You are on page 1of 86

SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

(SPR)

DOKUMEN TENDER

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T- SHIRT PETUGAS
UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14
SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA

NO. TENDER:
SPR TENDER 3/2017
eP : X010101010017XXXX

TARIKH TUTUP TENDER
12 APRIL 2017 (RABU)
12.00 TENGAH HARI

PETENDER DIKEHENDAKI MEMBACA DAN MEMAHAMI KESELURUHAN
BUTIR-BUTIR YANG TERKANDUNG DI DALAM DOKUMEN TAWARAN
SEBELUM MENYERTAI TENDER INI. PETENDER YANG MEMBUAT
KESILAPAN DAN TIDAK MEMATUHI MANA-MANA FASAL DI DALAM
DOKUMEN INI BOLEH MENYEBABKAN TENDER TIDAK
DIPERTIMBANGKAN.

ISI KANDUNGAN

BIL PERKARA MUKA SURAT
BAHAGIAN A (NOTIS TENDER)
1. NOTIS TENDER 7
BAHAGIAN B (ARAHAN KEPADA PETENDER)
1. TAWARAN TENDER 9
2. PELAWAAN TENDER 9
3. TEMPOH PELAKSANAAN 9
4. LOKASI PENGHANTARAN 9
5. HAK KERAJAAN SEMASA TAWARAN 9
6. SYARAT-SYARAT AM 10
7. PERCANGGAHAN MAKLUMAT TAWARAN 10
8. KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN MUKTAMAD 10
9. JAMINAN ATAS TENDER 10
10. PENYERTAAN SERTA HARGA DOKUMEN TENDER 11
11. CARA MENGEMUKAKAN TENDER 11
12. ARAHAN SEBELUM MENGHANTAR TENDER 13
13. PENGHANTARAN TENDER 14
14. HARGA 15
15. BUTIR-BUTIR PETENDER 15
16. IKLAN 15
17. SURAT AKUAN PETENDER 15
18. KONTRAK 16
19. DENDA 16
20. SURAT SETUJU TERIMA 17
21. BON PELAKSANAAN 17
22. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH 18
23. FI PERKHIDMATAN 19
24. PERTANYAAN 20
25. TARIKH TUTUP 20
DOKUMEN CADANGAN TENDER
DOKUMEN CADANGAN KEWANGAN
1. JADUAL K1 : JADUAL HARGA 22

2

BIL PERKARA MUKA SURAT
2. JADUAL K2 : SURAT AKUAN PETENDER 23 – 26
3. JADUAL K3 : KETERANGAN MENGENAI SYARIKAT PETENDER 27 - 28
JADUAL K4 : SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
4. 29
DARI KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
JADUAL K5 : SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT
5. BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN 30
MALAYSIA (JIKA ADA)
6. JADUAL K6 : SALINAN SIJIL PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM) 31
JADUAL K7 : SURAT PENGESAHAN PENDAFTARAN GST
7. 32
DARIPADA KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JIKA ADA)
8. JADUAL K8 : SURAT AKUAN PEMBIDA 33
SALINAN PENYATA BULANAN AKAUN BANK BAGI TIGA (3) BULAN TERAKHIR
9.
YANG TELAH DISAHKAN
SALINAN DUA (2) TAHUN PENYATA KEWANGAN SYARIKAT YANG TELAH
10.
DISAHKAN DAN DIAUDIT
DOKUMEN CADANGAN TEKNIKAL
1. JADUAL T1 : JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI BEKALAN 35 - 36
2. JADUAL T2 : MAKLUMAT PENGALAMAN SYARIKAT 37
3. JADUAL T3 : CONTOH BARANG / MATERIAL (SALAH SATU) 38
LAMPIRAN
1. LAMPIRAN 1 : CONTOH SURAT SETUJU TERIMA (SST) 40 – 42
2. LAMPIRAN 2 : CONTOH SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA 43
3. LAMPIRAN 3 : CONTOH BORANG JAMINAN BANK 44 – 46
4. LAMPIRAN 4 : CONTOH KONTRAK 47 - 86

3

SENARAI SEMAK DOKUMEN MANUAL/HARDCOPY

Sila tandakan (√) bagi Dokumen KEWANGAN yang telah dihantar secara MANUAL
Untuk Ditanda
Bil Perkara/Dokumen Untuk Ditanda Oleh
Oleh Petender J/K Pembuka
Tender

1. Jadual K1 : Jadual Harga

Jadual K2 : Surat Akuan Petender
2.
Jadual K3 : Keterangan Mengenai Syarikat Petender
3.
Jadual K4 : Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
4. Dari Kementerian Kewangan Malaysia
Jadual K5 : Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat
5. Bumiputera Dari Kementerian Kewangan
Malaysia (Jika Ada)
6. Jadual K6 : Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM)
Jadual K7 : Surat Pengesahan Pendaftaran GST
7.
Daripada Kastam Diraja Malaysia (Jika Ada)

8. Jadual K8 : Surat Akuan Pembida
Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi Tiga (3)
9.
Bulan Terakhir Yang Telah Disahkan
Salinan Dua (2) Tahun Penyata Kewangan Syarikat
10.
Yang Telah Disahkan Dan Diaudit

Sila tandakan (√) bagi Dokumen TEKNIKAL yang telah dihantar secara MANUAL
Untuk Ditanda
Bil Perkara/Dokumen Untuk Ditanda Oleh
Oleh Petender J/K Pembuka
Tender

1. Jadual T1 : Jadual Pematuhan Spesifikasi Bekalan

2. Jadual T2 : Maklumat Pengalaman Syarikat

3. Jadual T3 : Contoh Barang / Material (Salah Satu)

4

.... (jika ada) dokumen Tender ini. Semua maklumat yang dikemukakan adalah benar....... . penerimaan dokumen Tender bertanda kecuali syarat dan terma yang dinyatakan di dalam bagi perkara bil. PENGERUSI Tandatangan : Nama : Tandatangan : Jawatan : Nama : Tarikh : Jawatan : Tarikh : AHLI Tandatangan : Cop Syarikat : Nama : Jawatan : Tarikh : ** Senarai Semakan ini perlu disertakan bersama Dokumen Sokongan Kewangan dan Teknikal..... 5 ..PENGESAHAN OLEH SYARIKAT: UNTUK KEGUNAAN JABATAN: Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya Jawatankuasa Pembuka mengesahkan telah membaca dan memahami semua syarat.... disusun mengikut aturan di atas serta dijilid dengan kemas...........

BAHAGIAN A NOTIS TENDER 6 .

Jalan P2T.00 tengah hari 2.45 petang hingga 4. 62100 Putrajaya. 7 . Menara SPR. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 3. Presint 2. Kedua-dua sampul surat tersebut hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul surat berlakri dan dialamatkan kepada:- Setiausaha. 62100 PUTRAJAYA.2.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA 1. Menara SPR. NO. Nombor Cadangan Petender: Y010101010017XXXX Nombor Tender : SPR TENDER 3/2017 (X010101010017XXXX) dan dimasukkan ke dalam Peti Tender di ARAS 7. No. mulai 22 MAC 2017 (RABU) seperti ketetapan berikut: Isnin hingga Khamis : 8. Tawaran tender yang lewat dikemukakan melalui sistem e-Perolehan serta kelewatan menghantar dokumen sokongan sepertimana arahan tender tidak akan dipertimbangkan. KOD BIDANG TAJUK PELAWAAN TARIKH TUTUP TENDER PENDAFTARAN TENDER SPR MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 020801 22 MAC 2017 12 APRIL 2017 TENDER BAJU T. capaian kepada dokumen tender secara digital boleh dibuat oleh petender. Tawaran adalah dipelawa kepada petender-petender tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang yang berkaitan dan masih dibenarkan membuat tawaran bagi tender seperti berikut:- TARIKH NO. PRESINT 2. No. Aras 7.00 petang hingga 4. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA KENYATAAN TAWARAN TENDER BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.30 pagi hingga 12. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. 2 JALAN P2T. 2.30 petang Pendaftaran ini adalah bertujuan untuk mendaftarkan petender ke dalam sistem ePerolehan bagi tender tersebut. MENARA SPR. Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Petender yang ingin menyertai tender hendaklah mendaftar di Unit Perolehan. petender hendaklah mengemukakan sesalinan sijil (tidak dikembalikan) seperti berikut :- i) Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat. 4. 62100 PUTRAJAYA. Aras 7. Semasa pendaftaran.30 petang Jumaat : 8.30 tengah hari 2. dan ii)Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera (jika ada) dari Kementerian Kewangan. Selepas didaftarkan. manakala dokumen sokongan yang lain hendaklah dimasukkan ke dalam dua (2) sampul surat yang berlainan dan dilakri serta dicatatkan Nombor Cadangan Petender (Y010101010017XXXX) dan Nombor SPR Tender 3/2017 (X010101010017XXXX) pada penjuru atas sebelah kiri sampul surat bagi kedua-dua sampul surat.30 pagi hingga 12. Bahagian Kewangan.00 PILIHAN RAYA MALAYSIA tengah hari 2. Jalan P2T. Tawaran Kewangan dan Tawaran Teknikal hendaklah dikunci masuk (key-in) ke dalam sistem ePerolehan sebelum atau selewat-lewatnya pada tarikh tutup tender seperti di atas.SHIRT PETUGAS UNTUK (RABU) (RABU) 3/2017 KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA Jam 12.

BAHAGIAN B ARAHAN KEPADA PETENDER 8 .

24 JALAN P10/16 TAMAN INDUSTRI SELAMAN SEKSYEN 10 43650 BANDAR BARU BANGI. TAWARAN TENDER Tender adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (salinan sijil perlu dikembarkan) di bawah kod bidang 020801 dan pendaftarannya masih lagi berkuatkuasa untuk: MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.ARAHAN KEPADA PETENDER 1. 9 . Kerajaan juga berhak mengubah spesifikasi tender jika perlu dengan memberi notis kepada Petender.2 Tender yang dibuat tanpa menggunakan borang tender rasmi (hardcopy dan softcopy) yang disediakan tidak akan dipertimbangkan. LOKASI PENGHANTARAN Semua bekalan tersebut hendaklah dihantar ke alamat seperti di bawah: NO. 3. HAK KERAJAAN SEMASA TAWARAN Kerajaan berhak sama ada mempersetujui kesemua tawaran tender atau sebahagiannya.1 SPR (disebut Kerajaan) mempelawa pembekal-pembekal (disebut Petender) yang berkelayakan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod bidang 020801 (Pakaian) serta masih dibenarkan untuk membuat cadangan tender bagi perkhidmatan seperti di para 1.3 Keengganan petender mematuhi syarat-syarat tender boleh menyebabkan tendernya ditolak. Petender juga mestilah mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh dan memiliki pengalaman yang luas dalam bidang yang berkaitan. SELANGOR 5. TEMPOH PELAKSANAAN Petender yang terpilih dikehendaki menghantar semua bekalan yang ditawarkan dalam tempoh SEMBILAN PULUH (90) HARI DARIPADA TARIKH SURAT SETUJU TERIMA DITANDATANGANI.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA 2. 2. PELAWAAN TENDER 2. Keputusan Kerajaan adalah muktamad. 4. 2.

6. Sebarang surat menyurat mengenai keputusan tidak akan dilayan.1 Pendaftaran petender-petender di Kementerian Kewangan adalah merupakan jaminan ke atas tender-tender yang dikemukakan.3 Pendaftaran akan dipotong terus bagi kesalahan berikutnya. 9.1 Menggantung pendaftaran selama dua (2) tahun bagi kesalahan pertama. KEPUTUSAN LEMBAGA PEROLEHAN MUKTAMAD Keputusan mengenai tender yang dikeluarkan adalah muktamad. JAMINAN ATAS TENDER 9.2 Syarikat-syarikat yang digantung/dipotong pendaftarannya tidak akan dibenarkan mengambil bahagian di dalam mana-mana tender yang dipelawa oleh semua Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun di seluruh Malaysia.3 Kerajaan adalah berhak untuk memilih sama ada untuk membeli keseluruhan atau sebahagian dari perkhidmatan yang ditawarkan oleh Petender. SYARAT–SYARAT AM 6. 7. 9.1 Petender adalah dikehendaki memperakui bahawa barang-barang atau perkhidmatan yang dibekalkan adalah mengikut penentuan atau standard (jika ada) yang dinyatakan dalam pelawaan ini. maka maklumat di dalam e-Perolehan akan digunapakai. 9.1. 8. 9. tindakan tatatertib akan diambil seperti berikut: 9. PERCANGGAHAN MAKLUMAT TAWARAN Sekiranya terdapat sebarang percanggahan maklumat antara maklumat di dalam e-Perolehan dengan salinan manual.6. nama pengarah-pengarah termasuk nama pemegang-pemegang saham terbesar akan disenaraihitamkan.3 Bagi semua penggantungan/pemotongan pendaftaran syarikat. 10 . 9. 6.2 Keengganan Petender mematuhi semua syarat-syarat tender boleh menyebabkan tender ditolak dan segala risiko kerugian adalah di bawah tanggungjawab Petender.1. Sekiranya petender-petender menarik balik tawaran sebelum tender dipertimbangkan atau menolak tawaran setelah setujuterima dikeluarkan.2 Menggantung pendaftaran selama lima (5) tahun bagi kesalahan kedua.1.

30 petang 10. petender perlu mengemukakan SALINAN PENDUA (tidak dikembalikan) seperti berikut : i.2 Semua borang manual hendaklah diisi dengan lengkap.3 Pendaftaran adalah bertujuan mendaftarkan petender ke dalam sistem ePerolehan bagi tender tersebut. No.1 Dokumen tender boleh didapati secara percuma melalui sistem ePerolehan. CARA MENGEMUKAKAN TENDER 11. Petender boleh menggunakan kertas tambahan dan mesti ditandatangani setiap helaian kertas tambahan tersebut.45 petang hingga 4.5 Hanya syarikat yang mempunyai akses kepada sistem ePerolehan sahaja dibenarkan untuk membuat pendaftaran. 2. capaian kepada dokumen tender secara digital boleh dibuat. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.30 tengah hari 2. 11 . Sebarang pindaan dan pembatalan di dalam borang mestilah ditandatangani ringkas dengan tarikh oleh Petender. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. PENYERTAAN SERTA HARGA DOKUMEN TENDER 10.1 Petender perlu mengisi maklumat tender dalam sistem eP dan mengemukakan borang secara manual (borang diperoleh melalui sistem eP). Aras 7. Jalan P2T. terang dan seboleh-bolehnya hendaklah ditaip. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera yang masih berkuatkuasa (jika ada) dari Kementerian Kewangan.4 Semasa pendaftaran. 11. 62100 PUTRAJAYA mulai 22 MAC 2017 (RABU) pada waktu pejabat seperti berikut:- Isnin hingga Khamis : 8.30 pagi hingga 12.2 Petender – petender yang ingin menyertai tender ini hendaklah mendaftar di Unit Perolehan.30 pagi hingga 12. Jika ruangan yang disediakan tidak mencukupi.00 tengah hari 2. 10. dan ii. Selepas Suruhanjaya Pilihan Raya mendaftarkan petender ke dalam sistem.00 petang hingga 4. 10. 10. 11.30 petang Jumaat : 8. kemas. Bahagian Kewangan. Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat dari Kementerian Kewangan yang masih berkuatkuasa. Petender yang gagal mengemukakan maklumat melalui kedua-dua kaedah tersebut (melalui sistem eP dan manual) akan ditolak. Presint 2. Menara SPR. 10.

11.5 Kesemua maklumat Kewangan dan Teknikal adalah mandatori.4 Sekiranya terdapat sebarang kekeliruan atau percanggahan maklumat. Setiap sampul surat yang dihantar hendaklah ditandakan di sudut sebelah atas kiri dengan perkataan ‘CADANGAN KEWANGAN’ bagi dokumen kewangan dan ‘CADANGAN TEKNIKAL’ bagi dokumen teknikal.3 Cadangan tender dan dokumen-dokumen berkaitan MESTI dikemukakan dalam satu (1) set DOKUMEN ASAL dan empat (4) set SALINAN PENDUA bagi setiap cadangan teknikal dan kewangan secara berasingan. Petender mestilah melengkapkan maklumat yang terkandung di dalam semua Jadual yang tersenarai di bawah ini. pihak Kerajaan akan merujuk kepada DOKUMEN ASAL untuk diterima pakai.11. Sampul surat pertama hendaklah mengandungi dokumen seperti berikut:- Senarai Dokumen Cadangan Kewangan : BIL JADUAL KETERANGAN 1 Jadual K1 Jadual Harga 2 Jadual K2 Surat Akuan Petender 3 Jadual K3 Keterangan Mengenai Syarikat Petender Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Dari 4 Jadual K4 Kementerian Kewangan Malaysia Salinan Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat Bumiputera 5 Jadual K5 (jika ada) Dari Kementerian Kewangan Malaysia 6 Jadual K6 Salinan Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM) Surat Pengesahan Pendaftaran GST Daripada 7 Jadual K7 Kastam Diraja Malaysia (jika ada) 8 Jadual K8 Surat Akuan Pembida Salinan Penyata Bulanan Akaun Bank Bagi Tiga (3) Bulan 9 Terakhir Yang Telah Disahkan Salinan Dua (2) Tahun Penyata Kewangan Syarikat Yang Telah 10 Disahkan Dan Diaudit 12 . Setiap set dokumen yang dihantar mestilah mengandungi serta mengikut susunan perkara-perkara seperti berikut dan tender hendaklah dikemukakan dalam dua (2) sampul surat berlakri (sealed) iaitu: a. Pihak Kerajaan berhak untuk menolak sebarang cadangan tender yang tidak lengkap dan tidak mematuhi perkara-perkara yang dinyatakan. 11.

ARAHAN SEBELUM MENGHANTAR TENDER 12. alamat dan logo syarikat pada tawaran tender. sijil-sijil dan lain-lain 13 . “ CONTOH SAMPUL TEKNIKAL ” SULIT CADANGAN TEKNIKAL SPR TENDER 3/2017 (X010101010017XXXX) ID PEMBEKAL: Y010101010017XXXX 12. “ CONTOH SAMPUL CADANGAN KEWANGAN ” SULIT CADANGAN KEWANGAN SPR TENDER 3/2017 (X010101010017XXXX) ID PEMBEKAL: Y010101010017XXXX b) Sampul surat kedua hendaklah mengandungi dokumen seperti berikut:- Senarai Dokumen Cadangan Teknikal : BIL JADUAL KETERANGAN 1 Jadual T1 Jadual Pematuhan Spesifikasi Bekalan 2 Jadual T2 Maklumat Pengalaman Syarikat 3 Jadual T3 Contoh Barang / Material (Salah Satu) Pada sampul surat ini ditandakan disudut sebelah atas kiri sampul surat dengan perkataan ‘CADANGAN TEKNIKAL’.1 Salinan pendua bagi dokumen ‘CADANGAN TEKNIKAL’ petender TIDAK DIBENARKAN memaparkan nama. Pada sampul surat ini ditandakan disudut sebelah atas kiri sampul surat dengan perkataan ‘CADANGAN KEWANGAN’. Petender hendaklah menutup nama dan alamat petender pada mana-mana dokumen yang ada memaparkan nama syarikat Petender seperti kepala surat (letter head) pada laporan-laporan.

Jalan P2T. Presint 2. 12. JAM 12. 62100 Putrajaya 13.2 Dokumen tender manual hendaklah dihantar dengan tangan atau melalui pos dan hendaklah dimasukkan ke dalam peti tender yang telah disediakan di Aras 7. PENGHANTARAN TENDER 13. 14 . Jalan P2T. Semua tawaran tender yang dihantar sama ada dokumen manual atau melalui sistem eP mestilah diterima Kerajaan sebelum tarikh dan masa tutup seperti yang tersebut. 62100 Putrajaya. Menara SPR. dokumen sokongan yang berkaitan kecuali set dokumen asal dan surat litup (covering letter).SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE- 14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA No.1 Dokumen yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dikunci masuk ke dalam Sistem e-Perolehan dan dokumen manual yang telah diisi dengan lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul tertutup dan berlakri. Menara SPR No. No. Kerajaan tidak bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung terhadap kelewatan. 13.00 TENGAH HARI Semua dokumen manual tender hendaklah dialamatkan kepada: Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Aras 7. kehilangan dan sebagainya terhadap tawaran-tawaran yang dihantar melalui pos. Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan.2 Pihak Kerajaan berhak MENOLAK sebarang tawaran dari pihak petender tanpa sebarang penjelasan sekiranya masih terdapat nama petender di mana-mana risalah dan katalog di dokumen Cadangan Teknikal. Tender : SPR TENDER 3/2017 eP : X010101010017xxxx ID Pembekal : Y010101010017xxxx DI TUTUP PADA 12 APRIL 2017 (RABU). 2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Pada bahagian atas kiri sampul surat itu hendaklah dicatatkan butir-butir berikut: CADANGAN TENDER BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T. 2.

13. 14. telegram atau lain-lain cara selain dari di atas tidak akan dilayan.4 SPR tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang perbelanjaan yang ditanggung oleh mana-mana Petender dalam penyediaan dan penyerahan tawaran tender ini tanpa mengambil kira sama ada hasil proses tender ini berjaya atau sebaliknya. 15.2 Petender hendaklah mengemukakan tawaran harga tidak termasuk kenaan GST. IKLAN Sebarang iklan mengenai tender ini adalah tidak boleh disiarkan melalui akhbar. 13. BUTIR-BUTIR PETENDER Petender adalah dikehendaki mengemukakan jadual Keterangan Mengenai Petender di dalam dokumen tender. 13. 13. 14.3 Dokumen tender yang dihantar melalui teleks. majalah atau sebarang bentuk media kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada pihak Kerajaan. 17. SURAT AKUAN PETENDER Petender adalah dikehendaki menandatangani Surat Akuan Petender di dalam dokumen tender. 15 .6 Pihak Kerajaan berhak MENOLAK sebarang tawaran daripada pihak Petender tanpa sebarang penjelasan sekiranya terdapat NAMA PETENDER di mana-mana Salinan Dokumen Tawaran Teknikal. 16. HARGA 14.5 Petender tidak boleh memasukkan apa-apa perbelanjaan berkaitan dengan penyediaan tender ini dalam tender yang ditawarkan.1 Semua harga yang ditawarkan hendaklah tetap dalam RINGGIT MALAYSIA dan tempoh sah tawaran tender adalah 180 hari dari tarikh tender ditutup manakala kos penyediaannya adalah tanggungjawab Petender sendiri.

19.3 Petender yang berjaya akan menandatangani kontrak dengan Kerajaan dan perlu membayar segala ganti rugi jika tidak mematuhi syarat-syarat kontrak. Bagi hal yang sedemikian.4 Petender yang terpilih dikehendaki menjalankan kerja-kerja pembekalan. 16 . kerajaan boleh sama ada: i) Menolak item-item itu. penghantaran.2 Kerajaan tidak terikat untuk mempersetujui tender yang terendah tawaran harganya atau mana-mana tender jua pun. KONTRAK 18. pentauliahan dan penyelenggaraan bermula dari tarikh surat setuju terima ditandatangani. pemasangan. menamatkan Perjanjian dan merampas Bon Pelaksanaaan. 18. 18.2 Bagi item-item yang tidak diserahkan mengikut Jadual Penghantaran. Contoh Dokumen Kontrak adalah seperti di Lampiran 4.1 Notis bertulis akan diberi kepada Petender yang berjaya apabila tendernya dipersetujui. jika kos memperoleh item-item itu daripada punca-punca lain melebihi harga dalam perjanjian kontrak.18. Kerajaan tidak berkewajipan memberi apa-apa alasan bagi penolakan sebarang tender dan keputusan Kerajaan mengenainya adalah muktamad. pengujian. DENDA 19. 19. Atau ii) Memperoleh item-item yang dikehendaki itu daripada punca-punca lain dan menolak item-item yang dibekalkan oleh Petender yang berjaya. pengkonfigurasian.1 Penyebut harga akan dikenakan denda sekiranya kelewatan yang berlaku adalah berpunca daripada Penyebut harga sendiri. Petender yang berjaya dikehendaki membayar amaun yang lebih itu sebagai pampasan kepada kerajaan. 18.

1 Kerajaan adalah berhak menyetujuterima tender tersebut sama ada kesemuanya ataupun sebahagiannya daripadanya. 20. Kerajaan tidak akan melayan sebarang surat menyurat yang berupa rayuan daripada petender-petender mengenai sebab-sebab tawaran mereka tidak berjaya. Kerajaan tidak terikat untuk menerima tawaran yang paling murah atau sebarang tawaran. Atau iii)Setuju terima barang-barang itu dan mengenakan denda lewat bekal mengikut formula berikut:- Denda: V(T+D)x5% T V : Nilai harga barang yang lewat dibekalkan T : Tempoh bekalan mengikut kontrak (dalam hari) D : Bilangan hari yang lewat 20.2 Keputusan Kerajaan adalah muktamad.1 Petender-petender yang berjaya dikehendaki mengemukakan Bon Pelaksanaan seperti berikut:- i) 2. 20. ii) 5% . BON PELAKSANAAN 21. 17 .Daripada jumlah nilai kontrak bagi bekalan atau perkhidmatan yang bernilai RM 500. 20. Contoh Surat Setuju Terima adalah seperti dalam Lampiran 1.00 setahun.000. SURAT SETUJU TERIMA 20.00 hingga RM 500.5% .Daripada jumlah nilai kontrak bagi bekalan atau perkhidmatan yang bernilai RM 200.000.3 Petender-petender yang berjaya dikehendaki menandatangani satu Perjanjian Kontrak dengan Kerajaan Malaysia dan adalah terikat dengan syarat-syarat yang terkandung dalam perjanjian tersebut.000. 21. Kegagalan menyerahkan kembali SST tersebut akan menyebabkan tawaran tender tersebut TERBATAL.00 atau lebih setahun.4 Surat Setuju Terima (SST) hendaklah ditandatangani dan diserahkan kepada Kerajaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh SST tersebut diterima.

3 Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain.3 Contoh jaminan bank untuk Bon Pelaksanaan adalah seperti di Lampiran 3 dokumen tender. disciplinary action against a member of the public service and blacklisting of the contractor or supplier may be taken if the parties are involved with any act of corruption under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694). solicit or receive any gratification to and from any person in connection with the project is a criminal offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694). 21. meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan projek ini merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) Any act or attempt to corruptly offer or give. tindakan tatatertib terhadap anggota perkhidmatan awam dan menyenaraihitamkan Petender atau pembekal boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694). 18 . Failure to do so is an offence under the Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 (Act 694).1 Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau memberi. 21. the latter shall at the earliest opportunity thereafter lodge a report at the nearest office of the Malaysian Anti Corruption Commission or police station. maka pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia atau balai polis yang berhampiran.2 Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa suapan kepada mana-mana anggota perkhidmatan awam. Without prejudice to any other actions. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) If any person offers or gives any gratification to any members of the public service.2 Bon Pelaksanaan hendaklah berkuatkuasa selama dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir mengikut mana yang terkemudian. PERINGATAN MENGENAI KESALAHAN RASUAH 22. 22. 22. 22.

4% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum berjumlah RM4. FI PERKHIDMATAN (a) Kadar Fi Perkhidmatan 0.4 Mana-mana petender atau pembekal yang membuat tuntutan bayaran berkaitan projek ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada barangan dibekal mengikut spesifikasi yang ditetapkan dan mana-mana anggota perkhidmatan awam yang mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Akta 694) Any contractor or supplier who makes a claim for payment in relation to this project although no work was carried out or no goods were supplied in accordance with the prescribed specifications and any member of the public service who certifies the claim commits an offence under the Malaysian Anti- Corruption Commission Act 2009 (Act 694). Pencapaian Perkhidmatan (Milestone).4% Kadar fi perkhidmatan sebanyak 0.8% Kadar fi perkhidmatan sebanyak 0.800 bagi setiap transaksi bayaran yang bernilai RM1. 22.2 juta atau lebih bagi perolehan atau kontrak yang melibatkan hanya sekali bayaran (one-time payment). 23. 19 .8% bagi setiap transaksi tertakluk kepada had maksimum berjumlah RM9. Bayaran Kemajuan (Progressive Payment) atau mengikut permintaan (as- and-when-required) yang ditetapkan dalam tempoh kontrak.2 juta atau lebih bagi kontrak yang melibatkan beberapa kali pembayaran (multiple payment) sama ada melalui Jadual Penghantaran (Delivery Schedule). dan (b) Kadar Fi Perkhidmatan 0.600 bagi transaksi yang bernilai RM1.

my Bahagian Spesifikasi Bekalan i) Encik Muhamad Azim Bin Muhamad Nor Penolong Setiausaha (AS) Tel : 03 – 8892 7247 Faks : 03 – 8892 7001 E-mel : azim@spr. 62100 PUTRAJAYA. Menara SPR.gov.00 tengah hari. 20 .1 Sebarang pertanyaan berkaitan dengan tender ini hendaklah dirujuk kepada:- Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Jalan P2T.2 Maklumat yang diperolehi secara tidak rasmi tidak boleh dijadikan sebagai bahan sokongan bagi sesuatu cadangan yang dikemukakan. 25.my ii) Puan Norazlin Binti Mansor Pembantu Tadbir (Perolehan) 2 Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Tel : 03 – 8892 7297 Faks : 03 – 8892 7354 E-mel : norazlin@spr. Bahagian Am dan Kewangan i) Puan Ruheza Binti Zakariah Penolong Pegawai Tadbir (Perolehan) Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia Tel : 03 – 8892 7295 Faks : 03 – 8892 7354 E-mel : ruheza@spr. 2. Aras 7.gov. Presint 2. 12 APRIL 2017 (RABU). PERTANYAAN 24.my 24.gov. 24. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. melainkan bahan/maklumat berkenaan diperolehi secara rasmi (permohonan bertulis kepada pihak Kerajaan). No. TARIKH TUTUP Tarikh tutup bagi tawaran tender adalah pada jam 12.

JADUAL K1 – K8 21 .

ITEM KUANTITI (FOB / LOCAL) (RM) (RM) BAJU T-SHIRT 230. PERHATIAN : TAWARAN HARGA ADALAH TIDAK TERMASUK KENAAN GST 22 .000 1 PETUGAS HELAI Tandatangan : ………………………………….. Tarikh : ………………………………… Cop Syarikat : ……………………………….SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA JUMLAH HARGA HARGA SEUNIT BIL. JADUAL K1 JADUAL HARGA SPR TENDER 3/2017.MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.

ARAS 7. PRESINT 2. PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN. NO. JADUAL K2 SURAT AKUAN PETENDER SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA. MENARA SPR. Borang ini hendaklah dikembalikan bersama-sama dengan Jadual Harga di dalam SAMPUL SURAT PERTAMA. JALAN P2T.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Kepada : Petender-petender. 23 . 62100 PUTRAJAYA SPR TENDER 3/2017 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T. 2.

62100 PUTRAJAYA. Tuan. 24 . No. 2. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Di bawah dan tertakluk kepada Arahan Kepada Petender. Saya juga bersetuju untuk menerima kesemua atau sebahagian dari item-item yang ditawarkan dan sedia mengikut kehendak dan pertimbangan Suruhanjaya Pilihan Raya. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. saya yang menurunkan tandatangan di bawah ini adalah dengan ini mengambil bahagian tender dan menawarkan untuk membekal dan menghantar bekalan di atas mengikut penentuan spesifikasi yang ditetapkan di dalam Dokumen Tender. Menara SPR. Saya yang menurunkan tandatangan di bawah ini bersetuju menerima serta mematuhi dan terikat dengan semua Syarat-syarat Kontrak dan Spesifikasi Tender ini dan bersetuju di atas harga yang ditawarkan sebagai asas perkiraan bagi pembayaran bekalan yang telah dipesan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. samada harga yang ditawarkan rendah atau tinggi atau samada dengan tender-tender yang lain. Dengan ini juga telah difahami bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya berhak menerima atau menolak sebarang tender ini. Jalan P2T. 2. Saya juga bersetuju bahawa harga tender yang saya beri ini akan laku (valid) dan tidak ditarik balik dalam tempoh satu ratus lapan puluh (180) hari dari tarikh tutup tender. SURAT AKUAN PETENDER Kepada: Setiausaha. Aras 7. Presint 2. 3. SPR TENDER 3/2017 TENDER UNTUK MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.

4. Selanjutnya saya bersetuju sekiranya tender saya diterima, saya akan mengikat
perjanjian kontrak serta memberi bon pelaksanaan dalam tempoh Empat Belas (14)
hari dari dari tarikh Surat Setuju Terima (SST) ditandatangani atau dalam apa-apa
tempoh yang dipersetujui oleh Kerajaan secara bertulis.

5. Saya juga mengesahkan, setelah menyemak sendiri iaitu semua dokumen yang
digunakan untuk tender ini adalah yang sebenar yang terdapat di dalam Dokumen
Tender.

Nama Petender:

Alamat dan
Cop Rasmi:

Tarikh: ...…………………….............
Tandatangan Petender

Nama Saksi:

Alamat:

Tarikh: ...…………………….............
Tandatangan Saksi

25

PENGAKUAN PETENDER
(CERTIFICATION)

1. Nama Syarikat Petender

2. Alamat Petender

3. Taraf Petender (Pengeluar /
Pembahagi / Pengedar / Ejen/ dll)
4. Tempoh Penyerahan Peralatan
(delivery period) / Siap kerja ……………………………Hari

5. Tempoh Jaminan (warranty period) …………………………….Hari
6. Tempoh Penyenggaraan Percuma
(free maintenance) …………………………….Hari

Saya dengan ini bersetuju menerima semua syarat-syarat spesifikasi pelawaan tender ini
dengan harga yang disahkan seperti berikut:

1. Jumlah Harga (RM) Barangan F.O.B : …………………………………………
2. Jumlah Harga (RM) Barangan Tempatan : .…………………………………………
3. Jumlah Harga (RM) Keseluruhan : .…………………………………………

……………………………………..… ……………………………………………….
(Tandatangan Petender) (Tandatangan Saksi)
Nama: Nama:

No K/P: No K/P:

Jawatan: Jawatan:

Cop Syarikat:

Tarikh :

26

JADUAL K3
KETERANGAN MENGENAI SYARIKAT PETENDER

1. Nama Petender

2. No. Kad Pengenalan Petender

3. No.Telefon

4. Nama Syarikat

5. No.Pendaftaran Syarikat

6. Alamat Pendaftaran Syarikat

7. Alamat Surat Menyurat

8. Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Ada / Tiada*

9. No. Pendaftaran / Kelas, jika ada (Sertakan Salinan)

10. Bidang Pendaftaran

11. Hak milik Syarikat

12 Kedudukan Kewangan Semasa
Sila kemukakan mana – mana berkaitan seperti berikut untuk
menunjukkan kedudukan kewangan (Perkara 12.3 Dan 12.7 adalah
wajib dikemukakan)

12.1 Deposit tetap
12.2 Kemudahan kredit daripada bank
12.3 Baki wang dalam Bank (kembarkan penyata kira- kira 3 bulan
yang terakhir) yang disahkan
12.4 Harta (Aset) Syarikat
12.5 Peralatan (Nyatakan nilai dan senaraikan peralatan yang berkaitan
dengan tender ini).
12.6 Tanggungan / Liabilites.
12.7 Penyata Kewangan Syarikat bagi tempoh Dua (2) tahun yang
telah Disahkan dan Diaudit

13. Kontrak Dengan Kerajaan
Jika retender pernah mengikat kontrak dengan mana-mana jabatan
Kerajaan, beritahu sama ada firma tuan mengalami penggantungan atau
penamatan kontrak dalam perjalanan kontrak dengan Kerajaan oleh
kerana pelanggaran syarat – syarat kontrak

14. Butir – butir Lembaga Pengarah Syarikat:
Bil Nama Kad Pengenalan Warganegara
1.
2.
3.
4.
5.
6.

27

15. Pengurusan Syarikat (sila gunakan Lampiran jika ruangan tidak mencukupi)
Bil Nama Jawatan Pengalaman
1.
2.
3.
4.
5.

16. Struktur Pengurusan Syarikat

Eksekutif Bil Kakitangan Peratus (%)
1.Bumiputera
2.Bukan Bumiputera
3.Bukan Warganegara
Perkeranian /Teknikal Bil Kakitangan Peratus (%)
1.Bumiputera
2.Bukan Bumiputera
3.Bukan Warganegara

17. Modal Dibenarkan : …..........................................................................

18. Modal Dibayar : …...........................................................................
(Perlu dilampirkan Borang 24 yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia)

19. Pengalaman Pembekalan / Kerja *(gunakan Lampiran tambahan jika ruangan tidak mencukupi)

Jabatan Kerajaan / Badan Pembekalan / Kerja TahundanHargaTawaran
Berkanun / Swasta

20. Cawangan Syarikat Petender (jika ada)
Bil Cawangan Alamat No.Tel / Fax Nama Bilangan
Pengurus Kakitangan
1.
2.
3.
Sila lampirkan Lampiran lain jika ruangan tidak mencukupi.

21. Lain – lain keterangan (jika ada)

Saya mengaku bahawa segala keterangan yang diberikan di atas adalah benar

….............................................................. ……………………………………….
(Nama dan Tandatangan Petender) Cop Rasmi Syarikat

Tarikh :

*Potong yang tidak berkenaan.

28

JADUAL K4 SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT DARI KEMENTERIAN KEWANGAN 29 .

JADUAL K5 SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT BUMIPUTERA DARI KEMENTERIAN KEWANGAN (JIKA ADA) 30 .

JADUAL K6 SALINAN SIJIL AKUAN PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM) 31 .

JADUAL K7 SURAT PENGESAHAN PENDAFTARAN GST DARIPADA KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JIKA ADA) 32 .

............................................ maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran....... Bersama-sama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini........... dan 2. ....... Yang Benar.................. (Nama dan No.................. maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan- tindakan berikut diambil :- 2.... Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas...... ..............2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas..........KP) Cop Syarikat : i)*Potong mana yang tidak berkenaan............... Nombor Pendaftaran ........1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas................. ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 33 ............. atau 2.. yang mewakili .............................. 2..SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA SPR TENDER 3/2017 Saya.................... Sekiranya saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati bersalah menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA atau mana-mana individu lain sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebutharga* seperti di atas........... JADUAL K8 LAMPIRAN F (Lampiran A1-SAP bertarikh 1 April 2010) SURAT AKUAN PEMBIDA Bagi MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T... no K..................…………….................... 3.P ....... dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA atau mana- mana individu lain..3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat-kuasa. sebagai sogokan untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas......................

JADUAL T1 – T3 34 .

000 helai 4 Saiz L : 65.000 helai M : 65. PEMATUHAN BIL PERKARA SPESIFIKASI MINIMUM CADANGAN PETENDER (YA/TIDAK) BAJU T-SHIRT PETUGAS 1 Bahan Buatan 100% Cotton 2 Berat 190 g/m2 3 Warna Kelabu S : 30.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Arahan : Petender WAJIB mengisi setiap ruangan Pematuhan dan Cadangan Petender dengan menyatakan cadangan spesifikasi yang ditawarkan.000 helai XL : 65. JADUAL T1 JADUAL PEMATUHAN SPESIFIKASI TEKNIKAL TENDER 3/2017 .000 helai 40 mm (lebar) 5 Sulaman Logo SPR 48 mm (tinggi) 6 Jenis Kolar Berkolar 6 Pembungkusan 100 helai / kotak 35 . Petender hanya dibenarkan menanda satu pilihan sahaja di ruangan Pematuhan.000 helai XXXL : 5.MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.

Aras G Menara SPR No. 2. Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 620100 Putrajaya 36 . Jalan P2T.CONTOH BAJU T-SHIRT PETUGAS * Catatan : Untuk makluman contoh Baju T-shirt Petugas ada dipamerkan di : Kaunter Lobi.

JADUAL T2 MAKLUMAT PENGALAMAN SYARIKAT TEMPOH PROJEK SEKTOR (TARIKH / TAHUN) NAMA KOS PROJEK BIL. NAMA PROJEK (AWAM / LOKASI SYARIKAT (RM) SWASTA) MULA TAMAT 37 .

38 . JADUAL T3 CONTOH BARANG / MATERIAL (SALAH SATU) * Catatan Contoh barang/material yang disertakan hendaklah dilabelkan dengan ID Pembekal.

LAMPIRAN 39 .

.5% atau 5%) daripada nilai kontrak...SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Dengan segala hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.. suatu Bon Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank/Jaminan Syarikat Kewangan/Jaminan Insurans yang tidak boleh batal daripada sebuah Bank/Syarikat Kewangan/Syarikat Insurans yang diluluskan dan didaftar di Malaysia dengan jumlah sebanyak RM . LAMPIRAN 1 CONTOH SURAT SETUJU TERIMA -- Pengurus NAMA SYARIKAT ALAMAT SYARIKAT Tuan. Tuan adalah diingatkan bahawa mengikut syarat-syarat tender..SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Harga Tawaran : Tempoh : SEMBILAN PULUH (90) HARI DARIPADA TARIKH Pelaksanaan SURAT SETUJU TERIMA DITANDATANGANI 3...... Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia... SURAT SETUJU TERIMA BAGI TENDER 3/2017 (X010101010017XXXX) - MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T..... tuan adalah dikehendaki menyempurnakan perkara berikut: 3..... Bon Pelaksanaan tersebut hendaklah mengikut format seperti yang dikembarkan bersama-sama ini...2 Bon Pelaksanaan hendaklah atas nama Setiausaha..... 3.................. 2. yang merupakan (2.... 40 .1 Mendepositkan dengan Kerajaan...... Dimaklumkan bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR) dengan sukacitanya menawarkan perolehan kepada syarikat tuan berdasarkan perincian seperti berikut: Perihal : MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.

surat ini dihantar kepada tuan dalam tiga (3) salinan. Sekian. AKAN MENYEBABKAN PENERIMAAN INI TERBATAL DENGAN SENDIRINYA DAN SELEPAS ITU KERAJAAN TIDAKLAH DENGAN APA-APA CARA JUGA BERTANGGUNGJAWAB KEPADA PIHAK TUAN. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia 41 . dan 3. Pihak tuan juga adalah diingatkan bahawa kegagalan mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh SPR boleh menyebabkan perolehan ini dibatalkan dan segala kerugian akan ditanggung oleh pihak tuan sendiri. 4.4 Bon Pelaksanaan hendaklah dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat ini ditandatangani atau dalam apa-apa tempoh yang dipersetujui oleh Kerajaan secara bertulis. " BERKHIDMAT UNTUK NEGARA " " CEKAP DAN TELUS " Saya yang menurut perintah. kecuali jika diabaikan dengan nyata oleh Kerajaan. 5.5 Apa-apa kegagalan dalam mematuhi kehendak-kehendak perenggan 3 ini dalam tempoh masa yang dinyatakan. 3. terima kasih.3 Tempoh Sahlaku Bon Pelaksanaan adalah bermula daripada tarikh Surat Setuju Terima (SST) ditandatangani oleh syarikat sehingga dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas obligasi terakhir. mengikut mana yang terkemudian. Sila kembalikan surat asal dan salinan kedua setelah ditandatangani dan disaksikan dengan sempurna. Untuk makluman. 3. di ruang yang berkenaan kepada pejabat ini dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh surat ini dikeluarkan dan salinan ketiga adalah untuk simpanan tuan sendiri. (PEGAWAI YANG DIBERI KUASA) b.p.

..……………… ……………………….……………………….………… Meteri atau Cop Kontraktor Tarikh :………………………… Tarikh :………….. 42 .. ……..…….…... salinannya yang mana telah pun disimpan.... Dengan ini yang bertandatangan di bawah ini mengakui penerimaan surat tersebut di atas.... .……...……………..………………….…………… Alamat :………………………… Alamat :………………….…… .. Nama Penuh :………. …………. …………………………………………… ……………………………………. ......……….… .… …………………………... Tandatangan Kontraktor Tandatangan Saksi Nama Penuh :…………………….………......

......... yang mewakili ..3 Lain-lain tindakan tatatertib mengikut peraturan perolehan Kerajaan yang berkuat-kuasa............ dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA atau mana-mana individu lain.................................. LAMPIRAN 2 Kementerian Kewangan Malaysia LAMPIRAN G CONTOH SURAT AKUAN PEMBIDA BERJAYA SPR TENDER 3/2017 – MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T... Yang Benar............ dan 2................ ... 2....................... Sekiranya terdapat mana-mana individu cuba meminta rasuah daripada saya atau mana-mana individu yang berkaitan dengan syarikat ini sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas..... sebagai ganjaran untuk dipilih dalam tender/sebut harga* seperti di atas...............................SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA Saya..............P .... atau 2.... Bersama ini dilampirkan Surat Perwakilan Kuasa bagi saya mewakili syarikat seperti tercatat di atas untuk membuat pengisytiharan ini... nombor Pendaftaran .... ( ) No K/P : Cop Syarikat : Catatan: i) *Potong mana yang tidak berkenaan....... Sekiranya saya.......... atau mana-mana individu yang mewakili syarikat ini didapati cuba menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA atau mana-mana individu lain sebagai ganjaran mendapatkan tender/sebut harga* seperti di atas........2 Penamatan kontrak bagi tender/sebut harga* di atas. .. ii) Surat akuan ini hendaklah dikemukakan bersama Surat Perwakilan Kuasa 43 ..1 Penarikan balik tawaran kontrak bagi tender/sebut harga* di atas........ maka saya berjanji akan dengan segera melaporkan perbuatan tersebut kepada pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran.................. maka saya sebagai wakil syarikat bersetuju tindakan-tindakan berikut diambil: 2. 3........ nombor K................................................

. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Penjamin” ) atas permohonan Kontraktor.. LAMPIRAN 3 CONTOH BORANG JAMINAN BANK / JAMINAN SYARIKAT KEWANGAN / JAMINAN INSURANS UNTUK BON PELAKSANAAN Sebagai balasan kepada Kontrak No……………… yang dibuat antara Kerajaan Malaysia.. Kerajaan berhak untuk membuat apa-apa tuntutan sebahagian jika dikehendaki dan jumlah kesemua tuntutan sebahagian itu hendaklah tidak melebihi nilai ringgit ……………………...……….... Dengan syarat sentiasanya bahawa jumlah tuntutan yang dibuat tidak melebihi sebanyak Ringgit ………………………………………. (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kerajaan”) dan …………………………………… (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontraktor”) bagi membekal / menyerah / melaksana / menyiap ……………………….………...(nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM …………………………) dan liabiliti Penjamin untuk membayar kepada Kerajaan jumlah yang disebutkan terdahulu hendaklah dikurangkan dengan perkadaran yang bersamaan dengan apa-apa bayaran sebahagian yang telah dibuat oleh Penjamin. MAKA Penjamin dengan ini bersetuju dengan Kerajaan seperti berikut :- 1.... ) dan bahawa tanggungan penjamin untuk membayar kepada Kerajaan di bawah Perjanjian ini tidak melebihi nilai tersebut di atas..... (kemudian daripada ini dirujuk sebagai “Kontrak”) kami yang bertandatangan di bawah. 2. mengaku janji yang tak boleh batal untuk memberi Jaminan kepada Kerajaan ke atas pelaksanaan yang sepatutnya Kontrak tersebut mengikut cara sebagimana yang terdapat kemudian daripada ini.……………. 44 . maka Penjamin hendaklah dengan serta merta membayar kepada Kerajaan nilai yang ditentukan di dalam tuntutan tersebut tanpa mengira sama ada terdapat apa-apa bantahan atau tentangan daripada Kontraktor atau Penjamin atau mana pihak ketiga yang lain dan tanpa bukti atau bersyarat... (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan) (RM …………………………………. Apabila sahaja Kerajaan membuat tuntutan bertulis...

5. pembayaran atau sebaliknya. JIKA ADA. Penjamin hendaklah melanjutkan Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) jaminan ini untuk tempoh tambahan selama tidak melebihi satu(1) tahun daripada Tarikh Mati Asal ( Initial Expiry Date) (kemudian daripada ini disebut (“Tarikh Mati Lanjutan”) (Extended Expiry Date) apabila diminta oleh Kerajaan dan Jaminan ini adalah dengan ini dilanjutkan. MESTILAH DITERIMA OLEH PIHAK BANK/SYARIKAT KEWANGAN/SYARIKAT INSURANS DALAM TEMPOH SAHLAKU JAMINAN INI ATAUPUN DALAM MASA EMPAT (4) MINGGU DARIPADA TAMATNYA TARIKH JAMINAN INI. SEMUA TUNTUAN BERKAITAN DENGAN JAMINAN INI. (kemudian daripada ini disebut sebagai “Tarikh Mati Asal”) (Initial Expiry Date) iaitu dua belas (12) bulan selepas tarikh tamat kontrak atau selepas penghantaran/penyiapan terakhir mengikut masa yang terkemudian atau di dalam keadaan di mana Kontrak dibatalkan. Apa-apa tanggungjawab dan tanggungan Penjamin di bawah Perjanjian ini hendaklah luput apabila Perjanjian ini tamat pada Tarikh Mati Asal (Initial Expiry Date) atau Tarikh Mati Lanjutan (Extended Expiry Date) melainkan jika sebelumnya Kerajaan telah meminta secara bertulis kepada Penjamin untuk membayar sejumlah wang tertentu yang masih belum dijelaskan mengikut peruntukan kontrak. 1(satu) tahun selepas tarikh Kontrak dibatalkan. masa. 45 . 4.3. Penjamin tidak akan dibebaskan atau dilepaskan dari Jaminan ini oleh sebarang perkiraan yang dibuat antara Kontraktor dan Kerajaan sama ada atau tanpa persetujuan Penjamin atau oleh sebarang perubahan tentang kewajipan yang diakujanji oleh Kontraktor atau oleh sebarang penangguhan sama ada dari segi perlaksanaan. Jaminan ini adalah jaminan yang berterusan dan tidak boleh dibatalkan dan hendaklah berkuatkuasa sehingga ……………………………. MENGIKUT MANA YANG LEBIH KEMUDIAN. Jumlah agregat maksimum yang Kerajaan berhak di bawah Perjanjian ini mestilah sentiasa dipastikan tidak melebihi jumlah Ringgit …………………………………………………… (nyatakan nilai jaminan dalam perkataan (RM ……………………………….. ). 6.

(Saksi) Nama : …………………………. Jawatan: …………………………… Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans ………………………………….……………….……...PADA MENYAKSIKAN HAL DI ATAS pihak-pihak kepada Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meteri mereka pada hari dan tahun yang mula-mula tertulis di atas..…………. Cop Bank/Syarikat Kewangan/ Syarikat Insurans 46 .. Penjamin di hadapan Nama : ………………. Ditandatangani untuk dan bagi pihak ……………………………………….…… Jawatan : …………………………..

LAMPIRAN 4 CONTOH DOKUMEN KONTRAK PERJANJIAN ANTARA KERAJAAN MALAYSIA YANG DIWAKILI OLEH SURUHANJAYA PILIHAN RAYA DENGAN BAGI MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T.SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA PERJANJIAN NO : 47 .

REPRESENTASI DAN WARANTI 8. PEMBUNGKUSAN 14. HAK KERAJAAN APABILA PERALATAN ROSAK. IKLAN 48 . PEMBERIAN MILIK DAN MENGGADAI JANJI 30.SENARAI KANDUNGAN 1. KERAHSIAAN 23. JAMINAN MUTU 19. BALASAN 6. TANGGUNGJAWAB KERAJAAN 10. HAK KERAJAAN MEMBELI PERALATAN DI LUAR PERJANJIAN BAGI MAKSUD PERCUBAAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU 20. TAKRIF DAN TERJEMAHAN 2. PENAMATAN PERJANJIAN 21. LAWATAN KE PREMIS SYARIKAT 13. TANGGUNG RUGI PELANGGARAN HAK HARTA INTELEK 26. HAK HARTA INTELEK 24. FORCE MAJEURE 22. TIMBANG TARA 33. DESKRIPSI PERALATAN 12. TANGGUNGJAWAB SYARIKAT 9. PEMBAYARAN 7. PENGALIHAN PERALATAN YANG DITOLAK 18. PELANJUTAN TEMPOH PERJANJIAN 5. RUANG LINGKUP PERJANJIAN 3. PENYERAHAN HAK DAN SUBKONTRAK 29. HAK MILIK DOKUMEN PERJANJIAN 28. BON PELAKSANAAN 11. LIABILITI DAN TANGGUNG RUGI 25. GANTI RUGI 27. RENDAH KUALITINYA ATAU TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI 16. PENYERAHAN 15. TEMPOH PERJANJIAN 4. PINDAAN 31. JAWATANKUASA PENYELESAIAN PERTIKAIAN 32. HAK KERAJAAN APABILA PERALATAN LEWAT ATAU GAGAL DISERAHKAN 17.

LAMPIRAN 46. PEMBERIAN TIDAK JUJUR DAN PEMBAYARAN KOMISYEN 43. WARANTI 38. LIKUIDASI 39.4 Masa SENARAI JADUAL JADUAL PERTAMA : SKOP PERKHIDMATAN JADUAL KEDUA : SPESIFIKASI PERALATAN JADUAL KETIGA : JADUAL HARGA PERALATAN JADUAL KEEMPAT : TEMPAT PENYERAHAN PERALATAN JADUAL KELIMA : NOTIS PENOLAKAN 49 . PERUNTUKAN AM 46.1 Notis 46. PERUBAHAN SPESIFIKASI PERALATAN 37. TOLAKAN (SET OFF) 36.2 Undang-undang yang terpakai bagi Perjanjian 46. LATENT DEFECTS 44. PENEPIAN (WAIVER) 41. PEMBELIAN TAMBAHAN 42. IKATAN PERJANJIAN 45.3 Kos Perjanjian dan Duti Setem 46. PELUCUTAN HAK 40.34. PENAFIAN 35.

(selepas daripada ini disebut sebagai “Peralatan”) bagi persediaan Pilihan Raya Umum Ke-14 daripada SYARIKAT.................................. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan..... MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJU T....... Jalan P2T......... melainkan konteksnya menghendaki makna yang lain– 50 ...... sebuah syarikat yang ditubuhkan di Malaysia dan didaftarkan di bawah Akta Syarikat 1965 yang beralamat di .............................. dan B......................... SYARIKAT bersetuju membekal dan menghantar SERAH Peralatan tersebut kepada KERAJAAN tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di bawah perjanjian ini... 62100 Putrajaya. DAN . No........ 2...............SHIRT PETUGAS UNTUK KEGUNAAN PILIHAN RAYA UMUM KE-14 SURUHANJAYA PILIHAN RAYA MALAYSIA PERJANJIAN INI dibuat pada hari bulan 20xx ANTARA KERAJAAN MALAYSIA yang bagi maksud Perjanjian ini diwakili oleh SURUHANJAYA PILIHAN RAYA yang beralamat di Menara SPR........ (selepas daripada ini disebut sebagai “SYARIKAT”) di pihak yang satu lagi.................... MAKA ADALAH DENGAN INI DIPERSETUJUI seperti yang berikut: 1....................1 Bagi maksud Perjanjian ini............ BAHAWASANYA A.... Presint 2. Malaysia (selepas daripada ini disebut sebagai "KERAJAAN") di satu pihak.... TAKRIF DAN TERJEMAHAN 1................................... KERAJAAN berhasrat untuk mendapatkan perkhidmatan pembekalan dan penghantaran ...... KERAJAAN dan SYARIKAT boleh selepas daripada ini dirujuk secara berasingan sebagai “Pihak” atau bersesama sebagai “Pihak-Pihak”...............

. RUANG LINGKUP PERJANJIAN 2. Spesifikasi KERAJAAN akan mengatasi dan terpakai.... (c) “Perjanjian” ertinya Perjanjian atau persetujuan bersama yang merujuk kepada Perjanjian ini antara KERAJAAN dengan SYARIKAT termasuklah semua dan setiap lampiran.......... spesifikasi dan dokumen yang disebut dalam Perjanjian ini dan hendaklah menjadi pelengkap satu sama lain........1 KERAJAAN melantik SYARIKAT dan SYARIKAT menerima pelantikan tersebut berdasarkan terma dan syarat yang diperuntukkan dalam Perjanjian ini dan SYARIKAT hendaklah bertanggungjawab untuk melaksanakan Perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan dalam JADUAL PERTAMA Perjanjian ini.. 51 ................. termasuklah mana-mana pegawai atau kumpulan pegawai yang diberi kuasa untuk bertindak bagi pihaknya................ menghantar dan menyerahkan Peralatan termasuklah apa-apa bahagian kerja/tugas menurut skop kerja sebagaimana yang ditetapkan dalam JADUAL PERTAMA Perjanjian.... (a) “KERAJAAN” ertinya Kerajaan Malaysia yang diwakili oleh Suruhanjaya Pilihan Raya atau mana-mana pegawai yang diberi kuasa oleh Kerajaan Malaysia secara bertulis untuk mentadbir pelaksanaan Perjanjian ini.2 Terjemahan: Tajuk-tajuk kepada fasal-fasal dalam Perjanjian ini adalah bagi kemudahan rujukan sahaja dan bukan merupakan sebahagian daripada Perjanjian ini dan tidak harus diguna pakai bagi maksud mentafsirkan Perjanjian ini.......... dan (g) “SYARIKAT” ertinya ....... 2................ (f) “Spesifikasi” ertinya Spesifikasi Peralatan seperti yang ditetapkan dalam JADUAL KEDUA Perjanjian.. (e) “Peralatan” ertinya .................. yang dikeluarkan.. (d) “Perkhidmatan” ertinya perkhidmatan membekal..... jadual.. Jika terdapat percanggahan di antara Spesifikasi KERAJAAN dan Spesifikasi SYARIKAT.......... 1...... (b) “Pegawai Pengawal” ertinya Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya atau mana-mana pegawai yang diberikan kuasa olehnya.. dibekal dan dihantar oleh SYARIKAT....

............. SYARIKAT dengan ini bersetuju untuk menyediakan Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini bagi tempoh ............2 Perjanjian ini.......tarikh... teratur dan memuaskan KERAJAAN dalam Tempoh Perjanjian......... (selepas daripada ini disebut sebagai “Tempoh Perjanjian” dalam Perjanjian ini)............ 2.......1 Mana-mana Pihak boleh memohon secara bertulis untuk melanjutkan Tempoh Perjanjian ini yang boleh dibuat dalam apa-apa tempoh yang dipersetujui oleh Pihak-Pihak sebelum tamat Tempoh Perjanjian jika Pihak-Pihak berniat untuk melanjutkan Tempoh Perjanjian ini........ 4. 3........... Tempoh Perjanjian hendaklah disifatkan mula berkuat kuasa pada ........4 SYARIKAT hendaklah melaksanakan dan mengendalikan Perkhidmatan dengan sempurna.........1 Tertakluk kepada subklausa 8..3 SYARIKAT hendaklah memenuhi semua arahan yang dikeluarkan oleh KERAJAAN kepada SYARIKAT yang berhubungan dengan mana-mana perkara yang KERAJAAN adalah diberikan kuasa oleh Perjanjian ini untuk mengeluarkan arahan dan hendaklah melaksanakan dengan sepenuhnya apa-apa tugas dan tanggungjawab yang terkandung dalam arahan KERAJAAN.... TEMPOH PERJANJIAN 4. Pihak-Pihak boleh dalam masa yang munasabah berbincang mengenai kadar Bayaran Perkhidmatan yang dipersetujui secara bersama dan tertakluk kepada terma dan syarat yang terkandung di dalam Perjanjian ini dan apa-apa syarat baru yang dipersetujui oleh Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pelanjutan itu... mulai . 5...... Setiap penambahan kepada syarat-syarat dalam Perjanjian ini hendaklah dipersetujui oleh Pihak-Pihak dan dibuat secara bertulis... 4..... sehingga ......... 52 ...2 Sekiranya Pihak-Pihak bersetuju untuk melanjutkan Tempoh Perjanjian......... 2. 2.................2 Bagi maksud Perjanjian ini....tarikh....... PELANJUTAN TEMPOH PERJANJIAN 5..2 Perjanjian ini hanya merangkumi Peralatan yang mengikut Spesifikasi yang telah ditetapkan seperti di JADUAL KEDUA Perjanjian dan tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian ini..........tarikh.

.... tertakluk kepada pengesahan secara bertulis oleh Pegawai Pengawal. 2.........1 Perjanjian........ teratur dan memuaskan menurut ruang lingkup di fasal 2 Perjanjian dan setelah memperoleh perakuan bertulis daripada Pegawai Pengawal... menurut Harga Kontrak yang ditetapkan dalam subfasal 5. 5.............2 Pembayaran hanya akan dibuat setelah Pegawai Pengawal berpuas hati dengan Perkhidmatan yang diberikan menurut ruang lingkup di fasal 6 Perjanjian..........3 Sekiranya Pihak-Pihak gagal mencapai persetujuan mengenai pelanjutan itu............1 KERAJAAN hendaklah.............. BALASAN 2.....3 Bagi maksud subfasal 6. SYARIKAT hendaklah sebaik sahaja melaksanakan Perkhidmatan tersebut dengan sempurna.... membayar SYARIKAT apa-apa jumlah wang berdasarkan Perkhidmatan yang diberikan oleh SYARIKAT...................) (selepas daripada ini disebut sebagai “Harga Kontrak” dalam Perjanjian ini) seperti yang dinyatakan dalam JADUAL KETIGA Perjanjian.. 3.......2 Harga Kontrak adalah tetap dan tidak boleh diubah tanpa persetujuan bertulis daripada Pihak-Pihak. 3......... PEMBAYARAN 3... 6.................. sebagai balasan kepada SYARIKAT melaksanakan tanggungjawab dan kewajipannya di bawah Perjanjian ini maka KERAJAAN bersetuju untuk membayar SYARIKAT wang berjumlah RINGGIT MALAYSIA ........ 53 ........1 Perjanjian...1 Bagi maksud Perjanjian ini dan tertakluk kepada SYARIKAT mematuhi terma dan syarat Perjanjian ini.......... Perjanjian ini akan dengan sendirinya tamat selepas tamatnya Tempoh Perjanjian. mengemukakan invois..... 5..... Nota Penghantaran seperti dalam JADUAL KELAPAN Perjanjian serta dokumen lain yang berkaitan dengannya kepada KERAJAAN bagi maksud menuntut pembayaran sewajarnya.... (RM......

(b) ia mempunyai kuasa untuk memasuki dan melaksanakan tanggungjawab serta urusan di bawah Perjanjian ini. (d) pada bila-bila masa pelaksanaan Perjanjian ini. atau (ii) mana-mana dokumen atau perjanjian yang mengikatnya atau asetnya. (h) ia mempunyai keupayaan kewangan dan teknikal untuk melaksanakan Perkhidmatan tersebut. timbang tara. pertikaian atau prosiding yang sedang atau berlangsung yang pada pengetahuannya akan memberi kesan negatif terhadap keupayaan kewangan atau tanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini. (f) tiada sebarang litigasi. (g) Perjanjian ini menjadikan tanggungjawab SYARIKAT sebagai sah dan terikat di sisi undang-undang dan boleh berkuat kuasa menurut terma dan syaratnya. (e) ia adalah sebuah syarikat yang berdaftar pada setiap masa dengan Kementerian Kewangan melainkan diberikan pengecualian secara bertulis oleh KERAJAAN. (c) ia telah mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memasuki dan melaksanakan tanggungjawab serta urusan di bawah Perjanjian ini. 54 . REPRESENTASI DAN WARANTI 7. tuntutan cukai. dan (i) SYARIKAT mengambil maklum bahawa KERAJAAN telah memasuki Perjanjian ini berdasarkan representasi dan waranti di atas. pelaksanaan Perjanjian ini tidak menyalahi sebarang peruntukan sama ada: (i) Memorandum dan Artikel Persatuannya.1 SYARIKAT dengan ini membuat representasi dan waranti kepada KERAJAAN bahawa: (a) ia adalah sebuah syarikat berdaftar di bawah undang-undang Malaysia.7.

4 melaksanakan Perkhidmatan dan tanggungjawab yang terkandung di dalam Perjanjian dengan praktisnya dan menggunakan penilaian profesional. TANGGUNGJAWAB KERAJAAN KERAJAAN hendaklah: 55 . dan 8.5 memaklumkan kepada KERAJAAN seberapa segera secara bertulis jika berlaku apa-apa kejadian yang boleh menjejaskan Perkhidmatan.1 melaksanakan Perkhidmatan dan tanggungjawab yang ditetapkan menurut JADUAL PERTAMA Perjanjian.2 Sebagai tambahan kepada mana-mana waranti yang diberikan SYARIKAT di bawah Perjanjian ini. pada tarikh Perjanjian ini. SYARIKAT hendaklah memberi semua perkhidmatan yang diperlukan dan kemudahan seperti yang digariskan dalam Perjanjian. 8. 7. tentang apa-apa perkara di dalam kawalan semunasabahnya yang mungkin atau akan sebaliknya menjejaskan keupayaan untuk menjalankan kewajipannya di bawah Perjanjian ini dan bahawa ia mempunyai kepakaran dan kemahiran untuk menjalankan kewajipan di bawah Perjanjian ini 8. 9. 8. KERAJAAN adalah berhak untuk mengarahkan SYARIKAT untuk membekal dan menghantar Peralatan jika Pilihan Raya Umum Ke 13 berlaku lebih awal daripada Tempoh Perjanjian ini dan SYARIKAT hendaklah sentiasa bersedia untuk memastikan bahawa Peralatan adalah mencukupi bagi digunakan semasa Pilihan Raya Umum Ke 13 jika ia berlaku lebih awal daripada Tempoh Perjanjian. 8.2 Walaupun Tempoh Perjanjian ini adalah bagi tempoh yang dinyatakan dalam subklausa 4.3 melaksanakan Perkhidmatan yang baik secara praktisnya untuk kebaikan KERAJAAN dan hendaklah menurut undang-undang dan peraturan sedia ada.1. SYARIKAT mengaku janji bahawa ia tidak mempunyai apa-apa pengetahuan. TANGGUNGJAWAB SYARIKAT SYARIKAT hendaklah: 8. Dalam melaksanakan Perkhidmatan. kemahiran yang berpatutan dan teliti.

. suatu Bon Pelaksanaan bernilai RINGGIT MALAYSIA .........1 memaklumkan kepada SYARIKAT jika terdapat apa-apa perubahan keadaan yang boleh menjejaskan Perjanjian ini.. jika SYARIKAT gagal 56 ............................................ BON PELAKSANAAN 10............)........ 10........ 10.3 Bon Pelaksanaan ini hendaklah dikembalikan kepada SYARIKAT setelah semua Perkhidmatan dilaksanakan dengan sempurna tertakluk kepada apa-apa potongan yang dibuat oleh KERAJAAN berhubung dengan apa-apa pelanggaran syarat-syarat Perjanjian yang dilakukan oleh SYARIKAT tanpa menjejaskan apa-apa hak lain KERAJAAN di bawah Perjanjian ini... KERAJAAN hendaklah mempunyai hak pada bila-bila masa untuk menuntut dan memanggil Bon Pelaksanaan ini...2 Bon Pelaksanaan ini boleh diubah jika Harga Kontrak berubah atau ditambah dan akan terus berkuat kuasa bagi tempoh pelaksanaan Perkhidmatan sehingga dua belas (12) bulan selepas tamatnya Tempoh Perjanjian atau tarikh Perkhidmatan terakhir atau setelah Perjanjian ini dilaksanakan dengan memuaskan... 9..4 Walau apa pun yang terkandung dalam Perjanjian ini............ yang merupakan lima peratus (5%) daripada Harga Kontrak sebagai jaminan pelaksanaan yang sewajarnya bagi kewajipan SYARIKAT di bawah Perjanjian ini....2 menyediakan ruang pejabat (jika perlu) bagi SYARIKAT melaksanakan Perkhidmatan...... 9.......1 SYARIKAT hendaklah menyerahkan kepada KERAJAAN..... sepenuhnya atau sebahagiannya.... dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh Surat Setuju Terima yang bertarikh ………………......... mengikut mana-mana yang terkemudian............................ Bon Pelaksanaan itu hendaklah dalam bentuk Jaminan Bank daripada mana-mana bank yang diluluskan lesennya atau institusi kewangan yang diperbadankan di Malaysia yang menjalankan perniagaan di Malaysia dan diluluskan oleh Kementerian Kewangan.... dikeluarkan..... SAHAJA (RM. 10.... 10........

10. 11. PENYERAHAN 57 . DESKRIPSI PERALATAN 11.2 Peralatan yang akan dibekalkan di bawah Perjanjian ini mestilah baru. SYARIKAT hendaklah mengeluarkan kepada KERAJAAN jaminan lanjut dalam bentuk bon pelaksanaan tambahan atau bon-bon bagi suatu jumlah yang tidak kurang daripada jumlah yang telah dibayar kepada KERAJAAN pada atau sebelum pembayaran itu bagi membolehkan jumlah keseluruhan Bon Pelaksanaan itu dikekalkan pada setiap masa pada nilai yang disebut sebelum ini. Apa-apa kehilangan atau kerosakan Peralatan yang disebabkan oleh bungkusan atau pembungkusan yang tidak sempurna atau cacat hendaklah diganti oleh SYARIKAT atas perbelanjaannya sendiri dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh surat/notis KERAJAAN menyatakan kehilangan atau kerosakan Peralatan itu dikeluarkan. 12. 11. asli.5 Jika suatu pembayaran dibuat kepada KERAJAAN menurut apa-apa tuntutan di bawah Bon Pelaksanaan itu. belum pernah digunakan dan daripada keluaran semasa serta mengikut Spesifikasi yang ditetapkan di bawah Perjanjian ini. 13. menjalankan atau memenuhi kewajipannya di bawah Perjanjian ini dan kegagalan itu tidak boleh diremedikan mengikut Perjanjian ini. PEMBUNGKUSAN Peralatan yang dibekalkan hendaklah dibungkus dengan sempurna berdasarkan kepada tatacara JADUAL KEDUA.1 SYARIKAT hendaklah membekal dan menghantar Peralatan berdasarkan kuantiti seperti yang dinyatakan dalam JADUAL KETIGA Perjanjian dan hendaklah mengikut Spesifikasi seperti yang dinyatakan dalam JADUAL KEDUA Perjanjian. 14. LAWATAN KE PREMIS SYARIKAT KERAJAAN sentiasa berhak untuk membuat lawatan ke premis SYARIKAT dan SYARIKAT hendaklah membenarkan KERAJAAN atau wakilnya keluar dan masuk ke premisnya di mana Peralatan dibuat atau disimpan bagi tujuan pemeriksaan semasa waktu pejabat atau waktu-waktu lain yang dipersetujui bersama oleh Pihak-Pihak.

RENDAH KUALITINYA ATAU TIDAK MENGIKUT SPESIFIKASI 15.1 dan/atau peruntukan- peruntukan lain Perjanjian ini. Jumlah unit Peralatan dan tempat penyerahan adalah seperti dalam JADUAL KEEMPAT Perjanjian. KERAJAAN boleh sama ada: (i) membeli Peralatan daripada punca-punca lain. dengan syarat sentiasa bahawa jika kos bagi memperoleh Peralatan daripada punca-punca 58 . 14. HAK KERAJAAN APABILA PERALATAN ROSAK.1 Peralatan yang dibungkus dengan sempurna hendaklah diserahkan kepada KERAJAAN dan penyerahan penuh Peralatan hendaklah dibuat pada atau sebelum tarikh yang dipersetujui oleh Pihak-Pihak. 14. 14. suatu perakuan yang menyatakan mutu Peralatan yang diserahkan kepada KERAJAAN adalah tidak kurang daripada kualiti yang hendaklah mengikut Spesifikasi dalam JADUAL KEDUA. Jika Peralatan tersebut tidak digantikan dan diserahkan dalam tempoh masa tersebut.2 SYARIKAT hendaklah menghantar satu (1) surat penghantaran dengan salinan pendua bersama dengan tiap-tiap satu penghantaran Peralatan dan satu salinannya akan diakui terima oleh KERAJAAN dan akan dipulangkan kepada SYARIKAT apabila Peralatan tersebut diterima oleh KERAJAAN. mengenakan denda kelewatan kepada SYARIKAT pada kadar yang dinyatakan dalam subperenggan 15. 15.3 SYARIKAT hendaklah melampirkan pada tiap-tiap penyerahan Peralatan yang dihantar.1 Jika SYARIKAT menyerahkan Peralatan yang didapati rosak atau rendah kualiti daripada keperluan Spesifikasi seperti yang dinyatakan dalam JADUAL KEDUA serta tidak memenuhi syarat di subklausa 11.1 (b)(ii). maka KERAJAAN boleh sama ada: (a) menolak Peralatan itu dan menamatkan Perjanjian ini menurut klausa 20 Perjanjian tanpa menjejaskan hak KERAJAAN yang lain. atau (b) menolak Peralatan itu dan SYARIKAT hendaklah menggantikan Peralatan itu atas perbelanjaannya sendiri dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh Notis Penolakan seperti dalam JADUAL KELIMA Perjanjian.2 dan 18.

1 Bagi Peralatan yang terlewat atau gagal diserahkan oleh SYARIKAT. KERAJAAN juga berhak menuntut kos pentadbiran sebanyak satu peratus (1%) daripada nilai Peralatan yang dibeli daripada punca-punca lain dan KERAJAAN juga berhak menuntut ganti rugi kelewatan pada kadar yang dinyatakan di dalam subperenggan 15. Bagi hal yang sedemikian.1(c) yang dikira daripada tarikh penghantaran Peralatan yang ditetapkan sehingga tarikh Peralatan dibeli daripada punca lain itu diterima. 16. SYARIKAT hendaklah membayar amaun kos yang lebih itu kepada KERAJAAN dan KERAJAAN berhak untuk menuntut kos pentadbiran daripada SYARIKAT bagi pembelian tersebut sebanyak satu peratus (1%) daripada nilai Peralatan yang dibeli daripada punca-punca lain tanpa menjejaskan hak KERAJAAN untuk mendapatkan ganti rugi atas sebab kelewatan pada kadar yang ditetapkan dalam perenggan 16. atau (b) menolak Peralatan yang dipesan daripada SYARIKAT dan membeli Peralatan daripada punca-punca lain. jika kos memperoleh Peralatan daripada punca-punca lain itu melebihi harga dalam Perjanjian ini. KERAJAAN boleh sama ada: (a) menolak Peralatan itu dan menamatkan Perjanjian ini menurut klausa 20 Perjanjian dan KERAJAAN sentiasa berhak menuntut apa-apa ganti rugi yang mungkin timbul daripada penamatan Perjanjian ini tanpa menjejaskan hak KERAJAAN untuk mendapatkan ganti rugi atas sebab kelewatan pada kadar yang ditetapkan dalam perenggan 16. lain itu melebihi harga Peralatan dalam JADUAL KETIGA Perjanjian. SYARIKAT hendaklah membayar amaun kos yang lebih itu sebagai pampasan kepada KERAJAAN. HAK KERAJAAN APABILA PERALATAN LEWAT ATAU GAGAL DISERAHKAN 16.1 (c) yang dikira daripada tarikh penghantaran yang ditetapkan sehingga tarikh penamatan Perjanjian ini. (c) setuju terima Peralatan itu dan mengenakan denda lewat bekal mengikut formula berikut:- Denda: V(T+D)x5% T 59 .1 (b)(ii) bagi setiap tempoh kelewatan itu.

tulen. Sekiranya dalam tempoh jaminan itu. V : Nilai harga barang yang lewat dibekalkan T : Tempoh bekalan mengikut kontrak (dalam hari) D : Bilangan hari yang lewat 17.2 Tempoh jaminan bagi Peralatan adalah selama satu (1) tahun bermula daripada tarikh Nota Penghantaran ditandatangani.1 Jika KERAJAAN menolak Peralatan yang dihantar oleh SYARIKAT seperti diperuntukan di bawah klausa 15 atau 16. 17.1 SYARIKAT memberi jaminan bahawa Peralatan yang dibekal. KERAJAAN sentiasa berhak untuk mengalihkan atau melupuskan Peralatan tersebut dan menuntut daripada SYARIKAT apa-apa kos yang timbul kerana mengalihkan atau melupuskan Peralatan tersebut. KERAJAAN tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan/kerosakan Peralatan itu. 18. KERAJAAN mendapati bahawa Peralatan tersebut adalah tidak mematuhi peruntukan yang dinyatakan di subklausa 18.2 Jika Peralatan tersebut tidak dialihkan atau diambil balik oleh SYARIKAT dalam tempoh tersebut. 18. JAMINAN MUTU 18. (b) bebas daripada sebarang kecacatan reka bentuk. SYARIKAT hendaklah membaiki atau menggantikan Peralatan tersebut dalam tempoh tiga puluh (30) hari selepas Notis Penolakan dikeluarkan oleh KERAJAAN tanpa apa-apa bayaran tambahan. dan (d) mematuhi semua peruntukan di dalam Perjanjian ini. dihantar dan diserahkan adalah: (a) bebas daripada sebarang kecacatan dari segi bahan yang digunakan. SYARIKAT hendaklah mengalihkan atau mengambil balik Peralatan tersebut dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh Notis Penolakan seperti yang disebut dalam JADUAL KELIMA Perjanjian ini dikeluarkan oleh KERAJAAN. 60 . (c) baru. PENGALIHAN PERALATAN YANG DITOLAK 17.1 yang bukan disebabkan oleh kecuaian KERAJAAN. belum pernah digunakan dan adalah daripada pengeluaran semasa serta memenuhi Spesifikasi yang ditetapkan oleh KERAJAAN.

Peralatan yang serupa jenisnya dengan Peralatan di bawah Perjanjian ini tanpa memberi apa-apa notis kepada SYARIKAT. 61 .1 hendaklah berkuat kuasa bagi Peralatan yang dibaiki atau diganti bermula daripada tarikh penerimaan Peralatan yang dibaiki atau diganti itu oleh KERAJAAN untuk tempoh yang serupa seperti yang disebut di subklausa 18.4 Jaminan yang serupa seperti di subklausa 18. 18. (b) gagal untuk melaksanakan Perkhidmatan menurut Perjanjian ini atau secara berterusan abai atau cuai untuk menjalankan kewajipannya di bawah Perjanjian ini. maka KERAJAAN boleh mengenakan denda mengikut kadar denda yang ditetapkan di bawah perenggan 16. PENAMATAN PERJANJIAN A. HAK KERAJAAN MEMBELI PERALATAN DI LUAR PERJANJIAN BAGI MAKSUD PERCUBAAN ATAU KEPERLUAN TERTENTU KERAJAAN berhak membeli. 19. 18. atau (b) sekiranya terdapat kelewatan penggantian mana-mana Peralatan yang tidak berfungsi dengan memuaskan. Penamatan oleh KERAJAAN 20.1 Kemungkiran oleh SYARIKAT Jika SYARIKAT tanpa alasan yang munasabah– (a) menggantung Perkhidmatan tersebut dan gagal untuk meneruskan pelaksanaan kewajipannya secara berterusan dan tekun di bawah Perjanjian ini.5 Tanpa mengambil kira tempoh kuat kuasa Perjanjian ini. peruntukan-peruntukan jaminan dalam klausa ini hendaklah terus berkuat kuasa sehingga tamat tempoh jaminan bagi Peralatan tersebut.2. 18. di luar Perjanjian bagi maksud percubaan atau keperluan yang tertentu. 20.1 (c).3 Sekiranya SYARIKAT gagal membaiki atau menggantikan Peralatan dalam tempoh yang ditetapkan maka KERAJAAN boleh sama ada: (a) mengganti Peralatan itu yang mana semua kos yang kena dibayar bagi maksud tersebut hendaklah ditanggung oleh SYARIKAT.

atau 62 . Jika SYARIKAT gagal untuk meremedikan keingkaran yang berkenaan dalam tempoh masa itu atau tempoh masa lain sebagaimana yang boleh ditentukan oleh KERAJAAN. kecuali bagi tujuan pembentukan semula atau penggabungan yang tidak melibatkan realisasi aset yang kepentingan pemiutang adalah dilindungi. (b) SYARIKAT akan dilikuidasi atau penerima telah dilantik terhadap aset SYARIKAT atau SYARIKAT membuat peletakhakkan untuk kepentingan atau memasuki suatu perancangan atau komposisi dengan pemiutangnya atau menghentikan bayaran atau tidak mampu untuk membayar hutang-hutangnya. 20. (c) ingkar dalam melaksanakan kewajipannya di bawah Perjanjian ini.2 Walau apa pun dalam Perjanjian ini. maka KERAJAAN hendaklah memberi notis secara bertulis kepada SYARIKAT menyatakan keingkaran itu dan menghendaki SYARIKAT untuk meremedi keingkaran tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tarikh penerimaan notis tersebut. KERAJAAN hendaklah mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa selepas itu dengan memberikan notis bagi maksud menamatkan Perjanjian ini. atau (d) mungkir terhadap mana-mana kewajipannya atau gagal untuk memenuhi mana-mana terma dan syarat lain Perjanjian ini. 20.3 Kemungkiran Am Jika pada bila-bila semasa Tempoh Perjanjian– (a) suatu perintah telah dibuat atau satu resolusi untuk penggulungan SYARIKAT telah diluluskan. KERAJAAN boleh menamatkan Perjanjian ini lebih awal daripada Tempoh Perjanjian atas apa jua sebab sekalipun dengan memberi satu (1) bulan notis kepada SYARIKAT bagi maksud tersebut.

4 Jika Perjanjian ini ditamatkan di bawah fasal 20.1.3– (a) segala kuasa dan hak yang diberikan oleh dan segala kewajipan di dalam Perjanjian ini hendaklah ditamatkan serta merta. 20. (c) KERAJAAN hendaklah– (i) meminta bon pelaksanaan dan menggunakan keuntungan bon untuk Perkhidmatan tersebut. Akibat Penamatan oleh Kerajaan 20.2 atau 20. berhubung dengan pelaksanaan Perkhidmatan. (b) SYARIKAT hendaklah– (i) segera menamatkan segala Perkhidmatannya. (c) pelaksanaan adalah dilevikan terhadap sebahagian besar harta SYARIKAT melainkan ia telah secara suci hati melaksanakan prosiding untuk mengenepikan suatu perlaksanaan. B. (ii) menuntut terhadap SYARIKAT atas sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami akibat daripada penamatan Perjanjian ini. dan (iii) menamatkan segala perjanjian pihak ketiga yang dimasuki oleh SYARIKAT. (ii) menyerahkan kepada pihak KERAJAAN laporan-laporan terperinci mengenai segala kos Perkhidmatan dan bayaran-bayaran lain yang masih tertunggak dan terhutang oleh KERAJAAN sebelum penamatan untuk pengesahan dan kelulusan KERAJAAN. maka KERAJAAN berhak untuk menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan notis bagi maksud tersebut. jika ada. dan (iii) layak untuk melantik SYARIKAT lain untuk melaksanakan Perkhidmatan tersebut dan SYARIKAT hendaklah membayar kepada KERAJAAN segala kos dan perbelanjaan yang ditanggung oleh KERAJAAN dalam menyempurnakan Perkhidmatan tersebut termasuklah segala lebihan dan perbelanjaan yang sepatutnya dibayar kepada SYARIKAT untuk 63 .

maka SYARIKAT boleh memberikan notis secara bertulis kepada KERAJAAN yang menyatakan kemungkiran itu dan KERAJAAN hendaklah meremedi kemungkiran yang berkaitan dalam masa tiga puluh (30) hari selepas tarikh penerimaan notis tersebut atau apa-apa tempoh lain seperti yang dipersetujui oleh Pihak-Pihak. perkara atau benda yang berlaku sebelum penamatan Perjanjian ini. Akibat Penamatan oleh SYARIKAT 20. perbuatan. C. D. SYARIKAT hendaklah menerima aku janji KERAJAAN yang berikut sebagai penyelesaian penuh dan sempurna segala tuntutan bayaran di bawah atau yang timbul daripada Perjanjian ini: (a) KERAJAAN hendaklah membayar segala wang yang terhutang dan kena dibayar kepada SYARIKAT setakat tarikh penamatan Perjanjian ini dan mana- mana wang yang masih belum dibayar dengan syarat KERAJAAN berhak 64 .6 Setelah penamatan tersebut. menyempurnakan Perkhidmatan tersebut sekiranya Perjanjian ini tidak ditamatkan. (b) Jika KERAJAAN gagal untuk meremedi kemungkiran yang berkaitan dalam masa yang telah ditetapkan atau tempoh lanjutan lain seperti yang dipersetujui oleh Pihak-Pihak. DENGAN SYARAT BAHAWA penamatan tersebut hendaklah tidak menjejaskan atau memprejudiskan hak mana-mana pihak yang terakru sebelum tarikh penamatan Perjanjian ini dan segala kewajipan di bawah Perjanjian ini hendaklah berterusan walaupun selepas penamatan Perjanjian ini mengenai apa jua tindakan.5 Kemungkiran oleh KERAJAAN (a) Jika KERAJAAN tanpa alasan yang munasabah gagal untuk melaksanakan atau menunaikan mana-mana kewajipannya yang menjejaskan kewajipan SYARIKAT di bawah Perjanjian ini. Penamatan oleh SYARIKAT 20. maka SYARIKAT berhak untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan memberikan notis bagi maksud menamatkan Perjanjian ini.

“polisi Kerajaan” atau “polisi awam” hendaklah hanya ditentukan oleh KERAJAAN dan keputusan penentuan tersebut untuk keseluruhan niat dan tujuan itu hendaklah muktamad dan konklusif dan tidak boleh dicabar. dan (ii) atas kosnya sendiri mengosongkan apa-apa Peralatan dan Perisian dan menanggung apa-apa kos jika kerosakan berlaku pada Premis Kerajaan semasa Peralatan itu dikosongkan. dan (b) SYARIKAT hendaklah – (i) menamatkan untuk membekalkan Peralatan kepada Kerajaan. KERAJAAN boleh menamatkan Perjanjian ini dengan memberikan notis tidak kurang dari tiga puluh (30) hari bagi maksud sedemikian kepada SYARIKAT (tanpa sebarang tanggungjawab untuk memberikan sebarang sebab) sekiranya KERAJAAN merasakan bahawa penamatan itu adalah perlu bagi kepentingan nasional.8 Bagi maksud fasal ini. untuk menolak jumlah tertentu yang terhutang kepada KERAJAAN oleh SYARIKAT di bawah Perjanjian ini. Penamatan Atas Kepentingan Nasional 20. “demi kepentingan keselamatan nasional”. demi kepentingan keselamatan nasional atau untuk tujuan polisi KERAJAAN atau polisi awam. E. apa yang dimaksudkan dengan “kepentingan nasional”. F. Penamatan Atas Rasuah Atau Perbuatan Yang Menyalahi Undang-Undang Penamatan 65 . 20.7 Walau apapun peruntukan Perjanjian ini.

ganti rugi dan perbelanjaan (termasuklah apa-apa kos dan perbelanjaan yang bersampingan) yang ditanggung oleh KERAJAAN akibat daripada penamatan itu.1 SYARIKAT dan KERAJAAN adalah tidak bertanggungjawab bagi sebarang ketinggalan atau kegagalan dalam menjalankan Perjanjian ini. banjir. pekhidmatnya atau pekerjanya telah disabitkan di Mahkamah atas kesalahan rasuah atau perbuatan yang menyalahi undang-undang berhubung dengan Perjanjian ini atau mana-mana perjanjian lain yang KERAJAAN mungkin masuki dengan SYARIKAT. perang saudara atau tindakan pengganas. revolusi. kakitangannya.10 Atas penamatan itu. tuntutan atau apa juapun apabila berlaku penamatan Perjanjian ini. ganti rugi. tetapi tidak terhad kepada gempa bumi. pertempuran. jika KERAJAAN berpuas hati bahawa SYARIKAT. seseorang yang berpengalaman tidak dijangka dapat mengambil langkah berjaga-jaga. jika ketinggalan atau kegagalan itu timbul daripada keadaan Force Majeure iaitu keadaan yang di luar kawalan mana-mana Pihak. 20. penaklukan atau tindakan oleh musuh-musuh asing. (c) bencana alam termasuk.11 Bagi mengelakkan apa-apa keraguan. secara munasabahnya. (d) letupan nuklear. dengan memberikan notis bertulis serta-merta bagi maksud penamatan itu atas sebab rasuah atau perbuatan yang menyalahi undang- undang itu kepada SYARIKAT. Akibat penamatan 20. KERAJAAN berhak untuk menamatkan Perjanjian ini pada bila-bila masa. kos. yang termasuklah  (a) peperangan (sama ada ia diisytiharkan atau tidak). 21. KERAJAAN berhak ke atas segala kehilangan. ombak besar atau apa-apa bencana alam yang. 66 . Pihak-Pihak dengan ini bersetuju bahawa SYARIKAT tidak berhak terhadap apa-apa bentuk kehilangan termasuklah kehilangan keuntungan. rampasan kuasa. pencemaran radioaktif atau bahan kimia atau radiasi. FORCE MAJEURE 21. 20.9 Tanpa menjejaskan kepada hak-hak lain. (b) pemberontakan. kebakaran spontan bawah tanah.

(f) rusuhan. 21. 67 . 21.1. kekecohan atau kekacauan awam. Pihak tersebut hendaklah dengan serta-merta memaklumkan akan keadaan Force Majeure itu kepada Pihak yang satu lagi dan diikuti dengan butir-butir terperinci mengenai Force Majeure dan kesannya kepada pelaksanaan Perjanjian ini. 21. atau (g) sebab-sebab atau bahaya-bahaya yang lain yang di luar kawalan mana- mana Pihak.1 di atas. maka Pihak-Pihak boleh dengan persetujuan bersama menamatkan perjanjian ini. (e) tekanan gelombang yang disebabkan oleh kapal terbang atau apa-apa peranti aerial yang bergerak dalam kelajuan sonik atau supersonik. semua hak dan tanggungjawab Pihak-Pihak di bawah Perjanjian ini hendaklah terhenti dan mana-mana Pihak tidak boleh membuat apa-apa tuntutan terhadap Pihak yang satu lagi dan masing-masing tidak bertanggungan terhadap satu sama lain melainkan berkaitan dengan apa-apa hak dan liabiliti yang terakru sebelum berlakunya keadaan Force Majeure tersebut.5 Jika Perjanjian ini ditamatkan di bawah mana-mana perenggan dalam subfasal 21. 21.4 Sekiranya Pihak-Pihak menganggap keadaan Force Majeure itu menjadi sangat teruk atau berterusan untuk satu tempoh tertentu yang benar-benar menghalang niat asal perjanjian ini. 21.6 Mana-mana Pihak tidak boleh menggunakan mana-mana peruntukan dalam fasal ini jika Pihak-Pihak telah memutuskan secara munasabahnya bahawa satu keadaan Force Majeure tidak berlaku.2 Mana-mana Pihak hendaklah membuktikan bahawa keadaan Force Majeure betul- betul berlaku sebelum tanggungjawab mana-mana Pihak dapat dilepaskan mengikut subfasal 21.3 Jika berlaku sesuatu keadaan Force Majeure yang menyebabkan mana-mana Pihak tidak dapat melaksanakan apa-apa tanggungjawabnya di bawah Perjanjian ini (atau mana-mana bahagian daripadanya).

1 SYARIKAT. pekerja-pekerjanya.4 Fasal ini adalah terpakai secara berterusan dalam apa cara sekalipun. apa-apa maklumat rahsia yang diberikan kepadanya bagi tujuan menjalankan Perkhidmatan tersebut atau yang ditemuinya semasa menjalankan Perkhidmatan tersebut.2 SYARIKAT. pekerja-pekerjanya. 21. HAK HARTA INTELEK Hak-Hak Pemilikan (Proprietary Rights) 23.3 SYARIKAT. ejen-ejen atau wakil-wakilnya bersetuju untuk memelihara kerahsiaan dan tidak mendedahkan dengan apa cara sekalipun apa- apa maklumat kepada mana-mana orang lain sama ada sebelum. ejen-ejen atau wakil-wakilnya adalah tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972 dan tidak boleh pada bila-bila masa menyampaikan kepada mana-mana orang perseorangan. pertubuhan atau entiti. 22. 22. semasa dan selepas menjalankan Perkhidmatan.1 Hak cipta dan apa-apa jua hak pemilikan yang lain dalam Perkhidmatan dan bahan- bahan lain yang dibangunkan dan dibekalkan oleh SYARIKAT menurut atau di bawah Perjanjian ini hendaklah memberi kuasa dan hendaklah menjadi satu- satunya harta KERAJAAN dan SYARIKAT tidak boleh semasa atau pada bila-bila masa selepas penyempurnaan Perkhidmatan tersebut atau selepas luput atau 68 . ejen-ejen atau wakil-wakilnya tidak boleh menyampaikan apa-apa maklumat berkaitan dengan cadangan. KERAHSIAAN 22. Pihak-Pihak kepada Perjanjian ini hendaklah terus melaksanakan tanggungjawab masing-masing di bawah Perjanjian ini dan hendaklah terus melaksanakan tanggungjawab masing-masing di bawah Perjanjian ini yang tidak terjejas. walaupun selepas tarikh tamat Tempoh Perjanjian ini. kecuali dengan persetujuan bertulis daripada KERAJAAN. penilaian dan pendapat yang timbul semasa menjalankan Perkhidmatan tersebut melalui kenyataan akhbar atau penerbitan dalam mana-mana media tanpa kebenaran bertulis daripada KERAJAAN. 22. tertangguh atau terganggu oleh keadaan Force Majeure dan tanggungjawab berkenaan hendaklah terus berkuat kuasa sementara menunggu pelaksanaan peruntukan fasal ini. 22. pekerja-pekerjanya.7 Bagi mengelakkan apa-apa keraguan. 23.

hak cipta atau reka cipta berdaftar. maka SYARIKAT hendaklah mengambil semula hasil kerja tersebut dan membayar balik Bayaran Perkhidmatan tersebut kepada KERAJAAN. Hak pemilikan di dalam Perkhidmatan itu hendaklah diletak hak (vest in) pada KERAJAAN bebas daripada semua lien. 23. tuntutan atau pampasan yang mungkin ditanggung oleh KERAJAAN bagi apa-apa tindakan 69 .2 SYARIKAT hendaklah bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan bagi hasil kerja yang dibekalkan jika ia melanggar apa-apa paten. kerugian. 23.5 Jika pilihan di bawah fasal di atas tidak boleh dicapai atas terma-terma yang munasabah. Paten dan Hak Cipta Lain 23. 23.3 SYARIKAT hendaklah membayar KERAJAAN ganti rugi terhadap apa jua tuntutan perlanggaran mana-mana surat paten.4 Jika penggunaan KERAJAAN atau pemilikan hasil kerja itu seakan-akan menjadikannya suatu pelanggaran. LIABILITI DAN TANGGUNG RUGI 24. tamatnya Perjanjian ini. mempersoalkan atau mempertikaikan pemilikan KERAJAAN. maka SYARIKAT hendaklah dengan segera dan dengan perbelanjaannya mendapatkan KERAJAAN hak untuk meneruskan penggunaan dan pemilikan hasil kerja tersebut. tuntutan dan bebanan ke atas Perkhidmatan tersebut. dalam apa jua cara. atau mengubah suai atau menggantikan Perkhidmatan tersebut bagi mengelakkan pelanggaran tersebut (yang SYARIKAT hendaklah membayar ganti rugi KERAJAAN untuk jumlah bagi apa-apa kerugian langsung atau kecederaan/kerosakan yang dialami oleh KERAJAAN semasa tempoh pengubahsuaian atau pertukaran tersebut).1 SYARIKAT hendaklah bertanggungjawab ke atas apa-apa liabiliti. 24. hak cipta atau reka cipta berdaftar dengan penggunaan hasil kerja yang telah dibekalkan di bawah Perjanjian ini dan terhadap semua kos dan kerosakan/kecederaan yang Kerajaan boleh alami dalam apa jua tindakan untuk pelanggaran tersebut atau yang mana KERAJAAN akan bertanggungjawab dalam apa jua tindakan.

2 SYARIKAT akan menanggung rugi sepenuhnya KERAJAAN terhadap apa-apa tindakan. pekerja-pekerjanya atau agennya yang mana KERAJAAN akan dijadikan bertanggungan dari segi undang-undang. 24. cap perdagangan atau nama perdagangan atau lain-lain hak harta intelek. 25. yang mungkin timbul akibat daripada kecuaian. pekerjanya. cap perdagangan atau mana perdagangan atau hak-hak lain harta intelek melalui penggunaan Peralatan sedemikian. ketinggalan atau keingkaran SYARIKAT. 25. TANGGUNG RUGI PELANGGARAN HAK HARTA INTELEK 25. reka bentuk berdaftar. kos. kerugian. di bawah mana-mana Akta atau undang-undang berhubung dengan kegagalan SYARIKAT untuk memberi Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini. dan terhadap semua kos dan/atau kerugian yang KERAJAAN mungkin tanggung dalam apa-apa tindakan bagi pelanggaran 70 . reka bentuk berdaftar.3 KERAJAAN tidak akan menanggung sebarang liabiliti untuk apa-apa ganti rugi atau pampasan kepada sesiapa yang berada dalam penggajian SYARIKAT atau sesiapa yang lain yang mengakibatkan kerosakan kepada harta benda seseorang atau kecederaan.2 SYARIKAT hendaklah bertanggungjawab sepenuhnya ke atas apa-apa liabiliti. atau kerugian yang dihadapi oleh orang sedemikian melainkan kerosakan. bayaran dan perbelanjaan yang berbangkit dari atau yang ditanggung atas sebab apa-apa pelanggaran mana-mana surat kurnia. SYARIKAT hendaklah menanggung rugi KERAJAAN berkaitan dengan tuntutan- tuntutan terhadap KERAJAAN bagi kecederaan atau kerugian yang dihadapi oleh orang tersebut dan kerosakan kepada harta benda KERAJAAN. 24.1 SYARIKAT menjamin bahawa Peralatan yang dibekalkan di bawah Perjanjian ini tidak melanggar apa-apa surat kurnia (letters patent). tuntutan atau pampasan yang mungkin ditanggung oleh KERAJAAN bagi apa-apa tindakan di bawah mana-mana Akta atau undang-undang berhubung dengan kecederaan atau kematian seseorang dalam melaksanakan peruntukan Perjanjian ini disebabkan oleh kecuaian SYARIKAT atau pelanggaran mana-mana peruntukan Perjanjian ini oleh SYARIKAT. maut atau tidak. agen-agennya atau SYARIKAT-SYARIKAT kecil yang diberi kuasa atau sebarang keadaan yang di bawah kawalannya. kecederaan atau kerugian itu adalah akibat daripada mana- mana tindakan atau keingkaran KERAJAAN.

ganti-rosak. 26. 27.1 SYARIKAT hendaklah membayar ganti rugi kepada KERAJAAN terhadap segala bayaran. Spesifikasi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini hendaklah sentiasa menjadi hak milik KERAJAAN dan hendaklah dikemukakan apabila diperlukan oleh SYARIKAT. tuntutan. maka tanggungan bagi mereka itu di bawah Perjanjian ini hendaklah disifatkan sebagai bersesama dan masing-masing. PENYERAHAN HAK DAN SUBKONTRAK 28. GANTI RUGI 26. menyerahkan mana-mana hak dan liabiliti menurut Perjanjian ini atau melantik mana-mana syarikat lain bagi maksud subkontrak atau memajak untuk 71 . 26. tanpa terlebih dahulu mendapat keizinan bertulis KERAJAAN.2 SYARIKAT hendaklah memberi ganti rugi kepada KERAJAAN terhadap apa-apa jua tindakan terhadap mana-mana surat Jaminan Hak atau reka bentuk Berdaftar tanda niaga atau apa-apa jenis hak harta intelek yang lain berkaitan dengan membeli dan/atau mengguna mana-mana juga Peralatan yang dibekalkan dan dijualkan oleh SYARIKAT di bawah Perjanjian ini dengan syarat sentiasa ganti rugi itu tidak dikenakan kepada apa-apa jua pelanggaran yang disebabkan oleh SYARIKAT berdasarkan kepada reka bentuk atau arahan bertulis yang diberi oleh KERAJAAN. KERAJAAN hendaklah membekalkan kepada SYARIKAT satu (1) PERJANJIAN ini bersama-sama Spesifikasi yang telah ditandatangani. HAK MILIK DOKUMEN PERJANJIAN Dokumen Perjanjian. 28. Jika bilangan SYARIKAT itu dua (2) orang atau lebih. belanja. sedemikian dan yang mana KERAJAAN mungkin dipertanggungjawabkan dalam apa-apa pelanggaran sedemikian dan yang mana KERAJAAN mungkin dipertanggungjawabkan dalam apa-apa pelanggaran yang diakibatkan oleh SYARIKAT mengikut satu reka bentuk atau arahan bertulis yang dikeluarkan oleh KERAJAAN.1 SYARIKAT tidak boleh. tanggungan kerugian dan kos perbicaraan yang mungkin ditanggung oleh atau dikenakan ke atas KERAJAAN sebagai akibat yang langsung atau tidak langsung dari pelanggaran Perjanjian ini oleh SYARIKAT.

dan 72 . 31. pertikaian atau tuntutan tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik oleh Pihak-Pihak yang terlibat.2 Jika keizinan bertulis itu diberikan oleh KERAJAAN kepada SYARIKAT untuk melantik mana-mana pihak ketiga untuk menjalankan mana-mana tanggungjawab dan kewajipannya menurut Perjanjian ini. dan apa-apa faedah yang terlibat dan atau yang mungkin terbit dari Perjanjian ini dengan tidak terlebih dahulu mendapat kelulusan bertulis KERAJAAN. 31. menggadai janji. pindaan atau pengenepian apa-apa peruntukan Perjanjian ini boleh berkuat kuasa melainkan jika dibuat secara persetujuan bersama dan dibuat secara bertulis melalui Perjanjian tambahan yang secara khusus merujuk kepada Perjanjian ini dan ditandatangani dengan sewajarnya oleh Pihak-Pihak. maka hal. 30. PINDAAN Tiada ubah suaian. (b) Seorang wakil yang dilantik oleh KERAJAAN. pertikaian atau tuntutan yang timbul daripada atau berkenaan dengan Perjanjian ini hendaklah diselesaikan secara baik oleh Pihak-Pihak. 29. 28. PEMBERIAN MILIK DAN MENGGADAI JANJI SYARIKAT tidak boleh memberi milik Perjanjian atau mana-mana bahagian atau memberi milik. pertikaian atau tuntutan tersebut boleh dirujuk oleh mana-mana pihak kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian yang dianggotai oleh: (a) Setiausaha.2 Jika hal. penentuan dan syarat sepertimana yang dinyatakan di dalam Perjanjian ini. maka SYARIKAT hendaklah dengan sendiri dan secara peribadi bertanggungjawab untuk memastikan bahawa pihak ketiga yang diberikan kuasa itu mematuhi segala terma.1 Apa-apa hal. JAWATANKUASA PENYELESAIAN PERTIKAIAN 31. menjalankan tanggungjawab dan kewajipan SYARIKAT. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia sebagai Pengerusi. Syarat keizinan yang dibuat di atas tidak boleh diberikan jika boleh memudaratkan KERAJAAN. menggadai atau mempertanggungjawabkan apa-apa jua daripada wang yang kena dibayar atau yang telah genap masanya untuk dibayar di bawah Perjanjian ini.

31. 31. atau kuat kuasa Perjanjian atau hak dan tanggungan pihak- pihak di dalamnya atau apa-apa perkara yang terbit daripadanya atau yang berhubung dengannya yang tidak boleh diselesaikan secara rundingan bolehlah dirujukkan dan diputuskan oleh seorang penimbang tara yang dilantik dengan persetujuan Pihak-Pihak. TIMBANG TARA 32. (c) Seorang wakil yang dilantik oleh SYARIKAT.1 KERAJAAN dan SYARIKAT hendaklah menyelesaikan apa-apa pertikaian yang mungkin timbul daripada atau berkaitan dengan Perjanjian ini melalui proses rundingan. mana-mana Pihak boleh merujuk hal.3 Prosiding timbang tara hendaklah dijalankan di Pusat itu dengan menggunakan segala kemudahan di Pusat itu dan segala peraturan timbang tara yang dipakai di Pusat itu hendaklah terpakai. atau oleh Pengarah. 73 .3 Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian tersebut hendaklah menentukan prosedurnya sendiri. 32. Apa-apa keputusan oleh Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian tersebut adalah mengikat Pihak-Pihak yang terlibat. Apa-apa rujukan sedemikian hendaklah disifatkan sebagai pengemukaan kepada penimbang tara mengikut Akta Timbang Tara 2005. pertikaian atau tuntutan tersebut kepada penimbang tara dalam masa empat belas (14) hari daripada tarikh Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian membuat keputusan. pengertian.4 Jika hal. 31. 32.5 Setiap ahli Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian termasuk Pengerusi memegang satu undi.4 Keputusan penimbang tara hendaklah mengikat Pihak-Pihak.2 Apa-apa pertikaian yang terbit antara KERAJAAN dengan SYARIKAT mengenai penafsiran. pertikaian atau tuntutan itu dirujuk. Pusat Timbang Tara Serantau Kuala Lumpur (Pusat itu). 32. pertikaian atau tuntutan yang dirujuk kepada Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik oleh Pihak-Pihak dalam tempoh tiga puluh (30) hari daripada tarikh hal. 32. Jawatankuasa Penyelesaian Pertikaian tersebut hendaklah bermesyuarat dan berusaha sedaya upaya untuk mencapai penyelesaian yang sebaik-baiknya di atas perkara yang dirujukkan kepadanya.

2 Jika wang kena dibayar oleh SYARIKAT kepada KERAJAAN itu tidak mencukupi bagi menampung tuntutan KERAJAAN. PENAFIAN 34.1 Kegagalan pihak KERAJAAN atau SYARIKAT menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak. tidak akan terjumlah kepada suatu penafian hak.1 Sekiranya SYARIKAT didapati berhutang apa-apa jumlah wang kepada KERAJAAN di bawah Perjanjian ini.33.2 Sebarang penafian hak hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah dirujuk dan dipersetujui oleh KERAJAAN. majalah atau media-media lain tanpa mendapat kelulusan bertulis daripada KERAJAAN. 34. 35. 35. 35. KERAJAAN berhak memotong apa-apa jumlah wang tersebut daripada apa-apa wang yang kena dibayar oleh KERAJAAN kepada SYARIKAT sama ada di bawah Perjanjian ini dan/atau mana-mana Perjanjian lain yang telah dimasuki di antara KERAJAAN dan SYARIKAT. IKLAN SYARIKAT tidak boleh menyiarkan iklan mengenai Perjanjian ini di dalam sebarang akhbar. TOLAKAN (SET OFF) 35. Jika SYARIKAT gagal membuat pembayaran tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. remedi atau peruntukan di bawah Perjanjian ini pada bila-bila masa. 34. Pihak-Pihak dengan ini bersetuju bahawa amaun tersebut yang ditolak dibawah Perjanjian ini kepada SYARIKAT dan hendaklah diaku 74 . KERAJAAN boleh menuntut baki wang itu terus daripada SYARIKAT dan SYARIKAT hendaklah membuat pembayaran dengan segera dalam masa tiga puluh (30) hari selepas menerima tuntutan itu.3 Dalam keadaan di mana KERAJAAN menolak apa-apa wang dibawah Perjanjian ini sebagai tolakan (set-off) sesuatu amaun yang masih belum dibayar kepada KERAJAAN oleh SYARIKAT di bawah Perjanjian lain yang mana KERAJAAN telah memasuki dengan SYARIKAT. melainkan ia telah dibuat secara bertulis terlebih dahulu. KERAJAAN berhak memotong jumlah tersebut daripada mana-mana Perjanjian yang telah ditandatangani antara KERAJAAN dan SYARIKAT.

36. LIKUIDASI 75 . Hanya Peralatan yang telah dipesan dan reka bentuk yang telah dihantar pada atau selepas tarikh perubahan tersebut dinyatakan kepada SYARIKAT akan dibenarkan diselaraskan harganya dengan perubahan-perubahan baru tersebut.2 SYARIKAT akan menanggung rugi sepenuhnya KERAJAAN terhadap apa-apa tindakan.2 Perjanjian. tuntutan. Dengan syarat sentiasa. tanggung rugi berkenaan tidak terpakai bagi mana-mana pelanggaran yang SYARIKAT telah menurut reka bentuk atau arahan yang diberikan oleh Pegawai Pengawal. WARANTI 37.1 Peralatan hendaklah dijamin daripada sebarang kecacatan bagi tempoh satu (1) tahun daripada tarikh KERAJAAN mengeluarkan Nota Penghantaran seperti yang dinyatakan dalam subklausa 18. kos dan perbelanjaan yang timbul daripada atau ditanggung oleh sebab pelanggaran paten. tanda nama. maka Harga Kontrak dan/atau masa penyerahan bagi Peralatan yang terlibat oleh perubahan itu hendaklah diubah suai dengan persetujuan bersama melalui suatu Perjanjian tambahan. 38. dakwaan.1 KERAJAAN sentiasa berhak mengubah dari semasa ke semasa Spesifikasi Peralatan seperti yang dinyatakan dalam JADUAL KEDUA Perjanjian ini dengan memaklumkan kepada SYARIKAT secara bertulis.2 Jika sesuatu perubahan itu menyebabkan perubahan terhadap perbelanjaan bagi pengeluaran dan/atau tempoh pengeluaran. 37. Tarikh penguatkuasaan perubahan ini adalah pada hari perubahan Spesifikasi tersebut dikeluarkan oleh KERAJAAN kepada SYARIKAT. Bagi pembekalan dalam tempoh itu. tanda niaga atau reka cipta yang berdaftar yang berbangkit daripada Perkhidmatan dan terhadap segala kos dan kerugian yang mungkin ditanggung oleh KERAJAAN daripada mana-mana tindakan yang berbangkit daripada pelanggaran tersebut. SYARIKAT hendaklah memberikan jaminan bagi Perkhidmatan yang diberikan. 36. terima sebagai suatu pelepasan yang lengkap dan sah (full and valid discharge) bagi amaun tersebut apabila amaun tersebut dibayar di bawah Perjanjian ini. PERUBAHAN SPESIFIKASI PERALATAN 36. 37.

38. 38. PELUCUTAN HAK 39. PENEPIAN (WAIVER) 40. 38. mengikut mana-mana yang berkenaan. remedi atau peruntukan yang lain melainkan ia dibuat secara bertulis terlebih dahulu. 40. atau jika mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang layak membuat suatu perintah pembubaran.1 berlaku.1 Jika SYARIKAT meluluskan suatu resolusi pembubaran. 76 . remedi atau peruntukan di bawah Perjanjian ini pada bila-bila masa tidak akan terjumlah kepada peluputan hak.1 Kegagalan KERAJAAN dan/atau SYARIKAT menjalankan atau menguatkuasakan mana-mana hak.3 Kegagalan mematuhi syarat di subklausa 38. atau jika seorang penerima atau pengurus bagi pihak sipiutang telah dilantik. melainkan bagi tujuan penyatuan atau pembentukan semula. SYARIKAT hendaklah memberitahu KERAJAAN secara bertulis dengan menyatakan sumber atau punca lain bagi mendapatkan Perkhidmatan di bawah Perjanjian ini dengan seberapa segera. KERAJAAN berhak menamatkan dengan serta-merta Perjanjian ini dan sejajar dengan itu mendapatkan apa-apa ganti rugi atau kos yang mungkin ditanggung oleh KERAJAAN akibat daripada keadaan yang disebut terdahulu. hak atau remedi di bawah Perjanjian ini tidak akan membawa kepada suatu pelucutan hak melainkan jika dan hanya setelah pelucutan hak tersebut dibuat secara rasmi dan bertulis. menguatkuasakan.2 akan menyebabkan SYARIKAT bertanggungjawab untuk memberikan pampasan kepada KERAJAAN bagi apa-apa kos yang mungkin ditanggung oleh KERAJAAN akibat daripada kehilangan sumber atau punca tersebut.1 Kegagalan KERAJAAN atau SYARIKAT. menjalankan atau menuntut apa-apa peruntukan. 39. 39. remedi atau peruntukan tersebut atau apa-apa hak.2 Apa-apa pelucutan hak hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah dirujuk dan dipersetujui oleh Pihak-Pihak. atau jika timbul keadaan yang membolehkan suatu mahkamah membuat suatu perintah pembubaran.2 Jika keadaan di subklausa 38.

PEMBELIAN TAMBAHAN KERAJAAN adalah berhak untuk membuat pembelian tambahan Peralatan dengan kadar harga yang sama mengikut terma dan syarat Perjanjian ini dengan persetujuan daripada SYARIKAT terlebih dahulu dengan syarat pesanan untuk pembelian tambahan berkenaan adalah dilakukan dalam tempoh Perjanjian ini masih berkuat kuasa. 43.2 Jika didapati berlakunya pelanggaran syarat ini oleh SYARIKAT. 41. PEMBERIAN TIDAK JUJUR DAN PEMBAYARAN KOMISYEN 42. 42.1 SYARIKAT adalah dilarang dari membuat tawaran. 77 .10 dan 20. remedi atau peruntukan di pihak KERAJAAN di bawah Perjanjian ini hendaklah dibuat secara bertulis dan hendaklah dirujuk dan dipersetujui oleh Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia atau pegawai- pegawai yang dilantik olehnya secara bertulis.11 Perjanjian ini dan menuntut untuk mendapatkan apa-apa ganti rugi dari SYARIKAT yang timbul akibat penamatan Perjanjian ini.1 Bagi maksud klausa ini ‘Latent Defects’ ertinya kegagalan Peralatan berfungsi dengan sempurna yang: (a) tidak disedari oleh KERAJAAN sebelum tempoh jaminan mutu berakhir.2 Sebarang peluputan hak. memberi atau bersetuju untuk memberi mana-mana pegawai KERAJAAN apa-apa pemberian.9. ejen atau pekerjanya (sama ada dengan atau di luar pengetahuan SYARIKAT) berhubung dengan Perjanjian ini dan/atau mana-mana PERJANJIAN lain dengan KERAJAAN sehingga terjumlah kepada suatu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 [Akta 694] maka KERAJAAN sentiasa mempunyai hak untuk menamatkan Perjanjian berdasarkan kepada subklausa 20. 20. 40. sebarang bentuk balasan atau hadiah sebagai dorongan untuk atau kerana melakukan atau bersetuju untuk melakukan apa-apa perbuatan yang berhubungan dengan perolehan atau pelaksanaan Perjanjian ini dan/atau mana-mana Perjanjian lain dengan KERAJAAN Malaysia. LATENT DEFECTS 43. 42.

SYARIKAT hendaklah selepas menerima maklumat tersebut. (c) akibat daripada kesilapan atau kecacatan pengeluaran yang mana. memberi nasihat/panduan teknikal kepada KERAJAAN bagi mengatasi dan/atau membaiki kecacatan tersebut. maka 78 . jika pengeluar/pembuat adalah bertanggungjawab terhadap reka bentuk. KERAJAAN menyedari terdapat ‘Latent Defects’ dan/atau perbezaan daripada segi kualiti Peralatan dibandingkan dengan Spesifikasi. SYARIKAT hendaklah dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh KERAJAAN memaklumkan mengenai ‘Latent Defects’ menghantar pakar yang berkemahiran yang akan bersama-sama dengan pakar teknikal KERAJAAN. IKATAN PERJANJIAN 44. perkara ini perlu dirujuk kepada Timbang Tara yang dinyatakan di bawah klausa 32 kepada Perjanjian ini untuk penyelesaian menurut prosedur timbang tara.2 Sekiranya terdapat mana-mana peruntukan dalam Perjanjian ini diputuskan sebagai tidak sah atau bertentangan dengan mana-mana undang-undang. dan (e) tidak berlaku dalam keadaan biasa. menyelesaikan masalah berkaitan kecacatan atau kesilapan berkenaan. KERAJAAN akan memaklumkan kepada SYARIKAT dengan serta merta maklumat terperinci mengenai kesilapan dan kecacatan dan/atau perbezaan yang telah dikesan. (b) tidak berfungsi sebagaimana yang sepatutnya seperti yang dinyatakan dalam Spesifikasi atau memberi kesan terhadap kos operasi Peralatan. 44.1 Perjanjian ini hendaklah mengikat ke atas pentadbir-pentadbir. 43.3 Jika pakar-pakar daripada KERAJAAN atau SYARIKAT gagal mencapai persetujuan setelah pemeriksaan dilakukan dan mengesahkan terdapat kecacatan dan perbezaan pada Peralatan. (d) bukan akibat daripada penggunaan secara biasa.2 Jika dalam jangka masa satu (1) tahun selepas tempoh jaminan Peralatan berakhir. Sekiranya nasihat/panduan teknikal yang diberi gagal menyelesaikan masalah dihadapi. akibat daripada kesilapan atau kecacatan reka bentuk. 43. wasi-wasi atau pengganti-pengganti SYARIKAT atau KERAJAAN. mengikut mana-mana yang berkenaan. 44.

45. Tel : ………………………. 79 ..1 Apa-apa notis yang dikehendaki untuk diberikan dalam Perjanjian ini hendaklah diberi secara bertulis dan dihantar melalui pos berdaftar atau diserahkan ke alamat yang berikut: (a) Bagi pihak KERAJAAN: Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Menara SPR.. No. Jalan P2T. ……………………………………………. PERUNTUKAN AM 46.. Presint 2. ketidaksahan peruntukan berkenaan tidak akan mempunyai kesan ke atas peruntukan lain dalam Perjanjian ini yang akan terus berkuat kuasa. dan (b) Bagi pihak SYARIKAT: ………………………….1. atau mana-mana tempat yang boleh ditentukan oleh mana-mana pihak melalui notis rasmi kepada pihak yang satu lagi dari semasa ke semasa.… Email : ……………………………….…… Fax : ………………………….1 Notis 46. …………………………………………………. LAMPIRAN Perjanjian ini dan semua Lampiran yang terkandung di dalamnya hendaklah dibaca secara menyeluruh dan bersama. 46. Malaysia Tel : 03 – 8892 7000 / 7200 Faks : 03 – 8892 7001. …………………………………………………. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62100 Putrajaya. …………………………………………………..…..2.

46.3. 46. 46.3 Pihak-Pihak hendaklah memberi notis kepada Pihak yang satu lagi dalam masa empat belas (14) hari dari tarikh pertukaran alamat atau nombor faksimile jika berlaku pertukaran sedemikian.2 Notis tersebut hendaklah dianggap telah diserahkan oleh mana-mana pihak kepada pihak yang satu lagi pada hari yang sama notis tersebut dihantar melalui serahan tangan dan sekiranya notis tersebut dihantar melalui pos berdaftar hendaklah dianggap telah diserahkan kepada pihak yang satu lagi pada masa dan dalam tempoh yang kebiasaannya pos berdaftar tersebut akan diserahkan kepada pihak tersebut.2 Undang-undang yang terpakai bagi Perjanjian Perjanjian ini hendaklah ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Malaysia dan Pihak-Pihak kepada Perjanjian ini bersetuju untuk patuh kepada bidang kuasa Mahkamah Malaysia.1 SYARIKAT hendaklah bertanggungjawab untuk membayar segala atau apa- apa cukai termasuk cukai pendapatan. 46.1.3 Kos Perjanjian dan Duti Setem 46. 46.1. yang kena dibayar oleh SYARIKAT atau kakitangannya pada bila-bila masa menurut mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia dan yang kena dibayar disebabkan orang yang berkenaan menjalankan kerjanya menurut Perjanjian ini.4 Masa Masa hendaklah menjadi inti pati penting di bawah Perjanjian ini. 46.3. 80 .2 Apa-apa juga duti setem yang harus dibayar berkenaan dengan Perjanjian ini hendaklah ditanggung oleh SYARIKAT. jika ada.

KP : Di hadapan Di hadapan (Tandatangan) (Tandatangan) Nama : Nama : Jawatan: Jawatan: No. Pihak-Pihak yang tersebut dalam Perjanjian ini telah menurunkan tandatangan dan meterai mereka di sini pada tarikh yang mula-mula tertulis di atas. KP : No. KP: Cop Rasmi KERAJAAN Cop Rasmi SYARIKAT 81 . Untuk dan bagi pihak KERAJAAN Untuk dan bagi pihak MALAYSIA: …………………………………………….PADA MENYAKSIKAN PERKARA YANG TERSEBUT DI ATAS. KP: No.: (Tandatangan) (Tandatangan) Nama : Nama : Jawatan: Jawatan: No.

....... Membekal Peralatan bagi Persediaan Pilihan Raya Umum (PRU) ke -14 oleh Syarikat berdasarkan kepada Spesifikasi seperti yang ditetapkan dalam JADUAL KEDUA Perjanjian... JADUAL PERTAMA SKOP PERKHIDMATAN Bil.) 1..... 2..................... Menghantar serah Peralatan kepada Kerajaan mengikut syarat yang ditetapkan di bawah Perjanjian ini ke tempat penghantaran yang ditetapkan oleh SPR seperti yang ditetapkan dalam JADUAL KEEMPAT.. Pelaksanaan Tugasan Oleh Syarikat (... 82 ..............

JADUAL KEDUA SPESIFIKASI PERALATAN 83 .

2. JADUAL KETIGA JADUAL HARGA PERALATAN HARGA HARGA KUANTITI BIL. JUMLAH 84 . PERIHAL PERALATAN SEUNIT KESELURUHAN (UNIT) (RM) (RM) 1.

. ....... SEKSYEN 10.... 43650 BANDAR BARU BANGI... 24... ALAMAT TEMPAT PENYERAHAN KUANTITI PENYERAHAN NO....... TAMAN INDUSTRI SELAMAN.. Sebelum atau pada 1.... JADUAL KEEMPAT TEMPAT PENYERAHAN PERALATAN TEMPOH BIL....... JALAN P10/16... SELANGOR 85 ...

JADUAL KELIMA NOTIS PENOLAKAN ITEM DISKRIPSI KUANTITI (a) (b) (c) Adalah dengan ini disahkan bahawa ALAT GANTI / PERKHIDMATAN yang tersebut di atas adalah ditolak dan SYARIKAT hendaklah mengganti semula ALAT GANTI / PERKHIDMATAN dan/atau membaiki semula ALAT GANTI / PERKHIDMATAN yang ditolak pada kosnya sendiri dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh Notis Penolakan ini.. Nama : …………………………….. 1) WAKIL KERAJAAN : 2) WAKIL SYARIKAT T/Tangan : …………………………………. Jawatan : ……………………………………. Tarikh dan Cop : Tarikh dan Cop : T/Tangan : ……………………………. Jawatan : ……………………………………… Jawatan : …………………………… Tarikh dan Cop : Tarikh dan Cop : 86 .. T/Tangan : …………………………… Nama : ……………………………………… Nama : ………………………………. T/Tangan : ………………………… Nama : ……………………………………. Jawatan : …………………………….