You are on page 1of 4

КОЛОКВИЈУМ – УВОД У ОПШТУ ЛИНГВИСТИКУ, 19.01.2016.

Студент _________________________________________, бр. индекса _________________

Катедра за ____________________________________________________

1. Које је најраширеније светско писмо? ______________________

2. Како се другачије зове гласовно писмо? ___________________________________

3. Сматра се да у свету постоји око ______________ језика (упишите број).

4. Постоје четири главне класификације језика. Набројте их. ___________________

________________________________________________________________________

5. Шта је етимон? _______________________________________________________

6. Шта је народна етимологија? ___________________________________________

_______________________________________________________________________

7. Шта су језичке универзалије? __________________________________________

_______________________________________________________________________

8. Набројте бар четири језичке породице. __________________________________

_______________________________________________________________________

9. Четири основна језичка типа (према морфолошкој класификацији) су ________

_______________________________________________________________________

10. Шта су пиџини? ______________________________________________________

_______________________________________________________________________

11. Шта је разлика између билингвизма и диглосије? _________________________

_______________________________________________________________________

Шта је језички знак? ___________________________________________________ ________________________________________________________________________ 14. Шта проучава дијахронијска лингвистика? __________________________________ ______________________________________________________________________ 17. Шта је језик. Шта су интернационализми? Наведите и неколико примера. Шта је семиотика? ______________________________________________________ _______________________________________________________________________ 19. ____________________ ________________________________________________________________________ 16. Којим се путем језик усваја и преноси? _____________________________________ 18. а шта говор? ________________________________________________ __________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ._______________________________________________________________________ 12. Објасните магијску функцију језика. _____________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ 15. Два основна начина превазилажења језичких разлика су ___________________ ___________________________________________________________ 13.

Сапир и Ворф су творци једне хипотезе по којој специфична структура језика сваког човека утиче на његово виђење света. Објасните аглутинативни тип језика. Производ које класификације језика су језичке породице? _____________________ 27. Шта је мултилингвизам? __________________________________________________ . 20. та хипотеза се зове _______________ _______________________________________________________________________ 22. Шта је онтогенеза? ____________________________________ 26. Шта је лингва франка? ____________________________________________________ ________________________________________________________________________ 30. Како се другачије зове слоговно писмо? ___________________________________ 25. Која је разлика између пиктографског и идеографског писма? _________________ _________________________________________________________________________ 24. Шта је етимологија? _____________________________________________________ _______________________________________________________________________ 28. Шта је афазија? _________________________________________________________ _______________________________________________________________________ 21. _____________________________________ _______________________________________________________________________ 29. Набројте бар пет језичких функција: _______________________________________ _______________________________________________________________________ 23.

. _______________________________________________________________________ 31. Језик и раса/култура. језик и нација/држава.