You are on page 1of 7

Şcoala Gimnazială Platon Mocanu P.J.

Comisia de Consiliere si Orientare
Comisia de Activitati Extracurriculare

Raport de activitate pe semestrul I

Responsabil,

Frincu Alina

ANUL ȘCOLAR 2015-2016 . RAPORT PRIVIND ACTIVITĂȚILE EDUCATIVE ALE COMISIEI DIRIGINȚILOR ȘI ACTIVITĂȚILE EXTRACURRICULARE PE SEMESTRUL I.

Activitatea educativă s-a desășurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginți. cooperării. Profesorii diriginți au colaborat cu profesorii claselor și cu elevii în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. La începutul anului școlar 2015-2016 s-au realizat documentele specifice de planificare a activității educative: Planul managerial. activitatea comisiei diriginților este coordonata de către profesor Alina Frincu. etc. primit de la ISJ.  Activitatea extracurriculara și extrașcolară s-a bazat pe Programul activităților educative.. Programul activităților extrașcolare și extracurriculare.J. l nivelul fiecărei clase. ea desfașurându- se sub dicerse forme. excursii. COMISIA DIRIGINȚILOR Comisia dirigintilor a fost constituita in anul scolar 2015-2016 la nivel de P.) și valorificarea acestor din punct de vedere educative.  Utilizarea unor strategii didactice diverse. concursuri. performanței. astel încât elevul să se poată exprima. în cadrul orelor de dirigenție. la care s-au adaugat activitățile proprii. în elaborarea acestora avându-se în vedere:  Întocmirea documentelor de lucru ale diriginților și corelarea temelor propuse cu cerințele clasei de elevi. Activitatea educativă din semestrul I al anului școlar 2015-2016 a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini și comportamente cetățenești raportate la valorile autentice ale democrației. să fie ascultat și îndrumat efficient. Misiunea cadrelor didactice din școala noastră conjugă eforturile material și umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor:  Imbunătățirea procesului instructiv-educativ în toate activitățile desfășurate cu elevii  Încurajarea competiției.  Atragerea sprijinului părinților în vederea realizării unui parteneriat real școală- familie. progresului școlar. profesor . Planificarea ședințelor cu părinții.  Implicarea tuturor profesorilor diriginți în activități educative exttrașcolare (spectacole.

prin optimizarea modului în care elevul relaționează cu școala. profesor diriginte la clasa a VIII-a Scoala Gimnaziala Ogretin-structura: -Stoica Claudia. . profesorii și colegii. să materializeze trăsăturile și principiile consilierii școlare.diriginte al clasei a V-a. profesor diriginte la clasa a VII-a -Rosu Mihai. Planul de activitate conține: 1. profesor diriginte la clasa a VIII-a În semestrul I al anului școlar 2015-2016. văzute ca un proces de dezvoltare și prevenire. profesor diriginte la clasa a VI-a -Bondoc Camelia Tamara. profesor diriginte la clasa a V-a Scoala Gimnaziala Drajna de Sus-structura: -Grigore Maria Adina. profesor diriginte la clasa a VII-a -Bondoc Adrian. respectând Viziunea și Misiunea specifică Scolii Gimnaziale Platon Mocanu PJ. necesități ivite ulterior. profesor diriginte la clasa a VI-a -Rusinaru Amedeo Ion. profesor diriginte la clasa a VII-a -Gontea Ionela. profesorii diriginți au urmărit ca prin activitatea desfășurată . Studierea programelor școlare pentru Consiliere și Orientare și întocmirea planificării orelor de dirigenție. profesor diriginte la clasa a V-a -Popa Ion. dar și să răspundă unor cerințe. Drajna de Jos: -Tatarciuc Anda Maria. Comisia diriginților și-a desfășurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului școlar. Comisia metodica a fost constituită la începutul anului școlar 2015- 2016 cu un efectiv de 10 cadre didactice: Scoala Gimnaziala Platon Mocanu. profesor diriginte la clasa a VIII-a -Frîncu Alina Vasilica.

2. afișată la loc vizibil. In cadrul orelor de consiliere si orientare elevii au fost informati de catre profesorii diriginti despre riscul traficului de persoane. 3. Informarea și îndrumarea elevilor și părinților acestora în vederea unei orientări socio-profesionale și integrări sociale optime. 6. în prima zi de școală. dar și condițiile de acordare a burselor sociale și a rechizitelor. înregistrat la secretariatul școlii. Comisia a oferit consultanță privind programa. Norme de circulație pe drumurile publice și Norme de apărare îmotriva incendiilor. studiată și dezbatută de diriginți. De asemenea s-a adus la cunoștința diriginților faptul că procesele verbale întocmite în cadrul ședințelor cu părinții se înregistreză într-un caiet special. . Stabilirea graficului ședințelor cu părinții și alcătuirea Comitetului de părinți la fiecare clasă. 5. S-a elaborate un formular tipizat ce a fost distribuit diriginților ce reprezintă un process verbal întocmit în urma prelucrării la clasă. să facă cunoscute elevilor prevederile regulamentului. Stabilirea graficului ședințelor Consiliului reprezentativ al părinților din școală și a tematicii acestora. Norme de sănătate și securitate în muncă. Monitorizarea activității Consiliului fiecărei clase. S-a elaborat un system comun de întocmire a planificării clendaristice a orelor de dirigenție. dar mai ales in randul minorilor. special. Elevii ai caror parinti sunt plecati in strainatate au avut parte de coniliere si indrumare ori de cate ori a fost necesar. Comisia diriginților a urmărit ca regulamentul școlar să fie cunoscut și respectat de toti diriginții. Identificarea copiilor cu problem psiho-pedagogice și cu situații deosebite în familie. a datelor din Regulamentul intern. 4. despre efectele nocive pe care drogurile si tutunul il au asupra omului. atunci când a fost solicitată sau când situația a impus-o. iar aceștia. planificarea calendaristică și aplicarea regulamentului școlar în diferite situații concrete. la rândul lor. indiferent de varsta. Stabilirea graficului de asistențe la orele de dirigenție. 7. Programa școlară pentru Consiliere și orientare a fost făcută cunoscută.

în majoritatea cazurilor. în ce situații și în ce măsură trebuie aplicate sancțiuni elevilor. tematica orelor de dirigenție concordă cu particularitățile de vârstă. modelele unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui  Portofoliile profesorilor diriginți sunt complet și corect întocmite  În general. Îndrumarea și informarea elevilor și părinților acestora în vederea unei orientări socio- profesionale și integrării sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specific în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu părinții. personalitate și preocupări ale elevilor  Relația foarte buna dintre diriginți si elevi  Folosirea tehnologiei moderne în realizarea orelor de dirigenție  Toți diriginții sunt implicați în educația moral-civică și socială a elevilor  Organizarea sistematica și de câte ori este necesar a ședințelor cu părinții pe ani de studiu  Varietatea mare de activități extrașcolare și extra curriculare  Varietatea parteneriatelor încheiate între școală și diverse instituții  Întrunirea comisiei de câte ori a fost necesar și munca în echipă  Funcționarea Consiliului elevilor la nivelul școlii  Reducerea numărului mare de absențe nemotivate  Completarea la timp a carnetelor de note ale elevilor de către profesorul de la clasă . Diriginții s-au preocupat ca la sfârșitul semestrului cataloagele să fie complet și corect întocmite. S-a respectat deasemena tematica activităților propuse de către comisia diriginților. iar situațiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoștința părinților. de comun acord. fiecare activitate propusă fiind desfăsurată conform planificării. ANALIZA SWOT PUNCTE TARI :  Întocmirea și predarea către responsabilul comisiei la timp a planificărilor calendaristice anuale și semestriale realizate conform cu noua programă pentru Consiliere și Orientare  Se folosesc. În ultima săptămână a semestrului I s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situația la învățătură și disciplină a elevilor și pentru a stabili.

Organizarea unor activități extrașcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse -Participarea la concursuri autorizate. PUNCTE SLABE:  Nerealizarea unui dialog între diriginte și unii părinți. datorită dezinteresului sau timpului limitat al părinților  Existența unor absențe nemotivate pe o perioada lunga de timp.Organizarea unor excursii la nivel de clasă și la nivel de școală . teatru .Vizionarea unor spectacole de circ. gratuite. care s-au materializat cu premii si mentiuni.  OPORTUNITĂȚI . magie. AMENINȚĂRI:  Influența anturajului asupra elevilor  Dezinteresul unor părinți fata de scoala  Incultura și lipsa de informarea  Promovarea non-valorilor de către mass-media CONSILIER EDUCATIV : ALINA FRINCU .