You are on page 1of 3

Allen, J. D. (2005).

Grades as valid measures of academic achievement of classroom
learning. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and
Ideas, 78(5), 218-223.

Dreikurs, R. (1968). Psychology in the classroom, a manual for teachers. (2nd Ed). New
York: Harper & Row.

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel. (2014). Pengurusan bilik darjah dan tingkah laku. Sha
Alam: Oxford Fajar Sdn.Bhd.

Hazwani Kamaludin. (2013 February, 13). Masalah disiplin dan tingkahlaku
bermasalah di bilih darjah. Dicapai daripada
https://www.scribd.com/presentation/125268112/Masalah-Disiplin-Dan-
TingkahLaku-Bermasalah-Di-Bilik-Darjah

Kounin, J. S. (1970). Discipline and group management in classrooms. New York: Holt,
Rinehart & Winston.

Mohd Hasani Dali, & Mohamad Johdi Salleh. (2009). Pengurusan bilik darjah. In
Noraini Idis & Shuki Osman (Eds.), Pengajaran dan Pembelajaran: Teori dan
Praktis (pp. 161.188). Kuala Lumpur: Mc Graw Hill

Mok Soon Sang. (2003). Psikologi pendidikan. Subang Jaya: Kumpulan Pendidikan
Budiman Sdn. Bhd.. Pengurusan bilik darjah. Kuala Lumpur: Mc Graw Hill

Mok Soon Sang. (2011). Psikologi pendidikan. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn.
Bhd.

Nanumathi Raj. (2013 February, 19). Langkah mengatasi masalah disiplin pelajar.
Dicapai daripada https://www.scribd.com/doc/126191676/Langkah-
Mengatasi-Masalah-Disiplin-Pelajar

Raven, J. (1977). Education, values, and society: the objectives of education and the
nature and development of competence. HK Lewis; New York: Psychological
Corp..

Selvaraj Grapragasem. (2012 November, 15). Tingkahlaku bermasalah. Dicapai
daripada https://www.slideshare.net/selva62/tingkahlaku-bermasalah-
15202311

Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub & Mohd. Zohir Ahmad (2007). Pedagogi:
strategi dan teknik mengajar dengan berkesan. Kuala Lumpur: PTS
Professional Publishing Sdn. Bhd.

Tengku Sarina Aini Tengku Kasim & Yusmoni Md. Yusoff. Bhd. (2006). Kaedah mengajar dan kemahiran interpersonal guru. . Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn.