You are on page 1of 14

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN

PROGRAM LINUS2.0
PANDUAN PENTADBIRAN SARINGAN
NUMERASI LISAN

TAHUN 2015

Program LINUS2.0
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
PENGENALAN

Satu daripada Minister Key Performance Indicators (MKPI) Kementerian


Pendidikan Malaysia (KPM) pada tahun 2009 ialah semua murid berkeupayaan
untuk menguasai asas literasi dan numerasi kecuali murid berkeperluan khas
selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah pada akhir tahun 2012.

Pernyataan MKPI tersebut menuntut diadakan satu mekanisma untuk


menentukan sama ada MKPI itu dapat dicapai atau tidak. Di samping itu, ia juga
dapat dijadikan asas untuk mengenal pasti murid yang tidak menguasai Literasi dan
Numerasi. Diagnosis tentang apa yang tidak dikuasai, mengapa tidak dikuasai dan
bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan merupakan indikator penguasaan murid
dalam asas literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.

Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia (LP, KPM) telah


dipertanggungjawabkan menghasilkan instrumen saringan untuk mengesan dan
mengenal pasti murid yang tidak menguasai asas literasi dan numerasi semasa
berada di Tahap Satu.

Instrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy and Numeracy


Screening atau LINUS) direka bentuk berdasarkan 12 konstruk asas literasi dan
asas numerasi sejajar dengan definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian
Pembangunan Kurikulum (BPK). Semua instrumen saringan mengukur konstruk
yang sama. Item bagi setiap instrumen dibina berdasarkan kedalaman kandungan
(depth of the content) yang akur dengan perkara yang dipelajari murid dalam tahun
berkenaan.

FASA PELAKSANAAN SARINGAN TAHUN 2015

Dua saringan LINUS2.0 (Numerasi) iaitu Saringan 1 dan Saringan 2 akan


dilaksanakan pada tahun 2015.

SARINGAN 1 SARINGAN 2
PERKARA
TAHUN 1, 2 DAN 3 TAHUN 1, 2 DAN 3
LISAN 01 31 Mac 2015 01 30 September 2015
BERTULIS 05 17 April 2015 04 16 Oktober 2015
PENGISIAN DATA 20 30 April 2015 18 31 Oktober 2015

Program LINUS2.0 2
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
DEFINISI NUMERASI

Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami


idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran matematik dalam kehidupan harian .

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI

KONSTRUK PENERANGAN

1 Keupayaan pra nombor dan mengenal angka

Keupayaan membilang
Keupayaan menyatakan bilangan objek secara
lisan
Menulis kedudukan objek yang dibilang atau
2
menulis bilangan objek keseluruhan
Menentukan nombor yang mewakili bilangan objek
keseluruhan

Keupayaan memahami nilai nombor


Memadankan nombor dengan bilangan objek yang
3 diberi
Menulis nombor mengikut urutan

Keupayaan membuat seriasi


Keupayaan menyusun objek mengikut kriteria
berikut:
- banyak ke sedikit
- kecil ke besar
4
- pendek ke panjang
- rendah ke tinggi
- nipis ke tebal
dan sebaliknya

Keupayaan mengenal mata wang Malaysia


Keupayaan mengenal duit syiling 5 sen, 10 sen,
5
20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5,
RM10, RM20, RM50, RM100

Program LINUS2.0 3
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
Keupayaan menyatakan waktu
Keupayaan menyatakan siang, malam
berdasarkan situasi yang diberi
Menyatakan waktu dalam jam dan/atau minit
6
Keupayaan menyatakan hari dalam seminggu mengikut
urutan
Keupayaan menyatakan nama bulan dalam
setahun mengikut urutan
Keupayaan mengendalikan operasi asas
Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah,
tolak, darab dan bahagi
Pengendalian operasi tidak melibatkan
7 pengumpulan semula
Stimulus boleh dalam bentuk nombor atau objek
Operasi tambah dalam lingkungan 100
Operasi tolak dalam lingkungan 100
Operasi darab dan bahagi melibatkan sifir 2, 5, 10
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan
mata wang Malaysia
Keupayaan mengendalikan operasi asas tambah
dan tolak yang melibatkan duit syiling 5 sen, 10
8
sen, 20 sen, 50 sen dan wang kertas RM1, RM5,
RM10, RM20, RM50, RM100
Pengendalian operasi melibatkan gabungan wang
syiling dan wang kertas
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isi
padu
Keupayaan membuat anggaran ukuran menggunakan
9
UNIT BUKAN STANDARD dan UNIT STANDARD
Membuat perbandingan panjang, jisim dan isi padu

Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat


matematik dan sebaliknya
Keupayaan menggunakan bahasa harian untuk
menerangkan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi
Menulis ayat matematik dengan menggunakan angka,
10
simbol tambah (+), tolak (), darab ( ), bahagi ( ) dan
sama dengan (=)
Menceritakan situasi yang melibatkan operasi tambah,
tolak, darab dan bahagi dalam bahasa harian

Program LINUS2.0 4
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan
kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada
nombor bulat
Menyelesaikan masalah operasi tambah, tolak, darab
11 dan bahagi
Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan dua
nombor sahaja dan menggunakan sama ada operasi
tambah, tolak, darab atau bahagi

Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan


kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata
wang, masa dan ukuran
Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan mata
12
wang
Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan masa
Menyelesaikan masalah lazim yang melibatkan ukuran

Anggaran bilangan muka surat instrumen saringan Numerasi

LISAN 26 28 halaman termasuk muka surat hadapan

BERTULIS 22 24 halaman termasuk muka surat hadapan

Program LINUS2.0 5
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
ASAS-ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN INSTRUMEN SARINGAN
NUMERASI

Antara aspek penting yang dipertimbangkan dalam proses perekaan


bentuk instrumen saringan numerasi ialah:

Kesahan skor ujian melibatkan dua perkara iaitu


relevan dan cakupan. Perekaan bentuk instrumen
saringan ini telah memastikan semua konstruk
(perkara yang ditaksir) dijelmakan sejajar dengan
definisi yang telah ditetapkan oleh pihak Bahagian
Kesahan
Pembangunan Kurikulum (BPK). Item -item yang
dikemukakan adalah akur dengan kurikulum dan
spesifikasi ujian serta mempunyai kesesuaian dari
segi kumpulan sasaran, aras kesukaran, konteks
dan situasi.

Kebolehpercayaan skor ujian melibatkan dua


perkara iaitu ketekalan dan ketepatan. Satu
spesifikasi ujian direka bentuk bagi setiap
Kebolehpercayaan instrumen saringan untuk dijadikan piawaian yang
diikuti dalam pembinaan instrumen. Ini adalah
untuk memastikan ketekalan dan ketepatan
instrumen saringan.

Instrumen saringan, secara lisan dan bertulis,


telah mengambil kira aspek-aspek yang
Kebolehlaksanaan memastikan pentadbiran pentaksiran boleh
dilaksanakan.

Instrumen saringan ini telah mengambil kira


keperluan pentaksiran yang berperanan sebagai
Penjaminan Kualiti mekanisma dalam memastikan semua 12 konstruk
dapat direalisasikan dan menepati tahap kualiti
yang dihasratkan.

Program LINUS2.0 6
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
CARTA ALIR KAEDAH PELAKSANAAN DAN TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN

MULA

Pelaksanaan Saringan
Semua murid Tahap Satu
(Tahun 1, Tahun 2, Tahun 3)
mengambil saringan

TIDAK
Menguasai ti
dak

YA

MENGUASAI TIDAK TIDAK


K1 K12 MENGUASAI MENGUASAI
Kelas Arus K1 K2 : Kelas K3 K12 : Guru
Perdana Pemulihan / Matematik /
Pemulihan Khas Guru LINUS /
LINUS Guru Pemulihan
/ Guru
Pemulihan Khas
LINUS

Program LINUS2.0 7
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
KAEDAH PENTADBIRAN

BIL LISAN BERTULIS

Mengandungi 10 konstruk (konstruk 4

1 Mengandungi 12 konstruk dan konstruk 5 tidak diukur secara


bertulis)

Setiap murid Tahun 1, Tahun 2 dan Tahun 3 pada tahun 2015 mesti
2 menduduki saringan ini

Ditadbir oleh guru Matematik/guru LINUS/guru pemulihan mengikut masa yang

3 ditetapkan (waktu pembelajaran dan pengajaran Matematik) menggunakan


bahasa pengantar di sekolah. PdP mesti dijalankan

Boleh ditadbir secara:


Kelas
Ditadbir secara individu atau kumpulan (bilangan murid dalam
kumpulan kecil (bilangan murid kumpulan mengikut kesesuaian
4 dalam kumpulan kecil tidak lebih guru dan kesediaan murid).
daripada 3 orang) Individu (bagi murid yang sangat
lemah dan bilangan murid yang
sedikit)

5 Ditadbir dari konstruk 1 hingga konstruk 12 mengikut turutan konstruk

Konstruk 1 hingga Konstruk 12 tidak boleh dijalankan serentak pada setiap kali
6 saringan

Guru mesti mentadbir saringan mengikut tempoh saringan yang telah


7 ditetapkan (rujuk muka surat 2)

Program LINUS2.0 8
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
BIL LISAN BERTULIS
Guru memberi panduan pentadbiran
- Semasa membuat saringan untuk saringan :
K10 hingga K12, guru yang - Membacakan setiap arahan /
menjalankan saringan tidak tugasan / soalan
dibenarkan menggunakan bahan - Tidak boleh menggunakan bahan
8
bantu bagi menjalankan saringan. bantu bagi menjalankan saringan
- Guru boleh menyediakan kertas dan - Panduan menjawab (menggunakan
pensel jika perlu untuk murid. contoh BUKAN daripada instrumen
saringan yang dibekalkan/bagi murid
yang lemah/murid yang memerlukan)
Jika kesemua konstruk telah ditaksir,
guru boleh mentaksir semula
Jika kesemua konstruk telah ditaksir,
mengikut turutan, konstruk yang
guru tidak boleh mentaksir semula
9 belum dikuasai oleh murid. mana-mana konstruk yang belum
(Pengulangan konstruk tidak lebih dikuasai oleh murid
daripada dua (2) kali)

Guru mesti mencatat pencapaian


Guru mesti mencatat pencapaian
murid menggunakan Borang Pelaporan
murid menggunakan Borang
10 Penguasaan Individu (BPPI) Numerasi
Pelaporan Penguasaan Individu
(BPPI) Numerasi di bahagian LISAN di bahagian BERTULIS

Guru mesti menanda instrumen


11 saringan mengunakan pen merah
Guru perlu mencatat tarikh
Guru tidak perlu mencatat tarikh
penguasaan saringan setiap tem
12 saringan setiap tem dalam borang
dalam borang BPPI pada ruangan
BPPI
yang disediakan

13 Guru mesti berada dengan murid ketika pentaksiran dilaksanakan

14 Murid ditadbir dan ditaksir secara telus dan jujur

Program LINUS2.0 9
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
Lampiran 1
BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU (NUMERASI)

NAMA MURID :.................................................................. TAHUN : 1 / 2 / 3 (20__ )

Tandakan ( ) jika menguasai / semua item betul dan tandakan ( X ) jika tidak menguasai
SARINGAN 1 SARINGAN 2
LISAN BERTULIS Penguasaan LISAN BERTULIS Penguasaan
Keseluruhan Keseluruhan
KONSTRUK TANDA TANDA SARINGAN 1 TANDA TANDA SARINGAN 2
TARIKH TARIKH
() () () () () () () ()

Konstruk 1 1 1 1

1 2 2 2 2
Konstruk 3 3 3 3

2 4 4 4 4
Konstruk 5 5 5 5

3 6 6 6 6
Konstruk 7 7

4 8 8
Konstruk 9 9

5 10 10
Konstruk 11 7 11 7

6 12 8 12 8
Konstruk 13 9 13 9

7 14 10 14 10
Konstruk 15 11 15 11

8 16 12 16 12
Konstruk 17 13 17 13

9 18 14 18 14
Konstruk 19 15 19 15

10 20 16 20 16
Konstruk 21 17 21 17

11 22 18 22 18
Konstruk 23 19 23 19

12 24 20 24 20
PENGUASAAN
KESELURUHAN

TANDA TANGAN GURU ...................... TANDA TANGAN GURU .....................


NAMA GURU:........................................ NAMA GURU ....................................

Program LINUS2.0 10
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
PANDUAN PENTADBIRAN SARINGAN

TAHUN 2015

TAHUN INSTRUMEN SARINGAN 1 SARINGAN 2

LISAN
1
BERTULIS

LISAN
2
BERTULIS

LISAN
3
BERTULIS

Program LINUS2.0 11
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
PANDUAN PENGUASAAN MURID.

LISAN
KONSTRUK ITEM
Murid menguasai tugasan ini jika :
Menyebut 2, 5 dan 8 / bahasa pengantar di sekolah
1
Catatan :
1 Memadankan kad angka 3 dengan 3, 6 dengan 6 dan 9 dengan 9
2
Catatan :
Membilang dan mengambil 7 penyedut minuman

Catatan :
1. Guru boleh menggantikan penyedut minuman dengan objek
3
yang lain
2 2. Guru boleh meminta murid mengambil bilangan penyedut
minuman mengikut kesesuaian

Menyatakan 8 / bahasa pengantar di sekolah


4
Catatan :
Menunjukkan nombor 9
5
Catatan :
Mengambil 13 pemadam
3
Catatan :
6
1. Guru boleh menggantikan pemadam dengan objek lain yang
sesuai

Menyusun buku mengikut turutan nipis ke tebal

7 Catatan :
1. Guru hendaklah memastikan perbezaan ketebalan adalah ketara
4
Menyusun objek mengikut turutan kecil ke besar
8
Catatan :
Mengambil wang syiling negara luar

5 9 Catatan :
1. Guru diminta menyediakan wang sebenar

Program LINUS2.0 12
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
Menunjukkan gambar wang Malaysia
10
Catatan :
Menyatakan siang / bahasa pengantar di sekolah
11
Catatan :
Menyatakan Rabu / bahasa pengantar di sekolah
6
12 Catatan :
1. Guru boleh menukarkan nama hari mengikut kesesuaian

Menyatakan bertambah dan 5

13 Catatan :
1. Guru boleh menggantikan pensel warna dengan objek yang lain
7
Memilih kad simbol ( + )
14
Catatan :
Menyebut 20 sen / bahasa pengantar di sekolah

15 Catatan :
1. Guru diminta menyediakan wang sebenar
8 Menyebut RM6 / bahasa pengantar di sekolah

16 Catatan :
1. Guru diminta menyediakan wang sebenar

Menunjukkan gambar botol air berisi padu penuh

17 Catatan :
1. Guru digalakkan menggunakan objek sebenar

Memilih buku teks


9
Catatan :
18 1. Guru boleh menukar pemadam papan tulis atau buku teks
dengan objek lain.
2. Pastikan perbezaan berat objek adalah ketara

Memilih 6 5 = 1
10 19
Catatan :
1. Guru boleh menukar sudu dengan objek lain yang sesuai

Program LINUS2.0 13
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015
Memilih 8 + 4 = 12
20
Catatan :
Menyatakan 8 / bahasa pengantar di sekolah
21
Catatan :
11 Menyatakan 3 / bahasa pengantar disekolah
22
Catatan :
Menyatakan 10 sen / bahasa pengantar di sekolah
23
Catatan :
12 Menyatakan 7 depa / bahasa pengantar di sekolah
24
Catatan :

Program LINUS2.0 14
Panduan Pentadbiran Saringan
NUMERASI Lisan Saringan 1 dan Saringan 2
LINUS2.0 Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2015