You are on page 1of 3

____________________________________________________________________

___________
3. Sok disebut naon wae ngaran kai kaboa teh?
___________________________________________
4. Naon bedana kai kaboa jeung kai sejenana?
____________________________________________
5. Naon sababna urang kudu ngamumule jeung miara
Ulangan Akhir Semester (UAS) leuweung?_____________________________
Tahun Pelajaran 2017 – 2018
II. Cakra (x) jawaban anu pang benerna!
No : .................................................. 1. Kecap di handap ngagunakeun rarangken –ar-, kajaba ....
Nama : .................................................. a. galambar c. aracan
SD : .................................................. b. barudak d. aramis
2. Kecap di handap ngagunakeun rarangken –al-, kajaba ....
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda a. aralus c. lalendo
Kelas/ Semester : VI (Enam)/ 1 (Satu) b. arapal d. lalieur
Hari/ Tanggal : .................................. 3. Ulah sok (kasep)jadi lalaki teh!
Waktu : 90 menit Kecap kasep kuduna ditulis ....
a. gumasep c. kumasep
Baca sing taliti! b. karasep d. kasep-kasep
KAI KABOA 4. Cara nulis rarangken –in- di handap ieu bener, kajaba ....
Saha nu apal kai kaboa? Kai kaboa nya eta ngaran salah sahiji tangkal nu ayana di a. sinerat c. tinulis
Cikabodasan – Sancang. Istilah kaboa tina asal kecap “boa-boa” anu ditujukeun kana hiji b. sinatria d. binatu
tempat. Kabeneran di eta tempat loba tangkal kai anu ngajajar, rupa, jeung jangkungna 5. Yudi mah junun pisan mancen tugas teh.
meh sarua. Kecap jejem saharti jeung kecap ....
Kana eta kai kaboa aya oge anu nyebut kai panca warna, kai seureuh wulung, jeung a. jujur c. sigep
kai hanjuang koneng. Tina sababaraha ngaran kaboa, anu kiwari aya di leuweung Sancang b. jejem d. tanginas
nya eta kaboa wulung. Rupana bodas jeung beureum. Bodas aya dina warna kaina, sedeng 6. Caritaan di handap mibanda harti injeuman, kajaba ....
beureum aya dina warna geutahna. Upama eta kai dikadek, bakal kaluar geutah anu a. Ulah ngeupeul ngahuapan maneh atuh!
rupana beureum siga getih. c. Murid salikur mah tangtu kageroh atuh!
Luyu tur pantes mun eta kai kabao jeung leuweung Sancangna dimumule ku urang b. Tong parasea ari jeung dulur atuh, Jang!
balarea. Dipiara jeung dijaga kalastariannana. d. Hayu urang dengkek, si Jatnika euy!
Dirope ku Ki Bangbang tina: 10 Folklor Desa Sancang 7. Kalimah anu nuduhkeun rupa-rupa barang nya eta ....
a. gumbira jeung sedih ngajadi hiji
I. Jawab pananya di handap sing jentre! c. sarah bawa palid mani patoleksak
1. Di Wewengkon kabupaten naon ayana leuweung Sancang? b. Jalan raya ka Singaparna rata
_______________________________ d. hayam jago raong kongkorongok
2. Kai kaboa asup kana bagean tatangkalan. Sebutkeun ku hidep tilu ciri nu mandiri
tina tatangkalan! 8. “Ceu, abdi moal tiasa ka uleman, margi aya pamengan.”
Caritaan di luhur ngebrehkeun rasa ....

. weruh sadurung winara d. katugenah 9.. Bupati c... halu c.. Kang Mahdi rek mugar imah... Ngaraas teh sing ati-ati. Nuduhkeun ngaran barang tina bahan anu dijieunna. margi . d. sangkan . mani parahul-rahul kitu!” d. nu rek dipake nipung teh cicingna tambleg.. teu hayang b...... mais peda dina hawu 21.. kasampak c. kajaba ... bakal kotokeun kaasup jalma takabur 10. bodo Kecap teu kabedag mibanda harti ... jeung canggih c. Jalma nu hayang kapuji a... ngaliwet make kastrol d. 26... a... reorganisasi a. “Pakarangan teh mani lega!” d. sakumaha beuratna oge tara kabawa 25. paanggang d. Asmarandana 11. Kecap amprok mibanda harti . . Wirangrong c.. teu kaduga d. Jalma anu rajin maca buku tangtu . Ngiciprit mapay jalan satapak. b.. panasaran c.... calakan c... patumpak-tumpak Kecap basajan mibanda harti .. teu boga c. nya eta . 24. Bupati nandeskeun. Pagawean ngalarapkeun iptek dina kahirupan sapopoe nya eta . loba kanyaho c.. “Najan pateterean oge.. keur dipigawe b. nyarios sareng pun nini mah kedah rada tarik.. sakumaha beuratna acan tangtu kabawa b.. minyak wijen d. moal dipigawe d. bageur!” 16.. “Punten wae Ceu. katumpakan 13. geus dipigawe c..” b. a. teu ingeuh ... “Wah. kajaba . mesin. ngagunakeun... 23. tuntas a.. sakumaha beuratna oge tangtu kabawa b.. inyana geus torek pisan Jejer caritaan di luhur nya eta .. tutumpakan c.. reurbanisasi d. c. teu purun d. inyana geus kurang denge d.. kaayaan b. “Basajan pisan dangdanan Mang Jalil teh.. “Neng Devi teh kedah getol ngapalkeun.. Nyai!” b. Angkat ngagandeuang. coet a. pabrik. b. minyak kalapa c.. Dangdanggula a. atuh!” c... tentara c. Rarata heula taneuhna. jeung canggih b. rudin a. Jang! b.. nyangu make raiskuker c. nipung beas dina lulumpang a.. Tentara koalisi tuntas naklukeun Irak. b.. jubleg d. acan dipigawe 17.. jeung mesin a. Sanggeus aya program . reboisasi Pupuh di luhur nya eta .. 28. reformasi c.. papanggih 15. b.. Najan sakumaha beuratna oge moal burung kabawa. b. anjeunna parantos goblog c. sakumaha beuratna oge moal kabawa a.. pinter a. hawu 12.. kiwari gunung Galunggung jadi hejo deui. yen hirup basajan hade pisan. minyak sereh a.. c. ngagunakeun... kajaba .. b. 22. Kalimah nu saharti jeung caritaan di luhur nya eta . kabingung b. sopan c. minyak jalantah 20.. hirup 18. jaman.. “Piraku teu kabedag meuli buku pangaji sarebu-rebu acan!” a.. ditumpakan d. Kalimah di handap ngagunakeun rarangken pa-. a.. Kalimah nu ngagunakeun istilah leumpang. b... basajan Maksud kecap rada kirang dina caritaan di luhur nya eta .. rapekan d.. Kuring amprok jeung manehna di lembur singkur.... koalisi d. Maskumambang d. 14... sampeur d. anjeunna parantos kirang dangu a. jadi kutu buku dieuleuh-euleuh ku batur b.. sakodi a. Caritaan di luhur nuduhkeun pagawean anu .... Jaman ayeuna loba pabrik ngagunakeun mesin canggih. mesin. a... Kang Iwan ngungkug.. Kecap nu ngagunakeun rarangken sa-. salaki c... a. Kecap dina kalimah di luhur nu asalna tina basa deungeun nya eta . “Tong hayang paloba-loba. kapaksa badarat wae ka lembur teh.... sangray b. mahiwal b... margi rada kirang. a. sederhana d. nandeskeun d. Kecap dina kalimah di luhur nu kaasup kana istilah industri nya eta .. Sabab suwung ku . 27.. geus. a.. mesin. jeung canggih d. naklukeun b... 19.

moal ___________________________________________________ 5. tara _______________________________________________________ 2.. Caritaan di handap ngagunakeun kecap panganteur pagawean. jabi deuih ________________________________________ 4. Jalma nu mibanda sifat _____________________ sok ngaku kana kasalahan dirina. Waktu balik ti sakola hujan poyan d. Saalus-alusna barang ti loak. Antep wae sina indit sorangan c. Tambah deui sanguna Ceu Isah! 30. Euleuh-euleuh. . kajaba .29. Peletak diteke satakerna b. hing ceurik d.. Sagalak-galakna macam. Inyana ngan regot bae nginum c.... Caritaan di handap ngagunakeun kecap panambah.. Unang oge rek milu maca sajak b. mung ukur ________________________________ 3. kajaba . a. Punten wae tuang teh teu aya pisan rencangna. Mangga linggih heula ka saung butut. Eusian sing merenah! 1. aya kasebeleun III. Gebut labuh kana leutak. a.