉÏ WæÇû AÉæU AcNûÏ iÉÏuÉëiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉÏ MüÐ eÉrÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ AlÉåMü iÉUÇaÉ
WûÉåiÉå WæÇû iÉÉå MüÉåD EmÉeÉiÉÉ Wæû AÉæU MüÉåD lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû, MüÉåD xÉSØzÉ WûÉåiÉÉ Wæû MüÉåD ÌuÉmÉrÉïMü WûÉåiÉÉ Wæû;
ExÉMåü xÉSØzÉ qÉl§ÉÏ AÉæU lÉÉæMüU pÉÏ WÒûL | Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü LMü ÍcÉSè AhÉÑ qÉåÇ AlÉåMü xÉ×̹ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ WæÇû;
mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | rÉWû eÉÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå
AÉMüÉzÉ WûÏ ÃmÉ Wæû eÉÉå eÉÉaÉëiÉÃmÉ WûÉåMüU AxÉiÉç WûÉå xÉiÉçÃmÉ MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå mɧÉ, TüsÉ, TÔüsÉ
xÉoÉ uÉפÉÃmÉ WæÇû AÉæU uÉ×¤É WûÏ LåxÉå ÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WæÇû iÉæxÉå WûÏ AlÉliÉ zÉÌ£ü mÉUqÉÉiqÉÉ, AlÉåMüÃmÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! SعÉ, SzÉïlÉ, SØzrÉ, ̧ÉmÉÑOûÏ ¥ÉÉlÉÏ MüÉå AeÉlqÉmÉS pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉÏ MüÉå
²æiÉÃmÉ eÉaÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | MüWûÏÇ zÉÔlrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ iÉqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU MüWûÏÇ mÉëMüÉzÉ pÉÉxÉiÉÉ
Wæû | SåzÉ, MüÉsÉ Ì¢ürÉÉ, SìurÉ AÉÌSMü xÉoÉ eÉaÉiÉç AÉÌS, AliÉ xÉå UÌWûiÉ xuÉcNû AÉiqÉxɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ Wæû eÉæxÉå xÉÉåqÉeÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû xÉÉå eÉsÉ WûÏ ÃmÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AWÇû, iuÉÇ AÉÌSMü eÉaÉiÉç pÉÏ
oÉÉåkÉÃmÉ Wæû AÉæU xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû-ExÉqÉåÇ ²æiÉMüsmÉlÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå sÉÏsÉÉåmÉÉZrÉÉlÉå mÉërÉÉåeÉlÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉ Ì§ÉcÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||43||

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AlÉÑ¢üqÉ

eÉaÉÎiMügcÉlÉuÉhÉïlÉ
UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! AWÇû, iuÉÇ AÉÌSMü SØzrÉpÉëÉÎliÉ MüÉUhÉ ÌoÉlÉÉ mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå MæüxÉå ESrÉ
WÒûD Wæû? ÎeÉxÉ mÉëMüÉU qÉæÇ xÉqÉfÉÔð ExÉÏ mÉëMüÉU qÉÑfÉMüÉå ÌTüU xÉqÉfÉÉCrÉå | uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå
MÑüNû MüÉUhÉ MüÉrÉï eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ xÉå ESrÉ WÒûAÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå CMü•åû WûÉå
mÉSÉjÉï pÉÉxÉ AÉrÉå WæÇû AÉæU xÉuÉïSÉ, xÉuÉïmÉëMüÉU, xÉuÉÉïiqÉÉ, AeÉÃmÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû xÉuÉï zÉoS AÉæU AjÉïÃmÉ MüsÉlÉÉ eÉÉå pÉÉxÉÏ Wæû, xÉÉå oÉë¼ÃmÉ Wæû; oÉë¼ xÉå MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ AÉæU
oÉë¼xɨÉÉ xÉuÉï zÉoS AjÉï MüÐ MüsÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå pÉÔwÉhÉ xÉÑuÉhÉï xÉå ÍpɳÉ
lÉWûÏÇ AÉæU iÉUÇaÉ xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ xÉå ÍpÉ³É eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ-oÉë¼xuÉÃmÉ WûÏ Wæû | Wåû UÉqÉ eÉÏ! DµÉU
eÉÉå AÉiqÉÉ Wæû xÉÉå eÉaÉiÉçÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÑuÉhÉï pÉÔwÉhÉÃmÉ Wæû AÉæU pÉÔwÉhÉxÉÑuÉhÉïÃmÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉÑuÉhÉï qÉåÇ
pÉÔwÉhÉ zÉoS AÉæU AjÉï MüÎsmÉiÉ WæÇû-uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉWûÏÇ-iÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ MüÉ AÉpÉÉxÉÃmÉ Wæû-uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ
MÑüNû lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç Wæû xÉÉå oÉë¼ÃmÉ Wæû oÉë¼ xÉå ÍpÉ³É MÑüNû lÉWûÏÇ | eÉæxÉå AuÉrÉuÉ
AuÉrÉuÉÏ xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ xÉå eÉÉå MÑüNû AuÉrÉuÉÏ eÉaÉiÉç Wæû xÉÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ | AÉiqÉÉ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ
Måü TÑüUlÉå xÉå iÉlqÉɧÉÉ TÑüUÏ Wæû AÉæU AÉiqÉÉ qÉåÇ WûÏ ClÉMüÉ EmÉeÉlÉÉ xÉqÉ WÒûAÉ Wæû; mÉÏNåû ÌuÉpÉÉaÉ MüsmÉlÉÉzÉ WÒûD
Wæû CxÉÍsÉrÉå ElÉxÉå eÉÉå pÉÔiÉ WÒûL WæÇû uÉå AÉiqÉÉ xÉå AlrÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå ÍzÉsÉÉ qÉåÇ ÍcÉiÉåUÉ ÍpɳÉ-ÍpÉ³É mÉÑiÉsÉÏ
MüsmÉiÉÉ Wæû xÉÉå ÍzÉsÉÉÃmÉ WûÏ WæÇû; ÍpÉ³É MÑüNû lÉWûÏÇ; iÉæxÉå WûÏ AWÇû iuÉÇ AÉÌSMü eÉaÉiÉç ÍcÉ«lÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ qÉlÉ
ÃmÉÏ ÍcÉiÉåUå lÉå MüsmÉÉ Wæû xÉÉå ÍcÉ«lÉÃmÉ WûÏ Wæû; MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉå WæÇû xÉÉå
ÍcÉ«lÉÃmÉ WûÏ Wæû; MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû xÉÉå eÉsÉÃmÉ WûÏ WæÇû; iÉUÇaÉÉåÇ MüÉ zÉoS AÉæU
AjÉï eÉsÉ qÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ; iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû, mÉU eÉaÉiÉç Måü zÉoS AÉæU AjÉï xÉå UÌWûiÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉaÉiÉç mÉUqÉmÉS xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ AÉæU mÉUqÉmÉS eÉaÉiÉç ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ; MåüuÉsÉ ÍcÉSèÃmÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ
ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ AÉæU xmÉlS qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ Wæû AÉæU ÌlÉxxmÉlS SÉålÉÉåÇ ÃmÉ uÉÉrÉÑ Måü WûÏ WæÇû | eÉoÉ
xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉWæû iÉoÉ xmÉzÉïÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌlÉxxmÉlS WÒûL xmÉzÉï lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ; iÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç
AÉæU oÉë¼ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ; eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉ ÌMÇüÍcÉiÉçÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇuÉåSlÉ
Måü ÌlÉxxmÉÇS WÒûL xÉå eÉaÉiÉç lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ , mÉU AÉiqÉxɨÉÉ xÉSÉLMüÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUlÉå
xÉå UÌWûiÉ WûÉåMüU AÉiqÉmÉS qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå iÉoÉ rÉÌS xÉÇMüsmÉÃmÉ eÉaÉiÉç ÌTüU pÉÏ pÉÉxÉå iÉÉå AÉiqÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉå
| eÉæxÉå uÉÉrÉÑ Måü xmÉlS AÉæU ÌlÉxmÉlS SÉålÉÉåÇ ÃmÉ AmÉlÉå AÉmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ CxÉMüÉå pÉÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå uÉÉrÉÑ qÉåÇ xmÉlSiÉÉ uÉÉrÉÑÃmÉ ÎxjÉiÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç AÉiqÉÃmÉ xÉå ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå iÉåeÉ
AhÉÑ MüÉ mÉëMüÉzÉ eÉoÉ qÉÎlSU qÉåÇ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÉWûU pÉÏ mÉëMüOû WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ eÉoÉ MåüuÉsÉ xÉÇÌuÉiÉçqÉÉ§É qÉåÇ
xÉÇuÉåSlÉ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ TÑüUlÉå qÉåÇ pÉÏ xÉÇÌuÉiÉçqÉÉ§É WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå UxÉ iÉlqÉɧÉÉ qÉåÇ eÉsÉ
ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå aÉlkÉ iÉlqÉɧÉÉ Må ü pÉÏiÉU xÉqmÉÔhÉï mÉ×juÉÏ ÎxjÉiÉ Wæû
iÉæxÉå WûÏ ÌMügcÉlÉÃmÉ eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | uÉWû ÌlÉUÉMüÉU AÉæU ÍcÉlqÉɧÉÃmÉ AÉiqÉxɨÉÉ ESrÉ AÉæU
AxiÉ xÉå UÌWûiÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû; mÉëmÉgcÉpÉëqÉ ExÉqÉåÇ MüÉåD lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ WæÇû
ElÉMüÉå SØÄRûpÉÔiÉ eÉaÉiÉç pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ WæÇû ElÉMüÉå AxÉiÉçÃmÉ eÉaÉiÉç pÉÏ
xÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉ qÉåÇ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ ÃmÉ
eÉaÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | rÉå ÎeÉiÉlÉå iɨuÉ AÉæU iÉlqÉɧÉÉ WæÇû uÉå xÉoÉ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ Måü TÑüUlÉå xÉå ÎxjÉiÉ WÒûL WæÇû;
eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ ExÉxÉå xTÔų̈Éï WûÉåiÉÏ Wæû iÉæxÉÏ-iÉæxÉÏ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü AÉiqÉÉ xÉuÉïzÉÌ£üqÉÉlÉç Wæû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
CxÉÍsÉrÉå ÎeÉxÉ ÎeÉxÉ mÉSÉjÉï MüÉ TÑüUlÉÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÏ AlÉÑpÉuÉ qÉåÇ xÉiÉçÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
mÉgcÉ¥ÉÉlÉåÎlSìrÉ AÉæU NûPåû qÉlÉ MüÉ eÉÉå MÑüNû ÌuÉwÉrÉ Wæû uÉWû xÉoÉ AxÉiÉçÃmÉ Wæû AÉæU AÉiqÉxɨÉÉ ClÉxÉå AiÉÏiÉ
Wæû | ÌuÉµÉ pÉÏ YrÉÉ ÃmÉ Wæû; eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉç Wæû | eÉæxÉå iÉåeÉ
AÉæU mÉëMüÉzÉ AlÉlrÉÃmÉ WæÇû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç AlÉlrÉ ÃmÉ WæÇû | eÉæxÉå jÉqpÉå qÉåÇ ÍzÉsmÉÏ mÉÑiÉÍsÉrÉÉð
SåZÉiÉÉ Wæû; eÉæxÉå qÉ×̨ÉMüÉ Måü ÌmÉhQû qÉåÇ MÑüqWûÉU oÉiÉïlÉ SåZÉiÉÉ Wæ û AÉæU eÉæxÉå pÉÏiÉ mÉU ÍcÉiÉåUÉ UÇaÉ MüÐ qÉÔUiÉåÇ
ÍsÉZÉiÉÉ Wæû xÉÉå AlÉlrÉÃmÉ WæÇû iÉæxÉå WûÏ mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ xÉ×̹ AlÉlrÉÃmÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ
qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÉ eÉsÉ AÉæU iÉUÇaÉå AxÉiÉç WæÇû mÉU xɨÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû: iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ AxÉiÉçÃmÉ eÉaÉiÉç
̧ÉsÉÉåMüÐ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ ÍcɨÉxÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ iÉoÉ eÉaÉiÉç pÉÏ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ | eÉaÉiÉç MÑüNû oÉë¼ xÉå
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ | eÉæxÉå oÉÏeÉ AÉæU uÉ×¤É qÉåÇ ¤ÉÏU AÉæU qÉkÉÑUiÉÉ qÉåÇ; ÍqÉUcÉ AÉæU iÉϤhÉiÉÉ qÉåÇ; xÉqÉÑSì AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ
AÉæU uÉÉrÉÑ AÉæU xmÉlS qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | eÉæxÉå AÎalÉ
qÉåÇ EwhÉiÉÉ xuÉÉpÉÉÌuÉMü ÎxjÉiÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ÌlÉUÉMüÉU AÉiqÉÉ qÉåÇ xÉ×̹ xuÉÉpÉÉÌuÉMü WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
rÉWû eÉaÉiÉç oÉë¼ÃmÉÏ U¦É MüÉ ÌMügcÉlÉ Wæû; eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ ÌMügcÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AMüÉUhÉ mÉSÉjÉï AMüÉUhÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉ AÍkɸÉlÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉxÉå AlÉlrÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû;
AÍkɸÉlÉ xÉå ÍpÉ³É ExÉMüÐ xɨÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ; iÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç AÉiqÉÉ qÉåÇ AlÉlrÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû MÑüNû EmÉeÉÉ
lÉWûÏÇ, mÉUliÉÑ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÎeÉiÉlÉå eÉaÉiÉç AÉæU uÉÉxÉlÉÉ WæÇû ElÉMüÉ oÉÏeÉ xÉÇuÉåSlÉ Wæû CxÉxÉå uÉå
pÉëqÉ WæÇû CxÉÍsÉrÉå xÉÇuÉåSlÉ Måü ApÉÉuÉ MüÉ mÉÑÂwÉÉjÉï MüUÉå; eÉoÉ xÉÇuÉåSlÉ MüÉ ApÉÉuÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ eÉaÉiÉç pÉëqÉ lɹ
WûÉåaÉÉ | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû lÉ EmÉeÉÉ Wæû AÉæU lÉ MÑüNû WûÉåiÉÉ Wæû; xÉuÉï zÉÉliÉÃmÉ ÍcÉ«lÉ oÉë¼ ÍzÉsÉÉbÉlÉ MüÐ lÉÉDÇ
AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû| Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉiÉç mÉUqÉÉhÉÑ qÉåÇ cÉæirÉiÉÉ xÉå AlÉåMü xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû | ElÉ xÉ×̹rÉÉåÇ qÉåÇ
eÉÉå mÉUqÉÉhÉÑ WæÇû ElÉ mÉUqÉÉhÉÑAÉåÇ Måü pÉÏiÉU AÉæU xÉ×̹ ÎxjÉiÉ WæÇû ElÉMüÐ MÑüNû xÉÇZrÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå eÉsÉ qÉåÇ
AlÉåMü iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû ElÉqÉåÇ xÉå MüÉåD aÉÑmiÉ AÉæU MüÉåD mÉëMüOû WûÉåiÉå WæÇû mÉU uÉåxÉoÉ eÉsÉ MüÐ zÉÌ£üÃmÉ WæÇû AÉæU
eÉæxÉå eÉÉaÉëiÉç xuÉmlÉ AÉæU xÉÑwÉÑÎmiÉ AuÉxjÉÉ eÉÏuÉÉåÇ Måü pÉÏiÉU ÎxjÉiÉ WæÇû, mÉU MüÉåD aÉÑmiÉ Wæû MüÉåD mÉëMüOûÃmÉ Wæû
| Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ iÉMü xÉÇuÉåSlÉ ²æiÉ Måü xÉÉjÉ ÍqÉsÉÉ WÒûAÉ Wæ û iÉoÉ iÉMü xÉ×̹ MüÉ AliÉ lÉWûÏÇ | eÉoÉ ÍcɨÉ
EmÉzÉqÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉuÉåaÉÉ | eÉoÉ pÉÉåaÉÉåÇ qÉåÇ MÑüNû pÉÏ uÉ×Ì¨É lÉ EmÉeÉå iÉoÉ eÉÉÌlÉrÉå ÌMü
AÉiqÉmÉS mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | rÉWû ´ÉÑÌiÉ MüÉ ÌlɶÉrÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! erÉÉåÇ - erÉÉåÇ qÉqÉiuÉ SÕU WûÉåiÉÉ Wæû irÉÉåÇ irÉÉåÇ
oÉlkÉlÉÉåÇ xÉå qÉÑ£ü WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ AWÇûpÉÉuÉ AjÉÉïiÉç eÉÏuÉiuÉpÉÉuÉ ÌlÉuÉÉïhÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉlqÉÉåÇ MüÐ xÉÇmÉSÉ lɹ
WûÉå eÉÉiÉÏ WæÇû, MåüuÉsÉ zÉÑ®ÃmÉ WûÏ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU iÉoÉ xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉÃmÉ eÉaÉiÉç xÉoÉ AÉiqÉÃmÉ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû
| eÉæxÉå xÉqÉÑSì MüÉå iÉUÇaÉ AÉæU oÉѯÒSå xÉoÉ AmÉlÉå AÉmÉÃmÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç
AÉiqÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ® AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ eÉÉå xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû ExÉlÉå AÉmÉMüÉå oÉë¼ÃmÉ eÉÉlÉÉ
AÉæU pÉÉuÉlÉÉ MüUMåü xÉÇMüsmÉÃmÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç UcÉÉ Wæû mÉU ExÉMüÉå AliÉU AlÉÑpÉuÉ AxÉirÉÃmÉ
ÌMürÉÉ | ExÉqÉåÇ MüWûÏÇ ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ AlÉåMü rÉÑaÉÉåÇ MüÉ AliÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU MüWûÏÇ AlÉåMü rÉÑaÉÉåÇ qÉåÇ LMü ÌlÉqÉåwÉ MüÉ
AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå eÉaÉÎiMügcÉlÉuÉhÉï³ÉÉqÉ cÉiÉѶÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||44||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

SæuÉzÉoSÉjÉïÌuÉcÉÉU
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcÉSè mÉUqÉÉhÉÑ qÉåÇ eÉÉå LMü ÌlÉqÉåwÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMåü sÉÉZÉuÉåÇ pÉÉaÉ qÉåÇ
eÉaÉiÉÉåÇ Måü AlÉåMü MüsmÉ TÑüUiÉå Wæû | AÉæU ElÉ xÉ×̹rÉÉåÇ qÉåÇ eÉÉå mÉUqÉÉhÉÑ WæÇû ElÉqÉåÇ xÉ×̹ TÑ üUiÉÏ WæÇû | eÉæxÉå
xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ TÑüUiÉå WæÇû xÉÉå eÉsÉÃmÉ WûÏ iÉUÇaÉ zÉoS AÉæU ExÉMüÉ AjÉï pÉëqÉÃmÉ Wæû -iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ
pÉëqÉÃmÉ AlÉåMü xÉ×̹ TÑüUiÉÏ WæÇû | eÉæxÉå qÉÂxjÉsÉ qÉåÇ qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÐ lÉSÏ cÉsÉiÉÏ SØ̹ AÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ
AÉiqÉÉ qÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå xuÉmlÉ xÉ×̹ AÉæU aÉlkÉuÉïlÉaÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû; eÉæxÉå MüjÉÉ Måü AjÉï ÍcɨÉ
qÉåÇ TÑüUiÉå WæÇû AÉæU xÉÇMüsmÉmÉÑU pÉÉxÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉç AxÉiÉçÃmÉ xÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ
lÉå mÉÔNûÉ, Wåû ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸! ÎeÉxÉ mÉÑÂwÉ MüÉå ÌuÉcÉÉU ²ÉUÉ xÉqrÉMçü ¥ÉÉlÉ WÒûAÉ AÉæU ÌlÉÌuÉïMüsmÉ AÉiqÉmÉS
MüÐ mÉëÉÎmiÉ WÒûD Wæû ExÉMüÉå AmÉlÉå xÉÉjÉ SåWû MæüxÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû; ExÉMüÐ SåWû MæüxÉå UWûiÉÏ Wæû AÉæU SåWû mÉëÉUokÉ
xÉå ExÉMüÉ zÉUÏU MæüxÉå UWûiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ AÉÌS eÉÉå oÉë¼zÉÌ£ü qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUÉ Wæû
ExÉMüÉ lÉÉqÉ lÉÏÌiÉ WÒûAÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉÉå xÉÇpÉÉuÉlÉÉ MüÐ Wæû ÌMü rÉWû mÉSÉjÉï LåxÉå WûÉåaÉÉ; CxÉxÉå WûÉåaÉÉ AÉæU
CiÉlÉå MüÉsÉ UWåûaÉÉ uÉæxÉå WûÏ AlÉåMü MüsmÉ mÉrÉïliÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ÎeÉiÉlÉÉ MüÉsÉ ExÉlÉå kÉÉUÉ Wæû EiÉlÉå MüÉsÉ MüÉ
lÉÉqÉ lÉÏÌiÉ Wæû | qÉWûÉxÉiÉç pÉÏ ExÉÏ MüÉå MüWûiÉå WæÇû AÉæU qÉWûÉcÉåiÉlÉÉ pÉÏ ExÉÏ MüÉå MüWûiÉå WæÇû | qÉWûÉzÉÌ£ü pÉÏ
ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ Wæû AÉæU qÉWûÉASع uÉ qÉWûÉM×ümÉÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû AÉæU qÉWûÉE°uÉ pÉÏ ExÉÏ MüÉå MüWûiÉå WæÇû | AjÉï
rÉWû ÌMü uÉWû lÉÏÌiÉ AlÉliÉ oÉë¼ÉhQûÉåÇ MüÐ EmÉeÉÉlÉåuÉÉsÉÏ Wæû | eÉæxÉÉ TÑüUlÉÉ SØÄRû WÒûAÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ ÃmÉ WûÉåMüU
ÎxjÉiÉ Wæû | rÉWû xjÉÉuÉUÃmÉWæû, rÉWû eÉÇaÉqÉ Wæû,rÉWû SæirÉ Wæû, rÉWû SåuÉiÉÉ Wæû, rÉWû lÉÉaÉ Wæû, rÉWû lÉÉÌaÉlÉÏ Wæû, oÉë¼É
xÉå iÉ×hÉmÉrÉïliÉ eÉæxÉÉ ExÉqÉåÇ AprÉÉxÉ Wæû ExÉÏ mÉëMüÉU ÎxjÉiÉ Wæû | xuÉÃmÉ xÉå oÉë¼xɨÉÉ MüÉ urÉÍpÉcÉÉU
MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WÒûAÉ uÉWû iÉÉå xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ Wæû ExÉMüÉå xÉoÉ oÉë¼xuÉÃmÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ Wæû ExÉMüÉå eÉaÉiÉç AÉæU lÉÏÌiÉ pÉÏ ÍpÉ³É pÉÉxÉiÉÏ Wæû | ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç MüÉå xÉoÉ AcÉsÉ
oÉë¼xɨÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU A¥ÉÉÌlÉrÉÉåÇ MüÉå cÉsÉlÉÃmÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | uÉWû eÉaÉiÉç LåxÉÉ Wæû ÌMü AÉMüÉzÉ
qÉåÇ uÉ×¤É pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU ÍzÉsÉÉ Måü ESU qÉåÇ qÉÔÌiÉï WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WæÇû ElÉMüÉå xÉaÉï AÉæU ÌlÉÍqÉ¨É xÉoÉ
¥ÉÉlÉÃmÉ WûÏ pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå AuÉrÉuÉÏ Måü AuÉrÉuÉ AmÉlÉÉ WûÏ ÃmÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ oÉë¼xɨÉÉ Måü AuÉrÉuÉ
oÉë¼ ÌlÉirÉ xÉaÉÉïÌSMü AmÉlÉÉ WûÏ ÃmÉ WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ExÉÏ lÉÏÌiÉ MüÉå SæuÉ pÉÏ MüWûiÉå WæÇû | eÉÉå MÑüNû ÌMüxÉÏ
MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû ExÉÏ SæuÉ MüÐ AÉ¥ÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü AÉÌS xÉå rÉWûÏ ÌlɶÉrÉ kÉUÉ Wæû ÌMü
CxÉ xÉÉkÉlÉ xÉå rÉWû TüsÉ mÉëÉmiÉ WûÉåaÉÉ | eÉæxÉÉ xÉÉkÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ TüsÉ AuÉzrÉ xÉoÉMüÉå ExÉ SæuÉ xÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉ MüÉUhÉ lÉÏÌiÉ MüÉå SæuÉ MüWûiÉå WæÇû AÉæU SæuÉ MüÉå lÉÏÌiÉ MüWûiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉ eÉÉå
MÑüNû mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû ExÉMåü AlÉÑxÉÉU TüsÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | CxÉÏ MüÉUhÉ CxÉMüÉ lÉÉqÉ lÉÏÌiÉ Wæû AÉæU CxÉÏ
MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû | iÉÑqÉlÉå eÉÉå qÉÑfÉxÉå SæuÉ AÉæU mÉÑÂwÉÉåÇ MüÉ ÌlÉhÉïrÉ mÉÔNûÉ AÉæU qÉæÇlÉå MüWûÉ ExÉÏ MüÐ iÉÑqÉ
mÉÉsÉlÉÉ MüUÉå | CxÉÏ MüÉ lÉÉqÉ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû AÉæU CxÉMüÉ eÉÉå TüsÉ iÉÑqÉMüÉå mÉëÉmiÉ WûÉå ExÉMüÉ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉÉå mÉÑÃwÉ LåxÉÉ SæuÉmÉUÉrÉhÉ WÒûAÉ Wæû ÌMü qÉÑfÉMüÉå eÉÉå MÑüNû SæuÉ pÉÉåeÉlÉ MüUÉuÉåaÉÉ xÉÉå WûÏ MüÃÆaÉÉ
AÉæU qÉÉælÉkÉÉUÏ WûÉåMåü AÌ¢ürÉ WûÉå oÉæPåû ExÉMüÉå eÉÉå AÉrÉ mÉëÉmiÉ WûÉå xÉÉå pÉÏ lÉÏÌiÉ Wæû AÉæU eÉÉå mÉÑÂwÉ pÉÉåaÉÉåÇ Måü
ÌlÉÍqÉ¨É mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû uÉWû pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå pÉÉåaÉMüU qÉÉå¤ÉmÉrÉïliÉ AlÉåMü zÉUÏUÉåÇ MüÉå kÉÉUåaÉÉ; rÉWû pÉÏ lÉÏÌiÉ Wæ û |
Wåû UÉqÉ eÉÏ! eÉÉå AÉÌS xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUMüU pÉÌuÉwrÉiÉurÉiÉÉ kÉUÏ Wæû ExÉWûÏ mÉëMüÉU ÎxjÉiÉ Wæû ExÉMüÉ
lÉÉqÉ pÉÏ lÉÏÌiÉ Wæû | ExÉ lÉÏÌiÉ MüÉå oÉë¼É ÌuÉwhÉÑ AÉæU ÂSì pÉÏ EsÉÇbÉlÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå iÉÉå AÉæU MæüxÉå EsÉ̆¡û
xÉMåü | eÉÉå mÉÑÂwÉÉjÉï MüÉå irÉÉaÉ oÉæPåû WåÇû ElÉMüÉå TüsÉ lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ- rÉWû pÉÏ lÉÏÌiÉ Wæû AÉæU eÉÉå mÉÑÂwÉ TüsÉ
Måü ÌlÉÍqÉ¨É mÉÑÂwÉÉjÉï MüUiÉÉ Wæû ExÉMüÉå TüsÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû-rÉWû pÉÏ lÉÏÌiÉ Wæû | eÉÉå mÉÑÂwÉ mÉërÉ¦É MüÉå irÉÉaÉMüU
ÌlÉÎw¢ürÉ WûÉå oÉæPåû WæÇû AÉæU qÉlÉ xÉå ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ ÍcÉ¨É qÉåÇ uÉÉxÉlÉÉ MüUiÉå WæÇû uÉå ÌlÉwTüsÉ WûÏ UWûiÉå WæÇû AÉæU eÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉÑÂwÉ MüiÉ×ïiuÉ MüÉå irÉÉaÉ MüU ÍcÉ¨É MüÐ uÉ×Ì¨É xÉå zÉÔlrÉ SåuÉmÉUÉrÉhÉ WûÉå UWåû WæÇû AÉæU ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÐ ÍcÉ¨É qÉåÇ
uÉÉxÉlÉÉ lÉWûÏÇ MüUiÉå ElÉMüÉå xÉTüsÉiÉÉ WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü TÑüUlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉålÉÉ pÉÏ mÉÑÂwÉÉjÉï Wæû | rÉWû pÉÏ
lÉÏÌiÉ Wæû ÌMü AjÉï ÍcÉliÉuÉlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå MüÉå mÉëÉmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ AÉæU ArÉÉcÉMü MüÉå mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! mÉÑÂwÉÉjÉï xÉTüsÉ pÉÏ lÉWûÏÇ Wæû eÉÉå AÉiqÉoÉÉåkÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É lÉ WûÉå | eÉoÉ oÉë¼ xɨÉÉ MüÐ AÉåU iÉÏuÉë
AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ mÉUqÉmÉS MüÐ AuÉzrÉ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ mÉUqÉmÉS mÉÉrÉÉ iÉoÉ xÉoÉ eÉaÉiÉç
ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | lÉÏÌiÉ AÉÌSMü eÉÉå ÌuÉxiÉÉU MüWåû WæÇû xÉÉå xÉuÉïpÉëqÉ WæÇû MåüuÉsÉ oÉë¼xɨÉÉ WûÏ LåxÉå
WûÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå mÉ×juÉÏ qÉåÇ UxÉ xɨÉÉ Wæû AÉæU uÉWû iÉ×hÉuÉiÉç aÉÑcNåû AÉæU TÔüsÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WæÇû iÉæxÉå
WûÏ lÉÏÌiÉ AÉÌSMü xÉoÉ eÉaÉiÉç WûÉåMüU oÉë¼ WûÏ ÎxjÉiÉ Wæû; AÉæU MÑüNû uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå SæuÉzÉoSÉjÉïÌuÉcÉÉUÉå lÉÉqÉ mÉgcÉcÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||45||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉÏeÉÉuÉiÉÉUÉå lÉÉqÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû iÉÑqÉMüÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû xÉÉå xÉuÉï mÉëMüÉU, xÉuÉïSÉ AÉæU xÉuÉï AÉåU
xÉå oÉë¼iɨuÉ WûÏ xÉuÉÉïiqÉÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ Wæû | uÉWû AlÉliÉ AÉiqÉÉ Wæû; eÉoÉ ExÉqÉåÇ ÍcɨÉzÉÌ£ü mÉëMüOû WûÉåiÉÏ
Wæû AjÉÉïiÉç zÉÑ® cÉæiÉlrÉqÉÉ§É qÉåÇ AWÇûxTÔų̈Éï WûÉåiÉÏ Wæû eÉoÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ EmÉeÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ lɹ
WûÉåiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ WÒûsÉÉxÉ MüUiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ ÍcÉ¨É pÉÉxÉiÉÉ Wæû; MüWûÏÇ ÌMügcÉlÉ Wæû; MüWûÏÇ mÉëMüOû Wæû AÉæU MüWûÏÇ
AmÉëMüOû pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÌlÉSÉlÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç Wæû eÉWûÉð eÉæxÉÉ iÉÏuÉë AprÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWûÉð uÉæxÉÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû | YrÉÉåÇÌMü,AÉiqÉÉ xÉuÉï zÉÌ£ü AÉæU xÉuÉïÃmÉ Wæû; eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ TÑüUlÉÉ ExÉqÉåÇ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû, uÉWûÏ ÃmÉ
WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉå eÉÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÐ zÉÌ£ürÉÉð MüWûÏ WæÇû xÉÉå uÉÉxiÉuÉqÉåÇ AÉiqÉÉ xÉå MÑüNû
ÍpÉ³É lÉWûÏÇ oÉÑήqÉÉlÉÉåÇ lÉå xÉqÉfÉÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü ÌuÉMüsmÉ eÉÉsÉ MüWåÇû WæÇû, AÉiqÉÉqÉåÇ ÌuÉMüsmÉ
eÉÉsÉ MüÉåD lÉWûÏÇ | eÉæxÉå eÉsÉ AÉæU ExÉMüÐ iÉUÇaÉ qÉåÇ: xÉÑuÉhÉï AÉæU pÉÔwÉhÉ qÉåÇ AÉæU AuÉrÉuÉÏ AÉæU AuÉrÉuÉ qÉåÇ
MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ AÉæU zÉÌ£ü qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LMü xÉÇÌuÉiÉç Wæû AÉæU LMü
xÉÇuÉåSlÉ Wæû; xÉÇÌuÉiÉç uÉÉxiÉuÉ Wæû AÉæU xÉÇuÉåSlÉ MüsmÉlÉÉ Wæû| eÉoÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ ÍcÉlqÉÉ§É xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉÉå uÉWû
eÉæxÉÉ cÉåiÉiÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ pÉÏiÉU AÉæU oÉÉWûU MüsmÉlÉÉ
MüÉåD lÉWûÏÇ eÉoÉ xuÉpÉÉuÉ xÉå ÌMÇügcÉlÉÃmÉ xÉÇuÉåSlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉaÉå MÑüNû SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉå SåZÉlÉå xÉå
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü AÉMüÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU uÉWû AÉæU MÑüNû lÉWûÏÇ xÉuÉï oÉë¼ WûÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÌ£ü AÉæU
zÉÌ£üqÉÉlÉ qÉåÇ pÉåS A¥ÉÉlÉÏ SåZÉiÉå WæÇû AÉæU AuÉrÉuÉÏ AÉæU AuÉrÉuÉ pÉåS pÉÏ MüsmÉiÉå WæÇû | mÉU qÉÉjÉï qÉåÇ MÑüNû
pÉåS lÉWûÏÇ MåüuÉsÉ oÉë¼xɨÉÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû ExÉMåü AÉ´ÉrÉ xÉÇMüsmÉ AÉpÉÉxÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉoÉ xÉÇMüsmÉ
MüÐ iÉÏuÉëiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ uÉWû xÉiÉç WûÉå AjÉuÉÉ AxÉiÉç, mÉUliÉÑ ExÉWûÏ MüÉ pÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉÏeÉÉuÉiÉÉUÉå lÉÉqÉ wÉOècÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||46||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

oÉÏeÉÉÇMÑüUuÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉÉå xÉuÉïaÉiÉ SåuÉ, mÉUqÉÉiqÉÉ qÉWåûµÉU Wæû rÉWû xuÉcNû AlÉÑpÉuÉ
mÉUqÉÉlÉlSÃmÉ AÉæU AÉÌS AliÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | ExÉ zÉÑ®ÍcÉlqÉÉ§É mÉUqÉÉlÉlS xÉå mÉëjÉqÉ eÉÏuÉ EmÉeÉÉ, ExÉxÉå
ÍcÉ¨É EmÉeÉÉ AÉæU ÍcÉ¨É xÉå eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû | UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç AlÉÑpÉuÉ mÉËUhÉÉqÉ xÉå eÉÉå zÉÑ®
oÉë¼iɨuÉ; xÉuÉïurÉÉmÉÏ, ²æiÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû ExÉqÉåÇ iÉÑcNûÃmÉ eÉÏuÉ MæüxÉå xÉirÉiÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû
UÉqÉeÉÏ! oÉë¼ xÉSÉpÉÉxÉ Wæû AjÉÉïiÉç AxÉiÉç ÃmÉ eÉaÉiÉç ExÉxÉå xÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xuÉcNû Wæû AjÉÉïiÉç
AÉpÉÉxÉÃmÉÏ eÉaÉiÉç xÉå UÌWûiÉ Wæû | uÉ×WûiÉç Wæû AjÉÉïiÉç oÉÄQûÉ Wæû oÉÄQûÉ pÉÏ SÉå mÉëMüÉU MüÉ Wæû; AÌuɱÉM×üiÉ eÉaÉiÉç
xÉå eÉÉå oÉÄQûÉ Wæû xÉÉå AÌuÉ±É MüÐ oÉÄQûÉD ÍqÉjrÉÉ Wæû | oÉë¼ oÉÄQûÉD xÉuÉÉïiqÉMüÃmÉ Wæû xÉÉå xÉuÉïSåzÉ, xÉuÉïMüÉsÉ
AÉæU xÉuÉïuÉxiÉÑ xÉå mÉÔhÉï Wæû AÉæU AÌuɱÉM×üiÉ oÉÄQûÉD SåzÉ, MüÉsÉ uÉxiÉÑ xÉå UÌWûiÉ ÌlÉUÉMüÉU Wæû xÉÉå ¥ÉÉlÉÏ MüÉ
ÌuÉwÉrÉ Wæû CxÉxÉå uÉ×WûiÉç Wæû AÉæU mÉUqÉ cÉåiÉlÉ Wæû | pÉæUuÉ Wæû AjÉÉïiÉç ÎeÉxÉMåü pÉrÉ xÉå cÉlSìqÉÉ, xÉÔrÉï, AÎalÉ,
uÉÉrÉÑ AÉæU eÉsÉ AmÉlÉÏ qÉrÉÉïSÉ qÉåÇ cÉsÉiÉå WæÇû | mÉUqÉÉlÉlS Wæû, AÌuÉlÉÉzÉÏ Wæû, xÉuÉï AÉåU xÉå mÉÔhÉï Wæû, xÉqÉ Wæû,
zÉÑ® Wæû AÉæU AÍcÉÇirÉ Wæû AjÉÉïiÉç uÉÉhÉÏ xÉå lÉWûÏÇ MüWûÉ eÉÉiÉÉ AÉæU ¤ÉÉåpÉ xÉå UÌWûiÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû LåxÉÏ AÉiqÉ
xɨÉÉ oÉë¼ MüÉ eÉÉå xuÉpÉÉuÉ xÉqmÉiÉ Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ Wæû AjÉÉïiÉç eÉÉå zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ AWÇûTÑüUlÉÉ Wæû
ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ Wæû | ExÉ AlÉÑpÉuÉÃmÉÏ SmÉïhÉ qÉåÇ AWÇûÃmÉÏ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ TÑüUlÉå MüÉå eÉÏuÉ MüWûiÉå WæÇû | eÉÏuÉ
AmÉlÉå zÉÉliÉ mÉS MüÉå irÉÉaÉå MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå ÍcÉSÉiqÉÉ WûÏ TÑüUlÉå Måü ²ÉUÉ AÉmÉMüÉå eÉÏuÉÃmÉ
eÉÉlÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû mÉU xÉqÉÑSì AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ; iÉæxÉå WûÏ oÉë¼
WûÏ eÉÏuÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå uÉÉrÉÑ AÉæU xmÉlS AÉæU oÉUTü AÉæU zÉÏiÉsÉiÉÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU
eÉÏuÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÍcɨÉÃmÉÏ AÉiqÉiɨuÉ MüÉå WûÏ AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉuÉzÉ xÉå qÉÉrÉÉ MüUMåü
xÉÇuÉåSlÉ xÉÌWûiÉ eÉÏuÉÃmÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû eÉÏuÉ AÉaÉå TÑüUlÉå Måü oÉÄQåû ÌuÉxiÉÉU kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ClkÉlÉ xÉå
AÎalÉMåü oÉWÒûiÉ AhÉÑ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU oÉÄQåû mÉëMüÉzÉ MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉ TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉçÃmÉ MüÉå
mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû xÉÉå lÉÏsÉiÉÉ MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ Wæû | iÉæxÉå WûÏ AWÇûpÉÉuÉ
xÉå oÉë¼ qÉåÇ eÉÏuÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU AWÇûM×üiÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUMåü MüÎsmÉiÉÃmÉ MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
eÉæxÉå bÉlÉ MüÐ zÉÔlrÉiÉÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ lÉÏsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ xuÉÃmÉ Måü mÉëqÉÉS xÉå SåzÉ, MüÉsÉ uÉxiÉÑ
Måü mÉËU cNåûS xÉÌWûiÉ AWÇûMüÉUÃmÉÏ eÉÏuÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ ÍcÉSÉMüÉzÉ WûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû |
eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xÉå xÉqÉÑSì iÉUÇaÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUlÉå xÉå AÉiqÉxɨÉÉ eÉÏuÉ ÃmÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉÏuÉ
MüÐ cÉæirÉÉålqÉÑZÉiuÉiÉÉ Måü MüÉUhÉ CiÉlÉÏ xÉÇ¥ÉÉ Wæû-ÍcɨÉ, eÉÏuÉ qÉlÉ, oÉÑή, AWÇûMüÉU qÉÉrÉÉ mÉëM×üÌiÉ xÉÌWûiÉ rÉå
xÉoÉ ExÉWûÏ Måü lÉÉqÉ WæÇû | ExÉ eÉÏuÉ lÉå xÉÇMüsmÉ xÉå mÉgcÉpÉÔiÉ iÉlqÉɧÉÉ MüÉå cÉåiÉÉ iÉÉå ElÉ mÉgcÉiÉlqÉɧÉÉ Måü
AÉMüÉU xÉå AhÉÑÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ; ExÉxÉå AhÉÑ AlÉEmÉeÉå WûÏ EmÉeÉå MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ WÒûL AÉæU pÉÉxÉlÉå
sÉaÉå | ÌTüU ExÉÏ ÍcÉ¨É xÉÇuÉåSlÉ lÉå AhÉÑ AÇaÉÏMüÉU MüUMåü eÉaÉiÉç MüÉå UcÉÉ AÉæU eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå xÉiÉç AÇMÑüU
uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xÉÇuÉåSlÉ lÉå ÌuÉxiÉÉU mÉÉrÉÉ | mÉëjÉqÉ uÉWû LMü AhQûÃmÉÏ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WÒûAÉ AÉæU ÌTüU
ExÉlÉå AhQû MüÉå TüÉåÄQûÉ | eÉæxÉå aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉæU xuÉmlÉ xÉ×̹ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ ExÉqÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÉxÉlÉå sÉaÉÉ
| ÌTüU ExÉqÉåÇ ÍpÉ³É ÍpÉ³É SåWû AÉæU ÍpɳÉ-ÍpÉ³É lÉÉqÉ MüsmÉå | eÉæxÉå oÉÉsÉMü qÉ×̨ÉMüÉ MüÐ xÉålÉÉ MüsmÉiÉÉ Wæû
AÉæU ElÉMüÉ ÍpɳÉ-ÍpÉ³É lÉÉqÉ UZÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xjÉÉuÉU eÉÇaÉqÉ AÉÌSMü lÉÉqÉ MüsmÉlÉÉ MüÐ | mÉ×juÉÏ, eÉsÉ,
AÎalÉ,uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ-ClÉ mÉÉðcÉÉåÇ pÉÔiÉÉåÇ MüÐ xÉ×̹ xÉÇMüsmÉ xÉå EmÉeÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS oÉë¼ xÉå eÉÉå
eÉÏuÉ TÑüUÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ oÉë¼É Wæû | uÉWû oÉë¼É AÉiqÉÉ qÉåÇ AÉiqÉÃmÉ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå ¢üqÉ
MüUMåü eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå uÉWû cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæ û | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ SìuÉiÉÉ xÉå
iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ ÍcÉ¨É xuÉpÉÉuÉ xÉå eÉÏuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | uÉWû eÉÏuÉ eÉoÉ mÉëqÉÉS xÉå AlÉÉiqÉpÉÉuÉ MüÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
kÉÉUhÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ MüqÉÉåïÇ xÉå oÉlkÉuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ eÉoÉ SØÄRû eÉÄQûiÉÉ MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ
oÉUTüÃmÉ WûÉåMüU mÉijÉU Måü xÉqÉÉlÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå eÉÏuÉ eÉoÉ AlÉÉiqÉ qÉåÇ AÍpÉqÉÉlÉ MüUiÉÉ Wæû iÉoÉ MüqÉÉåïÇ
Måü oÉlkÉlÉ qÉåÇ AÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! MüqÉÉåïÇ MüÉ oÉÏeÉ xÉÇMüsmÉ Wæû AÉæU xÉÇMüsmÉ eÉÏuÉ xÉå TÑüUiÉÉ Wæû
eÉÏuÉiuÉpÉÉuÉ iÉoÉ WûÉåiÉÉ Wæû eÉoÉ zÉÑpÉcÉåiÉlÉÉqÉÉ§É xuÉÃmÉ xÉå EijÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | EijÉÉlÉ Måü AjÉï rÉå WæÇû ÌMü eÉoÉ
mÉëqÉÉS WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉÏuÉiuÉpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ eÉÏuÉiuÉpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AlÉåMü xÉÇMüsmÉ MüsmÉlÉÉ TÑüUiÉÉ
Wæû | ElÉ xÉÇMüsmÉ MüsmÉlÉÉAÉåÇ xÉå MüqÉï WûÉåiÉå WæÇû; AÉæU MüqÉÉåïÇ xÉå eÉlqÉ, qÉUhÉ AÉÌSMü lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü ÌuÉMüÉU
WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå AÇMÑüU AÉæU mÉ§É WûÉåiÉå WæÇû; ÌTüU AÉaÉå TÔüsÉ TüsÉ AÉæU OûÉxÉ WûÉåiÉå eÉÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ
xÉÇMüsmÉ MüqÉÉåïÇ xÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü ÌuÉMüÉU WûÉåiÉå WæÇû | eÉæxÉå eÉæxÉå MüqÉï eÉÏuÉ MüUiÉÉ Wæû ElÉMåü AlÉÑxÉÉU eÉlqÉ,
qÉUhÉ AÉæU AkÉÈ-FkuÉï MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉ Måü TÑüUlÉå MüÉ lÉÉqÉ MüqÉï Wæû; TÑüUlÉåMüÉ WûÏ lÉÉqÉ
ÍcÉ¨É Wæû; TÑüUlÉå MüÉ WûÏ lÉÉqÉ MüqÉï Wæû AÉæU TÑüUlÉå MüÉ WûÏ lÉÉqÉ SæuÉ Wæû | ExÉWûÏ xÉå eÉÏuÉ MüÉå zÉÑpÉ AzÉÑpÉ
eÉaÉiÉç mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | xÉoÉMüÉ AÉÌS MüÉUhÉ oÉë¼ Wæû; ExÉMåü mÉëjÉqÉ qÉlÉ EimÉ³É WÒûAÉ ÌTüU ExÉ qÉlÉ WûÏ lÉå
xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç MüÐ UcÉlÉÉ MüÐ Wæû | eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå mÉëjÉqÉ AÇMÑüU WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU mɧÉ, TÔüsÉ AÉæU TüsÉ
AÉæU OûÉxÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ xÉå qÉlÉ AÉæU eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå oÉÏeÉÉÇMÑüUuÉhÉïlɳÉÉqÉ xÉmiÉcÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||47||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

eÉÏuÉÌuÉcÉÉU
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉÌS MüÉUhÉ oÉë¼ xÉå qÉlÉ EimÉ³É WÒûAÉ Wæû | uÉWû qÉlÉ xÉÇMüsmÉ ÃmÉ Wæû
AÉæU qÉlÉ xÉå WûÏ xÉqmÉÔhÉï eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | uÉWû qÉlÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ qÉlÉiuÉpÉÉuÉ xÉå ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉ qÉlÉ lÉå WûÏ
pÉÉuÉ ApÉÉuÉ-ÃmÉÏ eÉaÉiÉç MüsmÉÉ Wæû | eÉæxÉå aÉlkÉuÉï MüÐ CcNûÉ xÉå aÉlkÉuÉï lÉaÉU WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ qÉlÉ xÉå
eÉaÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ qÉåÇ ²æiÉpÉåS MüÐ MÑüNû MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ | CxÉ qÉlÉ xÉå WûÏ LåxÉÏ xÉÇ¥ÉÉ WÒûD WæÇû
| oÉë¼, eÉÏuÉ, qÉlÉ, qÉÉrÉÉ, MüqÉï, eÉaÉiÉç AÉæU SØ¹É AÉÌS xÉoÉ pÉåS qÉlÉ xÉå WÒûL WæÇû; AÉiqÉÉ qÉåÇ MüÉåD pÉåS lÉWûÏÇ
| eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉ ENûsÉiÉå AÉæU oÉÄQåû ÌuÉxiÉÉU kÉÉUhÉ MüUiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉÃmÉ xÉqÉÑSì qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ xÉå
eÉÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç ÌuÉxiÉÉU mÉÉiÉÉ Wæû xÉÉå AxÉiÉçÃmÉÏ Wæû, YrÉÉåÇÌMü ÎxjÉiÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ AÉæU xÉSÉ cÉsÉÃmÉ
Wæû AÉæU eÉÉå AÍkɸÉlÉ xuÉÃmÉpÉÉuÉ xÉå SåÎZÉrÉå iÉÉå xÉiÉçÃmÉ Wæû | CxÉxÉå ²æiÉ MÑüNû lÉ WÒûAÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ MüÉ
eÉaÉiÉç xÉiÉç AxÉiÉçÃmÉ ÍcÉ¨É xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉåxÉå WûÏ xÉiÉç AxÉiÉçÂmÉ rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ MÑüNû
EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ , ÍcÉ¨É Måü pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå ClSìeÉÉsÉÏ MüÐ oÉÉeÉÏ qÉåÇ eÉÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü uÉ×¤É AÉæU
AÉæwÉkÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå pÉëqÉqÉÉ§É WæÇû iÉæxÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉëqÉqÉÉ§É Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉaÉiÉç SÏbÉïMüÉsÉ MüÉ
xuÉmlÉÉ Wæû AÉæU qÉlÉ Måü pÉëqÉ xÉå xÉiÉç WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü pÉëqÉ xÉå mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ pÉÔiÉ MüsmÉiÉÉ Wæû
AÉæU pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ rÉWû mÉÑÂwÉ ÍcÉ¨É Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå ²æiÉ MüsmÉ Måü pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå ÌuÉcÉÉU MüUlÉå
xÉå uÉæiÉÉsÉ MüÉ pÉrÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ xÉå pÉrÉ AÉÌSMü ÌuÉMüÉU lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ |
AÉiqÉÉ, AlÉÉÌS, ÌSurÉ xuÉÃmÉ AÉæU AÇzÉÉÇzÉÏpÉÉuÉ xÉå UÌWûiÉ, zÉÑ® cÉæiÉlrÉÃmÉ Wæû | eÉoÉ uÉWû cÉåiÉlÉÉ xÉÇÌuÉiÉç
cÉæirÉÉælqÉÑZÉiuÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÍcÉ¨É AjÉÉïiÉç eÉÉå cÉåiÉlÉiÉÉ MüÉ sɤÉhÉ Wæû ExÉxÉå eÉÏuÉ MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | ExÉ
eÉÏuÉ qÉåÇ eÉoÉ AWÇûpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü "qÉæÇ WÕðû" iÉoÉ ExÉxÉå ÍcÉ¨É TÑüUiÉÉ Wæû; ÍcÉ¨É xÉå CÎlSìrÉÉð WûÉåiÉÏ WæÇû, ElÉ
CÎlSìrÉÉåÇ xÉå SåWûpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉ SåWûpÉëqÉ xÉå qÉÍsÉlÉ WÒûAÉ lÉUMü, xuÉaÉï, oÉlkÉ, qÉÉå¤É AÉÌS MüÐ
MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå AÇMÑüU, mÉ§É TÔüsÉ, TüsÉ AÉæU OûÉxÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ AWÇûpÉÉuÉ xÉå
eÉaÉiÉçÌuÉxiÉÉU WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå SåWû AÉæU MüqÉÉåïÇqÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU ÍcÉ¨É qÉåÇ
MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | eÉæxÉå ÍcÉ¨É AÉæU eÉÏuÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É AÉæU SåWû qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ |
eÉæxÉå SåWû AÉæU MüqÉÉåïÇ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ eÉÏuÉ AÉæU DµÉU qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ AÉæU iÉæxÉå WûÏ DµÉU
AÉæU AÉiqÉÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! xÉuÉï oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû; ²æiÉ MÑüNû lÉWûÏÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå eÉÏuÉÌuÉcÉÉUÉå lÉÉqÉɹcÉiuÉÉËUÇzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||48||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÇÍ´ÉiÉEmÉzÉqÉrÉÉåaÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû eÉÉå lÉÉlÉÉiuÉ pÉÉxÉiÉÉWæû xÉÉå uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ LMü oÉë¼ÃmÉ Wæû, cÉæirÉiÉÉ xÉå
LMü MüÉ AlÉåMü ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå LMü SÏmÉ xÉå AlÉåMü SÏmÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ LMü mÉUoÉë¼ xÉå
AlÉåMü ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû AxÉiÉçÃmÉÏ eÉaÉiÉç ÎeÉxÉqÉåÇ AÉpÉÉxÉ Wæû ExÉ AÉiqɨuÉ MüÉ eÉoÉ
mÉSÉjÉï ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ÍcÉiqÉ qÉåÇ eÉÉå AWÇûpÉÉuÉ Wæû xÉÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÏuÉ ÍcɨÉÃmÉÏ Wæû
AÉæU ÍcÉ¨É qÉåÇ eÉaÉiÉç WÒûAÉ Wæû | eÉoÉ ÍcÉ¨É lɹ WûÉå iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÏ lɹ WûÉå eÉÉuÉåaÉÉ | eÉæxÉå AmÉlÉå cÉUlÉ qÉåÇ
cÉqÉï MüÐ eÉÔiÉÏ mÉWûlÉiÉå WæÇû iÉÉå xÉuÉï mÉ×juÉÏ cÉqÉï xÉå sÉmÉåOûÏ mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU iÉÉmÉ MühOûMü lÉWûÏÇ sÉaÉiÉå WæÇû
iÉæxÉå WûÏ eÉoÉ ÍcÉ¨É qÉåÇ zÉÉÎliÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ xÉuÉï eÉaÉiÉç zÉÉÎliÉÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå MåüsÉå Måü jÉqpÉ qÉåÇ mɧÉÉåÇ
Måü ÍxÉuÉÉrÉ AlrÉ MÑüNû xÉÉU lÉWûÏÇ ÌlÉMüsÉiÉÉ iÉæxÉå WûÏ xÉoÉ eÉaÉiÉç pÉëqÉqÉÉ§É Wæû AÉæU CxÉxÉå xÉÉU MÑüNû lÉWûÏÇ
ÌlÉMüsÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! CiÉlÉÉ pÉëqÉ ÍcÉ¨É xÉå WûÉåiÉÉ Wæû | oÉÉsrÉÉuÉxjÉÉ qÉåÇ ¢üÏÄQûÉ MüUiÉÉ ÌTüUiÉÉ Wæû; rÉÉæuÉlÉ
AuÉxjÉÉ kÉÉUhÉ MüUMåü ÌuÉwÉrÉÉåÇ MüÉå xÉåuÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉ×®ÉuÉxjÉÉ qÉåÇ ÍcÉliÉÉ xÉå eÉeÉïUÏpÉÔiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌTüU qÉ×iÉMü
WûÉåMüU MüqÉÉåïÇ Måü AlÉÑxÉÉU lÉUMü xuÉaÉï qÉåÇ cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉoÉ qÉlÉ MüÉ lÉ×irÉ Wæû | qÉlÉ WûÏ
pÉëqÉiÉÉ Wæû, eÉæxÉå lÉå§ÉSÕwÉhÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ SÕxÉUÉ cÉlSìqÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ
Wæû | eÉæxÉå qɱmÉÉlÉ MüUMåü uÉ×¤É pÉëqÉiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcɨÉMåü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå pÉëqÉ MüUMåü eÉaÉiÉç ²æiÉ pÉÉxÉiÉå
Wæû | eÉæxÉå oÉÉsÉMü sÉÏsÉÉ MüUMåü pÉëqÉ xÉå eÉaÉiÉç MüÉå cÉ¢ü MüÐ lÉÉDÇ pÉëqÉiÉÉ SåZÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É Måü pÉëqÉ
xÉå eÉÏuÉ eÉaÉiÉç pÉëqÉ SåZÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ ÍcÉ¨É ²æiÉ lÉWûÏÇ cÉåiÉiÉÉ iÉoÉ rÉWû ²æiÉpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû |
eÉoÉiÉMü ÍcɨÉxɨÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû iÉoÉiÉMü lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU zÉÉÎliÉ lÉWûÏÇ mÉÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ
bÉlÉ cÉåiÉlÉiÉÉ mÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉÉÎliÉ mÉÉMüU eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå mÉmÉÏWûÉ oÉMüiÉÉ Wæû AÉæU zÉÉÎliÉqÉÉlÉç
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ mÉU bÉlÉ uÉwÉÉï xÉå iÉ×miÉ WûÉåMüU zÉÉliÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ eÉoÉ eÉÏuÉ qÉWûÉcÉæiÉlrÉ bÉlÉiÉÉ MüÉå mÉëÉmiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ ÍcÉ¨É MüÐ cÉæiÉlrÉiÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ xÉå lÉÉlÉÉ
mÉëMüÉU Måü ÌuÉMüÉU SåZÉiÉÉ Wæû AÉæU pÉëqÉ xÉå WûÏ LåxÉå SåZÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ EmÉeÉÉ WÕðû, AoÉ oÉÄQûÉ WÒûAÉ WÕðû AÉæU
AoÉ qÉæÇ qÉÃÆaÉÉ | mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉÏuÉ cÉåiÉlÉ oÉë¼ xÉå AlÉlrÉxuÉÃmÉ Wæû eÉæxÉå uÉÉrÉÑ AÉæU xmÉlS qÉåÇ MÑüNû pÉåS
lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU cÉæiÉlrÉiÉÉ qÉåÇ MÑüNû pÉåS lÉWûÏÇ eÉæxÉå uÉÉrÉÑ xÉSÉ UWûiÉÉ mÉU eÉoÉ xmÉlSÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
xmÉzÉï MüUiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ cÉæiÉlrÉiÉÉ ÍqÉOûiÉÏ lÉWûÏÇ | oÉë¼ MüÐ cÉåiÉlÉÉ WûÉå iÉoÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû
AÉæU MåüuÉsÉ oÉë¼ xɨÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå UxxÉÏ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå xÉmÉïpÉëqÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU UxxÉÏ Måü rÉjÉÉjÉï
eÉÉlÉå xÉå xÉmÉïpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû iÉÉå UxxÉÏ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû; iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AÉæU eÉoÉ ÍcÉ¨É xÉå SØÄRû cÉæirÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉoÉ pÉëqÉ mÉSÉjÉï MüÉ ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU xÉpÉÏ eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÏ
ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû, MåüuÉsÉ oÉë¼xɨÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! SØzrÉÃmÉÏ urÉÉÍkÉUÉåaÉ sÉaÉÉ Wæû AÉæU ExÉ UÉåaÉ
MüÉ lÉÉzÉMü¨ÉÉï xÉÇÌuÉiqÉÉ§É Wæû | eÉoÉ iÉMü ÍcÉ¨É oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåMüU SØzrÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ iÉMü zÉÉliÉ lÉWûÏÇ
WûÉåiÉÉ AÉæU eÉoÉ xÉuÉïuÉÉxÉlÉÉ MüÉå irÉÉaÉMüU AmÉlÉå xuÉpÉÉuÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåaÉÉ iÉoÉ ExÉWûÏ MüÉsÉ qÉåÇ
qÉÑÌ£üÃmÉ zÉÉliÉ WûÉåaÉÉ CxÉqÉåÇ MÑüNû xÉÇzÉrÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå UxxÉÏ SÕU Måü SåZÉlÉå xÉå xÉmÉï pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉoÉ
ÌlÉMüOû WûÉåMüU SåZÉå iÉoÉ xÉmÉïpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû UxxÉÏ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû; iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ MüÉ ÌlÉuÉרÉÃmÉ eÉaÉiÉç
Wæû; eÉoÉ oÉÌWûqÉÑïZÉ WûÉåMåü SåZÉiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ AliÉqÉÑïZÉ WûÉåMåü SåZÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOûMüU AÉiqÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! ÎeÉxÉqÉåÇ AÍpÉsÉÉwÉÉ WûÉå ExÉMüÉå irÉÉaÉ Så | LåxÉå ÌlɶÉrÉ
xÉå qÉÑÌ£ü mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | irÉÉaÉ MüÉ rÉ¦É MÑüNû lÉWûÏÇ | qÉWûÉiqÉÉ mÉÑÂwÉ mÉëÉhÉÉåÇ MüÉå iÉ×hÉ MüÐ lÉÉDÇ irÉÉaÉ SåiÉå WæÇû
AÉæU oÉÄQåû SÒÈZÉ MüÉå xÉWû sÉåiÉå WæÇû | iÉÑqÉMüÉå AÍpÉsÉÉwÉÉ irÉÉaÉlÉå qÉåÇ YrÉÉ MüÌPûlÉiÉÉ Wæû? Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉÉ Måü
AÉaÉå AÍpÉsÉÉwÉÉ WûÏ AÉuÉUhÉ Wæû | AÍpÉsÉÉwÉÉ Måü WûÉåiÉå AÉiqÉÉ lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÉSsÉÉåÇ Måü AÉuÉUhÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
xÉå xÉÔrÉï lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ oÉÉSsÉÉåÇ MüÉ AÉuÉUhÉ lɹ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ xÉÔrÉï pÉÉxÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ AÍpÉsÉÉwÉÉ
Måü ÌlÉuÉ×¨É WÒûL AÉiqÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉxÉå eÉÉå MÑüNû AÍpÉsÉÉwÉÉ EPåû ExÉMüÉå irÉÉaÉÉå AÉæU ÌlÉUÍpÉsÉÉwÉÉ WûÉåMüU
AÉiqÉmÉS qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉå | mÉëM×üiÉ AÉcÉÉU SåWû AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ qÉåÇ aÉëWûhÉ MüUÉå AÉæU eÉÉå MÑüNû irÉÉaÉ MüUlÉÉ WûÉå
ExÉMüÉå irÉÉaÉ MüUÉå, mÉU SåWû qÉåÇ aÉëWûhÉ AÉæU irÉÉaÉ MüÐ oÉÑή lÉ WûÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå iÉÑqÉ xÉqmÉÔhÉï SØzrÉ MüÐ
CcNûÉ irÉÉaÉÉåaÉå iÉÉå eÉæxÉå WûÉjÉ qÉåÇ oÉåsÉTüsÉ mÉëirÉ¤É WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå lÉå§ÉÉåÇMåü AÉaÉå mÉëÌiÉÌoÉqoÉ mÉëirɤÉ
pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÍpÉsÉÉwÉÉ Måü irÉÉaÉ xÉå AÉiqÉmÉS iÉÑqÉMüÉå mÉëirÉ¤É pÉÉxÉåaÉÉ AÉæU xÉoÉ eÉaÉiÉç pÉÏ AÉiqÉÃmÉ
WûÏ pÉÉxÉåaÉÉ | eÉæxÉå qÉWûÉmÉësÉrÉ qÉåÇ xÉoÉ eÉaÉiÉç eÉsÉ qÉåÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU MÑüNû SØ̹ WûÏ lÉWûÏÇ AÉiÉÉ iÉæxÉå WûÏ
AÉiqÉmÉS xÉå ÍpÉ³É iÉÑqÉMüÉå MÑüNû lÉ pÉÉxÉåaÉÉ | AÉiqÉoÉsÉ MüÉå lÉ eÉÉlÉlÉå MüÉ WûÏ lÉÉqÉ oÉlkÉlÉ Wæû AÉæU AÉiqÉmÉS
MüÉ eÉÉlÉlÉÉ WûÏ qÉÉå¤É MüÉåD lÉWûÏÇ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉÇÍ´ÉiÉEmÉzÉqÉrÉÉåaÉÉålÉÉqÉæMüÉålÉ mÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||49||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉirÉÉåmÉSåzÉ
UÉqÉeÉÏ lÉå mÉÔNûÉ, Wåû pÉaÉuÉlÉç! qÉlÉ YrÉÉåÇMüU EimÉ³É WÒûAÉ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼
AlÉliÉzÉÌ£ü Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ AlÉåMü mÉëMüÉU MüÉ ÌMÇücÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉWûÉð eÉWûÉð eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ zÉÌ£ü TÑüUiÉÏ Wæû
iÉWûÉð iÉWûÉð WûÏ ÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É xɨÉÉ cÉåiÉlÉ qÉåÇ TÑüUiÉÏ Wæû ÌMü `AWÇû AÎxqÉ' iÉoÉ
ExÉ TÑüUlÉå xÉå eÉÏuÉ MüWûÉiÉÉ Wæû | uÉWûÏ ÍcɨÉzÉÌ£üxÉÇMüsmÉ MüÉ MüÉUhÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉoÉ uÉWû SØzrÉ MüÐ AÉåU
TÑüUiÉÏ Wæû iÉoÉ eÉaÉiÉç SØzrÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü MüÉrÉï MüÉUhÉ WûÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû | UÉqÉeÉÏ lÉå
ÌTüU mÉÔNûÉ ÌMü Wåû qÉÑÌlÉrÉÉåÇ qÉåÇ ´Éå¸! eÉÉå CxÉ mÉëMüÉU Wæû iÉÉå SåuÉ ÌMüxÉMüÉ lÉÉqÉ Wæû, MüqÉï YrÉÉ Wæû AÉæU MüÉUhÉ
ÌMüxÉMüÉå MüWûiÉå WæÇû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! TÑüUlÉÉ ATÑüUlÉÉ SÉålÉÉåÇ ÍcÉlqÉɧÉxɨÉÉ Måü xuÉpÉÉuÉ WæÇû | eÉæxÉå
TÑüUlÉÉ ATÑüUlÉÉ SÉålÉÉåÇ uÉÉrÉÑ Måü xuÉpÉÉuÉ WæÇû mÉUliÉÑ eÉoÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉoÉ AÉMüÉzÉ qÉåÇ xmÉzÉï WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû
AÉæU eÉoÉ cÉsÉlÉå xÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ zÉÉliÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ eÉoÉ cÉåirÉiÉÉ MüÉ
sɤÉhÉ, `AWÇû AÎxqÉ' AjÉÉïiÉç `qÉæÇ WÕðû' WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉMüÉ lÉÉqÉ `xmÉlS oÉѮϵÉU' MüWûiÉå WæÇû | ExÉxÉå eÉaÉiÉç
SØzrÉ ÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ExÉ eÉaÉiÉç SØzrÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉålÉå MüÉå ÌlÉxmÉlSlÉ MüWûiÉå WæÇû | ÍcɨÉMåü TÑüUlÉå xÉå
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU eÉaÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU ÍcÉ¨É Måü ATÑüU WÒûL eÉaÉiÉçpÉëqÉ ÍqÉOû eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU ÌlÉirÉ zÉÉliÉ
oÉë¼mÉS MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÏuÉ MüqÉï AÉæU MüÉUhÉ rÉå xÉoÉ ÍcɨÉxmÉlSlÉ Måü lÉÉqÉ WæÇû AÉæU
ÍcɨÉxmÉlSlÉ qÉåÇ ÍpÉ³É AlÉÑpÉuÉ lÉWûÏÇ, AlÉÑpÉuÉ WûÏ ÍcɨÉxmÉlSlÉ WÒûL MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉÏuÉ MüqÉï AÉæU
MüÉUhÉ MüÉ oÉÏeÉÃmÉ ÍcɨÉxmÉlS WûÏ Wæû | ÍcɨÉxmÉlS xÉå SØzrÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû, ÌTüU ÍcÉSÉpÉÉxÉ ²ÉUÉ SåWû qÉåÇ
AWÇû mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉ SåWû qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåMüU ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ SØzrÉ MüÐ AÉåU xÉÇxÉUiÉÉ Wæû | xÉÇxÉUlÉÉ SÉå
mÉëMüÉU MüÉ WûÉåiÉÉ Wæû- LMü-LMü oÉÄQûÉ AÉæU SÕxÉUÉ AsmÉ | ÌMüiÉlÉÉåÇ MüÉå xÉÇxÉUlÉåqÉåÇ AlÉåMü eÉlqÉ urÉiÉÏiÉ WûÉåiÉå
WæÇû AÉæU ÌMüiÉlÉÉåÇ MüÉå LMü eÉlqÉ WûÉåiÉÉ Wæû | AÉÌS WûÉå eÉÉå TÑüUMüU xuÉÃmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WæÇû ElÉMüÉå mÉëjÉqÉ eÉlqÉ
WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå AÉÌS EmÉeÉMüU mÉëqÉÉSÏ WÒûL WæÇû xÉÉå TÑüUMüU SØzrÉ MüÐ AÉæU cÉsÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU ElÉMåü
oÉWÒûiÉåUå eÉlqÉ WûÉåiÉå WæÇû | ÍcÉ¨É Måü ÌTüUlÉå xÉå LåxÉÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉå WæÇû | mÉÑhrÉÌ¢ürÉÉ MüUMåü xuÉaÉï qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû
AÉæU mÉÉmÉÌ¢ürÉÉ MüUMåü lÉUMü qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû | CxÉ mÉëMüÉU SØzrÉ pÉëqÉ SåZÉiÉå WæÇû AÉæU A¥ÉÉlÉ xÉå oÉlkÉlÉ qÉåÇ UWûiÉå
WæÇû | eÉoÉ ¥ÉÉlÉ MüÐ mÉëÉÎmiÉ WûÉåiÉÏ iÉoÉ qÉÉå¤É MüÉ AlÉÑpÉuÉ MüUiÉå WæÇû xÉÉå oÉÄQûÉ xÉÇxÉUlÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå LMü WûÏ
eÉlqÉ mÉÉMüU AÉiqÉÉ MüÐ AÉåU AÉiÉå WæÇû uÉWû AsmÉ xÉÇxÉUlÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå xuÉhÉï WûÏ pÉÔwÉhÉÃmÉ kÉÉUhÉ
MüUiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xÉÇuÉåSlÉ WûÏ MüɸsÉÉå¹ AÉÌSMü ÃmÉ WûÉåMåü pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CxÉ ÍcÉ¨É MüÉ xÉÇrÉÉåaÉ xÉå WûÏ AeÉ
AÉæU AÌuÉlÉÉzÉÏ mÉÑÂwÉ MüÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü SåWû mÉëÉmiÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU eÉÉlÉiÉÉ Wæû ÌMü qÉæÇ AoÉ EmÉeÉÉ, AoÉ
eÉÏiÉÉ WÕðû ÌTüU qÉU eÉÉFÆaÉÉ | eÉæxÉå lÉÉæMüÉ qÉåÇ oÉæPåû pÉëqÉ xÉå iÉOû Måü uÉ×¤É pÉëqÉiÉå SÏZÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ pÉëqÉ xÉå
AmÉlÉå qÉåÇ eÉlqÉÉÌS AuÉxjÉÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû | AÉiqÉÉ Måü A¥ÉÉlÉ xÉå eÉÏuÉ MüÉå `AWÇû' AÉÌS MüsmÉlÉÉ TÑüUiÉÏ WæÇû |
eÉæxÉå qÉjÉÑUÉ Måü UÉeÉÉ sÉuÉhÉ MüÉå xuÉmlÉ qÉæÇ cÉÉhQûÉsÉ MüÉ pÉëqÉ WÒûAÉ jÉÉ iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå eÉÏuÉ
eÉaÉiÉ pÉëqÉ SåZÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû xÉoÉ eÉaÉiÉç qÉlÉ Måü pÉëqÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ÍzÉuÉ eÉÉå mÉUqÉ iɨuÉ Wæû xÉÉå
ÍcÉlqÉÉ§É Wæû; ExÉqÉåÇ eÉoÉ cÉæirÉÉålqÉÑZÉiuÉ WûÉåiÉÉ Wæû ÌMü `qÉæÇ WÕðû' ExÉMüÉ WûÏ lÉÉqÉ eÉÏuÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÉåqÉeÉsÉ qÉåÇ
SìuÉiÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû, CxÉxÉå ExÉqÉåÇ cÉ¢ü TÑüUiÉå WæÇû AÉæU iÉUÇaÉ WûÉåiÉå WæÇû; iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ÃmÉÏ xÉÉåqÉeÉsÉ qÉåÇ eÉÏuÉÃmÉÏ
cÉ¢ü TÑüUiÉå WæÇû AÉæU ÍcɨÉÃmÉÏ iÉUÇaÉ ESrÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU xÉ×̹ÃmÉÏ oÉѯÒSå EmÉeÉMüU sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! cÉåiÉlÉ xTÔüÌiÉï ²ÉUÉ eÉÏuÉ MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì WûÏ SìuÉiÉÉ xÉå iÉUÇaÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû;
iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É cÉæirÉ Måü xÉÇrÉÉåaÉ xÉå eÉÏuÉ MüWûÉiÉÉ Wæû | ExÉ eÉÏuÉ qÉåÇ eÉoÉ xÉÇMüsmÉ MüÉ TÑüUlÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
qÉlÉ MüWûÉiÉÉ Wæû; eÉoÉ xÉÇMüsmÉ ÌlɶÉrÉ ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉÑή WûÉåMüU ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ AWÇûpÉÉuÉ
WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ AWÇû mÉëÌiÉMüÉU MüWûÉiÉÉ Wæû | ExÉ AWÇûpÉÉuÉ MüÉå mÉÉMüU iÉlqÉɧÉÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU mÉ×juÉÏ,

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
eÉsÉ, uÉÉrÉÑ AÉæU AÉMüÉzÉ rÉå xÉÔ¤qÉ pÉÔiÉ WûÉåiÉå WæÇû-ElÉMåü mÉÏNåû eÉaÉiÉç WûÉåiÉÉ Wæû | AxÉiÉçÃmÉÏ ÍcÉ¨É Måü xÉÇxÉUlÉå
xÉå WûÏ eÉaÉiÉçÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå lÉå§É SÕwÉhÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ qÉÑ£üqÉÉsÉÉ; pÉëqÉqÉÉ§É aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉæU
xuÉmlÉpÉëqÉ xÉå xuÉmlÉeÉaÉiÉç pÉÉxÉ iÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É Måü xÉÇxÉUlÉå xÉå eÉaÉiÉçpÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! zÉÑ®
AÉiqÉÉ ÌlÉirÉ, iÉ×miÉ, zÉÉliÉÃmÉ, xÉqÉ AÉæU AmÉlÉå AÉmÉ WûÏ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | ExÉqÉåÇ ÍcɨÉxÉÇuÉåSlÉ lÉå eÉaÉiÉç UcÉÉ
Wæû AÉæU ExÉMüÉå pÉëqÉ xÉå xÉirÉ MüÐ lÉÉDÇ SåZÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉxÉ×̹ MüÉå qÉlÉÑwrÉ pÉëqÉ xÉå SåZÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ
rÉWû eÉaÉiÉç TÑüUlÉå xÉå xÉirÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉlÉ Måü xÉÇxÉU lÉå MüÉ lÉÉqÉ eÉÉaÉëiÉç Wæû; AWÇûMüÉU MüÉ lÉÉqÉ
xuÉmlÉÉ Wæû; ÍcÉ¨É eÉÉå xÉeÉÉiÉÏrÉÃmÉ cÉåiÉlÉåuÉÉsÉÉ Wæû ExÉMüÉ lÉÉqÉ xÉÑwÉÑÎmiÉ Wæû AÉæU ÍcÉlqÉÉ§É MüÉ lÉÉqÉ iÉÑUÏrÉmÉS
Wæû | eÉoÉ zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ AirÉliÉ mÉËUhÉÉqÉ WûÉå iÉoÉ ExÉMüÉ lÉÉqÉ iÉÑrÉÉïiÉÏiÉ mÉS Wæû | ExÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûAÉ ÌTüU
zÉÉåMüuÉÉlÉç MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ExÉÏ oÉë¼xɨÉÉ xÉå xÉoÉ ESrÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU ExÉ WûÏ qÉåÇ xÉoÉ sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû
AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD EmÉeÉÉ Wæû AÉæU lÉ MüÉåD sÉÏlÉ WûÉåiÉÉ Wæû; ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå WûÏ xÉoÉ pÉëqÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû
| eÉæxÉå lÉå§É SÕwÉhÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ qÉÑ£üqÉÉsÉÉ pÉÉxÉiÉÏ WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå rÉWû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå uÉ×¤É Måü oÉÄRûlÉå MüÉå AÉMüÉzÉ PûÉæU SåiÉÉ Wæû ÌMü ÎeÉiÉlÉÏ oÉÏeÉ MüÐ xɨÉÉ WûÉå EiÉlÉÉ WûÏ
AÉMüÉzÉ qÉåÇ oÉÄRûiÉÉ eÉÉuÉå iÉæxÉå WûÏ xÉoÉMüÉå AÉiqÉÉ PûÉæU SåiÉÉ Wæû | AMüiÉÉïÃmÉ pÉÏ xÉÇuÉåSlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå ÌlÉqÉïsÉ ÌMürÉÉ WÒûAÉ sÉÉåWûÉ AÉUxÉÏ MüÐ lÉÉDÇ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ aÉëWûhÉ MüUiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ qÉåÇ
xÉÇuÉåSlÉ xÉå eÉaÉiÉç MüÉ mÉëÌiÉÌoÉqoÉ WûÉåiÉÉ Wæû; mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ eÉaÉiÉç pÉÏ MÑüNû SÕxÉUÏ uÉxiÉÑ lÉWûÏÇ Wæû | eÉæxÉå LMü
WûÏ oÉÏeÉ, mɧÉ, TÔüsÉ TüsÉ AÉæU OûÉxÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ xÉÇuÉåSlÉ xÉå lÉÉlÉÉÃmÉ eÉaÉiÉç WûÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû | eÉæxÉå mÉ§É AÉæU TÔüsÉ uÉ×¤É xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ WûÉåiÉå iÉæxÉå WûÏ AoÉÉåkÉÃmÉ eÉaÉiÉç pÉÏ oÉÉåkÉÃmÉ AÉiqÉÉ xÉå ÍpɳÉ
lÉWûÏÇ | eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Wæû ExÉMüÉå AZÉhQû xɨÉÉ WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì WûÏ iÉUÇaÉ AÉæU oÉѯÒSå WûÉåMüU AÉæU
oÉÏeÉ WûÏ mɧÉ, TÔüsÉ, TüsÉ AÉæU OûÉxÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉå WæÇû; iÉæxÉå WûÏ A¥ÉÉlÉÏ MüÉå ÍpɳÉ-ÍpÉ³É lÉÉqÉÃmÉxɨÉÉ
pÉÉxÉiÉÏ Wæû| `qÉÔZÉï' eÉÉå SåZÉiÉÉ Wæû iÉÉå ElÉMåü lÉÉqÉÃmÉ xÉiÉç qÉÉlÉiÉÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç Så ZÉMåü LMü ÃmÉ WûÏ
eÉÉlÉiÉÉ Wæû | ¥ÉÉlÉuÉÉlÉ MüÉå LMü oÉë¼xɨÉÉ WûÏ AlÉliÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉaÉiÉçpÉëqÉ AÉæU eÉaÉiÉç pÉëqÉ ElÉMüÉå
MüÉåD lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | CiÉlÉÉ xÉÑlÉ UÉqÉeÉÏ lÉå MüWûÉ; oÉÄQûÉ AɶÉrÉï Wåû ÌMü AxÉiÉç ÃmÉÏ eÉaÉiÉç xÉiÉç WûÉåMüU
oÉÄQåû ÌuÉxiÉÉU xÉå xmɹ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | rÉWû eÉaÉiÉç oÉë¼ MüÉ AÉpÉÉxÉ Wæû; AlÉåMü iÉlqÉɧÉÉ ExÉMåü eÉsÉ AÉæU oÉÔðSÉåÇ
MüÐ lÉÉDÇ WæÇû AÉæU AÌuÉ±É MüUMåü TÑüUiÉÏ WæÇû | LåxÉÉ pÉÏ qÉæÇlÉå xÉÑlÉÉ Wæû | Wåû qÉÑlÉϵÉU!rÉWû xTÔüÌiÉï oÉÌWûqÉÑïZÉ MæüxÉå
WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AliÉqÉÑïZÉ MæüxÉå WûÉåiÉÏ Wæû? uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU MüÉ SØzrÉ MüÉ AirÉliÉ
ApÉÉuÉ Wæû | AlÉ WûÉåiÉå SØzrÉ Måü TÑüUlÉå xÉå AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ TÑüUlÉå xÉå eÉÉå
eÉÏuÉiuÉ WÒûAÉ Wæû uÉWû eÉÏuÉiuÉ AxÉiÉç Wæû AÉæU xÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÏuÉ oÉë¼ xÉå AÍpÉ³É Wæû mÉU TÑüUlÉå
xÉå ÍpÉ³É MüÐ lÉÉDÇ ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÉ Wæû | ExÉ eÉÏuÉ qÉåÇ eÉoÉ xÉÇMüsmÉ MüsÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ qÉlÉÃmÉ WûÉåMåü ÎxjÉiÉ
WûÉåiÉÉ Wæû; xqÉUhÉ MüUMåü ÍcÉ¨É WûÉåiÉÉ Wæû; ÌlɶÉrÉ MüUMåü oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU AWÇûpÉÉuÉ MüUMåü AWÇûMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû
| ÌTüU MüÉMüiÉÉsÉÏ MüÐ lÉÉDÇ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ iÉlqÉɧÉÉ TÑüU AÉiÉÏ WæÇû | eÉoÉ zÉoS xÉÑlÉlÉå MüÐ CcNûÉ WÒûD iÉoÉ
´ÉuÉhÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD; eÉoÉ SåZÉlÉå MüÐ CcNûÉ WÒûD iÉoÉ lÉå§É CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒû D; aÉlkÉ sÉålÉå MüÐ CcNûÉ xÉå
lÉÉÍxÉMüÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD; xmÉzÉï MüÐ CcNûÉ xÉå iuÉcÉÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD AÉæU UxÉ sÉålÉå MüÐ CcNûÉ xÉå
UxÉlÉÉ CÎlSìrÉ mÉëMüOû WÒûD | CxÉ mÉëMüÉU mÉÉðcÉÉåÇ CÎlSìrÉÉð mÉëMüOû WÒûD WæÇû AÉæU pÉÉuÉlÉÉ xÉå xÉiÉç WûÏ AxÉiÉç MüÐ
lÉÉDÇ pÉÉxÉlÉå sÉaÉÏÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU AÉÌS eÉÏuÉ WÒûL AÉæU ExÉMüÐ pÉÉuÉlÉÉ xÉå AliÉuÉÉWûMü zÉUÏU WûÉå
AÉrÉå WæÇû | cÉsÉiÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU AcÉsÉÃmÉ WæÇû, CxÉxÉå eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ oÉë¼xuÉÃmÉ Wæû
ÍpÉ³É MÑüNû lÉWûÏÇ | mÉëqÉÉiÉÉ, mÉëqÉÉhÉ AÉæU mÉëqÉårÉ oÉë¼ Wæû AÉæU xÉÇuÉåSlÉ oÉë¼ xÉå WûÏ AlÉåMüÃmÉ lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü
pÉÉxÉiÉå WæÇû | eÉæxÉÉ eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ iÉæxÉÉ ÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉoÉ SØzrÉ MüÉå cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ
lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU MüÉ SØzrÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉoÉ AliÉqÉÑïZÉ oÉë¼ cÉåiÉiÉÉ Wæû iÉoÉ oÉë¼ÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
UÉqÉeÉÏ! SØzrÉ MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ, AÉiqÉÉ xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉoÉ SØzrÉ AxÉÇpÉuÉ WÒûAÉ iÉoÉ
oÉlkÉlÉ AÉæU qÉÉå¤É ÌMüxÉMüÉå MüÌWûrÉå AÉæU ÌuÉcÉÉU ÌMüxÉMüÉ MüÐÎeÉrÉå? xÉuÉïMüsmÉlÉÉ MüÉ ApÉÉuÉ Wæû | rÉWû eÉÉå
iÉÑqWûÉUÉ mÉëzlÉ Wæû ExÉMüÉ E¨ÉU ÍxÉ®ÉliÉ MüÉsÉ qÉåÇ WûÉåaÉÉ rÉWûÉð lÉ oÉlÉåaÉÉ | eÉæxÉå MüqÉsÉ Måü TÔüsÉÉåÇ MüÐ qÉÉsÉÉ
AmÉlÉå MüÉsÉ qÉåÇ oÉlÉiÉÏ Wæû AÉæU ÌoÉlÉÉ xÉqÉrÉ zÉÉåpÉÉ lÉWûÏÇ SåiÉÏ iÉæxÉå WûÏ iÉÑqWûÉUÉ mÉëzlÉ ÍxÉ®ÉliÉMüÉsÉ qÉåÇ zÉÉåpÉÉ
mÉÉuÉåaÉÉ; xÉqÉrÉ ÌoÉlÉÉ xÉÉjÉïMü zÉoS pÉÏ ÌlÉjÉïMü WûÉåiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉÉå MÑüNû mÉSÉjÉï WæÇû ElÉMüÉ TüsÉ pÉÏ
xÉqÉrÉ mÉÉMåü WûÉåiÉÉ Wæû; xÉqÉrÉ ÌoÉlÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ CxÉxÉå AoÉ mÉÔuÉï mÉëxÉÇaÉ xÉÑlÉÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼ qÉåÇ
cÉåirÉÉålqÉÑZÉiuÉ xÉå AÉÌS eÉÏuÉ lÉå AÉmÉMüÉå ÌmÉiÉÉ, qÉÉiÉÉ eÉÉlÉÉ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ AÉmÉMüÉå MüÉåD SåZÉå iÉæxÉå WûÏ
oÉë¼ÉeÉÏ lÉå AÉmÉMüÉå eÉÉlÉÉ | ElÉ oÉë¼É lÉå mÉëjÉqÉ `Á' zÉoS EŠÉUhÉ ÌMürÉÉ; ExÉ zÉoS iÉlqÉɧÉÉ xÉå cÉÉUÉåÇ
uÉåS SåZÉå AÉæU ExÉMåü AlÉliÉU qÉlÉÉåUÉeÉ xÉå xÉ×̹ UcÉÏ | iÉoÉ AxÉiÉçÃmÉ xÉ×̹ pÉÉuÉlÉÉ xÉå xÉirÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉlÉå sÉaÉÏ | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ xÉmÉï AÉæU aÉlkÉuÉïlÉaÉU pÉÉxÉiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ AxÉirÉÂmÉ xÉ×̹ xÉirÉ pÉÉxÉlÉå sÉaÉÏ
| Wåû UÉqÉeÉÏ! oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ eÉæxÉå oÉë¼É AÉÌSMü EmÉeÉå WæÇû uÉæxÉå WûÏ AÉæU eÉÏuÉ, MüÐOû AÉÌS pÉÏ EimÉ³É WÒûL |
eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ xÉÇuÉåSlÉ Wæû | xÉÇuÉåSlÉ pÉëqÉ xÉå eÉÏuÉÉåÇ MüÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | ElÉMüÉå pÉÉæÌiÉMü zÉUÏU qÉåÇ eÉÉå
AWÇû mÉëiÉÏÌiÉ WÒûD Wæû ExÉxÉå AmÉlÉå ÌlɶÉrÉ Måü AlÉÑxÉÉU zÉÌ£ü WÒûD | oÉë¼É qÉåÇ oÉë¼ÉMüÐ zÉÌ£ü MüÉ ÌlɶÉrÉ WÒûAÉ
AÉæU cÉÏÇOûÏ qÉåÇ cÉÏÇOûÏ MüÐ zÉÌ£ü MüÉ ÌlɶÉrÉ WÒûAÉ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ uÉÉxÉlÉÉ xÉÇÌuÉiÉç qÉåÇ WûÉåiÉÏ Wæû
ExÉMåü AlÉÑxÉÉU WûÏ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É qÉåÇ eÉÉå cÉæirÉÉålqÉÑZÉiuÉ WÒûAÉ ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ eÉÏuÉ WÒûAÉ
| ExÉqÉåÇ eÉÉå ¥ÉÉlÉÃmÉ xɨÉÉ Wæû xÉÉåD mÉÑÂwÉ Wæû AÉæU eÉÉå TÑüUlÉÉ Wæû xÉÉåD MüqÉï Wæû | eÉæxÉå TÑüUiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ
iÉæxÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ eÉÉå AWÇû WÒûAÉ Wæû ExÉÏ MüÉ lÉÉqÉ ÍcÉ¨É Wæû ExÉxÉå eÉÉå eÉaÉiÉç
UcÉÉ Wæû uÉWû pÉÏ AÌuÉcÉÉUÍxÉ® Wæû; ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå lɹ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå AÌuÉcÉÉU xÉå AmÉlÉÏ mÉUNûÉWûÏÇ
qÉåÇ pÉÔiÉ ÌmÉzÉÉcÉ MüsmÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå pÉrÉ EimÉ³É WûÉåiÉÉ Wæû mÉU ÌuÉcÉÉU MüUlÉå xÉå ÌmÉzÉÉcÉ AÉæU pÉrÉ SÉålÉÉåÇ
lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû; iÉæxÉå WûÏ Wåû UÉqÉeÉÏ! AÉiqÉ ÌuÉcÉÉU xÉå ÍcÉ¨É AÉæU eÉaÉiÉç SÉålÉÉåÇ lɹ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ!
oÉë¼xɨÉÉ xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉqÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû; ExÉqÉåÇ ÍcÉ¨É MüsmÉlÉÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU mÉëqÉÉiÉÉ, mÉëqÉÉhÉ, mÉëqÉårÉ pÉÏ
oÉë¼ xÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ iÉÉå ²æiÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ MæüxÉå WûÉå? eÉæxÉå zÉzÉå Måü zÉ×ÇaÉ AxÉiÉç WæÇû, iÉæxÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ ²æiÉ
MüsmÉlÉÉ AxÉirÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! rÉWû oÉë¼ÉhQû pÉÉuÉlÉÉqÉÉ§É Wæû | ÎeÉxÉMüÉå xÉirÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû ExÉMüÉå oÉlkÉlÉ MüÉ
MüÉUhÉ Wæû | eÉæxÉå bÉÑUÉlÉ AjÉÉïiÉç MÑüzÉuÉÉUÏ AmÉlÉÉ aÉ×Wû AmÉlÉå oÉlkÉlÉ MüÉ MüÉUhÉ oÉlÉÉiÉÏ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ TðüxÉ
qÉUiÉÏ Wæû; iÉæxÉå WûÏ eÉÉå eÉaÉiÉç MüÉå xÉirÉ qÉÉlÉiÉå WæÇû ElÉMüÉå AmÉlÉÉ qÉÉlÉlÉÉ WûÏ oÉlkÉlÉ MüUiÉÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå
eÉlqÉ qÉUhÉ SåZÉiÉå WæÇû | ÎeÉxÉMüÉå eÉaÉiÉç MüÉ AxÉirÉ ÌlɶÉrÉ WÒûAÉ Wæû ExÉMüÉå oÉlkÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ExÉMüÉå
EssÉÉxÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! AlÉÑpÉuÉxɨÉÉ xÉoÉMüÉ AmÉlÉÉ AÉmÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉÉå eÉæxÉÉ ÌlɶÉrÉ ÌMürÉÉ ExÉMüÉå
AmÉlÉå AlÉÑpÉuÉ Måü AlÉÑxÉÉU mÉSÉjÉï pÉÉxÉiÉå WæÇû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ iÉÉå eÉaÉiÉç EmÉeÉÉ WûÏ lÉWûÏÇ | eÉaÉiÉç MüÉ EmÉeÉlÉÉ
pÉÏ ÍqÉirÉÉ Wæû; oÉÄRûlÉÉ pÉÏ ÍqÉjrÉÉ Wæû;UxÉ pÉÏ ÍqÉjrÉÉ Wæû AÉæU UxÉ sÉålÉåuÉÉsÉÉ pÉÏ ÍqÉjrÉÉ Wæû | zÉÑ®oÉë¼ xÉuÉïaÉiÉ,
ÌlÉirÉ AÉæU A²æiÉ xÉSÉ AmÉlÉå AÉmÉ ,qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû, mÉUliÉÑ A¥ÉÉlÉ xÉå pÉÏ zÉÑ® pÉÏ AzÉÑ® pÉÉxÉiÉÉ Wæû; xÉuÉï
eÉaÉiÉç pÉÏ mÉËUÎcNû³É pÉÉxÉiÉÉ Wæû; oÉë¼ pÉÏ AoÉë¼ pÉÉxÉiÉÉ Wæû; ÌlÉirÉ pÉÏ AÌlÉirÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU A²æiÉ pÉÏ
²æiÉxÉÌWûiÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UÉqÉeÉÏ! A¥ÉÉlÉ xÉå LåxÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå eÉsÉ AÉæU AÉæU iÉUÇaÉ qÉåÇ qÉÔZÉï pÉåS
qÉÉlÉiÉå WæÇû mÉUliÉÑ pÉåS lÉWûÏÇ; iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ AÉæU eÉaÉiÉç qÉåÇ pÉåS A¥ÉÉlÉÏ SåZÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå xÉÑuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉ
AÉæU UxxÉÏ qÉåÇ xÉmÉï qÉÔZÉï SåZÉiÉå WæÇû; iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ lÉÉlÉÉiuÉ qÉÔZÉï SåZÉiÉå WæÇû; ¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉ WæÇû|
Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ AlÉÉiqÉÃmÉ SØzrÉ MüÐ cÉæiÉlrÉ iÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ MüsmÉlÉÉ EimɳÉWûÉåiÉÏ Wæû AÉæU
qÉlÉÃmÉ WûÉåMåü ÎxjÉiÉ WûÉåiÉÏ Wæû ExÉMåü AlÉliÉU AWÇûpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ÌTüU iÉlqÉÉ§É MüÐ MüsmÉlÉÉ WûÉåMüU zÉoS
AjÉï MüÐ MüsmÉlÉÉ WûÉåiÉÏ Wæû | CxÉÏ mÉëMüÉU ÍcÉiÉçxɨÉÉ qÉåÇ eÉæxÉÏ eÉæxÉÏ cÉæiÉlrÉiÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ ÃmÉ
pÉÉxÉlÉå sÉaÉiÉÉ Wæû | xÉiÉç AxÉiÉç mÉSÉjÉï uÉÉxÉlÉÉ Måü uÉzÉ TÑüU AÉiÉå WæÇû | eÉæxÉå xuÉmlÉxÉ×̹ TÑüU AÉiÉÏ Wæû xÉÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
AlÉÑpÉuÉÃmÉ WûÏ WûÉåiÉÏ Wæû uÉæxÉå rÉWû eÉaÉiÉç TÑüU AÉrÉÉ Wæû xÉÉå AlÉÑpÉuÉÃmÉ Wæû | CxÉxÉå xÉ×̹ qÉåÇ pÉÏ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû
AÉæU ÍcÉlqÉÉ§É WûÏ qÉåÇ xÉ×̹ Wæû | xÉoÉMüÉå xɨÉÉÃmÉÏ pÉÏiÉU oÉÉWûU FkuÉïÈ AkÉÈ ÍcÉlqÉÉ§É WûÏ Wæû | mÉëqÉÉiÉÉ, mÉëqÉÉhÉ
AÉæU mÉëqÉårÉ xÉoÉ mÉS ÍcÉlqÉÉ§É WûÏ qÉåÇ kÉÉUå WæÇû, ÌlÉirÉ EmÉzÉÉliÉÃmÉ Wæû, xÉqÉ xÉiÉç eÉaÉiÉç MüÐ xɨÉÉ ExÉWûÏ xÉå
WûÉåiÉÏ Wæû xÉÉå LMü WûÏ xÉqÉ Wæû AÉæU iÉÑËUrÉÉ AiÉÏiÉmÉS ÌlÉiÉWûÏ ÎxjÉiÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉirÉÉåmÉSåzÉÉå lÉÉqÉ mÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||50||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉurÉuÉWûÉU-uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëxÉÇaÉ mÉU LMü mÉÑUÉiÉlÉ CÌiÉWûÉxÉ Wæû AÉæU ExÉqÉåÇ qÉWûÉ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ
xÉqÉÔWû Wæû xÉÉå xÉÑlÉÉå | MüÉeÉsÉ Måü mÉuÉïiÉ MüÐ lÉÉDÇ MüMïüOûÏ lÉÉqÉ LMü qÉWûÉzrÉÉqÉ UɤÉxÉÏ ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ Måü
ÍzÉZÉU mÉU WÒûD | ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ pÉÏ ExÉMüÉ lÉÉqÉ jÉÉ | AÎxjÉU ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ lÉÉD ExÉMåü lÉå§É AÉæU AÎalÉ MüÐ
lÉÉDÇ oÉÄQûÏ ÎeÉÀûÉ cÉqÉiMüÉU MüUiÉÏ jÉÏ AÉæU ExÉMåü oÉÄQåû lÉZÉ AÉæU FÆcÉÉ zÉUÏU jÉÉ eÉæxÉå oÉÄQûuÉÉÎalÉ iÉ×miÉ
lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ iÉæxÉå WûÏ uÉWû pÉÏ pÉÉåeÉlÉ xÉå iÉ×miÉ lÉ WûÉåiÉÏ jÉÏ | ExÉMåü qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU EmÉeÉÉ ÌMü eÉqoÉÔ²ÏmÉ Måü
xÉqmÉÔhÉï eÉÏuÉÉåÇ MüÉå pÉÉåeÉlÉ MüÃÆ iÉÉå iÉ×miÉ WûÉåFÆ AlrÉjÉÉ qÉåUÏ iÉ×ÎmiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | AÉmÉSÉ E±qÉ ÌMürÉå xÉå SÕU
WûÉåiÉÏ Wæû, CxÉxÉå qÉæÇ AZÉhQûÍcÉ¨É WûÉåMüU iÉmÉ MüÃÆ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉÉ ÌuÉcÉÉUMüU uÉWû LMüÉliÉ ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ
MüÐ MülSUÉ qÉåÇ LMüOûÉðaÉ xÉå ÎxjÉiÉ WÒûD AÉæU SÉålÉÉåÇ pÉÑeÉÉAÉåÇ MüÉå EPûÉMåü lÉå§É AÉMüÉzÉ MüÐ AÉåU ÌMürÉå qÉÉlÉÉåÇ
qÉåbÉ MüÉå mÉMüÄQûiÉÏ Wæû | zÉUÏU AÉæU mÉëÉhÉÉåÇMüÉå ÎxjÉiÉ MüUMåü qÉÔÌiÉï MüÐ lÉÉDÇ WûÉå aÉD zÉÏiÉ AÉæU EwhÉ Måü ¤ÉÉåpÉ
xÉå UÌWûiÉ WÒûD AÉæU mÉuÉlÉ xÉå zÉUÏU eÉeÉïUÏ pÉÔiÉ WÒûAÉ | eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU.xÉWûx§É uÉwÉï SÉÂhÉ iÉmÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ
oÉë¼ÉeÉÏ AÉrÉå AÉæU UɤÉxÉÏ lÉå ElWåû SåZÉ Måü qÉS xÉå lÉqÉxMüÉU ÌMürÉÉ AÉæU qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉUÉ ÌMü qÉåUå uÉU SålÉå
Måü ÌlÉÍqÉ¨É rÉWû AÉrÉå WæÇû iÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉÏ! iÉÔlÉå oÉÄQûÉ iÉmÉ ÌMürÉÉ AoÉ EPû ZÉÄQûÏ WûÉå AÉæU eÉÉå
MÑüNû cÉÉWûiÉÏ Wæû uÉWû uÉU qÉÉðaÉ | MüMïüOûÏ oÉÉåsÉÏ Wåû pÉaÉuÉlÉç! qÉæÇ sÉÉåWåû MüÐ lÉÉDÇ uÉeÉëxÉÔÍcÉMüÉ WûÉåFÆ ÎeÉxÉxÉå
eÉÏuÉÉåÇ Måü WØûSrÉ qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉFÆ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ LåxÉå ExÉ qÉÔZÉï UɤÉxÉÏ lÉå uÉU qÉÉðaÉÉ iÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ lÉå
MüWûÉ LåxÉå WûÏ WûÉå iÉåUÉ lÉÉqÉ pÉÏ mÉëÍxÉ® ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ WûÉåaÉÉ | Wåû UɤÉxÉÏ! eÉÉå SÒUÉcÉÉUÏ eÉÏuÉ WûÉåÇaÉå ElÉMåü WØûSrÉ
qÉåÇ iÉÔ mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ Måü qÉÉaÉï xÉå mÉëuÉåzÉ MüUåaÉÏ AÉæU eÉÉå aÉÑhÉuÉÉlÉç iÉåUå ÌlÉuÉ×¨É `Á' qÉl§É mÉÄRåÇûaÉå AÉæU rÉWû mÉÄ RåÇûaÉå
ÌMü ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü ÍzÉZÉU qÉåÇ MüMïüOûÏ lÉÉqÉ UɤÉxÉÏ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ Wæû xÉÉå SÕU WûÉå AÉæU ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ MüÉ SÒÈZÉÏ
cÉlSìqÉÉ Måü qÉhQûsÉ qÉåÇ ÍcÉiÉuÉå ÌMü AqÉ×iÉ Måü MÑühQû qÉåÇ oÉæPûÉ Wæû AÉæU UɤÉxÉÏ ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü ÍzÉZÉU MüÉå aÉDÇ
iÉoÉ iÉÔ ElÉMüÉå irÉÉaÉ eÉÉlÉÉ | ElÉqÉåÇ iÉÔ mÉëuÉåzÉ lÉ MüU xÉMåüaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU MüWûMåü oÉë¼ÉeÉÏ
AÉMüÉzÉ MüÉå EÄQåû AÉæU ClSì AÉæU ÍxÉ®ÉåÇ Måü qÉÉaÉï xÉå aÉrÉå AÉæU uÉWûÏ qÉl§É ElÉMüÉå pÉÏ xÉÑlÉÉrÉÉ | eÉoÉ ElWûÉåÇlÉå
ExÉ qÉl§É MüÉå mÉëÍxÉ® ÌMürÉÉ iÉoÉ MüMïüOûÏ MüÉ zÉUÏU xÉÔ¤qÉ WûÉålÉå sÉaÉÉ | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ MüÉ mÉWûÉÄQû xÉÇMüsmÉ
Måü ¤ÉÏhÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ ¢üqÉ xÉå mÉëjÉqÉ eÉÉå ExÉMüÉ qÉåbÉuÉiÉç AÉMüÉU jÉÉ xÉÉå bÉOûMüU uÉפÉuÉiÉç WûÉå aÉrÉÉ
| ÌTüU uÉWû mÉÑÂwÉÃmÉ WûÉå aÉD; ÌTüU WûxiÉqÉɧÉ; ÌTüU mÉëSåzÉqÉÉ§É AÉæU ÌTüU sÉÉåWåû MüÐ xÉÑD MüÐ lÉÉDÇ xÉÔ¤qÉ WûÉå
aÉDÇ | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå ÃmÉ MüÉå MüMïüOûÏ lÉå kÉÉUÉ ÎeÉxÉMüÉå SåZÉ qÉÔZÉï AÌuÉcÉÉUÏ mÉÑÂwÉ iÉ×hÉ MüÐ lÉÉDÇ zÉUÏU
MüÉå irÉÉaÉiÉå WæÇû | eÉÉå mÉÑÂwÉ mÉUxmÉU MüÐ ÌuÉcÉÉUiÉå WæÇû xÉÉå mÉÏNåû xÉå Mü¹ lÉWûÏÇ mÉÉiÉå AÉæU eÉÉå mÉÔuÉÉïmÉU ÌuÉcÉÉU xÉå
UÌWûiÉ WæÇû xÉÉå mÉÏNåû Mü¹ mÉÉiÉå WæÇû | AÉæU AlÉjÉï MüUMåü AÉæUÉåÇ MüÉå Mü¹ SåiÉå WæÇû | uÉå LMü mÉSÉjÉï MüÉå MåüuÉsÉ
pÉsÉÉ eÉÉlÉMåü ExÉMåü ÌlÉÍqÉ¨É rÉ¦É MüUiÉå WæÇû lÉ kÉqÉï MüÐ AÉåU SåZÉiÉå WæÇû AÉæU lÉ xÉÑZÉ MüÐ AÉåU SåZÉiÉå WæÇû |
CxÉ mÉëMüÉU qÉÔZÉï UɤÉxÉÏ lÉå pÉÉåeÉlÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É oÉÄQåû aÉqpÉÏU zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ MüU iÉÑcNû zÉUÏU MüÉå AÇaÉÏMüÉU
ÌMürÉÉ | ExÉMüÉ LMü zÉUÏU iÉÉå xÉÔ¤qÉ WÒûAÉ AÉæU SÕxÉUÉ mÉÑrÉï¹Mü WÒûAÉ | MüWûÏÇ iÉÉå xÉÔ¤qÉ zÉUÏU xÉå, ÎeÉxÉMüÉå
CÎlSìrÉÉð pÉÏ lÉ aÉëWûhÉ MüU xÉMåÇü, mÉëuÉåzÉ MüUå AÉæU MüWûÏÇ mÉÑrÉï¹Mü xÉå eÉÉ mÉë uÉåzÉ MüUå | MüWûÏÇ mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ Måü
xÉÉjÉ mÉëuÉåzÉ MüUMåü SÒÈZÉ Så AÉæU MüWûÏÇ mÉëÉhÉÉåÇ MüÉå ÌuÉmÉrÉïrÉ MüUå iÉoÉ mÉëÉhÉÏ Mü¹ mÉÉuÉåÇ AÉæU MüWûÏÇ U£ü
AÉÌSMü UxÉÉåÇ MüÉ mÉÉlÉMüU LMü oÉÔðS xÉå ESU mÉÔhÉï WûÉå eÉÉuÉå mÉUliÉÑ iÉ×whÉÉ ÌlÉuÉ×¨É lÉ WûÉå | eÉoÉ zÉUÏU xÉå oÉÉWûU
ÌlÉMüsÉå iÉoÉ pÉÏ Mü¹ mÉÉuÉå AÉæU uÉÉrÉÑ cÉsÉå ExÉxÉå aÉÄRåû AÉæU MüÐcÉÄQû qÉåÇ ÌaÉUå AÉæU cÉUhÉÉåÇ Måü iÉsÉå AÉuÉå |
ÌlÉSÉlÉ MüpÉÏ SåzÉÉåÇ qÉåÇ UWåû AÉæU MüpÉÏ bÉÉxÉ AÉæU iÉ×hÉÉåÇ qÉåÇ UWåû eÉÉå lÉÏcÉ mÉÉmÉÏ eÉÏuÉ WæÇû ElÉMüÉå Mü¹ Så AÉæU
eÉÉå aÉÑhÉuÉÉlÉç WûÉåÇ ElÉMüÉå Mü¹ lÉ Så xÉMåü | qÉl§É mÉÄRûlÉå xÉå ÌlÉuÉ×¨É WûÉå eÉÉuÉå | eÉÉå AÉmÉ ÌMüxÉÏ ÍNûSì qÉåÇ pÉÏ
ÌaÉUå iÉÉå eÉÉlÉå ÌMü qÉæÇ oÉÄQåû MÔümÉ qÉåÇ ÌaÉUÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! qÉÔZÉï iÉÉ xÉå ExÉlÉå CiÉlÉå Mü¹ mÉÉrÉå | CiÉlÉÉ MüWû MüU

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
uÉÉsqÉÏÌMüeÉÏ oÉÉåsÉå ÌMü CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ uÉÍzɸeÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ xÉÔrÉï AxiÉ WûÉåMüU xÉÉrÉÇ MüÉsÉ MüÉ xÉqÉrÉ
WÒûAÉ iÉoÉ xÉoÉ xÉpÉÉ mÉUxmÉU lÉqÉxMüÉU MüUMåü xlÉÉlÉ MüÉå aÉD AÉæU ÌuÉcÉÉUxÉÇrÉÑ£ü UÉÌ§É urÉiÉÏiÉ MüUMåü xÉÔrÉï
MüÐ ÌMüUhÉÉåÇ Måü ÌlÉMüsÉiÉå WûÏ ÌTüU AÉ EmÉÎxjÉiÉ WÒûD |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉurÉuÉWûÉU-uÉhÉïlɳÉÉqÉæMümÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||51||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

xÉÔcÉÏzÉUÏUsÉÉpÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU mÉëÉÍhÉrÉÉåÇ MüÉå qÉÉUiÉå ExÉå MÑüNû uÉwÉï oÉÏiÉå iÉoÉ ExÉMåü
qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU EimÉ³É WÒûAÉ ÌMü oÉÄQûÉ Mü¹ Wæû! oÉÄQûÉ Mü¹!! rÉWû ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ zÉUÏU qÉÑfÉMüÉå MæüxÉå mÉëÉmiÉ WÒûAÉ
Wæû |||qÉæÇlÉå qÉÔZÉïiÉÉ xÉå rÉWû uÉå oÉë¼ÉeÉÏ xÉå qÉÉðaÉÉ jÉÉ | qÉÔZÉïiÉÉ oÉÄQåû SÒÈZÉ MüÉå mÉëÉmiÉ MüUiÉÏ Wæû | MæüxÉÉ qÉåb É MüÐ
lÉÉD qÉåUÉ zÉUÏU jÉÉ ÌMü xÉÔrÉÉïÌSMü MüÉå RûÉðMü sÉåiÉÏ jÉÏ | WûÉrÉ, qÉlSUÉcÉsÉ mÉuÉïiÉ MüÐ lÉÉDÇ qÉåUÉ ESU AÉæU
oÉÄQûuÉÉÎalÉ MüÐ lÉÉDÇ qÉåUÏ eÉÏpÉ MüWûÉð aÉD? eÉæxÉå MüÉåD ApÉÉaÉÏ mÉÑÂwÉ ÍcÉliÉÉqÉÍhÉ MüÉå irÉÉaÉ Så AÉæU MüÉðcÉ
AÇaÉÏMüÉU MüUå iÉæxÉå WûÏ qÉæÇlÉå oÉÄQåû zÉUÏU MüÉå irÉÉaÉ Måü iÉÑcNû zÉUÏU MüÉå AÇaÉÏMüÉU ÌMürÉÉ eÉÉå LMü oÉÔðS xÉå WûÏ
iÉ×miÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû mÉUliÉÑ iÉ×whÉÉ mÉÔUÏ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÏ | ExÉ zÉUÏU xÉå qÉæÇ ÌlÉpÉïrÉ ÌuÉcÉUiÉÏ jÉÏ, rÉWû zÉUÏU mÉ×juÉÏ Måü
MühÉ xÉå pÉÏ SoÉ eÉÉiÉÉ Wæû | AoÉ iÉÉå qÉæÇ oÉÄQåû Mü¹ mÉÉiÉÏ WÕðû rÉÌS qÉæÇ qÉ×iÉMü WûÉå eÉÉFÆ iÉÉå NÕûOÕðû; mÉUliÉÑ qÉÉðaÉÏ
WÒûD qÉ×irÉÑ pÉÏ WûÉjÉ lÉWûÏÇ AÉiÉÏ CxÉxÉå qÉæÇ ÌTüU zÉUÏU Måü ÌlÉÍqÉ¨É iÉmÉ MüÃÆ | uÉWû MüÉælÉ mÉSÉjÉï Wæû eÉÉå E±qÉ
MüUlÉå xÉå WûÉjÉ lÉ AÉuÉå | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå ÌuÉcÉÉUMüU uÉWû ÌTüU ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ Måü ÌlÉeÉïlÉ xjÉÉlÉ uÉlÉ qÉåÇ eÉÉ
LMü OûÉðaÉ xÉå ZÉÄQûÏ WÒûD AÉæU FkuÉïqÉÑZÉ MüUMåü iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ mÉuÉlÉ cÉsÉå iÉÉå ExÉMåü
qÉÑZÉ qÉåÇ TüsÉ, qÉÉÇxÉ AÉæU eÉsÉ Måü MühÉMåü mÉÄQåû mÉUliÉÑ uÉWû lÉ ZÉÉrÉ oÉÎsMü qÉÑZÉ qÉÔðS sÉå | mÉuÉlÉ rÉWû SzÉÉ
SåZÉ Måü AɶÉrÉï uÉÉlÉç WÒûAÉ ÌMü qÉæÇlÉå xÉÑqÉå AÉÌS MüÉå pÉÏ cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ ÌMürÉÉ Wæû mÉUliÉÑ CxÉMüÉ ÌlɶÉrÉ
cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ÌlÉSÉlÉ qÉåbÉ MüÐ uÉwÉÉï xÉå uÉWû MüÐcÉÄQû qÉåÇ SoÉ aÉD mÉUliÉÑ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ UWûÏ AÉæU
qÉåbÉ Måü oÉÄQåû zÉoS xÉå pÉÏ cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉ WÒûD | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU eÉoÉ xÉWûx§É uÉwÉï ExÉMüÉå iÉmÉ MüUiÉå
oÉÏiÉå iÉoÉ SØÄRû uÉæUÉarÉ xÉå ExÉMüÉ ÍcÉ¨É ÌlÉqÉïsÉ WÒûAÉ AÉæU xÉoÉ xÉÇMüsmÉÉåÇ Måü irÉÉaÉ xÉå ExÉMüÉå mÉUqÉmÉS MüÐ
mÉëÉÎmiÉ WÒûD; oÉÄQåû ¥ÉÉlÉ MüÉ mÉëMüÉzÉ ESrÉ WÒûAÉ AÉæU mÉUoÉë¼ MüÉ ExÉMüÉå xÉɤÉÉiMüÉU WÒûAÉ ExÉxÉå
mÉUqÉmÉÉuÉlÉÂmÉ WûÉåMüU ÍcɨÉxÉÔcÉÏ WÒûD AjÉÉïiÉç cÉåiÉlÉ qÉåÇ LMüiuÉ pÉÉuÉ WÒûAÉ | eÉoÉ ExÉMåü iÉmÉ xÉå xÉÉiÉÉåÇ sÉÉåMü
iÉmÉÉrÉqÉÉlÉ WÒûL iÉoÉ ClSì lÉå lÉÉUSeÉÏ xÉå mÉëzlÉ ÌMürÉÉ ÌMü LåxÉÉ iÉmÉ ÌMüxÉlÉå ÌMürÉÉ Wæû sÉÉåMü eÉsÉlÉå sÉaÉå WæÇû?
iÉoÉ lÉÉUS eÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû ClSì MüMïüOûÏ lÉÉqÉ UɤÉxÉÏ lÉå xÉÉiÉ WûeÉÉU uÉwÉï oÉÄQûÉ MüÌPûlÉ iÉmÉ ÌMürÉÉ | ÎeÉxÉxÉå
uÉWû ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ WÒûD | uÉWû zÉUÏU mÉÉ ExÉlÉå oÉWÒûiÉ Mü¹ mÉÉrÉÉ AÉæU sÉÉåaÉÉåÇ MüÉå pÉÏ Mü¹ ÌSrÉÉ | eÉæxÉå ÌuÉUÉOèû
AÉiqÉÉ AÉæU ÍcÉ¨É zÉÌ£ü xÉoÉqÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ uÉWû pÉÏ xÉoÉMüÐ SåWû qÉåÇ mÉëuÉåzÉ MüU eÉÉiÉÏ jÉÏ |
eÉÉå qÉl§É eÉÉmÉ lÉ MüUåÇ ElÉMåü pÉÏiÉU mÉëuÉåzÉ MüUMåü U£ü qÉÉðxÉ pÉÉåeÉlÉ MüUå mÉUliÉÑ iÉ×miÉ lÉ WûÉå qÉlÉ qÉåÇ iÉ×whÉÉ UWå û
AÉæU xÉÔ¤qÉ zÉUÏU kÉÔsÉ qÉåÇ SoÉ eÉÉuÉå | CxÉ mÉëMüÉU ExÉlÉå oÉWÒûiÉ Mü¹ mÉÉ Måü ÌuÉcÉÉU ÌMürÉÉ ÌMü E±qÉ xÉå xÉoÉ
MÑüNû mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû CxÉxÉå mÉÔuÉï zÉUÏU Måü ÌlÉÍqÉ¨É ÌTüU LMüÉliÉ xjÉÉlÉ qÉåÇ eÉÉMüU iÉmÉ MüÃÆ | CiÉlÉå qÉåÇ LMü
aÉÏkÉ mɤÉÏ uÉWûÉð AÉMüU MÑüNû pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå sÉaÉÉ ÌMü ExÉMåü cÉÉåÇcÉ Måü qÉÉaÉï xÉå ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ pÉÏiÉU cÉsÉÏ aÉD
| eÉoÉ rÉWû mɤÉÏ Mü¹ mÉÉMåü EÄQûÉ iÉÉå uÉWû ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ ExÉMüÐ mÉÑrÉï¹Mü xÉå ÍqÉsÉMåü AÉæU ExÉMüÉå mÉëåU Måü
ÌWûqÉÉsÉrÉ mÉuÉïiÉ MüÐ AÉåU CxÉ pÉÉðÌiÉ sÉå cÉsÉÏ eÉæxÉå uÉÉrÉÑ qÉåbÉ MüÉå sÉå eÉÉiÉÉ Wæû | ExÉ aÉÏkÉ lÉå uÉWûÉð mÉWÒðûcÉMüU
uÉqÉlÉ MüUMåü ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ MüÉå irÉÉaÉ ÌSrÉÉ AÉæU AÉmÉ xÉÑZÉÏ WûÉåMüU EÄQû aÉrÉÉ | iÉoÉ ExÉÏ zÉUÏU xÉå ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ
uÉWûÉð iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÏ | Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU ClSì lÉå xÉÑlÉMüU ExÉMåü SåZÉlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É mÉuÉlÉ cÉsÉÉrÉÉ |
iÉoÉ mÉuÉlÉ AÉMüÉzÉ NûÉåÄQûMåü pÉÔiÉsÉ qÉåÇ EiÉUÉ AÉæU sÉÉåMüÉ sÉÉåMü mÉuÉïiÉ, xuÉhÉï MüÐ mÉ×juÉÏ, xÉqÉÑSìÉåÇ AÉæU ²ÏmÉÉåÇ
MüÉå sÉÉðbÉ Måü ¢üqÉ xÉå ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü uÉlÉ qÉåÇ xÉÔ¤qÉ zÉUÏU xÉå AÉrÉÉ AÉæU YrÉÉ SåZÉÉ ÌMü mÉuÉlÉ cÉsÉ UWûÉ Wæû
AÉæU xÉÔrÉï iÉmÉ UWåû WæÇû mÉUliÉÑ uÉWû cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏ WûÉåiÉÏ AÉæU mÉëÉhÉuÉÉrÉÑ MüÉ pÉÏ pÉÉåeÉlÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÏ iÉoÉ mÉuÉlÉ
lÉå pÉÏ AɶÉrÉïqÉÉlÉ WûÉåMåü MüWûÉ | Wåû iÉmÉ͵ÉlÉÏ! iÉÔ ÌMüxÉÍsÉL iÉmÉ MüUiÉÏ Wæû? mÉU ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ iÉoÉ pÉÏ lÉ oÉÉåsÉÏ
| mÉuÉlÉ lÉå ÌTüU MüWûÉ, pÉaÉuÉiÉÏ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ lÉå oÉÄQûÉ iÉmÉ ÌMürÉÉ Wæû-AoÉ CxÉMüÉå MüÉåD MüÉqÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûÏ LåxÉå
mÉuÉlÉ EÄQûÉ AÉæU ¢üqÉ xÉå ClSì Måü mÉÉxÉ aÉrÉÉ | ClSì ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ Måü SzÉïlÉ Måü qÉÉWûÉiqrÉ xÉå mÉuÉlÉ MüÉå MühPû

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
sÉaÉÉrÉ ÍqÉsÉå AÉæU oÉÄQûÉ AÉSU ÌMürÉÉ ÌMü iÉÔ oÉÄQåû mÉÑhrÉuÉÉlÉç MüÉ SzÉïlÉ MüUMåü AÉrÉÉ Wæû | mÉuÉlÉ lÉå pÉÏ xÉoÉ
uÉרÉÉliÉ MüWû xÉÑlÉÉrÉÉ AÉæU MüWûÉ, Wåû UÉeÉlÉç! ExÉMåü iÉmÉ Måü iÉåeÉ xÉå ÌWûqÉÉsÉrÉ MüÐ zÉÏiÉsÉiÉÉ SoÉ aÉD Wæû |
AÉmÉ oÉë¼ÉeÉÏ Måü mÉÉxÉ cÉÍsÉrÉå, lÉWûÏÇ iÉÉå ExÉMåü iÉmÉ xÉå xÉoÉ eÉaÉiÉç eÉsÉåaÉÉ | iÉoÉ ClSì mÉuÉlÉ AÉæU
SåuÉiÉÉaÉhÉÉåÇ xÉÌWûiÉ oÉë¼ÉeÉÏ Måü mÉÉxÉ AÉrÉå AÉæU mÉëhÉÉqÉ MüUMåü oÉæPåû | oÉë¼ÉeÉÏ lÉå MüWûÉ, iÉÑqWûÉUÏ eÉÉå
AÍpÉsÉÉwÉÉ Wæû uÉWû qÉæÇlÉå eÉÉlÉÏ | CxÉ mÉëMüÉU ClSì xÉå MüWû MüU oÉë¼ÉeÉÏ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ Måü mÉÉxÉ ÎeÉxÉMüÉ lÉÉqÉ
xÉÔcÉÏ jÉÉ AÉrÉå AÉæU ExÉMüÉå SåZÉMåü AɶÉrÉïqÉÉlÉ WÒûL ÌMü iÉ×hÉ MüÐ lÉÉDÇ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ lÉå xÉÑqÉå xÉå pÉÏ AÍkÉMü
kÉærÉï kÉÉUhÉ ÌMürÉÉ Wæû eÉæxÉå qÉkrÉÉ»û MüÉ xÉÔrÉï iÉåeÉuÉÉlÉç WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ CxÉMüÉ iÉmÉ xÉå iÉåeÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU
mÉUoÉë¼ qÉåÇ ÎxjÉÌiÉ WÒûD Wæû | AoÉ CxÉMüÉ eÉaÉiÉçpÉëqÉ zÉÉliÉ WûÉå aÉrÉÉ Wæû CxÉ xÉå uÉlSlÉÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ Wæû | Wåû
UÉqÉeÉÏ! ÌTüU AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ WûÉåMüU oÉë¼ÉeÉÏ lÉå MüWûÉ, Wåû mÉѧÉÏ! iÉÔ AoÉ uÉU sÉå, iÉoÉ ÌuÉxÉÔÍcÉMüÉ
ÌuÉcÉÉUMüU MüWûlÉå sÉaÉÏ ÌMü eÉÉå MÑüNû eÉÉlÉlÉå rÉÉåarÉ jÉÉ xÉÉå qÉæÇhÉå eÉÉlÉÉ AÉæU zÉÉliÉÃmÉ WÒûD WÕðû, xÉqmÉÔhÉï
xÉÇzÉrÉ qÉåUå lɹ WÒûL AoÉ uÉU xÉå qÉÑfÉå YrÉÉ mÉërÉÉåeÉlÉ Wæû? rÉWû eÉaÉiÉç AmÉlÉå xÉÇMüsmÉ xÉå EmÉeÉÉ Wæû | eÉæxÉå
oÉÉsÉMü MüÉå AmÉlÉÏ mÉUNûÉWûÏÇ qÉåÇ oÉæiÉÉsÉ oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU ExÉxÉå pÉrÉ mÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ qÉæÇ xuÉÃmÉ Måü
mÉëqÉÉS xÉå pÉOûMüiÉÏ ÌTüUÏ | AoÉ C¹ AÌlɹ eÉaÉiÉç MüÐ qÉÑfÉMüÉå MÑüNû CcNûÉ lÉWûÏÇ | AoÉ qÉæÇ ÌlÉÌuÉïMüÉU zÉÉÎliÉ
qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÕðû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå MüWûMüU eÉoÉ xÉÔcÉÏ iÉÔwhÉÏqÉ WûÉå UWûÏ iÉoÉ uÉÏiÉUÉaÉ AÉæU mÉëxɳÉoÉÑή oÉë¼ÉeÉÏ
ExÉMåü pÉÉuÉ MüÉå SåZÉMåü MüWûlÉå sÉaÉå, Wåû MüMïüOûÏ! iÉÔ MÑüNû uÉU sÉå, YrÉÉåÇÌMü MÑüNû MüÉsÉ iÉÔfÉå pÉÔiÉsÉ qÉåÇ
ÌuÉcÉUlÉÉ Wæû | pÉÉåaÉÉåÇ MüÉå pÉÉåaÉ Måü iÉÔ ÌuÉSåWûqÉÑ£ü WûÉåaÉÏ | AoÉ iÉÔ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMüU ÌuÉcÉUåaÉÏ | lÉÏÌiÉ Måü ÌlɶÉrÉ
MüÉå MüÉåD lÉWûÏÇ sÉÉðbÉ xÉMüiÉÉ | eÉoÉ iÉÔ iÉmÉ MüUlÉå sÉaÉÏ jÉÏ iÉoÉ mÉÔuÉï SåWû Måü mÉÉlÉå MüÉ xÉÇMüsmÉ ÌMürÉÉ jÉÉ |
iÉåUÉ uÉWû xÉÇMüsmÉ AoÉ xÉTüsÉ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÏeÉ qÉåÇ uÉ×¤É MüÉ xÉ°ÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå MüÉsÉ mÉÉMüU WûÉåiÉÉ Wæû
iÉæxÉå WûÏ iÉåUå qÉåÇ mÉÔuÉï zÉUÏU MüÉ eÉÉå xÉÇMüsmÉ jÉÉ xÉÉå AoÉ mÉëÉmiÉ WûÉåuÉåaÉÉ AjÉÉïiÉç uÉæxÉÉ WûÏ zÉUÏU mÉÉMåü iÉÔ
ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü uÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉUåaÉÏ | Wåû mÉѧÉÏ! iÉÑfÉå iÉÉå AÌlÉÎcNûiÉ rÉÉåaÉ WÒûAÉ Wæû | eÉæxÉå MüÉåD NûÉrÉÉ Måü ÌlÉÍqɨÉ
AÉqÉ Måü uÉ×¤É Måü ÌlÉMüOû AÉlÉ oÉæPåû AÉæU ExÉå NûÉrÉÉ AÉæU TüsÉ SÉålÉÉåÇ mÉëÉmiÉ WûÉåÇ iÉæxÉå WûÏ iÉÔlÉå zÉUÏU MüÐ uÉ×ή
Måü ÍsÉrÉå rÉ¦É ÌMürÉÉ jÉÉ uÉWû iÉÑfÉå iÉ×ÎmiÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU oÉë¼iɨuÉ pÉÏ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | Wåû mÉѧÉÏ!
UɤÉxÉÏ zÉUÏU qÉåÇ eÉÏuÉlqÉÑ£ü WûÉåMåü iÉÔ ÌuÉcÉUåaÉÏ AÉæU SÕxÉUÉ eÉlqÉ iÉÑfÉMüÉå lÉ WûÉåaÉÉ | CxÉ eÉlqÉ qÉåÇ iÉÔ mÉUqÉ
zÉÉliÉ UWåûaÉÏ AÉæU zÉUiÉçMüÉsÉ Måü AÉMüÉzÉ MüÐ lÉÉDÇ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåaÉÏ | eÉoÉ iÉåUÏ uÉ×Ì¨É oÉÌWûqÉÑïZÉ TÑüUåaÉÏ iÉoÉ xÉoÉ
eÉaÉiÉç iÉÑfÉMüÉå AÉiqÉÃmÉ pÉÉxÉåaÉÉ; urÉuÉWûÉU qÉåÇ xÉqÉÉÍkÉ UWåûaÉÏ AÉæU xÉqÉÉÍkÉ qÉåÇ pÉÏ xÉqÉÉÍkÉ UWåûaÉÏ | mÉÉmÉÏ
eÉÏuÉÉåÇ MüÉå iÉÔ pÉÉåeÉlÉ MüUåaÉÏ; lrÉÉrÉuÉÉlkÉuÉ iÉåUÉ lÉÉqÉ WûÉåaÉÉ AÉæU ÌuÉuÉåMü mÉÉsÉMü iÉåUÏ SåWû WûÉåaÉÏ | CxÉxÉå mÉÔu Éï
Måü zÉUÏU MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüU | CiÉlÉÉ MüWû ÌTüU uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå MüWûMüU eÉoÉ oÉë¼ÉeÉÏ
AliÉkÉÉïlÉ WûÉå aÉrÉå iÉoÉ xÉÔcÉÏ lÉå MüWûÉ LåxÉå WûÏ WûqÉMüÉå SÉålÉÉåÇ iÉÑsrÉ Wæû | iÉoÉ eÉæxÉå oÉÏeÉ xÉå uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå
WûÏ ¢üqÉ xÉå zÉUÏU oÉÄRû aÉrÉÉ | mÉëjÉqÉ mÉëSå zÉqÉÉ§É WÒûAÉ, ÌTüU WûxiÉqÉÉ§É WÒûAÉ, ÌTüU uɤÉqÉÉ§É WÒûAÉ AÉæU ÌTüU
rÉÉåeÉlÉqÉÉ§É WûÉå aÉrÉÉ | eÉæxÉå xÉÇMüsmÉ MüÉ uÉ×¤É LMü ¤ÉhÉ qÉåÇ oÉÄRû eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå ExÉMüÉ zÉUÏU oÉÄRû aÉrÉÉ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå xÉÔcÉÏzÉUÏUsÉÉpÉÉå lÉÉqÉ Ì²mÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||52||
AlÉÑ¢üqÉ

UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉU
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉæxÉå uÉwÉÉïMüÉsÉ MüÉ oÉÉSsÉ xÉÔ¤qÉ xÉå xjÉÔsÉ WûÉå eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå xÉÔcÉÏ
xÉÔ¤qÉ zÉUÏU xÉå ÌTüU MüMïüOûÏ UɤÉxÉÏ WûÉå aÉD | eÉæxÉå xÉmÉï MüÉgcÉsÉÏ irÉÉaÉ Måü ÌTüU aÉëWûhÉ lÉWûÏÇ MüUiÉÉ iÉæxÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
WûÏ UɤÉxÉÏ lÉå AÉiqÉiɨuÉ Måü MüÉUhÉ zÉUÏU aÉëWûhÉ ÌMürÉÉ | NûÈ qÉWûÏlÉå iÉMü mÉWûÉÄQû Måü ÍzÉZÉU MüÐ lÉÉDÇ ZÉÄQûÏ
UWûÏ AÉæU ÌTüU mÉ©ÉxÉlÉ oÉÉðkÉ xÉÇÌuÉiÉç xɨÉÉ AÉæU ÌlÉÌuÉïMüsmÉ mÉS qÉåÇ ÎxjÉiÉ WÒûD | eÉoÉ mÉëÉUokÉ Måü uÉåaÉ xÉå
eÉÉaÉÉ iÉoÉ uÉ×Ì¨É oÉÌWûqÉÑïZÉ WÒûD AÉæU ¤ÉÑkÉÉ sÉaÉÏ; YrÉÉåÇÌMü zÉUÏU MüÉ xuÉpÉÉuÉ zÉUÏU mÉrÉïliÉ UWûiÉÉ Wæû | iÉoÉ
ÌuÉcÉÉUlÉå sÉaÉÏ ÌMü eÉÉå ÌuÉuÉåMüÐ WæÇû ElÉMüÉ qÉæÇ pÉÉåeÉlÉ lÉ MüÃÆaÉÏ; ElÉMåü pÉÉåeÉlÉ xÉå qÉåUÉ qÉUlÉÉ ´Éå ¸ Wæû mÉU
eÉÉå lrÉÉrÉ xÉå pÉÉåeÉlÉ MüUlÉå rÉÉåarÉ Wæû ExÉMüÉå ZÉÉFÆaÉÏ AÉæU zÉUÏU pÉÏ lɹ WûÉå iÉÉå pÉÏ lrÉÉrÉ ÌoÉlÉÉ pÉÉåeÉlÉ lÉ
MüÃÆaÉÏ | SåWûÉÌSMü xÉoÉ xÉÇMüsmÉqÉÉ§É WæÇû; qÉÑfÉå lÉ qÉUlÉå MüÐ CcNûÉ AÉæU lÉ eÉÏlÉå MüÐ | Wåû UÉqÉeÉÏ | eÉoÉ
LåxÉå ÌuÉcÉÉUMüU xÉÔcÉÏ iÉÔwhÉÏqÉç WûÉå oÉæPûÏ AÉæU UɤÉxÉÏ xuÉpÉÉuÉ MüÉ irÉÉaÉ ÌMürÉÉ iÉoÉ xÉÔrÉï pÉaÉuÉÉlÉç lÉå
AÉMüÉzÉuÉÉhÉÏ xÉå MüWûÉ; Wåû MüMïüOûÏ! iÉÔ eÉÉMåü qÉÔÄRû eÉÏuÉÉåÇ MüÉ pÉÉåeÉlÉ MüU | eÉoÉ iÉÔ ElÉMüÉ pÉÉåeÉlÉ MüUåaÉÏ
iÉoÉ ElÉMüÉ MüsrÉÉhÉ WûÉåaÉÉ | qÉÔÄRûÉåÇ MüÉ E®ÉU MüUlÉÉ pÉÏ xÉliÉÉåÇ MüÉ xuÉpÉÉuÉ Wæû | eÉÉå ÌuÉuÉåMüÐ mÉÑÂwÉ WæÇû
ElÉMüÉå lÉ ZÉÉlÉÉ AÉæU eÉÉå iÉåUå EmÉSåzÉ xÉå ¥ÉÉlÉ mÉÉuÉåÇ ElÉMüÉå pÉÏ lÉ qÉÉUlÉÉ, eÉÉå EmÉSåzÉ xÉå pÉÏ oÉÉåkÉÉiqÉÉ lÉ
WûÉåÇ ElÉMüÉ pÉÉåeÉlÉ MüUlÉÉ-rÉWû lrÉÉrÉ Wæû! iÉoÉ UɤÉxÉÏ lÉå MüWûÉ Wåû pÉaÉuÉlÉç! iÉÑqÉlÉå AlÉÑaÉëWû MüUMåü eÉÉå MüWûÉ Wæû
uÉWûÏ qÉÑfÉxÉå oÉë¼ÉeÉÏ lÉå pÉÏ MüWûÉ jÉÉ | LåxÉå MüWûMüU xÉÔcÉÏ ÌWûqÉÉsÉrÉ Måü ÍzÉZÉU xÉå EiÉUÏ AÉæU eÉWûÉð ÌMüUÉiÉ
SåzÉ jÉÉ AÉæU oÉWÒûiÉ qÉ×aÉ AÉæU mÉzÉÑ UWûiÉå jÉå ElÉqÉåÇ ÌuÉcÉUlÉå sÉaÉÏ | UÉÌ§É qÉåÇ zrÉÉqÉ UɤÉxÉÏ AÉæU zrÉÉqÉ WûÏ
iÉqÉÉsÉ uÉ×¤É pÉÏ qÉWûÉAlkÉMüÉU pÉÉxÉiÉå jÉå-qÉÉlÉÉå Mü‹sÉ MüÉ qÉåbÉ ÎxjÉiÉ Wæû | LåxÉÏ zrÉÉqÉiÉÉ qÉåÇ ÌMüUÉiÉÏ SåzÉ
Måü UÉeÉÉ qÉl§ÉÏ AÉæU uÉÏUÉåÇ xÉÌWûiÉ rÉɧÉÉ MüÉå ÌlÉMüsÉå iÉÉå ElÉMüÉå AÉiÉå SåZÉ UɤÉxÉÏ lÉå ÌuÉcÉÉUÉ ÌMü qÉÑfÉå
pÉÉåeÉlÉ ÍqÉsÉÉ | rÉWû qÉÔÄRû A¥ÉÉlÉÏ Wæû AÉæU ClÉMüÉå SåWûÉÍpÉqÉÉlÉ Wæû; ClÉ qÉÔZÉÉåïÇ Måü eÉÏlÉå xÉå lÉ rÉWû sÉÉåMü lÉ
mÉUsÉÉåMü MÑüNû AjÉï ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | LåxÉå eÉÏuÉÉåÇ MüÉ eÉÏlÉÉ SÒÈZÉ Måü ÌlÉÍqÉ¨É Wæû CxÉÍsÉrÉå ClÉMüÉå rɦÉ
MüUMåü pÉÏ qÉÉUlÉÉ rÉÉåarÉ Wæû AÉæU ClÉMüÉ mÉÉsÉlÉÉ AlÉjÉï Måü ÌlÉÍqÉ¨É Wæû, YrÉÉåÇÌMü rÉWû mÉÉmÉ MüÉå ESrÉ MüUiÉå WæÇû
|oÉë¼É MüÐ AmÉlÉÏ lÉÏÌiÉ Wæû ÌMü mÉÉmÉÏ qÉÉUlÉå rÉÉåarÉ WæÇû AÉæU aÉÑhÉuÉÉlÉç qÉÉUlÉå rÉÉåarÉ lÉWûÏÇ | MüSÉÍcÉiÉç rÉå aÉÑhÉuÉÉlÉç
WûÉåÇ iÉÉå qÉæÇ ClWåÇû lÉ qÉÉÃÆaÉÏ | aÉÑhÉuÉÉlÉç pÉÏ SÉå mÉëMüÉU Måü WûÉåiÉå WæÇû | eÉÉå AqÉÉlÉÏ, ASqpÉÏ, AÌWÇûxÉMü,
zÉÉÎliÉqÉÉlÉ AÉæU mÉÑhrÉMüqÉï MüUlÉåuÉÉsÉå WæÇû uÉå pÉÏ aÉÑhÉuÉÉlÉç WæÇû mÉU qÉWûÉaÉÑhÉuÉÉlÉç iÉÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ WæÇû ÎeÉlÉMåü eÉÏlÉå
xÉå oÉWÒûiÉÉåÇ Måü MüÉrÉï ÍxÉ® WûÉåiÉå WæÇû, CxÉÍsÉrÉå eÉÉå qÉåUÉ zÉUÏU pÉÉåeÉlÉ ÌoÉlÉÉ lɹ pÉÏ WûÉå eÉÉuÉå iÉÉå pÉÏ qÉæÇ
aÉÑhÉuÉÉlÉç MüÉå lÉ qÉÉÃÆaÉÏ | eÉÉå ESÉU mÉÑÂwÉ Wæû uÉWû mÉ×juÉÏ MüÉ cÉlSìqÉÉ Wæû; ExÉMüÐ xÉÇÌuÉiÉ xÉå xuÉaÉï AÉæU
qÉÉå¤É WûÉåiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÇeÉÏuÉlÉÏ oÉÔOûÏ xÉå qÉ×iÉMü pÉÏ eÉÏiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ xÉliÉÉåÇ Måü xÉÇaÉ xÉå AqÉ×iÉ WûÉåiÉÉ Wæû |
CxÉxÉå qÉæÇ mÉëzlÉ MüUMåü ClÉMüÐ mÉUϤÉÉ sÉÔð; MüSÉÍcÉiÉç rÉWû pÉÏ aÉÑhÉuÉÉlÉç WûÉåÇ | rÉWû MüqÉsÉlÉrÉlÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç
pÉÉxÉiÉå WæÇû; rÉÌS rÉjÉÉjÉï ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ WæÇû iÉÉå mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ WæÇû AÉæU eÉÉå qÉÔZÉï WæÇû iÉÉå ShQû SålÉå rÉÉåarÉ WæÇû AÉæU
qÉæÇ ElÉMüÉå AuÉzrÉ pÉÉåeÉlÉ MüÃÆaÉÏ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉUÉå lÉÉqÉ Ì§ÉmÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||53||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉU
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå , Wåû UÉqÉeÉÏ! iÉoÉ uÉWû UɤÉxÉÏ ElÉMüÉå SåZÉMåü qÉåbÉ MüÐ lÉÉD aÉUeÉlÉå sÉaÉÏ AÉæU
MüWûÉ; AUå AÉMüÉzÉ Måü cÉlSìqÉÉ AÉæU xÉÔrÉï! iÉÑqÉ MüÉælÉ WûÉå? oÉÑήqÉÉlÉç WûÉå AjÉuÉÉ SÒoÉÑïή WûÉå? MüWûÉð xÉå AÉrÉå
WûÉå AÉæU iÉÑqWûÉUÉ YrÉÉ AÉcÉÉU Wæû? iÉÑqÉ iÉÉå qÉÑfÉMüÉå aÉëÉxÉ MüÐ lÉÉDÇ AÉlÉ mÉëÉmiÉ WÒûL WûÉå CxÉxÉå AoÉ qÉæÇ
iÉÑqÉMüÉå pÉÉåeÉlÉ MüÃÆaÉÏ | UÉeÉÉ oÉÉåsÉå; AUÏ! CxÉ pÉÉæÌiÉMü iÉÑcNû zÉUÏU MüÉå mÉÉMüU iÉÔ MüWûÉð UWûiÉÏ Wæû? WûqÉMüÉå
SåZÉMåü eÉÉå iÉÔ aÉUeÉiÉÏ Wæû xÉÉå iÉåUÉ zÉoS WûqÉMüÉå pÉëqÉUÏ Måü zÉoSuÉÉlÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû; WûqÉMüÉå MÑüNû pÉrÉ lÉWûÏÇ | Wåû
UɤÉxÉÏ! rÉWû iÉåUÉ zÉUÏU qÉÉrÉÉqÉÉ§É Wæû CxÉÍsÉrÉå CxÉ iÉÑcNû xuÉpÉÉuÉ MüÉå irÉÉaÉMåü eÉÉå MÑüNû iÉåUÉ AjÉï Wæû uÉWû
MüWû WûqÉ mÉÔhÉï MüU SåÇaÉå | iÉoÉ UɤÉxÉÏ lÉå ElÉMåü QûUÉlÉå MüÉå aÉëÏuÉÉ AÉæU pÉÑeÉÉ MüÉå FÆcÉå MüUMåü mÉësÉrÉMüÉsÉ Måü
qÉåbÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ ÌTüU zÉoS ÌMürÉÉ ÌMü ÎeÉxÉMåü lÉÉS xÉå mÉWûÉÄQû pÉÏ cÉÔhÉï WûÉå eÉÉuÉåÇ | ÌlÉSÉlÉ xÉoÉ ÌSzÉÉLÆ zÉoS
xÉå pÉU aÉDÇ AÉæU uÉWû ÌoÉeÉsÉÏ MüÐ lÉÉDÇ lÉå§ÉÉåÇ MüÉå cÉqÉMüÉlÉå sÉaÉÏ | ExÉMüÐ qÉÔÌiÉï SåZÉ UɤÉxÉ AÉæU ÌmÉzÉÉcÉ
pÉÏ zÉÇMüÉrÉqÉÉlÉ WûÉåÇ mÉU LåxÉå pÉrÉÉlÉMü xuÉÃmÉ MüÉå SåZÉ Måü pÉÏ ElÉ SÉålÉÉåÇ lÉå kÉÏUeÉ UYZÉÉ | qÉl§ÉÏ lÉå MüWûÉ,
AUÏ UɤÉxÉÏ! LåxÉå zÉoS iÉÔ urÉjÉï MüUiÉÏ Wæû | CxÉxÉå iÉÉå iÉåUÉ MÑüNû mÉërÉÉå eÉlÉ lÉ ÍxÉ® WûÉåaÉÉ CxÉÍsÉrÉå CxÉ
AÉUqpÉ MüÉå irÉÉaÉMåü AmÉlÉÉ AjÉï MüWû | oÉÑήqÉÉlÉ mÉÑÂwÉ ExÉ AjÉï MüÉå aÉëWûhÉ MüUiÉå WæÇû | eÉÉå AmÉlÉÉ
ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå AmÉlÉÉ ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ ExÉMåü ÌlÉqÉ¨É uÉå rÉ¦É lÉWûÏÇ MüUiÉå | WûqÉ iÉåUå
ÌuÉwÉrÉpÉÔiÉ lÉWûÏÇ iÉÑfÉ LåxÉå iÉÉå WûeÉÉUÉåÇ WûqÉlÉå qÉÉU QûÉsÉå WæÇû | Wåû UɤÉxÉÏ! WûqÉÉUå kÉærÉïÃmÉÏ mÉuÉlÉ xÉå iÉÑfÉ eÉæxÉÏ
AlÉliÉ qÉÎYZÉrÉÉð iÉ×hÉuÉiÉç EÄQûiÉÏ ÌTüUiÉÏ WæÇû CxÉxÉå AmÉlÉå lÉÏcÉ xuÉpÉÉuÉ MüÉå irÉÉaÉ xuÉxjÉÍcÉ¨É WûÉåMåü eÉÉå
MÑüNû iÉåUÉ mÉërÉÉåeÉlÉ WûÉå xÉÉå MüWû | oÉÑήqÉÉlÉç xuÉxjÉÍcÉ¨É WûÉåMåü urÉuÉWûÉU MüUiÉå WæÇû; xuÉxjÉ WÒûL ÌoÉlÉÉ urÉuÉWûÉU
pÉÏ ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ; rÉWû AÉÌS lÉÏÌiÉ Wæû | WûqÉÉUå mÉÉxÉ xÉå xuÉmlÉ qÉåÇ pÉÏ MüÉåD AjÉÏï urÉjÉï lÉWûÏ aÉrÉÉ | WûqÉ
xÉoÉMüÉ AjÉï mÉÔhÉï MüUiÉå WæÇû CxÉÍsÉrÉå iÉÔ pÉÏ WûqÉxÉå AmÉlÉÉ mÉërÉÉåeÉlÉ MüWû Så | iÉoÉ UɤÉxÉÏ xÉqÉfÉÏ ÌMü rÉWû
MüÉåD oÉÄQåû ESÉU AÉiqÉÉ AÉæU EeeuÉsÉ AÉcÉÉUuÉÉlÉç WæÇû AÉæU eÉÏuÉÉåÇ Måü xÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ | rÉWû oÉÄQåû mÉëMüÉzÉuÉÉlÉç
AÉæU kÉærÉïuÉÉlÉç eÉÉlÉ mÉÄQûiÉå WæÇû, ESÉUÉiqÉÉ Måü xÉå ClÉMåü uÉcÉlÉ ¥ÉÉlÉuÉÉlÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉiÉå WæÇû AoÉ qÉæÇlÉå ClÉMüÉå eÉÉlÉÉ
Wæû AÉæU ClWûÉåÇlÉå qÉÑfÉMüÉå eÉÉlÉÉ Wæû CxÉxÉå qÉÑfÉxÉå CxÉMüÉ lÉÉzÉ pÉÏ lÉ WûÉåaÉÉ | AÌuÉlÉÉzÉÏ mÉÑÂwÉ oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ
ÎxjÉiÉ WæÇû CxÉxÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WæÇû | LåxÉÉ ÌlɶÉrÉ ¥ÉÉlÉ ÌoÉlÉÉ ÌMüxÉÏ MüÉå lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ mÉUliÉÑ MüSÉÍcÉiÉç A¥ÉÉlÉÏ WûÉå
iÉÉå ÌTüU xÉlSåWû MüÉå AÇaÉÏMüÉU MüUMåü mÉÔNûiÉÏ WÕðû | eÉÉå xÉÇSåWûuÉÉlÉç WûÉåMüU oÉÉåkÉuÉÉlÉç xÉå lÉWûÏÇ mÉÔNûiÉå uÉå pÉÏ lÉÏcÉ
oÉÑή WæÇû | Wåû UÉqÉeÉÏ! LåxÉå qÉlÉ qÉåÇ ÌuÉcÉÉU ÌTüU ExÉlÉå mÉÔNûÉ, iÉÑqÉ MüÉælÉ WûÉå AÉæU iÉÑqWûÉUÉ AÉcÉÉU YrÉÉ Wæû?
ÌlÉwmÉÉmÉ qÉWûÉmÉÑÂwÉÉåÇ MüÉå SåZÉ Måü ÍqɧÉpÉÉuÉ EmÉeÉ AÉiÉÉ Wæû | qÉl§ÉÏ oÉÉåsÉÉ, ÌMüUÉiÉSåzÉ MüÉ rÉWû UÉeÉÉ Wæû AÉæU
qÉæÇ ClÉMüÉ qÉl§ÉÏ WÕðû | UÉÌ§É qÉåÇ iÉÑqÉxÉå SÒ¹ÉåÇ Måü qÉÉUlÉå Måü ÌlÉÍqÉ¨É EPåû WæÇû | UÉÌ§É ÌSlÉ qÉåÇ WûqÉÉUÉ rÉWûÏ AÉcÉÉU
Wæû ÌMü eÉÉå eÉÏuÉ kÉqÉï MüÐ qÉrÉÉïSÉ irÉÉaÉlÉåuÉÉsÉå WæÇû ElÉMüÉ WûqÉ lÉÉzÉ MüUiÉå WæÇû | eÉæxÉå AÎalÉ DÇkÉlÉ MüÉ lÉÉzÉ
MüUiÉÉ Wæû | UɤÉxÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç rÉWû iÉåUÉ SÒ¹ qÉl§ÉÏ Wæû | ÎeÉxÉ UÉeÉÉ MüÉ qÉl§ÉÏ pÉsÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ uÉWû
UÉeÉÉ pÉÏ pÉsÉÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ AÉæU ÎeÉxÉ UÉeÉÉ MüÉ qÉl§ÉÏ pÉsÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÐ mÉëeÉÉ pÉÏ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû |
pÉsÉÉ qÉl§ÉÏ uÉWû MüWûÉiÉÉ Wæû eÉÉå UÉeÉÉ MüÉå lrÉÉrÉ AÉæU ÌuÉuÉåMü qÉåÇ sÉaÉÉuÉå | eÉÉå UÉeÉÉ ÌuÉuÉåMüÐ WûÉåiÉÉ Wæû uÉWû
zÉÉliÉÉiqÉÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU eÉÉå UÉeÉÉ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WÒûAÉ iÉoÉ mÉëeÉÉ pÉÏ zÉÉÎliÉqÉÉlÉç WûÉåiÉÏ Wæû | xÉoÉ aÉÑhÉÉåÇ xÉå eÉÉå
E¨ÉqÉ aÉÑhÉ Wæû uÉWû AÉiqÉ¥ÉÉlÉ Wæû | eÉÉå AÉiqÉÉ MüÉå eÉÉlÉiÉÉ Wæû uÉWûÏ UÉeÉÉ AÉæU ÎeÉxÉqÉåÇ mÉëpÉÑiÉÉ AÉæU xÉqÉSØ̹
WûÉå uÉWûÏ qÉl§ÉÏ Wæû, eÉÉå mÉëpÉÑiÉÉ AÉæU xÉqÉSØ̹ xÉå UÌWûiÉ Wæû uÉWû lÉ UÉeÉÉ Wæû lÉ qÉl§ÉÏ Wæû | Wåû UÉeÉlÉç! eÉÉå iÉÑqÉ
AÉiqÉ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç mÉÑÂwÉ WûÉå iÉÉå iÉÑqÉ MüsrÉÉhÉÃmÉ WûÉå | eÉÉå ¥ÉÉlÉ xÉå UÌWûiÉ WûÉåiÉÉ Wæû ExÉMüÉå qÉæÇ pÉÉåeÉlÉ MüUiÉÏ WÕðû
| iÉÑqWûÉUå NÕûOûlÉå MüÉ EmÉÉrÉ rÉWûÏ Wæû ÌMü eÉÉå qÉæÇ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ xÉqÉÔWû mÉÔNûiÉÏ WÕðû ExÉMüÉ E¨ÉU SÉå | eÉÉå iÉÑqÉlÉå

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
mÉëzlÉÉåÇ MüÉ E¨ÉU ÌSrÉÉ iÉÉå qÉåUå mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ WûÉå AÉæU eÉÉå qÉåUÉ AjÉï WûÉåaÉÉ xÉÉå MüWÕðûaÉÏ iÉÑ qÉ mÉÔhÉï MüUlÉÉ AÉæU
eÉÉå iÉÑqÉlÉå mÉëzlÉÉåÇ MüÉ E¨ÉU lÉ ÌSrÉÉ iÉÉå iÉÑqWûÉUÉ pÉÉåeÉlÉ MüÃÆaÉÏ |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå UɤÉxÉÏÌuÉcÉÉUÉå lÉÉqÉ cÉiÉÑÈmÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉï ||54||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UɤÉxÉÏmÉëzlÉ uÉhÉïlÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå , Wåû UÉqÉeÉÏ! eÉoÉ CxÉ mÉëMüÉU UɤÉxÉÏ lÉå MüWûÉ iÉoÉ UÉeÉÉ oÉÉåsÉÉ, iÉÔ mÉëzlÉ MüU, WûqÉ
iÉÑfÉMüÉå E¨ÉU SåÇaÉå | UɤÉxÉÏ oÉÉåsÉÏ, Wåû UÉeÉlÉç! uÉWû LMü MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉxÉå AlÉåMü mÉëMüÉU WÒûL WæÇû AÉæU
LMü Måü AlÉåMü lÉÉqÉ WæÇû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ AlÉåMü oÉë¼ÉhQû WûÉåiÉå WæÇû AÉæU sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû?
eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ AlÉåMü oÉѯÒSå EmÉeÉMüU sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû | uÉWû MüÉælÉ AÉMüÉzÉ Wæû eÉÉå mÉÉåsÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæ U
MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå lÉ ÌMüÎgcÉiÉ Wæû lÉ AÌMüÎgcÉiÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ iÉåUÉ AÉæU qÉåUÉ AWÇû TÑüUiÉÉ
Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå AWÇû iuÉÇ LMü qÉåÇ eÉÉlÉiÉÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ
cÉsÉiÉÉ AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå cÉsÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU MüSÉÍcÉiÉç lÉWûÏÇ cÉsÉiÉÉ AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå ÌiÉ̸iÉ pÉÏ
Wæû AÉæU AÌiÉ̸iÉ pÉÏ Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå mÉÉwÉÉhÉuÉiÉç Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉlÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ ÍcÉ§É ÌMürÉå
WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AÎalÉ Wæû eÉÉå SÉWûMü zÉÌ£ü xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæU AÎalÉÃmÉ Wæû AÉæU uÉWû AÎalÉ MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå
AÎalÉ EmÉeÉÏ Wæû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå xÉÔrÉï, AÎalÉ, cÉlSìqÉÉ AÉæU iÉÉUÉåÇ Måü mÉëMüÉzÉ UÌWûiÉ AÉæU AÌuÉ
lÉÉzÉÏ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå xÉÔrÉï, AÎalÉ, cÉlSìqÉÉ AÉæU iÉÉUÉåÇ Måü mÉëMüÉzÉ xÉå UÌWûiÉ AÉæU AÌuÉlÉÉzÉÏ
Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå lÉå§ÉÉåÇ xÉå SåZÉÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ AÉæU xÉoÉ mÉëMüÉzÉÉåÇ MüÉå EimÉ³É MüUiÉÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ
erÉÉåÌiÉ Wæû eÉÉå TÔüsÉ, TüsÉ AÉæU oÉåsÉ MüÉå mÉëMüÉzÉiÉÏ Wæû AÉæU eÉlqÉÉlkÉ MüÉå pÉÏ mÉëMüÉzÉiÉÏ Wæû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ
Wæû eÉÉå AÉMüÉzÉÉÌSMü pÉÔiÉÉåÇ MüÉå EmÉeÉÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå xuÉÉpÉÉÌuÉMü mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ Wæû? uÉWû
pÉhQûÉU MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå oÉë¼ÉhQûÃmÉÏ U¦É EmÉeÉiÉå WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ mÉëMüÉzÉ AÉæU iÉqÉ CMü•åû
UWûiÉå WæÇû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉxÉå xÉiÉç AÉæU AxÉiÉç CMü•åû UWûiÉå WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå SÕU Wæû
mÉUliÉÑ SÕU lÉWûÏÇ AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉ qÉåÇ xÉÑqÉå AÉÌSMü mÉuÉïiÉ pÉÏ xÉqÉÉrÉ UWåû WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ
Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ MüsmÉ AÉæU MüsmÉ qÉåÇ ÌlÉqÉåwÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå mÉëirÉ¤É AÉæU AxÉSìÖmÉ Wæû? uÉWû
MüÉælÉ Wæû eÉÉå xÉiÉç AÉæU AmÉëirɤÉÃmÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ cÉåiÉlÉ Wæû eÉÉå AcÉåiÉlÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ uÉÉrÉÑ Wæû eÉÉå
AuÉÉrÉÑ ÃmÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå AzÉoSÃmÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå xÉuÉï AÉæU ÌlÉÎwMüÎgcÉiÉç Wæû? uÉWû
MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ AWÇû lÉWûÏÇ Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉMüÉå AlÉåMü eÉlqÉÉåÇ Måü rÉ¦É xÉå mÉÉiÉÉ Wæû AÉæU mÉÉMåü
MüWûiÉÉ Wæû ÌMü MÑüNû lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ AÉæU xÉoÉ MÑüNû mÉÉrÉÉ? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ xÉÑqÉå AÉÌSMü iÉÏlÉÉåÇ
pÉÑuÉlÉ iÉ×hÉxÉqÉÉlÉ WæÇû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå AlÉåMü rÉÉåeÉlÉÉåÇ MüÉå mÉÔhÉï MüUiÉÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû
ÎeÉxÉMåü SåZÉlÉå xÉå eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû eÉÉå AhÉÑiÉÉ MüÉå irÉÉaÉå ÌoÉlÉÉ xÉÑqÉå AÉÌSMü
xjÉÔsÉ AÉMüÉU MüÉå mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ xÉoÉ AlÉÑpÉuÉ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ
Wæû eÉÉå AirÉliÉ ÌlÉxxÉuÉÉS Wæû AÉæU AÉmÉ WûÏ xÉoÉ xuÉÉS WûÉåiÉÉ Wæ û? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉMüÉå AmÉlÉå RûÉðmÉlÉå
MüÐ xÉÉqÉjrÉï lÉWûÏÇ AÉæU xÉoÉMüÉå RûÉðmÉUWûÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉxÉå xÉoÉ eÉÏiÉå WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ
Wæû ÎeÉxÉMüÉ AuÉrÉuÉ MüÉåD lÉWûÏÇ AÉæU xÉoÉ AuÉrÉuÉ MüÉå kÉÉUhÉ MüU UWûÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ ÌlÉqÉåwÉ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ
oÉWÒûiÉåUå MüsmÉ ÎxjÉiÉ WæÇû? uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ AlÉliÉ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû eÉæxÉå oÉÏeÉ qÉåÇ uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû
uÉWû MüÉælÉ AhÉÑ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ oÉÏeÉ xÉå AÉÌS TüsÉ mÉrÉïliÉ AlÉ ESrÉ WÒûL pÉÏ pÉÉxÉiÉå WæÇû? uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå
mÉërÉÉåeÉlÉ AÉæU MüiÉ×ïiuÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû AÉæU mÉërÉÉåeÉlÉuÉÉlÉç AÉæU MüiÉ×ïiuÉuÉÉlÉç MüÐ lÉÉD ÎxjÉiÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ SØ¹É Wæû
eÉÉå SØzrÉ xÉå ÍqÉsÉMüU SØzrÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå SØzrÉ Måü lɹ WÒûL pÉÏ AÉmÉMüÉå AZÉhQû SåZÉiÉÉ
Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉMåü eÉÉlÉå xÉå SØ¹É SzÉïlÉ-SØzrÉ iÉÏlÉÉåÇ sÉrÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû; eÉæxÉå xÉÉålÉå Måü eÉÉlÉå xÉå
pÉÔwÉhÉpÉÉuÉ sÉÏlÉ WûÉå eÉÉiÉå WæÇû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå ÍpÉ³É MÑüNû lÉWûÏÇ eÉæxÉå eÉsÉ ÍpÉ³É iÉUÇaÉÉåÇ MüÉ ApÉÉuÉ
Wæû? uÉWû LMü WûÏ MüÉælÉ Wæû eÉÉå SåzÉMüÉsÉ, uÉxiÉÑ Måü mÉËUcNåûS xÉå UÌWûiÉ xÉiÉç AxÉiÉç MüÐ lÉÉD ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU
uÉWû MüÉælÉ A²æiÉ Wæû ÎeÉxÉxÉå ²æiÉ pÉÏ ÍpÉ³É lÉWûÏÇ-eÉæxÉå xÉqÉÑSì xÉå iÉUÇaÉ ÍpÉ³É lÉWûÏÇ | uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉMåü

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
SåZÉå xɨÉÉ AxɨÉÉ xÉoÉ sÉÏlÉ WûÉåiÉÏ Wæû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû ÎeÉxÉqÉåÇ pÉëqÉÃmÉÏ AlÉliÉ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû-eÉæxÉå
oÉÏeÉ qÉåÇ uÉ×¤É WûÉåiÉÉ Wæû? uÉWû MüÉælÉ Wæû eÉÉå xÉoÉMåü pÉÏiÉU Wæû -eÉæxÉå uÉ×¤É qÉåÇ oÉÏeÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU uÉWû MüÉælÉ Wæû
eÉÉå xɨÉÉ AxɨÉÉÃmÉÏ AÉmÉ WûÏ WÒûAÉ Wæû-eÉæxÉå oÉÏeÉ uÉפÉÃmÉ Wæû AÉæU uÉ×¤É oÉÏeÉÃmÉ Wæû? uÉWû AhÉÑ MüÉælÉ Wæû
ÎeÉxÉqÉåÇ iÉÉðiÉ pÉÏ xÉÑqÉå MüÐ lÉÉD xjÉÔsÉ Wæû AÉæU ÎeÉxÉMåü pÉÏiÉU MüÉåÌOû oÉë¼ÉhQû WæÇû? Wåû UÉeÉlÉç! ExÉ AhÉÑ
MüÉå SåZÉÉ WûÉå iÉÉå MüWûÉå | rÉWûÏ qÉÑfÉMüÉå xÉÇzÉrÉ Wæû CxÉMüÉå iÉÑqÉ AmÉlÉå qÉÑZÉ xÉå SÕU MüUÉå | ÎeÉxÉxÉå xÉÇzÉrÉ
ÌlÉuÉ×¨É lÉ WûÉå ExÉMüÉå mÉÎhQûiÉ lÉ MüWûlÉÉ cÉÉÌWûL | eÉÉå ¥ÉÉlÉuÉÉlÉç WæÇû ElÉMüÉå ClÉ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ E¨ÉU MüWûlÉÉ xÉÑaÉqÉ
Wæû | ClÉ xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉå uÉWû zÉÏbÉë WûÏ ÌlÉuÉ×¨É MüU SåiÉå WæÇû | eÉÉå A¥ÉÉlÉÏ WæÇû ElÉMüÉå E¨ÉU SålÉÉ MüÌPûlÉ Wæû | Wåû
UÉeÉlÉç! eÉÉå iÉÑqÉlÉå qÉåUå mÉëzlÉÉåÇ MüÉ E¨ÉU ÌSrÉÉ iÉÉå iÉÑqÉ qÉåUå mÉÔeÉlÉå rÉÉåarÉ WûÉå AÉæU eÉÉå qÉÔZÉïiÉÉ xÉå mÉëzlÉÉå Ç MüÉ
E¨ÉU lÉ SÉåaÉå AÉæU mÉëzlÉÉåÇ Måü ÌuÉmÉrÉïrÉ eÉÉlÉÉåaÉå iÉÉå iÉÑqÉ SÉålÉÉåÇ MüÉå pÉÉåeÉlÉ MüU eÉÉFÆaÉÏ | AÉæU ÌTüU iÉÑqWûÉUÏ
xÉoÉ mÉëeÉÉ MüÉå aÉëÉxÉ MüU sÉÔðaÉÏ, YrÉÉåÇÌMü qÉÔZÉï mÉÉÌmÉrÉÉåÇ MüÉ qÉÉUlÉÉ ´Éå¸ Wæû ÌMü AÉaÉå MüÉå mÉÉmÉ MüUlÉå xÉå
NÕûOåÇûaÉå | CiÉlÉÉ MüWûMüU uÉÍxɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! CxÉ mÉëMüÉU UɤÉxÉÏ MüWûMüU AÉæU zÉÑ® AÉzÉrÉ MüÉå
sÉåMüU iÉÔwhÉÏqÉç WÒûD AÉæU eÉæxÉå zÉUiMüÉsÉ qÉåÇ qÉåbÉ-qÉhQûsÉ ÌlÉqÉïsÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉå ÌlÉqÉïsÉ WÒûD |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå UɤÉxÉÏmÉëzlÉ uÉhÉïlɳÉÉqÉ mÉgcÉmÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||55||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

UɤÉxÉÏmÉëzlÉpÉåS
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, Wåû UÉqÉeÉÏ! AkÉïUÉÌ§É Måü xÉqÉrÉ qÉWûÉzÉÔlrÉ uÉlÉ qÉåÇ eÉoÉ UɤÉxÉÏ lÉå rÉå qÉWûÉ mÉëzlÉ
ÌMürÉå iÉoÉ qÉWûÉqÉl§ÉÏ lÉå ExÉxÉå MüWûÉ, Wåû UɤÉxÉÏ! rÉå eÉÉå iÉÑqÉlÉå xÉÇzÉrÉ mÉëzlÉ ÌMürÉå WæÇû ElÉMüÉ qÉæÇ ¢üqÉ xÉå
E¨ÉU SåiÉÉ WÕðû | eÉæxÉå ElqÉ¨É WûÉjÉÏ MüÉå MåüxÉUÏ ÍxÉÇWû lɹ MüUiÉÉ Wæû iÉæxÉå qÉæÇ iÉåUå xÉÇzÉrÉÉåÇ MüÉå ÌlÉuÉ×¨É MüUiÉÉ WÕðû
| iÉÔlÉå xÉoÉ mÉëzlÉ mÉUqÉÉiqÉÉ WûÏ MüU ÌuÉwÉrÉ ÌMürÉå WæÇû CxÉxÉå iÉåUå xÉoÉ mÉëzlÉÉåÇ MüÉ LMü WûÏ mÉëzlÉ Wæû, mÉUliÉÑ iÉÔlÉå
AlÉåMü mÉëMüÉU xÉå ÌMürÉå WæÇû xÉÉå oÉë¼uÉå¨ÉÉ Måü rÉÉåarÉ WæÇû | Wåû UɤÉxÉÏ! eÉÉå AlÉÉqÉÉZrÉ Wæû AjÉÉïiÉç xÉuÉï CÎlSìrÉÉåÇ
MüÉ ÌuÉwÉrÉ lÉWûÏÇ AÉæU AaÉqÉ Wæû AÉæU qÉlÉ MüÐ ÍcÉliÉlÉÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû LåxÉÏ xɨÉÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû AÉæU ExÉMüÉ
AÉMüÉU pÉÏ xÉÔ¤qÉ Wæû CxÉ MüÉUhÉ xÉÔ¤qÉ MüWûÉiÉÉ Wæû | xÉÔ¤qÉiÉÉ xÉå WûÏ ExÉMüÐ AhÉÑ xÉÇ¥ÉÉ Wæû | ExÉ AhÉÑ qÉåÇ
xÉiÉç AxÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU ExÉWûÏ ÍcÉSè AhÉÑ qÉåÇ eÉoÉ MÑüNû xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÏ xÉÇuÉåSlÉ
xÉirÉ AxÉirÉ eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå ExÉå ÍcÉ¨É MüWûiÉå WæÇû | xÉ×̹ xÉå mÉÔuÉï ExÉqÉåÇ MÑüNû lÉ jÉÉ
CxÉxÉå ÌlÉÎwMügcÉlÉ MüWûÉiÉÉ Wæû | AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉwÉrÉ lÉWûÏÇ CxÉxÉå lÉ ÌMüÎgcÉiÉ Wæû | ExÉÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ
xÉoÉ MüÉ AÉiqÉÉ Wæû CxÉxÉå uÉWû AlÉliÉ pÉÉå£üÉ mÉÑÂwÉ ÌMügcÉlÉ Wæû AÉæU ExÉxÉå MÑüNû ÍpÉ³É lÉWûÏÇ, CxÉxÉå
ÌMügcÉlÉ lÉWûÏÇ uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ xÉoÉMüÉ AÉiqÉÉ Wæû AÉæU LMü WûÏ AÉpÉÉxÉ xÉå AlÉåMüÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû -eÉæxÉå
xÉÑuÉhÉï xÉå lÉÉlÉÉ mÉëMüÉU Måü pÉÔwÉhÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû | uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ mÉUqÉÉMüÉzÉÃmÉ Wæû eÉÉå AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ xÉÔ¤qÉ
AÉæU qÉlÉ uÉÉhÉÏ xÉå AiÉÏiÉ Wæû | xÉuÉÉïiqÉÉ Wæû; zÉÔlrÉ MæüxÉå WûÉå?xÉiÉç MüÉå eÉÉå zÉÔlrÉ MüWûiÉå WæÇû uÉWû ElqÉ¨É WæÇû ,
YrÉÉåÇÌMü AxÉiÉç pÉÏ xÉiÉç ÌuÉlÉÉ ÍxÉ® lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ | ÎeÉxÉMåü AÉ´ÉrÉ AxÉiÉç pÉÏ ÍxÉ® WûÉåiÉÉ Wæû xÉÉå xÉiÉç Wæû |
uÉWû ÍcÉSèAhÉÑ mÉgcÉMüÉåÇzÉÉåÇ qÉåÇ lÉWûÏÇ ÍNûmÉiÉÉ | eÉæxÉå MümÉÔU MüÐ aÉlkÉ lÉWûÏÇ ÍNûmÉiÉÏ iÉæxÉå WûÏ mÉgcÉMüÉåzÉ qÉåÇ
AÉiqÉÉ lÉWûÏÇ ÍNûmÉiÉÏ | AlÉÑpÉuÉÃmÉ Wæû | uÉWûÏ ÍcÉlqÉÉ§É xÉuÉïÃmÉ xÉå ÌMüÎgcÉiÉ Wæû AÉæU AcÉåiÉlÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû,
CxÉxÉå AÌMüÎgcÉiÉç CÎlSìrÉÉåÇ xÉå UÌWûiÉ AÉæU ÌlÉqÉïsÉ Wæû | ExÉ WûÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ mÉÔUlÉå xÉå AlÉåMü eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ
WæÇû | eÉæxÉå xÉqÉÑSì qÉåÇ TÑüUlÉå xÉå iÉUÇaÉ EmÉeÉiÉå WæÇû AÉæU ÌTüU sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ TÑüUlÉå xÉå
AlÉåMü eÉaÉiÉç EmÉeÉ Måü sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû uÉWû qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ xÉå AiÉÏiÉ Wæû CxÉxÉå zÉÔlrÉ MüWûÉiÉÉ Wæû AÉæU
AmÉlÉå AÉmÉWûÏ mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå AzÉÔlrÉ Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ qÉåUÉ AÉæU iÉåUÉ AWÇû LMü WûÏ AÉiqÉÉ Wæû | AWÇû
MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå iuÉÇ Wæû AÉæU iuÉÇ MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå qÉæÇ mÉËUÎcNû³É WÕðû, mÉUliÉÑ SÉålÉÉåÇ MüÉ EijÉÉlÉ LMü AÉiqÉiɨuÉ xÉå
WûÏ Wæû | ExÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ Måü oÉÉåkÉ xÉå oÉë¼ÃmÉ WûÉåiÉÉ Wæû AÉæU ExÉWûÏ oÉÉåkÉ qÉåÇ AWÇû iuÉÇ xÉoÉ sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû,
AjÉuÉÉ xÉuÉï AÉmÉWûÏ WûÉåiÉÉ Wæû | ̧ÉmÉÑÌOûÃmÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû | uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ AlÉåMü rÉÉåeÉlÉÉåÇ mÉrÉïliÉ eÉÉiÉÉ Wæû
MüSÉÍcÉiÉç cÉsÉÉrÉqÉÉlÉ lÉWûÏÇ WûÉåiÉÉ, YrÉÉåÇÌMü xÉÇÌuÉiÉç AlÉliÉÃmÉ Wæû | rÉÉåeÉlÉÉåÇ Måü xÉqÉÔWû ExÉMåü pÉÏiÉU WæÇû
uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ MüÉåD AÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉ eÉÉiÉÉ Wæû, AmÉlÉå AÉMüÉzÉMüÉåzÉ qÉåÇ xÉoÉ SåzÉ MüÉsÉ ÎxjÉiÉ Wæû | ÎeÉxÉqÉåÇ
xÉoÉ MÑüNû WûÉå ExÉMüÐ mÉëÉÎmiÉ uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ YrÉÉ WûÉå? rÉWû ÎeÉiÉlÉÉ eÉaÉiÉç Wæû uÉWû iÉÉå AÉiqÉÉ qÉåÇ WûÏ Wæû ÌTüU
AÉiqÉÉ MüWûÉð eÉÉuÉå? eÉæxÉå qÉÉiÉÉ MüÐ aÉÉåS qÉåÇ mÉÑ§É WûÉå iÉÉå ÌTüU uÉWû ExÉ ÌlÉÍqÉ¨É MüWûÉð eÉÉuÉå iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ
qÉåÇ rÉWû eÉaÉiÉ ÎxjÉiÉ Wæû ÌTüU AÉiqÉÉ MüWûÉð eÉÉrÉ; SåWû MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå cÉsÉiÉÉ Wæû pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû MüSÉÍcÉiÉç
cÉsÉÉ lÉWûÏÇ | eÉæxÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ bÉOûÉÌSMü ÎxjÉiÉ WæÇû iÉæxÉå WûÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ SåzÉMüÉsÉ ÎxjÉiÉ Wæû | eÉæxÉå bÉOû
LMüSåzÉ xÉå SåzÉÉliÉU MüÉå eÉÉuÉå iÉÉå bÉOû eÉÉiÉÉ Wæû AÉMüÉzÉ lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ, mÉU bÉOû MüÐ AmÉå¤ÉÉ xÉå AÉMüÉzÉ
eÉÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ bÉOûÉMüÉzÉ MüWûÏÇ lÉWûÏÇ aÉrÉÉ, YrÉÉåÇÌMü AÉMüÉzÉ qÉåÇ xÉoÉ SåzÉ ÎxjÉiÉ WæÇû rÉWû
MüWûÉð eÉÉuÉå; iÉæxÉå WûÏ AÉiqÉÉ pÉÏ eÉÉiÉÉ Wæû AÉæU lÉWûÏÇ eÉÉiÉÉ | ExÉWûÏ ÍcÉlqÉÉ§É mÉUqÉÉiqÉÉ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ AÉMüÉU
UcÉå WæÇû AÉæU AÉÌS AliÉ xÉå UÌWûiÉ ÌuÉÍcÉ§É ÃmÉÏ eÉaÉiÉç UcÉÉ Wæû | uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ AÎalÉ MüÐ lÉÉDÇ mÉëMüÉzÉÃmÉ
Wæû AÉæU eÉsÉÉlÉå xÉå UÌWûiÉ Wæû | ¥ÉÉlÉ AÎalÉ xÉå mÉëMüÉzÉqÉÉlÉ Wæû; AÎalÉ pÉÏ ExÉxÉå EmÉeÉÏ Wæû AÉæU xÉuÉïaÉiÉÉ
uÉWûÏ Wæû | SìurÉÉåÇ MüÉå mÉcÉÉiÉÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû; mÉësÉrÉ qÉåÇ xÉoÉ pÉÔiÉ ExÉqÉåÇ WûÏ sÉÏlÉ WûÉåiÉå WæÇû AÉæU mÉÑwMüsÉ qÉåbÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
CMü•ûÉ WûÉåÇ iÉÉå pÉÏ ExÉMüÉå AÉuÉUhÉ lÉWûÏÇ MüU xÉMüiÉå | uÉWû xÉSÉ mÉë MüÉzÉ AÉæU ¥ÉÉlÉÃmÉ Wæû; AÉMüÉzÉ xÉå pÉÏ
ÌlÉqÉïsÉ Wæû AÉæU AÎalÉ pÉÏ ExÉxÉå EimÉ³É WûÉåiÉÏ Wæû | xÉoÉMüÉå xɨÉÉ SålÉåuÉÉsÉÉ uÉWûÏ Wæû AÉæU xÉÔrÉÉïÌSMü pÉÏ
ExÉMåü mÉëMüÉzÉ xÉå mÉëMüÉzÉiÉå WæÇû uÉWû AlÉÑpÉuÉÃmÉ Wæû AÉæU lÉå§ÉÉåÇ ÌoÉlÉÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | LåxÉÉ WØûSrÉÃmÉÏ qÉÎlSU MüÉ
SÏmÉMü AÉiqÉÉ AlÉliÉ AÉæU mÉUqÉ mÉëMüÉzÉÃmÉ Wæû AÉæU qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ MüÉ ÌuÉwÉrÉ lÉWûÏÇ | uÉWû sÉiÉÉ TÔüsÉ,
TüsÉ AÉÌSMü xÉoÉMüÉå AÉiqÉiÉiuÉ xÉå mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû xÉoÉMüÉ AlÉÑpÉuÉMü¨ÉÉï uÉWûÏ Wæû AÉæU MüÉsÉ, AÉMüÉzÉ; Ì¢ürÉÉ
AÉÌSMü mÉSÉjÉÉåïÇ MüÉå xɨÉÉ SålÉåuÉÉsÉÉ pÉÏ uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ Wæû | xÉoÉMüÉ xuÉÉqÉÏ Mü¨ÉÉï uÉWûÏ Wæû; xÉoÉMüÉ ÌmÉiÉÉ
pÉÉå£üÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû; AÉæU xÉSÉ AMü¨ÉÉï ApÉÉå£üÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉ qÉåÇ Mü¨ÉÉï pÉÉå£üÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû mÉU AMü¨ÉÉï
ApÉÉå£üÉ Wæû; ExÉxÉå ÍpÉ³É lÉWûÏÇ; CxÉ MüÉUhÉ ÌMügcÉlÉÃmÉ Wæû AÉæU eÉaÉiÉç MüÉå kÉÉUhÉ MüUlÉåuÉÉsÉÉ Wæû | xuÉÃmÉ
xÉå qÉÉiÉ×, qÉÉlÉ, qÉårÉ ÎeÉxÉxÉå mÉëMüÉxÉiÉå WæÇû AÉæU MÑüNû EmÉeÉÉ lÉWûÏÇ | ÍcÉSÉiqÉÉ MüÉ ÌMügcÉlÉ Wæû; ÌMügcÉlÉ xÉå
eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | iÉÔlÉå eÉÉå mÉÔNûÉ jÉÉ ÌMü `SÕU AÉæU ÌlÉMüOû MüÉælÉ Wæû' xÉÉå AsÉZÉpÉÉuÉ xÉå SÕU pÉÏ
uÉWûÏ Wæû AÉæU ÍcÉSìmÉpÉÉuÉ xÉå ÌlÉMüOû pÉÏ uÉWûÏ Wæû AjÉuÉÉ ¥ÉÉlÉ xÉå ÌlÉMüOû Wæû AÉæU A¥ÉÉlÉ xÉå SÕU xÉå SÕU Wæû |
A¥ÉÉlÉ xÉå iÉmÉÃmÉ Wæû AÉæU ¥ÉÉlÉ xÉå mÉëMüÉzÉÃmÉ pÉÏ uÉWûÏ Wæû AÉæU ExÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ xÉå xÉÑqÉåÂ
AÉÌSMü ÎxjÉiÉ WæÇû | Wåû UɤÉxÉÏ! eÉÉå MÑüNû eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû uÉWû xÉoÉ xÉÇuÉåSlÉÃmÉ Wæû | xÉÑqÉå AÉÌSMü mÉSÉjÉï
MÑüNû EmÉeÉå lÉWûÏÇ, ÍcÉSèxɨÉÉ erÉÉåÇ MüÐ irÉÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû;ExÉqÉåÇ eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû iÉæ xÉÉ AÉMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû | eÉWûÉð ÌlÉqÉåwÉ MüÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð ÌlÉqÉåwÉ MüWûÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉWûÉð MüsmÉ MüÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ Wæû uÉWûÉð
ExÉå MüsmÉ MüWûiÉå WæÇû | MüsmÉ, Ì¢ürÉÉ AÉÌSMü eÉaÉiÉç ÌuÉsÉÉxÉ xÉoÉ ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ TÑüU AÉrÉå WæÇû | eÉæxÉå qÉlÉ Måü
TÑüUlÉå xÉå oÉWÒûiÉ rÉÉåeÉlÉÉåÇ mÉrÉïliÉ mÉÑÂwÉ SåZÉ AÉiÉÉ Wæû AÉæU eÉæxÉå NûÉåOåû zÉÏzÉå qÉåÇ oÉÄQåû ÌuÉxiÉÉU lÉaÉU MüÉ
mÉëÌiÉÌoÉqoÉ xÉqÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ LMü ÌlÉqÉåwÉ Måü TÑüUlÉå qÉåÇ xÉoÉ eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû | LMü ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ MüsmÉ,
xÉqÉÑSì, mÉÑU CirÉÉÌSMü AlÉliÉ rÉÉåeÉlÉÉåÇ MüÉ ÌuÉxiÉÉU ÍcÉSèAhÉÑ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû AÉæU LMü SÉå Måü pÉëqÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû
| Wåû UɤÉxÉÏ! CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ xuÉÃmÉ MÑüNû lÉWûÏÇ, xÉÇuÉåSlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû; eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ xÉå pÉÉxÉiÉÉ
Wæû; eÉæxÉÉ-eÉæxÉÉ xÉÇuÉåSlÉ qÉåÇ SØÄRû mÉëiÉÏiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ iÉæxÉÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | SåZÉ, ¤ÉhÉ Måü xuÉmlÉ qÉåÇ
xÉiÉç AxÉiÉç eÉaÉiÉç TÑüU AÉiÉÉ Wæû AÉæU oÉWÒûiÉ MüÉsÉ MüÉ AlÉÑpÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû | eÉÉå SÒÈZÉÏ WûÉåiÉå WæÇû ElÉMüÉå jÉÉåÄQåû
MüÉsÉ qÉåÇ oÉWÒûiÉ MüÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU xÉÑZÉÏ eÉlÉÉåÇ MüÉå oÉWÒûiÉ MüÉsÉ qÉåÇ jÉÉåÄQûÉ MüÉsÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå WûËU¶ÉlSì
MüÉå LMü UÉÌ§É qÉåÇ ²ÉSzÉ uÉwÉï MüÉ AlÉÑpÉuÉ WÒûiÉÉ jÉÉ | CxÉxÉå ÎeÉiÉlÉÉ ÎeÉiÉlÉÉ xÉÇuÉåSlÉ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû EiÉlÉå SåzÉ
MüÉsÉ WûÉå pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU xÉiÉç pÉÏ AxÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ pÉÉxÉiÉÉ Wæû eÉæxÉå xÉÑuÉhÉï qÉåÇ pÉÔwÉhÉoÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû iÉÉå
pÉÔwÉhÉ pÉÉxÉiÉå WæÇû AÉæU xÉqÉÑSì qÉåÇ iÉUÇaÉÉåÇ MüÐ SØÄRûiÉÉ xÉå iÉUÇaÉ ÍpÉ³É pÉÉxÉiÉå WæÇû; iÉæxÉå WûÏ ÌlÉqÉåwÉ qÉåÇ MüsmÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû mÉU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ lÉ ÌlÉqÉåwÉ Wæû; lÉ MüsmÉ Wæû; lÉ SÕU Wæû lÉ ÌlÉMüOû Wæû; ÍcÉSèAhÉÑ AÉiqÉÉ MüÉ xÉoÉ
AÉpÉÉxÉ Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ! mÉëMüÉzÉ AÉæU iÉqÉ; SÕU AÉæU ÌlÉMüOû xÉoÉ cÉåiÉlÉ xÉqmÉÑOû qÉåÇ U¦ÉÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ Wæû AÉæU
uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ AlÉlrÉÃmÉ Wæû; pÉåSÉpÉåS MÑüNû lÉWûÏÇ | Wåû UɤÉxÉÏ!eÉoÉ iÉMü SØzrÉ MüÉ xÉ°ÉuÉ SØÄRû WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ
iÉMü SØ¹É lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ -eÉæxÉå eÉoÉ iÉMü pÉÔwÉhÉ oÉÑή WûÉåiÉÏ Wæû iÉoÉ iÉMü xuÉhÉï lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ xuÉhÉï
eÉÉlÉÉ aÉrÉÉ iÉoÉ pÉÔwÉhÉoÉÑή lÉWûÏÇ UWûiÉÏ xuÉhÉï WûÏ pÉÉxÉiÉÉ Wæû; iÉæxÉå WûÏ eÉoÉ iÉMü SØzrÉ MüÉ xmÉlSpÉÉuÉ WûÉåiÉÉ Wæû
iÉoÉ iÉMü SØ¹É lÉWûÏÇ pÉÉxÉiÉÉ AÉæU eÉoÉ AÉiqÉ¥ÉÉlÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ MåüuÉsÉ oÉë¼xɨÉÉ WûÏ ÌlÉqÉïsÉ WûÉå xÉSìÖmÉ xÉå
xÉuÉï§É pÉÉxÉiÉÏ Wæû | SÒsÉï¤ÉiÉÉ AjÉÉïiÉç qÉlÉ AÉæU CÎlSìrÉÉåÇ Måü AÌuÉwÉrÉ xÉå AxÉiÉçÃmÉ MüWûiÉå WæÇû; cÉæirÉiÉÉ xÉå
ExÉMüÉå cÉåiÉlÉ MüWûiÉå WæÇû AÉæU cÉæirÉ Måü ApÉÉuÉ xÉå AcÉåiÉlÉÃmÉ MüWûiÉå WæÇû AjÉÉïiÉç cÉæirÉ Måü ApÉÉuÉ xÉå
AcÉæirÉ ÍcÉlqÉÉ§É MüWûiÉå WæÇû | cÉæiÉlÉ cÉqÉiMüÉU xÉå eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ! AÉæU eÉaÉiÉç ExÉxÉå MüÉåD
lÉWûÏÇ- eÉæxÉå uÉÉrÉÑ MüÉ aÉÉåsÉÉ uÉפÉÉMüÉU WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉbÉlÉkÉÔmÉ xÉå qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÐ lÉSÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå
WûÏ LMü A²æiÉ cÉæiÉlÉ bÉlÉ cÉæiÉlrÉiÉÉ xÉå eÉaÉiÉç MüÐ lÉÉDÇ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ Wæû| eÉæxÉå xÉbÉlÉ zÉÔlrÉiÉÉ xÉå AÉMüÉzÉ qÉåÇ
lÉÏsÉiÉÉ pÉÉxÉiÉÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ SØÄRû xÉbÉlÉ cÉæiÉlÉiÉÉ xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû | eÉæxÉå xÉÔrÉï MüÐ xÉÔ¤qÉ ÌMüUhÉÉåÇ MüÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ
ÌMÇücÉlÉ qÉ×aÉiÉ×whÉÉ MüÉ eÉsÉ WûÉåiÉÉ Wæû; ExÉ lÉSÏ MüÉ mÉëqÉÉhÉ MÑüNû lÉWûÏÇ iÉæxÉå WûÏ CxÉ eÉaÉiÉç MüÐ AÉxjÉÉ
pÉÉxÉiÉÏ Wæû mÉU xÉoÉ AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå pÉëqÉ xÉå kÉÔÍsÉ Måü MühÉ qÉåÇ xuÉhÉï MüÐ lÉÉDÇ cÉqÉiMüÉU WûÉåiÉÉ Wæû
iÉæxÉå WûÏ eÉaÉiÉçMüsmÉlÉÉ ÍcÉ¨É Måü TÑüUlÉå xÉå pÉÉxÉiÉÏ Wæû | eÉæxÉå xuÉmlÉmÉÑU AÉæU aÉlkÉuÉïlÉaÉU AÉMüÉU xÉÌWûiÉ
pÉÉxÉiÉå WæÇû xÉÉå lÉ xÉiÉç WæÇû lÉ AxÉiÉç WæÇû iÉæxÉå WûÏ rÉWû eÉaÉiÉç SÏbÉï xuÉmlÉ Wæû; iÉÉå lÉ xÉiÉ Wæû AÉæU lÉ AxÉiÉç Wæû |
Wåû UɤÉxÉÏ! eÉoÉ AÉiqÉÉ qÉåÇ AprÉÉxÉ WûÉå iÉoÉ rÉWû MÑühQûÉÌSMü LåxÉå WûÏ UWåÇû AÉæU AÉMüÉzÉÃmÉ WûÉå pÉÉxÉåÇ |
MÑühSÉÌSMü pÉÏ AÉMüÉzÉÃmÉ WæÇû; AÉMüÉzÉ AÉæU MÑühQûÉÌSMüÉåÇ qÉåÇ pÉåS MÑüNû lÉWûÏÇ qÉÔÄRûiÉÉ xÉå pÉåS pÉÉxÉiÉÉ Wæû |
¥ÉÉlÉÏ MüÉå xÉoÉ ÍcÉSÉMüÉzÉÃmÉ pÉÉxÉiÉÉ Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ! oÉë¼É xÉå iÉ×hÉmÉrÉïliÉ Måü xÉÇuÉåSlÉ qÉåÇ eÉæxÉÏ MüsmÉlÉÉ
SØÄRû WûÉå UWûÏ Wæû iÉæxÉå WûÏ pÉÉxÉiÉÏ Wæû AÉæU uÉÉxiÉuÉ qÉåÇ uÉWûÏ ÍcÉSÉMüÉzÉ mÉëMüÉzÉ iÉÉ Wæû | bÉlÉ cÉåiÉlÉiÉÉ xÉå uÉWûÏ
ÍcÉSÉMüÉzÉ AÉMüÉUÉåÇ MüÐ lÉÉDÇ mÉëMüÉzÉiÉÉ Wæû AÉæU ExÉÏ MüÉ rÉWû mÉëMüÉzÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÏeÉ AÉæU uÉ×¤É AlÉlrÉÃmÉ
WæÇû iÉæxÉå WûÏ AxÉÇZrÉÃmÉ eÉaÉiÉç eÉÉå oÉë¼xɨÉÉ qÉåÇ ÎxjÉiÉ Wæû uÉWû AlÉlrÉÃmÉ Wæû | eÉæxÉå oÉÏeÉ qÉåÇ uÉ×¤É MüÉ pÉÉuÉ
ÎxjÉiÉ Wæû xÉÉå AÉMüÉzÉÃmÉ Wæû iÉæxÉå WûÏ oÉë¼ qÉåÇ eÉaÉiÉç ÎxjÉiÉ Wæû xÉÉå A¤ÉÉåpÉÃmÉ Wæû -AlrÉpÉÉuÉ MüÉå lÉWûÏÇ
mÉëÉmiÉ WÒûL | oÉë¼xɨÉÉ xÉoÉ AÉåU xÉå zÉÉliÉÃmÉ, AeÉ, LMü AÉæU AÉÌS-qÉkrÉ AliÉ xÉå UÌWûiÉ Wæû | ExÉqÉåÇ LMü
AÉæU ²æiÉ MüÐ MüsmÉlÉÉ lÉWûÏÇ | uÉWû AlÉESrÉ WûÏ ESrÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU ÌlÉqÉïsÉ xuÉmÉëMüÉzÉ AÉiqÉÉ Wæû |
CÌiÉ ´ÉÏrÉÉåaÉuÉÉÍzɸå EimĘ́ÉmÉëMüUhÉå UɤÉxÉÏmÉëzlÉpÉåSÉå lÉÉqÉ wÉOèmÉgcÉÉzɨÉqÉxxÉaÉïÈ ||56||
AlÉÑ¢üqÉ

´ÉÏrÉÉåaÉuÉÍzɸ qÉWûÉUÉqÉÉrÉhÉ

mÉUqÉÉjÉïÌlÉÃmÉhÉ
uÉÍzɸeÉÏ oÉÉåsÉå, oÉÄQûÉ AɶÉrÉï Wæû ÌMü qÉl§ÉÏ lÉå iÉÉå rÉWû mÉUqÉmÉÉuÉlÉ mÉUqÉÉjÉï uÉcÉlÉ MüWåû AÉæU
MüqÉsÉlÉrÉlÉ UÉeÉÉ lÉå pÉÏ MüWûÉ, Wåû UɤÉxÉÏ! rÉWû eÉÉå eÉÉaÉëiÉ eÉaÉiÉç MüÐ mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû CxÉMüÉ eÉoÉ ApÉÉuÉ
WûÉå iÉoÉ AÉiqÉÉ mÉëiÉÏÌiÉ WûÉåiÉÏ Wæû | eÉoÉ xÉoÉ xÉÇMüsmÉ MüÐ cÉæirÉiÉÉ MüÉ lÉÉzÉ WûÉå iÉoÉ AÉiqÉÉ MüÉ xÉɤÉÉiMüÉU
WûÉå | ExÉ AÉiqÉxɨÉÉ qÉåÇ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUlÉå xÉå eÉaÉiÉç pÉÉxÉiÉÉ Wæû AÉæU xÉÇuÉåSlÉ Måü xÉÇMüÉåcÉ xÉå xÉ×̹ MüÉ mÉësÉrÉ
WûÉåiÉÉ Wæû | xÉoÉMüÉ AÍkɸÉlÉÃmÉ uÉWûÏ AÉiqÉxɨÉÉ Wæû ÌiÉxÉMüÉå uÉåSÉ liÉuÉÉYrÉ eÉiÉÉuÉlÉå Måü AjÉï MÑüNû MüWûiÉå WæÇû
YrÉÉåÇÌMü uÉÉhÉÏ xÉå AiÉÏiÉmÉS Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ! rÉWû eÉÉå SعÉ, SzÉïlÉ AÉæU SØzrÉ Wæû ExÉMåü AliÉU eÉÉå
AlÉÑpÉuÉxɨÉÉ Wæû xÉÉå mÉU qÉÉiqÉÉ Wæû | uÉWû mÉUqÉÉiqÉÉ WûÏ SعÉ, SzÉïlÉ, SØzrÉÃmÉ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû! ExÉÏ qÉåÇ rÉWû
xÉoÉ eÉaÉiÉç sÉÏsÉÉ Wæû; lÉÉlÉÉiuÉpÉÉuÉ xÉå pÉÏ uÉWû MÑüNû ZÉÎhQûiÉpÉÉuÉ MüÉå lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ; AZÉhQû WûÏ Wæû ExÉÏ
iÉlqÉɧÉxɨÉÉ MüÉå oÉë¼ MüWûiÉå Wæû | Wåû pÉSìå! uÉWûÏ ÍcÉSèAhÉÑ xÉÇuÉåSlÉ xÉå uÉÉrÉÑÃmÉ WÒûAÉ Wæû AÉæU uÉÉrÉÑ ExÉqÉåÇ
AirÉliÉ pÉëÉÎliÉ qÉÉ§É Wæû, YrÉÉåÇÌMü MåüuÉsÉ zÉÑ® ÍcÉlqÉÉ§É Wæû | eÉoÉ ExÉqÉåÇ zÉoS MüÉ xÉÇuÉåSlÉ TÑüUiÉÉ iÉoÉ
zÉoSÃmÉ WûÉå pÉÉxÉiÉÉ AÉæU zÉoSÃmÉ ExÉqÉåÇ pÉëÉÎliÉ qÉÉ§É Wæû | ExÉqÉåÇ zÉoS AÉæU zÉoS MüÉ AjÉï SåZÉlÉÉ SÕU xÉå
SÕU Wæû, YrÉÉåÇÌMü MåüuÉsÉ ÍcÉlqÉÉ§É Wæû | ExÉqÉåÇ AWÇû iuÉÇ MÑüNû lÉWûÏÇ | uÉWû ÌlÉÎwMügcÉlÉ Wæû LåxÉå ÃmÉ WûÉåMüU
pÉÉxÉiÉÉ Wæû, YrÉÉåÇÌMü zÉÌ£üÃmÉ Wæû | ExÉqÉåÇ eÉæxÉÏ mÉëÌiÉpÉÉ TÑüUiÉÏ Wæû iÉæxÉÉ WûÏ WûÉåMüU pÉÉxÉiÉÉ Wæû CxÉxÉå TÑüU lÉÉ
WûÏ CxÉ eÉaÉiÉç MüÉ MüÉUhÉ Wæû | eÉÉå AlÉåMü rɦÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉiÉÉ Wæû xÉÉå pÉÏ AÉiqÉxɨÉÉ Wæû | eÉoÉ ExÉMüÉå MüÉåD
mÉÉiÉÉ Wæû iÉoÉ ExÉlÉå MÑüNû lÉWûÏÇ mÉÉrÉÉ AÉæU xÉoÉ MÑüNû mÉÉrÉÉ Wæû | mÉÉrÉÉ iÉÉå CxÉ MüÉUhÉ lÉWûÏÇ ÌMü AÉaÉå pÉÏ
AmÉlÉÉ AÉmÉ jÉÉ AÉæU xÉoÉ MÑüNû CxÉ MüÉUhÉ mÉÉrÉÉ ÌMü AÉiqÉÉ MüÉå mÉÉlÉå xÉå MÑüNû AÉæU mÉÉlÉÉ lÉWûÏÇ UWûiÉÉ | Wåû
UɤÉxÉÏ A¥ÉÉlÉÃmÉÏ uÉxÉliÉGiÉÑ qÉåÇ eÉlqÉÉåÇ MüÐ mÉUqmÉUÉ oÉåÍsÉ iÉMü oÉÄQûiÉÏ eÉÉiÉÏ Wæû eÉoÉ iÉMü CxÉMüÉ
MüÉOûlÉåuÉÉsÉÉ oÉÉåkÉÃmÉÏ ZÉ…¡û lÉWûÏÇ mÉëÉmiÉ WÒûAÉ | eÉoÉ oÉÉåkÉÃmÉÏ ZÉ…¡û mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû iÉoÉ eÉlqÉÃmÉÏ oÉåÍsÉ MüÉå
MüÉOûiÉÉ Wæû | Wåû UɤÉxÉÏ! ÍcÉSèAhÉÑ xÉÇuÉåSlÉ ²ÉUÉ AÉmÉMüÉå SØzrÉ qÉåÇ mÉëÏÌ