You are on page 1of 16

INFORMAČNÉ NOVINY SAMOSPRÁVY MESTA TRENČÍN

31. október 201 7 | mesačník | ročník XIX | číslo 11

Grafikon MHD počas uzá- Našli murivo Čo riešili
vierky priecestia do Biskupíc šľachtického paláca mestskí policajti 
STR. 2 STR. 3 STR. 6

„„ Z OBSAHU

Ako pokračuje výstavba
parkovísk
 STR. 5

Ako triediť odpad alebo
čo patrí kam
 STR. 7

NEPRIŠLO VÁM
DOMOV INFO?
Reklamácie roznosu
hláste prosím do pondelka
Jesenný pohľad na okružnú križovatku pri Keramoprojekte. V čase adventu by táto križovatka mala 6. novembra najneskôr
byť jedným z priestorov, na ktorých sa bude vynímať nová svetelná vianočná výzdoba. Jej nákup od- do 14.00 hodiny na číslo
súhlasili poslanci na svojom septembrovom zasadnutí. 032/6504 287.

Námestie bude mať inteligentné osvetlenie
Výmena klasických stĺpov verejného osvetlenia za integ- svoje siete zatiaľ v dĺžke takmer
rované zariadenia, ktoré poskytujú celý rad služieb, je 200 m. Cesty Nitra ukončili po-
zásadnou novinkou pri rekonštrukcii Mierového námes- kládku obrubníkov v križovat-
tia v Trenčíne. ke pri úrade a ukladajú obrub-
níky na ľavej strane námestia.
Moderné stĺpy sú výrob- nabíjanie. Jednotlivé zariadenia Zároveň pokračujú s dláždením
kom švajčiarskej firmy, ktorá sa dajú v rámci stĺpov premiest- stredovej plochy námestia. Oko-
je lídrom na trhu osvetľovacích ňovať alebo dopĺňať podľa po- lo stromov osádzajú ochranné
technológií a práve za tento vý- treby. Fungujú ako skladačka. mreže.
robok získala v rámci celého Vďaka novým stĺpom už nebu- Elektrikári napojili trafosta-
sveta v roku 2017 cenu Smart- de potrebné vzduchom po fasá- nicu, uložili káble a od 14. no-
City. Po Budapešti bude Tren- dach domov ťahať káble. Veľkým vembra začnú s výmenou sta-
čín druhým mestom v Európe, prínosom bude aj ozvučenie ná- rých sietí za nové. V tom čase
v ktorom budú nainštalované. mestia, ktoré umožní zvýšiť jeho treba počítať s odstávkami elek-
Stĺpy v sebe integrujú okrem emočnú hodnotu. triny na námestí. Obnovu sietí
LED osvetlenia aj celý rad ďal- už ukončil Orange, Slovak Tele-
ších služieb, ktoré môžu zvý- „„ AKO POKRAČUJÚ PRÁCE kom v prácach pokračuje.
šiť kvalitu života návštevníkom Na námestí sú uložené aj strojovne pre fontánu. Od 8.
námestia. Môžu byť vybave- Rekonštrukcia vodovodu šachty pre elektrické výsuvné novembra bude obkladať farské
né bezpečnostnou kamerou, bola na ľavej strane námestia stĺpiky a v príprave je aj osade- schody, preto budú uzavreté.
reproduktorom, pripojením koncom októbra hotová na 90 nie rozprašovačov. V závere ok-
WiFi či modulmi pre elektrické percent. Plynári tu obnovili tóbra zhotoviteľ osadil šachtu (RED), FOTO: ARCHÍV
2 | INFO aktuality číslo 11 | ročník XIX

„„ EDITORIÁL
Vážení Trenčania,
Uzávierka priecestia do Biskupíc
milí čitatelia, Od 28. októbra 2017 je dočasne uzavreté železničné prie- otáčajú a ďalej premávajú podľa
cestie do Biskupíc. Dôvodom je jeho rekonštrukcia, ktorá cestovného poriadku.
práve začínate listovať v no­ súvisí s obnovou celého traťového úseku Trenčín – Bá- Linka č. 12 smerom do Bis-
vembrovom vydaní mestských novce nad Bebravou. Mesto Trenčín o tom informovala kupíc jazdí po pôvodnej trase
novín, ktoré vás chcú opäť upo­ Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. na zastávku Beckovská, ďalej
zorniť na aktuálne dianie v na­ cez nový cestný most na zastáv-
šom meste. Info vychádza práve Počas uzávierky prieces- Biskupice, cintorín, ďalej na za- ku Biskupice, odtiaľ pokračuje
v čase Dušičiek, kedy zaiste i vy tia premávajú autobusové lin- stávku Biskupice, čistička a za- po pôvodnej trase.
pôjdete zapáliť sviečku, položiť ky MHD Trenčín č. 2, 7, 12 stávku Nozdrkovce. Odtiaľ
kvety a uctiť si, pripomenúť – a 17 a aj prímestské autobusy pokračuje smerom späť na za- Tento režim potrvá do ukon-
o čosi intenzívnejšie – pamiatku po obchádzkovej trase cez nový stávku Biskupice, čistička cez čenia prác na žel. priecestí do 9.
i spomienky na blízkych, ktorí cestný most. Vodiči osobných nový cestný most k zastávke 11. 2017. Prosíme cestujúcich
už nie sú medzi nami. Na ten­ motorových vozidiel sa do Bis- Beckovská a ďalej po pôvod- o trpezlivosť. Meškania spomí-
to čas Mesto rozšírilo možnos­ kupíc dostanú podjazdom cez nej trase smerom do mesta naných autobusov nedokážeme
ti parkovania pri dolnej časti Jesenského ulicu alebo cez nový a na Sihoť. ovplyvniť.
hlavného cintorína (str. 2). cestný most. Tento stav potrvá Zastávka Biskupice, námestie Žiadame vodičov, aby až
O parkovaní, vrátane budova­ do večerných hodín 9. novembra nie je obsluhovaná, nakoľko sa do ukončenia uzávierky že­
nia nových parkovacích miest 2017. Chodci majú zabezpeče- tam vozidlá MHD nemajú kde lezničného priecestia a naj­
píšeme v Infe ešte viac. Venuje­ ný provizórny prechod cez prie- otočiť. mä v čase Dušičiek neparkova­
me sa i cyklistom, ktorým chce­ cestie. Ten môžu využiť i cyklis- Zastávka Biskupice, cintorín li vozidlá na otoči autobusov
me pripomenúť, že po chodní­ ti, ale len, ak zosadnú z bicykla je nástupná aj výstupná (sme- MHD v Biskupiciach. V opač­
ku sa jazdiť nemá. Apelujeme a povedú ho vedľa seba. rom do centra, v rámci obsluhy nom prípade autobusy nebu­
aj na psičkarov, že mať psíka Nozdrkoviec). dú môcť obslúžiť zastávku Bis­
je aj o zodpovednosti k oko­ „„ DOČASNÝ CESTOVNÝ Autobus na spiatočnej ces­ kupice, cintorín a zastavia až
liu. Nazreli sme i do „zápis­ PORIADOK AUTOBUSOV te z Nozdrkoviec nezachá­ na zastávke Biskupice, čistič­
níka“ mestskej polície a upo­ MHD Č. 2, 7, 12 A 17: dza na zastávku Biskupice, ka. Preto žiadame o rešpekto­
zorňujeme na mimoriadny lov cintorín. vanie prenosného dopravného
premnoženej zveri. Pomerne Linka č. 2 smerom do Biskupíc Linky č. 7 a 17 – nezastavu­ značenia a vytvorenie maxi­
veľký priestor opäť venuje­ jazdí po pôvodnej trase na za- jú na zastávke Biskupice, ná­ málneho možného priestoru
me nakladaniu s odpadom. stávku Beckovská, po novom mestie. Obslúžia iba zastáv- pre vozidlá MHD.
Nezabudli sme na najbližšie cestnom moste na zastávku ku Biskupice, cintorín. Tam sa
kultúrne a športové poduja­
tia a ani na najnovšie úspechy
Trenčanov.
Archeológovia na Mierovom
Opravu mostného záveru dokončia v novembri
námestí našli ďalšie výnimočné Slovenská správa ciest (SSC) odporúčame, aby počas prác by bol pre Trenčín mimoriadne
nálezy (str. 2). A tak, ako re­ koncom októbra začala s opra- na moste využívali nový cestný vážny dopravný problém. Slová
konštrukcia námestia pokra­ vou mostného záveru na starom most. bývalého gen. riaditeľa SSC Pav-
čuje svižným tempom, Mesto sa cestnom moste cez rieku Váh. Žiaľ, celková rekonštrukcia la Pavláska z roku 2012, že po do-
intenzívne pripravuje na Čaro Pracovali v jednom jazdnom pru- vyše 60-ročného cestného mosta končení nového cestného mos-
Vianoc 2017. hu. Na čas Dušičiek boli práce je zatiaľ v nedohľadne. Pritom je ta „sa začne etapa modernizácie
prerušené a pokračovať s opra- už päť rokov vo veľmi zlom stave, starého mosta v Trenčíne, ktorá
Prajeme vám pohodu pri čítaní. vou v druhom jazdnom pruhu by je veľmi blízko k havarijnej situá- by mala trvať asi 12 mesiacov,“ sa
Najbližšie Info vyjde 28. novem­ mali po 5. novembri. Vodičom cii, kedy by ho museli zatvoriť. To ani trochu nenaplnili.(RED)
bra 2017.

Vaša redakcia Súťažte a vyhrajte s INFO
Odpovedzte a vyhrajte
Vyhrajte vstupenku na 12. Festival dobrodružných filmov HORYZONTY

Zomrel (9. – 11. 11. 2017).
Ako sa volá jediný Slovák, ktorý vyliezol celú korunu Himalájí, teda všetkých 14
Štefan Rehák osemtisícoviek?
Odpovede posielajte do 6. novembra 2017 na info@trencin.sk.
Bývalý dlhoročný pri-
mátor nášho mesta zomrel Vyhrajte dve vstupenky na muzikál NA SKLE MAĽOVANÉ (24. 11. 2017)
8. októbra 2017 vo veku v Mestskej športovej hale.
85 rokov. Bol prvým riadi- Kto je autorom legendárnej spevohry?
teľom Detského mestečka
Odpovede posielajte do 13. novembra 2017 na info@trencin.sk.
v Zlatovciach. Na čele mes-
ta stál v rokoch 1977 až
1994. Posledná rozlúčka so Vyhrajte dve vstupenky na 13. zimný festival vína VINUM LAUGARICIO (1. –
Štefanom Rehákom sa ko- 2. 12. 2017) v areáli výstaviska Expo Center Trenčín.
nala 12. októbra v Dome Ako sa volá medzinárodná súťaž ovocných a obilných destilátov, ktorá je
smútku na sídlisku Juh. súčasťou festivalu?
Česť jeho pamiatke! Odpovede posielajte do 20. novembra 2017 na info@trencin.sk.
31. október 2017 aktuality INFO | 3

Našli murivo šľachtického paláca V „„ STRUČNE
 sobotu 4. novembra Tren-
čania rozhodnú o tom,
Rameno hornej brány, murivo mestského šľachtického a aj murivo dvoch domov. „V pr­ kto ich bude nasledujúce štyri
paláca a aj bývalej tlačiarne sú ďalšími významnými ná- vom prípade ide o mestský šľach­ roky zastupovať v krajskom
lezmi na Mierovom námestí. tický palác, postavený pôvod­ parlamente. Informačný servis
ne hradným kapitánom Pavlom k voľbám, vrátane zoznamu
Baračkaiom v 50-tych rokoch zaregistrovaných kandidátov
16. storočia. Budova postupne na predsedu TSK a na poslan-
slúžila viacerým rodom (napo­ cov do zastupiteľstva TSK vo
sledy Maťašovským), až ju v r. volebnom obvode č. 9 je k dis-
1790 odkúpila župa, prestava­ pozícii na www.trencin.sk pod
la a zriadila v nej súd, väznicu bannerom Voľby do VÚC 2017.
a sýpku. Objekt bol preto známy
aj ako Malý župný dom a zanikol
asanáciou v r. 1936. Druhý dom
V  Kultúrnom stredisku Juh
na Kyjevskej ulici budú
počas volieb volebné miestnos-
bol sídlom kníhtlačiarne Fran­ ti aj na poschodí. Chod plošiny
tiška Xavera Škarnicla mlad­ pre handicapovaných obča-
šieho a neskôr jeho syna, ktorá nov bude zabezpečený v čase
tu existovala do r. 1919. Objekt od 13.00 do 18.00 h zaškole-
stavebne pochádza z konca 50- ným pracovníkom RC Južan-
tych až začiatku 60-tych rokov ček.

N
Archeológovia od októbra objektu banky (pôvodne filiálka 19. storočia. Aj ten bol zbúraný ajbližšie zasadnutie
pokračujú v odkrývaní nálezov Štátnej banky z r. 1949) a počet- v roku 1936,“ priblížil nálezy R. Mestského zastupiteľstva
v priestore medzi Trenčianskym né inžinierske siete. Na podobnú Májsky. v Trenčíne sa uskutoční v stre-
múzeom a bankou. „V prvej eta­ situáciu poukazovali aj výsled- Výskumné práce prebiehajú du 8. novembra 2017 so začiat-
pe sa nám ešte v auguste a sep­ ky geofyzikálneho prieskumu vo forme základného odkryvu, kom o 13.00 hodine. Obyvate-
tembri podarilo zachytiť torzovi­ z roku 2016, ktoré naznačova- po ich ukončení budú archeo- lia ho budú môcť už tradične
té súčasti tzv. hornej, resp. vodnej li iba možnú prítomnosť sutín lógovia detailne začisťovať roz- sledovať v priamom prenose
brány a jej predbránia. po zničenej architektúre. Od- siahle plochy zistených murív na www.trencin.sk.

V
Ďalšia sonda a prieskum kryv síce potvrdil výrazné po- a podrobne dokumentovať celú  sobotu 11. novembra 2017
na opačnej strane, pri budove škodenie terénu následkom no- sondu. Z nej bude generovaný o 11 hodine a 11 minúte sa
banky, priniesli neočakávané výs­ vodobých stavebných aktivít, no virtuálny 3D model, ktorý bude v Trenčíne rozozvučia zvony.
ledky,“ povedal Róbert Májsky tie zničili archeologické situácie slúžiť ako podklad pre ďalšie Pri srbskej kaplnke na cintorí-
zo Slovenského archeologické- iba čiastočne. V celej dĺžke son- dokumentačné výstupy a inter- ne pod Juhom sa pri príležitos-
ho a historického inštitútu. dy sú zachované murivá viace- pretáciu nálezov na Mierovom ti ukončenia 1. svetovej vojny
Na základe získaných infor- rých stavebných objektov. námestí. uskutoční pietna spomienka
mácií sa v tejto časti mala nachá- Archeológovia našli jedno (RED), na obete vojen a ozbrojené-
dzať stavebná jama súčasného z dvoch dlhších ramien brány FOTO: ARCHÍV SAHI ho násilia. Naše mesto sa tak
pripojí ku Dňu vojnových ve-
teránov, ktorý si pripomínajú
Parkovanie na Dušičky pri hlavnom cintoríne mestá a obce v celej Európe.

Mesto dočasne rozšírilo možnosti parkovania v okolí hlav-
ného cintorína pod Juhom. Do 6. novembra bude na Cinto-
ústretovosti spoločnosti LIDL
od večera 31. 10. do rána 2. 11.
D eň otvorených dverí u ná-
čelníka Mestskej polície
Trenčín Ivana Liptaia bude
rínskej ulici zmenený režim. Vo sviatok 1. novembra bude prístupné susedné parkovisko v stredu 22. novembra 2017
v Trenčíne parkovanie tak, ako v iné sviatočné dni, zdarma. patriace supermarketu. od 14.00 do 17.00 h v sídle
Cintoríny sú až do 6. no- Mestskej polície na Hviezdovej
V ostatné dni môžu vodi- v úseku od križovatky so So- vembra 2017 otvorené od 7.00 ulici 129/2.
či dočasne bezplatne parko- blahovskou po Tatranskú ulicu do 20.00 h. Pri príležitosti Pa-
vať v uličke od kaplnky smerom
k parku pod Juhom aj v čas-
zjednosmernená. Vodiči tu za-
parkujú pozdĺžne v ľavom jazd-
miatky zosnulých je pre náv-
števníkov cintorína a nájom- N ajbližší Deň otvorených
dverí u primátora mes-
ta Richarda Rybníčka bude
ti Cintorínskej ulice. Na nej je nom pruhu, pravý bude urče- cov hrobových miest otvorená
v pondelok 27. novembra 2017
od piatka 27. 10. popoludnia ný na premávku. Autá sa späť Kancelária správy pohrebiska
od 14.00 do 18.00 hodiny.
do pondelka 6. 11. dopolud- na Soblahovskú dostanú cez uli- v Dome smútku Trenčín – Juh
nia zmenený dopravný režim.
Na zmenu upozorňujú prenos-
ce Tatranská a Krátka.
Pri hlavnom cintoríne
až do 6. novembra v čase od 9.00
do 18.00 h. (tel. č. 032/652 B ezplatné mediačné po-
radenstvo Renáty Králi-
kovej môžete využiť v stredu
né dopravné značky. Ulica je pod sídliskom Juh je vďaka 04 48, 0902 911 045). (RED)
29. novembra v čase od 12.30
do 16.00 h v zasadacej miest-
POZOR NA ZMENU JEDNOSMERKY! Zaregistrovali
ste poruchu
nosti Klientskeho centra MsÚ
Trenčín.
Začiatkom novembra bude
zmenená doprava na Ulici
Horný Šianec pri budove Slo-
Dopravné opat-
renie by malo pri-
spieť k väčšej bez-
na verejnom
osvetlení? V  priemyselnej zóne chce
postaviť výrobnú halu
a sklad spoločnosť AAF inter-
venskej sporiteľne. Pôvodná pečnosti cyklistov national, ktorá je v Trenčíne už
Nahláste ju na dlhší čas etablovaná. Zaoberá
jednosmerná doprava z Horné- jazdiacich po cyk-
ho Šianca na Braneckého ulicu lotrase i chodcov na tamojšom 0905 316 690 sa výrobou filtrov pre klima-
sa otočí. Na parkovacie miesta priechode pre chodcov. alebo tizačné jednotky. Dnes si pre-
sa vodiči dostanú zacúvaním. dispecing@trencin.sk najíma priestory v závode AU
Optronics.
4 | INFO aktuality číslo 11 | ročník XIX

Ako pokračujú mestské investície UPOZORNENIE PRE
Na sídlisku Juh na Ulici Te-
rézie Vansovej začali opra-
CYKLISTICKÚ VEREJNOSŤ
vovať chodníky na oboch
stranách vo väčšej časti
ulice. Na Šmidkeho ulici
opravia vo väčšej čas-
ti jednostranný chodník.
Do konca roka by mali byť
na tomto sídlisku ešte
opravené vybrané chod-
níky na uliciach Gen. Svo-
bodu, Mateja Bela, Ky-
jevská a Bazovského.
Pracuje sa aj na rekon-
štrukcii chodníka na Po-
važskej ulici na Sihoti.

Vzhľadom na pretrvávajúce problémy v správaní cyk-
listov na komunikáciách v našom meste dáva Dopravný
inšpektorát v Trenčíne do pozornosti dôležité osobitné
ustanovenia o cyklistoch. Vychádza pri tom zo zákona
o cestnej premávke, nakoľko každý cyklista je pri jazde
po štátnych i účelových cestách účastníkom cestnej
premávky.

„„ Na bicykli sa jazdí predo- prvky alebo oblečený reflexný
všetkým po cestičke pre cyklis- bezpečnostný odev.
tov. Tam, kde cestička pre cyk-
listov nie je alebo nie je zjazdná, „„ Ak je zriadená cestička pre
jazdí sa pri pravom okraji chodcov a cyklistov označená
Rekonštrukcia Jahodovej ulice je ukončená. Mesto vozovky. príslušnou dopravnou značkou,
do nej investovalo takmer 200 tisíc eur. cyklista nesmie ohroziť chodca.
„„ Po chodníku smú jazdiť iba Ak cestička pre chodcov a cyk-
osoby mladšie ako desať rokov. listov má oddelené pruhy pre
chodcov a cyklistov, sú chodci
„„ Cyklisti smú jazdiť len jed- a cyklisti povinní použiť len pruh
notlivo za sebou. pre nich určený. To neplatí pri
obchádzaní, predchádzaní, od-
„„ Pred vjazdom na priechod bočovaní, otáčaní, pri vchádzaní
pre cyklistov sa cyklista musí na cestičku pre chodcov a cyklis-
presvedčiť, či tak môže urobiť tov a vychádzaní z nej, pričom sa
bez nebezpečenstva. Cyklista nesmú vzájomne ohroziť.
môže prechádzať cez vozovku,
Pracuje sa aj na celkovej obnove detského ihriska na Kar- len ak s ohľadom na vzdialenosť „„ Cyklista je povinný počas
patskej ulici. V prvej fáze vyvŕtali studňu, ktorá bude slúžiť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich jazdy na bicykli mimo obce chrá-
na zavlažovanie budúcich trávnatých kobercov, drevín vozidiel nedonúti ich vodičov niť si hlavu riadne upevnenou
a kvetov. Aktuálne odstraňujú staré herné prvky. Ihrisko k zmene smeru alebo rýchlosti ochrannou prilbou. Ak je cyk-
bude vybavené novým mobiliárom, plotom a zlepší sa jeho jazdy. Na priechode pre cyklis- listom osoba mladšia ako 15 ro-
osvetlenie. Novinkou budú vodné herné prvky. tov sa jazdí vpravo. kov, táto povinnosť sa vzťahuje
aj na jazdu v obci.
„„ Cyklista nesmie jazdiť bez dr-
Mesto opäť investo- žania riadidiel, držať sa iného Dopravný inšpektorát za-
valo do bezpečnosti vozidla, viesť počas jazdy druhý meriava svoju hliadkovú a kon-
pod hradným bra- bicykel, ručný vozík, psa ani iné trolnú činnosť aj smerom k ne-
lom. Nad hotelom zviera a voziť predmety, kto- motorovým účastníkom cestnej
Elizabeth sú na ska- ré by sťažovali vedenie bicykla premávky cyklistom, ktorých
le nainštalované sie- alebo ohrozovali iných účastní- v rámci prevencie upozorňuje
te. Tomu predchá- kov cestnej premávky. Pri jazde na ich správanie v cestnej pre-
dzalo očistenie brala musí mať cyklista nohy na pedá- mávke, aby nedochádzalo ku
od nesúdržných loch, čo neplatí, ak ide o bicykel, kolíznym situáciám vo vzťahu
a zvetraných častí. ktorého pohon nezabezpečujú vodič – cyklista. Žiadame vodi-
Mesto bude i naďa- pedále. čov a cyklistov, aby sa navzájom
lej pokračovať v pra- rešpektovali.
videlnom odstraňo- „„ Za zníženej viditeľnosti musí Pripravené v spolupráci
vaní nových náletov, mať cyklista jazdiaci po krajnici s  kpt. Bc. Romanom Mado­
príp. nových vý- alebo po okraji vozovky na sebe lom, dopravným inžinierom
rastkov drevín. viditeľne umiestnené reflexné ODI v Trenčíne. FOTO: P. S.
31. október 2017 aktuality INFO | 5

Ako pokračuje Pozývame Vás na
tradičnú novembrovú diskusiu s primátorom
výstavba parkovísk Richardom Rybníčkom
30. 11. 2017 o 17.30 h
Mestská športová hala Trenčín
Vaše otázky môžete buď adresovať primátorovi na info@trencin.sk,
alebo ich položiť priamo na mieste.

Vnútroblok, Hodžova ul. MESTO TRENČÍN VÁS POZÝVA PRIPOMENÚŤ SI
„„ Na začiatku októbra ukonči- „„ Na Halalovke sa v druhej po- PAMÄTNÉ UDALOSTI Z ROKU 1989
li práce na obnove povrchu vo lovici októbra začali práce v čas-
vnútrobloku na Hodžovej ulici
(č. 1490), kde je vyznačených 15
parkovacích miest.
ti pri poliklinike. V okolí byto-
vého domu 2349/41 až 49 tak
bude 13 nových parkovacích
SPOMIENKA NA

NOVE
„„ Hotové je nové parkovis- miest. V ďalšej fáze mesto vybu-
ko s kolmým státím pre 31 áut duje 5 miest na Ulici Halalovka
na  Šafárikovej ulici, pred ZŠ, 2367/7 – 9 a 4 miesta pod gará-
Ľ. Novomeského, medzi špor- žami pri Slamenom hostinci. Vý-
tovým areálom školy a bytovým stavba parkovacích miest na ces-
domom. te oproti garážam je po stretnutí
„„ Výstavba nových parkova- s majiteľmi garáží pozastavená,

MBER
cích miest sa začala 10. októbra projekt bude prepracovaný. Ďal-
na  Kyjevskej ulici. Na mieste, šie miesta pribudnú pred doma-
kde doposiaľ zaparkovalo pri- mi 2392 a 2393.
bližne 60 vozidiel bude, po roz- „„ Koncom októbra sa začali
šírení plôch do zelene a zmene práce na rozšírení komunikácie
usporiadania parkovania, vy- na  Saratovskej ulici, kde bude

1989
značených 114 miest. vyznačený odstavný pás pre pri-
„„ Na novej asfaltovej ploche vo bližne 20 vozidiel.
vnútrobloku na Považskej uli­ „„ V priebehu novembra sa zač­
ci 1710 (62 až 67) po ukončení nú práce na výstavbe nových
prác zaparkuje 18 áut. Práce sa parkovacích miest na Clementi­
začali 16. októbra. Ukončenie sovej ulici, kde má byť vybudo-
výstavby je plánované začiat- vaných 61 parkovacích miest.
kom novembra. „„ S výstavbou ďalších par-

Inovecká ulica
STREDA > 15. 11. 2017
Mestská veža

16.30 > 17. NOVEMBER V ARCHÍVNYCH SPOMIENKACH – vernisáž výstavy
o udalostiach roku 1989 v časopise Trenčianska verejnosť (z prameňov MV SR
a Štátneho archívu v Trenčíne).
Výstavu je možné vidieť 2. – 30. 11. 2017.

16.30 > MÚR. HRANICA NAPRIEČ NEMECKOM – výstava Nadácie Konrada
Adenauera o časoch nedávno minulých na Štúrovom námestí. Výstavu je možné
vidieť 15. – 17. 11. 2017.
Kino Hviezda

18.00 > SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO: NEPOLEPŠENÝ SVÄTEC
– inscenácia o osude katolíckeho disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.

PIATOK 17. 11. 2017
Námestie sv. Anny

16.00> POLOŽENIE VENCOV PRI PAMÄTNÍKU OBETIAM KOMUNIZMU
– pietny akt a spomienka
„„ Na  Inoveckej ulici prebieha kovísk sa začne ešte tento rok
od začiatku októbra výstavba 20 na Lavičkovej a Východnej uli­ 17.00 > PETER JANKŮ – koncert slovenského pesničkára v Kaplnke sv. Anny
nových parkovacích miest popri ci. Ostatné sú v rôznom štádiu Kostol sv. Františka Xaverského

hlavnej ceste. Od polovice ok- prípravy, niekde sú hotové pro- 18.00 > POĎAKOVANIE ZA SLOBODU – sv. omša
tóbra zároveň prebieha rekon- jekty, niekde prebiehajú pro- Vstup na podujatia je voľný. Zmena programu vyhradená.

štrukcia parkoviska vo vnútrob- cesy územného a stavebného Podujatie
organizuje:
Partneri
podujatia: Štátny archív
loku, kde bude vyznačených 21 konania. v Trenčíne

parkovacích miest. (RED), FOTO: P. S.
6 | INFO aktuality číslo 11 | ročník XIX

Mať psa je zodpovednosť Mesto rieši premnoženú zver
Držanie psov v našom meste upravuje Všeobecne Požiadalo o povolenie mimoriadneho lovu na nepovoľo-
záväzné nariadenie č.3/2002. Čo by mal vedieť jeho vaných plochách. Ide o systematické opatrenie, ktoré
majiteľ či ten, kto psíka venčí? Z nariadenia tento raz rieši reguláciu počtu a zdravotný monitoring zveri.
vyberáme:
Lesopark Brezina a poľno- Na základe ich žiadosti po-
„„ Totožnosť psa sa preukazu- hospodárske pozemky v loka- volil v septembri Pozemkový
je známkou, ktorú dostane jeho lite Trenčín juhovýchod sú ne- a lesný odbor Okresného úra-
držiteľ pri zapísaní do evidencie poľovné plochy, s čím súvisí aj du v Trenčíne lov diviačej, srn-
psov. Vedie ju Útvar klientske- pretrvávajúci problém s pre­ čej a jelenej zveri, líšok a jazve-
ho centra a matriky MsÚ. Evi- množenou zverou, ktorá spô- cov formou individuálneho lovu
dencii podlieha každý pes drža- sobuje škody na poľnohospo- a spoločných poľovačiek. Povo-
ný na území mesta nepretržite dárskych a lesných kultúrach, lenie na individuálny lov trvá
viac ako 90 dní. často sa vyskytuje aj v blízkosti do 15. februára 2018, spoloč-
„„ Za psa vždy zodpovedá jeho ľudských obydlí. Ide o pomerne né poľovačky na diviačiu a líš-
držiteľ alebo osoba, ktorá psa veľké územie, na ktorom zver čiu zver povoľuje maximálne
vedie či naňho dohliada. nemá prirodzeného predátora. trikrát v období do 31. januára
„„ Vodiť psa mimo chovné- Mesto Trenčín ako vlastník 2018. Vykonaním lovu pove-
ho priestoru alebo zariadenia a užívateľ pozemkov tvoriacich ril Poľovnícke združenie Ostrý
na chov, môže len osoba, ktorá na kúpaliská, športoviská, det- nepoľovnú plochu lesoparku vrch so sídlom v Soblahove.
je fyzicky a psychicky spôsobi- ské ihriská, cintoríny a piet- Brezina a Poľnohospodárske Prvá zo spoločných poľovačiek
lá a schopná ho ovládať v kaž- ne miesta, do úradných budov, družstvo Trenčín – Soblahov je naplánovaná na štvrtok 23.
dej situácii, pričom je povin- do zdravotníckych, školských, ako užívateľ pozemkov nepo- novembra 2017. Obyvatelia
ná predchádzať tomu, aby pes kultúrnych a sociálnych zaria- ľovnej plochy Trenčín – juho- budú o nej podrobne informo-
útočil alebo iným spôsobom dení, stravovacích zariadení, východ sa rozhodli pre syste- vaní týždeň vopred prostred-
ohrozoval človeka alebo zvie- obchodov, zariadení pre pos­ matické opatrenie na reguláciu níctvom mestskej webstránky
ratá a zabraňovať vzniku škôd kytovanie služieb (okrem vo- premnoženej zveri. a fcb-stránky.(RED)
na majetku, prírode a životnom diacich psov), pokiaľ vlastník,
prostredí, ktoré by pes mohol správca alebo užívateľ nerozho- „„ OZNAM PRE NÁVŠTEVNÍKOV PLAVÁRNE
spôsobiť. dol inak.
„„ Na verejnom priestranstve O tom, čo robiť, ak náš pes V novembri sa začne rekonštrukcia SPŠ stavebnej E. Belluša,
každý nebezpečný pes musí mať niekoho pohrýzol a ako sme vrátane plavárne. Mesto vyhovelo žiadosti športového gymnázia,
nasadený náhubok. povinní sa správať, ak náš pes zdravotníckej školy a plaveckého oddielu, aby mohli dočasne tré-
„„ Vstup so psom bez vôdzky znečistí verejné priestranstvo novať na mestskej krytej plavárni. Preto dôjde k miernym úpravám
a náhubku do vozidla verejnej výkalmi, sa dočítate v nasledu- časov určených pre verejnosť. Bazén bude dočasne obsadený v pon-
dopravy je zakázaný. júcom vydaní novín. delok a štvrtok od 16.00 do 17.00 h. Ďakujeme za pochopenie.
„„ Vstup so psom je zakázaný (RED), FOTO: P. S.

Zo zápisníka mestskej polície
„„ DEZORIENTOVANÝ MUŽ tá však od bytu nemala kľúč, skočiť do rieky. Hliadka zača-
preto sa ihneď presunuli na ad- la s ním komunikovať. Zároveň „„ CHCEL
Telefonát polícii oznámil, resu zraneného pána, s ktorým v súčinnosti s druhou hliadkou SA
že v Záblatí pri vysokej škole je sa snažili komunikovať. Bolela MsP privolali rýchlu zdravotníc- OBESIŤ
starší pán, ktorý vraj ide už dve ho noha, nedokázal sa postaviť, ku pomoc, ktorá si muža prevza- NA BREZINE
hodiny pešo a nevie, kde sa na- ani dočiahnuť na kľučku. Pri- la a previezla ho do nemocnice.
chádza. Muž mal pochádzať volali hasičov, prišla aj hliad- Občan bez domova ozná-
z Viničného. Stála služba MsP ka PZ. Na byte boli namonto- „„ KOPAL DO ÁUT mil na polícii, že mladý Poliak
v spolupráci so štátnou polí- vané bezpečnostné dvere a zo sa chce obesiť v Lesoparku Bre-
ciou zistila, že je z Bratislavy. strechy sa do bytu nedalo spus- Polícia prijala oznámenie, zina. V blízkej minulosti mal
Policajti kontaktovali mužov- tiť, preto hasiči použili výsuvný že zo Smetanovej ulice odbo- prísť o manželku a deti. Hliadka
ho syna. Vysvetlil, že otca deň rebrík a do bytu na 7 poschodí čil na Nábrežnú ulicu mladík MsP ho našla v poslednej chvíli
pred tým previezli do penziónu vošli cez okno. Muž mal zlome- v bielom tričku, ktorý vykriku- v časti nad ulicou Pod Brezinou.
pri parku v Záblatí. Pravdepo- nú nohu v bedrovom kĺbe a bol je a kope do áut. Na miesto boli V dokonaní samovraždy mu za-
dobne odišiel a nevedel sa vrá- v šoku, hrozil kolaps. Privola- vyslané dve hliadky, jedna bránila. Široký remeň so sluč-
tiť. Hliadka MsP muža previezla ní zdravotníci mu poskytli prvú od Nábrežnej ulice, druhá zo kou mal už priviazaný na stro-
do zariadenia, kde ho odovzdala pomoc a previezli ho do nemoc- strany od Smetanovej ulice, me. Podarilo sa ho stotožniť ako
ošetrovateľom. nice. Policajti vyčkali na mieste, o súčinnosť bola požiadaná štát- občana Poľska – bytom Zakopa-
kým prišla dcéra a otvorený byt na polícia. Mestskí policajti za- ne. Mestskí policajti asistovali aj
„„ POMOC OBČANOVI – zabezpečila. držali dvoch páchateľov srbskej pri prevoze muža do nemocnice
ZÁCHRANA ŽIVOTA národnosti, ktorých odovzdali na oddelenie psychiatrie či po-
„„ CHCEL SKOČIŤ DO VÁHU štátnej polícii. Po vandalovi zo- čas vyšetrenia. Príslušník MsP
Na mestskú políciu zavolala stalo poškodených asi 10 vozi- bol zároveň tlmočníkom medzi
pani, ktorá prosila o radu a po- Hliadkujúci policajti spozo- diel, ďalším desiatim boli vykrú- Poliakom, hliadkami MsP, hliad-
moc. Jej 85-ročný sused spadol rovali na cestnom moste muža tené spätné zrkadlá. Vyčíňanie kami PZ SR, ošetrujúcim leká-
za zatvorenými dverami bytu. opretého o zábradlie a pri ňom zachytil kamerový systém, kto- rom a personálom nemocnice.
Spojiť sa s jeho dcérou sa jej ne- pristavený taxík. Jeho vodič ich rého záznam bol uložený pre po-
podarilo. Policajti dcéru našli, upozornil, že muž sa pokúša treby PZ SR.
31. október 2017 čisté mesto INFO | 7

Ako triediť odpad ABY SME NEPREVÁŽALI VZDUCH
alebo čo patrí kam?
Ak PET fľašu, škatuľu alebo plechovku nezošliapneme,
prevážame vzduch. Skúsme pred ich vyhodením zmen-
šiť ich objem.

Pri kontajneroch na triede-
„„ PAPIER ný odpad sa s tým stretávame
ÁNO Do modrých kontajne- často. Nestlačené PET fľaše,
rov na vytriedený papier patria plechovky z pív, kartóny, obrov-
noviny, časopisy, kancelársky ské neskladné kusy polystyrénu
papier, zošity, lepenka, staré často zmenšia možnosti kontaj- majú výrobcovia, môžu si rastú-
knihy, katalógy, neznečistené nera a neraz doň – v skutočnos- ce náklady preniesť do cien
papierové vrecúška. z pracích práškov, fólie zo sta- ti iba z polovice naplneného – výrobkov.
NIE viacvrstvové obaly (krabice vebnín a pod.), LLD-PE fólie už viac nenatlačíme.
od mlieka a nápojov), kopírova- (tzv. streč. fólia). To isté sa deje aj v prípa- „„ RIEŠENIE?
cí papier, povoskovaný papier, NIE znečistené plasty, viacvrst­ de prineseného, doma vytrie-
plienky, lepiaca páska, papier vové obaly (krabice od mlieka deného papiera a zbavovania Fľaše zošliapnuť, škatule
znečistený škodlivinami, kovo- a nápojov), linoleum, guma, sa napríklad škatúľ od obuvi, rozobrať, veľké časti (polysty-
vé alebo plastové súčasti papie- kabelky, molitan, plastové oba- elektrospotrebičov, nábytku rén) zmenšiť a až potom šup
rových výrobkov. ly znečistené olejovými a ropný- a podobne. do kontajnera!
mi látkami. Ak nezačneme za susedov
„„ SKLO ich odpad upravovať, teda zo „„ EFEKT?
„„ KOVY „„ smetnej nádoby vyberať, fľaše
ÁNO Do zelených kontajnerov alebo škatule zošliapavať, aby Zníženie frekvencie vývozov
na vytriedené sklo patria čisté ÁNO Do červených kontajne- nezaberali veľa vzduchu, po- kontajnerov na triedený zber
fľaše od alko- a nealko-nápojov, rov na vytriedené kovy patrí ko- lystyrén lámať a podobne, neraz a tým úspora financií.
potravín, kozmetiky, sklenené vový šrot, klince, drôty, profilo- to skončí tak, že položíme naše
črepy, poháre, farebné sklo, ze- vá oceľ, farebné kovy, plechovky poctivo vytriedený odpad ved- „„ DÔLEŽITÉ
lené sklo, tabuľové sklo bez drô- bez zvyšku odpadu. ľa kontajnera alebo ich vhodí-
tenej vložky. NIE kovový odpad znečiste- me do nádob so zmiešaným ko- Ak máme vytriedeného od-
NIE plexisklo, zrkadlá, kerami- ný škodlivinami (farby, laky, munálnym odpadom. Hrabať sa padu viac ako je z bežného cho-
ka, porcelán, žiarivky, autosklá, oleje). v odpade nie je komfortné, ani du domácnosti (napr. sťahova-
TV obrazovky, sklo s kovovou hygienické. nie, nový nábytok), sme povinní
výplňou.
„„ BIOODPAD „„ Výsledkom je, že šomreme využiť zberné dvory mesta, a nie
na neporiadok okolo odpado- sami zaplniť nádobu.
ÁNO Do hnedých kontajnerov vých nádob a upokojí nás, až Nádoby na triedený odpad
„„ PLASTY na vytriedený bioodpad patrí keď problém „vyriešia“ zberové sú určené len občanom, a nie
ÁNO Do žltých kontajnerov odpad zo záhrad (seno, burina, spoločnosti častejšími návšte- podnikateľským subjektom
na vytriedené plasty patria PET odrezky stromov, kríkov, po- vami. Ale častejšie odvážanie a prevádzkam. Mnohé z nich
fľaše (fľaše z nealko-nápojov, padané ovocie, zvyšky zo zbe- poloprázdnych, vzduchom na- nepoznajú svoje povinnosti
sirupov, vína a pod.), PE-HD ru úrody), odpad z domácnos- plnených, kontajnerov je nielen a preplnenie nádob spôsobujú
fľaše (fľaše od čistiacich pro- tí (ovocný a zeleninový odpad, časovo náročnejšie, ale i ekono- odpadom z ich prevádzok.
striedkov, šampónov, avivá- staré pečivo, rastlinné zvyšky micky neefektívne. Častejší vý-
že, destilovanej vody, tekutých potravy). voz znamená rastúce náklady. PRIPRAVENÉ V SPOLUPRÁCI
mydiel, bandasky neznečistené NIE mäso, kosti, tekuté, mast- Keďže povinnosť financovať ich S ENVI – PAK, A. S.
olejom a pod.), PP fľaše (fľa- né a slané zvyšky potravy, zvyš­
še od citrónových štiav a ostat- ky mliečnych výrobkov, výkaly
né fľaše s označením PP), LD-
-PE fólie (igelitové tašky, fólie
psov a mačiek.
Spaľovať lístie je zakázané
Vývozy odpadu
počas najbližších sviatkov
V stredu 1. novembra (Svia- Dlhé Hony, Noviny, Centrum,
tok všetkých svätých) a v piatok Biskupice a Nozdrkovce, vrá-
17. novembra 2017 (Deň boja tane priľahlých ulíc s IBV, bude
za slobodu) budú zberné dvory vyvezený o deň skôr, teda vo
v Trenčíne zatvorené. štvrtok 16. novembra. V prvej polovici novembra patrí do kompostu alebo do ná-
Pravidelný vývoz komunál- Obyvatelia, ktorí majú zá- sa začne piate celoplošné ko- dob na bioodpad. Ďalšou mož-
neho odpadu a triedených od- ujem o odvoz nadrozmerné- senie verejných priestranstiev nosťou je odovzdať pohrabané
padov v týchto sviatočných ho odpadu by ho mali vyložiť v tomto roku. Spojené bude aj lístie bezplatne v zberných dvo-
dňoch bude prebiehať bez na stanovište zberných nádob so zberom lístia. Pripomíname, roch mesta na Zlatovskej ulici
obmedzenia. na KO v stredu 15. novembra že lístie zo záhrad a dvorov ro- 2200 (oproti SAD) a na Sobla-
Nadrozmerný odpad, kto- večer. Pripomíname, že vykla- dinných domov je podľa zákona hovskej ulici (oproti Villa par-
rý by sa mal podľa harmono- dať nadrozmerný odpad v inom o odpadoch zakázané likvidovať ku) alebo uložiť do veľkoob-
gramu vyvážať v piatok 17. 11. čase ako v predvečer dňa vývo- spaľovaním a tiež ukladať do ná- jemových kontajnerov počas
2017 z lokalít Soblahovská, zu je zakázané. dob na komunálny odpad. Lístie jesenného upratovania.(RED)
8 | INFO kultúra číslo 11 | ročník XIX

Čaro Vianoc pod hradom
bude s Cigánskymi diablami
Vianočný festival pod hradom v Trenčíne i tento rok
ponúkne výnimočné koncerty, veľké folklórne progra-
my, detské divadielka, vianočnú kapustnicu, spoločné
spievanie kolied či trh s darčekmi, vôňou vareného vína
a ďalších dobrôt.

Z množstva účinkujúcich i banskobystrické zoskupenie
na adventných koncertoch mô- temperamentných hudobníkov
žeme už dnes prezradiť nie- Rusín Čendéš Orchestra, swin-
koľko hviezd. Do nášho mesta govú náladu zabezpečia špičko-
prídu jedineční Cigánski diab-
li – podľa odbornej verejnosti
ví muzikanti zo skupín Fats Jazz
Band a Swingang. Na festivale
Škrupinka oslavuje 10. výročie
jedno z najlepších hudobných tiež budeme počuť spievať Mar- Pri príležitosti založenia svojim polovičkám na pravidel-
zoskupení v kategórii Etno tina Kubečku a Ninu Kohou­ chlapskej speváckej skupiny ných stretnutiach pri lúskaní
a World Music na svete. Koledy tovú z Trenčína či pesničkár- z Trenčína sa uskutoční v sobo- orechov v predvianočnom čase.
a vianočné piesne si mesto bude ku z Považskej Bystrice Luciu tu 25. novembra o 18.00 h v Pia- Odtiaľ je názov skupiny, kto-
môcť zaspievať s talentmi, zná- Briestenskú. no klube slávnostný program rá má dnes spolu s muzikou 16
mymi z televíznej šou Zem spie- Podrobný program festi- „PESNIČKY ZE ŠKRUPIN­ členov a na svojom konte titul
va – s Ľudovou hudbou Martin- valu nájdete v budúcom vyda- KY“. Po ukončení aktívnej čin- Laureát MFF Strážnice 2014
ky Bobáňovej, prídu aj sestry ní INFO, na webovej stránke nosti v rôznych umeleckých a ZLATÉ PÁSMO z Celoštát-
Matákové a nebude chýbať do- www.trencin.sk a v programo- telesách pocítili chlapi v naj- nej súťaže hudobného folklóru
máci Detský folklórny súbor vých skladačkách, ktoré budú lepších rokoch potrebu sa ak- dospelých v Dolnom Kubíne
Kornička. od decembra k dispozícii v Kul- tívne stretávať a zapájať do kul- 2016. Svojím nadšeným a ne-
Neopakovateľnú atmo- túrno-informačnom centre túrno-spoločenského života viazaným prejavom si získavajú
sféru zaiste so sebou prinesie na Mierovom námestí.(RED) v Trenčíne a okolí. V ich reper- priazeň návštevníkov mnohých
toári sa nachádzajú autentic- folklórnych festivalov. Počas
ky a humorne ladené koledy, ich jubilejného programu vy-
Top dizajnérka roka zbojnícke piesne i zaujímavo
spracované pijanské, jágerské
stúpia aj ich hostia DFS KOR-
NIČKA, FS NADŠENCI a ĽH
Čerstvá absolventka Univerzity T. a pytlácke či vojanské pesnič- Petra Obucha z Piešťan.
Baťu v Zlíne 24-ročná Trenčianka Lucia ky. Prvé spevácke čísla spievali (RED), FOTO: ARCHÍV SK.
Sládečková sa na výstave Trenčín Mesto
Módy (22. – 23. 9.) predstavila dám-
skou kolekciou „Pizza or Caviar?" a v sú-
ťaži mladých módnych tvorcov získala
Na skle maľované v Trenčíne
prvenstvo. Víťaznú kolekciu ukáže svetu Kultový slovenský muzikál LEGENDÁRNY MUZIKÁL SA VRACIA

i na budúcoročnom Filmovom festivale v réžii a choreografii Jána Ďurov-
v Benátkach. Blahoželáme! číka prichádza opäť do nášho mes- 
ZDROJ: MYTRENCIN.SME.SK, FOTO: ARCHÍV L. S. ta. V úlohe Jánošíka sa predstaví
Janko Slezák, ďalej uvidíme Mar-
tu Sládečkovú, Zuzanu Tlučkovú, 24 / 11 / 2017

Divadlo Normálka Katarínu Hasprovú, Ivana Vojteka,
Pavla Topoľského, Karola Čálika,
Trenčín

pozýva na premiéru Romana Fédera, Martina Hude-
ca a mnohých ďalších. Predstave-
nie sa koná v Mestskej športovej vstupenky:
www.ticketportal.sk
S podtitulom Strašná komédia uvedie trenčianske hale v piatok 24. novembra o 19.00 KIC Trenčín

divadlo 26. novembra 2017 v Kine Hviezda autorskú hru hodine.
Tímbilding.

V Trenčíne bude Seminár
HLAVNÝ PARTNER HLAVNÝ MEDIÁLNY PARTNER

Ako uvádza popis predsta-
venia, členovia jedného amatér-
skeho divadla prepadli závislos-
ti. Prestali vnímať realitu okolo
o ľudovej piesni
seba a ponorili sa do sveta tem- Cyklus populárnych stret­ D. Mahútová sa predstavia aj
ných kybernetických síl. Z ríše nutí zberateľov a šíriteľov ľu- renomovaní muzikológovia A.
zla, ktorá už takmer nenávrat- dových piesní organizuje Spo- Hlôšková a P. Obuch. Región
ne pohltila všetky ich zmysly, lok hudobného folklóru vždy moravských kopaníc bude re-
zachráni zúfalcov bojovníčka v inom regióne Slovenska. prezentovať folklorista P. Popel-
a jej projekt, aký ešte nikdy nik- Na trenčianskom seminári so ka. Seminár sa uskutoční v KC
to nevytvoril. Vyláka postihnu- svojimi referátmi a ukážkami Stred 11.novembra od 9.30 h.
tých úbožiakov na miesto, kde vystúpia zberatelia a uchováva- V jeho závere sa o 16.30 v ho-
majú podstúpiť strastiplnú ces- telia ľudových piesní najmä z re- dinovom kultúrnom programe
tu k slobode. Kto má odvahu, giónu Trenčín. Okrem domá- predstavia ženské spevácke trio
môže byť pri tom. Vstupenky sú Biltén
cich autorov ako sú J. Lehocký, Krajka, Detský folklórny súbor
v predpredaji v KIC na Miero- V. Mišík, J. Ďuráči, V. Sedláček, Kornička a Muzikanti z Drieto-
vom námestí 9.(RED) J. Múdry, S. Švajdová, L. Žiško, my. Vstup je voľný.(RED)
31. október 2017 kultúra INFO | 9

V Trenčíne štartujú
HoryZonty
Festival dobrodružných filmov odštartuje 9. novembra
v Kine Hviezda a Klube Lúč svoj 12. ročník prezentáciou
nášho najúspešnejšieho himalájskeho horolezca Petra
Hámora.

Program je nabitý 53 filma- roku sa môžeme pochváliť jed­
mi, novinkami nielen svetových, nou novinkou, tentoraz v kategó­
ale i našich autorov. V čase pre- rii neprofesionálnych filmov,“
miéry v slovenských kinách mie- prezrádza organizátorka. Diela
ri aj na HoryZonty dielo nášho od neprofesionálnych autorov
najúspešnejšieho dokumenta- tvoria súčasť hlavného progra-
ristu Pavla Barabáša Vábenie mu, čím dáva festival priestor aj
výšok, mapujúce vývoj nášho hi- začínajúcim autorom na dôstoj-
malájskeho horolezectva očami nú prezentáciu ich tvorby. „Tento Z československej expedície na Janu v roku 1981.
jednej generácie. rok budú môcť návštevníci uvidieť
„Festivalovú premiéru absol­ pätnásť z dvadsiatich prihláse­ „„ TÉMY DOTÝKAJÚCE a zdravých vzťahov medzi člo-
vuje dokument Kroky na Hrane. ných krátkych videí. Festivalovou SA SPOLOČNOSTI vekom a prírodou. Hovoriť bude
Film prostredníctvom ultrabežcov novinkou je, že okrem ceny poro­ i o tom, ako minimalizovať od-
približuje silný príbeh z druhej ty a ceny diváka, si jeden z reži­ Popri hosťoch z prostredia pad. Festival HoryZonty po-
svetovej vojny. Príde ho uviesť au­ sérov odnesie aj cenu „Slovensko hôr a outdoorových športov sa trvá do soboty 11. novembra
tor Viliam Bendík,“ hovorí riadi- vo filme“, ktorej cieľom je upo- festival v posledných rokoch a popri zaujímavých hosťoch
teľka podujatia Mária Dutková. zorniť na filmy zo slovenského venuje aj celospoločenským té- a kvalitných filmoch ponúkne
prostredia, poukázať na krásy mam. Petra Incien Csefalvayo- svojim návštevníkom bohatý
„„ SLOVENSKO VO FILME našej prírody a na to, že aj naša vá zasvätí prítomných vo svojej sprievodný program. Nájdete ho
malá krajina poskytuje zaujíma- prednáške do princípov cirku- na www.horyzonty.sk
Každý ročník HoryZontov vé možnosti outdoorového vyži- lárnej ekonomiky, trvalo udr- TEXT: B. PREKOPOVÁ,
má svoje špecifikum. „Aj tohto tia,“ spresňuje Dutková. žateľného rozvoja, funkčných FOTO: ARCHÍV P. BARABÁŠA

DIVADELNÁ SÁLA

16.00 > Teatr Komika: KLAUNOVANIE S BUBLINAMI – príbeh
klauna, ktorý pri upratovaní zisťuje, že mop má svoje čaro a dajú sa s ním robiť magic-
ké bubliny
DETSKÉ DIVADLO/KLAUNIÁDA >> VSTUP: ZDARMA

17.00 > Divadelný súbor Bebčina: LEN TAK... PRE RADOSŤ –
partia mladých ľudí sa rozhodne privyrobiť na brigádach, pri ktorých sa stanú pozoro-
vateľmi okolitého sveta, ktorý sa v ich mladých očiach javí „absurdným“
KOMÉDIA >> VSTUP: ZDARMA

19.00 > Divadlo 21 Opatová: TO STE VY PÁN TANER? – trpký prí-
N

beh o trojici podvodníkov a nekonečnej dobrote opustenej slečny Opaly, ktorú pre-
ČÍ

svedčia uzavrieť životnú poistku v ich prospech a potom spriadajú plány, ako sa jej
EN

zbaviť...
TR

KOMÉDIA >> VSTUP: ZDARMA

A

Pavol Seriš: NA OSTRO!
ZD

21.30 > – originálna one-man show mladého tren-
IE

čianskeho komika a herca – mix autorských skečov, gagov, pokusov, pohybov a im-
HV

provizácií je prierezom jeho divadelnej tvorby od amatérskych počiatkov až po naj-
novšie kusy KOMÉDIA >> VSTUPNÉ: 6 € PREDPREDAJ / 7 € NA MIESTE

ZRKADLOVÁ SÁLA

17.30 – 18.15 > Workshop s klaunom Adynom – workshop zameraný
na cirkusové a klaunské zručnosti ako žonglovanie, balansovanie, umenie rovnováhy,
klaunské gagy, triky a grimasy...
WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

18.00 - 19.30 > Tvorivé pečiatky – výroba vlastných originálnych pečiatok
Noc divadiel >> 18. 11. 2017 WORKSHOP >> VSTUP: ZDARMA

FOYER
v kine Hviezda >> Trenčín > Divadelný kostým – výstava študentov odboru Scénická a kostýmová
tvorba Strednej umeleckej školy v Trenčíne
Podujatie organizuje: VÝSTAVA >> VSTUP: ZDARMA

> Urob zo seba šaša – veselé fotenie a selfies za šašovskou fotostenou
Partneri podujatia: VLASTNÁ TVORBA >> VSTUP: ZDARMA
10 | INFO spektrum číslo 11 | ročník XIX

Hľadajú domov Priviezli tituly z Majstrovstiev Európy
Plánujete si zadovážiť Od 13. do 15. októbra Buda-
zvieracieho spoločníka? pešť patrila Majstrovstvám Eu-
Možno vás oslovia práve rópy vo fitness detí. Slovensko
tieto psíky. A možno je vyslalo mimoriadne silnú výpra-
medzi nimi aj ten, ktorý vu, v ktorej nechýbali reprezen-
sa stratil práve vám. tantky z Trenčína. Majsterkou
Európy sa v kategórii 14 – 15 r.
dievčat stala Tatiana Ondruško-
vá, titul vicemajsterky v rovna-
kej kategórii vybojovala Nasten-
ka Vrábelová, vicemajsterkou
Európy v kategórii 13-r. diev-
čat je Lucia Mikušová – všetky
z klubu Fitness Gabrhel, z ktoré-
ho sa na šampionáte predstavili
aj Vaneska Habánková (postup
do finále a 5. miesto) a Alžbet-
ka Fraňová (na svojej prvej me-
Mary je 4-5-ročný kríže- dzinárodnej súťaži v kategórii
nec pokojnej povahy. Vhodná do 7 rokov obsadila 12. miesto.
je aj k najmenším deťom alebo „V mene dievčat ďakujeme všet­ asociácii SAFKST za možnosť celkovo 21 medailí a 1. miesto
starším ľuďom, do domu alebo kým trénerom, ktorí im pomá­ reprezentovať Slovensko,“ pove- v pohári národov. Blahoželáme!
bytu s prechádzkami. hali, najmä Marianne Holbovej dala Zuzana Vrábelová. Sloven-
a pánovi Gabrhelovi. Ďakujeme sko na majstrovstvách získalo FOTO: ARCHÍV KLUBU

Vzácne životné jubileum
Jozefa Jankecha
Člen Siene slávy trenčian- v roku 1959 a hneď v prvej sezó-
skeho futbalu, bývalý hráč „zla­ ne pomohol TTS Trenčín k po-
tej éry“ Jednoty Trenčín, býva- stupu do I. ligy. Patril k najlep-
lý reprezentačný kormidelník ším strelcom Jednoty Trenčín.
Alik je 3-ročný prítulný, SR a Maldív, významná osob- Ako 29-ročný si sadol na tré-
učenlivý a energický kríženec nosť slovenského futbalu Jozef nerskú lavičku a v pozícii kor-
RTW vhodný do domu so zá- Jankech oslávil 24. októbra 80 midelníka pôsobil 45 rokov. Pri
hradkou a prístupom dnu ale- rokov. Laureát Ceny Fair Play príležitosti 80. narodenín prijal
bo zateplenou búdou, k mlad- MUDr. Ivana Chodáka sa na- Jozefa Jankecha primátor mesta
ším ľuďom i k deťom. rodil v Šali. Do Trenčína prišiel Richard Rybníček.(RED)

Chochlíková šampiónkou
Európskeho pohára
Kickboxerka Monika Choch- WAKO a 4-členná pyramída
líková (Victory Gym Trenčín) v Muay Thai o opasok v Paríži.
zvíťazila na Európskom pohári Cestu jedného z najväčších ta-
WAKO K1 2017 v Prahe (27. – lentov, aký slovenská bojová scé-
Kríženec NO a labradora 30. 9.). Konal sa za účasti 286 na zažila, môžete sledovať na jej
Teo má asi 7 rokov. Vhodný je registrovaných zápasníkov z 21 fcb stránke Monika Chochlíko-
na dvor so vstupom dnu alebo krajín. Tento rok ju ešte čakajú vá – female fighter. Blahoželá-
do bytu pri pravidelnom venče- jej prvé Majstrovstvá sveta v K1 me a držíme palce!
ní, k ľuďom všetkých vekových
kategórií, najmä k seniorom,
ktorí nechcú byť sami a hľadajú
psieho spoločníka.
BRONZ PRE MLADÚ SÚ MAJSTERKY
Karanténnu stanicu môžete
KARATISTKU Z TRENČÍNA SLOVENSKA
navštíviť osobne alebo využiť Lenka Horáčková z trenčianskeho klubu Laugaricio Dievčatá Slávie ŠG Trenčín získa-
kontakt 0915 785 007. Ľudia, vybojovala na 49. ročníku medzinárodnej súťaže v karate li majstrovský titul v súťaži družstiev
ktorí si osvoja psíka z karan­ North Bohemia 2017 bronzovú medailu. Úspech dosiahla staršieho žiactva v atletike na Maj-
ténnej stanice, budú oslobo­ v kategórii žiačok (10 – 11 r.) do 41 kg v športovom zápa- strovstvách SR v Dubnici nad Váhom
dení od dane za psa. Osvoje­ se kumite. Na súťaži všetkých vekových kategórií sa pred- (7. 10.). Zlatú priečku z minulého
nie psíka sú povinní oznámiť stavilo viac ako 400 pretekárov zo 6 krajín. Blahoželáme! roka tak obhájili. Blahoželáme!
na úrade.
31. október 2017 spektrum INFO | 11

Sú spolu 65 rokov MILOVNÍCI VÍNA SA
Svadobným dňom manže-
lov Jozefíny Miklošovej a Jozefa
STRETNÚ V TRENČÍNE
Mikloša bol 11. október. Pri prí- Jedinečný zážitok z degus- výstavy VINUM LAUGARI-
ležitosti ich železnej svadby im tácie špičkových vín zo Sloven- CIO v sekcii vína a 11. ročníka
primátor Mesta Trenčín Richard ska a zahraničia ponúkne 1. medzinárodnej súťaže ovoc-
Rybníček venoval pamätný list, a 2. 12. 2017 v areáli výstaviska ných a obilných destilátov
v ktorom im zaželal pevné zdra- Expo Center 13. ročník zimné- SPIRITUS SLOVAKIA. De-
vie, veľa lásky, porozumenia, op- ho festivalu vína VINUM LAU- gustácia vín sa bude konať for-
timizmu, elánu, radosti a spo- GARICIO. Návštevníci budú mou žetónov. Nebude chýbať
kojnosti v kruhu najbližších. môcť počas celej výstavy vo ani gastro zóna s pochutinami
Jozef Mikloš bol v rokoch 2000 verejnom degustačnom stán- k degustácii. Viac na www.ex-
– 2012 predsedom Krajskej or- svojom v úctyhodnom veku 87 ku degustovať súťažné vzorky pocenter.sk alebo na Fcb.
ganizácie Jednoty dôchodcov rokov, bol v júni tohto roka oce- 11. ročníka súťaže Šampión
Slovenska v Trenčíne. Ako ne- nený v rámci ankety o naj cyk-
únavného cyklistu, ktorý svoj bi- listickú osobnosť mesta Trenčín PRAVIDELNÁ KLUBOVÁ ČINNOSŤ CENTRA SENIOROV
cykel osedlá v každom ročnom za rok 2016 osobitným ocene-
NA OSVIENČIMSKEJ ULICI (PO – PIA: 9.00 – 17.00)
období a v každom počasí aj vo ním. (RED), FOTO: P. S.
Denne: akupresúrne lôžko CERAGEM na objednávky, biliard, čitáreň (knihy, TV,
noviny a časopisy – Pravda, Život, Slovenka), spoločenské hry, šachy, karty, stolný
V Kubrici zablahoželali tenis, cvičenie ženy, PC, internet, výstava, hudobné kurzy (akordeón, flauta, gitara,
klavír / KC Sihoť, o.z.), keramika – kurz, klub (KC Sihoť, o. z.).
jubilantom Pondelok a štvrtok 9.30 – 10.30 Cvičenie ženy I.

V tomto ročnom obdo- Pondelok 10.00 – 17.00 Pedikúra
bí sme si zvykli vyjadriť úctu Pondelok 10.00 – 12.00 Spevácka skupina „Sihotiar“
k starším spoluobčanom Pondelok 15.30 – 17.00 Joga
rôznymi podujatiami, úče-
lom ktorých je okrem iného Pondelok 16.30 – 18.30 Keramika – klub
pripomenúť spoločnosti, že Utorok a piatok 10.00 – 11.00 Cvičenie ženy II.
aj seniori sú stále jej aktívny-
Nepárny utorok od 10.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 27
mi členmi. V Kubrici v rámci
týchto akcií zablahoželali dvad- Trenčín stretnutie pozdravil vi- Utorok, štvrtok, piatok 12.00 – 16.00 Stolný tenis
siatim oslávencom. Od Klu- ceprimátor Patrik Žák. Poduja- Utorok 13.00 – 16.00 Jednota dôchodcov Slovenska č. 5
bu seniorov dostali kvetinku tie pripravila a uvádzala vedúca
Utorok a štvrtok 14.00 – 17.00 Kartové hry
a skromný darček na milom po- Klubu seniorov v Kubrici, zná-
sedení obohatenom programom ma trenčianska výtvarná umel- Streda 10.00 – 11.00 Brušné tance
skladateľa, hudobníka a spevá- kyňa Brigita Roderová. Streda a piatok 13.00 – 15.00 Stolný tenis
ka Zdenka Štefánika. Za Mesto FOTO: P. KOCNÁR
Streda 15.00 – 17.00 Diabetes konzultácie
Štvrtok 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.30 Keramika klub
Seniori spomínali a slávili Centrum seniorov Mesta Trenčín, Osvienčimská 3, Trenčín – Sihoť,
Kontakt: 0901 714 266 (počas pracovných dní a otváracích hodín centra)
Na  slávnost- mail: centrum.seniorov@trencin.sk
nom posedení Klu-
bu kresťanských ZDRUŽENIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV SLOVENSKA
seniorov Trenčín
KLUB TRENČÍN – MESTO
v Gastrocentre pod
Brezinou si 131 Pravidelné stretnutia každý pondelok od 9.00 do 11.00 v KC Stred
členov klubu uctilo
6. 11. Ing. Jozef Mikloško – Cesty môjho života
svojich 52 priateľov
s okrúhlym jubile- 13. 11. Ing. Darina Neverišová – Život sv. Martina
om. K spevu strhli
20. 11. Mgr. Anna Plánková – Hámrovská bitka
seniorov kultúrnym
programom študentky Pedago- ich v aktívnom živote. Poukázali 27. 11. Ing. Katarína Darvašová – Mária Terézia
gickej a sociálnej akadémie sv. na to, že staršia generácia má čo Ďalšie akcie:
Andreja-Svorada a Benedikta odovzdať mladším, veď babič-
v Trenčíne. Viceprimátor mesta ky a dedkovia sú príkladom pre 8. 11. HoryZonty – súbor filmov
Patrik Žák, dekan Milan Kupčík svojich vnukov a vnučky, ale tiež 10. 11. Pietna spomienka na 99. výročie ukončenia 1. sv. vojny
a správca farnosti TN-Juh Jozef od nich potrebujú lásku a po-
Varhaník sa prihovorili senio- zornosť. Na fotografii 75-roční 11. 11. Pripomenutie Medzinárodného dňa vojnových veteránov
rom a vyslovili im vďaku za ich jubilanti.
doterajšiu činnosť, povzbudili TEXT A FOTO: JÁN TINKA
„„ ROKOVANIA VMČ
VMČ Stred 13. 11. 2017 o 15.30 vo veľkej zasadačke MsÚ
Centrum voľného času, Východná 9, Trenčín, hľadá VMČ Západ 22. 11. 2017 o 18.00 v KD, Záblatie
externého pracovníka,
ktorý by viedol 1 x týždenne (3 hod.) záujmový krúžok – VMČ Juh 6. 11. 2017 o 17.30 v KC Juh
rádioelektronika pre deti. VMČ Sever 2. 11. 2017 o 16.00 v SOŠ Pod Sokolice 14
12 | INFO otázky a odpovede číslo 11 | ročník XIX

Rubrika Otázky a odpovede pomáha riešiť problémy v meste
„„ Čo tie poklopy na Sobla­ je prevedené hutnenie dlažby technika. Položiť tu za takých- V rozkopaných miestach
hovskej ulici? Po oprave sú z dôvodu lokálneho nedolože- to okolností nový asfalt by bolo na Hviezdoslavovej ulici boli na-
v horšom stave, ako boli pred­ nia dlažby – vynechané mies- nezodpovedným plytvaním ve- pájané nové siete v rámci rekon-
tým. JÁN MINÁRIK ta z dôvodu osádzania, prepá- rejnými prostriedkami, keďže štrukcie Mierového námestia.
Roman Jaroš, správca miest- jania nových el. skríň, zatiaľ možno očakávať jej opätovné Povrch upravia po odskúšaní
nych komunikácií: ešte nedodaných stĺpov verej- rozkopávanie. Preto sa na uli- všetkých sietí na Mierovom ná-
Oprava poklopov bola poza- ného osvetlenia, neosadených ci zatiaľ len opravujú výtlky, mestí. Prosíme o trpezlivosť.
stavená pre zmenu organizácie mreží okolo stromov... Dlažba ktorých je tu naozaj už príliš
dopravy na Inoveckej ulici a pre na chodníkoch je na povrchu veľa. Opravu ulice zrealizujeme „„ Kedy presne vysadí mesto
opravu na starom moste. Dote- štiepaná a zo štyroch bočných najskôr po skončení výstavby túto jeseň, ako sľubovalo, 26
rajšie opravy poklopov na Sob­ strán rezaná. To znamená, že v priestore bývalej Ozety v ná- sakúr na Soblahovskej ulici?
lahovskej ulici boli vykonané každá kocka má po obvode mier- väznosti na termíny a projekty PETER H.
určeným dodávateľom staveb- nu odchýlku hrúbky, z čoho vy- výstavby v priestore štadióna. Peter Kadák, Mestské hospo-
ných prác – Stavby Nitra, s. r. o. plýva, že jednotlivé spoje kociek dárstvo a správa lesov, m. r. o.:
v zlej kvalite a musia ich nanovo povrchovo na 100% nelícujú. „„ Dokedy bude rozkopané S jesennou náhradnou vý-
osadiť. Marián Kortiš, manažér rekon- Štúrovo námestie od Prima sadbou stromov začneme v prvej
štrukcie námestia: banky po mestskú vežu? Mi­ polovici novembra 2017 a ná-
„„ Odkedy dokedy bude zap­ Na záver sa bude ešte povrch nimálne 3 mesiace sa tam nič hradnú výsadbu krov sme zahá-
nuté osvetlenie nového ihriska žabovať. nerobí!KAROL jili na konci októbra.
na Nábrežnej ulici?IGOR Erika Ságová, hovorkyňa MsÚ:
Ľuboš Balušík, riaditeľ Mest- „„ Ak veziem v aute dcérku so
ského hospodárstva a správy le- ZŤP preukazom a parkovacím
sov, m. r. o.:
Uvažujeme o namontovaní
preukazom a ak je vyznačené
miesto pre ZŤP obsadené, mô­
ZNIČENÝ PRÍSTREŠOK NAHRADILI NOVÝM
časového spínača do rozvodnej žem odparkovať bez úhrady aj
skrine osvetlenia, ktorý by za- na neoznačenom mieste?
bezpečil automatické vypínanie STANISLAV OLEŠÁK
4 ks svetiel osvetľujúcich špor- Ľuboslava Sedláková, kancelá-
tové ihrisko. Tie by sa zapínali ria primátora:
automaticky s verejným osvet- Držitelia preukazu „Ťažko
lením. Predpokladaný čas vy- zdravotne postihnutý“ (ŤZP),
pínania by bol v letnom období ktorí sú odkázaní na individu-
o 22.00 hod, v zimnom období álnu prepravu a majú parko-
o 20.00 hod. Ihrisko s priesto- vací preukaz vydaný Úradom
rom pre workout a fitness práce sociálnych vecí a rodiny
bude osvetlené 2 ks lámp, kto- (ÚPSVaR), parkujú bez úhrady
ré budú svietiť spolu s verejným a môžu parkovať na mieste vy-
osvetlením. hradenom pre vozidlá prepravu-
júce osoby s ťažkým zdravotným
„„ Má mesto záujem spraviť postihnutím alebo na akomkoľ- Autobusový prístrešok smer do centra (pri zmrzline),
chodník na Kasárenskej ulici? vek parkovacom mieste. Parko- na Soblahovskej ulici, ktorý Opatová (pred ZŠ – pri kostole), 
SOŇA vací preukaz sa môže používať bol zničený pri autohavárii, na- Opatová – Horeblatie a Majerská
Miroslav Sádecký, útvar inter- na vozidle len pri preprave oso- hradila spoločnosť EuroAWK ulica, smer Záblatie.
ných služieb: by, ktorá je jeho držiteľom, inak (zmluvný partner Mesta Tren-
Investičná akcia – vybudova- je vodič povinný ho odstrániť čín) novým. Vymenili aj betó- „„ NAHLÁSTE
nie chodníka na Kasárenskej uli- z vozidla. nový základ, pretože pri nehode VANDALIZMUS
ci bola presunutá na rok 2018. sa poškodili kotviace prvky. A už
Prosíme o trpezlivosť. „„ Budete riešiť katastrofálny čoskoro bude mať nové prístrešky V poslednom období sa
stav vozovky na Veľkomorav­ ďalších deväť autobusových za- v meste vandali „podpisujú“
„„ Keď chodím po novovybu­ skej ulici v časti od križovatky stávok: Kubranská ulica (pri pne- na autobusových prístreškoch
dovaných chodníkoch na Mie­ s Pieštanskou ulicou smerom uservise, smer centrum), Opa- stále častejšie. Dôsledkom sú
rovom námestí, tak vidím, že k „ihrisku Ozeta“? Je to asi tová – družstvo, smer centrum, rozbité sklá, grafity a podobne.
práce nie sú prevedené dosta­ najhoršia ulica v celom Trenčí­ Opatovská ulica, smer Opatová Prosíme občanov, ak budú sved-
točne kvalitne, povrch je krivý, ne. MARTIN T. (dva prístrešky), Soblahovská kami podobnej činnosti, aby bez-
niektoré špáry priširoké... Róbert Hartmann, vedúci útva- ulica, smer z mesta (pri novino- prostredne kontaktovali mestskú
Ešte som nevidel, že by vydláž­ ru mobility: vom stánku), Soblahovská ulica, políciu na bezplatné tel. č. 159.
dený povrch pred zašpárova­ Táto ulica naozaj patrí me-
ním bol vyrovnávaný vibrač­ dzi tie horšie. V súčasnosti tu
ným strojom (žabou) a potom prebieha výstavba nájomných BEZPLATNÉ PRÁVNE PORADENSTVO
to aj tak vyzerá. bytov a ďalšia výstavba je pláno- 
IVAN P. vaná v priestore „štadióna Oze­ Advokátska kancelária JUDr. Karol Porubčin na Branec-
Michal Zbýňovec, Cesty Nitra, ta“. Preto tu dochádza k častým kého ulici 14 (1. posch. U Šánera) poskytuje bezplatné
a. s.: rozkopávkam za účelom poklád- právne poradenstvo každý piatok v  čase od  9. do  11.
Na viacerých miestach ky inžinierskych sietí a taktiež hodiny. Viac na www.advokatporubcin.sk.
na chodníkoch ešte stále nie tu jazdí a bude jazdiť stavebná

Názov periodickej tlače: INFO TRENČÍN. Vydavateľ: Mesto Trenčín, IČO: 00312037. Vychádza raz mesačne. Uzávierka čísla je vždy 20. v mesiaci. Ročník XIX. Náklad 24 500 ks. Adresa vydavateľa: INFO,
Mierové nám. 2, 911 64 Trenčín. Tel.: 032/650 42 87, fax: 032/650 42 16, e-mail: info@trencin.sk, zodpovedný redaktor: Eva Mišovičová, grafik: Radoslav Jánoš. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia
a nehonoruje. Tlač: DOLIS, s. r. o. Distribúcia: Slovenská pošta, a. s. ISSN 1338-6832. Evidenčné číslo: EV 3517/09. Nepredajné, rozširované do schránok všetkých domácností v meste Trenčín.
november 2017
18. 11. | 16.00 – 22.00 | NOC DIVADIEL
KINO HVIEZDA

„„ DIVADLO nadobudli svoju vinylovú podobu. Pri tejto
príležitosti vyráža družina na krátke a mo-
skupiny Škrupinka pri príležitosti jej 10.
výročia. Hostia: DFS Kornička, FS Nadšenci,
„„ NEDAJTE SI UJSŤ
3. 11. | 10.00 | Ženský zákon notématické turné. ĽH Petra Obucha. 4. 11. | 16.00 | Prechádzka
9. 11. | 20.00 | Divokej Bill 28. 11. | 20.00 | Natalie mestom so sprievodcom:
PIANO KLUB | Imbruglia Vedecké osobnosti – M. Hell,
PIANO KLUB | Koncert. J. Komorovský
10. 11. | 19.00 | Eniesa s kapelou
Le‘Murs – JeSeň tour Trenčín 30. 11. | 19.00 | Desmod – Teatro
set
PIANO KLUB | Divadelne poňatý koncert
mieša hudbu s  vtipným sprievodom mo-
derátora. Divák nič nemusí, ale môže všet-
ko.
KINO HVIEZDA | Uvádza Mestské di-
vadlo Trenčín. Potrebná rezervácia 4. 12. | 19.00 | Bílé Vánoce Lucie
na rezervaciedivadlotrencin@gmail.com. Bílé II.
ŠPORTOVÁ HALA | Nový vianočný album
6. 11. | 19.00 | Deň, keď zomrel a nový program. KIC | S mestom Trenčín sú spojené via-
Gott ceré významné osobnosti z  oblasti
ČAJOVŇA DÉJÁ VU | Piesenky z nedávno po- vedy. Vynálezca, astronóm, matema-
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Uvádza Prešovské
národné divadlo.
krsteného albumu Meet Blue Animal, ale
aj tie DomoKrajové. Vstupenky v  čajovni,
„„ PRE DETI tik, jezuitský učenec a fyzik svetového
významu Maximilián Hell absolvoval
21. 11. | 19.00 | Muži sa minuli rezervácie na zuzana.kozacek@gmail.com, denne | Brick by Brick – zábava noviciát u  jezuitov v  Trenčíne. Rodák
KINO HVIEZDA | Čierna komédia o manžel- 0907493654. s Legom z Trenčína Ján Komorovský je zaklada-
stve. Viktor Horján, Martin Meľo a Martin 11. 11. | 20.00 | Zoči voči KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
teľom slovenskej religionistiky a prvé-
Hronský hrajú tri ženy a  všetkých mužov PIANO KLUB | trum. Lego kurzy pre deti od  4 do  11 ho religionistického časopisu na  Slo-
v príbehu stvárňuje Táňa Radeva. r., ale aj voľné hodiny na  hru s  kocka- vensku. Prečo Maximilián Hell cestoval
12. 11. | 18.00 | Vokálny koncert mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
23. 11. | 19.00 | Šašek a syn | V  rámci festi-
za  polárny kruh? Kto mal viac ako 20
REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo
KINO HVIEZDA | Životom prežitý kráľ šašov súrodencov? Čo spája kráľa Mateja
valu Trenčianska hudobná jeseň účinkujú 0918 883 505. Korvína so svadbou starých Slovanov?
je poverený prevýchovou mladého šľachti- Mária Porubčinová – soprán, Róbert Pe-
ca v šaša. Autor a réžia: Boleslav Polívka. pondelok, streda a piatok | Príďte na  prechádzku mestom a  do-
chanec – klavír, Boris Bertok – gitara. zviete sa viac.
V  hlavných úlohách Vladimír Polívka a  B. Tanečná škola Aura dance
Polívka. 16. 11. | 19.00 | Alan Mikušek KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 5 15. 11. | 18.00 | Nepolepšený
24. 11. | 19.00 | Na skle a friends do 15 r. Info 0908 731 125. svätec alebo Vy máte
PIANO KLUB |
maľované pondelok | 16.00 – 17.00 | streda v rukách moc, my pravdu
ŠPORTOVÁ HALA | Muzikál v réžii a choreo- 16. 11. | 20.00 | Abusus + | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola KINO HVIEZDA | Slovenské národné di-
grafii Jána Ďurovčíka. Karpatské chrbáty goonies vadlo uvedie inscenáciu hry Ľubomí-
26. 11. | 19.00 | Tímbilding KLUB LÚČ | KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 ra Feldeka o  katolíckom disidentovi
(Strašná komédia) 17. 11. | 17.00 | Peter Janků r. Info 0915 101 051. a  lekárovi Silvestrovi Krčmérym. Sú-
KINO HVIEZDA | Premiéra. Uvádza Divadlo NÁMESTIE SV. ANNY | Koncert slovenského streďuje sa na  mravné posolstvo jeho
pondelok, utorok, štvrtok | života vo väzení, kde ho nedokáza-
Normálka Trenčín. pesničkára v Kaplnke sv. Anny. 16.30 – 18.00 | Karate klub li zlomiť ani najbrutálnejšími metó-
29. 11. | 19.00 | Komunál 17. 11. | 21.00 | MC Kopy Kat Ekonóm dami vtedajšej ŠTB. Hra sa odohráva
KLUB LÚČ | Inscenáciu uvádza Dogma di- (SRB) + Lenhart Tapes (SRB) + KC AKTIVITY | Info 0911 603 068. v dvoch časových rovinách – v deväť-
vadlo. Umbra (SRB) utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie desiatych rokoch v  jeho ordinácii, kde
KLUB LÚČ Večer belehradskej nezávislej
|
pre najmenších ho navštívi jeho bývalý vyšetrovateľ
„„ KONCERTY hudobnej scény. KC AKTIVITY| Deti od  2 r. v  sprievo- a  v  päťdesiatych rokoch na  rôznych
miestach jeho vyšetrovania a  väzne-
18. 11. | 21.00 | Tolstoys (SK): de dospeláka si vyskúšajú rôzne tvori-
3. 11. | 21.00 | India vo hravé aktivity. Info 0918  561  320, nia. Nevyhnutnosť pokánia a  povzná-
Debutové album „Botanika“ šajúca sila odpustenia sú nepatetickou
KLUB LÚČ | KLUB LÚČ | Mladá bratislavská kapela po- mirka@kcaktivity.sk.
hĺbkovou témou hry a  jej odkazom aj
4. 11. | 20.00 | Diego + Archívny núka zrelo znejúci dream pop s  prvkami utorok | 15.00 – 16.30 | Klub pre súčasnosť. Účinkujú: Richard Aut-
chlapec akustickej hudby aj elektroniky. keramikárov ner a Matej Marušin a. h. Vstup voľný.
KLUB LÚČ | 23. 11. | 20.00 | Jelen KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. s vý- Divadelné predstavenie v  rámci Spo-
5. 11. | 18.00 | Husľový koncert na Slovensku! učbou základnej práce s  hlinou, glazúrou mienky na november 1989 organizuje
GMAB | V  rámci festivalu Trenčianska hu- PIANO KLUB | Prvé samostatné turné českej a  inými netradičnými materiálmi. Info Mesto Trenčín. Ďalšie podujatia nájde-
dobná jeseň účinkujú František Novotný – kapely na Slovensku. 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. te na plagáte v INFO na strane 5.
husle (ČR) a Mária Heinzová – klavír. 23. 11. | 20.00 | Splnený zem utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 18. 11. | 16.00 – 22.00 | Noc
7. 11. | 19.00 | Marie Rottrová & +Thisnis Korzo dance – SZUŠ Trenčín – divadiel
Neřež KLUB LÚČ | tanečný odbor KINO HVIEZDA | Mesto Trenčín sa zapája
ŠPORTOVÁ HALA Českú popovú hviezdu
| KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného do celoeurópskej noci otvorených diva-
24. 11. | 21.00 | Soundsystem
na turné po Slovensku sprevádza skupina tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 diel, kultúrnych centier, predstavení
movement do 20 r. Info 0903 793 557. a výnimočných zážitkov. Motto ôsme-
Neřež.
KLUB LÚČ | ho ročníka je S divadlom do nekoneč-
8. 11. | 20.00 | Billy Barman: utorok, štvrtok | 17.00 | Prvé
25. 11. | 18.00 | Pesničky ze na. Malí diváci sa môžu tešiť na veselú
Zavinyl tour 2017 krôčiky k hudbe klauniádu Adriána Ohrádku z  Teatr
Škrupinky Hudobný kurz pre deti vo
KLUB LÚČ | Dýchajúce obrazy konečne RC JUŽANČEK |
PIANO KLUB | Program chlapskej speváckej
2 | KAM kam v trenčíne číslo 11 | ročník XIX

„„ NEDAJTE SI UJSŤ veku 1,5 – 4 r. Viac na w ww.yamahaskola.sk
alebo 0910 686 078.
do 17.00. V prípade záujmu návštevy kon-
taktujte č. 0948 602 616.
16. 11. – 15. 12. | Príroda, životné
prostredie a deti
Komika (16.00). O  sedemnástej sa streda | 10.00 – 11.00 | do 12. 11. | Ilona Németh / ZUŠ K. PÁDIVÉHO | 29. ročník regionálnej
predstaví novodubnický divadelný sú- súťažnej prehliadky výtvarných prác detí
bor Bebčina s  komédiou Len tak...pre Keramické patlámo Gabriela Zigová
| Výstava predstaví staršiu tvorbu a žiakov z materských, základných, špeci-
radosť. Divadlo 21 z  Opatovej odohrá KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo- GMAB
autoriek i úplne nové diela vytvorené špe- álnych a základných umeleckých škôl.
komédiu To ste vy, pán Taner?, za ktorú de jedného z rodičov. Info 0918 561 320,
mirka@kcaktivity.sk. ciálne pre konkrétny priestor. 30. 11. – 14. 1. | 2018 Ladislav
získali viacero ocenení, o 19.00. Záve-
rečné predstavenie bude v rukách tren- od 23. 11. | Kamil Varga – Moško – Obrazy
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting
čianskeho herca Pavla Seriša v  one- GALÉRIA VÁŽKA | Vernisáž 30. 11. o 17.00.
na Juhu Súkromný vesmír
-man show Na  ostro! Nebudú chýbať KC AKTIVITY | Schôdzky detí a  mláde- GMAB | Fotografická tvorba ďalšieho z au- 1., 2. 12. | Vinum Laugaricio 2017
zaujímavé sprievodné aktivity – že 32. skautského zboru. Info R. Kopecká torov Novej slovenskej vlny. Cyklus viac EXPO CENTER | 13. ročník medzinárodnej
workshop s klaunom Adynom, tvorivé 0908 683 393 romcako@gmail.com. ako 5 metrov dlhých čiernobielych foto- výstavy vína, vody a destilátov.
dielne s  výrobou vlastných originál- grafií, doplnený o  výber z  fascinujúceho
nych pečiatok a  veselé fotenie za  ša- 5. 11. | 14.00 – 16.00 | Nedeľné
šovskou fotostenou. Stredná umelecká výtvorky
cyklu čiernobielych fotografií s témou lu-
minografie. „„ FESTIVALY
škola pripravila výstavu Divadelný kos- GMAB | Stretnutie pre deti od 6 rokov. 5. 11. | Retro v Metro
tým z  dielne svojich študentov. Pod- od 23. 11. | Jana Gombiková /
9. a 23. 11. | 9.30 – 11.30 | Zuzana Muranicová – Stopy KINO METRO | Filmové návraty k  význam-
robný program nájdete v INFO na stra- ným československým horolezeckým vý-
Galerkovo GMAB | Výstava nadväzuje na  inštaláciu,
ne 9. | Tvorivé dielničky pre malé deti stupom a  expedíciám zastúpené v  3 do-
GMAB ktorá vznikla v rámci sympózia Hala 2016.
od 18 mesiacov do 5 r. Koncepcia projektu vychádza z formy vzor- kumentárnych filmoch československej
níkov, kde sa archivovali vzorky látok vyrá- produkcie.
10., 24. 11. | 14.00 | Príbehy
umenia baných v Merine. 9. – 11. 11. | HoryZonty
GMAB |Rozprávanie o  výtvarnom umení do 26. 11. | Zuzana Čáni KINO HVIEZDA, KLUB LÚČ | 12. ročník festi-
spojené s tvorením a úlohami. valu dobrodružných filmov. Rekordných
– „Bábiky“ 53 filmov zo 16 krajín sveta, 16 filmových
10. 11. | 18.00 | Papučková noc GALÉRIA VÁŽKA |
premiér zahraničných aj domácich tvorcov,
VKMR HASIČSKÁ | Magické podujatie 1. 11. – 31. 12. | Trenčín a okolie 5 multimediálnych prezentácií hostí, out-
v  priestoroch knižnice plné hier a  pre- na poštových dokladoch doorové workshopy, autorské fotovýstavy,
kvapení. Celonočný program vrátane zá- a dobových pohľadniciach – fotosúťaž a sprievodné podujatia v centre
2. 12. | 16.00 | Prechádzky bavných úloh. Počet miest je obmedzený, mesta a v Parku M. R. Štefánika.
Ondrej Sulo
mestom so sprievodcom: účasť treba vopred nahlásiť: 032/7460715, POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. 18. 11. | Šport festival 2017
Stolovanie a príprava deti@vkmr.sk.
1.11. – 26. 1. | Čaro modrého EXPO CENTER | Festival neolympijských
tradičných jedál športov.
12. 11. | 16.00 – 16.45 | Detský sveta
KIC | Témou poslednej tohtoročnej
prechádzky mestom bude stolova- divadelný klub: Tdpaslík KASÁRNE TN HRAD | Výstava približu-
nie a  príprava tradičných jedál. Spô- PK DIVADELNÁ SCÉNA | Vhodné pre divákov
3 – 10 r., dĺžka predstavenia 40 – 45 min.
je ukážku unikátneho uceleného súboru „„ PRE SENIOROV
soby prípravy jedál a  ich konzumáciu modrotlačových foriem.
ovplyvňovali geografické, historické, 20. 11. | 10.00 | Hľadáme streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
2. – 8. 11. | Osmijankova
kultúrne aj sociálne faktory a  závise- stratenú rozprávku mi to mejlom
literárna záhrada VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
li aj od  ročného obdobia. Pôvodne sa VEREJNÁ KNIŽNICA | Deti a  rodičia spoloč- VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstava chce
strava konzumovala iba dvakrát den- na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč- motivovať deti k  rozhovorom a  tvorivým cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
ne a hlavným jedlom dňa boli raňajky. ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke aktivitám a posmeľovať ich, aby rozpráva-
Kde bolo najčestnejšie miesto pri sto- rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
Kubrá. li o zážitkoch z čítania. Účasť treba vopred 032/770 83 14.
le? Na čo sa používali ťapše a variaky? nahlásiť: deti@vkmr.sk, 032/746 07 15.
Prečo gazdiná jedla sama a posledná? 26. 11. | 15.00 – 18.00 | Adventné streda | 15.00 | DIA mapa
dielničky I. 2. – 30. 11. | Svet záhad CENTRUM SENIOROV |
OC LAUGARICIO | Pred nami sú štyri advent- a tajomstiev
né nedele a štyri tvorivé popoludnia. VKMR HASIČSKÁ | Tematická výstavka kníh. 7., 21. 11. | 9.00 – 11.30 | Ateliér
„„ KINO 26. 11. | 16.00 – 17.00 | Detský 2. – 30. 11. | 500 rokov
pre seniorov
GAMB |
CINEMAX divadelný klub: Žubrienky reformácie a Trenčiansky kraj
8. 11. | 13.30 | Akadémia III. veku
od 2. 11. | Thor: Ragnarok a inštalatérky (1517 – 2017)
KC STRED | Seminár. Zdravé nohy v každom
Najnovší príbeh od  Marvel Studios. PK DIVADELNÁ SCÉNA | Scénické čítanie. Hu- VKMR JASELSKÁ | Významné historické míľ-
veku, 70. výročie vzniku SZŠ Trenčín, osob-
Thor uväznený na opačnom konci ves­ dobník a spisovateľ Braňo Jobus publikuje niky dejín reformácie a ich ohlas na území nosti Trenčína – Mgr. Celestína Šimurková,
míru. Bez svojho mocného kladiva je ďalšiu originálnu knižku pre deti. dnešného Slovenska vrátane spoločenské- Čo vieme o alergii a našej mikrobiote.
nútený pustiť sa do  preteku s  časom, ho života Trenčína i Trenčianskeho kraja.
26. 11. | 16.00 | Advent s Aurou 16. 11. | 14.00 | Jesenné
aby sa vrátil včas do Asgardu a zasta- KC AKTIVITY Tanečné vystúpenie Hip
| 2. – 30. 11. | Spomienka na 17.
vil skazu svojho domova a koniec civi- spoločenské stretnutie
Hopovej skupiny TS AURA pod vedením november
lizácie. Barborky Ševčíkovej. MESTSKÁ VEŽA | Výstava o udalostiach roku
seniorov
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen-
od 2. 11. | Earth: Deň 26. 11. | 16.00 | Tvorivé dielne 1989 v  časopise Trenčianska verejnosť
(z  prameňov MV SR a  Štátneho archívu ských veteránov.
na zázračnej planéte a rodinný teambuilding v Trenčíne). 30. 11. | 15.00 | Skleróza
CENTRUM PRE RODINU | Podujatie pre rodi-
6. – 30. 11. | Kvety multiplex
čov s deťmi. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
CENTRUM SENIOROV | Výstava obrazov
3. 12. | 15.00 – 18.00 | Adventné Mgr. art. Nadeždy Koyšovej. Vernisáž 6. 11.
dielničky II.
OC LAUGARICIO | Aj počas druhej adventnej
o 16.00 hod. „„ CVIČENIE
nedele si deti budú môcť vyrobiť krásne 10. 11. – 30. 11. | Hory a krajina pondelok | 17.00 – 20.00 |
vianočné dekorácie. POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií.
Tai-chi
3. 12. | 16.00 | Advent s TS 10. 11. – 8. 12. | 54. MÉTA
TSK | Výstava fotografií členov fotoskupiny
Pokračovanie filmu Earth – Earth: One Bambula Méta. Vernisáž 9. 11. o 17.00.
KC AKTIVITY | Vystúpeniedetskej tanečnej
Amazing Day. Obrazový i obsahový fil- 15. – 17. 11. | Múr. Hranica
mový skvost so špeciálnymi hrdina- skupiny malých a veľkých Bambuliek, ve-
mi: mláďatkom zebry – snažiacim sa die Janka Púčeková Koštalová. naprieč Nemeckom
ŠTÚROVO NÁMESTIE | Výstava Nadácie Kon-
prekonať rozvodnenú rieku, pandou
rada Adenauera o  časoch nedávno minu-
– ktorá usmerňuje svojho hravého po-
tomka, rodinou vorvaňov – vo svojej
„„ VÝSTAVY lých.
obľúbenej „zvislej“ spacej podobe, le- do 2. 11. | Ľuboš Feranec: Duch 16. 11. – 10. 12. | Pavla Pádivá:
ňochodov – túžiacich po láske. okolia Land(e)Scape
BUDOVA NOE | Krajinárske diela súčasného BUDOVA NOE | Výstava súčasnej miestnej
umelca najmladšej generácie. Ateliér je umelkyne, ktorá predstaví najnovšiu sériu KC STRED |
sprístupnený v pracovných dňoch od 10.00 svojich malieb.
31. október 2017 kam v trenčíne KAM | 3

pondelok | 17.15 – 19.15 | SM 1. – 30. 11. | Centrum pohybu 9. 11. | 17.30 | Komentovaná
system a tanca prehliadka výstavy „„ KINO
KC AKTIVITY | Cvičenie na regeneráciu chrb- MS ŠPORTOVÁ HALA | Deti: tanečný klub GMAB | Komentovaná prehliadka výstavy od 2. 11. | Lajka
tice. Informácie 0905 705 431. Bambula – nábor nových členov od 1 do 5 Ilona Németh / Gabriela Zigová spojená Český bábkový animovaný muzikál.
pondelok | 18.15 – 19.30 | r, cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 me- s  performance Lenky Kuricovej a  Michala Fenka Lajka je priekopníčkou koz-
siacov. Novinka: Balet s  profesionálnou Huštatyho: Stroj. monautiky. Do  vesmíru ju nasledu-
Kruhový tréning lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je- 9. 11. | 17.00 – 18.30 | Ako dobre je množstvo ďalších zvierat. Blúdia
– skupinové cvičenia step, Tabata, body ves­mírom, až nakoniec začnú obývať
den po druhom s využitím fitness náčinia. work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732. prezentovať?
Precvičenie všetkých partií tela. VOICES | Neformálna prednáška Ivana Je- vzdialenú planétu.
pondelok | 19.15 – 20.15 | žíka pre všetkých, ktorí chcú a  potrebu- od 2. 11. | Príšerákovci
Cvičenie pre zdravie a radosť „„ PREDNÁŠKY jú uvoľnene, uveriteľne a  zdravo seba- Animovaný rodinný film. Wishbonovci
vedome vystupovať pred publikom. Viac nie sú práve šťastná rodinka. Tie sku-
KC AKTIVITY |Naťahovací a  zahrievací či- 2. 11. | 16.00 | Bojová zástava 2. na www.voices.sk.
-kung, osem kusov brokátov a  24 foriem točné problémy na nich ešte len čaka-
československej paradesantnej jú. Mamu Emmu si totiž vyhliadol sa-
tai-chi s Martou. Info 0903 440 503. 10. 11. | 10.00 | Štefan Moyses –
brigády motný gróf Dracula za  svoju budúcu
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda POSÁDKOVÝ KLUB | Seminár pripravil Klub život a dielo
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška historika, spi- partnerku.
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 – vojenských výsadkárov.
sovateľa, pedagóga Ivana Mrvu o  živote od 9. 11. | Bez lásky
20.00 | Cvičenie pre ženy 2. 11. | 16.00 | Literárny klub a diele rímskokatolíckeho biskupa a prvé-
KC AKTIVITY Posilňovacie cviky v  in-
|
Omega ho predsedu Matice slovenskej.
tervalovom cvičení s  fázami odpočin- VKMR HASIČSKÁ | Pre všetkých členov
ku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie 11. 11. | 9.30 | Seminár o ľudovej
a priaznivcov literatúry na diskusiu a pre-
ohybnosti a  schopnosti koordinácie. Info zentáciu vlastnej tvorby. piesni
0903 793 557. KC STRED |
6. 11. | 17.00 – 18.30 | Sloboda
utorok | 16.45 – 17.45 | 11. 11. | 9.30 – 16.30 | Škola
v práci: Od procesov ku
Zdravotný pilates intuície
| Vhodný pre začiatočníkov
vzťahom KC AKTIVITY | Nový koncept alternatív-
KC AKTIVITY
a ľudí s bolesťami chrbta. neho vzdelávania detí a  teenagerov
v  oblasti rozvoja pravej hemisféry, in- Rusko-francúzsky film nominovaný
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | tuície a  vedomej tvorby života. Info: na  Oscara, ocenený porotou a  nomi-
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates pelachova@3balance.sk, 0915850251. novaný na Zlatú palmu v Cannes 2017.
pokročilí Žeňa a  Boris prechádzajú bolestným
KC AKTIVITY | 13. 11. | 16.00 | Beseda
rozvodom. Spolu ich drží už len po-
k aktuálnym otázkam sledný problém, predaj bytu.
utorok, štvrtok | 18.15 – 20.00 | záhradkárov
Capoeira POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje KVV sekcia od 9. 11. | DOGG
KC AKTIVITY Spojenie bojového ume-
|
záhradkárov. Slovenský psychotriller. Štyria mla-
nia s  hudbou, akrobaciou a  tancom. Info dí režiséri vytvorili ojedinelý filmový
0911 087 631. 14. 11. | 16.30 | I. Bukovský: (Za) koncept postavený na  poviedkových
VOICES | Inšpiratívna prednáška Matúša chráňte svoje črevo filmoch s osobitým rukopisom – DOGG
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga VKMR HASIČSKÁ | Beseda s lekárom a spi-
Kováčika o  osobnej slobode a  o  tom, ako (Duet, Opus Dei, Grassvater a Game).
súvisí s našimi vzťahmi v práci, aké sú or- sovateľom Igorom Bukovským, spojená
s prezentáciou jeho novej publikácie. od 16. 11. | Fantastická žena
ganizačné štruktúry, modely odmeňova- Dráma o  transgender speváčke si od-
nia a spôsoby riadenia úspešných slobod- 15. 11. | 18.00 – 19.00 | Čo píše niesla Strieborného medveďa z  Berli-
ných firiem. a číta Vanda Rozenbergová nale 2017. Marina napriek prekážkam
6. 11. | 19.00 | Večerné a nepriaznivým okolnostiam pokračuje
zamyslenia spojené s diskusiou v boji za svoje práva, snaží sa slobodne
REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | S rektorom kos- a dôstojne žiť a pritom ukázať svojmu
tola piaristov pátrom Petrom Franekom okoliu, kým naozaj je.
zameraná na aktuálne otázky a problémy 14. 11. | 19.30 | Rigoletto
veriaceho človeka. Otázky môžete posielať z Barcelony – ARTMAX
KC AKTIVITY | Vhodné aj pre začiatočníkov. na diskusia@cprtrencin.sk.
Info a prihlasovanie: 0903 271 444. OPERA
7. 11. | 16.00 | Zabezpečenie Záznam opery Giuseppe Verdiho. Mno-
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance hromadnej objednávky hí túto operu považujú za prvé Verdiho
aerobik periodík operné veľdielo z obdobia jeho neskor-
KC STRED | šej kariéry. Jej tragický príbeh sa točí
POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: KVV – sek-
streda | 18.00 – 19.00 | cia včelárov. VOICES | Stretnutie s  vynikajúcou sloven- okolo nemravného vojvodu z Mantovy,
Bodywork skou spisovateľkou, ktorej zbierka povie- jeho dvorného šaša Rigoletta a  Rigo-
7. 11. | 16.30 |
Strednou Áziou lettovej krásnej dcéry Gildy.
KC AKTIVITY | Hodina s prvkami dance ae- dok Slobodu bažantom bola vo finále oce-
po Hodvábnej ceste nenia Anasoft litera 2016.
robiku spojená s  posilňovaním a  strečin- VKMR HASIČSKÁ | Sonda do  rozprávkové-
gom. Info a prihlasovanie: 0903 772 157,
0907 673 887.
ho Orientu s prezentáciou fotografií a zá-
žitkov trenčianskeho cestovateľa Róberta
16. 11. | 16.00 | Jozef Branecký –
55. výročie úmrtia
„„ ŠPORT
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty Margoča z jeho dobrodružného putovania POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub numiz- 4. 11. | 11.00 | COP Trenčín „B“
a bodywork po Turkménsku a Uzbekistane. matikov a DVaT. – Komárno
KC AKTIVITY| Pri cvičení sa pracuje s  vá- ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži
8. 11. | 10.00 | A. Baláž: Povedz 20. 11. | 17.00 | „RozVEDENÍ
hou vlastného tela. Info a  prihlasovanie: slovo čisté k Bohu“ v Radosti lásky 4. 11. | 13.00 | COP Trenčín „B“
0948 855 870. VKMR HASIČSKÁ | Beseda s prozaikom, sce- REFEKTÁR PIAR. GYMNÁZIA | Prednáša páter – Komárno
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba náristom, dramatikom, publicistom spoje- Matej Trizuljak, ktorý sa venuje pastorácii ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži
KC AKTIVITY | Prihlasovanie 0903 949 966. ná s prezentáciou jeho románu, v ktorom rozvedených. 8. 11. | 12.00 – 15.30 | HK AS
streda | 19.00 – 20.00 | Joga je hlavnou postavou Štefan Krčméry. 22. 11. | 16.00 | P. Zajac-Vanka: Trenčín turnaj
KC STRED | 8. 11. | 15.00 | Voľná beseda Ekonomika po kapitalizme ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie žiač-
štvrtok | 19.00 – 20.00 | o leteckých zážitkoch našich VKMR HASIČSKÁ | Prednáška ekonóma Pet- ky
Cvičenie pilates začiatočníci členov ra Zajaca-Vanku. 11. 11. | 7.30 – 14.00 | ObFZ
a mierne pokročilí POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje Klub letcov 23. 11. | 16.00 | Hnev je dobrý Trenčín
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela a parašutistov SLZ. sluha, ale zlý pán ŠPORTOVÁ HALA | Futbal turnaj
Holodová, 0905 705 431. 9. 11. | 16.30 | Patrik Herman VKMR HASIČSKÁ | Diskutujú MUDr. D. Gažo- 11. 11. | 8.30 – 17.30 | ŠKN
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik v trenčianskej knižnici vá, PhDr. I. Ilavská. Organizované v spolu- Trenčín
VKMR HASIČSKÁ | Beseda s investigatívnym práci s OZ Ars Vivendi – umenie žiť. ŠPORTOVÁ HALA | Futbal turnaj
pre ženy
KC STRED | novinárom, moderátorom, pedagógom, 25. 11. | 14.00 | Stará múdrosť
aktivistom a  filantropom, viacnásobným vo svetle vedy: Ako mýty
piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba víťazom ankety OTO.
KC STRED |
4 | KAM kam v trenčíne číslo 11 | ročník XIX

a intuícia skryto vedú naše tance 14.00 – 15.00, folkové tance 15.00 11. 11. | 11.00 | Pietna spomienka
„„ ŠPORT životy – 16.00. obetiam vojen
11. 11. | 15.00 | 1. FBC Florbal KONGRES. SÁLA TSK | Prednáška RNDr. Emi- CINTORÍN POD JUHOM | Položenie vencov

Trenčín – ŠK Lido Bratislava la Páleša.
„„ INÉ obetiam vojen a  ozbrojeného násilia pri
srbskej kaplnke (vchod zo Soblahovskej
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži 25. 11. | 9.00 | Workshop
sobota, nedeľa | Čriepky ulice) pri príležitosti ukončenia prvej sve-
11. 11. | 18.30 | HK AS Trenčín pre vedúcich seniorských tovej vojny a Dňa vojnových veteránov.
folklórnych súborov z minulosti
– Prešov TRENČIANSKY HRAD | Príbehy o  láske, zra-
KC STRED | 17. 11. | 10.00 | Rodinný výlet
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy de a osudoch mocných. Matúša Čáka Tren- na Inovec
12. 11. | 11.30 | HK AS Trenčín 27. 11. | 16.30 | M. Vičar: čianskeho, Barboru Celjskú a iné osobnosti KOSTOL SV. RODINY | Presun od  kostola
– Hlohovec Embéčkem kolem světa predstaví Divadlo z  malého Ríma. Podu- na Juhu autami do Selca, odtiaľ pešo.
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do- VKMR HASIČSKÁ Beseda s  cestovateľom
| jatie je súčasťou prehliadkového okruhu
Michalom Vičarom, ktorý dobyl svet so B. Prehliadky sa začínajú o  10.00, 11.00, 17. 11. | 16.00 | Položenie
rastenky
starou Škodou 1000 MB. 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00 h. vencov pri pamätníku obetiam
12. 11. | 13.30 | HK AS Trenčín komunizmu
– Hlohovec 30. 11. | 17.00 | Povedz mi, čo 3. 11. | 9.00 – 16.30 | Stretnutie
NÁMESTIE sv. ANNY | Pietny akt a spomien-
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie do- čítaš... Karol Gottschal s liečiteľom ka.
rastenky VKMR HASIČSKÁ | Talkšou Zuzany Mišákovej KC STRED |
v knižnici nielen o literatúre. Hosť: primár 18. 11. | 7.00 – 14.00 |
12. 11. | 16.00 | Trenčín 4. 11. | 7.00 – 12.00 | Burza
Ortopedického oddelenia Fakultnej ne- Celoslovenské stretnutie
– Malacky mocnice Trenčín MUDr. Karol Gottschal. starožitností a Gazdovské trhy
numizmatikov
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal 1. liga ženy EXPO CENTER |
POSÁDKOVÝ KLUB | S burzou a aukciou nu-
14. 11. | 7.00 – 14.00 |
kolo KCVČ
Krajské „„ KURZY 4. 11. | 14.00 | Dni Maximiliána
Hella 2017
mizmatického materiálu.
26. 11. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
ŠPORTOVÁ HALA | Aerobik. pondelok, streda | 15.00 | TNU A. DUBČEKA Najnovšie vedecké ob-
|
stretnutie zberateľov pivných
Klavírna škola javy pre záujemcov z  radov širokej ve-
16. 11. | 18.30 | COP Trenčín rejnosti. Prednášajú RNDr.  Jiří Gry- kuriozít
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový klub. Info
– Prievidza gar, CSc., PhDr.  Martina Fiamová, PhD., POSÁDKOVÝ KLUB |
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga
0908 210 940, info@kcaktivity.sk.
Prof. RNDr. Jozef Masaryk, DrSc. 26. 11. | 17.00 | Pán ľadu 2017:
pondelok | 17.30 – 19.00 |
17. 11. | 18.30 | 1. FBC Florbal 4. 11. | 18.00 | Sláva Nadšencom Jevgenij Pljuščenko
Francúzsky jazyk pokročilí | Olympijský víťaz, trojná-
Trenčín – FK AS Trenčín PIANO KLUB |Desiate výročie FS Nadšenci. ZIMNÝ ŠTADIÓN
KC AKTIVITY | sobný majster sveta a sedemnásobný maj-
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga Súčasťou programu je jubilejný 10. Taneč-
muži pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub ný dom pod vedením skúsených tanečných ster Európy s víťazkou zimných OH Adelinou
keramikárov dospelí pedagógov. Hostia: ĽH Metošé z Lopeníka. Sotnikovou, Tomášom Vernerom, Elenou Jo-
18. 11. | 9.00 – 14.30 | HK AS vanovič, Nodarom Maisuradzem, Mischom
KC AKTIVITY | Tvorivé keramické dielne pre
Trenčín turnaj 5. 11. | 8.00 – 12.00 | Veľká burza Ge, Ivanom Riginim, Elladjom Baldem
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie žiač- dospelých. Info info@kcaktivity.sk.
filatelistov a ďalšími predvedie jedinečnú show. J. Plju-
ky utorok | 17.30 – 19.00 | KC STRED | čenko vystúpi na ľade v spoločnom čísle so
18. 11. | 18.30 | 1. FBC Florbal Francúzsky jazyk svojím štyri a  pol ročným synom Alexan-
KC AKTIVITY | mierne pokročilí
7. 11. | 17.00 | Fotostredisko
Trenčín – Banská Bystrica TSK | Pravidelné stretnutie neprofesionál- drom. Bude to jeho svetová premiéra.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga ženy utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý nych fotografov – téma mesiaca: Stopy. 27. 11. | 18.00 | Speed dating
18. 11. | 18.00 | Trenčín – ateliér pre dospelých 8. 11. | 14.00 | Stretnutie katRande
OC LAUGARÍCIO | 7. a 14. 11. Obrázok z gom- CENTRUM PRE RODINU | Registračný formu-
Ivanka pri Dunaji jubilantov – spoločenské
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal muži
bíkov, 21. a 28. 11. Aranžovanie adventné- lár na www.cprtrencin.sk.
ho venca. Prihlásenie na  0918  561  320, posedenie
19. 11. | 10.00 | 1. FBC Florbal mirka@kcaktivity.sk. POSÁDKOVÝ KLUB | Pripravuje: Klub vojen- 30. 11. | 17.30 | Stretnutie
Trenčín – Žilina ských veteránov. primátora s občanmi Mesta
utorok | 19.00 – 20.00 |
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extra- Trenčín
Francúzsky jazyk začiatočníci
liga MS ŠPORTOVÁ HALA |
KC AKTIVITY | Info a  prihlášky smejkal@
19. 11. | 13.00 | HK AS Trenčín mail.t-com.sk.
– Michalovce KONTAKTY
utorok | 18.15 – 19.15 | Párové CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do-
tance
rastenky OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
KINO HVIEZDA | Základné kroky valčík, pol- CINEMAX
19. 11. | 15.00 | HK AS Trenčín ka a mazurka. Prihlášky: 0910 196 456, www.cine-max.sk
– Michalovce tancepreradost@gmail.com. EVANJELICKÝ KOSTOL Jozefa Braneckého
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie do- 8. 11. | 17.30 – 20.30 | Klub Mierové námestie 19, 0915 382 532, motycka@
rastenky GALÉRIA VÁŽKA
Patchwork Trenčín microinvent.com
20. 11. | 8.00 – 14.00 | TSK | Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY | Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Florbalki SK CUP kov patchworku. GMAB Galéria M. A. Bazovského
032/650 61 11
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal turnaj stred- streda | 17.45 – 18.45 | Tance pre KC Aktivity Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
né školy
radosť KC STRED 28. Októbra, 032/652 21 36
25. 11. | 18.00 | LCC Fight SOKOLOVŇA | Kolektívne a  kruhové tance KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
night sveta (FR, GB, Izrael, Macedónsko, Gréc- KIC Kultúrno-informačné Mierové námestie 9, 032/6504 709, 6504 711,
ŠPORTOVÁ HALA | Zápasy MMA fight ko, SK) pre všetky generácie. Kontakt:
0910 196 456, tancepreradost@gmail.com. centrum 6504 712 
25. 11. | 10.00 – 16.00 | Florbal Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk,
regionálne kolo ml. žiaci štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola KINO HVIEZDA
0902 911 480
ŠPORTOVÁ HALA | Turnaj hry na gitaru a klavír
KC AKTIVITY | Vedú Dušan Dobiaš a  Irena KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
26. 11. | 9.00 – 13.30 | HK AS MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
Buchtíková.
Trenčín turnaj
7., 21. 11. | 16.00 – 18.30 | MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie
žiačky Večerný ateliér pre dospelých MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/743 63 36
GMAB | OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
26. 11. | 14.30 | 1. FBC Florbal
Trenčín – ATU Košice 2. 12. | 18.00 | Vianočný Balfolk POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži KD ZLATOVCE | Naučte sa jednoduché ko- PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
lektívne tance (SK, FR, GB, Izrael, Grécko). TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/655 53 23
27. 11. | 10.00 – 14.00 | Halové Prineste si pohodlnú obuv a  neformálny
veslovanie TRENČIANSKY HRAD
odev. Partnera netreba. Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jaselská
ŠPORTOVÁ HALA | Veľká hala VKMR
2. 12. | 14.00 | Tance pre radosť: a Hasičská 1
Workshop VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
KD ZLATOVCE | Kolektívne a kruhové tance
pre tanečníkov i  netanečníkov. Cigánske VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk