You are on page 1of 5

S.

: MSDS-TH11-VN
Ln ban hnh: 1
Ngy ban hnh: 12.07.10

THNG TIN AN TON SN PHM


1. THNG TIN SN PHM V CNG TY
Tn sn phm ROAD LINE THINNER
Cng dng Dung mi cho Sn
Nh sn xut Cng ty TNHH SN NIPPON (Vit Nam)
S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II, ng Nai, Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 - 3836349
2. THNG TIN V THNH PHN NGUY HI
Tn gi S CAS Cng thc ha hc Hm lng Nhng cm t thng bo nguy
(%) him
Toluene 108-88-3 C 7H 8 60 100 R11, R23/24/25, S2, S25
3. NHN DNG NGUY HIM
CNH BO NGUY HIM:

Rt d chy Gy kch ng
CC NG TIP XC V TRIU CHNG:

Khi tip xc vi mt Gy kch ng mt, nhn vt khng r.


Khi ht phi Gy hi khi ht phi. Hi sn phm c th gy bun ng, chng mt.
Khi tip xc vi da Gy kch ng da. Khi tip xc lp li c th gy kh da, nt da.
Khi nut phi Gy hi nu nut phi.
NGUY HIM HA, L / NGUY HIM CHY, N:

Rt nguy him. Sn phm c th bay hi v hi ny c th nhanh chng hnh thnh hn hp kh; hn hp kh ny


c th chy ti hoc trn nhit ca im chp chy.
Sn phm c th tch ly tnh in, v c th dn n s chy do tnh in.
4. CC BIN PHP S CU
Khi tip xc vi mt Ngay lp tc ra mt vi nhiu nc, t nht 15 pht hoc cho n khi mt
gim bt s kch ng. Tham vn bc s nu cn thit.
Khi tip xc vi da Ra da vi nc v x phng trong khi ci b qun o, giy b dnh sn phm.
Nu s kch ng da vn cn, tham vn bc s.
Khi ht phi Ngay lp tc chuyn nn nhn n ni thng thong. Khi nn nhn ngng th,
tin hnh h hp nhn to. Khi nn nhn kh th, cho th Oxy. Gip nn nhn
ngh ngi. Tham vn bc s nu cn thit.

CNG TY TNHH SN NIPPON (VIT NAM)


S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II,ng Nai , Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 3836349

Trang 1
ROAD LINE THINNER
Khi nut phi Khng c gy i tr khi vic gy i c nhn vin y t thc hin. Khng cho
bt k vt g vo ming nn nhn khi nn nhn bt tnh. Gip nn nhn ngh ngi
v tham vn bc s nu cn thit.
5. BIN PHP CHA CHY
Phng tin cha chy CO2, bt cha chy hoc bt cha chy.
Hng dn cha chy S dng nc lm mt nhng vt, b mt c nguy c tip xc vi la v m
bo an ton cho con ngi. Khi c s r r hoc trn ; nu khng b bt la, th
xt nc phn tn hi v m bo an ton.
Nu c th, c lp cc ngun nhit, dng c in, tia la v ngn la.
S dng bt cha chy hoc bt cha chy dp la.
Thng tin c bit Trnh xt nc thng vo thng ang lu tr sn phm.
Thng sn phm ng cht np, c kh nng pht n khi tip xc vi ngun
nhit qu nng.
Trnh vic lm lan rng s chy do s dng nc, cn c lp sn phm.
Bo h lao ng trong qu Nhn vin cha chy phi eo thit b th v mc qun o bo h thch hp, nu
trnh cha chy c nguy c tip xc vi hi, kh hoc cc cht khc sinh ra trong qu trnh chy.
6. BIN PHP GIM THIU S C
Bin php bo h lao ng Trnh tip xc vi mt. Khng ht hi.
m bo cung cp khng kh sch trong phng kn.
S dng trang thit b bo h c nhn: khu trang/mt n, knh bo h, bao tay
v giy bo h.
Bin php bo v mi trng Loi tr tt c cc ngun pht sinh tia la.
xa ni ng ngi.
Ngn chn sn phm trn bng ct hoc bng nhng cht hp ph tr.
Ra sch khu vc trn v ngn khng cho chy vo cng rnh hoc h thng
thot nc.
Bo cho ngi c thm quyn nu sn phm chy vo ngun nc, cng thot
nc hoc lm nhim t, gy hi thc vt.
Bin php lm sch Nhanh chng lm sch tt c lng sn phm trn .
Hp ph lng sn phm trn bng cht hp ph hoc nguyn liu tr, thu
gom vo thng. Thi b theo qui nh ca a phng.
7. S DNG V LU TR
S dng xa tm vi tr em. Cn thn khi vn chuyn, bc d sn phm.
M np t t c th kim sot hi thot ra. Khng gy lc p ln thng cha.
Khng c nut. Khng c ht kh, khi, hi sn phm. Trnh tip xc vi da
v mt. Tham kho phn 8 cho vic la chn thit b bo h lao ng. Ch s
dng trong khu vc m tt c cc ngn la trn, cc ngun pht sinh tia la
c loi tr. Trnh nhit qu lnh hoc qu nng.
Lu tr ng cht np thng. Lu tr ni mt, kh, thng thong, nhit t 5 C n
40 C. Trnh ngun nhit v cc ngun pht sinh tia la. Thng cha sn
phm khi c m, cn ng np li tht cht v gi thng ng nhm trnh
r r.
8. BIN PHP KIM SOT GII HN TIP XC / TRANG B BO H C NHN
BIN PHP KIM SOT KHU VC TIP XC:

Cn c s thng kh ti a hoc s dng h thng ht ti khu vc lm vic nhm m bo nng hi sn phm


trong khng kh thp hn mc gii hn tip xc ngh nghip.
m bo bn ra mt v vi sen c sn gn khu vc lm vic.

CNG TY TNHH SN NIPPON (VIT NAM)


S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II,ng Nai , Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 3836349

Trang 2
ROAD LINE THINNER
GII HN TIP XC NGH NGHIP:

TLV-TWA (ACGIH) TLV-TWA (ACGIH) PEL (OSHA) PEL (OSHA)


Thnh phn 3 3
ppm mg/m ppm mg/m
Toluene - - - -
TRANG B BO H C NHN:

Bo v ng h hp Nn s dng khu trang vi b lc dung mi hu c p ng tiu chun NIOSH.


Bo v tay S dng bao tay c kh nng chu c dung mi hoc ha cht.
Bo v mt S dng knh bo h vi phn che c hai bn mt.
Bo v da / thn th Mc qun o, giy bo h chu c dung mi hoc ha cht khi lm vic.
9. TNH CHT VT L V HA HC

Trng thi Dng lng


Mu sc Khng mu
Mi Mi hydrocarbon thm
p sut hi Khng p dng
T trng hi Khng p dng
ha tan trong nc Khng ha tan
pH Khng p dng
T trng (kg/l) 0.86 0.01
0
im si ( C) 110.6
0
im nng chy ( C) -93
0
im chp chy ( C) 4
0
Nhit t chy ( C) Khng p dng
T l bc hi Khng p dng
Cc tnh cht khc Khng p dng
p sut hi Khng p dng
T trng hi Khng p dng
10. N NH V PHN NG

n nh Sn phm n nh trong iu kin lu tr v s dng c m t mc 7.


in kin cn trnh Khng sn phm tip xc vi nhit cao, cc ngun pht sinh tia la.
ngn chn s hnh thnh nng hi m ti nng , c kh nng gy
chy, cn thng gi, (nu cn thit) s dng h thng ht ti khu vc lm vic.
S chng cht ca gi lau c dnh sn phm c kh nng t bc chy. S ngn
np ti ni lm vic cng nh s thi b cht thi mt cch thng xuyn v an
ton s gim thiu ri ro.
Sn phm c hi khi phn Khi b nhit phn, c th to ra nhng sn phm nguy hi nh CO, CO2, khi v
hy cc oxt ca Nit.
Nhng cht oxy ha mnh, cht kim mnh, acid mnh trnh phn ng ta
Vt liu cn trnh
nhit.
11. NHNG THNG TIN V C TNH

C CP TNH:

CNG TY TNHH SN NIPPON (VIT NAM)


S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II,ng Nai , Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 3836349

Trang 3
ROAD LINE THINNER
c cp tnh i vi mt Gy kch ng mt.
c cp tnh i vi da Gy kch ng da. Tip xc thng xuyn, lu di gy kh da, nt da dn n s
kh chu v vim da.
c cp tnh khi ht phi Nng hi trn mc tip xc ngh nghip, c th gy kch ng mt, kch ng
h h hp, gy nht u, chng mt, gy t v nhng nh hng khc n h
thn kinh trung ng.
c cp tnh nut phi Gy hi nu nut phi.
C MN TNH:

Khng c thng tin sn phm gy c mn tnh.


THNG TIN C TNH:

Toluene LD50 (ng ming, chut) : 636mg/kg LD50 (ng da, th) :14100l/kg
12. THNG TIN V SINH THI

H sinh thi C th nh hng lu di n mi trng thy sinh.


S di chuyn Khng sn phm chy vo mng, rnh, ngun nc.
bn / phn hy Khng c bng chng v s phn ha vi sinh.
Tch t sinh hc Khng tch t.
13. LU V CCH THI B

Sn phm khng c php chy vo mng, rnh hay cc ngun nc.


Cht thi v thng rng nn c x l v thi b theo qui nh ca quc gia v a phng.
Thng rng v cc bao b ng gi khc nn c ti sn xut, ti ch hoc thi b bi c quan c chc nng.
i vi lng nh: Khng sn xung mng, rnh. Sn tha nn qut ln giy, kh sau gom vo thng
rc cn x l. Thng rng nn c m np trong khu vc thng thong, kh trc khi ti sn xut, s dng
li hoc thi b.
m bo ph hp, cn tham vn ngi c thm quyn.
14. THNG TIN VN CHUYN

Vn chuyn theo tiu chun ADR/RID bng ng b v ng tu ha, tiu chun IMDG bng ng bin v tiu
chun IATA bng ng hng khng.
Vn chuyn ng b:
Thuc loi hng ha nguy him theo tiu chun ca Chu u lin quan n vic vn chuyn quc t nhng sn
phm nguy him (ADR) bng ng b v nguyn tc vn chuyn quc t nhng sn phm nguy him (RID) bng
ng tu ha.
S UN 1263
Nhm / Loi UN: 3
Nhm ng gi UN: II
Tn sn phm thch hp: SN (bao gm sn, sn mi, sn du, cht nhum, vcni, du bng, ...) hoc
vt liu km theo sn (bao gm dung mi pha sn hoc cht lm c).
Vn chuyn ng bin:
Thuc loi hng ha nguy him theo tiu chun vn chuyn ng bin quc t nhng sn phm nguy him
(IMDG) bng ng bin.
S UN 1263
Nhm / Loi UN: 3

CNG TY TNHH SN NIPPON (VIT NAM)


S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II,ng Nai , Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 3836349

Trang 4
ROAD LINE THINNER
Nhm ng gi UN: II
Tn sn phm thch hp: SN (bao gm sn, sn mi, sn du, cht nhum, vcni, du bng, ...) hoc
vt liu km theo sn (bao gm dung mi pha sn hoc cht lm c).
Vn chuyn ng hng khng:
Thuc loi hng ha nguy him theo tiu chun vn chuyn quc t hng khng (IATA) theo qui tc vn chuyn
hng ha nguy him ng hng khng.
S UN 1263
Nhm / Loi UN: 3
Nhm ng gi UN: II
Tn sn phm thch hp: SN (bao gm sn, sn mi, sn du, cht nhum, vcni, du bng, ...) hoc
vt liu km theo sn (bao gm dung mi pha sn hoc cht lm c).
15. THNG TIN V NHNG QUI NH

Phn loi nguy him:


F Rt d chy
Cm t nguy him:
R11 Rt d chy
R23/24/25 c khi ht phi, nut phi, tip xc da
Cm t an ton:
S2 xa tm vi tr em
S25 Trnh tip xc vi mt
16. NHNG THNG TIN KHC

Ti liu ny c bin son da trn s hiu bit hin hnh ca chng ti. Tuy nhin thng tin c cung cp
khng i din, bo m, trnh by, ng v tnh chnh xc ca sn phm. Bi v, iu kin lu tr, s dng v thi
b nm ngoi s kim sot v c th nm ngoi hiu bit ca chng ti, v l do ny hay l do khc, chng ti khng
m bo kt qu v khng tha nhn trch nhim php l cho vic h hi xy ra do s dng sn phm. Cn ch
rng tt c cc ha cht, hin nay c th vn cha c bit l c hi cho sc khe, v vy phi cn thn khi s
dng.

CNG TY TNHH SN NIPPON (VIT NAM)


S. 14, ng 3A, KCN Bin Ha II,ng Nai , Vit Nam
in thoi: (84).61.3836579 3836586, Fax: (84).61.3836346 3836349

Trang 5