1

PARLAMENT DE CATALUNYA

I 2? 8CT, ai7
iO'.M) 4 ' ENTRADANÚM.....?.ZÚÍ:2
Ref.: 255LCD27101 700003 ~|NT. /11

f&s ooooqfif
A LA MESA DEL PARLAMENT

Lluís M. Corominas i Díaz, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, ¡Mar­
ta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e
Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular -
Crida Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la
Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent, d'acord amb el que establei­
xen els articles 1 51 i 1 52 del Reglament del Parlament, presenten les següents
propostes de resolució subsegüents al Debat general sobre l'aplicació de
l'article 155 de la Constitució espanyola a Catalunya i els seus possibles efec­
tes (tram. 255-00004/1 1).

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució 1
Declaració dels representants de Catalunya

Els diputats del Grup Parlamentari de Junts pe! Sí i la CUP-Crida
Constituent van signar el proppassat 10 d'octubre al Parlament de
Catalunya la següent:

DECLARACIÓ DELS REPRESENTANTS DE CATALUNYA

Al poble de Catalunya i a tots els pobles del món.

La justícia i els drets humans individuals i col·lectius intrínsecs, fonaments
irrenunciables que donen sentit a la legitimitat històrica i a la tradició
Jurídica i institucional de Catalunya, són la base de la constitució de la
República catalana.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
2 7 OCI. I
PARLAMENT DE CATALUNYA I
ENTRADA NÚM. ...1203%
N.T

La nació catalana, la seva llengua i la seva cultura tenen mil anys
d'història. Durant segles, Catalunya s'ha dotat i ha gaudit d'institucions
pròpies que han exercit l'autogovern amb plenitud, amb la Generalitat
com a màxima expressió dels drets històrics de Catalunya. El
parlamentarisme ha estat, durant els períodes de llibertat, la columna
sobre la qual s'han sustentat aquestes institucions, s'ha canalitzat a través
de les Corts Catalanes i i ha cristal·litzat en les Constitucions de Catalunya.

Catalunya restaura avui la seva plena sobirania, perduda i llargament
anhelada, després de dècades d'intentar, honestament i Ileialment, la
convivència institucional amb els pobles de la península ibèrica.

Des de l'aprovació de la Constitució espanyola de 1978, la política catalana
ha tingut un paper clau amb una actitud exemplar, lleial i democràtica
envers Espanya, i amb un profund sentit d'Estat.

L'estat espanyol ha respost a aquesta lleialtat amb la denegació del
reconeixement de Catalunya com a nació; i ha concedit una autonomia
limitada, més administrativa que política i en procés de recentralització;
un tractament econòmic profundament injust i una discriminació
lingüística i cultural.

L'Estatut d'Autonomia, aprovat pel Parlament i el Congrés, i referendat
per la ciutadania catalana, havia de ser el nou marc estable i durador de
relació bilateral entre Catalunya i Espanya. Però va ser un acord polític
trencat per la sentència del Tribunal Constitucional i que fa emergir noves
reclamacions ciutadanes.

Recollint les demandes d'una gran majoria de ciutadans de Catalunya, el
Parlament, el Govern i la societat civil han demanat repetidament acordar
la celebració d'un referèndum d'autodeterminació.

Davant la constatació que les institucions de l'Estat han rebutjat tota
negociació, han violentat el principi de democràcia i autonomia, i han
ignorat els mecanismes legals disponibles a la Constitució, la Generalitat
de Catalunya ha convocat un referèndum per a l'exercici del dret a
l'autodeterminació reconegut en el dret internacional.

L'organització i celebració del referèndum ha comportat la suspensió de
l'autogovern de Catalunya i l'aplicació de facto de l'estat d'excepció.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
2
j REGISTRE GENERAL

PARLAMENT DE CATALUNYA ENTRADA
N.T

La brutal operació policial de caire i estil militar orquestrada per l'estat
espanyol contra ciutadans catalans ha vulnerat, en moltes i repetides
ocasions, les seves llibertats civils i polítiques i els principis dels Drets
Humans, i ha contravingui els acords internacionals signats i ratificats per
r Estat espanyol.

Milers de persones, entre les quals hi ha centenars de càrrecs electes i
institucionals i professionals vinculats al sector de la comunicació,
l'administració i la societat civil, han estat investigades, detingudes,
querellades, interrogades i amenaçades amb dures penes de presó.

Les institucions espanyoles, que haurien de romandre neutrals, protegir
els drets fonamentals i arbitrar davant del conflicte polític, han esdevingut
part i instrument d'aquests atacs i han deixat indefensa la ciutadania de
Catalunya.

Malgrat la violència i la repressió per intentar impedir la celebració d'un
procés democràtic i pacífic, els ciutadans de Catalunya han votat
majoritàriament a favor de la constitució de la República catalana.

La constitució de la República catalana es fonamenta en la necessitat de
protegir la llibertat, la seguretat i la convivència de tots els ciutadans de
Catalunya i d'avançar cap a un Estat de dret i una democràcia de més
qualitat, i respon a l'impediment per part de l'estat espanyol de fer efectiu
el dret a l'autodeterminació dels pobles.

El poble de Catalunya és amant del dret, i el respecte a la llei és i serà una
de les pedres angulars de la República. L'estat català acatarà i farà complir
legalment totes les disposicions que conformen aquesta declaració i
garanteix que la seguretat jurídica i el manteniment dels acords subscrits
formarà part de l'esperit fundacional de la República catalana.

La constitució de la República és una mà estesa al diàleg. Fent honor a la
tradició catalana del pacte, mantenim el nostre compromís amb l'acord
com a forma de resoldre els conflictes polítics. Alhora, reafirmem la nostra
fraternitat i solidaritat amb la resta de

pobles del món i, en especial, amb aquells amb qui compartim llengua i
cultura i la regió euromediterrània en defensa de les llibertats individuals i
col·lectives.

Model: 255 PropQstes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
3
PARLAMENT DE CATALUNYA 2 7 Kï. 2017 ,
i
ENTRADA NÚM. ...3.2012...

L N."
La República catalana és una oportunitat per corregir els actuals dèficits
democràtics i socials i bastir una societat més pròspera, més justa, més
segura, més sostenible i més solidària.

En virtut de tot el que s'acaba d'exposar, nosaltres, representants
democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret
d'autodeterminació, i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de
Catalunya,

CONSTITUÏM la República catalana, com a Estat independent i sobirà, de
dret, democràtic i social.

DISPOSEM l'entrada en vigor de la Llei de transitorietat jurídica i
fundacional de la República.

INICIEM el procés constituent, democràtic, de base ciutadana, transversal,
participatiu i vinculant.

AFIRMEM la voluntat d'obrir negociacions amb l'estat espanyol, sense
condicionants previs, adreçades a establir un règim de col·laboració en
benefici de les dues parts. Les negociacions hauran de ser,
necessàriament, en peu d'igualtat.

POSEM EN CONEIXEMENT de la comunitat internacional i les autoritats de
la Unió Europea la constitució de la República catalana i la proposta de
negociacions amb l'estat espanyol.

INSTEM a la comunitat internacional i les autoritats de la Unió Europea a
intervenir per aturar la violació de drets civils i polítics en curs, i a fer el
seguiment del procés negociador amb l'Estat espanyol i ser-ne testimonis.

MANIFESTEM la voluntat de construcció d'un projecte europeu que reforci
els drets socials i democràtics de la ciutadania, així com el compromís de
continuar aplicant, sense solució de continuïtat i de manera unilateral, les
normes de l'ordenament jurídic de la Unió Europea i les de l'ordenament
de l'estat espanyol i de l'autonòmic català que transposen aquesta
normativa.

AFIRMEM que Catalunya té la voluntat inequívoca d'integrar-se tan
ràpidament com sigui possible a la comunitat internacional. El nou Estat es
compromet a respectar les

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
4
I PAnl/.,'T\T S ¿ c r t a rI a {
I DE CATAi U

YÁ General {
' MEatSTRK GENERAL ¡

PARLAMENT DE CATALUNYA 2 7 ÜCT. 2017 I
ENTRWANÚM |
I N.T ./II I
obligacions internacionals que s'apliquen actualment en el seu territori i a
continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne
d'Espanya.

APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la
República catalana com Estat independent i sobirà.

INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per
fer possible la plena efectivitat d'aquesta Declaració d'independència i de
les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la
República.

FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República
catalana a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un
Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.

ASSUMIM el mandat del poble de Catalunya expressat en el Referèndum
d'Autodeterminació de I'l d'octubre i declarem que Catalunya esdevé un
estat independent en forma de República.

PROPOSTA DE RESOLUCIO

El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a l'acord del Consell de
Ministres de l'Estat espanyol proposant al Senat de l'Estat Espanyol les
mesures per a concretar el que disposa l'article 155 de la Constitució
Espanyola. Les mesures proposades, al marge del propi estament jurídic
actual, suposen l'eliminació de l'autogovern de Catalunya. Alhora situen al
Govern de l'Estat espanyol com a substitut del Govern de la Generalitat i
censor del Parlament de Catalunya, una mesura que no tan sols no es pot
acceptar sinó que és un atac a la democràcia sense precedents en els
darrers 40 anys.

Hem ofert negociació i diàleg i ens han contestat amb l'article 155 de la
Constitució i l'eliminació de l'autogovern: la resposta ha estat d'una
contundència política similar a l'ús de la força del dia 1d'octubre.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
5
1
PARLAMENT DE CATALUNYA
I'
j 2 7ÜlL

I ENTRADA NÚM
I N.T....
El Parlament acorda, instar el Govern a dictar totes les resolucions
necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i
fundacional de la República i en especial:

• A promulgar els Decrets necessaris, dotant personal i materialment
els serveis administratius presos per a l'expedició a la ciutadania
dels documents acreditatius de la nacional catalana.

• A establir la regulació del procediment per a l'adquisició de la naci­
onalitat catalana, per raó dels supòsits previstos en l'article 8 i la
disposició final segona.

• A impulsar la subscripció d'un tractat de doble nacionalitat amb el
govern del regne d'Espanya, de conformitat amb l'article 9.

• A dictar, de conformitat amb l'article 12.1, les disposicions necessà­
ries per a l'adaptació, modificació, i inaplicació del dret local, auto­
nòmic i estatal vigent abans de l'entrada en vigor de la Llei de tran­
sitorietat jurídica i fundacional de la República.

• A dictar, amb fonament a allò que disposa l'article 12.3 els Decrets
precisos per a la recuperació i eficàcia de les normes anteriors a la
successió d'ordenaments jurídics, anul·lades o suspeses per motius
competencials pel Tribunal Constitucional i per la resta de tribunals,
parant especial atenció a totes aquelles reguladores d'impostos i al­
tres figures impositives, així com aquelles que desenvolupen eines
per a la lluita contra la pobresa i la desigualtat social.

• A promoure, davant tots els estats i institucions el reconeixement
de la República Catalana.

• A establir pel procediment corresponent i de conformitat amb allò
que disposa l'article 15, la relació de tractats internacionals que ha-

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
6
PARLAMENT DE CATALUNYA ^

gin de mantenir la seva vigència, aixíoom la d'aquells que hagio de
resultar inaplicats.

A establir, d'acord amb l'article 17, el règim d'integració, a
l'Administració de la Generalitatde Catalunya, llevatde renúncia
expressa dels mateixos; de tots aquells funcionaris, personal de
l'estat espanyol, quefins a la data prestaven els seus serveisa
l'administració general de Catalunya, a l'administració local de
Catalunya, les universitats catalanes, l'administració de justicia,
l'administració institucional de l'estat a Catalunya, o dels
funcionaris, personal de l'estat espanyol, de nacionalitat catalana,
que prestin els seus serveis fora de Catalunya.

^ A donar coneixement al Parlan^ent, de la relació de contractes,
convenis lacords objecte de subrogaclóperpartde la República
Catalana, d'acord amb allò que disposa l'article 19.

^ AImpulsarun acordambl'estatespanyol pera la Integració del
personallla subrogació deis contractes previstos en els apartats 1^1
^,deconformltatamballòquedlsposa l'article 20.

^ Aacordar tot allò que sigui precedent, aixícom adoptar les mesures
necessàries per a l'exercicl de l'autoritat fiscal, de la seguretat
social, duaneralcadastral d'acord amb allò que disposen els articles
80, 81, 82183, establint, sl és el cas, els períodes de traspàs entre
administracions necessaris peraun adequat servei públic.

^ Apromoure les actuaclonsimesures legislatives necessàries perala
creació d'un banc públic de desenvolupament al servei de
l'economia productiva.

^ Apromoure les actuaclonsimesures legislatives necessàries perala
creació del ^anc de Catalunya, amb les funcions de banc central, qui
ba de vetllar per l'estabilitat del sistema financer.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
7
^ Apromoure les actuacioosimesures legislatives
creació de la resta de les autoritats reguladores, aml^ les funcions
que els són inherents.

^ Aohrir un període de negociacions amh l'estat espanyol,segons allò
que disposa l'article 82, peradetern^inar,si és el cas,ien quin grau,
la successió de l'estat català n^itjançant un acord,en dretsiohliga^
cions de caràcter econòn^icifinancerassun^its pel regne d'Espanya.

^ Aelahorarun inventari del héns de titularitat de l'estat espanyol,
radicats al territori nacional de Catalunya, a fi de fer efectiva la suc
cessió en la seva titularitat per part de l'estat català, de conforn^itat
an^h allò que disposa l'article 20.

^ Aelahorar una proposta de repartiment d'actiusipassius entre el
regne d'Espanya i la repúl^lica de Catalunya, an^l^ fonament als
criteris internacionalment estandaritzats, ol^rint un període de
negociació entre els representants d'aml^dós estats, sotmetent
l'acord assolit, si és el cas,al'aprovació del Parlament de Catalunya

El Parlament ohreunainvestigacióperadeterminar les responsabilitats
del Govern de l'Estat Espanyol, les seves institucionsiòrgans dependents
en la comissió de delictes relacionats aml^ la vulneració de drets
fonamentals, individualsicol·lectius per evitar l'exercicidel dret de vot del
pohie de Catalunya el passatld'octuhre.

Aquesta Comissió d'investigació estarà conformada per diputats dels
grups parlamentaris i persones expertes de l'àmhit nacional i
internacional, de l'Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges i de
l'advocacia catalana i en representació de les entitats de defensa dels
dretshumans, procurant quehisiguin representadesles organitzacions
internacionals.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
8
1
PARLAMENT DE CATALUNYA
I
) DE CATAI
1

I 2?üCT.2m7 I
I ENTRADA NÚM I
l ^ ,!
Proposta de resolució 2
Procés constituent

El Parlament de Catalunya acorda:

Declarar l'inici i l'obertura del procés constituent.

Instar el govern de la Generalitat a:

a) Activar de manera immediata tots els recursos humans, públics i so­
cials així com mitjans materials al seu abast, per a fer efectiu el pro­
cés constituent democràtic, de base ciutadana, transversal, partici­
patiu i vinculant, que ha de culminar amb la redacció i aprovació de
la constitució de la República per part del Parlament constituït en
Assemblea Constituent que resulti de les eleccions constituents.

b) Constituir en el termini de quinze dies el Consell assessor del procés
constituent per tal d'assessorar en la fase deliberativa constituent
liderat per la societat civil organitzada.

c) Convocar, difondre i executar la fase decisòria del procés constitu­
ent, recollint les propostes sistematitzades al Fòrum Social Consti­
tuent, sotmetent-les a consulta ciutadana, que constituirà un man­
dat vinculant pel Parlament constituït en Assemblea Constituent
que resulti de les eleccions constituents.

d) Convocar eleccions constituents un cop culminades totes les fases
del procés constituent.

Encoratjar a tots els agents cívics i socials per a què en el termini d'un
mes, constitueixin la plataforma promotora del procés constituent o Pacte
nacional pel procés constituent.

Constituir, en el termini de quinze dies, la Comissió parlamentària de
seguiment del procés constituent, a fi d'emparar, que no interferir; la
tasca de la plataforma promotora, garantint el desplegament dels seus

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
9
PARLAMENT DE CATALUNYA { 2 ? [Cl 2017
{ 40
ENTRADA
N.T....
treballs així com el compliment del termini semestral legalment definit per
el seu desenvolupament i conclusions.

Encoratjar als ajuntaments a impulsar els debats constituents des de
l'àmbit local promovent la participació de la societat civil, facilitant els
recursos i espais propis necessaris pel desenvolupament correcte del
debat ciutadà.

Palau del Parlament, 27 d'octubre de 2017

Lluís M. Corominas lÉíaz Marta Rovira i Vergés
President del GE4S^ Portaveu del GP JS

Mireia Boya e Busquet Anna Gabriel i Sabaté
Presidenta del GP CUP-CC Portaveu del GP CUP-CC

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
10

YÁ General {
' MEatSTRK GENERAL ¡

PARLAMENT DE CATALUNYA 2 7 ÜCT. 2017 I
ENTRWANÚM |
I N.T ./II I
obligacions internacionals que s'apliquen actualment en el seu territori i a
continuar sent part dels tractats internacionals dels quals és part el Regne
d'Espanya.

APEL·LEM als Estats i a les organitzacions internacionals a reconèixer la
República catalana com Estat independent i sobirà.

INSTEM al Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per
fer possible la plena efectivitat d'aquesta Declaració d'independència i de
les previsions de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la
República.

FEM una crida a tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de la República
catalana a fer-nos dignes de la llibertat que ens hem donat i a construir un
Estat que tradueixi en acció i conducta les inspiracions col·lectives.

ASSUMIM el mandat del poble de Catalunya expressat en el Referèndum
d'Autodeterminació de I'l d'octubre i declarem que Catalunya esdevé un
estat independent en forma de República.

PROPOSTA DE RESOLUCIO

El Parlament de Catalunya expressa el seu rebuig a l'acord del Consell de
Ministres de l'Estat espanyol proposant al Senat de l'Estat Espanyol les
mesures per a concretar el que disposa l'article 155 de la Constitució
Espanyola. Les mesures proposades, al marge del propi estament jurídic
actual, suposen l'eliminació de l'autogovern de Catalunya. Alhora situen al
Govern de l'Estat espanyol com a substitut del Govern de la Generalitat i
censor del Parlament de Catalunya, una mesura que no tan sols no es pot
acceptar sinó que és un atac a la democràcia sense precedents en els
darrers 40 anys.

Hem ofert negociació i diàleg i ens han contestat amb l'article 155 de la
Constitució i l'eliminació de l'autogovern: la resposta ha estat d'una
contundència política similar a l'ús de la força del dia 1d'octubre.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
5
1
PARLAMENT DE CATALUNYA
I'
j 2 7ÜlL

I ENTRADA NÚM
I N.T....
El Parlament acorda, instar el Govern a dictar totes les resolucions
necessàries per al desenvolupament de la Llei de transitorietat jurídica i
fundacional de la República i en especial:

• A promulgar els Decrets necessaris, dotant personal i materialment
els serveis administratius presos per a l'expedició a la ciutadania
dels documents acreditatius de la nacional catalana.

• A establir la regulació del procediment per a l'adquisició de la naci­
onalitat catalana, per raó dels supòsits previstos en l'article 8 i la
disposició final segona.

• A impulsar la subscripció d'un tractat de doble nacionalitat amb el
govern del regne d'Espanya, de conformitat amb l'article 9.

• A dictar, de conformitat amb l'article 12.1, les disposicions necessà­
ries per a l'adaptació, modificació, i inaplicació del dret local, auto­
nòmic i estatal vigent abans de l'entrada en vigor de la Llei de tran­
sitorietat jurídica i fundacional de la República.

• A dictar, amb fonament a allò que disposa l'article 12.3 els Decrets
precisos per a la recuperació i eficàcia de les normes anteriors a la
successió d'ordenaments jurídics, anul·lades o suspeses per motius
competencials pel Tribunal Constitucional i per la resta de tribunals,
parant especial atenció a totes aquelles reguladores d'impostos i al­
tres figures impositives, així com aquelles que desenvolupen eines
per a la lluita contra la pobresa i la desigualtat social.

• A promoure, davant tots els estats i institucions el reconeixement
de la República Catalana.

• A establir pel procediment corresponent i de conformitat amb allò
que disposa l'article 15, la relació de tractats internacionals que ha-

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
6
PARLAMENT DE CATALUNYA ^

gin de mantenir la seva vigència, aixíoom la d'aquells que hagio de
resultar inaplicats.

A establir, d'acord amb l'article 17, el règim d'integració, a
l'Administració de la Generalitatde Catalunya, llevatde renúncia
expressa dels mateixos; de tots aquells funcionaris, personal de
l'estat espanyol, quefins a la data prestaven els seus serveisa
l'administració general de Catalunya, a l'administració local de
Catalunya, les universitats catalanes, l'administració de justicia,
l'administració institucional de l'estat a Catalunya, o dels
funcionaris, personal de l'estat espanyol, de nacionalitat catalana,
que prestin els seus serveis fora de Catalunya.

^ A donar coneixement al Parlan^ent, de la relació de contractes,
convenis lacords objecte de subrogaclóperpartde la República
Catalana, d'acord amb allò que disposa l'article 19.

^ AImpulsarun acordambl'estatespanyol pera la Integració del
personallla subrogació deis contractes previstos en els apartats 1^1
^,deconformltatamballòquedlsposa l'article 20.

^ Aacordar tot allò que sigui precedent, aixícom adoptar les mesures
necessàries per a l'exercicl de l'autoritat fiscal, de la seguretat
social, duaneralcadastral d'acord amb allò que disposen els articles
80, 81, 82183, establint, sl és el cas, els períodes de traspàs entre
administracions necessaris peraun adequat servei públic.

^ Apromoure les actuaclonsimesures legislatives necessàries perala
creació d'un banc públic de desenvolupament al servei de
l'economia productiva.

^ Apromoure les actuaclonsimesures legislatives necessàries perala
creació del ^anc de Catalunya, amb les funcions de banc central, qui
ba de vetllar per l'estabilitat del sistema financer.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
7
^ Apromoure les actuacioosimesures legislatives
creació de la resta de les autoritats reguladores, aml^ les funcions
que els són inherents.

^ Aohrir un període de negociacions amh l'estat espanyol,segons allò
que disposa l'article 82, peradetern^inar,si és el cas,ien quin grau,
la successió de l'estat català n^itjançant un acord,en dretsiohliga^
cions de caràcter econòn^icifinancerassun^its pel regne d'Espanya.

^ Aelahorarun inventari del héns de titularitat de l'estat espanyol,
radicats al territori nacional de Catalunya, a fi de fer efectiva la suc
cessió en la seva titularitat per part de l'estat català, de conforn^itat
an^h allò que disposa l'article 20.

^ Aelahorar una proposta de repartiment d'actiusipassius entre el
regne d'Espanya i la repúl^lica de Catalunya, an^l^ fonament als
criteris internacionalment estandaritzats, ol^rint un període de
negociació entre els representants d'aml^dós estats, sotmetent
l'acord assolit, si és el cas,al'aprovació del Parlament de Catalunya

El Parlament ohreunainvestigacióperadeterminar les responsabilitats
del Govern de l'Estat Espanyol, les seves institucionsiòrgans dependents
en la comissió de delictes relacionats aml^ la vulneració de drets
fonamentals, individualsicol·lectius per evitar l'exercicidel dret de vot del
pohie de Catalunya el passatld'octuhre.

Aquesta Comissió d'investigació estarà conformada per diputats dels
grups parlamentaris i persones expertes de l'àmhit nacional i
internacional, de l'Oficina Antifrau, de la Sindicatura de Greuges i de
l'advocacia catalana i en representació de les entitats de defensa dels
dretshumans, procurant quehisiguin representadesles organitzacions
internacionals.

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
8
1
PARLAMENT DE CATALUNYA
I
) DE CATAI
1

I 2?üCT.2m7 I
I ENTRADA NÚM I
l ^ ,!
Proposta de resolució 2
Procés constituent

El Parlament de Catalunya acorda:

Declarar l'inici i l'obertura del procés constituent.

Instar el govern de la Generalitat a:

a) Activar de manera immediata tots els recursos humans, públics i so­
cials així com mitjans materials al seu abast, per a fer efectiu el pro­
cés constituent democràtic, de base ciutadana, transversal, partici­
patiu i vinculant, que ha de culminar amb la redacció i aprovació de
la constitució de la República per part del Parlament constituït en
Assemblea Constituent que resulti de les eleccions constituents.

b) Constituir en el termini de quinze dies el Consell assessor del procés
constituent per tal d'assessorar en la fase deliberativa constituent
liderat per la societat civil organitzada.

c) Convocar, difondre i executar la fase decisòria del procés constitu­
ent, recollint les propostes sistematitzades al Fòrum Social Consti­
tuent, sotmetent-les a consulta ciutadana, que constituirà un man­
dat vinculant pel Parlament constituït en Assemblea Constituent
que resulti de les eleccions constituents.

d) Convocar eleccions constituents un cop culminades totes les fases
del procés constituent.

Encoratjar a tots els agents cívics i socials per a què en el termini d'un
mes, constitueixin la plataforma promotora del procés constituent o Pacte
nacional pel procés constituent.

Constituir, en el termini de quinze dies, la Comissió parlamentària de
seguiment del procés constituent, a fi d'emparar, que no interferir; la
tasca de la plataforma promotora, garantint el desplegament dels seus

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
9
PARLAMENT DE CATALUNYA { 2 ? [Cl 2017
{ 40
ENTRADA
N.T....
treballs així com el compliment del termini semestral legalment definit per
el seu desenvolupament i conclusions.

Encoratjar als ajuntaments a impulsar els debats constituents des de
l'àmbit local promovent la participació de la societat civil, facilitant els
recursos i espais propis necessaris pel desenvolupament correcte del
debat ciutadà.

Palau del Parlament, 27 d'octubre de 2017

Lluís M. Corominas lÉíaz Marta Rovira i Vergés
President del GE4S^ Portaveu del GP JS

Mireia Boya e Busquet Anna Gabriel i Sabaté
Presidenta del GP CUP-CC Portaveu del GP CUP-CC

Model: 255 Propostes de resolució subsegüents al debat general en el Ple
10

","doc_promotions_enabled":false,"static_promo_banner_cta_url":"https://www.scribd.com/"},"eligible_for_exclusive_trial_roadblock":false,"eligible_for_seo_roadblock":false,"exclusive_free_trial_roadblock_props_path":"/doc-page/exclusive-free-trial-props/362839010","flashes":[],"footer_props":{"urls":{"about":"/about","press":"/press","blog":"http://literally.scribd.com/","careers":"/careers","contact":"/contact","plans_landing":"/subscribe","referrals":"/referrals?source=footer","giftcards":"/giftcards","faq":"/faq","accessibility":"/accessibility-policy","faq_paths":{"accounts":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246346","announcements":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246066","copyright":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246086","downloading":"https://support.scribd.com/hc/articles/210135046","publishing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","reading":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246406","selling":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246326","store":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","status":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/360001202872","terms":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246126","writing":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246366","adchoices":"https://support.scribd.com/hc/articles/210129366","paid_features":"https://support.scribd.com/hc/sections/202246306","failed_uploads":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210134586-Troubleshooting-uploads-and-conversions","copyright_infringement":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210128946-DMCA-copyright-infringement-takedown-notification-policy","end_user_license":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129486","terms_of_use":"https://support.scribd.com/hc/en-us/articles/210129326-General-Terms-of-Use"},"publishers":"/publishers","static_terms":"/terms","static_privacy":"/privacy","copyright":"/copyright","ios_app":"https://itunes.apple.com/us/app/scribd-worlds-largest-online/id542557212?mt=8&uo=4&at=11lGEE","android_app":"https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scribd.app.reader0&hl=en","books":"/books","sitemap":"/directory"}},"global_nav_props":{"header_props":{"logo_src":"/images/landing/home2_landing/scribd_logo_horiz_small.svg","root_url":"https://www.scribd.com/","search_term":"","small_logo_src":"/images/logos/scribd_s_logo.png","uploads_url":"/upload-document","search_props":{"redirect_to_app":true,"search_url":"/search","query":"","search_page":false}},"user_menu_props":null,"sidebar_props":{"urls":{"bestsellers":"https://www.scribd.com/bestsellers","home":"https://www.scribd.com/","saved":"/saved","subscribe":"/archive/pmp_checkout?doc=362839010&metadata=%7B%22context%22%3A%22pmp%22%2C%22action%22%3A%22start_trial%22%2C%22logged_in%22%3Afalse%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D","top_charts":"/bestsellers","upload":"https://www.scribd.com/upload-document"},"categories":{"book":{"icon":"icon-ic_book","icon_filled":"icon-ic_book_fill","url":"https://www.scribd.com/books","name":"Books","type":"book"},"news":{"icon":"icon-ic_articles","icon_filled":"icon-ic_articles_fill","url":"https://www.scribd.com/news","name":"News","type":"news"},"audiobook":{"icon":"icon-ic_audiobook","icon_filled":"icon-ic_audiobook_fill","url":"https://www.scribd.com/audiobooks","name":"Audiobooks","type":"audiobook"},"magazine":{"icon":"icon-ic_magazine","icon_filled":"icon-ic_magazine_fill","url":"https://www.scribd.com/magazines","name":"Magazines","type":"magazine"},"document":{"icon":"icon-ic_document","icon_filled":"icon-ic_document_fill","url":"https://www.scribd.com/docs","name":"Documents","type":"document"},"sheet_music":{"icon":"icon-ic_songbook","icon_filled":"icon-ic_songbook_fill","url":"https://www.scribd.com/sheetmusic","name":"Sheet Music","type":"sheet_music"},"summary":{"icon":"icon-ic_globalnav_snapshot","icon_filled":"icon-ic_globalnav_snapshot_fill","url":"https://www.scribd.com/snapshots","name":"Snapshots","type":"summary"}},"nav_categories":["mixed","book","audiobook","magazine","document","sheet_music"],"selected_content_type":"mixed","username":"","search_overlay_props":{"search_input_props":{"focused":false,"keep_suggestions_on_blur":false}}}},"recommenders":{"related_titles_recommender":{"ids":[362199834,362667567,360088520,361763728,363987619,363312779,360870813,362695193,361705266,361705016,361239901,352887452,357411302,362842910,362201802,363309790,363409896,361716150,373287822,360703595,361720979,361232754,361476795,362203071,361324654,357411349,363309603,362222074,363309716,362844060,383342251,382541712,388592763,386824279,387485185,383729708,386731130,381529430,385383199,383120857,386193151,385575726,386960613,388997848,376712857,373408849,370598621,376716693,370264628,374549091,378588289,378104904,374624980,376215075,381528260,378113220,381525047,378947290],"title_link":null,"title":null,"track_opts":{"compilation_id":"WqQJQ3Ip/meDplOoQBDimrhYaUs=","module_id":"nqV77fkzAvkEJ4TqMHkLJSobSAg=","widget_name":"right sidebar","track_id":"flattened_recommender"}},"footer_recommenders":{"recommenders":[{"ids":[362199834,362667567,360088520,361763728,363987619,363312779,360870813,362695193,361705266,361705016,361239901,352887452,357411302,362842910,362201802,363309790,363409896,361716150,373287822,360703595,361720979,361232754,361476795,362203071,361324654,357411349,363309603,362222074,363309716,362844060],"title_link":null,"title":"Documents Similar To Propuesta de independencia de JxS.","track_opts":{"compilation_id":"WqQJQ3Ip/meDplOoQBDimrhYaUs=","module_id":"XT2YikgIPEvhFYsVttDecVUCrTw=","widget_name":"document_carousel"}},{"ids":[383342251,382541712,388592763,386824279,387485185,383729708,386731130,381529430,385383199,383120857,386193151,385575726,386960613,388997848,376712857,373408849,370598621,376716693,370264628,374549091,378588289,378104904,374624980,376215075,381528260,378113220,381525047,378947290],"title_link":null,"title":"More From Fernando Hernandez","track_opts":{"compilation_id":"WqQJQ3Ip/meDplOoQBDimrhYaUs=","module_id":"NI2FnAk+mPDi8czx+Bs0VSqjaB0=","widget_name":"document_carousel"}}]},"seo_new_docs_recommenders":{"recommenders":[]},"documents":{"352887452":{"type":"document","id":352887452,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/352887452/149x198/849ff15e7b/1504855393?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/352887452/298x396/27d9e9ada8/1504855393?v=1","title":"Llei Del Referendum","short_title":"Llei Del Referendum","author":"El Nacional","tracking":{"object_type":"document","object_id":352887452,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oYaMIJqzyqROnY6eYRT/dpGTT/4="},"url":"https://www.scribd.com/document/352887452/Llei-Del-Referendum","top_badge":null},"357411302":{"type":"document","id":357411302,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357411302/149x198/36d40f8ccf/1504828728?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357411302/298x396/90a51a209d/1504828728?v=1","title":"Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República","short_title":"Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República","author":"Oriol","tracking":{"object_type":"document","object_id":357411302,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YEG6w/N5HAfNZna6NxQBa6ObFdE="},"url":"https://www.scribd.com/document/357411302/Llei-de-transitorietat-juridica-i-fundacional-de-la-Republica","top_badge":null},"357411349":{"type":"document","id":357411349,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357411349/149x198/334004f7df/1505134894?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/357411349/298x396/e4f551dedd/1505134894?v=1","title":"Proposició de Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de La República","short_title":"Proposició de Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de La República","author":"Jordi Palmer","tracking":{"object_type":"document","object_id":357411349,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"YhXdgnU0ena0kMvJlkEHdXNWV/A="},"url":"https://www.scribd.com/document/357411349/Proposicio-de-Llei-de-Transitorietat-Juridica-i-Fundacional-de-La-Republica","top_badge":null},"360088520":{"type":"document","id":360088520,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360088520/149x198/965e368760/1507073747?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360088520/298x396/018c537b83/1507073747?v=1","title":"Instruccions pel dia 1 d'octubre","short_title":"Instruccions pel dia 1 d'octubre","author":"Oriol","tracking":{"object_type":"document","object_id":360088520,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"vjjdl2YDuFSALRIGMWxHyCiiLz0="},"url":"https://www.scribd.com/document/360088520/Instruccions-pel-dia-1-d-octubre","top_badge":null},"360703595":{"type":"document","id":360703595,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360703595/149x198/894887eeae/1507148091?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/360703595/298x396/6c926c2295/1507148091?v=1","title":"Discurso Integro Puigdemont","short_title":"Discurso Integro Puigdemont","author":"Vozpopuli","tracking":{"object_type":"document","object_id":360703595,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3KUn5gjHamRRW0QWqT6JcnEQlUQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/360703595/Discurso-Integro-Puigdemont","top_badge":null},"360870813":{"type":"document","id":360870813,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360870813/149x198/18cec4543a/1507307143?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/360870813/298x396/96ca9941a9/1507307143?v=1","title":"Resultats definitius del referèndum","short_title":"Resultats definitius del referèndum","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":360870813,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"5xtYxRvyJx96DAXnthqZfMSYCtI="},"url":"https://www.scribd.com/document/360870813/Resultats-definitius-del-refere-ndum","top_badge":null},"361232754":{"type":"document","id":361232754,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361232754/149x198/aeeb616019/1507661722?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361232754/298x396/c1f7e0b946/1507661722?v=1","title":"Comparecencia del president Puigdemont ante el pleno del Parlament","short_title":"Comparecencia del president Puigdemont ante el pleno del Parlament","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":361232754,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"QH/fRL94fXQQ+uVlPYQF95pkO9o="},"url":"https://www.scribd.com/document/361232754/Comparecencia-del-president-Puigdemont-ante-el-pleno-del-Parlament","top_badge":null},"361239901":{"type":"document","id":361239901,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361239901/149x198/9965ea2063/1510658931?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361239901/298x396/03b9aa6680/1510658931?v=1","title":"Declaració Independència","short_title":"Declaració Independència","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":361239901,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MbF0rHMfQQZV2+Q35AWsAUbpig4="},"url":"https://www.scribd.com/document/361239901/Declaracio-Independe-ncia","top_badge":null},"361324654":{"type":"document","id":361324654,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361324654/149x198/04f962ac9e/1507742371?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361324654/298x396/669993dc30/1507742371?v=1","title":"Requerimiento del Gobierno a la Generalitat en alpicación del artículo 155","short_title":"Requerimiento del Gobierno a la Generalitat en alpicación del artículo 155","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":361324654,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"dkvV1yH/4peH+5nUKHC4pgheSVk="},"url":"https://www.scribd.com/document/361324654/Requerimiento-del-Gobierno-a-la-Generalitat-en-alpicacion-del-articulo-155","top_badge":null},"361476795":{"type":"document","id":361476795,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361476795/149x198/4f84e66c49/1507889213?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361476795/298x396/92239c23d6/1507889213?v=1","title":"Carta de la CUP dirigida a Puigdemont antes de contestar el requerimiento de Rajoy","short_title":"Carta de la CUP dirigida a Puigdemont antes de contestar el requerimiento de Rajoy","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":361476795,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fwu+/zORND4t512Zd5OaTGJtp+g="},"url":"https://www.scribd.com/document/361476795/Carta-de-la-CUP-dirigida-a-Puigdemont-antes-de-contestar-el-requerimiento-de-Rajoy","top_badge":null},"361705016":{"type":"document","id":361705016,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361705016/149x198/f5207eef55/1508136391?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361705016/298x396/ded84dff38/1508136391?v=1","title":"La carta de Puigdemont per respondre al requeriment de Rajoy","short_title":"La carta de Puigdemont per respondre al requeriment de Rajoy","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":361705016,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"cGGHFEiLFL0oRHorcCHCqUliOGQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/361705016/La-carta-de-Puigdemont-per-respondre-al-requeriment-de-Rajoy","top_badge":null},"361705266":{"type":"document","id":361705266,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361705266/149x198/4648996a2b/1508148679?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361705266/298x396/fa2c387555/1508148679?v=1","title":"1508133297552","short_title":"1508133297552","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":361705266,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"G4l1XbWANxTX1qNCjoJuZJL86f4="},"url":"https://www.scribd.com/document/361705266/1508133297552","top_badge":null},"361716150":{"type":"document","id":361716150,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361716150/149x198/a1184ff43f/1508148757?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361716150/298x396/9f5a08ff3c/1508148757?v=1","title":"Carta de respuesta de Rajoy a la réplica de Puigdemont","short_title":"Carta de respuesta de Rajoy a la réplica de Puigdemont","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":361716150,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fdZ15Zjfe21jiGk6oQO5FicPMEQ="},"url":"https://www.scribd.com/document/361716150/Carta-de-respuesta-de-Rajoy-a-la-replica-de-Puigdemont","top_badge":null},"361720979":{"type":"document","id":361720979,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361720979/149x198/1523fc79ce/1508173955?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361720979/298x396/55dacc94e8/1508173955?v=1","title":"Carta de resposta de Rajoy a Puigdemont","short_title":"Carta de resposta de Rajoy a Puigdemont","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":361720979,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MJmISX5LN2lGxzxMHowroP5c76g="},"url":"https://www.scribd.com/document/361720979/Carta-de-resposta-de-Rajoy-a-Puigdemont","top_badge":null},"361763728":{"type":"document","id":361763728,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/361763728/149x198/49748c1faf/1508186455?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/361763728/298x396/ac85e7d552/1508186455?v=1","title":"Interlocutòria de Presó Provisional, Comunicada i Sense Fiança Per a Sànchez i Cuixart","short_title":"Interlocutòria de Presó Provisional, Comunicada i Sense Fiança Per a Sànchez i Cuixart","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":361763728,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"N6GNnsllZNQXzat89Kb2Lba0FFs="},"url":"https://www.scribd.com/document/361763728/Interlocutoria-de-Preso-Provisional-Comunicada-i-Sense-Fianca-Per-a-Sanchez-i-Cuixart","top_badge":null},"362199834":{"type":"document","id":362199834,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362199834/149x198/8ae5ca2c56/1508591702?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362199834/298x396/78f0b72019/1508591702?v=1","title":"ACM 17-10-21 02A9-20174201 (1)","short_title":"ACM 17-10-21 02A9-20174201 (1)","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":362199834,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"xSSib5s6S3xsq1I6ti+d5LPSMyM="},"url":"https://www.scribd.com/document/362199834/ACM-17-10-21-02A9-20174201-1","top_badge":null},"362201802":{"type":"document","id":362201802,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362201802/149x198/82c22ba524/1509113807?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362201802/298x396/12b22c978a/1509113807?v=1","title":"Documento de medidas del artículo 155 que Rajoy lleva al Senado ","short_title":"Documento de medidas del artículo 155 que Rajoy lleva al Senado ","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":362201802,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"ljxIC81Je3rWWrQn/Aokzcs1lSo="},"url":"https://www.scribd.com/document/362201802/Documento-de-medidas-del-articulo-155-que-Rajoy-lleva-al-Senado","top_badge":null},"362203071":{"type":"document","id":362203071,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362203071/149x198/a0bbd6c8f7/1508605084?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362203071/298x396/f6a4a8ccb9/1508605084?v=1","title":"Mesures de l'article 155","short_title":"Mesures de l'article 155","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":362203071,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"3fkVLYm/98lhLyBpt8ORxbf8lMU="},"url":"https://www.scribd.com/document/362203071/Mesures-de-l-article-155","top_badge":null},"362222074":{"type":"document","id":362222074,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362222074/149x198/fe3e8cbc7a/1508615273?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362222074/298x396/fb9bb70a58/1508615273?v=1","title":"Discurs institucional de Puigdemont","short_title":"Discurs institucional de Puigdemont","author":"Oriol","tracking":{"object_type":"document","object_id":362222074,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"b0664mHFphgxhoT9d6vmwVEMEXw="},"url":"https://www.scribd.com/document/362222074/Discurs-institucional-de-Puigdemont","top_badge":null},"362667567":{"type":"document","id":362667567,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362667567/149x198/5041af3859/1509009820?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362667567/298x396/025b10cb76/1509009820?v=1","title":"Al·legacions de la Generalitat a l'aplicació del 155","short_title":"Al·legacions de la Generalitat a l'aplicació del 155","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":362667567,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"6jbenCfOVhiSsZj+08Y/mNtmpyw="},"url":"https://www.scribd.com/document/362667567/Al-legacions-de-la-Generalitat-a-l-aplicacio-del-155","top_badge":null},"362695193":{"type":"document","id":362695193,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362695193/149x198/40955b5008/1509033948?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362695193/298x396/6cdae36bf3/1509033948?v=1","title":"President Puigdemont: \"Correspon al Parlament procedir sobre l'aplicació contra Catalunya de l'article 155\"","short_title":"President Puigdemont","author":"Público.es","tracking":{"object_type":"document","object_id":362695193,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CFJfbiqPvXhjMhRKQmfS54L0vNY="},"url":"https://www.scribd.com/document/362695193/President-Puigdemont-Correspon-al-Parlament-procedir-sobre-l-aplicacio-contra-Catalunya-de-l-article-155","top_badge":null},"362842910":{"type":"document","id":362842910,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362842910/149x198/0dbde4ead7/1509568304?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362842910/298x396/cbd2a679ea/1509568304?v=1","title":"Declaració institucional de Carles Puigdemont","short_title":"Declaració institucional de Carles Puigdemont","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":362842910,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"9FcyR50eex6jsA5EegukCa3gYtU="},"url":"https://www.scribd.com/document/362842910/Declaracio-institucional-de-Carles-Puigdemont","top_badge":null},"362844060":{"type":"document","id":362844060,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/362844060/149x198/3bf791dc14/1509197953?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/362844060/298x396/13847b8b90/1509197953?v=1","title":"La carta de despedida del mayor Trapero","short_title":"La carta de despedida del mayor Trapero","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":362844060,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CqCBMeFDdaclw3eugRLC4m+fbAw="},"url":"https://www.scribd.com/document/362844060/La-carta-de-despedida-del-mayor-Trapero","top_badge":null},"363309603":{"type":"document","id":363309603,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363309603/149x198/32fd617e38/1509642265?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363309603/298x396/821b5b86fc/1509642265?v=1","title":"Interlocutòria que envia a presó Oriol Junqueras i els consellers","short_title":"Interlocutòria que envia a presó Oriol Junqueras i els consellers","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":363309603,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"CON4aO03cutCrj5PRcASYIvTStY="},"url":"https://www.scribd.com/document/363309603/Interlocutoria-que-envia-a-preso-Oriol-Junqueras-i-els-consellers","top_badge":null},"363309716":{"type":"document","id":363309716,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363309716/149x198/aaafa456d4/1509656993?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363309716/298x396/83002260f1/1509656993?v=1","title":"Auto de la juez Lamela sobre el ingreso en la cárcel de los consellers cesados","short_title":"Auto de la juez Lamela sobre el ingreso en la cárcel de los consellers cesados","author":"La Vanguardia","tracking":{"object_type":"document","object_id":363309716,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"yZacwZpAbO//O2EbK0mBmhPoBIs="},"url":"https://www.scribd.com/document/363309716/Auto-de-la-juez-Lamela-sobre-el-ingreso-en-la-carcel-de-los-consellers-cesados","top_badge":null},"363309790":{"type":"document","id":363309790,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363309790/149x198/54678b0302/1509642433?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363309790/298x396/86bd68b0e4/1509642433?v=1","title":"Interlocutòria sobre Santi Vila","short_title":"Interlocutòria sobre Santi Vila","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":363309790,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"MsgCsg6VhbQNF5o38UdGwE26Z1M="},"url":"https://www.scribd.com/document/363309790/Interlocutoria-sobre-Santi-Vila","top_badge":null},"363312779":{"type":"document","id":363312779,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363312779/149x198/5ce18a3e84/1509645030?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363312779/298x396/c4f231e9df/1509645030?v=1","title":"La resolució de la jutge sobre Junqueras i els 7 consellers cessats","short_title":"La resolució de la jutge sobre Junqueras i els 7 consellers cessats","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":363312779,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"frCblWrCMlsNd4dukCauBkpa7UI="},"url":"https://www.scribd.com/document/363312779/La-resolucio-de-la-jutge-sobre-Junqueras-i-els-7-consellers-cessats","top_badge":null},"363409896":{"type":"document","id":363409896,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363409896/149x198/3cda0de2c1/1509739755?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363409896/298x396/379e91157a/1509739755?v=1","title":"2017-11-3 Auto Orden Nacional e Internacional Detención Puigdemont","short_title":"2017-11-3 Auto Orden Nacional e Internacional Detención Puigdemont","author":"naciodigital","tracking":{"object_type":"document","object_id":363409896,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"TmcQURf3epD1QRSoAwpg2/jyhD4="},"url":"https://www.scribd.com/document/363409896/2017-11-3-Auto-Orden-Nacional-e-Internacional-Detencion-Puigdemont","top_badge":null},"363987619":{"type":"document","id":363987619,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/363987619/149x198/41b0d20df2/1510311113?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/363987619/298x396/7ca604dafd/1510311113?v=1","title":"Carta d'Oriol Junqueras des de la presó","short_title":"Carta d'Oriol Junqueras des de la presó","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":363987619,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4fvcxPk+tjCmWRroLsHLmQRACnA="},"url":"https://www.scribd.com/document/363987619/Carta-d-Oriol-Junqueras-des-de-la-preso","top_badge":null},"370264628":{"type":"document","id":370264628,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370264628/149x198/150c67de44/1517249712?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/370264628/298x396/6f983c60a6/1517249712?v=1","title":"PGE alternativos Podemos","short_title":"PGE alternativos Podemos","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":370264628,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WI4Ub9KH2T/eHorpQD2beWLcWRU="},"url":"https://www.scribd.com/document/370264628/PGE-alternativos-Podemos","top_badge":null},"370598621":{"type":"document","id":370598621,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370598621/149x198/4c2cf97228/1517609823?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/370598621/298x396/d6b9224afb/1517609823?v=1","title":"Propuesta de financiación autonómica de Valencia y Castilla-La Mancha.","short_title":"Propuesta de financiación autonómica de Valencia y Castilla-La Mancha.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":370598621,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1nFnGCiQtlZ+HK5QeKjNdsiT3ys="},"url":"https://www.scribd.com/document/370598621/Propuesta-de-financiacion-autonomica-de-Valencia-y-Castilla-La-Mancha","top_badge":null},"373287822":{"type":"document","id":373287822,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373287822/149x198/c9d7326492/1520729471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373287822/298x396/3f9ab84250/1520729471?v=1","title":"Proposta d'acord d'investidura","short_title":"Proposta d'acord d'investidura","author":"Moderador Noticies Web","tracking":{"object_type":"document","object_id":373287822,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nB45iOeUgZko3svGTkVjO5eSvVY="},"url":"https://www.scribd.com/document/373287822/Proposta-d-acord-d-investidura","top_badge":null},"373408849":{"type":"document","id":373408849,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/373408849/149x198/28baf1d178/1520620623?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/373408849/298x396/3a207e8795/1520620623?v=1","title":"Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar","short_title":"Perspectiva empresarial sobre la conciliación de la vida laboral y familiar","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":373408849,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"XtcUxZYjk3gDM5V/1k/FwpUO0rw="},"url":"https://www.scribd.com/document/373408849/Perspectiva-empresarial-sobre-la-conciliacion-de-la-vida-laboral-y-familiar","top_badge":null},"374549091":{"type":"document","id":374549091,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374549091/149x198/8a1546a302/1521665318?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/374549091/298x396/3ec09e2576/1521665318?v=1","title":"Comunicado de Cristina Cifuentes","short_title":"Comunicado de Cristina Cifuentes","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374549091,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"oOvCr5YfiQTmHXnt5fxkguxRC70="},"url":"https://www.scribd.com/document/374549091/Comunicado-de-Cristina-Cifuentes","top_badge":null},"374624980":{"type":"document","id":374624980,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374624980/149x198/c4941482ae/1521744606?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/374624980/298x396/66c52bff9c/1521744606?v=1","title":"Ayudas sociales del Ministerio de Defensa.","short_title":"Ayudas sociales del Ministerio de Defensa.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":374624980,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tjY2ft7uBL2Wfx+aGjKEX2KI5PI="},"url":"https://www.scribd.com/document/374624980/Ayudas-sociales-del-Ministerio-de-Defensa","top_badge":null},"376215075":{"type":"document","id":376215075,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376215075/149x198/ca51b83d86/1523558858?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376215075/298x396/e386f1b81b/1523558858?v=1","title":"Respuesta parlamentaria por el Grado en Criminología de la URJC.","short_title":"Respuesta parlamentaria por el Grado en Criminología de la URJC.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":376215075,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fehQ8GprVUPkHMQiXald75+EYW8="},"url":"https://www.scribd.com/document/376215075/Respuesta-parlamentaria-por-el-Grado-en-Criminologia-de-la-URJC","top_badge":null},"376712857":{"type":"document","id":376712857,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376712857/149x198/d1e1b78430/1524063281?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376712857/298x396/8244f083fb/1524063281?v=1","title":"Enmienda PSOE Extremadura","short_title":"Enmienda PSOE Extremadura","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":376712857,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"mvRS3n8ARgdrVUeCb7u7CGdQ/20="},"url":"https://www.scribd.com/document/376712857/Enmienda-PSOE-Extremadura","top_badge":null},"376716693":{"type":"document","id":376716693,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/376716693/149x198/097eb7926b/1524065650?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/376716693/298x396/422d6febfa/1524065650?v=1","title":"Propuesta entre Bescansa y Errejon","short_title":"Propuesta entre Bescansa y Errejon","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":376716693,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fRkd3gB2dogtgK0TFrftSvBKjb8="},"url":"https://www.scribd.com/document/376716693/Propuesta-entre-Bescansa-y-Errejon","top_badge":null},"378104904":{"type":"document","id":378104904,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378104904/149x198/dbad1f3603/1525363645?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378104904/298x396/80ccf370fa/1525363645?v=1","title":"Enmiendas parciales del PNV a los Presupuestos de 2018","short_title":"Enmiendas parciales del PNV a los Presupuestos de 2018","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":378104904,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"4cX9hUXrOsQs3VhcWA97ic+SlN0="},"url":"https://www.scribd.com/document/378104904/Enmiendas-parciales-del-PNV-a-los-Presupuestos-de-2018","top_badge":null},"378113220":{"type":"document","id":378113220,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378113220/149x198/088d7700cc/1525370483?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378113220/298x396/5c7b12c6b4/1525370483?v=1","title":"Respuesta de UGT a Albert Rivera","short_title":"Respuesta de UGT a Albert Rivera","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":378113220,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"wDUaOlm8/Y4dHJzj7XVL980AcwU="},"url":"https://www.scribd.com/document/378113220/Respuesta-de-UGT-a-Albert-Rivera","top_badge":null},"378588289":{"type":"document","id":378588289,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378588289/149x198/2c7af3c3fe/1525799031?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/378588289/298x396/0bc97f2740/1525799031?v=1","title":"Indemnizaciones a exparlamentarios.","short_title":"Indemnizaciones a exparlamentarios.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":378588289,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"aaEwYwBYuLVGdSVAJwou51BhM4o="},"url":"https://www.scribd.com/document/378588289/Indemnizaciones-a-exparlamentarios","top_badge":null},"378947290":{"type":"document","id":378947290,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378947290/149x198/a99876dbc5/1526064008?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/378947290/298x396/5629eaf835/1526064008?v=1","title":"Informe del CNI sobre amenazas en dispositivos móviles","short_title":"Informe del CNI sobre amenazas en dispositivos móviles","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":378947290,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FcIalehc7AHD7IOVlzg798kBRWU="},"url":"https://www.scribd.com/document/378947290/Informe-del-CNI-sobre-amenazas-en-dispositivos-moviles","top_badge":null},"381525047":{"type":"document","id":381525047,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/381525047/149x198/d150da8b34/1528726003?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/381525047/298x396/dc8eaa9676/1528726003?v=1","title":"El discurso de Rajoy ante su última Junta Directiva","short_title":"El discurso de Rajoy ante su última Junta Directiva","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":381525047,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"h2CMRZLGTE+HCJPOA0PzjuAIlWA="},"url":"https://www.scribd.com/document/381525047/El-discurso-de-Rajoy-ante-su-ultima-Junta-Directiva","top_badge":null},"381528260":{"type":"document","id":381528260,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/381528260/149x198/6b6d04f84b/1528728660?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/381528260/298x396/af5f9bb6b6/1528728660?v=1","title":"Enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos de 2018","short_title":"Enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos de 2018","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":381528260,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"FH8b5VJ/yy4cQNphxb11flKUZoc="},"url":"https://www.scribd.com/document/381528260/Enmiendas-presentadas-por-el-PP-a-los-Presupuestos-de-2018","top_badge":null},"381529430":{"type":"document","id":381529430,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/381529430/149x198/8a4b8a69ac/1528729775?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/381529430/298x396/e299bd0288/1528729775?v=1","title":"Enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos de 2018","short_title":"Enmiendas presentadas por el PP a los Presupuestos de 2018","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":381529430,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"afTfqVYnkdY+w3Ty4ULliJUkf9k="},"url":"https://www.scribd.com/document/381529430/Enmiendas-presentadas-por-el-PP-a-los-Presupuestos-de-2018","top_badge":null},"382541712":{"type":"document","id":382541712,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/382541712/149x198/1dea2c78be/1529947710?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/382541712/298x396/1d1201872a/1529947710?v=1","title":"IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)","short_title":"IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":382541712,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"1Cv0R18ufi9+/dz71d/Y/rzT5sc="},"url":"https://www.scribd.com/document/382541712/IV-Acuerdo-para-el-Empleo-y-la-Negociacion-Colectiva-AENC","top_badge":null},"383120857":{"type":"document","id":383120857,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383120857/149x198/bbb34ad511/1530631616?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383120857/298x396/857abbb3c8/1530631616?v=1","title":"Plan Inmobiliario para Barajas de Íñigo de la Serna.","short_title":"Plan Inmobiliario para Barajas de Íñigo de la Serna.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":383120857,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"uWcCh29V1Rz2LbJUTl3vxPMri/g="},"url":"https://www.scribd.com/document/383120857/Plan-Inmobiliario-para-Barajas-de-Inigo-de-la-Serna","top_badge":null},"383342251":{"type":"document","id":383342251,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383342251/149x198/2da314d5c6/1530893590?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383342251/298x396/26907990ff/1530893590?v=1","title":"Documento de La Generalitat. Los 46 Puntos de Puidemont","short_title":"Documento de La Generalitat. Los 46 Puntos de Puidemont","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":383342251,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"lV4sdszu19SPDrI9tjkGLL/yWWM="},"url":"https://www.scribd.com/document/383342251/Documento-de-La-Generalitat-Los-46-Puntos-de-Puidemont","top_badge":null},"383729708":{"type":"document","id":383729708,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/383729708/149x198/703404505b/1531414346?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/383729708/298x396/de3fcd96e1/1531414346?v=1","title":"El catering en los aviones VIP del Gobierno.","short_title":"El catering en los aviones VIP del Gobierno.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":383729708,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/3LtX4df4vw50svs1yhZB9RUV6U="},"url":"https://www.scribd.com/document/383729708/El-catering-en-los-aviones-VIP-del-Gobierno","top_badge":null},"385383199":{"type":"document","id":385383199,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385383199/149x198/9041fd1866/1533312213?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385383199/298x396/cc09fd872d/1533312213?v=1","title":"Instrucción Bajas Médicas Guardia Civil","short_title":"Instrucción Bajas Médicas Guardia Civil","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":385383199,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"nfV53M1tsEUJ84Cx0yB3X9DY264="},"url":"https://www.scribd.com/document/385383199/Instruccion-Bajas-Medicas-Guardia-Civil","top_badge":null},"385575726":{"type":"document","id":385575726,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/385575726/149x198/9dba921a2b/1533574595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/385575726/298x396/c1d26931a6/1533574595?v=1","title":"Informe del CNI sobre el uso de redes sociales","short_title":"Informe del CNI sobre el uso de redes sociales","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":385575726,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"bjktjYtjel4CmqLAdeq+ME7+u5I="},"url":"https://www.scribd.com/document/385575726/Informe-del-CNI-sobre-el-uso-de-redes-sociales","top_badge":null},"386193151":{"type":"document","id":386193151,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386193151/149x198/2942e1c734/1534263699?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386193151/298x396/bf51b8f185/1534263699?v=1","title":"Teléfono de atención a víctimas de acoso escolar","short_title":"Teléfono de atención a víctimas de acoso escolar","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":386193151,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"WFi4hP+K9AqK0L05J/F8Wl/6tXg="},"url":"https://www.scribd.com/document/386193151/Telefono-de-atencion-a-victimas-de-acoso-escolar","top_badge":null},"386731130":{"type":"document","id":386731130,"thumb_url":"https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/386731130/149x198/9563d36416/1534870471?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386731130/298x396/d625063f2f/1534870471?v=1","title":"Investor Presentation Julio 2018 Generalitat","short_title":"Investor Presentation Julio 2018 Generalitat","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":386731130,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"sOMf9Jdlj0Qin65AEVKv5ccaMjk="},"url":"https://www.scribd.com/document/386731130/Investor-Presentation-Julio-2018-Generalitat","top_badge":null},"386824279":{"type":"document","id":386824279,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386824279/149x198/a057baf46e/1534959039?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386824279/298x396/c1e0031552/1534959039?v=1","title":"Informe de Eurocontrol sobre incidencias en aeropuertos en julio de 2018","short_title":"Informe de Eurocontrol sobre incidencias en aeropuertos en julio de 2018","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":386824279,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"Xc0bEHeRWmfDIaKcAyiVlO7aVms="},"url":"https://www.scribd.com/document/386824279/Informe-de-Eurocontrol-sobre-incidencias-en-aeropuertos-en-julio-de-2018","top_badge":null},"386960613":{"type":"document","id":386960613,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386960613/149x198/2a98f53452/1535111595?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/386960613/298x396/5d1d42557f/1535111595?v=1","title":"Proposición de Ley para cambiar la LOEP","short_title":"Proposición de Ley para cambiar la LOEP","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":386960613,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"DHEv6bL9RPqeUt8aeCajuYoiszM="},"url":"https://www.scribd.com/document/386960613/Proposicion-de-Ley-para-cambiar-la-LOEP","top_badge":null},"387485185":{"type":"document","id":387485185,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387485185/149x198/28f8a934b5/1535747415?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/387485185/298x396/addde38614/1535747415?v=1","title":"personal ","short_title":"personal ","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":387485185,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"tH36N8IbJp9O1CRDfL84ehC6jm4="},"url":"https://www.scribd.com/document/387485185/personal","top_badge":null},"388592763":{"type":"document","id":388592763,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388592763/149x198/4d99089cd8/1536926305?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388592763/298x396/60a50c6736/1536926305?v=1","title":"La tesis de Pedro Sánchez","short_title":"La tesis de Pedro Sánchez","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":388592763,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"/Ok+Y9cYnlzQVmwUUCDLgWJQojw="},"url":"https://www.scribd.com/document/388592763/La-tesis-de-Pedro-Sanchez","top_badge":null},"388997848":{"type":"document","id":388997848,"thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388997848/149x198/0f5c3bf91e/1537376074?v=1","retina_thumb_url":"https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/document/388997848/298x396/a06aae7375/1537376074?v=1","title":"Informe de la CNMC sobre la financiación de RTVE.","short_title":"Informe de la CNMC sobre la financiación de RTVE.","author":"Fernando Hernandez","tracking":{"object_type":"document","object_id":388997848,"track":"flattened_recommender","doc_uuid":"fLdGO3P2NN6grFJuvM9rpuyUnkY="},"url":"https://www.scribd.com/document/388997848/Informe-de-la-CNMC-sobre-la-financiacion-de-RTVE","top_badge":null}}},"seo_roadblock_props_path":"/doc-page/seo-roadblock-props/362839010","signup_context":null,"toolbar":{"search_path":"/search-4gen?allowed_pages=&auth_token=J0Z4KM8HPi1x4yBQUIJCTCcgjMw%3D&authenticity_token=ykpgnemDD9wklP%2FI5AiGX9ErWjTJLwH84dAfXacAIkznqHoZsrCpadg5KJO2t4SalnWH7Yir%2BC73z4h%2BhMpG2Q%3D%3D&expires=1540476640&wordDocumentId=362839010&wordUploadId=370016809"},"renewal_nag_props":null}-->