JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa

A. MAKLUMAT SEKOLAH 1 Nama dan Alamat Sekolah:

1

2. Kod Sekolah:
2

3. Negeri:
3

Johor Kedah Kelantan Melaka N.Sembilan Pahang

= 01 = 02 = 03 = 04 = 05 = 06 =1 =4

P.Pinang Perak Perlis Selangor Terengganu

= 07 = 08 = 09 =10 =11

Sabah Sarawak WP K.Lumpur WP Labuan WP Putrajaya
alPedalaman

=12 =13 =14 =15 =16

4. Lokasi:
4

Bandar Pulau

Luar Bandar

=2

=3

5. Gred Sekolah:
5

Gred A

=1

Gred B

=2

SKM*

=3

*Sekolah Kurang Murid

6. Jenis Sekolah:
6

SK SOAP*
*Sekolah Orang Asli & Penan

=1 =4

SJKC

=2

SJKT

=3

7. Bilangan guru yang mengajarkan LINUS:

Literasi sahaja
7

Numerasi sahaja
8

Literasi dan Numerasi
9

1

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa

8.

Bilangan murid Tahun 1

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L
10

P
11

L
12

P
13

L
14

P
15

L
16

P
17

9. Bilangan murid Program LINUS yang telah mengikuti Program Prasekolah

Jenis Prasekola h

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L i.KPM
18

P
19

L
20

P
21

L
22

P
23

L
24

P
25

ii.Perpad uan
26 27 35 28 36 29 37 30 38 31 39 32 40 33 41

iii.Kemas
34

iv.Swast a
42 43 44 45 46 47 48 49

10.

Bilangan murid menguasai Literasi dan Numerasi (Lulus Saringan)

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L
50

P
51

L
52

P
53

L
54

P
55

L
56

P
57

11.

Bilangan murid LINUS Tegar

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L
58

P
59

L
60

P
61

L
62

P
63

L
64

P
65

2

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa

12. Bilangan murid berkeperluan khas (telah mendapat pengesahan doktor)

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L
66

P
67

L
68

P
69

L
70

P
71

L
72

P
73

13.

Bilangan murid yang mengikuti program LINUS
Melayu / Bumipute ra Cina India LainLain

L
74

P
75

L
76

P
77

L
78

P
79

L
80

P
81

14.

Bilangan murid Literasi sahaja
Melayu / Bumipute ra Cina India LainLain

L
82

P
83

L
84

P
85

L
86

P
87

L
88

P
89

15.

Bilangan murid Numerasi sahaja
Melayu / Bumipute ra Cina India LainLain

L
90

P
91

L
92

P
93

L
94

P
95

L
96

P
97

16.

Bilangan murid Literasi dan Numerasi

3

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa

Melayu / Bumipute ra

Cina

India

LainLain

L
98

P
99

L
100

P
101

L
102

P
103

L
104

P
105

B. PENGURUSAN Arahan: Sila tandakan 1 atau 2 pada petak yang berkenaan, 1 = YA BIL 2 = TIDAK ITEM 1 ATAU 2 CATATAN

KEPIMPINAN
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Guru Besar/wakil menerima taklimat Program LINUS daripada PPD
106

Guru Besar /wakil menyampaikan taklimat pelaksanaan Program LINUS kepada semua guru
107

Guru Besar menyediakan perancangan berkaitan Program LINUS
108

Jawatankuasa Program LINUS / jawatankuasa lain yang berkaitan ada ditubuhkan
109

Program LINUS dilaksanakan selaras dengan Carta Alir Saringan Murid
110

Program LINUS dilaksanakan berdasarkan Model Pengurusan Kelas Program LINUS Jika tidak, nyatakan..................... Program LINUS dilaksanakan mengikut jadual yang ditetapkan (waktu BM dan waktu Matematik) Jika tidak, nyatakan..................... Program Perkembangan Staf berkaitan Program LINUS dilaksanakan Penyeliaan P&P Program LINUS dilaksanakan oleh GB/PK secara formal Maklum balas penyeliaan P&P oleh GB/PK 4

(Nyatakan model lain yang digunakan) 111 112 (Nyatakan cara lain yang digunakan) 114

113

115

116 117

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa BIL ITEM digunakan untuk penambahbaikan 27 28 Sekolah menerima Modul P&P yang dibekalkan oleh KPM
118

1 ATAU 2

CATATAN

29

Guru Besar menentukan sejumlah peruntukan untuk Program LINUS daripada Bantuan Perkapita (PCG) mata pelajaran (BM, Matematik, Pendidikan Khas dan Bimbangan danKaunseling) Peruntukan PCG mata pelajaran BM, Matematik, Pendidikan Khas dan Bimbingan dan Kaunseling mencukupi untuk menampung Program LINUS Pengurusan sekolah mengambil inisiatif untuk menyediakan ABM / BBM

119

120

30 31

121

ABM / BBM yang disediakan oleh Pemulihan Khas / Prasekolah / Pendidikan Khas / sumber lain dimanfaatkan untuk Program LINUS
122

32 33

Rekod profil murid LINUS disediakan (dimuat turun daripada Sistem Maklumat Murid)
123

Guru Besar mendapat kerjasama / pakatan / bimbingan / maklum balas pelaksanaan Program LINUS daripada PPD atau / dan FasiLINUS
124

34

Perkembangan pelaksanaan Program LINUS (murid dan aktiviti) dijadikan salah satu agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat
125

(Nyatakan kekuatan dan/atau kelemahan bagi aspek kepimpinan)
126

GURU
35 36 Semua guru Program LINUS telah menghadiri kursus / latihan dalaman
127

Guru Pemulihan Khas mencukupi (1 guru : 15 murid LINUS Tegar) Jika tidak, nyatakan nisbah sebenar.........

128

Jika ‘tidak’ isikan bilangan murid LINUS Tegar dalam kelas Kelas 1:..........murid 129a Kelas 2 ..........murid 129b

5

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa BIL ITEM 1 ATAU 2 CATATAN
(jika ada)

37

Guru LINUS (Literasi) terdiri daripada guru yang beropsyen / berpengalaman mengajar mata pelajaran Bahasa Malaysia
130

38 39 40 41 42 43 44

Guru LINUS (Numerasi) terdiri daripada guru yang beropsyen / berpengalaman mengajar mata pelajaran Matematik Guru yang mengajar murid LINUS Tegar terdiri daripada guru beropsyen Pemulihan Khas Guru LINUS mendapat bimbingan daripada FasiLINUS

131

132

133

Guru LINUS menggunakan Modul P&P yang disediakan oleh KPM
134

Guru ‘paling sesuai’ diberi tanggungjawab mengajar murid LINUS
135

Guru LINUS melengkapkan senarai semak kemajuan pencapaian murid LINUS
136

Guru LINUS menyediakan ABM / BBM untuk P&P LINUS
137

(Nyatakan kekuatan dan/atau kelemahan bagi aspek guru)

138

MURID
45 46 47 Murid LINUS telah melalui proses saringan Literasi dan Numerasi
139

Murid LINUS Tegar dikenal pasti Semua murid yang dikenal pasti oleh guru sebagai murid berkeperluan khas telah mendapat pengesahan doktor (*TB sekiranya ‘Tidak Berkaitan’)
140 142 (Nyatakan bilangan murid yang dikenalpasti oleh guru) 141 (Nyatakan bilangan yang dibawa oleh ibu bapa/penjaga bertemu doktor)

6

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa BIL ITEM 1 ATAU 2 CATATAN
143

(Nyatakan kekuatan dan/atau kelemahan bagi aspek murid)

144

IBU BAPA / PENJAGA / KOMUNITI
48 49 50 Ibu bapa / penjaga kepada murid yang perlu mengikuti Program LINUS telah dimaklumkan
145

Ibu bapa / penjaga memberikan kerjasama dalam pelaksanaan Program LINUS
146

Komuniti / agensi lain / NGO / individu memberikan sumbangan bagi menjayakan Program LINUS Jika ya, nyatakan....................
147

(Nyatakan bentuk sumbangan yang diberi) 148

(Nyatakan kekuatan dan/atau kelemahan bagi aspek ibu bapa/ penjaga/ komuniti)

149

PRASARANA
51 Bilik Khas LINUS diwujudkan (sekiranya ada kemudahan bilik darjah) *TB sekiranya ‘Tidak Berkaitan’
150

52 53

Ruang / sudut LINUS disediakan
151

Bilik Pemulihan Khas dimanfaatkan
152

(Jika TIDAK, nyatakan sebabnya) 153 (Nyatakan bilik lain yang digunakan) 155

54

Bilik-bilik lain digunakan (sekiranya tiada bilik khas LINUS)
154

(Nyatakan kekuatan dan/atau kelemahan bagi aspek kemudahan ICT dan prasarana)

156

7

JNJK/K/133/10 Untuk diisi pemeriksa

Nama Pemantau

:
157

Alamat Pejabat

:

15 8

Tarikh Pemeriksaan

:
159

8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful