You are on page 1of 2

info

almoines.compromis.net
almoines@compromis.net
Compromís per Almoines
@compromis_ALM
Octubre de 2017

Compromís proposa convertir les escoles

ALMOINES
velles en un Casal d’Associacions
Les escoles velles acullen actualment la seu de
moltes entitat d’Almoines i s’hi ubica l’escola de
música i diferents tallers, però l’edifici ja no reuneix
les mínimes condicions de seguretat. A més, el go-
vern d’Almoines ha descuidat el seu manteniment,
sobretot dels jardins i els patis.

En resum, l’edifici és vell: no té eixides d’emergència
ni extintors, no està adaptat a les persones amb
mobilitat reduïda, els lavabos tenen més de
30 anys, té la instal·lació elèctrica obsoleta i la
il·luminació nocturna és precària i insegura.

Per totes aquestes raons, Compromís per Almoi-
nes porta temps demanant una inversió important
per rehabilitar aquest edifici vell i convertir-lo en
un Casal d’Associacions digne. Només cal que el
govern municipi dedique cada any una part de les
subvencions de la Diputació de València en con-
vertir les escoles velles en un edifici nou.

Proposem una EL SERVEF INVERTEIX 76.000€ EN
ALMOINES PER A L’OCUPACIÓ DE JOVES
rebaixa de l’IBI
Compromís per Almoines proposa al ple:

- REBAIXAR EL TIPUS IMPOSITIU
DE L’IBI PER A TOTS ELS HABITAT-
GES. La conselleria d’Economia Sostenible, a través
del Servef, ha donat una subvenció de 76.326
- BONIFICACIÓ DE L’IBI PER A LES euros per a la formació l’ocupació per a joves
FAMÍLIES NOMBROSES. del municipi d’Almoines (Avalem Joves). És
una bona notícia per al nostre municipi i una
bona iniciativa d’una conselleria governada
- BONFICACIÓ DE L’IBI PER ALS HA- per Compromís que aposta pel treball per a
BITATGES AMB PLAQUES SOLARS. joves.

- BONIFICACIÓ DE L’IBI PER A LES En Almoines es destina aquesta ajuda a
TERRES D’ÚS AGRÍCOLA CONREA- l’escoleta, jardineria, neteja de carrers i edificis
DES I EN PRODUCCIÓ. públics, i assistència domiciliària.

Berenar la mona al riu amb una volada de milotxes
L’activitat lúdica de berenar la mona al riu Ser-
pis ja s’ha convertit en una tradició recuperada
a Almoines. Ja són cinc edicions i aquest any les
milotxes i els xiquets han sigut els protagonistes.
Compromís per Almoines va organitzar una ruta
per la ribera del Serpis per conéixer la fauna del
riu.
El govern d’Almoines no complix
amb el pressupost 2016
El grup municipal de Compromís per Almoines va aprovar
els pressupostos de 2016, però el govern municipal no els
ha complit amb les esmenes que va presentar Compromís, Les clàusules terra i els gastos
com és la partida per als museus, ajudes destinades a emer-
gència social i la totalitat de les beques escolars (quadre 1).
de formalització de les
hipoteques es poden reclamar
Interessant i aclaridora la sessió informativa sobre les
clàusules abusives de les hipoteques. Daniel Furió, ad-
vocat, i José Antonio Estruch, economista de l’assessoria
l’Almoina, van explicar com reclamar davant de les
entitats bancàries per les clàusules terra i pels gastos en
el moment de signar la hipoteca.

A més, durant enguany, el govern d’Units per Almoines
no ha portat a terme les mocions que el ple municipal Almoines continua sense un
ha aprovat, com és l’arribada del SaforBici, el traspàs del ce-
menteri parroquial a municipal, el carril bici a Gandia o el
pla per a menors de famílies
reglament de participació ciutadana. desafavorides a l’estiu
També el govern no ha comptat amb la participació El col·lectiu de Compromís per Almoines va proposar l’any
passat un pla integral per als menors d’edat de famílies desfa-
política i ciutadana per escollir els projectes de les sub-
vorides. Compromís calcula que hi ha uns 30 xiquets que po-
vencions de la Diputació. Han sigut aprovades per decret drien ser usuaris dels serveis públics durant els mesos d’estiu.
d’alcaldia sense reunir abans el veïnat i els partits polítics.
En concret, Compromís demana que s’atenguen les neces-
Aquestes tres raons han fet que el grup municipal de Com- sitats bàsiques dels menors de manera global, és a dir, que
promís per Almoines haja votat en contra dels pressupostos aquests xiquets tinguen beques per a l’escoleta d’estiu i el
de 2017. Els comptes d’enguany no van aconseguir sufi- campus esportiu, i accés a la piscina i poliesportiu municipal.
cients vots per tirar endavant.

A més a més...
- Contenidor per a restes vegetals. Hem proposat
Demanem que xiprers i moreres instal·lar un contenidor per a les restes vegetals, com la
gespa, i fer abaixar el cost de la recollida del fem.
siguen patrimoni arbori - Vehicle no sostenible. Malgrat l’acord del ple mu-
El ple municipal, a proposta de Compromís, va aprovar nicipal, el govern ha comprat un cotxe per a la polícia
iniciar el procediment per declarar com a patrimoni arbori convencional, no híbrid per apostar per la mobilitat sos-
el conjunt de xiprers que hi ha al cementeri parroquial tenible.
d’Almoines i les moreres de la Llar Juvenil i de l’antiga - Units i PP voten contra el tancament de Cofrents.
carretera Almoines-Vilallonga. Es demanava el tancament i desmantellament de la cen-
tral nuclear de Cofrents a l’any 2021.
- Hem denunciat la falta de manteniment i inver-
sions al poliesportiu municipal.