ΕΠΕΑΕΚ-ΕΚΤ

ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-Α
(Κωδ. αρ. προγράµµατος 10)

ΘΕΩΡΙΑ

ΠΛΟΙΟΥ Ι

Θέµα Θεωρίας Πλοίου Ι
Κ.Α. Μπελιµπασάκης

Αθήνα, 2003

Το παρόν παραδοτέο είναι διαθέσιµο και σε ηλεκτρονική (pdf) µορφή από την
ιστοσελίδα του Τµήµατος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Σ. Τ. ΕΦ.
TMHMA ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ

Αιγάλεω .........../…../……..

ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι
Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή: ___________________________________
Αριθµός µητρώου :

______________

Συντελεστής µήκους:

______________

Συντελεστής πλάτους:

______________

Συντελεστής ύψους:

______________

∆ίδεται σχέδιο γραµµών και πίνακας ηµιπλατών πατρικού πλοίου µε στοιχεία:
LBP=38.4m,
B=6.5m,
D=3.0m,
TDWL (WL1.0) =1.90m.
Για την τροποποιηµένη µορφή γάστρας σύµφωνα µε τους ανωτέρω συντελεστές να
υπολογισθούν τα ακόλουθα:

1. Να γίνουν υδροστατικοί υπολογισµοί για το βύθισµα που αντιστοιχεί στην ίσαλο
σχεδιάσεως WL1.0.
(Για τον σκοπό αυτό να χρησιµοποιηθούν οι συνηµµένοι Πίνακες)

2. Οι ανωτέρω

υπολογισµοί να ελεγχθούν µε βάση τα αποτελέσµατα του
προγράµµατος Η/Υ THYDRO. Το πρόγραµµα αυτό παρέχει τα ακόλουθα
αποτελέσµατα:

(α) τις καµπύλες εµβαδών εγκαρσίων τοµών (BONJEANS) ,
(β) αποτελέσµατα υδροστατικών υπολογισµών στα βυθίσµατα που αντιστοιχούν
στις ισάλους WL0.1, WL0.2, WL0.4, WL0.6, WL0.8 και WL1.0,
(γ) τις παραµετρικές καµπύλες ευστάθειας για γωνίες 5ο,10ο ,15ο,20ο ,30ο, 45o και
60ο.

1

3. Θεωρώντας κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του πλοίου KG=0.75TDWL, να
υπολογισθούν στην ίσαλο σχεδιάσεως (WL1.0) τιµές του µοχλοβραχίονα
ευστάθειας GΖ για γωνίες εγκάρσιας κλίσης 5ο, 10ο και 15ο, χρησιµοποιώντας
την µέθοδο των σφηνών.
(Για τον σκοπό αυτό να χρησιµοποιηθεί ο συνηµµένος Πίνακας 3.)

4. Να συγκριθούν

τα αποτελέσµατα του ερωτήµατος 3 µε τα αντίστοιχα που

προκύπτουν από την εφαρµογή του τύπου του Scribanti,

GZ (ϕ ) = GM sin (ϕ ) +

1
BM tan 2 (ϕ ) sin (ϕ )
2

5. Με βάση τα αποτελέσµατα του προγράµµατος Η/Υ, να σχεδιασθεί ο
µοχλοβραχίονας ευστάθειας GZ(φ) για το εκτόπισµα που αντιστοιχεί στην ίσαλο
σχεδιάσεως (WL1.0).

6. Να ελεγχθεί στην κατάσταση αυτή (WL1.0, KG=0.75TDWL) η ικανοποίηση των
κριτηρίων ευστάθειας (IMO).

2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΙΠΛΑΤΩΝ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΠΛΟΙΟΥ (σε m)
--------------------------------------------------------(TO ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΕΩΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΑΛΟ WL1.0
ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤDWL=1.90 m )

---------------------------------------------------------Σταθµός
0(AP)
1/2
1
2
3,4,5
WL
---------------------------------------------------------0
0
0.0900
0.0900
0
0
0.1000
0
0.1000
0.1000
2.4120
3.1020
0.2000
0
0.1080
0.1960
3.0770
3.1760
0.3000
0
0.1130
0.9100
3.1240
3.2000
0.4000
0
0.1130
1.6240
3.1550
3.2250
0.5000
0
0.2025
2.0380
3.1710
3.2350
0.6000
0
0.4920
2.4120
3.1810
3.2400
0.7000
0
0.9845
2.5455
3.1950
3.2450
0.8000
0
1.4770
2.6590
3.2000
3.2500
0.9000
0
1.8475
2.6955
3.2100
3.2500
1.0000
0
2.0180
2.7320
3.2130
3.2500
1.4000
1.5750
2.4620
2.9050
3.2250
3.2500
1.5800
1.8710
2.6590
3.0000
3.2500
3.2500

--------------------------------------------------------------Σταθµός 5,6,7
8
9
9 1/2
10(FP)
WL
--------------------------------------------------------------0
0
0
0
0
0
0.1000
3.1020
2.7570
0.6400
0.1720
0
0.2000
3.1760
2.9050
1.1570
0.3450
0
0.3000
3.2000
2.9910
1.5630
0.5410
0
0.4000
3.2250
3.0770
1.9690
0.7380
0
0.5000
3.2350
3.0890
2.1320
0.8980
0
0.6000
3.2400
3.1020
2.2150
1.0580
0
0.7000
3.2450
3.1140
2.2770
1.1560
0
0.8000
3.2500
3.1260
2.3390
1.2550
0
0.9000
3.2500
3.1380
2.4000
1.3540
0
1.0000
3.2500
3.1510
2.4620
1.4530
0
1.4000
3.2500
3.2000
2.6590
1.7720
0.2460
1.5800
3.2500
3.2400
2.7850
1.9840
0.3930

3

ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ (BODY PLAN) 4 .

ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΡΥΜΝΗΣ 5 .

ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΛΩΡΗΣ 6 .

00 2 0.190 m 0.00 4 0.5 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.954 7.0000 7 0.0000 1 0.0000 0 0.00 4 0.00 0.00 4 0.4 0.00000 0.20250 0.00000 0.10 0.18 150.00000 0.40 0.456 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.10000 0.190 m 0 0.00 0.00 2 0.05 5.09 0.4 0.000 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 1 .70 0.00000 0.50 0.000 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.20 0.356 0.10 0.566 23.0000 9 0.216 0. ΣΥΝΑΡΤ.0000 6 0. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0 0.70 0.09000 0.00 1 0.938 2.80 0.904 4.90 1.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 2.11300 0.84750 2.60 0.00000 0.00 WL (1) 0.00000 0.904 27.632 66.47700 1.01800 WL (1) 0.0000 8 0.632 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.984 3.60 0.00000 0.00000 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.10800 0.00 4 0. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.30 0.20 0.226 0.49200 0.0000 10 0.80 0.018 f (A) = 19.0000 5 0.81 0.11300 0.432 1.98450 1.452 0.00 f (A) = 0 f (M) = 0 0. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.00000 0.0000 4 0.00 4 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 3.00 2 0. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.51 20.39 2.0000 2 0.40 0.00000 0.934 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.0000 3 0.388 ΣΥΝΑΡΤ.00 2 0. SIMPSON (4) = (2) x (3) 0.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.90 1.00 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.50 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 0.00000 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.30 0. ΚΑΤΑΚΟΡ.

976 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.84 3.0 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.64 3 10. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.78 6.1550 3.09000 0.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.784 4 3.0000 2.292 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 2 .9 1.6590 2.488 25.1950 3.248 4 12.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 8.496 6.6 0.8 0.2 115.544 4 10.2 0.1 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.4 12.172 89.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 6.1240 3.362 12.7320 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.31 12.944 4 10.3 0.782 9 97.0770 3.392 2 0.684 6.2 0.154 12.626 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.91000 1.0380 2. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.2000 3.9 1.62400 2.014 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.6955 2.42 38.5 0.67 f (M) = 332.24 63.423 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.56 32.19 m 2 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.19600 0.2100 3.10000 0.648 12.318 8 42.1710 3.5 0.0 0.4 0.213 f (A) = 88.0 WL (1) 0.4 2 0.1 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.992 4 8. ΚΑΤΑΚΟΡ.8 0.4 0. SIMPSON (4) = (2) x (3) 0 9.4120 3.887 ΣΥΝΑΡΤ.3 0.13 474.038 1 2.0 0.2130 WL (1) 0. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0 9.182 7 71.32 f (A) = 49.732 10 27.308 37.274 2 5.6 0.824 6 28.7 0.46 51.4120 2.190 m 1 0.1810 3.09 0 0 4 0.7 0.92 2 3.76 2 4.259 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.648 6.4 1 0. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ. ΣΥΝΑΡΤ.152 5 40.5455 2.

8600 52.2400 3.2500 f (A) = 93.1760 3.0000 32.800 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 3 . ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.6 0.19 m 3 0.2400 3. SIMPSON (4) = (2) x (3) 0.7000 38.0000 3.0000 3.8000 3 38.4 0.678 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.700 2 6.2450 3.4 0.1020 3.5000 485.5 0.252 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.1 0.5 0.2350 3.19 m 4 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.000 4 12.4500 12.8000 64.2000 3.6 0.000 4 13.9800 7 90.2450 3.2500 WL (1) 0.0000 117.880 4 12.1020 3.2500 3.16 f (M) = 485.4080 12.0 0.2500 10 32.8 0.800 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.9 1.800 4 12.2 0.400 2 6. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.4080 6. ΚΑΤΑΚΟΡ.9 1.0000 3.408 2 6.252 0.678 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.3 0.500 f (A) = 93.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.5000 8 52.8000 6.9400 6.16 ΣΥΝΑΡΤ.2250 3.4000 25.2500 3.0 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.5000 13.8 0.2500 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.1760 3. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.2000 3.3520 2 12.2 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.0 WL (1) 0.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.3 0.4800 6 38.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.4080 1 12.2250 3. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0.000 1 3.2500 3.9400 5 64.4800 12.0 0. ΣΥΝΑΡΤ.1 0.9800 6.7 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.0000 9 117.0000 0 0.8800 90.2500 3.7040 38.2350 3.0000 12.860 2 6.7 0.4500 4 25.704 4 12.0000 12.3520 12.

SIMPSON (4) = (2) x (3) 0.00 9 117.94 6.6 0.94 5 64.4 0.4 0.8 0.1020 3.252 0.2500 3. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.0000 4 13.5 0.2350 3.800 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.4080 2 6.8 64.45 4 25.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.2250 3.9 1.5 0.2400 3.1 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ. ΚΑΤΑΚΟΡ.2500 3.2450 3.2 0.8 6.5 13 3. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0 12.7 0.678 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.352 12.1 0.0000 3.408 12.48 12.0000 1 3.9 1.252 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.8000 4 12.00 0 0.7 0.25 f (A) = 93.0000 3.2000 3.3 0.50 8 52.2500 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.4000 2 6.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.0000 4 12.4 25.35 2 12.2350 3.48 6 38.2000 3.98 7 90.1760 3. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.0 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.800 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 4 . ΣΥΝΑΡΤ.8 0.88 90.41 1 12.2500 3.2500 3.2 0.5000 f (A) = 93.86 52 117 32.45 12.8800 4 12.1760 3.80 3 38.2450 3.408000 6.5 485.8600 2 6.2400 3.0 0.7 38.3 0.25 10 32.19 m 5 0.6 0.0 0.7000 2 6.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.19 m 6 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.678 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.16 f (M) = 485.98 6.2250 3.0 WL (1) 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.000000 12.704 38.16 ΣΥΝΑΡΤ.7040 4 12.2500 WL (1) 0.1020 3.

704 4 12.2400 3.5 f (A) = 93.7 2 6. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0.016000 112.151 f (A) = 87.552 3.1 0. ΣΥΝΑΡΤ.480 6 38.6 0. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.0890 3.250 10 32.1260 3.892000 24.4 2 6.1140 3.4 0.000000 11.620000 35.510000 463.163 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.2500 3.3 0.450 4 25.352 2 12.0 0.3 0.16 f (M) = 485.0000 4 12.9910 3.7 0.927 ΣΥΝΑΡΤ.86 2 6.0 0.154 12. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.356 6.8 0.780000 37.2350 3.2250 3. SIMPSON (4) = (2) x (3) 0 11.252 12.940 5 64.88 4 12.028 5.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.1760 3.8 0.2450 3.9 1.4 0.2 0.5 0.408 1 12.0000 2.9050 2.204 12. ΚΑΤΑΚΟΡ.028000 11.800 3 38. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.9 1.252 0. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.2500 3.8 4 12.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.456 6.81 11.137 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.2000 3.500 8 52 4 13.846 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.2 0.1 0.1020 3.408 2 6.7570 2.224000 87.2500 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.1380 3.000 9 117 1 3.19 m 8 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.980 7 90.800 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 5 .7 0.1020 3.0 WL (1) 0.0000 3.616000 61.1510 WL (1) 0.964 6.5 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 11.6 0.0770 3.19 m 7 0.0 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.968000 31.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.678 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 11.192000 50.000 0 0.

9690 2.0 0.62 f (A) = 53.68800 0.9 1.9 1.00000 0.1320 2.16400 1.41600 1.960000 12.530000 160.0 WL (1) 0.69000 2. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) 0.93800 4 15.47600 3.5 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.492000 5.2150 2.00000 0 0.17200 0.080000 48.52800 5 42.3 0.59200 2.842 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.871 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.25500 1.132 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.64 2 4.752 4 8.6 0.87 f (M) = 323.5 0.4 1 2.56000 1 2.46200 10 24. ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.11600 4.2770 2.67800 8 37. ΣΥΝΑΡΤ.776 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.368000 20.2 0.756 2 3.0 0.696000 32.6 0.45300 WL (1) 0.116 0.3390 2.58 4 9.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 6.424 4 9.6400 1.00000 4 2.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 7. SIMPSON (4) = (2) x (3) 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.824 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 6 .0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 3.35400 1.19 m 9 0.904000 17.756 2 4.43000 6 26.25200 3 18. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.000000 0.34500 0.54100 0.00000 0.1570 1.688000 1.628 4 6.45300 f (A) = 24.15600 1.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.1 0.3 0.62400 2.8 0.4000 2.2 0.5630 1.744000 14.31400 2 4.4 0.89800 1.0 (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.8 0.05800 1.73800 0.60000 9 86. ΚΑΤΑΚΟΡ.51000 5.56 2 2.1 0.10800 7 63.4620 1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0.7 0.7 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 3.190 m 9.4 0.5 0.380000 6.0000 0.72900 ΣΥΝΑΡΤ.

8 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = 0.00000 0. ΣΥΝΑΡΤ.1/2 ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (2) 0. SIMPSON ΗΜΙΤΕΤ/ΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.000000 7 0.0000 4 0.000000 4 0.0 ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.00000 0.6 0.00000 0.3 0.0000 4 0.0000 0.000000 3 0.9 1.00000 0.000000 1 0.000000 f (M) = 0.19 m 10 ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.1 0.000000 0 0.000000 10 0.000000 5 0.00000 WL (1) 0.000 ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.0 0.000000 2 0.0000 f (A) = 0.5 0.0000 2 0.2 0.00000 0.00000 0.00000 0.000000 8 0.0000 4 0.000000 9 0.000000 6 0.0000 2 0.4 0.0000 4 0.7 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.000 h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : 7 .0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = 0.00000 0.0000 2 0.0000 4 0.00000 0.00000 0.0000 2 0.0000 1 0. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0.

725 45.423 29.877 ΙΣΑΛΟΥ 2ων ΡΟΠΩΝ KM=KB+BM= KB =f(MV)/F(V)= BML = IL/V= BM = IT/V = 100*TPC*XF/L= TCP=γAwl/100= MT1=γIL/LBP = 286.133 Σf(ML) = Σf(MV) = 0.916 11.000 6. ½ Σf(ML)A = 1.758 365.732 2.235 33.500 19.426 2.218 0.000 3.500 0.831 49. ΤΕΙ-Α 2.151 3.500 13.879 Cp = Cb/Cm = Cwp = Awl/LB = Cb = V/LBT = Cm = Am/BT = 19.328 33.847 6.005 1.845 1.900 5.500 1.575 m^4 21580 m^4 21605 m^4 18.834 32.839 5.Awl*Xf^2 = I'L = 4/3 s^3 Σf(I'L) = LCF = L/2 + Xf = Xf=sΣf(Mwl)/Σf(Awl)= Awl = 4/3 s Σf(Awl) = 5 -0.678 5.582 5.839 5.816 0.000 6.137 5.000 7.5 5 5 ΡΟΠΩΝ ∆ΙΑΜΗΚΩΝ BΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 0.453 2.500 6.900 11.286 34.000 6=4χ5 1/2 ΕΓΚ.2 0.865 0.120 3.000 29.293 8.617 XB = sΣf(ML)/Σf(V) = ∆ = V γ ca = ∆fw = V ca = V = 4/3 s Σf(v) = m m mt mt m^3 Cvp =V/(Awl T)= IT = 4/9 s Σf(IT) = IL = I'L .213 2.000 15 = 3 χ 14 1/2 ΤΕΤΑΓΜ.192 62.000 1.571 34. ΚΥΒΟΣ m m m m mt/m mt/cm mt/m 1 406.328 34.000 11.923 31.75 2 1 2 1 2 1 2 0.617 365.250 6.018 0.816 0.839 11.630 5.718 13.000 6.000 38.900 38.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.423 3. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σf(V)= 1 0.900 5.000 4.029 =Σf (I'L) | Σ f (IT)= 0.453 1.839 5.777 9.000 9 1/2 ΤΕΤΑΓΜ.105 374.048 10.5 10 LBP = B= T= LWL = m m m m 4/3 S^3 = 4/3 S = S= 75.955 0.328 66.3 0.800 11.081 0.25 1.800 33.359 1.000 8=3χ7 ΙΣΑΛΟΥ ΤΕΤΑΓΜ.906 6.278 8.800 11.800 0.839 11.839 5.500 6. ΚΥΒΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ .068 11.000 42.539 7.000 Σf(Awl) = 74.049 2.924 1.656 34. ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 0.771 LCB = L/2 + Xb= 0.334m -3.784 40.338 15.000 12 = 10 χ 11 13 = 11 χ 12 219.340 1.250 6.250 3.900 5.410 4.807 0.900 11.386 18.018 0.000 1.497 5.900 11.364 m^2 Σf(Mwl)A = Σf(Mwl)F = 0.169 20.391 8. 1/2 ΕΜΒΑ∆.900 -1.328 34.559 11.526 0.248 576.800 5.839 11.955 2.566 2.000 4=2χ3 1/2 ΕΠΙΦΑΝ.25 3 SIMPSON ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ 1/2.328 34.955 0.840 ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ m m^3 m Σf(Mwl) = 0.75 1 0.935 2. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 5 1.569 3.328 68.000 694.000 10 = 3 χ 9 ΙΣΑΛΟΥ 1ων ΡΟΠΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 72.146 5.228 3.000 6.168 0.007 1.500 0.250 3.566 0.250 3.678 5.656 34.978 0.023 1.068 14.000 7 ΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.5 5 11 Σf(ML)F = 0.000 57.218 0.888 5.000 3.328 34.302 3.544 56.250 3.437 5.228 0.711 4.250 3.462 3.400 6. 1 ΣΤΑΘΜ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ.555 0.412 11.800 5.500 3.500 3.196 9.296 0.163 5.328 68.000 73.412 1.400 0 0.259 2.866 m 0.900 5.5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 4.000 14 = 9 χ 9 χ 9 ΙΣΑΛΟΥ 1/2 ΤΕΤΑΓΜ.839 5.900 5.024 59. ΤΟΜΗΣ ΡΟΠΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ 71.5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 4.250 6.935 3.

80 0.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1. ΗΜΙΠΛΑΤΩΝ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ (5) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f (M) = ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ m ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.20 0.20 0. ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΣΥΝΑΡΤ.(1) 0.00 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = h= ΣΥΝΑΡΤ.70 0.60 0.90 1.40 0.90 1. ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : ΚΑΤΑΚΟΡ.30 0.80 0.60 0. ΡΟΠΩΝ (3) (4) = (2) x (3) (5) (6) = (4) x (5) 1 0 4 1 2 2 4 3 2 4 4 5 2 6 4 7 2 8 4 9 1 10 f (A) = f (M) = 1 . SIMPSON f (A) = (4) = (2) x (3) ΣΥΝΑΡΤ.10 0.00 WL (1) 0.70 0. ΣΥΝΑΡΤ.50 0.30 0.0 WL : Ax =(2/3)*h*f(A) = h= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΣΤΑΘΜΟΣ Νο : m ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΡΟΠΗ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1.0 WL : 2 Mvx =(2/3)h f(M) = ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 1. SIMPSON ΗΜΙΠΛΑΤΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡ.40 0.00 WL (2) ΗΜΙΠΛΑΤΗ (2) ΗΜΙΠΛΑΤΗ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ Ι (3) 1 4 2 4 2 4 2 4 2 4 1 ΣΥΝΤ.00 0. ΡΟΠΩΝ (6) = (4) x (5) ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΣΑΛΩΝ : ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΤΟΜΗΣ ΣΥΝΤ.50 0.10 0.

25 1 5 10 2 4 2 3 9. ΤΟΜ. ΚΥΒΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ m =Σf (I'L) | Σ f (IT)= 14 = 9 χ 9 χ 9 ΙΣΑΛΟΥ 1/2 ΤΕΤΑΓΜ.5 5 5 ΡΟΠΩΝ ∆ΙΑΜΗΚΩΝ ½ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Υ∆ΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 9 1 4=2χ3 ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ½ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 8 0. ΤΕΤΑΓΜ.5 5 11 Cvp =V/(Awl T)= IT = 4/9 s Σf(IT) = IL = I'L .75 0.Awl*Xf^2 = I'L = 4/3 s^3 Σf(I'L) = LCF = L/2 + Xf = Xf=sΣf(Mwl)/Σf(Awl)= Σf(Mwl) = 8=3χ7 ΙΣΑΛΟΥ Σf(ML) = Σf(MV) = 7 ΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦ.5 4 3 2 1 5 1 7 1 2 6 0 1 0.m m m m LBP = B= ΙΣΑΠΟΣΤΑΣΗ T= LWL = 4/3 S^3 = 4/3 S = S= Σf(ML)A = Σf(V)= m ΣΤΑΘΜΩΝ m^3 m m LCB = L/2 + Xb= Cwp = Awl/LB = Cp = Cb/Cm = Cm = Am/BT = Cb = V/LBT = m t t m^3 XB = sΣf(ML)/Σf(V) = ∆ = V γ ca = ∆fw = V ca = V = 4/3 s Σf(v) = Σf(Awl) = 9 Awl = 4/3 s Σf(Awl) = 10 = 3 χ 9 1/2 ΤΕΤΑΓΜ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-Α t/m t/cm t/m m m m 1 15 = 3 χ 14 1/2 ΤΕΤΑΓΜ.75 1 4.5 1 1/2.5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 4.25 3 0 2 ΤΟΜΗΣ 0.5 1 3 2 2 2 4 0. ΚΥΒΟΣ . ΙΣΑΛΟΥ 2ων ΡΟΠΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ BM = IT/V = m m^4 m^4 KM=KB+BM= KB =f(MV)/F(V)= BML = IL/V= 100*TPC*XF/L= m m^4 MT1=γIL/LBP = TCP=γAwl/100= m^2 12 = 10 χ 11 13 = 11 χ 12 ΙΣΑΛΟΥ 1ων ΡΟΠΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σf(Mwl)F = 6=4χ5 ΡΟΠΗ 1/2 ΕΓΚ. Σf(Mwl)A = 5 4. ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Σf(ML)F = 4. ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ SIMPSON ΣΤΑΘΜΟΣ 1/2 ΕΜΒΑ∆.

17 .

ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΜΠΥΛΗ ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΥΣΤAΘΕΙΑΣ GZ(φ) 18 .

6 8 WL0.4.4 2 WL0.4 m B=6.00) 19 .0 1 91/2 WL0.90 m (WL 1.5 LBP=38.8 9 WL0.7 3.4 0=AP 10=FP 1/2 WL1.5 m T=1.2 6.ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΛΟΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΤΩΝ ΣΦΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΕΥΣΤAΘΕΙΑΣ GZ(φ) ΓΙΑ ΓΩΝΙΑ φ=15o ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΕΙΣ WL1.

000 Σf(Α) = 0.776 0.700 2.000 76.517 0.140 2.891 6.012 5.100 1.595 1.012 6.Va = ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ V1 = V + δV = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ga = Σf(M) / Σf(A) = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ gb = Σf(M)' / Σf(A)' = ΣΥΝΤ.012 6.506 1.609 0.742 0.506 1.012 6.024 3.024 0.784 0.000 0.50 B= 92.140 2.891 6.446 12.506 1.506 1.506 1.034 2.176 0.000 Σf(Α)' = 1.163 0.604 5.506 1.024 3.454 0.509 9.601 2.368 98.220 1.140 2.900 0.712 1.000 0.512 0.446 12.070 2.470 ΟΓΚΟΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Va = (1/3) s Σf(A) = ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Vb = (1/3) s Σf(A)' = ∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΓΚΟΥ ΣΦΗΝΩΝ δV = Vb .069 1.000 37.534 0.5 10 0.000 72.100 2.506 1.000 0.402 48.898 2.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.476 4.168 1.5 4 2 4 2 4 2 4 1.984 1.751 ΡΟΠΗ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Μa = Va ga = ΡΟΠΗ KΑTΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Mb = Vb gb = ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ M = Ma + Mb = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ g = M / V1 = ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΖ'1 = g + (V/V1) KB sin φ = 0.816 1.5 2 1.309 2.140 2.780 0.024 3.840 1.012 5.656 1.506 1.40 o m m m3 m m m Σελίδα 1 15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ LBP = ΓΩΝΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΡΟΠΩΝ ΣΦΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΟΠΩΝ φ= ΣΦΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 4=2x3 6=4x5 8=2x7 10 = 8 x 9 3 5 7 9 ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-Α .000 Σf(Μ)' = 0.000 35.454 0.312 1.140 2.506 1.5 2 0.428 0.259 T= V= s= ΚΒ = sin φ = m m m4 m4 m4 6.140 2.510 0.030 1.000 1.966 12.000 Σf(Μ) = m m m3 m3 m3 m3 0.5 0 0.446 12.850 0.328 0.480 1.446 12.140 2.201 0.241 190.672 3.0.891 6.908 368.408 0.034 0.811 6.630 0.024 3.140 2.780 38.080 1.446 12.850 2.000 1.891 6.90 366 3.000 1.000 1.920 3.525 2. SIMPSON 2 ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΚΑΤΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 45.000 0.140 2.267 0.816 1.097 2.506 1.656 0.446 11.350 0.012 6.254 6.140 2.

5 10 Σf(Α) = ΟΓΚΟΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Va = (1/3) s Σf(A) = ΟΓΚΟΣ ΚΑΤΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Vb = (1/3) s Σf(A)' = ∆ΙΑΦΟΡΑ ΟΓΚΟΥ ΣΦΗΝΩΝ δV = Vb .0.5 4 2 4 2 4 2 4 1. SIMPSON 2 ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΚΑΤΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ Σf(Μ) = m m m3 m3 m3 m3 Σf(Μ)' = ΡΟΠΗ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Μa = Va ga = ΡΟΠΗ KΑTΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ Mb = Vb gb = ΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ M = Ma + Mb = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ g = M / V1 = ΜΟΧΛΟΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΚΖ'1 = g + (V/V1) KB sin φ = Σf(Α)' = m m s= ΚΒ = Σελίδα 1 m3 V= m m m T= m4 m4 m4 m B= sin φ = m o ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ LBP = ΓΩΝΙΑ ΕΓΚΑΡΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΡΟΠΩΝ ΣΦΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΡΟΠΩΝ φ= ΣΦΗΝΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ 4=2x3 6=4x5 8=2x7 10 = 8 x 9 3 5 7 9 ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗ ΣΦΗΝΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΤΕΙ-Α .5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.5 2 1.5 2 0.5 0 0.Va = ΟΓΚΟΣ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ V1 = V + δV = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ ga = Σf(M) / Σf(A) = ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΝΑ∆ΥΟΜΕΝΗΣ ΣΦΗΝΑΣ gb = Σf(M)' / Σf(A)' = ΣΥΝΤ.

190 0.660 1.000 3.000 .900 3.66 0.66 0.66 0.640 0.880 .760 3.6 2.660 1.000 1.196 0.400 6.200 0.575 2.240 1.760 3.660 1.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.250 1.140 3.760 8 7 10 17 .000 3.0 2. T=1.520 0.000 0.102 0.900 3.6 2.920 2.66 2 1 0 10 10 0 9.492 1.000 2.0 2.66 0.213 1.190 .157 1.920 2.880 0.760 3.126 0.905 0.380 .660 1.151 2.380 3.380 3.0 2.900 1.760 0.053 1.000 0.680 0.190 2.200 2.250 1.477 1.66 2 1 0 10 10 0 19.3 2.176 1.100 0.000 3.732 1.625 .140 3.380 3.66 0.225 0.250 1.000 .102 0.0 2.126 1.108 0.020 2.760 3.66 0.151 0.760 0.077 0.100 0.077 0.900 3.75 2.900 2.760 2.900 2.142 1.66 2 1 0 10 10 0 28.520 3.240 1.380 3.520 3.6 2.66 2 1 0 10 22 0 .140 3.250 2.225 1.250 1.520 3.760 2.660 1.720 0.176 0.000 0. B=6.077 0.250 2.190 3.000 .760 3.151 1.520 2.190 3.100 0.900 3.200 1.008 .176 0.757 0.66 2 1 0 10 10 0 7.6 2.900 3.500 1.66 2 1 0 10 10 0 5.190 3.225 2.900 1.380 1.000 19.000 .6 2.140 1.66 1.000 1.018 1.9m 38.660 2 1 0 4 5 0 0.140 3.920 .200 1.140 0.113 0.000 0.000 0.66 2 1 0 10 10 0 26.108 0.∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟ∆ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ 0 0 0 0 0 19 0 0 1 0 1 0 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 (ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) EXAMPLE LBP=38.738 0.900 1.190 .380 3.66 2 1 0 5 11 0 0.660 1.000 0.0 2.000 0.250 1.190 3.954 1.0 2.0 2.0 2.900 3.900 3.5m.000 0.380 2.225 0.760 0.190 1.66 0.4m.969 0.0 2.240 1.660 1.000 1.102 0.600 0.66 0.520 3.000 0.162 1.66 0.0 2.176 0.140 3.102 1.520 3.140 3.624 0.000 3.140 3.520 3.880 0.520 2.800 0.66 2 1 0 10 10 0 3.250 2.225 0.0 2.760 3.380 3.659 1.660 1.200 .0 2.660 0.635 .000 0.642 2.900 3.660 1.250 2.000 2.412 1.66 0.000 2.660 1.0 2.412 0.0 2.840 0.520 3.0 2.140 2.66 0.5 2.625 0.250 1.66 2 1 0 10 10 0 30.000 .6 2.025 1 0 -2.886 1.66 2 1 0 11 10 0 1.000 0.113 0.380 .151 0.190 3.886 1.053 1.000 0.151 1.660 .

14 2.772 2.246 2.954 1.66 15 2 1 0 10 16 10 0 36.38 37.190 0.428 1.000 0.140 1.640 0.480 0.76 2.806 0.520 1.664 0.000 1.640 0.660 -1.00 1.660 0.339 1.520 0.84 0.55 2.190 0.440 0.132 2.66 14 0.0 2.190 1.66 18 2 1 0 4 19 1 0 38.3 2.520 2.380 0.900 4 0.760 1.400 1.000 7.66 16 0.900 38.400 0.140 2.5 2.630 0.880 2.820 2.28 0.520 1.660 1.0 2.00 20.28 1.9 2.157 0.900 2.00 26.053 2.00 40.000 0.520 2.00 1 0.920 0.760 16 1.760 14 2.034 1.75 0.196 0.00 25.00 30.900 1.190 0.520 3 38.625 0.00 10.0 2.14 10 0 32.00 15.760 0.66 0.090 0.517 1.380 2.380 1.698 0.344 1.659 2.66 15 0.66 14 2 1 0 10 15 10 0 34.196 0.000 0.714 1.969 0.000 1.140 2.500 5.900 1.0 1111 -1111 23 .900 3.560 0.0 2.00 37.000 2 35.640 0.231 1.380 0.412 0.782 1.905 1.462 1.000 1.000 0.760 0.660 0.900 0.640 1.369 0.000 5.760 37.680 0.000 2.66 0.660 0.660 1.660 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.66 17 2 1 0 9 18 4 0 38.000 0.860 1.66 16 2 1 0 10 17 9 0 37.380 0.640 0.0 2.900 2.000 0.66 -2.215 1.00 3.820 0.14 38.190 2.140 17 0.140 1.760 15 2.088 0.

AREAS ETC. : METER DISPLACEMENT : METRICTONNES MOMENTS : METRICTONNES*METER YCG = 0.4m.000 ZCG = 0.000 RESULTS 24 . T=1.0000 (DEG.008 METER CALCULATIONS ARE PERFORMED FOR 9 ANGLES AND 7 DRAFTS TRIMMING ANGLE IS 0.) LIST OF UNITS USED FOR THE DISTANCES . B=6.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ (ΠΑΤΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) *************************************************************************************** ****** EXAMPLE LBP=38.5m.200 SPECIFIC GRAVITY OF WATER = 1.9m ****** *************************************************************************************** ********* GENERAL DATA *********************************************************************************************** CENTER OF GRAVITY IS ASSUMED TO BE AT : XCG = 19.025 METRICTONNES/METER 3 SHELL PLATE THICKNESS = 0.

000 2.660 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION THE STATION HAS NO BREAK POINTS BECAUSE IT CONSISTS OF ONE POINT ONLY STATION Y Z 0. 0.000 2.750 2.920 2.142 1.000 NUMBER 0.900 1.000 0.157 1.660 0.000 ) ( 0.640 ) 0.760 ( 0.660) 1.000 2. ( X = BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000 2.******** OFFSET DATA ************************************************************************************************ STATION Y Z NUMBER 1 ( X = -2.660 2 ( X = 0.625 NUMBER 0.900) TO POINT STATION Y Z 0.625 ( 0.660 1. 1.625) TO POINT STATION 0.100 0. 0.108 0.000 1.880 ) 0.660 4 0. ( X = 0.000 .886 1.900 2.900 NUMBER 1.575 2.140 0.000 .660 Y Z 0.635 ) 0.660 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000 .660) TRAPEZOIDAL RULE 0.190 0.380 2.000 2.162 1.000) TO POINT 2.660 3 1.000 . 1.660 0.886 1.000 1.920 2.113 0.000 .000 2.660) TRAPEZOIDAL RULE 0.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000 .660 TRAPEZOIDAL RULE 25 .

660) 1. ( X = 3.213 1.000 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 2.380 8 3.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.140 1.018 1.100 0.492 1.660 0.760 3.240 1.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.660) 1.000 .151 0.760 3.000) TO POINT STATION Y Z 0.300 2.380 6 1.900 3.000) TO POINT STATION Y Z 0.920 ) 3.900 ( 0.659 1.660) 1.380 5 0.190 0.140 2.190 3.642 2. 0.000 NUMBER 0.000 NUMBER 0. 0.053 1.STATION Y Z 0.660 3.225 2.140 2.000 .000 2.000) TO POINT STATION Y Z 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 5.000 2.412 1.113 0.660 26 .102 0.600 ) 3.000 2.732 1.477 1.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.151 2.140 3.660 0.250 1.380 7 2.760 ) 3.108 0.000 . ( X = 2.660 2.000 .380 9 3.000 .077 0.225 0.520 2.760 2.190 1.000 NUMBER 3.250 1.900 3.000 0.760 ( X = 0.000 2.660 0.600 2.900 ( 0.100 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 9.660 2.660 0.000 NUMBER 0.000) TO POINT STATION Y Z 0.000 0.000 2.660 0.000 .000 NUMBER 2.900 ( 0. 0. ( X = 2.760 3.000 0.500 2.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.250 2.969 0.140 1.840 ) ( 0.880 0. 0.200 1.600 2.660 TRAPEZOIDAL RULE 7.053 1.000 2.020 2. ( X = 2.660) 1.660 1.738 0.176 0.660 2.190 0.000 .000 .151 1.680 ) 3.412 0.624 0.190 3.196 0.000 0.954 1.

660) 1.000 27 .900 3. 0.000) TO POINT STATION Y 0.000 .250 1.000 0.140 3.660 TRAPEZOIDAL RULE 28.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0. ( X = 3.000) TO POINT STATION Y Z 0.380 12 3.000 0.000 .077 0. 0.905 3. ( X = BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.200 ) ( 0.077 0.600 2. ( X = 2.660 TRAPEZOIDAL RULE 32.250 1.000 . 0.782 3.000 .660) 1.757 0.660 0.000 .000 NUMBER 1.000) TO POINT STATION Y Z 0.BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.250 2.140 3.140 3.102 0.000 .380 13 3.660 2.500 0.000 NUMBER 3.698 2.000 2.176 0.151 1.000) TO POINT STATION Y Z 0.225 0.000 2.126 1.380 10 3.000 .000 .250 2.600 2.000 2.800 ) 3.250 2.000 .806 2.151 0.720 ) 3.000 0.053 1.660 2.190 3.760 3.190 3.660 0.660) 1.660) 1.190 3.000) TO POINT STATION ( 0.900 2.660 2.660 0. 0.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.880 ) ( 0.176 1.126 0.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000 NUMBER 3.225 1.660 TRAPEZOIDAL RULE 30.000 0.900 ( 0.225 0.660 2.000 NUMBER 3.954 3.600 2.102 1.000 NUMBER 2.200 2.760 3.102 0.250 1. 3.190 2.140 3.000 .000 2.905 0.200 1. ( X = TRAPEZOIDAL RULE 26.380 11 3.250 1.760 ( X = 3.176 0.640 ) 2.600 2.660) 19.660 0.900 ( 0.240 1.520 Y Z 0.412 14 2.760 3. 0.240 1.660 TRAPEZOIDAL RULE 3.

560 ) ( 0.660 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.660) TRAPEZOIDAL RULE 28 .000 2.190) TO POINT STATION Y Z 0.772 2.000 0.190 0.231 1.000 . ( X = BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0. ( X = 2.000 .520 Y Z 0.428 1.Z 0.034 1.900 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.900 NUMBER 0.140 1.369 0.339 1.660 TRAPEZOIDAL RULE 37.300 2.000) TO POINT STATION Y Z 0.664 0. 0.000 2.760 17 0.190 1.000 .660 ( 0.400 ) 0.760 1.660) 0.196 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 38.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000 NUMBER 0.000 . 0.900 2.140 0.660 0.000 .660 34.000 0.714 1.969 0.660) 1. ( X = 2. ( X = 2.660 18 2.380 15 1.462 1.760 1.550 2.190 0.660 2.000 2.380 0. 0.380 16 0.140 1.760 2.900) TO POINT ( 0.000 0.440 ) 1.640 0.140 1.520 0.900 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 1.660) 2.190 NUMBER 0.660 0.000 .660) 0.000 .000 1. 1.660 2.517 1.000 NUMBER 0. 0.000) TO POINT STATION Y Z 0.660 TRAPEZOIDAL RULE 2. 2.480 ) ( 0.000 2.000 .344 1.000 .900 1.660 36.215 1.246 2.520 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION FROM POINT ( 0.000) TO POINT STATION ( 0.660 2.000 0.380 0.196 0.088 0.660 0.659 2.000 .140 2.900 2.132 2.157 0.

680 . 1..000 * * 0.630 .. 1.. 1.660 BREAK POINTS AND TYPE OF INTEGRATION THE STATION HAS NO BREAK POINTS BECAUSE IT CONSISTS OF ONE POINT ONLY P R O F I L * 0.760 29 .625 * 0.760 .= 0.400 METER BEAM.STATION Y Z NUMBER 19 ( X = 38..660 * C O N T O U R 1.000 * 37.280 * 0.750 .= 3... 2..920 .640 .000 .900 * 0.500 METER DRAFT.640 .. 38..280 .640 ...140 * 38. 0.900 METER DEPTH... 35. 0..000 * 3.090 .= 38. 2.840 .400 . 0.860 .900 * -1..820 ) 0..COEFF..000 * LENGTH B. 0.520 * 38. 0.000 2..000 * 37..= 1.380 * * 2..760 .. 1.000 * 7.. 0. 0.760 * 37.820 .. 0.660 * -2.000 * 5..= 6.880 .....000 METER BL. 1.P.

190 0.000 1.000 0.878 7.000 0.000 0.000 0.429 0.000 0.716 2.520 1.855 3.810 1.000 0.000 0. MOM.000 0.422 DRAFT 0. AREA 0.441 3.000 0. 0.900 2.142 0.000 0.000 0.760 1.900 2.190 0.000 0.660 3 VERT.000 0.228 2.000 0.341 5.000 0.402 CROSS SECT.882 4.140 1.900 2.059 0.244 1.660 NUMBER NUMBER CROSS SECT.062 0. MOM.660 NUMBER NUMBER CROSS SECT.000 0.190 0.353 0.000 0.000 0.498 4 VERT.000 0.376 1 VERT. MOM.000 0.000 0.140 1.520 1.000 0.000 1. AREA 0.000 0.760 1.000 0. 0. 0.000 0.500 2.000 2.760 1.000 0.500 2.332 3.000 0.000 0.014 0.900 2.520 1.154 0.761 3.000 0.000 0.140 1.000 0.797 2.000 0.000 0.000 0.000 STATION GIRTH 0.000 0.000 0. AREA 0.000 0.019 0.746 1.000 0.570 2.852 6. 0.******** BONJEANS **************************************************************************************************** STATION DRAFT 0.197 STATION GIRTH 0.000 0.881 GIRTH 0.500 2.000 0.837 GIRTH 0.190 0.000 0.000 0.000 0.306 0.140 1.000 0.520 1.000 0. MOM.876 4.807 2 VERT.000 0.418 30 .500 CROSS SECT.000 DRAFT 0.760 1.093 4.380 0.906 5. AREA 0.000 0.380 0.000 0.002 0.675 2.380 0.380 0.239 0.000 STATION DRAFT 0.

671 10.911 9.859 22.352 6. AREA 0.842 DRAFT 0.380 0.623 7.015 5. AREA 0.974 16.301 4.839 6.006 STATION GIRTH 6.276 9.062 0.380 0.500 2.380 0.507 16.019 0.150 8.216 6.075 0.904 GIRTH 6.803 4.500 2.449 4.671 9.911 9.520 1.782 4.868 6.058 0.900 2.922 10.415 1.121 2.871 11.142 0.417 11.032 STATION DRAFT 0.113 14.150 8.222 6.140 0.221 22.900 2.810 1.380 0.483 10.216 6.308 3.360 STATION GIRTH 1.172 1.497 4.549 8.760 1. AREA 0.390 8.924 4. 0.140 1.137 7.263 8.997 15.985 7.589 1.075 0.429 0.660 NUMBER CROSS SECT.676 11.771 8 VERT.767 2. MOM.660 7 VERT.904 CROSS SECT.018 0.520 1.520 1.660 9 VERT.215 6.077 7.996 7.196 11.140 1.570 2.655 2.560 6.458 1.227 6.900 2.518 STATION DRAFT 0.760 1.607 15.137 7. AREA 0.241 8. MOM.507 16. MOM.525 21.190 0.014 0.811 5.190 0.710 3.900 2.523 9.STATION DRAFT 0.244 3.660 CROSS SECT.277 7.756 8.803 10 VERT.467 7.597 DRAFT 0.390 8.364 19.019 0.027 14.019 0. 0.671 9. 0.118 DRAFT 0.855 3.660 NUMBER NUMBER CROSS SECT.221 22.641 20.140 1.449 8.190 0.215 6.309 9.358 18.714 6.492 7.592 8. 0.002 0.671 10.660 NUMBER CROSS SECT.520 GIRTH 4.429 0.760 1.417 11.900 2.760 1.500 2.501 3.190 0.520 1.755 6.524 4. AREA 0.289 1.512 10.380 0.380 0.803 4.191 31 .140 1.547 5 VERT.140 1.500 2.190 0.607 15. MOM.415 1.589 1.301 GIRTH 0.002 0.390 10.112 17.589 STATION GIRTH 0.190 0.782 4.871 5.283 10.372 1.317 13.519 9.500 2.140 1.760 1.997 9.900 2.059 0.623 7.641 20.448 1. MOM.359 1.075 0.520 1.191 NUMBER NUMBER CROSS SECT.643 4.137 11.760 1.871 11. 0.500 2.989 6.137 11. 0. MOM.547 6 VERT.764 7. AREA 0.520 1.

301 10.751 7.900 2.660 13 VERT.137 7.415 1.417 4.760 1. MOM.140 1.527 6.843 10.760 1.537 1.520 1.041 0.463 1.889 2. MOM. AREA 0. 0.660 NUMBER NUMBER CROSS SECT.104 3.500 2.304 NUMBER NUMBER CROSS SECT.036 0.005 0.190 0.417 15.140 1.843 9.112 6.976 11.140 1.526 9.128 10.410 1.110 18.485 12 VERT. 0.500 2.528 GIRTH 3. AREA 0.900 2.812 2.674 3.973 14.142 DRAFT 0.148 6.190 0.150 8.873 6.633 7.278 11.122 0.546 1.380 0.895 5. AREA 0.849 16 VERT.015 0.043 3.660 NUMBER CROSS SECT.500 2.166 6.075 0.597 13.189 14.756 14.660 15 VERT.081 8.380 0.900 2.190 0.417 11.390 8.760 1.930 5.500 2.145 0.190 0.623 7.651 3.795 6. 0.349 GIRTH 0. MOM.553 8.371 9.210 7.053 4.055 7.216 6.437 4.454 19.688 11 VERT.651 DRAFT 0.037 0.796 9.380 0.505 22.190 0.066 0. AREA 0.799 STATION DRAFT 0.777 15.267 0.132 19.191 DRAFT 0.520 1.424 6.900 2.770 4.268 1.676 GIRTH 6.299 16.190 0.137 11.060 2.973 8.380 0.550 8.330 10.916 9.843 7.470 16.507 16.971 6.805 11.911 9.671 10.587 10.053 11.380 0.905 7. MOM.338 STATION GIRTH 5.500 2.074 0.STATION DRAFT 0.660 CROSS SECT.140 1.215 6.771 7.009 6.649 CROSS SECT.140 1.995 22. AREA 0.520 1.547 STATION DRAFT 0.374 1.140 1.241 4.086 5. MOM. 0.524 1.083 3.520 1.323 1.605 8.585 1.335 2.803 4.935 6.221 22. 0.939 4.320 8.022 3.407 3.016 20.039 3.329 4.760 1.366 9.733 7.182 2.763 4.463 32 .558 7.380 0.605 10.871 11.221 8.990 6. MOM.163 STATION GIRTH 1.607 15.135 5.230 5. AREA 0.520 1. 0.500 2.589 1.900 2.904 STATION GIRTH 6.900 2.600 3.760 1.760 1.116 0.660 NUMBER CROSS SECT.316 9.641 20.125 14 VERT.671 9.782 4.520 1.

900 2. AREA 0.000 0.000 0.000 0.520 1.000 0.190 0.000 33 .760 1.520 1.000 0.000 0.380 0.000 0.380 0.000 0.000 0.209 2.000 0.000 0.187 18 VERT.520 1.450 DRAFT 0.419 1.000 0.000 0.000 17 VERT.261 1.500 NUMBER NUMBER CROSS SECT.000 0. AREA 0.117 0. 0. MOM.598 19 VERT.000 0.900 2.190 0.180 2.000 0.024 2.000 0.000 0.380 0.140 1. 0.000 0.450 GIRTH 0.140 1.000 0.000 0.512 3.000 0.STATION DRAFT 0.268 0.000 0.000 0.000 GIRTH 0.660 NUMBER CROSS SECT.657 1. MOM.125 2.000 0.528 STATION DRAFT 0.852 4. AREA 0.000 0.140 1.005 0.500 2.660 CROSS SECT.000 0.707 1.000 0.000 0.760 1.000 0.000 0.000 0.751 STATION GIRTH 0.268 0.190 0.000 0.000 0.900 2.000 0. 0.000 0.000 0.760 1.017 0.069 0.330 0.000 0.125 0.716 5. MOM.000 1.500 2.860 3.085 5.

CP (IN CALCULATIONS LENGTH AND BREADTH = LENGTH AND BREADTH OF W.9 293.441 0.3 696.69902 0.275 5.37976 0.84943 I LONG.446 1.77425 BM 31.72154 0.L.760 1.86651 0.732 2.80104 0.73835 0.5 20521.VOL.72024 0.032 CP 0.520 1.291 121. 16.474 6.DISP.95431 BML 669.3 207.9 49. 10728.) 34 .CP* (IN CALCULATIONS LENGTH=L.50000 0.675 198.85315 0.80975 0.028 -0.436 0.73537 0.217 2.252 4.292 0.331 0.605 206.5 91.517 -0.79513 0.33774 0.93988 0.5 CM 0.636 0. AND BREADTH=BREADTH AT LOAD W.903 278.85891 0.520 1.349 CWP* 0.90031 0.140 1.760 1.80975 0.86651 0.344 0.85885 0.CM*.1 18253.170 3.222 5.67548 0.64142 0.1 214.78456 0.P.328 LCF 0.7 375.4 12869.CWP.67103 0.75022 0.900 2.85976 0.234 0.3 192.1 682.190 0.151 0.292 0.82989 0.159 5.043 2.605 1.P.81118 0.436 CB* 0.194 DISPL.954 MCT1 CH.91004 W.1 134.249 0.0 230.214 0.373 372.190 0.51968 0.197 2.95431 LCB 0.303 2.182 5.47723 0.7 199.500 AREA 168.79159 KB 0.70771 0.380 CB 0.72776 0.1 TP1 1.3 227.500 DRAFT 0.587 11.080 0.380 0. 17.564 IMM.1 CP* 0.8 629.75877 0.023 288.72341 0.75953 0.380 0.127 0.929 1.1 657.1 56.8 261.4 320.4 CWP 0.140 1.123 2.814 52.862 2.335 1.CM.993 360.75953 0.900 2.) CB.82950 CB*.90308 0.L.CWP*.209 -0.6 16371.83543 0.9 24232.074 -3.56024 0.6 181.76106 0.3 CM* 0. 3.523 -1.93988 0. 170.097 126.580 509.835 1.******** HYDROSTATICS ************************************************************************************************ DRAFT 0.79856 0.92485 0.77643 0.4 216.2 261.92484 0.78048 0.76106 0.9 555.728 1.034 1.75183 0.87625 0.412 3. 505.017 49.926 493.8 72.078 -0.1 709.73887 I TRANS.S.3 20110.082 -0.

RIG.17 1.0 207.1 200.2 202. 24.0 52.35 DEG. 1. RIG.9 IMM.1 129.C.2 51.8 204. 32.0 146.51 0. 31.0 70.39 1.00 1.05 0.28 0.5 280. 0.34 1.2 54.B.14 0.7 280.0 399.0 360.9 215.B.1 126.263 1. 29.000 0.7 290.9 146.10 1. 0.88 0.C.5 355.8 80.63 0.000 IS IS Y.8 54.4 361. 22.000 0. 2. 0.0 0.C.VOL.1 373.3 IMM.06 1.29 0.0 134. 0.44 0.7 149.6 360.3 481.186 1.0 OF OF 0.ARM.94 1.1 280.B.000 RIG.5 494.9 483.7 52.0 341.8 OF DISPLAC.6 293.0 0.1 278.21 0.996 0.ARM.48 0.56 0.69 0.0 0.29 0.00 0.88 1.B.49 0.5 487.******** CROSS CURVES OF INTACT STABILITY *************************************************************************** ANGLE IMM.00 0.00 0. 2.85 1.9 82. 2. 52.35 0.98 1.2 280.32 OF OF DISPLAC.5 20.0 288.29 Z.8 184.2 207.3 283.MOM.000 0.MOM.8 470.3 368.6 141.2 204.0 203.3 62.1 IS RIG.07 1.0 10.11 Y.B.1 372.000 IS RIG.74 0.345 1.862 0.B.4 429.5 97.MOM.65 0.363 2.33 35 .0 211.2 227.9 289.79 0.8 HEEL 15.3 114.93 1.810 1.00 0.571 0.03 1.71 0.000 0.6 206.687 0.000 0.04 1.163 0.5 141.4 372.3 121. 32.MOM.0 49.32 DEG.572 IS Y.8 OF Y.518 0.65 0. 76.5 340.0 367. 0.VOL.5 486. 0.000 0.0 497.C.43 0.5 211.76 1.3 142. RIG.5 111.5 54.85 0.7 198. RIG.3 366.5 165.24 Z.47 0.0 0.4 290.13 0.00 0. 1.2 510.B.7 145.20 0.8 HEEL 25.027 1. RIG. 32.18 Y.000 HEEL DISPLAC.341 0.475 0.6 509. 29.36 0.84 1.C.7 263.85 1.C.27 DISPLAC.827 Z.4 ANGLE IMM. 0.55 0.17 0.80 0.VOL.5 337.6 193.2 IMM.462 0. 0.42 0.4 HEEL IS 5.000 RIG. 1.285 0.0 467.554 1.31 0.00 ANGLE Z. 30.8 52.6 126.ARM.33 DEG.9 51. 73.12 0. 2.0 52.225 RIG. 17.900 0.MOM.34 0.4 ANGLE Z.702 DEG.VOL.0 289.1 139.8 373.000 RIG.151 0.C.VOL.ARM.58 1.76 1.8 357.4 ANGLE IMM.VOL.64 0.86 0.256 2.5 HEEL DISPLAC.B.407 1.7 361.7 284.05 1.C.2 ANGLE Z.B.65 0.318 0.C.15 1.58 0.2 250. 65. 1.C.871 0.B.9 494.23 0.7 54.3 290.000 DEG.76 0.38 2.0 0.00 0.7 Y.6 96.C.779 1.C.35 DEG. 2.B.768 1.076 1.43 0.0 0.258 0. 2. 16.MOM.4 143.4 210.44 0.25 1.9 279.776 0.0 408.B.ARM. 31. 0.5 57.42 0. 28.ARM.407 HEEL DISPLAC.609 1.0 119.8 471.6 54.021 0.6 200. RIG.13 1.

2.2 288.1 484.2 557.0 360.B. 27.2 63.80 0.0 IS IS RIG.000 RIG.449 2.000 RIG.94 1.0 469.1 140.0 51.MOM.27 1. 107.0 57.4 136.369 2.497 1.1 213.5 492.ANGLE IMM.651 1.37 1.848 HEEL DISPLAC.C.13 1.30 ANGLE Z.0 HEEL DISPLAC. 2.032 1.06 1.4 122.6 482. 0.3 450. RIG.96 1.2 440.33 IMM.4 203.65 1.4 278. 25.1 419. 2.60 0.11 1.88 1.478 2.271 1.5 135.155 1.4 287.B.14 1.5 372.MOM.B. 2.6 ANGLE IMM. 21.C.MOM.18 0.C.4 339.0 130.1 256.7 156.44 0. 66.2 372.7 483.5 381.70 0.09 0.6 210.0 279.383 2.B.3 148.929 30.75 0. 43.000 DEG.778 1.34 DEG.30 Z. Y.ARM. 2.80 0.52 2.6 536. 20.6 HEEL IS RIG.29 Z.VOL.0 143.74 1.51 0.1 419.8 Y.VOL. 52.192 0.74 1.36 ******** END OF RESULTS ******************************************************************************************** 36 .452 1.7 369. 0.B.B.7 55.1 206.C.88 0.7 199.2 357.811 1.8 468.2 Y.08 1.21 1.54 2.48 1.2 49.02 1. 0.7 410.ARM.3 476.296 0.948 1.0 OF OF 26.0 456.0 206.091 DEG.2 278.C.584 1. RIG.7 352.4 288.ARM.1 40.70 1.50 1. 2.833 1.6 150.C.0 OF DISPLAC.172 2.8 360.18 1.54 2.21 1. 45.2 289.30 0.64 0.26 1.VOL.4 511.1 60.

όπως φαίνεται στο σχήµα. Η κατανοµή των επιµέρους οµάδων βαρών του πλωτού γερανού.025 ton / m3 ). Εξοπλισµός 3.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1. πλάτος Β=10m. Πλωτός γερανός έχει τις διαστάσεις που εικονίζονται στο σχήµα: D=2. και επιπλέει ισοβύθιστος.5 ? Στον ανωτέρω πίνακα x είναι η διαµήκης απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την πρυµνη (AP). 37 . σε θαλασσινό νερό (ειδικό βάρος θαλασσινού νερού γ=1.5m 1m L=32m 1 2 T= 1. y είναι η εγκάρσια απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από το διάµηκες επίπεδο συµετρίας (CL).8m ` 3 B=10m 4 B=10m CL 5 6 7 8 Ο γερανός έχει µήκος µεταξύ καθέτων LBP = 32m .ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΟΙΟΥ Ι . σε βύθισµα T=1. Το υψος των δεξαµενών έρµατος είναι 1m. Υγρό έρµα Βάρος (ton) ? x (m) 16 y (m) 0 z (m) 2 180 ? 16 ? 0 ? 2. και z είναι η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την τρόπιδα (BL).025 ton / m3 ).5m.8m. κοίλο D=2. Οι δεξαµενές αυτές είναι γεµάτες 100% µε θαλασσινό νερό (ειδικού βάρους γ=1. Βάρος άφορτου σκάφους 2. και η θέση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας δίδονται από τον ακόλουθο πίνακα: Οµάδα βαρών 1.

9 6 3 11.5m το εµβαδόν της ισάλου επιφάνειας είναι ΑWL=120m2.8m. κοίλο D=3m. 5 εγκάρσια ς τοµής ( m2 ) 1 5.Ζητούνται α) Το βάρος του υγρού έρµατος και η θέση του κέντρου βάρους αυτού. 38 . Μικρό αλιευτικό πλοίο έχει ολικό µήκος L=28m. και στη κατάσταση πλήρους φορτίου επιπλέει ισοβύθιστο.6.4. Πόση είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης φ που θα έχει ο γερανός και ποιά τα βυθίσµατά του στην πλώρη ( TF ) και στην πρύµνη ( TA ) ? ΑΣΚΗΣΗ 2.4 4 7 11.5. LBP BT β) Στο βύθισµα T=2m πόσος είναι ο συντελεστής µέσης τοµής CM του γερανού. εφόδια 15 2. µήκος µεταξύ καθέτων LBP = 26m . στο ίδιο βύθισµα T=2m πόσοι είναι οι τόνοι ανά εκατοστό βυθίσεως (TPC) του πλωτού γερανού ? γ) Που βρίσκεται η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του συνολικού βάρους του πλωτού γερανού (KG) από την τρόπιδα (BL). ενώ οι υπόλοιπες δεξαµενές Νο 1.5 2.7 είναι 100% γεµάτες µε θαλασσινό νερό (ειδικού βάρους γ=1. Βάρος άφορτου σκάφους ? 2.7ton / m3 . Καύσιµα και λιπαντικά 25 1.0 Στον ανωτέρω πίνακα z είναι η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την τρόπιδα (BL).3.5 0 Στην κατάσταση πλήρους φορτίου το ψυγείο αλιευµάτων που έχει σχήµα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου διατάσεων lxbxd=5m x 4m x 2m είναι πλήρες φορτίου (αλιεύµατα) ειδικού βάρους γ 1 = 0.0 3. καθώς επίσης και το συνολικό βάρος του πλωτού γερανού.0 4 2 8.9 6 9 5.0 4 91/ 2 1 0 2. στο βύθισµα T=2.7 6 4 13. Πόσο είναι το εγκάρσιο µετακεντρικό ύψος (GM) του πλωτού γερανού? Είναι στην κατάσταση αυτή ευσταθής ο γερανός? δ) Σε µια άλλη κατάσταση φόρτωσης η δεξαµενή έρµατος Νο 8 είναι τελείως άδεια. αποσκευές 1 4. σε θαλασσινό νερό (ειδικό βάρος θαλασσινού νερού γ=1.0 0 6 13. πόσος ο κατακόρυφος CPV πρισµατικός συντελεστής του πλωτού γερανού ? Επίσης.025 ton / m3 ). πλάτος Β=7m. σε βύθισµα T=2. Υγρό έρµα 0 6.0 5. Ωφέλιµο φορτίο ? 2. Για το πλοίο αυτό και για το βύθισµα T=2. Η κατανοµή των επιµέρους οµάδων βαρών του πλοίου και η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας (z) δίδεται από τον ακόλουθο πίνακα: Οµάδα βαρών Βάρος (ton) z (m) 1. Επίσης. Πλήρωµα.2. Νερό.5m.0 4.025 ton / m3 ).4 4 5 14. Επίσης.5m δίδονται τα ακόλουθα γεωµετρικά χαρακτηριστικά Νοµέας 0 1/ 2 Εµβαδόν 0 2. το βάρος του άφορτου σκάφους και ο ∇ συντελεστής γάστρας CB = του πλωτού γερανού στο βύθισµα T=1.7 6 8 8.

το συνολικό βάρος του πλοίου. και επιπλέει ισοβύθιστος. αλλά µε το ψυγείο αλιευµάτων τελείως κενό. εγκαρσιο µετακεντρικό ύψος GM του πλοίου. πλάτος Β=10m. Πλωτός γερανός έχει τις διαστάσεις που εικονίζονται στο σχήµα: D=3m 1m L=34 m 1 2 T= 2m ` 3 B=10m 4 B=10m CL 5 6 7 8 Ο γερανός έχει µήκος µεταξύ καθέτων LBP = 34m . Είναι το πλοίο ευσταθές στην κατάσταση αυτή? ε) ∆ώστε µια εκτίµηση για το µέσο βύθισµα του πλοίου στην ίδια ακριβώς κατάσταση όπως προηγουµένως.025 ton / m3 ).5m. Nα υπολογισθεί στην κατάσταση αυτή το αρχικό. ο συντελεστής µέσης τοµής CM και o συντελεστής ισάλου επιφάνειας CWL του πλοίου. καθώς και το βάρος του άφορτου σκάφους.Ζητούνται α) Το βάρος του ωφέλιµου φορτίου (αλιεύµατα) που µεταφέρει το πλοίο. ΑΣΚΗΣΗ 3. γ) Στην ανωτέρω κατάσταση (πλήρους φορτίου) η κατακόρυφη θέση του κέντρου αντώσεως είναι ΚΒ=1. στο βύθισµα T=2. 39 .6m από την τρόπιδα (BL) και η εγκάρσια ροπή αδράνειας ΙΤ=700m4. σε θαλασσινό νερό (ειδικό βάρος θαλασσινού νερού γ=1. σε βύθισµα T=2m. κοίλο D=3m. β) Ο συντελεστής γάστρας CB . η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους αυτού (ΚG) από την τρόπιδα.

4. Ρυµουλκούµενη µπάρτζα ανεφοδιασµού πλοίων µε πετρέλαιο (Diesel Οil.4.3. Ζητούνται α) Το βάρος του υγρού έρµατος και η θέση του κέντρου βάρους αυτού. όπως φαίνεται στο σχήµα.7 είναι 100% γεµάτες µε θαλασσινό νερό (ειδικού βάρους γ=1. Επίσης.7 είναι 100% γεµάτες µε θαλασσινό νερό (ειδικού βάρους γ=1. Πόση είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης φ που θα έχει ο γερανός τότε? Από ποιά πλευρά θα λάβει εγκάρσια κλίση ο γερανός (από την πλευρά των δεξαµενών 1.6. LBP BT β) Στο βύθισµα T=2m πόσος είναι ο συντελεστής ισάλου επιφανείας CWL του γερανού. Πόσο θα είναι το βύθισµα Τ που θα έχει ο γερανός τότε? ΑΣΚΗΣΗ 4.5. Υγρό έρµα ? ? ? ? Στον ανωτέρω πίνακα x είναι η διαµήκης απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την πρυµνη (AP).8 ton / m3 ) έχει τις διαστάσεις που εικονίζονται στο σχήµα: 40 . και η θέση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας δίδονται από τον ακόλουθο πίνακα: Οµάδα βαρών Βάρος (ton) x (m) y (m) z (m) 1. ενώ οι υπόλοιπες δεξαµενές Νο 1.3.8) ? ε) Σε µια άλλη κατάσταση φόρτωσης οι δεξαµενές έρµατος Νο 1 και Νο 8 είναι τελείως άδειες.5. πόσος ο οριζόντιος CPH πρισµατικός συντελεστής του πλωτού γερανού ? Επίσης.Η κατανοµή των επιµέρους οµάδων βαρών του πλωτού γερανού. Οι δεξαµενές αυτές είναι γεµάτες 100% µε θαλασσινό νερό (ειδικού βάρους γ=1.6. το βάρος του άφορτου σκάφους και ο ∇ συντελεστής γάστρας CB = του πλωτού γερανού στο βύθισµα T=2m.2. ειδικού βάρους γ DO = 0.025 ton / m3 ).025 ton / m3 ).4 ή από τη πλευρά των δεξαµενών 5.025 ton / m3 ).3.2. y είναι η εγκάρσια απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από το διάµηκες επίπεδο συµετρίας (CL).7. Εξοπλισµός 200 17 0 3 3. ενώ οι υπόλοιπες δεξαµενές Νο 2.6. Βάρος άφορτου ? 17 0 2 σκάφους 2. στο ίδιο βύθισµα T=2m πόσοι είναι οι τόνοι ανά εκατοστό βυθίσεως (TPC) του πλωτού γερανού ? γ) Που βρίσκεται η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του συνολικού βάρους του πλωτού γερανού (KG) από την τρόπιδα (BL). και z είναι η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την τρόπιδα (BL). Το υψος των δεξαµενών έρµατος είναι 1m. Πόσο είναι το εγκάρσιο µετακεντρικό ύψος (GM) του πλωτού γερανού? Είναι στην κατάσταση αυτή ευσταθής ο γερανός? δ) Σε µια άλλη κατάσταση φόρτωσης η δεξαµενή έρµατος Νο 8 είναι τελείως άδεια. καθώς επίσης και το συνολικό βάρος του πλωτού γερανού.

πλάτος Β=7m. Το ύψος των δεξαµενών πετρελαίου είναι 1. Βάρος άφορτου σκάφους 2. Ζητούνται α) Το βάρος του πετρελαίου και η θέση του κέντρου βάρους αυτού. Εξοπλισµός 3. 41 .6. κοίλο D=2. και όλες οι δεξαµενές είναι γεµάτες 100% µε πετρέλαιο ειδικού βάρους γ DO = 0.3.8 ton / m3 . τις Νο 1. Η µπάρτζα έχει 8 δεξαµενές πετρελαίου. και η θέση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας δίδονται από τον ακόλουθο πίνακα: Οµάδα βαρών 1. καθώς επίσης και το συνολικό βάρος της µπάρτζας.5m.8 ton / m3 Βάρος (ton) ? x (m) y (m) z (m) 14 0 2 30 ? 14 ? 0 ? 1. σε βύθισµα T=1.5 ? Στον ανωτέρω πίνακα x είναι η διαµήκης απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την πρυµνη (AP). y είναι η εγκάρσια απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από το διάµηκες επίπεδο συµµετρίας (CL).5.2.5m BL AP 7m 7m 7m 1 2 3 5 6 7m FP 4 7 CL BL 8 Η µπάρτζα έχει µήκος µεταξύ καθέτων LBP = 28m .7.5m. Πετρέλαιο.LBP=28m B=7m 2.4. σε θαλασσινό νερό (ειδικό βάρος θαλασσινού νερού γ=1.8 που εικονίζονται στο σχήµα.025 ton / m3 ).5m 1. και z είναι η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την τρόπιδα (BL). και επιπλέει ισοβύθιστη.5m T=1.5m.5m 1. ειδικού βάρους γ DO = 0. Η κατανοµή των επιµέρους οµάδων βαρών της µπάρτζας.

πόσοι είναι οι τόνοι ανά εκατοστό βυθίσεως TPC (δηλαδή πόσο µεταβάλλεται το εκτόπισµα δ∆ για κάθε ένα εκατοστό µεταβολής του βυθίσµατος δΤ=1cm) της µπάρτζας ? β) Το βάρος του άφορτου σκάφους.7. επιπλέει ισοβύθιστο.8 ton / m3 ). ο συντελεστής γάστρας CB = γ) Που βρίσκεται η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του συνολικού βάρους της µπάρτζας (KG) από την τρόπιδα (BL)? Η εγκάρσια ροπή αδράνειας της µπάρτζας είναι ΙΤ=500. Tα γεωµετρικά χαρακτηριστικά τοy πλοίου αυτoύ. ενώ οι υπόλοιπες δεξαµενές Νο 1. στο βύθισµα T=1. Φορτηγό πλοίο µε µήκος µεταξύ καθέτων LBP = 100m . δίδονται στον Πίνακα Α. ο συντελεστής LBP BT µέσης τοµής CM της µπάρτζας. Στο ίδιο βύθισµα T=1.8 ton / m3 ). και ποιό από τα βυθίσµατά της στην πλώρη ( TF ) ή στην πρύµνη ( TA ) θα είναι µεγαλύτερο ? ε) Σε µια άλλη κατάσταση φόρτωσης και οι δύο δεξαµενές πετρελαίου Νο 6 και Νο 3 είναι τελείως άδειες.4.4. Πόση θα είναι τότε η γωνία εγκάρσιας κλίσης φ που θα έχει η µπάρτζα. στην κατάσταση φόρτωσης που βρίσκεται. και η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας (z) δίδονται στόν Πίνακα Β. σε βύθισµα T=5.3. και ο ο συντελεστής ισάλου επιφανείας CWL της µπάρτζας. για το βύθισµα T=5. σε θαλασσινό νερό (ειδικό βάρος θαλασσινού νερού γ=1.5. Πόσο είναι το εγκάρσιο µετακεντρικό ύψος (GM) της µπάρτζας? Είναι στην κατάσταση αυτή ευσταθής ? δ) Σε µια άλλη κατάσταση φόρτωσης η δεξαµενή πετρελαίου Νο 6 είναι τελείως άδεια.8 είναι 100% γεµάτες µε πετρέλαιο (ειδικού βάρους γ DO = 0.5m. κοίλο D=8. Πόση είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης φ που θα έχει η µπάρτζα.5.5m.5m. ενώ οι υπόλοιπες δεξαµενές Νο 1.7.∇ .2. Η κατανοµή των επιµέρους οµάδων βαρών του πλοίου. και ποια θα είναι τότε τα βυθίσµατα της στην πλώρη ( TF ) και στην πρύµνη ( TA ) ? ΑΣΚΗΣΗ 5.2.8 είναι 100% γεµάτες µε πετρέλαιο (ειδικού βάρους γ DO = 0.025 ton / m3 ).5m.2m4. πλάτος Β=15m. 42 .5m.

5m.0 3. Πλήρωµα.2 5.1 0.3 4.2 41.7 0.5 3.0 5. ο συντελεστής ισάλου επιφανείας CWL = WL LBP BT LBP B (όπου AWL το εµβαδόν της ισάλου επιφανείας) και η θέση του κέντρου ισάλου επιφανείας (LCF). Βάρος άφορτου σκάφους ? 3.0 Στον ανωτέρω πίνακα z είναι η κατακόρυφη απόσταση του κέντρου βάρους της κάθε οµάδας από την τρόπιδα (BL). Νερό.6 3. από την θέση (α).1 77. A ∇ .3 3.3 3.0 77. Υγρό έρµα 500 0.4 3.1 5.1 64.0 2.1 3.0 1.5 4.5 3.4 3. Το container έχει βάρος w=70 43 .3 3. στην αριστερή πλευρά του πλοίου στο κατάστρωµα στον νοµέα 7 (όπως φαίνεται στο σχήµα).3 77. Ζητούνται α) Το βάρος του άφορτου σκάφους και η κατακόρυφη θέση του κέντρου βάρους του συνολικού βάρους του πλοίου (KG) από την τρόπιδα (BL). και το αποφορτώνει στην προβλήτα στην θέση (β) από την δεξιά πλευρά του πλοίου.6 4.5 Πίνακας Β Οµάδα βαρών Βάρος (ton) z (m) 1.0 16.5 10.0 5. Καύσιµα και λιπαντικά 300 1.2 1. β) Ο συντελεστής γάστρας CB = γ) Ο γερανός του πλοίου που βρίσκεται στην θέση του µέσου νοµέα µετακινεί ένα container διαστάσεων lxbxd=7m x 5m x 2m. Ωφέλιµο φορτίο 3000 5.1 6.3 7.1 52.0 2.8 22.5 6. εφόδια 100 8. στο βύθισµα T=5.4 7.5 0.5 6.5 4.5 7.5 65. αποσκευές 50 10.Πίνακας Α Νοµέας 0 (AP) 1/2 1 2 3 4 5 (µέσος νοµέας) 6 7 8 9 91/2 10 (FP) Ηµιπλάτος Ισάλου (m) Εµβαδόν εγκάρσιας τοµής ( m 2 ) Κατακόρυφη θέση κέντρου εγκάρσιας τοµής από BL (m) 0.0 3.0 32.

και c οι συντελεστές Simpson..75... c1 = c9 = 0. + c8 f8 + c9 f9 + c91 / 2 f9 1 / 2 + c10 f10 ) . µε ηµινοµείς (1/2 και 9 ½) στο πρυµναίο και πρωραίο άκρο. 3 στην περίπτωση που περιγράφουµε την γεωµετρία της γάστρας του πλοίου χρησιµοποιώντας σύστηµα 10 θεωρητικών νοµέων. οι οποίοι λαµβάνουν τις τιµές : c0 = c10 = 0.25. c2 = c4 = c6 = c8 = 2 .. Ποιά θα είναι η γωνία εγκάρσιας κλίσης που θα λάβει το πλοίο λίγο πρίν ο γερανός αφήσει το container στην προβλήτα? δ) Ποιά θα είναι τα νέα βυθίσµατα στην πλώρη (TF ) και στην πρύµνη (TA ) του πλοίου µετά την αποφόρτωση του container ? Υπόδειξη: Για την εκτίµηση διαµήκους ολοκληρώµατος συναρτήσεως f ( x ) (καθ'όλο το µήκος του πλοίου από την πρυµναία µέχρι την πρωραία κάθετο) µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ακόλουθος τροποποιηµένος κανόνας του Simpson: ∫ x=L x =0 f ( x )dx = 2s ( c0 f0 + c1 / 2 f1 / 2 + c1 f1 + c2 f2 + . Στον ανωτέρω τύπο s είναι η ισαπόσταση θεωρητικών νοµέων. 44 .ton.. c1 / 2 = c9 1 / 2 = 1. Το βελόνι του γερανού έχει µήκος ΟΑ=25m και όταν αποφορτώνει το container σχηµατίζει γωνία 45ο µε το κατάστρωµα του πλοίου.. c3 = c5 = c7 = 1 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful