You are on page 1of 3

Inno​ ​a​ ​Venere

1. Aèneadùm​ ​genetrìx​​ ​1​,​ ​|​ ​hominùm​ ​divùmque​​ ​2
volùptas​​ ​3​,
2. àlma​​ ​4​ ​Venùs,​ ​|​ ​caelì​ ​subtèr​ ​|​ ​labèntia​​ 5
​ ​ ​sìgna
3. quaè​ ​mare​ ​nàvigerùm,​ ​|​ ​quae​ ​tèrras​ ​frugiferentis
4. còncelebràs,​ ​|​ ​per​ ​tè​ ​quoniàm​ ​|​ ​genus​ ​òmne
animàntum
5. còncipitùr​ ​|​ ​visìtque​​ ​6​ ​exòrtum​ ​|​ ​lùmina​ ​sòlis:
6. tè​​ ​7​,​ ​dea,​ ​tè​ ​fugiùnt​ ​|​ ​ventì,​ ​te​ ​nùbila​ ​càeli
7. àdventùmque​ ​tuùm,​ ​|​ ​tibi​ ​suàvis​ ​daèdala​​ ​8​ ​tèllus
8. sùmmittìt​ ​florès,​ ​|​ ​tibi​ ​rìdent​ ​aèquora​ ​pònti
9. plàcatùmque​ ​nitèt​ ​|​ ​diffùso​ ​lùmine​ ​caèlum.
10. Nàm​ ​simul​​ ​9​ ​àc​ ​speciès​ ​|​ ​patefàctast​ ​vèrna​ ​dièi
11. èt​ ​reseràta​ ​vigèt​ ​|​ ​genitàbilis​ ​àura​ ​favòni​​ ​10​,
12. àeriaè​ ​primùm​ ​|​ ​volucrès​ ​te,​ ​dìva,​ ​tuùmque
13. sìgnificànt​ ​initùm​ ​|​ ​percùlsae​ ​còrda​ ​tuà​ ​vi.
14. Ìnde​ ​feraè​ ​pecudès​​ ​11​​ ​|​ ​persùltant​ ​pàbula​​ ​12​​ ​laèta
15. èt​ ​rapidòs​ ​|​ ​tranànt​ ​amnìs:​ ​|​ ​ita​ ​càpta​ ​lepòre​​ ​13
16. tè​ ​sequitur​ ​cupidè​ ​|​ ​quo​ ​quàmque​ ​indùcere​ ​pèrgis.
17. Dènique​ ​pèr​ ​maria​ ​àc​ ​montìs​ ​|​ ​fluviòsque​ ​rapàcis​​ ​14
18. fròndiferàsque​ ​domòs​ ​|​ ​aviùm​ ​campòsque​ ​virèntis
19. òmnibus​ ​ìncutièns​ ​|​ ​blandùm​ ​per​ ​pèctora​ ​amòrem
20. èfficis​ ​ùt​​ ​15​​ ​cupidè​ ​|​ ​generàtim​​ ​16​​ ​saècla​ ​propàgent.
21. Quaè​ ​quoniàm​ ​rerùm​ ​|​ ​natùram​ ​sòla​ ​gubèrnas
22. nèc​ ​sine​ ​tè​ ​quicquàm​ ​|​ ​diàs​ ​in​ ​lùminis​ ​òras
23. èxoritùr​ ​|​ ​neque​ ​fìt​ ​laetùm​ ​|​ ​neque​ ​amàbile
quìcquam,
24. tè​ ​sociàm​ ​studeò​ ​|​ ​scribèndis​ ​vèrsibus​ ​èsse,
25. quòs​ ​ego​ ​dè​ ​rerùm​ ​|​ ​natùra​ ​pàngere​ ​cònor​​ ​17
26. Mèmmiadaè​ ​nostrò​​ ​18​,​ ​|​ ​quem​ ​tù,​ ​dea,​ ​tèmpore​ ​in
òmni
27. òmnibus​ ​òrnatùm​ ​|​ ​voluìsti​ ​excèllere​ ​rèbus.
28. Quò​ ​magis​ ​aèternùm​ ​|​ ​da​ ​dìctis,​ ​dìva,​ ​lepòrem;
29. èffice​ ​ut​ ​ìntereà​ ​|​ ​fera​ ​moènera​ ​mìlitiài​​ ​19
30. pèr​ ​maria​ ​àc​ ​terràs​ ​|​ ​omnìs​ ​sopìta​ ​quièscant;

41.​ ​nos​ ​èxaequàt​ ​victòria​ ​caèlo. àtque​ ​ita​ ​sùspicièns​ ​|​ ​teretì​ ​cervìce​ ​repòsta 36. quaè​ ​caput​ ​à​ ​caelì​ ​regiònibus​ ​òstendèbat 4. èst​ ​oculòs​ ​ausùs​ ​primùsque​ ​obsìstere​ ​còntra. rèicit​ ​aèternò​ ​|​ ​devìctus​​ 2 ​ 1​​ ​vùlnere​ ​amòris.​ ​ìncluta. 3.​ ​sed​ ​eò​ ​magis​ ​àcrem 9. 14. èque​ ​tuò​ ​pendèt​ ​|​ ​resupìni​ ​spìritus​ ​òre. ìn​ ​terrìs​ ​opprèssa​ ​gravì​ ​sub​ ​rèligiòne. .​ ​finìta​ ​potèstas​ ​dènique​ ​cùique 16. ìnritàt​​ ​5​ ​animì​ ​virtùtem. 5.​ ​pàcem​​ ​22​. 11. fùnde​ ​petèns​ ​placidàm​ ​|​ ​Romànis. tàlibus​ ​ìn​ ​rebùs​ ​|​ ​commùni​ ​dèsse​​ ​23​​ ​salùti. àtque​ ​omne​ ​ìmmensùm​ ​peragràvit​​ ​8​ ​mènte​ ​animòque​​ ​9​. cìrcumfùsa​ ​supèr. Èrgo​ ​vìvida​ ​vìs​ ​animì​ ​pervìcit​​ ​7​ ​et​ ​èxtra 12. mòrtalìs. 15. mùrmure​​ ​4​ ​còmpressìt​ ​caelùm. pròcessìt​ ​longè​ ​flammàntia​ ​moènia​ ​mùndi 13. Hùnc​ ​tu. quànam​ ​sìt​ ​ratiòne​ ​atque​ ​àlte​ ​tèrminus​ ​haèrens. 35. pàscit​ ​amòre​ ​avidòs​ ​|​ ​inhiàns​ ​in​ ​tè. àrmipotèns​ ​regit. Hùmana​ ​ànte​ ​oculòs​ ​foedè​ ​cum​ ​vìta​ ​iacèret 2. hòrribilì​ ​super​ ​àspectù​ ​mortàlibus​ ​ìnstans.​ ​effrìngere​ ​ut​ ​àrta 10. Quàre​ ​rèligiò​ ​pedibùs​ ​subiècta​ ​vicìssim 18. 38.31. ùnde​ ​refèrt​ ​nobìs​ ​victòr​ ​quid​ ​pòssit​ ​orìri.​ ​dìva. pòssumus​ ​aèquo​ ​animò​ ​|​ ​nec​ ​Mèmmi​ ​clàra​ ​propàgo 43.​ ​|​ ​quoniàm​ ​bellì​ ​|​ ​fera​ ​moènera​ ​Màvors​​ ​20 33.​ ​vìsus 37. 17. quèm​ ​neque​ ​fàma​ ​deùm​ ​nec​ ​fùlmina​ ​nèc​ ​minitànti 8. òpteritùr​​ ​10​. nàturaè​ ​primùs​ ​portàrum​​ 6 ​ ​ ​clàustra​ ​cupìret. Nàm​ ​neque​ ​nòs​ ​agere​ ​hòc​ ​|​ ​patriài​ ​tèmpore​ ​inìquo 42. quìd​ ​nequeàt. 7.​ ​dea. Elogio​ ​a​ ​Epicuro 1.​ ​ìn​ ​|​ ​gremiùm​ ​qui​ ​saèpe​ ​tuùm​ ​se 34. prìmum​ ​Gràius​ ​homò​ ​mortàlis​​ ​3​ ​tòllere​ ​còntra 6.​ ​|​ ​suavìs​ ​ex​ ​òre​ ​loquèllas 40. nàm​ ​tu​ ​sòla​ ​potès​ ​|​ ​tranquìlla​ ​pàce​ ​iuvàre 32.​ ​tuò​ ​|​ ​recubàntem​ ​còrpore​ ​sàncto 39.

​ ​prìma​ ​viròrum. 40. ìmpia​ ​te​​ ​12​​ ​ratiònis​ ​inìre​ ​elemènta​​ ​13​​ ​viàmque 21. èt​ ​maestùm​ ​simul​ ​ànte​ ​aràs​ ​adstàre​ ​parèntem 29. pèrfectò​ ​possèt​ ​clarò​ ​comitàri​ ​Hymenaèo​​ ​19​.​ ​ne​ ​fòrte​ ​reàris​​ ​11 20. 34. 28. Ìphianàssaì​​ ​16​​ ​turpàrunt​ ​sànguine​ ​foède 25. dèductàst. sènsit​ ​et​ ​hùnc​ ​proptèr​ ​ferrùm​ ​celàre​ ​minìstros 30. 23.L’Epicureismo​ ​non​ ​può​ ​essere​ ​accusato​ ​di​ ​empietà 19. 31. 26. 33. tàntum​ ​rèligiò​ ​potuìt​ ​suadère​ ​malòrum. nàm​ ​sublàta​ ​virùm​ ​manibùs​ ​tremibùndaque​ ​ad​ ​àras 35. dùctorès​ ​Danaùm​ ​delècti. èx​ ​utràque​ ​parì​ ​malàrum​ ​parte​ ​profùsast.​ ​quod​ ​còntra​ ​saèpius​ ​ìlla 22. àspectùque​ ​suò​ ​lacrimàs​ ​effùndere​ ​cìvis.​ ​non​ ​ùt​ ​sollèmni​ ​mòre​ ​sacròrum 36. hòstia​ ​cònciderèt​ ​mactàtu​ ​maèsta​​ 2 ​ 0​parèntis. 39. quòd​ ​patriò​ ​princèps​ ​donàrat​ ​nòmine​ ​règem. 32. Ìllud​ ​in​ ​hìs​ ​rebùs​ ​vereòr. . sèd​ ​casta​ ​ìncestè​ ​nubèndi​ ​tèmpore​ ​in​ ​ìpso 38. mùta​ ​metù​​ ​18​​ ​terràm​ ​genibùs​ ​summìssa​ ​petèbat. èxitus​ ​ùt​ ​classì​ ​felìx​ ​faustùsque​​ ​21​​ ​darètur. Aùlide​ ​quò​ ​pactò​ ​Triviài​ ​vìrginis​​ 1 ​ 5​​ ​àram 24. Cùi​ ​simul​ ​ìnfula​​ ​17​​ ​vìrgineòs​ ​circùmdata​ ​còmptus 27. 37. rèligiò​ ​peperìt​ ​sceleròsa​ ​atque​ ​ìmpia​ ​fàcta. ìndugredì​​ ​14​​ ​scelerìs. nèc​ ​miseraè​ ​prodèsse​ ​in​ ​tàli​ ​tèmpore​ ​quìbat.