You are on page 1of 3

CNG TY C PHN NHA B NHI MINH

_ HNG M BO CHT LNG


Ngy 27 thng 07 nm 2017
rocNG T Y ^ > \
M.s

PHN
NHA
t^NG AN TON HA CHT KEO DN NG PVC
*

IN H M IN H , (MSDS OF SOLVENT CEMENT FOR PVC PIPES)


----
'
^J3fl&QTson tho Trm Duy Ngn Ph phng BCL

Ngi ph duyt Nguyn Thanh Quan Ph Tng Gim c

nh hng tc thi n sc khe: Nguy him nu tip xc vi mt, nut hay ht phi
(gy kh chu), t tc hi khi tip xc vi da hoc thm qua da.
nh hng lu di:
C th c vi thn, gy au gan, ng h hp, da, mt v h thn kinh trung ng.
Nu tip xc thng xuyn v lu di c th lm tn hi thanh qun.

PHN 3: BIN PHP s cu


Trng hp tip xc vi mt: Ra mt tht nhiu bng nc sch, cho nc chy qu
mt t nht 15 pht ri a n trung tm y t gn nht.
Trng hp tip xc vi da: Ra ngay vng da b tip xc vi nc sch v x phng.
Trng hp ht phi: Nu xut hin hin tng kh th, phi di chuyn ngay ra ni c
khng kh trong lnh, ni lng qun o nh c o, cravat, tht lng,..Nu ngng th th
phi tin hnh h hp nhn to, sau a n trung tm y t gn nht.
Trng hp nut phi: Xc ming bng nc sch, tho rng gi nu c. Khng c
t lm cho nn nhn nn ra, khng cho nn nhn ung bt c th g nu khng c s
cho php ca nhn vin y t, ni lng qun o. Nu nn xy ra mt cch t nhin, gi
u di c trnh trng hp cht nn i vo phi. Nu ung phi lng ln th phi
a n trung tm y t gn nht.

S hiu: BM-30 Ln sot xt: 00 Trang BM: 1/1 Trang :01/03


PHN 4: BIN PHP PHNG CHY CHA CHY
Kh nng chy: C th chy.
Sn phm chy: CO, C 02
Chy khi c mt cc cht: nhit, la hay tia la.
Hng dn phng chy cha chy:
Cht lng d chy, tan trong nc.
Cha chy bng cc phng tin PCCC thng thng.

PHN 5 : X L s C
Lu : Khng keo r r chy ra cng rnh hay sng ngi.
Khi xut hin r r: Dng vi, t, ct kh hoc nhng vt liu kh khc hp th v
cho vo thng rc theo quy nh.

PHN 6: S DNG & BO QUN


S dng: Trnh xa nhit , tia la. Khng c ngi hay ung. Trnh tip xc mt.
Trang b bo h lao ng cn thit. Trong trng hp khng thong gi th phi c thit b
h tr h hp. Nu ung phi th a ngay n bnh vin km theo nhn ca thng keo
dn. Trnh xa cc cht xy ha, acid v kim loi kim th.
Bo qun: Bo qun khu vc ring. Gi thng cha lun mt, thong gi. ng kn
hp/tup sau khi s dng, trnh xa cc ngun la.

PHN 7: AN TON LAO NG


To s thng thong kh hoc s dng bt k bin php no lm gim nng hi
trong khng kh. Bo m ngun nc sch lun sn c khu vc lm vic s dng
khi cn thit.
Bo h lao ng: Knh bo h, khu trang, o bo h, s dng bao tay ng quy cch.

PHN 8: TNH CHT HA L


Trng thi tn ti: Cht lng (keo)
Mi: C mi thanh gn ging mi Acetone.
tan: Tan trong diethyl ether, acetone. Tan trong alcohol v nhng dung mi hu c
khc.

PHN 9: TNH N NH V HOT TNH


bn: Sn phm bn.
iu kin khng bn: Nhit, tia la v nhng cht khng tng thch.
Nhng cht khng tng hp: cht xy ha, acid v kim loi kim.
Lu : Khng tng hp vi amin, acid nitric, acid v baz mnh, cht xy ha mnh
(perchlorates, peroxides, permanganates, chlorates, nitrates, chlorine, bromine, fluorine).
Cyclohexanone phn ng mnh vi cht xy ha mnh.

S'hiu: BM-30 Ln sot xt: 00 Trang BM: 1/1 Trang :02/03


PHN 10: THNG TIN c HI
Ha cht i vo CO th qua cc con ng: Hp th qua da, tip xc vi mt, ht hay
ung phi.
Cc nh hng nguy hi:
Tip xc vi da: c th kch ng da.
Tip xc vi mt: C th kch ng mt, chy nc mt, au rt, c th gy tn thng
gic mc.
Trng hp ht phi: C th gy ri lon h hp. Hi cng c th kch ng thm ch gy
vim kt mc. Nu ht phi qu nhiu c th s gy ri lon h hp, ri lon thn kinh gy
ra bun nn, au u, ng m, yu t, hoa mt, mt tp trung, gy bnh thn v gan.
Trng hp nut phi: Gy ri lon tiu ha, au bng, bun nn, nn v tiu chy. C
th ph hoi gan, thn v nhng nh hng ging trng hp ht phi.

PHN 11: MC RI RO VI MI TRNG


Sn phm ca s phn hy sinh hc: S phn hy thng i hi thi gian di.
c ca sn phm phn hy: t c hn so vi sn phm cha phn hy.

PHN 12: X L CHT THI


X l theo cht thi nguy hi.

PHN 13: VN CHUYN


Nhm: Cht lng d chy.
nh danh: Keo dn ng PVC.

s hiu: BM-30 Ln sot xt: 00 Trang BM: 1/1 Trang:03/03