You are on page 1of 2

EAAHNIKH t"HMOKPATIA

npoe; LOUe; An: ~3\~


lnrpucouc ruMoyoue;
Ule;Xwpae;

Kupin/e npOEopE,

rae; ola~l~u~oU~E Eyypa4>oLOUE8vLKOUOpvcviouou napox~e; YJUIPEOLWV


YyElae;,fEv.t.jVOIl
oovcvioonc & rXEoLao~ou Avopnc Yrrl1PEOLWV
Yvelcc, T~~~a: rXEOLao~ou KaL
napaKoAou8l1ol1C; XOP~Yl1ol1C;
<Dap~uKwv, apL8~.rrpwT. ~B4A/f23/oLK.41996/13.10.2017,
(An mr: 2300/13.10.2017), ~E 8E~a: rXElLKU ~E cuvrcvovpconon E~~OAlou PNEUMOVAX
23, ~E Til rrapUKAl1ol1orrwe; EVI1~EPWOElE10 ~EAIl rrEpLOX~e;w8uVIlC; LOUruMoyou one,

fLa LOVru.r

Euuuvou ~A HALUKIle;
npO'lOlU~EVOC;~LoLK.Yrrl1pEOLWV

IIANEAAHNIO!: IAT PIKO!: !:Y AAoro!: (II.I.!:.)


TIAOYTAPXOY3 & Y'l'HAANTOY. 10675 A8HNA. THA.: 2107258660,2107258661,2107258662, FAX: 2107258663
PANHELLENlC MEDICAL ASSOCIATION. 3, PLOUTARCHOU & IPSILANDOU Str., 10675 ATHENS. HELLAS
www.pis.gr e e-mails:KENTPIKO:pisinfo@pis.gr.rPAMMATEIA:pis@pis.gr.I1PQTOKOAAO:pisref@pis.gr
AOrlITHPIO: pislog@pis.gr tJE8NEL: pisinter@pis.gr, pisinter1@pis.gr
MHXANOrPA<I>HLH:pismember@pis.gr
r'

MapouOl 13-10-2017
BAAHNIKH AHMOKPATIA
YllOYPfBIO YfEIAl: Ap. Ilperr: l1B4A/r23/0IK.
E8vlKO<;
OpyavlOj.l6<;
Dapox,,<;
y1t1lPSOlcOV
YyEla.<; npOI:
www.eopyy.gov.gr 1) Hb.IKA
2) vnovrrero yrEIAL
rENIKH ~/NIH: OprANflIHI & IXE~IAIMOV b.IEY0YNLH ct>APMAKQNKAI ct>APMAKEmN
ArOPAI VnHPEIIflN VrEIAI
MNIH: CPAPMAKOV
3) EOct>
TMHMA: IXE~IAIMOV KAI nAPAKOJ\OV0HIHI b.IEY0YNLH EAErxOY nAPArQrHL KAI
XOPHrHIHI CPAPMAKnN KYKAOct>OPIALnpOIONTQN
Tax. b./VGr,: An. nauAou 12, Mapoum 4) KMEL
Tax. Kcb5IKa<;:15123 5) nANEMHNIO IATPIKO LYMOrO
nAr,po(j)opic:<;: A. naOXoAr,
6) nANEMHNIO ct>APMAKEYTIKOLYMOrO
Tr,A.:210-8110575, ct>a~:210-8110544
E-mail:d6.t1@eopvvgov.gr 7) EnITPOnEL ct>APMAKQNE:=QTEPIKOY&
Y4JHAOY KOITOYL
8) nEPIct>EPEIAKELb.IEY0YNLEIL eonvv

0EMA: IXETIKA ME IYNTArOrPACI>HIH EMBOJ\IOY PNEUMOVAX 23

To IJ~OAIO PNEUMOVAX 23 Tile; ermpeloc MSD, PNEUMOVAX 23 INJ.SO.PFS 25MCG BTx1


_ YES_x-0,5 ML~IJE.2-~h6.ve;+-~KWOIKoe;.()_(!t..25M0030S-~btoI-OKE.UOOVo....:ro-OQQio-o\lqKI-O:ITt-Bu--lK~--
AiOTO OUVTOYOYPOcpoUIJVWVCPOPIJOKWV,XOprWiTOI IJ onM 10TPIK~ OUVTOY~ KOI ~piOKTOI O
AAILlJrJAOYWnOYKOOlJlWVK08uOTp~Owv OTrJVnopoywy~ TOU.
ria rnv OVTIIJTWnlorJ rnc v AOYW EMILlJIle;, r] sroipeio 1J0e;nxnpoeopncs OTI EAa~ 0010
KTOKTr]C;Ioaywy~c; cno TOV EOct> vro 50.000 ouoxeooolec TOU 1J~oAiou PNEUMOVAX 23
INJ.SOL.0,5 ml/vlal (1 ooon) BTX1 vial X 0,5ml (KWOIKOC;EO<!J250400101).
EnrnAEov 0 E8vIKOC; OPYOVIOIJ0C;<!J0PIJOKWV(EO<!J) OTOV ana 5-9-2017 KOTOAOYOnou
or]lJoOionoir]oE vro TO qxipucko vro TO onoia EXI vvecronomscl EMILlJr], ovocepercn OTr]V
oloKOn~ TOU 1J~oAiou PNEUMO 23 AOYWKUKAocpopioe;TOU PNEUMOVAX 23 ana 9/2017.
M ~OOr] TO OVWTPW, YIO Myoue; OVTIIJETWnlOr]e;TWV OVOYKWV KOI olaocpoAIOr)e; Tr)C;
or]lJoOlac; uvcioc Kal OEOOIJEVOUOTI IJ ~OOr] TO oEhio TIIJWV, r] TIIJ~ TOU EIOOYOIJEVOUnpolovroc
elvoi iOlo IJ Kivr] TOU npoiovroc nou ~piOKETOI OE EMEILlJr], nopOKOAOUIJEYIO Tr]V IOOy(J)y~ TOU
EIJ~OAiou nou EAO~E0010 EKTOKTr]C;Eloaywy~e; PNEUMOVAX 23 EVEOIIJOOIOAUIJOOE npoYl.JIOIJEVr]
OUPIYYO (KWOIKOC;EO<!J 250400101) OTO OUOTr]IJO Tr]C; HLlIKA/e-syntagografisi, npOKEllJEVOUva
OIWKOAuv8i !l OUVOTOTr]TOoUVToYOYPOCPIlO~C; TOU.
TEAOC; YIO TIlV onoouvn roxomcoplcc TWV OOCPOAIOIJEVWVKOI EnEIO~ 01 008EVEie; ov
KaTo~oMouv OUIJIJTOX~ YIO TO OUYKKPIIJEVOEIJ~OAIO K08we; OV~KEI OTO E8vIKO npoypalJlJO
EIJ~OAlaOIJOU ooe; EVIlIJEPWVOUIJ OTI, TO EV Myw EIJ~OAIO 80 ~OIPEiTOI ana TIe; OIOOIKaoiEe;
EYKpIOIle; CPOplJOKWVnou ~ETO~OVTOIana TIC; Enrrpona; <!JOPIJOKWVE~WTEPIKOU KOI YLIJIlAOU
KOOT.Q~e;TOUEonvy KOI 80 XOPrJYEiTOIana 10lWTIKOCPOPIJOKEio.

KPI-8EIA-
o ANTlnpOEl\.POI sonvv
n. rEnprAKOnOYJ\OI
1