You are on page 1of 1

ACORD PARENTAL

Subsemnatul(a), …………………………………………………………………, identificat prin C.I.
seria......, număr............., părinte/tutore al elevului(ei) ...................................................., din
cadrul (unitate de învățământ)................................................, clasa.........., domiciliat(ă) în
localitatea ..................................., strada .…………………………………, nr. ……, bl. ……, sc. ..…, et.
……, ap. ……, jud. …………………………, telefon:....……………………, sunt de acord ca fiul/fiica mea
…………………….……………. să participe, în perioada …………………………………………., la
……………………………………………………………………………………………………………………….,cofinanțat
de …………………………………………………………………………și implementat de
…………………………………………………………………………………………………………………..

Data:
Semnătura

1