You are on page 1of 16

BEZPŁATNA GAZETA POWIATU BYDGOSKIEGO | NR 89 | 27 PAŹDZIERNIKA 2017 | ISSN 4008-3456 | NAKŁAD 30 000 EGZ.

|

www.pozabydgoszcz.pl

Kury znoszące problemy
Kiedy w gminie Dobrcz sprawa kurzych ferm kończy się dla mieszkańców sukcesem, w Cielu
w gminie Białe Błota za wesoło nie jest. Tutejsza firma chce rozbudować swoją hodowlę. Nikt
z jej sąsiadów sobie tego jednak nie wyobraża. Protestujący powołali nawet specjalny
komitet, który ma bronić ich interesów

str. 4 Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
2 DZIEŃ DOBRY
W ydawca „P oza B ydgoszcz ” korzysta i poleca usługi kancelarii prawnej „P łaza i W spólnicy ” stopka redakcyjna
Redakcja „Poza Bydgoszcz”
Toruń, Skłodowskiej-Curie 41
redakcja@pozabydgoszcz.pl
Wolność marsz!
kretnego sposobu życia? A może go w tym, że się różnimy. Na tym
to wołanie o równość? Kontakt do redakcji
polega wolność! Gdyby szli z nami
W tym marszu szły feministki, GSM 733 842 795
narodowcy – byłoby jeszcze lepiej! Wydawca
środowiska LGBTQ+, tak „po- Może warto sobie uświadomić
pularni” dziś lewacy i wszelkiej Fundacja MEDIUM
maści wolnościowcy. Ale też było kilka banalnych prawd. Biologia Redaktor naczelny
mnóstwo szeregowych podatni- nie wybiera, jeśli zabronimy ko- Radosław Rzeszotek
mec. ŁUKASZ PŁAZA
Kancelaria Płaza i Wspólnicy ków, którzy rozumieją, że rów- muś myśleć i czuć inaczej niż ja, to Sekretarz redakcji
ność i wolność gwarantuje bezpie- za chwilę okaże się, że i ja straci- Łukasz Piecyk

W Toruniu odbył się marsz wol- nic, że skala ostatniego marszu nie czeństwo oraz rozwój. W końcu łem monopol na prawdę. Masze- Redaktor wydania
wolność oznacza akceptację tego, rujący wiedzą, że ich wolność jest Kinga Baranowska
ności. Ludzie wolności po Toruniu była aż tak przełomowa jak tamta. z czym się nie zgadzasz. Prawda? Dział reportażu i publicystyki
lubią maszerować. Prawie cztery Oczywiście, przeciwnicy sku- wolnością do posiadania własnych
Byłem na tym marszu. I nie poglądów, ale również wolnością Robert Kamiński Michał Ciechowski
wieki temu Toruń był centrum to- piają się na mitycznych miłośni- widziałem tam zdrożnych sytu- Dział informacyjny
lerancji na tle rozpalonej konflik- kach jednorożców maszerujących acji, przed którymi tak nas ostrze- od zakazów i nietolerancji.
Micha Ciechowski
tami religijnymi Europy. A słynne pod ramię ze „zdeprawowanymi”. gają ludzie mający wyłączność Inaczej na końcu zanucimy za Piotr Gajdowski
Colloquium Charitativum było Tylko czy rzeczywiście marsz rów- na prawdę. Była radość, samba Kultem – „wolność, po co wam Kultura
zdarzeniem bez precedensu. I to ności to promocja jakiegoś kon- i ludzie, którzy nie widzą nic złe- wolność…”. Michał Ciechowski
Sport

Cytat numeru Karol Żebrowski
Zdjęcia

‘‘
Łukasz Piecyk
REKLAMA
Dyrektor działu reklamy
Karol Przybylski
(GSM 665 169 292),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572),

Widziałem postać Justyna Tobolska
(GSM 603 285 530)
śmierci, ale twarz miała Małgorzata Kramarz
(GSM 607 908 607)
skrytą kapturem. Nie mo- reklama@pozabydgoszcz.pl
Korekta
głem dostrzec jej oczu. Piotr Gajdowski
Skład
Marek Kamiński Studio Poza Bydgoszcz
Druk
podróżnik
Drukarnia Polska Press Bydgoszcz
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za treść
ogłoszeń.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach po-
krewnych Fundacja MEDIUM zastrzega, że dalsze
rozpowszechnianie materiałów opublikowanych
w “Poza Bydgoszcz” jest zabronione bez zgody
wydawcy.

Toruńscy sprinterzy na medal!
REKLAMA

Daniel Rochna (Copernicus To- Pamiętacie pierwszy sukces?
ruń) i Cezary Łączkowski (TKK CŁ: Jako młodzik wygrałem Kujaw-
Pacific Toruń) to juniorzy, kola- sko-Pomorską Ligę UKS w rywali-
rze torowi rywalizujących ze sobą zacji szosowej, jako junior młodszy
klubów. Ale w kadrze narodowej w barwach Pacifiku zostałem mi-
ramię w ramię walczą w sprincie strzem Ogólnopolskiej Olimpiady
drużynowym. Razem zdobyli sre- Młodzieży w sprincie indywidual-
bro mistrzostw Europy oraz brąz nym na torze.
mistrzostw świata. Indywidualnie DR: Ja też pierwszy ogólnopolski
jeszcze lepiej. Rochna jest wicemi- sukces odniosłem jako kolarz Pa-
strzem świata i Europy w keirinie. cifiku, zdobywając srebrny medal
Łączkowski ma brąz mistrzostw w sprincie drużynowym.
Europy. Obaj są stypendystami
marszałka województwa i marzą Pierwsze medale zdobyliście na welo-
o igrzyskach w Tokio. dromie. Kiedy postawiliście na kolarstwo
torowe?
Rozmawiamy pod koniec sezonu, w któ- DR: Młodzi zawodnicy są szkoleni
rym osiągnęliście życiowe sukcesy - me- w różnych konkurencjach szoso-
dale mistrzostw świata i Europy. Jakie wych i torowych. Każdy adept ko-
były wasze początki? larstwa musi liznąć wszystkiego.
Daniel Rochna: Pochodzę z Grębo- Trener Marcin Mientki uznał, że
cina. Tam działa UKS Sprint Grę- powinienem skupić się na torze. Od
bocin. W podstawówce zajęcia ze 2 lat jestem w Szkole Mistrzostwa poszły wam nadspodziewanie dobrze. stwach Europy, a zdobyliśmy sre- CŁ: To prestiż. Michał Kwiatkowski
szkółką kolarską prowadził Zbi- Sportowego w Żyrardowie. DR: W Portugalii chciałem walczyć bro. Na mistrzostwach świata bój też był stypendystą marszałka.
gniew Barcikowski, mój pierwszy CŁ: Trenerzy Marian Krych i Leszek o mistrzostwo Europy w sprincie o ścisły finał minimalnie przegrali-
trener. A do kolarstwa namówiła Szyszkowski widzieli we mnie to- drużynowym. Mieliśmy mocny śmy z Niemcami i w walce o brąz Myślicie już o igrzyskach w Tokio 2020,
mnie mama. rowca, sprintera. Sukcesy przyszły team, trener Daniel Meszka wybrał pokonaliśmy Wielką Brytanię. gdy będziecie mieć po 21-20 lat?
Cezary Łączkowski: Mieszkam w Wiel- szybciej, niż się spodziewałem. Je- najlepszych. Walczyliśmy z Ro- CŁ: Zobaczymy. Trzeba się skupić na
kiej Nieszawce, gdzie działa UKS stem pełnoprawnym torowcem 8 sjanami, ale byli poza zasięgiem, Jesteście stypendystami marszałka wo- ciężkiej pracy i dalej się rozwijać.
Iskra, a trenerem był Józef Dąbrow- miesięcy, a tu już medale w Europie ustanawiając rekord świata. Potem jewództwa. To wsparcie się przydaje? DR: To wiek, w którym już można
ski. Rower dostałem na komunię i na świecie. powtórzyli to na mistrzostwach DR: Tak, szczególnie że mieszkamy wystąpić na igrzyskach, ale trzeba
i wygrałem wyścig dziecięcy o pu- świata. w internacie w Żyrardowie. Musi- wygrać wewnętrzną rywalizację
char wójta gminy. Tak się zaczęło. Mistrzostwa Europy w Portugalii i mi- CŁ: Jestem rok młodszy od Daniela my inwestować w siebie, taka po- w kadrze. Do najlepszych seniorów
strzostwa świata juniorów we Włoszech i sukces to już sam start w mistrzo- moc się liczy. jeszcze nam brakuje, ale kto wie?
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
4 TEMAT NUMERU

Kurzy problem
Kiedy w Dobrczu sprawa kurzych ferm kończy się dla
mieszkańców sukcesem, w Cielu za wesoło nie jest
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk (archiwum)
- Dopięliśmy swego – cieszą się na ostateczną decyzję dotyczącą
mieszkańcy gminy Dobrcz, którzy wydania zakazu rozbudowy inwe-
od ponad roku walczyli o zatrzy- stycji. Aby tego dokonać, władze
manie budowy ferm kurzych na samorządowe będą podpierać się
terenie Kotomierza. Dziś z po- nie tylko opinią Powiatowej Stacji
dobnym problemem – rozbudowy Sanitarno-Epidemiologicznej, lecz
istniejących hal w Cielu – mierzą także zdaniem mieszkańców. Przed
się mieszkańcy gminy Białe Błota. wydaniem decyzji jest więc jeszcze
Podobnie jak w sąsiednim samo- szereg formalności do spełnienia.
rządzie decyzję w tej sprawie musi Ostateczną ocenę w tej sprawie po-
podjąć wójt. dejmie jednak wójt.
W Cielu kurza ferma rozbudo-
Do istniejących od 15 lat ferm wać się ma o 15 nowych obiektów.
w Cielu prowadzi droga zbudowa- Łącznie więc w gminie wyprodu-
na z betonowych płyt. Mijamy so- kowane może zostać w ciągu roku
snowy las i rozległe pola. Naprzeciw nawet 18 tys. sztuk drobiu. Dłuższa
wyłania się szaro-biały budynek perspektywa teren ten wzbogacić
pierwszej z hal. Za wysokim ogro- może nawet o kilkadziesiąt kolej-
dzeniem dostrzec można kolejne, nych kurników.
ciągnące się kilkadziesiąt metrów - Będzie to katastrofa ekologicz-
w głąb terenu kurniki. To, co jest na – podkreślają mieszkańcy. – Do
dziś, wkrótce może się rozrosnąć. tego dojdzie smród, który z wia- Mieszkańcy gminy Dobrcz intensywnie protestowali przeciwko fermom.
Zapobiec temu próbują okoliczni trem odczuwalny będzie nad są-
mieszkańcy. siednimi gminami. Każdego dnia nadmierną ilością obornika. Jak - Aby doprowadzić sprawę do będą się spotkania z mieszkańcami
- Popieram protest, lecz co z nie- będą tu przejeżdżały odpady, cięża- podkreśla sołtys, ujęcia znajdują się szczęśliwego dla nas finału, potrze- – podsumowuje Krzysztof Szala. –
go wyjdzie? Nie wiem – mówi nam rówki z paszą i wiele innych pojaz- niespełna 300 m od pierwszych bu- ba było trochę czasu – tłumaczy Będziemy rozmawiać o przyszłości
Mieczysław Wieczorek, sołtys Cie- dów. Wszyscy na tym stracimy. Na dynków fermy. wójt Krzysztof Szala. – Musiałem tego terenu ze społecznością nie
la. – Ferma jest tu od lat, początko- to się nie zgodzimy. Próbowaliśmy skontaktować się działać w ramach przepisów prawa, tylko Kotomierza, ale także sołectw
wo były gęsi, później kury. Jest to - Kiedyś pewien mężczyzna z przedsiębiorstwem prowadzącym a dzięki temu dziś już nie musimy ościennych. Tak, by pogodzić in-
zakład zamknięty, a o jego obecno- chciał kupić tu dom – dodaje soł- podbydgoską fermę, prosząc jego się niczego obawiać. Gdybym się teresy wszystkich, którzy chcą ak-
ści od czasu do czasu przypomina tys. – Kiedy zobaczył obiekt, który przedstawiciela o komentarz. Nie- poddał presji społeczeństwa, praw- tywnie uczestniczyć w życiu gminy.
nam smród z utylizacji obornika. funkcjonuje niedaleko, od razu się stety bez skutku. dopodobnie kilka decyzji zostałoby Mieszkańcy będą mieli głos.
Mieszkańcy boją się, że zwiększona wycofał. Podobny problem jeszcze przed uchylonych.
Włodarz gminy oficjalnie od- Społeczność z Ciela jest już po
liczba zwierząt to większe odpady, Mieszkańcy Ciela powołali rokiem mieli mieszkańcy Kotomie-
które wylądują na polach. A z gleby rza w gminie Dobrcz, na którego te- mówił inwestorom. Ci jednak za- pierwszych spotkaniach z władza-
specjalny komitet, który koordy-
związki azotowe szybko przedosta- nuje działania z Urzędem Gminy. renie ferma miała dopiero powstać. powiedzieli apelację od tej decyzji. mi samorządu. Jak zapowiadają
ną się do wody. W środę 25 października odbyła się Ich działania i walka o bezpieczne Obecnie jednak na działki, w któ- mieszkańcy, są gotowi do konfron-
Sprzeciwiając się rozbudowie, specjalna, nadzwyczajna sesja Rady oraz zdrowe miejsce do życia prze- rych miały wyrosnąć fermy, plan tacji z problemem. Idąc za przykła-
lokalna społeczność zbiera podpisy Gminy, która podjęła się debaty rodziła się w konflikt na linii spo- jest inny. dem gminy Dobrcz, będą walczyć
pod petycją, którą złoży w Urzę- nad problemem. łeczeństwo - władza, skutkując re- - Opracowaliśmy studium za- o własne - bezpieczne miejsce i czy-
dzie Gminy. Mieszkańcy mają na- Lokalna społeczność najbardziej ferendum i odwołaniem ówczesnej gospodarowania przestrzennego ste środowisko. Dopóki jeszcze nie
dzieję, że w ten sposób wpłyną boi się skażenia wód głębinowych Rady Gminy. gminy i w najbliższych dniach od- jest za późno.
REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
OSIELSKO 5

Mama zauważyła plakat
Maja Czarnecka i Hania Rydzewska, uczennice klasy 3b Szkoły Podstawowej w Osielsku,
zostały mistrzyniami świata w tańcu hip-hop. Złote medale przywiozły z Kopenhagi
Robert Kamiński | fot. nadesłane
Są tancerkami grupy tanecznej udał się znakomicie: dziewczęta ale wymagał mnóstwa treningów.
Wolf Kids. Na swoim koncie mają stanęły na drugim stopniu podium. Wykonanie w duńskiej stolicy było
wiele spektakularnych sukcesów. Sięgnęły po srebrny medal i tytuł porywające i zostało docenione
Mistrzostwo świata w Danii prze- wicemistrzyń Polski w kategorii przez jury. Dziewczęta z Wolf Kids
rosło jednak ich marzenia. formacje hip-hop dzieci do lat 11. stanęły na najwyższym podium mi-
Majka i Hania uczestniczyły też strzostw świata.
Zaczęły trzy lata temu od zumby. w Krajowych Mistrzostwach Pol- - W chwili, kiedy ogłoszono
To jednak nie było to. Wiedziały, że ski w Inowrocławiu, które również
wyniki, zaczęły dzwonić wszystkie
to rozwiązanie tymczasowe. Taniec zakończyły się bardzo dla nich po-
– tak, zumba – niekoniecznie. myślnie: zdobyły wicemistrzostwo komórki – dodaje Majka. – Wszy-
- Pewnego dnia mama zobaczy- Polski. scy chcieli nam pogratulować jako
ła w szkole plakat – mówi Hania Oba te znaczące sukcesy dały pierwsi. To było bardzo fajne.
Rydzewska. – Ogłoszono zapisy na grupie Wolf Kids, w której tańczą Zwyciężczyniom wręczono
hip-hop. Wydało mi się to ciekawe. Maja i Hania, przepustkę na Mi- wielki puchar, dyplomy oraz pa-
Poszłam i to był strzał w dziesiątkę. strzostwa Europy. Tam znów wielki miątkowe, złote medale.
Bardzo mi się spodobało – już od sukces: drugie miejsce i tytuł wice- - Wszyscy płakaliśmy – mówi
pierwszych zajęć. I tak zostałam na mistrza Europy. Hania. – Wzruszenie było ogrom-
dobre. Ale i to jeszcze nie koniec pasma ne. Nikomu z nas taki sukces się nie
- Ze mną było podobnie – mówi sukcesów. W poniedziałek 16 paź- śnił.
Maja Czarnecka. – Od pierwszych dziernika dziewczęta wraz z grupą Rzeczywiście, sukces jest spekta-
zajęć poczułam, że ta forma tańca taneczną pojechały do Kopenhagi kularny.
odpowiada mi wyjątkowo. Było na Mistrzostwa Świata. Wróciły - Prawdę mówiąc, nieczęsto się
fantastycznie. w glorii mistrzyń świata! zdarza, że nasi uczniowie sięgają po
Dziewczęta tańczą od trzech lat W Danii wystartowały grupy
mistrzostwo świata – mówi Małgo-
w grupie, którą założyła Jolanta Ka- taneczne z 14 krajów. Konkurencja
zimierczak. Obecną trenerką Mai była bardzo silna, a poziom wyso- rzata Ziemińska, wychowawczyni
i Hani jest Paulina Wyżlic. Grupa ki. Dziewczęta wykonały swój pro- dziewcząt. – O ile wiem, jest to bo-
liczy 24 osoby. gram pt. „Formacja”, który trwał 2 daj największy sukces naszej szko-
Na pierwsze sukcesy nie trzeba min. i 40 sek. Jest to układ syme- ły. Radość jest tym większa. Obu
było czekać długo. Tancerki wraz ze tryczny, w którym podzieleni na dziewczynkom oraz ich trenerce
swoją formacją wytańczyły pierw- łych Błotach. To była jednak dopie- Błotach młodziutkie tancerki udały dwie grupy tancerze wykonują te należą się ogromne gratulacje.
sze miejsce na Festiwalu Tańca ro zapowiedź sukcesów znacznie się do Wałbrzycha, aby wziąć udział same ruchy, ale w lustrzanym odbi- Przyłącza się do nich również
o Puchar Pomorza i Kujaw w Bia- większych. Po tryumfie w Białych w mistrzostwach Polski. Występ ciu. Występ jest bardzo efektowny, redakcja „Poza Bydgoszcz”.
REKLAMA

4 lata z Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy

Już w ten piątek w ramach pi- szeregu zadań sprawnościowych, października w godz. 18-21. Bilet w ramach zwiedzania w turach
rackiego halloween w przestrzeni na drodze każdego śmiałka staną kosztuje 20 zł. Można go nabyć o godz. 9-12 i 12-15. Z pozostałych
Centrum Nowoczesności Młyn naukowe problemy. W trakcie po- w kasach Centrum przed rozpo- atrakcji będzie można skorzystać
odbędzie się popularnonaukowa dróży będzie okazja do spotkania częcie wydarzenia. w sobotę i niedzielę w godz. 11-17.
gra terenowa. Uczestnicy wieczor- z alchemikiem w jego Pracowni Bilet na urodziny CNMW moż-
nego wydarzenia zajrzą do Kosz- Eliksirów i eksperymentowania Morskie urodziny na nabyć w kasie Centrum oraz na
marnej Kuchni, odwiedzą Pracow- pod jego okiem oraz do odwiedze- W trakcie czwartych urodzin stronie elektronicznego systemu
Od 3 do 5 listopada toruńskie nię Eliksirów i Posępną Tawernę, nia Koszmarnej Kuchni, w której Centrum Nowoczesności Młyn sprzedaży online na stronie: bilety.
centrum nauki będzie świętowa- aby zacumować w Ponurej Zatoce. będzie można odkryć tajemnice Wiedzy (3-5 listopada) będzie mlynwiedzy.org.pl.
ło czwarte urodziny. Od momen- Dobry pirat powinien umieć że- grup krwi. Przychodząc do Mły- można zwiedzać ekspozycje, zo-
tu rozpoczęcia działalności glować, walczyć, zdobywać poży- na, nie zapomnijcie o pirackim baczyć wystawę zdjęć mikrofoto-
w zrewitalizowanych Młynach wienie, bawić się, a przede wszyst- przebraniu, być może tylko dzięki grafii ukazujących życie w wodzie,
Toruńskich z jego oferty skorzy- kim zdobywać skarby! W ramach temu uda Wam się wejść na Upior- skorzystać z wodnych stanowisk
stało ponad 550 tys. osób. Ale za- przygotowanych stanowisk będzie ny Statek, na którym znajduje się doświadczalnych, morskich symu-
nim będziemy świętowali roczni- można sprawdzić swoją gibkość Posępna Tawerna. To w niej będzie latorów VR, a także obejrzeć wy-
cę Młyna, warto skorzystać i sprawność fizyczną. Zmierzyć się można uzyskać wskazówki jak zo- jątkowy morski pokaz laserowy na
z propozycji pirackiego hallowe- w pojedynkach morskich rozbój- stać „prawdziwym” piratem. ekranie wodnym w przestrzeni wy-
en, które odbędzie się w piątek ników, a także wziąć udział w pi- stawy „Rzeka”. Wystawy i symula-
(27 października). rackich grach i zabawach. Oprócz Wydarzenie odbędzie się 27 tory będą dostępne od 3 listopada

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
6 KORONOWO

E(x)plory
dziedziny nauki oraz przedstawicie-
le najbardziej innowacyjnych firm,
dzięki czemu projekty młodych
naukowców badane są zarówno od
strony potencjału naukowego, jak
i biznesowego. Dzięki możliwości
W gminie Koronowo ogłoszono Konkurs Naukowy skonfrontowania swoich pomy-
słów z autorytetami przeróżnych
E(x)plory dla młodych naukowców. Uczniów gimnazjów, dziedzin nauki i biznesu młodzi
naukowcy będą mieli szansę dowie-
liceów i techników dzieć się, co jest mocną, a co słabą
stroną projektu, jak go rozwijać, ale
Robert Kamiński | fot. pixabay także jak w najlepszy sposób go pre-
zentować.
Zgłosić się do konkursu mogą regionalnego. Autorzy projektów zakwalifiko-
wszyscy, którym nie brakuje in- 2) Etap regionalny. Uczestnicy wanych do etapu regionalnego za-
wencji, pomysłów oraz zacięcia prezentują wyniki swoich badań na praszani są na Regionalne Festiwale
naukowego. Regionalnych Festiwalach Nauko- Naukowe E(x)plory, tzw. Re(x)-y,
wych E(x)plory odbywających się można pracować indywidualnie co i w jaki sposób chce zbadać. podczas których mają za zadanie
Konkurs otwiera przed młodymi w różnych miastach Polski w okre- lub zespołowo, ale grupa nie może Nad każdym przesłanym na zaprezentować swój pomysł juro-
naukowcami możliwość skonfron- sie wiosennym (marzec-maj). Spo- przekraczać 4 osób. konkurs projektem czuwa opiekun rom. Warunkiem wzięcia udziału
towania swoich pomysłów z inny- śród prezentowanych prac jury wy- Do konkursu można zgłaszać naukowy. Może nim zostać na- w Re(x)-ie jest przygotowanie pla-
mi przedstawicielami świata nauki. łania najlepsze, które przechodzą projekty z każdej dziedziny, ale pra- uczyciel, wychowawca, rodzic lub katu konkursowego oraz rekwi-
Gwarantuje jednocześnie zdobycie do ostatniego etapu. ca musi mieć charakter ściśle na- opiekun prawny. Osoba ta doradza, zytów, które prezentowane są na
doświadczenia w prezentowaniu 3) Finał ogólnopolski. Finał ukowy. Do danej edycji konkursu wspiera podczas badań i ekspery- stoiskach projektów. Na tym etapie
autorskich projektów naukowo-ba- konkursu odbywa się jesienią można zgłosić tylko jeden projekt. mentów, czuwa nad bezpieczeń- jurorzy oceniają projekty pod kątem
dawczych. (wrzesień/październik) w ramach Istotne jest, by projekt propono- stwem, pomaga w przygotowaniu prawidłowości prowadzenia badań,
Konkurs składa się z trzech eta- organizowanego przez Fundację wał nowe rozwiązania, był interesu- prezentacji. znajomości dotychczasowych osią-
pów. Zaawansowanych Technologii wy- jący i nowatorski. Projekt oceniany Formularz zgłoszeniowy dostęp- gnięć w danej dziedzinie oraz inno-
1) Zgłoszenie projektu. W pierw- darzenia – Gdynia E(x)plory Week. będzie także pod kątem jego możli- ny jest na stronie www.explory.pl. wacyjności. Dodatkowo jury ocenia
szym etapie młodzi naukowcy zgła- Konkurs E(x)plory jest skie- wych zastosowań praktycznych. Wypełniony należy odesłać na adres sposób prezentacji projektu.
szają projekty za pośrednictwem rowany do uczniów gimnazjów, Na etapie zgłoszenia do konkur- konkurs@explory.pl do 31 grudnia. Autorzy najlepszych prac otrzy-
formularza online zamieszczonego liceów i techników. Swoje projek- su nie trzeba mieć gotowych wyni- W skład jury oceniającego pro- mają następujące nagrody finanso-
na stronie www.explory.pl. Najlep- ty naukowe mogą zgłaszać osoby ków badań – wystarczy, że młody jekty wchodzą przede wszystkim we: I miejsce – 10 tys. zł, II – 7 tys.
sze projekty przechodzą do etapu w wieku 13-20 lat. Nad projektami naukowiec rozpoczął badania i wie, naukowcy reprezentujący różne zł, III – 5 tys. zł.

Belfer wzorowy
towcu, Ewa Dunisławska – Przed-
szkole Samorządowe w Koronowie,
Jolanta Olejnik – Szkoła Podstawo-
wa w Wierzchucinie Królewskim.
Szczególnie ciepło podziękowa-
W Koronowie z okazji Dnia Edukacji Narodowej no również nauczycielom kończą-
cym w tym roku swoją przygodę
uhonorowano najlepszych dyrektorów szkół oraz na- ze szkołą. Uhonorowano następu-
uczycieli jących nauczycieli odchodzących
na emeryturę: Marię Zielińską,
13 października w sali sesyjnej dyrektorka Miejsko-Gminnego Bożenę Dembek, Elżbietę Droz-
Urzędu Miejskiego w Koronowie Zespołu Edukacji w Koronowie dowską, Alicję Kaczmarek, Jolantę
nagrodzono wyróżniających się Ewa Chytła. Następnie głos zabrał Kmieciak, Hannę Kraskę, Stanisła-
pracowników oświaty. Nagrody burmistrz Koronowa Stanisław wa Lewandowskiego, Teresę Bygo-
otrzymali najlepsi z najlepszych Gliszczyński, który w swoim wystą- szewską, Elżbietę Belę.
w tym roku. pieniu pogratulował i podziękował Po odebraniu zasłużonych lau-
całemu środowisku oświatowemu rów nastąpiła część artystyczna ob-
W uroczystości oprócz dyrekto- za wkład pracy i duże zaangażowa- zasłużyli na wyróżnienie: Wiesława Szkoła Podstawowa nr 1 w Korono- chodów. Zebrani goście przy kawie
rów szkół i placówek oświatowych, nie w działalność dydaktyczno-wy- Puchrowicz – dyrektorka Szkoły wie, Andrzej Stankiewicz – Szkoła i torcie mogli wysłuchać występu
nauczycieli oraz pracowników nie- chowawczą. Burmistrz podkreślił Podstawowej w Buszkowie, Miro- Podstawowa nr 1 w Koronowie, artystycznego zespołu S.V.P. Qu-
pedagogicznych uczestniczyli za- również ogromną rolę kształtowa- sława Pietryga – dyrektorka Szko- Lucyna Rogaszewska – Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Koronowie, Jolanta artet w składzie: Maciej Drapiński
proszeni goście: starosta bydgoski nia postaw i wartości patriotycz- ły Podstawowej nr 1 w Koronowie,
Wojciech Porzych, burmistrz Koro- nych u młodych ludzi. Zbigniew Głogowski – dyrektor Mindak-Bielawska – Szkoła Pod- – akordeon, Krzysztof Biernacki –
nowa Stanisław Gliszczyński oraz Jak co roku Dzień Edukacji Na- Szkoły Podstawowej nr 2 w Koro- stawowa w Buszkowie, Beata Surdej klarnet, Paweł Kamiński – perku-
przedstawiciele instytucji na stałe rodowej był znakomitą okazją do nowie, Danuta Guz – Szkoła Pod- – Szkoła Podstawowa w Mąkowar- sja, Antoni Olszewski – kontrabas.
współpracujących ze środowiskiem uhonorowania wyróżniających się stawowa nr 2 w Koronowie, Dariusz sku, Anna Kąkol – Zespół Szkół we Występ spotkał się z dużym uzna-
oświatowym. dyrektorów oraz nauczycieli szkół. Wodnicki – Szkoła Podstawowa nr Wtelnie, Barbara Kollmann-Baka- niem publiczności.
Gości serdecznie przywitała Oto lista tych, którzy w tym roku 2 w Koronowie, Joanna Mazur – larska – Szkoła Podstawowa w Si-

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
DOBRCZ 7

Z problemem nikt
gazowymi, a któ- związane z rozwiązaniem swo-
re nie i jakie są jego problemu?
możliwości uzy- Zastać mnie można codzien-
skania szybsze- nie w budynku Urzędu
go odszkodowa- Gminy Dobrcz. Dostępny
nia. jestem także pod nr. tel.

nie zostanie sam
533 633 692. Z każdą
Stanowisko wy- osobą umawiam się na
maga więc wiele spotkanie indywidualnie,
zaangażowania. aby poświęcić jej odpo-
Jak mieszkańcy wiednią ilość czasu. Nikt
mogą się z pa- z pewnością ze swoim pro-
nem skontaktować, blemem nie zostanie sam.
aby uzyskać in-
Rafał Wysocki ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Ko- formacje Rozmawiał Michał
pernika w Toruniu, studia podyplomowe Marketing i Zarządzanie dla Kadry Kierow- Ciechowski

niczej oraz studia Master of Business Administration. Dziś, z ramienia Urzędu Gminy
w Dobrczu, pełni funkcję pełnomocnika ds. drogi ekspresowej S5
Jakie przed panem stoją zadania? nieważ decyzja zezwolenia na wania tych działań. Mieszkańcy
Na co dzień zbieram, aktualizuję inwestycję została zaskarżona. pytają mnie także o to, jak bę-
i przekazuję mieszkańcom infor- W kwestii tej najprawdopodobniej dzie wyglądała rzeczywistość
macje związane z inwestycją budo- 17 listopada wypowie się minister- w trakcie trwania budowy; jak
wy drogi ekspresowej S5, przecina- stwo. Wtedy też będziemy mogli będą mogli dojechać do Byd-
jącej gminę Dobrcz. Jestem również mówić o wypłacie odszkodowań goszczy, Gdańska czy np. Strze-
w stałym kontakcie z Generalną mieszkańcom za odebrane im lec Górnych oraz o to, jak będą
Dyrekcją Dróg Krajowych i Au- grunty. Jeżeli decyzja nie jest osta- jeździć, gdy droga S5 już po-
tostrad, Urzędem Wojewódzkim teczna, nie mogą otrzymać 100% wstanie.
w Bydgoszczy, a także wykonawcą kwoty zadośćuczynienia, a jedynie,
prac. W zakresie moich działań jest w innym trybie, zaliczkę w wysoko- A z jakim problemem spotkał
organizacja spotkań i konsultacji ści 70%. się pan ostatnio?
z mieszkańcami, a także indywidu- Jednemu z mieszkańców za-
alnych rozmów związanych z wyni- Te właśnie kwestie poruszają z pa- bieranych jest kilka działek,
kającymi z inwestycji problemami nem mieszkańcy najczęściej? na których zaplanowano bu-
społecznymi. Odpowiadam także Głównie dotyczą one spraw finan- dowę gazociągu. W związku
na pytania związane z przebiegiem sowych. Mieszkańcy gminy wie- z tym faktem o odszkodowanie
drogi i tym, jak będzie ona wyglą- dzą, że już nie mają domów, a nie będzie mógł ubiegać się dopiero
dała finalnie. wiedzą, kiedy i ile pieniędzy dosta- w momencie zakończenia inwesty-
ną z odszkodowań. Procedura jest cji. Musi więc czekać około półtora
O jakich problemach związanych długa, a ja staram się znaleźć naj- roku do dwóch lat. Pracuję teraz
z budową S5 możemy dziś mówić? dogodniejsze dla nich rozwiązania nad tym, aby dowiedzieć się, która
Sytuacja jest skomplikowana, po- i sprawdzam stopień zaawanso- z działek będzie objęta działaniami

Powstaną oczyszczalnie Od rubinowych
Wójt gminy Dobrcz 9 paździer-
nika podpisał umowę z firmą MB
System na budowę 43 przydomo-
wych oczyszczalni. Inwestycja
kosztować będzie prawie 754 tys.
po żelazne
Gmina Dobrcz sprzyja miłości. Aktu dekoracji medalami nada-
zł, z czego dofinansowanie wynie- To właśnie tu mieszkają pary, nymi przez prezydenta RP dla osób,
sie ponad 60%. które poszczycić się mogą nie które przeżyły 50 lat w jednym
tylko długoletnim uczuciem, ale związku małżeńskim, w dowód
Pierwszymi działaniami zwią- także wytrwałością, cierpliwo- społecznego uznania dla trwało-
zanymi z budową oczyszczalni na ścią i wielkim zaufaniem. W po- ści małżeństwa i rodziny dokonali
terenach, gdzie instalacja kanali- łowie października spotkały się wójt gminy Dobrcz Krzysztof Sza-
zacji sanitarnej jest nieopłacalna,
było zbieranie wniosków od miesz- w Gminnym Ośrodku Kultury la, przewodniczący Rady Gminy
kańców do strategii rozwoju gminy małżeństwa, które obchodziły ru- Antoni Bigaj, radna gminy Milena
Dobrcz. Pierwsze spotkanie w spra- binowe, szafirowe, diamentowe, Briegmann.
wie inwestycji zorganizowano już a nawet żelazne gody. Jubilatom wręczono również pa-
trzy lata temu. miątkowe dyplomy, upominki oraz
- Rok później firma projektowa Wspólnie przeżyli 40, 50, a na- kwiaty. Nie zabrakło także życzeń.
rozpoczęła opracowywanie doku- wet 65 lat i wciąż patrzą na siebie Klimat uroczystości umilił swą grą
mentacji technicznej – tłumaczy tym samym wzrokiem – pełnym sam Krzysztof Szala, włodarz gmi-
wójt Krzysztof Szala. - Niestety wództwa na dofinansowanie zada- plan prac u poszczególnych człon- miłości, zaciekawienia i z charak- ny, a śpiewem zachwycili: Jurek
dopiero w grudniu 2016 r. Urząd nia włodarz gminy Dobrcz podpi- ków projektu – tłumaczy Anna terystycznym błyskiem. A z ich do- Paterski, zespół wokalny działający
Marszałkowski rozpoczął nabór sał dopiero w połowie tego roku. Kutkowska z Urzędu Gminy w Do- świadczenia czerpią dzieci, a nawet przy świetlicy wiejskiej w Żołędo-
wniosków w ramach Programu Wtedy właśnie gmina przystąpiła brczu. – Wkrótce więc problem
oczyszczalni, o którym rozmawia- wnuki, które towarzyszyły im 17 wie, Gminna Orkiestra Dęta dzia-
Rozwoju Obszarów Wiejskich na do procedury przetargowej.
- Obecnie wykonawca przepro- my od lat, zostanie rozwiązany. oraz 18 października na uroczy- łająca przy GOK-u w Dobrczu oraz
lata 2014-2020. dziecięcy zespół wokalny.
Umowę z marszałkiem woje- wadza wizję lokalną i przygotowuje (MC) stym spotkaniu z władzami gminy
Dobrcz. (MC)

Wspólnie o przyszłości
W trakcie rozmów przedsta- Urzędu Gminy. – Postanowiliśmy wane zostaną w miarę oczekiwań
wiciele organizacji zaproponowali więc, że zorganizujemy wspólne i potrzeb członków stowarzyszeń.
również wspólne spotkanie z nową spotkanie z radnymi, aby mogli do- - Na terenie gminy działa bar-
Radą Gminy, aby zapoznać jej wiedzieć się o zadaniach stowarzy- dzo dużo organizacji – podsumo-
W gminie Dobrcz, jak co roku, - Głównym problemem poru- członków z działaniami poszcze- szeń jeszcze więcej. wuje Anna Kutkowska. – Wciąż
odbyło się spotkanie konsulta- szonym w trakcie spotkania, które gólnych stowarzyszeń. Wynikiem konsultacji będzie nawiązujemy kontakty z kolejnymi,
cyjne z działającymi na jej terenie odbyło się w połowie października, - Zebrani na konsultacjach su- także nawiązanie współpracy zachęcając do współpracy. Razem
organizacjami pozarządowymi. była kwestia prowadzenia księgo- gerowali, że część radnych może z Kujawsko-Pomorskim Ośrod- możemy rozwiązywać na bieżąco
Oprócz spraw bieżących w roz- wości – tłumaczy Anna Kutkowska, nie rozumieć idei, która przyświe- kiem Wsparcia Ekonomii Społecz- wszystkie problemy i wspierać się
mowach podjęto się także analizy inspektor ds. programów i projek- ca funkcjonowaniu takich działal- nej. Wspólnie poprowadzone zo- w podejmowaniu wielu ciekawych
problemów, z którymi stowarzy- tów Urzędu Gminy Dobrcz. – Pa- ności, a co za tym idzie, samorząd stanie szkolenie z ochrony danych inicjatyw w regionie.
szenia się borykają. dła prośba, aby tą sprawą zajęła się mogą one nie do końca intereso- osobowych. Będzie to pierwszy taki (MC)
upoważniona osoba z gminy. wać – relacjonuje przedstawicielka cykl w gminie. Kolejne zorganizo-
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
8 BIAŁE BŁOTA

Ważą się losy gminy
Wójt Białych Błot wciąż przebywa w areszcie. Sekretarz gminy Agnieszkę P. zwolniono za kaucją. Czy urząd czeka rewolucja?
Michał Ciechowski | fot. Łukasz Piecyk
- Nie wydaje mi się, aby w urzę- czenia uprawnień w celu osiągnię- jącego jej niewykorzystanego urlo-
dzie dochodziło do nadużyć – cia korzyści majątkowej. Jeszcze pu. Do pracy wróci więc dopiero 6
mówiła nam pod koniec wrze- przed miesiącem P. zapewniała listopada.
śnia sekretarz gminy Agnieszka nas o tym, że wszystkie działania Obecnie funkcję włodarza pełni
P., zatrzymana 17 października w Urzędzie Gminy podejmowane jego zastępca. Dalsze losy urzędu
w związku z korupcją, która rze- są zgodnie z prawem. Jak to możli- leżą obecnie w rękach wojewody.
komo miała miejsce w Urzędzie we, by do tej pory nikt o tym niele- - Sprawa wciąż jest rozwojowa,
Gminy Białe Błota. Po 48 godzi- galnym procederze nie słyszał? natomiast w tym momencie żadne
nach opuściła areszt po wpłace- - Byliśmy zespołem, w skład wiążące decyzje nie zostały podjęte
niu kaucji. Jest pod stałym dozo- którego wchodził zarówno wójt, – tłumaczy Adrian Mól, rzecznik
rem policji. sekretarz, skarbnik, a także ja prasowy wojewody.
– tłumaczy Jan Czekajewski, za- Jaka więc przyszłość czeka
Oczy całej Polski zwrócone są stępca wójta. – Każdy z nas ma obecnie Urząd Gminy Białe Błota?
na sprawę nieprawidłowości w bia- uprawnienia do sygnowania do- Według prawa tymczasowo aresz-
łobłockim urzędzie. 28 września kumentów w swoim zakresie. Nie towany pracownik samorządowy
bydgoski sąd zastosował na wnio- miałem pojęcia o działaniach, któ-
w odróżnieniu od wójta czy radne-
sek prokuratury dwumiesięczny rych według prokuratury dopuścili
areszt tymczasowy wobec wójta się wójt i sekretarz gminy. Nie chcę go po upływie trzech miesięcy traci
Macieja K. Włodarz podejrzany jednak wyrokować, ponieważ od pracę. Do czasu wyborów nowego
jest o przekroczenie uprawnień tego jest sąd. wójta gminą zarządza osoba wy-
w związku z przetargami i stoso- Wkrótce zadecyduje on o lo- znaczona przez premiera. Zgodnie
wanie w urzędzie systemu premio- sach sekretarz gminy Białe Błota. z art. 28e ustawy o samorządzie
wo-haraczowego. Według ustaleń Urzędniczka po 48 godzinach opu- gminnym wygaśnięcie mandatu
K. miał przyjąć 25 tys. zł łapówki ściła jednak areszt. wójta przed upływem kadencji jest
od jednego z przedsiębiorców. - Prokurator zastosował wobec równoznaczne z odwołaniem jego
Informację w tej sprawie organy P. nieizolacyjne środki zapobie- zastępcy lub zastępców.
śledcze otrzymały z anonimo- gawcze w postaci dozoru policji Zanim wybuchła afera, Jan Czekajewski, zastępca wójta, złożył - W chwili, kiedy swoją funkcję
wego źródła. Ponadto wójt miał oraz poręczenia majątkowego wypowiedzenie. sprawował jeszcze wójt, złożyłem
przyznawać swoim podwładnym w kwocie 10 tys. zł – tłumaczy wani są świadkowie, analizowana liśmy poprosić Agnieszkę P. Jak się wypowiedzenie – tłumaczy Jan
premie lub nagrody uznaniowe, Agnieszka Adamska-Okońska, Czekajewski. – Przepracowałem
jest również zabezpieczona w spra- dowiedzieliśmy w Urzędzie Gmi- ponad 50 lat, czas więc przejść na
z których określony procent odpi- rzeczniczka prasowa Prokuratury
sywał sobie. Prokuratura postawiła Okręgowej w Bydgoszczy. - Postę- wie dokumentacja. ny, P. po zakończonym pobycie emeryturę. Zgodnie z wnioskiem
także Agnieszce P. zarzut przekro- powanie jest w toku – przesłuchi- O komentarz do sprawy chcie- w areszcie skorzystała z przysługu- chcę odejść 25 stycznia 2018 r.

Sztandar jest historią Babciu, to ja
W słuchawce najczęściej słychać Z danych policji wynika, że oso-
W gminie Białe Błota uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej przerażony, niewyraźny głos oso- ba oszukiwana najczęściej przeka-
by podającej się za wnuczka lub zuje pieniądze drugiej, nieznanej
Michał Ciechowski | fot. nadesłane stanowczy głos policjanta, infor- jej osobie, która pełni rolę tzw.
zaprezentowano także przed gość- mujący o wypadku. Najczęściej odbieraka. Sprawca ten podaje się
mi nowe proporce drużyny harcer- sami naprowadzamy rozmówcę za dobrego znajomego rzekomego
skiej. Zaproszonych gości przywitał na szczegóły, którymi może się „wnuczka” lub inną zaufaną osobę,
dyrektor szkoły Mirosław Donar- posłużyć. Oszuści prześcigają np. maklera giełdowego, pracowni-
ski. się w pomysłach, wyłudzając od ka banku lub sklepu.
Po wręczeniu kwiatów i złożeniu starszych osób dziesiątki tysięcy - Oszuści wykonują do swo-
życzeń nastąpił moment wyróżnień złotych. Przypadków takich nie ich ofiar bardzo dużo połączeń
– odznaczeń Nagrodą Dyrektora zabrakło również w gminie Białe telefonicznych, w krótkich odstę-
wyjątkowych nauczycieli. W tym Błota. Jak się ich ustrzec? pach czasu w celu wywarcia presji
roku z rąk włodarza szkoły odebra- psychologicznej i nakłonienia do
ło ją dziesięciu nauczycieli oraz tro- Metoda „na wnuczka” czy „na szybkiego przekazania pieniędzy –
je pracowników administracji i ob- policjanta”, choć znana w całym dodaje funkcjonariusz. - Takie te-
sługi. Dyrektor Mirosław Donarski, kraju, wciąż zbiera bogate żniwo. lefony mają także utrudnić osobie
pedagog Katarzyna Buczkowska Przestępcy posługują się różnymi oszukiwanej nawiązanie kontaktu
Były życzenia, kwiaty i występ ar- zastępca wójta gminy Jan Czeka- oraz Andrzej Izdebski, nauczyciel „legendami” i sposobami mającymi z członkami rodziny, rzekomo pro-
tystyczny. Nie zabrakło również jewski, podkreślając wartość na- wychowania fizycznego, otrzymali uwiarygodnić ich jako członków szącymi o pomoc finansową.
chwili wzruszeń, kiedy sztandar uczyciela jako autorytetu dla mło- zaś Nagrodę Wójta. rodziny osób pokrzywdzonych. W momencie, gdy oszukiwany
gimnazjum działającego na tere- dzieży. – W tym szczególnym dniu - Bardzo się cieszę, że wyróżnie- - Cały proceder rozpoczyna się ma wątpliwości, sprawcy często po-
nie Białych Błot przekazano do chciałbym życzyć wam wielu suk- nia te trafiają do tak wspaniałych rozmową telefoniczną sprawcy peł- sługują się szantażem emocjonal-
Sali Tradycji Szkoły. Tak właśnie cesów, zarówno zawodowych, jak pedagogów – mówił Jan Czekajew-
niącego rolę tzw. telefonisty – tłu- nym: płaczą lub pozorują torturo-
13 października uczczono w gmi- i prywatnych, a także podziękować ski.
Na zakończenie części oficjalnej maczy podkom. Przemysław Słom- wanie po rzekomym porwaniu.
nie Dzień Edukacji Narodowej. za trud włożony w proces edukacji.
ski z KWP w Bydgoszczy. - Oszuści - Policjanci apelują o ostrożne
W trakcie uroczystego spotka- uczniowie klas piątych oraz chór
Uroczystości odbyły się nia, jak co roku, włodarz gminy Sereno przygotowali widowiskową często posługują się książkami te- zachowania w czasie takich roz-
w szkołach podstawowych, zarów- wręczył pracownikom oświaty wy- prezentację artystyczną. Młodzież lefonicznymi, z których wybierają mów oraz przekazywanie informa-
no w Białych Błotach, jak i w Ło- różnienia i kwiaty. Gala była także zaprezentowała inscenizację „Wy- osoby o imionach często występu- cji o takich sytuacjach do najbliż-
chowie. W uroczystościach, oprócz okazją do oficjalnego przekazania bory Miss Szkoły”. Na scenie podzi- jących u osób starszych. Następnie szych komisariatów – podkreśla
przedstawicieli władz, udział wzięli sztandaru Publicznego Gimnazjum wiać mogliśmy małe Miss i jednego dzwonią na wybrany numer tele- podkom. Słomski. – Pamiętajmy, że
dyrektorzy, nauczyciele oraz pra- im. Mariana Rejewskiego do Sali Mistera, prezentujących wierszem fonu. Rozmowa prowadzona jest to my sami musimy zadbać o swo-
cownicy placówek oświatowych, Tradycji Szkoły. na tle utworów muzycznych po- w taki sposób, aby oszukiwana oso- je bezpieczeństwo w pierwszej ko-
uczniowie wraz z rodzicami, radni Nowym sztandarem zaś tego siadane przy sobie przedmioty. ba uwierzyła, że rozmawia z kimś lejności. Jeśli nie jesteśmy pewni,
oraz zaproszeni goście. dnia pochwalić się mogła placówka Zwieńczeniem zabawnego show ze swojej rodziny i sama wymieniła z kim rozmawiamy, nie udzielajmy
- Każdego dnia na waszych z Łochowa, w której również odby- była koronacja i wspólne odśpiewa- jego imię oraz inne dane, pozwala- żadnych prywatnych informacji.
barkach spoczywa odpowiedzial- ły się uroczystości z okazji Święta nie „We are the champions”, utworu jące przestępcom wiarygodnie po-
ność za młode pokolenie – mówił Edukacji Narodowej. W ich trakcie zespołu Queen. kierować dalszą rozmową. (MC)
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
NOWA WIEŚ WIELKA 9

O S10 ciąg dalszy Na ramię broń!
Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na warsztaty oraz
Trwają konsultacje w sprawie budowy jednej z najważniejszych tras przebiegają-
cych przez gminę obchody Święta Niepodległości. Organizuje też zabawę
Michał Ciechowski | fot. Adam Zakrzewski (archiwum) andrzejkową
wanie wiaduktu przez tory kolejo- Będzie głośno i z pewnością wi- z Bydgoszczy. Po pokazie zaprezen-
we i odpowiednie poprowadzenie dowiskowo. W podbydgoskiej towany zostanie sprzęt militarny
drogi wojewódzkiej nr 254, z po- Brzozie już 11 listopada odbędą i wiekowe mundury.
minięciem podbydgoskiej Brzozy. się uroczystości upamiętniające - Z pewnością coś dla siebie
Projektanci ten zamysł również odzyskanie przez Polskę niepod- znajdą nie tylko dorośli, ale także
przyjęli w swoich planach. ległości. Atrakcji będzie wiele, młodzież i dzieci – podkreśla Wło-
Droga rozpoczynałaby się więc przed mieszkańcami zaprezen- dzimierz Tomczak. – Wspomnie-
na węźle Piecki, a łączyłaby się ze tują się m.in. historyczni rekon- nia tamtych wydarzeń są dla nasze-
starym śladem drogi wojewódzkiej struktorzy. go regionu bardzo ważne. Powinny
nr 254 w Kobylarni. być więc przy każdej możliwej oka-
W związku z modernizacją tras Zanim jednak w gminie pojawią zji przypominane.
od miejscowości Stryszek do Piec- się żołnierze, animatorzy z Gmin- Po widowiskowym spektaklu
ków przewiduje się bezkolizyjne nego Ośrodka Kultury zaproszą władze gminy wraz z mieszkańca-
skrzyżowanie z drogą wiodącą mieszkańców na rękodzielnicze mi złożą na cmentarzu kwiaty oraz
do Przyłęk. Obecna „dwudziest- warsztaty, które zorganizowane zapalą znicze przy grobach pole-
ka piątka” miałaby w momencie zostaną 31 października o godz. 12, głych. Po powrocie do GOK-u na
powstania obwodnicy stać się we- w przededniu Wszystkich Świę- wszystkich czekać będą tradycyjne
wnętrzną ulicą Brzozy. tych. Wszyscy chętni będą mieli rogale świętego Marcina, a także
Przebudowa węzła drogowego licy korki. Zrobienie trasy S10 bez Kolejną propozycją mieszkań- okazję stworzyć wyjątkowe stroiki, gorące napoje. Spotkanie to uświet-
w Stryszku, modernizacja drogi rozwiązania tego problemu będzie ców i samorządu jest stworzenie które w środę zaniosą na groby ni okolicznościowy występ zespołu
krajowej nr 25, a także stworze- działaniem połowicznym. W tym z Brzozy do węzła w Stryszku ścież- swoich bliskich. Brzozowiacy oraz chóru Lirenka.
nie Miejsca Obsługi Podróżnych roku otrzymaliśmy zapewnienie od ki pieszo-rowerowej, która w bez- - W sobotę 11 listopada zapra- Zwieńczeniem dnia będzie msza
w Emilianowie to jedne z wielu wykonawcy, że zostanie ono zasto- pieczny sposób i przy połączeniu szamy zaś na gminne obchody święta w kościele w Nowej Wsi
tematów podjętych podczas roz- sowane, a nawet rozszerzone. Po- z leśną ścieżką od Stryszka na pół- Święta Niepodległości w Brzozie Wielkiej.
mów związanych z odcinkiem wstanie odcinek drogi w standar- noc skomunikowałaby mieszkań- – mówi Włodzimierz Tomczak, W listopadzie na mieszkańców
trasy S10 pomiędzy Bydgoszczą dzie dwupasmowym poza Brzozę, ców z Bydgoszczą. dyrektor GOK-u w Nowej Wsi gminy czeka jeszcze kilka atrakcji.
a Toruniem, zorganizowanych 17 aż do skrętu na Piecki. W części śladu od Stryszka Wielkiej. – Punktualnie w południe W Gminnym Ośrodku Kultury
października w Brzozie. W ramach inwestycji rozważane w stronę Torunia, przed Emiliano- w brzozowskim kościele odbędzie w każdy czwartek o godz. 15 od-
były dwie koncepcje budowy całej wem, przewidziana została również się uroczysta msza święta w intencji bywają się zajęcia z robotyki, zaś
O tej modernizacji w gminie trasy: aktualnym śladem drogi kra- budowa Miejsca Obsługi Podróż- ojczyzny. Kwadrans wcześniej pod o godz. 16.30 nauka gry na gitarze.
mówi się od dwóch lat. W trakcie jowej nr 25 lub stworzenie obwod- nych. Pomnikiem Powstańców Wielko- - Wśród wielu oferowanych
okresu projektowego mieszkańcy nicy miejscowości, która wieść bę- - Docelowo punkt ten mógłby polskich oddamy hołd poległym za przez nas przez cały tydzień zajęć
i władze regionu mają okazję od- dzie terenem należącym do Lasów zostać połączony z usługami ho- Polskę, wspólnie z uczestnikami XI z pewnością każdy znajdzie coś
nieść się do proponowanego prze- Państwowych. Do tej opcji przy- telarskimi, ponieważ znajduje się Bydgoskiego Rajdu Niepodległości. dla siebie – podsumowuje dyrektor
biegu drogi. Jak podkreśla Leszek chylają się zarówno projektanci, jak on najbliżej bydgoskiego lotniska O godz. 14.30 przeniesiemy się placówki.
Latosiński, sekretarz Urzędu Gmi- i mieszkańcy. – tłumaczy Leszek Latosiński. – na plac przy GOK-u w Nowej Wsi Pod koniec listopada do gminy
ny, funkcjonalność trasy jest prio- - Wyprowadzimy z Brzozy stru- Wszystkie argumenty są jednak na Wielkiej, gdzie zorganizowana zo- przyjadą mieszkańcy Środowisko-
rytetem lokalnego samorządu. mień pojazdów nadjeżdżających etapie konsultacji, a nasze opinie stanie widowiskowa inscenizacja wych Domów Samopomocy, by
- Nasze propozycje dotyczą kil- z Inowrocławia – opisuje Leszek i wnioski przekazywane projektan- epizodu walk z Powstania War- wspólnie wziąć udział w imprezie
ku miejsc newralgicznych, takich Latosiński. – Jednak aby rozwiąza- tom. Głosy wśród mieszkańców są szawskiego w 99. rocznicę odzy- andrzejkowej. Jak podkreślają or-
jak chociażby przebudowa węzła nie to zapewniło najlepszą formę jednoznaczne. Czy pomysły zosta- skania przez Polskę niepodległości. ganizatorzy z Nowej Wsi Wielkiej,
w Stryszku – informuje obecny na komunikacji, w miejscu skrętu na ną finalnie uwzględnione w planie, Przed mieszkańcami zaprezentuje szykuje się naprawdę wspaniała za-
spotkaniu urzędnik. – Chcemy zli- Piecki musiałby powstać węzeł dro- dowiemy się prawdopodobnie już się Grupa Rekonstrukcji Histo- bawa.
kwidować występujące w tej oko- gowy. Pozwoli to także na wybudo- za kilka miesięcy. rycznej „Drużyna Szturmowa” (MC)

Złote małżeństwa
stało w piątek 8 września w Gmin- proszonych gości oraz ich rodzin i radości - podkreślał Wojciech
nym Ośrodku Kultury. Złote Gody włodarz gminy wraz z Mirosławem Oskwarek.
obchodzili: Barbara i Władysław Boguszem, zastępcą kierownika Jak przystało na takie wydarze-
Lewandowscy, Melania i Edward Urzędu Stanu Cywilnego, rozpo- nia, nie zabrakło oczywiście sym-
Laskowie, Halina i Ludwik Mata- częli ceremonię wręczania medali bolicznej lampki szampana oraz
Siedem par z terenu gminy Nowa z wójtem Wojciechem Oskwar- nowscy, Izabela i Paweł Zielińscy, za długoletnie pożycie małżeńskie, tortu. Uroczystość muzycznym
Wieś Wielka obchodziło w tym kiem, który wręczył im pamiątko- Anna i Michał Michaliszynowie, które przyznał prezydent RP An- akcentem uświetnił zespół wokalny
roku jubileusz pięćdziesięciolecia we wyróżnienia. Halina i Gerard Sypniewscy oraz drzej Duda. Lirenka oraz uzdolniona młoda ar-
zawarcia związku małżeńskiego. Stanisława i Zbigniew Szulcowie. - Życzę wam wielu dalszych tystka - Vanessa Tymosiak.
Z tej okazji seniorzy spotkali się Wydarzenie zorganizowane zo- Po uroczystym przywitaniu za- wspólnie przeżytych lat w zdrowiu (MC)

REKLAMA

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
10 SOLEC KUJAWSKI

Minęło już 20 lat
Dwadzieścia lat temu, w sierpniu 1997 r., rozpoczął działalność Środowiskowy Dom
Samopomocy w Solcu Kujawskim. 5 września miało miejsce uroczyste otwarcie placówki
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk
Środowiskowy Dom Samopomo- jego pracowników. Na uroczystość
pełnosprawnych. Do tej pory jest
cy działa prężnie. Początkowo za- jubileuszową przybyli uczestni-
trzech chorych, którzy uczęszczają
pewniał opiekę 20 osobom. Obec- cy soleckiego ŚDS, podopieczni
na zajęcia ŚDS od początku jego
nie ma do dyspozycji 35 miejsc. innych domów środowiskowych,
istnienia. Zajęcia, w jakich mogą
a także zaproszeni goście. Spotka-
uczestniczyć, to m.in.: literackie,
Przed dwudziestu laty, w dniu nie odbyło się w altanie Juraparku.
plastyczne, kulinarne, ogrodnicze,

‘‘
inauguracji placówki, tak - Jubileusz jest okazją do
mówiła o nim obecna dy- wspomnień, które, choć mi-
rektor Miejsko-Gminne- nione, zawsze pozostają w pa-
go Ośrodka Pomocy Spo- mięci – mówiła w czasie uro-
łecznej, Hanka Stamm:
„Celem nadrzędnym
J
ubileusz jest okazją do czystości Barbara Jabłońska,
obecna kierownik ŚDS. – Czas Placówka mieści się przy ulicy 29 Listopada.
działalności placówki jest
, , -
je porządkuje, czasem dodaje
przygotowanie jej uczest- wspomnień które choć mi blasku, a taki dzień jak dzi-
skiego, prezesa stowarzyszenia Drobex, P.P.H. Masterstal (Mieczy-
ników do prawidłowego siaj przywołuje je ponownie.
,
funkcjonowania w śro- nione zawsze pozostają w pa Trudno bowiem być obojęt- - „Delfin”, przekazali również przed-
stawiciele innych ŚDS, uczestnicy,
sław, Maciej, Jarosław Ziętkowie),
Gospodarstwo Rolne – Izabela
dowisku, zapewnienie im nym wobec miejsca, w którym
poczucia bezpieczeństwa, mięci
zdobycie pozytywnych
. zostawiło się dwadzieścia lat.
Bardzo przychylnie o dzia-
pracownicy oraz pozostali goście.
Spotkanie uświetnił artystycz-
Frischke, firma Solbet (Marek Ma-
łecki), BS Szubin, Przedsiębiorstwo
doświadczeń, nabycie łalności domu wypowiedzieli ny występ podopiecznych ŚDS. Po Roboty Ziemne, Budowlane i Dro-
nowych umiejętności. Jesteśmy na krawieckie, kabaretowe, zdrowot- się burmistrz Solca Teresa Substyk skosztowaniu urodzinowego tortu gowe (Tadeusz Szczepański), SIMI
początku drogi i od nas wszystkich ne, stolarskie oraz najszerzej rozu- oraz Mariusz Zamorowski, prze- nastąpiła zabawa taneczna. (Andrzej Siemianowski), PHU Bo-
zależy, czy ta droga stanie się sze- miane zajęcia integracyjne. wodniczący Rady Miejskiej. Nie Imprezę sfinansował Urząd Mia- mar (Waldemar Łuczak).
roką aleją”. Działalność ŚDS wspiera Stowa- szczędzili słów uznania samym ju- sta w ramach programu „W naszym Przyłączamy się do życzeń i cze-
W ciągu minionych 20 lat w te- rzyszenie Na Rzecz Osób Niepełno- bilatom. Życzenia na ręce Barbary magicznym domu”. Swój udział kamy na srebrny jubileusz – za pięć
rapiach udział wzięło 135 osób nie- sprawnych „Delfin”, założone przez Jabłońskiej oraz Witolda Rutkow- wnieśli również sponsorzy: firma lat.

Dobrze wiedzieć
ście wpływ na liczbę kradzieży, ale
nic nie zastąpi naszej własnej czuj-
ności.
I ostatnia przestroga. Przyszła je-
sień. Dni są coraz krótsze. Za okna-
mi coraz wcześniej robi się ciem-
Solecka policja przestrzega: nie otwierajmy niezna- no. Niebo zasnuwa coraz gęstsza
jomym. Uważajmy na kieszonkowców. I wreszcie: nośmy szaruga. Poruszając się już to po
ulicach miasta, już to poza nim,
odblaski pamiętajmy, że dla naszego własne-
go dobra powinniśmy być widocz-
Robert Kamiński | fot. Łukasz Piecyk ni. A nic nie pomoże nam w tym
względzie bardziej niż zaopatrze-
Za naszym pośrednictwem solec- kobiet, który rzekomo na zlecenie
ka policja przekazuje kilka prak- nie się w znaczki odblaskowe. To
urzędu dokonuje pomiarów miesz-
tycznych wskazówek. Niektóre kań. Panie odwiedzają w miesz- wskazówka do wszystkich: dzieci,
mogą się okazać szczególnie cen- kaniach głównie ludzi starszych. dorosłych, pieszych, rowerzystów.
ne. Okazuje się, że nigdy dość prze- Tylko od nas samych zależy, czy
stróg, ponieważ ciągle są osoby będziemy widoczni na drodze. Ni-
Po raz kolejny okazuje się, że in- wpuszczające obcych do mieszkań. kogo nie trzeba chyba przestrzegać,
wencja oszustów nie ma granic. Pamiętajmy: ostrożność przede końców lepiej jest dmuchać na zim- nimi? Ma tu zastosowanie jedna jak jest to ważne. Od tego, czy dany
I choć sama wyobraźnia godna jest wszystkim. Pod żadnym pozorem ne i nazwać ostrożność brakiem za- z najstarszych maksym dotyczą- kierowca dostrzeże nas w porę, za-
zapewne podziwu, to jeszcze nie nie wpuszczajmy do mieszkań ufania, niż zostać okradzionym. cych tego fachu: „okazja czyni leżeć może nasze życie. Po zmroku
powód, by dać się oszukać. osób, których nie znamy. W przy- Licho nie śpi również, jeśli idzie złodzieja”. Otóż przede wszystkim poza obszarem zabudowanym je-
Szeroko opisywana niedawno me- padku kiedy powołują się na daną o przedstawicieli jednego z najstar- nie prowokujmy. Pamiętajmy, by steśmy zobowiązani do noszenia
toda oszustwa „na wnuczka” budzi- instytucję, poprośmy o wylegity- szych fachów złodziejskich, czyli zapiąć torebkę, nie nosić portfela odblasków.
ła zarówno zgrozę i niedowierzanie, mowanie się. Jeśli i to nie daje nam o kieszonkowców. Rzeczywiście w tylnej kieszeni spodni. Krótko Tak mówią przepisy. Nic jednak nie
jak i w pewnym sensie podziw dla stuprocentowej gwarancji, zawsze w Solcu działają złodzieje kieszon- mówiąc, nie róbmy wszystkich tych stoi na przeszkodzie, byśmy nosili
pomysłowości oszustów. To jednak możemy zadzwonić do tej konkret- kowi? Tak. Na soleckim rynku. rzeczy, na które złodzieje tylko cze- odblaski przez cały czas. A dzie-
nie koniec ich inwencji. Oto poja- nej instytucji i zweryfikować dane Policja uważa, że znakomita więk- kają. Bądźmy czujni i nie dajmy się ciom przyszyli je do ubrań na stałe.
wiają się metody coraz to nowe. osób, które za jej pracowników się szość tych drobnych przestępców zwieść temu, że targowisko stale Dmuchajmy na zimne. Być może
I coraz to wymyślniejsze. podają. Zawsze mamy też do dys- to „obcy”, przyjeżdżający do Solca patrolują policjanci w mundurach pewnego dnia będziemy sami sobie
Ostatnio w Solcu pojawił się duet pozycji telefon na policję. Koniec spoza miasta. Jak bronić się przed lub po cywilnemu. Ma to oczywi- za to wdzięczni.

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
DĄBROWA CHEŁ. i SICIENKO 11

Kabaczek-gigant Ustrzelić
Michał Ciechowski | fot. nadesłane
W 2008 r. do Księgi Rekordów
Guinnessa trafił kabaczek ważą-
się na działce tuż po zerwaniu –
w sobotę 21 października. A co się
puchar
cy ponad 51 kg. Podobne zapi- Już po raz trzeci grupy strzeleckie
z kabaczkiem teraz stanie?
sy mają również dynia, cukinia z gminy Sicienko powalczą o pre-
- Przyszła jesień, więc prawdo- stiżowy tytuł mistrza w Turnieju
i batat. Warzyw-gigantów jest podobnie trafi na stół w typowym Drużyn Strzeleckich o Puchar
jednak więcej. A szukać nie trze- dla tej pory roku leczo – dodaje Przewodniczącego Rady Gminy
ba daleko. W Sicienku, na dział- Dariusz Zawaryński. – We wnę- Sicienko „Hej, strzelcy wraz”. Or-
ce rodziny Zawaryńskich, urósł trzu warzywa jest mało nasion, ganizatorami wydarzenia są wło-
prawie metrowy kabaczek. dużo zaś miąższu. Zobaczymy jed- darz gminy oraz Gminny Ośrodek

[ ]
nak, jak będzie smakowało. Kultury. Rywalizacja rozpocznie
Na początku Dariusz Zawaryń- Początkowo kabaczek miał się 4 listopada o godz. 10 na bo-
ski usiłował wyhodować okazałą być atrakcją gminnych dożynek. isku w Gliszczu.
dynię. Później próbował z arbu- Jednak z powodu
zem. Udało się za klęski żywiołowej, - Aby wziąć udział w turnieju,

29 kg
trzecim razem, która nawiedziła wystarczy zgłosić swoją kandydatu-
zupełnie przypad- w sierpniu region, rę do sołtysa – tłumaczą inicjatorzy.
kiem. impreza się nie od- – W zawodach biorą udział repre-
- Kabaczek jest była. Warzywo, za- zentacje sołectw złożone z czte-
nie tylko dorodny, miast trafić na stół, rech zawodników, którzy ukończyli
ale przede wszyst- waży kabaczek dalej więc rosło. osiemnaście lat i są mieszkańcami
kim zdrowy, po-
nieważ nie stosuję
z Sicienka Obecnie ziemia gminy. Organizatorzy mogą jednak
w ogrodzie pań- zaprosić do udziału w zabawie dru-
żadnych nawozów żynę składającą się z zawodników
sztucznych – pod- stwa Zawaryńskich
przygotowywana spoza regionu, tzw. gości specjal-
kreśla hodowca. – nych.
Systematycznie też użyźniam gle- jest na zimę i ko-
lejne wiosenne nasadzenia. A co Kapitanem każdej z drużyn bę-
bę kompostem. dzie sołtys lub wyznaczony przez
Prawdopodobnie to, plus od- pojawi się w następnym sezonie? niego sportowiec. Do stanowiska
powiednie warunki atmosferycz- - Z pewnością w dalszym cią-
strzeleckiego członkowie grupy
ne i wilgoć, wspomogło wzrost gu będę próbował uprawiać dynie podchodzić będą według kolejno-
warzywa, bo - jak podkreśla go- – podkreśla właściciel gigantycz- ści alfabetycznej, oddając strzały
spodarz - większej filozofii w tym nego warzywa. – Tak z czystej cie- z odległości pięciu metrów w pozy-
nie ma. kawości, czy mi się uda. W prze- cji stojącej.
Kabaczek wyhodowany w Si- szłości próbowałem wyhodować - Zawodnicy oddają trzy serie po
cienku waży blisko 29 kg i mierzy arbuzy. Dwie sztuki osiągnęły dziesięć strzałów – tłumaczą zasady
98 cm. I choć jego wielkością wielkość piłki ręcznej, lecz wszyst- organizatorzy. – Kolejność, w jakiej
rodzina nie była zaskoczona, to kie były dojrzałe. będą rywalizować, uzależniona jest
wszystkich zadziwiła jego waga. Jak podsumowuje gospodarz, od liczby zgłoszonych drużyn.
Uprawiając takie warzywa, nie każde osiągnięcie poza statystycz- W trakcie zabawy nie zabraknie
da się dokładnie przewidzieć, ile ną normą cieszy. I, wciąż hodując drobnego poczęstunku, m.in. spe-
które osiągnie wielkości czy masy. dla własnej satysfakcji, nie zamie- cjalnie przygotowanej na tę okazję
Tabele pomiarowe w naszym ka- rza w tych kwestiach z nikim kon- grochówki, a także ciepłych napo-
pryśnym klimacie egzaminu nie kurować. jów.
zdają. Oficjalne mierzenie odbyło (MC) (MC)

Po raz trzydziesty Origami po wiejsku
Sztuka origami pochodzi z Chin. Szeroko znana jest
XXX Bieg Uliczny z Dąbrowy Chełmińskiej do Ostromecka ukończyło 235 osób,
w tym 75 z gminy na całym świecie. W październiku zawitała do Dąbrowy
Chełmińskiej
Robert Kamiński | fot. nadesłane Gminne Koło Emerytów, Ren- w. ostatecznie przyjęto, że w pro-
Line Bezpieczny Operator (Ośro- cistów i Inwalidów w Dąbrowie cesie robienia klasycznego origami

[ ]
dek Szkolenia) ufundował trzy Chełmińskiej zorganizowało spo- nie należy dokonywać cięć, używać
nagrody: dla zawodniczki i zawod- tkanie ze sztuką origami. klejenia oraz przydawać dodatko-
nika oraz dla osoby sklasyfikowa- wych ozdób.
nej na 30. miejscu od końca, która Origami powstało Spotkanie z ori-

49
ukończyła zawody. Inną oryginalną ok. VIII w. Począt- gami w Dąbrowie
nagrodę ufundował Krzysztof Re- kowo wykonywa- Chełmińskiej słu-
tecki dla 30. zawodniczki od końca. no z papieru deko- żyło zapoznaniu
Z okazji 30. edycji zawodów racje ozdabiające mieszkańców z tą
Cukiernia Staropolska ufundowała ceremonie religijne. egzotyczną sztu-
pyszny tort, którym raczyli się nie Z czasem sztuka ta ką. W ramach
się zindywidualizo- sposóbów składania warsztatów ori-
tylko sportowcy, ale i zaproszeni żurawia pojawiło się
goście oraz kibice. wała. Zaczęto uży- gami przewodni-
wać jej do zawijania w pierwszym pod- cząca Gminnego
Po zakończeniu imprezy i roz- prezentów lub listów. Koła Emerytów,
daniu nagród rozpoczęła się nie- W XVII w. techniki ręczniku origami Rencistów i Inwa-
oficjalna część imprezy. Wystąpił origami znacznie się lidów w Dąbrowie
zespół Jacka Mejera, który znako- urozmaiciły. Sztuka Chełmińskiej Gra-
micie uświetnił XXX Bieg Uliczny. ta znacząco się wówczas spopula- żyna Burek-Sas zaprosiła uczest-
Szczególne podziękowania nale- ryzowała. Później trafiła do szkół. ników do wykonania tą techniką
Prócz klasyfikacji open nagrody szy. żą się sponsorom i ofiarodawcom, Prócz walorów artystycznych ori- świątecznego Mikołaja. Uczestnicy
przyznano w różnych kategoriach W kategorii gminnej wśród których w tym roku było szczegól- gami zaczęto dostrzegać jego zna- warsztatów byli szczególnie zado-
wiekowych. Także w kategorii mężczyzn zwyciężył Bartosz Ko- nie wielu z uwagi na większą rangę czenie dydaktyczne. Używano np. woleni z nietypowości zajęć, a także
mieszkańców gminy. tłowski przed Szymonem Busiem i jubileuszową oprawę imprezy. origami jako pomocy do nauki z nowo nabytych umiejętności. Nie
i Krzysztofem Reteckim. Wśród ko- Organizatorzy: LKS Ostromec- geometrii. Pierwszy podręcznik ukrywali również, że w przyszło-
Warto podkreślić najważniej- biet zwyciężyła Beata Jarocka przed ko, Zespół Szkół w Ostromecku, origami powstał w 1797 r. w Japonii. ści mają nadzieję na więcej równie
sze: prócz dorosłych w XXX Biegu Martą Górecką i Izabelą Sosińską. Urząd Gminy w Dąbrowie Cheł- Przedstawiono w nim 49 sposobów oryginalnych warsztatów.
Ulicznym udział wzięło 80 dzieci. Dodatkowo wręczono nagrody mińskiej, Gminny Ośrodek Kultury składania żurawia, japońskiego (RK)
Udział ludzi młodych zawsze cie- ufundowane przez sponsorów. Welt i Sportu. symbolu szczęścia i życia. W XX

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
12 MOTORYZACJA

W czasie zimy szosa mokra…
goś siarczyście mroźnego poranka
sam sobie podziękujesz. Pamiętaj
jednak, by nie smarować zamków.
Osiągniesz skutek odwrotny: za-
marzną jeszcze szybciej.
Sprawdź też płyn hamulcowy.
Przygotuj samochód do zimy. Zrób to odpowiednio wcześnie i starannie, a unikniesz wielu problemów Istnieje konieczność okresowej
jego wymiany, ponieważ niestety
mają kłopoty z układem wtrysko- chłonie wilgoć.
wym i akumulatorem. Jeśli nie Sprawdź też stan akumulatora
zadbasz odpowiednio wcześnie i napięcie ładowania. Fachowiec
o właściwy stan techniczny tych potrafi przewidzieć, jak się zacho-
wa twój akumulator w czasie po-
komponentów, możesz mieć zimą
ważnych mrozów.
naprawdę spore kłopoty.
Jeśli jesteś właścicielem auta
Jeśli jesteś posiadaczem pojazdu zasilanego gazem, to przed sezo-
z silnikiem benzynowym, również nem zimowym dokonaj koniecz-
musisz pomyśleć o profilaktyce. nie ogólnego przeglądu instalacji.
Przede wszystkim tankuj dobre pa- Na zimę zmienia się skład autoga-
liwo z pewnego źródła. To podsta- zu. Koniecznie wymień filtr gazu.
wa. Jeszcze jesienią dokonaj prze- Sprawdź również szczelność układu
glądu płynu w układzie chłodzenia chłodzenia. Silnik zasilany gazem
(jeśli zamarznie, może cię to kosz- w pierwszej fazie pracuje na ben-
tować nową chłodnicę albo nawet zynie, dopiero po pewnym czasie
silnik). Sprawdź też jego tempera- przechodzi na gaz. Oba te układy
turę krzepnięcia. powinny współdziałać prawidłowo.
No i oczywiście opony: zmień No i jeszcze wnętrze pojazdu.
na zimowe. Zimówki z odpowied- Warto pomyśleć o większych gu-
nim bieżnikiem (co najmniej 4 mowych dywanikach z krawędzia-
mm) to lepsza trakcja na śniegu mi, które zatrzymują wodę. Czy
i krótsza droga hamowania. Przy nam się to podoba, czy nie, śnieg na
okazji wymiany opon sprawdź, jak butach wnosimy do auta z każdym
działają narzędzia do wymiany koła wejściem. Jeśli tego zaniedbasz,
zapasowego i w jakim stanie jest woda będzie wsiąkać w dywanik,
samo koło. który nie wyschnie. To z kolei spo-
Zima to czas, kiedy króluje wil- woduje, że nagrzewając wnętrze,
goć. Do tego w ilościach hurtowych będziesz miał ciągle problem zapa-
na jezdnie sypana jest chemia. rowanych szyb.
A chemia + wilgoć = korozja. Dla- No i pamiętaj o podstawowym
Ile to już razy nie mogłeś odpalić jest o tej porze roku poważnie wowych kwestiach: żebyś w ogóle tego zanim zima cię zaskoczy – za- wyposażeniu kierowcy-profilak-
bezpiecz miejsca szczególnie na tyka, któremu niestraszna żadna
silnika na mrozie? Albo w ogóle utrudniona. Jeśli jednak zastosu- mógł do samochodu wsiąść, a jak rdzę podatne. Prócz tego wskaza- zima: skrobaczka do szyb, zmiotka,
dostać się do auta, bo drzwi przy- jesz odpowiednią profilaktykę, mo- już ci się ta sztuka uda, to żebyś był ne jest, byś nawoskował nadwozie. łopatka, odmrażacz szyb w płynie,
marzły? Zadbaj, by w tym roku żesz w znakomitej większości przy- w stanie odpalić silnik. Zabezpieczysz w ten sposób lakier linka holownicza. Oby tej zimy się
było inaczej. padków wyjść z zimowych opresji W gorszej sytuacji są w tym przed chemią. nie przydały. Ale pamiętaj: choćby
obronną ręką. względzie właściciele diesli. To sil- Co do uszczelek, to zabezpiecz nie wiem jak łagodną w tym roku
Zimą marzną nie tylko ludzie, Przede wszystkim skoncentro- niki znacznie wrażliwsze na niskie je silikonem. Drzwi nie będą tak prognozowali, lepiej te rzeczy w au-
ale i auta. Eksploatacja pojazdów wać się musisz na dwóch podsta- temperatury, które do tego często łatwo do nich przymarzać. Które- cie mieć.

Kierowco, masz chwilę?
Przeszedłeś pomyślnie egzamin na prawo jazdy. Ile potrzeba czasu, byś stał się kie-
rowcą wytrawnym?
Robert Kamiński | fot. John Greenfield/CC BY 2.0
Po zdaniu egzaminu nie rzucaj nuj przerwy. Podziel drogę na eta- że mają pierwszeństwo już zawsze
się od razu na głęboką wodę. Nie py. Nie ulegaj presji otoczenia. Nie i wszędzie. Bo coś o tym mówili
wybieraj się do centrum miasta zabieraj ze sobą do auta dziewczyny w telewizji. Ale kiedy to było? Nie
o godz. 15. Spróbuj jeździć przy i kumpli. Będą cię niepotrzebnie pamiętasz… Znasz dokładnie te
mniejszym natężeniu ruchu. I na stresować, poganiać, wjeżdżać na przepisy? Edukacja takich kierow-
mniej zatłoczonych drogach. ambicję. ców jak ty, którzy mają już prawo
Jeździsz 20, 30, 40 lat. Jak wielo- jazdy, jest żadna. Nie dokształca-
Poćwicz, pojeźdź na trasach, letnia rutyna wpływa na prowadze- ją się, bo we własnym mniemaniu
które znasz. Wybieraj takie drogi, nie pojazdu? wiedzą już wszystko. Odbierają pra-
gdzie znasz wszystkie znaki. Trud- Wydaje ci się, że wszystko wiesz. wo jazdy i już nigdy do przepisów Uprzejmość na drodze to podstawa.
ność zwiększaj etapami. Pamiętaj I wszystko już na drodze widziałeś. nie wracają. Eksperci, którzy mają pojęcie ria jak i rozdrażnienie wpływają na
o najważniejszym: nie umiesz jesz- Że jeździsz doskonale. Tyle lat za Jeżdżąc całymi latami, jesteś o tych sprawach, przyznają jedno- utratę koncentracji. Jedziesz przez
cze perfekcyjnie wyprzedzać. Po kółkiem… Musisz przecież jeździć przekonany, że sam ten fakt upraw- myślnie, że kierowca idealny nie to gorzej, niż cię na to stać.). 5. Po-
prostu są manewry, których dotąd doskonale. Doprawdy? nia cię do mniemania o sobie istnieje. Zawsze znajdzie się jakiś siadanie umiejętności a korzystanie
nie przećwiczyłeś. Jak właśnie wy- Pamiętaj, że świat się zmienia, w kategoriach doskonałości. A wiesz element, nad którym da się po- z nich w praktyce to dwie różne
przedzanie. Jest to jeden z najtrud- przepisy się zmieniają, znaki się chociaż, że istnieją kursy 50+ do- pracować. Wymieniają cały szereg rzeczy (Czy znasz z doświadczenia
niejszych i najniebezpieczniejszych zmieniają. Kiedy ostatnio zajrzałeś skonalące umiejętności? Że są cech, które ów doskonały kierow- takie pojęcie jak choćby „dyspozy-
manewrów w ogóle. Jeździłeś dotąd do ustawy Prawo o ruchu drogo- ośrodki, do których można przyjść ca, gdyby istniał, musiałby posia- cja dnia”?). 6. Właściwa obserwa-
w mieście, ograniczając prędkość wym? Powiem ci kiedy: na kursie. i przećwiczyć zarówno praktykę, jak dać. 1. Koncentracja. 2. Pewność cja drogi (Wielu kierowców patrzy
jazdy do 50 km na godzinę. Je- 20, 30, 40 lat temu. Ludzie zdają i teorię? Że są miejsca, gdzie moż- siebie. 3. Właściwa ocena swoich krótko przed maskę. Dalej nic już
śli się pomylisz, może to być twój egzamin na prawo jazdy i już nigdy na doskonalić jazdę, poćwiczyć na umiejętności (Nigdy nie myśl w ten dla nich nie istnieje. Patrz szeroko
ostatni raz. Odpuść więc sobie na więcej nie zaglądają do przepisów. przykład na matach poślizgowych sposób: „Ten przede mną dał radę, i daleko. Wyprzedzaj myślą innych
początek dalekie trasy. Jeśli zdoby- NIGDY. Jeśli zaprzeczysz – będziesz sytuacje wpadania w poślizg? Że to ja też dam”. Po prostu nie wiesz kierowców, przewiduj to, co zro-
łeś prawo jazdy we wtorek, nie jedź wyjątkiem. Potwierdzającym zresz- istnieje coś takiego jak tzw. błę- tego. Może on wykonał ten ma- bią). 7. Kierowca myślący (Nie myśl
od razu w środę do Poznania czy tą regułę. dy starych kierowców? Że możesz newr, bo był od ciebie lepszym kie- egoistycznie o sobie, ale o tym, co
Wrocławia. Trasę, którą wytraw- Skąd się dowiedziałeś, że zmniej- mieć złe nawyki, których nauczyłeś rowcą? Może jeździ dłużej? Naucz dookoła. Naucz się odpuszczać,
ny kierowca robi w 2,5 godziny, ty szono prędkość do 50 km na godzi- się przed laty? Że zawsze jest coś do się przyjmować do wiadomości mimo że masz pierwszeństwo. Tak
rozłóż sobie na 4. Na pewno na tym nę na terenie zabudowanym? Z te- poprawienia, do przećwiczenia? Że wyższość innych. Nie jesteś (póki dajesz innym uczestnikom ruchu
nie stracisz. Nabierzesz pewności. lewizji lub z radia w samochodzie. zawsze można swoją wiedzę uzu- co) mistrzem świata.). 4. Spokój, sygnał, że mają do czynienia z kie-
Niech twoja pierwsza podróż życia A wiesz, że jadąc równolegle z ro- pełnić? No, chyba że masz się za nieuleganie emocjom (Na drogach rowcą z prawdziwego zdarzenia.).
nie będzie ostatnią. Pierwsza jazda werzystą, kiedy skręcasz w prawo, kierowcę doskonałego. A propos… jest dużo niepotrzebnych emocji. 8. Śpiesz się powoli. Czasem lepiej
w daleką trasę to ogromny wysiłek musisz mu ustąpić pierwszeństwa? Jakie cechy powinien posiadać Przeszkadzają zarówno te dobre, przyjechać 10 minut później. A wła-
emocjonalny i stres. Na trasie zapla- I teraz rowerzystom wydaje się, kierowca idealny? jak i te złe. Podobnie wielka eufo- ściwie nie czasem. ZAWSZE.
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
KULTURA 13

Śmierć była w kapturze
Jako pierwszy człowiek na Ziemi zdobył w ciągu jednego roku oba bieguny. Następnie powtórzył ten wyczyn wespół z nie-
pełnosprawnym nastolatkiem, Janem Melą. O strachu, śmierci i przesuwaniu własnych barier z polarnikiem i podróżnikiem
Markiem Kamińskim rozmawia Robert Kamiński

Jakiego koloru oczy ma śmierć? I zszedł pan tam? będąc w drodze, idąc. Ważna była
Widziałem jej postać, ale twarz Nie wiem, czy w pełni, ale chyba Przesunął pan swoje ograniczenia droga, nie sam cel. Jeśli już, to wła- Patrzył na pana jak na bohatera?
miała skrytą kapturem. Nie mo- rozumiem, o co w tym chodzi. Na do kresu możliwości? śnie drogę nazwałbym szczęściem. Nie zastanawiałem się, jak na mnie
głem dostrzec jej oczu. polarnym bezkresie jest pusto, ale Nie wiem, gdzie mam ten kres. Tro- Szczęście jest chwilą – tu i teraz. patrzy. Skupiałem się na tym, by
tylko na zewnątrz. To dobre miej- chę pewnie przesunąłem. Trudno być szczęśliwym przeszło- wszystko było przygotowane jak
Samotność na biegunie. Zamieć. sce, by odnaleźć siebie. ścią, której już nie ma… Podobnie należy. Byśmy mogli bezpiecznie
Nikt pana nie widzi. I powiedz- Lubi pan samotność? trudno być szczęśliwym z powodu dotrzeć na biegun.
my (niech bogowie nieśmiertelni Najlepsze? Nie wiem za bardzo, co to takiego. przyszłości.
uchronią), że coś by się panu przy- Nie wiem. To zależy tylko od nas, Jeśli samotność będziemy rozumie- Czuł się pan za niego odpowie-
darzyło. Czy pańska śmierć miała- nie od świata zewnętrznego. To li jako odcięcie od świata i ludzi, to Kiedy wyznacza pan sobie kolejne dzialny?
by sens? my nadajemy sens naszemu życiu. absolutnie nie lubię. Podział i od- cele, stara się pan, by były większe Tak. Na pewno.
Każda śmierć ma sens, więc i moja Mamy możliwość wyboru. Pustka cięcie to przecież definicja diabła. od poprzednich? Bardziej wyma-
by miała. Sens tkwi we wszystkim (pusta czy pełna) jest w nas. To nie A diabła nie lubię najbardziej. Na- gające? By granice własnych możli- Czyli w tym sensie łatwo nie było?
na tym świecie, nawet jeśli jest dla ma związku z sytuacją. Świat jest tomiast samotność rozumiana jako wości znów dały się przesunąć? Ano, nie było.
nas niedostrzegalny. jedynie odzwierciedleniem naszych cisza i połączenie ze sobą – to lubię. Staram się tylko zobaczyć w tym
wyborów. I to bardzo. Poznawanie siebie i tej sens. Za każdym razem buduję go A jego rodzice są panu wdzięczni?
Ale jaki? Pytam o to, jaki na przy- cząstki Boga, która jest we mnie. na nowo. Muszę w niego wierzyć. Tak, są. Ale to nie ma znaczenia.
kład sens miała śmierć Jerzego Ku- To pan wybrał biegun, czy biegun To ja jestem wdzięczny, że los mnie
kuczki na Lhotse? wybrał pana? Szczęście to podążanie za marze- Ma pan poczucie, że dużo z siebie wybrał, że mogłem zrobić coś ta-
Myślę, że nie chodzi o to, czy mamy Jedno i drugie. Ja podjąłem decyzję, niami? daje pan innym? kiego.
publikę. Idzie o coś znacznie więk- żeby tam dojść. Ale najpierw to bie- Nie wiem dokładnie, co to jest Sam dużo dostałem, więc oddawa-
szego. O sens tego, co robimy. Jaki gun wybrał mnie. Był moim błogo- szczęście. Jakoś mnie to nie zajmu- nie tego wydaje mi się naturalne. Chciałby pan zabrać Jaśka gdzieś
sens miała jego śmierć? Nie wiem. sławieństwem i stygmatem. je. Staram się to zwracać. Ale dawanie jeszcze?
Zginął tak, jak żył. Mam jednak siebie to także przeżywanie siebie. Tak. W Kosmos. Marzymy o tym
wrażenie, że jego śmierć w szczeli- Profesor Platon mawiał, że są trzy Ale czymś ono dla pana jest? Dając, również bardzo dużo biorę. od dawna.
nie Lhotse miała większy sens, niż najważniejsze wartości: Prawda, Miłość jest szczęściem.
gdyby zginął na przykład w wypad- Piękno i Dobro. Czy którąś posta- Co takiego? Mars, Jowisz, Wenus?
ku samochodowym. wiłby pan ponad inne? A osiąganie celów? Choćby właśnie sens. Nie mamy konkretnych planów,
Myślę, że w głębi stanowią jedno Może być… ani nawet mapy. Wystarczy sam
Boi się pan śmierci? i są równie ważne. A jednak są róż- Kiedy szedł pan na biegun z tym Kosmos.
Boję się. Nie chciałbym umrzeć. ne. Prawda jest zupełnie inną war- Zawahał się pan. Nie chce mi pan chłopcem, miał pan poczucie, że
tością. O ile Piękno i Dobro mógł- chyba powiedzieć, że to czego pan robi pan coś, czego nikt by dla nie- Mówi pan to całkowicie poważ-
Kiedy pustka jest najbardziej pełna? bym postawić na jednym poziomie, dokonał, nie uszczęśliwiło pana? go nie zrobił? nie. Czyli marzenia tylko wtedy
Kiedy schodzimy w ciemną noc to Prawdę postawiłbym wyżej. Dla- Szczerze mówiąc, nie sądzę, by Miałem wrażenie, że dając, biorę. się spełniają, kiedy bierzemy je na
duszy. tego, że nie zawsze musi być piękna szczęście polegało na osiąganiu Że nie tracę czasu. Że to, co robię, serio?
i dobra. celów. Myślę, że byłem szczęśliwy, jest ważne. W rzeczy samej.
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
14 EDUKACJA

Grubasy ze szkolnej stołówki
Uczniowie nie kupią już słodyczy w szkolnych sklepikach, ale menu stołówek też pozostawia wiele do życzenia
Piotr Gajdowski | fot. pixabay.com
Co piąte dziecko w Polsce ma nie- jów (w tym energetyzujących), fast ka i węglowodanów, a w ponad 85% że jedzą ze smakiem kaszę, ryż, wartościowe – błonnik, większość
prawidłową masę ciała – alarmuje food. Mimo to w 30% skontrolowa- również tłuszczów. makaron, ryby, czyli to, co wcze- witamin - zostaje w miąższu. A co
Najwyższa Izba Kontroli. Liczba nych przez NIK sklepików ucznio- - Tegoroczne kontrole nie wy- śniej im nie odpowiadało. Zmiana zostaje w soku? Cukier.
uczniów z nadwagą, otyłością lub wie mogli je kupić. kazały nieprawidłowości w jakości nawyków żywieniowych to po pro- Sanepid zachęca szkoły do
niedowagą stale rośnie. Polskie - Jakość produktów w sklepi- szkolnych posiłków podawanych stu kwestia przyzwyczajenia. Więk- udziału w programach edukacyj-
dzieci należą do najszybciej tyją- kach szkolnych naszego powiatu dzieciom – informuje przedsta- szy problem mają te dzieci, które nych i prozdrowotnych.
cych w Europie. Winą NIK obcią- poprawiła się w ostatnim czasie – wicielka bydgoskiego sanepidu. – w domu rodzinnym jedzą niezdro-
wo. To widać na przerwach - nie- - Jednym z nich jest „Trzymaj
ża m.in. szkoły. informuje Magdalena Warda z byd- Szczególną uwagę zwracamy, aby
goskiej Powiatowej Stacji Sanitar- używano naturalnych składników. które dzieci na drugie śniadanie formę”, którego celem jest zwięk-
Programy promujące zdrowe no-Epidemiologicznej. – Sklepiki Szczegółowej analizie poddajemy dostają ciemne pieczywo z sałatą, szenie świadomości uczniów doty-
żywienie nie zmieniają skutecznie muszą spełnić ministerialne wyma- udział owoców, warzyw i ryb oraz inne słodycze. Wszystko zależy od czącej wpływu żywienia i aktywno-
nawyków żywieniowych uczniów. gania, dzięki czemu mniej jest pro- mleka, mięsa i produktów zbożo- podejścia rodziców. Niektórzy dążą ści fizycznej na ich rozwój fizyczny
Dzieci wciąż – mimo zakazu mi- duktów wysoko przetworzonych wych w komponowanych posił- do tego, żeby przyzwyczaić dziecko i intelektualny – informuje Magda-
nistra zdrowia - mogą kupić nie- i o znacznej zawartości soli i cukru. kach. Duże znaczenie ma ograni- do zdrowego jedzenia, inni wolą lena Warda. - Młodzież pogłębia
zdrowe przekąski w sklepikach Coraz częściej asortymentem czenie spożycia potraw smażonych kupić byle co po drodze do szkoły wiedzę o znaczeniu zbilansowanej
szkolnych, a podawane na stołów- dominującym w ofercie są świeże oraz przestrzeganie dopuszczal- – dodaje intendentka. diety, roli podstawowych składni-
kach obiady ociekają tłuszczem i suszone owoce, jogurty, ciastka nych ilości cukru i soli. W tym tygodniu uczniowie SP ków odżywczych oraz znaczeniu
i cukrem. bogate w zboża, woda i soki. Zdaniem dietetyka nadmiaru nr 58 w Bydgoszczy mogli zjeść prawidłowego rozkładu posiłków
- Jeśli dziecko ma nadwagę, to - Nawet jeśli sklepik szkolny nie tłuszczu w posiłkach organizm zupę pomidorową z ryżem, filet
przede wszystkim odpowiedzial- oferuje niezdrowej żywności, uczeń sam się pozbywa Z cukrem jest już z miruny z dodatkiem ziemniaków w ciągu dnia. Program realizuje
ność rodziców - mówi dietetyk nie ma problemu, by wyskoczyć do większy problem. Organizm może i surówki z kiszonej kapusty, pie- 60 szkół w Bydgoszczy i na terenie
Marcin Krukar. - Nie winiłbym tyl- supermarketu – komentuje Marcin zmagazynować praktycznie do- czeń z karkówki, krupnik z kaszy powiatu bydgoskiego. Poza tym
ko szkół. Wiadomo, że intendentki, Krukar. - Rodzice, zamiast przygo- wolną ilość cukrów. Gdy dodamy jaglanej, kurczaka w sosie słodko- realizujemy dwa programy prze-
które układają jadłospisy, muszą tować dziecku pełnowartościowe cukier serwowany na stołówce do -kwaśnym z dodatkiem ryżu. Do znaczone dla dzieci szkół podsta-
zmieścić się w określonym budże- drugie śniadanie, wolą dać mu parę tego, co dzieci dostają od rodziców picia była woda z miodem i cytry- wowych, promujące zdrową dietę
cie i nie zawsze da się to pogodzić złotych, by kupiło sobie jakąś prze- na drugie śniadanie, efekt może być ną, kompot jabłkowy, śliwkowy bogatą w owoce, warzywa i pro-
z jakością odżywiania. Ale nawet kąskę. Aż 70% dorosłych Polaków fatalny. albo wieloowocowy. dukty mleczne oraz wiedzę o zdro-
marny posiłek w stołówce nie zruj- ma otyłość lub nadwagę. Trudno - W naszej szkole układamy - Kompoty słodzimy miodem, wych nawykach żywieniowych.
nuje zdrowia dzieci. Uczniowie więc oczekiwać, żeby dziecko nie menu zgodnie z wytycznymi mi- z cukru zrezygnowaliśmy. Dzieci Okazuje się jednak, że szkoły
często nie jedzą tych obiadów, wy- szło w ślady rodzica, wybierając, co nisterstwa - mówi Beata Nalińska, już się przyzwyczaiły – mówi Beata
Nalińska. same osłabiają skuteczność tych
bierając słodycze dostępne na każ- chce zjeść. intendentka ze Szkoły Podstawowej
dym rogu – dodaje dietetyk. NIK dokonał też oceny jadło- nr 58 w Bydgoszczy. - Na początku - Dzieci powinny pić przede programów poprzez niewłaściwą
Od dwóch lat obowiązuje zakaz spisów oferowanych przez szko- uczniowie mieli problem z tym, że wszystkim wodę – mówi Marcin organizację - podawane w ich ra-
sprzedaży tzw. śmieciowego jedze- ły. Żadna placówka nie wydawała potrawy nie są tak posolone, jak się Krukar. - Nawet soki zwykle są mach owoce dzieci zabierają do
nia w szkołach – m.in. chipsów, obiadów w 100% spełniających przyzwyczaili itd. Dziś już oswoili pozbawione większych wartości domu, zamiast spożywać na terenie
słodyczy, niektórych ciastek i napo- normy. Wszędzie za dużo było biał- się z nowym jadłospisem i myślę, odżywczych. To, co tak naprawdę szkoły. Często nawet ich nie jedzą.

Poza Bydgoszcz . 27 października 2017
SPORT 15

Czas na zmianę
Remigiusz Kuś nie jest już trenerem Gryfu Sicienko
Karol Żebrowski | fot. archiwum klubu
Słaba postawa piątoligowego ze- - Nie obarczamy trenera całą
społu zaowocowała roszadą na winą za rezultaty – mówi prezes.
stanowisku szkoleniowca. Czy – Po prostu po trzech latach współ-
nowy trener będzie w stanie od- pracy coś się wypaliło i nie funkcjo-
mienić oblicze Gryfu? nowało tak, jak powinno. Jesteśmy
wdzięczni szkoleniowcowi za pracę
Zweryfikować to mogą w przy- w poprzednich sezonach. Z trene-
szłości wyniki, lecz odpowiedzi rem Kusiem mamy dobre relacje,
i tak szybko nie uzyskamy. Następ- a - co więcej - nie żegnamy się, gdyż
cy trenera Kusia jeszcze nie znale- zostaje on w klubie jako trener gru-
ziono py żaków.
- Prawdopodobnie w najbliż- W podobnym tonie wypowiada
szym spotkaniu z Wojownikiem się również Remigiusz Kuś.
Wabcz to ja będę piastował funkcję - Będę dobrze wspominał czas
trenera – informuje Wiesław Wierz- spędzony z tą grupą – mówi były
banowski, prezes Gryfu Sicienko. – trener. – To chłopaki, które mają
Mam pewne doświadczenie, bo już umiejętności i naprawdę potrafią
kiedyś byliśmy w identycznej sytu- grać w piłkę. Co zawiodło? Trochę
acji. Wtedy zespół miałem prowa- nam brakowało sportowego szczę-
dzić chwilowo, a ostatecznie byłem ścia. Moim zdaniem, nie licząc me-
szkoleniowcem przez pół roku. Te- czu z Mustangiem, w spotkaniach,
raz, mam nadzieję, sytuacja się nie które przegrywaliśmy, wcale nie
powtórzy, a nowego trenera pozna- byliśmy słabsi sportowo. Kiedy jed-
Remigiusz Kuś zostaje w klubie jako trener grupy żaków.
my w trakcie kilku najbliższych dni. nak brakuje wyników, dopada nas
Jak udało nam się dowiedzieć, „piątoligowa rzeczywistość”, która
prowadzone są rozmowy m.in. dotyczy wszystkich klubów w na- Nie był to jednak wynik pomeczo- z Mustangiem było taką kropką cem rundy jesiennej klub z gminy
z Krzysztofem Jabłońskim, który szym regionie. Chodzi o to, że za- wych emocji. nad i. Powtórzę jednak raz jeszcze Sicienko z dorobkiem dziewięciu
niedawno pożegnał się z Unią Solec wodnikom, którzy grają wyłącznie - Pierwsze myśli o podjęciu ta- – zawodnicy w tym klubie mają
punktów plasuje się na trzynastej
Kujawski, lecz konkretnych ustaleń z pasji, a nie pobudek finansowych, kiej decyzji pojawiły się w mojej umiejętności. Uważam, że są przy-
w tej sprawie jeszcze nie ma. brakuje motywacji do przyjeżdża- głowie już po meczu z Flisakiem gotowani i tylko brakuje im takiej pozycji w gronie szesnastu drużyn.
Decyzję o opuszczeniu przez nia na treningi, co później ma swo- Złotoria w siódmej kolejce – twier- iskry, którą właśnie może im dać Oprócz wspomnianego Wojowni-
Remigiusza Kusia zespołu senio- je efekty w lidze. dzi Remigiusz Kuś. – Wtedy w roz- nowy szkoleniowiec. Jestem prze- ka zawodnicy Gryfu zmierzą się
rów podjęto wspólnie – zarówno To właśnie po spotkaniu jede- mowie z prezesem Wierzbanow- konany, że wtedy to odpali, a Gryf
jeszcze w tym roku z BKS-em Byd-
prezes, jak i szkoleniowiec doszli nastej kolejki z ostaszewianami skim zauważyłem, że nie ma już jeszcze niejednej drużynie napsuje
do wniosku, że tak będzie najlepiej (porażka 4:0) zapadła decyzja o po- takiej chemii pomiędzy mną a ze- krwi. goszcz, Iskrą Ciechocin oraz Torem
dla drużyny. żegnaniu trenera Kusia z drużyną. społem, jak była kiedyś. Spotkanie Na cztery kolejki przed koń- Laskowice Pomorskie.

Pamięć i pomoc Zwycięstwo na start
na na odległość ok. 111 km i będzie
przebiegać przez piętnaście Miejsc
Pamięci Narodowej usytuowanych
w Bydgoszczy i na terenie powiatu
bydgoskiego. Kolarze pojawią się Młodzi zawodnicy EUKS Spar- Aktualnie jedyną sekcją w klubie
m.in. w Brzozie, Białych Błotach, takusa Sicienko z powodzeniem jest drużyna juniorów młodszych.
Przed nami Bydgoski Rowerowy Rajd Niepodległości Żołędowie czy Osielsku. rozpoczęli zmagania w sezonie - Planujemy w niedługim czasie
- Rajd ten nie polega na wyści- 2017/2018. To dobry znak przed otworzyć grupę dla dziewczynek
Karol Żebrowski | fot. Łukasz Piecyk najważniejszymi zawodami, jakie w kategorii młodziczek – informuje
gach. Będziemy jechać zwartą gru-
pą, a przy każdym z Miejsc Pamięci czekają na unihokeistów. Mariusz Gałaj. – Moim osobistym
Narodowej planujemy postój na marzeniem jest utworzenie w przy-
Wspomniana dyscyplina sportu szłości sekcji seniorów. Zdaję sobie

[ ]
oddanie hołdu czy zapalenie zni-
czy – mówi Zbigniew Wiśniewski. jest obecna w gminie Sicienko już sprawę, że nie będzie to łatwe, ale
od ponad dwudziestu lat. Unihokej na pewno dołożę wszelkich starań,
– Dłużej zatrzymamy się na Cmen-
był wiodącym zajęciem szczególnie aby tak się stało.
tarzu Bohaterów Bydgoszczy oraz na lekcjach wycho-
w Koronowie, gdzie w bazylice od- Dziś jednak
wania fizycznego. Spartakus skupia

15 paź.
będzie się msza święta. - Rywalizacja
Nie tylko z powodu mszy XI się na rozgrywkach
z o wiele większymi młodzieżowych.
Bydgoski Rowerowy Rajd Niepod- placówkami w piłce
ległości będzie miał dla Koronowa Juniorzy młodsi 15
nożnej, koszykówce października zain-
znaczenie szczególne. Organizato- czy siatkówce nie
rzy postanowili, że w związku ze juniorzy młodsi augurowali nowy
była łatwa. Wiado- sezon. Unihokeiści
zniszczeniami na terenie tej gminy, mo, że każdy chce
spowodowanymi przez sierpniową wygrywać. Wyko-
zainaugurowali z naszego regionu
nawałnicę, uczestnicy rajdu będą rzystaliśmy to, że nowy sezon rozpoczęli od moc-
mogli włączyć się do specjalnie zor- unihokej bardzo nego uderzenia,
ganizowanej zbiórki, z której środki dobrze przyjął się gdyż w I Turnieju
zostaną przekazane najbardziej po- wśród ówczesnej młodzieży szkol- Wielkopolskim Ligi
szkodowanym mieszkańcom. nej – wspomina Mariusz Gałaj, Hokeja okazali się najlepsi!
11 listopada na terenie powiatu - Kiedy startowaliśmy z pierw- Rajd wystartuje o godz. 7 z Pla- obecny trener EUKS Spartakusa Si- - Wyprzedziliśmy zespoły z Po-
bydgoskiego cykliści z całego kra- szą edycją, było nas nieco ponad cu Wolności w Bydgoszczy, a za- cienko. – Jeszcze wtedy była to gra znania, Kołaczkowa i Niechanowa
ju uczczą 99. rocznicę odzyskania 30 osób. Teraz na starcie stanie kończy się ok. godz. 18 na Starym mieszana, co oznacza, że w jednym – mówi Mariusz Gałaj. – Zawody
niepodległości. Ponadto organi- przynajmniej 400 rowerzystów – Rynku. W obu tych miejscach nie zespole grały dziewczynki i chłop- stały na wysokim poziomie i były
zabraknie oczywiście odśpiewania cy. Radziliśmy sobie bardzo dobrze. bardzo wyrównane. Świadczą o tym
zatorzy postanowili wykorzystać informuje Zbigniew Wiśniewski, Drużyna z Sicienka rywalizowała okoliczności naszego triumfu – za-
„Mazurka Dąbrowskiego”. Orga-
wydarzenie w celu wsparcia gmi- organizator. – Użyłem słowa „przy- w turniejach międzynarodowych decydowała o nim jedna bramka.
nizatorzy zachęcają do zapoznania
ny Koronowo. najmniej”, gdyż teoretycznie taki się z trasą rajdu i włączeniem się w Elblągu, ale również poza grani- Dla Spartakusa to jednak nie
mieliśmy limit zapisów, ale praw- do niego nawet na krótkich odcin- cami naszego kraju, m.in. w Cze- liga jest najważniejsza w tym sezo-
Tegoroczny rajd będzie już je- dopodobnie zwiększymy go. Mamy kach trasy. Informacje na ten temat chach czy Niemczech. nie, ale szkolne mistrzostwa woje-
denastą edycją przedsięwzięcia. tyle telefonów i maili z całego kra- znajdują się na stronie interneto- Pomimo zmiany zasad i niedużej wództwa oraz mistrzostwa Polski
Z roku na rok wydarzenie spotyka ju, że zrobimy wszystko, aby mogło wej: b4sportonline.pl/XI_bydgo- popularności unihokeja w Polsce juniorów młodszych. Pierwsze
się z coraz szerszym odbiorem. Nie pojechać nas jak najwięcej. ski_rajd_niepodleglosci. dyscyplina przetrwała w naszym etapy wspomnianych zmagań jesz-
inaczej będzie i tym razem. Trasa rajdu została wyznaczo- (KŻ) regionie. Od 1996 r. grają w nią re- cze w tym roku. Trzymamy kciuki!
prezentanci Spartakusa Sicienko. (KŻ)
Poza Bydgoszcz . 27 października 2017

Related Interests