You are on page 1of 4

செகாமட் மாவட்டத் தமிழ்ப்பள்ளிகளின் தலைலமயாெிரியர் மன்றம்

MAJLIS GURU BESAR SJK ( TAMIL ) DAERAH SEGAMAT

UJIAN BULANAN TAHUN 6

FEBRUARI 2017

BAHASA TAMIL – PENULISAN ( 037 )

1 JAM 15 MINIT

அலைத்துக் ககள்விகளுக்கும் கட்டலளக்ககற்ப விலடயளிக்கவும்

BAHAGIAN NO.SOALAN MARKAH

BAH.A / 10

BAH.B / 15

BAH.C / 25

JUMLAH BESAR / 50

சபயர் : _______________________________

À¢Ã¢× þ ±É ãýÚ À¢Ã¢×¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ. À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø [ 10 ÒûÇ¢¸û ] À¼ò¾¢ø ¸¡Ïõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û ±Øи.  À¢Ã¢× þ À̾¢Â¢ø ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ þÃñÎ §¸ûÅ¢¸Ç¢ø ²¾¡¸¢Öõ ´ýÈÛìÌ ÁðÎõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ §ÅñÎõ. 1) ______________________________________________________________________________ 2) ______________________________________________________________________________ 3) ______________________________________________________________________________ 4) ______________________________________________________________________________ 5) ______________________________________________________________________________ .  À¢Ã¢× « ÁüÚõ À¢Ã¢× ¬ §¸ûÅ¢¸ÙìÌì ¸ð¼¡Âõ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸ §ÅñÎõ.¦À¡Ðì¸ð¼¨Ç:  þ째ûÅ¢ò¾¡û À¢Ã¢× «. À¢Ã¢× ¬.

À¢Ã¢× ¬ : ÅÆ¢¸¡ðÊì ¸ðΨà [ 15 ÒûÇ¢¸û] ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀðÎûÇ À¼ò¾¢üÌ ²üÀ 80 ¦º¡ü¸ÙìÌì ̨È¡Áø ´Õ சிறு¸¨¾ ±Øи. .

¸ðΨà 120 ¦º¡ü¸ÙìÌû ̨È¡Áø þÕì¸ §ÅñÎõ. தமிழ்ப்பள்ளியில் பயில்வதால் மாணவர்கள் அடையும் நன்டமகள் «øÄÐ 2. பள்ளி கருவூலடமயத்தில் செயலாளர் என்ற முடறயில் உம பதிப்பகத்தின் அச்ெகத்டதச் சுற்றிப் பார்க்க அனுமதி ககாரி அந்நிறுவனத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதுக . 1. À¢Ã¢× þ : ¾¢Èó¾ÓÊ×ì ¸ðΨà [ 25 ÒûÇ¢¸û] ¸£ú측Ïõ 1 மற்றும் 2 ¬¸¢Â ¾¨ÄôÒ¸Ùû ²¾¡¸¢Öõ ´ýறி¨Éò ¦¾Ã¢× ¦ºöÐ ¸ðΨà ±Øи.