You are on page 1of 3

KETAKSAMAAN LINEAR

Jawab semua soalan di bawah.

1. Bandingkan pasangan nilai yang berikut dengan menggunakan ‘lebih besar daripada’ atau
‘kurang daripada’ supaya menjadi pernyataan benar. Kemudian, tulis ketaksamaan bagi setiap
pernyataan dengan menggunakan symbol ‘<’ atau ‘>’.

(a) 9 -4

1 3
(b)
6 5

1
(c) −1 -2
7

(d) -0.8 0.4

Seterusnya. (a) m -9 Jawapan: (b) 3. Perihalkan hubungan antara m dengan nombor yang diberi dalam garis nombor dengan menggunakan ‘kurang daripada’ atau ‘lebih besar daripada’. terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu.5 m Jawapan: (c) m 12 Jawapan: (d) V -25 m Jawapan: .2.

Ketaksamaan Garis nombor X>3 3 X ≤ -1 4≥X -5 ≥ X .3. Tulis ‘Benar’ atau ‘Salah’ bagi perwakilan berikut.