You are on page 1of 15

PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012

¬º¢Ã¢Â÷ ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢ IKRAR GURU
Á§Äº¢Â ¿¡ðÊý ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¡¸¢Â BAHAWASANYA KAMI
¿¡í¸û, ±í¸Ç¢ý ¸¼¨Á¸¨Ç Á¢¸î GURU-GURU NEGARA MALAYSIA
DENGAN INI BERIKRAR
º¢ÈôÀ¡¸ ¦ºö§Å¡õ
MENDUKUNG TERUS CITA-CITA KAMI
«§¾¡Î ¬º¢Ã¢Â÷ À½¢Â¢ý TERHADAP TUGAS KAMI
§Áý¨Á¨Â ±ô¦À¡ØÐõ §À½¢ì DAN MENYATAKAN KEYAKINAN KAMI
¸¡ô§À¡õ §ÁÖõ ¿¡í¸û ºÓ¾¡Âò¾ PADA CITA-CITA MURNI PEKERJAAN
KAMI
¢üÌõ ¿¡ðÊüÌõ º¢Èó¾ §º¨Å¢¨É
KAMI AKAN BERBAKTI
ÅÆí̧šõ ¿¡í¸û ¿¡ðÊý «Ãº KEPADA MASYARAKAT DAN NEGARA
¢ÂĨÁôÒ ºð¼ò¨¾ ¯Ú¾¢Â¡¸ KAMI
¸¨¼ôÀ¢ÊôÀ§¾¡Î §¾º¢Â KAMI SENTIASA MENJUNJUNG.
PERLEMBAGAAN NEGARA
§¸¡ðÀ¡ð¨¼ ±ô¦À¡ØÐõ
KAMI MENGAMALKAN
«ÁøÀÎòЧšõ ±É PRINSIP-PRINSIP RUKUN NEGARA
¯Ú¾¢ ÜÚ¸¢§È¡õ PADA SETIAP MASA.

Á¡½Å÷ ¯Ú¾¢¦Á¡Æ¢ IKRAR PELAJAR
Íí¨¸ º¡Á¡ì §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢ Kami murid-murid,
Á¡½Å÷¸Ç¡¸¢Â ¿¡í¸û SJKT Ladang Sungai Samak, beriltizam
ºÁ «È¢Å¢ý «ÊôÀ¨¼§Â¡Î dan berikrar, membentuk ketrampilan
¸øŢ¢Öõ ÒÈôÀ¡¼ ¿¼ÅÊ쨸¢Öõ
diri, berlandaskan ajaran agama,demi
º¢ÈóРŢÇí̧šõ,
«§¾¡Î ±í¸Ç¢¨¼§Â ¬§Ã¡ì¸ kecemerlangan
¢ÂÁ¡É §À¡ðʨ ²üÀÎò¾¢ Kurikulum dan Kokurikulum,
ÀûǢ¢ý þÄìÌ ÁüÚõ §¿¡ì¨¸ serta bertindak, proaktif dan efektif, ke
¿ÉÅ¡ìÌžüÌ arah merealisasikan,
§¿Ãò¨¾î º¢Èó¾ ӨȢø ¿¢÷Ÿ¢òÐ misi dan visi sekolah,
ÓØã¸ ¦ºÂøÀÎõ «§¾ justeru itu,kami juga bertekad,
§Å¨Ç¢ø §¾º¢Â §¸¡ðÀ¡Î¸¨ÇÔõ mewujudkan budaya,
¸¨¼ôÀ¢Êô§À¡õ ±É
persaingan yang sihat,
¯Ú¾¢ ÜÚ¸¢§È¡õ
di samping menguruskan masa, dengan
efesien,dan berpegang teguh,kepada
prinsip-prinsip rukun negara.

5

Óý§Éڧšõ Óý§Éڧšõ Óý§Éڧšõ ´ýÚÀð¼¡ø ¯ñÎ Å¡ú× ±ý§È ¦Á¡Æ¢ ¸üÚ ¿¡Óõ ¯Â÷ó¾¢¼§Å ¸øÅ¢ ¸üÈ ºã¸ò¨¾ ¯Õš츧Šàñ¸Ç¡ö ¿¡í¸û ¾¢¸úó¾¢Î§Å¡õ ¾¢¸úó¾¢Î§Å¡õ ¾¢¸úó¾¢Î§Å¡õ ¾¢¸úó¾¢Î§Å¡õ ¬º¡ý §À¡üÚõ ÅÆ¢ ¿¼ó§¾ ¦Àü§È¡÷ ¬¨º ¾¨É ¯½÷ó§¾ ¦ºö¿ýÈ¢ ±ýÚõ ÁÈÅ¡Á§Ä Íí¨¸ º¡Á¡ì ¾Á¢úôÀûÇ¢¨Â ¯Â÷ò¾¢Î§Å¡õ ¯Â÷ò¾¢Î§Å¡õ ¯Â÷ò¾¢Î§Å¡õ ¯Â÷ò¾¢Î§Å¡õ 6 . Íí¨¸ º¡Á¡ì ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¯Â÷ó¾¢¼§Å. §º¡¾¨É ¬Â¢Ãõ Åó¾¡Ö§Á. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 LAGU SEKOLAH / ÀûÇ¢ À¡¼ø Íí¨¸ º¡Á¡ì ¾Á¢úôÀûÇ¢ ¯Â÷ó¾¢¼§Å. ¦ÅüȢ¢ý ¯îº¢¨Â «¨¼ó¾¢¼§Å. §º¡¾¨É ¬Â¢Ãõ Åó¾¡Ö§Á. ¦¾¡¼÷ó§¾ ¿¡í¸û Óý§Éڧšõ. ¦¾¡¼÷ó§¾ ¿¡í¸û Óý§Éڧšõ. ¦ÅüȢ¢ý ¯îº¢¨Â «¨¼ó¾¢¼§Å.

 Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.  Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 VISI SEKOLAH MELAHIRKAN INSAN YANG CEMERLANG DENGAN MENANAM ILMU PENGETAHUAN DAN AMALAN YANG TERUNGGUL MISI Kami bersama-sama melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang cemerlang melalui  Pengurusan dan kepimpinan yang cekap. berkesan. jati diri dan integrasi nasional.  Akademik yang berasaskan pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti . telus dan talus.  Pelaksanaan pelbagai strategi pengajaran  Melahirkan sahsiah yang berasaskan program pembangunan insan. 7 .

SG.SEKOLAH. 8 . INOVATIF. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 SLOGAN ±ýÉ¡ø ÓÊÔõ ! ¯ýÉ¡ø ÓÊÔõ ! ¿õÁ¡ø ÓÊÔõ ! Saya boleh ! Kamu boleh ! Kita Boleh ! I can ! You Can ! We can! FALSAFAH PENDIDIKAN SJKT LDG.  MELATIH DAN MEMBIMBING MURID MENJADI KREATIF. SAMAK MATLAMAT UTAMA PENDIDIKAN DI SEKOLAH SJKT LADANG SUNGAI SAMAK ADALAH :  MELAHIRKAN MURID YANG CEMERLANG DALAM BIDANG KURIKULUM .MASYARAKAT DAN NEGARA. AMANAH DAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KELUARGA. KO-KURIKULUM DAN SAHSIAH  AMALAN NILAI MURNI DAPAT DIPRAKTIKKAN SEPANJANG MASA DI KALANGAN WARGA SEKOLAH.

ROHANI DAN JASMANI  MENGHARUNGI PELBAGAI CABARAN DENGAN SEMANGAT YANG KENTAL DALAM MENCAPAI IMPIAN DAN MEMENUHI KEHENDAK SEKOLAH BESTARI. 3. Meningkatkan Tahap Pencapaian Dalam Ko-Kurikulum. Falsafah Pendidikan Negara Dan Rukun Negara. Berfikir.  Boleh Membina dan Mengamalkan Nilai-Nilai Murni  Berteraskan Agama. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012  MEMBERI PERHATIAN KEPADA PERKEMBANGAN INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN SEIMBANG DALAM BIDANG INTELEK. 9 . dan Berkomunikasi Yang Baik. Meningkatkan Prestasi UPSR Kualiti 2 Orang 7 A Dan Kuantiti 72% 2. 4. OBJEKTIF SEKOLAH 2012 1. Melahirkan Murid Yang Berketerampilan Dan Bersahsiah Mulia MATLAMAT SEKOLAH 2012 Pendidikan Yang Diberikan Di Sekolah ini Adalah Bertujuan Untuk Membolehkan Murid-Murid:  Menguasai Kemahiran 4M  Menguasai Kemahiran Belajar. Sifar Salah Laku Disiplin.

 SENTIASA BERSEDIA DAN SANGGUP MENERIMA PANDUAN CADANGAN.  MENJAMIN PERKHIDMATAN DAN LAYANAN YANG CEKAP.  MEMBIMBING DAN MENDIDIK MURID AGAR BERPERIBADI MULIA SERTA MENGAMALKAN NILAI-NILAI MURNI.MESRA SERTA PROFESIONAL.  MEMBERI LAYANAN YANG ADIL DAN SAKSAMA KEPADA SEMUA MURID DENGAN MENGAMALKAN BUDAYA PENYAYANG.SYOR DAN TEGURAN YANG MEMBINA DARI SEMUA PIHAK 10 .  MEMASTIKAN MURID CEMERLANG DALAM BIDANG AKADEMIK DAN AKTIF DALAM AKTIVITI KO-KURIKULUM.  MEMASTIKAN SEMUA ANAK DIDIK MENGUASAI KEMAHIRAN MEMBACA. MENULIS DAM MENGIRA(3M) DALAM TIGA TAHUN PENGAJIANNYA. BERIKRAR AKAN MENUMPUKAN SELURUH TENAGA. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH KAMI WARGA SJK(T) LSS DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM. USAHA DAN PERKHIDMATAN KAMI UNTUK :-  MELAKSANAKAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN BERSUNGGUH-SUNGGUH SERTA MURID BELAJAR DALAM SUASANA KONDUSIF.

KALAIVANI A/P GANESAN 6. PN. GANESAN A/L TARMAN RAJA Guru Kanan Kokurikulum : EN. VIKNESWARY A/P SELVARAJOO 6. CIK. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Guru Kanan Hal Ehwal Murid : EN. Pembantu Pengurusan Murid : CIK. SARASWATHY A/P MUTHALOO Guru Kanan Pentadbiran : EN. NUR FAZIDAH BINTI RAMLAN 3. Pekerja Swasta : EN. Kakitangan Bukan Guru 1. PN. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 DEMI MEMPERTINGKATKAN PRESTASI PERKHIDMATAN SERTA KECEMERLANGAN AKADEMIK ANAK DIDIK. ABU BIN MANJA 5. EN. KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS 2. Pembantu Tadbir : EN. PN. SANMUGAVELAN A/L MUTHUSAMY 4. AMINAH BINTI SABTU 11 . PUVANESWARY A/P NACHIMUTHU 5. SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SJKT LADANG SUNGAI SAMAK 2012 Guru Besar : PN. RIDZUAN BIN MAT ALI 7. PN. MOGANA DESS A/L VALLAVAN Guru-Guru 1. 8. JAYANTI A/P KANIAPAN 3. KALAIVANEE A/P KOTHANDAPANI 2. Pengawal Keselamatan : PN. Pekerja Swasta : PN. ROSEMARY A/P SANTANAM 4. Pekerjah Rendah Awam : EN.

ABDUL HADI BIN MASRAN JAWATAN KUASA PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH 2012 Jawatankuasa Mesyuarat Guru Dan Staf Pengerusi : PN. 4. kakitangan dan murid-murid. 12 . SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. ROSEMARY A/P SANTANAM Ahli Jawatankuasa : EN. Merancang Takwim dan Program Sekolah. VIKNESWARY A/P SELVARAJOO Bidang Tugas 1. Bertindak sebagai penilai pencapaian program peningkatan kurikulum dan kemajuan pendidikan sekolah. 2. Menyelaras dan memastikan perlaksanaan program yang dirancang. GANESAN A/L TARMAN RAJA Guru Kanan Kokurikulum : EN. MOGANA DESS A/L VALLAVAN Ahli Jawatankuasa : Semua Guru Dan Kakitangan Bukan Guru  Jawatankuasa Perancangan Strategik Sekolah Pengerusi : PN. dan mengikut jadual. SARASWATHY A/P MUTHALOO Guru Kanan Pentadbiran : EN. Merancang Pembangunan Fizikal. GANESAN A/L TARMAN RAJA : EN. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 7. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Guru Kanan Hal Ehwal Murid : EN. Rohani dan Jasmani serta sahsiah guru. MOGANA DESS A/L VALLAVAN : CIK. dipatuhi. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : PN. Pengawal Keselamatan : EN. 3.

Memastikan semua ketua panitia membuat cadangan pembelian bahan/alatan berdasarkan peruntukan tahun semasa. Memastikan semua alat dan bahan ABM & Pejabat direkod dengan sempurna. Semua fail stok. 3. NUR FAZIDAH BINTI RAMLAN Ahli Jawatankuasa : EN. 5. Menetapkan dan melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah. 2. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012  Jawatankuasa Kewangan Sekolah Pengerusi : PN.  Jawatankuasa Kakitangan Bukan Guru dan Swasta Pengerusi : PN. 2. inventori dan harta modal hendaklah dikemaskini dan disimpan di pejabat. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. Mengurus semua harta benda sekolah yang dihapuskira mengikut peraturan yang ditetapkan. KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia : Guru Media Bidang Tugas 1. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : EN. SANMUGAVELAN A/L MUTHUSAMY 13 .  Jawatankuasa Pengurusan Aset dan Pembangunan Sekolah Pengerusi : PN. Menyedia dan mengurus semua harta benda sekolah. 6. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : CIK. Memastikan semua peralatan/bahan yang dipinjam dipulangkan semula kepada pihak sekolah. Mengeluarkan surat kuasa memungut sebarang wang dari pelajar atau ibubapa. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : EN. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS Ahli Jawatankuasa : Semua Ketua Panitia & Guru Audit Dalaman Bidang Tugas 1. 4. Membaca dan memahami pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. 3. KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS : EN.

ABDUL HADI BIN MASRAN Bidang Tugas 1. ABU BIN MANJA : PN. JAYANTI A/P KANIAPAN Ahli Jawatankuasa : EN.  Jawatankuasa Lembaga Tatatertib Sekolah Pengerusi : PN. GANESAN A/L TARMAN RAJA : EN. 2. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : EN. RIDZUAN BIN MAT ALI : PN. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. AMINAH BINTI SABTU : EN. MOGANA DESS A/L VALLAVAN : EN. Memastikan semua yang terlibat melaksanakan tugas mengikut spesifikasi yang ditetapkan. 2. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin yang berat. UTHAYA KUMARAN A/L SUBRAMANIAM Setiausaha : PN. Mengadakan mesyuarat penyelarasan tugas mengikut keperluan. GANESAN A/L TARMAN RAJA Ahli Jawatankuasa : EN. Memantau dan menilai semula aktiviti yang telah dilaksanakan. 3. Mengambil tindakan disiplin terhadap salah laku murid  Jawatankuasa Program Kemajuan Staf / LADAP Pengerusi : PN. KAMARUL HISSHAM BIN MAAFUS Bidang Tugas 14 . PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 : EN. 3. Mengubal undang-undang disiplin sekolah. KALAIVANEE A/P KOTHANDAPANI Bidang Tugas 1. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : EN. KALAIVANI A/P GANESAN : PN.

2. JAYANTI A/P KANIAPAN : EN. KALAIVANEE A/P KOTHANDAPANI Ahli Jawatankuasa : PN. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 1. KALAIVANEE A/P KOTHANDAPANI Makmal Sains : PN. RIDZUAN BIN MAT ALI Stor Kebun : EN. MOGANA DESS A/L VALLAVAN : EN. Merancang dan mengkaji keperluan program yang bersesuaian dan berkala.  Pengurusan Bilik-bilik Khas Pejabat dan Bilik GB : PN. PUVANESWARY A/P NACHIMUTHU Bilik SPBT : PN. Melaksanakan program mengikut jadual. ROSEMARY A/P SANTANAM Setiausaha : CIK. JAYANTI A/P KANIAPAN Kelas Pemulihan : PN. JAYANTI A/P KANIAPAN  Kelab Guru Pengerusi : PN. SARASWATHY A/P MUTHALOO Naib Pengerusi : PN. ROSEMARY A/P SANTANAM Bilik Guru : CIK. SANMUGAVELAN A/L MUTHUSAMY Pra Sekolah : PN. 3. VIKNESWARY A/P SELVARAJOO Bendahari : PN. VIKNESWARY A/P SELVARAJOO Pusat Sumber : PN. RIDZUAN BIN MAT ALI 15 . PUVANESWARY A/P NACHIMUTHU Bilik PJ : EN. Membuat pelaporan pencapaian dan berkesanan program. MOGANA DESS A/L VALLAVAN Bilik Komputer : EN.

12. K.02. 12 MENGHARGAI BUKU SPBT -13.12 MALAYSIA 4 PN.01.12 TEKNOLOGI 13 CIK.02. Merancang dan mengkaji keperluan program yang bersesuaian dan berkala.01.03.PERKEMBANGAN 30.HORMAT MENGHORMATI 03.12.01.03.KEPENTINGAN SUKAN 23.12. Melaksanakan program mengikut jadual.03.03.12) 12 PN.KEGUNAAN BAH.KESIHATAN DIRI 09.12 DEPAN 5 CIK. INGGERIS 10.03.02. JAYANTI 05. PUVANESWARY 26.12 8 Y 20. S.12.01.12 9 PN.12 12 PN.KERAJINAN 17.12.PERANAN MURID DALAM 16 . K.01.12 -16.01.12 2 CIK.03. PUVANESWARY 23.12.12.12. ROSEMARY 29. N.01.12 3 PN. KALAIVANEE 27. S.03.04.12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (12. VIKNESWARY 30.MENABUNG DEMI MASA 27.KEBUDAYAAN MALAYSIA 02. K. K.01.RIDZUAN 06.12.KE ERA PENDIDIKAN 06.PERPADUAN 24.02.12 7 X 13.12.02.SISTEM PENDIDIKAN 20. VIKNESWARY 02.12.01.12 6 EN.12.02. S.02.03. S.03. N. JAYANTI 09.12 12 CIK. JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2012 TOPIK UCAPAN BIL NAMA TARIKH 1 PN. KALAIVANEE 04. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 Bidang Tugas 1. 2. ROSEMARY 16.02.

KEPENTINGAN MAKANAN 25.09.12 15 X 16.12.12.HARI IBU 11.04.09.12.09. S. ROSEMARY 14. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 06.12 -24.07.06.04.05. KALAIVANEE 30.06.12.12-08.PERMAINAN TRADISIONAL 20.08.04. JAYANTI 07.05.12 MELAYU 20 PN.05.08. S.12. KALAIVANEE 03.07. S. JAYANTI 09.05.04.04.12 17 PN.07. N. ROSEMARY 17.05.06.12 24 PN.07.05.04.12- KEPENTINGAN KOMPUTER 10. VIKNESWARY 30.07.08. PUVANESWARY 23.12.12 16 Y 23.PAKAIAN YANG SOPAN 29.12 34 PN.12) 31 Y 27.09.12 PELAJARAN 14 EN.12.12.12 32 PN.12.07.12 25 CIK.12) 21 EN.12 18 CIK. S.MENGENALI POTENSI DIRI 30 17.KEBERSIHAN DIRI 27. K.12 28 CIK.07. KALAIVANEE 02.08.MORAL DALAM DIRI 22.12.KESELAMATAN 15.12 29 EN. K.06.12 X 13.KEPENTINGAN BAHASA 18.08.06.04. JAYANTI 10.06.12 22 X 18.12.07. HARI KEMERDEKAAN 31.12. PUVANESWARY 21.12 19 PN.12.SAYANGI KELUARGA ANDA 13. K.RIDZUAN 06.12.07.12.05.08.RIDZUAN 09. CITA-CITA 21.12 27 PN. SAINS DAN TEKNOLOGI 14. K.12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (21.12 23 Y 25.12 26 PN.12.12.12 SEMULAJADI CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28. K.MAKANAN SEIMBANG 06.12 33 CIK.12.12 17 .KEPIMPINAN 13.BERSENAM SELALU 03.12. ROSEMARY 16. K.DISIPLIN MURID 27.RIDZUAN 11.09.07.04.MASA ITU EMAS 20.08. MENCINTAI ALAM SEKITAR 07. N.09.12.HARI PEKERJA 04.08.08.05.

12. 4.13 Slogan JPN & PPD & Sekolah 3. MENGENALI MALAYSIA 02. VIKNESWARY 01.2 Memastikan persediaan perhimpunan teratur dan lancar.12.12 LOGIK&TERBUKA 40 PN. KALAIVANEE 29.10 Penyampaian Sijil / Hadiah (jika ada) 3.3 Nyayian lagu Negaraku 3. 3.12.12.10. K. Guru bertugas juga dikehendaki: 4.10.10.11 Ucapan guru lain jika ada 3.7 Persembahan Murid 3.12.12. PENTINGNYA HIDUP 28. BERFIKIRAN 26. K. MENCINTAI SEKOLAH 05.10. CUTI-CUTI MALAYSIA 09. BUDAYA MEMBACA 12.5 Nyayian lagu Sekolah 3.12 Ucapan GK/GB 3. S.10.09.12 39 Y 22.10.14 Bersurai 4. 2. 4.3 Memastikan murid beratur dan bergerak ke kelas dengan teratur selepas 18 .1 Bacaan Doa 3.8 Laporan guru bertugas yang lepas 3.10.9 Ucapan guru bertugas minggu berkenaan 3.12 38 X 15.10. Mengendalikan perhimpunan rasmi setiap pagi isnin dan hari dijalankan perhimpunan khas sekolah.4 Nyayian lagu Negeri Perak 3.2 Bacaan Ikrar 3. N.6 Rukun Negara 3.12 37 EN.1 Datang 10 minit sebelum loceng pertama berbunyi setiap pagi dan 10 minit selepas loceng baik dibunyikan.09. PUVANESWARY 24.RIDZUAN 08.11.12 41 CIK.11.11.12 BERJIRAN 36 CIK. Atucara perhimpunan Isnin: 3. PENGORBANAN 19.12.12 PANDUAN GURU BERTUGAS MINGGUAN 2012 1. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 35 PN. Menjalankan tugas harian dari hari Isnin hingga Jumaat kecuali hari cuti dan hari kelepasan am.10. JAYANTI 05.

Murid yang perlu balik awal hendaklah direkodkan dalam Buku Rekod Keluar dengan mendapat kebenaran GB atau GK. Guru bertugas dikehendaki membuat laporan ringkas di dalam Buku Laporan Harian setiap hari sepanjang minggu bertugas. Menghantar Buku Laporan Harian dan Buku Laporan RMT setiap hari Jumaat sebelum balik untuk ditandatangani oleh Guru Besar. 19 . Memberi perihatin kepada kebersihan dan keselamatan kawasan sekolah. 8. bilik darjah. 6. 10. kantin. Guru bertugas juga perlu menyelia dan melapor pengurusan RMT setiap hari dalam Buku Laporan Harian RMT. 9. 7. 5. PENGURUSAN PENTADBIRAN SEKOLAH 2012 perhimpunan. Guru bertugas perlu peka dan perihatin dengan masalah murid dan mengambil tindakan sewajarnya serta melaporkan sebarang kejadian dalam kawasan sekolah kepada pihak pentadbir. bilik-bilik khas dan tandas.