Isi Kandungan

1.0

Penghargaan

3

2.0

Pendahuluan

3

3.0

Objektif Kajian

4

4.0

Kawasan Kajian 4.1 Peta Negeri Perak 4.2 Peta Daerah Perak Tengah 4.3 Peta Lakar Kawasan Kajian FELCRA Nasaruddin

4 5 6 7

5.0

Kaedah Kajian

8

6.0

Dapatan Kajian 6.1 Konsep migrasi penduduk 6.2 Pola migrasi penduduk 6.3 Faktor-faktor mempengaruhi migrasi dalaman 6.4 Kesan migrasi dalaman 6.5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman

8 8 8 9 11 13

7.0

Rumusan

14

8.0

Lampiran 8.1 Lampiran 1 : Surat pengenalan diri murid 8.2 Lampiran 2 : Surat kebenaran melawat dan mendapatkan maklumat 8.3 Lampiran 3 : Surat makluman kepada ibu bapa / penjaga 8.4 Lampiran 4 : Surat kebenaran ibu bapa / penjaga 8.5 Lampiran 5 : Borang Soal Selidik 8.6 Lampiran 6 : Soalan Temu Bual 8.7 Lampiran 7 : Senarai Nama Responden 16 17 18 19 20 21 15

9.0

Rujukan

22

1.0 Penghargaan
2

Setelah bertungkus lumus selama dua bulan akhirnya saya dapat menyiapkan Kerja Kursus Geografi (KKG) seperti mana yang diarahkan oleh pihak Lembaga Peperiksaan Malaysia dengan jayanya. Namun disebalik kejayaan saya dalam menyiapkan kajian ini, banyak pihak telah terlibat samada secara langsung mahupun tidak langsung. Oleh sebab itu, di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hajah Saftuyah selaku Pengetua SMK. Matang Jaya, yang memberi galakan dan kebenaran kepada saya untuk melaksanakkan kajian yang menarik ini. Tidak lupa juga kepada guru kami Cikgu Badariah Bt. Sapiee sebagai guru geografi yang banyak memberi bimbingan, tunjuk ajar serta memberi keyakinan kepada saya dalam menyiapkan kajian ini mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada penduduk di sekitar kawasan Taman Matang Jaya, serta semua pihak yang terlibat dalam membantu saya menjayakan kajian pada kali ini dengan memberi kerjasama yang cukup membanggakan. Tidak ketinggalan juga saya merakamkan ucapan jutaan terima kasih buat kedua ibu bapa tersayang iaitu Junaidi Bin Samsudin dan Dena Bt. Udin serta rakan-rakan seperjuangan saya seperti Mohd. Hazwan Fikri dan Peter Romario yang banyak membantu dari segi moral dan idea kepada saya sepanjang menyiapkkan kajian ini.

3

Mungkin kita juga boleh melihat kesan dan juga langkah mengatasi dalam kajian ini nanti. Sarawak. Kami telah diberi tajuk Migrasi Dalaman Penduduk di Matang Jaya. saya berharap dapat mengetahui dengan lebih lanjut tentang migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya dan seterusnya mengenal pasti konsep migrasi di kawasan tersebut. Kajian ini mengambil masa lebih kurang 3 bulan. Selepas itu di dalam kajian ini juga saya akan melihat faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman serta kesan migrasi dalaman terhadap kawasan kajian dan alam sekitar. Secara umumnya kajian ini dijalankan bagi memenuhi keperluan mata pelajaran Geografi tingkatan tiga bagi tahun 2010. Akhir sekali saya akan mencadangkan langkah-langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman. Saya belajar di Tingkatan 3 Terbilang. 93050.Sekolah Menengah Kebangsaan Matang Jaya. Selain itu saya juga ingin melihat jenis-jenis pola migrasi di kawasan kajian. Dengan ini saya berpendapat kajian migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya mempunyai pola migrasi dalaman yang unik serta faktor migrasi dalaman yang menarik. Jalan Matang. Rasional pemilihan Taman Matang Jaya adalah kerana ia merupakan salah satu kawasan tanah rancangan yang terdiri dari tanah pamah yang rata.2. Sebahagian besar penduduk kawasan ini turut terlibat dalam pekerja di dalam sektor perniagaan. Melalui kajian ini. Kuching. 4 .0 Pendahuluan Nama saya Mohd Nur Haziq Irsyamuddin Bin Junaidi.

4. 3. 5 . Meningkatkan rasa kesyukuran dan perasaan bangga terhadap tempat tinggal. Memahami konsep migrasi penduduk. Menjelaskan faktor migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya.3.0 Objektif Kajian Antara objektif kajian ini ialah: 1. Mencadangkan beberapa langkah mengurangkan kesan migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya. 2. 5. 6. Mengenalpasti pola migrasi penduduk di Taman Matang Jaya. Menjelaskan kesan migrasi dalaman penduduk di Taman Matang Jaya.

6 .

1 Peta Sarawak 7 . 4.Keluasan kawasan kajian ini ialah 8 kilometer persegi dan berpusatkan Bandar Kuching .Jaraknya kira-kira 6 kilometer dari bandar tersebut atau 30 minit perjalanan jika menguna kereta.4.0 Kawasan Kajian Kawasan kajian saya ialah di Matang Jaya yang terletak di sekitar Kuching.Kawasan kajian saya ini terletak di arah selatan dari sekolah saya.Lokasi Bandar ini terletak di bahagian selatan Bandar Kuching . Padawan.

U 4.2 Peta Daerah Kuching Tidak Mengikut Skala 8 .

9 .

Sarawak.3 Peta Lakar Kawasan Kajian Matang Jaya. 10 .Kuching.4.

Hasil gabungan empat kaedah kajian ini maka sudah pasti menghasilkan kajian yang bermutu. Kemudiannya saya menggunakan kaedah rujukan bagi melengkapkan kajian saya.0 Kaedah Kajian Dalam menjalankan kajian ini saya telah menggunakan beberapa kaedah kajian antaranya ialah pemerhatian. halangan serta langkah mengatasi terhadap alam sekitar di kawasan kajian.Di samping itu juga. 11 . temu bual dan soal selidik. Kaedah pemerhatian ialah kaedah yang dijalankan dengan cara mengenalpasti kawasan serta memerhati keadaan disekitar kawasan kajian dan kemudiannya mencatat maklumat yang diperolehi ke dalam bentuk lakaran dan juga catatan ringkas. rujukan. dan ini bertujuan mengukuhkan lagi kajian saya terutama dalam hal yang berkaitan dengan potensi bentuk muka bumi. tepat dan boleh dipercayai.5. soal selidik turut dibuat. Soal selidik akan dijalankan terhadap 30 responden.

Biasanya migrasi ini berlaku disebabkan oleh penduduk yang inginkan perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf hidup dengan gaji yang lebih baik.6.0 Dapatan Kajian 6. 6.1 Konsep migrasi penduduk Secara umumnya migrasi bermaksud penghijrahan atau perpindahan penduduk dari suatu kawasan ke kawasan yang lain.2 Pola migrasi penduduk di kawasan kajian Pola migrasi penduduk di kawasan kajian dapat dibahagikan kepada 2 iaitu: 12 .

pulang ke Taman Matang Jaya setelah tamat belajar. Sibu dan sebagainya untuk mencari peluang pekerjaan yang lebih selesa dan gaji yang lebih tinggi di dalam sektor perindustrian. 6. Universiti Pendidikan Sultan Idris.3 Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan kajian antaranya ialah: a) Melanjutkan pelajaran Segelitntir anak-anak peneroka yang memperolehi keputusan peperiksaan SPM dan STPM yang cemerlang akan menyambung pelajaran ke institusi pengajian tinggi seperti Universiti Malaya Kuala Lumpur. pembinaan dan perkhidmatan. (c) Bersara 13 .a) Migrasi bandar ke luar bandar Migrasi ini merujuk kepada penduduk yang berhijrah untuk menyambung pelajaran di institusi pengajian tinggi sama ada awam mahupun swasta ataupun yang telah bersara pulang ke tempat asal. Misalnya ada sebahagian penduduk Taman Matang Jaya yang bekerja sebagai tentera di Semenanjung pulang semula ke Taman Matang Jaya selepas tamat perkhidmatan. Tanjung Malim dan sebagainya. b) Peluang Pekerjaan Terdapat anak peneroka di Taman Matang Jaya yang behijrah ke bandar-bandar seperti Limbang. Ini kerana di kawasan Taman Matang Jaya peluang pekerjaan yang ada amat terhad iaitu bidang perniagaan sahaja. Oleh kerana di kawasan Taman Matang Jaya tidak terdapat pusat pengajian tinggi maka mereka terpaksa berhijrah untuk melanjutkan pelajaran. Dan ada juga segelintir yang menyambung belajar di Inti Kolej. Miri.

kemudahan asas yang ada adalah terhad seperti sekolah. (d) Kemudahan asas Oleh kerana Taman Matang Jaya merupakan kawasan tanah rancangan. Misalnya ada yang pernah berkhidmat sebagai tentera di negeri Kedah selama 20 tahun dan akhirnya pulang semula ke Taman Matang Jaya dan berehat ataupun meneruskan perniagaan secara kecil-kecilan bagi mengisi masa lapang dan menampung hidup. pasaraya dan sebagainya. Misalnya terdapat penduduk di kawasan kajian ini yang pernah berkhidmatan sebagai polis. (e) Nilai atau Patriotisme kita patut bersyukur kerana dilahirkan dan dibesarkan di negara malaysia yang aman dan damai di samping kestabilan ekonomi yang banyak memberi manfaat kepada kita semua. kolej. Demi mendapatkan keselesaan hidup maka mereka mengambil keputusan hidup untuk berpindah ke kawasan yang lebih maju dan selesa seperti berpindah ke bandar-bandar seperti Sibu dan Kuala Lumpur.Selain daripada faktor di atas terdapat juga faktor seperti bersara mempengaruhi migrasi dalaman di kawasan Taman Matang Jaya. air. elektrik dan lain-lain. Hal ini kerana di kawasan yang dituju terdapat kemudahan yang lebih baik seperti jaringan pengangkutan yang cekap. masjid. tentera dan guru akhirnya pulang semua ke tempat tinggal asal setelah tamat perkhidmatan (bersara). hospital. 14 .

Peta Minda 1: Faktor yang mempangaruhi migrasi di kawasan kajian Melanjutkan pelajaran di IPT dan kolej Menikmati Kemudahan Asas yang selesa Faktor mempengaruhi migrasi dalaman di Taman Matang Jaya Mencari peluang pekerjaan yang terjamin Bersara 15 .

b) Kesan negatif a. Taraf hidup meningkat i. c.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian Secara umumnya terdapat dua kesan utama migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian: a) Kesan positif a. Hal ini secara tidak langsung menyumbang kepada tenaga buruh yang lebih ramai. Penduduk bertambah i. Penduduk yang berhijrah ke bandar seperti Kota Samarahan untuk melanjutkan pelajaran akhirnya pulang semula ke tempat asal iaitu di Taman Matang Jaya dan memperolehi pekerjaan yang lebih selesa sebagai guru. Migrasi dalaman dari luar bandar ke bandar atau bandar ke bandar menyebabkan penduduk bertambah. Masalah pengangguran i. Misalnya penghijrahan tenaga buruh tempatan dan warga asing seperti Nepal dan Bangladesh ke Taman Matang Jaya telah menyebabkan lambakkan tenaga 16 . Pasaran bertambah i.6. Pertambahan penduduk di bandar pula merancakkan lagi kegiatan ekonomi. secara tidak langsung menyumbang kepada ekonomi iaitu pasaran bagi barangan siap semakin bertambah. b. jururawat dan sebagainya yang mana mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dan selesa serta mampu memiliki rumah sendiri yang lebih selesa. Dengan pertambahan penduduk di kawasan yang dituju. Migrasi dalaman memberi kesan negatif kepada kawasan yang dituju.

Ekoran daripada wujud masalah pengangguran di kawasan Taman Matang Jaya ini. d. Komposisi penduduk berubah i.Nilai dan patriotisme i. Dengan ini komposisi lelaki di kawasan kajian agak tidak stabil kerana penduduk perempuan dan orang tua lebih ramai manakala golongan belia yang aktif adalah sedikit. maka wujud masalah sosial seperti pecah rumah dan masalah penagihan dadah di kalangan penduduk tempatan di kawasan tersebut. Hal ini kerana desakan hidup dan kos sara hidup yang sentiasa meningkat adalah tinggi di samping tiada pekerjaan. Masalah sosial i. c. Dengan ini maka berlakulah masalah pengangguran di kawasan kajian ini. b. Keadaan ini secara tidak langsung menyebaban kadar kelahiran berkurang dan dalam jangka masa yang panjang. 17 . Kebanyakan mereka yang melakukan migrasi adalah terdiri daripada kaum lelaki dan belia yang berusia diantara 18 ± 40 tahun. Saya berasa bersyukur kerana kawasan kajian di Taman Matang Jaya mempunyai peluang pekerjaan yang mencukupi serta taraf hidup penduduk yang selesa.buruh secara tidak langsung menyebabkan wujud persaingan pekerjaan dengan penduduk tempatan yang sengit dalam mendapatkan peluang pekerjaan.

Peta Minda 2: Kesan migrasi dalaman di kawasan kajian Penduduk bertambah Masalah Pengangguran Kesan positif dan negatif migrasi dalaman di Taman Matang Jaya Taraf hidup meningkat Masalah Sosial Pasaran bertambah Komposisi penduduk berubah 18 .

Antara peluang pekerjaan yang boleh diwujudkan adalah Seperti membuat kraftangan dan industri makanan ringan seperti kerepek dan juga kuih karas dan sebagainya. b) Rukun tetangga dan penguatkuasaan undang-undang Dalam membanteras masalah sosial pihak pengurusan Taman Matang Jaya dengan kerjasama penduduk boleh mewujudkan Rukun Tetangga. c) Meningkatkan kemudahan kesihatan Oleh kerana ramai golongan belia telah berhijrah dan hanya golongan tua yang tinggal. Dengan 19 .5 Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian a) Mewujudkan peluang pekerjaan Bagi mengatasi masalah pengangguran di kawasan Taman Matang Jaya pihak berwajib boleh mewujudkan peluang pekerjaan di dalam perindustrian atau pun industri hiliran. Dengan adanya kemudahan ini ia memudahkan proses medapatkan rawatan dengan lebih cepat. Hal ini bertujuan mengelakkan golongan belia menganggur dan membazir masa. Pada masa yang sama penduduk tempatan boleh bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan seperti polis dalam menguatkuasakan undang-undang dalam membanteras jenayah yang berlaku.6. pihak berwajib boleh meningkatkan kesihatan penduduk dengan menyediakan kemudahan kesihatan seperti klinik kesihatan dan klinik desa. Tujuan rukun tetangga ini diwujudkan bagi mengatasi masalah pecah rumah dan penagihan dadah di kalangan belia di kawasan kajian. bagi menjamin taraf kesihatan yang lebih baik.

mewujudkan peluang pekerjaan di kawasan kajian juga dapat mengelakkan golongan belia yang aktif dari berhijrah sekali gus dapat menyeimbangkan komposisi penduduk di Taman Matang Jaya. Peta Minda 3: Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian Cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman Wujudkan peluang pekerjaan Wujudkan rukun tetangga dan kuatkuasa undangundang Meningkatkan kemudahan kesihatan 20 . d) Saya bangga sebagai rakyat Malaysia kerana dapat tinggal di negara yang aman dan harmoni di samping pemimpin yang peka dengan masalah rakyat.

Terdapat 21 .0 Rumusan Rumusan yang dapat saya katakan di sini ialah terdapat dua jenis migrasi dalaman yang ada di Taman Matang Jaya iaitu migrasi dalaman luar bandar ke bandar dan migrasi bandar ke bandar.7.

wujudkan rukun tetangga dan kuatkuasa undangundang dan meningkatkan kemudahan kesihatan. taraf hidup penduduk meningkat. masalah sosial dan juga masalah pengangguran. mencari peluang pekerjaan di sektor industri. Setelah melihat kajian ini dengan rasional saya berbangga kerana dapat tinggal di Malaysia yang stabil dari segi politik. 22 . Seterusnya di dalam kajian ini juga saya mencadangkan langkah mengurangkan masalah migrasi dalaman seperti mewujudkan peluang pekerjaan. Selain daripada faktor terdapat juga kesan positif dan kesan negatif juga turut wujud antaranya ialah wujud pertambahan penduduk.beberapa faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman yang wujud di kawasan kajian antaranya ialah melanjutkan pelajaran di IPT di bandar-bandar. komposisi penduduk berubah. bersara selepas berkhidmat dalam sektor kerajaan dan swasta dan mendapatkan kemudahan asas yang selesa seperti rumah teres dan pengangkutan yang cekap. pembangunan yang pesat dan mempunyai kepelbagaian ekonomi yang subur sekaligus menjadikan malaysia sebuah negara yang terkenal di mata dunia. pasaran bertambah.

23 .0 Lampiran LAMPIRAN 1 KEPADA YANG BERKENAAN Tuan. 32610 Bandar Seri Iskandar. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian.8. 2. Tarikh:«««««« Pengenalan Diri Murid Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Pembawa surat ini «««««««««««««««««««« bernombor kad pengenalan «««««««««««««« ialah seorang murid tingkatan «««« di SMK. Pelajar ini sedang membuat Kerja Kursus Geografi untuk memenuhi syarat Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) seperti mana yang diwajibkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. Perak. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.Seri Iskandar .

Kebenaran Melawat Dan Mendapatkan Maklumat Bagi Tujuan Kajian Geografi Tempatan (KGT) Perkara di atas adalah dirujuk. (Mashitah Binti Ismail) 24 .. (Mashitah Binti Ismail) Pengetua. 32610 Parit... Perak Darul Ridzuan. kerjasama dan bantuan didahului dengan ucapan terima kasih Sekian.. Kajian ini melibatkan murid-murid sekolah mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang beberapa aspek geografi tempatan.Men.Keb. Sehubungan dengan itu... Adalah dimaklumkan bahawa murid-murid sekolah ini sedang menjalankan Kerja Kursus Geografi sebagai sebahagian syarat menduduki peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR). 3. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA: Saya yang menurut perintah. Kerja Kursus Geografi ini juga merupakan sebahagian daripada pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Geografi. LAMPIRAN 2 Kepada Yang Berkenaan «««««««««« «««««««««« «««««««««« Tarikh: Tuan... 4. Seri Iskandar. «««««««««««.«««««««««««. pihak kami berbesar hati jika pihak tuan dapat memberi kerjasama kepada murid-murid untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan 5. Sek.

Yang benar. «««««««««««.Pengetua. Selain daripada itu.. LAMPIRAN 3 Tarikh: Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato¶/Datin Makluman Kepada Ibu Bapa Atau Penjaga Mengenai Kewajipan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi. 3.Men. Seri Iskandar. perlaksanaan kerja kursus ini juga bertujuan memenuhi Sukatan mata pelajaran Geografi tingkatan tiga.Keb.. 25 . semua calon Penilaian Menengah Rendah bagi sesi 2010 yang bakal menduduki Penilaian Menengah Rendah pada hujung tahun ini DIWAJIBKAN menjalankan SATU kerja kursus bagi mata pelajaran Geografi seperti mana yang diarahkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Terima Kasih. Perak Darul Ridzuan. Sek.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Sekian.. 2. Saya berharap tuan/puan dapat memberi kerjasama kepada pihak sekolah dan membantu anak-anak dalam melaksanakan Kerja Kursus Geografi. 32610 Parit. Merujuk perkara di atas.

32610 Parit. LAMPIRAN 4 Tarikh: Tuan/Puan/Encik/Cik/Dato¶/Datin Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga Bagi Tujuan Melaksanakan Kerja Kursus Geografi (KKG) Merujuk perkara di atas.(Mashitah Binti Ismail) Pengetua.Men. saya ««««««««««««««««««. Saya faham bahawa semasa menjalankan kajian ini. membenarkan anak saya ««««««««««««««««« dari tingkatan««« Untuk menjalankan Kerja Kursus Geografi bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Tiga dan peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) bagi tahun 2010. Seri Iskandar. Perak Darul Ridzuan.. saya tidak akan mengambil sebarang tindakan terhadap pihak sekolah. jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya. Yang benar. 26 . ««««««««««««. 2. Terima Kasih. ««««««««««««. Sekian. Sek.Keb.. ( ) Alamat: ««««««««««««.

berapakah tempoh tinggal di kawasan kajian Kurang 5 tahun Lebih 10 tahun Lebih 20 tahun 2. No. Nyatakan jika perlu di ruangan berkenaan. Bilangan 1 2 3 4 5 Jenis Kegiatan Yang terlibat Kelapa Sawit Padi Sawah Penoreh Getah Pembuatan / Perkilangan / Perindustrian Lain-Lain (sila nyatakan): Tandakan ( » ) 3. ««««««««««««. Daerah Perak Tengah. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( ¥ ) di kotak berkenaan. Bota.««««««««««««. 1. Perak Sila Tandakan ( ¥ ) di petak berkenaan. Sila pilih satu sahaja dan tandakan ( ¥ ) di kotak berkenaan.Telefon: LAMPIRAN 5 Borang Soal Selidik: Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di FELCRA Nasaruddin. Faktor mempengaruhi migrasi dalaman Bilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Jenis Kegiatan Yang terlibat Arahan majikan Ikut keluarga Melanjutkan pelajaran Peluang pekerjaan bersara perkahwinan Bencana alam Dasar governan Kemudahan asas Kadar upah Petempatan baru 27 Tandakan ( » ) .

........................12 13 Meningkatkan taraf hidup Darjah ketersampaian 4........................... Pada pendapat saudara............... Boleh saudara jelaskan cadangan bagi mengatasi masalah migrasi di kawasan ini? 8.. Saudara berasal dari mana? 2...... 5........... Perak 1.......................................... Bota............. apakah kesan baik atau buruk migrasi dalaman di kawasan ini? 7................................ Nyatakan cadangan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk di kawasan kajian....................... Pada pendapat saudara............................... Apakah harapan saudara melalui kajian ini? 28 .................................. LAMPIRAN 6 Soalan Temu Bual Kajian tentang Migrasi Dalaman Penduduk Di FELCRA Nasaruddin............. Nyatakan kesan-kesan migrasi di kawasan kajian . apakah faktor yang menyebabkan berlakunya migrasi dalaman di kawasan ini ? 6... Berapa lama saudara tinggal di kawasan ini ? 3........... Berapakah jumlah ahli keluarga yang telah berhijrah ? 5................................. Apakah sektor pekerjaan yang saudara ceburi ? 4............... .... Daerah Perak Tengah...................

LAMPIRAN 7 Senarai Nama Responden Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nama WILDAN BIN MAUN MOHD SAID BIN ZAR YUSSOF BIN ABDULLAH JAMALUDIN BIN TALIB HJ MOKHTARUDIN ISMAIL BIN ALI PIAH ABDUL RAHMAN BIN DIN YAZID BIN YAHYA DAUD BIN KARIM SAPIAN BIN AHMAD M. ZABIDI MAT TALIB MOHAMAD SIDI B YAHYA SARI BIN MAT YOB SHUKUR BIN HASHIM DAUD ITMA LANI MANGSOR BIN AZIZ ANAS BIN ABDUL GHANI RAZALI BIN SALIM SAID BIN WAHAB NASRUDIN BIN SAID No.K/P 4707938 630127085483 610122085058 621018086079 521014085951 520502085331 4542079 650423085951 4338263 640322085795 391014085203 521015085873 2594302 501009025067 450129085071 370106095111 520410086361 9234375 530804025309 510422025383 29 .

2004. orang awam. orang awam.0 Rujukan 1. Habibah Binti Haji Lateh. Tan Koh Lim. FELCRA Nasaruddin.9. Perak 30 . Kuala Lumpur. Perak 3. Bhd. Lorong Bunga Raya. orang awam. Malaysia.Penerbitan Universiti Sains Malaysia. 1991. Chan Mee Lee.. PTS Publicators Sdn Bhd. Razak Bin Ahmad. Perak 4. 1993. JAMALUDIN BIN TALIB. Selangor Darul Ehsan 3. Pengenalan Perancangan Pembangunan Wilayah. Khaw Ah Seng. lot 43. 4. Lot 119. No 21. 32610 Bandar Seri Iskandar. Richardson H. 32610 Bandar Seri Iskandar. 38. 32610 Bandar Seri Iskandar. 2. 32610 Bandar Seri Iskandar. orang awam. 36. 51. Pustaka Sistem Pelajaran Sdn. No. orang awam. GHAZALI BIN ISMAIL. Peta guna tanah m/s 62 . FELCRA Nasaruddin. FELCRA Nasaruddin . Kamaruddin Ngah & Rahmat Azam Mustafa. Prof. 3 ¾ Lorong Bunga Cempaka. Ismail Bin Ahmad. Pahang Darul Makmur. Orang Sumber 1. Batu 4 ¾ Lorong Kasimiah. FELCRA Nasaruddin. ANAS BIN ABDUL GHANI.. FELCRA Nasaruddin. MOHAMAD SIDI B YAHYA. Laporan Perancangan Daerah Perak Tengah 2002-2015. Buku Teks Geografi Tingkatan Lima.146. 32610 Bandar Seri Iskandar. 43 tahun.Percetakan Dewan Bahasa Dan Pustaka. Buku Teks Geografi Tingkatan Tiga.2003.Madya Sulong Bin Mohamad. 47 . Perak 2.W. Pulau Pinang 5. Perak 5. Ekonomi Wilayah & Bandar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful