You are on page 1of 70

Cyfrowa Szkoa

Poniszy materia zosta przygotowany przez specjalistw zbrany IT


ima suy dyrektorom szk oraz przedstawicielom organw prowadzcych
wprzygotowaniu projektu teleinformatycznego wramach
rzdowego projektu pilotaowego Cyfrowa Szkoa.

Jego celem jest zwrcenie uwagi na zagadnienia natury technicznej, ktre mog mie znaczcy
wpyw na sukces pilotau. Przygotowujc poniszy dokument zostaa zachowana pena neutralno
technologiczna.

Posugujc si podstaw programow oraz zapisami ustawy o systemie owiaty, zwrcilimy uwag na
te elementy specyfikacji technicznej, ktre zapisane zbyt oglnikowo mog doprowadzi do inwestycji
wpomoce dydaktyczne nie odpowiadajce potrzebom edukacyjnym szk, nauczycieli iuczniw.
Caoniniejszego materiau mona wykorzysta jak poradnik sigajc do poszczeglnych rozdziaw.

Pomoce dydaktyczne jakie trafi do szk wramach projektu Cyfrowa Szkoa


powinny uwzgldnia:

Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej wszkoach


Wykorzystanie dorobku informatycznych zasobw edukacyjnych idowiadcze
nauczycieli
Uniwersalno zastosowania pomocy dydaktycznych
Bezpieczestwo
Zgodno zsystemami zarzdzania dydaktyk
Uyteczno wperspektywie rozwoju rynku TIK wedukacji
produkty iusugi wperspektywie kolejnych lat szkolnej eksploatacji

Materia skada si ztrzech czci:

W pierwszej czci omwione jest kade wskazane powyej zagadnienie. Podsumowaniem


s rekomendacje suce do definiowania projektu informatycznego wszkole oraz lista zagadnie
koniecznych do uwzgldnienia wspecyfikacji inwestycji.

W drugiej czci znajduje si opis poszczeglnych urzdze, aich finalnym rezultatem jest
zapis omawianych funkcjonalnoci, tak by zapewni zamawiajcemu moliwo zabezpieczenia
interesu uczniw, nauczycieli iszkoy wprocesie zamwienia. Kada szkoa ikady zamawiajcy ma
moliwo wyboru dowolnej liczby funkcjonalnoci spord przedstawionych propozycji, atake dowolnej
modyfikacji formuy zapisu tej funkcjonalnoci wprocesie zamwienia. Wtej czci wskazujemy take na
moliwe do popenienia bdy przy tworzeniu specyfikacji wprocesie zamwie publicznych.

W trzeciej czci opracowania znajduje si rekomendacja techniczna sprztu pomocna


wspecyfikowaniu modeli rozwiza wybieranych przez szkoy wramach projektu pilotaowego
Cyfrowa Szkoa.

Uwaamy, e przedstawiona propozycja jest spjna, technicznie zaawansowana ipozwala na zaspokojenie


potrzeb szkoy na kilka lat naprzd.
Spis treci
1. WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W PILOTAU CYFROWA SZKOA
1. Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej 7
Spjno rozwizania 7
Koszty integracji i obsugi 7
Dowiadczenia nauczycieli 7
2. Wykorzystanie dorobku informatycznych zasobw edukacyjnych i dowiadcze
9
nauczycieli
Elektroniczne zasoby edukacyjne 9
Dostpno szkole i materiaw szkoleniowych. Dowiadczenie w szkoleniach 9
3. Uniwersalno zastosowania pomocy dydaktycznych 11
Uniwersalno a specjalizacja 11
Wymiana dowiadcze i interakcja 11
Komputer 11
4. Bezpieczestwo 13
Podstawowe zabezpieczenie urzdzenia 13
Zabezpieczenie przed dostpem do niepodanych treci i kontrola rodzicielska 14
Polityka bezpieczestwa 14
Podstawowe umiejtnoci zwizane z zachowaniem bezpieczestwa w sieci 14
Ochrona danych osobowych 14
Prawo autorskie i plagiaty 14
Zabezpieczenia fizyczne 14
5. Zgodno z systemami zarzdzania szko oraz zarzdzania procesem dydaktycznym 16
6. Uyteczno w perspektywie rozwoju rynku TIK w edukacji produkty i usugi
17
wperspektywie kolejnych lat eksploatacji
Interakcja infrastruktury szkolnej ze wiatem zewntrznym 18
Perspektywy rozwoju rynku komputerw i urzdze mobilnych 20
Tendencje na rynku urzdze interaktywnych 24
Perspektywy rozwoju usug administratora IT 24
Spis treci
2. SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH W ROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU
CYFROWASZKOA
1. Komputer nauczycielski 27
2. Komputer uczniowski 29
3. Szkolna sie komputerowa 33
4. Zestawy interaktywne 35
Tablica interaktywna 36
Projektor o ultrakrtkiej ogniskowej 37
Goniki 38
Wizualizer 39
Projektor multimedialny z ekranem 41
3. PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO W RAMACH PROJEKTU
CYFROWA SZKOA
1. Jednostka centralna przenonego komputera dla nauczyciela 45
2. Jednostka centralna przenonego komputera dla ucznia 47
3. System operacyjny dla komputera uczniowskiego i nauczycielskiego 49
4. Oprogramowanie biurowe przenonego komputera uczniowskiego inauczycielskiego 51
5. Oprogramowanie do zarzdzania zestawem komputerw dla potrzeb edukacyjnych,
wspierania prowadzenia zaj z wykorzystaniem multimediw orazsystemem do 53
zbierania i analizowania odpowiedzi
6. Tablica interaktywna z oprogramowaniem 55
7. Projektor o ultrakrtkiej ogniskowej 57
8. Goniki 58
9. Projektor multimedialny 59
10. Ekran projekcyjny 60
11. Wizualizer 61
12. Sieciowe urzdzenie wielofunkcyjne 62
13. Punkt dostpowy (Access Point) 63
14. Kontroler 64
15. Router 65
16. Usugi administratora IT 66
Wymagania dotyczce
1.
budowy infrastruktury
technicznej wpilotau
Cyfrowa Szkoa
6
Szkoa
Cyfrowa Nr 1
Pracownie
komputerowe

Administrator IT
Elektroniczne
Pracownie
pomoce
mobilne
dydaktyczne

Sie szkolna

Komputery
i inne urzdzenia Laptopy
uczniw nauczycieli
i rodzicw

Administracja
szkolna Chmura
Zasoby
Aplikacje SIO
edukacyjne

Komputery
i inne urzdzenia
uczniw Zarzdzanie Sieci Serwisy
i rodzicw dydaktyk nauczycielskie spoecznociowe

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


1. Wykorzystanie
dotychczasowej infrastruktury
teleinformatycznej

Polskie szkoy od koca lat 90-tych ubiegego orazkomputer nauczycielski powinny


stulecia s wyposaone wpracownie komputerowe, wsppracowa zesprztem znajdujcym si
wktrych gwnym celem byo nauczanie wpracowniach
informatyki. Wprojekcie Cyfrowa Szkoa celem uzupenienie nowymi pomocami
jest wyjcie poza cile informatyczny zakres infrastruktury wstarych pracowniach,
wykorzystania technologii iwykorzystanie TIK stworzenie nowego potencjau
wprocesie dydaktycznym nauczania wszystkich dydaktycznego iwykorzystanie go wrealizacji
przedmiotw, rwnie nieinformatycznych. projektu Cyfrowa Szkoa
Powanym zadaniem jest taka integracja
dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej Koszty integracji iobsugi. Jednolita infrastruktura
wszkole znowymi pomocami dydaktycznymi, nie tylko pozwala na integracj przy mniejszym
aby optymalnie wykorzysta cao dostpnych nakadzie si, czasu irodkw, ale obnia biece
zasobw. koszty obsugi. Obejmuje to take usug
administratora.
Spjno rozwizania. Rzadko kiedy zdarza si,
by TIK trafi na informatycznie dziewiczy teren. Dowiadczenia nauczycieli. Zagadnienie to trzeba
Trzeba zwrci uwag, by nowe rozwizanie rozpatrywa dwutorowo.
pasowao iposzerzao moliwoci dotychczasowej
infrastruktury. Elementarne techniczne Po pierwsze dotychczasowe dowiadczenia,
iorganizacyjne korzyci ztakiego podejcia s szkolenia ikompetencje kadry nauczycielskiej.
nastpujce: Jeli bd one spjne znowymi pomocami
lepsze wykorzystanie zasobw lekcje dydaktycznymi tym szybciej ilepiej zostan
mog by prowadzone przy wykorzystaniu wykorzystane. Naley take wzi pod uwag
dotychczasowych inowych pomocy dowiadczenia nauczycieli jako prywatnych
dydaktycznych uytkownikw TIK tych kompetencji nie sposb
wykorzystanie nowych pomocy przeceni!
dydaktycznych wistniejcych pracowniach
cz zurzdze peryferyjnych (drukarki, Po drugie - jeszcze waniejsze jest dowiadczenie
tablice interaktywne, wizualizery, itd.) codziennej pracy. Nauczyciel przechodzcy

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 7


zpracowni dziaajcej na komputerach Apple do interfejsem uytkownika. Podobnie sprawa ma
pracowni pracujcej na komputerach zsystemem si zuczniem. Taka niejednolito to naoenie
Windows (lub odwrotnie), musi si przestawi dodatkowego wymagania edukacyjnego zarwno
choby wsposobie posugiwania si graficznym na ucznia, jak ina nauczyciela!

Rekomendacje:

Pomoce dydaktyczne, jakie zamierza pozyska Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj:


szkoa, powinny: sporzd list sprztu ischemat infrastruktury
w optymalnym rozwizaniu by uzupenieniem, informatycznej wszkole. Wjaki sposb
rozwiniciem iposzerzeniem moliwoci nowe pomoce dydaktyczne zintegruj si
dotychczasowych pracowni zistniejcymi pracowniami?

wsppracowa zdotychczasow infrastruktur sporzd list aplikacji zjakich dzisiaj korzysta


tak, by wykorzysta dotychczasowe inwestycje szkoa. Czy mona bdzie je wykorzysta
zapewni, wjak najwikszym stopniu, na nowych pomocach dydaktycznych? Czy
wzajemn przenoszalno zasobw (treci, aplikacje, ktre planujesz wykorzysta znowymi
aplikacji, prezentacji, lekcji) pomidzy pomocami dydaktycznymi, bdzie mona uy
istniejc infrastruktur, anowymi pomocami take wstarych pracowniach?
dydaktycznymi
sporzd list zewntrznych zasobw zjakich
zapewni jak najniszy koszt integracji iobsugi korzysta kadra szkoy. Czy bdzie mona
zapewni maksymalny komfort pracy uczniom je wykorzysta na nowych iistniejcych
inauczycielom korzystajcym zarwno pomocach dydaktycznych?
zistniejcej, jak inowej infrastruktury sprawd czy dla starych inowych urzdze
wykorzystywa do maksimum wiedz wszkole da si wprowadzi jednakow
idowiadczenie jakie zdobyli dotychczas polityk bezpieczestwa (np. wkontekcie
nauczyciele podczas szkole zzastosowa TIK art. 4a ustawy o systemie owiaty), czyli
ipraktyki nauczania czy jeden mechanizm zapewnienia
bezpieczestwa ite same zasady
wykorzysta ofert szkole TIK oferowanych bezpieczestwa bdzie mona stosowa dla
przez ORE, najblisze geograficznie orodki istniejcych inowych pomocy
doskonalenia nauczycieli iinne organizacje dydaktycznych? Jeli nie koszty
sprawdzi ich dostpno, ceny, odlego od obsugi bd wysokie (czas,
siedziby szkoy pienidze), abezpieczestwo
iluzoryczne!

8 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


2. Wykorzystanie dorobku
informatycznych zasobw
edukacyjnych idowiadcze
nauczycieli

Elektroniczne zasoby edukacyjne. technologiami (np. Flash) lub niewystarczajc moc


obliczeniow. Rwnie popularne iwartociowe
Szczegln uwag naley zwrci na konieczno aplikacje np.: Baltie, GeoGebra, Logomocja dziaaj
wykorzystania dotychczasowego dorobku poprawnie na komputerach lecz nie s dostpne
wzakresie tworzenia iudostpniania treci iszkole ich wersje na pozostae urzdzenia mobilne. Jest
elektronicznych. tak dlatego, e urzdzenia typu tablet czy smartfon
posiadaj niepene wersje systemw operacyjnych
Najwiksza liczba irnorodno zasobw jest wstosunku do systemw operacyjnych
przystosowana do komputerw typu PC. Komputer instalowanych na komputerach oraz maj
pozwala nie tylko na przegldanie treci (tak jak np. niewielk moc obliczeniow. Systemy operacyjne
rnego rodzaju tablety ie-czytniki), ale rwnie instalowane na tabletach czy smartfonach
na ich tworzenie (atwa edycja prac uczniw maj ograniczon funkcjonalno wstosunku
wpostaci tekstw, rysunkw, multimedialnych do komputera. Nie mona na nich instalowa
prezentacji wtym zawierajcych elementy wideo wikszoci dostpnych na rynku aplikacji
iaudio, symulacji iinteraktywnych wicze), edukacyjnych ibiurowych. Na tablety i smartfony
pozwala na interaktywn, twrcz nauk. nie s rwnie powszechnie dostpne sprawdzone
Aplikacje oraz treci dostpne wInternecie rozwizania zzakresu bezpieczestwa danych
najlepiej dziaaj na komputerach, na ktrych iochrony przed niepodanymi treciami
zainstalowane s penowartociowe wersje w Internecie. Urzdzenia te su wycznie
systemw operacyjnych. Na przykad treci konsumpcji treci (a ito czsto wograniczonym
portalu Scholaris, iwielu innych wartociowych zakresie), trudno jest wic woparciu o nie budowa
zasobw edukacyjnych (np. Wirtualne Muzeum edukacj na miar XXI w.
Powstania Warszawskiego, Centrum Nauki Kopernik,
Narodowy Instytut Audiowizualny) dziaaj Dostpno szkole imateriaw
poprawie na komputerach, podczas kiedy wiele szkoleniowych. Dowiadczenie wszkoleniach.
pozostaych urzdze mobilnych nie potrafi ich
odtwarza wcale lub odtwarza nieprawidowo Wykorzystanie dotychczasowych dowiadcze
zuwagi na brak kompatybilnoci zestandardowymi nauczycieli wzakresie pracy zkomputerem PC

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 9


oraz bogatej wiedzy ekspertw wtym zakresie, jak zaprzepaszczeniem dotychczasowych dowiadcze
rwnie bazy szkoleniowej wspierajcej nauczanie polskiej edukacji wzakresie TIK oraz bdzie
zwykorzystaniem komputera, pozwoli na atwe wymagao dodatkowych inwestycji na zbudowanie
iszybkie wdroenie programu Cyfrowa Szkoa. od podstaw infrastruktury szkoleniowej.
Wykorzystanie urzdze innych ni komputer jest

Rekomendacje:

Pomoce dydaktyczne jakie zamierza szkoa Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj (w


pozyska, awszczeglnoci komputery, powinny: szczeglnoci jeli zakadanym podstawowym
wykorzystywa bez zbdnych modyfikacji narzdziem nie miaby by komputer!):
obecnie uywane wszkole zasoby edukacyjne sporzd list aplikacji zjakich dzisiaj korzysta
(treci, prezentacje, lekcje, aplikacje do szkoa. Czy mona bdzie je wykorzysta na
zarzdzania szko) nowych pomocach dydaktycznych?
wykorzystywa, bez modyfikacji ispecjalnego sporzd list zewntrznych zasobw
przystosowania, zasoby edukacyjne dostpne zjakich korzysta kadra szkoy. Czy bdzie
na portalach edukacyjnych takich jak np. mona je wykorzysta na nowych pomocach
Scholaris, Interklasa itp. dydaktycznych?

wykorzystywa bez specjalnego przystosowania sprawd oferty szkole ORE iorodkw


zasoby edukacyjne dostpne na popularnych doskonalenia nauczycieli. Dla jakich rodzajw
portalach takich jak np.: Centrum Nauki pomocy dydaktycznych s one przystosowane
Kopernik, Narodowy Instytut Audiowizualny (komputery, tablety, tablice multimedialne)?

wykorzystywa najpopularniejsze aplikacje sprawd wymagania techniczne jakie


przeznaczone dla edukacji np.: Geogebra, stawiaj wszystkie wymienione wyej
Logomocja zasoby edukacyjne tak, by mona byo je
stosowa (np. minimalna wielko pamici;
wykorzystywa do maksimum wiedz
zastosowanie technologii Flash, HTML5,
idowiadczenie, jakie zdobyli dotychczas
Silverlight, minimalna przepustowo
nauczyciele podczas szkole zzastosowa TIK
dostpu do Internetu, itp.)
ipraktyki nauczania

wykorzysta ofert szkole TIK oferowanych


przez ORE, najblisze geograficznie orodki
doskonalenia nauczycieli iinne organizacje
sprawdzi ich dostpno, ceny, odlego od
siedziby szkoy

10 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


3. Uniwersalno zastosowania
pomocy dydaktycznych

Kluczowym warunkiem sukcesu projektu Wymiana dowiadcze iinterakcja.


wszkole bdzie zapewnienie uniwersalnoci Kolejnym niezwykle wanym elementem jest
zastosowania wybranych pomocy dydaktycznych. moliwo wymiany dowiadcze pomidzy
Przez uniwersalno rozumiemy moliwo e-koordynatorami, nauczycielami iszkoami
dostosowania tych urzdze do potrzeb nauczycieli wramach platformy. Wprzypadku uniwersalnych
prowadzcych zajcia zrnych przedmiotw, pomocy dydaktycznych mona spodziewa si
do zmian jakie mog nastpi wpodstawie twrczej wymiany dobrych praktyk iwzajemnego
programowej oraz moliwo dostosowania do odkrywania nowych moliwoci. Wprzypadku
zmieniajcych si potrzeb wraz zezdobywaniem bardzo specjalizowanych rozwiza, wymiana
dowiadcze przez kadr nauczycielsk. informacji sprowadzi si wzasadzie do dyskusji nad
niezawodnoci sprztu idostpnoci serwisu.
Uniwersalno aspecjalizacja. Urzdzenia
suce tylko do jednego celu cho mog Komputer. Centralnym urzdzeniem, wok
wyglda niezwykle atrakcyjnie it jedn, ktrego powinno si wybudowa strategi
waciw sobie czynno, wykonuj perfekcyjnie stosowania technologii TIK wszkole,
maj ograniczone moliwoci imog sta jest komputer nauczyciela, awdrugim
si przeszkod, anie wsparciem nauczyciela. rzdzie komputer ucznia. Zewzgldu na
Generaln tendencj wTIK jest zastpowanie swoj uniwersalno, komputer jest najlepszym
specjalizowanych rozwiza sprztowych przez narzdziem do budowania wymaganych
uniwersalne urzdzenia zdajcym si modyfikowa wprzyszym miejscu pracy zada zwizanych
oprogramowaniem. Przykady: zwykorzystaniem ICT. Komputer pozwala na
optymalne wsparcie nauczania: szeroka dostpno
zamiast specjalnych urzdze do zbierania oprogramowania, nieograniczone moliwoci form
odpowiedzi ankietowych proste korzystania, niemal nieograniczone moliwoci
oprogramowanie na uniwersalnych doczania innych urzdze zewntrznych (drukarki,
komputerach poczonych wsie skanery, tablice multimedialne, ale take telefony,
aparaty fotograficzne, wizualizery).
zamiast specjalnych systemw do
wideokonferencji kamery (dzi wzasadzie
oczywiste wyposaenie kadego komputera) na
indywidualnych komputerach

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 11


Znane irozwijane od lat s metodyki pracy wsppraca wzespole
ztym urzdzeniem iwyksztacenie umiejtnoci
typowych dla czonkw spoeczestwa posugiwanie si technologi (np. krytyczna
informacyjnego: ocena treci irde, umiejtno wyszukiwania
informacji do realizacji wasnych celw),
kreatywno iinnowacyjno umiejtno uczenia si przez cae ycie

krytyczne mylenie irozwizywanie problemw

podejmowanie decyzji

Rekomendacje:
Rozpocznij prac od zdefiniowania
iwyspecyfikowania komputera dla nauczyciela,
apotem stwrz spjn specyfikacj dla
pozostaych pomocy dydaktycznych.

Pomoce dydaktyczne jakie zamierza szkoa pozyska Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj:
powinny mie nastpujce cechy: sporzd list aplikacji zjakich dzisiaj korzysta
by urzdzeniem uniwersalnym moliwym szkoa. Czy mona bdzie je wykorzysta na
do wykorzystania na lekcjach rnych nowych pomocach dydaktycznych?
przedmiotw sporzd list zewntrznych zasobw
by urzdzeniem uniwersalnym pozwalajcym zjakich korzysta kadra szkoy. Czy bdzie
dostosowa jego wykorzystanie do zmieniajcej mona je wykorzysta na nowych pomocach
si podstawy programowej wperspektywie dydaktycznych?
4-5 lat
sprawd oferty szkole ORE iorodkw
komunikowa si zuytkownikiem wjzyku doskonalenia nauczycieli. Dla jakich rodzajw
polskim! pomocy dydaktycznych s one przystosowane
(komputery, tablety, tablice multimedialne)?
wykorzystywa do maksimum dostpne zasoby
edukacyjne pochodzce zrnych rde (treci, sprawd czy nauczyciele iuczniowie korzystaj
aplikacje) zpodobnych urzdze wdomu (zwaszcza
wsppracowa zjak najwiksz liczb innych wwariancie II). Jeli dany typ urzdzenia
urzdze wykorzystywanych wszkole (np. jest powszechnie stosowany to podobne/
ztablicami multimedialnymi, zsondami, identyczne urzdzenie wszkole bdzie lepiej
miernikami iprzenonymi pamiciami typu wykorzystywane
USB)
sprawd czy urzdzenie jest dostosowane do
zapewnia atwo obsugi, przy zachowaniu interakcji zuytkownikiem wjzyku polskim
uniwersalnoci przystosowania do rnych zapewnij wspecyfikacji, e urzdzenie ma
zada ipotrzeb (kontrprzykadem jest wiele graficzny interfejs uytkownika
urzdze AGD, ktre dysponuj dziesitkami
sprawd dostpno iceny usug
niewykorzystywanych opcji, do ktrych
administratora dla wybranych urzdze
uytkownik nigdy nie siga, za obsuga takiego
urzdzenia jest nieintuicyjna izagmatwana) wprowad wymg interoperacyjnoci,
czyli automatycznej wsppracy
by urzdzeniem powszechnie stosowanym, urzdzenia zinnymi pomocami
czyli takim, do ktrego atwo uzyska pomoc, dydaktycznymi wszkolnej infrastrukturze
usug administratora, serwis techniczny. teleinformatycznej (a wwariancie II take
Takedla nowego nauczyciela urzdzenie zsieciami jakie s wdomach uczniw/
ijego obsuga nie bd stanowiy egzotycznej nauczycieli), takimi jak: komputery, tablice
niespodzianki multimedialne, drukarki, routery, itd.

12 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


4. Bezpieczestwo

Ostatnie informacje o wamaniach na strony Zajmijmy si kilkoma aspektami bezpieczestwa,


Premiera RP czy na osobisty komputer jednego majc wiadomo, i temat ten jest godny
z ministrw, pokazuj jednoznacznie, e nikt nie szerszego idogbnego potraktowania.
jest cakowicie bezpieczny. Co nie oznacza, e
mona pozwoli sobie na beztrosk ibrak dziaa Podstawowe zabezpieczenie urzdzenia.
wtej sprawie. Bezpieczestwo eksploatacji TIK Kadeurzdzenie podczone do sieci Internet musi
staje si jednym zwymogw chwili. Wie si to by wyposaone woprogramowanie chronice
zjednoczesnym wystpowaniem kilku czynnikw przed niepowoanym dostpem. Podstawowymi
takich jak: zabezpieczeniami s zapora sieciowa (firewall),
program antyszpiegowski oraz oprogramowanie
mobilno urzdze antywirusowe. Absolutnie koniecznym jest by
oprogramowanie wykorzystywane na danym
nieustanne podczenie do Internetu urzdzeniu byo zawsze aktualne, aproducent
gwarantowa tworzenie poprawek bezpieczestwa
przenoszenie danych pomidzy rnymi dla tego oprogramowania na nastpne lata
urzdzeniami (take tego samego uytkownika) eksploatacji. Dla celw edukacji niezbdne jest, by
iwymiana danych pomidzy rnymi osobami wszystkie dziaania przy podstawowej ochronie
dziay si automatycznie (raz ustawione dziaaj
nowy (znacznie szerszy ni wprzeszoci) bez koniecznoci kadorazowej interwencji
wymiar ochrony danych osobowych uytkownika), za komunikacja zuytkownikiem
odbywaa si wjzyku polskim!
konieczno zapewnienia ochrony przed
niepodanymi treciami Trzeba koniecznie pamita, e nie ma
bezpiecznych systemw operacyjnych czy
nieuprawnione wykorzystywanie urzdze bezpiecznych przegldarek. Trzeba wiedzie,
przez osoby trzecie e smartfony iurzdzenia wykorzystujce
systemy operacyjne zesmartfonw (tablety!)
zasady dostpu do zasobw s wchwili obecnej jednymi znajsabiej
chronionych inajchtniej atakowanych
Na koniec warto doda bezpieczestwo fizyczne urzdze.
zarwno urzdzenia, jak iosoby uywajcej lub
przenoszcej to urzdzenie!

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 13


Zabezpieczenie przed dostpem do tych znajduj si take zasady netykiety (zasady
niepodanych treci ikontrola rodzicielska. postpowania wsieci) iprzykady naruszania, czsto
Zgodnie zzapisami ustawy o systemie owiaty (art. niewiadomego, praw innych osb.
4a) i wynikajcych z nich obowizkach dyrektora
szkoy niezbdne jest, by szkoa zapewnia Ochrona danych osobowych. yjemy wczasach,
kontrol poprzez instalacj odpowiedniego wktrych informacje o kadym znas io naszych
oprogramowania lub odpowiedni konfiguracj zachowaniach stanowi cenn walut. Moliwoci
komputerw. Musimy pamita, e wwariancie ich agregowania zrnych rde, dokonywania
II, kiedy dzieci maj moliwo zabrania przekrojw pod rnymi ktami (zainteresowa,
komputera do domu, system kontroli rodzicielskiej miejsca pobytu, sieci znajomych, itd.), jest dla
musiznajdowasi na tym komputerze. firm, azapewne take dla rzdw, poszukiwanym
dobrem. Ustawa o ochronie danych osobowych
Polityka bezpieczestwa. Dla kadej organizacji, nakada na wszystkich, ana tzw. administratorw
wtym take szkoy, powinna by zapisana bezpieczestwa informacji (ABI), szczeglne
iwdroona polityka bezpieczestwa, ktra zadania. Systemy wszkole idane wnich znajdujce
precyzyjnie opisuje: wjaki sposb dziaaj si bezwzgldnie podlegaj tej ustawie.
osoby iurzdzenia wsieci tej organizacji, jakie
maj uprawnienia ijakie czynnoci mog Prawo autorskie iplagiaty. Niezwyka
wykonywa. Zadanie takie naley postawi popularno niektrych serwisw ze cigami
osobie wiadczcej usug administratora IT. zjednej strony, abeztroskie wymienianie si
Polityka bezpieczestwa musi dotyczy take plikami zdrugiej, moe prowadzi do naruszania
uprawnie dla kadego urzdzenia, np. okrela praw autorskich lub wrcz plagiatw. Nauczyciele
do jakich zasobw na danym komputerze ma musz by wiadomi obecnoci isposobw
dostp dowolny uytkownik, ado jakich osoba korzystania zserwisw zgotowcami, moliwoci
zwyszymi uprawnieniami. Oznacza to take, e przekopiowania treci czy te zasad korzystania
mona pozwoli instalowa oprogramowanie zutworw. wiadomo t naley take
tylko wskazanym iupowanionym osobom. przekazywa dzieciom. Ito wchwili kiedy nabieraj
Innym elementem jest taki dobr materiaw przyzwyczaje na cae ycie.
edukacyjnych, aby ich instalacja wszkolnej sieci
lub na komputerach nie powodowaa obnienia Zabezpieczenia fizyczne. Koncentrujc si na
zakadanego poziomu bezpieczestwa. Kolejnym zagroeniach teleinformatycznych, nie moemy
aspektem jest tworzenie kopii bezpieczestwa zapomnie, e urzdzenia przenone mog
(backup) najwaniejszych danych, itd. ulec uszkodzeniom fizycznym (upadek, zalanie,
poar, uszkodzenia mechaniczne). Nie mona
Podstawowe umiejtnoci zwizane take wykluczy, e osoba wyposaona wtakie
zzachowaniem bezpieczestwa wsieci. urzdzenie moe sta si ofiar agresji (kradzie,
Kady zarwno ucze, jak inauczyciel rozbj). Oczywicie przed takimi zdarzeniami
powinien przej przynajmniej podstawowe cakowicie zabezpieczy si nie da. Ale warto
szkolenie co do zasad poruszania si wwiecie przeciwdziaa. Przykadami mog by komputery
wirtualnym. Celem szkolenia jest nie tylko unikanie o podwyszonej odpornoci mechanicznej,
atakw kierowanych na osoby (np. phishing ale rwnie ubezpieczenie urzdze przed
podszywanie si pod znanych ibezpiecznych wypadkami losowymi. Dostpne s rwnie na
dostawcw treci lub usug, wyudzanie hase rynku rozwizania, ktre chroni dane uytkownika
itd), ale nie sprowokowanie naruszania zasad iczyni komputer bezuytecznym dla zodzieja
bezpieczestwa. Materiaw na ten temat, take wprzypadku kradziey.
przystosowanych dla dzieci1, jest do duo, iatwo
jest takie szkolenie przeprowadzi. Wmateriaach
1 Przykad to nagrodzone przez Ministra Edukacji
Narodowej materiay dostpne zestron Fundacji Dzieci Niczyje:
3...2...1...Internet dla uczniw klas IV-VI: http://dzieckowsieci.
fdn.pl/scenariusz-zajec-3-2-1-internet

14 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


Wymienione wyej aspekty nie wyczerpuj
dyskusji. Wymagaj te nadzwyczaj powanego
potraktowania przy projektowaniu pilotau
Cyfrowej Szkoy (patrz dyskusja nad produktami
konsumenckimi iprofesjonalnymi).

Rekomendacje: Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj, sprawd:


pomoce dydaktyczne, azwaszcza komputery
lub urzdzenia speniajce rol komputera,
musz by wyposaone wpodstawowy zestaw
ochronnego oprogramowania. To nie jest opcja!
nie obawiaj si ponad miar inie szukaj
To musi by twardo egzekwowane!
zagroe tam, gdzie ich nie ma. Pocz
zdrowy rozsdek zwiedz na temat zagroe systemy operacyjne ipodstawowe aplikacje
internetowych! Jeli syszysz, e co jest musz mie zapewnione automatyczne
cakowicie bezpieczne po prostu wto nie wierz. wgrywanie poprawek bezpieczestwa.
Stanowczo egzekwuj to co niezbdne! Jeli wymaga to jakiegokolwiek dialogu
zuytkownikiem, to ma si on odbywa
traktuj bezpieczestwo jako priorytet. Dyrektor wjzyku polskim
szkoy jest zobowizany do przestrzegania
zasad bezpieczestwa teleinformatycznego systemy operacyjne ipodstawowe aplikacje
nie tylko przez zapisy ustawy o systemie powinny mie znan drog dalszej obsugi
owiaty, ale take przez inne prawa (np. ustaw produktu (tzw. roadmap) na co najmniej 5
oochronie danych osobowych) lat naprzd. Oznacza to, e producent bdzie
dostarcza poprawki, azwaszcza poprawki
wprowad polityk bezpieczestwa wsystemie dotyczce bezpieczestwa, wokrelonym czasie
teleinformatycznym szkoy. To brzmi bardzo
szumnie, ale chodzi o zestaw zasad, ktrych urzdzenia pracujce wrnych sieciach
wszyscy obowizuj si przestrzega (szkoa, dom, centrum szkoleniowe) powinny
pomoce dydaktyczne powinny poddawa rozpoznawa automatycznie te sieci
si jednolitej polityce bezpieczestwa. iodpowiedni dla nich poziom bezpieczestwa
Woptymalnym rozwizaniu taka sama polityka komputery lub urzdzenia speniajce rol
bezpieczestwa powinna by wdroona komputera, powinny mie moliwo rnego
zarwno dla istniejcej infrastruktury, jak idla ustawienia praw dostpu iuytkowania
nowych pomocy dydaktycznych (np.inne dla ucznia, inne dla nauczyciela lub
administratora)
jeli masz do wyboru pomoce dydatyczne, ktre
nie zapewniaj bezpieczestwa zrezygnuj komputery uczniw powinny mie moliwo
znich! Kopoty wpniejszym czasie mog by implementacji zasad kontroli rodzicielskiej
wiksze ni si spodziewasz!
moliwo tworzenia kopii rezerwowych
pamitaj, by wszystko co dotyczy najwaniejszych danych
bezpieczestwa, byo dostarczone wjzyku czy potencjalni oferenci usug administratora
polskim! IT s gotowi przygotowa iwdroy polityk
wprowad szkolenia iobowizek podnoszenia bezpieczestwa dla szkoy
kwalifikacji wsprawach bezpieczestwa!

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 15


5. Zgodno zsystemami
zarzdzania szko oraz
zarzdzania procesem
dydaktycznym

Rekomendacje:
Aplikacje suce innym celom ni dydaktyka
trafiy do szk wcigu ostatnich kilku lat.
Presja kosztw ipotrzeby pozyskania coraz
wikszej iloci informacji powoduj, e
takich systemw bdzie wicej. Nacisk bdzie Sprawd:
pochodzi zarwno od organw prowadzcych, jak zjakich programw do zarzdzania procesem
iz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dodatkow dydaktycznym (np. e-dziennik) korzysta szkoa
presj bdzie zainteresowanie rodzicw, ktrzy ijaka jest platforma sprztowa isystemw
operacyjnych na jakim dziaaj te aplikacje
bd chcieli mie dostp do podstawowych
danych dotyczcych ich dzieci na bieco czy mona ztych aplikacji korzysta na
ion-line. Systemy te bd instalowane zarwno komputerach nauczyciela pozyskanych
wsieci szkolnej, jak iwchmurze (w Internecie). wramach projektu CyfrowaSzkoa lub
czy komputery te potrafi wymienia
dane zsystemami zarzdzania procesem
Dla potrzeb szkoy realizowanie odmiennej dydaktycznym (interoperacyjno)
polityki sprztowej isieciowej dla
komputerw uywanych wadministracji
szkoy, jak iwdydaktyce, wydaje si by Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj:
kosztownym ekscesem. Dlatego te, majc na sporzd list aplikacji do zarzdzania
uwadze koszty usug administracji, zapewnienie procesem dydaktycznym izarzdzania szko
bezpieczestwa caej sieci, moliwoci wczenia zjakich dzisiaj korzysta szkoa. Czy mona
bdzie je wykorzysta na nowych pomocach
nauczycieli do dziaa zwizanych zadministracj dydaktycznych, zwaszcza na komputerach
zwykorzystaniem komputerw nauczycielskich, nauczyciela?
jestsiln rekomendacj.
Sprawd czy dla komputerw
wadministracji da si zastosowa
te same polityki bezpieczestwa
jak dla komputerw wdydaktyce?

16 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


6. Uyteczno wperspektywie
rozwoju rynku TIK wedukacji
produkty iusugi
wperspektywie kolejnych lat
eksploatacji

Pomoce dydaktyczne ktre zostan wybrane perspektywy rozwoju urzdze mobilnych:


wprojekcie Cyfrowa Szkoa, bd eksploatowane * urzdzenia konsumenckie iurzdzenia
przez kilka nastpnych lat, ale oczywicie profesjonalne
warto sobie zada pytanie: co dalej?. Wybr * notebooki, netbooki, czytniki, tablety czy
technologii to take inwestycje winfrastruktur smartfony?
szkoln, wszkolenia nauczycieli imetodyk,
woprogramowanie, treci iaplikacje. Jeli wybrana tendencje na rynku urzdze interaktywnych
technologia bdzie znikaa wcigu najbliszych
lat, to wszystkie dowiadczenia zpilotau stan perspektywy rozwoju dostpu
si nieistotne. Dlatego proponujemy lektur szerokopasmowego
niniejszego rozdziau iprzeprowadzenie dyskusji
dotyczcej nie tylko biecych zagadnie, ale take rozwj systemw iplatform nauczania na
wyzwa przyszoci. odlego

Wrd czynnikw, ktre naley wzi pod uwag chmura obliczeniowa


przy projektowaniu szkoy cyfrowej XXI wieku,
aktre s nowoci is rne od rozwiza perspektywy rozwoju usug administratora IT
stosowanych wcigu ostatnich 10 lat, wymieni
naley:

interakcj infrastruktury szkolnej zewiatem


zewntrznym

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 17


Rekomendacje:

projektuj inwestycje zwizj wykorzystania Stwrz wizj, ktra bdzie obejmowaa take
pomocy dydaktycznych wprzyszoci przysze koszty:
nastaw si na zakup tylko takich urzdze, * ktre produkty iusugi bd wprzyszoci
ktre na pewno sprawdz si take wcigu taniay?
nastpnych 4-5 lat * w co warto zainwestowa, by wprzyszoci
nie inwestuj wprodukty, ktre znikn zrynku skorzysta ztaszej ofertyusug?
wcigu nastpnych kilku lat. Zdobyte
dowiadczenia do niczego si nie przydadz

Interakcja infrastruktury szkolnej zewiatem f. Moliwo wykorzystywania przez uczniw,


zewntrznym rodzicw lub nauczycieli wszkole swoich
wasnych prywatnych urzdze (komputerw,
Urzdzenia icaa infrastruktura szkoy tabletw, telefonw, czytnikw itp.)
bdzie wchodzia wcoraz wiksz interakcj
zzewntrzn sieci, osobami isystemami. g. Wykorzystanie przez nauczycieli urzdze
Trend ten bdzie narasta wprzyszoci. zarwno wszkole, jak iw domu
Przejawami tego bd m.in.:
h. Pojawianie si, nowszych irnych od
a. Korzystanie zzasobw dydaktycznych dotychczas stosowanych, urzdze
znajdujcych si wInternecie (chmurze) peryferyjnych przyczanych do szkolnej sieci
lub komputerw uczniw inauczycieli (czujniki
b. Korzystanie zrnorodnych aplikacji laboratoryjne, kamery, wizualizery, mikroskopy,
znajdujcych si wInternecie, zarwno itp.)
przez uczniw, jak inauczycieli. Wcoraz
wikszym stopniu wmodelu on-line (aplikacje Opisana tendencja nakada bdzie szczeglne
wchmurze), anie tylko poprzez cignicie ich wymagania dotyczce infrastruktury dostpu
na wasny komputer do sieci oraz bezpieczestwa informatycznego
(patrz:Bezpieczestwo).
c. Aplikacje do zarzdzania szko, jak iaplikacje
SIO znajdujce na serwerach sieciowych Warto zwrci uwag, e urzdzenia mobilne
wchmurze obliczeniowej (dostp dla osb TIK potrafi czy si zInternetem na
uprawnionych) wiele sposobw. Naley mie wiadomo
dodatkowych kosztw, jakie moe ponie
d. Sieci spoecznociowe dzieci, rodzicw szkoa, jeli urzdzenie wsposb automatyczny,
inauczycieli, zarwno o powszechnym niewidoczny dla uytkownika przeczy si na
dostpie jak iograniczane dla osb inny tryb. Tablet,czytnik czy smartfon, normalnie
upowanionych korzystajcy zbezprzewodowego dostpu do
Internetu wszkole, ale wyposaony wkart GSM,
e. Obecno pracowni mobilnych zmoliwoci moe przeczy si winny tryb. Jeli dostp ten
wykorzystania czci lub wszystkich urzdze nie jest bezpatny lub limitowany, szkoa moe by
poza wyznaczonym pomieszczeniem, anawet obciona przez operatora dostpu dodatkowymi
wdomu kosztami!

18 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


Rekomendacje:

Przy projektowaniu wykorzystania pomocy Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj, sprawd:


dydaktycznych wzi pod uwag elastyczno czy urzdzenia, ktre maj pojawi si
wybranych rozwiza, wtym dotyczcych integracji wszkolnej sieci obsuguj standard sieci
sieci szkolnej zInternetem bezprzewodowej 802.11n?
czy urzdzenia, ktre maj pojawi si
sprawd czy urzdzenia maj autonomiczny wszkolnej sieci mog by zarzdzane zdalnie
dostp do Internetu? Czy ich dostp do przez administratora?
Internetu nie jest uzaleniony od integracji czy urzdzenia, ktre maj pojawi si
zeszkoln sieci? Jeli dostp do Internetu jest wszkolnej sieci mog mie wdroon przez
moliwy inie jest uzaleniony od szkolnej sieci, administratora polityk bezpieczestwa?
czy nie tworzy to dodatkowych kosztw?
czy urzdzenia, ktre maj pojawi si
sprawd czy urzdzenia wautomatyczny wszkolnej sieci mog sta si rdem
sposb cz si zInternetem (bez potrzeby dodatkowych kosztw zwizanych zdostpem
dziaania uytkownika)? Jeli tak czy nie do Internetu?
tworzy to dodatkowych kosztw?

urzdzenia powinny automatycznie


rozpoznawa sie lokaln, wktrej pracuj,
atake rozpoznawa urzdzenia wtej sieci!
przykad: komputer nauczycielski powinien
automatycznie rozpoznawa, e jest wsieci
szkolnej, wdomu u nauczyciela, ale take po
pierwszej konfiguracji, rozpoznawa np. sie
wcentrum doskonalenia nauczycieli

urzdzenia powinny mie atwo wdraan


polityk bezpieczestwa:
* prawa dostpu do poszczeglnych zasobw
(np. inne dla komputera nauczyciela, inne
dla komputerw uczniw)
* oprogramowanie zabezpieczajce (firewall,
system antywirusowy, itd.)
* zabezpieczenie przed niepowoanymi
treciami (np. systemy kontroli rodzicielskiej)
zwaszcza wwariancie II

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 19


Perspektywy rozwoju rynku komputerw W urzdzeniach konsumenckich mniej zwraca si
iurzdze mobilnych uwag na nieefektowne parametry techniczne,
abardziej na design lub czas pracy na bateriach.
Urzdzenia konsumenckie ido zastosowa Warto zwrci uwag, e urzdzenia konsumenckie
profesjonalnych podlegaj modzie, std producenci nie nastawiaj
si na dugi czas eksploatacji zakadajc, e odbiorca
Jednym zpodstawowych trendw jest itak szybko zmieni urzdzenie na nowsze. Naley
rozwarstwienie si rynku na produkty przeznaczone pamita, e to wanie urzdzenia konsumenckie
do uytku prywatnego (konsumenckie) iprodukty s najczciej opisywane wmediach, ale na tej
do zastosowa profesjonalnych. Przyrwnujc podstawie trudno sobie wyrobi opini czy nadaj
to do rynku samochodw, to jak porwnywa si one do pracy wszkole.
samochody rodzinne do samochodw, ktre
maj by wykorzystane wfirmie do pracy. Urzdzenia do zastosowa profesjonalnych nie
Rodzinne kombi ma podobn adowno jak byszcz inie epatuj swoim wygldem lub
robocza furgonetka, ale nie jest przystosowane wyrubowanymi parametrami. Zperspektywy
dotego, by codziennie przez kilka lat wozi cikie wieloletniej pracy oferuj lepsze przystosowanie
towary. Rwnie deska rozdzielcza samochodu do pracy grupowej, stosowanie jednorodnej
osobowego wyglda efektowniej, ale wyliczenie polityki bezpieczestwa, zarzdzanie sieci
kosztw codziennej eksploatacji wypada na korzy przez administratora czy wrcz fizycznie s
samochodu dostawczego. przystosowane do bardziej intensywnej pracy przez
wiele lat. Producenci zapewniaj obsug dla tych
Urzdzenia konsumenckie su przede wszystkim urzdze przez zdecydowanie duszy czas ni dla
do zaspokojenia indywidualnych potrzeb, atake produktw konsumenckich, co ma znaczenie dla
zwracaj uwag stylistyk iefektownymi cechami bezpieczestwa.
podkrelajcymi charakter uytkownika takimi jak
kolor obudowy, wielko (bardzo may, bardzo
lekki), specjalnie wyeksponowana cecha (np. karta
graficzna wkomputerach dla graczy). Urzdzenia
takie przystosowane s przede wszystkim do
pracy zoprogramowaniem konsumenckim,
awic grami czy prostymi aplikacjami, natomiast
mniejsz wag przykada si do problemw takich
jak praca grupowa, praca wsieci lokalnej czy
bezpieczestwo.

20 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


Rekomendacje:

Specyfikacja zdecydowanie powinna promowa czy system operacyjny komputera


urzdzenia do zastosowa profesjonalnych. uczniowskiego ikomputera dla nauczyciela jest
Moliwo zarzdzania takimi urzdzeniami obnia wyspecyfikowany wwersji dla organizacji?
koszty usugi administratora, zwiksza codzienn czy wsystemie operacyjnym komputera mona
uyteczno, brak koniecznoci rekonfiguracji wdroy jednolit polityk bezpieczestwa dla
ipodwysza bezpieczestwo. Przystosowanie do caej organizacji?
pracy wsieci lokalnej zinnymi uytkownikami
obnia koszty przystosowania iszkolenia przy czy system operacyjny komputera ma
kolejnych wdraanych systemach iaplikacjach. zagwarantowany przez producenta czas
ycia iwsparcia (zwaszcza wzakresie
bezpieczestwa!) na co najmniej nastpnych
Sprawd zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj:
5lat?
czy wsparcie techniczne producenta komputera
zaoferowane wprojekcie jest przeznaczone
dla odbiorcw profesjonalnych czy dla rynku
konsumenckiego?

Notebooki, netbooki, czytniki, tablety czy kosztuje ono na tyle mao, e zarwno rodzice,
smartfony? jak iszkoa powinny da sobie rad finansowo, by
uzupeni braki. Czytniki jako urzdzenie na rynku
Rozwj rynku konsumenckiego spowodowa bd si rozwija, cho mog wcigu kilku lat zla
pojawienie si nowych kategorii urzdze. Edukacja si wjedn kategori ztabletami.
stoi przed powanym wyborem, ktre zurzdze
jest potencjalnie najlepszym wyborem na nastpne Zasadniczym ograniczeniem jest funkcjonalno
lata. Omwimy poniej perspektywy kadego typu tego urzdzenia. Jest ono przeznaczone
urzdzenia. do odczytywania e-bookw iw wikszoci
przypadkw na tym koniec. Nie jest to wada
Czytniki. Potencjalnie bardzo atrakcyjna zpunktu widzenia konsumenta, natomiast
propozycja, ale niosca wiele ogranicze. wpraktyce pracy wszkole to powana sabo.
Urzdzenia te mona potraktowa niemal jak Wsppraca czytnika zinnymi urzdzeniami
najprostszy odtwarzacz typu mp3 tylko zekranem. wsieci szkolnej iInternecie jest iluzoryczna. Praca
Technicznie nie s one bardziej zaawansowane. grupowa nie jest moliwa. Wykorzystanie aplikacji
Zalet s ceny, ktre dzisiaj ksztatuj si multimedialnych iinterakcja zurzdzeniem jest
wgranicach kilkuset zotych zatasze wersje, awraz bd niemoliwa, bd minimalna. Nakoniec
zrozwojem e-bookw iwypieraniem papierowych trzeba doda, e czytniki, jako typowy produkt
wydawnictw bd coraz tasze. Czytnik powinien konsumencki, nie s przystosowane do eksploatacji
obsugiwa podstawowe trzy podstawowe formaty przez wiele lat.
e-booka (epub, pdf, mobi). Kolejn zalet, o ktrej
nie wolno zapomina, jest niewielki ciar tego Podsumowujc: Czytniki e-bookw (e-ksiek,
urzdzenia, co pozwala na wykorzystywanie e-podrcznikw) bd wnaturalny sposb
urzdzenia zarwno wszkole, jak iw domu. zastpowa wydawnictwa papierowe. Dzieci
Rwnie wprzypadku uszkodzenia czy kradziey irodzice wcigu najbliszych 4-5 lat przejd na ten

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 21


model pracy ztekstem zewzgldu na malejc cen Tablety. Tablety s jednym znajbardziej
czytnikw izwikszajc si poda e-podrcznikw. dyskutowanych rodzajw urzdze. Gazety staraj
Natomiast czytniki nie zmieniaj waden sposb si przygotowywa wersje do nich dostosowane,
pracy wklasie, dlatego te ich wybr nie kreuje zmiany aposowie zostali wyposaeni wanie wtaki sprzt.
ani wprocesie dydaktycznym, ani wcyfryzacji szkoy. Tablet czy wsobie niewielk wag imobilno
czytnika, sposb obsugi podobny do telefonu
Smartfony. Ograniczenia jakie niesie zesob (nieprzypadkowo!). Systemy operacyjne na
to urzdzenie s ogromne. Niewielka moc tabletach - to te same systemy, ktre uywane s
obliczeniowa iniewielki ekran to tylko podstawowe wsmartfonach!).
ograniczenie. Moliwoci pracy grupowej s
iluzoryczne. Zabezpieczenia praktycznie nie istniej. Tablet nie nadaje si jako penowartociowe
Podobnie aplikacje edukacyjne. Urzdzenia s narzdzie dla nauczyciela. Tablet to cigle
typowym produktem konsumenckim, nastawionym urzdzenie, ktrego celem jest tylko pozyskiwanie
na rok, dwa eksploatacji. Nie wolno take informacji ijej prezentacja, natomiast nie bdzie
zapomina, e po wyjciu zeszkoy smartfon bdzie si nadawa do pracy twrczej ikoncepcyjnej.
czy si przez typowy GSM, ato bdzie ju patne. Nauczyciel bdzie musia mie jeszcze
Kto zatakie poczenia bdzie paci: szkoa, ucze, dodatkowy komputer, eby przygotowywa
czy nauczyciel zwaszcza przy transferze duych materiay, prezentacje ilekcje. Wydaje si, e
iloci danych zasuguje na oddzieln dyskusj. wperspektywie nastpnych lat tablet moe
sta si jedn zinteresujcych alternatyw dla
Podsumowujc: Typowy produkt konsumencki nie komputera uczniowskiego typu netbook. Dlaczego
nadajcy si do zastosowa edukacyjnych irealizacji wperspektywie, anie ju dzisiaj? Po pierwsze, na
podstawy programowej. Poniewa wikszo dzieci ju rynku zdecydowanie krluje iPad firmy Apple, ktry
dzisiaj ma swoje telefony, mona myle o pewnych jest jedyn stabiln platform tabletow od kilku
eksperymentach zuyciem ich wasnych smartfonw, lat. Jednak jego cena jest rwnie wysoka jak bardzo
ale nie kreowa tego urzdzenia na podstawowe dobrze wyposaonego notebooka! Co wicej,
narzdzie wedukacji. zdefinicji ma on kilka ogranicze technologicznych,
ktre mog uniemoliwi korzystanie zwielu
Netbooki. Komputery typu PC o mniejszej atrakcyjnych materiaw edukacyjnych. Rwnie
wydajnoci wporwnaniu np. do notebookw, restrykcyjna polityka pozyskiwania iwgrywania
ale lejsze imniejsze, dziki czemu atwiej je np. aplikacji praktycznie ogranicza moliwoci.
przenosi uczniowi pomidzy szko adomem. Alternatyw na dzi s tablety wyposaone
Mimo mniejszej wydajnoci, na netbookach wsystem Android, ale jak wida po rynku cigle
instalowane s penowartociowe wersje systemw nie mog one zdoby ani porwnywalnej do iPada
operacyjnych. Zalet jest niewielka klawiatura, popularnoci (mimo zdecydowanie niszej ceny!),
dostosowana ergonomicznie dla potrzeb ani stabilnoci platformy systemu operacyjnego. Co
modszych uczniw. Kolejn zalet jest niska cena model, nawet tej samej firmy, to inna wersja OS iw
takiego urzdzenia iobecno na rynku netbookw zasadzie nie przewiduje si zmiany tego systemu
przystosowanych do celw edukacyjnych. na nowsze wersje. Kolejne firmy - ktre deklaroway
Wtej kategorii dostpne s rwnie urzdzenia wejcie na rynek tabletw - albo modyfikuj swoje
czce funkcj tabletu zkomputerem (netbooki plany, albo wrcz rezygnuj zwprowadzania
zobrotowym, dotykowym ekranem). Wikszo nowych modeli.
znetbookw to jednak produkty konsumenckie.
Pewn alternatyw, ktra powinna pojawi si na
Podsumowujc: Netbooki wprojekcie Cyfrowa Szkoa rynku pod koniec biecego roku, bd tablety
mog by brane pod uwag wycznie jako komputer wyposaone wsystem operacyjny Windows 8
dla ucznia. Sprawdz si wszdzie tam, gdzie wana (premiera wersji beta miaa miejsce 29 lutego
jest wiksza mobilno (np. czste przenoszenie 2012). Poczenie wielodotykowego interfejsu
pomidzy szko adomem). Jeeli zaley Ci na wikszej uytkownika zpenym systemem operacyjnym
wydajnoci, wtedy waciwym komputerem dla ucznia wtle, polityka rozwijania systemw operacyjnych
bdzie notebook.

22 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


oraz wymaganiami co do specyfikacji technicznych, obrbki informacji, ajednoczenie dajcy si atwo
jakie Microsoft naoy na producentw sprztu, zarzdza wsieci. Dla komputera nauczycielskiego
powoduj, e powinna to by bardzo atrakcyjna praktycznie nie ma alternatywy. Komputery
oferta jako komputera uczniowskiego. Natomiast uczniowskie powinny take by notebookami
zewzgldu na czas rozpoczcia projektu wyposaonymi wpenowartociow wersj
CyfrowaSzkoa, urzdzenia te mog jeszcze systemu operacyjnego iodpowiadajc potrzebom
niebydostpne wchwili zamwienia. pojemno pamici RAM. Zewzgldu na sieciowy
charakter pracy nie musz by wyposaane
Podsumowujc: Tablety wycznie jako alternatywa wczytniki DVD.
dla komputerw uczniowskich. Nie nadajce si
do pracy nauczyciela. Obecna oferta to typowe Podsumowujc: Jeli zadaniem projektu
produkty konsumenckie o krtkim czasie ycia. CyfrowaSzkoa jest stworzenie spjnej platformy
Do wyboru stabilna idroga platforma iPada, co edukacyjnej, taniej, bezpiecznej iatwej wzarzdzaniu,
praktycznie powinno nie zesob cao zakupw na zmoliwociami wykorzystania wszystkich innych
platformie firmy Apple, albo tanie produkty bazujce pomocy dydaktycznych, to waciwym narzdziem s
na Androidzie, ktrymi zarzdzanie izapewnienie notebooki. Zarwno dla nauczycieli, jak idla uczniw.
bezpieczestwa jest praktycznie niemoliwe lub
ograniczone. System operacyjny na tabletach to
dzisiaj ten sam system jaki jest na smartfonach.
Stanowi to kolejny dowd na konsumencki
rodowd icharakter tego urzdzenia, oraz na jego,
zdefinicji ograniczone, zastosowanie. Nie wszystkie
materiay edukacyjne mog by uruchomione na
tabletach (np. Flash). Rekomendujemy na tym etapie Rekomendacje:
wstrzymanie si zzakupami tabletw, dopki nie
pojawi si urzdzenia o wikszych moliwociach
pracy grupowej, zarzdzania istabilnej platformie
rozwojowej. jednolita spjna platforma edukacyjna
bazujca na notebookach, tak dla
Notebooki. Najpopularniejsze, najbardziej nauczycieli, jak idla uczniw
uniwersalne narzedzie do nauki ipracy. Komputer specyfikacja pozacenowych kryteriw
przenony, czcy moliwoci stabilnej pracy, wyboru pozwalajca na zakup komputerw,
ktre nie zestarzej si wperspektywie 4-5
lat eksploatacji wszkole

wybr urzdze profesjonalnych dajcych


gwarancj duszej eksploatacji (np.
zwrcenie uwagi na mechaniczn jako
urzdze) iprofesjonalnego zarzdzania

WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA 23


Tendencje na rynku urzdze interaktywnych Perspektywy rozwoju usug administratora IT

W ostatnich latach telefony (smartfony) W dotychczasowym modelu pracowni


spopularyzoway interfejs dotykowy oraz sterowanie komputerowych szkoy bazoway na pracy
gosem. Kolejnym trendem sta si wielodotyk nauczycieli. Ten model sprawdza si dla niewielkich
(multitouch), dziki ktremu urzdzenie zaczo sieci, ale zupenie nie przystaje do wyzwania jakim
rozumie wicej ni jeden dotknity punkt igesty s, nawet redniej wielkoci, sieci zprzyczonymi
jakie zanim szy. Ostatnim,iniezwykle popularnym, licznymi urzdzeniami iperyferiami (drukarki, tablice
sposobem komunikacji jest wykorzystywanie multimedialne, itp.), uczniami wykorzystujcymi
gestw icaego ciaa obserwowanych przez swoje wasne urzdzenia, itd.
kamer, wjak jest uzbrojony komputer lub konsola
do gry. Przykadem tego ostatniego jest urzdzenie Szkoa, aby mc tanio iskutecznie zarzdza swoj
Kinect, do ktrego ju dzisiaj nawet wPolsce sieci, musi zdefiniowa zakres usug jakie ma
powstaj edukacyjne aplikacje dla wszystkich grup wiadczy administrator. Co wicej, oczywiste
wiekowych uczniw. jest, e na indywidualn usug dla kadej szkoy
nie ma rodkw. Oznacza to, e taka usuga musi
Czy te tendencje sprawi, e tablica szkolna by wiadczona dla wielu jednostek jednoczenie,
odejdzie do lamusa? Zdecydowanie nie! Dla awikszo zada powinna by do zrealizowania
wieloletniej eksploatacji pomocy dydaktycznych zdalnie.
wszkole jest niezbdny pewien poziom
konserwatyzmu, gdy mody zwaszcza na rynku
konsumenckim przychodz szybko irwnie
szybko ulegaj zmianie. Tablice interaktywne,
ktre zyskuj coraz wiksz popularno
wzastosowaniach edukacyjnych, z powodzeniem
zaimplementoway nowe rozwizania wsppracy
uytkownika zkomputerem. Tablice dotykowe,
ktre obsugujemy zapomoc swoich palcw,
istniej na rynku od duszego czasu. Od niedawna
za producenci przecigaj si we wprowadzaniu na
rynek tablic interaktywnych wielodotykowych, ktre
oczywicie pozwalaj na uywanie gestw. Ponadto
rwnie przynosz now jako pozwalajc stawia
uczniom zadania, ktre ucz wspdziaania
wrozwizywaniu problemw lub dochodzenia do
nich rnymi drogami. Prowadzi to do podnoszenia
jakoci iskutecznoci ksztacenia.

24 WYMAGANIA DOTYCZCE BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ WPILOTAU CYFROWA SZKOA


Szczegowy opis
2.
urzdze wskazywanych
wrozporzdzeniu dot.
pilotau Cyfrowa Szkoa
1. Komputer nauczycielski

Komputer ten ma by eksploatowany zarwno komputera. Komputer nauczyciela musi mie


wszkole, jak iw domu (ma charakter komputera moliwo podczenia do urzdze zewntrznych,
subowego). Bdzie wykorzystywany jako cz by wyposazony wkart bezprzewodowej
komputerowej klasy, ale take jako samodzielne sieciWi-Fi zgodnej znajnowszymi standardami.
urzdzenie wsppracujce zinnymi pomocami Oczywicie komputer jest bezuyteczny,
dydaktycznymi (tablica interaktywna, projektor). jeli prawidowo nie bdzie wsppracowa
Bdzie uywany do celw dydaktycznych, aletake zoprogramowaniem, zarwno systemowym,
jako urzdzenie na ktrym nauczyciel bdzie si jak iaplikacjami. Krytyczne jest zapewnienie nie
szkoli izapewne take bdzie zniego korzysta tylko pracy podstawowego oprogramowania,
przy pracy zsystemami zarzdzania procesem ale specjalizowanego oprogramowania do
dydaktycznym izasobamii edukacyjnymi. Bdzie obsugi innych pomocy dydaktycznych (tablicy
suy do prezentacji, ale take do przygotowania multimedialnej, wizualizera, drukarek itp.).
zasobw elektronicznych. Podsumowujc to
najbardziej uniwersalne zurzdze jakie maj Bezpieczestwo komputera nauczyciela musi
trafido szkoy. by postawione nawet wyej ni innych,
poniewa znajduj si na nim dane oraz osobista
Dlatego te zgry naley odrzuci urzdzenia, praca uytkownika, ktre mog by trudne
ktre s albo zbyt specjalizowane (czytnik), do odtworzenia. Dlatego te rekomendujemy
albo maj zbyt sab moc obliczeniow, albo specjalne zabezpieczenia dysku twardego
nadaj si przede wszystkim do ogldania treci przed utrat danych wprzypadku upadku oraz
wInternecie, ale nie do przygotowywania zaj zabezpieczenia przed kradzie. Poniewa
(tablet). Jedynym urzdzeniem, ktre spenia komputer bdzie przenoszony nie tylko pomidzy
wymogi dla komputera nauczycielskiego jest klasami, ale take poza szko, std wygodna torba
penokrwisty notebook. powinna by na wyposaeniu. Podwyszona
mechaniczna wytrzymao urzdzenia jest dobrym
Bardzo mocno rekomendujemy, aby komputer wyborem.
ten by na tyle wydajny by mg suy przez kilka
nastpnych lat. Tak wic trzeba zdecydowanie Ostatnim zwymaga jest by komputer
wyspecyfikowa pozacenowe kryteria wyboru nauczycielski by typowym produktem do
urzdzenia. Trzeba pamita, e nie tylko zegar zastosowa profesjonalnych, anie modnym
procesora ijego typ, ale 64-bitowy system gadetem konsumenckim. Wikszy nacisk naley
operacyjny iodpowiednio dua pami operacyjna pooy na moliwoci zarzdzania urzdzeniem,
RAM, pozwala na znaczne przyspieszenie pracy bezpieczestwo ni na design.

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 27


Wymagania, ktre powinien spenia przenony
komputer dla nauczyciela (zwany komputerem
nauczycielskim):

ekran o przektnej co najmniej 15,6 gwarancja co najmniej 2 lata

wydajno komputera wtecie torba


MobileMark*2007 Performance Rating
Productivity Test min. 230. wypenianie warunkw Energy Star 5.0

pami operacyjna RAM co najmniej 4GB certyfikat ISO 9001 producenta sprztu

dysk twardy o pojemnoci co najmniej 500GB, (rekomendacja) certyfikat komputera dla


wyposaony wsystem parkowania gowicy danego systemu operacyjnego (obecno na
wprzypadku upadku, zapobiegajcy jego Hardware Compatibility List)
uszkodzeniu
zainstalowany system operacyjny zgodny
cze sieci bezprzewodowej zgodne zoddzielnie wyspecyfikowanymi wymaganiami
zestandardem 802.11n
zainstalowany pakiet oprogramowania
co najmniej dwa zcza USB (rekomendowane biurowego, zgodny zoddzielnie
USB 3.0) wyspecyfikowanymi wymaganiami

zcze VGA, lub moliwo podczenia VGA zainstalowane oprogramowanie antywirusowe


zapomoc przejciwki oraz chronice komputer nauczyciela przed
niepodanymi treciami zInternetu
zcze HDMI lub DisplayPort
zainstalowane oprogramowanie do zarzdzania
zcze suchawkowe zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania prowadzenia zaj
zintegrowana kamera imikrofon zwykorzystaniem multimediw oraz systemem
zbierania ianalizowania odpowiedzi
zintegrowana karta dwikowa
zainstalowane oprogramowanie do obsugi
(opcjonalne) uniwersalny czytnik zewntrznych tablicy interaktywnej iinnych akcesoriw
kart pamici wsppracujcych zkomputerem (np.
wizualizer)
podwyszona odporno mechaniczna,
podwyszona wytrzymao mechaniczna

(opcjonalnie, rekomendowane) system


zabezpieczenia danych na dysku twardym na
wypadek upadku

ciar poniej 2,7 kilograma

czas pracy na baterii min. 4 godziny

28 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


2. Komputer uczniowski

Komputer uczniowski nie musi mie tych Rekomendujemy dwie opcje komputerw dla
wszystkich cech, jakie powinien mie silniejszy uczniw. Notebooki sprawdz si tam, gdzie
od niego, komputer nauczycielski. Waniejsza waniejsza jest wiksza wydajno (np. wprzypadku
jest wytrzymao mechaniczna, maa, zwarta korzystania zaplikacji wymagajcych wikszej
ilekka obudowa niz bardzo wysoka wydajno. mocy obliczeniowej). Ten wariant bdzie si starza
Komputer taki powinien by wyposaony technologicznie zdecydowanie wolniej. Netbooki
wpenowartociowy system operacyjny wszdzie tam, gdzie waniejsza bdzie mobilno
pozwalajcy na zarzdzanie tym urzdzeniem iniewielka waga komputera (np. wwariancie II
wsieci, wdraanie polityk bezpieczestwa, Cyfrowej Szkoy, gdzie uczniowie przenosz
regulowanie dostpu do poszczeglnych zasobw, komputery midzy szko adomem).
wdraanie kontroli rodzicielskiej (zwaszcza
wwariancie II opisywanym wrozporzdzeniu)
czymoliwoci zdalnej administracji.

Komputer ucznia powinien by rwnie


wyposaony woprogramowanie antywirusowe
znaczco podnoszce bezpieczestwo ucznia -
niezalenie od tego czy bdzie pracowa wszkole
czy wdomu. Poniewa rozporzdzenie przewiduje,
e komputery uczniowskie bd mogy by rwnie
wykorzystywane wklasach I-III, naley wzi pod
uwag, aby byy ergonomicznie dostosowane do
potrzeb uczniw klas IV-VI jak iI- III.

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 29


Wymagania, ktre powinien spenia przenony
komputer dla ucznia (zwany komputerem
uczniowskim):

Opcja 1. Notebook

ekran o przektnej co najmniej 11 zainstalowany system operacyjny, zgodny


zwyspecyfikowanymi poniej wymaganiami
wydajno komputera wtecie
MobileMark*2007 Performance Rating zainstalowany pakiet oprogramowania
Productivity Test min. 180 pkt. biurowego, zgodny zwyspecyfikowanymi
poniej wymaganiami
pami operacyjna RAM co najmniej 4GB
zainstalowane oprogramowanie chronice
dysk twardy o pojemnoci co najmniej 250 GB komputer wprzypadku kradziey

cze sieci bezprzewodowej zgodne zainstalowane oprogramowanie antywirusowe


zestandardem 802.11n oraz chronice komputer ucznia przed
niepodanymi treciami zInternetu
co najmniej dwa zcza USB
zainstalowane oprogramowanie do zarzdzania
zcze VGA zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania prowadzenia zaj
zcze suchawkowe zwykorzystaniem multimediw oraz systemem
zbierania ianalizowania odpowiedzi
zintegrowana kamera imikrofon

zintegrowana karta dwikowa

fizyczna klawiatura, urzdzenie wskazujce

ciar poniej 2,5 kilograma

czas pracy na baterii 4 godziny

podwyszona wytrzymao mechaniczna,


np. stalowe zawiasy czy metalowe poszycie
obudowy

wypenianie warunkw Energy Star 5.0

certyfikat ISO 9001 producenta sprztu

(rekomendacja) certyfikat komputera dla


danego systemu operacyjnego (obecno
naHardware Compatibility List)

30 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


Opcja 2. Netbook

ekran o przektnej co najmniej 10 zainstalowany system operacyjny, zgodny


zwyspecyfikowanymi poniej wymaganiami
wydajno komputera wtecie
MobileMark*2007 Performance Rating zainstalowany pakiet oprogramowania
Productivity Test min. 70. biurowego, zgodny zwyspecyfikowanymi
poniej wymaganiami
pami operacyjna RAM 2GB
zainstalowane oprogramowanie antywirusowe
dysk twardy o pojemnoci co najmniej 250GB oraz chronice komputer ucznia przed
niepodanymi treciami zInternetu
cze sieci bezprzewodowej zgodne
zestandardem 802.11n zainstalowane oprogramowanie chronice
komputer wprzypadku kradziey
co najmniej dwa zcza USB
zainstalowane oprogramowanie do zarzdzania
zcze VGA zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania prowadzenia zaj
zcze suchawkowe zwykorzystaniem multimediw oraz systemem
zbierania ianalizowania odpowiedzi
zintegrowana kamera imikrofon

zintegrowana karta dwikowa

fizyczna klawiatura, urzdzenie wskazujce

podwyszona wytrzymao mechaniczna

ciar poniej 1,6 kg.

czas pracy na baterii 4 godziny

wypenianie warunkw Energy Star 5.0

certyfikat ISO 9001 producenta sprztu

(rekomendacja) certyfikat komputera dla


danego systemu operacyjnego (obecno na
Hardware Compatibility List)

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 31


Poniej przedstawiamy dodatkowe informacje oprogramowanie zabezpieczajce uczniw
dotyczce istotnych skadnikw oprogramowania, przed dostpem do treci niepodanych
ktre powinny znale si zarwno na komputerze wrozumieniu art. 4a ustawy zdnia 7 wrzenia
uczniowskim, jak inauczycielskim: 1991 r. o systemie owiaty. Oprogramowanie
to moe by instalowane na serwerach lub
oprogramowanie antywirusowe powinno komputerach uczniw (w wariancie II) oraz
mie wykupion aktualizacj - np. na okres powinno by zainstalowane na komputerach
planowanej eksploatacji komputera nauczycieli

oprogramowanie zabezpieczajce komputer


wprzypadku kradziey - na rynku dostpne
s rozwizania, ktre dziaaj wtaki sposb,
e komputer staje si bezuyteczny adane
niedostpne dla zodzieja wprzypadku
kradziey

oprogramowanie do zarzdzania zestawem


przenonych komputerw dla potrzeb
przeprowadzenia zaj dydaktycznych -
oprogramowanie tego typu instalowane jest
na komputerze nauczyciela ikomputerach
uczniw. Pozwala nauczycielowi
przej zdalnie, zaporednictwem sieci
bezprzewodowej, kontrol nad komputerami
uczniw, przeprowadza testy, uruchomi
na komputerach uczniw aplikacje, strony
internetowe lub wiczenie multimedialne.
Pozwala wyczy klawiatur iekran
komputerw uczniowskich, kiedy potrzeba
skupi ich uwag np. na tablicy. Dostpne na
rynku rozwizania posiadaj szereg funkcji
zwizanych zewspprac wklasie, jak np.
moliwo przesyania ekranu komputera
jednego zuczniw na komputery pozostaych
uczniw, pozwalaj na jednoczesny podgld
ekranw kilku komputerw uczniowskich na
komputerze nauczyciela

32 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


3. Szkolna sie komputerowa

Infrastruktura sieciowa zapewniajca dostpowych pokrywajc obszar wczeniej


bezprzewodowy dostp do sieci musi stanowi obejmowany przez uszkodzony punkt dostpowy.
odpowied na charakterystyk uytkownikw zniej Bez kontrolera dziaanie takie nie jest moliwe.
korzystajcych. Uytkownicy tacy jak uczniowie,
ktrych jednym zpodstawowych narzdzi pracy Kontroler potrafi rwnie dynamicznie balansowa
bdzie komputer mobilny lub inne urzdzenie obcieniem wystpujcym na punktach
przenone (w przyszoci: ich wasne urzdzenie dostpowych. Wprzypadku chwilowego
przenone!) znieprzypisanym stanowiskiem pracy, zagszczenia uytkownikw wdanym obszarze,
musz mie zapewnion moliwo dostpu kontroler jest wstanie zarzdza poczeniami
do sieci zkadego miejsca na terenie szkoy. pomidzy uytkownikiem apunktem dostpowym
Rwnie istotnym elementem jest moliwo tak, aby tylko cz uytkownikw okupowaa dany
przemieszczania si po terenie szkoy zachowujc punkt dostpowy.
stae poczenie z infrastruktur sieciow.
Dodatkowym elementem rwnie kluczowym dla Dziki centralnemu zarzdzaniu administrator
funkcjonowania infrastruktury, jest jej ochrona przez sieci jest wstanie zapomoc jednego kliknicia
intruzami zzewntrz, jak iz wewntrz. Infrastruktura zarzdza polityk zabezpiecze wsplnie dla
powinna chroni nie tylko uytkownikw caej infrastruktury. Wprzypadku braku kontrolera
korzystajcych zsieci, ale rwnie powinna by polityka zabezpiecze musi by konfigurowana na
odporna na ataki od wewntrz (rwnie fizyczne!). kadym urzdzeniu osobno, przez co wystpuje
wysze prawdopodobiestwo popenienia bdu,
Rozwizanie wykorzystujce kontroler zarzdzajcy comoe prowadzi do osabienia zabezpiecze
sieci bezprzewodow umoliwia lokalizacj sieci.
punktw dostpowych, jak rwnie podczonych
uytkownikw oraz umoliwia ich lokalizacj Dziki kontrolerowi mona stworzy kilka
wprzestrzeni. jednoczenie dziaajcych sieci bezprzewodowych
dla rnych grup uytkownikw zrnymi
Dziki centralnemu zarzdzaniu punktami poziomami zabezpiecze oraz zasadami dostpu.
dostpowymi rozmieszczonymi na terenie szkoy, Mona wczy harmonogram dla poszczeglnej
kontroler jest wstanie dynamicznie zarzdza si sieci. Sie bezprzewodowa dla uczniw moe
sygnau emitowanego zpunktw dostpowych. by wczona np. tylko wtedy, kiedy odbywaj si
Jest to bardzo wane wprzypadku awarii jednego lekcje. Sie dla nauczycieli moe by wyposaona
zpunktw dostpowych, poniewa kontroler wdodatkowe polityki zabezpiecze, zwikszajc
potrafi wzmocni sygna ssiednich punktw tym samym poziom bezpieczestwa danych

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 33


niedostpnych dla uczniw. Dodatkowo Zalety rozwizania:
dziki kontrolerowi moemy stworzy sie dla
tzw.gocia. Sie dla gocia moe posiada czasowo brak kabli,
ograniczony dostp oraz dostp do sieci zostanie
poprzedzony wymogiem znajomoci hasa dla dostp do internetu / sieci LAN szkoy wcaym
osoby gocinnie czcej si do sieci. budynku,

Dodatkowo urzdzenia musz by zabezpieczone scentralizowana administracja sieci,


wsposb fizyczny. Punkty dostpowe powinny by
zamontowane moliwie wysoko oraz dostp do ochrona antywirusowa oraz firewall na
przewodu sygnaowego (stanowicego rwnie poziomie sprztowym (urzdzenie czce si
zasilanie) musi by zabezpieczony przed osobami zsieci jest automatycznie chronione)
postronnymi.
Zakres wymaga, ktre powinna spenia szkolna
Najwaniejsze cechy rodowiska sieciowego: sie komputerowa:

praca bez zakce - tak jak wklasie, jest Kontroler


nauczyciel, ktry udziela prawa gosu, by
uczniowie nie przekrzykiwali si nawzajem, zapewnia zarzdzanie punktami dostpowymi
tak ipunkty dostpowe wszkole powinny zpomoc jednego interfejsu
by sterowane przez kontroler, by nadajc
sygna radiowy, nie zakcay si nawzajem daje moliwo monitorowania idiagnostyki
- tak jak robi to tzw. wolnostojce punkty zdarze
dostpowe czy routery bezprzewodowe.
Mona powiedzie, e s to rozwrzeszczane zapewnia szybkie przeczanie klientw sieci
dzieci wklasie bez wychowawcy, kade krzyczy bezprzewodowej do punktw dostpowych,
goniej, aadnego nie sycha. bez koniecznoci ponownego przyczania si
do sieci
bezpieczestwo - sieci bezprzewodowej nie
zatrzymamy wmurach szkoy. Dlatego bardzo rekomendowana funkcja firewalla
wane jest, aby bya ona bezpieczna. Powinna
by wyposaona wfirewall - bronicy przed Punkt dostpowy
niebezpiecznymi pakietami. Szyfrowanie
- zabezpieczajce przed wamaniem, obsuguje przynajmniej dwa pasma radiowe
oraz identyfikacj kadego urzdzenia (2.4GHz, 5GHz)
iuytkownika wcelu atwej lokalizacji
zagroe zdokadnoci do miejsca, wktrym wspiera 802.11 a/b/n/g
zamontowany jest punkt dostpowy.
rekomendowane wykorzystanie zasilania PoE
skalowalno - sie bezprzewodowa powinna
by tak atwa wrozbudowie, jak dodanie Router
kolejnej awki wklasie. Kontroler powinien
rozpoznawa punkty dostpowe idocza je moliwo tworzenia odrbnych sieci
do sieci, przekazujc im wszystkie informacje logicznych wobrbie sieci LAN zgodnie
ojej konfiguracji. zestandardami

moliwo tworzenia pocze VPN

rekomendowana funkcja firewalla

34 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


4. Zestawy interaktywne

Zestawy interaktywne skadaj si ztablicy Przy zastosowaniu tablicy interaktywnej wedukacji


interaktywnej zprojektorem o ultrakrtkiej (w szkole), najwaniejszym jest prostota iatwo
ogniskowej wraz zgonikami iprzyczem obsug urzdzenia. Pozwala to na skupienie uwagi
sygnaowym. Tablica interaktywna nie jest jedynie uytkownika na, przekazywanym zapomoc
interfejsem umoliwiajcym nauczycielowi prac tablicy, problemie, nie za na obsudze urzdzenia
na duym ekranie. Jest ona elementem kadego itechnicznych zawiociach. Wszystko po to,
systemu wszkole, pozwalajcym na rozwijanie aby wbardzo prosty, naturalny isugestywny
kluczowych umiejtnoci uczniw. sposb przeprowadzi prezentacj, szkolenie, czy
nowoczesn, ciekaw lekcj. Technologia dotykowa
Istotn spraw jest oprogramowanie jest bardziej naturalna iintuicyjna. Jeeli przy
dostarczane wraz ztablic. Powinno by atwe tablicy stoi kilka osb iomawiaj jaki problem,
iintuicyjne wobsudze, opiera si na podobnej to kada znich moe podej do urzdzenia i
filozofii obsugi, co popularne aplikacje biurowe wnieskrpowany sposb pracowa na nim, bez
oraz pozwala korzysta na rnych poziomach koniecznoci przekazywania sobie nawzajem
zaawansowania (ucze inauczyciel, nawet przed specjalnego elektronicznego pira, ktre moe
szkoleniem, jest wstanie intuicyjnie obsugiwa by zawodne lub atwo je zgubi. Daje to du
zestaw). swobod pracy iczyni j naturaln. Funkcja ta jest
bardzo istotna wzastosowaniach edukacyjnych.
Podstawowym elementem zestawu Ucze nie musi umie posugiwa si komputerem
interaktywnego jest tablica. Na rynku znajdziemy czy myszk, aby pracowa na tablicy. Ta cecha
wiele rnych rodzajw tablic. Urzdzenia te jest bardzo istotna wprzypadku maych dzieci
rni si technologi, jaka jest wykorzystana do iuczniw o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
odczytywania, gdzie wdanej chwili dotykamy Rozwizanie zaspokaja wymagania zwizane
tablic. Bez skupiania si na aspektach technicznych zarwno zwizualnym, jak ikinestetycznym
moemy podzieli tablice na: wariantem procesu uczenia si. Uczniowie widz
due, kolorowe idynamiczne obrazy, mog
dotykowe, ktre moemy obsugiwa (dotyka) wchodzi wfizyczne interakcje zmateriaem
zapomoc palca (oczywicie moemy trzyma poprzez przesuwanie zapomoc swoich rk liter,
wrku na przykad dugopis lub wskanik liczb, sw iobrazw.
irwnie obsugiwa tablic),

z pisakiem elektronicznym (bez tego


specjalnego pira tablica nie dziaa).

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 35


Dla potwierdzenia wystarczy obserwowa co dzieje wykorzystania oraz bra pod uwag przedzia
si na rynku urzdze konsumenckich lub urzdze wiekowy grupy uczniw bdcych adresatem
przeznaczonych dla wielu uytkownikw. Wszdzie projektu. Wprzypadku klas 4-6, optymaln
tu krluje dotykowo jako naturalny sposb wielkoci jest przektna tablicy 75 80 (na
sterowania ikomunikacji zurzdzeniem. wiecie uznaje si zanorm podawanie wymiarw
przektnej tablic interaktywnych wcalach).
Dobr wielkoci powierzchni roboczej tablicy Mniejsze tablice nie zapewniaj waciwej dla caej
interaktywnej musi odpowiada specyfice jej klasy czytelnoci obrazu, wiksze utrudniaj prac
uczniom, pozostawiajc fragment powierzchni
roboczej poza zasigiem ich rk.

Tablica interaktywna

Rekomendacje: rozpoznawanie i zamiana pojedynczych sw


icigw wyrazw zpisma odrcznego na
tekst wjzyku polskim ipopularnych jzykach
obcych

Tablica interaktywna zoprogramowaniem szablony wicze interaktywnych


systemowym inarzdziowym dostp on-line do bazy wiedzy o obsudze
wielko co najmniej 195 cm przektnej (77 cali) zestawu interaktywnego, oprogramowania,
iformat 4:3 pozyskiwaniu materiaw dydaktycznych,
przygotowaniu iwykorzystywaniu materiaw
technologia dotykowa
dydaktycznych na zajciach
jako powierzchni pozwalajca na
pisanie pisakami suchocieralnymi oraz wymiana plikw midzy uytkownikami
zoptymalizowana do projekcji - moliwo zapisu materiau lekcyjnego
gwarancja minimum 5 lat wpopularnych formatach plikw graficznych
(tj. JPG, TIFF, PMG, BMP), pliku PDF oraz zapisu
kompatybilno oprogramowania
wformacie strony WWW wcelu wymiany
zpopularnymi systemami operacyjnymi MS
materiaw midzy uczestnikami procesu
Windows XP, MS Windows Vista, MAC OS X, Linux
dydaktycznego bez koniecznoci posiadania
oprogramowanie tablicy wjzyku polskim specjalistycznego, patnego oprogramowania
automatyczna ibezpatna aktualizacja
oprogramowania bez dodatkowych kosztw
licencjonowanie oprogramowania bez
ogranicze iloci instalacji na komputerach
(szkolnych, prywatnych nauczycielskich)
pomocy typu kontekstowego dostpna on-line
wjzyku polskim

36 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


Potencjalne bdy wspecyfikowaniu wymaga
dotyczcyh tablicy interaktywnej:

brak wskazania polonizacji oprogramowania brak wskazania bardzo konkretnych


tablicy zagroeniem staje si oprogramowanie pozacenowych kryteriw wyboru dostarczony
wobcym jzyku zostanie najtaszy dostpny sprzt...
brak wskazania koniecznoci dziaania uywanie nazw wasnych produktw
oprogramowania tablicy zsystemem iproducentw, nawet zzastrzeeniem lub
operacyjnym na komputerach nauczycielskich rwnowane. Ten rodzaj zapisu czsto jest
iuczniowskich. Nawet najlepsza tablica staje si kwestionowany jako naruszajcy uczciw
bezuyteczna, kiedy nie wsppracuje zinnymi konkurencj wopisie przedmiotu zamwienia
urzdzeniami infrastruktury... (art. 29 i30 PZP)

Projektor o ultrakrtkiej ogniskowej wnioskujemy o zapisanie wymogu prawidowego


dziaania przynajmniej komputera nauczycielskiego
Kolejnym kluczowym elementem zestawu ztym urzdzeniem. Konieczne jest, aby wywietlane
interaktywnego jest projektor o ultrakrtkiej podczas zaj mapy, schematy lub zdjcia jak
ogniskowej ktry, wsppracujc ztablic, najwierniej odpowiaday oryginaowi.
nie moe generowa cienia ani olepia osb
pracujcych przy niej, jednoczenie zapewniajc Wybierajc projektor multimedialny powinnimy
czytelny istabilny obraz, cakowicie wypeniajcy kierowa si podstawowymi parametrami
powierzchni robocz. Dziki temu nauczyciele technicznymi tego urzdzenia oraz wpywem
maj zapewnion maksymaln ochron podczas jego pracy na uczniw inauczycieli. Dla wygodnej
wielogodzinnej pracy w klasie. Jedynym ibezpiecznej pracy zprojektorem (zestawem
rozwizaniem speniajcym te wymagania jest interaktywnym) potrzebne jest: przycze
urzdzenie o ultrakrtkiej ogniskowej ukadu sygnaowe (z gniazdami podczeniowymi)
optycznego. Wcelu uzyskania penej jakoci isterowaniem podstawowymi parametrami
iczytelnoci obrazu na tablicy, konieczna jest projektora (wcz/wyacz, wybr rda sygnau
zgodno formatu obrazu wywietlanego przez itp.) wcelu wyeliminowania zwisajcych zeciany
projektor zformatem powierzchni roboczej tablicy. kabli oraz koniecznoci stosowania pilotw
Winnym przypadku obraz bdzie poza obrysem bezprzewodowych.
tablicy lub nastpi znaczne pogorszenie jakoci
obrazu (utrata rozdzielczoci). Rwnie itutaj

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 37


Rekomendacje:

minimalne porty wejcia: VGA, HDMI, Composite


video, Audio, sie przewodowa, sterowanie
Projektor ultrakrtkoogniskowy stosowany parametrami projektora
ztablic interaktywn: maksymalna gono 35dB
odlego projekcyjna maksymalnie 60 cm zabezpieczenia antykradzieowe elektroniczne
jasno pozwalajca na uzyskanie wyranego imechaniczne
obrazu na tablicy (nie mniejsza ni 2000 ANSI) wymiana lampy bez koniecznoci demontau
minimalna rozdzielczo podstawowa 1024x768 projektora
format podstawowy obrazu zgodny zformatem wbudowany gonik min 10W lub 2x5W
tablic 4:3 gwarancja producenta na projektor ina lamp

Goniki
Rekomendacje:
Aby wpeni wykorzysta multimedialne moliwoci
zestawu interaktywnego, nie mona pomin
tak wanego elementu jak zestaw gonikw,
ktre musz umoliwi odpowiedni poziom
nagoniania sali lekcyjnej. Aby to byo moliwe, Goniki aktywne zhubem USB:
goniki musz posiada moc minimum 15W oraz moc minimum 15W
regulacj dwiku. Wbudowany wgoniki hub regulacja poziomu dwiku
USB podczony do tablicy ikomputera, pozwala regulacja tonw
na wykorzystywanie np. pamici PEN DRIVE bez HUB USB zmin. 2 gniazdami sieciowymi
koniecznoci podczania jej bezporednio do
komputera.

38 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


Potencjalne bdy wspecyfikacji wymaga projektora igonikw:

brak wskazania podstawowego formatu


obrazu zgodnego zformatem obszaru
roboczego tablicy. Dostarczony zostanie brak wymaga dot. gwarancji producentw.
projektor o innym formacie ni tablica, Zaoferowana zostanie gwarancja
przez co obniona zostanie jako obrazu sprzedawcy niezgodna zwarunkami
brak wskazania wymogw dotyczcych gwarancji producenta, przez co projektor
uchwytu. Projektor zostanie dostarczony bdzie pozbawiony autoryzowanego
wraz znajtaszym uchwytem serwisu
niezaakceptowanym przez producenta brak wskazania bardzo konkretnych
projektora pozacenowych kryteriw wyboru.
brak wskazania minimalnej ywotnoci Dostarczony zostanie najtaszy dostpny
lampy. Dostarczony zostanie projektor sprzt...
o niskiej ywotnoci lampy, co narazi uywanie nazw wasnych produktw
uytkownika na znaczne cykliczne koszty iproducentw, nawet zzastrzeeniem
eksploatacji lubrwnowane . Ten rodzaj zapisu
brak wskazania minimalnej wagi projektora. czsto jest kwestionowany jako naruszajcy
Zostanie dostarczone urzdzenie o wysokiej uczciw konkurencj wopisie przedmiotu
wadze wymagajce dodatkowych kosztw zamwienia (art. 29 i30 PZP)
instalacji

Wizualizer Gwne zalety takiego rozwizania:

Czsto wczasie lekcji zachodzi konieczno byskawiczne tworzenie idzielenie si zasobami


pokazania wszystkim uczniom eksponatu lub cyfrowymi,
ilustracji zksiki. Niestety przedmioty te s na tyle
delikatne lub unikatowe, e obawiamy si odda je przeksztacanie obrazw winteraktywn tre
wrce trzydziestu uczniw (moliwo uszkodzenia, lekcji zwykorzystaniem oprogramowania,
zniszczenia lub zagubienia). Podobna sytuacja
wystpuje wprzypadku ksiek lub czasopism. moliwo sterowania tablic bezporednio
Mamy tylko jeden egzemplarz, achcielibymy, aby ztablicy interaktywnej.
caa klasa jednoczenie zobaczya t sam ilustracj
lub fragment tekstu. Takim rozwizaniem jest Nowoci jest wykorzystanie kamery
wizualizer (kamera dokumentacyjna). Urzdzenie dokumentacyjnej ispecjalnych znakw
wyposaone jest wkamer cyfrow, ktra rejestruje nadrukowanych na kartach lub kostkach do
obraz przedmiotu umieszczonego pod ni, dziki sterowania obiektami 3D. To rozwizanie pozwala
czemu mona wywietla fotografie, ksiki iinne uczniom na wizualizowanie isterowanie obiektami,
obrazy wczasie rzeczywistym, dla caej klasy, aby ktrych normalnie nie s w stanie zobaczy.
uczniowie mogli je zobaczy. Przykadem moe by ludzkie serce lub nieistniejcy
zabytek architektury.
Ideaem wielu nauczycieli jest moliwo pisania,
zakrelania lub rysowania po stronach materiaw
drukowanych bez ich niszczenia (z szacunkiem
dla ksiek). Takim rozwizaniem jest integracja
wizualizera ztablic interaktywn na poziomie
oprogramowania do obsugi tablicy interaktywnej.

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 39


Rekomendacje:

Wizualizer
rozdzielczo kamery wiksza ni XGA porty wyjcia VGA, Composite video, USB typB
(1024x768), wsppraca zkomputerem podgld obrazu,
czstotliwo odwieania minimum moliwo zapisania na komputerze
30 klatek/sek. urzdzenie przenone o wadze nie wikszej ni
gowica kamery obrotowa, rami kamery 5 kg
sztywne o kilku stopniach regulacji
wsppraca zmikroskopem
zoom iregulacja ostroci

40 SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA


Projektor multimedialny zekranem przy wyborze projektora jest niedostosowanie
jego rozdzielczoci do rozdzielczoci komputera
Urzdzenie to powinno by wsparciem nauczycielskiego, przez co uzyskujemy obraz
iuzupenieniem pracowni komputerowych niewyrany inieczytelny. Minimaln rozdzielczoci
wszdzie tam, gdzie nie ma zestawu pozwalajc na skuteczn prac czasie zaj
interaktywnego. Zarwno projektor, jak iekran dydaktycznych jest XGA (1024x768). Aby obraz
powinny by przystosowane do bezpiecznego zprojektora by dobrze widoczny dla uczniw,
przenoszenia iprzechowywania, jednoczenie minimalny jego rozmiar powinien wynosi
pozwalajc na uzyskanie optymalnej jakoci 160cm wpodstawie. Zoptymaln widocznoci
obrazu wczasie zaj lekcyjnych. Podobnie jak wwarunkach szkolnych mamy do czynienia
wprzypadku projektora do tablicy interaktywnej, wprzypadku okoo 180 cm wpodstawie. Jasno
konieczne jest, aby wywietlane podczas zaj projektora pozwalajca na uzyskanie dobrej jakoci
mapy, schematy lub zdjcia jak najwierniej obrazu przy tej wielkoci ekranie to minimum 2500
odpowiaday oryginaowi. ANSI lumenw. Bardzo wane jest, aby projektor
oraz jego lampa objte byy gwarancj producenta.
Wybierajc projektor multimedialny powinnimy Niestety wpostpowaniach publicznych oferenci
kierowa si podstawowymi parametrami deklaruj wasne warunki gwarancyjne niezgodne
technicznymi tego urzdzenia oraz wpywem jego zwarunkami producenta. Wtakim przypadku, jeli
pracy na uczniw inauczycieli. Kolejn puapk wystpi awaria (szczeglnie lampy), uytkownik
odsyany jest od dostawcy do serwisu iodwrotnie.

Rekomendacje:

Zdecydowanie specyfikacja powinna promowa Zanim sporzdzisz ostateczn specyfikacj, sprawd:


urzdzenia o wysokiej jakoci obrazu. czy projektor pozwala na uzyskanie stabilnego
stabilny obraz nie wywouje u nauczycieli obrazu?
iuczniw negatywnych odczu. Tylko wierne czy jest gwarantowany serwis wusudze
odtwarzanie kolorw oraz wysokiej jakoci door -to- door (odbir iwysyka uszkodzonego
obraz pozwala na podniesienie jakoci zaj sprztu na koszt producenta)?
lekcyjnych zwykorzystaniem projektora
multimedialnego czy projektor objty jest wymagan gwarancj
na warunkach producenta?

SZCZEGOWY OPIS URZDZE WSKAZYWANYCH WROZPORZDZENIU DOT. PILOTAU CYFROWA SZKOA 41


3.
Przykadowa specyfikacja
sprztu nabywanego
wramach projektu
CyfrowaSzkoa
1. Jednostka centralna
przenonego komputera dla
nauczyciela

Jednostka centralna 2 komputera przenonego zcze VGA lub moliwo podczenia VGA
dla nauczyciela (zwanego komputerem zapomoc przejciwki
nauczycielskim) posiadajca co najmniej cechy:
zcze HDMI lub DisplayPort
ekran o przektnej co najmniej 15,6
zcze suchawkowe
wydajno wtecie MobileMark*2007
Performance Rating Productivity Test min. 230. zintegrowana kamera imikrofon

pami operacyjna RAM co najmniej 4GB zintegrowana karta dwikowa

dysk twardy o pojemnoci co najmniej 500GB, (opcjonalne) uniwersalny czytnik zewntrznych


wyposaony wsystem parkowania gowicy kart pamici
wprzypadku upadku, zapobiegajcy jego
uszkodzeniu podwyszona odporno mechaniczna,
podwyszona wytrzymao mechaniczna
cze sieci bezprzewodowej zgodne
zestandardem 802.11n (opcjonalnie, rekomendowane) system
zabezpieczenia danych na dysku twardym na
co najmniej dwa zcza USB (rekomendowane wypadek upadku
USB 3.0)
ciar poniej 2,7 kilograma
2 Jest niezwykle istotne by wspecyfikacji pojawio
si okrelenie jednostka centralna komputera, aintencj
zamawiajcego rzeczywicie musi by komputer, anie inne czas pracy na baterii min. 4 godziny
urzdzenie! Urzdzenia zakwalifikowane jako inne mobilne
urzdzenie majce funkcje komputera, awszczeglnoci
wyposaone wsystem operacyjny typowy dla smartfonw, gwarancja co najmniej 2 lata
moe nie by inie powinno by zakwalifikowane do
kategorii komputer! Brak takiej kwalifikacji niesie powane torba
konsekwencje zwizane zustaw o podatku dochodowym od
towarw iusug!

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 45


wypenianie warunkw Energy Star 5.0 oraz
certyfikat ISO 9001 producenta sprztu

(rekomendacja) certyfikat komputera dla


danego systemu operacyjnego (obecno na
Hardware Compatibility List)

zainstalowany system operacyjny, zgodny


zoddzielnie wyspecyfikowanymi wymaganiami

zainstalowany pakiet oprogramowania


biurowego, zgodny zwyspecyfikowanymi
wymaganiami

zainstalowane oprogramowanie antywirusowe


oraz chronice komputer nauczyciela przed
niepodanymi treciami zInternetu

zainstalowane oprogramowanie do zarzdzania


zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania prowadzenia zaj
zwykorzystaniem multimediw oraz systemem
zbierania ianalizowania odpowiedzi

zainstalowane oprogramowanie do obsugi


tablicy interaktywnej iinnych akcesoriw
wsppracujcych zkomputerem (np.
wizualizer)

46 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


2. Jednostka centralna
przenonego komputera dla
ucznia

Jednostka centralna 3 komputera przenonego fizyczna klawiatura, urzdzenie wskazujce


dla ucznia (zwana komputerem uczniowskim)
cizar poniej 2,5 kilograma
posiadajca co najmniej cechy:
czas pracy na baterii 4 godziny
Opcja 1. Notebook podwyszona wytrzymao mechaniczna,
ekran o przektnej co najmniej 11 np. stalowe zawiasy, metalowe poszycie
wydajno komputera wtecie obudowy
MobileMark*2007 Performance Rating wypenianie warunkw Energy Star 5.0
Productivity Test co najmniej 180 pkt.
certyfikat ISO 9001 producenta sprztu
pami operacyjna RAM co najmniej 4GB
(rekomendacja) certyfikat komputera dla
dysk twardy o pojemnoci co najmniej 250 GB danego systemu operacyjnego (obecno na
cze sieci bezprzewodowej zgodne Hardware Compatibility List)
zestandardem 802.11n zainstalowany system operacyjny, zgodny
co najmniej dwa zcza USB zwyspecyfikowanymi poniej wymaganiami

zcze VGA zainstalowany pakiet oprogramowania


biurowego, zgodny zwyspecyfikowanymi
zcze suchawkowe poniej wymaganiami
zintegrowana kamera imikrofon zainstalowane oprogramowanie
zintegrowana karta dwikowa antywirusowe oraz chronice komputer
ucznia przed niepodanymi treciami
3 Jest niezwykle istotne, by wspecyfikacji pojawio zInternetu
si okrelenie jednostka centralna komputera, aintencj
zamawiajcego rzeczywicie musi by komputer, anie inne zainstalowane oprogramowanie do
urzdzenie! Urzdzenia zakwalifikowane jako inne mobilne zarzdzania zestawem komputerw
urzdzenie majce funkcje komputera, awszczeglnoci
wyposaone wsystem operacyjny typowy dla smartfonw, dla potrzeb edukacyjnych, wspierania
moe nie by inie powinno by zakwalifikowane do prowadzenia zaj zwykorzystaniem
kategorii komputer. Brak takiej kwalifikacji niesie powane multimediw oraz systemem zbierania
konsekwencje zwizane zustaw o podatku dochodowym
odtowarw iusug! ianalizowania odpowiedzi

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 47


Opcja 2. Netbook

ekran o przektnej co najmniej 10 wypenianie warunkw Energy Star 5.0

wydajno komputera wtecie certyfikat ISO 9001 producenta sprztu


MobileMark*2007 Performance Rating
Productivity Test min. 70. (rekomendacja) certyfikat komputera dla
danego systemu operacyjnego (obecno na
pami operacyjna RAM 2 GB Hardware Compatibility List)

dysk twardy o pojemnoci 250 GB zainstalowany system operacyjny, zgodny


zwyspecyfikowanymi poniej wymaganiami
cze sieci bezprzewodowej zgodne
zestandardem 802.11n zainstalowany pakiet oprogramowania
biurowego, zgodny zwyspecyfikowanymi
co najmniej dwa zcza USB poniej wymaganiami

zcze VGA zainstalowane oprogramowanie antywirusowe


oraz chronice komputer ucznia przed
zcze suchawkowe niepodanymi treciami zInternetu

zintegrowana kamera imikrofon zainstalowane oprogramowanie chronice


komputer wprzypadku kradziey
zintegrowana karta dwikowa
zainstalowane oprogramowanie do zarzdzania
fizyczna klawiatura, urzdzenie wskazujce zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania prowadzenia zaj
podwyszona wytrzymao mechaniczna zwykorzystaniem multimediw oraz systemem
zbierania ianalizowania odpowiedzi
ciar poniej 1,6 kg.

czas pracy na baterii godziny

48 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


3. System operacyjny dla
komputera uczniowskiego
inauczycielskiego

system operacyjny zgraficznym interfejsem dostpno wInternecie na stronach


uytkownika wjzyku polskim, wtym take producenta biuletynw technicznych, wtym
system interaktywnej pomocy wjzyku opisw poprawek bezpieczestwa, wjzyku
polskim. Zlokalizowane wjzyku polskim, polskim, a take telefonicznej pomocy
co najmniej nastpujce elementy: menu, technicznej producenta systemu operacyjnego
odtwarzacz multimediw, pomoc, komunikaty wiadczonej wjzyku polskim wdni robocze
systemowe wgodzinach od 8-19 cena poczenia nie
wiksza ni cena poczenia lokalnego
system operacyjny powinien mie
zintegrowany system aktualizacji darmowych system operacyjny musi mie publicznie znany
poprawek bezpieczestwa, przy czym cykl ycia przedstawiony przez producenta
komunikacja zuytkownikiem powinna idotyczcy rozwoju iwsparcia technicznego
odbywa si wjzyku polskim wszczeglnoci wzakresie bezpieczestwa
co najmniej na 5 lat od daty zakupu
moliwo zdalnej automatycznej instalacji,
konfiguracji, administrowania oraz moliwo dostosowania do pracy dla osb
aktualizowania systemu niepenosprawnych np. sabowidzcych,
zgodnie zwymogami Krajowych Ram
dostpno bezpatnej telefonicznej pomocy Interoperacyjnoci (WCAG 2.0)
technicznej dotyczcej systemu operacyjnego
wiadczonej wjzyku polskim u producenta system operacyjny musi pozwala na
sprztu komputerowego (zwizane prac wrnych sieciach komputerowych
zproblemami wspdziaania sprztu isystemu (sieci lokalne LAN, Internet), wtym take
operacyjnego) cena poczenia nie wiksza automatycznie rozpoznawa sieci iich
ni cena poczenia lokalnego ustawienia bezpieczestwa, rozpoznawa
automatycznie urzdzenia peryferyjne
dziaajce wtej sieci (np. drukarki, tablice
interaktywne) oraz czy si automatycznie
zraz zdefiniowanymi sieciami

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 49


system operacyjny komputera nauczycielskiego
powinien pozwala na uruchomienie
niezbdnych aplikacji iprzyczenie si do
odpowiednich sieci wSystemie Informacji
Owiatowej

system operacyjny przystosowany do pracy


zaplikacjami wmodelu chmury obliczeniowej,
w szczeglnoci do pracy grupowej
isynchronizacji danych (take: przechowywania
kopii rezerwowych danych wchmurze
obliczeniowej)

(rekomendacja) system operacyjny pozwalajcy


na wdroenie jednolitej polityki bezpieczestwa
dla wszystkich komputerw wsieci szkolnej

50 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


4. Oprogramowanie
biurowe przenonego
komputera uczniowskiego
inauczycielskiego

zintegrowany pakiet aplikacji biurowych musi dostpno wInternecie na stronach


zawiera co najmniej: producenta biuletynw technicznych, wtym
* edytor tekstw opisw poprawek bezpieczestwa, wjzyku
* arkusz kalkulacyjny polskim, a take telefonicznej pomocy
* narzdzie do przygotowywania technicznej producenta pakietu biurowego
iprowadzenia prezentacji wiadczonej wjzyku polskim wdni robocze
* narzdzie do zarzdzania informacj wgodzinach od 8-19 cena poczenia nie
osobist (poczt elektroniczn, wiksza ni cena poczenia lokalnego
kalendarzem, kontaktami izadaniami)
* zainstalowanie na jednym komputerze pakiet musi mie publicznie znany cykl
produktw pochodzcych od rnych ycia przedstawiony przez producenta,
producentw nie jest uznane zaofert dotyczcy rozwoju iwsparcia technicznego
zintegrowanego pakietu wszczeglnoci wzakresie bezpieczestwa
co najmniej na 5 lat od daty zakupu
pena polska wersja jzykowa interfejsu
uytkownika, wtym take systemu moliwo dostosowania pakietu
interaktywnej pomocy wjzyku polskim aplikacji biurowych do pracy dla osb
niepenosprawnych np. sabo widzcych,
pakiet biurowy powinien mie system zgodnie zwymogami Krajowych Ram
aktualizacji darmowych poprawek Interoperacyjnoci (WCAG 2.0)
bezpieczestwa, przy czym komunikacja
zuytkownikiem powinna odbywa si pakiet aplikacji biurowych powinien
wjzyku polskim obsugiwa formaty dokumentw wymienione
wKrajowych Ramach Interoperacyjnoci

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 51


pakiet aplikacji biurowych powinien
prawidowo wsppracowa zaplikacjami
wmodelu chmury obliczeniowej,
wszczeglnoci do pracy grupowej
isynchronizacji danych

rozpoznawa sieci iich ustawienia


bezpieczestwa, rozpoznawa automatycznie
urzdzenia peryferyjne dziaajce wtej sieci
(np.drukarki, tablice interaktywne) oraz czy
si automatycznie zraz zdefiniowanymi
sieciami

52 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


5. Oprogramowanie do
zarzdzania zestawem
komputerw dla potrzeb
edukacyjnych, wspierania
prowadzenia zaj
zwykorzystaniem multimediw
oraz systemem do zbierania
ianalizowania odpowiedzi

zintegrowany pakiet aplikacji musi zawiera prosta instalacja wszystkich skadnikw


conajmniej: oprogramowania. Moliwa instalacja zdalna
* narzdzie do zarzdzania isterowania przez administratora
zestawem komputerw dla potrzeb
edukacyjnych integracja zoprogramowaniem tablicy
* narzdzie do wspierania prowadzenia interaktywnej
zaj zzastosowaniem multimediw oraz
komunikacj nauczyciela zkomputerami identyfikacja uczniw zapomoc jednej listy
uczniw we wszystkich aplikacjach
* narzdzie do zbierania ianalizowania
odpowiedzi moliwo pracy zca klas oraz podzia jej na
* narzdzie do tworzenia iprzegldania grupy
prezentacji ipokazw wykonanych na
tablic interaktywn pena polska wersja jzykowa interfejsu
* zainstalowanie na jednym komputerze uytkownika, wtym take pomocy wjzyku
produktw pochodzcych od rnych polskim
producentw nie jest uznane zaofert
zintegrowanego pakietu

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 53


wsppraca oprogramowania zinnymi moliwo przygotowywania przez uczniw
aplikacjami zainstalowanymi na komputerach personalizowanych kalendarzy oraz
ucznia inauczyciela (pakiet biurowy) przygotowywania iporzdkowania notatek

moliwo podgldu wszystkich monitorw moliwo przeszukiwania plikw wedug sw


uczniw na komputerze nauczyciela kluczowych, tematw lub daty

moliwo blokowania dostpu ucznia do moliwo tworzenia przez uczniw prac


komputera iprezentacji na tablic interaktywn

moliwo przesyania informacji bezporednio moliwo udzielania indywidualnych


na monitor komputera danego ucznia odpowiedzi na pytania testowe

moliwo zaprezentowania widoku monitora funkcja integracji zprogramem do


dowolnego ucznia innym uczniom na ich przygotowywania iprowadzenia prezentacji
ekranach tak, aby testy iquizy mona byo tworzy na
podstawie istniejcych prezentacji
czenie uczniw wgrupy imoliwo wsplnej
pracy na bazie tego samego widoku, bez
koniecznoci odchodzenia od komputerw

proste podczanie iodczanie komputerw


do/odsieci szkolnej

moliwo przygotowywania przez uczniw


wasnych profili zapomoc zdj, grafik itekstu

54 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


6. Tablica interaktywna
zoprogramowaniem

efektywna powierzchnia tablicy (obszar zamkniciu wsytuacji krytycznej wywoanej


interaktywny), o przektnej co najmniej 77 cali niestabilnoci systemu
(195 cm)
dodatkowe funkcje pozwalajce zabezpieczy
gwarancja producenta na tablic 5 lat elementy wicze interaktywnych przed
przypadkow edycj przez uczniw, ale
pisaki do obsugi tablicy bez elementw pozwalajce na ich przemieszczanie iobracanie
elektronicznych imechanicznych
moliwo instalacji oprogramowania na
w zestawie ztablic cztery pisaki imitujce dowolnej liczbie komputerw bdcych
kolory czarny, czerwony, niebieski izielony oraz wdyspozycji instytucji posiadajcej tablic
gbka do cierania pisma elektronicznego
moliwo instalacji oprogramowania przez
autoryzowany przez producenta tablicy serwis nauczycieli (pracownikw instytucji) iuczniw
wPolsce, certyfikowany zgodnie znorm na ich prywatnych komputerach
ISO 9001:2000 lub ISO 9001:2008 wzakresie
urzdze audiowizualnych bezpatny inieograniczony czasowo dostp do
aktualizacji inowych wersji oprogramowania
wraz ztablic dostarczenie przewodnika
(wjzyku polskim): metodycznego dla importowanie ieksportowanie materiaw
nauczycieli dotyczcego wykorzystywania powstaych na tablicy wczasie zaj (notatek,
tablicy wprocesie dydaktycznym ipodrcznika obiektw) wformacie Whiteboard Common
uytkownika tablicy File Format (CFF)

polska wersja jzykowa oprogramowania, wraz wpisywanie izachowywanie notatek


zpomoc kontekstow wykonanych przy pomocy tablicy wplikach
popularnych aplikacji (przynamniej: MS
zabezpieczanie tworzonego dokumentu przed Word, MS Excel, MS PowerPoint). Moliwo
jego utrat poprzez automatyczne zapisywanie pniejszej edycji dokonanych wpisw
go co wybrany interwa czasu oraz odtwarzanie inotatek wplikach zapomoc tych
dokumentu po jego niekontrolowanym popularnych aplikacji

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 55


dostpna na stronie producenta aplikacja
pozwalajca na podgld plikw stworzonych
zapomoc oprogramowania producenta
tablicy bez koniecznoci instalowania go na
komputerze

dostp bezporednio zpoziomu programu


do obsugi tablicy do bazy gotowych lekcji
wjzyku polskim dostpnej przez sie Internet

automatyczna optymalizacja wielkoci


wstawianych plikw graficznych, co umoliwia
szybsze iatwiejsze przekazywanie materiaw
edukacyjnych przez sie (np. poczt
elektroniczn, na stronach www, itp.)

56 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


7. Projektor o ultrakrtkiej
ogniskowej

jasno 2200 ANSI lumenw wtrybie penej sterownik do projektora zprzyczem


jasnoci sygnaowym iregulacj gonoci (w jednej
obudowie do montau naciennego
rozdzielczo podstawowa XGA (1024x768) iokablowaniem producenta sterownika)

kontrast 2000:1 gniazda wejciowe: 2x15-pin D-sub zaudio,


1 x Composite video audio, USB typ B (do
ywotno lampy 3000 godzin wtrybie penej podczenia do tablicy interaktywnej),
jasnoci 1xwejcie mikrofonowe

gonik 1 x 10W lub 2 x 5W dygnay wyjciowe: 1 x PC, 1 x Composite video,


1 x audio, 1 x USB
wejcia sygnaowe wizyjne 1 x HDMI, 1 x 15-
pin Mini D-sub, 1 x Composite, 1 x S-video, 1 x
Component

poziom haasu 35 db wtrybie penej jasnoci

dedykowany uchwyt producenta


wielopaszczyznowej mechanicznej regulacji
projektora

gwarancja producenta na projektor 36 miesicy

gwarancja producenta na lamp 36 miesicy

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 57


8. Goniki

zestaw dwudronych kolumn stereofonicznych


do zastosowania ztablicami edukacyjnymi

moc wyjciowa RMS: 20W (2x10W)

dwudrone goniki z3 calowymi membranami

regulacja dwiku (gono, tony niskie, tony


wysokie)

pasmo przenoszenia: 80 - 18000Hz

porty wejciowe:
* 1 x USB typ B
* 3x xUSB typ A
* 2 x RCA

wbudowana karta dwikowa

HUB USB 2.0 (minimum dwa wejcia)

stalowa siatka ochronna gonikw


uniemoliwiajca manipulowanie przy
membranach

przystosowane do instalacji na cianie


(uchwytyproducenta gonika)

58 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


9. Projektor multimedialny

jasno 2600 ANSI Lumenw wtrybie penej


jasnoci

rozdzielczo podstawowa XGA (1024x768)

kontrast 2000:1

ywotno lampy 3000 godzin wtrybie penej


jasnoci

poziom haasu 35dB wtrybie penej jasnoci

obiektyw Zoom

gwarancja producenta na projektor 36 miesicy

gwarancja producenta na lamp 36 miesicy

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 59


10. Ekran projekcyjny

szeroko min. 170 cm


(powierzchniaprojekcyjna)

ekran na statywie

waga maksymalnie 10 kg

wysoko ekranu po zoeniu maksymalnie


200cm

rczka do przenoszenia zamontowana


nastaedo ekranu

rami do optycznej korekcji efektu


trapezowego na stae poczone zekranem

blokada mechanizmu rozwijania ekranu


naczastransportu

60 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


11. Wizualizer

przetwornik 1,3 megapikseli, gwarancja 5 lat

efektywna liczba pikseli 1080 (H) x 1024 (V) dostarczenie wraz zurzdzeniem podrcznika
uytkownika iinstrukcji instalacji wjzyku
minimalna liczba klatek 30 klatek na sekund polskim

rozdzielczo RGB na wyjciu 800 (H) x 800 (V) automatyczna wsppraca zoprogramowaniem
linii TV tablicy po podczeniu urzdzenia do
komputera, umoliwiajca bezporedni
zoom elektryczny prezentacj filmowanego ruchomego obrazu
zpoziomu oprogramowania dostarczanego
maksymalny obszar filmowanej powierzchni ztablic oraz przechwycenie nieruchomego
423 mm x 336 mm, obrazu iwstawienie go jako obiektu do ww.
programu
minimalny obszar filmowanej powierzchni
93mm x 75 mm, moliwo sterowania funkcjami wizualizera
(regulacja stopnia powikszenia, regulacja
fokus automatyczny / manualny, jasnoci, regulacja ostroci ifunkcja auto fokus)
zpoziomu oprogramowania dostarczanego
regulacja jasnoci automatyczna / manualna ztablic

owietlenie LED filmowanego obszaru funkcja narzdzi rzeczywistoci mieszanej


pozwalajca manipulowa modelami 3D
certyfikat CE izgodno zDyrektyw RoHS, umieszczonymi wprogramie dostarczanym
Energy Star wraz ztablic zapomoc kostki dostarczanej
wraz zwizualizerem
porty:
* wyjcie DVI-D
* wyjcie VGA
* wejcie VGA
* Composite
* USB-B
* gniazdo na karty SDSDHC
* USB-A

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 61


12. Sieciowe urzdzenie
wielofunkcyjne

urzdzenie gotowe do pracy (wyposaone podajnik dokumentw automatyczny,


we wszystkie niezbdne do pracy elementy dwustronicowy na 50 arkuszy
oraz materiay eksploatacyjne ostandardowej
wydajnoci) kaseta na 250 arkuszy papieru A5-A4

funkcje urzdzenia: kopiarka, laserowa drukarka bben drukujcy na min. 100.000 wydrukw A4
sieciowa, kolorowy skaner sieciowy
interfejsy USB 2.0, Ethernet 10/100Base-TX, USB
format oryginau A4, format kopii A4-A6 dla pamici przenonej

prdko drukowania 35 stron A4/min. funkcje skanowania do: e-mail, FTP, SMB, TWAIN,
WSD, pamici przenonej USB
rozdzielczo drukowania 1200x1200 dpi
gwarancja 24 miesice wmiejscu zgoszenia
pami RAM min. 256 MB awarii

typy plikw skanowania PDF, JPEG, TIFF, XPS

panel operatora wyposaony wekran LCD,


opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie
wjzyku polskim

dupleks

62 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


13. Punkt dostpowy
(AccessPoint)

praca wstandardzie 802.11n funkcje bezpieczestwa obejmujce WPA,


WPA2, wykrywanie wrogich AP oraz 802.1x
jednoczesna obsuga czstotliwoci 2.4GHz wrazzwsparciem dla RADIUS
oraz 5GHz
prosty oraz szybki monta pozwalajcy na
punkt dostpowy powinien wsppracowa instalacj na suficie oraz cianie
rwnie zestarszymi urzdzeniami 802.11a,
802.11g oraz 802.11b wewntrzne anteny zoptymalizowane dla
najwikszego moliwego zasigu
zintegrowana obsuga Power over Ethernet
(IEEE 802.3af PoE), zasilanie punktu
dostpowego poprzez wykorzystanie do tego
celu dedykowanego przeacznika sieciowego
obsugujcego system POE

moliwo centralnego zarzdzania poprzez


kontroler

obejmowanie duego obszaru dziki


protokoowi WDS oraz poczeniu
point-to-point lub point-to-multipoint

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 63


14. Kontroler

dynamiczne zarzdzanie czstotliwoci: prostota lokalizowania przez administratora


automatyczna kontrola siy sygnau oraz wrogich punktw dostpowych, przyczonych
wykorzystywanego kanau, aby zapewni klientw oraz ich prezentacja namapie
maksymalne pokrycie zasigiem budynku

samonaprawiajca si sie: automatyczna szybkie przeczanie pomidzy VLAN


diagnostyka wraz zusuwaniem martwych oraz podsieciami: niezauwaalne szybkie
stref WLAN. Punkty dostpowe z moliwoci przeczanie wL2 oraz L3 wsparcie dla aplikacji
adaptacji siy sygnau oraz kanau wzalenoci wraliwych na opnienia
od otoczenia
zoptymalizowanie pod centralne oraz
balansowanie obcieniem oraz ograniczanie rozproszone architektury: automatyczne
przepustowoci: gwarantowanie przeczanie lokalnego ruchu wcelu jak
pasma wszystkim uytkownikom sieci najszybszego przesania. Przetwarzanie ruchu
bezprzewodowej bez utraty jakoci sygnau L3 jest na poziomie kontrolera oraz przesyanie
do kontrolera zapomoc szyfrowanego tunelu
dynamiczne balansowanie obcieniem
poprzez przeczanie uytkownikw: dostp dla poczenia typu go
wzalenoci od liczby uytkownikw izasigu
sygnau radiowego, kontroler umoliwiajcy
przeczanie zarejestrowanych klientw
pomidzy mniej obcione punkty dostpowe

mapy piter oraz propagacji sygnau: mapy


propagacji sygnau na podstawie czstotliwoci,
kanau i siy sygnau

64 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


15. Router4

zalecana liczba jednoczesnych pocze 65000

ochrona przed zagroeniami pyncymi zsieci


Internet

skaner antywirusowy oraz baza sygnatur,


zabezpieczenia sieci przed zagroeniami
typu wirusy, robaki, konie trojaskie, spyware,
rootkity, keyloggery

wbudowana technologia rozproszonego


wykrywania spamu nie wymagajca
dodatkowej konfiguracji

kontrola aplikacji P2P oraz komunikatorw


internetowych

moliwo blokowania wczasie rzeczywistym


atakw zinternetu, wbudowany system
blokowania wama IPS oraz wbudowana
funkcja zapory sieciowej

obsuga IPsec & SSL VPN14

4 Jest istotne, by wspecyfikacji uy sowa router


wmiejsce spolszczonej nazwy ruter

PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA 65


16. Usugi administratora IT

usuga administratora IT dostpna nie jako wiadczonej usugi administratora


pniej ni od dnia dostarczenia pomocy zabezpieczona poprzez wykazanie przez
dydaktycznych do szkoy usugodawc kompetencji potwierdzonych
szkoleniami, certyfikatami, autoryzacjami
usuga administratora IT wiadczona oraz kontraktami o wsppracy zdostawcami
conajmniej przez rok od dnia zakoczenia technologii pomocy dydaktycznych
programu pilotaowego
dostawca usugi administratora zobligowany,
usuga administratora IT obejmujca rwnie wczasie trwania projektu, do wsppracy
sprzt komputerowy, inne urzdzenia, iprzekazywania wymaganych informacji
narzdzia informatyczne ipomoce dydaktyczne zwizanych zanaliz pilotaowego
wykorzystywane dla celw edukacyjnych, przedsiwzicia
abdce na wyposaeniu szkoy

usuga administratora IT wszczeglnoci


dotyczca spraw zwizanych
zbezpieczestwem informatycznym, wtym
stworzenia iegzekwowania zatwierdzonej
polityki bezpieczestwa

66 PRZYKADOWA SPECYFIKACJA SPRZTU NABYWANEGO WRAMACH PROJEKTU CYFROWASZKOA


Notatki
Notatki