You are on page 1of 1

Name: Nature: Rank:

Player: Demeanor: First Team:


Chronicle: Breed: Concept:

Attributes
Physical Social Mental
Strength ___________OOOOO Charisma___________
OOOOO Perception___________
OOOOO
Dexterity __________
OOOOO Manipulation_________

OOOOO Intelligence__________

OOOOO
Stamina ___________ OOOOO Appearance__________

OOOOO Wits______________ OOOOO

Abilities
Talents Skills Knowledges
Alertness___________OOOOO Animal Ken_________ OOOOO Bureaucracy_________ OOOOO
Athletics___________OOOOO Crafts______________OOOOO Computer___________ OOOOO
Brawl______________ OOOOO Drive______________ OOOOO Enigmas____________ OOOOO
Dodge_____________OOOOO Etiquette___________OOOOO Investigation________OOOOO
Empathy___________OOOOO Firearms___________OOOOO Law______________OOOOO
Expression___________
OOOOO Leadership___________
OOOOO Linguistics__________OOOOO
Intimidation_________
OOOOO Melee_____________OOOOO Medicine____________ OOOOO
Leadership__________OOOOO Performance__________
OOOOO Occult____________OOOOO
Streetwise___________
OOOOO Stealth_____________OOOOO Politics_____________OOOOO
Subterfuge___________
OOOOO Survival____________OOOOO Science_____________ OOOOO

Advantages
Powers Backgrounds Other Traits
_______________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________ _________________OOOOO _________________OOOOO
_______________________
_______________________
_______________________ Rage Health
_______________________
O O O O O O O O O O Bruised
Hurt -1
Taints Injured -1
_______________________ Wounded -2
_______________________ Gnosis Mauled -2
_______________________ O O O O O O O O O O Crippled -5
_______________________
_______________________ Incapacitated
_______________________
_______________________ Willpower Experience
_______________________ O O O O O O O O O O
_______________________