You are on page 1of 3

Mathematics

1. Differentiate prime from composite numbers.


2. Identify the factors of a given number up to 100.
3. Write a number as a product of its prime factors.
4. Find the common factors and the greatest common factor (GCF) of two numbers using the following
methods: listing, prime factorization and continuous division.
5. Find the common multiples and the least common multiples (LCM) of two numbers using the
following methods: listing, prime factorization and continuous division.
6. Identify proper fractions, improper fractions and mixed numbers.
7. Visualizing and representing fractions that are less than one, equal to one and greater than one.
8. Change improper fractions to mixed numbers and vice versa.
9. Change fractions to lowest term.
10. Visualizing addition and subtraction of similar fractions.
11. Perform addition and subtraction of similar/dissimilar fractions or whole numbers.
12. Solve word problems involving addition and or subtraction of fractions.
13. Visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines and money.
14. Rename decimal numbers to fractions whose denominators are factors of 10 and 100.
15. Rename fractions whose denominators are factors of 10 and 100 to decimal numbers.
16. Give the place value of a digit of a given decimal number.
17. Read and write decimal numbers through hundredths.
18. Round decimal numbers to the nearest whole number and tenths.
19. Compare and arrange decimal numbers.

MAPEH
MUSIKA/MUSIC ( 10 items)
1. Natutukoy ang daloy ng melody tulad ng inuuulit, pataas na pahakbang, pababa na pahakbang,
pataas na palaktaw at pababa na palaktaw
2. Natutukoy ang mga Pitch Name ng mga guhit at puwang ng G clef staff
3. Nakikilala ang G-clef at nasasabi ang gamit nito
4. Natutukoy ang mga pitch name ng ledger line ng G clef staff
5. Nakikilala ang pinakamataas at pinakamahabang antas ng mga note sa musika at nasusukat ang lawak
ng tunog nito
6. Nakikilala ang wastong tono sa ibat ibang pagitan ng melody

ARTS/ SINING ( 10 items)


1. Natutukoy ang tamang pagguhit ng ibat ibang tanawin sa pamayanang cultural ayon sa foreground,
background at middle ground
2. Nalalaman ang kasuotan at palamuti ng pangkat-etniko sa isang pamayanang kultural sa bansa gamit
ang overlapping design
3. Naiisa-isa ang mga kultura ng mga pangkat-etniko ng Lanao
4. Nasasabi ang ibat ibang pagdiriwang o selebrasyon sa mga pamayanang kultural sa bansa gaya ng
Baguio City at Bacolod
5. Naipagmamalaki ang kultura at likhang-sining ng pamayanang kultural
6. Natutukoy ang mga kulay na matitingkad at malamlam
7. Natutukoy ang mga elemento ng sining sa paggawa ng myural

PHYSICAL EDUCATION ( 10 items)


1. Natutukoy ang mga gawaing pisikal na nagdudulot ng muscular strength at muscular endurance na
naaayon sa Physical Activity Pyramid Guide
2. Naihahambing ang pagkakaiba ng lakas at tatag ng kalamnan.
3. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng agility ( liksi) bilang sangkap sa Physical Fitness
4. Nakakasusunod sa alituntunin ng mga invasion games ng larong patintero, agawang beys at agawang
panyo
5. Nakikilala ang mga larong lumilinang sa kasanayan ng bilis at liksi
6. Napapahalagahan ang kasiyahn na puno ng enerhiya at tiyaga, paggalang sa kapwa at patas na
pakikipaglaro
7. Nakakasunod sa wastong paraan ng laro na may pag-iingat at naipapakita ang sportsmanship sa
paglalaro

HEALTH ( 10 items)
1. Nakikilala ang mga nakakahawang sakit
2. Nakapagbibigay halimbawa ng isang pathogens o mikrobyo na sanhi ng sakit
2. Nailalarawan ang isang halimbawa ng nakakahawang sakit
3. Naiisa-isa ang ibat ibang element o sangkap ng chain of infection ( kadena ng impeksiyon)
4. Nailalarawan kung papaano naipapasa o naisasalin ang mga nakakahawang sakit mula sa isang tao sa
ibang tao
5. Naiisa-isa ang mga pamaraan kung paano mapananatiling malusog ang katawan at pagsugpo sa
karaniwang nakakahawang sakit

Araling Panlipunan
1. Nailalarawan ang mga gawaing
pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng bansa
1.1. Naiuugnay ang kapaligiran sa uri ng hanapbuhay
1.2. Naihahambing ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa.
1.3 . Nabibigyang-katwiran ang pag-aangkop na ginawa ng mga tao sa kapaligiran upang
matugunan ang kanilang pangangailangan
2. Nailalarawan ang iba't ibang pakinabang pang ekonomiko ng mga likas yaman ng bansa.
3. Nasusuri ang kahalagahan ng matalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng mgalik as na yaman ng
bansa
3.1. Natatalakay ang ilang mga isyung pangkapaligiran ng bansa
3.2. Naipaliliwanag ang matalino at di- matalinong mga paraang pangangasiwa
ng mga likas na yaman ng bansa
3.3. Naiuugnay ang matalinong panga-ngasiwa ng likas na yaman sa pag-unlad
ng bansa
3.4. Natatalakay ang mga pananagutan ng bawat kasapi sa pangangasiwa at
pangangalaga ng pinagkukunang yaman ng bansa
3.5. Nakapagbibigay ng mungkahing paraan ng wastong pangangasiwa ng likas
yaman ng bansa
4. Naiiugnay ang kahalagahan ng pagtangkilik ng sariling produkto sa pag-unlad at
pagsulong ng bansa
5. Natatalakay ang mga hamon at oportunidad sa mga gawaing pangkabuhayan ng
bansa
6. Nakakalahok sa mga gawaing lumilinang sa mga pangangalaga at nagsusulong ng
likas kayang pag-unlad ng mga likas yaman ng bansa.
7. Nailalarawan ang mga pagkakakilanlang kultural ng Pilipinas
7.1. Natutukoy ang ilang halimbawa ng kulturang Pilipino sa iba't ibang rehiyon
ng Pilipinas
7.2. Natatalakay ang kontribusyon ng mga iba't ibang pangkat sa kulturang Pilipino
7.3. Natutukoy ang mga pamanang pook bilang bahagi ng pagkakakilanlang
kulturang Pilipino
7.4. Nakagagawa ng mungkahi sa pag-susulong at pagpapaunlad ng kulturang
Pilipino
8. Nasusuri ang papel na ginagampanan ng kultura sa pagbuo ng pagkakilanlang
Pilipino
9. Naipapakita ang kaugnayan ng heograpiya, kultura at pangkabuhayang gawain sa
pagbuo ng pakakilanlang Pilipino
10. Natatalakay ang kahulugan ng pambansang awit at watawat bilang mga sagisag ng
bansa
11. Nakabubuo ng plano na magpapakilala ng pagmamalaki sa kultura ng mga
rehiyon sa malikhaing paraan

SCIENCE
1. Demonstrate first aid measures to common bone and muscle injuries.
2. Describe the functions of the bones and muscles.
3. Identify the function of stomach and small intestine in food digestion.
4. Classify the most common problems related to digestion.
5. Identify common kidney disorders and diseases and their treatments.
6. Classify the function of the heart and lungs in the body.
7. Enumerate heart and lungs ailments.
8. Identify the different function s of the brain and how it works.
9. Identify the common causes of illnesses of the brain.
10. Identify ways to protect the internal organs of the body.
11. Infer that animals have different body structures that make them adapt to water and land.
12. Understand that animals have different body structures in getting or eating their food.
13. Infer that animals have body structures to protect themselves from their enemies.
14. Compare the body movements of animals in their habitat.
15. Identify the animals to adapted to particular habitat.
16. Identify the characteristics of terrestrial and aquatic plants.
17. Identify the specialized structures of terrestrial and aquatic plants.
18. Identify plants that grow in water, soil and air.
19. Distinguish monocot and dicot seeds as to its structures.
20. Identify the parts of the seed.
21. Recognize the different stages of the life cycle of animals undergoing complete metamorphosis.
22. Describe some animals that undergo incomplete metamorphosis in their life cycle.
22. Identify the animals that are egg-laying.
23. Describe the stages of the human development.

FILIPINO
Naibibigay ang kahulugan ng salita sa pamamagitan ng kasingkahulugan .
Napagsunod-sunod ang mga pangyayari sa tekstong napakinggan
Nakapagbibigay ng sariling hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang teksto
Nagagamit ang magagalang na pananalita sa ibat ibang sitwasyon sa paghingi ng pahintulot
Nasasagot ang mga tanong na literal
Naipahahayag ang sariling opinion o reaksyon sa teksto
Nabibigyang kahulugan ang salitang iisa ang baybay ngunit magkaiba ang diin
Nagagamit nang wasto ang pang-uri
Nagagamit ang pariralang pang-abay sa paglalarawan ng kilos
Nasasabi ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa narinig na teksto
Natutukoy ang mga bahagi liham pangkaibigan