EAAHNIKH ~HMOKPATIA

E.EnElrON
A8~va ~3(lO l'2..£) l:(-
npOe;TOV An: ~~t~
np6Eopo TOUsonvv
K.Iwt"~PlO MnEpa[~11
An.nauAou 12
Mnpouot

Kotvortolncn: krrpucour; LuMoyoue;

A~lonllE KUPlEnpOEOpE,

To lllolKllnKo LUIlPOUAlOTOUnavEMllviou laTplKou LuMoyou KaHI Til cuvecpicori TOUTile;
napaOKEU~e;20.10.2017, oU~~TlloE rnv aL¢VlOlaonK~ avaKoivwo~ one (TEAEOlypa¢lKou runou), Yla
OUIl4JIl¢lOIlO O¢ELAWVTWVnapoxwv epvnornpicxdrv KaLKAlVlKoEpyaOTIlPlaKwv laTPWVKaLEKTOe;
TWV
nvuoepousvtov ornv un' apl81l.2362j20.10.2017 EnLOTOMIlae;, cnooaorce:

- TOKo unepnusplcc Yla TO10% TWVreoooptov Et"WV,TO onolo napaKPaT~8llKE KaLllEt"a va
aKoAou8~OEl 0 OUIl4JIl¢lOIlOe; IlE TO clawback 2013-2015.

- Na a¢aLPE80uv ana TO clawback TOU2015, Ol O¢ELAEe;
TWVTPlWVIlIlVWV nou napaKpaT~8llKav npoc
TOUe;napoxoue; ana TOVEOnvv EVTOe;
TOU2016.

- H KampoM TWVO¢ELAOIlEVWVnootov, va npaYilaTOnOlll8Ei OE120 06oElC;.

Ka8E napoxoe; ornv EXEloicvorinore all¢lpoAia vur rc noon OUIl4JIl¢lOIlOU va Strrrumooet ne;
EnL¢UAa~ElC;TOUornv apllOoLa nElll.

Na XPllolllonol~oEl enlonc Ka8E npoodiopo IlEOOaKoll1l KaLolKaOTlKo, npoe; cnoxcrcoroon Ka8E
aOlKiae;.

'EXOUIlETil PEPaLOTIlTa,aMa KaL~IlTaIlE EnLTaKnKa, on 11 ao¢uKnK~ KaLEKTOe;KaVOVWVolKaiou
np08EOilia TWVTPlWVIlIlEPWV 8a napaTa8Ei, Ka8000v slvm npaKnKWe; uSuvrrrov OTa OTEvanutn
nEpl8wpla va vlvei EAEYXoe;
TWVOTOlXEiwv.

1n~"""'~AAoro~ (II.I.~.)
IIAOYT APXOY 3 & Y'I'HAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662, FAX: 2107258663
PANHELLENlC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUT ARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.I1PQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrILTHPIO: pislog@pis.gr • ME8NEL: pisinter@pis.gr, pisinteri@pis.gr
MHXANOrPA<I>HLH:pismember@pis.gr