You are on page 1of 5

LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Upsr/pmt 01

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH

INSTRUMEN PEMANTAUAN (SENARAI SEMAK) UPQ4-42
PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH
PENDIDIKAN ISLAM - PAFA

Nama dan alamat sekolah : _______________________________________________

Panduan :
Sila bulatkan pada skor yang berkaitan

Bil Perkara 1 2 3 4 Catatan
A Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah
1 Carta Organisasi disediakan dengan lengkap 1 2 3 4
2 Petugas Pentaksiran telah dilantik secara rasmi 1 2 3 4
3 Minit mesyuarat disediakan 1 2 3 4
B Dokumen Kurikulum & Pentaksiran
4 Surat pekeliling PBS PAFA difailkan 1 2 3 4
5 Manual Pengurusan Pentaksiran PAFA UPSR 1 2 3 4
6 Buku Panduan PAFA difailkan 1 2 3 4
C Pelan Tindakan Pentaksiran
7 Disediakan dan difailkan 1 2 3 4
8 Dipamerkan untuk makluman murid 1 2 3 4
D Pelaksanaan Pentaksiran
9 Semasa / di luar waktu pengajaran & pembelajaran 1 2 3 4
E Portfolio murid
10 Borang Pencapaian Individu murid disediakan 1 2 3 4
11 Borang Berkelompok disediakan 1 2 3 4
F Fail Pentaksir
12 Borang Pencapaian Individu murid difailkan 1 2 3 4
13 Borang Berkelompok difailkan 1 2 3 4
14 Disimpan dengan selamat 1 2 3 4
G Fail Penyelarasan Pentaksir
15 Surat Perlantikan Pentaksir 1 2 3 4
16 Borang maklumat pentaksir & agihan tugas 1 2 3 4
pentaksiran difailkan.
H Pemantauan Dalaman
17 Laporan pemantauan pentaksiran oleh pentadbir 1 2 3 4
18 Dokumen pemantauan difailkan 1 2 3 4
I Taklimat dan pemakluman
19 Taklimat kepada murid dilaksanakan 1 2 3 4
20 Surat makluman kepada ibu bapa telah diedarkan 1 2 3 4

Panduan Skor:
4 - Sangat Memuaskan
3 - Memuaskan
2 - Kurang Memuaskan
1 - Tidak Memuaskan

Tel : ____________________________________ Tandatangan :______________ Tarikh : __________________ .Ulasan Pemantau: Nama Pemantau : _________________________________________________ Jawatan : ________________________________________________________ Nama Jabatan / Sekolah :___________________________________________ No.

Kelemahan : 3. Lampiran D FPP2 / 01 LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA FORMAT PELAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN NAMA DAN ALAMAT NO TELEFON : SEKOLAH : NO FAX : NAMA DAN JAWATAN NO TELEFON : PEMANTAU LUARAN : NO. Tindakan : 4. Cadangan : Disahkan Oleh : ……………………………… Tarikh : Tandatangan dan Cop Pengetua ………………………………… Tarikh : Tandatangan dan Cop Pemantau . FAX : KOMEN DAN CADANGAN 1. Kekuatan : 2.

... Kelemahan : 3......... Kekuatan : 2... Tarikh :.. Cadangan : Tandatangan Pemantau..... Lampiran E LAPORAN PEMANTAUAN DALAMAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH PERKARA ASAS FARDU AIN (OLEH PENTADBIR SEKOLAH) NAMA SEKOLAH : NAMA DAN : JAWATAN PEMANTAU : NAMA PENTAKSIR : KELAS / TAHUN : DAPATAN PEMANTAUAN KOMEN DAN CADANGAN: 1. ………………………………........... (Cop Jawatan) LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA Upsr/pmt 02 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH FORMAT LAPORAN PEMANTAUAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH ........ Tindakan : 4..

Kelemahan 3. Kekuatan 2. Memastikan pelaksanaan program PBS berjalan lancar 2. Tindakan 4. Cadangan Tandatangan Pemantau Luar / Dalaman Tandatangan Pengetua / Guru Besar __________________________ ___________________________ (Nama Pemantau) (Nama dan cop Pengetua / Guru Besar) Tarikh . 3. Memastikan pentaksiran dilakukan mengikut prosedur dan jadual yang ditetapkan. DAPATAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PBS (Laporan ini dikemukakan kepada sekolah dan JPN) Nama dan alamat sekolah: Kod Sekolah: Tarikh: Nama Pemantau: Objektif Pemantauan: 1. Untuk mendapatkan maklumat pelaksanaan program PBS dan menyampaikan laporan kepada urus setia di JPN DAPATAN PEMANTAUAN Komen dan Cadangan Aspek yang perlu diberi fokus dalam melaporkan dapatan: (Rujuk kepada Instrumen pemantauan) 1.