You are on page 1of 16

v ý b e r racan.

sk
číslo 2/2017
ZDARMA
pre Raču,
Krasňany
a Východné;
Ľudovít Havlovič výber z
www.racan.sk

Rača Z obsahu
4. novembra budú voľby do BSK ▷ 1
Z  dejín a pamiatok Koho záujmom slúži starosta
Pilinský? ▷ 2
Veselý D.: Čas vábenia ▷ 3
Výhradný predajca knihy Marčan A.: Vôl byť, či nevoliť ▷ 3
Rozhovor s Michalom Drotovánom ▷ 4
Račianska vinotéka Rozhovor s Michalom Vlčekom ▷ 6
Námestie Andreja Hlinku 3, Bratislava-Rača Rozhovor s Monikou Luknárovou ▷ 8
13 kandidátov na poslancov BSK... ▷ 10
Streda – Piatok: 17:00 – 22:00 hod. Jozef Uhler: „Chcem, aby v župe
Sobota – Nedeľa: 15:00 – 22:00 hod. vyhrali najlepšie riešenia“ ▷ 11
10,– Eur/kus Otázka pre Jána Mrvu... ▷ 12
Vanerková I.: Humno... ▷ 12
Beáta Kollárová, tel.: 0907 218 680 Rekonštrukcia športového areálu... ▷ 13
Amerikán Jozef Luknár ▷ 14
Hatalová M.: Výročia Mórica Alstra ▷ 15
4. novembra budú voľby do BSK Šilberský A.: O minulosti... 3/3 ▷ 16

Vyberať si budeme zo širokej ponuky. Vážení čitatelia a priatelia Rače,
Viacerí kandidáti poslanecký mandát odporúčame Vám do pozornosti výber
už vykonávali aspoň v  miestnom zastu­ z najnovších článkov uverejnených na ob­
piteľstve, iní nemajú žiadnu skúsenosť čianskom portáli račan.sk, na ktorý môže­
a predsa si trúfajú na vyššiu ligu Z BSK. te prispievať vlastnými článkami aj vy.
Tak veľmi chcú bojovať za Raču. Dominantnou témou čísla sú voľby
Za povšimnutie stojí nákladnosť kam­ do  BSK. Priestor v  ňom dostali nezá­
paní. Kým občianski kandidáti upred­ vislí kandidáti na  poslancov i  predsedu
nostňujú úsporné kampane, politickí BSK. Venujeme sa aj nevýhodnému pre­
peniazmi nešetria. V rozšafnosti vynikajú daju pozemkov pri bývalom kine Nádej,
parlamentné strany dotované štátnymi ponúkame dva pohľady na  plánovanú
príspevkami. Veď prečo šetriť, keď rozha­ obnovu ihriska pri ZŠ Tbiliská a nechý­
dzujú NAŠE peniaze, no nie? bajú ani tradičné exkurzy do  račianskej
Kandidáti sa líšia aj tým, že kým niek­ histórie. Tentoraz v  čísle nájdete spo­
BSK má silné kompetencie (sociálne torí sú dlhodobo známi odbornou posla­ mienku na  Amerikána Jozefa Luknára
služby, stredné školy, doprava, turizmus...), neckou prácou pre verejnosť (Drotován, a  na  slovenského rodoľuba Mórica Al­
hospodári s  rozsiahlym verejným majet­ Vlček, Zemanová...), iní sa snažia zaujať stra. Vydanie dopĺňajú podnetné vsuvky
kom a ročne utratí vyše 130 miliónov € za každú cenu a ohurujú verejnosť fiktív­ a zamyslenia Alexandra Marčana, Duša­
(300 € každého dospelého obyvateľa kraja). nymi zásluhami (Žitný...). na Veselého, Ingrid Vanerkovej a  Aleša
Napriek tomu sa o  činnosť BSK zau­jíma Osobitnú skupinu tvoria lovci mandá­ Šilberského.
len jeden z piatich obyvateľov aspoň do tej tov, ktorí majú viac než tri verejné man­ Prajeme príjemné čítanie.
miery, aby raz za  štyri roky obetoval čas dáty a funkcie a máli sa im. Vynikajú sta­ Ján Drotován
a šiel voliť poslancov a župana BSK. rosta (ŠTYRI) a vicestarosta (ŠESŤ). Ich redaktor
So záujmom uchádzačov o mandáty je chuť slúžiť verejnosti nemá hranice. Pod­
to naopak: 18 sa uchádzajú o 1 post žu­ ľa hesla „čím viac mandátov nezvládam, Viac článkov
pana, 13 o  2 mandáty poslanca zastupi­ tým viac mi treba“. Veď o peniaze ide až
teľstva BSK (Z  BSK) za  Raču a  Vajnory. v prvom rade. a informácií
Z nich 9 postavili politické strany a koa­ Verím, že všetci, čo pôjdeme voliť, zvo­ nájdete na
lície, 4 kandidáti sú občianski s priamou líme dobre. www.racan.sk
podporou spoluobčanov. Miro Ščibrany, OZ račan.sk
racan.sk
2 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Koho záujmom slúži starosta Pilinský? Les loups sont
O predaji pozemkov v lokalite Detvianska ulica,
Námestie Andreja Hlinku, Ulica Pri vinohradoch, entrés dans Paris
ktorý chystá starosta Pilinský
(Vlci vstúpili do Paríža)
Pozrime sa, o čo ide: Porovnajme súčasný stav na obrázku 1 so zamýšľaným stavom
na obrázku 2. Slávny francúzsky spevák Serge Reg­
giani (1922 – 2004), ktorý, žiaľ, už do­
spieval, v jednej zo svojich piesní me­
taforicky opisuje inváziu karpatských
vlkov do Paríža.

Spieval:
Najskôr prišli dvaja vlci z  Nemecka,
či Chorvátska. Na hranici parížskych
záhrad sa im postavil jeden starý
muž, s desiatimi ženami. Potom priš­
lo sto vlkov. Dostali všetko. Minis­
terské posty, aj jedlo pre deti. Potom
prišlo tisíc vlkov. Muži sa na to dívali,
ako na  film. Ak sa muži Paríža ne­
spamätajú, nevráti sa láska, bratstvo
a sloboda. Vlci zoberú všetko.

Toľko k  stručnej histórii v  piesni
spred 40 – 50 rokov.
Slovensko je neporovnateľná krajina
s  Francúzskom, Rača je neporovna­
teľná s  Parížom. Nemáme dosť silnú
ekonomiku, aby sme mohli zaplatiť
karpatských vlkov. Preto do  Rače
Súčasný stav (Obr. 1) Zámer Villa Vino Rača a. s. (Obr. 2) prišli nedávno divé svine (Les laies).
Katolícky kultúrny dom (KKD) (neskôr kino Nádej) Villa Vino Rača a. s. žiada o  kúpu pozemkov vo vlast- Rozryli vinohrady neďaleko našich
a  pozemky pri KKD (zelená farba) patria hlavnému níctve hlavného mesta (zelená farba – okrem pozemku domov. Rozkopali okolie obydlí, vyhĺ­
mestu. Obe nehnuteľnosti sú v  dlhodobom nájme pod KKD) a  pozemkov vo vlastníctve SR (žltá farba). bili jamy a vyžrali žalude. Divé svine.
spoločnosti Villa Vino Rača a. s.. Budova na roky 2008 – Hlavné mesto žiadosť odstúpilo správcovi pozemkov – Nenašiel sa ani jeden starý muž, tak
2038, pozemky 2008 – 2028. MČ Bratislava-Rača. ako v Paríži, ani desať žien, neposta­
vili sa divým sviniam pri račianskych
Scelením pozemkov podľa obr. 2 (čer­ poru poslancov nezískal, a  tak starosta záhradách, nestrieľali do divých svíň,
vená farba) Villa Vino Rača a. s. (VVR) návrh znovu predkladá na októbrové za­ ale vybudovali im posedy. Rača. Mat­
významne získa a  mestská časť skoro stupiteľstvo. ky, sestry, dcéry, deti, muži stratili
úplne stratí vplyv na vývoj lokality. Deve­ Nevýhodný návrh VVR a starostu po­ chuť žiť. Zuby sa rozplakali, obloha
loperi tam opäť budú môcť vztýčiť prost­ slancom odporúčame opäť zamietnuť. nad Račou stala sa divou. Betón na­
redník svojej arogancie a zároveň postaviť V  lokalite nepredať ani štvorcový meter, plnil krajinu. Miloval som kedysi tvoj
pomník bezmocnosti obyvateľov. Tak, lebo len tak si zachováme dobrú vyjed­ smiech, zelená Rača.
ako sa to práve deje na  tzv. Radničnom návaciu pozíciu. A zmeny vlastníctva po­
námestí. zemkov uskutočniť zámenami prijateľný­ Svine. Divé svine. Zelená ratolesť.
Zamedzením prístupu k budove KKD mi pre obe strany. Volebný lístok.
z  troch strán VVR okrem toho citeľne Na záver: Predaj predmetných pozem­ Les laies sont entrés dans Rača.
obmedzí budúce využitie budovy a zníži kov smeruje proti záujmom mestskej čas­
jej trhovú hodnotu. A neskôr bude môcť ti. Koho záujmom slúži starosta Pilinský?
KKD kúpiť za povestnú „babku“ a vyvesiť
nad centrálnou lokalitou Rače svoju vlaj­ Ingrid Vanerková
ku. predsedníčka Urbár Rača p. s.
Proti predaju pozemkov hovorí aj riaditeľka Humno n. o.
fakt, že ich nájom do roku 2028 zaisťuje reálny bájkar
mestskej časti príjem porovnateľný s vý­ Michal Krištofič Alexander Marčan
nosom z predaja. Pritom pozemky budú Miro Ščibrany
„naše“ aj po skončení nájmu. OZ račan.sk
Starosta Pilinský riziká a  nevýhody Humno n. o.
predaja pozemkov prehliada či „nevidí“. Sledujte na webe portál
Návrh VVR len mierne upravil a  v  júli Martin Rybák
predložil na schválenie poslancom miest­ Peter Mazúr račan.sk www.racan.sk
neho zastupiteľstva (MZ). Predaj pod­ obyvatelia Závadskej ulice
racan.sk
číslo 2 / 2017 3
v ý b e r

Čas vábenia Každý sľubuje mimoriadne najlepšie
riešenie. Doteraz síce nestihol, ale hneď
Vôl byť, či nevoliť
ako bude zvolený, tak sa máme tešiť.
Na  MHD zdarma a  viac voľného času.
Tak to je sila, aby kandidát na žu(m)pana Politické kolesá času zvyšujú svoju
občanovi sľúbil viac voľného času. To je rotáciu.
azda v  kompetencii každého z  nás, ako
si ten čas zariadime. Už len čakám, kedy
Čo ti ja sľúbim, to ti nikto na svete ne­
niekto z  kandidátov príde s  volebným
sľúbi. Opakujú pred voľbami mnohí
heslom, že viac čerstvého luftu z Malých
Karpát! darebáci histórie.
Bez urážky, ale ak má niekto osobnú
zodpovednosť za stavebný ošiaľ na býva­ Daj mi hlas, zložím chorál. Postaví­
lých svahoch prekrásnych viníc, tak aký me, zabezpečíme, postaráme sa. Vraj.
bude šéf väčšieho Bratislavského samo­ A potom príde k vytriezveniu a stáva­
správneho kraja? Viď foto: pohľad na sva- me sa nevoľníkmi politiky.
Je jeseň a  opäť, tentoraz po  dlhšej hovú časť Koliby (Nové Mesto) plnú vyso-
dobe, máme čas vábenia, kuvikania a la­ kých žeriavov. A že prečo to píšem?
pania vtáčkov. No a  máme tu aj nezmerné množ­
Po  celej Rači máme síce bordelíček, stvo kandidátov na  poslanecké miesta Lebo som svedkom týchto aktivít
rozbité cesty, nevysypané smetné nádoby, do  BSK. Škeria sa často po  dvojiciach už skoro 50 rokov. Kedysi mi jedna
ranný dopravný kolaps, autiaky parkujú­ z  megabillboardov. Existujúce tváričky, 90-ročná žena hovorila o  politickej
ce na trávnikoch a chodníkoch, zanedba­ ale aj nové xichtíky a zaťaté päste už asi situácii medzi vojnami asi toto:
né trávniky, developerský ošiaľ, ale z bill­ 4 mesiace dávajú najavo občanovi, voli­
boardov sa na občana valí splaška lacných čovi – Si tu, my o tebe vieme! Voľ len nás „Jedni hladní prišli, nažrali sa, odišli.
sľubov. (mňa)! Potom prišli iní, zasa hladní.“
Najväčšia mela bude zrejme o  post Čo tak vybrať tých, čo majú najnižšie
žu(m)pana Bratislavského samosprávne­ preferencie a nemajú ani na drahú kam­ Pýtam sa. Čo sa zmenilo? Nič.
ho kraja. Kto to kedy videl, vraj 18 kandi­ paň? A odstaviť nenažrancov od válova? Dokonca aj tie vojny sa vracajú.
dátov! (https://goo.gl/YNc2tg). Dušan Veselý
Poďme o inom:

Ak mi človek, zvolený ľudom, klame
v priamom prenose, ak ma nazve psy­
chopatom, je šéfom psychopatov. Ak
legalizuje podvody, ak rieši veci verej­
né ako súkromný biznis, ak, ak, ak....

Tak takého človeka mám voliť, alebo
zostať vôl?

Vychádza mi to tak, že radšej dám
šancu novým, hladným.

Alexander Marčan

Pridajte sa k nám na Facebooku – račan.sk
www.facebook.com/racan.sk
a Priatelia Rače
www.facebook.com/groups/priateliarace/
Sledujte na webe portál račan.sk
www.racan.sk
racan.sk
4 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Michal Drotován: ného obchodu na Masarykovej univerzite
v Brne som na vlastnej skúsenosti videl,
ako pozitívne napr. v  oblasti dopravy
„Na Raču a Vajnory má veľký vplyv rozvoj môže kraj pôsobiť, ak sa chce.
 V akých oblastiach chceš v Z BSK

či naopak stagnácia celého kraja.“ pôsobiť?
Integrovaná doprava, záchytné parko­
viská pred mestom či využitie športových
Rozhovor s kandidátom na poslanca BSK za Raču a Vajnory areálov stredných škôl pre verejnosť sú
témy, ktoré môžem v  prípade zvolenia
riešiť pre Raču a Vajnory. Vo svojom blo­
Michal Drotován gu som bližšie rozpísal viacero tém – či
Kandidát na  poslanca do  zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja už ide o  zapojenie vlakov do  integrova­
(Z BSK). Druhé volebné obdobie poslanec zastupiteľstva mestskej časti Bratisla­ nej dopravy (napr. znovuobnovenie lin­
va-Rača za volebný obvod Rača. V roku 2014 vo voľbe starostu skončil na druhom ky z Východného), otvorenie športových
mieste a zároveň získal najvyšší počet hlasov ako poslanec. Od roku 2015 pôsobil areáloch verejnosti na  Pántoch/Rybnič­
ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy na MiÚ Karlova Ves, od júla nej či Hlinickej, o  územné plánovanie,
2017 tam pôsobí ako prednosta a vedie celý úrad. Vo voľbách do Z BSK 2017 ne­ o podporu cestovného ruchu a podobne.
prijal ponuku pravicových strán byť nezávislým kandidátom na ich kandidátke Dá sa povedať, že témam, ktorým sa
a  rozhodol sa petíciou získať priamy mandát od  obyvateľov volebného obvodu venujem v samospráve aj teraz, sa chcem
Rača – Vajnory. Podporu dostal a kandiduje ako číslo 2. venovať aj na  regionálnej úrovni. Ako
geograf so zameraním na verejnú správu
didáta. Druhým a  zásadnejším dôvodom viem, aký dôležitý je celý spádový región
bolo to, že som chcel kandidovať bez akej­ pre zdravý a úspešný rozvoj mesta.
koľvek „barličky“ v  podobe politických  Ako hodnotíš svojich protikandi­
strán, zbierať si poctivo podpisy a  uchá­ dátov vo volebnom obvode Rača –
dzať sa o priamy mandát od občanov. Ak Vajnory?
ma ľudia zvolia alebo nezvolia, nebude to Myslím si, že obyvatelia Rače a Vajnôr
kvôli vonkajším faktorom, ale čisto tak majú príležitosť vybrať si do  BSK dvoch
ohodnotia moju prácu v samospráve. Pre poslancov, ktorí budú dobre zastupovať
mňa to bude veľmi dôležitá spätná väzba. ich záujmy. Na  zozname kandidátov sú
 Čím Ťa obohatili alebo zaskočili nominanti politických strán a  koalícií,
stretnutia s obyvateľmi v uliciach pri ako aj nezávislí občianski kandidáti. Vi­
zbieraní podpisov? dím tam až šesť uchádzačov, o ktorých sa
Tak v prvom rade som bol prekvapený, hovorí, že majú ambície kandidovať o rok
ako málo ľudí sa v letných mesiacoch po­ na  starostu Rače. O  všetkých šiestich
hybuje pešo po uliciach – najviac to bolo majú Račania dostatok informácií, aby sa
vidieť v  uliciach centrálnej Rače. Naopak mohli rozhodnúť, komu dajú svoj hlas.
 Si poslancom v mestskej časti Bra­ v Krasňanoch bolo ľudí v uliciach dosť – Keďže si myslím, že v  BSK by férovo
tislava-Rača. Prečo kandiduješ aj tak veľa robí verejný priestor. Ak v prípade mali mať zastúpenie pol na pol aj naši su­
do BSK? Krasňan majú ľudia priestor na korzovanie sedia z  Vajnôr, kandidujem v  tíme s  Mi­
Myslím si, že v  rámci tém, ktorým a prechádzky, v Rači je napríklad Detvian­ chalom Vlčekom, dlhoročným úspešným
sa hlavne venujem, ako je doprava, vý­ ska ulica veľká katastrofa a ľudia sa snažia poslancom v miestnom zastupiteľstve Vaj­
stavba, územné plánovanie či ochrana tráviť na ulici iba nevyhnutný čas. nôr. O  mandáty poslancov BSK sa uchá­
lesoparku, je BSK veľmi dôležitým a kľú­ Rád som sa rozprával s  ľuďmi v  uli­ dzame ako nezávislí občianski kandidáti.
čovým partnerom. Napríklad výstavba ciach. Veľmi pozitívne ma prekvapilo, Spája nás podpora stoviek ľudí, ktorí nám
v Pezinku či Sv. Jure a budovanie cestnej že drvivá väčšina oslovených, ktorí mali svojimi podpismi umožnili kandidovať.
infraštruktúry v okolí hlavného mesta má trvalý pobyt v  Rači, mi hárok podpísala  Niektorí kandidáti budú v prípade
zásadný vplyv aj na dopravu v Rači a Vaj­ a poznala moju prácu poslanca. Nestretol zvolenia za poslancov BSK súbežne
noroch. Cez územný plán BSK je možné som sa za dva mesiace so žiadnou nega­ vykonávať viac verejných mandátov
zásadne zlepšiť tieto procesy a riešiť prob­ tívnou reakciou. Pomáhali mi aj priatelia a mať viac príjmov z verejných zdro­
lémy. Okrem toho, poslancom miestneho v  okruhu svojich známych. Im aj všet­ jov. Ako vidíš pre a proti takéhoto
zastupiteľstva v Rači budem do konca bu­ kým, ktorí sa podpísali pod moju petíciu prístupu?
dúceho roku – chcem však pre Raču pra­ kandidáta, sa chcem aj týmto poďakovať. Túto otázku si musí zhodnotiť každý
covať a Rači pomáhať aj naďalej.  Čo ponúkaš obyvateľom Rače, Vaj­ kandidát. Ja si myslím, že stíhať plnohod­
 Prečo si sa rozhodol kandidovať ako nôr a celého samosprávneho kraja notne veľa funkcií jednoducho nie je mož­
občiansky kandidát, ktorý si musí ako poslanec Z BSK? né. A reči o tom, že ak bude starosta po­
vyzbierať podpisy? Ponúkam im moje skúsenosti v oblasti slancom BSK, tak viac vybaví pre obec, sú
Po  ohlásení mojej kandidatúry som územného rozvoja, životného prostredia jalové – poslanec BSK má riešiť problémy
dostal ponuku od  Veroniky Remišovej a  dopravy, ktoré som získal za  roky pô­ celého kraja a nielen svoj okrsok. Starosto­
kandidovať za  pravicovú koalícia. Aj keď sobenia v  samospráve a  štátnej správe. via majú možnosť rokovať s BSK v rámci
si veľmi vážim Veronikinu prácu a prácu Myslím si, že dnešný svet je veľmi prepo­ svojho pracovného času kedykoľvek.
celého OĽaNO, nebol som veľmi vnútor­ jený a už skončili časy, kedy sme sa mohli Ak by ma voliči z Rače a Vajnôr zvoli­
né stotožnený so  všetkými kandidátmi tváriť, že okolie nemá vplyv na náš život. li za poslanca BSK, urobil by som na FB
a stranami chystanej koalície. To bol prvý Na život v Rači a vo Vajnoroch má veľký skupine Priatelia Rače, ktorá má viac
dôvod, prečo som sa rozhodol ponuku od­ vplyv rozvoj či naopak stagnácia celého ako 5.700 členov, anketu, kde by som sa
mietnuť a zbierať podpisy pod petíciu kan­ kraja. Počas štúdia práva a  medzinárod­ pýtal, či chcú alebo nechcú, aby som sa
racan.sk
číslo 2 / 2017 5
v ý b e r

domovov pre seniorov (ktoré sú tiež väčši­
nou na okraji obce), podpora vlakovej do­
pravy vo Vajnoroch a na Východnom atď.
 Zariadenia poskytujúce sociálne
služby seniorom, aké sú aj na úze­
mí Rače, patria pod VÚC. Medzi
Tvojimi prioritami oblasť sociálnych
služieb nie je. Čím chceš seniorov
Rače a Vajnôr presvedčiť, že budeš
dobre zastupovať ich záujmy?
Poznám viacero ľudí, ktorí priamo
v  týchto zariadeniach pracujú – s  nimi
som sa rozprával o ich problémoch a tiež
o problémoch seniorov. Myslím si, že s ich
pomocou by som vedel identifikovať a aj
riešiť podnety. Zatiaľ som ľuďom v tých­
to zariadeniach pomáhal skôr nepriamo.
Napríklad spolu so  skupinou obyvateľov
Rače sme zablokovaním výstavby Račany
Rosso zabránili výraznému nárastu do­
pravy na  Podbrezovskej, ktorá nemá ani
na posledný rok vzdal mandátu poslanca ponechanie cesty deravej. Myslím si, že je chodník.
v  Rači. Osobne s  tým nemám najmenší dôležité mať víziu a  stáť si za  ňou – ná­ Jedným z mojich prvých krokov by bol
problém, cítim však aj záväzok voči 2100 ročnejšie nie je však samotná realizácia, apel na nového župana, aby začal rokovať
voličom, ktorí ma volili na  celé volebné ale vysvetliť veci ľuďom. Hlavne ak u nás s  mestom ohľadom pozemkov na  prepo­
obdobie 2014 – 2018. Výsledok ankety sú ľudia skôr konzervatívni a  bránia sa jenie pre peších medzi Zariadením pre
budem plne rešpektovať. akýmkoľvek zmenám. Uznávam, že tr­ seniorov na  Podbrezovskej 28 a  Zariade­
 Ako ovplyvnia skúsenosti z exekutívy pezlivosť nie je mojou silnou stránkou ním pre seniorov na ulici Pri vinohradoch
v Karlovke Tvoje ďalšie pôsobenie a veci, ktoré v mestách západnej Európy 267. Tým by sa výrazne zvýšila bezpečnosť
v samospráve? trvali desiatky rokov, by som najradšej a znížil čas presunu ľudí na zastávku elek­
Po voľbách v roku 2014 som dlhšie roz­ u nás aplikoval za rok. Nechce sa mi jed­ tričky.
mýšľal, či pokračovať v  pôsobení v  samo­ noducho čakať 40 rokov, aby sme aj v Bra­  Tvoju petíciu kandidáta podpísali aj
správe. Zobral som si jeden mesiac voľno tislave mali Kodaň, Rigu či Salzburg. mnohí seniori. Nepovažuješ za nedo­
a skoro celý som ho trávil v Južnej Amerike,  Vďaka Tvojmu pôsobeniu na miest­ statok, že v kontakte si len s ľuďmi,
aby som si „prečistil“ hlavu. Nakoniec pre nom úrade v Karlovej Vsi častejšie ktorí v zariadeniach pre seniorov
pokračovanie rozhodlo 2100 hlasov, ktoré počúvam názor, že máš predpoklady pracujú, a nie aj s tými, ktorí v nich
som v  Rači získal vo  voľbách na  poslan­ byť nielen dobrý starosta MČ Rača, žijú?
ca, a z profesnej stránky ponuka starostky ale aj výborný prednosta MÚ Rača. Nie som politik, ktorý vraví, že vie všet­
Karlovej Vsi Danky Čahojovej a  prednos­ Pripúšťaš takúto možnosť? Alebo ko a vo všetkom sa vyzná. Sociálna oblasť
tu Jana Hrčku vytvoriť a  viesť v  Karlovke má dilema „starosta či prednosta?“ je jedna z oblastí, v ktorej si dám poradiť
oddelenie dopravy a životného prostredia. u Teba jediné riešenie? od  odborníkov. Myslím si, že ľudia pra­
Boli to náročné úlohy, ale pre mňa je nároč­ Pre mňa je dôležité, aby som od vede­ cujúci v  zariadeniach pre seniorov majú
ná úloha motiváciou. Po odchode Jana Hrč­ nia mal dostatočný priestor na realizáciu dostatok skúsenosti. Sledujem už dlhšie
ku, ktorý sa chcel viac venovať rodine, som mojich nápadov a  aby medzi nami bola problémy, ktoré v  zariadeniach sú a  ur­
prijal ponuku viesť celý úrad ako prednosta. dôvera. Ak by sa v  Rači stal starostom čite sa budeme spoločne s  novým župa­
Skúsenosti z exekutívy mi umožnili nielen človek, s ktorým by som bol kompatibilný nom snažiť nájsť čo najlepšie riešenie pre
získať cenné poznatky a presadzovať moju a prejavil by záujem o moju pomoc, vedel klientov. Skôr je proti môjmu vnútornému
víziu mesta pre ľudí, ale tiež ma určitým by som samozrejme o tom uvažovať. Ja sa presvedčeniu využívať starších ľudí v  za­
spôsobom postavili z hlavy na nohy. budem zaujímať o Raču ako moje bydlis­ riadeniach pre seniorov účelovo v predvo­
 Môžeš povedať viac o tom, v čom ko a  rodisko, aj keď už vôbec nebudem lebných kortešačkách, ako sa to často deje.
Ťa skúsenosti z Karlovky „postavili pôsobiť ako komunálny politik. A  so  seniormi a  staršími ľuďmi som
z hlavy na nohy“?  Zachytil som názor, že „škoda, aby sa myslím dosť v kontakte a veľmi si vážim,
Nejde iba o Karlovu Ves, ale všeobecne človek s odbornými znalosťami, aké že ma v kandidatúre podporili.
o  verejnú správu. Dá sa to nazvať aj na­ má Michal Drotován, zašil v závetrí  Účasť na voľbách do VÚC býva
razením na  slovenskú realitu. Pri vstupe BSK“. Ako to vidíš Ty? nízka, pohybuje sa okolo 20 percent.
do verejnej správy som si myslel, že veci BSK sa nedá považovať za  zašívanie – Občania o kompetenciách a činnos­
sa dajú riešiť jednoduchšie, rýchlejšie kraj rieši veľa dôležitých oblastí ako do­ ti VÚC vedia málo. Myslíš si, že je
a nie je problém presvedčiť o dobrej veci. prava, stredné školy či sociálne veci. A kto dôležité, aby občania išli voliť?
Teraz však vidím, že aktérov a  názorov ma pozná, vie, že mňa práca bez výziev Určite áno, voliť treba ísť a  myslím
je veľmi veľa a aj na prvý pohľad najlepší nenapĺňa. Výzvou v BSK by pre mňa bolo si, že výber kandidátov je pestrý. V Rači
nápad môže mať oponentov. Stala sa nám pomôcť rozvoju lokalít, ktoré sú, žiaľ, v tie­ budú tohtoročné voľby do BSK okorene­
dokonca situácia, keď sme po dlhých ro­ ni – jedná sa o rozvoj veľkého športového né aj tým, že sa v nich stretnú viacerí bu­
koch opravovali betónovú účelovú ko­ areálu a  kampusu pre študentov na  Pán­ dúcoroční kandidáti na starostu.
munikáciu pri bytových domoch a volala toch/Rybničnej, integrovanie stredných  Ďakujem za rozhovor.
pani, že načo to opravujeme, že potom, škôl v  Krasňanoch do  života ľudí (otvo­ Zhováral sa Miro Ščibrany
ak by bola poľadovica, po tom betóne ne­ rením športovísk, využitím na  záujmovú redaktor občianskeho portálu račan.sk
vyjde do kopca. Úplne vážne požadovala činnosť, podporu talentov a pod.), rozvoj a časopisu račan.sk výber
racan.sk
6 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Michal Vlček: skutočnosťou. V  rámci Vajnôr sa síce
snažíme maximálne regulovať výstavbu

„S Michalom Drotovánom
s  ohľadom na  kapacitu vnútorných aj
tranzitných ciest, avšak ďalšia dynamická
výstavba okolitých obcí zaťaženosť tých­
za Raču a Vajnory“ to ciest neúmerne zvyšuje. Nový obchvat
ponúka zásadnejšie riešenie. Ďalším rie­
Rozhovor s kandidátom na poslanca BSK za Raču a Vajnory šením, ktoré hodnotím ako správne a pre
našu oblasť prinesie odľahčenie ciest, je
riešenie formou kolektorov.
Michal Vlček Ďalšou témou je školstvo. Stredná
Kandidát na  poslanca do  zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja škola Hubeného, so  silnou basketbalo­
(Z BSK). Tretie volebné obdobie poslanec zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­ vou tradíciou: Je povinnosťou venovať
-Vajnory. Od roku 2013 predseda komisie výstavby, územného plánovania, do­ jej pozornosť a zabezpečiť ako technickú
pravy a životného prostredia. Ekonóm, obchodný riaditeľ a bývalý hokejový roz­ stránku školy, tak aj kvalitatívnu. Oblasť
hodca. Konateľ firmy Solitius, s.r.o. Petíciou získal priamy mandát od obyvateľov Rybničná, Stredná odborná škola hote­
volebného obvodu Rača – Vajnory a kandiduje ako číslo 10. lových služieb a  obchodu: Spojenie zá­
merov mestskej časti, ktorá má v  správe
stupovať inak – tak, aby sa rešpektoval pozemky, a BSK, ktorá spravuje budovu,
prirodzený jav jej rozširovania a rovna­ dáva priestor vytvoriť veľmi príjemné
ko záujmy jej obyvateľov. Príkladom sú prostredie jednak pre študentov a rovna­
Krasňany, ktoré sú stále veľmi atraktívne ko pre miestnych obyvateľov.
pre bývanie či už mladých rodín, rov­  Jednou z Tvojich hlavných tém je
nako tak starších obyvateľov. Rovnako rozvoj obce a výstavba. Ako vidíš
časti, kde ešte dnes sú tradičné vinice, optimálny rozvoj Rače a Vajnôr?
avšak sú lákadlom developerov. Z pozí­ Ako riešenie tranzitnej dopravy
cie poslanca sa budem usilovať, aby BSK z/do Pezinka, Svätého Jura, Sloven­
vytvorilo predpoklady pre Raču a Vajno­ ského Grobu, Čiernej Vody a riešenie
ry si tieto hodnoty zachovať. parkovania v Rači?
 V akých oblastiach chceš v Z BSK Malo byť platiť, že rozvoj áno, avšak
pôsobiť? Aké riešenia ponúkaš? regulovane. Zastávam názor, že za správ­
Pod kľúčové kompetencie BSK spa­ ny a  korektný regulovaný rozvoj je zod­
dá školstvo, zdravotníctvo, sociálna ob­ povedný developer, ale rovnako tak sa­
lasť a  domy sociálnych služieb, vplyv mospráva. Investor by mal koncipovať
 Si dlhoročným poslancom v mest­ na územný rozvoj ako aj na rozvoj dopra­ projekt, aby rešpektoval lokálnu existu­
skej časti Bratislava-Vajnory. Prečo vy. Mojím zámerom je venovať sa prio­ júcu výstavbu a zámer rozvoja obce, aby
kandiduješ aj do BSK? ritne témam, pri ktorých cítim skúsenosť vytvoril skutočne nové funkčné parko­
Kompetencie BSK majú v  mnohých a viem ponúknuť riešenia. vacie miesta a dodržiaval všetky výškové
významných otázkach priamy vplyv aj V prípade môjho zvolenia, určite hlav­ a  kapacitné regulatívy. Samospráva by
na  naše mestské časti. Zladením záme­ nou oblasťou je pokračovanie v  oblasti na druhej strane mala vytvárať podmien­
rom Rače a  Vajnôr so  zámermi a  kom­ uzemného rozvoja a  dopravy. Doprava ky pre dopravné kapacity ako aj mož­
petenciami BSK dáva nepochybne vyššie je v  čiastočnej kompetencií BSK, preto nosti pre rozvoj občianskej vybavenosti.
možnosti na  ich presadenie. BSK vplý­ je priestor prostredníctvom nej presa­ V  tomto procese sú developer a  samo­
va na  rozvoj celého kraja a  tým priamo dzovať stále viac potrebný nultý obchvat správa zodpovední rovnako.
či nepriamo na  možnosti jednotlivých Bratislavy D4. Hustotu premávky a tran­  Nemal by sa na vytváraní doprav­
mestských časti a jej obyvateľov. Vnímam zit je možné čiastočne korigovať, avšak ných kapacít a na rozvoji občianskej
ako správne, aby poslanci v BSK, prípad­ kapacita ciest a  narastajúce počty áut sú vybavenosti podieľať aj developer?
ne v  meste, mali už skúsenosti v  oblasti
miestnej samosprávy. Počas tých troch
volebných období ako poslanec vo  Vaj­
noroch som sa stretol nie len s tým, čo je
nutné v mestskej časti riešiť, ale rovnako
ako to realizovať.
 Čo ponúkneš obyvateľom Rače,
Vajnôr a celého samosprávneho kraja
ako poslanec Z BSK? Prečo by Ťa
mali voliť Račania?
Ponúkam 11-ročné skúsenosti v  ob­
lasti samosprávy. Poznanie v  oblasti
územného rozvoja vychádzajúce z  kon­
krétnych krokov, ktoré sme vo  Vajno­
roch uskutočnili pre zachovanie ich de­
dinského rázu. Rača vplyvom výstavby
v  niektorých častiach štýl dedinského
bývania stratila. Výstavba v  niektorých
jej častiach sa vychýlila od  jej tradí­
cie. Stále sú však oblasti, kde sa dá po­
racan.sk
číslo 2 / 2017 7
v ý b e r

Rozhodne aj developer má brať na tie­
to otázky ohľad a spolupodieľať sa. Avšak
aj miera a  predmet podieľania musí byť
definovaná. Nemožno očakávať, že deve­
loperi vyriešia otázku dopravy a  tranzitu
obce. Rovnako tak nemožno očakávať,
že vyriešia otázku škôlky, škôl a  ihrísk.
Tu nastupuje kľúčová úloha samosprávy,
ktorá vedie a smeruje developera, ako má
v  rámci celkového rozvojového koncep­
tu obce participovať. Forma môže byť už
rôzna a  závisí od  konkrétneho prípadu
alebo lokality. Prispôsobením prístupo­
vých komunikácií, upravením projektu
a vytvorením územia, alebo účelovo viaza­
nými finančnými prostriedkami pre danú
mestskú časť. Dôležité je, aby samospráva
bola tým akcelerátorom, ktorý koordinuje
developerov v  líniách celkovej koncepcie stavbou. Pri schvaľovaní projektov inten­ žili sme sa presadiť, aby náhradná dráha
budúceho rozvoja mestskej časti. zívne rokujeme s  investormi aj o  riešení svojím smerovaním čo najmenej vplývala
 Ako sa Vajnorom darí čeliť tlaku komunikácií a o vytváraní nových parko­ na koridor Vajnôr.
developerov na masívnu výstavbu vacích miest. Treba na druhej strane po­  Ako hodnotíš svojich protikandi­
bytov a udržať si označenie „dedina vedať, že legislatíva a stavebný zákon má dátov vo volebnom obvode Rača –
v meste“? Má Rača nádej na návrat aj pre Vajnory a predstavy idylickej “dedi­ Vajnory?
k povesti „vinohradníckej dediny ny v meste” svoje limity a niekde sa nám Tieto voľby sú poznačené naozaj veľ­
v meste“? Čo pre to urobíš ako posla­ ju darí držať lepšie, inde menej. Riešenie kým záujmom kandidátov. A  to nielen
nec BSK? nám poskytuje nastaviť vo Vajnoroch tzv. v Rači a Vajnoroch, ale aj ostatných mest­
Rozvoj Vajnôr, či už z  pohľadu de­ územné plány zóny, ktoré sa snažíme čo ských častiach. Čo napovedá, že dôleži­
mografického alebo obyvateľov, ktorí si najskôr kvalitne spracovať a  zastupiteľ­ tosť BSK si ľudia uvedomujú stále viac
Vajnory vybrali ako bývanie pre svoje ro­ stvom schváliť. a snáď odpoveďou bude aj vyššia volebná
diny, je dobrý signál. Svedčí o tom, že sú  Aké PRE a PROTI vidíš v rozvoji účasť, ako tomu bolo po  uplynulé roky.
pre ľudí atraktívne a ponúkajú im dobré letiska M. R. Štefánika pre Raču Niektorí z našich kandidátov už v samo­
podmienky pre život. Prirodzene je s tým a Vajnory? správe pôsobia a  ich výsledky môžu ľu­
spojený stále väčší záujem developerov. Ťažko hľadať pre obyvateľov Rače dom pri voľbe napovedať ako sa rozhod­
Od  roku 2013 som predsedom komisie a  Vajnôr výhodu. S  letiskom je spoje­ núť. V Rači ako veľmi aktívneho poslanca
výstavby, územného plánovania, dopravy ná zvýšená hlučnosť. Čo možno v  tejto v oblasti regulácie výstavby vnímam Mi­
a  životného prostredia. Pri každom in­ veci spraviť je pokúšať sa v  kooperácií chala Drotována. Dohodli sme sa jednot­
vestičnom zámere kladieme silný dôraz, so  zástupcami letiska hľadať neustá­ ne presadzovať tieto zámery a kandiduje­
aby zámer zapadal do celkovej koncepcie ly kompromis, aby letová prevádzka čo me spoločne za Raču a Vajnory.
Vajnôr. A  to z  pohľadu vízie Vajnôr ako najmenej negatívne ovplyvňovala a zasa­  Ďakujem za rozhovor.
takých, alebo v  spojitosti s  koncepciou hovala do  kvality života obyvateľov. Tak Zhováral sa Miro Ščibrany
konkrétneho územia, zastavanosťou ale­ ako tomu bolo nedávno, kedy letisko rea­ redaktor občianskeho portálu račan.sk
bo súladom s  existujúcou okolitou vý­ lizovalo údržbu pristávacej dráhy a  sna­ a časopisu račan.sk výber
racan.sk
8 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Monika Luknárová: Cítim preto voči vajnorskému le­
tisku a najmä ľuďom z Aeroklubu akýsi
dlh. Chcela by som, aby činnosť a  ich
„Známi mi dôverujú a chcú odo mňa viac“ spomienky nezapadli prachom. Vytvo­
riť stálu expozíciu na  ich počesť je to
Rozhovor s kandidátkou na poslankyňu BSK za Raču a Vajnory najmenej, čo by naša spoločnosť moh­
la urobiť. Budem podporovať podobné
projekty v rámci celého kraja a pokúsim
Monika Luknárová sa o  spravodlivejšie rozdeľovanie finan­
Kandidátka na poslankyňu do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja cií v rámci všetkých ôsmich samospráv­
(Z BSK). Tretí rok poslankyňa miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava­ nych krajov.
-Rača. V minulosti dlhoročná referentka kultúry, správy majetku, správy zmlúv  Označuješ sa „naozaj nezávislá kan­
a pohľadávok, vnútornej správy, vedúca vnútornej správy miestneho úradu Brati­ didátka“. Majiteľ Retkins s.r.o. Dušan
slava-Rača. V súčasnosti zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry Bratislava-Nové Repák, ktorý na tzv. Radničnom
Mesto, manažérka a dramaturgička, zároveň vedúca prevádzky. Petíciou získala námestí (RNR) pred očami Račanov
priamy mandát od obyvateľov volebného obvodu Rača – Vajnory a kandiduje ako vztýčil prepytujem prostredník, je
číslo 5. Tvoj bývalý spolužiak a zastupuje
Ťa jeho právna kancelária. Naozaj si
sa mohla ako miestna poslankyňa
 V akých oblastiach chceš v Z BSK v kauze RNR rozhodovať nezávisle?
pôsobiť? Čo ponúkneš obyvateľom Neoznačujem sa, naozaj som nezávis­
Rače, Vajnôr a celého samosprávne­ lá. Svoju ,,tajnú“ kampaň si financujem
ho kraja ako poslankyňa Z BSK? sama, z vlastných zdrojov. Ako poslanky­
Nemám tu o  čom špekulovať. Jed­ ňa račianskeho zastupiteľstva odmietam
noznačne je to kultúra, školstvo, šport akékoľvek zasahovanie do  mojej integ­
a mládež, zdravotné a sociálne veci. Tak rity. Pri samospráve je takmer nemož­
ako píšem vo svojich témach. S podporou né vyhnúť sa prepojeniam, kedy niekto
BSK zriadiť Múzeum a informačné stre­ s  niekým chodil do  školy alebo sa inak
disko v Rači a vo Vajnoroch stálu expozí­ stretol. To sa týka aj kauzy RNR, kde
ciu histórie vajnorského letiska a aeroklu­ som hlasovala po  podrobnom obozná­
bu. Račania sa možno pamätajú, v rámci mení sa so  všetkými vtedy dostupnými
Račianskeho vinobrania som v roku 2013 informáciami a  za  týmto hlasovaním si
v  Nemeckom kultúrnom dome zorgani­ stojím. Túto tvoju otázku navyše vnímam
zovala výstavu Račianske starožitnosti, od  Teba ako kapcióznu a  nekorektnú,
 Tri roky si poslankyňou v mestskej ktorá sa stretla u  návštevníkov s  veľkým nakoľko Ty si jeden z  tých, komu som
časti Bratislava-Rača. Prečo kandidu­ nadšením. okamžite oznámila zistenie, že za  RNR
ješ aj do BSK? O  rok neskôr v  spolupráci s  oddele­ je aj môj bývalý spolužiak. Na  základe
Keby si sa ma spýtal pred rokom, čo si ním kultúry Miestneho úradu výstavu toho som vystúpila zo  skupinovej emai­
myslím o BSK, povedala by som Ti, že sa­ Račianske nevesty. lovej debaty v rámci Priateľov Rače. Ak si
mosprávne kraje a ich exekutívu vnímam Som dcéra parašutistu Vilka Hrnčára, dobre spomínaš, pri RNR som bola ešte
ako zbytočné medzičlánky medzi samo­ na  letisku vo  Vajnoroch som prakticky navyše osobou, ktorá viedla prvé verejné
správami a štátom. Po vlastnom skúmaní vyrástla. zhromaždenie v tejto veci. Na internete je
veci som však dospela k záveru, že riadenie
na úrovni kraja je v našich podmienkach
dôležité a  podložené aj historicky. Hne­
vá ma fakt, že Bratislavský samosprávny
kraj je oproti ostatným krajom postavený
do nevýhody pri čerpaní eurofondov. Živí
sa predstava, že za  nastavením čerpania
na  základe HDP je Brusel. Pravdou však
je, že nie Brusel, ale ešte Dzurindova vláda
nastavila pri čerpaní eurofondov ako me­
radlo výšku HDP. Súčasná vláda to mohla
dávno zmeniť. Ale ako vidno, vyhovuje jej
to. Kupuje si za to hlasy svojich mimobra­
tislavských voličov. Zatiaľ čo v iných kra­
joch nájdete niekedy až megalomansky
rekonštruované námestia, či obecné úrady
a  športoviská financované z  fondov EÚ,
riaditelia škôl v  bratislavskom kraji aj 15
rokov postupne menia okná na škole alebo
z dotácii BSK riešia len financovanie havá­
rií. A konkrétnejšie k Tvojej otázke: osob­
nostne som sa našla v komunálnej politike,
myslím, že sem patrím. Som povzbudzo­
vaná mojimi priateľmi a  známymi, ktorí
mi dôverujú a chcú odo mňa viac. Monika Luknárová s otcom
racan.sk
číslo 2 / 2017 9
v ý b e r

Odpoveďou je opäť občianska partici­
pácia.
 Chceš docieliť, aby sa v rizikových
lokalitách zriadili kamery a SOS
hlásky. Takéto riešenie má kritikov
a odporcov. Poznáš ich argumenty?
Ako sa s nimi navrhuješ vyrovnať?
Každý jeden projekt má svojich kri­
tikov a  odporcov, to je také slovenské.
Ale ak má akýkoľvek bezpečnostný sys­
tém zachrániť zdravie, ba dokonca život
čo i  len jedného človeka, tak stojí za  to
ísť do  toho. Samozrejme lacnejšia, ale
ťažšia je prevencia. Výchova v  rodine
u nás v posledných rokoch zlyháva. Ruka
v  ruke s  tým rastú sociálno-patologické
javy. V  našej spoločnosti absentuje úcta
a  pokora. Ale ak jej neučíme od  raného
detstva, tak je naivné myslieť si, že všetko
zachránia tresty alebo reedukácia.
Výstava Račianske nevesty v roku 2014  Ubytovňu na Kadnárovej ulici navr­
huješ zmeniť na sociálne byty, z nich
jeden má byť pripravený ako krízový.
Ako by toto riešenie presne fungovalo?
Krízový byt by mal byť byt, ktorý je
pripravený prichýliť v stave núdze okam­
žite jednotlivé osoby alebo rodinu. Stav
núdze môže mať rôzny charakter. Od vy­
horenia bytu, cez domáce násilie, či náhle
vážne ochorenie v rodine s ekonomický­
mi následkami. Nedávno som riešila prí­
pad, kedy matka s  dieťaťom potrebovala
okamžite prichýliť, ale v  našej mestskej
časti je tak poddimenzované sociálne od­
delenie a tak nepružný systém, že nebo­
lo osoby, ktorá by kompetentne zasiahla
a  okamžitú pomoc poskytla. Vieš, keď
niekto v  sobotu okamžite potrebuje po­
moc, nemá časť zisťovať stránkové hodiny
Miestneho úradu a  dokladovať, či bude
schopný zaplatiť ubytovanie.
Výstava Račianske starožitnosti v Nemeckom kultúrnom dome v roku 2013  Ako hodnotíš svojich protikandi­
dátov vo volebnom obvode Rača –
zverejnený záznam zo zhromaždenia, ob­ zeum. Tri roky po voľbách je zámer Vajnory? Koho z nich považuješ pre
čania aj Ty máte možnosť posúdiť, či som na mŕtvom bode. Prečo? seba za najlepšieho do tandemu?
jednala nezávisle alebo nie. A tým, že zve­ Ono to nie je tak jednoduché, ako V čom vidíš svoju konkurenčnú
rejňuješ, že ma zastupuje právna kancelá­ to zvonka vyzerá. Ešte ako neposlanky­ výhodu?
ria, zasahuješ do môjho súkromia, nakoľ­ ňa som sa domnievala, že sa niečo také To sú tri otázky naraz . Svojich
ko tento spor je občianskoprávny. jednoducho navrhne a  schváli. Realita protikandidátov nemôžem objektívne
 Čo zahrňuješ – zvlášť v Rači – pod je však taká, že samo sa to neschváli, ohodnotiť, mnohých osobne nepoznám
občiansku participáciu? Ako kon­ že je potrebné na  takýto projekt vyčle­ a  nenašla som ani ich volebné progra­
krétne by účinkovala ako protiko­ niť v  rozpočte nemalú čiastku financií. my. Domnievam sa však, že kandidatúru
rupčný nástroj? A  presvedčiť starostu, ktorý má svoj, do BSK niektorí využívajú ako lacný spô­
Tretí rok pracujem v Stredisku kultúry poslancom neprednesený zámer s  kú­ sob prieskumu, či uspejú v nadchádzajúci
v  Novom Meste. Novomešťania už majú riou, nie je ľahké. Najväčším argumen­ rok v  komunálnych voľbách. Je rozdiel,
skúsenosť so  zavedením participatívne­ tom budú vždy peniaze, preto sa chcem kto by bol do tandemu najlepší pre mňa
ho rozpočtu. Nie je to žiadna novinka pokúsiť o spolufinacovanie projektu cez a kto pre voličov a takisto pre koho som
ani v  rámci Európy. Začleňovanie verej­ BSK. Dúfam len, že starosta v posledný najlepšia do tandemu ja. Rada vyhoviem
nosti do projektov je samo o sebe nástro­ rok svojho volebného obdobia kúriu prianiu voličov. Za  moju konkurenčnú
jom proti korupcii, nakoľko je to veľmi neprenajme na  dlhšie obdobie osobám, výhodu považujem fakt, že sa občanom
transparentný spôsob tvorby rozpočtu ktorým projekt Múzea bude ,,ukradnu­ prihováram hlavne osobne, môj voleb­
a  projektov z  neho vyplývajúcich. Je tu tý“. ný program vychádza z reálnych situácií
vysoká miera kontroly samotnými ob­  Tvojou víziou je stav, keď sa rozhod­ a potrieb občanov.
čanmi vo všetkých fázach. nutia neuskutočňujú od stola úradní­  Ďakujem za rozhovor.
 O mandát poslankyne miestneho kov, ale spolutvorcami budúcnosti sú Zhováral sa Miro Ščibrany
zastupiteľstva si sa uchádzala o. i. občania. Ako si predstavuješ usku­ redaktor občianskeho portálu račan.sk
so zámerom presadiť Račianske mú­ točňovanie tejto vízie? a časopisu račan.sk výber
racan.sk
10 číslo 2 / 2017
v ý b e r

13 kandidátov 6 Jozef Nemšovský, Ing. (74)
dôchodca; Koncová 29, Vajnory
rady; predseda Komisie výstavby, územ­
ného plánovania, dopravy a  životného

na poslancov BSK
SNS prostredia, predseda Komisie pre ochra­
Bývalý generálny riaditeľ Pôdohospodár­ nu verejného záujmu a  nezlučiteľnosť
skej platobnej agentúry (2006 – 2008), funkcii, člen Komisie finančnej, správy
za Raču a Vajnory predtým bol v nej riaditeľom sekcie živo­
číšnych výrobkov. Asistent poslanca NR
majetku, podnikania obce, získavania
prostriedkov z  eurofondov; konateľ Vaj­

2017 SR Miroslava Jureňu (2007 – 2010). Ne­
skôr SZČO a konateľ a spoločník vo via­
cerých firmách.
norskej podpornej spoločnosti, spol. s r.o.
2010 – 2014 poslanec MZ Vajnory (SD­
KÚ-DS)
Krúžkujú sa maximálne 2 kandidáti. 2006 – 2010 poslanec MZ Vajnory (ne­
7 Róbert Pajdlhauser, Ing. (50) závislý)
manažér logistiky; Závadská 18, Rača
1 Marián Borbély (58) NOVA, SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, 11 Juraj Vodenský, PhDr., Mgr. (39)
SZČO; Žarnovická 5, Rača OKS, Zmena zdola, DÚS podnikateľ; Žitná 4, Rača
SME RODINA – Boris Kollár Pracoval v  obchodných firmách na  rôz­ Kotleba – ĽS NS
Konateľ JMB Consulting, s.r.o. nych pozíciách, vrátane riaditeľa a kona­ Konateľ ARISO s.r.o., predtým spoločník
teľa. Bol živnostníkom. v bezpečnostnej službe Abred s.r.o.
2 Michal Drotován, Mgr. (36) 2014 – 2018 poslanec MZ v Rači (KDH,
prednosta MÚ; Na pasekách 14, Rača Most-Híd, NOVA, Sieť, SZ); člen Rady 12 Anna Zemanová, RNDr. (58)
nezávislý kandidát MZ; člen Komisie finančnej a majetkovej, poslankyňa NR SR; Koncová 25, Vajnory
V  minulosti personalista a  konzultant Komisie životného prostredia, výstav­ SaS, OĽaNO, KDH, SMK-MKP, NOVA,
viacerých firiem a  majiteľ Political Con­ by, územného plánu a  dopravy, Komisie OKS, Zmena zdola, DÚS
sulting s.r.o., neskôr prednosta OÚ ži­ školskej, kultúrnej, športovej a  pre pod­ Tímlíderka strany Sloboda a Solidarita pre
votného prostredia v Bratislave či šéf od­ poru podnikania a vinohradníctva a Ko­ životné prostredie. Členka Správnej rady
delení ŽP na MÚ BA-Karlova Ves a MÚ misie mandátovej OZ Vajnorský okrášľovací spolok. Bola
BA-Staré Mesto, v  súčasnosti prednosta konateľkou TZ Studios, s.r.o. a  členkou
MÚ BA-Karlova Ves. 8 Peter Pilinský, Mgr. (45) dozornej rady Slovenského vodohospo­
2014 – 2018 poslanec MZ v Rači (OKS, starosta Rače; Úžiny 3, Rača dárskeho podniku, š.p., vo svojich zamest­
SDKÚ-DS); člen Rady MZ; podpredseda SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ, naniach sa venovala aj bankovníctvu.
Komisie životného prostredia, výstavby, SDKÚ-DS, Starostovia nezávislí kandi­ 2016 – 2020 poslankyňa NR SR (SaS);
územného plánu a dopravy; člen Komisie dáti členka Výboru NR SR pre pôdohospodár­
školskej, kultúrnej, športovej a  pre pod­ Bývalý predseda a  štatutár Strany zele­ stvo a životné prostredie, členka Stálej de­
poru podnikania a vinohradníctva a Ko­ ných. Predtým zoológ na  Ministerstve legácie NR SR v Medziparlamentnej únii
misie mandátovej životného prostredia SR. 2013 – 2017 poslankyňa Z  BSK (SDKÚ­
2010 – 2014 poslanec MZ v Rači (SDKÚ­ 2014 – 2018 starosta Rače (Sieť, KDH, -DS, SZ, OKS, SMK-MKP, SaS, Most-Híd,
-DS, SaS, KDH, OKS) Most-Híd, NOVA, SZ) KDH); členka Finančnej komisie a Komi­
2014 – 2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS, sie dopravy; členka dozornej rady spoloč­
3 Justín Horvatovič, Mgr. (34) Most-Híd, SDKÚ-DS); člen Mestskej nosti Regionálne cesty BA, a.s.
požiarny technik; Tibenského 7, Vajnory rady hlavného mesta SR Bratislavy; člen 2009 – 2013 poslankyňa Z  BSK (SaS);
Kotleba – ĽS NS Komisie pre školstvo, vzdelávanie a šport, členka dozornej rady spoločnosti Regio­
Konateľ XH Media s.r.o. Komisie územného a  strategického plá­ nálne cesty BA, a.s.
novania, životného prostredia a výstavby; 2002 – 2006 starostka MČ BA-Vajnory
4 Dagmar Kramplová, Mgr. (59) člen dozornej rady OLO a.s. (DS, DÚ, SZS)
vedúca organizačného oddelenia; 2010 – 2014 starosta Rače (SZ) 1998 – 2002 poslankyňa MZ vo Vajno­
Zvončeková 40, Rača 2010 – 2014 poslanec MsZ (SZ); člen roch (KDH)
SNS Mestskej rady hlavného mesta SR Brati­
Členka predsedníctva SNS ako bratislav­ slavy a  člen dozornej rady Bratislavskej 13 Rastislav Žitný, Mgr. (42)
ská krajská predsedníčka strany. V  ro­ organizácie cestovného ruchu vicestarosta Rače; Pri vinohradoch 4, Rača
koch 2007 – 2010 prednostka MÚ BA­ 2007 – 2010 poslanec MZ v Rači (SMER, SMER-SD, Most-Híd, SKOK-ELD, SZ,
-Rača, kde predtým pracovala na rôznych ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ); člen Rady MZ SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidáti
pozíciách. Bývalý dlhoročný marketingový manažér
9 Ján Polakovič, Mgr. (28) spoločnosti Ján Becher Slovensko a  živ­
5 Monika Luknárová, Mgr. (47) projektový manažér; Žitná 18, Rača nostník.
manažérka; Alstrova 150, Rača nezávislý kandidát 2014 – 2018 poslanec MsZ (Sieť, SaS,
nezávislá kandidátka Marketingový a  projektový manažér Most-Híd, SDKÚ-DS); predseda Komi­
Zástupkyňa riaditeľky Strediska kultúry MÚ BA-Rača. Bývalý šampión thajského sie pre školstvo, vzdelávanie a šport, člen
BA-Nové Mesto, manažérka a dramatur­ boxu. Majiteľ firmy Date 22 s.r.o., v minu­ Komisie finančnej stratégie a  pre správu
gička. Predtým dlhoročná zamestnanky­ losti konateľ P&T Company s.r.o. a podnikanie s majetkom mesta; predse­
ňa MÚ BA-Rača. da dozornej rady Dopravného podniku
2014 – 2018 poslankyňa MZ v Rači (ne­ 10 Michal Vlček, Ing. (37) BA, a.s.; člen dozornej rady Bratislavskej
závislá); členka Komisie školskej, kultúr­ ekonóm; Uhliská 7, Vajnory teplárenskej a.s.; člen dozornej rady Ná­
nej, športovej a pre podporu podnikania nezávislý kandidát rodného tenisového centra a.s.
a vinohradníctva, Komisie sociálnej a by­ Obchodný riaditeľ a bývalý hokejový roz­ 2014 – 2018 poslanec MZ v Rači (KDH,
tovej a Komisie životného prostredia, vý­ hodca. Konateľ Solitius, s.r.o. Most-Híd, NOVA, Sieť, SZ); člen Rady MZ
stavby, územného plánu a dopravy; člen­ 2014 – 2018 poslanec MZ vo Vajnoroch Z otvorených zdrojov
ka dozornej rady Media Rača spol. s r.o. (SDKÚ-DS, KDH, Sieť); člen Miestnej spracoval Ján Drotován
racan.sk
číslo 2 / 2017 11
v ý b e r

Jozef Uhler: „Chcem, aby v župe vyhrali vu zadarmo. Je to reálne riešenie? Či
vykalkulovaná volebná návnada, ktorá

najlepšie riešenia“
sa po voľbách rozplynie ako dym?
Bezplatná doprava by v  bratislavskej
MHD spôsobila výpadok takmer 45 mi­
Rozhovor s kandidátom na predsedu BSK liónov eur ročne, v  prímestskej doprave
Slovak Lines 8 miliónov ročne a pri železni­
ciach je to asi 15 miliónov. Spolu 68 milió­
Jozef Uhler nov eur ročne. Ak mesto so župou dostáva­
Kandidát na župana Bratislavského samosprávneho kraja (Z BSK). Otec dvoch jú na jedného obyvateľa s trvalým pobytom
synov. Vyštudoval matfyz a po škole si so spolužiakmi založil firmu, ktorá úspeš­ 430 eur, potrebujeme takmer 158-tisíc
ne funguje dodnes. Časom vyštudoval aj právo a postupne sa začal zaujímať o ve­ nových ľudí, aby zaplatili výpadok. To ešte
rejné veci. Začal vydávať noviny mestskej časti Bratislava-Jarovce, ktoré vychá­ nepočítame, že by sme potrebovali viac vo­
dzajú už 8 rokov. Od roku 2010 poslanec v Jarovciach a mestského zastupiteľstva. zidiel a šoférov. Pán Frešo hovorí, že stačí
Sedem rokov je predsedom komisie dopravy, ktorá je poradným orgánom mest­ 60-tisíc ľudí, ale to sú veľmi pokrútené čísla.
ského zastupiteľstva. V minulosti predseda, v súčasnosti člen dozornej rady DPB Odhad neprihlásených obyvateľov v kraji je
a. s.. Člen Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy, predseda Komisie dopravy asi 250-tisíc, z toho 50-tisíc študentov, kto­
a  informačných systémov, člen Komisie pre ochranu verejného poriadku. Petí­ rí si trvalý pobyt nemôžu prihlásiť, lebo by
ciou získal priamy mandát od obyvateľov BSK a kandiduje ako číslo 18. stratili nárok na  internát. Obrovská masa
sú ľudia, ktorí si trvalý pobyt nemajú kam
nahlásiť alebo prichádzajú za prácou a chcú
mať trvalý pobyt tam, kde je rodina. Polo­
vica ľudí nebude mať motiváciu, lebo autá
potrebujú ku svojej práci a verejnú dopravu
neplánujú využívať. Keď to spočítame, tak
sme zrazu hlboko pod potrebnými 158-ti­
sícmi. Peniaze župy a  mesta, ktorými by
sa vykrývali straty, budú chýbať v  zeleni,
školách, domovoch sociálnych služieb ale­
bo v opravách ciest. Celé je to len volebný
podvod a obrovský hazard s peniazmi Bra­
tislavčanov a obyvateľov kraja.
 Aké miesto majú v riešení hroziaceho
kolapsu dopravy bickykle a cyklotrasy?
Bicykel bol dlho považovaný za doprav­
ný prostriedok určený najmä na rekreáciu.
Dnes je už situácia iná a  mnohí ľudia by
cyklodopravu využívali aj na cestu do prá­
ce, či do školy. Potrebujú však k tomu in­
fraštruktúru, ktorou sú nielen cyklotrasy,
ale aj spomínané cykloveže, kde si môžete
bicykel odložiť v suchu a bezpečí a dokon­
 Tento rozhovor budú čítať predovšet­ Rača je nárazníkovou zónou pre okres ca aj s  nákupom. Toto sú riešenia, ktoré
kým obyvatelia Rače a Vajnôr. Čím Pezinok a nedobrovoľne sa stala záchytným môže župa priniesť celému kraju.
ich chceš presvedčiť, aby volili práve parkoviskom. Pezinčania ráno zaparkujú  V Rači sa už 30 rokov hovorí o pa­
Teba? auto v Rači a pokračujú do mesta električ­ ralelnej ceste s Púchovskou cestou
Som predsedom bratislavskej komisie kou, lebo je to rýchlejšie. Pre týchto oby­ a o prepojení Bojnickej a Galvaniho
dopravy a sedem rokov pracujem na tom, vateľov kraja je potrebné postaviť skutočné s Lamačom v lokalite Pekná cesta. Je
aby doprava v  meste fungovala. Problé­ záchytné parkovisko, z  ktorého plynule toto riešenie ešte aktuálne?
mom je však doprava, ktorá k nám den­ prejdú na vlak alebo električku. Na to majú Tieto projekty nateraz nie sú aktuál­
ne prúdi z regiónu. Viac ako stotisíc áut slúžiť napríklad aj nové dopravné termi­ ne. Rači pomôžu riešenia pre pezinský
každé ráno smeruje do Bratislavy, tvoria nály v Pezinku a vo Svätom Jure. K týmto okres, ktoré som už spomínal a  k  tomu
zápchy a zaberajú parkovacie miesta. Pre­ terminálom musí premávať kyvadlová do­ obchvat Modry, Pezinka a  Jura, ktorý
to je nevyhnutné urobiť maximum pre to, prava – nemá zmysel, aby autobusy Slovak odkloní autá na  diaľnicu, takže nebudú
aby ľudia z regiónu dostali aj dobrú ponu­ Lines chodili až do  centra mesta a  stáli mať dôvod tranzitovať cez Raču. Tiež je
ku verejnej dopravy. Riešenie tejto situá­ v tých istých zápchach ako autá. Nech rad­ potrebné pracovať na koľajovom prepoje­
cie je pritom práve v kompetencii župana, šej tri-štyrikrát obídu okolité obce a dovezú ní Zlatých pieskov a Pezinka. Predĺžením
ktorý sa posledných 8 rokov zaoberal viac obyvateľov k najbližším koľajam. Musí tam električky do  Pezinka by vznikol jeden
svojou sebaprezentáciou než skutočnými byť cykloveža na  bezpečné odloženie bi­ z  najfunkčnejších dopravných projektov
riešeniami. Mám jasnú predstavu ako do­ cykla a samozrejme aj záchytné parkovisko. v kraji. Toto sú riešenia, ktoré ponúkam
pravnú situáciu riešiť a rozhodol som sa Ak toto všetko bude zrealizované, ľudia to a  verím, že ľudia vsadia na  odbornosť
svoju ponuku predstaviť voličom. budú využívať, pretože to bude pre nich a  nie na  lacné sľuby. Bratislava už veľa
 Ako poslanec dlhodobo sa špeciali­ rýchly spôsob dopravy do Bratislavy. Potom zmeškala a nemá čas na experimenty.
zujúci na dopravu poznáš každoden­ si Rača bude môcť vydýchnuť.  Ďakujem za rozhovor.
né zápchy na Račianskej a problémy  Župan Pavol Frešo s dopravnými prob­ Zhováral sa Miro Ščibrany
s parkovaním v Rači. Ako ich chce lémami Rače za osem rokov ani nepo­ redaktor občianskeho portálu račan.sk
riešiť župan Jozef Uhler? hol. Teraz voličov namotáva na dopra­ a časopisu račan.sk výber
racan.sk
12 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Otázka pre Jána Mrvu, urobiť odstavné parkovisko pre autá, odvahu. Som starosta, ktorého developeri
kandidáta na župana BSK: čo prichádzajú do  mesta. Zlepšiť MHD nemajú radi, lebo redukujem a regulujem
zapojením vlakov do  systému, obnoviť výstavbu spolu s našou stavebnou komi­
Prečo by Račania 155-ku, vláčik, čo by chodil z Vajnôr cez
Rendez na  Vinohrady. Oveľa častejšie
siou, a to aj napriek často prehnaným po­
žiadavkám developerov. Developeri chcú

mali voliť za župana by mali chodiť vlaky aj z Pezinka. Chce­
me zharmonizovať BID-ku (Bratislavská
Integrovaná Doprava) tak, aby nebol sú­
zarobiť veľmi veľa, ale územie to neznesie,
a  tak ich spolu s  komisiou presvedčím
na základe zákonov a možností mestskej
práve Jána Mrvu? beh vlakov a autobusov v rovnakom čase.
Na to chcem urobiť zber dát od jednotli­
časti a jej dopravnej infraštruktúry a ob­
čianskej vybavenosti, že ich stavba bude
Ako jediný kandidát reálne riešim vých samospráv v kraji , aby sme vyhod­ 3x menšia ako chceli, alebo nebude vô­
dopravu a  jediný na  to mám aj tím ľudí notili potrebu využitia menších mikro­ bec. A  oni po  chvíli váhania súhlasia aj
a  komplex opatrení, ktorými to doká­ busov v  hromadnej doprave, tak ako je s tým, keď nemajú na výber. Zákony nám
žem zmeniť: od  väčšieho využitia želez­ to v  Brne. Zároveň chcem presadiť vyu­ to aj dnes dovoľujú robiť – napríklad cest­
ničnej dopravy a  predĺženia električiek, žívanie športových a  školských areálov ný zákon. Cez ne si vieme vydobyť pod­
cez vybudovanie záchytných parkovísk, župy pre širokú verejnosť, vrátane nového mienky mestskej časti, aby výstavba bola
kolektorov, štvrtého pruhu seneckej diaľ­ športového centra Na pántoch (aj s BMX na prospech aj existujúcej zástavby aj ich
nice a pezinského obchvatu, až po rozší­ dráhou). projektu. Je dôležité, aby starosta a komi­
renie siete cyklotrás ako ciest do  roboty Pre mňa je najdôležitejšia kvalita býva­ sia boli pre developera silní partneri a nie
v meste i v regióne. V tíme mám aj ľudí, nia ľudí v kraji. Pri dnešnom stavebnom slúžky.
čo riešia stredné školstvo a  seniordomy. zákone a  územnom plánovaní to majú Otázku položil Miro Ščibrany
Račania ma poznajú a  vedia, že spolu samosprávy ťažké, ale dá sa to, len to chce račan.sk
dobre spolunažívame nielen kvôli cyk­
lotrase JURAVA. Okrem toho sa spolie­
ham na račianskeho poslanca a kandidá­
ta na poslanca BSK Miša Drotována. Ten
detailne pozná problémy Rače, Krasňan
a Rendezu a takto spolu vieme Rači po­
môcť najviac.
Spolu s  Mišom Drotovánom chceme
zmeniť a zlepšiť pre Račanov, Rendezákov
a Krasňančanov veľmi veľa. Chcel by som
vám postaviť pokračovanie cyklotrás,

Humno – v humne – za humnami obhospodarovateľovi v katastri Rače, alebo
sa o vinice starali ako súkromníci.
Zamyslenie nad priestorom, v ktorom žijeme a chceme žiť Že to bola taká zvláštna doba, som zis­
„Humno“ je starším Žijeme v katastrálnom území hlavné­ ťovala za pochodu. Množstvo problémov,
dobre známe slovo. ho mesta a  na  tomto území ležia aj lesy ktoré nie je možné riešiť v rámci spravo­
V humne mali naši sta­ a  vinohrady, ktoré nám majú slúžiť. Zá­ vania pozemkov lesného urbáru, ale ktoré
rí rodičia uskladnenú klad niektorých problémov je práve tu – s tým v mnohom veľmi úzko súvisia, bolo
obživu pre dobytok. vo vlastníckych a užívateľských vzťahoch. podnetom pre založenie neziskovej orga­
V humnách stáli maš­ Nepochopenie a  nerešpektovanie týchto nizácie Humno n. o..
tale. Za humnami boli vzťahov spojené s  nerovnoprávnym po­ Väčšina problémov súvisí s  pozemka­
záhradky či vinohrady. sudzovaním ich účastníkov je prvopočia­ mi. S  ich obhospodarovaním – údržbou,
Humnami (zahmencami) sme prechádzali tok nejasností a zdroj problémov. využívaním, ochranou porastu, či s mož­
na hradskú či do lesa. V humnách sa neskôr Ako má vyzerať Rača? Už to nebude nosťou prístupu. Pozemkové úpravy sa ro­
pôvodné maštale menili na domy. horný a dolný koniec z doby viac či menej bili čiastkovo a riešili pozemky, ktoré malo
Humno je stavba, ale aj priestor, ktorý dávno minulej. Z doby budovania želez­ záujem obhospodarovať PPD Rača. Spô­
nás obklopuje a svojou činnosťou ho pretvá­ nice na  pasienkoch pôvodných obyvate­ sob vykonania a zápis do katastra vypove­
rame. Je to priestor, kde žijeme a budeme žiť. ľov. Z doby, keď sa na pasienkoch začala dá o nedôslednom dodržiavaní predpisov
Priestor, ktorý vypovedá o tom, akí sme. výstavba rodinných domov pre robotní­ a o nízkej transparentnosti. Argument, že
Dnešná doba nie je k nášmu životnému kov pracujúcich na  železnici. Už to ne­ to boli jedny z prvých pozemkových úprav
priestoru naklonená práve priateľsky. Ten, bude ani tá Rača – dedina, ktorá sa stala vôbec nie je ospravedlnením chýb. Napra­
kto má pozemok, ho chce draho predať, súčasťou hlavného mesta. Doba sa mení viť ich po 20 rokoch je veľký problém.
kupec ho chce lacno kúpiť a zarobiť na tom. a s ňou sa menia i nároky ľudí. Ale otázka Pri určovaní priorít sa ako najpálčivej­
Všetko by bolo v  poriadku, keby to bolo „Aká bude naša Rača?“ by nás mala zau­ ší problém na  prvé miesto jednoznačne
v  súlade s  pravidlami danými zákonom jímať stále. dostalo riešenie komunikácií so všetkým,
a  morálkou – teda slušným správaním. Pred viac ako desaťročím som zača­ čo s tým súvisí. Od vysporiadania majet­
Slušnosť je niečo, čo sa nedá kúpiť. Buď ju la pracovať na  sfunkčnení spoločenstva kovo-právnych vzťahov až po  spravova­
človek má v sebe a správa sa podľa toho, ale­ vlastníkov lesných pozemkov. Impulzom nie, udržovanie, budovanie a v neposled­
bo sa jej naučí a využíva ju v živote, pretože bol spôsob niekoľkých užívateľov pozem­ nom rade parkovanie.
to považuje za prirodzené a správne. kov nadobudnúť niektoré časti do  vlast­ Neriešenie problému neznamená, že
Tu niekde je zakorenený problém s na­ níctva. Lesy – o tie sa staral štát. Vtedy ešte problém neexistuje.
ším humnom, s priestorom okolo nás. Tu ako-tak fungovalo obrábanie viníc, ktoré Ingrid Vanerková, riaditeľka Humno n.o.
niekde sme na križovatke jeho riešenia. vlastníci dali do  prenájmu najväčšiemu predsedníčka Urbár Rača p. s.
racan.sk
číslo 2 / 2017 13
v ý b e r

Rekonštrukcia určite nečakala. Obzvlášť, ak v tom istom
areáli budú ďalšie 3 plochy s obnovenými
finančného a spoločenského vplyvu v po­
rovnaní s prírodným trávnikom. Momen­

športového areálu
alebo novými neprírodnými povrchmi. tálne sa pripravujú podklady pre stavebné
V dobe, keď hľadáme nové cesty k zlep­ povolenie, a preto si myslím, že ešte máme
šovaniu prostredia v  našich prehriatych šancu niečo ovplyvniť.
pri ZŠ Tbiliská betónovo-asfaltových mestách. Keď boju­
jeme za  každý zostávajúci kúsok zelene...
Argumenty pre vybudovanie umelého
trávnika ma nepresvedčili o  vhodnosti
Prečo potrebujeme skoro celý areál pre­ a  výhodnosti tohto riešenia. Zároveň si
Už sa Vám určite kryť umelým povrchom? myslím, že je správne, aby všetci rodi­
stalo, že ste sa bezmoc­ Rozhodla som sa overiť rozhodnu­ čia, zamestnanci a obyvatelia z okolia ZŠ
ne prizerali na prebie­ tie ohľadne umelého trávnika a  ak bude Tbiliská boli o rekonštrukcii informovaní
hajúcu výstavbu alebo možné, ovplyvniť zmenu plánu tak, aby a mali možnosť sa k nej vyjadriť.
rekonštrukciu verej­ sa zachoval prírodný trávnik. Ako radový Možno si hovoríte, že tento príspe­
ného priestoru, s  kto­ občan som sa od MÚ Rača veľa k tomuto vok píšem „o  5 minút 12“ a  aký zmysel
rou ste nespokojní projektu nedozvedela a moje pripomien­ má do toho „rýpať“. Pre mňa určite má...
a jej realizácia je v tom ky vôbec nezobrali do  úvahy. Našťastie A mal by mať aj pre vás. Ak sa mi nepáči,
lepšom prípade nešťastná. Bohužiaľ sa už som sa ako zástupca rodičov mohla zú­ čo sa deje okolo mňa a ako sa „míňajú“
nič nedá urobiť, lebo je „neskoro“... častniť stretnutia pracovníkov MÚ Rača aj moje peniaze, mám právo povedať svoj
V Rači bývam rok a zistila som, že v „na­ a školy. Konečne sme sa o celom projekte názor. A  naši zvolení zástupcovia majú
šich končinách“ nie je veľmi zvykom disku­ dozvedeli viac a dostali sme priestor pred­ povinnosť ma vypočuť a  spraviť všet­
tovať o rozhodnutiach o NAŠICH verejných niesť naše pripomienky a námietky k re­ ko pre to, aby som bola spokojná s  ich
priestoroch s obyvateľmi a verejnosťou, kto­ konštrukcii. Dokonca prebehla diskusia rozhodnutiami a  informovať ma o  nich.
rej sa rozhodnutia bytostne týkajú. o výhodách a nevýhodách oboch trávni­ Lebo sú platení aj z mojich daní.
Vo februári tohto roku som si v Račian­ kov, ale v konečnom dôsledku sme dospeli Lucia Kalmárová (krátené)
skom výbere všimla článok o plánovanej re­ k  záveru, že máme
konštrukcii športového areálu pri ZŠ Tbilis­ príliš málo faktov
ká. Zaujal ma, lebo moje dcéry tam chodia a  údajov, ktoré by
do školy a viem, že celý areál by si zaslúžil potvrdili výhod­
lepšiu starostlivosť. Okrem iného som s pre­ nosť jedného alebo
kvapením zistila, že veľké futbalové ihrisko druhého riešenia.
sa plánuje vybaviť umelým trávnikom. Tu ma najviac pre­
Musím sa priznať, že mám blízky vzťah kvapilo, že MÚ
k  životnému prostrediu a  problematike rozhodlo o umiest­
trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti. není umelého tráv­
A  umiestnenie umelého trávnika toh­ nika bez zhodno­
to rozmeru a na takomto mieste by som tenia dlhodobého

Prečo hovorím áno na  Mladej Garde, na  škole v  Karlovke –
futbalový klub FKM Karlova Ves. v  Če­
mládeže a obyvateľov Rače. Deti s alergia­
mi na  trávu a  bodavý hmyz nebudú mať
chách a Rakúsku na každej škole je umelá problémy. Kto má skúsenosti s prírodnou
Dostal som priestor tráva a telocvičňa. V Holandsku je poma­ trávou, určite vie, že trávu treba pravidel­
vyjadriť sa k  článku ly na  každej dedine umelá tráva a  v  mes­ ne kosiť, polievať, robiť vertikutáciu a ae­
pani Lucie Kalmá­ tečkách 10 plôch. Bol som v  Španielsku, rifikáciu, prihnojovať, dosievať, valcovať,
rovej Rekonštrukcia na každej škole je umelá tráva a nie jedna. pieskovať, vkladať nové trávne koberce pri
športového areálu pri Dnes sa používa umelá tráva 3. ge­ zničení a postrekovať herbicídmi. Nie som
ZŠ Tbiliská. nerácie v  kombinácií s  pieskovým alebo proti prírodnej tráve, vyrástol som na nej,
Aj ja mám blízky gumovým granulátom. Používajú sa PE­ sám ju doma mám, tak viem o čom hovo­
vzťah k  životnému -polyetylénové vlákna, ktoré nespôsobu­ rím ale dnes sme proste niekde inde. Škol­
prostrediu a trvalo udržateľnému rozvoju jú popálenie pokožky. Gumový granulát ský areál nie je bežný verejný priestor, skôr
spoločnosti. Myslím si, že ľudia by mali robí povrch jemnejší, prispieva ku kvalite sa starajme naozaj o bežné verejné priesto­
mať nielen vzdelanie, ale aj prax, myslieť odrazu a  má vynikajúce tlmiace účinky, ry. Topoly sú veľký problém!!!
na  prínos pre spoločnosť a  svoje okolie šetrí kĺby a  tlmí pády. Podložka shock­ Využitie umelej trávy celoročne je
a potom môžu relevantne vystupovať. -pad tlmí pády a predchádza zraneniam. v porovnaní s prírodným trávnikom ob­
Nebudem riešiť, či sa o tom diskutovalo. Prečo umelá tráva na Tbiliskej? Môže ju rovské. Využitie ihriska s umelou trávou
Myslím, že sú zvolení poslanci, ktorí ľudí využívať škola, škôlky, FK Rača, celá Rača je ako využitie 7 prírodných ihrísk!!! Ži­
zastupujú a majú poslanecké dni, ako aj za­ a okolie. Dá sa prenajímať. Dá sa využívať votnosť umelej trávy je okolo 20 ROKOV.
sadania miestneho zastupiteľstva sú verejné. celý rok, aj v daždi a hneď po ňom. Má vy­ Futbalisti by ju mohli využívať od  žiac­
Projekt na ZŠ Tbiliská je prvou lastovič­ soký hrací komfort a vysokú odolnosť voči kych kategórií. Mohli by sme zvýšiť počet
kou v rámci športu, dúfam, že sa zrealizuje. poveternostným a  vonkajším vplyvom, športujúcich detí aj cez 300.
V  Bratislave sa budujú umelé trávy a  po­ dlhú životnosť a nízke prevádzkové nákla­ Človek by naozaj mal byť prepojený s pra­
vrchy: SALEZIÁNI – klub SDM Domino dy. V zime nezamŕza a dá sa ľahko očistiť xou a mať nejaké skúsenosti z danej oblasti,
(3 umelky), na škole Kalinčiakova – veľké od snehu, žiadne vírenie prachu, je zdra­ a  nielen školu. Treba mať zdravý sedliacky
ihrisko, na škole na ulici M. C. Sklodowskej votná nezávadná a  má vynikajúci pomer rozum. Keď niečo mám, tak to zveľaďujem.
– FC Petržalka, na  škole Petržalka – Bu­ medzi cenou a prevádzkovými vlastnosťa­ Investujem do detí – to je budúcnosť.
datínska, v Dúbravke, v Stupave, v Prievo­ mi. Pomôže škole(aj iným školám) v špor­ Pavol Máťuš (krátené)
ze, na  Pasienkoch, na  škole La Franconi, tových triedach a rozvoju športovania detí, OZ Kengura, tréner U7
racan.sk
14 číslo 2 / 2017
v ý b e r

Amerikán
Jozef Luknár

Rodinnú fotografiu dala vyhotoviť Jozefova milovaná manželka Agneška, rod. Kohútová, 5. apríla 1914. Posielala ju svojmu mužovi
do Ameriky v nádeji na skoré stretnutie. Rodina sa zišla až o sedem rokov, tri roky po vojne, v roku 1921, keď sa rok po otcovom
návrate z Ameriky vrátil zo zajatia v Chabarovsku na Sibíri najstarší syn Jozef...

Jozef Luknár (1870 – 1945)

Jozef Luknár sa narodil v  roku 1870
v  Račišdorfe vo  vinohradníckej rodine,
sám bol roľník a vinohradník. Vinice mu
prestali rodiť víno, a  tak začal vysádzať
nové a  zadĺžil sa. Jedinú možnosť ako
splatiť dlžoby videl v  ceste za  zárobkom
do USA.
Vycestoval v  auguste roku 1913. Naj­
prv vlakom z Prešporka cez Viedeň a Ba­
zilej do francúzskeho prístavu Le Havre.
Potom loďou La Touraine z  Le Havre
do  prístavu Ellis Island v  New Yorku.
A nakoniec vlakom do mesta Milwaukee
vo Wisconsine. Tam na stanici Jozefa ča­ Zápisky Jozefa Luknára
kal jeho priateľ Domin Benkovič. U neho
spočiatku býval. že opíšem na památku skúsenosti moje. novávala welká túžebnost, sa vrátil až
Už necelé tri dni po príchode do Mil­ Esli by mňa Pán Boh z tohoto sveta po- po skončení vojny v roku 1920.
waukee si Jozef našiel prácu ako zlievač volal prv, než prindem do vlasti mojej, Vrátil sa do rodnej obce, do Račišdor­
vo fabrike na šporáky. Bola to ťažká dri­ chcem nechát památku dietkám svoj- fu. Za peniaze, ktoré v Amerike zarobil, si
na, no Jozef bol radostní, že pojde hned im, aby si spomenuli, čo otéc starost- spolu so  ženou opravili rodný dom číslo
na druhí deň do roboti, a v duchu si mislel, livý pre nich skusovat mosel, ked chcel 338 na  hornom konci, oproti farskému
šak ked to druhí vidržá, aj já to mosím vi- udržat gazdovstva svoje, a  aby mohel dvoru, ktorý v čase jeho pobytu v zámorí,
držat, ked hned bár aj zahinem pri tom. zmenšit ťarchy, které už nevládal zná- keď Agneška s deťmi žila u svojich rodičov
Cestu a  prvé mesiace ťažkej práce šat.To bola príčina, že som odcestoval Kohútovcov, dali do prenájmu. Pravdepo­
v  zlievarni opísal v  januári 1914 v  zá­ do Ameriky! dobne splatili i dlžoby a interese, lebo nič
piskoch Udalosti a  skúsenosti na  ces­ Z  Ameriky svojej rodine v  rokoch nie je známe o tom, že by rodina kvôli nim
te americkej! V  nich prejavil nevšedný 1913 až 1920 pravidelne posielal doláre musela rozpredávať zdedený grunt.
pozorovací talent, otvorenosť, zbožnosť a v debnách veci pre svoje hospodárstvo, Jozef Luknár zomrel po ťažkom infark­
a  schopnosť opísať aj city k  manželke, manželku a deti. Časť zásielok sa na tran­ te v Račištorfe v januári 1945.
k deťom, k rodnej obci i k domovine. Svoj satlantickej púti stratila.
opis začína slovami: V USA ho zastihla prvá svetová vojna. Ukážka z knihy
Já, Jozef Luknár, narodil som sa Do vlasti, po ktorej mu pri ceste za more Ľudovít Havlovič:
v 1870. roku, 6. dec. Zaumienil som si, bolo neraz tak teskno a za ktorou ho opa­ Rača • Z dejín a pamiatok
racan.sk
číslo 2 / 2017 15
v ý b e r

Výročia kňaza, národovca, mimoriadneho
a vzácneho človeka – Mórica Alstra
V  čase horúceho leta sa mi veľmi Narodil sa 27. augusta 1827 v Modre,
nechcelo ani pozerať do kalendára, a tak kde bol jeho otec horárom. Po  absolvo­
mi akosi vypadla z  pamäti informácia vaní ľudovej školy v rodisku a gymnázia
o  významnom výročí kňaza, národovca, v  Komárne, ukončil stredoškolské vzde­
mimoriadneho a  vzácneho človeka, kto­ lanie maturitou v  Trnave. Tu vstúpil aj
rý pre Raču a  nielen pre ňu veľa urobil. do  kňazského seminára. V  revolučných
A  keďže sme si v  októbri pietnou spo­ rokoch 1848-49 sa v  seminári neuči­
mienkou uctili 123. výročie jeho úmrtia, lo, a  tak štúdia dokončil v  Ostrihome.
rada by som Vám tohto významného člo­ Za  kňaza bol vysvätený 27. júla 1851.
veka pripomenula. Potom pôsobil na  viacerých miestach
V  auguste uplynulo už 190 rokov, čo ako kaplán. V roku 1861 ho vymenovali
v Modre uzrel svetlo sveta rímskokatolíc­ za farára do Račišdorfu, ako sa vtedy naša
ky kňaz, národovec, človek, po ktorom je Rača volala. Tu pôsobil až do svojej smrti Móric Alster
pomenovaná jedna z hlavných ulíc Rače. 7. októbra 1894.
A právom. Veď len posúďte! Dožil sa 67 rokov, z  toho 33 svojich kostol a ani iné cirkevné budovy v Rači.
plodných rokov prežil práve v Račišdorfe. Nazbieral peniaze a zrealizoval rozšírenie
Bol nielen starostlivým správcom ra­ a prestavbu farského kostola, ktorú zavŕšil
čianskej farnosti, ale aj horlivým náro­ v roku 1888. Zveľadil hospodárske budo­
dovcom. Živo reagoval najmä na sloven­ vy na  farskom dvore a  dal tiež zhotoviť
ský národný pohyb a podľa možností sa nové zvony do veže kostola. Zorganizoval
na  ňom aktívne zúčastňoval. Finančne veľkolepú slávnosť na  počesť milénio­
podporoval slovenské gymnáziá. Pri­ vých osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda
spieval náboženskými a  osvetovo-bu­ na  Veľkú Moravu a  viaceré farské púte.
diteľskými článkami do  časopisu Cyrill Pre kaplnku na námestí obce zakúpil so­
a  Method a  do  Katolíckych novín. Zo chu Panny Márie Pomocnice kresťanov.
svojich skromných finančných pros­ Popri cirkevných povinnostiach veľmi
Farská budova na Alstrovej ulici triedkov prispieval na  každý národný pozorne sledoval dianie na  národnom
cieľ. Odoberal všetky slovenské časopisy poli. Stál pri zrode Matice slovenskej
a  niektoré aj vo  viacerých výtlačkoch, a živo sa o jej aktivity zaujímal. Keď vzni­
aby ich mohol dávať svojim farníkom kal Spolok svätého Vojtecha, Móric Al­
zadarmo. Kupoval každú novo vydanú ster nemohol chýbať pri jeho zrode. Bol
slovenskú knihu. Tie, ktoré boli písa­ jedným z  jeho zakladateľov a  neskoršie
né pre jednoduchších ľudí, kupoval aj v roku 1885 sa stal jeho prvým podpred­
po  50 až 100 výtlačkoch. Kupoval ich sedom. Pre spolok získal v Rači už v pr­
nielen preto, aby svojich farníkov pou­ vom roku viac ako 50 členov. Svoju účasť
čil a vzdelával, ale aj preto, aby podporil na činnosti Spolku a aktivity jeho členov
vydavateľa. Pre potreby svojich čitateľov v  obci zaznamenával taktiež vo  farskej
založil knižnicu a  spolu s  učiteľom Mi­ kronike.
Pamätná tabuľa M. Alstrovi na farskej budove z roku 1930 rowskym tiež hudobný spolok, pre ktorý Aktívne účinkovanie v Spolku ocenili
sám kupoval noty a nástroje. jeho nasledovníci v roku 1930, keď na bu­
Život vo farnosti i udalosti v obci a vo dovu katolíckej fary umiestnili pamätnú
svete zapisoval do farskej kroniky po slo­ tabuľu s nápisom:
vensky, čo vtedy nebolo bežné. Aj vďa­ Tu účinkoval Móric Alster, 1827-1894,
ka týmto jeho zápisom dnes vieme, ako r. k. horlivý kňaz a národný buditeľ. Svoj-
vtedy vyzeral život v našej obci, aké bolo mu budovateľovi a  štedrému podporova-
v jednotlivých rokoch počasie, aká úroda teľovi venuje Spolok sv. Vojtecha 6. VII.
a čo všetko sa udialo. Svoju pozornosť ve­ 1930.
noval aj verejnému životu v obci, v kraji­ Pamiatku tohto vzácneho kňaza a mi­
ne, ba i vo svete. moriadneho človeka sme si uctili v  deň
Ako kňaz sa musel priebežne starať aj 123. výročia jeho úmrtia na  račianskom
o  cirkevný majetok, hlavne vinice a  zá­ cintoríne modlitbou a spomienkou.
hrady. V roku 1879 rozšíril farskú záhradu Ak si nájdete čas, vrelo všetkým odpo­
prikúpením susedného pozemku za  200 rúčam prečítať si krátku novelu, ktorou
zlatých, na  čo prispel aj zo  svojho vrec­ nám v  roku 2013 pani učiteľka Dobro­
ka. Keďže jeho príjmy záviseli od úrody, slava Luknárová veľmi živo sprítomnila
úzkostlivo sledoval a zapisoval všetky žič­ osobnosť tohto zaujímavého kňaza pod
livé i nežičlivé okolnosti spojené s úrodou názvom Bol to vzácny človek.
hrozna: počasie, mrazy, suchá, ľadovec, Spracovala Mária Hatalová
prívaly a  pod. Zaznamenával množstvo, október 2017
akosť i ceny hrozna a vína. s použitím materiálov Ľudovíta
Dôsledne sa staral o  mravné povzne­ Havloviča, Vševlada Jozefa Gajdoša
Farský vestník číslo 7, júl 1930 senie zvereného ľudu, nezanedbal ani a Spolku sv. Vojtecha
racan.sk
16 číslo 2 / 2017
v ý b e r

O minulosti, prítomnosti a možno aj budúcnosti 3/3
(dokončenie z predchádzajúcich čísiel 2/2016 a 1/2017)

Milí spoluobčania, poučenia, aj pamäťou pre všetky vekové
v nadväznosti na pred­ a záujmové skupiny. Jedno ľudové príslo­
chádzajúce dva články, vie hovorí: Lepšie raz vidieť ako desať raz
položme si otázku, čo počuť.
vieme o  našej histórii Svojím spôsobom sú múzeá zrkadlom
a o našich múzeách? národa a majú za cieľ priblížiť aspoň v ná­
Časopis ­Múzeum znaku našu bohatú históriu a  podporiť
č. 3/2006 urobil an­ záujem aj dôležitosť poznania vlastných
ketu „Načo sú nám múzeá“. Predpo­ dejín pre spolupatričnosť k  miestu, kde
kladám, že nik z  čitateľov v  odpovedi žijeme. Ak spochybníme potreby múzeí,
na  otázku nespochybnil kultúrny výz­ vedome ničíme našu identitu. 18. máj je
nam múzeí a jeho nezastupiteľné miesto podľa kalendára naším sviatkom, Medzi­
v našej spoločnosti. Odpovede čitateľov národným dňom múzeí (vtedy na  Slo­
pochádzajúcich z rôznych miest Sloven­ vensku prebieha Noc múzeí).
ska a z rôznych oblastí štátnej správy sa Boli časy, keď si aj školy, fabriky či spol­
navzájom úžasne dopĺňali v  potrebách, ky viac uvedomovali význam svojej histó­
úlohách a  funkciách múzeí. Neviem, rie a vedeli si ju zachovať a sprostredkovať
či to bola náhoda, ale zo šiestich auto­ ju druhým. I dnes sa tak deje a uvedomelí
rov uverejnených odpovedí boli štyria hospodári odovzdávajú ďalším nasledov­
z  Martina, čiže z  kolísky slovenského níkom vzácne dokumenty svojej činnosti.
múzejníctva. Po ťažkom, náročnom úsilí Rád navštevujem takéto výstavy a múzeá.
predošlých generácií o  vlastnú identitu Zopárkrát som mal možnosť sa v  tíme
Slovákov približne od  konca 18. storo­ s kolegami podieľať na zakladaní nových
čia, cez súkromné a školské zbierky bola výstav, aj múzeí. V jednom z nich, v SNM
v  roku 1863 založená Matica slovenská – Múzeu kultúry karpatských Nemcov
a následne aj muzeálna zbierka. Na tom­ pracujem 20 rokov.
to obrodení národa sa podieľali význam­ Spolužitie s  karpatskými Nemcami
né osobnosti s ich nasledovníkmi, ktorí bolo pre naše Slovensko po stáročia veľ­
rozvíjali tieto myšlienky do  dnešných mi prínosné a ich pôsobenie v mnohých
dní, kedy si život, krajinu a našu kultúru oblastiach dosahovalo mimoriadnych
spravujeme sami. úspechov. Spomeňme aspoň niektoré:
Po tomto zápase rodákov o našu kultú­ baníctvo, hámorníctvo a  rôzne remeslá,
ru, kde sa nachádzame my? Bolo by zaují­ či vinohradníctvo, ktoré najviac rozvíjali
mavé, keby v podobnej ankete odpovedali aj v Rači. Pre ich hlbšie poznanie mi do­
žiaci škôl mestskej časti Rača, čo oni ve­ voľte, aby som vás touto cestou do nášho
dia o Rači a načo sú nám múzeá, či vôbec múzea srdečne pozval. Navštíviť nás mô­
v niektorom múzeu boli s rodičmi, či so žete kedykoľvek v  prevádzkových hodi­
školou. A koľko detí navštívilo Račiansku nách, mimo pondelka.
izbu alebo expozíciu Spolku vyslúžilých
vojakov generála M.  R. Štefánika v  ra­ P.  S. Na  doplnenie predchádzajúcich
čianskej požiarnej zbrojnici? častí môjho článku uvádzam, že v  nich
Kultúra je životný dar veľavýznam­ spomínané knihy má račianska knižnica
ných procesov, počinov predovšetkým k  dispozícii v  dvoch exemplároch vráta­
nehmotných, pretavených do  hmoty. ne druhého, doplneného vydania knihy
Poznanie kultúrnej identity v  spoloč­ pána Ľudovíta Havloviča Rača • Z dejín
nosti neznamená zodpovedajúcu vy­ a pamiatok.
spelosť jednotlivca. Dejiny nám predo­ Ďakujem vám za  pozornosť a  prajem
stierajú množstvo barbarských činov príjemné zážitky v  múzeách pri objavo­
aj vyspelých civilizácií a  naopak priam vaní histórie a vzácnych pamätihodností.
zázračný rozkvet dovtedy jednoduchých Neponáhľajte sa, len sa pozorne obzerajte
spoločenstiev. Vývoj každej spoločnosti a budete potešení aj obdarení...
je postupný proces ako v  škole, kto sa
rýchlo učí, napreduje a  potrebuje nové Aleš Šilberský
informácie, ale aj historické poznatky pracovník SNM – Múzea kultúry
pre chápanie týchto procesov. Muzeálne karpatských Nemcov
inštitúcie vedia byť tou školou, zdrojom Budova SNM-MKKN na Žižkovej ulici a expozícia múzea obyvateľ
Foto: Creative Rače
Commons

račan.sk výber – občasník občianskeho portálu www.racan.sk. EV 4761/13, ISSN 1339-2069. ZDARMA. 4. ročník, október 2017.
Vydavateľ: OZ račan.sk, 831 06 Bratislava, Albánska 5A. IČO 42 183 863. Grafické spracovanie: Ing. Danka Pohlodová.
Redaktori čísla: Miro Ščibrany, Ján Drotován  0915 626 016, e-mail: racan.sk@gmail.com, www.racan.sk. Náklad 12 000 výtlačkov.
Za obsah článkov zodpovedajú autori. Zdroje financovania: vlastné prostriedky OZ račan.sk a dobrovoľné dary (Tatrabanka, č. ú. 2923885926/1100).