You are on page 1of 5

Delikti

Delikti
Objavljeno mart 15, 2013 od strane lexduodecim

DELIKTI
Nedozvoljena ili protivpravna radnja je ponašanje koje pravni poredak sankcioniše kaznama.
Svi delikti su podeljeni u dve grupe: javni delikti (krivična dela koja se smatraju pretnjom
zajednici u celini i zato je njihovo gonjenje i kažnjavanje u nadležnosti države) i privatni
delikti (radnje usmerene protiv interesa pojedinca, kome je prepušteno gonjenje učinioca).
Deliktna odgovornost je strogo lična i ne prenosi se na naslednike. Kada se prouzrokuje šteta
nastaje obaveza da se ona nadoknadi. Sankcija za delikt je uvek imovinska kazna koja pripada
oštećenom. U slučaju kada delikt izvrši veči broj lica svaki od njih duguje ceo iznos kazne.
Deliktno su sposobni i stariji maloletnici, rasipnici i žene, ali je u istorijsko doba ipak u izvesnoj
meri uslovljena sposobnost rasuđivanja: deca i umobolni nisu deliktno odgovorni.
Civilni delikti
I – INIURIA
Označava povrede ličnog integriteta: tela, ugleda, časti ili slobode nekog lica. Takve povrede
mogu biti nanete fizičkim delovanjem ili izjavama: realna i verbalna iniuria. U Zakonu XII tablica
privatni delikti su samo napadi na telesni integritet. Teška telesna povreda je uništenje nekog
organa, prelom kostiju, izbijanje zuba i slično. Sankcionisano je talionom. Lakše telesne
povrede su one koje ne ostavljaju trajne posledice. Kasnije uz pomoć edikta uključeni su različiti
napadi na moralni integritet, slobodu i domaći mir (uvreda, kleveta, šikaniranje, povreda necijeg
stana, itd). ZAŠTITA: actio iniuriarum. Tužba zastareva za godinu dana. Osuda je za posledicu
imala infamiu. Smatra se da je delikt protiv ukućana istovremeno napad na kućnog starešinu.
II – FURTUM (KRAĐA)
Protivpravno delovanje na stvar sa namerom da se stekne korist od same stvari. To je krađa.
Da bi neko bio odgovoran bilo je potrebno da protivpravnu radnju vrši u nameri da stekne korist.
Kod noćne krađe sa upotrebom oružja vlasnik je mogao da ubije lopova.

Furtum manifestum lopov je uhvaćen na delu i predat je pokradenom u dužničko ropstvo.
Furtum nec manifestum lopov koji nije uhvaćen na delu osuđen je na dvostruki iznos vrednosti.
III – DAMNUM INIURIA DATUM
Delikt kojim se nekome nanosi šteta bez namere da se licno ostvari neposredna korist. Namera
je samo da se vlasniku nanese šteta ili nastaje iz nepažnje. ZAŠTITA: actio legis Aquiliae.
Tužba je penalna, osuda uvek glasi na dvostruki iznos, ako ima više izvršioca od svakog se
može naplatiti ceo iznos duga.

U skladu sa tim sudija mu je dugovao naknadu štete. ZAŠTITA: interdictum fraudatorium. ZAŠTITA: actio legis Aquilae utilis. Osuda je za posledicu imala infamiu. I – METUS (PRINUDA) Prinuda je delikt koji se sastoji u tome što je neko primorao nekog da zaključi ugovor koji ne bi zaključio da prinude nije bilo. oštećenom je pretor davao protiv sudije tužbu. II – TUŽBA ZBOG OSTAVLJENIH I OKAČENIH STVARI Stajala je na raspolaganju svakom ko primeti da se na nekoj građevini (objektu. eventualnu tužbu je mogao da odbije prigovorom exceptio metus. I – AKO SUDIJA UČINI SPOR SVOJ Ako sudija (izabrani građanin) nesavesnim obavljenjem dužnosti nanese štetu jednoj od stranaka u postupku. zgradi. Ako je neko pod uticajem pretnje preuzeo obavezu. Prigovor exceptio doli se koristio za odbijanje tužbe na pravni posao koji je zaključen pod uticajem prevare. Postoji i kad nema zablude ali je stranka pokušala da dođe do koristi protivno bona fides. actio Pauliana. KVAZIDELIKTI Nedozvoljene radnje koje nisu delikti. II – DOLUS (PREVARA) Lukavstvo i prevara s ciljem da drugi bude doveden u zabludu i oštećen. Pretorski delikti Ediktima pretora stvoren je veliki broj samostalnih delikta. . bez obzir što on možda licno nije izbacio stvari i prouzrokovao štetu. ZAŠTITA: actio metus je bila penalna i glasila je na četvorostruki iznos štete. kuci) nalaze stvari koje mogu da padnu na prolazno mesto i nekoga povrede ili oštete imovinu. Ovakvi postupci dužnika su smatrani nekom vrstom prevare. ZAŠTITA: actio doli. Pretor je držao odgovornim vlasnika zgrade ili zakupca stana iz kojeg je stvar izbačena. III – ŠTETA ZBOG IZBAČENIH STVARI Nekoliko pretorskih tužbi je sankcionisalo posledice izbacivanja stvari ili tečnosti iz stanova na prolazna mesta. III – FRAUS CREDITORUM (IZIGRAVANJE POVERIOCA) Osoba je mogla da se upušta u rizične poslove sa ciljem da trpi velike gubitke ili u fiktivne poslove sa rođacima i prijateljima što je onemogućavalo prinudnu naplatu od strane poverioca.IV – RAPINA (RAZBOJNISTVO) Delikt razbojništva.

VLASNICIMA ŠTALA. Po kvazideliktnoj tužbi plaćali su kaznu u dvostrukom iznosu ukradene. Pignus (zalog) . KONTRAKTI I – Verbalni 1. Praediatura (jemstvo) II – Literalni 1. Commodatum (poslu) 3.IV – ŠTETA NA STVARIMA POVERENIM KRČMARIMA. VIZUALNI PREGLED OBLIGACIJA A. Neksum 2. Ekspensilacija (spisak 2. Depositum (ostava) 4. Adstiuplacija 4. Mutui Datio (zajam) 2. izgubljene ili oštećene stvari. Singrafa (u III licu) 4. gostioničara i vlasnika štale je pooštrila odgovornost davalaca ovih usluga za stvari koje su im poverili putnici na cuvanje. BRODARIMA Pretorska tužba zbog krađe ili štete protiv brodara. Dotis dictio (miraz) 5. Stupulacija 3. Fiducija (zalog) 5. Zakletva oslobođenog 6. Instrumentum stipula-tionis III – Realni 1. Hirograf (u I licu) 3.

Mandatum (ovlašće.Condictioob turpem vel iniustam causam DELIKTI * Civilnidelikti * I –Iniuria . Pacta Legitima KVAZIKONTRAKT I -Condictione Sine Causa 1 Solutio indebiti II -Negotiorum Gestio (neovlašćen posao) III -Communio Incidens (slučajna zajednica) 2. Pacta Praetoria 3. Precarijum (državina) VI – Pakti 1. Emptio Venditio (kup 2. Societas (ortakluk) 4. Permutatio (trampa) 2. Aestimatum (komisio 3.IV Konsensualni 1.) V – Bezimeni 1. Locatio-Konductio (iz 3. Pacta Adiecta 2.Causa datacausa non secuta 3.

Furtummanifestum 3. Noćna krađa sa oruž-jem 2.II -Furtum (krađa) 1. brodarima. vlasnicima štala .Furtum necmanifes-tum III – Damnum Iniuria Datum * Pretorskidelikti * I – Metus(prinuda) II – Dolus(prevara) III -Fraus Credito-rum (izigravanje pove-rioca) IV – Rapina (razbo-jništvo) KVAZIDELIKTI I – Akosudija učini spor svoj II – Tužbazbog okačenih i ostavljenih stvari III -Šteta zbog izbačenih stvari IV – Štetana stva-rima poverenim krč-marima.