Pembelajaran Penguasaan (Mastery Learning) Pembelajaran Masteri adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran alternatif yang mendorongkan

pelajar sampai kepada satu tahap penguasaan unit – unit pengajaran tertentu sebelum mereka dibenarkan maju atau meneruskan pembelajaran ke unit seterusnya. Selain itu, pembelajaran masteri juga adalah pembelajaran yang berasaskan andaian bahawa pelajar boleh menguasai objektif pembelajaran yang telah ditetapkan sekiranya pelajar diberikan arahan yang jelas dan masa yang mencukupi (Boom,1968, dan lain – lain dalam Woolfolk,1998 ms 334) . Pembelajaran Masteri bukan satu konsep yang baru dan ia telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan di Amerika melebihi 70 tahun dahulu. Ia adalah satu proses di mana pelajar mencapai aras yang sama terhadap kandungan Masteri tetapi pada tahap – tahap jarak jangka masa “interval” yang berlainan. Sistem sekolah yang melaksanakan pembelajaran Masteri mendapati ia berkesan sebagai kaedah pengajaran dan pembelajaran. Selain itu pada zaman Comenius, Pestalozzi dan Herbert (Bloom 1974) pendekatan pembelajaran masteri telah digunakan. Tetapi penggunaannya pada zaman moden ini banyak terhasil dai kajian dan penulisan Bloom. Satu perubahan asas dalam pemikiran tentang sifat semula jadi pengajaran telah bermula pada tahun 1963 apabila John B. Carol berhujah mengenai satu idea tentang pembelajaran penguasaan. Pembelajaran penguasaan mendakwa bahawa fokus pembelajaran adalah masa yang diperlukan untuk pelajar – pelajar yang berbeza mempelajari bahan – bahan yang sama. Ini berbeza dengan model – model klasik yang diasaskan kepada teori – teori inteligensia. Di mana, semua pelajar diberikan peruntukan masa yang hampir sama untuk belajar dan berfokus kepda keupayaan yang berbeza – beza. Carooll juga berhujah bahawa kecekapan adalah satu ukuran masa yang diperlukan untuk belajar.

cabaran adalah memberi cukup masa dan menggunakan strategi – strategi pengajaran supaya semua pelajar boleh mencapai satu aras pembelajaran yang sama. seperti yang dinyatakan oleh Block. Konsep Pembelajaran Masteri sebenarnya telah diperkenalkan di sekolah – sekolah di Amerika pada tahun – tahun 1920-an melalui kerja – kerja yang dilakukan oleh Washburne ( 1922. Dalam persekitaran Pembelajaran Masteri. Bloom. Beliau secara meluas dilihat sebagai Pengamal Teori Masteri yang utama. 1981) elemen penting bagi Pembelajaran Masteri adalah menentukan dengan jelas apa yang dipelajari dan bagaimana ia akan dinilai. Menilai kemajuan pelajar dan menyediakan pemulihan atau tindak balas yang sesuai dan menguji untuk melihat sama ada kriteria pembelajaran telah dapat dicapai atau tidak. Pada tahun 1960-an Pembelajaran Masteri berfokus kepada fenomena baru. minat dikalangan pengembang – pengembang dan pelaksana semakin pudar (Block) Pembelajaran Masteri mendapat kekuatannya semula dalam bentuk program – program pengajaran pada akhir tahun – tahun 1950-an.1985. Bloom membuat beberapa andaian dan ramalan secara khusus tentang faedah yang boleh diperoleh daripada prosedur pembelajaran . 1971). membenarkan pelajar belajar mengikut keupayaan mereka. iaitu yang berasakan falsafah Pembelajaran Masteri Bloom (1968 ) akhirnya secara umum diiktiraf sebagai pembentuk teori klasik terhadap Pembelajaran Masteri. Program pembelajaran tersebar dalam abad tersebut. Melalui percubaan untuk menyediakan pelajar dengan bahan – bahan yang membolehkan mereka bergerak maju berasakan kebolehan sendiri dan menerima maklum balas secara konstan pada setiap aras penguasaan mereka. Bagaimanapun tanpa satu teknologi yang dapat menampung program yang berjaya.Idea untuk Pembelajaran Masteri bergerak pada satu tahap anjakan di mana tanggungjawab pembelajaran adalah bergantung sepenuhnya kepada guru. Kegagalan dalam pembelajaran terletak pada pengajaran guru dan bukan kepada kurangnya pada pihak pelajar. (Levine.

1976 ). Model Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan penggunaan objektif pengajaran dan reka bentuk yang sistematik terhadap program pengajaran. Pembelajaran Masteri telah diaplikasikan secara meluas di sekolah.masteri.1989. Tambahan pula. program Pembelajaran Masteri cenderung untuk menggunakan sekian banyak masa dan usaha untuk dilaksanakan yang mana kebanyakan guru dan sekolah tidak bersedia untuk memahami konsep ini dan menerima serta berkembang. penekanan Sebagai kepada teoretikal skinner pembelajaran individu dan kepentingan tindak balas. Efthim & Burn. Bloom berpendapat. termasuk kepercayaan bahawa manusia adalah berlainan dan berbeza dalam keupayaan mereka. terdapat beberapa kelemahan teoretikal dan praktikal. selain menguasai bahan – bahan yang dipelajari Pembelajaran Masteri mampu meningkatkan sikap dan minat ( Fehlen.beza (lihat Cox & Dunn. Penyelidikan menunjukkan ia boleh memperbaiki dan meningkatkan keberkesanan pengajaran (umpamanya. Block. Prosedur pembelajaran dapat meningkatkan hasil pembelajaran dalam semua pelajaran. 1979). Mereka cenderung untuk sampai kepada aras pencapaian yang berbeza. iaitu pengukuhan adalah juga relevan kepada Pembelajaran Masteri . Di sebaliknya. Model Mager yang berkaitan dengan pengajaran rujukan kriteria adalah satu percubaan tambahan untuk rangka melaksanakan kerja model Pembelajaran dengan Masteri. Slavin 1987).

LR =F ( time spend learning / time needed to learn. pelajar diperlukan mengusai bahan – bahan sehingga ke satu tahap yang khusus sebelum mereka boleh meneruskan pembelajaran mereka yang baru John b caroll menamakan pembelajaran mengikut masa sebagai kadar pembelajaran LR yang memakai formula seperti berikut . iaitu kesanggupan menunggu pelajar dan peluang untuk belajar. Teori baru Caroll telah diasaskan kepada idea bahawa semua pelajar mempunyai potensi untuk belajar semua jenis pengajaran yang diberi.) IA menerangkan bahawa kadar pembelajaran adalah satu fungsi masa yang dimiliki oleh pelajar untuk belajar yang dap memenuhkan masa sebenar yang diperlukan bagi satu – satu situasi atau pengajaran yang diberi. Carooll mengenal pasti dua faktor yang memberi kesan kepada kadar pembelajaran pelajar. Perkara pertama dikawal oleh pelajar.Strategi Pembelajaran Masteri Berdasarkan penyelidikan terhadap pembelajaran. iaitu sebanyak mana masa mereka gunakan untuk pembelajaran dan kedua ialah masa yang diperuntukkan untuk belajar atau menilai bahan – bahan di bilik darjah. Tidak terdapat pelajar yang dianggap baik atau lemah atau sebagai pelajar yang pantas atau perlahan. . tidak ada strategi yang boleh menghasilkan satu penemuan yang baik selain pembelajaran masteri. Dalam Pembelajaran Masteri. dengan syarat mereka diberi masa yang berbeza – beza untuk melaksanakannya.

Teori pembelajaran masteri berkesudahan dengan satu peralihan yang radikal dalam tanggungjawab guru. a) Kecekapan boleh meramal kadar pembelajaran pelajar. Rumusan itu diperlihatkan seperti berikut . Ini berlaku pada tahun 968. .Bagaimanapun. Kegagalan pelajar bersandar kepada pengajaran guru dan bukan keran ketidakupayaan pada pihak yang sejajar. Dalam persekitaran pembelajaran jenis ini cabaran berlaku terutamanya dalam penyediaan cukup masa dan menggunakan strategi pengajaran yang sesuai supaya semua pelajar mampu mencapai aras pembelajaran yang sama. Bloom terpesona dengan idea –idea Carooll dan menggunakan idea tersebut untuk membuat rumusan tentangnya. dan beliau mempercayai ia harus boleh menentukan kadar pembelajaran peljar yang dijangka mencapai aras tertentu dalam prestasi penguasaan. b) Melihat kepelbagaian pengajaran di bawah kawalan pengajar seperti peluang – peluang belajar dan kualiti pengajaran c) Pengajar harus boleh memastikan yang setiap pelajar berkebolehan mencapai objektif khusus yang di tentukan. Bloom membuat kesimpulan bahawa masa yang mencukupi dan berkualiti pengajaran membolehkan semua pelajar boleh belajar. pada tahun 1960-an Benjamin Bloom telah terlibat dalam satu penyelidikan terhadap perbezaan perbezaan individu yang diaplikasikan dalam pembelajaran. Bloomlah yang telah memperkembangkan sepenuhnya konsep yang disebut sebagai Pembelajaran Masteri.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful