You are on page 1of 62

Czy marzyo Ci si kiedy, eby wszystko,

czego dotkniesz, przemieniao si w zoto?


DOTYK MIDASA
Mityczny krl Midas chcia, by wszystko, czego dotknie, przemieniao si w zoto.

Kenneth E. Hagin
Jednak gdy jego yczenie si spenio, odkry, e ju nie chce tej magicznej zdolnoci!
Kenneth E. Hagin podczas ponad szedziesiciu piciu lat midzynarodowej
posugi czsto naucza o powodzeniu w yciu wierzcych. W swojej najnowszej ksi-
ce, Midasowy dotyk, kadzie stay nacisk na zrwnowaone, biblijne podejcie do tego
istotnego zagadnienia.
Pastor Hagin wyjania, e niezgodne z Pismem witym nauczanie zarwno
nawoywanie do ascetyzmu i ycia w ubstwie, jak te kadzenie przesadnego nacisku
na powodzenie moe wprowadzi chrzecijanina do rowu bdu po jednej lub po
drugiej stronie waciwej drogi. Wierzcy powinni zachowywa rwnowag, kroczc
rodkiem wyznaczonego nam szlaku.
Zburz mity, ktre narosy wok biblijnej koncepcji powodzenia! Ksika Midasowy
dotyk pomoe Ci zachowa rwnowag w yciu.
Oto niektre kwestie poruszone w treci:
Czy wierzcy powinni si spodziewa stokrotnego plonu ze swoich oar?
Czy nadprzyrodzone umorzenie dugw to idea zgodna z Pismem witym?
Czy bogactwo grzesznikw dostanie si w rce sprawiedliwych?
Czy chrzecijanom przysuguje prawo do otrzymania transferu dbr czasw
ostatecznych?
Czy nadawanie nazwy zasiewanemu ziarnu jest zgodne z Pismem witym?
Czy powiniene wierzy, e Bg da Ci podwjn miar?

DOTYK MIDASA
O autorze
Suba Kennetha E. Hagina trwaa ponad 70 lat od momentu kie-
dy jako siedemanstoletni chopiec dowiadczy od Boga cudowne-
go uzdrowienia z powanej wady serca oraz z nieuleczalnej choroby
krwi. Chocia w 2003 roku odszed do Pana, jego suba wci jest
bogosawiestwem dla wielu. Kenneth Hagin Ministries nada-
je program radiowy Seminarium Wiary w Eterze, transmitowany
w caych Stanach Zjednoczonych oraz w ponad stu innych krajach,
wydaje bezpatny miesicznik Word of Faith, organizuje krucjaty ewangelizacyjne o za-
sigu krajowym, prowadzi korespondencyjn szko biblijn RHEMA, Centrum Biblij-
ne RHEMA, Stowarzyszenie Absolwentw RHEMA, Midzynarodowe Stowarzyszenie
Duszpasterskie RHEMA oraz sub wrd winiw. Kenneth E.
www.sklep.af.com.pl
Instytut Wydawniczy
COMPASSION

ISBN 987-83-89918-35-2
Hagin
www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compass
DOTYK MIDASA
Kenneth E. Hagin

COMPASSION

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Tytu oryginau: Midas Touch

Przekad: Marek Piszczek


Korekta: Zesp

Dotyk Midasa
ISBN 978-83-89918-35-2

copyright 1994 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin


Minstries, Inc. All Rights Reserved.

Polskie tumaczenie, copyright 2008


Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin
www.compassion.pl

Wspwydawca: Wydawnictwo AF
biuro@af.com.pl

O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie cytaty


z Pisma witego pochodz z Biblii Tysiclecia. Pozostae przeka-
dy oznaczono nastpujco:

BG Biblia Gdaska
BT Biblia Tysiclecia
BP Biblia Poznaska
BWP Biblia Warszawsko-Praska
KJV King James Version
NIV New International Version
TLB The Living Bible
MSG The Message: The Bible in Contemporary Language

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Spis treci

Od autora 7
Wprowadzenie 9
Rozdzia 1
Racz poszczci 17
Rozdzia 2
Nasza wadza w dziedzinie nansw 27
Rozdzia 3
Czy Jezus by ubogi 45b
Rozdzia 4
Cel powodzenia 65
Rozdzia 5
Czy kaznodziejom powinno si powodzi 85
Rozdzia 6
Unikanie naduy i bdnych praktyk 139
Rozdzia 7
Zrwnowaone, bdne nauczanie 149
Rozdzia 8
Dwadziecia cztery zasady zapisane
w nowotestamentowych Listach, dotyczce
pienidzy, dawania i powodzenia 173
Rozdzia 9
Chod w wietle 195

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Od autora

Wielu wspczesnych chrzecijan nie rni si zbyt wiele od krla


Midasa. Podajc bogactw i dbr materialnych bardziej ni czego-
kolwiek innego, zaczli bdzi, przez co odczyli si od Boej mocy.
Niejeden wierzcy si zastanawia, dlaczego nie dowiadcza peni
Boych bogosawiestw. Celem niniejszej ksiki jest wyjanienie
pewnych zagadnie dotyczcych pienidzy i nauczania prosperity,
a take zachta do zrwnowaonego podejcia w tej kwestii.
W miar wprowadzania w czyn Sowa Boego o nansach i powo-
dzeniu, bdziesz zauwaa coraz wicej przejaww dziaania Jego
mocy w kadej sferze swojego ycia. Zobaczysz rozkwit w dziedzi-
nach, w ktrych dotd panowaa martwota. Dziki posuszestwu
Sowu Pana Twoje ycie zacznie przynosi dobre owoce!
Podczas lektury tej ksiki pozwl, by Duch wity objawia Ci
biblijne prawdy. Nie tylko zaspokoisz swoje pragnienia, ale te sta-
niesz si bogosawiestwem dla wielu innych ludzi!
Kenneth E. Hagin

www.compassion.pl
7
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Wprowadzenie

Ten czowiek jest jak Midas mwi si czasem o kim ambit-


nym, kto odnosi sukcesy. Czego by nie dotkn, zamienia si
w zoto.
Zazwyczaj ludzie wypowiadaj takie sowa z podziwem, niemale
z zazdroci, przyznajc, e dana osoba dysponuje nie lada umiejt-
nociami gromadzenia dbr materialnych lub, e sprzyja jej w tym
los.
Zgodnie z mitologi greck Midas by krlem Frygii, panujcym
w VIII w. p.n.e. Dysponowa ogromnym bogactwem i podobno po-
siada wicej zota ni ktokolwiek inny na wiecie. W podziemiach
swojego paacu przechowywa niezliczone iloci monet i sztabek tego
kruszcu. Codziennie godzinami podziwia i przelicza swoje kosztow-
noci.
Nie wane jednak, ile udao mu si ju zgromadzi i schowa
w skarbcu cigle mu byo mao. Paa nieustannym pragnieniem
posiadania wicej. Bez koca te marzy i obmyla, jak pomnoy
swoje zasoby.
Wedug legendy pewnego dnia Midasowi ukazaa si jaka posta
odziana w biae szaty i zaproponowaa, e speni jedno jego yczenie.
Krl natychmiast poprosi o zoty dotyk aby wszystko, czego do-
tknie, przemieniao si w zoto.
Gdy si obudzi nastpnego ranka, odkry, e jego lniane posanie
przeksztacio si w tkanin ze zotych nici! Jkn z zachwytu i zerwa
si na rwne nogi. Nastpnie dotkn ramy swojego oa a ona na-
tychmiast przemienia si w zoto.
To si dzieje naprawd! wykrzykn. Potra przemienia
w zoto!
Zacz biec z komnaty do komnaty, muskajc po drodze ciany
i meble. W ogrodzie chodzi od krzaka do krzaka, dotykajc r i in-
nych kwiatw, obserwujc, jak si przemieniaj w jego ukochany me-
tal.

www.compassion.pl
9
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Wikszoci ludzi ta cz legendy najgbiej zapada w pami. Po-


mys, e mona by zamienia wszystko w zoto bez wysiku zapew-
niajc sobie nieograniczone bogactwo zdaje si fascynowa wielu.
Niewtpliwie o tym wanie myl ludzie, mwic, i kto dysponuje
dotykiem Midasa.
Jednake dalszy cig mitycznej opowieci nie jest wcale taki idyl-
liczny.

Jeli dostaniesz, czego chcesz,


to bdziesz dalej tego chcia?
Rozkoszowanie si now umiejtnoci w kocu krla zmczyo.
Usiad wic, aby poczyta, zanim nie podadz mu niadania. Jednak
gdy tylko wzi ksik do rki, natychmiast przemienia si w zoto.
Potem prbowa zje brzoskwini, wzi do ust yk owsianki,
ugry kawaek chleba ale efekt by taki sam! Nawet woda w kubku
cia si w bry cennego kruszcu.
Midas wpad w panik. Skoro nawet ywno przemienia si
w zoto, to jak bd mg jeszcze cokolwiek zje? zacz si gorcz-
kowo zastanawia.
Wtedy do komnaty wesza jego crka, Aurelia. Tylko j krl darzy
rwnie siln mioci co zoto. Aurelia podbiega do ojca, obja go
i pocaowaa. Ku przeraeniu Midasa, jego kochana, wesoa creczka
zastyga w bezruchu, stajc si zotym posgiem.
Wadca jkn bolenie, przeraony tym okropnym widokiem.
Dosta, o co poprosi, lecz nagle sobie uwiadomi, e ju duej tego
nie chce.
Na szczcie, to jeszcze nie koniec opowieci.

Odkrywanie prawdziwego bogactwa


Nagle znowu pojawia si istota ubrana na biao i zapytaa:
Krlu Midasie, czy nie jeste najszczliwszym z ludzi?
Bynajmniej jkn krl. Jestem teraz najbardziej poaowania
godnym ze wszystkich stworze.
www.compassion.pl
10
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Wprowadzenie

Jak to? Czy nie speniem twojego yczenia i nie masz zdolnoci
przemieniania wszystkiego w zoto?
Tak, lecz staa si ona dla mnie przeklestwem mwi Midas ze
zami w oczach. Straciem wszystko, co naprawd kochaem.
To znaczy, e wolaby skrk od chleba albo yk wody, zamiast
tego magicznego dotyku?
O, tak! wykrzykn krl. Oddabym zoto caego wiata, eby
odzyska crk.
Zgodnie z mitem istota odziana w biel polecia Midasowi wykpa
si w pewnym rdeku, aby zmy z siebie magiczn zdolno. Oprcz
tego krl mia przynie ze sob nieco wody z tamtego zdroju, eby
ni pokropi Aureli i wszystko, co chcia przywrci do dawnego
stanu.
Tak wic mityczny krl Midas ochoczo zrezygnowa z nadprzyro-
dzonej umiejtnoci, by na nowo si cieszy tym, co w yciu najprost-
sze rodzin, jedzeniem i piknem natury. Uwiadomi sobie, e s
rzeczy cenniejsze od zota.
Jeli o nas chodzi, nie yjemy w wiecie bani. Nie ma adnego
dotyku Midasa lub innego magicznego sposobu na wzbogacenie si.
S natomiast pewne sposobnoci, z ktrych mog skorzysta ludzie
skonni, by starannie i wiernie uywa swojego rozumu i rk do pracy.
Istniej te biblijne zasady, ktrych Bg przestrzega, darzc ludzi po-
wodzeniem i bogosawiestwem.

Zachowywanie rwnowagi
midzy skrajnociami
Przez ponad szedziesit pi lat suenia Panu czsto zajmuj si
kwesti powodzenia dla wierzcych, niezmiennie podkrelajc ko-
nieczno zrwnowaonego, biblijnego podejcia do tego zagadnie-
nia. Zauwaam te wiele doktryn i praktyk, ktre bd wspomagaj,
bd powstrzymuj wzrost Ciaa Chrystusa. Widuj, jak ludzie wier-
nie sucy Bogu zachowuj waciwy kurs w swoim yciu i precyzyj-
nie poruszaj si w zgodzie ze Sowem i Duchem, co przynosi ogrom-
ne bogosawiestwo wielu wierzcym. Niestety, zauwaam rwnie,

www.compassion.pl
11
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

e inni popadaj w skrajno i schodz na manowce, rujnujc swoj


sub dla Boga, a przy tym ranic i rozczarowujc mnstwo osb.
Z wasnego dowiadczenia wiem, e w praktycznie kadej kwestii
poruszanej przez Pismo wite mona porusza si rodkiem drogi
okazywa roztropne, zrwnowaone podejcie lub wpa do rowu
bdnego nauczania po jednej lub po drugiej stronie szlaku. Koci
nie zawsze okazywa si dobrym kierowc i czsto miewa problemy
z utrzymaniem si na trasie. Dlatego obserwujc stosunek chrzecijan
do niemal kadej biblijnej kwestii, mona odnie wraenie, e nie-
ktrzy siedz w rowie po jednej lub po drugiej stronie waciwej
drogi.
W historii Kocioa do skrajnoci doprowadzano prawie wszystkie
istotne doktryny, w tym nauczanie o chrzcie, zmartwychwstaniu,
Trjcy witej, darach usugiwania, uzdrowieniu i yciu przez wiar.
Kwestia pienidzy i powodzenia nie jest wyjtkiem. W tym przypad-
ku wrowie po jednej stronie drogi siedz ludzie, ktrzy twierdz, e
Jezus y w skrajnym ubstwie, pienidze s ze a biblijna koncepcja
powodzenia nie ma kompletnie nic wsplnego z dobrami materialny-
mi. Do drugiego rowu wpadli natomiast ci, ktrzy nauczaj, e bo-
gacenie si jest gwnym celem wiary, Bogu najbardziej zaley na na-
szym materialnym dobrobycie a zasobno portfela stanowi najlepszy
dowd duchowoci jego waciciela. Gdzie zatem ley prawda? Z dala
od obu tych skrajnoci, na znacznie wyej pooonym terenie.
W obecnym czasie dostatku i obtoci odpowiedzialni przywdcy
chrzecijascy coraz bardziej si przejmuj nasilaniem si wrd
chrzecijan bdw doktrynalnych oraz skrajnych postaw wobec na-
uczania o powodzeniu. Rwnie ja czuj si zobligowany, aby mwi
o tym do caego Kocioa i wyjania kwestie dotyczce nansw i da-
wania. Niniejsza ksika jest prb wskazania wszystkim szczerze szu-
kajcym, gdzie znajduje si rodek drogi w biblijnym nauczaniu o po-
wodzeniu.
Podejrzewam, e wielu, wielu ludzi chrzecijan i niechrzecijan
podobnie jak mityczny krl Midas odkryo ju, e to, co mona
kupi za pienidze, nie daje czowiekowi trwaej radoci, a powodze-
nie nansowe, pozbawione celu o wymiarze wiecznym, prowadzi do
rozczarowania i braku spenienia.

www.compassion.pl
12
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Wprowadzenie

W tej ksice chc si z Tob, Czytelniku, podzieli prawdami,


ktre poznaem poprzez uwane badanie Pisma witego, wprowa-
dzanie w ycie zalece Boego Sowa i okazywanie posuszestwa go-
sowi Ducha witego. Modl si, aby zrozumia je, przyj i na za-
wsze zachowa zrwnowaon, praktyczn i zdrow postaw wobec
kwestii powodzenia.

Kenneth E. Hagin

www.compassion.pl
13
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
VI
Unikanie naduy
i bdnych praktyk

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Rozdzia szsty

Unikanie naduy
i bdnych praktyk

We wspczesnej cywilizacji pienidze s nieodzowne. Dla wik-


szoci ludzi w zamierzch przeszo odeszy ju czasy, gdy caa rodzi-
na musiaa ciko pracowa, eby zyska szeroko rozumian niezale-
no budujc swj wasny dom, ywic si tym, co sama wyhodo-
waa, samodzielnie zaopatrujc si w wod i paliwo, wytwarzajc
odzie na wasne potrzeby i korzystajc z naturalnych rodkw
transportu.
Obecnie najzwyklejsze nawet towary i usugi musimy nabywa.
Przeycie choby jednego dnia bez wydawania pienidzy byoby trud-
ne lub wrcz niemoliwe. Podobnie jak wspomniana zaleno od pie-
nidzy ksztatuje codzienno wikszoci ludzi, wywiera te wpyw na
dziaalno kociow i chrzecijaskich sub.

Zdobywanie pienidzy
na penienie posugi
Pozyskiwanie funduszy stao si faktem w naszym yciu. Jest ko-
nieczne dla kadej skutecznej organizacji chrzecijaskiej, aby moga
przetrwa.
Gordon Lindsay, jeden z wiodcych kaznodziejw ruchu zielono-
witkowego oraz przebudzenia uzdrowieczego w XX wieku, zaoy-
ciel zrzeszenia, znanego obecnie pod nazw Christ for the Nations
(Chrystus dla Narodw), autor i wydawca wymienitych ksiek, cz-
sto mwi o zagroeniach i problemach, z jakimi borykaj si kazno-

www.compassion.pl
115
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

dzieje, starajc si zdoby fundusze na swoj dziaalno. Niektre


z jego uwag przytoczyem w poprzednim rozdziale. Teraz chciabym
zacytowa par fragmentw jego ksiki pt. The Charismatic Ministry
(Suba charyzmatyczna).

[Pienidze] w chrzecijaskim dziele odgrywaj wan rol. Za-


kres naszych poczyna w duym stopniu zaley od dostpnoci
nansw. Naturalne jest wic, e kaznodzieja poszukuje spo-
sobw i rodkw umoliwiajcych mu otrzymywanie funduszy
niezbdnych do wykonania pracy, do ktrej czuje si powoany.
Tu jednak na nieostronych ludzi czyha wiele puapek. Granica
midzy tym, co dozwolone, a tym, co niewaciwe, czsto jest
bardzo cienka. Niektrzy zbieraj na misje setki tysicy dolarw
i ich prac naley oceni wysoko. Inni za pozyskuj stosunko-
wo niewielkie sumy, lecz sposb, w jaki wchodz w ich posiada-
nie, budzi powszechne potpienie.
Jeeli zbiera si pienidze na jaki cel, ale wydaje si je w du-
ym stopniu na co innego, na przykad na reklam i promo-
cj, to takie postpowanie jest naciganiem ludzi. Sprawa jest
delikatna. Oczywicie, pozyskujc pienidze na misje, ponosi
si pewne koszty. Kto twierdzi inaczej, nie mwi prawdy. Jeeli
jednak wiksz cz zebranych funduszy zuywa si na wydatki
administracyjne, marketingowe itp., to co tu nie gra
Sposb zbierania oar na naboestwach jest niesychanie istot-
ny. Jeli na kadym spotkaniu chrzecijaskim lub na wik-
szoci z nich nawoywanie do hojnego dawania zajmuje zbyt
wiele czasu, reakcja danej spoecznoci prawdopodobnie bdzie
nieprzychylna. A o kaznodziejach, ktrzy wygaszaj tego typu
apele, panowa bdzie opinia, e zajmuj si przede wszystkim
zbieraniem pienidzy.*

Lindsay przez wiele lat obserwowa take, jak rne grupy religijne
stosuj specyczne przynty, aby pozyskiwa fundusze. Oto, co na-
pisa na ten temat:

*
Gordon Lindsay, The Charismatic Ministry, Christ for the Nations, Inc., Dallas,
1983 r., str. 51-52. Uyto za zgod.
www.compassion.pl
116
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Relikwie, koci, woda wicona, odpusty i tym podobne wabi-


ki byy przeklestwem redniowiecznego Kocioa. Stosowano
je szeroko do zbierania pienidzy, wykorzystujc ludzk nie-
wiadomo i przesdy. Obecnie niektrzy kaznodzieje ucieka-
j si do podobnych chwytw, by skusi innych do sypnicia
groszem
Mwic o wabikach, mamy na myli co, czemu przypisuje si
tajemn moc lub zalet rodzaj amuletu albo fetysza ktrego
stosowanie nie ma jednak adnych podstaw w Biblii
Jakie mog by te wabiki? Ich postacie wydaj si niezliczone,
poniewa raz po raz syszy si o nowych rodzajach. Niekom-
pletna lista moe obejmowa, co nastpuje: bogosawion
portmonetk, ktra w nadprzyrodzony sposb pomnaa
pienidze; dar prosperowania; magiczne obrazy, ktre poja-
wiaj si na nowo po zamkniciu oczu przez widza; specjal-
ny dywanik modlitewny; wity olej lub wod wicon,
ktre maj posiada szczeglne zalety; chusty, ktre w nad-
naturalny sposb zmieniaj kolor; bogosawione gwodzie;
bogosawione obrazki; bogosawione trociny, po ktrych
pono przeszed si anio; beczk z wod, na ktr zstpuje
anio i j porusza; demony zamknite w butelkach itd. To
tylko kilka przykadw z przebogatych zasobw powszechnie
oferowanych przynt.
Reformacja zacza si faktycznie wtedy, gdy Marcin Luter na-
bra przekonania, e wszystkie stosowane przez koci wabiki
relikwie, koci witych, drzazgi z prawdziwego krzya itp.
su wyudzaniu pienidzy i nie posiadaj przypisywanych
im waciwoci. Niech Bg wspiera wszystkich kaznodziejw,
aby wytrwali w prostocie i czystoci ewangelii, i nie prbowali
zwodzi ludzi takimi metodami.*

Na Lindsaya powoywa si take powaany historyk, David Ed-


win Harrell Jr., w swoim dziele na temat ruchu zielonowitkowego
pt. All Things Are Possible (Wszystko jest moliwe). Zauwaajc tro-
sk odpowiedzialnych przywdcw przebudzenia uzdrowieczego

*
Ibid., str. 50-51.
www.compassion.pl
117
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

w kwestii niesusznego kadzenia nacisku na pienidze, autor zacy-


towa sowa, jakimi Lindsay ostrzega przed duchem chciwoci.

Jednake to przebudzenie moe powanie przyhamowa, jeeli


Boe dziaanie podczas naboestw nadal bdzie wystawiane na
licytacje. Pewni ludzie s na tyle krtkowzroczni, e poprzez
niewaciwy stosunek do nansw zrujnowali swoj uytecz-
no dla Krlestwa Boego.1

Harrell przytoczy rwnie wypowied Donalda Gee, wpywowe-


go brytyjskiego redaktora, ktry nabra przekonania, e ruch uzdro-
wieczy stanowi przykrywk dla naduy nansowych i rozpowszech-
nia wyzysk. Napisa on: Naley przyzna, e w paru godnych ubole-
wania wypadkach komercjalizm zepsu [skazi] chrzecijaskie
wiadectwo.2
W swojej wasnej ksice pt. A Way To Escape (Droga ucieczki)
Gee stwierdzi: Dobre i wierne goszenie ewangelii doznaje osabie-
nia poprzez niebiblijne wezwania do oarowywania pienidzy, ktre
wielu przywiody do upadku.3
Kady uczciwy kaznodzieja i kada organizacja chrzecijaska w na-
szych czasach powinni na nowo usysze i wzi pod uwag ostrzee-*
nia tego oraz innych przywdcw. Niestety, nadal kwitn tego samego
rodzaju naduycia i bdne praktyki dotyczce nansw, ktre nkay
Koci od czasw Apostow.
aden kaznodzieja nie jest wolny od dowiadczania pokus w dzie-
dzinie nansw. Nie ma wtpliwoci, e diabe bdzie kadego chcia
wyprbowa, gdy tylko pojawi si jaka okazja, aby zrobi co poniej
biblijnych standardw lub z pominiciem osobistych zasad uczciwo-
ci. atwo mona racjonalizowa i usprawiedliwia niewaciwe me-
tody zdobywania funduszy, kiedy si odczuwa nansow presj, albo
gdy oczarowany tum jest skonny zoy hojn oar mioci.

1
Gordon Lindsay, Ten Rules We Must Follow If We Are to See a World-Shaking
Revival, The Voice of Healing, listopad 1949 r., str. 12. Uyto za zgod.
2
Donald Gee, Wind and Flame, wydanie poprawione i poszerzone, Springeld,
Mo., Assemblies of God Publishing House, 1967 r.
3
Donald Gee, A Way To Escape, Gospel Publishing House, Springeld, Mo., 1966
r., str. 31.

www.compassion.pl
118
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Duchowe zagroenia wice si z takimi pokusami s ogromne.


W Biblii znajdujemy surowe ostrzeenie, ktre monaby zastosowa
w podobnych sytuacjach: Kto mniema, e stoi, niech baczy, aby
nie upad (I List do Koryntian 10:12).
We wspczesnym Kociele, zwaszcza w grupach charyzmatycz-
nych, gosi si pewne doktryny i pielgnuje okrelone praktyki, ktre
mog si przyczynia do powstawania nieporozumie i zranie. Wie-
lokrotnie przyczyna bdu tkwi w tym, e kto wyrwa jaki werset lub
jego fragment z kontekstu, bd zbyt szeroko zacz stosowa t lub
inn zasad. Czasami zdarzaj si nadgorliwe prby nadania nowote-
stamentowego sensu okrelonej frazie lub formalnym szczegom ze
Starego Testamentu. Jeli takie dziaania osign skrajno, mog do-
prowadzi do naduy i bdnych praktyk.
Zbadajmy teraz kilka przykadowych doktryn rozpowszechnio-
nych w rnych miejscach w naszym kraju i za granic. Chocia lu-
dzie, ktrzy je gosz, mog nie mie zych zamiarw, to jednak ich
nauczanie stanowi potencjalne zagroenie dla niewinnych osb.

Czy powodzenie nansowe


jest oznak duchowoci?
Zgodnie z jedn z tych doktryn powodzenie nansowe to niechyb-
ny znak, e dany czowiek jest bardzo duchowy. Na podstawie licz-
nych fragmentw Biblii sugeruje si, i Bg wynagradza wiar i wi-
to materialnymi bogosawiestwami. Std za wyciga si wniosek,
e jeli kto nie jest nansowo zamony, musi mie jaki duchowy
brak w swoim yciu prawdopodobnie spowodowany niedostateczn
oarnoci.
Ludzie goszcy t doktryn mog cytowa, na przykad, Ewange-
li Mateusza 6:33 i mwi: Jeeli wszystko inne nie zostao ci doda-
ne, to znaczy, e najpewniej nie szukasz najpierw Krlestwa Boego.
Takie twierdzenie jest jednakowym naduyciem, jak zarzucenie cho-
remu, ktry nie zosta uzdrowiony, e najwyraniej nie ma do wia-
ry.

www.compassion.pl
119
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Prawda wyglda nastpujco: nage wzbogacenie si nie jest pew-


nym ani absolutnym wskanikiem Boego bogosawiestwa. Rwnie
dobrze mogoby ono wiadczy, e kto obrabowa bank lub los mu
dopisa w kasynie w Las Vegas! Jeeli samo bogactwo miaoby by
dowodem czyjej duchowoci, to handlarzy narkotykw i szefw mai
trzeba by byo uzna za duchowych olbrzymw. Zgodnie z Bibli ci,
ktrzy myl, e zysk jest pobonoci, s ludmi o zepsutym umy-
le, penymi przewrotnych dysput i wyzutymi z prawdy (I List do
Tymoteusza 6:5, KJV).
Cho w niektrych wersetach Pisma witego widzimy zwizek
materialnego powodzenia z Boym bogosawiestwem, jest rwnie
mnstwo innych fragmentw Biblii, ktre wyranie oddzielaj kwe-
stie doczesnego bogactwa i duchowego bogosawiestwa.
W Ksidze Przypowieci 10:22 (KJV) czytamy: Bogosawiestwo
Pana ono ubogaca, a On nie dodaje do niego utrapienia. Nato-
miast Aposto Jakub napisa: A niech brat ubogi chlubi si z wywy-
szenia swego, bogaty za z ponienia swego, gdy przeminie jak kwiat
trawy Posuchajcie, bracia moi umiowani! Czy to nie Bg wybra
ubogich w oczach wiata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami
Krlestwa, obiecanego tym, ktrzy go miuj? (List Jakuba 1:9-10;
2:5).
Aposto Pawe da Tymoteuszowi nastpujc rad:

Wielkim za zyskiem jest pobono wraz z poprzestawa-


niem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynielimy
na ten wiat; nic te nie moemy [z niego] wynie. Majc
natomiast ywno i odzienie, i dach nad gow, bdmy
z tego zadowoleni! A ci, ktrzy chc si bogaci, wpadaj
w pokus i w zasadzk oraz w liczne nierozumne i szkodliwe
podania. One to pograj ludzi w zgub i zatracenie
Bogatym na tym wiecie nakazuj, by nie byli wynioli, nie
pokadali nadziei w niepewnoci bogactwa, lecz w Bogu,
ktry nam wszystkiego obcie udziela do uywania.
I List do Tymoteusza 6:6-9, 17 (BT)

Niektre wersety w Ksidze Przypowieci wskazuj, e pewne bo-


gosawiestwa s korzystniejsze i bardziej zasuguj, bymy o nie za-

www.compassion.pl
120
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

biegali, ni dobra materialne o ile zaistniaaby konieczno wyboru


pomidzy jednym a drugim.

Lepiej mao z bojani Pana, ni wielkie skarby z niepoko-


jem.
Ksiga Przypowieci 15:16

Lepiej mie mao, lecz nabyte sprawiedliwie, ni obto


nabyt niesprawiedliwie.
Ksiga Przypowieci 16:8

Lepszy jest ubogi, ktry postpuje nienagannie, ni bogaty,


ktry chodzi krtymi drogami.
Ksiga Przypowieci 28:6

Krtko mwic, bogactwo materialne moe albo mie zwizek


z Boym bogosawiestwem, albo by od niego cakowicie oddzielo-
ne. Jasne zatem, e powodzenie nansowe nie jest niezawodn oznak
duchowoci czowieka.

Dawanie, aby bra


W ostatnich latach bardzo popularne stao si nauczanie, e dawa-
nie musi si mechanicznie czy z otrzymywaniem. Zgodnie z t
doktryn, jeli czego potrzebujesz, daj to komu innemu. Zasiej
samochd, eby dosta samochd. Zasiej garnitur, aby otrzyma
garnitur.
To kolejny przykad doprowadzania pewnej podstawowej prawdy
do skrajnoci. Kada biblijna prawda wskazuje nam drog, ktr
mamy i, ale po obu jej stronach znajduj si rowy bdu.
Niektrzy ludzie sprawiaj wraenie, jakby nie wiedzieli, e Bg
chce ich bogosawi. Kompletnie nie pojmuj praktycznego stosowa-
nia w swoim yciu prawa siania i cia. Dlatego traktuj dawanie wy-
cznie jako obowizek. Moe daj, ale nie wierz i nie spodziewaj
si, e cokolwiek od Boga otrzymaj. To smutne, gdy w ten sposb

www.compassion.pl
121
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

bez wtpienia rozmijaj si z czci bogosawiestw przygotowanych


dla nich przez Pana.
Natomiast w rowie po drugiej stronie drogi s ludzie zachanni,
ktrzy prbuj manipulowa Bogiem poprzez swoje dawanie. W ich
oczach taca do zbierania oar to co, jakby niebiaski automat do
sprzeday towarw wystarczy wrzuci pienidze, pocign za rcz-
k i mona odebra swoje bogosawiestwo! Taka motywacja do da-
wania jest niewaciwa.
Niektrzy, rozumujc w ten sposb, posuwaj si do najgupszych
pomysw. Na przykad, oddaj swj samochd w nadziei, e dostan
inny, lepszy. Tacy ludzie czasami s zmuszeni chodzi pieszo przez
bardzo dugi czas!
Nie mam wtpliwoci, e mog si pojawi sytuacje, w ktrych
Bg kae komu odda samochd jakiej osobie lub subie. W takim
wypadku, jeli nasze dawanie jest aktem posuszestwa i mioci, wy-
konywanym jak dla Pana, to wierz, e Bg odpaci nam za to swo-
im bogosawiestwem, by moe w postaci innego samochodu. Jed-
nake szczegowych, osobistych wskazwek, ktre Bg udzieli danej
osobie, nie mona uzna za powszechn doktryn obowizujc cay
Koci. Nie istnieje duchowy przepis na zasianie Forda i zcie
Mercedesa.
Wielu kaznodziejw wskazuje na wdow z Sarepty, jako przykad
osoby, ktra daa ze swego ubstwa, w zamian za co doznaa powodze-
nia. Zgodnie z siedemnastym rozdziaem I Ksigi Krlewskiej w Izraelu
panowa wwczas gd a wspomnianej kobiecie zostaa tylko odrobina
mki i par kropel oliwy. Miaa zamiar przygotowa z tego ostatni posi-
ek dla siebie i swojego syna, a nastpnie umrze z godu.
Wtedy prorok Eliasz poprosi j, eby najpierw przyrzdzia jeden
placek dla niego, a dopiero potem dla siebie i syna. Oznajmi jej te,
co powiedzia Pan: Mka w garncu nie wyczerpie si, oliwy w bace
nie zabraknie, a do dnia, kiedy Pan spuci deszcz na ziemi (I Ksiga
Krlewska 17:14). Kiedy wdowa okazaa posuszestwo, dajc chleb
Eliaszowi, jej zasoby ulegy cudownemu pomnoeniu; miaa wystar-
czajco duo jedzenia.
Jezus wspomnia o tym wydarzeniu na pocztku swojej ziemskiej
suby. Powiedzia: Wiele byo wdw w Izraelu w czasach Eliasza,
kiedy niebo byo zamknite przez trzy lata i sze miesicy, tak i by

www.compassion.pl
122
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

wielki gd na caej ziemi, a do adnej z nich nie zosta posany Eliasz,


tylko do wdowy w Sarepcie Sydoskiej. I byo wielu trdowatych
w Izraelu za Elizeusza, proroka, a aden z nich nie zosta oczyszczony,
tylko Naaman Syryjczyk (Ewangelia ukasza 4:25-27).
Zgodnie z tym, co napisano w Biblii, Bg nie ma wzgldu na oso-
b (Dzieje Apostolskie 10:34). Jego mio i bogosawiestwa s do-
stpne dla wszystkich. Nie ma jednak takiego absolutnego, duchowe-
go prawa, na podstawie ktrego kady miaby dowiadcza Boej do-
broci w dokadnie taki sam sposb.
Wierz, e uzdrowienie jest dla wszystkich. Tymczasem Jezus po-
wiedzia, e nie wszyscy bd uzdrowieni identyczn metod, co tr-
dowaty Naaman. ywi przekonanie, i powodzenie jest dla wszyst-
kich, ale zgodnie ze sowami Pana nie kady bdzie prosperowa do-
kadnie tak, jak wdowa z Sarepty. Bg nie powiedzia, e ktokolwiek
choruje, powinien si zanurzy siedem razy w Jordanie. Nie kaza te
kademu potrzebujcemu oddawa ostatniego ksa jedzenia Eliaszo-
wi. Nie ma uniwersalnych metod przyjmowania uzdrowienia i powo-
dzenia.
Jeli Pan powie Ci jasno i wyranie, e masz komu odda mary-
nark, zrb to. Tylko niech Twj czyn bdzie aktem mioci i posu-
szestwa. Wierz, e wwczas Bg nie zostawi Ci dygoczcego z zim-
na w samej koszuli. Jednak dopilnuj, eby mie waciw motywacj.
Nie oddawaj swojej marynarki tylko dlatego, e usyszae wiadectwo
jakiej osoby, ktra oddaa komu marynark, a potem otrzymaa sk-
rzan kurtk. Nie mw w swoim sercu: Ja te chc skrzan kurtk,
wic oddam komu marynark.
Nasze motywacje s nad wyraz istotne. Powinnimy ochoczo da-
wa, co Bg nam kae, nawet gdybymy mieli nigdy nic za to nie
otrzyma. Musimy zachowywa waciw postaw serca i wystrzega
si chciwoci. A z drugiej strony powinnimy wiedzie, e Bg rzeczy-
wicie chce, abymy Mu ufali i spodziewali si od Niego zaspokojenia
naszych potrzeb.

www.compassion.pl
123
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Nadawanie nazwy ziarnu


Niektrzy kaznodzieje kad ogromny nacisk na nadawanie na-
zwy ziarnu. Mwi ludziom: Kiedy przekazujecie swoj oar pie-
nin, nadajcie jej nazw. Jeli farmer chce zbiera kukurydz, to
musi zasia jej nasiona. Jeeli chce zbiera bawen, musi posia ziarna
baweny. Dlatego nadaj nazw swojemu ziarnu stosownie do tego, co
chcesz otrzyma.
Nie mam pewnoci, czy ta praktyka jest zgodna z Pismem wi-
tym. Nie znajduj adnych wersetw, na ktrych mona by j oprze.
Niewykluczone, e niektrym ludziom takie postpowanie pomaga
jasno okreli cele, jakie chc osign, wierzc Bogu. Dobrze jest
wyranie precyzowa, w co wierzymy, ale sdz, e nie powinnimy
ogranicza do tego lub owego bogosawiestwa korzyci, ktre mog
wypyn dla nas z danego daru.
Nie twierdz, e sianie ziarna jest niewaciwe; mwi teraz tylko
o nadawaniu nazwy ziarnu. Czytajc Bibli, wyranie widzimy, e
Bg chce, abymy siali i li. To dotyczy rwnie naszych nansw.
Z Pisma witego dowiadujemy si, i Pan pobogosawi swoje
dzieci, gdy bd one postpowa zgodnie z Jego Sowem (V Ksiga
Mojeszowa 28). Jestem przekonany, e On to czyni przede wszyst-
kim poprzez zastosowanie prawa siania i cia. Innymi sowy, jeeli
wiernie skadasz Mu dziesiciny i oary, On okae Ci swoj wierno
i otworzy okna niebieskie, i wyleje na Ciebie bogosawiestwa po-
nad miar (Ksiga Malachiasza 3:10).
Jak ju wczeniej napisaem, dziesicina to dziesi procent Twoje-
go dochodu. Oara natomiast to przewyszajca dziesicin dowolna
kwota, jak chcesz da zgodnie z postanowieniem Twojego serca lub
prowadzeniem Ducha witego. Podstawowy wzorzec dawania i przyj-
mowania, ustanowiony przez Boga dla dobra Jego dzieci, obejmuje
wanie te dwa sposoby okazywania oarnoci.
Jeli chodzi o mnie prywatnie, to nie nadaj nazwy ziarnu, m-
wic, e przekazuj dany dar, aby otrzyma to czy tamto. Ja po prostu
wierz, i Bg zaspokoi wszystkie moje potrzeby. Ufam, e On jest
moim Pasterzem i niczego mi nie brak. A daj, gdy kocham Pana.

www.compassion.pl
124
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Poniewa praktyka nadawania nazwy ziarnu nie opiera si na


Pimie witym, chc uczuli kaznodziejw, by jej nie stosowali jako
sztuczki do zbierania hojniejszych oar.
Pewien mj znajomy powiedzia: Koncentrowanie si na tym, co
moemy otrzyma w wyniku dawania, wypacza nasz postaw oar-
noci. Nie moemy si skupia wycznie na nagrodzie. Natomiast
powinnimy dawa, poniewa kochamy naszego Pana i Zbawiciela,
i wiemy, e to Mu si podoba.
Od wielu lat prowadz spotkania pod nazw All Faiths Crusades
(Krucjaty Wszelkich Wyzna), ktre odbywaj si w najrniejszych
kocioach i audytoriach caego kraju. W ich trakcie powicam te
troch czasu, aby przedstawi dziaalno naszej szkoy biblijnej
(RHEMA Bible Training Center) i cz wpyww nansowych ze
wspomnianych spotka przekazuj na pomoc dla tego orodka szko-
leniowego. Midzy innymi, dziki tak pozyskanym funduszom szkoa
moe nadal funkcjonowa, poniewa czesne od studentw pokrywa
zaledwie okoo jednej trzeciej kosztw.
Jednake zbieranie pienidzy dla tej placwki nie jest jedynym ce-
lem prowadzenia All Faiths Crusades ani nie jest najwaniejszym
priorytetem. Chocia to sprawa godna wsparcia, nie powicam jej
caego swojego czasu i wysikw.
Moje cele, poczynajc od najwaniejszych, s nastpujce:
doprowadzenie ludzi do przyjcia zbawienia,
doprowadzenie ludzi do wypenienia Duchem witym,
doprowadzenie ludzi do przyjcia uzdrowienia,
umocnienie wierzcych w ufnoci do Boga,
informowanie o dziaalnoci RHEMA Bible Training Center
i zbieranie dla niej wsparcia nansowego.
Uwaam, e kady wierzcy powinien mie podobn list powo-
dw, ktrymi si kieruje, okazujc oarno. Naleaoby je wymieni
w kolejnoci od najwaniejszych. Taki spis mgby wyglda nastpu-
jco:
daj, poniewa kocham Boga,
daj, poniewa chc Mu okazywa posuszestwo,
daj, poniewa chc wspiera Wielkie Posannictwo oraz dzia-
alno Kocioa,

www.compassion.pl
125
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Interpretuj Boe Sowo, jak naley
Zrozum, prosz, e nie pisz tego z cynizmem, ani nie staram si
zachwia niczyj wiar w zaspokojenie jego potrzeb przez Boga. Mam
jednak silne przekonanie, i musimy mie realistyczne, zdrowie po-
dejcie do nauczania w naszych kocioach. Powinnimy naleycie
wykada Sowo Boe i starannie poszukiwa prawdy, odpowiednio
interpretujc Pisma.
Przesadny nacisk na jak kwesti lub dodawanie wasnych kon-
cepcji do biblijnego nauczania zawsze przynosi wicej szkd ni ko-
rzyci. Od lat obserwuj, jak niektrzy chrzecijanie wycigaj faszy-
we, kompletnie nierealne wnioski z takich doktryn, jak ta o stokrot-
nym plonie. Sdzc, e otrzymali obietnic nadzwyczajnego, fenome-
nalnego zysku, podejmuj pewne dziaania. Gdy jednak ich oczeki-
wania si nie speniaj, popadaj w rozczarowanie i zniechcenie.
Wrmy do pytania, ktre zadalimy na pocztku. Czy wierzcy
powinni si spodziewa nansowej odpaty za swoje dziesiciny i oa-
ry w proporcji 1:100? Absolutnie, nie!
Czemu wic niektrzy kaznodzieje ucz inaczej? C, s ludmi
i jak kady czowiek niekiedy popeniaj bdy. Co jaki czas pojawia-
j si rne ekscytujce pomysy i koncepcje, a ludzie je podchwytuj
i staj si ich entuzjastami. atwo jest przyczy si do przedsiwzi-
cia, ktre masowo zyskuje zwolennikw, i nie zawraca sobie gowy
szczegowym badaniem go lub sprawdzaniem, co na jego temat na-
pisano w Biblii.
adnych par lat temu rwnie ja popeniem ten bd w zwizku
z nauczaniem o stokrotnym plonie. Podchwyciem, co na ten temat
mwili inni, i sam zaczem tak uczy. Gdy zbieraem oar, modli-
em si, eby Bg pobogosawi oarno ludzi, wynagradzajc im
stokrotnie. To dobrze brzmiao a wszyscy suchacze okazywali entu-
zjazm. Jednak za kadym razem, kiedy si tak modliem, odczuwaem
dziwny dyskomfort. Co byo nie w porzdku, ale nie wiedziaem
co.
Pewnego ranka, szykujc si do wyjcia na wykady w naszej szkole
biblijnej, siedziaem na ku i zakadaem skarpetki. Jedn miaem
ju na nodze a drug trzymaem jeszcze w rkach, kiedy Pan powie-
dzia do mnie:
www.compassion.pl
129
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Nikt jeszcze nigdy nie otrzyma stokrotnego plonu ze wszystkie-


go, co oarowa.
Zamurowao mnie. Siedzc tak z jedn skarpetk na nodze, a dru-
g w rkach, pomylaem: Czy ja si nie przesyszaem? Wydaje mi
si, e znam gos Pana. Syszaem Go ju wiele razy.
Panie powiedziaem, - Jezus mwi o siewcy, ktry wyszed, aby
sia. Nie wszystkie ziarna wyday owoc, ale niektre pomnoyy si
trzydziestokrotnie, inne szedziesiciokrotnie, a jeszcze inne stokrot-
nie.
Bg odpowiedzia mi, e przypowie, na ktr si powouj, nie
dotyczy pienidzy. Ziarnem jest Sowo. Gleba kamienista i zachwasz-
czona nie wydaa adnego plonu to s ci, ktrzy usyszeli Sowo, ale
nie przyjli go naleycie. Jednak nawet ziarna na dobrej glebie nie
owocoway jednakowo. Niektrzy chrzecijanie nie wzrastaj i nie
rozwijaj si, jak trzeba przynosz moe trzydziestokrotny plon.
Inni robi wiksze postpy. A jeszcze inni wyrastaj na wielkich, od-
danych, produktywnych ludzi penych wiary wydaj stokrotny
plon. Innymi sowy, czerpi maksymalne korzyci ze Sowa Boego,
ktre usyszeli.
Rwnie drugi, czsto cytowany fragment Pisma, o ktrym wcze-
niej wspomnielimy, nie dotyczy dawania pienidzy. W Ewangelii
Marka 10:28-30 czytamy o chrzecijaskiej subie. Tamte sowa Je-
zusa nie odnosz si pomnaania dziesicin i oar.
Moim zdaniem, istnieje due prawdopodobiestwo, e kto zoy
na oar jak kwot pienidzy, a potem otrzyma wielokrotnie moe
nawet stokrotnie wicej. Jednak na pewno nie stao si tak z kadym
dolarem, ktry kiedykolwiek ta osoba daa Panu! Bg powiedzia mi
wyranie, e nikt jeszcze nigdy nie otrzyma stokrotnego plonu ze
wszystkiego, co oarowa. A Ty otrzymae?
Jeeli w ubiegym roku dae w sumie 5 tysicy dolarw jako dzie-
siciny i oary, to czy otrzymae w zamian za to p miliona dolarw?
A jeli przekazae razem 20 tysicy, to dostae dwa miliony zwrotu?
A moe spodziewasz si, e je otrzymasz?
Chyba zrozumiae, o co mi chodzi. Ja te pojem t prawd i od-
td ju wicej nie mwi ludziom, eby oczekiwali na stokrotny plon
ze swoich oar. Trzymam si natomiast Pisma witego, w ktrym
czytam: Dawajcie, a bdzie wam dane. Miar dobr, czubat, utrz-

www.compassion.pl
130
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

sion, przelewajc si dadz wam w zanadrze (Ewangelia ukasza


6:38, BP). Ja si domagam bogosawiestwa ponad miar.

Namaszczenie do amania dugw


lub pomnaania pienidzy
Od czasu do czasu ludzie pytaj mnie o kaznodziejw, ktrzy na
podstawie swoich wasnych bd cudzych twierdze uchodz za szcze-
glnie namaszczonych do przeamywania mocy dugu w yciu in-
nych albo sprowadzania zwielokrotnionego zwrotu na darczycw.
W wikszoci wypadkw ta specjalna zdolno ma si aktywowa wy-
cznie w yciu osb, ktre co oaroway danemu kaznodziei.
Nie znam ani jednego wersetu, mogcego suy za podstaw dla
takich praktyk. Obawiam si, e s one pewnego rodzaju chwytami,
majcymi nakoni ludzi do dawania, i ostatecznie mog si okaza
niebezpieczne i destrukcyjne dla wszystkich zaangaowanych w nie
osb. Musimy zachowywa niezwyk ostrono, eby nie uwaa
nikogo za nadczowieka. Powinnimy si koncentrowa bardziej na
Bogu, ni na ludziach.
Oczywicie, pienidze mog przynosi Boemu Krlestwu wicej
zysku, jeeli je zasiewamy w owocn sub. Wok nas jest te wie-
lu utalentowanych kaznodziejw, ktrzy umiejtnie motywuj ludzi
do wypeniania Sowa i pomagaj im budowa wiar. Jednake wie-
rzcy powinni dawa swoje dobra po to, eby wspiera goszenie
Ewangelii, a nie dla zysku, zwielokrotnionego przez jakiego wielce
namaszczonego kaznodziej.
Przypomina mi si, co miao kiedy miejsce w yciu Pawa i Barna-
by. Kiedy usugiwali w Listrze, pewien czowiek, chromy od urodze-
nia, zosta uzdrowiony, zacz chodzi i skaka. Mieszkacy miasta,
widzc, co si stao, zawoali: Bogowie zstpili do nas w ludzkiej po-
staci! Nazwali Pawa Zeusem, a Barnab Hermesem. Nastpnie tam-
tejszy kapan sprowadzi woy i wiece, aby je zoy im jako oar
(Dzieje Apostolskie 14:8-18).
Pawe i Barnaba musieli si niele natrudzi, eby powstrzyma lud
i przekona go, e s zwykymi ludmi sucymi ywemu Bogu.

www.compassion.pl
131
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

W naturze czowieka jest chyba jaka wrodzona skonno do trakto-


wania pewnych ludzi jak bogw.
Grecy przekazywali sobie legend o krlu Midasie, ktry podobno
y w VIII w. p.n.e. w krainie nie bardzo odlegej od Listry. Prawdo-
podobnie pamitasz t opowie. Wszystko, czego dotkn krl, za-
mieniao si w zoto.
Podobnie jak ludzie w Listrze pytali Pawa i Barnab, czy s Zeu-
sem i Hermesem, tak te w naszych czasach niektrzy zadaj pytanie:
Czy mamy wrd nas Midasa?
Niestety, wiele osb jest skonnych uwierzy, e jeli da pienidze
kaznodziei obdarowanemu dotykiem Midasa, to jako, w magiczny
sposb, ten czowiek uczyni ich zasobniejszymi nansowo. Takie prze-
konanie szybko moe uksztatowa w czowieku niewaciw moty-
wacj lub przeksztaci si w chciwo.
Niektrzy mog dozna pokuszenia, aby dawa nie z pragnienia
wspierania Boego dziea, lecz z chci zysku dla spenienia swoich sa-
molubnych zamiarw.
Kto, kto czuje, e jest w niewoli dugw, moe ze zwykej despe-
racji przekaza temu lub innemu kaznodziei wikszo swoich pieni-
dzy albo nawet wszystkie. Taka osoba wbrew nadziei ywi nadziej,
e obdarowany duchowny potra zapewni jej cudowny zwrot zain-
westowanych pienidzy, dziki czemu bdzie moga spaci dugi
i zacz ycie od nowa.
Syszaem o ludziach z wielkimi dugami na karcie kredytowej lub
niezapaconymi rachunkami za leczenie, ktrych przekonano, e po-
winni si spodziewa nadprzyrodzonego anulowania dugw. Po
jakim czasie w wyniku bdu komputerowego albo zwykej ludzkiej
pomyki osobom tym wysyano zawiadomienie, e ich zaduenie zo-
stao cakowicie spacone lub e znacznie si zmniejszyo. W niekt-
rych przypadkach na niewaciwy adres przesano potwierdzenie
wpaty na konto bankowe, wskazujc, e benecjent ma wystarczaj-
co duo rodkw, aby zwrci swoje dugi.
W tego typu wydarzeniach nie ma nic nadprzyrodzonego. Prby
wykorzystania zaistniaej sytuacji prowadz tylko do powaniejszych
kopotw. Jeeli chrzecijanin przez pomyk otrzyma pienidze, kt-
re zgodnie z jego wiedz nie byy przeznaczone dla niego, ciy na

www.compassion.pl
132
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

nim moralny, etyczny i biblijny obowizek, aby spraw wyjani


i zwrci, co trzeba.
Abraham Lincoln w modoci pracowa jako sprzedawca w sklepie.
Pewnego dnia obsugiwa jak kobiet, ktra zakupia kilka rzeczy.
Lincoln podsumowa jej rachunek i wyszo mu, e powinien pobra
dwa dolary sze centw i wier [dawniej w Stanach Zjednoczonych
istniaa moneta o wartoci 1/16 dolara, to znaczy 6 centa przyp.
tum.]. Kobieta zapacia w peni zadowolona i odesza. Pniej jed-
nak Lincoln zacz si zastanawia, czy dobrze policzy. Sprawdzi to
i okazao si, e powinien by przyj rwno dwa dolary. Tamtego
wieczora, gdy ju zamkn sklep, przeszed pieszo kilometr czy dwa,
eby dotrze do domu tamtej kobiety i odda jej sze i wier centa.
W Biblii czytamy: Jeeli znajdziesz wou albo owc twojego brata
zabkane w polu, to nie pozostawisz ich tam, lecz zaprowadzisz je do
twojego brata. Jeeli twj brat nie mieszka w pobliu ciebie i wcale go
nie znasz, znalezione zwierzta pozostan u ciebie, dopki nie zgosi
si po nie twj brat. I wtedy mu je oddasz. Tak samo postpisz z jego
osem, paszczem i kad inn rzecz zgubion przez twego brata,
a znalezion przez ciebie. Zguba nie moe ci by obojtna. (V Ksiga
Mojeszowa 22:1-3, BWP).
Dla wikszoci ludzi spacenie duych dugw nie odbywa si rap-
townie, z dnia na dzie. Nie dowiadczaj oni pojedynczego, nad-
przyrodzonego przeamania w postaci wielkiej kwoty pienidzy,
ktra wpada im do rk ni std ni zowd. Pozbycie si dugw zazwy-
czaj wymaga dugich miesicy a moe i lat cikiej pracy, staran-
noci, dobrego gospodarowania pienidzmi, mdroci, pilnowania
si, by nie y ponad stan, oraz Boego bogosawiestwa przyjmowa-
nego przez wiar.
Kaznodzieja, ktry twierdzi, e ma namaszczenie do przeamywa-
nia zaduenia bd pomnaania pienidzy, naraa si na niebez-
pieczestwo dalszego brnicia w bd. Zamiast gosi zrwnowaon
w treci, pena Ewangeli i wypenia Boe powoanie w swoim yciu,
moe sta si specjalist w wskiej dziedzinie pienidzy i zyskw -
nansowych. Istnieje niebezpieczestwo, e nabierze takiej wprawy
w zbieraniu funduszy, i przeksztaci si w najemnika innych orga-
nizacji (w zamian za odpowiedni dziak w zebranej kasie).

www.compassion.pl
133
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Zamiast ukierunkowa swoje ycie na bogosawienie innym,


wzmacnianie kociow lokalnych i krzewienie Dobrej Nowiny, taki
kaznodzieja wystawia si na ryzyko i pokuszenie skupiania si wycz-
nie na tym, co moe zyska dla siebie i swoich celw. Przyjmujc tak
postaw, odkada na bok swoje powoanie i misj. Aposto Pawe na-
pisa: Lecz poskramiam i ujarzmiam moje ciao, abym nauczajc in-
nych sam nie odpad [w zawodach] (I List do Koryntian 9:27, BP).
Odpadnicie to zbyt wysoka cena za zdobycie pienidzy.

Czy wspieranie ubogich


to dobra inwestycja?
Odczuwam smutek w duchu, gdy sysz, jak niektrzy kaznodzieje
nauczaj lub sugeruj e wicej zyska ten, kto przekae pienidze
wanie im, ni ten, ktry wspiera potrzebujcych bd wspnansu-
je kocielny program niesienia pomocy ubogim. Rwnie tacy kazno-
dzieje chcieliby si cieszy fam szczeglnie namaszczonych, wyjt-
kowo obdarowanych przez Boga posiadajcych dotyk Midasa do
pomnaania pienidzy i sprowadzania na dawcw niezwykych bogo-
sawiestw.
Niektrzy z tych kaznodziejw wrcz sugeruj, e za wspieranie
ubogich nie ma zbyt wielkiego bogosawiestwa. Cytuj przy tym
Ksig Przypowieci 19:17, gdzie napisano: Kto si lituje nad ubo-
gim, poycza Panu, a ten mu odpaci za jego dobrodziejstwo. To nie
jest zbyt korzystna inwestycja mawiaj Dajc Bogu pi dola-
rw, poyczasz Mu te pienidze, wic On ci odda pi dolarw. Otrzy-
masz z powrotem tyle, ile Mu poyczysz. Ale jeli zainwestujesz te
pienidze w bardziej namaszczon sub, bdziesz mg si spodzie-
wa wielokrotnie wikszego zwrotu.
Potem dodaj: Jezus powiedzia: Ubogich zawsze u siebie mie
bdziecie (Ewangelia Jana 12:8). W ten sposb sugeruj, e ludzie
biedni nie s wiele warci i mona ich liczy na pczki.
Tymczasem takie nauczanie jest na wskro bdne i niebiblijne.
Cakowicie wypacza ono sens Ksigi Przypowieci 19:17 i Ewangelii
Jana 12:8.

www.compassion.pl
134
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Twierdzenie, e poyczenie Bogu dolara przez przekazanie go ko-


mu biednemu zapewni odpat w tej samej kwocie, jest niezgodne
z reszt Pisma witego. Na przykad, w Ewangelii Jana czytamy, jak
Jezus poyczy d Piotra. Wsiad do niej i poprosi wielkiego ry-
baka, eby odbi nieco od brzegu. Potrzebowa bowiem platformy,
z ktrej mgby naucza napierajcy na Niego lud. A po zakoczeniu
kazania Jezus odpaci Piotrowi za poyczenie odzi. Przeczytajmy, jak
to opisa Ewangelista ukasz.

A gdy przesta mwi, rzek do Szymona [Piotra]: Wyjed


na gbi i zarzucie sieci swoje na pow. A odpowiadajc
Szymon, rzek: Mistrzu, ca noc ciko pracujc, nic nie
zowilimy; ale na Sowo twoje zarzuc sieci. A gdy to uczy-
nili, zagarnli wielkie mnstwo ryb, tak i si sieci rway.
Skinli wic na towarzyszy w drugiej odzi, aby im przyszli
z pomoc, i przybyli, i napenili obie odzie, tak i si zanu-
rzay.
Ewangelia ukasza 5:4-7

Ile mogo by warte wypoyczenie odzi Piotra na godzin czy


dwie? Z pewnoci mniej, ni ryby, ktre wyowiono tamtego dnia!
Bez wtpienia Jezus nie by skner i odpaci Piotrowi z nawizk!
W szstym rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy opis nakarmienia
piciu tysicy. Na pewno pamitasz t histori. Pewien chopiec da
Jezusowi swj obiad: pi chlebw jczmiennych i dwie ryby, Pan za
pomnoy je i nakarmi tum godnych ludzi. Kiedy wszyscy si najed-
li, uczniowie zebrali resztki jedzenia dwanacie penych koszy! (Zob.
Ewangelia Jana 6:8-12.)
Jestem zdania, e Jezus przekaza je chopcu, ktry odda ubogim
swj obiad, poyczajc go Bogu. Caa grupa osb musiaa mu po-
maga zanie te kosze do domu. Za swoj poyczk chopiec otrzy-
ma wysoko oprocentowan odpat.
Ludzie czsto cytuj pojedynczy werset Pisma i zaczynaj z niego
wyciga daleko idce wnioski, ale pomijaj wiele innych fragmentw
Biblii na ten sam temat. Nie mona budowa nauczania na jednym
wersecie. Pismo wite poucza nas: ...Na zeznaniu dwch albo trzech

www.compassion.pl
135
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

wiadkw opiera si bdzie kada sprawa (II List do Koryntian


13:1).
W Biblii napisano bardzo wiele o pomaganiu i usugiwaniu ubo-
gim. Na pocztek przeczytajmy werset, ktrego sens pewni kazno-
dzieje wypaczaj. W Ewangelii Jana 12:8 znajdujemy takie sowa Je-
zusa: ...Ubogich zawsze u siebie mie bdziecie... Zrozumiemy zna-
czenie tych sw, jeli przeczytamy fragment Pisma, do ktrego Jezus
tutaj nawiza: Ubodzy zawsze bd wrd was w tym kraju. Dlatego
daj ci takie oto przykazanie: Bdziesz mia zawsze otwart rk dla
brata, dla potrzebujcego i dla ubogiego w twoim kraju (V Ksiga
Mojeszowa 15:11, BWP).
A zatem t wypowied Jezusa naley rozumie nastpujco: Za-
wsze bd jacy biedni ludzie potrzebujcy wsparcia i powinnicie im
pomaga, jak potracie. Ale Ja bd tutaj tylko przez krtki czas.

Pierwociny
Wiele lat temu propagowano nauczanie o pierwocinach, oparte na
starotestamentowym Prawie Lewickim. W Starym Przymierzu pier-
wociny naleao skada osobicie kapanom a zgodnie z t doktryn
dawni kapani jako ludzie namaszczeni przez Boga byli typem
nowotestamentowych kaznodziejw z piciu darw sub. Jeeli jed-
nak zaczniemy traktowa kaznodziejw jak kapanw, to bdziemy
mie powane problemy.
We wczeniejszej czci tego rozdziau wspomnielimy, e nie ska-
damy dziesicin i oar identycznie, jak to czyniono w Starym Przy-
mierzu. Zgodnie z Prawem Mojeszowym Izraelici mieli oddawa
swoje pierwociny kapanowi. Tymczasem w Nowym Przymierzu
mamy tylko jednego Arcykapana Pana Jezusa Chrystusa.
Moe zapytasz: A co w takim razie z kaznodziejami z piciu darw
sub? Czy oni nie s kapanami? Czy nie reprezentuj nas przed Bo-
giem? Nie, oni nie s kapanami. Nie reprezentuj Ciebie przed Bo-
giem, tylko Boga przed Tob! W Pimie witym czytamy, e my,
wszyscy wierzcy, stalimy si krlami i kapanami Boga (Ksiga Ob-
jawienia 1:6).

www.compassion.pl
136
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Z Listu do Hebrajczykw dowiadujemy si, jak Jezus sta si na-


szym Arcykapanem.

Jeli wic doskonao ju zostaa osignita przez kapa-


stwo wywodzce si od Lewiego (lud bowiem otrzyma Pra-
wo oparte na tym kapastwie), to po c byo ustanawia
jeszcze inne kapastwo, to na wzr Melchizedeka, zamiast
pozostawa przy kapastwie wedug Aarona? Ot ze zmia-
n kapastwa wie si te potrzeba zmiany Prawa. Ten
za, do ktrego odnosz si powysze sowa [Jezus], nalea
przecie do pokolenia, z ktrego nikt nie suy otarzowi.
Wiadomo za, e Pan nasz nalea przez swe narodzenie do
pokolenia Judy, tymczasem Mojesz wcale nie wspomina
o kapanach, ktrzy by pochodzili z tego pokolenia. Wszyst-
ko staje si jeszcze bardziej jasne wobec faktu, e oto poja-
wia si inny kapan na wzr Melchizedeka i jest kapanem
nie na mocy przepisw ludzkiego prawa, lecz z powodu nie-
przemijajcego ycia. W rzeczywistoci bowiem tak mwi
o Nim Pismo: Jeste kapanem na wieki na wzr Melchize-
deka. Tak wic zostao zniesione uprzednio istniejce Pra-
wo, gdy okazao si sabe i nieuyteczne. Niczemu bowiem
nie dao penej doskonaoci. Miejsce Prawa zaja nadzie-
ja lepszej przyszoci i poprzez t nadziej zbliamy si do
Boga.
List do Hebrajczykw 7:11-19 (BWP)

W Starym Przymierzu ludzie mieli dostp do Boga wycznie za


porednictwem kapana, ale my teraz ju nie musimy szuka pored-
nikw. Nie potrzebujemy kapana w naszych kontaktach z Bogiem.
Nie jest nam do tego potrzebny nikt, oprcz Jezusa.
Traem do rodowiska zielonowitkowego w roku 1937. Niedu-
go pniej, w roku 1940, pojawiy si wielkie kontrowersje odnonie
pierwocin, dziesicin i oar. Ludzie byli przekonani, e wszystkie pie-
nidze w kociele nale si pastorowi. Na szczcie, niektrzy z nas
w kocu zrobili uytek ze zdrowego rozsdku i t kwesti udao si
skorygowa. Bg nam bogosawi. Jednake pewne osoby byy nadal

www.compassion.pl
137
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

przekonane, e zbieranie pienidzy i gospodarowanie nimi to sprawa


pastora.
Kiedy zaczynaem prac pastorsk w kocioach zielonowitko-
wych, zarzdzaem wszystkimi pienidzmi, jakie napyway do lokal-
nego zboru. W takiej sytuacji nietrudno o kopoty. Potrzebowaem
kogo, kto by mi pomg. Tylko wtedy mogem mie pewno, e
moje dziaania bd uczciwe w oczach wszystkich (List do Rzymian
12:17, KJV). W jednym z kociow wprowadzilimy bardzo dobr
organizacj w dziedzinie nansw. Mielimy osobne fundusze na mi-
sje, budow, kwiaty dla chorych itd.
Przypominam sobie kaznodziej, ktry zosta pastorem na moje
miejsce w jednym ze zborw. Gdybym wiedzia, e ludzie wezm pod
uwag jego kandydatur, powiedziabym im, eby go nie wybierali,
bo by wczeniej notowany na policji. Po jakim czasie ten nowy pa-
stor ukrad wszystkie kocielne pienidze. Czonkowie mogli dopro-
wadzi do aresztowania go za defraudacj, ale jak powiedzia jeden
z diakonw: Nie chcielimy, eby to zostao na papierze. Pozwolili
mu wic odej, a koci z biegiem czasu odzyska dobr kondycj
nansow.
Niektrzy ludzie s uczciwi i szczerzy, inni za tylko szukaj okazji,
eby si obowi. Ta druga grupa to osoby, ktre nie maj do wia-
ry w Boga, i dlatego prbuj najrniejszych niewaciwych metod
dziaania. Chciayby, eby wszystkie pienidze naleay do nich. Wie-
lu ludzi sdzi, e cay dochd z dziesicin naley do pastora. Tak te
uwaali wierzcy w ostatnim kociele, ktry prowadziem. Powiedzie-
li mi, e chc, abym otrzymywa w caoci pienidze zbierane podczas
naboestw w niedziel rano i wieczorem.
Ja za odparem:
Nie. Ja mam wystarczajco wysokie dochody. Proponuj, eby-
my raczej odkadali oary z wieczornych spotka niedzielnych, bo
koci potrzebuje tych pienidzy.
My chcemy, eby one byy dla ciebie upierali si przedstawicie-
le rady diakonw.
Nie odparem. Ja ich nie potrzebuj. Wezm dziesiciny
i oary z porannego naboestwa, ale pienidze ze spotkania wieczor-
nego odkadajmy, eby mie z czego zapaci za prace budowlane,
ktre musimy wykona.

www.compassion.pl
138
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Obecnie wikszoci chrzecijan takie mylenie moe si wydawa


dziwne, lecz trzeba pamita, e w latach 40. kocioy byy bardzo
mae. Powszechn praktyk byo przekazywanie pastorowi wszystkich
dziesicin i oar z porannego naboestwa niedzielnego.
Dziki temu, e odkadalimy pienidze ze spotka wieczornych,
udao si nam przebudowa frontow cz kaplicy, dobudowa kilka
pomieszcze na potrzeby szkoy niedzielnej i wyszykowa sal dla
modziey.
Nie wszystkie pienidze zbierane w kociele powinny nalee do
pastora. Jake atwo jest wskoczy do rowu przesady po jednej lub
drugiej stronie naszej drogi! Uwaajmy wic, eby pozosta na szla-
ku!
Stosowanie w Nowym Przymierzu starotestamentowych szczeg-
w formalnych jest naruszeniem wszelkich zasad biblijnej interpreta-
cji, zwaszcza jeli sowo pierwociny ani razu nie pojawia si w No-
wym Testamencie w kontekcie, w jakim wspominaj o nim niektrzy
kaznodzieje.
Nowotestamentowy koncept pierwocin nie ma zwizku z oaro-
wywaniem pienidzy. aden z autorw Nowego Testamentu, ktry
o nim pisa, nie robi nawet najmniejszych aluzji do nansw lub
wspierania czyjej suby.
Pojcie pierwociny odnosi si przede wszystkim do Chrystusa.
On jest Pierwocin Pierwszym wzbudzonym z martwych i repre-
zentuje wszystkich, ktrzy za Nim podaj [wg I Listu do Koryntian
15:20 i 23 w przekadzie KJV przyp. tum.].
W Nowym Testamencie pojawia si rwnie sformuowanie pier-
wociny Ducha, odnoszce si do rozpoczcia dziaania Ducha wi-
tego w yciu wierzcego pierwszego dowodu, e On w nas zamiesz-
ka [wg Listu do Rzymian 8:23 w przekadzie KJV przyp. tum.]. Ta
oznaka Boej Obecnoci w nas jest pierwocin w porwnaniu z tym,
czego Pan dokona w przyszoci, gdy otrzymamy uwielbione ciaa.
Kolejne zastosowanie sowa pierwociny w Nowym Testamencie
jest cakowicie przenone. Dotyczy bowiem osb, ktre jako pierwsze
narodziy si na nowo w danym miecie lub regionie [por. List do
Rzymian 16:5, BT; I List do Koryntian 16:15, BT przyp. tum.].

www.compassion.pl
139
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Zbadawszy wiele doktryn, ktre wywouj nieporozumienia i zra-


nienia w Ciele Chrystusa, przyjrzyjmy si teraz, jak wedug Biblii od-
nosi powodzenie.

Biblijny wzorzec:
przyjmowanie i dawanie
W jednym z najciekawszych fragmentw Starego Testamentu opi-
sano, jak Izraelici przebywajcy w niewoli babiloskiej wreszcie uzy-
skali zgod na powrt do Jerozolimy. Zgromadzili si w murach mia-
sta, gdzie kapan Ezdrasz czyta im Prawo Mojeszowe a Lewici je
objaniali.
Przeczytajmy kilka wersetw z smego rozdziau Ksigi Nehemia-
sza.

Czytali oni wyranie ksig prawa Boego i wyjaniali zna-


czenie czytanych sw, tak e wszyscy rozumieli to, co byo
czytane Nehemiasz za powiedzia nadto: idcie, najedzcie
si tustego misa, napijcie si sodkich napojw i polijcie
take co tym, ktrzy nie mogli sobie nic przygotowa. Jest
to bowiem dzie wity na cze Pana. I nie poddawajcie si
przygnbieniu, bo rado w Bogu jest wasz si I poszed
cay lud, aby je i pi, aby posa [jedzenie i picie tym, kt-
rzy nic nie maj] i aby si radowa caym sercem. Dobrze
bowiem zrozumieli sowa, ktre im przeczytano.
Ksiga Nehemiasza 8:8,10,12, BWP

Zwr uwag, co si stao. Gdy ludzie wysuchali Sowa Boego,


Nehemiasz kaza im radonie witowa. Jedli. Pili. Dzielili si z tymi,
ktrzy nic nie mieli.
W Nowym Testamencie Jezus powiedzia swoim uczniom: Dar-
mo wzilicie, darmo dawajcie (Ewangelia Mateusza 10:8). Taki jest
biblijny wzorzec. O to wanie chodzi w chrzecijastwie. Przyjmu-
jesz, a potem dajesz innym.

www.compassion.pl
140
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

Przeczytajmy jeszcze jeden fragment Pisma, odnoszcy si do wpie-


rania ubogich.

Lecz to jest post, w ktrym mam upodobanie: e si roz-


wizuje bezprawne wizy, e si zrywa powrozy jarzma, wy-
puszcza na wolno ucinionych i amie wszelkie jarzmo, e
podzielisz twj chleb z godnym i biednych bezdomnych
przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz
go, a od swojego wspbrata si nie odwrcisz. Wtedy two-
je wiato wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie
rycho nastpi; twoja sprawiedliwo pjdzie przed tob,
a chwaa Paska bdzie twoj tyln stra.
Ksiga Izajasza 58:6-8

Co mylisz na temat pomagania ubogim, przeczytawszy powyszy


fragment Pisma? Czy dawca otrzyma z powrotem tylko to, co da, czy
moe raczej zostanie sowicie nagrodzony?
Jak wspomniaem wczeniej, pewni kaznodzieje gosz, e ponie-
wa s przedstawicielami Jezusa i maj takie samo namaszczenie jak
On, trzeba wspiera ich osobicie, eby otrzyma wikszy zwrot. Czy
to si zgadza z nauczaniem Jezusa i Pawa zapisanym w Nowym Testa-
mencie?

Co Jezus mwi
o pomaganiu potrzebujcym
Pewne doktryny, stworzone do zdobywania pienidzy, sugeruj, e
tylko silnie namaszczeni kaznodzieje s przedstawicielami Pana.
Przeczytajmy, co na ten temat napisano w Ewangelii Mateusza.

Wtedy powie krl tym po swojej prawicy: Pjdcie, bo-


gosawieni Ojca mego, odziedziczcie Krlestwo, przygo-
towane dla was od zaoenia wiata. Albowiem aknem,
a dalicie mi je, pragnem, a dalicie mi pi, byem przy-
chodniem, a przyjlicie mnie, byem nagi, a przyodzia-
licie mnie, byem chory, a odwiedzalicie mnie, byem

www.compassion.pl
141
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

w wizieniu, a przychodzilicie do mnie. Wtedy odpowiedz


mu sprawiedliwi tymi sowy: Panie! Kiedy widzielimy ci
akncym, a nakarmilimy ci, albo pragncym, a dalimy
ci pi? A kiedy widzielimy ci przychodniem i przyjlimy
ci albo nagim i przyodzialimy ci? I kiedy widzielimy
ci chorym albo w wizieniu, i przychodzilimy do ciebie?
A krl, odpowiadajc, powie im: Zaprawd powiadam wam,
cokolwiek uczynilicie jednemu z tych najmniejszych mo-
ich braci, mnie uczynilicie.
Ewangelia Mateusza 25:34-40

Zwr uwag, e Jezus powiedzia, i ubodzy s Jego przedstawicie-


lami!
Gdy Pan objawi si Saulowi z Tarsu, ktry przeladowa Koci,
rzek: Saulu, Saulu, czemu mnie przeladujesz? (Dzieje Apostolskie
9:4). W tym wypadku Jezus stwierdzi, e reprezentuje Go cay Ko-
ci.
Sowa naszego Pana niepodwaalnie wiadcz, i ubodzy chrzeci-
janie i cae Ciao Chrystusa s Jego przedstawicielami w takim samym
stopniu, co kaznodzieje z piciu darw sub!
W I Licie do Koryntian 10:31 Aposto Pawe napisa: ...Czy je-
cie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czycie na chwa
Bo. A zatem, kiedy co dajesz ubogim, czy to, jak dla Pana. Bg
to pobogosawi. Gdy przekazujesz swojemu kocioowi dziesiciny
i oary, rb to tak, jakby je dawa Panu. Bg to pobogosawi. Kiedy
wspierasz osobicie jakiego kaznodziej lub dajesz co komu inne-
mu, czy to, jak dla Pana, a On to pobogosawi.
Miej wiadomo, e nie musisz odczuwa pobudzenia emocjonal-
nego ani nie musisz mie gsiej skrki, eby Twj dar by owocnym
i skutecznym wsparciem dla Ciaa Chrystusa! Pawe poucza nas, aby-
my dawali tak, jak sobie postanowimy w sercu. Oczywicie, w nie-
ktrych sytuacjach Duch Boy moe nas poprowadzi do udzielenia
pomocy jakiej szczeglnej osobie lub przedsiwziciu. I powinnimy
Go posucha.
Jednak w wikszoci wypadkw nasze dawanie powinno by syste-
matyczne. Powinnimy celowo wspiera swj koci lokalny dziesi-
cinami z naszych dochodw. Powinnimy odnale suby chrzeci-

www.compassion.pl
142
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

jaskie, ktrych dziaalno przynosi dobre rezultaty, i wiernie udzie-


la im pomocy.
Dawanie moe przynie dawcy albo zysk, albo strat rnica
zaley od tego, czy dajemy tak, jak dla Pana.

Czy w czasach ostatecznych


nastpi przepyw dbr?
W ostatnich latach toczy si zacieka dyskusja na temat nadnatural-
nej utraty majtnoci przez wiat i pozyskania ich przez Koci. Kon-
cepcja ta wywodzi si z drugiej czci dwudziestego drugiego wersetu
trzynastego rozdziau Ksigi Przypowieci, gdzie napisano: ...Majtek
grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Najwyraniej kto,
czytajc te sowa, uzna, e za jaki czas nadejdzie dzie, kiedy Boy
lud bdzie dysponowa wielk obtoci pienidzy na wykonywanie
dzie Pana e posidziemy rodki, ktre bd pochodzi
z majtnoci nie-chrzecijan.
Przede wszystkim musz stwierdzi, e nie znajduj nic na ten te-
mat w Nowym Testamencie, a ju na pewno nic, w czego pojawienie
si miabym aktywnie wierzy Bogu. Jestem zawsze bardzo ostrony,
jeli chodzi o budowanie doktryn na podstawie jednego wersetu Pis-
ma. Jezus powiedzia: Aby na owiadczeniu dwu lub trzech wiad-
kw bya oparta kada sprawa (Ewangelia Mateusza 18:16).
Nie mam wtpliwoci, e w wyniku dziaa Kocioa coraz wicej
osb bdzie si rodzi na nowo, a nastpnie skada Panu swoje dzie-
siciny i oary. Uwaam jednak, i powinnimy zachowa czujno,
eby nie zacz poda pienidzy tego wiata. Nie mamy si troszczy
o to, czy pienidze grzesznikw dostaj si w nasze posiadanie. Nas
powinno interesowa, czy ich serca przechodz do Krlestwa Boego.
Skoncentrujmy si na tym, by oni przyjmowali, co mamy (tj. ycie
wieczne), a nie bymy my otrzymywali to, co naley do nich (dobra
materialne).
Pawe napisa do Koryntian: Nie szukam bowiem tego, co wa-
sze, ale was samych (II List do Koryntian 12:14). Jako suga Ewan-
gelii, nie koncentrowa si na ich pienidzach, ale na duszach.

www.compassion.pl
143
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Aposto Jan napisa o pewnych kaznodziejach, ktrzy podrujc,


gosili Sowo Boe: Wyruszyli oni bowiem dla imienia jego [tj. Jezusa],
nic nie przyjmujc od pogan (III List Jana 7).
Inne przekady tego wersetu kad jeszcze wikszy nacisk na t
kwesti:
Nie akceptujc niczego od pogan (Goodspeed).
Nie biorc nic od ludzi tego wiata (Beck).
I odmwili przyjmowania czegokolwiek od pogan (Moatt).
I nie przyjmowali adnej pomocy od nie-chrzecijan (Phil-
lips).
Naszym zadaniem nie jest stara si zdoby bogactwa tego wiata,
tylko wiernie korzysta z tego, co mamy, aby Ewangelia moga do-
trze do jak najwikszej liczby ludzi. Gdyby wszyscy chrzecijanie po
prostu skadali swoje dziesiciny i oary, Koci dysponowaby nader
obtymi funduszami, eby wypeni swoj misj. Ze statystyk wyni-
ka, e dwadziecia procent wierzcych zapewnia Kocioowi osiem-
dziesit procent rodkw nansowych, a przecitny amerykaski
chrzecijanin przekazuje na dzieo Paskie zaledwie sze procent
swoich dochodw. Wyobra sobie, co by byo, gdyby wszyscy dawali
tyle, ile powinni!
Zgodnie z tym, co napisano w Biblii, po okresie Wielkiego Ucisku
Koci powrci na ziemi wraz z Panem Jezusem i wtedy nastanie
Jego Tysicletnie Krlestwo. Wwczas rzeczywicie odziedziczymy
cae bogactwo grzesznikw. Jednake nigdzie w Nowym Testamencie
nie napisano, e powinnimy si skupi na przejciu ich pienidzy ju
teraz. Polecono nam natomiast, bymy si skoncentrowali na zabiega-
niu o serca ludzi niezbawionych i wiernie korzystali z pienidzy, ktre
obecnie posiadamy.

Stosowanie wabikw
Kiedy si zastanawiam nad swoimi przeyciami z ponad szedzie-
siciu piciu lat suby dla Boga, przypomina mi si wiele trikw,
ktrymi rni kaznodzieje prbuj nakoni ludzi do hojniejszego da-
wania. Chocia moe si wydawa, e w ostatnich czasach pojawio si
mnstwo nowych metod nacigania, to jednak znakomita wikszo
www.compassion.pl
144
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

z nich funkcjonuje ju od dziesicioleci. Pamitam, e niektre z nich


pojawiay si i znikay dwa lub trzy razy.
Cz z tych sztuczek jest wrcz aosna, za fakt, e jednak okazu-
j si one skuteczne, wiadczy o braku oczytania i skonnoci wielu
ludzi do wiary w przesdy. Osoby, ktre poykaj tak przynt, s
winiami swojej duszy i nie yj w sferze ducha.
Wiele lat temu syszaem w radio kaznodziej, ktry kademu, kto
przekae mu dziesi dolarw, obiecywa wysa czerwony sznurek.
Przedmiot ten mia posiada szczegln moc. Zawizany wok talii
osoby otyej mia powodowa utrat wagi. Natomiast chudym mia
pomaga nabra ciaa.
Kiedy indziej doszy mnie suchy, e kto rozsya bogosawione
portfele, nad ktrymi si modlono. Mona byo je otrzyma, wysya-
jc pewnemu kaznodziei 25 dolarw. Portfel naleao nosi w kiesze-
ni, spodziewajc si, e Bg cudownie go wypeni. Po jakim czasie
trzeba byo do niego zajrze, eby znale w nim pienidze na opace-
nie swoich rachunkw.
Wiem, e moe Ci si wyda nieprawdopodobne, aby ktokolwiek
da si nabra na co tak gupiego, a jednak wielu ludzi wysyao swo-
je pienidze i nosio te czerwone sznurki i bogosawione portfele.
Inne wabiki na darczycw mog sprawia wraenie bardziej wiary-
godnych i przekonywujcych.
W latach 50. syszaem pewnego radiowego ewangelist, jak prosi
ludzi, aby przysali mu oary pienine oraz proby o modlitw.
Obieca, e kady list, w ktrym przedstawiono intencje modlitewne,
zabierze ze sob w podr do Jerozolimy i o kad spraw bdzie si
modli w grobowcu, gdzie pochowano Jezusa. Podobno ten czowiek
dostawa cae worki listw. Tysice ludzi chciao, eby si o nich mod-
li w owym szczeglnym miejscu.
Nie ma absolutnie adnych podstaw biblijnych, aby sdzi, e Bg
chtniej wysucha modlitwy zanoszonej z pustego grobu w Jerozoli-
mie, ni prb z Twojej sypialni, zakadu pracy lub jakiegokolwiek
innego miejsca, skd woasz do Pana z wiar. Nie liczy si, kto i gdzie
si modli, tylko czy wierzy Bogu w oparciu o Jego Sowo.
Obietnica pomodlenia si w Jerozolimie to po prostu jeszcze jedna
sztuczka, eby zebra wicej pienidzy. Tamtemu radiowemu kazno-
dziei chodzio tak naprawd o datki. Potrzebowa te pewnie wicej

www.compassion.pl
145
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

nazwisk na swojej licie kontaktw, eby tym samym ludziom wysya


w przyszoci apele o nastpne oary.
Niektre techniki pozyskiwania funduszy s bardzo wyranowane.
Zdarza si wrcz, e nawet osoba, ktra stosuje dany chwyt, jest
wicie przekonana, i postpuje waciwie. Kilka miesicy temu prze-
gldaem folder przysany do mnie z jakiego kocioa (takich mate-
riaw promocyjnych otrzymuj naprawd mnstwo). Dowiedziaem
si z niego, midzy innymi, e takiego a takiego dnia zostanie zorga-
nizowany wieczr podwjnej miary. W folderze napisano: Przyjd
z wiar i odbierz podwjn miar!
To przykuo moj uwag, poniewa przypomniaem sobie, e
o naboestwach podwjnej miary syszaem pidziesit lat temu.
Kto wtedy wpad na pomys zorganizowania tego typu spotkania,
a niedugo potem kaznodzieje w caym kraju podchwycili t koncep-
cj.
Problem z takimi naboestwami polega na tym, e twierdzenie,
jakoby kady wierzcy mg otrzyma od Pana podwjn miar,
jest niezgodne z Pismem. Bo czeg podwjn miar miaby do-
sta?
Koncept podwjnej miary wywodzi si ze starotestamentowej
opowieci o Eliaszu i Elizeuszu, ktrzy obaj byli powoani i namasz-
czeni na prorokw. Eliasz powiedzia do Elizeusza: Pro, co mam dla
ciebie uczyni, zanim zostan wzity od ciebie (II Ksiga Krlewska
2:9). Ten za odrzek: Niech twj duch zstpi na mnie w podwjnej
mierze (BWP).
W dalszej czci biblijnego opisu tych zdarze czytamy, e Elizeusz
speni warunek konieczny do wysuchania jego proby widzia Elia-
sza wstpujcego do nieba w ognistym rydwanie i dosta paszcz od-
chodzcego proroka. Pismo wite potwierdza, e Elizeusz rzeczywi-
cie otrzyma podwjn miar namaszczenia, ktre byo na jego na-
uczycielu, i dokona dwa razy wicej cudw.
S przynajmniej dwa powody albo warunki, dlaczego mogo si
tak sta. Po pierwsze, Elizeusz by powoany i namaszczony do suby
prorockiej, tak jak Eliasz. Po drugie, Eliasz powiedzia mu, eby prosi
o cokolwiek chce.
Na jakiej podstawie ludzie w naszych czasach zabiegaj o podwj-
n miar? Czy prbuj zdoby podwjn miar dbr materialnych?

www.compassion.pl
146
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Unikanie naduy i bdnych praktyk

A moe raczej spodziewaj si dwa razy wicej bogactw duchowych?


Tak czy owak, ich zabiegi nie maj absolutnie adnego uzasadnienia
w Pimie witym. Bg im ju da wszystkie bogosawiestwa, jake
wic mieliby ich wzi dwa razy wicej?
Kady wierzcy ma w swoim wntrzu namaszczenie Ducha wi-
tego. W I Licie Jana 2:27 czytamy: Ale to namaszczenie, ktre od
niego otrzymalicie, pozostaje w was
Po co wic organizowa naboestwa podwjnej miary? Bez
wtpienia wikszo kaznodziejw, ktrzy je prowadz, chce by bo-
gosawiestwem dla innych, ale tak naprawd obiecuje ludziom grusz-
ki na wierzbie. Oprcz tego organizowanie takich szczeglnych nabo-
estw ma przycign wicej osb do odwiedzenia danego kocioa.
Uwaam, e kaznodzieje powinni bardzo uwaa, co sponsoruj
lub promuj. Powinni te zawsze mie si na bacznoci, aby zachowy-
wa czyste motywacje.

www.compassion.pl
147
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
VII
Zrwnowaone,
zdrowe nauczanie

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Rozdzia sidmy

Zrwnowaone,
zdrowe nauczanie

W niniejszej ksice staram si pokaza, jak wane jest, abymy


kadli naleyty nacisk na istotne prawdy chrzecijastwa. Niektrzy
nadmiernie podkrelaj wybran ide lub koncepcj i popadaj
w przesad. Wychodz chyba z zaoenia, e jeli odrobina czego jest
dobra, to duo wiksza ilo tego samego powinna by jeszcze lepsza.
Kiedy jacy ludzie nadmiernie podkrelaj jedn kwesti, zazwy-
czaj pojawiaj si te inni, ktrzy chc skorygowa ich przesadn po-
staw. Niestety, czsto bywa tak, e poprawianie prowadzi do prze-
sady w przeciwnym kierunku. Tacy ludzie z kolei myl, e skoro
zbyt silny nacisk na dan koncepcj tak bardzo razi, to naley j
w ogle odrzuci. Zupenie jak w przysowiowym wylewaniu dziecka
razem z kpiel.
W ten sposb pomidzy dwoma ekstremalnymi obozami pojawia
si ogromna przepa a po obu stronach narastaj nieporozumienia
i wzajemna wrogo. Po jakim czasie i jedni i drudzy s tak pocho-
nici walk, e zapominaj, jakie byy ich pocztkowe motywacje
ch wiadczenia dobra i bogosawienia ludzi. W nadmiarze gorliwo-
ci oba obozy trac z oczu prawd, ktr niegdy chciay si dzieli
z innymi!
Mwic o tych sprawach, najczciej porwnuj t podstawow
prawd stanowisko Pisma witego w danej kwestii do rodka
drogi, a przesadne podkrelanie tego lub innego aspektu owej praw-
dy okrelam jako przydrone rowy. Z wasnego dowiadczenia
wiem, e wcale nie trzeba przemierza dugich dystansw, eby do-
strzec ludzi w rowach po jednej lub po drugiej stronie szosy. Z jakie-

www.compassion.pl
151
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

go powodu Ciao Chrystusa miewa ogromne trudnoci z zachowy-


waniem zrwnowaonego podejcia do rnych kwestii.
Zauwa, e do tych roww wpadaj nie tylko ludzie li. Rwnie
dobrzy, uczciwi chrzecijanie, ktrzy maj szczere chci, zapa i mio
do prawdy, mog pozwoli, by ich gorliwo wzia gr nad mdro-
ci. Jestem przekonany, e nawet pewni chrzecijascy przywdcy,
o ktrych upadkach pisano w minionych latach na pierwszych stro-
nach gazet, nie mieli zamiaru nikogo skrzywdzi ani nie wybrali
umylnie drogi bdu. Zeszli na pobocze, odsuwajc si od gwnego
celu i centralnej prawdy Ewangelii. A z krawdzi drogi byo im ju
bardzo atwo stoczy si w d.
Przyjrzyjmy si kilku przykadom biblijnych podstawowych prawd
oraz ich przesadnego zastosowania (rodek drogi i rowy po obu stro-
nach).

Temat Bd i przesada Prawda Bd i przesada


Rw po jednej rodek drogi Rw po drugiej
stronie drogi stronie drogi

Chrzest Nie jeste zba- Chrzest jest ustano- Nie powinno si


wodny wiony, jeeli nie wieniem Chrystuso- praktykowa chrztu
zostae wym dla Kocioa, w naszych czasach,
ochrzczony poprzez ktre wyra- poniewa cakowicie
w cile okrelo- amy swoj identy- straci on swoj wa-
ny sposb. kacj ze mierci, no.
pogrzebem i zmar-
twychwstaniem
Pana.

Uzdrowie- Uzdrowienie Bg uzdrawia w Jedyn prawowit


nie przez przemino. naszych czasach, ale metod powrotu do
Boga Czasy cudw dopuszczalne s zdrowia jest otrzy-
ju si skoczy- take naturalne me- manie uzdrowienia
y. tody pomagania od Boga. Konsulto-
chorym. wanie si z lekarzem
lub przyjmowanie
lekarstw to grzech.

www.compassion.pl
152
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

Dary Nie potrzebuje- Dary sub, ktre Ludzie, poprzez


sub my wicej pa- Chrystus da Ko- ktrych dziaaj
storw i kazno- cioowi, nie zostay dary sub, to
dziejw. Bg cofnite. Maj one chrzecijanie wyszej
uywa wszyst- za zadanie przygoto- klasy. Dlatego po-
kich jednakowo. wywanie witych winni panowa nad
do dziea posugiwa- wszystkimi innymi,
nia i umacnianie ich nie tylko kierujc
wizi z Bogiem po- sprawami kocioa,
przez karmienie ich ale te prywatnym
Sowem Pana. yciem kadego
zwykego wierz-
cego.

Czy rozpoznajesz ktre z opisanych wyej stanowisk? A moe zna-


ne Ci s one wszystkie? Niewykluczone, e masz wiadomo istnienia
przesadnych pogldw rwnie na inne biblijne doktryny. Niestety,
odnalezienie i wytrwanie na zrwnowaonej pozycji w podstawowych
kwestiach, jak te, ktre podaem dla przykadu, z pewnoci nie jest
atwe. Do dzi, na przykad, niektre kocioy maj kopoty z trzyma-
niem si z dala od przydronych roww bdu, jeli chodzi o funk-
cjonowanie darw usugiwania.

Dary usugiwania
powinny dba o rwnowag
Jednym z pionierw ruchu zielonowitkowego by Anglik, Do-
nald Gee, ktry przyczyni si do ugruntowania pentekostalizmu na
solidnym fundamencie Pisma witego. Tak elokwentnie wypowiada
si on na temat problemw ekstremizmu i przesady, e sta si znany
jako Aposto Rwnowagi. Miaem przywilej spotka go wiele lat
temu i sucha jego kaza. Czytaem wiele jego artykuw i ksiek,
zawsze przekonujc si o mdroci i wnikliwoci ich autora. Z praw-
dziw przyjemnoci korzystaem z posugi tego kaznodziei.

www.compassion.pl
153
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

W latach 30. Donald Gee napisa nastpujc, mdr rad na te-


mat wspdziaania darw sub w kwestii zrwnowaonego i zdrowe-
go wzrostu Kocioa.

Ju na pocztku bada nad darami sub spostrzegamy wiele za-


chwycajcych spraw. Zauwaamy, midzy innymi, ich mdrze
zaplanowan rnorodno.
To prawda, e dziaalno pierwszego z tych darw, apostoa,
obejmuje niemal wszystkie inne typy posugi; ale [w Kocie-
le] s rwnie prorocy ze swoj natchnion sub, ktra poru-
sza emocjonaln warstw ludzkiej natury. Dla zrwnowaenia
mamy take nauczycieli, ktrych logiczne kazania przemawiaj
do naszego intelektu S jeszcze ewangelici, dziaajcy pra-
wie wycznie poza kocioem, oraz pastorzy, ktrzy usuguj
niemal bez wyjtkw w kociele obie te posugi s rwnie
potrzebne i godne powaania.
Kwestia rwnowagi jest niezwykle istotna dla skutecznego i prze-
bojowego usugiwania poza murami kocioa oraz zdrowego
wzrostu czonkw Ciaa Chrystusa. To sprawa o wiele waniej-
sza, ni sdzi wikszo wierzcych. Wiele kociow nie ma
wasnej wizji i uwaa, e jeden czowiek powinien peni jed-
noczenie rol ewangelisty, pastora, nauczyciela i proroka. Od
niego oczekuje si wielkich sukcesw w pozyskiwaniu dusz dla
Chrystusa, wymienitej pracy organizatorskiej, skadania wizyt
pasterskich, kompetentnego nauczania biblijnego, a take da-
rw uzdrawiania i natchnionej mowy. Zadziwiajcy jest fakt, i
tak wielu ludzi zdaje si przynajmniej w jakim stopniu spenia
te wygrowane i niebiblijne wymagania. Zazwyczaj obciaj
si przy tym ponad miar. Z atwoci natomiast mog do-
prowadzi do tego, e nigdy nie osign najwyszego poziomu
w tym, do czego Bg naprawd ich powoa.
Z kolei w innych kocioach ludzie nie chc, eby jeden czo-
wiek peni wszystkie potrzebne posugi. Wydaje im si, e
dziaalno kocioa ogranicza si do jakiej jednej dziedziny,
a adnym sprawom poza ni nie chc powica czasu. Nie
doceniaj te zalet innych form posugi i nikogo nie zachcaj

www.compassion.pl
154
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

do ich penienia. Na przykad, pewne kocioy i wierzcy nie


maj wizji ani entuzjazmu, eby robi cokolwiek innego, ni
ewangelizowanie w najwszym znaczeniu tego sowa, i niemal
cakowicie ignoruj nauczanie i nauczycieli. Z drugiej strony s
te tacy, ktrzy gdyby mogli, organizowaliby tyle wykadw na
temat Pisma witego, e kady koci przeksztaciliby w twr
niewiele si rnicy od szkoy biblijnej, zapominajc cakowi-
cie o przebojowym skadaniu wiatu wiadectwa o Chrystusie.
Jednake jedni i drudzy mogliby si zjednoczy w lekcewae-
niu proroctw (I List do Tesaloniczan 5:20), nie dajc czasu ani
miejsca duchowym darom prorokowania, mwienia jzykami
czy wykadania jzykw. Z drugiej za strony s i tacy, ktrzy
tak bardzo ceni te wanie dary i przypisuj im tak istotn rol,
e chcieliby, aby byy one najwaniejszym elementem kade-
go naboestwa. Ich zdaniem, kaznodzieja, ktrego posudze
nie towarzysz cigle tego typu zjawiska, nie jest bogosawie-
stwem dla Kocioa i nie gosi w wolnoci Ducha. W kadym
z wymienionych przeze mnie przykadw wystpuje powany
brak duchowej rwnowagi.
Potrzebujemy natomiast doceni rnorodno sub, ktre
Chrystus umieci w Kociele, i uwiadomi sobie, e kada
z nich jest istotna dla caoksztatu dziaalnoci i prawidowego
wzrostu. Nierzadko nauczyciele publicznie dyskredytuj ewan-
gelistw, mwic, e s pytcy i prbuj wzbudza sensacj.
Tamci za pitnuj nauczycieli jakocikostrawnych i su-
chych. Jedni i drudzy mog si natomiast zgodzi, e prorocy
s fanatyczni i ucz ekstremizmu. Na to za ci, ktrzy usugu-
j wicej pod wpywem natchnienia, mogliby zarzuci swoim
krytykom cielesno, cho nie ma ku temu wystarczajcych
powodw. Wszelkie tego typu postawy s ze.
To absolutna prawda, e w dziaalnoci ewangelizacyjnej moe
si pojawia przesada, wynikajca z powierzchownego podej-
cia; nauczanie Biblii moe by cikie i jaowe; a prorokowanie
moe mie oznaki fanatyzmu. Jednak waciwym rozwizaniem
tych problemw nie jest zwalczanie tej czy innej formy posu-
gi, gdy w ten sposb mona by bardzo atwo zgasi rwnie

www.compassion.pl
155
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Ducha Boego. Zbyt czsto tak si dzieje. Prbujc si rozpra-


wi z faszywymi i nie przynoszcymi poytku praktykami,
ludzie odcinaj si take od tego, co naprawd pochodzi od
Pana. Do naprawy natchnionej suby potrzeba natchnionego
dziaania. W Boskim planie wszystkie posugi w Kociele maj
si wzajemnie korygowa i uzupenia. Jedna drugiej powinna
dostarcza dokadnie tych elementw, ktrych tamtej brakuje,
i pomaga jej odzyska rwnowag w dziedzinach, w ktrych
dochodzi do nadmiernego przechylenia w jakim kierunku.
W zwizku z tym prorok ma inspirowa nauczyciela; nauczyciel
stabilizowa proroka; ewangelista powinien nam stale przypo-
mina o ludziach na zewntrz, ktrzy gin bez ewangelii; pastor
ma pokazywa, e dusze naley cigle otacza opiek, nawet po
pozyskaniu ich dla Chrystusa; a aposto ma nade wszystko in-
spirowa i wprowadza na drog do nowych zdobyczy dla Pana
i Jego Kocioa.*

Cho powysze sowa napisano mniej wicej siedemdziesit lat


temu, s one nadal bardzo pouczajce dla Kocioa. Rzeczywicie,
kwestia rwnowagi w subie jest niezwykle istotna o wiele wa-
niejsza, ni sdzi wikszo wierzcych.

Rwnowaga w nauczaniu
o pienidzach
Chc teraz powiedzie par sw o zrwnowaonym nauczaniu na
temat pienidzy. Rwnie w tej kwestii ludzie dziel si zasadniczo na
trzy grupy.

*
Donald Gee, The Ministry-Gifts of Christ, wyd. Gospel Publishing House, Spring-
eld, Mo., 1930 r., str. 21-25.

www.compassion.pl
156
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

Bd i przesada Prawda Bd i przesada


Rw po jednej stro- rodek drogi Rw po drugiej
nie drogi stronie drogi

Pienidze s zem, Bg chce bogosa- Bogacenie si to


ktrego wszyscy wi swoje dzieci gwny cel wiary.
chrzecijanie powin- i darzy je powodze-
ni si wystrzega. niem.

Bg chce, eby Jego Mamy najpierw szu- Boga najbardziej


dzieci yy w bie- ka Krlestwa Boe- interesuje material-
dzie. go, a nie dbr mate- ny dobrobyt czo-
rialnych. wieka.

Ubstwo wiadczy Kaznodzieje powin- Zysk materialny


o pokorze. ni gosi prawdy wiadczy o pobo-
Boego Sowa na noci.
temat pienidzy, ale
nie czynic tego z
myl o wasnym
zysku.

Kaznodzieje nigdy Kaznodzieje powin- Kaznodzieje powin-


nie powinni mwi ni zachowywa ni gosi o pieni-
o pienidzach. w swoim nauczaniu dzach wicej, ni na
rwnowag pomi- jakikolwiek inny
dzy kwestiami po- temat.
wodzenia a innymi
prawdami Boego
Sowa.

Mam wiele okazji do rozmw z pastorami z najrniejszych czci


kraju. Dowiaduj si od nich, e jedn ze spraw, ktre najbardziej ich
www.compassion.pl
157
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

frustruj, jest trudno w utrzymaniu rwnowagi w kwestii powodze-


nia i bogosawiestwa nansowego. Jeli kad nacisk na czysto
motywacji i wystrzeganie si chciwoci, czonkom kocioa jest jakby
ciej przyjmowa przez wiar dobra materialne. Z drugiej jednak
strony, jeeli pastorzy podkrelaj, e powodzenia mona dowiadczy
dziki wierze w Boga, to ludzie maj tendencj do nadmiernego kon-
centrowania si na nansach.
Powtarzam jednak, i ci, ktrzy wpadaj do ktrego rowu, wca-
le nie musz by li. Nawet szczerzy, uczciwi chrzecijanie mog do-
puci, by ich arliwe nastawienie do prawdy wzio gr nad mdro-
ci.

Podaj za prawd,
nie tracc rwnowagi
Mj przyjaciel, Bob Buess, opublikowa w 1975 roku ksik pod
tytuem The Pendulum Swings (Ruchy wahada). Autor by kazno-
dziej baptystycznym wypenionym Duchem witym i w tym sa-
mym czasie, co ja, dziaa jako wdrowny ewangelista. Raz na jaki
czas wpadalimy na siebie i wtedy spdzalimy duo czasu na roz-
mowach. Brat Buess poruszy w swojej ksice par istotnych spraw
zwizanych z wprowadzaniem w ycie duchowej prawdy w sposb
zrwnowaony, z mioci, unikajc ducha legalizmu i dogmatw.
W przedmowie czytamy, co nastpuje:

Kilka lat temu zainteresowaem si pewnym tematem i eby


go lepiej pozna, zaczem studiowa Sowo Boe. Wierzyem
w prawdziwo caej Biblii, ale pozwalaem sobie lekko trak-
towa niektre wersety. Na pewne prawdy przymykaem oczy
a mj umys kompletnie zobojtnia na okrelone fragmenty
Pisma.
Mj nowy dogmat w gruncie rzeczy niczym nie rni si od
starego. Zaczem jednak broni swojej nowej nauki. Niepo-
strzeenie zacza si ona dla mnie stawa bogiem, ktrego na-
ley otacza ochron.

www.compassion.pl
158
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

Moja postawa nie bya niczym wyjtkowym. Chrzecijanom


atwo podchwyci myl, ktr wzbudza w nich Duch wity
podczas studiowania Pisma. Z podnieceniem zgbiaj Sowo
Boe, szukajc, co jeszcze napisano na ten temat. Znalazszy
kilka wersetw na poparcie swojego odkrycia, wertuj Bibli jak
szaleni, chcc udowodni suszno swojej teorii.
Do ich ycia wkrada si dogmatyzm. Nie bdc w peni wia-
domi, co robi, staraj si dowie swojej racji poprzez ignoro-
wanie niektrych wersetw, odrzucanie pewnych fragmentw
Pisma i lekcewaenie innych
Ludzie z takim nastawieniem s w cigej pogoni za nowymi ar-
gumentami popierajcymi ich teorie. A w miar upywu czasu
staj si coraz bardziej szorstcy
Celem tej ksiki jest nakonienie wierzcych, aby zwolnili tem-
po i przyjrzeli si drugiej stronie niektrych kwestii nurtuj-
cych dzisiejsze chrzecijastwo. Chodzi mi o to, by pozwoli
wahadu powrci do Boej woli, zamiast zatrzymywa je
w dogmatach i legalizmie. Chciabym, eby ta ksika przyczy-
nia si do ponownego przyjrzenia si obecnie trwajcym bada-
niom z punktu widzenia osoby niezaangaowanej. Poprzez t
publikacj pragn rwnie wezwa wszystkich do powanego
potraktowania sw z Listu do Jakuba 3:1, gdzie ostro pot-
piono nauczyciela, ktry dogmatycznie gna przed siebie, nie
zachowujc rwnowagi w swoim nauczaniu.
Aposto Pawe napisa list do chrzecijan w Galacji, ktrzy po-
rzucili prostot ewangelii i powrcili do regu i przepisw. Ga-
lacjaski duch dziaa rwnie w Ciele Chrystusa w naszych
czasach, prowadzc niektrych wierzcych do legalistycznego
podejcia do Sowa, oraz surowego, dogmatycznego traktowa-
nia prawdy i innych ludzi
Chrzecijanie yj w zamieszaniu i bdzie wanie dlatego, e
nauczyciele zapdzaj si w swoich ulubionych doktrynach, nie
zwaajc na inne aspekty tego samego tematu.
Aby dostrzec te kwestie, trzeba dy do mdroci. W Ksidze
Przypowieci 4:7 (KJV) czytamy: Mdro to pryncypium,
dlatego zdobywaj mdro, a za wszystko, co posiadasz, naby-

www.compassion.pl
159
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

waj rozumu... Sam Jezus Chrystus uwolni nas od legalizmu,


poniewa On jest mdroci (I List do Koryntian 1:30).*

Jestem przekonany, e wnikliwe pouczenia Buessa odnosz si tak-


e nas dzisiaj. Mdrze postpimy, stosujc si do nich.

Skrajnoci czasem bywaj konieczne


Od lat obserwuj w Kociele problem polegajcy na tym, e ludzie
o odmiennych przekonaniach dotyczcych spraw duchowych czsto
zaczynaj si wzajemnie zwalcza. Widziaem to, na przykad, pod-
czas Przebudzenia Uzdrowieczego w latach 1947-1958. Zanim ono
wygaso, obstawanie przy skrajnych pogldach i brnicie w bd zruj-
nowao sub (i ycie) niejednego utalentowanego i skutecznego
czowieka. Przebudzenie Uzdrowiecze zaczo traci impet, gdy co-
raz wicej ludzi doznawao rozczarowania lub zranienia w wyniku
ekscesw niektrych ich przywdcw.
W pocztkowym okresie tego ruchu Donald Gee napisa do maga-
zynu The Voice of Healing artyku, bdcy woaniem o rozsdek i od-
powiedzialno. Tekst ten nosi tytu Extremes Are Sometimes Necessary
(Skrajnoci czasem bywaj konieczne) i zamieszczam go poniej
w caoci. (Podkrele dokona K. E. Hagin.)

Jednym z paradoksw pentekostalizmu jest podkrelanie ko-


niecznoci utrzymywania waciwej rwnowagi midzy naucza-
niem i praktykowaniem, a jednoczenie nakanianie do skraj-
noci w obu tych dziedzinach.
Pawe, piszc o darach duchowych, by gorcym zwolennikiem
zrwnowaenia i umiaru. Bd si modli duchem, bd si
modli i rozumem; bd piewa duchem, bd te piewa i ro-
zumem deklarowa. Poucza nas rwnie, e mamy si stara
nie sprawia wraenia oszalaych. Dalej za czytamy: Jeli kto
mwi jzykami, niech to czyni dwch albo najwyej trzech, i to
po kolei; Bg nie jest Bogiem nieporzdku, ale pokoju; oraz:

*
Bob Buess, The Pendulum Swings, wyd. New Leaf Press, Harrison, Ark., 1975 r.,
str. 9-10.

www.compassion.pl
160
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

Wszystko niech si odbywa godnie i w porzdku (I List do


Koryntian 14:15, 23, 27, 33, 40). Jednoczenie jednak skrajnie
mocno stwierdza, e mwi innymi jzykami wicej, ni wszyscy
adresaci jego listu. Nader gorco deklaruje, e w proporcji dzie-
si tysicy do piciu przedkada nauczanie nad mwieniem
jzykami i ogasza: Moecie wszyscy prorokowa (I List do
Koryntian 14:18,19,31)...
Jake wielu z nas to niepoprawni ekstremici! Jeli tylko spo-
strzegamy jaki promyk prawdy, doprowadzamy go do takiej
skrajnoci, e nasze cige podkrelanie go staje si obraliwe,
prne, a w kocu rwnie bdne. Jeeli odkrywamy jak for-
m posugi, ktra okazuje si skuteczna, oddajemy si jej a do
obrzydzenia i wyczerpania. W rezultacie tak naprawd jestemy
cigle nieprzydatni, gdy nie dbamy o rwnowag. W kocu
ludzie trac do nas zaufanie, nasza niepowcigliwo zasmuca
Ducha witego i zostajemy zaliczeni do grona sug, z ktrych
nie ma poytku.
Jednak jeszcze wikszej czci z nas grozi utrata szansy ycia
w Boej mocy, poniewa staramy si zachowywa monotoni
i przecitno, nigdy nawet nie zbliajc si do adnej skrajno-
ci. Naszym kazaniom brak ognia, poniewa zawsze staramy
si jednoczenie prezentowa obie strony kadej sprawy. Nasze
metody s nieskuteczne, gdy staramy si unika koniktw
z tradycj i tym, co powszechnie powaane. Moemy si che-
pi, jeli chcemy, sukcesami w unikaniu katastrof, lecz nasze
bezpieczestwo zdobywamy poprzez pozostawanie w bezru-
chu. Nie wywarlimy praktycznie adnego wpywu na spoe-
czestwo. By moe ludzie z zewntrz nigdy nie posdzili nas
o szalestwo, ale z drugiej strony nie przyznali, e prawdziwie
Bg jest pord nas. Najpewniej w ogle nie wiedz o naszym
istnieniu!
Susznie wychwalamy znaczenie rwnowagi; dobrze czynimy,
twierdzc, e kto popada w skrajno, nie utrzyma si na dro-
dze prawdy; susznie zauwaamy, i uparte wyznawanie ekstre-
malnych pogldw jest zabjcze dla ludzi i porusze ducho-
wych a jednak rozpaczliwie potrzebujemy sobie uwiadomi,
e przebudzenia nigdy nie wybuchaj bez kogo, kto posuwa

www.compassion.pl
161
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

si do skrajnoci. arliwe wstawiennictwo jest pozytywnie nie-


zrwnowaone. Podobnie ma si sprawa z postem, pomien-
nymi kazaniami, ktre wstrzsaj grzesznikami, oraz gorczko-
wymi podrami ewangelistw i misjonarzy, ktrzy wychodz
z siebie, eby dotrze do jak najwikszej liczby ludzi. Dobrze
nam zrobi przypominanie sobie, e najblisza rodzina naszego
Pana miaa Go za szaleca (Ewangelia Marka 3:21) i e On sam
powiedzia: arliwo o dom twj poera mnie, gdy przewra-
ca stoy wekslarzy w wityni (Ewangelia Jana 2:17).
W dniu Zielonych wit rwnowaga emocjonalna uczniw
bya tak rozchwiana, e wygldali na pijanych Trzydzieci lat
pniej rzymski namiestnik zarzuci Pawowi szalestwo. Apo-
sto grzecznie i waciwie na to odpowiedzia, ale musimy przy-
zna, e Festus nie by gupkiem. Sam Pawe pisa, i czasami
zdawa si odchodzi od zmysw (II List do Koryntian 5:13,
BT) a widoczny w jego nauczaniu zdrowy rozsdek i waciwa
perspektywa odzwierciedlay Boy sposb mylenia.
TRZEBA si posun do skrajnoci, eby nada czemu bieg
Cuda uzdrowienia maj miejsce, gdy wiara przestaje by logicz-
na i staje si gucha na argumenty o negatywnych przeyciach
i bardziej zrwnowaonym nauczaniu. W rzeczy samej moe-
my zapyta, czy w kadym prawdziwym cudzie nie ma czego
ekstremalnego.
Gdzie zatem ley zielonowitkowa prawda, obejmujca uza-
sadniony ekstremizm oraz nieodzown rwnowag? Mog tyl-
ko odpowiedzie, e potrzebujemy ekstremistw, aby wprawia
rzeczy w ruch, lecz musimy te mie zrwnowaonych nauczy-
cieli, by sprawy toczyy si we waciwym kierunku. Cud uzdro-
wienia wymaga skrajnoci, ale ycie w zdrowiu wywaonego
rozsdku. Potrzebujemy arliwoci ponad miar, aby zapoczt-
kowa jaki ruch na wiksz skal, lecz musimy si wyrzec skraj-
noci, eby go ocali przed samozniszczeniem. Jedynie mdro
z gry pokae nam, jak doskonale pogodzi jedno z drugim.
Trzeba zielonowitkowej genialnoci, aby wiedzie, kiedy
i gdzie nada skrajnej doktrynie lub praktyce bardziej zrwno-
waony charakter; oraz gdzie szerokie granice prawdy naley
czasowo zawzi, kadc skrajnie silny nacisk na okrelon spra-

www.compassion.pl
162
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

w, eby zapewni wystarczajc dynamik Boego poruszenia.


Posiadanie tak niezwykego talentu jest oznak przywdcy po-
sanego przez Pana do kierowania wielkim przebudzeniem.*

Przesadny nacisk
W przeszoci widzielimy przesadny nacisk na wiele rnych dok-
tryn. Przyjrzyjmy si kilku takim przypadkom, a nastpnie przeanali-
zujmy zarwno pozytywne cele, jakim w nacisk mia suy, jak te
zwizane z nim niebezpieczestwa.
Przesadne akcentowanie pewnych spraw w ruchu wiary. Niektrym
si wydaje, e kady wierzcy powinien si pozby wszelkich lekarstw,
przesta chodzi do lekarza, zerwa wszystkie polisy ubezpieczeniowe,
rzuci prac, eby y przez wiar, i w adnych okolicznociach ni-
gdy od nikogo nie poycza pienidzy.
Przesadne akcentowanie poruszenia Ducha witego. Pewni kazno-
dzieje myl, e jedyny typ naboestw, jakie powinni prowadzi, to
spotkania Ducha witego, podczas ktrych ludzie spontanicznie
wybuchaj miechem i tarzaj si po ziemi. Ich zdaniem, wanie tak
powinno wyglda kade naboestwo w kociele.
Jeszcze inni uwaaj, e kady kaznodzieja powinien cay czas pro-
wadzi tego rodzaju spotkania.
Przesadne akcentowanie nauczania o powodzeniu zwaszcza mate-
rialnym w yciu chrzecijanina. Niektrzy doszli do wniosku, e po-
wodzenie wie si raczej z rozrzutnym, ostentacyjnym stylem ycia,
ni ze starannym sprawowaniem pieczy i skutecznym wykorzystywa-
niem obtych rodkw do promowania Ewangelii i okazywania Boej
dobroci wszystkim potrzebujcym.
Jednake samo przesadne akcentowanie czego nie jest jeszcze
przyczyn problemw. Czasami zachodzi konieczno uycia skrajnej
emfazy, aby pogrony we nie, letargiczny i apatyczny koci wresz-
cie uwiadomi sobie zaniedban prawd, bez ktrej niemoliwy jest
jego dalszy rozwj.

*
Donald Gee, Extremes Are Sometimes Necessary, The Voice of Healing, kwiecie
1953 r., str. 9. Uyto za zgod.

www.compassion.pl
163
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Czsto bywa tak, e przesadny nacisk, stosowany przez ludzi


w rowie po jednej stronie drogi pomaga grupie znajdujcej si w prze-
ciwlegym rowie.
Zatem skrajna emfaza wzbudza ekscytacj i zapa do przyjcia za-
niedbywanej dotd lub ignorowanej prawdy. Ta forma przekazu ma
przycign nasz uwag. Potem jednak musimy si posuy mdro-
ci, eby nasze objawienie produktywnie wprowadzi w ycie.
Problem pojawia si natomiast, kiedy t mocno zaakcentowan
prawd stosuje si bez umiaru. Innymi sowy, ludzie czsto przesadza-
j w praktykowaniu tego, na czym pooono skrajny nacisk. Dostrze-
gaj dan prawd, ale jakby w oderwaniu od reszty Sowa Boego. Do
zachowania rwnowagi potrzebne jest nam caociowe spojrzenie na
Pismo wite.
W jaki sposb kaznodzieja ma czy prawd, ktr szczeglnie
wyranie pokazuje mu Duch wity, z reszt Biblii? Uwaam, e po-
winien to robi poprzez rozmylne prezentowanie zrwnowaonego spoj-
rzenia na dan kwesti, wyszukujc jak najwicej fragmentw Pisma na
ten temat, a nie trzymajc si kurczowo jednego wersetu.
Nawet jeli osoby goszce lub badajce Sowo Boe skupiaj si na
okrelonej prawdzie biblijnej, w ich duchowej diecie nie moe zabrak-
n innych skadnikw. Chocia dziecko moe najbardziej lubi je
desery, mdry rodzic nie zapomni, aby poda mu rwnie chleba,
misa i warzyw.
Ja w swoim yciu stosuj pewn praktyczn zasad, ktra bardzo
mi pomaga w caociowym przedstawianiu prawd Pisma witego.
Jeeli Biblia mocno akcentuje dany temat, nawizujc do niego
w wielu wersetach rnych ksig, to ja rwnie staram si go podkre-
la w swoim goszeniu i nauczaniu. A jeli Pismo wite bardzo rzad-
ko porusza jak kwesti, to pilnuj si, eby nie ka na ni przesad-
nego nacisku ani nie traktowa jej nazbyt dogmatycznie.

Nie odrzucaj praktycznej


mdroci i zdrowego rozsdku
Chrzecijanie powinni w swoim codziennym yciu stosowa bi-
blijne nauczanie i duchowe zasady, ale nie wolno im przy tym zapo-
www.compassion.pl
164
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Zrwnowaone, zdrowe nauczanie

mina o praktycznej mdroci i zdrowym rozsdku. Rwnie w tej


dziedzinie naley zachowywa rwnowag.
Chodzenie w wierze nie polega na ignorowaniu naturalnych praw
panujcych we wszechwiecie. Przecie to Bg jest ich twrc. Zasad-
niczo rzecz biorc, On nie dokonuje w nadprzyrodzony sposb tego,
co my jestemy w stanie uczyni o wasnych siach. Wikszo ludzi
odkryo, e dopiero wtedy, gdy wykonali wszystko, co wiedzieli, i
maj zrobi, i co byo w ich mocy, na scen wkroczy Bg, aby doko-
na dzie, ktrych nikt inny nie potra.
Na przykad, nie ma wtpliwoci, e On umie cudownie uleczy
ciao czowieka. Ja sam dowiadczyem penego uzdrowienia, kiedy
jako nastolatek byem bliski mierci. A przez kolejnych kilkadziesit
lat widziaem mnstwo innych osb, ktre dziki Boej interwencji
zostay uwolnione od najrniejszych chorb i dolegliwoci od zwy-
kego blu gowy a do raka.
To, e Bg moe uzdrowi i rzeczywicie uzdrawia, nie oznacza, i
nie mamy korzysta ze zdrowego rozsdku, eby dba o swoje ciao,
odpowiednio si odywiajc, zaywajc ruchu, pielgnujc waciwe
nawyki w pracy i naleycie wypoczywajc. Gupot a nie wiar
byoby, gdyby cukrzyk spoywa due iloci pokarmw zawierajcych
mk i cukier, twierdzc, e spodziewa si Boego uzdrowienia.
Podobnie niedorzeczne byoby popisywanie si swoim powodze-
niem, kupujc za pomoc karty kredytowej wszelkiego rodzaju arty-
kuy zbytku, gdy ju si ma trudne do spacenia dugi. Niestety, s
ludzie, ktrzy tak robi i mwi: Wierz, e w jaki sposb Bg da mi
pienidze na spat dugw. Spodziewam si cudownego bogosa-
wiestwa nansowego. Moe wygram co w totolotka!
Oczekiwania tych osb opieraj si, oczywicie, na bdnym rozu-
mowaniu i wypywaj z niewaciwych pobudek. Rwnowaga midzy
wiar i rzeczywistoci zostaa w ich yciu zachwiana. Z tak skp
iloci mdroci i duchowego rozrnienia atwo ulegaj zwiedzeniu
i daj si wyprowadzi jeszcze dalej w pole religijnym propagatorom,
ktrzy albo sami wierz w faszywe nauki, albo s pozbawionymi
skrupuw oszustami.

www.compassion.pl
165
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Inne ksiki Kennetha E. Hagina,
ktre ukazay si nakadem IW Compassion

Potrjna natura czowieka


W ksice tej Kenneth E. Hagin wyja-
nia prawd na temat potrjnej natury
istoty ludzkiej - czowiek jest duchem,
ktry ma dusz i mieszka w ciele.

Duch czowieka
Miliony dolarw wydano na badania
naukowe majce na celu rozwinicie
ciaa i umysu - elementw skadowych
ludzkiej duszy. Niewiele jednak wiemy
na temat rozwijania ducha ludzkiego.

Uzdrowienie naley do ciebie


Czy mog modli si o uzdrowienie
i oczekiwa go w swoim yciu?
Jak wytumaczy to, e modl si
o uzdrowienie, a nie dowiadczam go?
Na te oraz inne pytania znajdziesz od-
powied w tej ksice.

www.compassion.pl
201
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Odkupiony z ubstwa, choroby
i duchowej mierci

Dzieo odkupienia zawiera nie tylko


obietnice wiecznego ycia, lecz take
bogosawiestwo w yciu doczesnym.
Dowiedz si, co jest czci twojego
duchowego dziedzictwa w Jezusie
Chrystusie.

Nadchodzca odnowa

Czy powinnimy czeka na Boe po-


ruszenie? Przebudzenie nie przyjdzie.
Nowa fala nie przyjdzie. Przebudzenie
i odwieenie ju jest pord nas!
yjemy nimi. Jestemy i bdziemy ich
czci. Boe dzieo dopeni si.

Dlaczego ludzie
upadaj pod moc
W caej historii Kocioa moemy zaob-
serwowa poruszenia Ducha witego,
podczas ktrych wystpowao zjawisko
upadania pod moc. Poowa Nowego
Testamentu zostaa napisana przez apo-
stoa Pawa, ktry w chwili spotkania
Jezusa na drodze do Damaszku upad
przed Jego obliczem.

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Czy chrzecijanie musz
cierpie?

Czy wedug Boego Sowa chrzecijanie mu-


sz dowiadcza chorb i dolegliwoci? Czy
ycie z wiary oznacza wolno od dowiad-
cze i prb? Czy Duch wity moe prowa-
dzi wierzcych w miejsce yciowej prby?
Poznaj odpowied na te oraz inne pytania.

Byem w piekle

Kenneth E. Hagin opisuje w tej ksice wizj,


w ktrej Bg pokaza mu pieko, a take
dzieli si tym, w jaki sposb wpyna ona na
jego ycie i sub.

Mio - droga do zwycistwa

W niniejszej ksice Kenneth E. Hagin wyja-


nia dlaczego Boa mio jest nam tak bardzo
potrzebna. Czsto powtarza: Odpowied na
wiele yciowych problemw kryje si w pro-
stym zdaniu: Boa mio nigdy nie zawodzi!
Jeeli wic nauczysz si y w mioci, rwnie
nigdy si nie zawiedziesz. Oczywicie, mam
na myli Boy - nie ludzki - rodzaj mioci.

www.compassion.pl
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Dotyk Midasa

Dystrybucja:
Instytut Wydawniczy Compassion, Szczecin
compassion@zet7.pl, www.compassion.pl
Wydawnictwo AF
Skr Poczt. 32, 66-400 Gorzw Wlkp. tel. 604580659
mail: biuro@af.com.pl, www.sklep.af.com.pl
www.compassion.pl
204
wszelkie prawa zastrzeone (C) 2008 IW Compassion
Czy marzyo Ci si kiedy, eby wszystko,
czego dotkniesz, przemieniao si w zoto?
DOTYK MIDASA
Mityczny krl Midas chcia, by wszystko, czego dotknie, przemieniao si w zoto.

Kenneth E. Hagin
Jednak gdy jego yczenie si spenio, odkry, e ju nie chce tej magicznej zdolnoci!
Kenneth E. Hagin podczas ponad szedziesiciu piciu lat midzynarodowej
posugi czsto naucza o powodzeniu w yciu wierzcych. W swojej najnowszej ksi-
ce, Midasowy dotyk, kadzie stay nacisk na zrwnowaone, biblijne podejcie do tego
istotnego zagadnienia.
Pastor Hagin wyjania, e niezgodne z Pismem witym nauczanie zarwno
nawoywanie do ascetyzmu i ycia w ubstwie, jak te kadzenie przesadnego nacisku
na powodzenie moe wprowadzi chrzecijanina do rowu bdu po jednej lub po
drugiej stronie waciwej drogi. Wierzcy powinni zachowywa rwnowag, kroczc
rodkiem wyznaczonego nam szlaku.
Zburz mity, ktre narosy wok biblijnej koncepcji powodzenia! Ksika Midasowy
dotyk pomoe Ci zachowa rwnowag w yciu.
Oto niektre kwestie poruszone w treci:
Czy wierzcy powinni si spodziewa stokrotnego plonu ze swoich oar?
Czy nadprzyrodzone umorzenie dugw to idea zgodna z Pismem witym?
Czy bogactwo grzesznikw dostanie si w rce sprawiedliwych?
Czy chrzecijanom przysuguje prawo do otrzymania transferu dbr czasw
ostatecznych?
Czy nadawanie nazwy zasiewanemu ziarnu jest zgodne z Pismem witym?
Czy powiniene wierzy, e Bg da Ci podwjn miar?

DOTYK MIDASA
O autorze
Suba Kennetha E. Hagina trwaa ponad 70 lat od momentu kie-
dy jako siedemanstoletni chopiec dowiadczy od Boga cudowne-
go uzdrowienia z powanej wady serca oraz z nieuleczalnej choroby
krwi. Chocia w 2003 roku odszed do Pana, jego suba wci jest
bogosawiestwem dla wielu. Kenneth Hagin Ministries nada-
je program radiowy Seminarium Wiary w Eterze, transmitowany
w caych Stanach Zjednoczonych oraz w ponad stu innych krajach,
wydaje bezpatny miesicznik Word of Faith, organizuje krucjaty ewangelizacyjne o za-
sigu krajowym, prowadzi korespondencyjn szko biblijn RHEMA, Centrum Biblij-
ne RHEMA, Stowarzyszenie Absolwentw RHEMA, Midzynarodowe Stowarzyszenie
Duszpasterskie RHEMA oraz sub wrd winiw. Kenneth E.
www.compassion.pl
COMPASSION

elkie prawa zastrzeone


www.sklep.af.com.pl
Instytut Wydawniczy

(C) 2008 IW Compassion


ISBN 987-83-89918-35-2
Hagin