You are on page 1of 5

Mt s bi tp nng cao chn lc v AXIT HNO3

Tc gi xin gi ti HS mt s bi tp t lun v HNO3 hay v kh

Cu 1.
Mt hn hp M gm Mg v MgO c chia thnh 2 phn bng nhau:
Cho phn 1 tc dng ht vi dung dch HCl th thu c 3,136 lt kh o ktc, c
cn dung dch v lm kh th thu c 14,25 gam cht rn A.
Cho phn 2 tc dng ht vi dung dch HNO 3 th thu c 0,448 lt kh X nguyn cht
o ktc, c cn dung dch v lm kh th thu c 23 gam cht rn B.
a/ Xc nh % khi lng ca mi cht trong hn hp M.
b/ Xc nh cng thc phn t ca kh X.
S. nMg=0,28mol;
nMgO=0,02 mol; X l N2
Cu 2.
Ho tan hon ton 4,431 gam hn hp Al v Mg bng 200ml dd HNO3 long (va )
thu c dung dch A (khng cha NH4NO3) v 1,568 lt (ktc) hn hp 2 kh u
khng mu c khi lng 2,59 gam, trong c 1 kh b ho nu trong khng kh.
1.Tnh % theo khi lng ca mi kim loi trong hn hp ban u.
2/ Tnh nng mol HNO3 phn ng.
3. Khi c cn dung dch A th thu c bao nhiu gam mui khan ?
S. 1/ %Al=12,8% 2/
[HNO3]=2,45M 3/ m=28,301g
Cu 3.
Cho a gam hn hp A gm 3 oxit FeO, CuO, Fe3O4 c s mol bng nhau tc dng hon
ton vi lng va 250 ml dung dch HNO3, khi un nng nh thu c dung dch B v
3,136 lt (ktc) hn hp kh C gm NO2 v NO c t khi hi so vi H2 l 20,143. Tnh a
v nng mol ca dung dch HNO3 dng
Cu 4.
Ho tan 6,25 gam hn hp gm Zn v Al vo 275 ml dung dch HNO 3 thu c dung
dch A, cht rn B gm cc kim loi cha tan ht cn nng 2,516 gam v 1,12 lt hn
hp kh D ktc gm NO v N2O. Hn hp kh D c t khi hi so vi H2 l 16,75.
1. Hi khi c cn dung dch A th thu c bao nhiu gam mui khan ?
2. Tnh nng mol/l ca dung dch HNO3 ban u ?
3. Khi cho dd NH3 d vo A thu c m gam kt ta. Tnh gi tr m ?
Cu 5.
Ho tan hon ton 9,41 gam hn hp 2 kim loi Al v Zn vo 530 ml dung dch HNO3
2M thu c dung dch A v 2,464 lt hn hp 2 kh N2O v NO khng mu o ktc c
khi lng 4,28 gam.
1.Tnh % ca mi kim loi c trong 9,41 gam hn hp trn.
2. Tnh th tch dung dch HNO3 2M tham gia phn ng v nng HNO3 sau
phn ng.
3. Tnh th tch dung dch NH3 2M cho vo dung dch A :
a. Thu c khi lng kt ta ln nht ?
b. Thu c khi lng kt ta nh nht
Cu 6.
Cho m1 gam hn hp gm Mg, Al vo m2 gam dung dch HNO3 24%. Sau khi cc kim
loi tan ht c 8,96 lt hn hp kh X gm NO, N2O, N2 bay ra(ktc) v c dung dch A.
Thm 1 lng oxi va vo X, sau phn ng c hn hp kh Y. Dn Y t t qua dung
dch NaOH d, c 4,48 lt hn hp kh Z i ra(ktc). T khi hi ca Z i vi H2 bng
20. Nu cho dung dch NaOH vo dung dch A c lng kt ta ln nht th thu c
62,2 gam kt ta.
1. Vit cc phng trnh phn ng xy ra 2. Tnh m1 v m2. Bit rng
HNO3 ly d 20% so vi lng cn thit ?
3. Tnh C% cc cht trong dung dch A.
GV Trn Quc Ton 1 Trng THPT
ng H- Thi Nguyn
Mt s bi tp nng cao chn lc v AXIT HNO3
Cu 7.
Cho 1,92 g Cu vo 100 ml dung dch cha ng thi KNO 3 0,16M v H2SO4 0,4M thy
sinh ra 1 cht kh c t khi so vi H2 l 15 v thu c dung dch A.
a. Vit phng trnh ion thu gn ca phn ng xy ra v tnh th tch kh sinh ra
ktc.
b. Tnh th tch dung dch NaOH 0,5M ti thiu cn dng kt ta hon ton Cu 2+
trong dung dch A.
Cu 8. trung ho V lt dd A cha NaOH2M v Ba(OH) 2 1M cn 200ml dd B cha
HNO3 1M v H2SO4 0,2M.
1/ Tnh gi tr V ?
2/ tc dng va vi 11,28g hn hp X gm Cu v Ag cn dng 200ml dd B. Kt
thc th nghim thu c dung dch Y v kh Z khng mu, ho nu trong khng kh
(sn phm kh duy nht ).
a/ Xc nh th tch kh Z ( 27,30C; 1atm).
b/ Tnh nng cc ion c trong dd Y ?

Cu 9.
Nung nng hon ton 37,6g mui nitrat ca kim loi M c ho tr khng i thu c
16g cht rn l oxit kim loi v hn hp kh c t khi hi so vi H2 bng 21,6.
a/ Xc nh mui nitrat
b/ Ly 12,8g kim loi M tc dng vi 100ml dd hn hp HNO31M, HCl 2M, H2SO4 2M th
thu c V lt NO (ktc, l sn phm kh duy nht). Tnh V ?
S:
Cu(NO3)2; V=2,24 lt
Cu 10.
Cho 220 ml dung dch HNO3 tc dng vi 5 gam hn hp Zn v Al. Phn ng gii phng
ra 0,896 lt (ktc) hn hp kh gm NO v N2O. Hn hp kh c t khi i vi H2 l
16,75. Sau khi phn ng kt thc em lc, thu c 2,013 gam kim loi. Hi sau khi c
cn dung dch th thu c bao nhiu gam mui khan? Tnh nng dung dch HNO3
dng ? S. m=13,627g, [HNO3]=1M
Cu 11.
Hn hp X gm FeS2 v MS c s mol bng nhau. M l kim loi c ho tr khng i. Cho
6,51g X tc dng ho ton vi dd HNO3 d, un nng thu c dd A1 v 13,21 lt (ktc)
hn hp kh A2 (gm NO2 v NO) c khi lng 26,34g. Thm lng d dd BaCl2 long vo A
thy c m1 gam kt ta trng trong dd axit d trn.
a/ Xc nh kim loi M ?
b/ Tnh gi tr m1 ?
c/ Tnh % khi lng cc cht trong X ?
S. a/ M l Zn b/
m1=20,97g c/ % FeS2=55,3%
Cu 12.
Dung dch A cha HCl 1M v HNO3 0,5M. Thm t t bt Mg vo 100ml dd A cho ti khi
kh ngng thot ra th thu c dd B (th tch khng i) ch cha mui ca Mg v
0,9632 lt hn hp kh D gm 3 kh khng mu, c khi lng 0,772g. Trn 0,4816 lt hn
hp kh D vi 1 lt kh oxi thy th tch kh cn li l 1,3696 lt. ( th tch cc kh o
ktc).
a/ Xc nh cc kh trong hn hp D. Tnh % th tch ca mi kh, bit rng trong D
c 2 kh c phn trm v th tch nh nhau.
b/ Vit PTP ho tan Mg di dng ion
c/ Tnh khi lng Mg b ho tan v nng mol/l cc ion trong dd B ?
S. a/ D c H2 (0,02mol), NO (0,02mol), N2O.
c/ mMg=1,488g

GV Trn Quc Ton 2 Trng THPT


ng H- Thi Nguyn
Mt s bi tp nng cao chn lc v AXIT HNO3
Cu 13. Ho tan 18,2g hn hp X gm Al v Cu vo 100ml dd B cha H2SO4 12M v
HNO3 2M, un nng , sau phn ng thu c dd Y v 8,96 lt (ktc) kh T gm NO v
SO2. T khi ca T so vi H2 l 23,5.
a/ Tnh khi lng mi mui trong dd Y
b/ Cho t t dd Ba(OH)2 n d vo dd Y, khuy u (gi s Cu(OH)2 b ho tan
khng ng k). Lc kt ta v em nung trong khng kh ti khi lng khng i thu
c m gam cht rn. Tnh m ?
S. a/ Al2(SO4)3 =34,2g ; CuSO4=32g
b/ m=27,65g
Cu 14. Ho tan hon ton hn hp FeS v FeCO3 bng dd HNO3 c, nng thu c
hn hp kh A gm 2 kh X v Y c t khi so vi H2 bng 22,805.
a/ Tnh % khi lng mi mui trong hn hp ban u ?
b/ Lm lnh hn hp kh A xung nhit thp hn ta c hn hp kh B gm 3 kh X,
Y, Z c t khi so vi H2 bng 30,61. Tnh % kh X b ime ho thnh kh Z. Hy cho
bit phn ng ime ho l to nhit hay thu nhit, v mu ca hn hp kh bin i
nh th no khi lm lnh hn hp ?
S. a/ %FeS=20,87% b/
%NO2PU=63,35%
Cau 15.Cho 18,5 gam hon hp Z gom Fe, Fe3O4 tac dung vi 200 ml dung dch
HNO3 loang un nong va khuay eu. Sau khi phan ng xay ra hoan toan, thu
uc 2,24 lt kh NO duy nhat (ktc), dung dch Z1va con lai 1,46 gam kim loai.
Tnh nng mol dd HNO3 v khi lng mui trong dung dch Z1
S.
3,2M; 48,6g
Cu 16. un nng 28g Fe trong khng kh mt thi gian thu c m gam hn hp cht
rn A(gm 3 oxit v Fe). Ho tan hon ton A trong dd HNO3 un nng, thu c 2,24 lt
NO (ktc, l sn phm kh duy nht) v dung dch B.
a/ Tnh gi tr m ?
b/ C cn bt dd B ri lm lnh n gn 00C thu c 63g tinh th hirat vi hiu sut
kt tinh l 90%. Xc nh cng thc mui kt tinh ?
S. a/ m=37,6g b/
Fe(NO3)3.6H2O.
Cu 17. X l hn hp gm Fe, Feo, Fe3O4 v Fe2O3 (vi t l mol ln lt l 1:2:3:4). Ho
tan hon ton 76,8g X bng dd HNO3 thu c 4,48 lt (ktc) hn hp kh Y gm NO v
NO2. Tnh t khi hi ca Y so vi O2 v th tch HNO3 4M tham gia phn ng ?
S. dY/ oxi=1,1875 , V(HNO3
pu)= 0,8375 lt
Cu 18.Cho 7,02 gam hn hp bt kim loi gm Al, Fe, Cu vo bnh A cha dung dch
HCl d, cn li cht rn B. Lng kh thot ra c dn qua 1 ng cha CuO nung nng thy
lm gim khi lng ca ng i 2,72 gam. Thm vo bnh A lng d mt mui natri, un
nng nh, thu c 0,896 lt (ktc) 1 cht kh khng mu, ho nu trong khng kh.
1.Vit cc phng trnh phn ng xy ra dng y v dng ion rt gn. Xc
nh mui natri dng.
2.Tnh % khi lng mi kim loi trong hn hp kim loi.
3.Tnh lng mui natri ti thiu ho tan ht cht rn B trong bnh A.
S. a/ NaNO3 b/ %Al=38,46%; %Fe=15,95%;
c/ m=28,05g
Cu 19. Cho p gam hn hp Al, Fe, Cu vo 200 g dung dch HNO3 63%. Sau khi phn
ng hon ton c dung dch A v bay ra 7,168 lt kh NO2 27,3 0C v 1,1 atm. Chia A
thnh 2 phn bng nhau:
- Phn 1: Cho tc dng vi lng d dung dch NH3 thu c 3,41 gam kt ta.

GV Trn Quc Ton 3 Trng THPT


ng H- Thi Nguyn
Mt s bi tp nng cao chn lc v AXIT HNO3
-Phn 2: Cho tc dng vi lng d dung dch NaOH, sau khi phn ng kt thc ly kt
ta em nung ti khi lng khng i c 2,4 gam cht rn. Coi th tch dung dch
khng thay i trong qu trnh phn ng.
1. Xc nh khi lng p v tnh % khi lng mi kim loi trong hn hp u ? 2.
Tnh nng % cc cht trong dung dch A
3. Cho ton b kh NO2 trn vo 500 ml dung dch NaOH 5M c dung dch B. Tnh
nng mol/l cc cht trong B ?
Cu 20.
Cho 47,04 gam hn hp 3 kim loi Mg, Fe, Cu vo 400 ml dung dch HNO 3 3,4 M. Khuy
u nhn thy thot ra 1 cht kh duy nht khng mu, hi nng hn khng kh v
cn d 1 kim loi cha tan ht. tip t t dung dch H 2SO4 5M vo, ng thi khuy
u, cht kh trn li thot ra cho n khi kim loi va ht th dng ng 88 ml
H2SO4 thu c dung dch A. Ly 1/2 dung dch A ri cho dung dch NaOH cho n d
vo, lc phn kt ta, ra nhiu ln bng nc, ri em nung ngoi khng kh n khi
lng khng i thu c 31,2 gam cht rn B. Tnh khi lng mi kim loi trong hn hp
ban u.
Cu 21.
Ho tan 13,9 gam 1 hn hp A gm Al, Cu, Mg bng V ml dung dch HNO 3 5M va ,
thy gii phng 20,16 lt kh NO2 duy nht (ktc) v dung dch B. Thm dung dch
NaOH d vo B, ly kt ta nung nhit cao c cht rn D. Dn 1 lung kh H 2 d
i qua D thu c 14,4 gam cht rn E.
1.Vit cc phn ng xy ra. Tnh tng khi lng mui to thnh trong B ?
2.Tnh % theo khi lng ca nmi kim loi trong A?
3.Tnh V? Bit cc phn ng xy ra hon ton.
Cu 22.
Ho tan 88,2 gam hn hp A gm Cu, Al, FeCO 3 trong 250 ml dung dch H2SO4 98% , d
= 1,84 g/ml, khi un nng thu c dung dch B v hn hp kh . Cho hn hp kh ny i
qua dung dch Brom d, sau phn ng c dung dch C. Kh thot ra khi bnh nc Brom
cho hp th hon ton vo bnh ng dung dch Ba(OH) 2 c 39,4 gam kt ta, lc,
tch kt ta ri thm dung dch NaOH d vo li thu 19,7 gam kt ta. Cho dung dch
BaCl2 d vo dung dch C c 349,5 gam kt ta.
1.Tnh khi lng tng cht c trong hn hp A?
2.Tnh th tch dung dch NaOH 2M cn cho vo dung dch B tch ring ion Al 3+
ra khi cc ion kim loi khc?
Cu 23.
Ho tan hon ton 24,3 gam nhm vo dung dch HNO3 long d thu c hn hp kh
NO v N2O c t khi hi so vi H2 l 20,25 v dung dch B khng cha NH4NO3. Tnh
th tch mi kh thot ra?
Cu 24.
Cho 5 gam hn hp Fe v Cu ( cha 40% Fe) vo 1 lng dung dch HNO3 1M, khuy
u cho phn ng xy ra hon ton th thu c mt phn rn A nng 3,32 gam, dung
dch B v kh NO. Tnh lng mui to thnh trong dung dch B.
Cu 25.
Cho m gam hn hp X gm Fe v Cu tc dng vi dung dch HNO 3 c nng d thu c
15,456 lt NO2 bay ra v dung dch Y. Thm nc vo dung dch Y cho n 400 ml ri
chia thnh 2 phn bng nhau:
-Phn 1: Cho tc dng vi dung dch NaOH d thu c 13,905 gam kt ta.
Tnh khi lng mi cht trong hn hp X?
- Phn 2: un nng ui ht HNO 3 d, ri nhng thanh st vo cho n khi phn
ng kt thc.
a. Tnh khi lng Cu bm vo thanh st?
b. Tnh nng mol/l ca dung dch sau khi ly thanh st ra, xem th tch dung
dch khng thay i.
GV Trn Quc Ton 4 Trng THPT
ng H- Thi Nguyn
Mt s bi tp nng cao chn lc v AXIT HNO3
Cc kh o ktc.

GV Trn Quc Ton 5 Trng THPT


ng H- Thi Nguyn