Perhatian : Kajian berikut tidak begitu terikat kepada disiplin pedagogi semata-mata.

Ianya merupakan kajian lebih liberal mengikut kacamata perunding bebas dan faktor-faktor empirikal juga diambilkira. Haipotesis pedagogi tidak begitu ditekankan secara khusus walaupun sedikit unsur-unsur berkenaan masih dijadikan panduan secara generik oleh pengarang dalam memantapkan isi kajiannya. Aplikasi manamana kandungan dibawah masih memerlukan perbincangan secara kolektif dikalangan semua pihak yang berkepentingan termasuk warga akademik secara keseluruhan. Perunding bersedia untuk membuat kursus, bengkel dan taklimat jika diperlukan. Bagi pelajar IPT bidang pendidikan, anda dikehendaki menghubungi perunding/pengarang/pengelola laman web untuk keterangan selanjutnya. INOVASI DALAM PEDAGOGI, KURIKULUM DAN PENDIDIKAN MALAYSIA http://www.geocities.com/nikzafri/pedagogi.html Kajian Oleh : PN. TETTY HENNEY BTE ZULKIFLI dijalankan dengan usahasama dengan NIK ZAFRI (Pengeditan Semula : November, 2006) © 1999-2000-2006 Tetty Henney Zulkifli/Nik Zafri. Sebarang penyalinan kembali ke atas mana-mana isi kandungan harta intelek berikut secara langsung atau tidak langsung perlu mendapat keizinan bertulis dari pengarang atau pengelola Nik Zafri Online. Pengarang tidak boleh disabitkan atas apa-apa tindakan perundangan dan tidak akan bertanggungjawab sekiranya aplikasi tanpa kebenaran menyebabkan kegagalan dalam perjalanan tradisi disiplin keilmuan pedagogi, pendidikan dan kurikulum. Keunggulan di dalam bilik darjah tidak mungkin dapat dilaksanakan menerusi kurikulum yang standard untuk semua pelajar. Walaupun ini merupakan hakikatnya, masih banyak kita lihat sekolah-sekolah di Malaysia yang tidak memahami perkara ini. Inilah diantara sebab kenapa YB Tan Sri Musa Muhammad, mantan Menteri Pendidikan telah (secara tidak langsung) telah mencadangkan gabungan falsafah konservatif dan liberal dalam pedagogi. Ini dapat dilihat dengan cadangan beliau untuk memberikan sedikit kelonggaran bagi sekolah untuk menguruskan sendiri premis mereka dan menggalakkan sekolah memperkenalkan unsur-unsur ketrampilan/kemahiran dalam akademik. Selain itu konsep-konsep terkini seperti Sekolah Wawasan, Bestari dan

Premier juga perlu mendapat sokongan tenaga pendidik bagi menjayakannya. Kesemuanya adalah bertujuan untuk melahirkan suasana pendidikan yang lebih demokratik dan bukannya untuk merosakkan keharmonian kaum seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Di alaf baru ini, perhatian serius perlu diberikan terhadap isu-isu seperti budaya, etnik dan bangsa yang belajar dengan cara yang lebih seragam. Soalan-soalan berikut perlu ditanyakan terlebih dahulu : a. Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahawa keseluruhan pelajar tidak kira dari mana sekalipun mampu belajar sejajar dengan panduan-panduan yang telah diberikan? b. Bagaimanakah caranya kita dapat menyeragamkan pengetahuan dan kemahiran/ketrampilan untuk semua orang?

Jika kita perhatikan suasana semasa sekarang, sudah tentu jawapanjawapan yang bakal diberikan adalah 'tidak tahu! Jadi apakah sebenarnya yang dipanggil keunggulan hasil inovasi dalam pedagogi? Bagaimanakah caranya kurikulum kini dapat disesuaikan dengan sekolah-sekolah dalam konteks budaya, etnik dan bangsa? Semua pentadbiran sekolah perlu diberikan peluang untuk menguruskan perkara ini secara bebas. Pengurusan yang boleh dilakukan ialah membangun dan menguji standard kandungan bagi menakrifkan pengetahuan dan kemahiran untuk sekolah masingmasing. Menerusi ujian/trial-run sahaja, aras dapat dilakukan keatas keberkesanan pelaksanaan. Banyak agensi/perunding/organisasi boleh terlibat sama dalam membantu projek ini seperti Lembaga Akreditasi Negara, Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan, organisasi korporat, orang awam dll. Kesimpulan dari pendapat umum seperti ini kadangkala amat bernas dan boleh menjadi input-input yang positif untuk aras standarddan kurikulum akademik. Semua pengurusan dan standard perlu mendemonstrasikan skop kerja bagi mengenalpasti pengetahuan yang benar-benar diperlukan oleh pelajar. Warga pendidik secara keseluruhan juga perlu komited untuk sama-sama menentukan pelajar mencapai standard keunggulan. Apa yang perlu kita fikirkan sekarang ialah tradisi menilai pelajar yang berkaitan secara langsung dengan budaya normatif dengan membandingkan pelajar menerusi pengagihan kelok pencapaian dengan kelok keupayaan/kebolehan yang diperolehi menerusi Ujian IQ.

Apakah ianya satu sistem yang baik? Atau hanya melahirkan lebih banyak diskriminasi. Umum berpendapat bahawa kecermelangan pendidikan dapat dijayakan menerusi ukuran tahap prestasi pelajar akan menentukan sasaran yang mencabar. Ada yang terlupa bahawa kurikulum yang seragam tidak mampu menghasilkan kecemerlangan untuk semua. Sebarang usaha ke arah mengelakkan pendekatan yang terlalu terikat kepada sort-and-select bagi mendapatkan hasil berkualiti perlu diberikan pujian. Ini sepatutnya menjadi sasaran bagi meminimakan sistem pengesan pada 'peringkat bawah kelok berbentuk bola' yang sering 'menghantui' pembentukan kurikulum. Walaubagaimanapun, asas utama inovasi pedagogi yang menekankan integrasi sumber dan kecukupan masa serta meningkatkan kemahiran dan pengetahuan perlu dikekalkan. Tidak dapat dinafikan, kadangkala kita perlu merenung dan menyemak kembali isi kandungan Penyata Razak dan sesuaikan/tingkatkan dengan zaman teknologi alaf baru. Segala masalah berhubung inovasi pedagogi tidak akan dapat diminimakan menerusi kurikulum/standard kandungan yang berdasarkan semata-mata kepada pembelajaran konsep-konsep yang penting, kemahiran berfikir dan aplikasi pembelajaran situasi 'sebenar'. Masalah juga akan bertambah apabila ramai pihak berbalahan tentang format kemahiran yang perlu diperkenalkan kepada pelajar mengikut kehendak pasaran pekerjaan alaf baru. Apabila kurikulum atau standard kandungan yang sama digunakan, sistem pendidikan tidak akan mencapai kejayaan sasaran untuk menjadikannya lebih demokratik dengan mengenepikan perbezaan individu pelajar dari segi latarbelakang, pengalaman dan minat. Jika ini dapat dipinda, tentunya, keunggulan daripada setiap pelajar akan dapat dimaksimakan. Langkah susulan yang perlu dilakukan selepas ini ialah semakan kembali ke atas tiga (3) falsafah pendekatan terhadap standard/kurikulum pedagogi iaitu :- konservatif, liberal dan kiritikal. Ketiga-tiga pendekatan ini dapat menjelaskan isu berhubung takrif konsep standard dan keunggulan dalam konteks pendidikan yang lebih demokratik. Pendekatan terhadap standard bagi membangunkan ketiga-tiga falsafah ini perlu dikaji dari segi kebaikan dan keburukannya. Gabungan yang tepat ke atas ketiga-tiga elemen ini akan memudahkan satu panduan diwujudkan bertujuan untuk membangunkan standard yang lebih demokratik dan unggul sehingga ke bilik darjah.

Sekitar Konsep Konservatif, Perkembangannya dan Pengaruhnya Terhadap Pedagogi Malaysia Pendekatan konservatif di Malaysia telah banyak mengalami perubahan semenjak zaman pasca-kolonialisma. Kini ianya lebih banyak mendiskusikan kebebasan individu dan awam. Impak yang ditinggalkan ada kalanya positif dan ada kalanya negatif - bergantung kepada suasana semasa. Didapati mekanisma kawalannya juga agak minima tetapi lebih mementingkan pelaksanaan berperingkat dan melihat hasilnya. Isu kualiti dan standard sekolah termasuk kuasa guru dan guru besar/pengetua juga ditekankan. Kebelakangan ini, konsep ini dikatakan cenderung kepada pengurusan dari bawah ke atas dan komited kepada kebebasan dalam merekabentuk program yang sesuai dengan kehendak mengikut zon/kawasan masing-masing. Ini tanpa disedari adalah pengaruh daripada falsafah liberal. Falsafah konservatif baru ini juga didapati tidak menyetujui kuasa secara mutlak seseorang ketua membuat keputusan disamping tidak menggemari penubuhan jawatankuasa yang tidak bersikap terbuka terhadap pendapat. Falsafah konservatif berpendapat bahawa sokongan atau tentangan ibubapa terhadap sekolah akan bergantung kepada cara pengurusan sekolah melayan mereka. Sebarang campurtangan 'luar' akan menjejaskan perjalanan pengurusan sekolah. Standard yang diwujudkan sentiasa menakrifkan satu set "kemahiran asas" contohnya 3M. Namun, ramai pengkritik berpendapat bahawa konsep konservatif tidak mahu berubah mengikut keadaan dan terlalu banyak unsur politik didalamnya. Saya berpendapat, konsep ini terlalu berhati-hati dalam membuat perubahan bukannya tidak mahu berubah langsung. Konsep inilah juga yang menuntut supaya pelajar didedahkan daripada usia yang masih muda mengenal sejarah Malaysia dalam kesemua mata- mata pelajaran sebagai asas persediaan mereka untuk zaman alaf baru yang lebih mencabar hasil cabaran globalisasi. Unsur-unsur pembelajaran sastera dan seni juga perlu dikekalkan. Elemen-elemen seperti ini dapat mengekalkan nilai budaya dan intelektual dalam pendidikan. Pendedahan ini didapati telah dipraktikkan oleh hampir kesemua sekolah di Malaysia. Namun, penekanan terhadap bahasa penghantar kedua iaitu Bahasa Inggeris didapati agak berkurangan. Mungkin pengaruh chauvinistik atau fanatik yang melulu telah menjadi penyebabnya. Bahasa Inggeris termasuk bahasa asing yang lain perlu ditekankan demi kemahiran menafsirkan ilmu yang disadur daripada negara asing yang semakin meningkat terutamanya menerusi Internet. Untuk ini, Kementerian Pendidikan telah banyak memainkan peranan mereka (hampir 30 tahun) namun kempen Bahasa Inggeris masih lagi seolah-olah

dipandang sepi atau 'angin-anginan'. Walaupun terdapat usaha telah dilakukan namun didapati semakin ramai anak-anak kampung, kawasan pendalaman dan pinggir bandar didapati masih belum begitu fasih dalam berbahasa Inggeris. Kita bimbang, jika fenomena ini berlanjutan, maka kemungkinan kerajaan terpaksa meminimakan peruntukan terhadap kempen berbahasa Inggeris. Dari sudut positif yang lain, kita dapati juga konsep konservatif berjaya melahirkan ramai pelajar-pelajar terbaik dari sekolah luar bandar. Kadangkala kekurangan infrastruktur dan bantuan material serta sokongan moral dari luar boleh mencetuskan usaha bersungguhsungguh untuk membaiki taraf hidup di kampung yang dilihat masih memerlukan pembangunan. Kita telah melihat bagaimana pelajarpelajar yang agak patriotik dengan kawasan perkampungan sering 'pulang ke lubuk' apabila berjaya mendapatkan ilmu dan pengalaman dari bandar. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membangunkan kampung mereka dengan ilmu yang diperolehi. Boleh dikatakan kebanyakannya berjaya dalam usaha mereka dan mengambilalih tugas 'wakil-wakil rakyat', penghulu dan penggawa dengan meletakkan proses urbanisasi dengan cara yang tersendiri. Dalam konteks ini, jelas kepada kita bahawa bantuan yang terlalu banyak terutamanya daripada Kementerian Pendidikan kadangkala mampu menjadikan sesebuah sekolah sebagai 'anak manja yang disuap'. Cara Meningkatkan Falsafah Konservatif dengan menggunakan kaedah Liberal Secara keseluruhannya konsep konservatif masih memerlukan pembaharuan tanpa mengenepikan nilai-nilai asas yang murni terdapat di dalamnya. Suka atau tidak, perubahan zaman wajib diambilkira kerana kebanyakan sumber pedagogi falsafah konservatif didapati tidak lagi dapat menampung kehendak peredaran masa dan peningkatan teknologi pendidikan yang semakin pantas. Sebarang unsur baru dari segi liberal perlu dimasukkan secara berhati-hati supaya pedagogi tidak berakhir dengan terlalu banyak dasar, misi, sasaran, falsafah, prosedur, fail, kertas, data, carta aliran dll yang tidak mampu dilaksanakan dan redundant. Teknologi dan sistem juga perlu diperkenalkan secara berperingkat-peringkat supaya konsep konservatif dapat menjalani ujian masa bagi mengadaptasikan kepada sistem dan teknologi yang muttakhir. Isu-isu semasa seperti masalah disiplin yang semakin merosot, peningkatan jenayah pelbagai, kerosakan akhlak dan jurang generasi pendidik muda dan berumur juga perlu diambilkira.

Sebarang unsur berbentuk terlalu cenderung kepada 'perniagaan dan memenuhi poket sendiri' dari semua pihak samada dalaman atau luaran mestilah diminimakan. Unsur negatif ini didapati telah merosakkan kemurnian hasrat kerajaan bagi menjadikan pedagogi sebagai asas melahirkan kedua-dua pendidik dan pelajar yang cemerlang. Pendedahan kepada kepelbagaian kemahiran dan kepintaran ke atas sistem 'sort and select' juga perlu bagi melahirkan ilmu pedagogi yang komited terhadap sistem pendidikan cemerlang dan demokratik. Pengurusan sendiri pentadbiran sesebuah sekolah masih memerlukan banyak pendedahan kepada unsur-unsur luaran yang positif. Jika pengurusan tidak dikawal, adalah dikhuatiri, sistem konservatif ini akan menyebabkan bias, minat parochial dan ketidakseragaman dalam apa-apa program yang dirancangkan. Pengurusan sendiri sekolah tanpa bimbingan berpotensi menjadikan sesebuah sekolah tidak langsung menerima pendapat dari luar kerana terlalu bergantung kepada falsafah sendiri dan membuat reformasi yang tidak selaras dengan hasrat negara. Pengurusan disentralisasi ala falsafah konservatif ; walaupun ada kebaikannya; masih perlu benar-benar mengikut kehendak falsafahfalsafah liberal seperti TQM dan bukannya hanya tertulis kepada dasar namun ianya tidak diamalkan. Dari kajian sendiri, saya dapati keduadua stail pengurusan liberal ini iaitu disentralisasi dan berpusat (bawah ke atas dan atas ke bawah) masing-masing mempunyai kelebihan dan keburukan tersendiri. Ianya juga memerlukan pergabungan teliti. Selain itu tindakan proaktif dan reaktif dalam konteks pencegahan dan pembetulan adalah perlu justeru kita tidak mungkin dapat menjangka sesuatu kes yang bakal berlaku terutamanya jika kali pertama kita menghadapi sesuatu masalah yang tidak pernah dialami sebelumnya oleh mana-mana sekolah di Malaysia. Pengaruh falsafah liberal yang menakrifkan kemahiran asas sebagai apa yang pelajar perlu tahu dan mampu membuatnya perlu dikenalpasti dan dianalisa untuk mendapatkan hasil kritikalnya. Kemudian jadikan ia sebagai salah satu asas formula bagi mendefinisikan tingkahlaku pembelajaran seseorang pelajar dan penilaian menerusi aplikasi berasaskan prestasi. Falsafah liberal juga agak terbuka kepada pendapat luar terutamanya mereka yang pakar dalam bidang masing-masing. Standard yang baru mestilah berorientasikan penyelesaian masalah, komunikasi dan pendekatan bersepadu terutamanya ke atas subjeksubjek seperti sains dan matematik. Subjek-subjek teknikal ini mestilah berbentuk pemahaman konsep dan bukannya belajar untuk lulus

peperiksaan. Sejarah Malaysia yang banyak memaparkan perkaraperkara berhubung budaya, etnik, perkauman dan sebagainya perlu disalurkan ke arah memperbetulkan ketidakseimbangan yang pernah dipudarkan faktanya oleh penjajah. Falsafah pendidikan harus mengambilkira amalan pengetahuan, disiplin ilmu yang baik, kualiti pendidikan, peningkatan ilmu dan tidak mengulangi kegagalan dasar, praktik dan strategi yang pernah diwujudkan. Selain itu, konsep-konsep baru seperti TQM, ISO 9000 dan lain-lain yang setaraf perlu menjadi elemen yang bersifat 'complementary' sahaja dan bukannya mengubah 100% falsafah dan pengurusan yang sedia ada. Ini kerana untuk benar-benar menyesuaikan kehendakkehendak standard dengan suasana akademik adalah sesuatu yang Easier Said than Done. Walaubagaimanapun, complementary yang dimaksudkan antara lain ialah ianya banyak menekankan prinsip yang saling perlu-memerlukan dan haipotesis yang menghala kepada kemahiran pelajar, empirikal, holistik, keunggulan/keaslian, expresif, reflektif, sosial, kerjasama dalam satu pasukan, kognitif, pembangunan dan cabaran. Metodoloji-metodoji ini; jika betul aplikasinya; mampu menjadi pemangkin kepada konsep pembelajaran dan agak berlainan dengan falsafah konservatif yang berpendapat bahawa pengetahuan diasaskan sendiri oleh pelajar, pergaulan mereka, pengalaman mereka dan daya kognitif yang terhasil dari ilmu yang baru. Perlu diingatkan, apabila bercakap mengenai daya kognitif(pengetahuan dan analitikal), psikomotor (ketrampilan), afektif (pembangunan siasah diri) dan pencapaian tahap pemikiran di alaf baru, ianya tidak lagi terikat kepada unsur tradisi atau haipotesis dalam pedagogi tetapi perlu diambilkira keadaan muttakhir persekitaran termasuk perkembangan teknologi terkini dan lain-lain pihak berkepentingan yang mempunyai kepakaran dalam bidang ini. (lihat artikel Psikologi 2000 karya Tetty Henney dalam ruangan PendidikNet Malaysia yang juga termuat dalam ruangan kumpulan artikel ini.) Model yang baru ini perlu mempunyai komponen sosial yang menekankan interaksi yang kuat bagi membina jaringan pengetahuan yang baik kepada pelajar. Dari segi kemahiran (mengikut falsafah liberal) pula, ianya perlu dijalankan secara berperingkat-peringkat mengikut tahap pelajar itu sendiri dan tidak berbentuk paksaan memahami dan memperbuat sesuatu diluar kebolehannya. Kemahiran atau ketrampilan ini juga perlu memasukkan unsur-unsur kerjasama, pemikiran analitikal dan kritikal serta penyelesaian terhadap masalah dan komunikasi yang berkesan. Walaupun unsur kepintaran buatan seperti robotik, automasi dan komputer didapati

telah mula mengambilalih tugas manusia, namun masih terlalu banyak proses yang tidak dapat 100% diaturcara. Malah teknik kuantitatif dan statistik moden sekalipun hanya menjadi pemangkin kepada membuat keputusan dan bukan menguasai proses pembuatan keputusan. Proses membuat keputusan masih memerlukan kepintaran dan penilaian kemanusiaan yang formal. Unsur ketrampilan yang mungkin boleh diperkenalkan di peringkat awal ini; sebagai contoh; ialah kemahiran komputer secara asas seperti aplikasi (umpamanya pemerosesan perkataan, helaian hamparan, grafik diatas meja, persembahan grafik/beranimasi/multimedia, pangkalan data dan rekabentuk laman web) Sistem pekerjaan yang terlalu mementingkan kelayakan akademik (hasil sort and select) kini mendapat saingan sengit oleh sistem yang berdasarkan ketrampilan dan pengalaman justeru ianya dikatakan lebih 'result-oriented'. Ternyata fakta ini benar apabila pasaran pekerjaan Malaysia terpaksa mengambil masa dalam pemilihan calon yang rata-rata berdasarkan akademik haipotesis dan bukannya ketrampilan yang disesuaikan dengan kehendak majikan dan skop industri. Kemahiran teknikal seperti kejuruteraan awam juga telah membuat banyak pindaan ke atas formula berasaskan algebra, kalkulus, sinus, kosinus, tangen, parameter dsb. dalam mendapatkan pengukuran struktur yang mempunyai 'ralatizin yang masih dalam margin kesalahan yang minima' kerana kadangkala formula matematik formal tidak mampu mengeluarkan keputusan yang tepat dalam konteks suasana yang sebenar. Selain pengiraan, faktor geologi dan fizik juga diambilkira. Bagi mencapai tahap ketrampilan yang baik tentunya kurikulum dan tenaga pengajarnya juga perlu baik. Contohnya untuk memasukkan 'ralatizin' dalam formula matematik dan sains memerlukan anjakan paradigma tenaga-tenaga pengajar itu sendiri. Ini tidak akan dapat dijayakan jika tenaga pengajar belum bersedia menerima perubahan ini. Bengkel demi bengkel ketrampilan perlu lebih banyak diadakan dan bukannya semata-mata untuk memberikan tenaga pengajar peluang untuk bercuti atau berakhir dengan konflik perdebatan tanpa penyelesaian. Tenaga pendidik perlu diberikan kebebasan bersuara dan mencadangkan sesuatu yang baik. Mereka juga perlu diberikan latihan yang kadangkala diluar daripada tradisi keilmuan pedagogi. Sudah tiba masanya, tenaga pendidik tidak terlalu terikat kepada peraturan yang terlalu ketat sehingga tidak memberikan ruang untuk berkembang. Tenaga pendidik sendiri juga harus bersedia dari segi fisikal dan mental secara relahati tanpa paksaan serta tekanan untuk menerima

perubahan ini demi kebaikan semua. Jika ini tidak berlaku, maka masalah depresi dikalangan guru akan semakin meningkat dan kos rehabilitasi psikologi juga akan meningkat. Boleh dikatakan kos ini salah-satu unsur 'intangible' yang jika meningkat melebihi marginal jangkaan, maka kualiti dan keunggulan tidak akan tercapai sepenuhnya. Dalam konteks kerajaan sendiri, audit/penilaian kualiti pihak ketiga yang betul caranya ke atas sekolah-sekolah yang diurus dan ditadbir sendiri akan mengurangkan jurang ketidakadilan yang sering diperkatakan dalam penilaian prestasi dan kenaikan gaji. Ini bukanlah bermakna sistem penilaian prestasi dan kenaikan gaji mengikut kelok perlu dihapuskan, cuma ianya perlu bersifat lebih telus dan bukannya bersifat individualistik. Sistem audit ini perlu foolproof dan failsafe. Dalam konsep audit sebarang kelok memerlukan justifikasi dan apabila diminta maka bukti kukuh perlu dikemukakan - biasanya berbentuk data yang telah dianalisa yang dipakejkan bersama dengan satu pelan tindakan yang baik dan munasabah. Pengauditan proses, prestasi, kewangan, latihan, sumber dsb. perlu diadakan menerusi sistem kawalan kualiti yang lebih terbuka dan mengambilkira bukti seperti rekod, data, dokumen, maklumbalas, pengukuran sumbangan, kepatuhan disiplin dan sebagainya. Selain itu, sekolah yang masih serba kekurangan, juga memerlukan prasarana yang kena pada masa dan tempatnya. Ini termasuklah saiz sekolah dan kelas yang lebih lapang, bahan yang mencukupi, peningkatan kualiti makmal sains dan komputer, pendidikan luaran dan dalaman yang seimbang dan peluang serta strategi, masa dan adanya tenaga pengajar yang mencukupi bagi membantu pelajar yang masih serba kekurangan. Tanpa perubahan seumpama ini, tentunya banyak pelajar-pelajar termasuk tenaga pengajar tidak dapat mencapai tahap kecermelangan menerusi sistem baru ini. Atas sebab-sebab inilah, apa sahaja konsep baharu dalam pedagogi yang hendak diperkenalkan perlu mengambilkira kehendak semua kaum, budaya, status dan latarbelakang masing-masing. Walaupun falsafah liberal dapat memainkan peranan sebagai pemangkin perubahan konsep konservatif, namun masih terdapat banyak kekurangan yang boleh diisi dengan pendekatan falsafah tradisi konservatif. Umpamanya dalam masalah psikologi pelajar yang menyebabkan perlanggaran disiplin dan moral secara berleluasa; tidak dapat dinafikan; ialah disebabkan falsafah liberal yang tidak terkawal. Ini ditambah pula dengan pendapat-pendapat luar yang tidak mempunyai kepentingan secara langsung didalam keilmuan pedagogi

kecuali kepentingan peribadi dan perniagaan. Senario ini juga mampu menggugat sistem pendidikan negara. Dari itu, falsafah konservatif yang sesetengahnya disesuaikan daripada ajaran keagamaan masih perlu memainkan peranan dalam dunia materialistik. Bergantunglah ke atas kepandaian guru itu sendiri dalam memilih cara yang terbaik untuk menangani sebarang masalah yang timbul. Ini hanya dapat digarap menerusi pengalaman yang dilaluinya. Disinilah kita dapat lihat pula kelebihannya memihak kepada guru-guru yang berumur yang kaya dengan kaedah intelektual, sosial dan budaya yang jarang dapat dipelajari daripada buku pedagogi sendiri. Dalam hal ini, keupayaan menyesuaikan diri dengan budaya kawasan tempat mengajar juga perlu diambilkira. Kadangkala apa yang dipelajari belum tentu dapat dipraktikkan kecuali jika guru itu mempunyai pengetahuan tambahan seperti telematik. Kurikulum pendidikan boleh berubah tetapi tidak boleh terlalu banyak perubahan kerana ianya akan hanya menghasilkan kegagalan dalam tempoh jangkapanjang. Perubahan mendadak akan menyebabkan pelajar yang akan menjadi mangsa. Kuasa dan hak juga perlu digariskan dengan lebih jelas umpamanya di antara PIBG, tenaga pengajar, kakitangan, jabatan dan Kementerian Pendidikan serta orang awam. Jika hak ini hanya dibuat di atas kertas tanpa penerangan yang jelas kepada semua pihak yang disebutkan lebih-lebih lagi orang awam dan ibubapa, pastinya banyak masalah yang akan timbul termasuklah isu perkauman, perundangan, perbezaan tahap/diskriminasi dan politik. Kebelakangan ini, kita rasa ganjil mendengar 'kriteria kelayakan' bagi memilih peneraju umpamanya barisan pemimpin PIBG yang terdiri dari mereka yang mempunyai 'pengaruh' (politik biasanya) di mana ini adalah sesuatu yang kurang menepati prosedur pemilihan dan standard. Pengaruh Falsafah Kritikal

Falsafah kritikal berpendapat bahawa pengetahuan perlu melalui proses budaya, sejarah, etnik dan linguistik sesuai dengan konsep asalnya. Tenaga pengajar akan dapat menggunakan unsur dalam membantu pelajar lebih memahami isu-isu semasa terutamanya persamaan dan keadilan sosial bagi melahirkan suasana demokratik. Pengetahuan asas mengenai struktur masyarakat seperti ekonomi, negara, tempat kerja dan budaya pelbagai juga ditekankan. Kurikulum perlu mampu menjadi pelantar kritik ke atas pengetahuan berbentuk dominan. Falsafah kritikal juga banyak menekankan disiplin seorang guru dalam menyebarkan pengetahuan kepada pelajar.

Pelajar lebih banyak perlu diberikan ruang untuk bertanya tanpa melebihkan peluang berkenaan hanya kepada guru semata-mata. Penyesuaian kepada kehendak komuniti setempat akan menyemarakkan semangat pelajar untuk belajar dan akan cuba memperbaiki taraf kehidupannya yang serba kekurangan apabila berjaya nanti. Pelajar juga perlu diberikan peluang untuk menilai pengetahuan yang diterima, menyuarakan pendapat, menentukan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai diterima oleh mereka dan siapakah tenaga pengajar dan bahan yang digunakan dalam membantu mereka berjaya. Kerjasama kedua belah pihak di antara tenaga pengajar dan pelajar secara lebih terbuka adalah penting. Namun, ada yang berpendapat bahawa falsafah kritikal dikatakan hanya berdasarkan teori dan tidak mampu dipraktikkan walaupun usaha memperkenalkannya telah lama dijalankan. Ianya juga dikatakan terlalu banyak pengaruh fahaman sosiologi dan politik yang sempit dan ternyata banyak kegagalan dihadapi apabila cuba untuk dilaksanakan. Sejauh mana benar dan bernasnya pendapat ini tidaklah dapat disahkan. Apa yang jelas ialah falsafah kritikal mungkin menjadi 'tindanan'(overlap) kepada cadangan integrasi falsafah konservatif dan liberal. Kurikulum baru perlu menjelaskan keperluan pelajar secara lebih meluas dalam konteks demokratik dan bukannya berdasarkan kepada agenda politik teori kritikal. Ianya hanya meningkatkan kemahiran dan pengetahuan dalam disiplin ilmu yang dipelajarinya sahaja. Piawaian berhubung dengan sesuatu prinsip matematik, pembangunan haipotesis saintifik, kemahiran berkomunikasi samada secara lisan atau tulisan, dan analisa sebab dan musabab berdasarkan sejarah adalah suatu pengetahuan yang begitu mustahak. Mereka akan jadi terasing dan hegemonik jika tidak mempelajari teori atau mendapat pendedahan baru jika lebih ditekankan kepada mempelajari kehendak komuniti setempat sahaja. Ini bukanlah bererti kita perlu menenepikan kehendak komuniti setempat tetapi dengan hanya bergantung kepada sejarah, budaya, adat resam, peradaban, tamadun, ilmu dan lain-lain dalam skop yang kecil akan menjadikan mereka sebagai tidak bermobilisasi dan terlalu parokial dan chauvinistik. Standard baru yang bakal diperkenalkan tentunya sukar untuk dilancarkan dan mencapai kata putus secara kolektif, jika falsafah kritikal melebarkan pengaruhnya. Dalam pendapat saya, integrasi falsafah liberal dan konservatif yang sedia ada telah pun mencukupi dan menjelaskan keperluan-keperluan kritikal secara generik.

Standard gabungan ini perlu menekankan jaringan yang padu, kerjasama, unsur konstruktif, kreativiti, persefahaman, kemahiran, pengurusan pengetahuan, pedagogi, pendidikan, kurikulum dan lainlain dengan semua pihak yang berkepentingan samada di peringkat Kementerian, agensi kerajaan yang berkaitan, sektor korporat, institusi professional, ibubapa, pelajar dan orang ramai. Sudah tiba masanya, Malaysia mempunyai sistem pendidikan dan pedagoginya yang tersendiri dalam pembinaan dasar dan kurikulum. Segala prasarana perlu diwujudkan dengan segera dengan kerjasama semua pihak dan tidak hanya terbatas atau bergantung sepenuhnya kepada Kementerian Pendidikan semata-mata (minda subsidi atau minda peruntukan) Dalam kegawatan ekonomi yang kini sedang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, semua pihak perlu menunjukkan rasa prihatin terhadap suasana pendidikan, pedagogi dan kurikulum negara kerana ini merupakan punca kepada kemunculan ahli ilmu, tenaga professional, tokoh korporat, pemimpin dan sebagainya yang bakal mencorak masa hadapan negara. Ianya perlu mendapat perhatian segera kerana masalah remaja semakin meningkat - hari demi hari. Saya memuji tindakan Kementerian Pendidikan (kini Kementerian Pelajaran & Kementerian Pengajian Tinggi - Peng.) yang begitu berusaha keras ke arah perubahan dengan mengadakan begitu banyak seminar dan bengkel berkenaan peningkatan kualiti dalam pendidikan serta pedagogi negara kebelakangan ini. Didapati banyak kaedahkaedah yang sesetengahnya telah disebutkan di atas telah mula diberikan perhatian oleh golongan pendidik, pelajar, warga akademik dan semua pihak yang berkepentingan. Isu ini kini telah menjadi tanggungjawab semua yang ingin melihat generasi yang lebih baik dalam usaha mencapai keunggulan sehingga ke peringkat bilik darjah dengan suasana yang penuh demokratik. Ini akan dicapai dengan perhubungan pedagogi dengan keperluan, minat dan tujuan pelajar itu sendiri. Latarbelakang pelbagai pelajar dari segi etnik, agama, cara dibesarkan, keluarga, lokasi tempat tinggal dsb. boleh dijadikan ilham dan input kepada standard baru ini. Jika ini gagal dilakukan, maka standard yang sedia ada akan diteruskan secara didaktik dengan epistimoloji yang positivis. Pastinya, yang menjadi mangsa adalah pelajar dan bukannya pendidik. Sistem pendidikan perlu lebih kepada memaksimakan potensi pelajar itu sendiri sebagai persediaan menghadapi alam remaja, pendidikan tinggi dan akhirnya pekerjaan. Pelajar perlu mendapatkan pendedahan ini kerana ianya akan pasti meninggalkan impak dalam kehidupan seterusnya.

Satu tinjauan ke atas pelajar dan latarbelakangnya perlu diadakan seberapa segera. Kadangkala pelajar sendiri boleh mengemukakan ideanya diatas kertas bagi membantu hasrat ini. Secara teorinya, pengemukaan idea serta perbincangan terbuka tanpa prasangka akan menaikkan sifat kekitaan atau pemilikan ke atas idea dan sekolah tempat dia belajar. Projek seumpama ini telah pun dijalankan di negara-negara maju yang lain di mana satu konsensus telah dicapai mengenai pengurusan pengetahuan (knowledge management - asas K-Ekonomi) secara :a. b. c. d. berprosedur, memahami idea secara mendalam, mengetahui cara-cara mencari dan menilai maklumat, menjadi pembaca/penulis/pendengar/pensyarah/pemikir yang lebih berkesan, produktif, strategis (terutamanya dalam menghasilkan keputusan dan penyelesaian masalah secara reaktif atau proaktif) e. kerjasama dalam satu pasukan. f. Tahu memanipulasi teknologi dan mengaplikasikan pengetahuan mengikut suasana.

Tajuk yang ditetapkan biasanya tidak spesifik tetapi berkaitan dengan peningkatan kualiti pedagogi, pendidikan, kurikulum dan dasar. Pelajarpelajar dibenarkan menggunakan sokongan audio-visual, biasanya persembahan grafik dan animasi teks menerusi komputer (multimedia) bagi menyuarakan pendapatnya mengikut apa yang dikajinya. Mereka diberikan kebebasan mencari maklumat daripada mana-mana sumber samada, orang ramai, ibubapa, perpustakaan, keratan akhbar, internet, pengalaman sendiri, pengaruh etnik/budaya/adab resam/tamaddun/agama, perundangan dan lain-lain. Konsep ini dikenali sebagai 'rubrik' yang mementingkan persembahan lisan dan bagaimana pelajar mengendalikan maklumbalas termasuk kritik daripada panel diskusi yang terdiri daripada rakan pelajarnya serta gurunya. Sekiranya sebarang ketidakpatuhan kepada kehendak spesifikasi (yang ditetapkan secara kolektif sebelumnya) akan diambil tindakan pembetulan dan pencegahan seberapa segera. Kemudian pelajar dikehendaki membuat persembahan kedua sehinggalah ianya memuaskan kehendak rakan pelajarnya dan gurunya. Cara ini terbukti menjadikan tenaga pendidik lebih serasi dengan standard baru dan didapati mereka lebih prihatin untuk memperbaiki

kelemahan mereka sendiri dan pelajar serta meningkatkan kualiti kedua-belah pihak secara bersinambung. Sebarang pindaan akan dilakukan dan mungkin diluluskan serta-merta dan pihak atasan pendidikan akan diberikan sesalinan pindaan berkenaan. Pengurusan sekolah akan diberikan masa untuk 'trial-run' konsep baru yang diperkenalkan. Mereka kemudiannya akan diaudit oleh pihak berkuasa pendidikan bagi memastikan apa yang ditulis/dipinda itu diamalkan. Sekiranya terbukti berjaya, maka sebarang idea baru yang dikemukakan akan menjadi asas ukuran (benchmark) kepada perubahan di peringkat pusat. Di sini kita dapat lihat unsur demokratik yang sebenar telah dipraktikkan dan dalam konteks kualiti, semua pihak berpuashati kerana ianya merupakan cadangan kolektif mereka sendiri. Pihak atasan hanya memantau bagi mempastikan kepatuhan dan keberkesanan dan memberikan nasihat dan panduan perundangan jika perlu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful